Vous êtes sur la page 1sur 3

Ikaw Lamang

Gary Valenciano arr by: demy romero


I
Eb B b/D Eb F 7/E b
bb 4 . Bb/D
(Dubai)

& 4

b Eb

F 7/E b
B b/D
.
E b/G

b
6 C min F

& J 3

Bb
b b j . w .
a tempo

.
10 A F/A G min

&
ten.

J
b b
I - kaw la - mang ang ta - ngi kong i - ni - i - sip

bb j
. j . j j .
14

&
G min7/F E B /D C min

.
Bb
j .
Ang la - gi kong pana
- -gi - nip ta - yong dal-wa ay la -ging nag-ma - ma -

bb j .
18

&
F F/A G min

J
Eb B b/D
ha - lan Pa-nga - rap ko na kai - lan ma'y 'di mag - la - ho

b b

23

&
G min7/F 3 C min

J J
J
# G m (m aj7)/F # b
ang pag - i - big kong i - to pag - ka't hin-ding - hin - di ko ma-ka -

bb F w
& J J .
27 D/F G min B /F

R
( )
ka - yang ma - wa - lay sa 'yo I-kaw la - mang ang bu - hay ko
E m7 b 5 Eb B b/D
bb j
. j . j .
31

&
C min 3 F

sa - na na-ma'y pa-king-gan mo ang pu - so ko na may - ro - ong si-na - sa - bi

Bb B b/F Eb
b j . w
w
B

&b J
36 F/A G min

3
Chorus:I - kaw la - mang ang ta-ngi kong mi-na-ma - hal ang la-gi kong di-na
3 -ra - sal sa -
pdMediaLab 2013
2
o
Ikaw Lamang
B b/D F# 7 Bb
b b j . J w
42

&
G min C min F sus4 F

.
3

na'y ha - bang bu - hay ta-yongmag - ka - sa - ma. Ang pu - so ko'y

B b/F B b/D Eb
bb F/A j

& w
47
G min F/A

3
i - bi - bi - gay la-mang sa 'yo i - to ang a - king pa-nga - ko mu-

b b j . j j .
D min G min C min F sus4 F

. .
51

&
3

J
la nga-yon hang-gang mag - pa - kai - lan pa man I - kaw la -

#
Eb
nn # # # # # G
E m/G

b w
C

b
55

&
m

R
B/F # C#
mang I- kaw la - mang ang bu - hay

C # 7/F
# # # # .

j E
j
& # .
59 B


ko sa - na gi - liw pa - king - gan mo ang

# # # # E/F #
# # # # D min G min C min. E/F
. j . nnnn ####
& # n #
62 F/G

J J J
pu - so ko na may - ro - ong si-na - sa - bi I - kaw la -

F #/A # G # min
# # # # Bw
D


soft

w
& #
66

mang ang ta - ngi kong mi - na - ma - hal

B/F # F #/A # D # min G # min C # min E/F #


#### .
# j
69 B E

&
3
ang la -gi kong di-na -ra - sal sa - na'y ha - bang bu - hay ta-yongmag-ka - sa - ma.

pdMediaLab 2013
3
Ikaw Lamang

E/G #
#### n nnnn w J
D


F/G A min

J J
C G/B

& # n
74

3
J
3 3 3
Pu - so ko'y i - bi - bi - gay la - mang sa 'yo

j
C/G E m7 F G/B

& .
78

J
3 i - to ang a - king pa - nga - ko mu -

. .
E min A min D min G7

& . J
80

J J
la nga - yon hang - gang mag - pa - kai -
3

lan pa man

j . j .
F

& w
w
83
mang

.
-
laE min

I - kaw

Em F G/B

& .

87


j

B b/D w
j ( . )
G7 b9
w
90

&
G sus4 C

I - kaw la - mang

4.22.2009

pdMediaLab 2013

Vous aimerez peut-être aussi