Vous êtes sur la page 1sur 6

Sport, Gezondheid en Management

Cursusjaar 2016/2017
Stage jaar 2

Feedback en beoordeling werkveldbegeleider

Naam student: Zeb Tjie A Njiem


Naam werkveldbegeleider: Erwin Heerlijn
Organisatie: FC Groningen
Datum: 20-06-2017

1
Leeswijzer en invulinstructie:
In dit feedback- en beoordelingsformulier kan de werkveldbegeleider zijn of haar
bevindingen met betrekking tot het functioneren van de student tijdens de stage aangeven
en beargumenteren. Om de feedback en beoordeling van de student tijdens de totale stage
goed in kaart te kunnen brengen bestaat dit formulier uit drie delen: deel 1 richt zich op de
SGM-beroepscompetenties die tijdens deze stage centraal staan, deel 2 richt zich op de
generieke hbo competenties en deel 3 biedt ruimte voor vrije invulling van de
werkveldbegeleider.

Deel 1: Specifieke competenties stage


1 zeer onvoldoende; 2 onvoldoende; 3 voldoende; 4 goed; 5 zeer goed
SGM1 Testen, adviseren, begeleiden in het streven naar gezondheidswinst d.m.v. sport- en
bewegingsprogrammas.
De student: Beoordeling Opmerkingen
Bewaakt de (eigen)
verantwoordelijkheden, de
1 2 3 4 5
voortgang en het proces van de in
gang gezette activiteiten.
Signaleert tijdig problemen in de
1 2 3 4 5
voortgang en bepaalt prioriteiten.
Selecteert en voert onder
begeleiding zinvolle
bewegingsinterventies uit bij 1 2 3 4 5
(individuen van) meerdere
doelgroepen
Laat zien vaardigheden te bezitten in
het begeleiden van verschillende
doelgroepen in het streven naar 1 2 3 4 5
gezondheidswinst op zowel
individueel als groepsniveau

SGM2 Duurzaam veranderen van gedrag binnen het domein van sport- bewegen en
gezonde leefstijl.
De student: Beoordeling Opmerkingen
Analyseert risicovol gedrag m.b.t. i.r.t. theorien en modellen heb ik
leefstijl met behulp van bewezen 1 2 3 4 5 dit niet echt waar kunnen nemen.
modellen en theorien.
Ontwikkelt gezondheidsinterventies n.v.t. binnen deze stage-setting
voor doelgroepen met eenvoudige 1 2 3 4 5
leefstijlproblematiek
Voert eenvoudige n.v.t. binnen deze stage-setting
gezondheidsinterventies uit waarbij
1 2 3 4 5
gangbare modellen en theorien
worden ingezet

2
SGM8 Leiding geven en managen
De student: Beoordeling Opmerkingen
Inspireert en zet mensen in
1 2 3 4 5
beweging voor de (sport)organisatie
Spreekt medewerkers aan in relatie
1 2 3 4 5
tot werkzaamheden
Beantwoordt vragen en legt zaken
1 2 3 4 5
voor

SGM 9 Ontwerpen, organiseren en begeleiden van sport- en bewegingsactiviteiten.


De student: Beoordeling Opmerkingen
Stemt de sport- en
bewegingsactiviteiten af op de
1 2 3 4 5
beoogde doelstellingen behorend bij
de doelgroep en het programma.
Past methodisch-didactische
principes en vuistregels toe in de
1 2 3 4 5
begeleiding van de sport- en
bewegingsactiviteiten.
Geeft begeleiding die qua
aanspreektoon en sfeer passen bij 1 2 3 4 5
verschillende doelgroepen.

SGM 10 Ondernemen, ontwikkelen en innoveren


De student: Beoordeling Opmerkingen

3
Initieert nieuwe activiteiten op
1 2 3 4 5
grond van analyses
Streeft naar creativiteit door ideen
in te brengen en nieuwe sport- en 1 2 3 4 5
bewegingsproducten te bedenken
Toont initiatief om samen te werken
1 2 3 4 5
met anderen

SGM12 Inspelen op ontwikkelingen (omgevingsbewustzijn).


De student: Beoordeling Opmerkingen
Zoekt en ziet kansen (extern/intern)
1 2 3 4 5
voor de eigen organisatie
Analyseert ontwikkelingen in
sporteigen en overige sectoren en
1 2 3 4 5
maakt daar gebruik van, waar
mogelijk

SGM13 Onderzoeken en adviseren


De student: Beoordeling Opmerkingen
Zoekt en ziet kansen (extern/intern)
1 2 3 4 5
voor de eigen organisatie
Analyseert ontwikkelingen in
sporteigen en overige sectoren en
1 2 3 4 5
maakt daar gebruik van, waar
mogelijk

Deel 2: Generieke HBO competenties


1 zeer onvoldoende; 2 onvoldoende; 3 voldoende; 4 goed; 5 zeer goed

SGM14 Ontwikkelen en borgen van sporteigenheid (sportbewustzijn)


De student: Beoordeling Opmerkingen
Gaat in gesprek met het werkveld
1 2 3 4 5
van sport en bewegen.
Heeft inzicht in de belangen van
andere actoren en stakeholders op 1 2 3 4 5
het gebied van sport en bewegen.

SGM15 Samenwerken en samenwerkend leren.


De student: Beoordeling Opmerkingen
Vraagt feedback aan en accepteert
1 2 3 4 5
feedback van medestudenten.
Levert een actieve bijdrage aan het
gezamenlijk resultaat of probleem 1 2 3 4 5
oplossing.

SGM16 Communicatie.
4
De student: Beoordeling Opmerkingen
Communiceert en rapporteert
schriftelijk helder, effectief en 1 2 3 4 5
doelgroepgericht.

SGM17 Reflecteren en leren.


De student: Beoordeling Opmerkingen
Rapporteert waar nodig uit zichzelf
1 2 3 4 5
aan leidinggevende en/of coach.
Werkt zelfstandig binnen het
1 2 3 4 5
gestelde afspraken.
Neemt op basis van zelfreflectie
besluiten, benut leerervaringen en 1 2 3 4 5
stelt het eigen handelen bij

SGM18 Zelfsturing en zelfredzaamheid.


De student: Beoordeling Opmerkingen
Werkt binnen de kaders, visie en
doelstellingen van de 1 2 3 4 5
stageorganisatie.
De student heeft een reel beeld
van eigen kunnen ten opzichte van
1 2 3 4 5
het beroep en is in staat dit te
benoemen.

Deel 3: Algemene opmerkingen stagebegeleider


Algemene opmerkingen t.a.v. van het gehele stage proces, het eindresultaat en het
functioneren van de student. Hierbij kan gedacht worden aan bijvoorbeeld initiatief nemen,
het nakomen van afspraken en professionaliteit.

5
Algemene opmerkingen:
Zeb,
Ik denk dat je een zinvolle stage achter de rug hebt. Ik hoop dat je met name weer iets meer
over jezelf te weten bent gekomen. Wat mij opvalt is dat je in contact met kinderen, ouders,
collegas heel natuurlijk beweegt en handelt.
Op het veld zie ik daardoor een trainer-coach die duidelijk en enthousiast is. Dit straal je van
nature uit. Echt kwaliteit. Ook inhoudelijk als het gaat om uitleg geven van, is het ruim
voldoende. Didactisch gezien is een ontwikkelpunt van je dat je niet te uitgebreid / lang van
stof moet zijn tijdens de trainingen. De spelers moeten vooral aan het werk zijn tijdens een
training. Binnen het team van collegas heb je een waardevolle bijdrage door je
persoonlijkheid. Je doet wat er van je gevraagd wordt en je brengt sfeer binnen de groep.

Wat ik je mee zou willen voor de toekomst (lees: volgend jaar / zo snel mogelijk) zijn de
volgende vragen:
- Hoe graag wil jij een goede trainer-coach worden?
- Wat zijn je belangrijkste drijfveren?
- Waar staat Zeb over 5 jaar als trainer-coach / professional

Ik denk dat je de komende jaren erachter moet komen dat je veel potentie hebt om een heel
goede trainer-coach te worden. Ik vind wel dat je daar op dit moment nog een aantal
basisvoorwaarden als initiatief nemen en ECHT betrouwbaar zijn verder moet ontwikkelen.
Wat ik heel positief vind, is dat je goed met dergelijke feedback omgaat. Je laat je wel coachen
en ik heb ook gezien dat je dan mee aan de slag gaat.

Bedankt voor de leuke samenwerking en ik wens je veel plezier en succes in toekomst!


Eindbeoordeling Zeer Voldoend
Onvoldoende Goed Zeer goed
stage onvoldoende e
Ondertekening werkveldbegeleider (naam/ handtekening/ stempel) Datum