Vous êtes sur la page 1sur 16

Bezpatna

Gazeta Chemiska
BEZPATNA GAZETA
REGIONU CHEMISKIEGO
| NR 23 | 10 LIPCA 2017 |
NAKAD 15 000 EGZ.

Jad kosze kolorowe


Problemy z dostaw pojemnikw, zamieszanie z deklaracjami i byskawiczna
nauka segregacji mieci - taki krajobraz roztacza si na chwil przed wpro-
wadzeniem nowelizacji tzw. ustawy mieciowej. Po czterech latach gminy
powiatu chemiskiego zgodnie twierdz, e pocztki byy trudne, ale ro-
dowisko moe ju nam dzikowa

str.
4-5

Gazeta Chemiska . 10 lipca 2017


2 DZIE DOBRY

stopka redakcyjna
czeniami udanego urlopu i beztro- spotkanie z przyjacimi, czy po Redakcja Gazety Chemiskiej

Ach, ju wakacje skiego czasu. Szalestw oczywi-


cie.
prostu leniwe wylegiwanie si na
play.
ul. Marii Skodowskiej-Curie 41, Toru
redakcja@gazetachelminska.pl
Dla mnie rwnie to okres do Nabierajcie Pastwo si i spo- Wydawca
zaczerpnicia wikszego oddechu, koju. To, jak bardzo odpoczniecie,
Get Well Sport Sp. z o.o.
przemylenia pewnych spraw, jak moe zmniejszy tak zwany szok
PRZEMYSAW mona si domyla, chodzi take powakacyjny, czyli pierwsze dni Redaktor naczelny
TERMISKI o sprawy ulowe. w pracy lub szkole. Radosaw Rzeszotek
W polityce niby okres ogr- Do jednak czarnowidztwa, Dzia informacji i publicystyki
kowy, ale nie do koca. Rzd za- niech przynajmniej ten felieton Micha Ciechowski,
Stao si! Czekamy na nie cay dugo si zaczn. Majwka nas nie pewne postara si ubarwi nam w tym momencie skoczy si Katarzyna Ochocka,
Boy rok. Odliczamy do nich dni, rozpiecia, tak e dopiero od nie- urlopy i chcc nie chcc, bdziemy optymistycznie. Zatem, Moi Dro-
Robert Kamiski
kulc si z zimna w styczniu. Pla- dawna moemy cieszy si so- musieli zerkn na newsy o kolej- dzy, udanych wyjazdw i miych
nujemy skrupulatnie, gdzie i jak cem i letnimi temperaturami. nej wojence. Na szczcie alterna- wczasw. Do zobaczenia po po- Sport
je spdzimy. Wreszcie s lub nie- To wanie dlatego spiesz z y- tyw bdzie sporo: grill nad wod, wrocie. Karol ebrowski
Korekta
Piotr Gajdowski
REKLAMA
Karol Przybylski
Ostoja tolerancji krwawej Nocy w. Bartomieja.
Efekt tych dziaa przeszed
i liberalne Stany Zjednoczone.
Tym bardziej e u zarania histo- (GSM 665 169 292)
reklama@gazetachelminska.pl
najmielsze oczekiwania. Do rii USA nikt nie wry sukcesu
kraju o trudnym klimacie wy- krajowi imigrantw. W Amery- Skad
bieray si najczciej osoby ce potg terytorialn i militar- Studio Gazeta Chemiska
aktywne, otwarte i ukierunko- n by wwczas znacznie bar- Druk
mec. UKASZ PAZA
Kancelaria Paza i Wsplnicy
wane na sukces. Stay si koem dziej konserwatywny Meksyk. Express Media Sp. z o.o.
zamachowym naszej zotej ery. Jak si okazao, kolos na glinia- ISSN 4008-3456
Wprowadziy i rozwiny nowe nych nogach. Redakcja nie odpowiada za tre
By taki kraj, ktry w obli- wszystkich nowoytnych myli metody uprawy, produkcji rze-
czu katastrof trawicych kon- renesansu. Wicej, poszed pod Krtkie spojrzenie w prze- ogosze.
mielniczej. To wtedy, m.in.
tynent, wojen domowych prd rodzcym si trendom dziki ich kontaktom, rozwi- szo i liberalne kraje otwarte ***
i religijnych, szeregu plag szed i wprowadzi najbardziej libe- n si handel polskim zboem. na innych okazuj si przyso- Na podstawie art.25 ust. 1 pkt 1b
w wczesnym wiecie pod ralne rzdy wrd europejskich Energia imigrantw nadaa wiowymi tygrysami regionw. ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie
prd. Wbrew narastajcym krajw. nam rozmachu. Imigracja to szansa, nie zagro- autorskim i prawach pokrewnych
trendom by otwarty na imi- Rzeczpospolita Zotej Ery. Podobnie potencja przy- enie. Polska ma wielki poten- Get Well Sport Sp. z o.o. zastrzega, e
grantw, czy to religijnych, czy Bylimy oaz tolerancji, gdzie jezdnych wykorzysta obecny cja, wykorzystajmy aktywno dalsze rozpowszechnianie materiaw
ekonomicznych. Przyjmowa wadze dbay o zapewnienie lider demokratycznego wia- i determinacj imigrantw, jeli opublikowanych w Gazecie Che-
innowiercw, zachca do przy- przybyym opieki i bezpiecze- ta. Dziki zdeterminowanym tylko chc wrd nas zamiesz- miskiej jest zabronione bez zgody
jazdu przywilejami dla obcych stwa. I nie by to przejaw szale- Europejczykom, ale nie tylko, ka. Mamy szans na kolejn wydawcy.
i czerpa caymi garciami ze stwa naszych wadcw w epoce powstay silne, demokratyczne Zot Er.

Mylenie ma
ucieczki od potencjalnego kon-
fliktu. A przecie dyskusja, czsto
ktnie dotyczce rnych spraw
jak due s emocje. Warto na
takie i podobne zdarzenia spoj-
rze z dystansem. Otworzy oczy
Nastpny
przyszo s normalnoci w demokracji.
Myl, i obecnie przesunlimy
si troch poza granice standar-
i umysy. Jaki bdzie ostateczny
bilans eskalacji tych i przyszych
zachowa, nie wiadomo. Nie sta-
numer
ANDRZEJ GROSS dw demokratycznych. Ciekaw
jestem, jakich skutkw dowiad-
czymy w najbliszych latach.
wiam diagnoz, ale zachcam do
autorefleksji. Kady moe sobie
wyobrazi i udzieli odpowiedzi.
24 lipca
Wydawaoby si, e prawie politycznych, wzajemne posza- Zawsze sdziem, i rozwizy- Polaryzacja i radykalizacja
trzy dekady rozwoju demokracji nowanie prezentowanych racji to wanie problemw maych i du- ocen i zachowa jest widoczna,
w Polsce to wystarczajcy okres take efekt funkcjonujcej demo- ych wymaga dialogu, racjonali- a nard skcony to ogromna sa-
na utrwalenie zasad i instytucji kracji. Natomiast dyskredytacja, zmu i szacunku dla oponentw. bo. Chyba nikomu nie zaley
demokratycznych. Demokracja dzielenie obywateli, szczucie jed- Niestety dostrzegam coraz wicej na destrukcji wasnego pastwa,
to nie jest co, co mona kupi nych na drugich kae powanie wrogoci, agresji i dzielenia na rodowiska lokalnego czy rodzi-
w supermarkecie. Demokracji si zastanowi, dokd zmierzamy? dobrych i zych. Ostatnie wyda- ny. Czy wszystko mona prosto
cigle trzeba si uczy. Bowiem Unikanie dyskusji podczas ro- rzenia w Radomiu czy potrakto- wytumaczy? Czyby mia ra-
wsppraca, wspdziaanie ludzi, dzinnych spotka, wrd znajo- wanie wycieczki modziey mu- cj znany polityk, twierdzc, i
organizacji spoecznych, partii mych staje si najczstsz form zumaskiej z Niemiec wiadcz, ciemny lud to kupi? Nie sdz.

Cytat numeru

ny
W Victorii spdziem wiet-
czas, ale myl, e o kolejny
Masz

733
temat?

842
krok do przodu mogoby by tam
ciko.
Olimpia to uznana mar-
ka w Polsce.

795
Miosz Waszczuk
pikarz

Gazeta Chemiska . 10 lipca 2017


REGION 3

Zwierzta cierpi w samotnoci


Kadego roku w okresie wakacji liczba zwierzt w schroniskach wzrasta o 30 procent
Micha Ciechowski | fot. pixabay.com
Zamknity w zasonitej bla- scu wewntrz budy funkcjona- na zachowanie naszego pupila,
ch budzie lea we wasnych riusze zastali psa, ktry lea we a nawet jego zdrowie. Powinnimy
odchodach. Brudny i wychu- wasnych odchodach, by brudny wiedzie, e w dzisiejszych cza-
dzony, z licznymi ranami na i wychudzony. Wok szyi posia- sach wyjazd ze zwierzakiem nie
gowie i szyi, nieufnie patrzy da liczne otarcia. Wejcie do budy jest kopotem. Wiele hoteli oferuje
na czowieka. By tak skrajnie zastawione byo blach. Wetery- moliwo trzymania psa czy kota.
wyczerpany, e ulg w cierpieniu narz obecny na miejscu stwierdzi, Pozbywanie si zwierzt nie jest
przyniosa decyzja weterynarza e pies znajduje si w stanie skraj- tylko wizytwk wakacji. Zacho-
o upieniu. Los ten zgotowa mu nego zaniedbania, posiada rany wanie to ma dwie fale okres ferii,
czowiek. Podobnych sytuacji na gowie oraz szyi. Podjto wic kiedy podarowane na gwiazdk
w okresie wakacyjnym jest wi- decyzj o jego eutanazji. szczeniaki okazuj si nietrafio-
cej, kiedy to najwikszy przyja- W sprawie zatrzymano 35-let- nym prezentem, a take maj, czer-
ciel staje si najwikszym proble- niego waciciela zwierzcia, kt- wiec i lipiec, kiedy do schroniska
mem. remu udowodniono niezapewnie- oddawane s nietrafione prezenty
nie stosownej opieki, dostpu do komunijne.
Wychudzone, wygodniae, wody i pokarmu. Ponadto ledz-
O tym, e rozpoczynaj si
przywizane do drzew i potw na two dowiodo zncanie si fi-
wsiach lub gboko w lasach cze- zyczne, w tym bicie i zamykanie wakacje, pracownicy schronisk
kaj na wybawienie. Pozostawiane w upalne dni w budzie. i przytukw dla zwierzt wiedz,
s same sobie, jak stare, niepo- - Zncanie si nad zwierzta- nie patrzc w kalendarz. W tym
Coraz wicej restauracji i hoteli pozwala na przebywanie zwie-
trzebne zabawki. Ratuje ich gone mi jest przestpstwem, za ktre rzt.
czasie statystyki s szokujce
skomlenie. Nie kady czworong sprawca moe trafi do wizienia liczba zwierzt oddawanych pod
ma jednak tyle szczcia. Wiele nawet na dwa lata informuje ofi- fizycznym, ale take psychicznym, my go w przystosowanych do ich opiek wzrasta a o trzydzieci
z nich zdycha lub zostaje upio- cer prasowy. - Kady z nas powi- gdy pozostawia go przywizane- tego hotelach tumaczy Izabela procent.
nych. nien pamita, e zwierz nie jest go do drzewa czy wyrzuca z sa- Poczyn z Orodka Opieki nad Ta brutalno i obojtno
- O psie trzymanym w zych rzecz. Jest istot yjc, zdoln do mochodu na ulic. O tych incy- Zwierztami w Wgrowie. - Pa- w stosunku do ywych istot spo-
warunkach policjanci zostali po- odczuwania cierpienia, a czowiek dentach najgoniej jest w czasie mitajmy, e schronisko dla zwie- wodowana jest midzy innymi
informowani przez jedn z miesz- jest mu winien poszanowanie, wakacji, kiedy czworonony przy- rzt nie peni funkcji hotelu. Zwie- brakiem skutecznoci wykrywania
kanek Raciniewa mwi asp. szt. ochron i opiek. jaciel rodziny staje si problemem. rzaki, ktre tu trafi, naraone takich przestpstw i ich niskiej ka-
Gabriela Andrzejczyk, rzecznik Nie kady jednak ma tyle em- - Jeeli nie jestemy w stanie s na dodatkowy stres, zwizany ralnoci. Kiedy wic ludzka mio
prasowy Komendy Powiatowej patii, aby pomyle o blu, ktry zostawi zwierzaka u rodziny lub z obecnoci wielu innych czwo- do zwierzt si koczy, cierpi one
Policji w Chemnie. - Na miej- zadaje zwierzciu. Nie tylko tym znajomych, ktrym ufamy, umie- ronogw. Moe to mie wpyw w samotnoci.
REKLAMA

Gazeta Chemiska . 10 lipca 2017


4 TEMAT NUMERU

Wsad do kosza
1 lipca mina 4. rocznica wejcia w ycie ustawy
mieciowej. Cztery lata to do czasu, by si zoriento-
wa, jak si sprawdza w praktyce. Opinie wodarzy gmin
powiatu chemiskiego s raczej zgodne: jest duo lepiej
Robert Kamiski | fot. ukasz Piecyk
Cztery lata temu nie wszyscy i nie sze. A jednak problem nie znikn
od razu byli zachwyceni pomy- cakowicie. Cigle doskwiera nam
sem segregowania mieci. Oczy- kwestia mieci wielkogabaryto-
wicie robiono to ju wczeniej, wych. Zorganizowalimy w zwiz-
ale ustawa wymoga to na wszyst- ku z tym punkty zbiorcze (m.in.
kich. Bez wyjtku. w Paparzynie i Trzebieuchu). Na-
tychmiast zapeniy si oponami,
Najtrudniej byo przekona zderzakami, puszkami po farbach.
mieszkacw maych miejscowo- Jeden apel i musielimy wywie
ci. Wielu z nich, z uporem godnym pi tirw mieci. Ale nie sdz,
lepszej sprawy, do dzi utrzymuje, e to nieuczciwi rolnicy. To raczej
e nie produkuje mieci. Zarzekaj due zakady pracy, wielcy przed-
si, e ich to nie dotyczy. Ewentual- sibiorcy, firmy motoryzacyjne
ne odpady pal w piecach. Dlacze- i budowlane. Kontrola tego rodzaju
go wic maj paci za pojemniki? odpadw to cigle powany pro- Nowelizacja sprzed czterech lat sprawia, e w naszych gminach jest mniej mieci.
- Na szczcie tego typu sytuacje blem. Gmina ma obowizek spra-
zdarzaj si coraz rzadziej mwi wowania nad tym nadzoru. Ale co
zrobi ze mieciami zwoonymi domiskim w jego skad weszo pi chwil obecn i na przyszo. jak zwykle wprowadzamy wszystko
Andrzej Zieliski, wjt gminy Pa- gmin: Stolno, Chemno, Kijewo, Li- Nie ulega wtpliwoci, e in- na ostatni chwil. Inne kraje maj
powo Biskupie. - Okoo 80-85% nas spoza gminy? Koniecznoci
wydaje si wprowadzenie cilej-sewo, Papowo. tencj ustawy byo podniesienie ten etap ekologicznej edukacji ju
mieszkacw paci regularnie. Nie- - Gminy, ktre zaoyy zwizek, oglnej wiadomoci ekologicznej dawno za sob, a my musimy je go-
ktrzy z gry za cay rok. Pozostali szych kontroli mieci wielkogaba-
rytowych. z ca pewnoci dziaaj sprawniej Polakw, a co za tym idzie troska ni. Ale droga jest dobra. Potrzeba
z najrniejszych powodw pac mwi Jakub Danielewicz, wjt o czysto naszego kraju. Czy jed- jedynie czasu.
z opnieniami. Krnbrnych, kt- Niezym pomysem zwizanym
Unisawia. Teraz to zwizek zaj- nak te cztery lata, w czasie ktrych


z praktycznym wejciem w ycie Jakkolwiek kierunek jest suszny
rzy uchylaj si cakowicie, muje si problemami zwi- ustawa dziaa, przyczyniy si do i kada kolejna nowelizacja popra-
jest naprawd znikomy od- zanymi z segregacj mieci. znaczcego wzrostu tej wiadomo- wia ustaw, to wiele jest jeszcze do
setek. A co najwaniejsze, Ustawodawca wyszed z za- ci?
przestali wyrzuca mieci zrobienia.
oenia, skdind prawdzi- - Pamitam, jak wiele lat temu - Organizujemy coraz wicej
w workach do lasw, do wego, e kady mieszkaniec odwiedziem kilka krajw Europy i coraz nowoczeniejszych punk-
roww. bez wyjtku produkuje mie- Zachodniej mwi Mieczysaw tw zbirek odpadw dodaje
Czy to oznacza, e tzw. ci. Dlatego te opata jest Misiaszek, wjt gminy Kijewo Kr-
wjt Misiaszek. Przydaoby si
dzikie wysypiska znikny
cakowicie, jak to przewi-
Inne kraje maj ten etap powszechna i obowizkowa. lewskie. Oprcz oglnej czysto- jednak unormowa kwesti pojem-
Pomys zwizku narodzi ci uderzyo mnie to, e na przy-
dywali twrcy ustawy? nikw na traw. Jak na zachodzie.
ekologicznej edukacji ju dawno si ju na etapie wchodze- kad w maych miejscowociach Aby nieuczciwi nie wyrzucali jej do
- Rzeczywicie jest nia ustawy w ycie, kiedy to w Niemczech prawie nie ma koszy.
,
mniej wysypisk w lasach za sob a my musimy je goni .A
le trway dyskusje na zebra- Dzieci s uczone, eby papier po lasw. Nie wszyscy bowiem prze-
i rowach mwi Florian niach wiejskich, w lokalnej kanapce przynie z powrotem do rabiaj j na nawz. A szkoda. Bo
Cukras, inspektor ds. rol- droga jest dobra . prasie, w mediach, na stronie domu. Duczycy czy Holendrzy to wtedy byoby jeszcze taniej.
nictwa i ochrony rodowi- internetowej. Prawdopodob- bardzo kulturalne narody. Czyste. Jest czyciej, jest lepiej, a bdzie,
ska w gminie Stolno. - Rol- ustawy byo, jak zapewniaj jego nie dlatego spisuje si tak do- Obecnie my te do tego dymy. Ile jak si wydaje, cakiem dobrze.
nicy robi sami segregacj. Im si zwolennicy, zaoenie Zwizku brze. Oczywicie cigle pracujemy nam jeszcze brakuje? C, brakuje Unia paci, to i wymaga. Mamy
nie opaca wywozi mieci w miej- Komunalnego. W powiecie che- nad uwiadamianiem ludnoci. To duo, cho jest ju o niebo lepiej. prawa, mamy i obowizki. C.
sca ustronne, bo i tak pac za ko- klucz do powodzenia caej akcji. Na Wynika to z tego prostego faktu, e Uczciwie.
REKLAMA

Gazeta Chemiska . 10 lipca 2017


TEMAT NUMERU 5

Jad kosze kolorowe


Ustawa o Utrzymaniu Czystoci i Porzdku w Gminach wesza w ycie 1 lipca 2013 r. Jak przez ostatnie cztery lata
zmieni si ekologiczny krajobraz powiatu chemiskiego i czy kolejna nowelizacja ustawy jest potrzebna, pytamy
Marcina Poszyskiego przewodniczcego Zarzdu Zwizku Komunalnego Gmin Powiatu Chemiskiego
Robert Kamiski | fot. ukasz Piecyk
Czy tzw. ustawa mieciowa bya po- Czy istniej jeszcze cigle tacy, kt- wszystkim trzeba uczy dzieci
trzebna? rzy za adne skarby nie maj za- i modzie. Wszelkie rozwijaj-
W moim przekonaniu jak najbar- miaru zmusi si do wczenia ce wiadomo konkursy, zbirki
dziej. Kwesti odbioru odpadw jak w system? baterii, makulatury z pewnoci
dotd czsto nie mia kto si zaj Cigle okoo 15% mieszkacw na- za jaki czas zaowocuj oglnym
szczeglnie na terenach wiejskich. szego powiatu nie paci za odpady. wzrostem wiadomoci. Moe nie
Ustawa ta uporzdkowaa system Egzekucj zajmuje si Urzd Skar- od razu, moe za jedno, dwa poko-
gospodarki odpadami. Unormowa- bowy. Wprawdzie opata jest obo- lenia, ale efekt przyjdzie na pewno.
a wiele kwestii formalnych. I cho wizkowa, ale w wielu wypadkach
nadal posiada kilka mankamentw, egzekucja jest bezskuteczna. Doty- Czy w obecnym ksztacie ustawa
jak na przykad brak miarodajne- czy to zwaszcza tych podmiotw, dziaa sprawnie? Czy te wymaga
go systemu oceny poszczeglnych ktre nie maj staego dochodu. ewentualnych ulepsze?
podmiotw, to z pewnoci by to Stale wprowadzane s nowe regu-
krok w dobrym kierunku. Czy dziki ustawie, tak jak zamie- lacje. 1 lipca 2017 r. weszo w ycie
rzano, zmniejszya si liczba dzi-
rozporzdzenie w sprawie szcze-
Czy od samego pocztku mieszka- kich wysypisk?
cy nie mieli nic przeciwko ustawie? Owszem, oczekiwano, e w efekcie gowego sposobu selektywnego
Bynajmniej. Mieli, maj i myl, ustawy znikn dzikie wysypiska. zbierania odpadw. Ostatecznie
Na tych najbardziej krnbrnych ko- czystoci w naszym kraju. Dlate- ujednolicono system. Na przykad
e jeszcze dugo bd mieli. I nie lejne nowelizacje wywieraj coraz go trudno temu nie przyklasn. I powinny byy znikn, ale w prak-
wynika to jedynie z niechci do tyce rnie bywa. To nie jest raczej w kwestii kolorw pojemnikw
wiksz presj. Czy to wzmaganie Z punktu widzenia egzekwowania i workw. I tak zastrzeono kolory:
nowego. Zmiana mentalnoci cinienia jest krokiem w dobrym prawa sankcje te dziaaj na miesz- kwestia ustawy, ale mentalnoci.
wymaga wielu lat, a kto wie, moe Ludzie lubi po prostu chodzi na brzowy na bioodpady, niebieski
kierunku? kacw, w moim przekonaniu, mo-
i pokole. Do dzi spotykamy Moim zdaniem tak. Unia Europej- bilizujco. Doskonaym pomysem atwizn, do lasu. To efekt niewie- na papier, ty na metale i tworzy-
mieszkacw uchylajcych si od ska wyznacza nam kolejne progi, jest system nagrd dla tych, kt- dzy, a czciowo te braku kultury. wa, a zielony na szko. Na dostoso-
pacenia, poniewa s przekonani, kae osiga konkretne rezultaty. rzy segreguj mieci. Pac po pro- wanie si do systemu wyznaczono
e akurat oni nie produkuj mie- Istnieje wymg, by z kadym ro- stu mniej. Z kolei kada noweliza- Czy zatem cigle czeka nas ekolo- okres piciu lat. Jest to kolejny krok
ci. A to, co ewentualnie w wyniku kiem poziom recyklingu odpadw cja kadzie wikszy nacisk na tych, giczna praca u podstaw? w stron osignicia standardw
konsumpcji po nich zostaje, idzie wzrasta o 10%. Z punktu widzenia ktrzy nie chc segregowa: maj Jak najbardziej. Czsto dopiero europejskich, od ktrych cigle
przez komin. ekologii jest to wymg dziaajcy paci wicej. trzeba uczy ludzi, co to jest se- jeszcze odstajemy. Moim zdaniem
niewtpliwie na korzy oglnej gregacja. e to obowizek. Przede zbyt drastycznie.
REKLAMA

Gazeta Chemiska . 10 lipca 2017


6 POWIAT

Sotysi Nadwilaski krajobraz


PODZIKOWANIE z czekami
ladami dawnych majtkw
ziemskich, Osada pena sma-
kw, Wabczaski Quest - to
kilka z wielu tytuw tegorocz-
nych projektw dofinansowanych
przez Zarzd Powiatu w ramach
X edycji konkursu Dziedzictwo
kulturowe naszego soectwa.

Konkurs, ktrego celem jest po-


dejmowanie przez mieszkacw
wsi rnorodnych dziaa na rzecz Od 28 czerwca kilkunastu arty- Temat tegorocznego plene-
promocji i ochrony lokalnego dzie- stw z rnych stron Polski utrwa- ru nawizuje do nadwilaskiego
dzictwa kulturowego, od dziesiciu la na ptnie urokliwe miejsca pooenia powiatu, a take usta-
lat cieszy si niesabncym zainte- powiatu pooone wzdu Wisy. nowionego przez Sejm roku 2017
resowaniem. W tym roku powiat W grupie s osoby mieszkajce Rokiem Rzeki Wisy, jak rwnie
dofinansuje realizacj 16 soeckich w Gdyni, Wejherowie, Warszawie, do pieni napisanej przez Ignacego
przedsiwzi na czn kwot 18 Radomiu, Pionkach, Wrocawiu,
tys. z. W tegorocznej jego edycji Danielewskiego pt. Wisa, ktra
Zielonej Grze, Kraniku, Ma- jest hejnaem Chemna.
wzio udzia osiemnacie soectw, kwce, Pocku i Chemnie.
mianowicie: Biekwka, Starogrd, W czwartek 29 czerwca artyci
Starosta Chemiski Zdzisaw Gamaski Trzebcz Szlachecki, Dorposz Szla- - Kilka dni temu zawitali do
zwiedzali nadwilaskie zaktki
skada serdeczne podzikowanie checki, Bgart, Brzozowo, Szym- gminy Chemno oraz gminy Uni-
Chemna, poniewa rozpocza si
DYREKCJI, GRONU PEDAGOGICZNEMU ORAZ RODZI- borno Kiep, Lipienek, Drzonowo, sidma edycja Oglnopolskiego saw, ktra jest wsporganizatorem
COM I UCZNIOM Papowo Biskupie, Gorzuchowo, Pleneru Malarskiego w Powiecie tego artystycznego wydarzenia.
Stolno, Wabcz, Rybieniec, Obory, Chemiskim Wiso moja, ktre- Urokliwych miejsc na naszych
GIMNAZJUM NR 4 przy ZSO nr 1 w Chemnie, terenach nie brakuje, dlatego te
Raciniewo i Grzybno. Nie wszyst- go jestemy organizatorem - rela-
za zaangaowanie i prac woon w przygotowanie do kie z nich otrzymay poparcie dla artyci nie kryli zachwytu nad tym,
cjonuje Maria Ratajczyk ze Staro-
EGZAMINU GIMNAZJALNEGO W ROKU 2017, dziaa. Na pocztku czerwca od- stwa Powiatowego. - Wydarzenie to co zastali nad Wis. Ochoczo za-
ktre przyczyniy si do uzyskania redniego wyniku szkoy na byo si uroczyste wrczenie so- wspfinansowane jest przez Wo- brali si do pracy, a jej efekty z pew-
poziomie wyszym tysom symbolicznych czekw oraz jewdztwo Kujawsko-Pomorskie, noci zobaczymy ju niebawem na
ni w wojewdztwie kujawsko-pomorskim oraz w kraju. podpisanie z gminami umw dota- Wojewdzki Fundusz Ochrony wystawie w kociele podominika-
cyjnych. rodowiska i Gospodarki Wodnej skim w Chemnie.
(KO) w Toruniu oraz Gmin Unisaw. (KO)
REKLAMA

Gazeta Chemiska . 10 lipca 2017


GMINA CHEMNO 7

witojaska integracja Aboslutorium dla wjta


Radni gminy Chemno stanli murem za
Krzysztofem Wypijem
W czwartek 22 czerwca odbya
si dwudziesta w tej kadencji se-
sja Rady Gminy Chemno. Byo
to jedno z waniejszych spotka
radnych w roku, bowiem pochyla-
li si oni nad udzieleniem wjtowi
Krzysztofowi Wypijowi absolu-
torium za zrealizowanie budetu
w 2016 roku. Szef gminy moe
spa spokojnie - radni jednogo-
nie zadecydowali o przyznaniu
mu absolutorium. trwa procedura wyboru wykonaw-
cy robt budowlanych.
W kadej zintegrowanej spo- 16. Spotkanie uwietniy wystpy spitrzonym strumieniu popyny Warto take wspomnie o innym Wjt ogosi rwnie przetarg na
ecznoci chtnie organizuje si zespow folklorystycznych z Lise- wianki. Na zakoczenie byy tace sukcesie gminy. Otrzymaa dotacj przebudow drogi gminnej w miej-
wsplne spotkania, na ktre cze- wa i Biaego Boru. Jak na imprez i wsplne piewanie. Jak zwykle w kwocie 690 tys. z z Programu scowoci Ostrw wiecki o dugo-
ka wiksza cz mieszkacw. plenerow przystao, nie zabrako licznie przybyli czonkowie Gmin- Rozwoju Obszarw Wiejskich na ci od 1 km do 1,97 km. Oznacza to,
Tak byo i tym razem w Wielkich kiebasek z grilla, ktrymi wszyscy nego Klubu Seniora. Na powitanie lata 2014-2020. Gmina przeznaczy e ju niedugo mieszkacy Ostro-
unawach, gdzie 24 czerwca przy si zajadali. By take swojski chleb t kwot na budow sieci wodoci- wa wieckiego doczekaj si no-
lata zaprosia Rada Soecka Wielkie gowej z przyczami w miejscowo-
Chacie Marcina spotkao si wie- ze smalcem - przysmak zachwyca- wego, gminnego dywanika. Zakres
le osb, by w Noc witojask jcy podniebienia na wielu festy- unawy, ktra dzikuje wszystkim ci Klamry oraz na budow kolej- i rodzaj robt obejmuje wykona-
wsplnie celebrowa powitanie nach i spotkaniach wiejskich. Przy przybyym za dobr zabaw i ju nych przydomowych oczyszczalni nie m.in. znakw drogowych, na-
lata. dwikach skocznej i wesoej mu- zaprasza na kolejne spotkanie za ciekw. Realizacja inwestycji ma wierzchni, zjazdw, wykoczenia
zyki mieszkacy udali si do po- rok! si rozpocz pod koniec sierpnia i inwentaryzacj powykonawcz.
Impreza rozpocza si o godz. bliskiego lasku. Tam na specjalnie (KO) i potrwa do listopada. Aktualnie (KO)

Nowa sotys
wego sotysa. Komisja skrutacyjna kacw biorcych udzia w goso-
Dotychczasowy szef soectwa w trzyosobowym skadzie prze- waniu. Wodarze gminy i wyborcy
Tomasz Narolski zrezygnowa po prowadzia wybory. Zgoszony gratuluj pani Katarzynie i ycz
10 latach z penienia tej funkcji. zosta jeden kandydat, a waciwie owocnej wsppracy z mieszka-
W czwartek 6 lipca odbyo si ze- go gwnym punktem byy wybo- Wjt Krzysztof Wypij podzikowa kandydatka - Katarzyna Narolska. cami soectwa i instytucjami gmi-
branie soectwa Podwiesk, ktre- ry uzupeniajce sotysa. mu za efektywn wspprac. Na- Podczas tajnego gosowania otrzy- ny.
stpnie nadszed czas wyboru no- maa 36 gosw za na 38 miesz- (KO)
REKLAMA

Gazeta Chemiska . 10 lipca 2017


8 MIASTO CHEMNO
Atrakcji podczas tegorocznych brzmieniu hitw z lat 80.

wito miasta
Dni Chemna byo tyle, e nie W niedziel odbyy si corocz-
sposb wymieni ich wszystkich! ne Otwarte Zawody Spawiko-
Koncerty, warsztaty, wystawy, fe- we o Puchar Burmistrza Miasta
stiwale... A kade z tych wydarze Chemna. Organizatorzy zaprosili
przycigno prawdziwe tumy! rwnie do udziau w uroczysto-
ci nazwania placu imieniem 66.
Cykl imprez rozpocza Noc Wian- Kaszubskiego Puku Piechoty im.
kw nad Jeziorem Starogrodzkim. Marszaka Jzefa Pisudskiego
Wystpiy grupy taneczne z Che- z udziaem m.in. Orkiestry Dtej
miskiego Domu Kultury oraz ChDK-u i Maoretek. W godzi-
partnerskiego miasta Kaniowa. nach wieczornych w kociele pw.
Podczas spotkania dzieci i doroli w. Piotra i Pawa otwarto wystaw
brali udzia w zabawach anima- Miosne przypadki komiksowych
cyjnych, nawizujcych do Nocy bohaterw autorstwa Wojciecha
witojaskiej, a uczestnicy kon- owickiego, koncert muzyki gospel
kursu fotograficznego Wiso moja, da natomiast Chorus Culmensis
Wiso stara... zostali nagrodzeni za pod dyrekcj Wojciecha Baszaka.
nadesane prace. Nie zabrako rw- W poniedziakowy wieczr w ko-
nie zabaw plebejskich z Zastpem ciele farnym zgromadzonych goci
Rycerskim z Chemna, obrzdu czarowa zesp Czerwony Tulipan.
Nocy witojaskiej i pokazu taca Tydzie temu za rozpocz si
z ogniem. Kolejnego dnia, w sobo- Odpust Chemiski i IV Festiwal
t, impreza odbywaa si na rynku. Piosenki Religijnej W ramionach
Najpierw publiczno zabawiali Matki. Pierwsze miejsce w katego-
przedszkolacy, pniej Tosia i Julita rii solici i duety (dzieci) zaja
z pracowni muzycznej ChDK-u. Jagoda Prokop z Gminnego Cen-
- Duym zainteresowaniem po raz trum Kultury w Kurztniku, w ka-
kolejny cieszyli si przyjaciele z Ka- tegorii solici i duety (modzie)
niowa, ktrzy wystpili z energe- pierwsz nagrod otrzymaa Karo-
tycznym blokiem artystycznym pe- lina Zieliska z Kowalewa Pomor-
nym tradycji i kultury ukraiskiej skiego. W kategorii solici i duety
- informuje Janusz Napora, dyrek- (doroli) najlepiej oceniono duet
Do Chemna przyjechali m.in. przyjaciele z Kaniowa, zespoy Banda i Wanda tor Chemiskiego Domu Kultury. Patrycji i Ani z ChDK-u, a w ka-
- Tu po artystach z Ukrainy nad- tegorii schole i zespoy pierwsze
i Czerwony Tulipan oraz uczestnicy Festiwalu Piosenki Religijnej szed czas na gwiazd wieczoru, miejsce zdobya Rodzina Oponiw
czyli zesp Wanda i Banda z Wan- z Jastkowa. Pene wyniki dostpne
Katarzyna Ochocka | fot. nadesane d Kwietniewsk w rocknrollowym s na chdk.pl.

Chemno na litewskim ekranie


Grupa z litewskiej telewizji zwiedzia Chemno. Przypyna do miasta zakochanych odzi -
dokadn kopi jednostki handlowej, jaka 250 lat temu pywaa po Niemnie, Wile i Dnieprze
Katarzyna Ochocka | fot. nadesane
a si w kierunku Morza Batyckie- kosz, znany sommelier.
go specjalnie zbudowanym na t Grupa zwiedzia najwaniejsze
wypraw statkiem, ktry nazwano atrakcje Chemna, a szczeglnie
Vytautas Didysis. To kopia naj- koci podominikaski pw. w.
starszego odkrytego na Litwie stat- Piotra i w. Pawa, gdzie pochowa-
ku z Merkin. Jest to dokadnie taka ny jest biskup Henryk, od ktrego
sama jednostka handlowa, jaka py- w 1251 roku Wielki Ksi Litewski
waa po Niemnie, Wile i Dnieprze Mindaugas przyj chrzest, i ktry
250 lat temu. w 1253 roku zosta przez niego ko-
Narodow Ekspedycj kie- ronowany na krla Litwy.
ruje historyk profesor Alfredas - Wikszo uczestnikw Na-
Bumblauskas, w zespole znajduj rodowej Ekspedycji znaa jzyk
si rwnie m.in. przyrodnik Se- polski - dodaje Elbieta Pawelec.
lemonas Paltanaviius, kierowca - Grupa, ktra nas odwiedzia, li-
rajdowy Benediktas Vanagas i mu- czya 15 osb plus 8 osb ekipy te-
zyk Gabrielius Liaudanskas-Svaras. lewizyjnej.
Wrd uczestnikw wyprawy jest
rwnie Arminas Daraseviius,
waciciel kilku restauracji, sma-

Ekipa z Litwy w kociele pw. w. Piotra i w. Pawa w Chemnie.

Na pocztku lipca Chemno od- czerwca i lipca pynie statkiem od mu widzowi wspczesnej Polski.
wiedzia ekipa Litewskiej Tele- omy do Gdaska. W tym czasie - Jest to ju trzecia edycja pro-
wizji Publicznej LRT (Lietuvos zbiera materia do 25 litewskich gramu. Wczeniejsze ekipy prze-
Radijas ir Televizija), ktra reali- programw telewizyjnych, ktre mierzay Litw i Biaoru - relacjo-
zuje duy projekt pt. Narodowa bd wyemitowane jesieni tego nuje Elbieta Pawelec, inspektor
Ekspedycja. roku. Narodowa Ekspedycja sku- ds. promocji turystycznej z Urzdu
pia si na historii Wielkiego Ksi- Miasta. - Projekt cieszy si na Li-
Kilkunastu litewskich naukow- stwa Litewskiego - na wsplnych twie olbrzymim zainteresowaniem.
cw, artystw, dziennikarzy, dziaa- dziejach Polski i Litwy, relacjach W tym roku ekspedycja popyn-
czy spoecznych i sportowcw wraz midzy tymi narodami, ale na celu a rzekami Biebrza, Narew, a pod
z ekip telewizyjn na przeomie ma rwnie przyblienie litewskie- Warszaw wpyna na Wis i uda-

Gazeta Chemiska . 10 lipca 2017


MIASTO CHEMNO 9

25-lecie partnerstwa Studenci i plener


O historycznym ukadzie partnerskim miast z 1992 roku wiedzia wczesny Liczne wystawy, koncert i grono studentw, czyli
kanclerz Niemiec Helmut Kohl w jaki sposb w Chemnie mona smakowa sztuk
Katarzyna Ochocka | fot. Elbieta Pawelec
w nim deklaracj o wmurowaniu
tablicy w Chemnie przy domu
urodzenia Kurta Schumachera,
wielkiego dziaacza i przewodni-
czcego socjaldemokracji niemiec-
kiej (SPD) po II wojnie wiatowej.
Do odsonicia tablicy pamitko-
wej przy jego domu rodzinnym,
przy ul. w. Ducha, doszo 13 pa-
dziernika 1990 roku, z okazji 95.
rocznicy jego urodzin. Podpisanie
ukadu partnerskiego w 1992 roku
poprzedzone byo wizyt wcze-
snego burmistrza Chemna Piotra
Mittelstaedta i przewodniczcego
rady miasta Joachima de Tcho-
rzewskiego u kanclerza Niemiec
Helmuta Kohla.
- Podczas uroczystoci w Chem- W poniedziaek 10 lipca roz- w muzeum wyeksponowana zosta-
nie zabrali gos byy burmistrz Piotr poczynaj si w Chemnie XIII nie kolejna wystawa pod nazw III
Delegacje i wodarze podczas przemarszu pod dom Kurta Schu- Mittelstaedt, obecny burmistrz Ma- Oglnopolskie Warsztaty Plene- Poziom Pod Ziemi II. Zobaczymy
machera. riusz Kdzierski, burmistrz Hann. rowe Studentw Architektury. tu fotograficzne dziea Andrzeja
Mnden Harald Wegener, dr Ja- W ich ramach do miasta zakocha- Domarzewskiego z Krakowa, wy-
W sobot 17 czerwca odbya si i Tolerancji im. Ludwika Rydygie- rosaw Kuropatwiski, konsul ho-
w Chemnie uroczysto zwizana ra - relacjonuje Elbieta Pawelec, nych przyjedzie spora grupa mo- kadowcy i jednego z uczestnikw
norowy RFN w Bydgoszczy, Frank dych artystw, opiekunw i pro- Oglnopolskich Warsztatw Plene-
z jubileuszem 25-lecia podpisania inspektor ds. promocji turystycz- Stryga, penomocnik odpowie-
ukadu partnerskiego z niemiec- nej z Urzdu Miasta Chemna. - fesorw, a w midzyczasie z tej rowych. W rod 19 lipca midzy
dzialny za partnerstwo miast oraz okazji odbd si liczne wystawy
kim miastem Hann. Mnden. Nastpnie delegacje miast zoyy przewodniczcy Stowarzyszenia godz. 12 a 16.30 w Bramie Gru-
kwiaty przy tablicy umieszczonej i koncert. dzidzkiej bdzie mona zobaczy
Partnerstwa Miast - dodaje Elbie-
W dniach 17-19 czerwca przy domu urodzenia Kurta Schu- ta Pawelec. - W spotkaniu uczest- wystaw poplenerow artystw
w Chemnie gocia delegacja machera. Gwne uroczystoci ju- Jednym z wydarze jest niedziel- uczestniczcych w XIII Oglno-
niczyli rwnie zaproszeni gocie, ny (16 lipca) koncert Tace wiata
mieszkacw partnerskiego miasta bileuszowe odbyy si w auli Zespo- w tym radni Chemna, nauczyciele polskich Warsztatach Plenerowych
wraz z burmistrzem Haraldem We- u Szk Oglnoksztaccych nr 1. w ramach XV Letniego Festiwalu Studentw Architektury.
ze szk uczestniczcy w wymia- Muzyka w Zabytkach Chemna.
generem i jego zastpczyniami An- Na pocztku uroczystoci zgro- nach midzynarodowych, przed- Midzy 9 lipca a 31 sierpnia
gelik Deutsch i Nortrud Riemann, madzeni gocie uczcili minut ci- W kociele pw. w. Piotra i w. Paw- zachcamy w imieniu Powiatu
stawiciele stowarzysze, klubw a wystpi Woytek Mrozek & go-
a take przedstawiciele Towarzy- szy pami zmarego 16 czerwca sportowych, instytucji i wojska. Chemiskiego do odwiedzenia
stwa Partnerstwa Miast i modzie Helmuta Kohla, kanclerza Niemiec. cie Lomahos Band. Wykonawcy to
Uroczystoci uwietnia Orkiestra Woytek Mrozek klarnety, Agata wystawy poplenerowej VII Ogl-
z Grotefend Gymnasium. Wyjanijmy, e fundamentem Dta Chemiskiego Domu Kultu- nopolskiego Pleneru Malarskiego
- Obchody jubileuszu rozpocz- podpisania ukadu o partnerstwie Sawa mezzosopran, Maryjan Lo-
ry. Ponadto burmistrz miasta wr- maha skrzypce solo, Ihor Lomaha w Powiecie Chemiskim pn. Wi-
y si od odsonicia tablicy pre- Chemna i Hann. Mnden byo czy wyrnienia gociom z Hann. so Moja w kociele pw. w. Pio-
zentujcej Hann. Mnden, prze- wsplne owiadczenie kanclerza cymbay sekcja (piano, skrzypce
Mnden, jak i mieszkacom 2, bas). Wstp bdzie bezpatny! tra i w. Pawa. Ostatni z wystaw
kazanej Chemnu z okazji 25-lecia Niemiec Helmuta Kohla i premie- Chemna, ktrzy przez te wszystkie w ramach warsztatw plenerowych
partnerstwa naszych miast, ktra ra Polski Tadeusza Mazowieckiego Nie mona zapomnie, e tego sa-
lata zaangaowani byli w wymian mego dnia odbdzie si zwiedzanie studentw jest wystawa ze zbio-
ustawiona zostaa w Parku Pamici z 14 listopada 1989 roku. Zawarto midzynarodow. W dalszej czci rw prywatnych Krystyny Stecze
Chemna w ramach tradycyjnych
programu o godz. 13 w kociele pw. spacerkw. Zbirka uczestnikw z cyklu Chemnianie i ich pasje
w. Piotra i w. Pawa otwarta zosta- jak zwykle bdzie pod ratuszem pt. Pod skrzydami Aniow.
a wystawa prac dzieci i modziey o godz. 10.30. Mona j oglda do 8 wrzenia
z Chemna i Hann. Mnden pn. W midzyczasie (do 15 wrzenia) w Miejskiej Bibliotece Publicznej.
Spotkania, a na zakoczenie od- mona odwiedza wystaw czaso- Zapraszamy! zachcamy w imieniu
by si koncert kameralny zespou w pt. Widoki Chemna w Mu- organizatorw do skorzystania z tej
Artes Ensemble pt. Muzyczne lato zeum Ziemi Chemiskiej w ratu- wyjtkowej, artystycznej oferty.
w rozpiewanej Europie. szu. Midzy 11 a 18 lipca rwnie (KO)

Bezpatnie nad jezioro


ca autobusowego w Chemnie i do-
ciera do Orodka Wypoczynkowe-
go nad Jeziorem Starogrodzkim.
Powrt z orodka odbywa si rw-
nie codziennie o godz. 18.00. Au-
tobus wyrusza co prawda z dworca
(ze stanowiska nr 6), ale po drodze
zatrzymuje si jeszcze przy urz-
dzie miasta oraz na parkingu przy
ul. Biskupiej. Moliwo dotarcia
nad jezioro w lipcu i sierpniu to
naprawd wietna okazja do wa-
kacyjnego wypoczynku. Kady,
kto nie jest zmotoryzowany, bd
woli zostawi swoje cztery k-
ka pod domem, moe skorzysta
Cho dotd wakacyjna aura wca- 1 lipca uruchomiono bezpatny z tego przejazdu. Szczeglnie cie-
le nas nie rozpieszczaa, nadal autobus, ktry dowozi wczasowi- sz si z tej moliwoci dzieci! Oby
liczymy na przyjcie ciepych, czw nad Jezioro Starogrodzkie. tylko pogoda dopisywaa, a harce
bezchmurnych dni. Nadziej tak w jeziorze na pewno bd ogromn
maj przede wszystkim te osoby, Przejazdy te bd moliwe do 31 atrakcj dla tych, ktrzy korzystaj
ktre uwielbiaj spdza czas nad sierpnia. Autobus wyrusza w kady z wakacyjnej laby.
wod. Wanie dla nich z dniem dzie tygodnia o godz. 11.00 z dwor- (KO)
Gazeta Chemiska . 10 lipca 2017
10 UNISAW
sujcych. Chtni mogli sprbowa czewska, AK Media, Hungarpol,

Krowa, byk i Wielki Wz


swoich si w dojeniu krowy, umie- Barilla, Piekarnia K.S. Finc, Gmin-
jtnoci, ktra dzi jest ju niemal ny Orodek Zdrowia w Unisawiu,
cakowicie zapomniana. Odwani, Bank Spdzielczy w Bydgoszczy,
ktrzy chcieli zaimponowa swoj Starostwo Powiatowe w Chem-
si oraz sprytem, mieli mono nie, Urzd Marszakowski Woje-
zmierzy si z bykiem na rodeo. wdztwa Kujawsko-Pomorskie-
Ciekawi wiata, a raczej tajemnic go, Auto-Service Maciej Dudek,
Kosmosu, podgldali wieczorne Stolmar, Sklep Alicja Krzysztof
niebo w unisawskiej astrobazie. Krelski, Eden, Sklep Spoywczo-
Podczas Dni Unisawia miesz- -Przemysowy Zofia Dudek, Uni-
kacom zaprezentowano po raz trans Andrzej Dudek, Restauracja
pierwszy makiet unisawskiego Pod ubrem, Koparki - Barto-
zamku. Byy te pokazy rycerskie miej Antkiewicz, Porednictwo
i popisy mistrzw sztuki cyrkowej. Ubezpiecze Hanna Mularz,
Chtni mogli zabawi si w che- Sklep Meblowy Unisaw Sawo-
mika, pojedzi na pit bikeach czy mir Zubaa, Zakad Karola Lidia
zapozna si z dawn broni i wy- Baszczyk, Pinczewscy Transport
posaeniem sali tortur. Ciarowy Adam Pinczewski,
Organizatorami imprezy byli: Spiralex Sawomir i Agata Zieli-
Gmina Unisaw oraz Gminny scy, Sklep Misny Krzy, Unitor.
Orodek Kultury w Unisawiu. Partnerowali im: Gminna Bi-
Obchodom patronowali medial- blioteka Publiczna w Unisawiu,
nie: TVP Bydgoszcz, Gazeta Po- Gminna Rada Sportu w Unisa-
morska, Gazeta Chemiska, wiu, Stowarzyszenie na Rzecz
Czas Chemna oraz Maratony Osb Niepenosprawnych Iskier-
Lista atrakcji przygotowana na tegoroczne Dni Unisawia nie miaa koca. Polskie. ka, szkoy i przedszkola z gminy
Zabawy trway 3 dni. Niezadowolonych i rozczarowanych nie byo Trzeba te wymieni tych, bez Unisaw, Towarzystwo Sportowo-
ktrych pomocy do imprezy by nie -Kolekcjonerskie, parafia p.w. w.
Robert Kamiski | fot. ukasz Piecyk, nadesane doszo, czyli sponsorw: Unamel, Bartomieja w Unisawiu, Pit-Bike
Decathlon Toru Copernicus, Tor Gaewo, Ochotnicza Stra
Dla kadego co miego tak W czci artystycznej przed nikw muzyki kameralnej bawi Get Well, Arriva, Adamex, Hotel Poarna w Unisawiu, Stowarzy-
mona by podsumowa rno- licznie zgromadzon publiczno- zesp Inegalite. Imperium Apartamenty Chem- szenie Na Rzecz Rozwoju Gminy
rodno imprez towarzyszcych ci zaprezentoway si zarwno Pitkowe i sobotnie wieczory a, Vega Adam Mularz, Agromix, Unisaw, Koo Gospody Wiej-
tegorocznym Dniom Unisa- dzieci, jak i gwiazdy duego for- przeznaczono na zabawy taneczne, Maximus Broker, Gazmar Stacja skich w Unisawiu, soectwa gmi-
wia. I rzeczywicie: pomylano matu: Stachursky oraz Mariusz ktre znalazy licznych zwolenni- Paliw i Myjnia, Bank Spdzielczy ny Unisaw.
o atrakcjach dla najmodszych, Kalaga. Fani muzyki disco polo kw. Nie zabrako rwnie szeregu w Toruniu, Nordzucker, Uni-Vet Wszystkim, ktrzy przyczyni-
dla modziey i dla tych nieco bawili si z zespoami Bayera i Bo- dodatkowych atrakcji oraz cieka- Gabinet Weterynaryjny, Arena li si do tak udanych obchodw,
starszych. ombastic. Mionicy reggae wysu- wych konkursw z nagrodami. Kokocko, P.P.H.U Janus, Szkoa organizatorzy skadaj serdeczne
chali koncertu Myasta, a zwolen- Konkursw w rzeczy samej intere- Jazdy Krause, Moli Milena Kar- podzikowania.

Pomoecie?
wiem, jakie miaa powody. Sysza- wiele i Tomasz Bartnik zdaje sobie mienibym alejk spacerow z aw-
em, e osobiste. Zaczynam zatem z tego spraw. kami dodaje Tomasz Bartnik.
urzdowanie przy praktycznie - Uwaam, e gwn potrzeb Chciabym, eby mieszkacy mieli
pustej kasie, poniewa wszystkie naszego soectwa jest sala na oko- dokd pj na spacer i mie gdzie

Pomoemy
rodki na ten rok zostay ju roz- o 50-60 osb mwi. wietlica na tym spacerze usi. Pki co nie
dysponowane. A jest dopiero li- z prawdziwego zdarzenia, gdzie mamy niczego podobnego. Jest tyl-
piec. moglibymy si spotyka, organi- ko jedna droga biegnca przez wio-
Wjt Unisawia Jakub Danie- zowa zebrania soeckie, komunie sk i to wszystko. Chciabym te,
lewicz, ktry kandydatur Bartni- i inne imprezy okolicznociowe. by powstaa siownia zewntrzna.
ka gorco popiera, zamierza go Jednak ju na tym wstpnym eta-
Stablewice w gminie Unisaw maj nowego sotysa. wspomc w tych najtrudniejszych pie wiem, e czeka nas wiele prze-
To ostatnio bardzo modne, ale i,
nie ukrywajmy, wielce poyteczne.
Tomasz Bartnik zosta wybrany na to stanowisko po chwilach. szkd. Przede wszystkim najpierw Nowy sotys, jak sam przyzna-
- Startujc w wyborach, mia- trzeba bdzie znale grunt. Nie je, zamierza z uwag sucha gosu
rezygnacji Katarzyny Taczkowskiej em pene poparcie wjta dodaje jest to proste, poniewa jest bardzo
mieszkacw, dla ktrych organi-
Tomasz Bartnik. Wiem, e do- wielu wacicieli dziaek: Gmina,
zowa bdzie specjalne spotkania.
Robert Kamiski trzyma obietnicy i pomoe w tych Agencja Rynku Rolnego, Wspl-
Liczy na du frekwencj i cieka-
pierwszych, najtrudniejszych mie- nota Mieszkaniowa, Zarzd Drg
Zadanie, jakie stoi przed nowym - Trudno mi byo podj decy- sicach. Pniej, mam nadziej, Powiatowych, osoby prywatne. we, konstruktywne pomysy, ktre
sotysem, do atwych nie naley. zj, poniewa przyszo Stable- bdzie znacznie atwiej. Licz rw- Sama wie gruntu nie posiada. przyczyni si dla dobra soectwa.
nie na wsparcie naszego radnego Pokonywanie przeszkd admini- - Jeszcze w lipcu spotkam si
Budet soectwa jest ju pusty, wic, przynajmniej w tym roku, nie
Marcina Bojarskiego. Wierz, e stracyjnych zajmie wiele czasu. To z mieszkacami mwi nowy
a do koca roku daleko. wyglda zbyt rowo mwi To- sotys. Omwimy i zbierzemy
powoli, maymi kroczkami, doj- nie ulega wtpliwoci. Ale mam
masz Bartnik. Nie dysponujemy, dziemy do wsplnych rezultatw. zamiar doprowadzi spraw do najlepsze pomysy. Mam rwnie
Bartnik zdecydowa si na ob- praktycznie rzecz biorc, adnymi Przyszo, zarwno ta blisza, szczliwego koca. nadziej na wspprac z Ko-
jcie godnoci sotysa za namow funduszami. Zatem zadanie do jak i ta dalsza, wymaga bdzie od To sala. Co z innymi projekta- em Gospody Wiejskich oraz ze
mieszkacw i wjta Jakuba Da- wdzicznych nie naley. Poprzed- nowego sotysa duego zaanga- mi? wszystkimi, ktrym ley na sercu
nielewicza. Namowy trway dugo. nia pani sotys zrezygnowaa. Nie owania i inwencji. Bolczek jest - Z innych moich zamiarw wy- dobro Stablewic.
Gazeta Chemiska . 10 lipca 2017
STOLNO i PAPOWO 11

Niepokonani witowali z mieszkacami


Druyny Ochotniczych Stray Poarnych z terenu gminy wziy udzia w sportowej
rywalizacji
opr. Micha Ciechowski
a po osigniciu celu jak najszybsze
zwinicie i zoenie w miejscu star-
tu caego wykorzystanego sprztu
wylicza Andrzej Karbownik.
Jako pierwsi do rywalizacji
przystpili ochotnicy z Firlusa, po
nich kolej przysza na druhw z Pa-
powa Biskupiego, ostatni wystpili
straacy z Dubielna. Wielkie za- Druhowie Ochotniczej Stray Po- si pokazy kabareciarzy oraz woka-
angaowanie druhw w poprawne arnej w Dubielnie spotkali si listw z Gminnego Orodka Kul-
i szybkie wykonanie wszystkich z mieszkacami, by na wesoo ob- tury, prezentacje zespou muzycz-
czynnoci nie uchronio druyn chodzi stulecie istnienia jednost- no-wokalnego Kontakt ze wiecia
od maych wpadek w postaci ki. Wydarzenie, ktre odbyo si oraz pokaz sztuczek iluzjonisty
rozpicia si rozdzielacza czy nie- w sobot 1 lipca, cieszyo si bar- Piotra Tyczyskiego z Poznania.
monoci utrcenia wikszego dzo du popularnoci. Nie zabrako take ogromnych ba-
z pachokw. Nie przeszkodzio to niek mydlanych, malowania twarzy
jednak adnej ekipie w ukoczeniu Impreza zainaugurowana zo- i zabawy w wesoym miasteczku.
zadania. staa przemarszem przez wie Tradycyjnie na wysokoci zada-
- Z najlepszym czasem rywali- prowadzonym przez Modzieo- nia stany panie z Koa Gospody
zacj ukoczya OSP Papowo Bi- w Orkiestr Dt OSP z Waga- Wiejskich oraz Klubu Seniora, kt-
Wraliwi na potrzeby drugiego tzw. bojwka. Rywalizacji tej przy- ca. Nastpnie przyszed czas na re przygotoway sodki poczstu-
czowieka, a twardzi dla siebie gldao si kilkudziesiciu kibicw skupie i to druhowie z tej jednostki
cieszyli si z pierwszego miejsca krtk cz oficjaln - meldunek, nek. Nie zabrako te grochwki
i wanie t si druhowie pokaza- mieszkacw gminy i zaproszo- przedstawienie rysu historycznego i kiebasek z grilla.
li w odbywajcych si 18 czerwca nych goci. informuje Bartosz Wajda. - Miejsce jednostki oraz wrczenie druhom Uroczysto zorganizowana zo-
Gminnych Zawodach Sportowo- Wszystkich obecnych druhw drugie zaja druyna z OSP Du- przez wjta Andrzeja Zieliskiego staa przez wjta gminy Papowo
-Poarniczych dla druyn Ochot- przywita komendant gminny An- bielno, natomiast trzecie przypado pamitkowych statuetek. Biskupie, Zarzd Gminny Zwizku
niczych Stray Poarnych z terenu drzej Karbownik. Przedstawi za- ochotnikom z OSP Firlus. Wrd przygotowanych OSP w Papowie Biskupim oraz OSP
gminy Papowo Biskupie. Wyda- wodnikom zasady, wedug ktrych Prezes Zarzdu Gminnego w tym dniu atrakcji, oprcz wyst- w Dubielnie.
rzenie, ktre zorganizowano na Zwizku OSP RP Andrzej Zieli- pu wspomnianej orkiestry, znalazy (MC)
zostan przeprowadzone zawody
ski wrczy druhom puchary oraz
boisku sportowym przy Gimna- straackie.

Bezpiecznie ze niek
pamitkowe dyplomy. Za w pod-
zjum im. Noblistw Polskich, za- - Celem kadej z druyn byo: sumowaniu zawodw Andrzej Kar-
inaugurowa komendant gminny zbudowanie linii ssawnej na su- bownik podzikowa za uczest-
Andrzej Karbownik. cho, zbudowanie linii gwnej ska- nictwo oraz sportow rywalizacj.
dajcej si z dwch odcinkw wy Zaprosi wszystkich uczestnikw
- Tegoroczne zawody odbyy W-75, zbudowanie dwch linii ga- na skromny poczstunek. Bajka bawi, a take uczy. Przekonali si o tym obecni
si po czteroletniej przerwie tu- niczych (kada po dwa odcinki Powiatowe Zawody Sportowo-
maczy Bartosz Wajda, sekretarz wy W-52), uruchomienie auto- -Poarnicze odbd si w tym roku na imprezie plenerowej mieszkacy gminy Stolno
gminy Papowo Biskupie. Zmie- pompy z wozu straackiego i za- 9 wrzenia w Papowie Biskupim. Ba O krlewnie niece i sied- dmuchanych zjedalniach.
nione zostay zasady, postanowio- ssanie wody, podanie dwch pr- Ich organizatorem bdzie tutejsza miu krasnoludkach zna chyba Tematem przewodnim spotka-
no bowiem, e przeprowadzona dw wody ze stanowisk ganiczych jednostka Ochotniczej Stray Po- kady z nas. I cho na co dzie nia bya ba O krlewnie niece
zostanie tylko jedna konkurencja, i strcenie wszystkich pachokw, arnej. Zapraszamy! najmodszym kojarzy si z wie- i krasnoludkach. nieka otrzy-

Praca bez ustanku


drodze powiatowej Wabcz Lino- czornym czytaniem, w Stolnie maa zatrute jabko od czarowni-
posuya za przykad praktycznej cy i zemdlaa, ale na szczcie na
wiec. Jest to zadanie wsplnie re- nauki bezpieczestwa nie tylko miejscu bya karetka i zaczto akcj
alizowane ze Starostwem Powiato- dla dzieci, ale take dla dorosych. ratownicz. Z czarownic za za-
wym w Chemnie, na ktre gmina trzymaa policja.
W gminie Stolno wyremontowa- ki betonowej i kolejne 2,5 km po- przeznaczya w budecie 25 tys. z. Spotkanie ze niek odbyo si - I tym sposobem znikno
ne zostay kolejne odcinki drg szerzonej szosy. Ponad 0,5 km Drugie tyle dooy powiat. 27 czerwca w ramach Bibliotecznej wszelkie zo kontynuuje kierow-
i chodnikw. To jednak nie ko- drogi wyremontowano rwnie W pierwszych dniach lipca Odjazdowej Imprezy Plenerowej. niczka Gminnej Biblioteki Publicz-
niec prac na rzecz zwikszenia w soectwie Cepno. w Oborach utwardzony zosta Wydarzenie, ktre cieszyo si bar- nej w Stolnie. Dziki krtkiej
atrakcyjnoci regionu - wkrt- - Nowe trasy pojawiy si tak- 330-metrowy odcinek drogi gmin- dzo du popularnoci, przygoto- inscenizacji dzieci dowiedziay si,
ce mieszkacy Wabcza zyskaj e przed wakacjami w Rybie- nej, do koca wrzenia za wyko- waa Gminna Biblioteka Publiczna aby nie wpuszcza do domu ob-
now zatok autobusow. Do cu oraz w Wabczu, gdzie jedna nane zostan take odcinki tras w Stolnie. Inauguracji lekcji bezpie- cych tak, jak zrobia to nieka.
koca wrzenia nowe drogi poja- biegnie wok kocioa, druga w: Maem Czystem, Klczkowie, czestwa i dobrej zabawy dokonaa Najmodsi zrozumieli take, aby
wi si w Maem Czystem, Klcz- wzdu osiedla mieszkaniowego Wichorzu oraz w Stolnie. Na to kierowniczka placwki Katarzyna nie bra nic od obcych, poniewa
kowie, Wichorzu i Stolnie. - wylicza Anna Bochen, sekretarz ostatnie zadanie gmina uzyskaa Bajera, ktra take powitaa zapro- zobaczyli, co stao si z bohaterk
gminy Stolno. - W roku biecym dotacj celow z Samorzdu Wo- szonych goci wadze gminy: se- bani.
Mieszkacy Grubna ju mog w Wabczu wykonana zostanie tak- jewdztwa Kujawsko-Pomorskie- kretarz Ann Bochen, przewodni- Wydarzenie wzbogacia tak-
testowa wyremontowany chod- e zatoka autobusowa, zlokalizo- go w wysokoci 80 tys. z. czc rady Halin Koodziejek oraz e prezentacja Lidii Thiede, ktra
wiceprzewodniczcych Jana Wenta opowiedziaa gociom o zdrowym
nik, ktry wykonany zosta z kost- wana przy Szkole Podstawowej na (MC) i Pawa Pudrzyskiego, radnych, ywieniu. Dla wszystkich uczestni-

Jak nowe
Papowem a ygldem wykonano z destruktu i potrjne utwardzenie przedstawiciela komisji owiaty, kw zabawy przygotowane zostay
poszerzenie poboczy i utwardzono grysem na caej szerokoci drogi. zdrowia i sportu Marka Matu- rwnie zdrowe, owocowe szaszy-
je destruktem o gruboci 10 cm. Na Koszt cakowity to kwota prawie sa, a take przedstawicieli policji: ki. Kada z pa moga skorzysta
caej szerokoci drogi wykonano 112 tys. z. rzecznik prasow Komendy Powia- z porady kosmetycznej, a na koniec
potrjne nawierzchniowe utrwale- Podbudow na dugoci prawie towej Policji w Chemnie Gabriel straacy OSP Rybieniec przygoto-
W gminie Papowo Biskupie pra- nie grysem i emulsj. Koszt wyko- kilometra wykonano take na dro- Andrzejczyk oraz dzielnicowego wali dla mieszkacw gminy po-
ce na drogach gminnych wr. nania nawierzchni to kwota ponad dze z Papowa Biskupiego do Fal- gminy Stolno Marka Krawczyka. kaz ratowania nieki uwizionej
W czerwcu modernizacje roz- 103 tys. z. cina. Tam take wylano trzycen- Po oficjalnej czci spotkania przy- w samochodzie. Na koniec dru-
poczy si na trzech odcinkach: Zmiany nie omin rwnie od- tymetrow warstw wyrwnujc szed czas na wielk zabaw. howie zorganizowali orzewiajcy
z Papowa Biskupiego do miejsco- cinka pomidzy Firlusem a Niem- i cieraln. Koszt prac to ponad 136 - Imprez rozkrcili Monika Do- prysznic, opryskujc mieszkacw
woci ygld oraz Falcin, a take czykiem. tys. z. magalska i Bartomiej Ra, ktrzy wod.
z Firlusa do Niemczyka. Wkrtce - Z uwagi na fakt, i droga bya - Przed nami kolejne remonty zrealizowali zumbowanie na pola- Partnerem tegorocznego wyda-
te kierowcw czekaj utrud- bardzo wska i znajduje si w jarze zapowiada przedstawicielka Urz- nie i wiele innych zabaw tanecznych rzenia byli: gmina Stolno, Stowarzy-
nienia na drodze Staw-Bartlewo terenowym, bya odcinkiem nie- du Gminy w Papowie Biskupim. relacjonuje Katarzyna Bajera. - szenie Inicjatywa Stolno, Komenda
i w Dubielnie. bezpiecznym tumaczy Aleksan- Zmodernizowany zostanie pra- Dla wszystkich uczestnikw Rada Powiatowa Policji w Chemnie,
dra Szymaska z Urzdu Gminy. wie pkilometrowy odcinek trasy Soecka ze Stolna przygotowywaa OSP Rybieniec, Piotr Kwela Ratow-
Z uwagi na znaczne ubytki na - Na dugoci p kilometra wyko- Staw-Bartlewo i 700-metrowa trasa pyszne gofry z bit mietan i owo- nictwo Medyczne, Wydawnictwo
poboczach oraz wyszczerbienia nano podbudow z kruszywa o gru- w Dubielnie. Obie drogi maj by cami, a take popcorn i wat cukro- Niko oraz Oriflame.
elementw asfaltowych na dugo- boci 15 cm, nastpnie wykonano wykonane z asfaltu. w. Nie zabrako rwnie malowa-
ci prawie 2 km na trasie pomidzy szeciocentymetrow nawierzchni (MC) nia twarzy oraz zabawy na trzech (MC)
Gazeta Chemiska . 10 lipca 2017
12 KIJEWO KRLEWSKIE

Sienkiewicz pisa tu Krzyakw


Zabytkowe dworki, kocioy, a take regionalne potrawy czy wina Kijewo odkrywa przed nami swoje skarby
Micha Ciechowski | fot. szlaktradycji.pl/nadesane
wierci XVIII w. oraz o-rgany - Zachodnia cz gminy boga- go i Nadwilaskiego.
w neoklasycystycznej oprawie ze ta jest w wiele atrakcji naturalnych, - Ze wzgldu na atrakcyjne po-
wspczesnym wyposaeniem takich jak Rezerwat Zbocza Pu- oenie wsi i liczne atrakcje tury-
z 1865 r. to tylko cz z histo- towskie, liczne parki krajobrazo- styczne wadze gminy postanowiy
rycznej przeszoci tego miejsca. we czy ulubione przez mionikw wybudowa we wsi miejsce rekre-
W znajdujcych si w kociele przestworzy startowisko paralotni acji dla mieszkacw i turystw
kryptach grobowych spoczywaj wylicza przedstawiciel urzdu. odwiedzajcych Kiep tumaczy
czonkowie rodziny Slaskich, wa- Rezerwat stworzony zosta gwnie Krzysztof Nowak. - Teren wok
cicieli znajdujcego si nieopodal dla ochrony piciornika piaskowe- wietlicy wiejskiej otoczono drew-
zespou dworskiego. go i ostnicy wosowatej oraz zesp nian palisad, wybudowano wiat
- Dwr ten goci za spraw mika wiosennego i kosownicy do smaenia powide liwkowych,
rodziny wiele sawnych osobisto- pierzastej. Rolinno stanowi cen- budynek gospodarczy i kamien-
ci podkrela Krzysztof Nowacki ny materia do bada nad histori ny grill oraz postawiono aweczki.
z Urzdu Gminy w Kijewie Krlew- wdrwek i pochodzenia rolinno- Cay ten teren nazwano Osada
skim. Bywa tu Kazimierz Nie- ci stepowej w Polsce. Kiep. W planach jest jeszcze wy-
tsche czy nawet Henryk Sienkie- Wspomniany wysoki stok budowanie wdzarni do wdzenia
wicz, ktry - jak wspominaa Maria Zboczy Putowskich to wymarzo- mis i ryb oraz pieca chlebowego.
Slaska, crka ostatniego, przedwo- ne startowisko dla paralotniarzy Na terenie osady co roku w po-


jennego waciciela majtku Jana o rnych umiejtnociach. Ama- owie wrzenia odbywa si Biesiada
Stanisawa Marii Slaskiego Krlewska, w czasie ktrej
Na Biesiad Krlewsk zjedaj mieszkacy z caej gminy. - pisa tu m.in. Krzyakw. smaone s Powida Kr-
Szlakiem Tradycji i Smaku prze- W pnocnej czci lewskie w tradycyjny spo-
r. Krzyakom. We wntrzu mieci
niesiemy si do krainy prawdzi- gminy Kijewo Krlewskie sb, w miedzianym kotle.
si midzy innymi pnobarokowy
wych pasiek, liwkowego sadu zajrze moemy m.in. do Piecze si barana i baranie
otarz gwny oraz dwa regencyjne
czy lokalnej winnicy. Tu take Kijewa Szlacheckiego, gdzie szaszyki. Mionicy rzemio-
otarze boczne z rokokowymi ante-
schronimy si przed ciepem odkryjemy przepikny ze- sa mog przyjrze si pracy
pediami.
w zabytkowych, chodnych mu- Kierujc si na poudnie gminy, sp paacowy. Po I wojnie Z -
achodnia cz gminy bo rzebiarza, garncarza czy
rach przepiknych paacw, ka- wiatowej posiado naby- wikliniarza, a take samemu
plic i kociow, a wznoszc si na
dotrzemy do XIX-wiecznego Pa-
acu w Bajerzu, zlokalizowanego -
ta zostaa przez Leopolda gata jest w wiele atrakcji natural sprbowa tych zanikaj-
Richtera, waciciela my- cych technik rkodziea.
paralotni nad regionem, bdzie-
my podziwia liczne parki, lasy
w prawie 3,5-hektarowym parku.
Bogato zdobiony gzymsami, fraza- nw w Toruniu. ,
nych takich jak ezerwat R Z bocza Gmina Kijewo Kr-
Na poudniowy wschd, lewskie synie take
i oddalone krte koryto Wisy.
Gmina to doskonae miejsce dla
mi i pkolistymi oknami budynek
przyciga wzrok niejednego znaw- w Dorposzu Szlacheckim, utowskie P . z popularnego w tej czci
letniego wypoczynku nie tylko dla znajduje si za Fort II Ze- wojewdztwa szlaku rowe-
cy historii.
turystw, ale take wieloletnich spou Fortyfikacji Twierdzy Chem- torzy podniebnych lotw maj do rowego Doliny Dolnej Wisy, a tak-
W ssiedztwie Bajerza, w Trzeb-
jej mieszkacw. no. Schron koszarowy, ktry mieci dyspozycji skarp o dugoci pra- e regionalnych wyrobw, jak mid
czyku, znajduje si neogotycki ko- w sobie sze komr koszarowych, wie trzech kilometrw i wysokoci z Pasieki Pod Lip czy tradycyjne
ci w. Jzefa Robotnika. Na uwa-
Swoj podr warto rozpocz latryn i kuchni ze studni, udo- ok. 60 metrw pooon na terenie wina owocowe z Watorowa. Waka-
g zasuguje take gotycki koci
w samym sercu gminy, czyli Kije- stpniony jest wszystkim mioni- rezerwatu. cje w peni - poszukujc miejsc do
pw. Wniebowzicia NMP w Trzeb-
wie Krlewskim, gdzie czeka na kom historii regionu. Zwiedzanie Zwiedzajc region, nie mona wypoczynku, warto wic pamita
czu Szlacheckim. redniowieczna
nas XIII-wieczny koci w. Waw- obiektu znajdujcego si w pry- pomin take Osady Kiep znaj- o lokalnym piknie i ciekawost-
granitowa kropielnica, pnoba-
rzyca, sucy za parafi od 1445 watnych rkach oferuje waciciel dujcej si na terenie Zespou Par- kach, ktre na co dzie s na wyci-
rokowy otarz gwny z pierwszej Cezary Maczak. kw Krajobrazowych Chemiskie- gnicie rki.
REKLAMA

Tu jest miejsce na
Twoj reklam
Zadzwo 665 169 292
Gazeta Chemiska . 10 lipca 2017
LISEWO 13

Do zobaczenia w padzierniku Radio PiK w Lisewie


We wtorek 12 lipca w godz. 13-
15 Radio PiK odwiedzi Lisewo!
Mari Adamczyk, sotysem Kor-
natowa. Okoo godz. 14.15 zapla-
opr. Katarzyna Ochocka | fot. archiwum UG
Ta radiowa podr odbdzie si nowano kolejne wejcie: z wizyt
w ramach akcji Ale PiKne Lato. w Gminnej Spdzielni Mleczar-
skiej w Lisewie i rozmowa o serze
Przedstawiamy zarys wej ante- lisewskim, ale take o wdlinach
nowych. Okoo godz. 13.15 Z mi- z masarni Ritter, chlebie z lokal-
krofonem do Sanktuarium Matki nych piekarni oraz z przedstawi-
Boskiej Lisewskiej, czyli rozmo- cielami lokalnych gospodarstw
wa o najwaniejszych zabytkach agroturystycznych, czyli Arka-
w kociele, o historii kultu i o hi- dii w Linowcu oraz gospodarstwa
storii zamku krzyackiego. Okoo pastwa Dorau z Bartlewa. Ostat-
godz. 13.40 bdzie kolejne wej- nie wejcie bdzie okoo godz.
cie, podczas ktrego prezenterzy 14.40. Wwczas w eterze usyszy-
uka aktywno mieszkacw. my rozmow o Lisewskim Biegu
Bdzie rozmowa z przedstawicie- Jaszczurczym i o Jaszczur Music
lem Kuni Inicjatyw Lokalnych Festival. A dokadnie o jego hi-
w Lisewie na temat realizowa- storii, dlaczego odbywa si akurat
Uczestnicy zakoczenia roku z wjtem Jakubem Kochowiczem. nych projektw. Bdzie take wi- w Lisewie, czy w gminie s trady-
Pod koniec czerwca w sali sesyj- - Wszyscy czekamy z utsknie- opiekunka grupy. - Dziki spon- zyta w OSP w Lisewie, rozmowa cje ostrego grania etc. Zapraszamy
nej w Lisewie odbyo si uroczyste niem na nowy rok akademicki, aby sorom moglimy zakupi wst- z Ludowym Klubem Sportowym do suchania tej audycji!
zakoczenie roku akademickie- pogbia i aktualizowa wiedz ki, kleje, a potem wykona pikne Victoria i dziaaczk spoeczn (KO)
go Uniwersytetu Trzeciego Wie- o procesach zachodzcych wok

Inwestycyjne sukcesy
ozdoby witeczne i kwiaty. Wyko-
ku Wyszej Szkoy Gospodarki nas. nane przez nas dekoracje sprzeda-
w Bydgoszczy, filia w Lisewie. Funkcjonowanie UTW w Lise- limy na kiermaszu i pomoglimy
wie byo moliwe dziki wsparciu grupie dzieci niepenosprawnych,
Spotkanie rozpocz prof. WSG wjta gminy Lisewo Jakuba Kocho- ktre przeznaczyy przekazan im
dr in. Cezary Kocielak, ktry wr- wicza, ktry uycza suchaczom
kwot na rehabilitacj. Ju dzi za-
czy kademu suchaczowi dyplom. sali na zajcia i w ramach moliwo-
Nastpnie odby si wykad O nie- ci wspiera finansowo. praszamy wszystkich chtnych do
zwykych waciwociach zi oraz - Ponadto dzikuj za wsparcie zapisywania si do naszej grupy.
o kleszczach. Po zajciach wszyscy finansowe panu Stanisawowi No- Korzyci jest wiele!
bawili si przy kawie i muzyce. wakowi, Gminnej Spdzielni Sa- UTW umoliwia pogbianie
- Byy tace, do ktrych gra za- mopomoc Chopska w Lisewie, wiedzy z wielu interesujcych dzie-
przyjaniony ze suchaczami UTW Bankowi Spdzielczemu w Chem- dzin, uatwia rozwijanie zaintere-
pan Jan ukaszewski - relacjonuje nie oraz pastwu Renacie i Tade- sowa i pasji poprzez uczestnictwo
Elbieta Kolek, opiekunka grupy. uszowi Tomaszewskim - dodaje w ciekawych warsztatach.

Ponad 40 tys. do rozdania Wyremontowany odcinek drogi w Malankowie.


generatora wpyno 16 wnioskw W ostatnim czasie w gminie Lise- Rolnych. Inwestycja zrealizowana
projektowych na czn kwot 76 wo wiele si dziao na niwie inwe- zostanie do koca sierpnia. To nie
742,15 z! stycyjnej. Przede wszystkim uda- wszystkie inwestycyjne informacje
Po dokonaniu oceny przez kapi- o si pozyska dofinansowanie na z ycia gminy.
tu konkursow granty przyznano m.in. przydomowe oczyszczalnie - Zakoczono prace zwiza-
14 wnioskodawcom. Wrd nich ciekw oraz drog w Drzonowie. ne z przebudow drg gminnych
jest 9 organizacji oraz 5 grup nie- Kolejnym sukcesem jest zako- - relacjonuje Agnieszka Dalke,
formalnych pod patronatem opie- czenie kilku inwestycji na dro- podinspektor ds. pozyskiwania
kuna prawnego. Podpisanie umw gach gminnych. funduszy zewntrznych i promo-
odbyo si w lipcu w wietlicy wiej- cji przy Urzdzie Gminy. - Now
skiej w Wierzbowie. Wjt gminy Lisewo Jakub Ko- nawierzchni zyskay dwa odcinki
- Podczas uroczystoci podzi- chowicz wraz ze skarbnikiem gmi- drg. Pierwszy znajduje si w Ma-
kowalimy panom wjtom gmin ny Henryk witkowsk podpi- lankowie i ma dugo 2 km, drugi
Na przeomie kwietnia i maja sigiem cztery gminy partnerskie: partnerskich za owocn wsppra- sali w Urzdzie Marszakowskim odcinek jest w Kornatowie i ma 2,8
Kunia Inicjatyw Lokalnych Lisewo, Grudzidz, Chem oraz c - dodaje Katarzyna Czarnecka. dwie bardzo wane umowy dla km. W tym roku wyremontowano
w Lisewie ju po raz drugi jako Wpielsk. Pula na granty wyniosa - Grantobiorcy dokonali rwnie mieszkacw. Pierwsza opiewa na rwnie ulic Boczn w Lisewie
Orodek Dziaaj Lokalnie ogosi- a 41 800 z, tym samym wzrosa krtkiej prezentacji projektw, kt- kwot niemal 771 tys. z na projekt o dugoci 0,5 km.
a nabr w konkursie grantowym w porwnaniu z rokiem ubiegym re realizowane bd przez okres budowy przydomowych oczysz- Inwestycja w Kornatowie zostaa
Dziaaj Lokalnie X. Jest to pro- o 9 400 z. minimum trzech miesicy. czalni ciekw, modernizacj stacji sfinansowana ze rodkw Progra-
gram Polsko-Amerykaskiej Fun- - W ramach programu zorgani- Program Dziaaj Lokalnie X uzdatniania wody oraz rozbudo- mu Rozwoju Obszarw Wiejskich
dacji Wolnoci realizowany przez zowalimy cztery spotkania kon- realizowany jest dziki dofinan- w sieci kanalizacyjnej w Lisewie. Wojewdztwa Kujawsko-Pomor-
Akademi Rozwoju Filantropii sultacyjno-informacyjne w kadej sowaniu z Akademii Rozwoju Fi- Realizacja tej inwestycji planowa- skiego 2014-2020, natomiast drog
w Polsce oraz Orodek Dziaaj z wczeniej wymienionych gmin, lantropii w Polsce, a take gmin na jest na lata 2018-2019. Druga w Malankowie sfinansowano ze
Lokalnie w Lisewie, tj. Kuni Ini- przybliajc ide Dziaaj Lokalnie Lisewo, Chema, Grudzidz oraz umowa dotyczy przebudowy drogi rodkw wojewody w ramach Pro-
cjatyw Lokalnych w Lisewie. X - relacjonuje Katarzyna Czar- Wpielsk, a take BS w Chemnie w Drzonowie o dugoci 950 m. Jej gramu Rozwoju Gminnej i Powia-
necka z Kuni Inicjatyw Lokalnych. oddzia Lisewo. dofinansowanie to prawie 50 tys. towej Infrastruktury Drogowej
W tym roku konkurs obj za- - Z dniem koczcym nabr do (opr. KO) z z Funduszu Ochrony Gruntw (KO)

Gazeta Chemiska . 10 lipca 2017


14 SPORT


sp. Do klubu i taty

Metoda
pikarza zgosia si
Olimpia Grudzidz.
- Nie mielimy
wtpliwoci przy de-
cyzji o przenosinach By moe ech jest jesz L -

maych
twierdzi Miosz
Waszczuk. Chodzi-
o przede wszystkim cze bardziej
medialny ni
o mj rozwj. W Vic-
torii spdziem wiet- O ,
limpia ale nie wiem czy mia , -

kroczkw
ny czas, ale myl,
e o kolejny krok do
przodu mogoby by bym tam szans przebicia si do
tam ciko. Olim-
pia to uznana mar-
ka w Polsce, a dziki skadu
grze w Grudzidzu
.
dostaem szans ry- nak na swoj szans czeka dugo.
walizacji na szczeblu oglnokrajo- Przeomowy moment mia miejsce
wym. 28 maja podczas spotkania 33. ko-
Zawodnik zmieni klub, ale nie lejki Nice I ligi pomidzy Olimpi
zmienia si jego pozycja na boisku. a GKS-em Katowice.
Miosz cigle wyrnia si podczas - Byo to najwaniejsze spotka-
spotka, a w barwach Olimpii w ka- nie w sezonie. Gdybymy je wygrali,
tegorii wiekowej modzik sign bylibymy prawdopodobnie w Eks-
po koron krla strzelcw. Zaowo- traklasie mwi Miosz. Nie spo-
cowao to kolejn szans Miosz dziewaem si, e znajd si w tym
zosta zaproszony na testy przez meczu na awce rezerwowych, a jed-
wodarzy Lecha Pozna. nak. Mecz niestety nie potoczy si
- Bya szansa na transfer, ale po naszej myli, przegrywalimy
Wychowanek Victorii Lisewo zadebiutowa na zapleczu pikarskiej Ekstraklasy tym razem zdecydowaem si zo- 0:2. Wtedy trener Paszulewicz
sta mwi pikarz. Wpyno na podszed do mnie i powiedzia, e
18-letni Miosz Waszczuk marzy - Tata zna si z trenerem pra- W dobrze spisujcym si zespo- to kilka czynnikw. By moe Lech zaraz wchodz na boisko. Byem
o grze w lidze angielskiej, ale zdaje cujcym w Victorii Lisewo i przy- le szczeglnie wyrnia si Miosz, jest jeszcze bardziej medialny ni zaskoczony, troch zdenerwowany,
sobie spraw, e bdzie to wyma- prowadzi mnie na zajcia jednej ktry przez okres grania w Lisewie Olimpia, ale nie wiem, czy miabym ale kiedy wchodziem na muraw,
gao wiele cikiej pracy. Na razie z modzieowych grup mwi peni rol napastnika. tam szans przebicia si do skadu. wszystko ustpio. Nie udao mi
stawia sobie skromniejsze cele, Miosz Waszczuk, aktualnie pi- - Dobrze wspominam ten czas Z perspektywy czasu mog po- si wpyn na zmian wyniku, ale
takie jak regularna gra w barwach karz pierwszoligowej Olimpii Gru- twierdzi zawodnik. Udao mi wiedzie, e nie auj pozostania sam wystp cho krtki, by moim
Olimpii Grudzidz. dzidz. Miaem wtedy osiem lat. si wtedy strzeli kilka wanych w Grudzidzu. zdaniem w porzdku.
Przez pierwsze p roku rozgrywa- dla mnie bramek. Gdyby nie Vic- Postawa modego zawodnika Teraz Miosz przygotowuje si
Miosz przygod z pik non limy z kolegami z druyny tylko toria, nie miabym szansy rozwija zostaa zauwaona przez trenera z Olimpi do kolejnych rozgrywek.
rozpocz podobnie jak wielu in- sparingi, gdy nie istniaa wtedy swoich umiejtnoci i pokaza si pierwszej druyny Olimpii Jacka Zawodnik podkrela, e najwa-
nych zawodnikw w naszym kraju liga dla naszej kategorii wiekowej. w rozgrywkach ligowych. Paszulewicza, ktry postanowi niejsze bdzie dla niego apanie
pasj zaczerpn od ojca, ktry Dopiero pniej moglimy przyst- Miosz prezentowa si bardzo wczy Miosza do kadry senior- kolejnych minut. Trzymajmy kciu-
rwnie w przeszoci prbowa pi do zmaga ligowych, w ktrych dobrze i kwesti czasu byo zainte- skiej. 18-latek bra udzia w zaj- ki, aby wychowanek Victorii Lisewo
swoich si w tej dyscyplinie. radzilimy sobie przyzwoicie. resowanie si nim przez lepszy ze- ciach, jedzi na spotkania, jed- dosta ich jak najwicej. (K)

Liga angielska w Wabczu Sport i nie tylko


Debiutanckie rozgrywki wiosennej ligi piki nonej cieszyy si duym Klub Unisaw Team ogasza nabr dla nowych
zainteresowaniem zawodnikw w piciu kategoriach wiekowych
Wodarze poszukuj wzmocnie osb. By moe te znajomoci prze-
dla druyn U-12 (chopcy urodze- ksztac si z czasem w przyja na
ni w latach 2004, 2005 i 2006), cae ycie.
U-14 (chopcy urodzeni w roku Unisaw Team nie tylko bierze
2003), U-16 (chopcy urodzeni udzia w zmaganiach krajowych,
w roku 2001), U-18 (chopcy uro- ale rwnie daje szans swoim za-
dzeni w roku 1999) i U-20 (m- wodnikom na rywalizacj w wyda-
czyni urodzeni w roku 1997). rzeniach midzynarodowych.
- Rok temu wybralimy si na
- Potencjalnych chtnych zapra-
szamy w rody na orlik w Unisawiu turniej do Hiszpanii. Teraz poje-
Trwajce od pocztku maja zma- - Przy organizacji tego typu roz- na godz. 18 informuje Jerzy Sie- chalimy na Mondial Futsal, ktry
West Brom Pitkowo Chelsea
gania zakoczyy si sukcesem, grywek czsto zespoy s zgaszane mieniecki, prezes i trener Unisaw odby si we francuskim Nantes
Wabcz 1:3
a ostateczne rozstrzygnicia za- pod nazwami, ktre maj niewie- Team. Kady otrzyma swoj szan- relacjonuje Jerzy Siemieniecki.
Everton Grubno Tottenham
pady 1 lipca podczas festynu le wsplnego ze sportem uwaa s. Oczywicie od najmodszych Mona powiedzie, e jak zwykle
Wabcz 10:0 bylimy tam najmodsz druyn.
w Wabczu. Marek Filarski. Zmagania miay Pfinay rozegrano 19 czerwca. nie wymagamy nie wiadomo jakich
propagowa aktywny tryb ycia, umiejtnoci. S one mile widziane, Organizatorzy mieli w zwizku
W pierwszym, ktry by derbami ale to gwnie naszym zadaniem z tym pewne obawy, ale pokazali-
Pomysodawc rozgrywek jest dlatego eby unikn podobnych
Marek Filarski, ktry od wielu lat sytuacji, zdecydowaem si na takie Wabcza, Arsenal pokona Liverpo- jest, aby pojawiy si i potem rozwi- my, e potrafimy gra, dochodzc
propaguje pikarskie wydarzenia rozwizanie. ol 2:1, za w drugim Everton Grub- jay. Troch inaczej widzimy spra- do wierfinau zmaga. Kwestie
w gminie Stolno. Liga zostaa podzielona na dwie no nie da szans Chelsea Wabcz, w starszych rocznikw. Nikogo sportowe udao nam si poczy
- To pierwsza edycja ligi i ze czci. W pierwszej z nich druyny zwyciajc 8:2. nie skrelamy, ale nie wykluczamy z turystycznymi zwiedzilimy
wszystkim trzeba byo startowa gray ze sob w systemie kady Decydujce rozstrzygnicia za- selekcji. m.in. Pary czy La Baule, ktre byo
od zera, dlatego nie byo atwo z kadym bez spotka rewano- pady 1 lipca. Najpierw zosta ro- Nowi zawodnicy bd mieli oka- siedzib naszej reprezentacji pod-
twierdzi organizator. Udao si wych. Kolejki byy rozgrywane zegrany mecz o trzecie miejsce, zj w przyszoci zaprezentowa si czas Euro 2016. Wszyscy chopcy
jednak przeciwstawi kopotom w kad niedziel. Ostatnia z nich, w ktrym Liverpool okaza si lep- w rozgrywkach na szczeblu oglno- wrcili do kraju zadowoleni, a ja
i doprowadzi do pynnego prze- rozegrana 11 maja, wyonia najlep- szy od Chelsea, wygrywajc 11:8. krajowym, a take mog otrzyma
od klubu m.in. strj meczowy czy chciabym podzikowa Urzdowi
prowadzenia zmaga. szy zesp fazy zasadniczej, ktry Niezwykle emocjonujcy przebieg
W rozgrywkach udzia zadekla- w nagrod od razu zameldowa buty. Gminy w Unisawiu oraz naszym
mia fina, ktrego wynik waha si sponsorom, bez ktrych organiza-
rowao dziewi zespow. Zde- si w pfinale - Liverpool Wabcz. - Zapewniamy treningi w bar-
cydowano, i przyjm one nazwy Druyny z pozycji 2-7 musiay wal- do ostatniego gwizdka. Ostatecznie dzo dobrej atmosferze twierdzi cja wyjazdu byaby niemoliwa.
dwuczonowe, na ktre bdzie ska- czy o swoje miejsce w wierfina- jednak to Everton Grubno, po zwy- prezes Jerzy Siemieniecki. Dzi- Wicej informacji na temat na-
dao si miejsce zamieszkania gra- ach. Oto komplet wynikw z tych cistwie 4:3 nad Arsenalem Wabcz, ki wiczeniom i grze wpywamy boru w Unisaw Team mona uzy-
czy odpowiedniej druyny, a take spotka: okaza si pierwszym triumfato- w sposb pozytywny na nasze ska pod nr. tel. 511 001 702 i 512 551
nazwy angielskich klubw pikar- Arsenal Wabcz Manchester rem Amatorskiej Ligi Piki Nonej zdrowie i tyzn fizyczn, ale rw- 368.
skich. City Robakowo 2:2 (rzuty karne 3:1) w Wabczu. nie mamy szans poznania wielu (K)
Gazeta Chemiska . 10 lipca 2017
KULTURA 15

Kada biografia pornografizuje


Pamitamy go z programu Pieprz i wanilia, w ktrym opowiada o swoich egzotycznych podrach. Ale zanim
urodzony w Toruniu Mieczysaw Sdzimir zosta Tonym Halikiem, przey kilka rnych yciorysw. Z Mirosawem
Wlekym, autorem biografii Tu byem. Tony Halik, rozmawia Micha Ciechowski
fot. Dawid Zuchowicz

Mija dwadziecia lat od mierci przyszed mi do gowy pomys wiosce spotkaem osoby, kt-
Tonyego Halika. Dlaczego tak napisania tej biografii. W wy- re znay Halika. Tam, a take
barwny czowiek dopiero teraz dawnictwie zadano mi to samo w niemieckich i angielskich ar-
doczeka si biografii? pytanie: dlaczego do tej pory ona chiwach, zweryfikowaem infor-
Fakt, e do tej pory nikt nie pod- nie powstaa? Zabieram wic macje o tym, e nie by on pilo-
j si jej napisania, rwnie mnie czytelnikw na wypraw od Bu- tem RAF-u, jak wczeniej mwi.
zdziwi. Nale do pokolenia, enos Aires przez Ziemi Ognist Nastpnie udaem si do Argen-
ktre wychowao si na progra- po Alask. Po drodze przyglda- tyny, gdzie wyemigrowa, oraz
mach Halika, a dzi adna tele- my si narodzinom syna Halika, do Meksyku. Finaem wyprawy
wizja nie przypomina ich mo- a take poznajemy podrnika byy Stany Zjednoczone, gdzie
dziey. Pocztkowo ja rwnie z zupenie nowej, nieznanej nam do dzi yje syn podrnika. Co
nie zamierzaem podejmowa si strony. Mgbym powiedzie, e ciekawe, nikt z polskich dzien-
prby przyblienia jego postaci poznajemy go na nowo, ponie- nikarzy do tej pory do niego nie
w formie biografii. Wszystko za- wa w Polsce nikt nas wczeniej dotar. Wielu za w ogle nie Udostpnienie listw byo decy- rzenia. A dochodzc do nich, ni-
czo si przypadkiem. Kilka lat nie informowa o Mieczysawie wierzyo w jego istnienie. zj samej partnerki Halika. Poza kogo nie skrzywdzi.
temu wziem udzia w projekcie nimi jest jednak wiele informa-
Antonio Haliku, wielkim repor- cji, ktre mog zmieni postrze-
Afryka Nowaka, ruszylimy na


A kto by punk- Biorc ksik do rki, zauway-
rowerze la- tem wyjcia do ganie Tonyego. Ju na pocztku my, e jest napisana w nietypowy
dami podr- historii? ksiki obiecaem sobie, e napi- sposb.
nika z Pozna- sz j rzetelnie, tak, jak napraw-
Bez wtpienia Biografia rozpoczyna si od lat
nia, dokadnie d jego ycie wygldao. Nie
Elbieta Dzikow- baem si strcenia Halika z pie- dojrzaych i stopniowo Halika
odwzorowu-
jc tras, kt- ,
obiecaem sobie e napisz j rzetel kazaa mi nie- -
ska, ktra prze- destau, bo tak te si nie stao,
czy ukazania uczucia do Elbiety
odmadzam. Wiele razy sysza-
em, e osoby, ktre znay To-
r przejecha.
Kilka , ,
mie- nie tak jak naprawd jego ycie wyglda a take Muzeum -
zbdne kontakty, w chwili, kiedy oboje mieli y-
ciowych partnerw.
nyego z telewizji, doskonale ten
zabieg rozumiej. Wychodz od
sicy po po- Podrnikw im.
wrocie
wiedzi mnie
.N
od- o H
ie baem si strcenia alika z piede Halika w Toru- - Biografia prostuje znane dotd
tego, o czym wszyscy wiemy.
Z kad stron wchodzimy coraz
wsporgani- stau bo tak te si nie stao czy ukazania niu. Dla ostat-
, , informacje o Haliku? gbiej w jego yciorys i zagbia-
zator wypra- niej partnerki Nie dosta Pulitzera, poniewa
Tonye go wie my si w tajemnice. Poznajemy
Skrzyski
E
wy - Norbert uczucia do lbiety w chwili kiedy oboje , o biografii nie
nagrod t przyznaje si za sowo
pisane, nie za materia telewizyj- go na nowo.
bya dobr infor-
pytajc mieli yciowych partnerw
o nasz kolejny
. macj, poniewa
ny. Nigdy te nie lata jako pilot
RAF-u. Halikowi skutecznie Jest co, co w ksice si nie po-
cel podry. kto zacz grze- udawao si zwodzi Polakw. jawio?
terze stacji telewizyjnej NBC. ba w yciu jej partnera. Cho Okazao si, e o wielu barw- Wiele osb zauwayo, e pisz
A posta Tonyego Halika ju od
dawna nie dawaa mi spokoju. udao mi si dotrze do wielu nych rzeczach w swoim yciu nie o rozbieranych zdjciach Pier-
Rzadkoci w Polsce jest to, e osb z nim zwizanych, do kilku mwi, a jednoczenie du wag rette, za nie pojawiaj si one
Decyzja wic zapada natych- wydawnictwo finansuje pisarzo- si spniem. ona Tonyego przykada do tworzenia historii w ksice (miech). Kada bio-
miast? wi podr, aby mg napisa bio- Pierrette w momencie powsta- niestworzonych. grafia, dotykajc czyjego ycia,
Temat Ameryka Halika Nor- grafi. Jak wygldao weryfiko- wania ksiki ju nie ya. w pewnym sensie je pornografi-
bert podchwyci od razu. Obec- wanie tego, co o Haliku wiemy? Jaki obraz Halika poznamy?
nie projekt jest realizowany Miaem okazj osobicie poroz- Zachoway si jednak listy. Z biografii wyania si obraz zuje. Celowo tych zdj wic nie
i zbierane s na niego pienidze. mawia z przyjacimi i najbli- W biografii publikuje pan in- szalonego marzyciela, jednego umieciem. Ciesz si jednak, e
Wanie w trakcie tych dziaa szymi Tonyego. Podr rozpo- tymne rozmowy z Elbiet Dzi- z nielicznych ludzi na wiecie, po t ksik sigaj take m-
czem we Francji, gdzie w maej kowsk. ktry potrafi spenia swoje ma- czyni.
Gazeta Chemiska . 10 lipca 2017