Vous êtes sur la page 1sur 114

PL7051

Podrcznik uytkownika
komputera ASUS

Marsz 2012
Spis treci
Rozdzia 1: Wprowadzenie do komputera
O podrczniku uytkownika........................................................................... 6
Uwagi dotyczce tego podrcznika............................................................. 6
Zasady bezpieczestwa.................................................................................... 7
Przygotowanie notebooka............................................................................11
Rozdzia 2: Poznanie budowy
Widok z gry.......................................................................................................14
Widok z dou.......................................................................................................16
Widok z prawej...................................................................................................19
Widok z lewej......................................................................................................20
Widok z tyu.........................................................................................................24
Widok z przodu..................................................................................................24
Rozdzia 3: Rozpoczcie uywania
System zasilania.................................................................................................26
Zasilacz .............................................................................................................26
Bateria .............................................................................................................28
Waciwa eksploatacja baterii.....................................................................29
Wczanie zasilania komputera..................................................................30
Test POST (Autotest po wczeniu)...........................................................30
Sprawdzenie baterii........................................................................................32
adowanie baterii............................................................................................33
Ponowne uruchamianie komputera.........................................................34
Tryby zarzdzania zasilaniem......................................................................36
Upienie i hibernacja......................................................................................36
Kontrola temperatury ...................................................................................38
Specjalne funkcje klawiatury........................................................................39
Przyciski skrtw (w wybranych modelach).........................................39
Przyciski Microsoft Windows.......................................................................42
Rozszerzona klawiatura (w wybranych modelach).............................42
Przyciski sterowania multimediami..........................................................43
Przeczniki i wskaniki stanu.......................................................................44
Przeczniki........................................................................................................44
Wskaniki stanu.................................................................................................45

 Podrcznik uytkownika komputera ASUS


Rozdzia 4: Uywanie komputera
Urzdzenie wskazujce...................................................................................48
Uywanie touchpada.....................................................................................49
Ilustracje uywania touchpada..................................................................50
Dbanie o touchpad.........................................................................................52
Automatyczne wyczanie touchpada....................................................53
Urzdzenia pamici masowej.......................................................................54
Napd optyczny (w wybranych modelach)...........................................54
Czytnik kart pamici Flash...........................................................................58
Dysk twardy.......................................................................................................59
Pami operacyjna..........................................................................................62
Poczenia............................................................................................................63
Poczenie sieciowe........................................................................................63
Poczenie bezprzewodowej sieci LAN (w wybranych modelach) 65
Poczenie bezprzewodowej sieci w systemie Windows..................67
Poczenie bezprzewodowe Bluetooth (w wybranych modelach)...69
adowarka USB+...............................................................................................72
Dodatek
Akcesoria opcjonalne....................................................................................D-2
Poczenia opcjonalne................................................................................ D-2
System operacyjny i oprogramowanie...................................................D-3
Ustawienia systemu BIOS.......................................................................... D-4
Popularne problemy i ich rozwizania...............................................D-10
Przywracanie ustawie komputera....................................................... D-16
Wykorzystanie partycji przywracania ................................................D-16
Uywanie dysku Recovery DVD (w wybranych modelach).........D-17
Informacja dotyczca napdu DVD-ROM........................................... D-19
Informacje o napdzie Blu-ray ROM (w wybranych modelach).. D-21
Zgodno wewntrznego modemu..................................................... D-22
Deklaracje i owiadczenia dotyczce bezpieczestwa.................. D-26
Owiadczenie o zgodnoci z przepisami Federal Communications
Commission (FCC)......................................................................................D-26
Owiadczenie FCC dotyczce ostrzeenia o ekspozycji
czstotliwoci radiowej (RF)....................................................................D-27

Podrcznik uytkownika komputera ASUS 


Deklaracja zgodnoci................................................................................D-27
(Dyrektywa R&TTE 1999/5/EC)..............................................................D-27
Ostrzeenie znaku CE................................................................................D-28
Owiadczenie IC dotyczce ekspozycji promieniowania na terenie
Kanady ........................................................................................................D-28
Kana operacji bezprzewodowych dla rnych domen...............D-29
Ograniczenie pasma czstotliwoci bezprzewodowych we
Francji ........................................................................................................D-29
Uwagi UL dotyczce bezpieczestwa.................................................D-31
Wymagania dotyczce bezpieczestwa zasilania..........................D-32
Uwagi dotyczce tunera TV (w wybranych modelach)................D-32
REACH ........................................................................................................D-32
Ostrzeenia dotyczce baterii litowych dla krajw skandynawskich
(dotycz baterii litowo-jonowych).......................................................D-33
Informacje dotyczce bezpieczestwa napdu optycznego.....D-34
Informacja dotyczca bezpieczestwa korzystania z lasera.......D-34
Etykieta serwisowa z ostrzeeniem.....................................................D-34
Przepisy CDRH.............................................................................................D-34
Uwaga dotyczca produktw Macrovision Corporation.............D-35
Certyfikat CTR 21(dla komputerw notebook PC z wbudowanym
modemem)....................................................... ..........D-36
Etiqueta Ecolgica da Unio Europia . .............................................D-38
Produkt zgodny z ENERGY STAR...........................................................D-38
Zgodno i deklaracja zgodnoci z oglnowiatowymi przepisami
ochrony rodowiska .................................................................................D-39
Recycling ASUS/Usugi zwrotu..............................................................D-39
Informacje o prawach autorskich........................................................... D-40
Ograniczenie odpowiedzialnoci........................................................... D-41
Serwis i pomoc techniczna....................................................................... D-41

 Podrcznik uytkownika komputera ASUS


1
Rozdzia 1:
Wprowadzenie do komputera
O podrczniku uytkownika
To jest podrcznik uytkownika. Zawiera on informacje o
podzespoach komputera oraz sposobie ich uywania. Podrcznik
zosta podzielony na nastpujce czci:
1. Wstp
Oglne informacje dotyczce komputera i tego podrcznika
uytkownika.
2. Budowa komputera
Informacje dotyczce komponentw komputera.
3. Wprowadzenie
Podstawy korzystania z komputera przenonego.
4. Korzystanie z komputera
Wprowadzenie do pracy z komputerem przenonym.
5. Dodatek
Omwienie akcesoriw opcjonalnych i udostpnienie informacji
dodatkowych.
Faktycznie zainstalowane aplikacje rni si w zalenoci
od modelu i regionu. Wygld komputera moe si rni
od pokazanego na rysunkach w tym podrczniku. Naley
zaakceptowa wygld komputera jako prawidowy.

Uwagi dotyczce tego podrcznika


W tym podrczniku znajduj si uwagi i ostrzeenia, umoliwiajce
bezpieczne i skuteczne wykonanie niektrych zada. Uwagi te maj
rne, nastpujce stopnie wanoci:
OSTRZEENIE! Wane informacje, ktre naley wykona w celu
zapewnienia bezpiecznego dziaania.

WANE! Istotne informacje, ktre naley speni, aby


zabezpieczy przed uszkodzeniem dane, komponenty lub
osoby.

PORADY: Porady dotyczce wykonania zada.

UWAGA: Informacje dotyczce sytuacji specjalnych.

 Podrcznik uytkownika komputera ASUS


Zasady bezpieczestwa
Przestrzeganie podanych poniej zasad bezpieczestwa pozwoli na
dug i satysfakcjonujc prac na komputerze. Naley si stosowa
do wszystkich wymienionych poniej wskazwek. Poza czynnociami
wskazanymi w tym podrczniku, wszelkie prace serwisowe naley
powierzy wykwalifikowanemu personelowi.
Przed rozpoczciem czyszczenia naley odczy zasilanie
prdem zmiennym i wyj zestawy baterii. Do czyszczenia
komputera naley zastosowa czyst celulozow chusteczk
lub irch zwilon w roztworze detergentu bez waciwoci
cierajcych i kilku kropel ciepej wody, a nadmiar wody usun
such szmatk.

NIE NALEY ustawia NIE NALEY umieszcza


komputera na nierwnej na komputerze lub
lub niestabilnej upuszcza na niego
powierzchni. W obiektw, a take nie
przypadku uszkodzenia naley wpycha adnych
obudowy naley obiektw do komputera.
skontaktowa si z
serwisem.
NIE NALEY naraa NIE NALEY naraa
komputera na brud lub komputera na
py. NIE WOLNO uywa dziaanie silnych pl
komputera w miejscach, magnetycznych lub
gdzie ulatnia si gaz. elektrycznych.

NIE NALEY naciska NIE NALEY naraa


lub dotyka panela komputera na dziaanie
wywietlacza. Nie naley lub uywa w pobliu
umieszcza go razem pynw, na deszczu lub
z maymi elementami, w wilgotnych miejscach.
ktre mog zarysowa NIE NALEY uywa
lub przedosta si do modemu podczas
komputera. burzy z wyadowaniami
elektrycznymi.
NIE NALEY umieszcza Ostrzeenie dotyczce
komputera na kolanach bezpieczestwa baterii:
lub na innych czciach NIE NALEY wrzuca
ciaa, aby zapobiec baterii do ognia. NIE
dyskomfortowi lub NALEY zwiera
obraeniom z powodu stykw. NIE NALEY
emisji ciepa. demontowa baterii.
Podrcznik uytkownika komputera ASUS 
BEZPIECZNA WARTO
TEMPERATURA: ten ZNAMIONOWA
komputer moe by WEJCIA: Sprawd
uywany wycznie etykiet wartoci
w miejscach, gdzie znamionowych w dolnej
temperatura otoczenia czci komputera i
mieci si w zakresie od 5 upewnij si, e adapter
C (41F) do 35C (95F). zasilania moe zapewni
wymagane zasilanie.

NIE NALEY przenosi NIE naley uywa


lub przykrywa na powierzchni lub w
komputera z wczonym jej pobliu mocnych
zasilaniem adnymi rozcieczalnikw, takich
materiaami, ktre jak silne rozpuszczalniki,
redukuj przepyw benzen lub inne
powietrza, takimi jak chemikalia.
torba do przenoszenia.

NIE naley uywa Nieprawidowa


uszkodzonych instalacja baterii
przewodw zasilajcych, moe spowodowa jej
akcesoriw lub innych wybuch i uszkodzenie
urzdze peryferyjnych. komputera.

NIE NALEY wyrzuca komputera do mieci. Produkt ten


zosta opracowany w taki sposb, aby umoliwi waciwe
ponowne wykorzystanie czci i jego utylizacj. Symbol
przekrelonego kosza na kkach wskazuje, e dany produkt
(sprzt elektryczny, elektroniczny oraz akumulatory z
zawartoci rtci) nie mog by wyrzucane wraz z odpadami
domowymi. Naley sprawdzi lokalne przepisy dotyczce
usuwania produktw elektronicznych.

NIE NALEY wyrzuca baterii do mieci miejskich. Symbol


przekrelonego kosza na kkach oznacza, e baterii nie
naley umieszcza razem ze mieciami miejskimi.

 Podrcznik uytkownika komputera ASUS


Ostrzeenie dotyczce cinienia dwiku
Nadmierne cinienie dwiku ze suchawek dousznych lub nagownych,
moe spowodowa uszkodzenie lub utrat suchu. Regulacja gonoci
oraz korektora na ustawienia inne ni pozycja centralna, mog
zwikszy napicie wyjcia suchawek dousznych lub nagownych i
poziomu cinienia dwiku.

Ostrzeenie dotyczce wentylatora na prd stay


Naley pamita, e wentylator na prd stay jest elementem
ruchomym i moe by niebezpieczny. Nie naley zblia ciaa do
ruchomych skrzyde wentylatora.

Informacje o adapterze
Napicie wejciowe: 100-240 Vac
Czstotliwo wejciowa: 50-60 Hz
Parametry prdu wyjcia: 3.42A(65W)/ 4.74A(90W)
Parametry napicia wyjcia: Napicie stae 19Vdc

rodki bezpieczestwa dotyczce transportu


W celu przygotowania komputera do transportu, naley go wyczy
i odczy wszystkie zewntrzne urzdzenia peryferyjne, aby
zapobiec uszkodzeniu zczy. Po wyczeniu zasilania cofa si gowica
dysku twardego, co zapobiega zarysowaniu talerzy dysku twardego
podczas transportu. Dlatego, nie naley przenosi komputera przy
wczonym zasilaniu. Naley zamkn panel wywietlacza i sprawdzi,
czy jest bezpiecznie zatrzanity w pozycji zamknicia, w celu
zabezpieczenia klawiatury i panela wywietlacza.

OSTRZEENIE: Nieprawidowa obsuga moe spowodowa atwe


zarysowanie powierzchni komputera. Nie naley pociera i rysowa
powierzchni komputera.

Podrcznik uytkownika komputera ASUS 


Przykrywanie komputera
Naley zakupi torb do przenoszenia komputera w celu ochrony go
przed brudem, wod, wstrzsami i zarysowaniami.

adowanie baterii
W celu korzystania z komputera podczas duszych wyjazdw, naley si
upewni e bateria jest naadowana, a take zabra ze sob zapasow
bateri. Naley pamita, e adapter zasilania aduje zestaw baterii
przez cay czas podczenia go do komputera i do rda zasilania
prdem zmiennym. Naley pamita, e adowanie potrwa znacznie
duej, gdy w czasie adowania bdzie uywany komputer.

rodki ostronoci dotyczce lotu samolotem


Aby uzyska informacj o moliwoci uywania komputera w samolocie
naley skontaktowa si z lini lotnicz. Wikszo linii lotniczych
ogranicza moliwo uywania urzdze elektronicznych. Wikszo
linii lotniczych umoliwia korzystanie z urzdze elektronicznych
wycznie w czasie lotu, a nie podczas startu ldowania.

OSTRZEENIE! Na lotniskach uywane s trzy rodzaje urzdze


zabezpieczajcych: Urzdzenia do przewietlania (stosowane do
sprawdzania elementw na przenonikach tamowych), detektory
magnetyczne (sprawdzanie osb przechodzcych przez bramki
kontrolne) i paeczki magnetyczne (rczne urzdzenia stosowane
do kontroli osb i bagau osobistego). Komputer i dyskietki
mona przetransportowa poprzez urzdzenia przewietlajce.
Jednake zaleca si, aby nie naraa komputera lub dyskietek
na dziaanie lotniskowych detektorw magnetycznych lub paek
magnetycznych.

10 Podrcznik uytkownika komputera ASUS


Przygotowanie notebooka
W tym miejscu znajduj si jedynie krtkie instrukcje dotyczce
uywania komputera.
Zainstaluj zestaw baterii

Podcz adapter zasilania prdem zmiennym

3
1

3
2
110V
-220
V

Podrcznik uytkownika komputera ASUS 11


Otwieranie panela wywietlacza LCD
1. Ostronie unie kciukiem panel wywietlacza.
2. Wolno przechyl panel wywietlacza do przodu lub do tyu, aby
uzyska wygodny kt widzenia.

Wczanie zasilania
1. Nacinij i zwolnij przycisk zasilania poniej panela wywietlacza
LCD.
2. Uyj [Fn]+[F5] lub [Fn]+[F6] do regulacji jasnoci LCD.

12 Podrcznik uytkownika komputera ASUS


2
Rozdzia 2:
Poznanie budowy
Widok z gry

Ukad klawiatury moe si rni w zalenoci od regionu


geograficznego.

1
2
3

14 Podrcznik uytkownika komputera ASUS


1 Mikrofon (wbudowany)
Wbudowanego mikrofonu mona uywa do
wideokonferencji, narracji gosowych lub zwykego
nagrywania audio.
2 Kamera
Wbudowana kamera umoliwia wykonywanie zdj lub
nagrywanie wideo. Mona j uywa do wideokonferencji i
innych aplikacji interaktywnych.
3 Wskanik pracy kamery
Podczas uywania wbudowanej kamery wywietlany jest
wskanik pracy kamery.
4 Panel wywietlacza
Funkcje panela wywietlacza s takie same jak monitora
typu desktop. Komputer wykorzystuje aktywn matryc
TFT LCD, co zapewnia doskona jako obrazu. W
odrnieniu od kineskopowych monitorw komputerw
stacjonarnych, panel LCD nie emituje promieniowania i
obraz na nim nie miga, dziki czemu jest mniej mczcy dla
oczu. Wywietlacz naley czyci mikk, such szmatk
(jeeli to konieczne z niewielk iloci czystej wody).
5 Przecznik zasilania
Przecznik zasilania umoliwia wczanie i wyczanie
komputera i przywracanie z hibernacji (STD). Nacinij raz
ten przecznik w celu wczenia i raz w celu wyczenia
komputera. Przecznik zasilania dziaa wycznie przy
otwartym panelu wywietlacza.
6
Klawiatura
Komputer wyposaony jest w penowymiarow klawiatur.
Dwa klawisze funkcyjne Windows uatwiaj nawigacj w
systemie operacyjnym Windows.

Podrcznik uytkownika komputera ASUS 15


7 Touchpad
Touchpad z przyciskami to urzdzenie wskazujce, ktre
udostpnia te same funkcje, co mysz w komputerze
typu desktop. Funkcja przewijania jest dostpna po
zainstalowaniu dostarczonego sterownika touchpada i
uatwia nawigacj w systemie Windows lub w sieci web.

Widok z dou

Widok dolnej czci moe si rni w zalenoci od modelu.

Rozmiar zestawu baterii rni si, w zalenoci od modelu.

16 Podrcznik uytkownika komputera ASUS


OSTRZEENIE! Dolna cz komputera moe silnie si
rozgrzewa. Naley uwaa podczas korzystania z komputera,
w trakcie jego dziaania lub gdy by niedawno uywany.
Wysoka temperatura to zjawisko normalne podczas adowania
i uywania. Nie naley uywa komputera na mikkich
powierzchniach, takich jak kanapy czy ka, ktre mog
blokowa szczeliny wentylacyjne. ABY UNIKN POPARZE,
NIE NALEY UMIESZCZA KOMPUTERA NA KOLANACH LUB
NA INNYCH CZCIACH CIAA.

1 Blokada baterii - sprynowa


Sprynowa blokada moduu baterii suy do zabezpieczania
baterii. Po woeniu zestawu baterii nastpuje automatyczne
zamknicie. Aby wyj bateri, naley przytrzyma zaczep
sprynowy w pozycji odblokowania.
2 Modu baterii
Po podczeniu do rda zasilania prdu zmiennego
rozpoczyna si automatyczne adowanie zestawu baterii.
Modu baterii umoliwia korzystanie z notebooka bez
koniecznoci podczania do zasilania. Czas pracy komputera
na baterii moe si rni w zalenoci od sposobu uywania
i specyfikacji danego notebooka. Baterii nie wolno rozbiera
- naley j zakupi w formie pojedynczego moduu.
3 Blokada baterii - Rczna
Rczna blokada baterii suy do zamocowania zestawu baterii.
Przesu rczn blokad baterii do pozycji odblokowania, aby
wstawi lub wyj zestaw baterii. Przesu blokad rczn do
pozycji zablokowania po wstawieniu zestawu baterii.

Podrcznik uytkownika komputera ASUS 17


4 Wnka pamici (RAM)
Wnka pamici umoliwia wykonanie rozbudowy poprzez
instalacj dodatkowej pamici. Dodatkowa ko pamici
zwiksza wydajno komputera poprzez zmniejszenie
czstotliwoci dostpu do dysku twardego. BIOS
automatycznie wykrywa wielko pamici w systemie
i odpowiednio konfiguruje CMOS podczas testu POST
(Power-On-Self-Test). Po zainstalowaniu pamici nie
jest wymagana instalacja sprztu i oprogramowania
(wcznie z BIOS). W celu uzyskania informacji dotyczcych
modernizacji napdu dysku twardego w komputerze
naley skontaktowa si z autoryzowanym punktem
serwisowym lub ze sprzedawc. W celu zapewnienia
maksymalnej zgodnoci i niezawodnoci moduy
rozszerzenia naley kupowa u autoryzowanych
sprzedawcw tego komputera.

5 Wnka na dysk twardy


Dysk twardy jest zabezpieczony we wnce. Informacje o
moliwociach rozbudowy dysku twardego dla komputera
mona uzyska w centrum serwisowym lub u sprzedawcy.
Maksymaln zgodno i niezawodno zapewniaj wycznie
dyski twarde od autoryzowanych dostawcw.

18 Podrcznik uytkownika komputera ASUS


Widok z prawej

1 2 3 4

1 Napd optyczny
Wystpuje wiele wersji tego modelu komputera, ktre mog
by wyposaone w rne napdy optyczne. Napd optyczny
komputera moe obsugiwa dyski kompaktowe (CD) i/lub cyfrowe
dyski wideo (DVD) i posiada moliwo zapisu (R) lub ponownego
zapisu (RW). Szczegowe informacje dotyczce kadego modelu
znajduj si w specyfikacjach marketingowych.
2 Elektroniczne wysuwanie napdu optycznego
Do wysuwania tacy napdu optycznego suy elektroniczny
przycisk wysuwania. Tac napdu optycznego mona take
wysun poprzez dowolny odtwarzacz programowy lub
poprzez kliknicie prawym przyciskiem napdu optycznego
w oknie systemu Windows Mj komputer.
3 Awaryjne wysuwanie tacy napdu optycznego (lokalizacja
zaley od modelu)
Awaryjne wysuwanie jest stosowane do wysunicia tacy
napdu optycznego, gdy nie dziaa wysuwanie elektroniczne.
Nie naley uywa wysuwania awaryjnego zamiast wysuwania
elektronicznego.
4 Port blokady Kensington
Port blokady Kensington umoliwia zabezpieczenie
komputera, poprzez uycie produktw zabezpieczania
notebooka zgodnych z Kensington. Jest to zazwyczaj
metalowa linka i zamek, ktre zabezpieczaj komputer
przed odczeniem od staego obiektu. Niektre produkty
zabezpieczenia mog take zawiera detektor ruchu,
generujcy po poruszeniu dwik alarmu.

Podrcznik uytkownika komputera ASUS 19


Widok z lewej
Model 17

1 2 3 4 5 6 7 8

Model 15

1 2 4 5 3 6 7 9 10

Model 14

1 2 4 5 3 6 7 8

1 Wejcie zasilania (prd stay)


Gniazdo to wykorzystuje prd stay konwertowany
przez dostarczony adapter zasilania z prdu zmiennego.
Dostarczany przez to gniazdo prd suy do zasilania
komputera i adowania wewntrznego zestawu baterii.
W celu zabezpiecznia komputera i zestawu baterii przed
uszkodzeniem naley zawsze uywa dostarczonego
adaptera zasilania.
OSTRZEENIE: W CZASIE UYWANIA, ADAPTER MOE
BY CIEPY LUB GORCY. NALEY PAMITA, ABY NIE
PRZYKRYWA ADAPTERA I TRZYMA GO Z DALA OD CIAA.

20 Podrcznik uytkownika komputera ASUS


2 Szczeliny wentylacyjne
Szczeliny wentylacyjne umoliwiaj wpywanie powietrza
chodzcego i wypywanie ciepego powietrza z
notebooka.
3 Port sieci LAN
Omiopinowy port LAN RJ-45 jest wikszy od portu modemu
RJ-11 i obsuguje standardowe poczenie kablem Ethernet
z sieci lokaln. Wbudowane zcze umoliwia wygodne
uywanie bez dodatkowych adapterw.
4 Wyjcie wywietlacza (Monitor)
15-pinowy port D-sub monitora obsuguje standardowe
urzdzenia zgodne z VGA, takie jak monitor lub projektor
i umoliwia ogldanie na wikszym wywietlaczu
zewntrznym.

WANE! Upewni si, e papiery, ksiki, ubrania, kable lub


inne przedmioty nie blokuj adnej ze szczelin wentylacyjnych.
W przeciwnym razie moe doj do przegrzania.
5 Port HDMI
HDMI

Interfejs HDMI (High-Definition Multimedia Interface


- Interfejs multimediw wysokiej rozdzielczoci) jest
interfejsem cakowicie cyfrowego nieskompresowanego
sygnau audio/wideo midzy kadym rdem sygnau
audio/wideo, takim jak set-top box, odtwarzacz DVD,
czy odbiornik audio/wideo oraz monitorem audio i/lub
wideo, takim jak telewizor cyfrowy (DTV). Obsuguje
jednym kablem sygna wideo standardowy, rozszerzony
i wysokiej rozdzielczoci oraz wielokanaowy cyfrowy
sygna audio. Transmituje wszystkie standardy ATSC HDTV
oraz obsuguje 8-kanaowy dwik cyfrowy, w pamie
o szerokoci pozwalajcej na wprowadzenie przyszych
udoskonale.

Podrcznik uytkownika komputera ASUS 21


6 Port USB (2.0)
Port USB (Universal Serial Bus) jest zgodny z urzdzeniami USB
2.0 lub USB 1.1, takimi jak klawiatury, urzdzenia wskazujce,
kamery, dyski twarde, drukarki i skanery podczone
szeregowo i moe przesya dane z szybkoci do 12Mbitw/
sek. (USB 1.1) oraz 480Mbitw/sek. (USB 2.0). USB umoliwia
rwnoczesne uruchomienie wielu urzdze na pojedynczym
komputerze, a niektre urzdzenia peryferyjne umoliwiaj
podczenie innych urzdze lub mog dziaa jako huby.
USB obsuguje funkcj odczania lub podczania wikszoci
urzdze peryferyjnych bez ponownego uruchamiania
komputera (hot-swapping).
7 Port USB (3.0)
Port USB (Universal Serial Bus) jest zgodny z urzdzeniami
USB 3.0, 2.0 lub USB 1.1, takimi jak klawiatury, urzdzenia
wskazujce, kamery, dyski twarde, drukarki i skanery podczone
szeregowo i moe przesya dane z szybkoci do 4.8Gbitw/
sek. (USB 3.0), 480Mbitw/sek. (USB 2.0) oraz 12Mbitw/sek.
(USB 1.1). USB umoliwia rwnoczesne uruchomienie wielu
urzdze na pojedynczym komputerze, a niektre urzdzenia
peryferyjne umoliwiaj podczenie innych urzdze lub
mog dziaa jako huby. USB obsuguje funkcj odczania
lub podczania wikszoci urzdze peryferyjnych bez
ponownego uruchamiania komputera (hot-swapping).
USB Charger+ (w wybranych modelach)
Ta funkcja umoliwia adowanie telefonw komrkowych
lub cyfrowych odtwarzaczy audio, gdy komputer notebook
PC dziaa w trybie wczenia systemu zasilania.
8 / Gniazdo combo Wyjcie suchawek/ Wejcie mikrofonu
To gniazdo combo mona uywa do podczenia sygnau
wyjcia audio komputera notebook PC do gonikw
ze wzmacniaczem lub suchawek albo do podczenia
zewntrznego mikrofonu lub sygnaw wyjcia z urzdze
audio. To gniazdo autom automatycznie wykrywa podczone
urzdzenie i przecza funkcje.
22 Podrcznik uytkownika komputera ASUS
9 Gniazdo mikrofonowe
Gniazdo mikrofonu monofonicznego (1/8 cala) moe by
wykorzystane do podczenia zewntrznego mikrofonu lub
sygnaw wyjcia z urzdze audio. Uycie tego gniazda
powoduje automatyczne wyczenie wbudowanego
mikrofonu. Dziki temu interfejsowi komputer przenony
moe si zamieni w domowe centrum rozrywki hi-fi.
10 Gniazdo wyjcia suchawek
Gniazdo wyjcia suchawek stereo (1/8 cala) jest stosowane do
poczenia sygnau wyjcia audio komputera do gonikw ze
wzmacniaczem lub suchawek. Uycie tego gniazda powoduje
automatyczne wyczenie wbudowanych gonikw.

Podrcznik uytkownika komputera ASUS 23


Widok z tyu
Model 17/ 15/ 14

1 Modu baterii
Po podczeniu do rda zasilania prdu zmiennego
rozpoczyna si automatyczne adowanie zestawu baterii.
Modu baterii umoliwia korzystanie z notebooka bez
koniecznoci podczania do zasilania. Czas pracy
komputera na baterii moe si rni w zalenoci od
sposobu uywania i specyfikacji danego notebooka.
Baterii nie wolno rozbiera - naley j zakupi w formie
pojedynczego moduu.

Widok z przodu
Model 17/ 15/ 14

1 Gniazdo pamici Flash


Zwykle, aby mona byo uywa kart pamici z takich
urzdze jak aparaty cyfrowe, odtwarzacze MP3, telefony
komrkowe i PDA naley zakupi osobno zewntrzny
czytnik kart pamici. Ten komputer ma wbudowany
wysokiej szybkoci czytnik kart pamici, umoliwiajcy
wygodne odczytywanie i zapisywanie na wiele kart pamici
flash, zgodnie z opisem w dalszej czci tego podrcznika.

24 Podrcznik uytkownika komputera ASUS


3
Rozdzia 3:
Rozpoczcie uywania
System zasilania
Zasilacz
Komputer moe by zasilany z dwch rde, z sieci energetycznej
poprzez zasilacz sieciowy, lub z zestawu bateryjnego. Zasilacz
przeksztaca prd zmienny ze ciennego gniazda zasilania na
prd stay wymagany przez komputer. Komputer jest dostarczany
z uniwersalnym zasilaczem przeksztacajcym prd zmienny na
prd stay. Oznacza to, e mona podczy przewd zasilajcy do
dowolnego rda 100V-120V lub 220V-240V bez przestawiania
przecznikw lub uywania konwerterw zasilania. W rnych
krajach moe by wymagany adapter do podczenia dostarczonego
przewodu zasilajcego w standardzie amerykaskim w celu
dopasowania do lokalnego standardu. W wikszoci hoteli znajduj
si uniwersalne gniazda, obsugujce rne rodzaje przewodw
zasilajcych i rne napicia. Przed dalek wypraw najlepiej jest
zasign informacji jakie napicie zasilania stosowane jest w danym
kraju.

3
2
110V
-220
V

Rzeczywista lokalizacja wejcia zasilania zaley od modelu.


Informacje dotyczce lokalizacji portu LAN, znajduj si w
poprzednim rozdziale.

Mona dokupi specjalny zestaw do podry, ktry zawiera


adaptery zasilania i modemu dla wikszoci pastw.

OSTRZEENIE! NIE NALEY podcza przewodu prdu


zmiennego do gniazda prdu zmiennego przed podczeniem
wtyczki prdu staego do komputera. Moe to spowodowa
uszkodzenie adaptera prd zmienny-prd stay.

26 Podrcznik uytkownika komputera ASUS


WANE! Uycie zasilacza komputera do zasilania innych urzdze
elektrycznych, moe spowodowa uszkodzenie. Jeli pojawi si
dym, bdzie wyczuwalny zapach spalenizny lub wystpi zbyt
wysoka temperatura zasilacza naley zgosi si do serwisu.
Z serwisem naley si skontaktowa take wtedy, gdy istnieje
podejrzenie uszkodzenia adaptera prd zmienny - prd stay.
Uszkodzony zasilacz, moe spowodowa zniszczenie zestawu
baterii i komputera.

W zalenoci od regionu, komputer moe by dostarczony z


dwu lub trzy bolcow wtyk. Jeli dostarczona zostaa wtyka trzy
bolcowa w celu zapewnienia bezpiecznego dziaania komputera
naley zastosowa uziemione gniazdo prdu zmiennego lub
zastosowa adapter z prawidowo wykonanym uziemieniem.

OSTRZEENIE! W CZASIE DZIAANIA ADAPTER ZASILANIA


MOE SILNIE SI ROZGRZEWA. NALEY PAMITA ABY NIE
PRZYKRYWA ZASILACZA I TRZYMA GO Z DALA OD CIAA.

Odcz adapter zasilania lub wycz gniazdo prdu zmiennego


w celu zminimalizowania zuycia energii, gdy komputer nie jest
uywany.

Podrcznik uytkownika komputera ASUS 27


Bateria
Komputer jest przeznaczony do pracy z wymiennym zestawem
baterii. Zestaw baterii skada si z poczonych we wsplnej
obudowie ogniw baterii. W peni naadowany zestaw, zapewnia
zasilanie przez kilka godzin, a czas ten mona wyduy poprzez
stosowanie zarzdzania zasilaniem. Dodatkowe zestawy baterii s
opcjonalne i mona je zakupi oddzielnie u sprzedawcy komputera.

Instalacja i deinstalacja moduu baterii


Komputer moe by dostarczony z zainstalowanym lub z
niezainstalowanym zestawem baterii, a w celu instalacji zestawu
baterii naley wykona nastpujce czynnoci.

WANE! Nigdy nie naley wyjmowa zestawu baterii przy


uruchomionym komputerze.Moe to spowodowa utrat
aktywnych danych.

Instalacja moduu baterii:

3
1

28 Podrcznik uytkownika komputera ASUS


3

Deinstalacja moduu baterii:

3
1

WANE! Naley uywa wycznie moduw baterii i zasilaczy


dostarczonych z tym komputerem lub specjalnie zatwierdzonych
przez producenta lub sprzedawc do uywania z tym modelem,
w przeciwnym przypadku moe wystpi uszkodzenie
komputera.

Waciwa eksploatacja baterii


Modu baterii komputera, jak wszystkie adowalne baterie, moe by
adowany okrelon ilo razy. Uyteczna ywotno zestawu baterii
zaley od temperatury otoczenia, wilgotnoci i sposobu uywania
komputera. Najlepszy zakres temperatur wynosi od 5C do 35C (41
F do 95F). Naley take pamita, e temperatura wewntrzna
komputera jest wysza ni temperatura otoczenia. Temperatury
powyej lub poniej tego zakresu skracaj ywotno baterii. W
kadym jednak przypadku czas uytecznoci baterii kiedy si
zakoczy i konieczne bdzie zakupienie u autoryzowanego dostawcy
tego komputera nowego zestawu baterii. Poniewa baterie zuywaj
si take podczas przechowywania, nie zaleca si kupowania
dodatkowych baterii w celu ich przechowywania. Bateria powinna
by adowana co najmniej raz w miesicu. Nie naley doprowadza
do duszego pozostawiania baterii odczonej od adowania
OSTRZEENIE! Ze wzgldw bezpieczestwa, NIE WOLNO wrzuca
baterii do ognia, NIE WOLNO zwiera stykw baterii i NIE WOLNO
demontowa baterii. Po wystpieniu nieprawidowego dziaania baterii
lub uszkodzenia spowodowanego uderzeniem baterii naley wyczy
komputer i skontaktowa si z autoryzowanym punktem serwisowym.

Podrcznik uytkownika komputera ASUS 29


Wczanie zasilania komputera
Po wczeniu komputera na ekranie wywietlany jest komunikat
wczenia zasilania. W razie potrzeby, jasno mona wyregulowa
przyciskami skrtw. Aby uruchomi program konfiguracji BIOS w
celu ustawienia lub modyfikacji konfiguracji systemu, nacinij [F2]
podczas uruchamiania. Po naciniciu [Tab] podczas wywietlania
ekranu pocztkowego, wywietlone zostan informacje startowe,
takie jak wersja BIOS. Nacinij [ESC], po czym zostanie wywietlone
menu startowe z moliwoci wyboru uruchomienia z dostpnych
napdw.
Po wczeniu zasilania, a przed uruchomieniem komputera,
widoczne jest miganie panela wywietlacza. Jest to cz testu
komputera i nie oznacza problemu z wywietlaczem.

WANE! Aby zabezpieczy napd dysku twardego, po


wyczeniu komputera naley zawsze zaczeka, co najmniej 5
sekund przed jego ponownym wczeniem.

OSTRZEENIE! NIE NALEY przenosi lub przykrywa komputera


z wczonym zasilaniem adnymi materiaami, ktre redukuj
przepyw powietrza, takimi jak torba do przenoszenia.

Test POST (Autotest po wczeniu)


Po wczeniu komputera, nastpi uruchomienie serii sterowanych
programowo testw diagnostycznych nazywanych POST (Power-On
Self Test). Oprogramowanie, ktre steruje testem POST jest sta czci
architektury komputera. POST zawiera zapis konfiguracji sprztowej
komputera, ktra jest wykorzystywana do diagnostyki systemu. Zapis
ten jest tworzony poprzez uycie programu konfiguracji BIOS. Jeli
w trakcie testu POST zostanie wykryta rnica pomidzy zapisem
konfiguracji sprztowej a istniejcym sprztem, na ekranie zostanie
wywietlony komunikat z pytaniem o poprawienie konfliktu przez
uruchomienie programu konfiguracji BIOS. W wikszoci przypadkw
zapis konfiguracji sprztowej powinien by poprawny w momencie
otrzymania komputera. Po zakoczeniu testu, moe pojawi si
komunikat No operating system found (Nie znaleziono systemu
operacyjnego), jeli na dysku twardym nie zosta wstpnie zaadowany
system operacyjny. Oznacza to, e dysk twardy zosta prawidowo
wykryty i jest gotowy do instalacji nowego systemu operacyjnego.

30 Podrcznik uytkownika komputera ASUS


Technologia automatycznego wykrywania i naprawy
bdw
S.M.A.R.T. (Self Monitoring and
Reporting Technology) sprawdza
dysk twardy podczas testu
POST i generuje komunikat z
ostrzeeniem, jeli dysk twardy
wymaga serwisowania. Jeli w
trakcie uruchamiania zostanie
wygenerowane ostrzeenie
o bdzie krytycznym dysku
twardego, naley jak najszybciej
wykona kopi zapasow danych i
uruchomi program sprawdzajcy
dysk w systemie Windows. Aby
uruchomi program sprawdzania
dysku systemu Windows: kliknij
Start > wybierz Komputer > kliknij prawym przyciskiem ikon
dysku twardego > wybierz Waciwoci > kliknij zakadk Narzdzia
> kliknij Sprawd teraz > kliknij Start. Mona take wybra Skanuj...
sektory dla wykonania bardziej efektywnego skanowania i naprawy,
ale ten proces jest wolniejszy.

WANE! Jeeli po wykonaniu sprawdzenia dysku programem


narzdziowym w trakcie uruchamiania dalej generowane
s ostrzeenia, naley przekaza komputer do naprawy.
Kontynuowanie uywania moe spowodowa utrat danych.

Podrcznik uytkownika komputera ASUS 31


Sprawdzenie baterii
Modu baterii obsuguje standard Smart Battery, dziki czemu w
systemie Windows moliwe jest monitorowanie stanu naadowania
baterii. W zalenoci od konfiguracji sprztowej i sposobu
uytkowania, cakowicie naadowany zestaw baterii zapewnia
zasilanie do kilku godzin poprzez stosowanie zarzdzania zasilaniem.
Rzeczywisty czas dziaania zaley od sposobu wykorzystania funkcji
oszczdzania energii, oglnego sposobu pracy, od procesora, od
wielkoci pamici systemowej i od rozmiaru panela wywietlacza.

Pokazane tu zrzuty ekranw, to tylko przykady, ktre mog


rni si od ekranw wywietlanych w systemie.

Uytkownik jest ostrzegany o sabym naadowaniu.


Kontynuowanie pracy mimo ostrzee o sabym naadowaniu
baterii, spowoduje ostatecznie przejcie komputera do stanu
wstrzymania (jest to domylna akcja Windows).

Kliknij prawym przyciskiem myszy ikon baterii w


celu wywietlenia dostpnych akcji.

Najed kursorem myszy na ikon baterii bez klikania,


aby wywietli stan naadowania baterii.

Kliknij lewym przyciskiem ikon baterii w celu Najed kursorem myszy bez klikania na ikon
wywietlenia ustawie zarzdzania zasilaniem. zasilacza, aby wywietli postp naadowania baterii.

OSTRZEENIE! STR (Suspend-to-RAM [Wstrzymanie]), przy


rozadowanej baterii nie moe trwa duszy czas. STD (Suspend-
to-Disk [Hibernacja]) nie jest jednoznaczne z wyczeniem
komputera. Komputer potrzebuje niewielkiej iloci prdu w celu
przejcia do stanu STD, w zwizku z czym moe si to nie uda
przy braku zasilania (np. odczenie adaptera zasilania I zestawu
baterii).

32 Podrcznik uytkownika komputera ASUS


adowanie baterii
Przed uyciem komputera w czasie podry naley naadowa
zestaw baterii. adowanie zestawu baterii rozpoczyna si po
podczeniu do zewntrznego zasilania poprzez adapter zasilania.
Zestaw baterii naley cakowicie naadowa przed pierwszym
uyciem. Nowy zestaw baterii naley cakowicie naadowa
przed odczeniem komputera od zewntrznego zasilania. Pene
naadowanie baterii przy wczonym komputerze trwa kilka godzin,
a przy wczonym komputerze moe potrwa dwukrotnie duej.
Kontrolka adowania ganie w momencie cakowitego naadowania
baterii.

adowanie baterii rozpoczyna si, gdy jej naadowanie spadnie


poniej 95%. Zapobiega to koniecznoci czstego adowania
baterii. Minimalizacja cykli doadowania pomaga w wydueniu
ywotnoci baterii.

adowanie baterii jest zatrzymywane przy zbyt wysokiej


temperaturze lub przy zbyt wysokim napiciu baterii.

OSTRZEENIE! Nie naley pozostawia rozadowanego zestawu


baterii. Zestaw baterii rozadowuje si wraz z upywem czasu.
Jeli nie jest uywany, naley go naadowa raz na trzy miesice
w celu wyduenia trwaoci, w przeciwnym wypadku moe
okaza si niemoliwe wykonanie adowania w przyszoci.

Podrcznik uytkownika komputera ASUS 33


Ponowne uruchamianie komputera
W niektrych sytuacjach po
wprowadzeniu zmian do systemu
operacyjnego konieczne jest jego
ponowne uruchomienie. Niektre
procesy instalacyjne wywietlaj
okno dialogowe umoliwiajce
wykonanie restartu. Aby
zrestartowa system rcznie,
kliknij przycisk Start systemu
Windows i strzak w prawo, a nastpnie wybierz Restart(Uruchom
ponownie). W celu uzyskania innych opcji, takich jak Przecz
uytkownika, Uruchom ponownie, Wstrzymaj lub Zamknij, kliknij
strzak w prawo.

Wyczanie zasilania
Wcznik zasilania umoliwia wczanie i wyczanie komputera
lub przechodzenie komputera do trybu upienia (wstrzymania)
albo hibernacji. Funkcje wcznika zasilania mona dostosowa w
opcji Opcje zasilania Panelu sterowania systemu Windows. W celu
uzyskania innych opcji, takich jak Przecz uytkownika, Uruchom
ponownie, Upij lub Wycz, kliknij strzak w prawo.

WANE! Aby zabezpieczy dysk twardy, po wyczeniu


komputera naley zaczeka przynajmniej 5 sekund przed
ponownym wczeniem.

34 Podrcznik uytkownika komputera ASUS


Wyczanie awaryjne
Jeli nie mona prawidowo wyczy lub uruchomi ponownie
systemu operacyjnego, dostpne s dwa dodatkowe sposoby
wyczania komputera:

Przytrzymaj przycisk zasilania


przez 4 sekundy.

WANE! Nie naley stosowa wyczania awaryjnego w trakcie


zapisywania danych; moe to spowodowa ich utrat.

Podrcznik uytkownika komputera ASUS 35


Tryby zarzdzania zasilaniem
Komputer posiada wiele automatycznych lub regulowanych funkcji
oszczdzania energii, ktre mona wykorzysta do maksymalizacji
ywotnoci baterii i obnienia TCO (Total Cost of Ownership
[Cakowity koszt utrzymania]. Niektre z tych funkcji mona
regulowa przez menu Power (Zasilanie) programu BIOS Setup.
Ustawienia zarzdzania zasilaniem ACPI wykonuje si poprzez
system operacyjny. Zadaniem funkcji zarzdzania zasilaniem jest
maksymalne oszczdzanie energii elektrycznej poprzez moliwie
najczstsz zmian trybu dziaania komponentw na tryb niskiego
zuycia energii, ale take udostpnienie na danie trybu penego
dziaania.

Upienie i hibernacja
Dostp do ustawie zarzdzania
zasilaniem mona uzyska
przez Windows > Panel
sterowania > Opcje zasilania.
W opcji Ustawienia systemowe,
mona zdefiniowa Upienie/
Hibernacja lub Wyczenie
dla akcji zamykania panela
wywietlacza lub naciskania przycisku zasilania. Tryby Upienie
i Hibernacja poprzez wyczenie niektrych komponentw,
umoliwiaj oszczdzanie energii, gdy komputer nie jest uywany.
Po wznowieniu pracy, przywrcony zostanie ostatni stan (taki jak
np. przewinity do poowy dokument lub napisana do poowy
wiadomo e-mail), tak jakby nie nastpio opuszczenie miejsca
pracy. Opcja Wycz spowoduje zamknicie wszystkich aplikacji
i wywietlenie pytania o zapisanie pracy jeli nie zostaa wczeniej
zapisana.

36 Podrcznik uytkownika komputera ASUS


Upienie oznacza to samo co STR
(Suspend-to-RAM). Funkcja ta
zapisuje biece dane w pamici
RAM gdy wyczanych jest
wiele komponentw. Poniewa
pami RAM jest ulotna, do
podtrzymania danych (odwieania)
wymagane jest zasilanie. Kliknij
przycisk Windows i strzak w prawo, aby wywietli t opcj. Do
uaktywnienia tego trybu mona take uy skrtu klawiaturowego
[Fn F1]. Przywrcenie dziaania nastpuje po naciniciu dowolnego
przycisku, poza przyciskiem [Fn]. (UWAGA: W tym trybie miga
wskanik zasilania.)

Hibernacja oznacza to samo co STD (Suspend-to-Disk) i zapisuje


biece dane i stan na dysku twardym. Z tego powodu pami RAM
nie musi by okresowo odwieana i w znacznym stopniu spada
zuycie energii, ale nie cakowicie, poniewa niektre wybudzalne
komponenty, takie jak sie LAN wymagaj podtrzymania zasilania.
Hibernacja oszczdza wicej energii w porwnaniu z trybem
Upienie. Kliknij przycisk Windows i strzak w prawo, aby
wywietli t opcj. Przywrcenie dziaania nastpuje po naciniciu
zasilania. (UWAGA: Wskanik zasilania jest w tym trybie wyczony.)

Podrcznik uytkownika komputera ASUS 37


Kontrola temperatury
Dostpne s trzy metody kontrolowania stanu termicznego
komputera. Metody kontroli nie mog by konfigurowane przez
uytkownika i powinny by znane na wypadek, gdy komputer
przejdzie do tych stanw. Nastpujce temperatury reprezentuj
temperatur obudowy (nie procesora).
Gdy temperatura osignie bezpieczny grny limit wcza si wentyl-
ator w celu aktywnego chodzenia.
Gdy temperatura przekroczy bezpieczny grny limit, zmniejsza si
szybko procesora dla wykonania pasywnego chodzenia.
Gdy temperatura przekroczy maksymalny bezpieczny grny limit,
system wyczy si w celu wykonania krytycznego chodzenia.

38 Podrcznik uytkownika komputera ASUS


Specjalne funkcje klawiatury
Przyciski skrtw (w
wybranych modelach)
Poniej znajduje si lista skrtw
klawiszowych. W celu wywoania
skrtu klawiszowego naley nacisn
i przytrzyma przycisk funkcyjny [Fn]
oraz klawisz skrtu.
Umieszczenie konkretnych skrtw na klawiszach funkcyjnych
moe by rne w rnych modelach. Prosz zwraca uwag
bardziej na ikonki reprezentujce skrty, ni na numery klawiszy
funkcyjnych.

Ikona ZZ (F1): Przeczenie komputera do stanu


wstrzymania (Save-to-RAM lub Save-to-Disk, w zalenoci
od ustawienia przycisku upienia w ustawieniach
zarzdzania zasilaniem).
Wiea radiowa (F2): Tylko modele bezprzewodowe:
Wczanie lub wyczanie wewntrznej bezprzewodowej
sieci LAN lub Bluetooth (w wybranych modelach).
Po wczeniu zaczyna wieci odpowiednie wiato
wskanika. Do uywania bezprzewodowej sieci LAN lub
Bluetooth wymagane s ustawienia oprogramowania
Windows.
Ikona wypenionego soca (F5): Zmniejszanie jasnoci
wywietlacza.
Ikona otwartego soca (F6): Zwikszanie jasnoci
wywietlacza.
Ikona LCD (F7): Wczanie i wyczanie panela LCD
(W niektrych modelach rozciga obraz na cay ekran
podczas korzystania z niskich rozdzielczoci).

Podrcznik uytkownika komputera ASUS 39


Ikony LCD/Monitor (F8): Przeczanie pomidzy
wywietlaniem na panelu LCD i zewntrznym monitorze
w kolejnoci: wywietlacz LCD komputera->zewntrzny
monitor->obydwa. (Ta funkcja nie dziaa w trybie 256
kolorw, wybierz tryb High Color w ustawieniach
wywietlania). Wane: Przed przeczeniem wywietlania
na zewntrzny monitor naley go podczy.
Przekrelony touchpad (F9): Przeczenie
wbudowanego touchpada do pozycji zablokowany
(wyczony) i odblokowany (wczony). Blokowanie
touchpada zabezpiecza przed przypadkowym
przesuniciem kursora podczas pisania i najlepiej
stosowa je z zewntrznym urzdzeniem wskazujcym,
takim jak mysz. UWAGA: W wybranych modelach
pomidzy przyciskami touchpada, znajduje si wskanik,
ktry wieci gdy touchpad jest odblokowany (wczony) i
nie wieci, gdy touchpad jest zablokowany (wyczony).
Ikona gonika (F10): Wczanie i wyczanie gonikw
(tylko w systemie Windows).
Ikona gonik w d (F11):
Zmniejszenie gonoci gonikw (tylko w systemie
operacyjnym Windows).
Ikona gonik w gr (F12):
Zwikszenie gonoci gonikw (tylko w systemie
operacyjnym Windows).
Num Lk (Ins): Wczanie i wyczanie klawiatury
numerycznej (number lock). Umoliwia rozszerzenie
czci klawiatury uywanej do wprowadzania liczb. (w
wybranych modelach)
Scr Lk (Del): Wczanie i wyczanie Scroll Lock. Umoliwia
rozszerzenie czci klawiatury uywanej do nawigacji. (w
wybranych modelach)

40 Podrcznik uytkownika komputera ASUS


Fn+C: Wczanie i wyczanie funkcji Splendid Video
Intelligent Technology. Funkcja ta umoliwia przeczanie
pomidzy rnymi trybami rozszerzania kolorw w celu
poprawy kontrastu, jasnoci, odcienia skry i niezalenego
nasycenia kolorw czerwonego, zielonego i niebieskiego.
Biecy tryb jest wywietlany w menu ekranowym (OSD).
Fn+V (w wybranych modelach): Uruchamia aplikacj
Life Frame.

W niektrych modelach ta funkcja jest dostpna wycznie po


wczeniu aparatu.

Fn+A (w wybranych modelach):


Wczanie/wyczanie czujnika wiata otoczenia.
Power4Gear Hybrid (Fn + spacja): Ten przycisk przecza
pomidzy rnymi trybami oszczdzania energii. Tryby
oszczdzania wpywaj na wiele aspektw dziaania
komputera w celu maksymalizacji wydajnoci i czasu
dziaania na zasilaniu bateryjnym. Zastosowanie lub
odczenie adaptera zasilania powoduje automatyczne
przeczanie systemu pomidzy trybem zasilania prdem
zmiennym, a trybem zasilania bateryjnego. Informacje o
biecym trybie zasilania, znajduj si w menu ekranowym
(OSD).
Kombinacja klawiszy Fn+Enter(rozszerzenie ukadu
klawiatury): Uruchamia Kalkulator. (w wybranych
modelach)

Podrcznik uytkownika komputera ASUS 41


Przyciski Microsoft Windows
Na klawiaturze znajduj si dwa specjalne przyciski Windows, opisane
poniej.
Przycisk z logo Windows uaktywnia menu Start w dolnej,
lewej czci pulpitu Windows.

Drugi przycisk, ktry wyglda jak menu Windows z


maym kursorem, uaktywnia menu waciwoci i stanowi
odpowiednik nacinicia prawym przyciskiem myszy
obiektu Windows.

Rozszerzona klawiatura (w wybranych modelach)


Rozszerzona klawiatura
jest dostpna w
wybranych modelach.
Rozszerzona klawiatura ma
dedykowan klawiatur
numeryczn umoliwiajc
atwe wprowadzanie
cyfr. Uyj [Num Lk /
Scr Lk] do przeczenia
pomidzy korzystaniem z
rozszerzonej klawiatury do
wprowadzania cyfr lub do
sterowania kierunkami kursora.
Przyciski kierunku kursora su do nawigacji pomidzy polami lub
komrkami w arkuszu kalkulacyjnym lub w tabeli.

42 Podrcznik uytkownika komputera ASUS


Przyciski sterowania multimediami
Przyciski sterowania multimediami umoliwiaj wygodne sterowanie
aplikacjami multimedialnymi. Poniej podano przeznaczenie
kadego z przyciskw multimedialnych w komputerze.

Niektre funkcje przyciskw zale od modelu komputera.

Uyj przycisku [Fn] w poczeniu z przyciskami strzaek do funkcji


sterowania CD.

Start/Pauza odtwarzania CD
Podczas zatrzymania CD, rozpoczyna odtwarzanie CD.
Podczas odtwarzania CD, wstrzymuje odtwarzanie CD.

Zatrzymanie CD
Podczas odtwarzania CD: Zatrzymuje odtwarzanie CD.

Powrt do poprzedniego utworu pyty CD


(przewijanie wstecz)
W czasie odtwarzania pyty CD, powoduje powrt do
poprzedniego utworu/rozdziau filmu.

Przejcie do nastpnego utworu pyty CD


(przewijanie do przodu)
W czasie odtwarzania pyty CD, powoduje przejcie do
nastpnego utworu/rozdziau filmu.

Podrcznik uytkownika komputera ASUS 43


Przeczniki i wskaniki stanu
Przeczniki

Przecznik zasilania
Przecznik zasilania umoliwia wczanie i wyczanie
komputera i przywracanie z hibernacji (STD). Nacinij raz ten
przecznik w celu wczenia i raz w celu wyczenia komputera.
Przecznik zasilania dziaa wycznie przy otwartym panelu
wywietlacza.

44 Podrcznik uytkownika komputera ASUS


Wskaniki stanu

Wskanik zasilania
Wskanik zasilania wieci si po wczeniu komputera i wolno
miga, gdy komputer znajduje si w trybie Suspend-to-RAM
(Wstrzymanie). Wskanik ten jest wyczony, gdy wyczony
zosta komputer lub znajduje si w trybie Suspend-to-Disk
(Hibernacja).
Wskanik adowania baterii (dwukolorowy)
Dwukolorowy wskanik naadowania baterii, pokazuje stan
naadowania baterii w nastpujcy sposb:
Wczone zielone wiato: Naadowanie baterii w granicach
95% do 100% (przy zasilaniu prdem zmiennym).
Wczone pomaraczowe wiato: Naadowanie baterii
poniej 95% (przy zasilaniu prdem zmiennym).
Migajce pomaraczowe wiato: Naadowanie baterii
poniej 10% (bez zasilania prdem zmiennym).
Wyczony: Naadowanie baterii w granicach 10% do 100% (bez
zasilania prdem zmiennym).

Podrcznik uytkownika komputera ASUS 45


Wskanik aktywnoci napdu
Oznacza, e komputer znajduje si w trakcie dostpu do
jednego lub wicej urzdze pamici masowej, takich jak dysk
twardy. Czstotliwo migania wiata jest proporcjonalna do
czasu dostpu.
Bluetooth / Wskanik sieci bezprzewodowej
Dotyczy to wycznie modeli z wewntrzn funkcj Bluetooth
(BT) i wbudowan bezprzewodow sieci LAN. wiato tego
wskanika wskazuje uaktywnienie wbudowanej funkcji
Bluetooth (BT) komputera. Wskanik ten wieci po wczeniu
wbudowanej bezprzewodowej sieci LAN. (Niezbdne s
ustawienia oprogramowania Windows.)

Wskanik wprowadzania duych liter


Podwietlenie oznacza uaktywnienie wprowadzania duych
liter [Caps Lock]. Funkcja wprowadzania duych liter powoduje,
po naciniciu niektrych klawiszy liter, wpisywanie duych liter
(np. A, B, C). Po wyczeniu wskanika wprowadzania duych
liter, wprowadzane bd mae litery (np. a,b,c).
Wskanik Number Lock
wiecenie tego wskanika wskazuje uaktywnienie funkcji
number lock [Num Lk]. Funkcja Number lock (Blokada
wprowadzania numerw), uatwia wprowadzanie danych
liczbowych.

46 Podrcznik uytkownika komputera ASUS


4
Rozdzia 4:
Uywanie komputera
Urzdzenie wskazujce
Komputer notebook PC posiada zintegrowane urzdzenie wskazujce
o nazwie touchpad, wraliwe na naciskanie i nie zawierajce czci
ruchomych. Do pracy z niektrymi aplikacjami wymagany jest
sterownik.

Przycisk prawego kliknicia


(strefa na zewntrz kropkowanej linii)

Przycisk lewego kliknicia


(strefa wewntrz kropkowanej linii)

Do obsugi touchpada NIE naley uywa adnych innych


obiektw zamiast palca. Mog one uszkodzi powierzchni
touchpada.

48 Podrcznik uytkownika komputera ASUS


Uywanie touchpada
Touchpad to urzdzenie interaktywne, ktre symuluje funkcje
normalnej myszy. Umoliwia to wykonywanie gestw jednym lub
wieloma palcami dla przesunicia wskanika w celu wyboru i kliknicia
elementw, obracania i powikszania obrazw, przewijania list oraz do
przesuwania i przeczania okien.

Przesuwanie wskanika
Mona klikn w dowolnym miejscu touchpada w celu uaktywnienia
jego wskanika, a nastpnie przesun palcem po touchpadzie w celu
przesunicia wskanika ekranowego.

Przesunicie w poziomie Przesunicie w pionie

Przesunicie po przektnej

Podrcznik uytkownika komputera ASUS 49


Ilustracje uywania touchpada
Stuknicie - Stuknicie touchpada umoliwia wybr elementw
ekranowych i otwieranie plikw.

Stuknij raz, aby wybra Stuknij dwukrotnie, aby otworzy


element. wybrany element.
Kliknicie - Kliknicie touchpada, symuluje funkcje lewego przycisku
myszy i prawego przycisku myszy.
Kliknicie lewym przyciskiem Kliknicie prawym przyciskiem

Kliknij raz, aby wybra element, Kliknij raz w celu wyboru elementu
a nastpnie kliknij dwukrotnie w i sprawdzenia jego opcji menu.
celu otworzenia.
Przecignicie i upuszczenie - Przecignicie i upuszczenie na touchpadzie,
umoliwia przesunicie elementw ekranowych do nowego miejsca.

Przecignij Upu

Zaznacz element klikajc Zwolnij palec od touchpada w


go dwukrotnie, a nastpnie celu przecignicia elementu do
przesu tym samym palcem, bez nowego miejsca.
odrywania go od touchpada.
50 Podrcznik uytkownika komputera ASUS
Obracanie - Obracanie obrazw zgodnie/przeciwnie do kierunku
ruchu wskazwek zegara wykonuje si na touchpadzie gestem
zblienia palcw.

W celu obrcenia obrazu, po dwa palce na touchpadzie, a nastpnie


przesu je ruchem koowym, zgodnie lub przeciwnie do kierunku ruchu
wskazwek zegara.
Przewijanie - Uywajc dwch palcw na touchpadzie, mona
przewija listy pionowo i poziomo.

Aby wczy cige przewijanie, przytrzymaj palce na krawdzi


touchpada, podczas przesuwania z gry na d/z lewej do prawej i na
odwrt. Po uaktywnieniu cigego przewijania, wskanik myszy zmieni
ksztat na strzak z dwoma grotami .

Powikszanie - Uywajc dwch palcw na touchpadzie, mona


powiksza lub zmniejsza rozmiar wybranego obrazu.

Odsu od siebie/z razem dwa palce w celu powikszenia/


zmniejszenia.

Podrcznik uytkownika komputera ASUS 51


Przesuwanie trzema palcami - Uywajc trzch palcw na touchpadzie,
mona przesuwa strony od lewej do prawej/od prawej do lewej. Mona
take wykorzysta ten gest do przeczenia pomidzy aktywnymi
oknami na pulpicie.

Dbanie o touchpad
Touchpad jest wraliwy na naciskanie. Niewaciwa obsuga moe
spowodowa jego atwe uszkodzenie. Naley zastosowa si do
nastpujcych rodkw ostronoci.
Naley sprawdzi, czy touchpad nie jest zabrudzony, nie ma na nim
pynw lub nie jest zatuszczony.
Nie naley dotyka touchpada brudnymi lub mokrymi palcami.
Nie naley umieszcza na touchpadzie lub na przyciskach touchpada
cikich obiektw.
Nie naley dopuszcza do zarysowywania touchpada paznokciami lub
twardymi obiektami.

Touchpad reaguje na ruch, a nie na si. Nie naley zbyt mocno stuka
powierzchni. Zbyt mocne stukanie nie zwiksza szybkoci odpowiedzi
touchpada. Touchpad lepiej reaguje na lekkie naciskanie.

52 Podrcznik uytkownika komputera ASUS


Automatyczne wyczanie touchpada
Po podczeniu zewntrznej myszy USB, touchpad mona wyczy
automatycznie.
W celu wyczenia touchpada:
1. Przejd do Panel sterownia. Zmie ustawienia widoku na
Due ikony, a nastpnie wybierz Mysz.
2. Wybierz zakadk ELAN .
3. Zaznacz okno z opcj Wycz po podczeniu zewntrznego
urzdzenia wskazujcego.
4. Wybierz Zastosuj , aby zapisa biece zmiany lub wybierz
OK , aby zapisa zmiany, a nastpnie zakocz.

Podrcznik uytkownika komputera ASUS 53


Urzdzenia pamici masowej
Dziki urzdzeniom pamici masowej notebook moe odczytywa
lub zapisywa dokumenty, obrazy i inne pliki w rnych
urzdzeniach przechowywania danych.

Napd optyczny (w wybranych modelach)


Wkadanie dysku optycznego
1. Przy wczonym zasilaniu notebooka, nacinij przycisk
wysuwania napdu, po czym nastpi czciowe wysunicie
tacy.

2. Delikatnie pocignij panel przedni i wysu tac cakowicie na


zewntrz. Uwaaj, aby nie dotkn soczewki napdu CD i innych
mechanizmw. Upewnij si, e nie ma adnych obiektw, ktre
mogyby zosta zablokowane pod tac napdu.

54 Podrcznik uytkownika komputera ASUS


3. Przytrzymaj dysk za krawdzie i ustaw dysk stron z nadrukiem
skierowan do gry. Nacinij po obu stronach centralnej czci
dysku, a dysk zaskoczy na zaczep gniazda. Po prawidowym
zamontowaniu, zaczep gniazda powinien wystawa nad
dysk.

4. Delikatnie pchnij tac napdu do wntrza. Napd zacznie


odczytywa spis zawartoci (TOC) dysku. Po zatrzymaniu
napdu, dysk jest gotowy do uycia.

Syszalne i wyczuwalne obroty dysku CD s zjawiskiem


normalnym przy duej prdkoci odczytu danych.

Podrcznik uytkownika komputera ASUS 55


Wyjmowanie dysku optycznego
Wysu tac i delikatnie pocignij za krawd dysku do gry, pod
ktem, w celu wyjcia dysku z zaczepu gniazda.

Wysuwanie awaryjne
Przycisk wysuwania awaryjnego znajduje si w otworze na napdzie
optycznym i suy do wysuwania tacy napdu optycznego, gdy
nie dziaa wysuwanie elektroniczne. Nie naley uywa wysuwania
awaryjnego zamiast wysuwania elektronicznego.
Naley uwaa, aby nie uszkodzi diody sygnalizacyjnej pracy
napdu, ktra znajduje si na tym samym obszarze.

Rzeczywista lokalizacja
moe by inna, w
zalenoci od modelu.

56 Podrcznik uytkownika komputera ASUS


Uywanie napdu optycznego
Z dyskami optycznymi i sprztem do ich odtwarzania naley
obchodzi si z ostronoci, poniewa s to mechanizmy
precyzyjne. Naley stosowa si do zalece dostawcw CD. W
odrnieniu od napdw optycznych w komputerach typu desktop,
notebook wykorzystuje zaczep gniazda do ustawienia dysku CD
we waciwym miejscu niezalenie od kta nachylenia. Podczas
wkadania dysku CD wane jest, aby dysk CD zosta nacinity na
zaczep centralnego gniazda, w przeciwnym przypadku taca dysku
optycznego zarysuje dysk CD.
OSTRZEENIE! Jeli dysk CD nie zostanie prawidowo
zamocowany na zaczepie centralnego gniazda, podczas
zamykania tacy moe nastpi uszkodzenie dysku CD. W celu
zabezpieczenia przed uszkodzeniem naley zawsze sprawdzi
zamocowanie dysku i wsuwa tac powoli.

Litera dysku CD powinna by przypisana i wywietlana niezalenie


od obecnoci dysku CD w napdzie. Po prawidowym woeniu dysku
CD, dostp do danych moe by realizowany w taki sam sposb
jak do dyskw twardych; poza tym, e na dysku CD nie mona
niczego zapisywa lub zmieni. Poprzez uycie odpowiedniego
oprogramowania, napd CD-RW lub DVD+CD-RW umoliwia
uywanie dyskw CD-RW jak dysku twardego z moliwoci zapisu,
usunicia i edycji.
Wibracja to zjawisko normalne przy wysokoobrotowych napdach
optycznych, spowodowane brakiem wywaenia dyskw CD lub
nadruku CD. W celu zmniejszenia wibracji naley uywa komputera
na rwnej powierzchni i nie umieszcza etykiet na dyskach CD.

Suchanie dyskw audio CD


Napdy optyczne mog odtwarza dyski audio CD, ale tylko napd
DVD-ROM moe odtwarza audio DVD. W do napdu dysk audio
CD, po czy system Windows automatycznie uruchomi odtwarzacz
audio i rozpocznie odtwarzanie. W zalenoci od dysku audio DVD
i zainstalowanego oprogramowania, do suchania audio DVD moe
by wymagane uruchomienie odtwarzacza DVD. Gono mona
regulowa poprzez uycie przyciskw skrtu lub ikony gonika
Windows na pasku zada.
Podrcznik uytkownika komputera ASUS 57
Czytnik kart pamici Flash
Zwykle czytniki kart ExpressCard lub kart pamici naley zakupi
oddzielnie, aby mona byo korzysta z kart pamici takich urzdze
jak aparaty cyfrowe, odtwarzacze MP3, telefony komrkowe i
PDA. Ten notebook ma wbudowany pojedynczy czytnik kart
pamici, ktry moe odczytywa wiele rodzajw kart pamici flash.
Wbudowany czytnik kart pamici jest nie tylko wygodny, ale take
szybszy od wikszoci innych czytnikw kart pamici, poniewa
wykorzystuje on duej przepustowoci wbudowan magistral
szeregow.

Wane! Kompatybilno kart pamici jest zalena od


konkretnego modelu komputera oraz specyfikacji karty pamici.
Jako, e specyfikacje kart pamici stale si zmieniaj, rwnie
kompatybilno moe si zmieni bez ostrzeenia.

SD / MMC

WANE! Nigdy nie naley wyjmowa kart w trakcie lub


natychmiast po zakoczeniu odczytywania, kopiowania,
formatowania lub usuwania danych na karcie gdy dane mog
zosta utracone.

OSTRZEENIE! Aby zapobiec utracie danych, przed wyjciem


karty pamici uyj opcji systemu
Windows Safely Remove Hardware
and Eject Media na pasku zada.

58 Podrcznik uytkownika komputera ASUS


Dysk twardy
Dyski twarde maj wiksze pojemnoci i dziaaj duo szybciej ni
napdy dyskietek i napdy optyczne. Komputer jest dostarczany
z wymiennym dyskiem twardym. Aktualnie montowane dyski
obsuguj technologi S.M.A.R.T. (Self Monitoring and Reporting
Technology), umoliwiajc wykrywanie bdw dyskw twardych
lub awarii przed ich wystpieniem. W celu wymiany lub modernizacji
dysku twardego naley zawsze odwiedzi autoryzowany punkt
serwisowy lub sprzedawc tego komputera.
WANE! Niewaciwa obsuga komputera moe spowodowa
uszkodzenie dysku twardego. Naley ostronie posugiwa si
komputerem i izolowa go od elektrycznoci statycznej oraz
unika silnych wibracji lub uderze. Dysk twardy jest najbardziej
delikatnym komponentem i jest bardzo prawdopodobne, e
po upuszczeniu komputera bdzie on pierwszym lub jedynym
komponentem, ktry ulegnie uszkodzeniu.

WANE! W celu wymiany lub modernizacji dysku twardego


naley zawsze odwiedzi autoryzowany punkt serwisowy lub
sprzedawc tego komputera.

OSTRZEENIE! Przed zdjciem pokrywy dysku twardego


naley odczy wszystkie podczone urzdzenia peryferyjne,
wszystkie linie telefoniczne lub telekomunikacyjne i zcze
zasilania (takiego jak zewntrzny zasilacz, akumulator, itd.).

Ilo dyskw twardych zaley od zakupionego modelu. Wnka


drugiego dysku twardego moe by pusta

Podrcznik uytkownika komputera ASUS 59


Lokalizacja dyskw twardych

Odczanie dysku twardego


1 2

1 2

1 2

1 2
2
1 2 1
2
1

1 2
2
1

60 Podrcznik uytkownika komputera ASUS


Instalacja dysku twardego

1 2

2
2
1

1 2

2
2
1

Podrcznik uytkownika komputera ASUS 61


Pami operacyjna
Dodatkowa pami zwiksza wydajno poprzez zmniejszenie
czstotliwoci dostpu do dysku twardego. W celu uzyskania
informacji dotyczcych modernizacji pamici w komputerze
naley skontaktowa si z autoryzowanym punktem serwisowym
lub ze sprzedawc. W celu zapewnienia maksymalnej zgodnoci
i niezawodnoci moduy rozszerzenia naley kupowa u
autoryzowanych sprzedawcw tego komputera.
BIOS automatycznie wykrywa wielko pamici w systemie i
odpowiednio konfiguruje CMOS podczas testu POST (Power-On-Self-
Test [Autotest po wczeniu zasilania]). Po zainstalowaniu pamici,
nie jest wymagana instalacja sprztu i oprogramowania.

OSTRZEENIE! Przed
instalacj lub wyjmowaniem
pamici naley odczy
wszystkie podczone
urzdzenia peryferyjne,
wszystkie linie telefoniczne
lub telekomunikacyjne i
zcze zasilania (takiego
jak zewntrzny zasilacz,
akumulator, itd.).

Instalacja moduu pamici: Odczanie moduu pamici:

33

(To jest jedynie przykad.) (To jest jedynie przykad.)

62 Podrcznik uytkownika komputera ASUS


Poczenia
Wbudowana sie nie moe by instalowana w pniejszym
czasie jako uaktualnienie. Po dokonaniu zakupu sie moe by
zainstalowana jako karta rozszerze.

Poczenie sieciowe
Podcz kabel sieciowy, ze zczami RJ-45 na kadym kocu, do
portu karty sieciowej komputera, a drugi koniec do huba lub do
switcha. Przy szybkociach transmisji 100 BASE-TX / 1000 BASE-T,
jako kabel sieciowy naley stosowa skrtk kategorii 5 lub wyszej
(nie w kategorii 3). Jeli planowane jest uruchomienie interfejsu z
szybkoci 100/1000Mbps naley wykona poczenie z hubem
100 BASE-TX / 1000 BASE-T (a nie z hubem BASE-T4). Dla szybkoci
10Base-T, naley stosowa skrtk kategorii 3, 4 lub 5. Komputer
obsuguje 10/100 Mbps Full-Duplex, ale wymaga podczenia
do huba przeczajcego z wczonym dupleksem. Domylnie
oprogramowanie wykorzystuje najszybsze ustawienie, w zwizku z
czym interwencja uytkownika nie jest wymagana.
W wybranych modelach obsugiwany jest wycznie standard
1000BASE-T (lub Gigabit).

Podrcznik uytkownika komputera ASUS 63


Skrtka kablowa
Kabel wykorzystywany do podczenia karty sieciowej Ethernet do
hosta (generalnie hub lub switch) to nieskrosowana skrtka Ethernet
(TPE). Kocowe zcza nazywaj si RJ-45 i nie s zgodne ze zczami
telefonicznymi RJ-11. Do poczenia ze sob dwch komputerw
bez huba wymagany jest skrosowany kabel LAN (model Fast-
Ethernet). (Modele Gigabitowe obsuguj automatyczne krosowanie,
wic skrosowany kabel LAN jest w tym przypadku opcjonalny.)

Przykad komputera podczonego do huba sieci lub switcha w celu


uywania z wbudowanym kontrolerem Ethernet.

Hub sieciowy lub switch

Kabel sieciowy ze zczami


RJ-45

64 Podrcznik uytkownika komputera ASUS


Poczenie bezprzewodowej sieci LAN (w
wybranych modelach)
Opcjonalna, wbudowana bezprzewodowa karta sieci LAN,
to kompaktowy, atwy w uyciu adapter bezprzewodowej
sieci Ethernet. Poprzez zastosowanie standardu IEEE 802.11
bezprzewodowych sieci LAN (WLAN), karta sieci LAN moe zapewni
szybk transmisj danych, poprzez technologie DSSS (Direct
Sequence Spread Spectrum) i OFDM (Orthogonal Frequency Division
Multiplexing) przy czstotliwociach 2,4GHz/5GHz. Opcjonalna,
wbudowana bezprzewodowa karta sieci LAN jest wstecznie
zgodna z wczeniejszymi standardami IEEE 802.11, co umoliwia
ujednolicenie standardw bezprzewodowej sieci LAN. karta sieci
LAN to adapter klienta, ktry obsuguje tryby Infrastruktura i Ad-hoc,
zapewniajc elastyczno istniejcych lub przyszych konfiguracji
sieci bezprzewodowych dla odlegoci do 40 metrw pomidzy
klientem a punktem dostpowym.
W celu zapewnienia skutecznego zabezpieczenia komunikacji
bezprzewodowej, karta LAN udostpnia funkcje 64-bitowego/128-
bitowego szyfrowania WEP (Wired Equivalent Privacy) oraz WPA (Wi-
Fi Protected Access).

Ze wzgldw bezpieczestwa NIE WOLNO podcza sieci nie


objtej ochron; w przeciwnym razie transmisja danych bez
szyfrowania moe by widziana przez
innych uytkownikw.

Podrcznik uytkownika komputera ASUS 65


Tryb Ad-hoc
Tryb Ad-hoc umoliwia poczenie komputera z innym urzdzeniem
bezprzewodowym. W tym rodowisku bezprzewodowym nie jest
wymagany punkt dostpowy (AP).
(Wszystkie Komputer typu Komputer typu
urzdzenia musz notebook desktop

mie zainstalowane
opcjonalne adaptery
bezprzewodowej sieci
LAN 802.11.)

PDA

Tryb Infrastruktura
Tryb Infrastruktura umoliwia poczenie komputera i innych
urzdze bezprzewodowych w sie bezprzewodow tworzon
przez AP (Access Point) (sprzedawane oddzielnie), ktry zapewnia
centralne poczenie klientw bezprzewodowych w celu
komunikowania si Komputer typu Komputer typu
ze sob lub z sieci notebook desktop
przewodow.
(Wszystkie
urzdzenia musz
mie zainstalowane
bezprzewodowe
adaptery sieci LAN Punkt
dostpowy
802.11.)

PDA

66 Podrcznik uytkownika komputera ASUS


Poczenie bezprzewodowej sieci w systemie
Windows
Podczenie do sieci
1. Wcz przecznik sieci
bezprzewodowej, jeli
istnieje w posiadanym
modelu (patrz przeczniki w
czci 3).
2. Nacinij powtarzajco kombinacj klawiszy [Fn] + [F2],
a do wywietlenia ikony
bezprzewodowej sieci LAN i
ikony bluetooth (w wybranych
modelach).
Lub kliknij dwukrotnie ikon
Konsola sieci bezprzewodowej w
obszarze powiadamiania Windows
i wybierz ikon bezprzewodowa
sie LAN.
3.
Kliknij ikon sieci beprzewodowej z pomaraczow gwiazdk
w obszarze powiadamiania Windows.
4.
Wybierz na licie punkt
sieci bezprzewodowej do
poczenia i kliknij Pocz w
celu utworzenia poczenia.

Jeli nie mona odszuka


wymaganego punktu
dostpowego, kliknij
ikon Odwie w
prawym, grnym rogu,
aby odwiey i ponownie
przeszuka list.

Podrcznik uytkownika komputera ASUS 67


5. Po poczeniu, moe by konieczne wprowadzenie hasa.
6. Po ustanowieniu poczenia, zostanie ono pokazane na licie.
7. W obszarze powiadamiania pojawi si ikona sieci
bezprzewodowej .

Po naciniciu <Fn> + <F2> w celu wyczenia funkcji WLAN,


pojawia si przekrelona ikona sieci bezprzewodowej .

68 Podrcznik uytkownika komputera ASUS


Poczenie bezprzewodowe Bluetooth (w
wybranych modelach)
Komputery z technologi Bluetooth, eliminuj konieczno uywania
kabli do podczania urzdze z wczon funkcj Bluetooth.
Przykadowymi urzdzeniami z wczon funkcj Bluetooth mog
by komputery typu notebook, komputery typu desktop, telefony
komrkowe i PDA.

Jeli komputer nie posiada wbudowanej funkcji Bluetooth, aby


mona byo uywa Bluetooth naley podczy modu Bluetooth
USB lub ExpressCard.

Telefony komrkowe z wczon funkcj Bluetooth


Moliwe jest bezprzewodowe poczenie z telefonem komrkowym.
W zalenoci od moliwoci telefonu komrkowego, mona wykona
transfer danych ksiki telefonicznej, zdj, plikw dwikowych, itd.
lub uy go jako modemu w celu poczenia z Internetem. Mona take
uywa go do obsugi wiadomoci SMS.
Komputery z wczon funkcj Bluetooth lub PDA
Moliwe jest bezprzewodowe poczenie z innym komputerem lub
PDA i wymiana plikw, wspdzielenie urzdze peryferyjnych albo
udostpnianie Internetu lub pocze sieciowych. Mona take uywa
klawiatur lub mysz z wczon funkcj Bluetooth.

Wczanie i uruchamianie programu narzdziowego


Bluetooth
Proces ten mona wykorzysta do dodawania wikszoci urzdze
Bluetooth.

1. Wcz przecznik sieci bezprzewodowej, jeli istnieje w


posiadanym modelu (patrz przeczniki w czci 3).
2. Nacinij powtarzajco
kombinacj klawiszy [Fn]
+ [F2], a do wywietlenia
ikony bezprzewodowej sieci
LAN i ikony bluetooth (w
wybranych modelach).

Podrcznik uytkownika komputera ASUS 69


Lub kliknij dwukrotnie ikon
Konsola sieci bezprzewodowej
w obszarze powiadamiania
Windows i wybierz ikon
Bluetooth.

W Panelu sterowania,
3.
przejd do Sie i Internet
> Centrum sieci i
udostpniania, a nastpnie
kliknij Zmie ustawienia
adaptera w lewym,
niebieskim panelu.

4.
Kliknij prawym przyciskiem
Poczenie sieciowe
Bluetooth i wybierz Widok
urzdze sieciowych
Bluetooth.

Kliknij Dodaj urzdzenie


5.
w celu wyszukania nowych
urzdze.

70 Podrcznik uytkownika komputera ASUS


6.
Wybierz z listy urzdzenie z
wczon funkcj Bluetooth i
kliknij Dalej.

7.
Wprowad w urzdzeniu kod
zabezpieczenia Bluetooth i
uruchom parowanie.

8.
Zostanie pomylnie
utworzona relacja parowania.
Kliknij Zamknij, aby
zakoczy wykonywanie
ustawienia.

Podrcznik uytkownika komputera ASUS 71


adowarka USB+
adowarka USB+ pomaga w dowaniu urzdze USB, zgodnych z
wersj specyfikacji adowania baterii 1.1 (BC 1.1), przy wczonym lub
wyczonym zasilaniu komputera notebook PC. W celu zatrzymania
adowania zgodnie z potrzebami, mona okreli i ustawi prg
czuoci baterii.
Z adapterem
Funkcja adowarka USB+ jest zawsze dostpna w okrelonym porcie
USB 3.0, po poczeniu komputera notebook PC z adapterem.
Bez adaptera
Aby wczy funkcj adowarka USB+
1. Kliknij ikon adowarka USB+ w
obszarze powiadomie i wybierz
Ustawienia.
2. Kliknij Wcz funkcj adowarka
USB w trybie baterii.

3.
W zalenoci od potrzeb, kliknij w
celu wczenia szybkiego adowania,
po wczeniu zasilania komputera
notebook PC lub podczas upienia/
hibernacji/wyczenia.
4. Przesu suwak w celu ustawienia
progu czuoci adowania baterii,
aby zatrzyma funkcj adowarka
USB+.

Komputer notebook PC zatrzymuje adowanie podczonego


urzdzenia USB, po spadku adowania baterii poniej ustawionego
progu czuoci.
Port USB z obsug adowarka USB+ nie obsuguje funkcji
wybudzania urzdzenia USB.
Jeli podczone urzdzenie zostanie przegrzane, wydziela bdzie
si dym lub nienormalne zapachy, urzdzenie naley natychmiast
odczy.

72 Podrcznik uytkownika komputera ASUS


D
Dodatek
Akcesoria opcjonalne
Elementy te, w przypadku takiego yczenia, s dostarczane jako
elementy opcjonalne uzupeniajce komputer.

Hub USB
Podczenie opcjonalnego huba USB zwikszy liczb portw USB
i umoliwi szybkie podczenie lub odczenie wielu urzdze
peryferyjnych USB poprzez pojedynczy kabel.

Dysk pamici Flash USB


Dysk pamici flash USB jest elementem opcjonalnym, ktry moe
zapewni do kilkudziesiciu gigabajtw miejsca na zapis, wysz
szybko zapisu i wiksz wytrzymao. Podczas stosowania z
nowymi systemami operacyjnymi nie s potrzebne sterowniki.

Napd dyskietek USB


Opcjonalny napd dyskietek z interfejsem USB, akceptuje standard
1.44MB (lub 720KB) 3,5-calowych dyskietek elastycznych.

OSTRZEENIE! Aby zabezpieczy system przed awariami oraz


przed rozczeniem dysku USB naley uy opcji Bezpieczne
usuwanie sprztu systemu operacyjnego Windows. Aby
zapobiec uszkodzeniu na wskutek wstrzsw podczas transportu
komputera naley wysun z napdu dyskietk elastyczn.

Poczenia opcjonalne
Jeli elementy te s wymagane, mona je zakupi u innych firm.

Klawiatura i mysz USB


Podczenie zewntrznej klawiatury USB umoliwia wygodniejsze
wprowadzanie danych. Podczenie zewntrznej klawiatury i myszy
USB zwiksza wygod nawigacji w systemie Windows. Zarwno
zewntrzna klawiatura jak i mysz mog dziaa rwnolegle z
wbudowan klawiatur i touchpadem komputera.

Podczenie drukarki
Po podczeniu do portu USB lub huba USB, mona rwnolegle
uywa jedn lub kilka drukarek USB.

D-2 Podrcznik uytkownika komputera ASUS


System operacyjny i oprogramowanie
Ten komputer moe by dostarczony do klienta (w zalenoci od
terytorium) z wybranym, wstpnie zainstalowanym systemem
operacyjnym, takim jak Microsoft Windows. Moliwo wyboru i
jzyk zale od terytorium. Poziomy sprztu i oprogramowania mog
si rni w zalenoci od zainstalowanego systemu operacyjnego.
Nie mona zagwarantowa stabilnoci i zgodnoci innych systemw
operacyjnych.

Obsugiwane oprogramowanie
Ten komputer jest dostarczany z pomocniczym dyskiem CD,
z programem konfiguracji BIOS, sterownikami i aplikacjami,
umoliwiajcymi wczenie funkcji sprztowych, zwikszenie
funkcjonalnoci, wspomaganie zarzdzania komputerem lub
dodanie funkcjonalnoci, ktrej nie zapewnia system operacyjny.
Jeli okae si konieczna aktualizacja lub wymiana pomocniczego
dysku CD naley skontaktowa si z dostawc, aby uzyska adresy
stron sieci web w celu pobrania indywidualnych sterownikw
programowych i programw narzdziowych.
Pomocniczy dysk CD zawiera wszystkie sterowniki, programy
narzdziowe i oprogramowanie dla wszystkich popularnych
systemw operacyjnych wcznie z fabrycznie zainstalowanym.
Pomocniczy dysk CD nie zawiera systemu operacyjnego.
Pomocniczy dysk CD jest niezbdny nawet, gdy komputer zosta
wstpnie skonfigurowany w celu udostpnienia dodatkowego
oprogramowania, ktre nie zostao doczone podczas fabrycznej,
wstpnej instalacji.
Dysk CD przywracania (Recovery) jest opcjonalny i zawiera obraz
oryginalnego systemu operacyjnego zainstalowanego fabrycznie
na dysku twardym. Dysk CD przywracania udostpnia kompletne
rozwizanie szybkiego odtworzenia systemu operacyjnego
komputera do jego oryginalnego stanu, na prawidowo dziaajcym
dysku twardym. W celu uzyskania tego rozwizania naley
skontaktowa si z dostawc.
Niektre komponenty i funkcje komputera mog nie dziaa,
do czasu zainstalowania sterownikw urzdzenia i programw
narzdziowych.

Podrcznik uytkownika komputera ASUS D-3


Ustawienia systemu BIOS
Wygld ekranw BIOS w tej czci suy wyczenie jako
odniesienie.

Boot Device (Urzdzenie rozruchowe)


1. Na ekranie Boot (Uruchamianie), wybierz Boot Option #1
(Opcja uruchamiania #1).
Aptio Setup Utility - Copyright (C) 2010 American Megatrends, Inc.
Main Advanced Chipset Boot Security Save & Exit

Boot Configuration Enables/Disables UEFI boot from


UEFI Boot [Enabled] disks.
Launch PXE OpROM [Disabled]

Boot Option Priorities


Boot Option #1 [P2: MATSHITABD-MLT...]
Boot Option #2 [P0: WDC WD7500BPKT...]

CD/DVD ROM Drive BBS Priorities


Hard Device BBS Priorities : Select Screen
Add New Boot Option : Select Item
Delete Boot Option Enter: Select
+/: Change Opt.
F1: General Help
F9: Optimized Defaults
F10: Save ESC: Exit

2. Nacinij [Enter] i wybierz waciwe urzdzenie.

Aptio Setup Utility - Copyright (C) 2010 American Megatrends, Inc.


Main Advanced Chipset Boot Security Save & Exit
Boot Configuration Enables/Disables Quiet Boot
UEFI Boot [Disabled] option.
PXE ROM [Disabled]

Boot Option Priorities


Boot Option #1 [P2: MATSHITABD-MLT...]
Boot Option #2 [P0: WDC WD7500BPKT...]

CD/DVD ROM Drive BBS Priorities


Boot Option #1
Hard Device BBS Priorities
P2: MATSHITABD-MLT UJ240AFW : Select Screen
Add New Boot Option
P0: WDC WD7500BPKT-80PK4T0 : Select Item
Delete Boot Option
Disabled Enter: Select
+/: Change Opt.
F1: General Help
F9: Optimized Defaults
F10: Save ESC: Exit

Version 2.01.1208. Copyright (C) 2010 American Megatrends, Inc.

D-4 Podrcznik uytkownika komputera ASUS


Security Setting (Ustawienie zabezpieczenia)
Aptio Setup Utility - Copyright (C) 2010 American Megatrends, Inc.
Main Advanced Boot Security Save & Exit
Password Description Set the system boot order.

If ONLY the Administrators password is set,


then this only limits access to Setup and is
only asked for when entering Setup.
If ONLY the users password is set, then this
is a power on password and must be entered to
boot or enter Setup. In Setup, the User will
have Administrator rights.
The password length must be
in the following range:
Minimum length 3
Maximum length 20

Administrator Password
User Password
: Select Screen
Secure Boot control [Enabled]
: Select Item
Enter: Select
HDD Password Status : NOT INSTALLED
+/: Change Opt.
F1: General Help
Set Master Password
F2: Previous Values
Set User Password
F9: Optimized Defaults
F10: Save ESC: Exit
I/O Interface Security
Security Boot Policy

Version 2.01.1208. Copyright (C) 2010 American Megatrends, Inc.

Aby ustawi haso:


1. Na ekranie Security (Zabezpieczenie), wybierz Setup
Administrator Password (Haso administratora) lub User
Password (Haso uytkownika).
2. Wpisz haso i nacinij [Enter].
3. Wpisz ponownie haso i nacinij [Enter].
4. Haso zostao ustawione.
Aby usun haso:
1. Na ekranie Security (Zabezpieczenie), wybierz Setup
Administrator Password (Haso administratora) lub User
Password (Haso uytkownika).
2. Wprowad biece haso i nacinij [Enter].
3. Pozostaw puste pole Create New Password (Utwrz nowe
haso) i nacinij [Enter].
4. Pozostaw puste pole Confirm New Password (Potwierd nowe
haso) i nacinij [Enter].
5. Haso zostanie usunite.
Przy kadym wczeniu zasilania komputera, pojawi si polecenie
wprowadzenia User Password (Haso uytkownika) (przejcie
do BIOS lub do systemu operacyjnego). Polecenie wprowadzenia
Administrator Password (Haso administratora) pojawia
si wycznie wtedy, gdy wymagane jest wprowadzenie i
skonfigurowanie ustawie BIOS.

Podrcznik uytkownika komputera ASUS D-5


Zabzpieczenie interfejsu We/Wy
Aptio Setup Utility - Copyright (C) 2010 American Megatrends, Inc.
Security

I/O Interface Security If Locked, 2nd SATA HDD will


be disabled.
LAN Network Interface [UnLock]
Wireless Network Interface [UnLock]
HD AUDIO Interface [UnLock]
SATA ODD Interface [UnLock]
USB Interface Security

LAN Network Interface


: Select Screen
Lock : Select Item
UnLock Enter: Select
+/: Change Opt.
F1: General Help
F9: Optimized Defaults
F10: Save ESC: Exit

Version 2.01.1208. Copyright (C) 2010 American Megatrends, Inc.

Aby zablokowa interfejs We/Wy:


1. Na ekranie Security (Zabezpieczenie), wybierz I/O Interface
Security (Zabezpieczenie interfejsu We/Wy).
2. Wybierz interfejs do zablokowania, a nastpnie wzbiery Lock
(Zablokuj).

Ustawienie I/O Interface Security (Zabezpieczenie interfejsu


We/Wy) mona zmieni wycznie po zalogowaniu z
uprawnieniami administratora.

D-6 Podrcznik uytkownika komputera ASUS


Zabezpieczenie interfejsu USB
Aptio Setup Utility - Copyright (C) 2010 American Megatrends, Inc.
Security

USB Interface Security If Locked, all USB device will


be disabled.
USB Interface [UnLock]

External Ports [UnLock]


BlueTooth [UnLock]
CMOS Camera [UnLock]
Card Reader [UnLock]
USB Interface
: Select Screen
LocK : Select Item
UnLock Enter: Select
+/: Change Opt.
F1: General Help
F9: Optimized Defaults
F10: Save ESC: Exit

Version 2.01.1208. Copyright (C) 2010 American Megatrends, Inc.

Aby zablokowa interfejs USB:


1. Na ekranie Security (Zabezpieczenie), wybierz I/O Interface
Security (Zabezpieczenie interfejsu We/Wy) > USB Interface
Password (Zabezpieczenie interfejsu USB).
2. Wybierz interfejs do zablokowania, a nastpnie wzbiery Lock
(Zablokuj).

Po ustawieniu USB Interface (Interejs USB) na [Zablokuj],


zostan zablokowane i jednoczenie ukryte External Ports
(Porty zewntrzne) i CMOS Camera (Kamera CMOS).

Ustawienie USB Interface Security (Zabezpieczenie interfejsu


USB) mona zmieni wycznie po zalogowaniu z uprawnieniami
administratora.

Podrcznik uytkownika komputera ASUS D-7


Haso dysku twardego
Aptio Setup Utility - Copyright (C) 2010 American Megatrends, Inc.
Main Advanced Boot Security Save & Exit
Password Description Set the system boot order.

If ONLY the Administrators password is set,


then this only limits access to Setup and is
only asked for when entering Setup.
If ONLY the users password is set, then this
is a power on password and must be entered to
boot or enter Setup. In Setup, the User will
have Administrator rights.
The password length must be
in the following range:
Minimum length Create New Password
3
Maximum length 20

Administrator Password
: Select Screen
User Password
: Select Item
Secure Boot control [Enabled]
Enter: Select
+/: Change Opt.
HDD Password Status : NOT INSTALLED
F1: General Help
F2: Previous Values
Set Master Password
F9: Optimized Defaults
Set User Password
F10: Save ESC: Exit
I/O Interface Security

Version 2.01.1204. Copyright (C) 2010 American Megatrends, Inc.

Aby ustawi haso dysku twardego:


1. Na ekranie Security (Zabezpieczenie), kliknij Set Master
Password (Ustaw haso nadrzdne), wpisz haso i nacinij
[Enter].
2. Wpisz ponownie, aby potwierdzi haso i nacinij [Enter].
3. Kliknij Set User Password (Ustaw haso uytkownika)
i powtrz poprzednie czynnoci w celu ustawienia hasa
uytkownika.
4. Nastpi ustawienie hasa.

Haso dysku twardego mona zmieni wycznie po


zalogowaniu z uprawnieniami administratora
Master Password (Haso nadrzdne) naley ustawi przed
ustawieniem User Password (Haso uytkownika).

Po wczeniu zasilania komputera najpierw pojawi si polecenie


wprowadzenia hasa uytkownika (jeli jest ustawione), a
nastpnie hasa dysku twardego uytkownika, a wprowadzenie
nieprawidowych hase uniemoliwi przejcie do systemu
operacyjnego.

D-8 Podrcznik uytkownika komputera ASUS


Save Changes (Zapisanie zmian)
Aby zachowa ustawienia konfiguracji, przed zakoczeniem
programu konfiguracji BIOS naley zapisa zmiany.
Aptio Setup Utility - Copyright (C) 2010 American Megatrends, Inc.
Main Advanced Chipset Boot Security Save & Exit
Save Changes and Exit Exit system setup after saving
Discard Changes and Exit the changes.

Save Options
Save Changes
Discard Changes

Restore Defaults

Boot Override
: Select Screen
P2: MATSHITABD-MLT UJ240AFW
: Select Item
P0: WDC WD7500BPKT-80PK4T0
Enter: Select
+/: Change Opt.
Launch EFI Shell from filesystem device
F1: General Help
F9: Optimized Defaults
F10: Save ESC: Exit

Version 2.01.1208. Copyright (C) 2010 American Megatrends, Inc.

Podrcznik uytkownika komputera ASUS D-9


Popularne problemy i ich rozwizania
Problem sprztowy - dysk optyczny
Napd dysku optycznego nie moe odczytywa lub zapisywa
dyskw.
1. Zaktualizuj BIOS do najnowszej wersji i sprbuj ponownie.
2. Jeli aktualizacja BIOS nie pomaga, sprbuj uy lepszej jakoci
dyskw i sprbuj ponownie.
3. Jeli problem dalej utrzymuje si, skontaktuj si z lokalnym
centrum serwisowym i popro inyniera serwisu o pomoc.

Nieznany powd - niestabilno systemu


Nie mona wybudzi komputera z hibernacji.
1. Wyjmij zmodernizowane czci (RAM, HDD, WLAN, BT), jeli
zostay zainstalowane po zakupieniu.
2. Jeli to nie pomaga, sprbuj uruchomi MS System Restore
(Program odtwarzania systemu MS) i przywrci system do
wczeniejszego stanu.
3. Jeli problem dalej utrzymuje si, sprbuj odtworzy system z
partycji odtwarzania lub z dysku DVD.
Przed wykonaniem przywracania naley wykona kopi
zapasow wszystkich danych i zapisa j w innym miejscu.

4. Jeli problem dalej utrzymuje si, skontaktuj si z lokalnym


centrum serwisowym i popro inyniera serwisu o pomoc.

Problem sprztowy - Klawiatura / Przycisk skrtu


Wyczony przycisk skrtu (FN).
A. Zainstaluj ponownie sterownik ATK0100 z dysku CD ze
sterownikami lub pobierz go ze strony sieci web firmy ASUS.

D-10 Podrcznik uytkownika komputera ASUS


Problem sprztowy - Wbudowana kamera
Wbudowana kamera nie dziaa prawidowo.
1. Sprawd Meneder urzdze, aby oceni, czy nie s tam
widoczne problemy.
2. Sprbuj przeinstalowa sterownik kamery sieci web w celu
rozwizania problemu.
3. Jeli problem nie zosta rozwizany, zaktualizuj BIOS do
najnowszej wersji i sprbuj ponownie.
4. Jeli problem dalej utrzymuje si, skontaktuj si z lokalnym
centrum serwisowym i popro inyniera serwisu o pomoc.
Problem sprztowy - Bateria
Konserwacja baterii.
1. Zarejestruj jednoroczn gwarancj komputera na stronie sieci
web:
http://member.asus.com/login.aspx?SLanguage=en-us
2. Aby zapobiec uszkodzeniom spowodowanym przypadkowym
zanikiem zasilania, nie naley odcza zestawu baterii podczas
uywania komputera z adapterem prdu zmiennego. Zestaw
baterii ASUS posiada obwd zabezpieczajcy, zapobiegajcy
przeadowaniu, co zabezpiecza zestaw baterii po pozostawieniu
go w komputerze.
Problem sprztowy - Bd wczania/wyczania zasilania
Nie mona wczy zasilania komputera.
Diagnostyka:
1. Czy komputer jest zasilany wycznie z baterii? (T = 2, N = 4)
2. Czy wywietla si BIOS (logo ASUS)? (T = 3, N = A)
3. Czy mona zaadowa system operacyjny? (T = B, N = A)
4. Czy wieci si wskanik LED adaptera zasilania? (T = 5, N = C))
5. Czy komputer jest zasilany wycznie przez adapter? (T = 6, N = A)
6. Czy wywietla si BIOS (logo ASUS)? (T = 7, N = A)
7. Czy mona zaadowa system operacyjny? (T = D, N = A)

Podrcznik uytkownika komputera ASUS D-11


Symptomy i rozwizania:
A. Problem moe dotyczy MB, HDD lub NB; w celu uzyskania pomocy
naley uda si do lokalnego punktu serwisowego.
B. Problem jest spowodowany przez system operacyjny, sprbuj
odtworzy system z partycji przywracania lub z dysku DVD.
WANE: Przed wykonaniem przywracania naley wykona kopi
zapasow wszystkich danych i zapisa j w innym miejscu.

C. Problem z adapterem; sprawd poczenia przewodu zasilajcego


albo udaj si do lokalnego punktu serwisowego w celu wymiany.
D. Problem dotyczcy baterii; sprawd styki baterii, albo udaj si do
lokalnego punktu serwisowego w celu naprawy.

Problem sprztowy - Karta poczenia bezprzewodowego


Jak sprawdzi, czy komputer jest wyposaony w kart
bezprzewodow?
A. Przejd do Panel sterowania -> Meneder urzdze. W
wywietlonym oknie mona sprawdzi, czy w pozycji Adapter
sieciowy komputer ma kart WLAN.
Problem mechaniczny - wentylator / ukad termiczny
Dlaczego wentylator chodzcy jest cay czas wczony, a
temperatura jest wysoka?
1. Upewnij si, e wentylator dziaa przy wysokiej temperaturze
procesora i sprawd, czy przepywa powietrze od gwnego
kanau wentylacyjnego.
2. Jeli uruchomionych jest wiele aplikacji (patrz pasek zada),
zamknij je w celu zmniejszenia obcienia systemu.
3. Problem moe by rwnie spowodowany przez niektre wirusy,
do ich wykrycia naley uy oprogramowania antywirusowego.
4. Jeli nie pomagaj adne z powyszych wskazwek, sprbuj
odtworzy system z partycji przywracania lub z dysku DVD.

WANE: Przed wykonaniem przywracania naley wykona kopi


zapasow wszystkich danych i zapisa j w innym miejscu.

D-12 Podrcznik uytkownika komputera ASUS


OSTRZEENIE: W celu zabezpieczenia przed wirusami, nie naley
czy si z Internetem przed zainstalowaniem oprogramowania
antywirusowego i firewalla pocze z Internetem.

Problem programowy - pakiet oprogramowania ASUS


Po wczeniu zasilania komputera, wywietlany jest komunikat o
bdzie otwarcia pliku.
A. W celu rozwizania problemu, zainstaluj najnowsz wersj
programu narzdziowego Power4 Gear. Program ten jest
dostpny na stronie sieci web ASUS.

Nieznany powd - Niebieski ekran z biaym tekstem


Po uruchomieniu systemu pojawia si niebieski ekran z biaym
tekstem.
1. Wyjmij dodatkow pami. Jeli po zakupieniu zainstalowana
zostaa dodatkowa pami, wycz zasilanie, odcz dodatkow
pami i wcz zasilanie, aby sprawdzi, czy problem jest
spowodowany niekompatybiln pamici.
2. Odinstaluj aplikacje programowe. Jeli ostatnio byy instalowane
aplikacje programowe, mog by one niezgodne z systemem.
Sprbuj odinstalowa je w trybie Tryb awaryjny Windows.
3. Sprawd system pod ktem obecnoci wirusw.
4. Zaktualizuj BIOS do najnowszej wersji poprzez WINFLASH w
systemie Windows lub AFLASH w trybie DOS. Narzdzia te i pliki
BIOS mona pobra ze strony sieci web ASUS.

OSTRZEENIE: Upewnij si, e komputer jest zabezpieczony


przed zanikiem zasilania w trakcie procesu aktualizacji pamici
flash BIOS.

Podrcznik uytkownika komputera ASUS D-13


5. Jeli problem nadal nie zosta rozwizany, zastosuj proces
przywracania w celu przeinstalowania caego systemu.

WANE: Przed wykonaniem przywracania naley wykona kopi


zapasow wszystkich danych i zapisa j w innym miejscu.

OSTRZEENIE: W celu zabezpieczenia przed wirusami, nie naley


czy si z Internetem przed zainstalowaniem oprogramowania
antywirusowego i firewalla pocze z Internetem.

UWAGA: Aby moliwe byo wykrycie sprztu, upewnij si


najpierw, e zainstalowane zostay sterowniki Intel INF Update
oraz ATKACPI.

6. Jeli problem dalej utrzymuje si, skontaktuj si z lokalnym


centrum serwisowym i popro inyniera serwisu o pomoc.

D-14 Podrcznik uytkownika komputera ASUS


Problem z oprogramowaniem - BIOS
Aktualizacja BIOS.
1. Sprawd dokadnie model komputera i pobierz dla niego plik
najnowszego systemu BIOS z witryny firmy ASUS, a nastpnie
zapisz go na noniku pamici flash.
2. Podcz nonik pamici flash do komputera i wcz go.
3. Uyj funkcji Start Easy Flash na w zakadce "Advanced"
konfiguracji systemu BIOS. Postpuj zgodnie z instrukcjami.
Aptio Setup Utility - Copyright (C) 2010 American Megatrends, Inc.
Main
Advanced Chipset Boot Security Save & Exit
Start Easy Flash Press ENTER to run the utility
ASUS FancyStart [Disabled] to select and update BIOS.
POST Logo Type [Static]
Play POST Sound [No]
Speaker Volume [4]
ASUS EASY OVER-CLOCK [Turbo]
Internal Pointing Device [Enabled]

SVM Mode [Enabled]


Legacy USB Support [Enabled]
: Select Screen
SATA Configuration
: Select Item
Enter: Select
+/: Change Opt.
F1: General Help
F9: Optimized Defaults
F10: Save ESC: Exit

Version 2.01.1208. Copyright (C) 2010 American Megatrends, Inc.

4. Zlokalizuj plik najnowszego systemu BIOS i rozpocznij


aktualizacj (przesyanie) systemu BIOS.
ASUS Tek. Easy Flash Utility

FLASH TYPE: Generic Flash Type

Current Platform New Platform


Platform: X75 Platform: Unkown
Version: 200 Version: Unkown
Build Date: Dec 6 2011 Build Date: Unkown

FS0
FS1

[ ]: Switch [ ] : Choose [q] : Exit

5. Po aktualizacji (fleszowaniu) BIOS naley wykona funkcj


Restore Defaults (Przywr domylne), na stronie Exit
(Zakocz).

Podrcznik uytkownika komputera ASUS D-15


Przywracanie ustawie komputera
Wykorzystanie partycji przywracania
Partycja przywracania umoliwia szybkie przywrcenie oryginalnego
stanu dziaania oprogramowania komputera. Przed uyciem
funkcji Partycja przywracania, skopiuj pliki z danymi (takie jak
pliki PST Outlook) na noniki danych lub na dysk sieciowy i zapisz
dostosowane ustawienia konfiguracji (takie jak ustawienia sieciowe).

O funkcji Partycja przywracania


Partycja przywracania to zarezerwowane miejsce na dysku twardym,
uywane do odtwarzania systemu operacyjnego, sterownikw i
narzdzi zainstalowanych w komputerze fabrycznie.
WANE: Nie naley usuwa partycji o nazwie Recovery
(Przywracanie). Partycja przywracania jest tworzona fabrycznie
i po usuniciu przez uytkownika nie mona jej odtworzy. W
przypadku napotkania
problemw z procesem
przywracania, komputer
naley przekaza do
autoryzowanego punktu
serwisowego ASUS.

Wykorzystanie opcji Partycja przywracania:


1. Nacinij [F9] podczas uruchamiania (wymaga obecnoci partycji
przywracania).
2. Nacinij [Enter], aby wybra Ustawienia Windows [Wczone
EMS].
3. Wybierz jzyk do przywrcenia i kliknij Next Dalej.
4. Przeczytaj informacje na ekranie Kreator wstpnych ustawie
ASUS i kliknij Dalej.
5. Wybierz opcj partycji i kliknij Dalej. Opcje partycji:
Przywracanie wycznie pierwszej partycji Windows.
Ta opcja usuwa wycznie pierwsz partycj, umoliwiajc
zachowanie innych partycji i tworzy now partycj systemow
jako napd C.

D-16 Podrcznik uytkownika komputera ASUS


Przywracanie systemu Windows na caym dysku twardym.
Ta opcja usuwa wszystkie partycje z dysku twardego i tworzy
now partycj systemow, jako napd C.
Przywracanie systemu Windows na caym dysku twardym z
2 partycjami.
Ta opcja usuwa wszystkie partycje z dysku twardego i tworzy
dwie nowe partycje C (40%) i D (60%).
6. Wykonaj instrukcje ekranowe w celu dokoczenia procesu
przywracania.
W celu pobrania zaktualizowanych sterownikw i narzdzi
naley odwiedzi stron sieci web www.asus.com.

Uywanie dysku Recovery DVD (w wybranych


modelach)
Tworzenie pyty ratunkowej DVD:

1. Dwukrotnie kliknij ikon AI Recovery Burner na pulpicie.


2.  W czyst,
zapisywaln pyt
DVD do napdu
optycznego i
kliknij przycisk
Start, aby rozpocz tworzenie pyty ratunkowej DVD.
3.  W celu zakoczenia procesu tworzenia pyty ratunkowej DVD
postpuj zgodnie z instrukcjami na ekranie.

Przygotuj wystarczajc, zgodn z instrukcj ilo pustych,


zapisywalnych dyskw DVD w celu utworzenia kopii do
przywracania na dyskach DVD.

WANE! Przed wykonaniem przywracania systemu w komputerze


naley odczy zewntrzny dysk twardy.Wedug Microsoft,
instalacja Windows na nieprawidowym dysku twardym
lub sformatowanie nieprawidowej partycji napdu, moe
spowodowa utrat wanych danych.

Podrcznik uytkownika komputera ASUS D-17


Uywanie dysku Recovery DVD:
1. W dysk Recovery DVD do napdu optycznego. Komputer
wymaga wczenia zasilania.
2. Uruchom komputer i nacinij <Esc> podczas uruchamiania oraz
wybierz napd optyczny (moe by oznaczony jako CD/DVD)
naciskajc kursor w d i przycisk <Enter> w celu uruchomienia
dysku Recovery DVD.
3. Wybierz OK w celu rozpoczcia przywracania obrazu.
4. Wybierz OK, aby potwierdzi przywracanie systemu.

Przywracanie spowoduje nadpisanie dysku twardego.


Przed przywrceniem systemu upewnij si, e wykonana
zostaa kopia zapasowa wszystkich wanych danych.

5. Wykonaj instrukcje ekranowe w celu dokoczenia procesu


przywracania.
OSTRZEENIE: Nie naley wyjmowa dysku Przywracanie
(chyba, e pojawi si takie polecenie) podczas procesu
przywracania, w przeciwnym razie nie bdzie mona
uywa partycji.

Podczas przywracania systemu naley podczy do


komputera adapter zasilania. Niestabilne zasilanie, moe
spowodowa awari przywracania.

W celu pobrania zaktualizowanych sterownikw i narzdzi


naley odwiedzi stron sieci web www.asus.com.

D-18 Podrcznik uytkownika komputera ASUS


Informacja dotyczca napdu DVD-ROM
Komputer dostarczany jest z opcjonalnym napdem DVD-ROM.
W celu przegldania tytuw DVD, konieczne jest zainstalowanie
wasnej przegldarki oprogramowania DVD. Opcjonalne
oprogramowanie przegldarki DVD mona zakupi z tym
komputerem. Napd DVD-ROM umoliwia stosowanie dyskw CD i
DVD.

Informacje dotyczce regionalnego odtwarzania


Odtwarzanie tytuw filmu DVD obejmuje dekodowanie
wideo MPEG2, cyfrowe audio AC3 i deszyfrowanie zawartoci
zabezpieczonych poprzez CSS. CSS (czasami okrelane nazw
stranika kopiowania) to nazwa nadana schematowi zabezpieczania
zawartoci, zaadoptowanego przez producentw obrazw
ruchomych w celu sprostania potrzebom zabezpieczenia
niezgodnego z prawem kopiowania zawartoci dyskw.
Poniewa istnieje wiele regu narzuconych przez licencjodawcw CSS,
najbardziej istotna jest regua dotyczca ogranicze odtwarzania
zawartoci do regionw. W celu uatwienia geograficznego
uporzdkowania wyda filmowych, tytuy DVD wideo s wydawane
dla okrelonych regionw geograficznych, zgodnie z definicj
poniej, w czci Definicje regionw. Prawa autorskie wymagaj,
aby wszystkie filmy DVD byy ograniczone do okrelonego regionu
(zwykle kodowane dla regionu, w ktrym zostay sprzedane).
Chocia tre filmu DVD moe by wydana dla wielu regionw,
zasady CSS wymagaj, aby kady system umoliwiajcy odtwarzanie
treci zaszyfrowanych przez CSS mg odtwarza jedynie treci
opracowane dla jednego regionu.
Ustawienie regionu moe zosta zmienione maksymalnie pi
razy, poprzez uycie przegldarki programowej, po czym bdzie
mona odtwarza wycznie filmy DVD odpowiadajce ostatnio
okrelonemu regionowi. Pniejsza zmiana kodu regionu
bdzie wymagaa zmiany ustawienia fabrycznego, czego nie
obejmuje gwarancja. Jeli resetowanie jest wymagane, kosztami
transportu i resetowania zostanie obciony uytkownik.

Podrcznik uytkownika komputera ASUS D-19


Definicje regionw
Region 1
Kanada, USA, terytoria USA

Region 2
Czechy, Egipt, Finlandia, Francja, Niemcy, kraje Zatoki Perskiej, Wgry,
Islandia, Iran, Irak, Irlandia, Wochy, Japonia, Holandia, Norwegia,
Polska, Portugalia, Arabia Saudyjska, Szkocja, Republika Poudniowej
Afryki, Hiszpania, Szwecja, Szwajcaria, Syria, Turcja, Wielka Brytania,
Grecja, kraje dawnej Jugosawii, Sowacja

Region 3
Birma, Indonezja, Korea Poudniowa, Malezja, Filipiny, Singapur,
Tajwan, Tajlandia, Wietnam

Region 4
Australia, Karaiby (oprcz terytorium USA), Ameryka rodkowa,
Nowa Zelandia, Wyspy Pacyfiku, Ameryka Poudniowa

Region 5
CIS, Indie, Pakistan, pozostaa cz Afryki, Rosja, Korea Pnocna

Region 6
Chiny

D-20 Podrcznik uytkownika komputera ASUS


Informacje o napdzie Blu-ray ROM
(w wybranych modelach)
Definicje regionu
Region A
Kraje Ameryki Pnocnej, rodkowej i Poudniowej oraz ich terytoria;
Tajwan, Hong Kong, Makao, Japonia, Korea (Poudniowa i Pnocna),
kraje Azji Poudniowo Wschodniej i ich terytoria.

Region B
Kraje Europy, Afryki i Azji Poudniowo Zachodniej oraz ich terytoria;
Australia i Nowa Zelandia.

Region C
Kraje Europy rodkowej, Wschodniej, Azji Poudniowej i ich terytoria;
Chiny i Mongolia.
Dalsze, szczegowe informacje znajduj si na stronie sieci web
dysku Blu-ray, pod adresem www.blu-raydisc.com/en/Technical/
FAQs/Blu-rayDsicforVideo.html.

Podrcznik uytkownika komputera ASUS D-21


Zgodno wewntrznego modemu
Komputer z wewntrznym modemem, jest zgodny ze standardami
JATE (Japonia), FCC (USA, Kanada, Korea, Tajwan) i CTR21.
Wewntrzny modem posiada certyfikat zgodnoci z Decyzj Rady
98/482/EC dotyczc pan-Europejskich, pojedynczych pocze
terminalowych z publiczn, telefoniczn sieci przeczan (PSTN).
Jednake, ze wzgldu na rnice pomidzy indywidualnymi PSTN
w rnych krajach, certyfikat nie daje bezwarunkowej pewnoci
prawidowego dziaania w kadym punkcie sieci PSTN. W przypadku
problemw naley najpierw skontaktowa si z dostawc sprztu.

Przegld
4-go sierpnia 1998, zgodnie z w oficjalnym dzienniku Rady Europy,
opublikowana zostaa Decyzja Rady Europy dotyczca CTR 21. CTR
21 stosuje si do wszystkich nie gosowych urzdze terminalowych
z wybieraniem DTMF, przeznaczonych do czenia z analogowymi
sieciami PSTN (Public Switched Telephone Network [Publiczna
przeczana sie telefoniczna]).
CTR 21 (Common Technical Regulation [Powszechne przepisy
techniczne]) dotycz wymaga w sprawie czenia urzdze
terminalowych z analogowymi, publicznymi sieciami telefonicznymi
(z wyczeniem urzdze obsugi telefonii gosowej), w ktrych
adresowanie sieciowe, o ile jest dostpne, jest uzyskiwane poprzez
dwutonowe sygnaowanie wieloczstotliwociowe.

Deklaracja zgodnoci sieci


Owiadczenie producenta dla jednostek notyfikowanych i
sprzedawcy: Ta deklaracja wskazuje sieci w ktrych moe dziaa to
urzdzenie i wszelkie notyfikowane sieci dla ktrych mog wystpi
problemy wsppracy.

D-22 Podrcznik uytkownika komputera ASUS


Deklaracja zgodnoci sieci
Owiadczenie producenta dla uytkownika: Deklaracja ta wskazuje
sieci, w ktrych moe dziaa ten sprzt i sieci, w ktrych mog
pojawi si problemy dotyczce wspdziaania. Producent moe
take doczy owiadczenie, aby wyjani gdzie zgodno sieci
zaley od ustawie fizycznych i ustawie oprogramowania. Znajduje
si tam take zalecenie, aby uytkownik skontaktowa si ze
sprzedawc, jeli chce uywa to urzdzenie w innej sieci.
Jak dotd, notyfikowana jednostka CETECOM wydaa kilka pan-
Europejskich certyfikatw, w oparciu o CTR 21. W wyniku tego,
dostpnych jest pi pierwszych Europejskich modemw, ktre
nie wymagaj certyfikatw zgodnoci z przepisami kadego
indywidualnego kraju europejskiego.

Urzdzenia nie-gosowe
Do tej grupy kwalifikuj si automatyczne sekretarki i telefony
gonomwice oraz modemy, faksy, urzdzenia do automatycznego
wybierania i systemy alarmowe. Urzdzenia, w ktrych wyczona
jest jako rozmowy dwustronnej regulowana przepisami
(np. telefony suchawkowe i w niektrych krajach telefony
bezprzewodowe).

Podrcznik uytkownika komputera ASUS D-23


W tej tabeli wymieniono kraje aktualnie zgodne ze
standardem CTR21.

Kraj Zastosowanie Dalsze testy


Austria1 Tak Nie
Belgia Tak Nie
Czechy Nie Nie dotyczy
Dania1 Tak Tak
Finlandia Tak Nie
Francja Tak Nie
Niemcy Tak Nie
Grecja Tak Nie
Wgry Nie Nie dotyczy
Islandia Tak Nie
Irlandia Tak Nie
Wochy Nadal oczekujce Nadal oczekujce
Izrael Nie Nie
Lichtenstein Tak Nie
Luksemburg Tak Nie
Holandia1 Tak Tak
Norwegia Tak Nie
Polska Nie Nie dotyczy
Portugalia Nie Nie dotyczy
Hiszpania Nie Nie dotyczy
Szwecja Tak Nie
Szwajcaria Tak Nie
Wielka Brytania Tak Nie

D-24 Podrcznik uytkownika komputera ASUS


Ta informacja zostaa skopiowana z CETECOM i zostaa dostarczone
bez odpowiedzialnoci. Aktualizacje dotyczce tej tabeli, znajduj
si pod adresem http://www.cetecom.de/technologies/ctr_21.html
1 Wymagania krajowe bd miay zostosowanie wycznie wtedy,
gdy urzdzenie bdzie wykorzystywao wybieranie impulsowe (w
tej instrukcji uytkownika producenci utrzymuj, e urzdzenie
moe obsugiwa wycznie sygnaowanie DTMF, co moe wymaga
dodatkowych testw).
W Holandii poczenia seryjne i urzdzenia sprawdzania ID
uytkownika wymagaj dodatkowych testw.

Podrcznik uytkownika komputera ASUS D-25


Deklaracje i owiadczenia dotyczce
bezpieczestwa
Owiadczenie o zgodnoci z przepisami Federal
Communications Commission (FCC)
Urzdzenie to jest zgodne z czci 15 zasad FCC. Jego dziaanie
podlega nastpujcym dwm warunkom:
Urzdzenie to nie moe powodowa zakce.
Urzdzenie to musi przyjmowa wszelkie odebrane zakcenia,
z uwzgldnieniem zakce, ktre mog powodowa
niepodane dziaanie.
To urzdzenie zostao poddane testom i uznane za speniajce
wymogi dla urzdze cyfrowych klasy B, zgodnie z czci 15 zasad
FCC. Ograniczenia te zostay opracowane w celu zapewnienia
ochrony przed szkodliwymi zakceniami w instalacjach domowych.
Urzdzenie to wytwarza, uywa i moe emitowa promieniowanie
o czstotliwoci fal radiowych i jeli zostanie zainstalowane lub
eksploatowane niezgodnie z zaleceniami, moe powodowa
zakcenia w cznoci radiowej. Nie ma jednak gwarancji, e
zakcenia nie wystpi w przypadku okrelonej instalacji. Jeli
urzdzenie to jest rdem zakce sygnau radiowego lub
telewizyjnego (co mona sprawdzi przez wczenie i wyczenie
tego urzdzenia), naley sprbowa wyeliminowa zakcenia,
korzystajc z poniszych metod:
Zmiana orientacji lub pooenia anteny odbiorczej.
Zwikszenie odlegoci midzy urzdzeniem a odbiornikiem.
Podczenie sprztu do gniazda zasilania w innym obwodzie ni
ten, do ktrego podczony jest odbiornik.
Skontaktowanie si z dostawc lub dowiadczonym technikiem
radiowo/telewizyjnym w celu uzyskania pomocy.
W celu wypenienia wymaga FCC dotyczcych limitw emisji
i zapobiegania zakceniom odbioru pobliskiego sprztu
radiowo-telewizyjnego, wymagane jest uywanie ekranowanego
kabla zasilajcego. Wane jest, aby uywany by wycznie
dostarczony kabel. Do podczania do tego sprztu urzdze
I/O (we/wy) naley stosowa wycznie ekranowane kable.
Ostrzega si, e nieautoryzowane zmiany lub modyfikacje mog
spowodowa utrat przez uytkownika prawa do korzystania z
tego urzdzenia.

D-26 Podrcznik uytkownika komputera ASUS


(Przedruk ze zbioru przepisw Federal Regulations #47, cz
15.193, 1993. Washington DC: Office of the Federal Register, National
Archives and Records Administration, U.S. Government Printing
Office.)
Owiadczenie FCC dotyczce ostrzeenia o
ekspozycji czstotliwoci radiowej (RF)
Jakiekolwiek zmiany lub modyfikacje wykonane bez wyranego
zezwolenia strony odpowiedzialnej za zgodno, mog
spowodowa pozbawienie uytkownika prawa do uywania
tego urzdzenia. Firma ASUS owiadcza, e dziaanie tego
urzdzenia na terenie USA jest ograniczone do kanaw od
1 do 11 przy czstotliwoci 2,4GHz, w wyniku zastosowania
okrelonego firmware.

To urzdzenie jest zgodne z limitami FCC dotyczcymi ekspozycji


RF ustanowionymi dla rodowisk niekontrolowanych. W celu
zachowania zgodnoci z wymaganiami FCC dotyczcymi zgodnoci
ekspozycji RF, naley wykona instrukcje dziaania z podrcznika
uytkownika.

Deklaracja zgodnoci
(Dyrektywa R&TTE 1999/5/EC)
Nastpujce elementy zostay zebrane i uznane jako waciwe i
wystarczajce:
Istotne wymagania, zgodnie z [Paragraf 3]
Wymagania dotyczce zabezpieczenia zdrowia i
bezpieczestwa, zgodnie z [Paragraf 3.1a]
Test bezpieczestwa elektrycznego, zgodnie z [EN 60950]
Wymagania dotyczce zabezpieczenia zgodnoci
elektromagnetycznej w [Paragraf 3.1b]
Test zgodnoci elektromagnetycznej w [EN 301 489-1] oraz [EN
301 489-17]
Efektywne stosowanie widma radiowego, zgodnie z [Paragraf 3.2]
Testy radiowe, wedug [EN 300 328-2]

Podrcznik uytkownika komputera ASUS D-27


Ostrzeenie znaku CE

Oznakowanie CE dla urzdze bez obsugi bezprzewodowej


sieci LAN/funkcji Bluetooth
Dostarczana wersja tego urzdzenia jest zgodna z wymogami
dyrektyw dotyczcych Kompatybilnoci elektromagnetycznej EEC
2004/108/EC i Dyrektyw niskonapiciow 2006/95/EC.

Oznakowanie CE dla urzdze z obsug bezprzewodowej


sieci LAN/funkcji Bluetooth
Niniejsze urzdzenie jest zgodne z wymogami dyrektywy 1999/5/EC
Parlamentu Europejskiego i Komisji Europejskiej z 9 marca 1999
r. dotyczcej urzdze radiowych i telekomunikacyjnych oraz
wzajemnego uznawania zgodnoci.

Owiadczenie IC dotyczce ekspozycji


promieniowania na terenie Kanady
To urzdzenie jest zgodne z limitami IC ekspozycji promieniowania
ustanowionymi dla niekontrolowanego rodowiska. W celu
zachowania zgodnoci z wymaganiami IC dotyczcymi ekspozycji RF
naley unika bezporedniego kontaktu z anten nadawcz podczas
transmisji. W celu uzyskania waciwej zgodnoci ekspozycji RF,
uytkownik musi wykona okrelone instrukcje.
Dziaanie podlega nastpujcym dwm warunkom:
Urzdzenie to nie moe powodowa zakce i
Urzdzenie to musi przyjmowa wszelkie odebrane zakcenia,
z uwzgldnieniem zakce, ktre mog powodowa
niepodane dziaanie.
W celu zabezpieczenia przed zakceniami radiowymi
licencjonowanych usug (np. ruchome systemy satelitarne
pracujce na wsplnym kanale) w celu zapewnienia maksymalnego
ekranowania, urzdzenie to mona uywa wewntrz pomieszcze i
z dala od okien. Urzdzenie (lub jego antena nadawcza) instalowane
na zewntrz pomieszcze, podlega licencjonowaniu.

D-28 Podrcznik uytkownika komputera ASUS


Kana operacji bezprzewodowych dla rnych
domen
Ameryka Pnocna 2.412-2.462 GHz Kana 01 do 11
Japonia 2.412-2.484 GHz Kana 01 do 14
Europa ETSI 2.412-2.472 GHz Kana 01 do 13
Ograniczenie pasma czstotliwoci
bezprzewodowych we Francji
Niektre obszary we Francji maj ograniczone pasmo czstotliwoci.
W najgorszym przypadku, maksymalna, autoryzowana moc
wewntrz pomieszcze moe wynosi:
10mW dla caego pasma 2,4 GHz (2400 MHz - 2483.5 MHz)
100mW dla czstotliwoci pomidzy 2446,5 MHz i 2483,5 MHz

Channels 10 through 13 inclusive operate in the band 2446.6 MHz to


2483.5 MHz.

Dostpnych jest kilka moliwoci uywania na zewntrz


pomieszcze: Na terenie prywatnych posiadoci lub na terenie
prywatnych posiadoci osb publicznych, uywanie podlega
wstpnej procedurze autoryzacji przez Ministerstwo Obrony, przy
minimalnej autoryzowanej mocy 100mW w pamie 2446,5 - 2483,5
MHz. Uywanie na zewntrz pomieszcze w miejscach publicznych
nie jest dozwolone.
W wymienionych poniej departamentach, dla caego pasma 2,4
GHz:
Maksymalna autoryzowana moc wewntrz pomieszcze wynosi
100mW
Maksymalna autoryzowana moc na zewntrz pomieszcze
wynosi 10mW
W departamentach, w ktrych dozwolone jest uywanie pasma 2400
- 2483,5 MHz z EIRP wewntrz pomieszcze mniejszym ni 100mW i
na zewntrz mniejszym ni 10mW:
01 Ain 02 Aisne 03 Allier
05 Hautes Alpes 08 Ardennes 09 Arige
11 Aude 12 Aveyron 16 Charente
24 Dordogne 25 Doubs 26 Drme
32 Gers 36 Indre 37 Indre et Loire
41 Loir et Cher 45 Loiret 50 Manche
55 Meuse 58 Nivre 59 Nord
Podrcznik uytkownika komputera ASUS D-29
60 Oise 61 Orne 63 Puy du Dme
64 Pyrnes Atlantique 66 Pyrnes Orientales 67 Bas Rhin
68 Haut Rhin 70 Haute Sane 71 Sane et Loire
75 Paris 82 Tarn et Garonne 84 Vaucluse
88 Vosges 89 Yonne 90 Territoire de Belfort
94 Val de Marne
To wymaganie moe z czasem ulec zmianie, umoliwiajc
korzystanie z kart bezprzewodowych sieci LAN na dalszych terenach
w obrbie Francji. W celu uzyskania najnowszych informacji naley
skontaktowa si z ART (http://www.arcep.fr).
Moc transmisji karty WLAN jest nisza ni 100mW, ale wysza od
10mW.

D-30 Podrcznik uytkownika komputera ASUS


Uwagi UL dotyczce bezpieczestwa
Sprzt okrelony przez standard UL 1459, obejmujcy
telekomunikacj (telefon), powinien by elektrycznie poczony
z sieci telekomunikacyjn, przy rnicy napicia roboczego w
stosunku do uziemienia, nie przekraczajcej 200V (peak), 300V peak-
to-peak, i 105V rms, a take powinien by zainstalowany lub uywany
zgodnie z przepisami Pastwowych Przepisw Elektrycznych (NFPA
70).
Podczas uywania modemu komputera naley zawsze stosowa
si do zalece bezpieczestwa w celu zmniejszenia zagroenia
poaru, poraenia prdem i obrae osb, wcznie z nastpujcymi
zaleceniami:
Nie naley uywa komputera w pobliu wody, na przykad, w
pobliu wanny, umywalki, zlewu kuchennego lub pralki, na mokrym
podou lub w pobliu basenu kpielowego.
Nie naley uywa komputera podczas burzy z wyadowaniami
elektrycznymi. Istnieje wtedy zagroenie poraenia prdem elektry-
cznym z wyadowania atmosferycznego.
Nie naley uywa komputera w pobliu miejsc z wyciekiem gazu.
Baterie okrelone przez standard UL 1642, to podstawowe
(nieadowalne) i dodatkowe (adowalne) baterie litowe, stosowane
jako rdo zasilania produktw. Baterie te zawieraj lit metaliczny
lub stop litu albo jony litowe i mog skada si z pojedynczych
cel elektrochemicznych albo z dwch lub wicej cel poczonych
szeregowo, rwnolegle lub szeregowo i rwnolegle, ktre
przeksztacaj energi chemiczn w energi elektryczn w wyniku
nieodwracalnej lub odwracalnej reakcji chemicznej.
Nie naley wyrzuca zestawu baterii komputera do ognia, poniewa
baterie mog eksplodowa. Sprawd lokalne przepisy w celu
uzyskania specjalnych instrukcji dotyczcych usuwania w celu zm-
niejszenia ryzyka zagroenia osb z powodu poaru lub wybuchu.
Nie naley uywa adapterw zasilania lub baterii z innych
urzdze, poniewa zwiksza to zagroenie obrae osb w wyniku
poaru lub wybuchu. Naley uywa wycznie adapterw zasilania
z certyfikatem UL lub baterii dostarczonych przez producenta lub
autoryzowanych sprzedawcw.

Podrcznik uytkownika komputera ASUS D-31


Wymagania dotyczce bezpieczestwa zasilania
Do zasilania produktw wymagajcych prdu elektrycznego
do 6A o ciarze wikszym ni 3kg, konieczne jest stosowanie
certyfikowanych przewodw zasilajcych wikszych lub rwnych:
H05VV-F, 3G, 0,75mm2 lub H05VV-F, 2G, 0,75mm2.

Uwagi dotyczce tunera TV (w wybranych


modelach)
Uwaga dla intalatora systemu CATV - System

rozprowadzania
sygnau kablowego powinien by uziemiony, zgodnie ze standardem
ANSI/NFPA 70, NEC (National Electrical Code), a dokadnie Cz
820.93, Grounding of Outer Conductive Shield of a Coaxial Cable
instalacja powinna zawiera zcze ekranu kabla z uziemieniem
budynku.

REACH
Zgodnie z rozporzdzeniem REACH (Rejestracja, ocena, autoryzacja
i ograniczenie rodkw chemicznych), publikujemy informacje
o rodkach chemicznych w naszych produktach, na stronie
internetowej ASUS REACH pod adresem http://csr.asus.com/english/
REACH.htm.

D-32 Podrcznik uytkownika komputera ASUS


Ostrzeenia dotyczce baterii litowych dla krajw
skandynawskich (dotycz baterii litowo-jonowych)
CAUTION! Danger of explosion if battery is incorrectly replaced.
Replace only with the same or equivalent type recommended
by the manufacturer. Dispose of used batteries according to the
manufacturers instructions. (English)
ATTENZIONE! Rischio di esplosione della batteria se sostituita in
modo errato. Sostituire la batteria con un una di tipo uguale o
equivalente consigliata dalla fabbrica. Non disperdere le batterie
nellambiente. (Italian)
VORSICHT! Explosionsgefahr bei unsachgemen Austausch der
Batterie. Ersatz nur durch denselben oder einem vom Hersteller
empfohlenem hnlichen Typ. Entsorgung gebrauchter Batterien
nach Angaben des Herstellers. (German)
ADVARSELI! Lithiumbatteri - Eksplosionsfare ved fejlagtig hndtering.
Udskiftning m kun ske med batteri af samme fabrikat og type. Levr
det brugte batteri tilbage til leverandren. (Danish)
VARNING! Explosionsfara vid felaktigt batteribyte. Anvnd
samma batterityp eller en ekvivalent typ som rekommenderas
av apparattillverkaren. Kassera anvnt batteri enligt fabrikantens
instruktion. (Swedish)
VAROITUS! Paristo voi rjht, jos se on virheellisesti asennettu. Vaihda
paristo ainoastaan laitevalmistajan sousittelemaan tyyppiin. Hvit
kytetty paristo valmistagan ohjeiden mukaisesti. (Finnish)
ATTENTION! Il y a danger dexplosion sil y a remplacement incorrect
de la batterie. Remplacer uniquement avec une batterie du mre
type ou dun type quivalent recommand par le constructeur.
Mettre au rebut les batteries usages conformment aux instructions
du fabricant. (French)
ADVARSEL! Eksplosjonsfare ved feilaktig skifte av batteri.
Benytt samme batteritype eller en tilsvarende type anbefalt
av apparatfabrikanten. Brukte batterier kasseres i henhold til
fabrikantens instruksjoner. (Norwegian)

(Japanese)
!
.
. (Russian)
Podrcznik uytkownika komputera ASUS D-33
Informacje dotyczce bezpieczestwa napdu
optycznego
Informacja dotyczca bezpieczestwa korzystania
z lasera
Sprzedawane z tym komputerem wewntrzne lub zewntrzne
napdy optyczne, zawieraj PRODUKT LASEROWY KLASY
1. Klasyfikacje lasera znajduj si w sowniku na kocu tego
podrcznika uytkownika.
OSTRZEENIE: Wykonywanie regulacji lub przygotowanie
procedur innych, ni okrelone w tym podrczniku uytkownika,
moe spowodowa naraenie na niebezpieczne dziaanie lasera.
Nie naley demontowa napdu optycznego. Ze wzgldw
bezpieczestwa, napd optyczny powinien by serwisowany
wycznie przez autoryzowanego dostawc usugi serwisowej.

Etykieta serwisowa z ostrzeeniem


OSTRZEENIE: OTWORZENIE NARAA NA NIEWIDZIALNE
PROMIENIOWANIE LASERA. NIE NALEY PATRZE NA WIZK
LUB OGLDA BEZPOREDNIO POPRZEZ INSTRUMENTY
OPTYCZNE.

Przepisy CDRH
Centrum CDRH (Center for Devices and Radiological Health)
Amerykaskiej Agencji ds. ywnoci i Lekw wdroyo przepisy
dotyczce produktw laserowych 2 sierpnia 1976 roku. Przepisy
te stosuj si do produktw laserowych wyprodukowanych od
1 czerwca 1976 roku. Zgodno jest wymagana dla produktw
sprzedawanych na terenie Stanw Zjednoczonych.
OSTRZEENIE: Uywanie elementw sterowania lub regulacji
albo procedur innych ni okrelone w tym podrczniku lub w
instrukcji instalacji produktu laserowego, moe spowodowa
naraenie na niebezpieczne promieniowanie.

D-34 Podrcznik uytkownika komputera ASUS


Uwaga dotyczca produktw Macrovision
Corporation
Produkt ten zawiera technologi ochrony praw autorskich,
wykorzystujc pewne rozwizania opatentowane w USA oraz
podlegajce innym prawom o ochronie dbr intelektualnych,
ktre s wasnoci firmy Macrovision Corporation i innych
prawnych wacicieli. Korzystanie z niniejszej technologii
ochrony praw autorskich musi by autoryzowane przez firm
Macrovision Corporation. Ponadto jest ona przeznaczona jedynie
do uytku domowego i innych ograniczonych zastosowa chyba,
e autoryzacja firmy Macrovision Corporation stanowi inaczej.
Przetwarzanie wsteczne i deasemblacja s zabronione.

Podrcznik uytkownika komputera ASUS D-35


Certyfikat CTR 21
(dla komputerw notebook PC z wbudowanym
modemem)

Danish

Dutch

English

Finnish

French

German

Greek

Italian

Portuguese

D-36 Podrcznik uytkownika komputera ASUS


Spanish

Swedish

Podrcznik uytkownika komputera ASUS D-37


Etiqueta Ecolgica da Unio Europia
Este Notebook PC recebeu a etiqueta da EU Flower, o que significa
que este produto tem as seguintes caractersticas:
1. Consumo de energia reduzido durante o uso e modos de espera.
2. Uso limitado de metais pesados txicos.
3. Uso limitado de substncias prejudiciais ao meio ambiente e
sade.
4. Reduo do uso de recursos naturais por meio do
encorajamento da reciclagem.
5. atwe aktualizowanie i wyduenie ywotnoci, poprzez
zapewnienie kompatybilnych czci zapasowych, takich jak baterie,
zasilacze, klawiatura, pami i jeli dostpny jest napd CD lub DVD.
6. Resduos slidos reduzidos por meio da poltica de take-back
(retorno).
Para mais informaes sobre a etiqueta EU Flower, visite a home
page da Etiqueta Eco da Unio Europia: http://www.ecolabel.eu.
Produkt zgodny z ENERGY STAR
ENERGY STAR to wsplny program Agencji Ochrony
rodowiska USA i Departamentu Energii USA,
pomagajcy w uzyskaniu oszczdnoci i chronicy
rodowisko naturalne, poprzez promowanie
produktw i dziaa efektywnych energetycznie.
Wszystkie produkty ASUS z logo ENERGY STAR, s
zgodne ze standardem ENERGY STAR, a funkcja
zarzdzania energi jest wczona domylnie. Monitor i komputer
sa automatycznie ustawiane na uruchomienie trybu uspienia
po 15 i 30 minutach braku aktywnosci u0ytkownika. W celu
wybudzenia komputera, kliknij mysz lub nacinij dowolny przycisk
na klawiaturze.
Szczegowe informacje dotyczce zarzdzania energi i wynikajce
z niego korzyci dla rodowiska, mona uzyska pod adresem http://
www.energy.gov/powermanagement. Dodatkowo, szczegowe
informacje dotyczce moliwoci przyczenia do programu ENERGY
STAR, mona uzyska pod adresem http://www.energystar.gov.
Program Energy Star NIE jest obsugiwany w produktach
dziaajacych na bazie systemw Freedos i Linux.

D-38 Podrcznik uytkownika komputera ASUS


Zgodno i deklaracja zgodnoci z
oglnowiatowymi przepisami ochrony
rodowiska
Firma ASUS wprowadza koncepcje ekologii podczas projektowania
i produkcji produktw, a take zapewnia, e na kadym etapie cyklu
ywotnoci produktu ASUS, bdzie on zgodny z oglnowiatowymi
przepisami ochrony rodowiska. Dodatkowo, ASUS udostpnia
odpowiednie informacje, w oparciu o wymagania przepisw.
Sprawd stron sieci web http://csr.asus.com/english/Compliance.
htm w celu uzyskania informacji opracowanych w oparciu o
wymagania przepisw, z ktrymi s zgodne produkty ASUS:

Japoskie deklaracje materiaowe JIS-C-0950


EU REACH SVHC
Koreaskie przepisy RoHS
Szwajcarskie przepisy dotyczce energii

Recycling ASUS/
Usugi zwrotu
Programy recyklingu i zwrotu ASUS wi si z naszym deniem do
zapewnienia zgodnoci z najwyszymi wymaganiami dotyczcymi
ochrony rodowiska.
Wierzymy w celowo dostarczania rozwiza,
umoliwiajcych recykling naszych produktw, baterii, innych
komponentw oraz materiaw pakujcych. Szczegowe informacje
dotyczce recyklingu w rnych regionach, mona uzyska pod
adresem http://csr.asus.com/english/Takeback.htm.

Podrcznik uytkownika komputera ASUS D-39


Informacje o prawach autorskich
adnej z czci tego podrcznika, wcznie z opisami produktw i
oprogramowania, nie mona powiela, transmitowa, przetwarza,
przechowywa w systemie odzyskiwania danych lub tumaczy
na adne jzyki, w jakiejkolwiek formie lub w jakikolwiek sposb,
bez wyranego pisemnego pozwolenia ASUSTeK COMPUTER, INC.
(ASUS).
ASUS UDOSTPNIA TEN PODRCZNIK W STANIE JAKI JEST,
BEZ UDZIELANIA JAKICHKOLWIEK GWARANCJI, ZARWNO
WYRANYCH JAK I DOMNIEMANYCH, WCZNIE, ALE NIE
TYLKO Z DOMNIEMANYMI GWARANCJAMI LUB WARUNKAMI
PRZYDATNOCI HANDLOWEJ LUB DOPASOWANIA DO
OKRELONEGO CELU. W ADNYM PRZYPADKU FIRMA ASUS, JEJ
DYREKTORZY, KIEROWNICY, PRACOWNICY LUB AGENCI NIE BD
ODPOWIADA ZA JAKIEKOLWIEK NIEBEZPOREDNIE, SPECJALNE,
PRZYPADKOWE LUB KONSEKWENTNE SZKODY (WCZNIE Z UTRAT
ZYSKW, TRANSAKCJI BIZNESOWYCH, UTRAT MOLIWOCI
KORZYSTANIA LUB UTRACENIEM DANYCH, PRZERWAMI W
PROWADZENIU DZIAANOCI ITP.) NAWET, JELI FIRMA ASUS
UPRZEDZAA O MOLIWOCI ZAISTNIENIA TAKICH SZKD, W
WYNIKU JAKICHKOLWIEK DEFEKTW LUB BDW W NINIEJSZYM
PODRCZNIKU LUB PRODUKCIE.
Produkty i nazwy firm pojawiajce si w tym podrczniku mog, ale
nie musz by zastrzeonymi znakami towarowymi lub prawami
autorskimi ich odpowiednich wacicieli i uywane s wycznie w
celu identyfikacji lub wyjanienia z korzyci dla ich wacicieli i bez
naruszania ich praw.
SPECYFIKACJE I INFORMACJE ZNAJDUJCE SI W TYM
PODRCZNIKU, SU WYCZNIE CELOM INFORMACYJNYM I MOG
ZOSTA ZMIENIONE W DOWOLNYM CZASIE, BEZ POWIADOMIENIA,
DLATEGO TE, NIE MOG BY INTERPRETOWANE JAKO WICE
FIRM ASUS DO ODPOWIEDZIALNOCI.ASUS NIE ODPOWIADA ZA
JAKIEKOLWIEK BDY I NIEDOKADNOCI, KTRE MOG WYSTPI
W TYM PODRCZNIKU, WCZNIE Z OPISANYMI W NIM PRODUKTAMI
I OPROGRAMOWANIEM.
Copyright 2012 ASUSTeK COMPUTER INC. Wszelkie prawa
zastrzeone.
D-40 Podrcznik uytkownika komputera ASUS
Ograniczenie odpowiedzialnoci
W przypadku wystpienia okrelonych okolicznoci, za ktre
odpowiedzialno ponosi ASUS, a w wyniku ktrych wystpiy
szkody, waciciel bdzie uprawniony do uzyskania od firmy
ASUS odszkodowania.W kadym takim przypadku niezalenie od
podstawy roszczenia od firmy ASUS, odpowiada ona jedynie za
uszkodzenia ciaa (wcznie ze mierci), szkody nieruchomoci
i rzeczywiste szkody osobiste; lub za wszelkie inne, rzeczywiste i
bezporednie szkody, wynikajce z pominicia lub niewykonania
czynnoci prawnych wynikajcych z tego owiadczenia gwarancji,
do kwoty okrelonej w umowie kupna dla kadego produktu.
ASUS odpowiada lub udziela rekompensaty wycznie za strat,
szkody lub roszczenia w oparciu o umow, odpowiedzialno
za szkod lub naruszenie praw wynikajcych z niniejszego
owiadczenia gwarancyjnego.
To ograniczenie stosuje si take do dostawcw i sprzedawcw
ASUS. Jest to maksymalny puap zbiorowej odpowiedzialnoci firmy
ASUS, jej dostawcw i sprzedawcw.
BEZ WZGLDU NA OKOLICZNOCI FIRMA ASUS NIE ODPOWIADA ZA:
(1) ROSZCZENIA STRON TRZECICH OD UYTKOWNIKA DOTYCZCE
SZKD; (2) UTRAT LUB USZKODZENIE NAGRA LUB DANYCH; ALBO
(3) SPECJALNE, PRZYPADKOWE LUB NIEBEZPOREDNIE SZKODY LUB
ZA EKONOMICZNE KONSEKWENCJE SZKD (WCZNIE Z UTRAT
ZYSKW LUB OSZCZDNOCI), NAWET JELI FIRMA ASUS, JEJ
DOSTAWCY LUB SPRZEDAWCY ZOSTAN POINFORMOWANI O ICH
ODPOWIEDZIALNOCI.

Serwis i pomoc techniczna


Odwied nasz wielojzyczn stron sieci web, pod adresem http://
support.asus.com

Podrcznik uytkownika komputera ASUS D-41


EC Declaration of Conformity
We, the undersigned,
Manufacturer: ASUSTek COMPUTER INC.
Address, City: No. 150, LI-TE RD., PEITOU, TAIPEI 112, TAIWAN R.O.C.
Country: TAIWAN
Authorized representative in Europe: ASUS COMPUTER GmbH
Address, City: HARKORT STR. 21-23, 40880 RATINGEN
Country: GERMANY
declare the following apparatus:
Product name : Notebook PC
Model name : X45U, F45U, R403U, X55U, F55U, R503U
conform with the essential requirements of the following directives:
2004/108/EC-EMC Directive
EN 55022:2010 EN 55024:2010
EN 61000-3-2:2006+A1:2009+A2: 2009 EN 61000-3-3:2008
EN 55013:2001+A1:2003+A2:2006 EN 55020:2007
1999/5/EC-R &TTE Directive
EN 300 328 V1.7.1(2006-10) EN 301 489-1 V1.8.1(2008-04)
EN 300 440-1 V1.4.1(2008-05) EN 301 489-3 V1.4.1(2002-08)
EN 300 440-2 V1.2.1(2008-03) EN 301 489-4 V1.3.1(2002-08)
EN 301 511 V9.0.2(2003-03) EN 301 489-7 V1.3.1(2005-11)
EN 301 908-1 V3.2.1(2007-05) EN 301 489-9 V1.4.1(2007-11)
EN 301 908-2 V3.2.1(2007-05) EN 301 489-17 V2.1.1(2009-05)
EN 301 893 V1.4.1(2005-03) EN 301 489-24 V1.4.1(2007-09)
EN 302 544-2 V1.1.1(2009-01) EN 302 326-2 V1.2.2(2007-06)
EN 50360:2001 EN 302 326-3 V1.3.1(2007-09)
EN 62311:2008 EN 301 357-2 V1.3.1(2006-05)
EN 50385:2002 EN 302 623 V1.1.1(2009-01)
2006/95/EC-LVD Directive
EN 60950-1:2006+A11:2009 EN 60065:2002+A1:2006+A11:2008
EN 60950-1 / A12:2011 EN 60065:2002 / A12:2011
2009/125/EC-ErP Directive
Regulation (EC) No. 1275/2008 Regulation (EC) No. 278/2009
EN 62301:2005 EN 62301:2005
Regulation (EC) No. 642/2009
EN 62301:2005 Ver. 111121

CE marking

(EC conformity marking)

Position : CEO
Name : Jerry Shen

Declaration Date: Mar. 22, 2012


Year to begin affixing CE marking:2012 Signature : __________

D-42 Podrcznik uytkownika komputera ASUS