Vous êtes sur la page 1sur 66

* * *// //

KV MUNKLATJAI.

HAHNEMANN SMUEL
ORVOS-DOKTOR, S ANHALT-KTHENI
HERCZEGI TANCSOS UTN.

BU D N N,
A MAGYAR KIRLYI UNIvERszITS BETIVEL.
1 829,
Versio haec ad typum ea sub conditione
admittitur , si originale in C. R. Di
tionibus admissum est. Budae, die 6.
Aprilis 4829.
M. Lenh o s s k
Cons. Locumtenentialis Regni
Protomedicus.
TEKNTETES TUDS

FORG GYRGYNEK,
TEKNTETES NEMES
PEST VRMEGYE

RENDES F ORVOSNAK.
Tisztelete s bartsga jell.
Hogy az ember egszsges legyen s
sokig ljen, olly telekre vagyon szk
sge, mellyek csupn tpll, nem pe
dig ingerl, orvossgos rszecskkkel
birnak, 's ollyan italokra, mellyek vagy
csupn nedvesitk, vagy pedig nedve
sitk s tpllk egyszersmind, de sem
mi orvossgos s ingerl llat-rszecs
kkkel nem birnak mint a tiszta for
rsviz s a tej.
Az zlst ingerl ptolkok kzl,
csak a konyhas, a czukor s az eczet,
mind a hrom kevs, vagy lega
lbb mrsklett mennyisgben, talltat
tak rtatlanoknak, s hasznosoknak, az
emberi testre nzve.
Minden ms ptolkok, mellyeket
fszerszmoknak neveznk, s minden
szeszess, vagy borszesznemv vltoz
tatsok az italoknak, kissebb vagy na
gyobb mrtkben, kzelitenek az or
vossgok termszethez. Mennl in
kbb kzelitenek pedig az orvossgok
hoz, mennl gyakrabban, 's nagyobb
mennyisgben lnk azokkal, annl
gyanusabbak, annl rtalmasabbak azok
az egszsgre, s hossz letre nzve.
Legnagyobb meggondolst kivn,
a tiszta orvossgos, nagy erej szub
stntzikkal val , diaetetikus gya
kori ls,
A rgieknl, egyedl a bor vlt
tiszta orvossgos ital, de a mellyet
legalbb a blcs Grgk, s Rmaiak
mindg sok vizzel elegytettek.
Az jabb idk, sokkal tbb csupa
orvossgos italokat, s ldelleteket k
tttek a diaethoz: a tobkolst s a'
dohnyfstt, a dohny s kenderlevl
rgst , a mkonynyelst, a lgyl
7

galcza a) vst, a plinkt, a sernek


nehny ingerl s orvossgos nemeit,
a thet b) s a kv italt.
Azon szubstntzik, mellyek nem
tpllnak, hanem a testnek egszsges
llapotjt megvltoztatjk, orvossgos
dolgok: minden megvltoztatsa pedig
a test egszsges llapotjnak, egy ne
me, a termszetellenval beteges szer
keztetsnek c) -

a) Ide lehet szmllni tbb ms gomba neme


ket is.
b) A csokold, a tpllszerek kz tartozik,
ha nincs sok fszerszmmal megterhelve,
mert akkor gyans, st igen is rtalmas.
c) Azon szubstntzik mellyeket orvossgoknak
neveznk, ugyan azon mrtkben alkalma
tosok, az letre nzve veszedelmes, ter
mszetellenval llapotoknak , mellyeket
nyavalyknak neveznk, elhritsokra, mint
a' mellyben az egszsges testet megbete
githetik. Az orvossgoknak egyedlval
rendeltetsk ennl fogva az, hogy a ter
mszetellenval , a beteges llapotokat
megvltoztassk, az az egszsgre tritsk,
A Kv csupa orvossgos szub
stntzia.
Minden orvossgok, nagy mrtk
ben vve, kedvetlenl illetik az egsz
sges ember rzseit. Senki sem do
hnyzott elszr letben undorods
nlkl; eggy egszsges ember sem ivott
jizn elszr letbe fekete kvt,
czukor nlkl, a termszet intse
ez, hogy az ember, az egszsg trv
nyeinek altal hgsra szolgl els al
kalmatossgot kerlje el, 's az letet
megrz, int sztnt, melly bennnk
van, ne tapodja olly knnyelmen l
bai al. - -

Folytatva lvn ezen orvossgos


Magokban, 's nyavalykon kivl hasznl
tatva, az egszsgnek, 's a' termszetsze
rintval letnek ltaljban rtalmas dolgok.
A velek val gyakori s diaetetikus ls,
a mi orgnjaiknak harmonis szveeggye
zsket felbontja, az egszsget megronglja,
s az letet megrviditi. Hogy valamely
orvossg az egszsgeseknek egssgkre
vljon , mr magba ellentmonds,
9

diaetai czikkellyel, (mellyre bennn


ket mdi s plda csbitnak ) a'
szoks prdonknt eltrli azon ked
vetlen benyomsokat, mellyeket el
szr bennnk okoztak; st vgre kel
lemetesekk lesznek azok elttnk, az
az a vele val ls kezdetekor, ben
nnk tett kedvetlen bnyomsok, a foly
vst vele val ls ltal, nem olly
szembetnk, s rz orgnjainkra tett
's kellemeteseknek tetsz munklatjaik,
lassanknt szksgg vlnak elttnk.
A kznsges ember, mg a mester
kzett szksget is boldogsg gyannt
veszi, 's a vele val lshez lassanknt
a j izletnek idejt kti.
Ha mr egyszer ezen orvosierej
dolgok, egszsgnket meg hboritot
tk, taln a bennnk lak sztnnl
fogva is kivnjuk, az azokkal val ls
nek folytatst, vagy is azon palstol
segedelmet, mellyet azok, az ltalok
idrl idre okozott bajoknak enyhi
tskre, legalbb idrl idrenyujtanak
1
10

Ezen ttelnek megrtsre szolgl


azon tapasztalat, hogy minden orvos
szerek, kt egymssal ellenkez lla
potokat szlnek a testben. Kezdeti,
vagy mindgyrt eleinteval munklat
jok, (Vorwirkung) pen ellenkezik ut
munklatjokkal, (Nachwirkung) vagy
is azon llapottal, mellyben a test ne
hny rk mulva, a kezdeti munk
latnak megsznse utn marad. a)
Az orvosszereknek nagy rsze, mind
el-mind utmunklatjaikban, meg za
varjk az egszsges testet, s benne
kedvetlen rzseket s fjdalmakat okoz
nak, msokat el-s msokat utmun
klatjokban, s mg a velk foly
tonfolyvaval ls sem gerjeszt kelle
metes munklatokat az egszsges em
berekben.

*) p. 9. a jalappa-gykr, ma szkre hajt,


hlnap s hlnaputn pedig szorls l
el. -
1l

Csak azon kevs orvossgos szub


stntzik, vtetdnek itt ki, legalbb
elmunklatjaikra nzve , mellyeket
az elfnomtott, 's ldelleten kapko
d vilg diaeta czikkelyeiv vlasz
tott. b) Ezeknek azon klns tulaj
donsgok van, hogy ha velk az em
ber mrtkletesen l, eleinte a kzn
sges egszsg llapotjt, nminm
mestersges felemeldsbe helyheztetik,
's csaknem csupa kellemetes rzseket
szlnek; kedvetlen kvetkezseik pedig,
mellyeket ut munklatjaikban okoz
hatnak, mind addig mig az ember
meglehets egszsgben van , 's ms
tekintetekben egszsges s termszet
tel megeggyez letmdjt kvet , bi
zonyos ideig cskely jelentsek.
Az lelmek sorban feltolt orvos
sgok kis klasszisba tartozik a kv is,

a) A' mint monddott: Bor, plyinka, m


kony, dohny, thea, kv s. t. eff.
* 12

rsszerint kellemetes, rsszerint kelle


metlen munklatjaival, mellyek br
mi csudlatosan hangozzon is az, ke
vss esmertetnek.
Az ezzel val igen gyakori, ren
detlen ls, a napnak csaknem minden
rszeiben, annak olly klmbz ers
sgben 's mennyisgben ivsa, elterje
dse a legklmbzbb llapot em
berek kzt, kznsges hasznlsa a'
legklmbzbb letidej s testalka
ts, egszsg s letmd emberek
ltal, minden pillantatban eltasztja a'
vi'sgld nzpontjt, 's felette nehz
z teszi, hogy annak valsgos munk
latjt elvonja, 's abbl tiszta kvet
kezeteket hzzon. Igy ha szinte vala
mely karika, a legvilgosbb irs jelek
kel, s szkkal van is beirva, minden
esmerhetetlenn vlik, ha ezen karika
nagy sebessggel forgattatik, minden
szvefolyik a leglesbbltsnak szemei
eltt is, -
13

Csak szoros , folytonfolyvaval,


jzan, s minden megcsaldsoktl a'
lehetsgig elvlasztott vi'sglsok, 's
a jeleneteknek az okra val gondos
visszavitelk, tanit meg bennnket, az
italok kzt legfontosabbnak, a kvnak
termszetre. *N

A kvnak eleinteval munklat->


ja kznsgesen, nagyobb vagy kissebb
mrtkben kellemetes felemelse az let
munkssgnak; az llati, a termszeti,
s leti funktzik, (a mint nevezik)
az els rkban ltala mestersgesen
felemeltetnek; de utbhi munklatja,
melly tbb rkkal azutn, lassanknt
elll, annak pen ellenkezje, tud
niillik ltelnknek kedvetlen rzse,
az letnek mintegy als lpcsje, 's az
llati, termszetes s leti funktziknak
nminm megbnlsa. a)

a) Ha jkor felbredek, igy ra egy elkel,


tkletes kvivn" akkor gondolkoz erm
's munkssgom, ollyan mint egy ausztriga.
14

Ha egy kvhoz nem szokott em


ber mrtkletes, vagy egy kvhoz szo
kott, mdnlkl val, a) mennyisg
kvt iszik, teht az els rkban azu
tn, az nntudat, nnltelnek, let
nek rzse elevenebb lessz. rverse
teljesebb, sebesebb, de lgyabb. Ar
a) Ezen kfejezseket mrsklett, s mdnlkl
val, kpestsgesen, s az eggyes emberek
hez szabva, (individuell) kell rteni; k
znsgesen ill, meghatrozott nagysgok
ban s szmokban, nem lehet azokat ki
tenni. gy, vlt eggy mr meghlt, fny
zsben nevekedett Princz, H. C. C. ki
alig rte be, egyszeri felntsre 14 lat
pergelt kvval, midn vagynak olly sze
mlyek, kiket mr egy fertly lat igen
ersen illet. Minden embernek meg van,
a maga tulajdon mrtke, mellyet nn
testhez szabhat : Egyik tbbet elviselhet
mint a msik. A kv elmunklatj
nak itten eladott kellemetes symptomi,
sem jnnek mind el, mindeneknl, leg
albb nem mind eggyszerre, hanem csak eg
gyenknt, eggyiknl ezek msiknl ama
zok; eggyiknl tbb, msiknl kevesebb
zmak.
15

czain krlirt pirossgot kap, olly pi


rossgot, melly nem enyszik el szreve
hetetlenl a szomszd rszekben, ha
nem a melly elvlva, mint eggy veres
flt ll ott. A homlok s a tenyr me
legnedves lessz. Nagyobb meleget rez
mint az eltt, melly nki kellemetes,
szorongat rzst okoz. Nminm
gynyrrzs szivdobogs ll el, ol
lyan forma, mint a nagy rmnl. A'
kznek vrerei feldagadnak. Mg kls
kp is a termszetinl nagyobb meleg
sget rez az ember az illyenen, de a'
melly mg nagyobb mennyisg kv
utn is soha sem megy hsgben ltal
(elbb kznsges izzadsban); get h
sget utnna senki sem kap.
A llek jelenlte, a figyelmetes
sg, az eggyttrzs elevenebbek lesz
nek, mint az egszsges termszeti l
lapotban. Minden kls trgyak n
minm kedves rzst gerjeszt sznt,
valami ha szabad gy szlnom.
rvendetes mzolatot, s ha a kav
16

szokatlan mennyisg vlt, valamelly


csaknem rendit tlhalad, kedvessg
fnyt kapnak. a) Az els rkban, nn
magval, s minden kls trgyakkal
val megelgeds mosolyg a kviv
bl, 's ez emelte klnsen a kvt,
trsasgos itall. Minden velk kzltt
kellemetes rzsek, hirtelen az Enthu

a) Ha a kv rendkvl val mennyisg, s


ha a test klnsen ingerlkeny, 's k
vhoz pen nincs szokva, akkor egyldal
ffjs ll el, a fejoldalcsont fels rsz
tl fogva egsz az agyvel alljig. Mg
az agyvelhrtyk is fjdalmas rzkeny
sgeknek tetszenek ezen az ldalon. A'
kezek s lbak meghidegesznek: a homlo
kot s tenyereket hideg izzadtsg lepi el.
Az rzet ingerlett s trhetetlen lessz; sem
mit sem tehetni az ember kedvre. Az
illyen ember flelmes szorongattatsban
van, reszket, nyughatatlan, csaknem min
den ok nlkl sr, vagy csaknem knyte
len nevet. Nhny rk mlva elszun
nyad, melybl ottan ottan felfel ijedez. Ezen
ritka llapotot, vagy ktszer lttam.
17

ziasmusig emelkednek, (noha csak r


vid idre). A kedvetlen emlkezetek
nek, vagy kedvetlen termszeti rz
seknek, minden nemei, halgatnak ezen
boldogt hideglels nemben. -

Az embernek egszsges, magra


hagyott, termszetes llapotjban, a'
kedvetlen rzsek, kedves rzsekkel
vltjk fel egymst; ez a mi termsze
tnknek blcs elrendelse. De ezen
orvossgos italnak eleinteval munk
latja alatt, minden kedves rzst ger
jeszt; st a testnek mg azon funktzii
is, mellyek a termszetes llapotban
keser , csaknem a fjdalommal hat
ros rzssel vagynak szvekttetve,
most pehely knnysggel, st nmi
nm kedves rzssel mennek vgbe.
A felbredsnek els pillantatjai
ban, vagy fertlyoriban, klnsen ha
az korbban trtnik meg, mint rend
szerint, minden ember, ha nem eg
szen a nyers termszet llapotjban l,
kedvetlenl rzi az ntudatnak, nem
18 - - -

teljes felbredst, mord s tagjai res


tek, 's nehezen mozdulk; a sebes
mozgs nehezen esik, a gondolkozs
fradtsgban kerl.
De m a kv ezen termszet
szerintval kedvetlen rzst, a llek
nek 's testnek ezen kellemetlen llapot
jt, csaknem eggy pillantat alatt elzi;
nagy hirtelensggel felbrednk.
A napi munknak bevgzse utn,
a termszet folyamatjhoz kpest el
kell fradnunk; testnk 's lelknk ere
jben val nehezsgnek 's ellankads
nak kedvetlen rzse, rosz kedvekk,
bosszsokk tesz bennnket, 's kny
szerit az jjeli nyugodalomra 's lomra.
Ez a kedvetlensg, 's restsg, ezen
kellemetlen ellankadsa a testnek, 's
lleknek, midn az lom termszete
sen kzelget, sebesen eltnik ezen or
vossgos ital eltt, az lmossg ele
nyszik, mestersges bredtsg, 's a ter
mszettl kicsikart fennltel ll el.

*
19

Hogy ljnk, szksgnk van tp


ll eledelekre, s m a termszet
azoknak keresskre, 's az elvesztett
nek kiptolsra knyszerit bennnket
az hsg ltal, melly egy rg alkal
matlan rzs a gyomorba, knz kiv
nsa az telnek, czivd bosszsggal,
fagyossggal, lankadtsggal 's. t. eff:
Nem kevsbb alkalmatlan, 's mg
is nem kevsbb hasznos intzete a'
termszetnek, a szomjsg rzse is.
A folyssgok utn val eped vgya
kozson kivl, mellyre szksge van
testnknek, a kiptols vgett, a to
roknak s szjnak szrazsga, az egsz
testnek szraz hsge, melly nmin
mkpen a lehelletet szorongatja, nyug
hatatlansg , s. a. t. knoznak ben
nnket. -

Kvt iszunk s m! mr ke
veset vagy semmit sem rznk, az h
sgnek azon kinz rzseibl, sem a'
szomjsg szorongat , eped rzs
bl. Az igazi kvivk, klnsen pe
20

dig azon kvivnk, kik meg vagy


nak azon szerencstl fosztva, hogy a'
szabad levegn val mozgs ltal id
rl idre meggygyljanak ezen ital
rtalmaibl, keveset tudnak tbb az
igazi hsgrl s szomjsgrl. A test
megfosztatik ekkpen, telitl 's ital
tl, s a brednyek egyszersmind ter
mszetellenval mdon knyszerittetnek
annyi nedvessgnek beszivsra a le
vegbl, a mennyi az letnek szks
gre elmlhatatlanl megkivntatik. A'
rendes kvivknak vizelletk sokkal
tbb mint italok. A termszet legter
mszetesbb kivnsgainak halgatniok
kell. (Igy kzelget az ember lassan
knt, (Hl az Isteni italnak!) a bl
dog lelkek llapotjhoz ott fent; a'
megdicslsnek val kezdete, mr itt
alant.) -

Az telekkel val jllaks utn,


a minden l valsgok jltv meg
tartja, gy rendel, hogy a mozgs
az egszsges emberben kedvetlen r
21

zseket gerjesszen, mellyek bennnket


egy kis megsznsre, egy kis testi s
lelki nyugodalomra knyszeritsenek fog
lalatossgaink utn, hogy az emszts
nek fontos munkja hborits nlkl
elkezddjn. A testnek, s lleknek
restsge, a mozgskor elll szor
ls a gyomor szjn, nminm kelle
metlen nyoms, a hasnak feszltsge,
telisge s. a. t. emlkeztetnek bennn
ket, ha ernket mindjrt az tel utn
megszoritni akarjuk, a most szksges
nyugalomra, s ha gondolkoz ern
ket munkra fogni akarjuk, a lelki
erknek restsgk, a fnek mordsga,
a tagoknak hidegsgk, az arcznak me
legsgvel egyszersmind, 's a' nyom
rzs a gyomorban, a has feszlts
gnek terhes rzsvel, annl szeny
vedhetetlenebb lessz, mennl igazabb
az, hogy a lelki erknek megszorit
sok, az emszts kezdetbe, sokkal ter
mszetellenvalbb 's rtalmasabb, mint
maga a testnek megszortsa is.
22

A lleknek 's testnek ezen tunya


sgt, s a hasban lv alkalmatlan
rzst az ebd utn, el li a kv. A'
finomabb tobzdk ennlfogva, mind
jrt az ebd utn szoktk azt innya,
s ezek ezt a termszetellenval mun
klatot nagy mrtkben is el rik.
Vidmok lesznek s olly knnyk,
mintha gyomrokat kevess, vagy pen
meg nem terheltk vlna.
Nem kevsbb kivnt bennnket,
termszetnknek blcs elintzje, kel
lemetlen rzseknl fogva, arra kny
szeriteni , hogy az elvlasztott emsz
tetet ki ritsk. Valami szenvedhetet
len szorongattats ll el, szvektve
valamely nem kevsbb kellemetlen
ksztetssel, melly az letnek minden
kedves rzseit magakadlyoztatja s
mintegy elnyeli, mg a kirls meg
nem trtnik. Az erlkds, a mi
termszetnknl fogva, szksgesk
pen hozz tartozik, az emsztetnek vg
kpen val kirtshez.
23

De gondoskodott errl a mi ko
runknak raffinroz szelleme, 's ezt a'
termszet trvnyt is kijtszani igye
kezte. Hogy a dolgok rendinl fogva
tbb rkat kivn, emszts ideje,
mestersgesen elmozdttasson s siet
tessen, s hogy magokat a szkre hajt
szorongat, 's gyakran lassanknt neve
ked sztnztetstl megszabaditsk,
a mi ldellet utn kapkod, 's minden
kellemetlen rzsektl gyermekmdra
fl korfeleink, a kvba keresik sza
badlsokat. A kav ltal, el mun
klatja alatt a belek, egymst
sebesebben kvet peristaltikus moz
gsra ingereltetnek, gy hogy ezek ha
csak flig is megemsztett tartalmokat
sebesebben lefel toljk, 's a tobzd
azt hiszi, hogy valami becses emsz
tstsegit szerre akadt. Azonban ezen
kevs id alatt, az telppnek folys,
s tpllat szolgl nedve, sem a'
omorba" czlarnyosan meg nem
vltoztathatik, (meg nem emsztdhe
24

tik) sem a blcsatornban a bsziv


ednyek ltal fel nem szivdhatik; a'
massza teht most, a tbb mint ter
mszetes mozgsban lv beleken, mg
flfolys llapotban, egsz a kimene
telig elre megy, a nlkl hogy tp
llrszeinek egszen fele, a testnek
javra fordlhasson. Mi jeles, a ter
mszetet megigazt emszteszkz!
pen gy, a kirlskor, a kv
nak elmunklatja ltal, az alfel,
sebesebb kinylsokra s szvehzsok
ra ingereltetik, s az emsztet csak
nem minden erlkds nlkl, 's gyak
rabban megy, mint az egszsges k
vval nem l embernl.
Ezen termszetszerintval fjdal
mak 's kedvetlen rzsek, mellyek ter
mszetnknek blcs elintzshez tar
toznak , a kvnak elmunklatja
ltal, megkissebbednek, 's csaknem
eszrevehetetlenekk lesznek, a nl
kl, hogy az ember annak szomor
*
25

kvetkezseit szrevegye, vagy csak


gyanitsa is. \ -

Mg a nemisztnt is, mellyet a'


mi korunk, egsz uralkod f ldelett
rafinroz, a kv elmunkssga, job
ban felingerli , mint akrmelly ms
mestersges eszkz. Mrsklett alkalom
ads, villm sebessggel teremti el
a bja kpeket, s a nemirszeknek
teljes felingrlskre csak kevs pillan
tatok kellenek; a kimls csaknem vis
szatartztathatatlan. Tz, tizent esz
tendvel korbban felbresztetik a k
v ltal a nemi-sztn, mr a leg
gyengbb letkorba, mind a kt nem
nl. Ezen el finomodsnak a) erkl
csisgnkre s halandsgunkra a leg
lthatbb befolysa van, ha nem

a) Eldellet! ldellet! gy kilt idkorunk,


sebes, szakadatlan letldellet, minden ms
tekintetek kltsgn is! s czljt j for
mn elri, ezen letsiettet, letvesztege
t ital ltal.
2
26

emlitjk is itt az ebbl foly jkori


tehetetlensget.
*

A kvnak eddig eladott mun


klatjai , mg sokkal szembetnbb
mrtkben kitetszenek, az ollyan sze
mlyeknl, kik klnsen ingerlkeny
temperamentummal birnak, vagy a'
kik a sok kv ital s szobbanls l
tal enervltattak. Az illyen szemlyek
nl minden a kv ltal okozott testi
vltozsokon s rzseken megesmeri
akarmelly tisztaelmj ember, a ter
mszetellenvalt, a mrtkfelett inger
lett llapotot, szreveszi azon mrt
lentlztt rzkenykedst, vagy azon
vigsgot, melly sokszor a trgynak
termszett sokkal tl haladja, azon
csaknem grcss rngatdzsba ltal
men gyengdedsget, azon mrtkfe
lettval buslakodst, azon elmskedst,
melly sokszor az okossgnak hatrainn
tljrdal, az arcz inashusainak na
27

gyobb el el vondsait, mellyek kari


katrt kpzenek, a helyett hogy csak
eggy el el mosolyodsnak , eggy kis
gnynak, eggy mrsklett megtkzs
nek, a bsongs vagy sznakozs mr
sklett kijelentseinek vlna helye.
A test egyb inashsai is akkor,
termszetfelettval , mrtket halad
mozgkonysgot mutatnak, minden
csupa let, minden mozgs, (ha szinte
arra kevs alkalmatossg van is) az
els rkban, az ers kv, vagy (hogy
a vilg helytelen kittelvel ljek) a'
j kv ital utn. A Fantzinak
kpei s idei tolongva s sebesbb fo
lyammal replnek el az elterjeszts s
rzs lhelye eltt, az agyvelben.
Mestersggel siettetett , mestersggel
fel emelt let ez!
A termszet llapotjban, nmi
nm munkjban kerl az embernek,
hogy valami rg elmlt dologra vil
gosan emlkezzen; de mindjrt a kv
utn, bven mlik gy szlvn nyel
>k
~s

28

vnkre az emlkezet, s ennek k


vetkezse sokszor csacsogs, hirtelen
ked fecsegs, s oly dolgok kieresztse,
mellyeket nem kelle vala mondanunk.
A mrtk s czlarny taljba
hibzik. A mi eleinknek hideg
megfontol komolysgok, az akaratnak,
meghatrozsoknak, s itlettteleknek
erssge, a test nem sebes, de ers,
czlhozszabott mozgsainak killsa,
mellyek egykor a Nmeteknek eredeti,
nemzeti characterket jeleltk, mind
ezen dics sblyege a mi szrmaz
sunknak, eltnik ezen orvossgos ital
eltt, s hebehurgya kinyilatkoztat
sok, hirtelenked elhatrozsok, ret
len itletttelek, knyelmsg, vlto
zandsg, csacsogsg, ingadozs, az
inashsoknak szeles, minden energia
nlkl val mozgkonysgok, s theatro
mi magatarts lptek annak helyre. a)

a) Ki tudja, micsoda diaetetikus elertlenits az


oka, hogy a hazaszeretetnek, a gyermeki
Jl tudom, hogy a buja fantzi
kkal val bvelkeds, a csintalan ro
mnok irsa, a knny, jtszi s el
ms darabok kltse, megkivn
jk, hogy a nmet kvt igyon; a'
/ P P *** / F **

nmet Dmnak ers kvra van szk


sge, hogy a mdi cerkelekben ds

szeretetnek, a megszeghetetlen hsgnek,


a megtntorithatatlan egyenes lelksgnek
s ktelessg betltsnek, (elidnk esme
retes tulajdonainak) hstillet virtusai, an
nyi csudkat nem szlnek, s csaknem mind
nyjan alacsony nkrsgg nem sugorod
tak szve a mi idnkben ! De nem ltjuk
ellenben most azon hstillet vtkeit sem
a kzpidnek s a tvolabb rgisgnek ,
mellyek a lleknek 's testnek erejt bi
zonyitottk 's mellyek helyett most,-sok
ezer meg ezer individuumokban , finom
ravaszsgot, elrejtett csalrdsgot, s min
dennm rszedseket tallunk, mellyek
az el nem fogott fldi polgrnak minden
lepseit fenyegetik! Avagy rtalmasabb e'
eggy eggyes bomba, mint eggy milliom ltha
tatlanl kirakott rczsulyom.
30

szellemmel 's finomrzssel ragyoghas


son. A ballettnczosnak, az Improvi
ztornak, a kauklernek, a szemfny
vesztnek, a tanlttolvajnak, a F
rbanktartnak , szksgeskpen kv
kell, valamint a mdi muzsika-virtuz
nak, az szdit sebessghez, s a'
mindenttottlv mdiorvosnak, ha
egy dleltt kilenczven betegviziteket
akar tlepkedni. Tartsk magoknak ezen
emberek termszetellenval ingerlsze
rket, annak az egszsgkre, 's az
emberek javra val kvetkezseivel
eggytt! -

De annyi legalbb igaz, hogy az


egsz fldgolybisn, a legrafinirozot
tabb tobzd, a legkitanltabb let
veszteget sem tallhatott vlna fel a'
kvn a) kivl, egyb diaetetikus or
vosszert arra, hogy rendszerntval r
zseink nehny rkra csupa kelleme

a) 'S nminem tekintetben a then:


31

tesekk vltoztassanak , hogy nehny


rkra bennnk jovilis st csintalan
vidmsg, elevenebb elmssg, tempe
ramentumunkat meghalad lobog fan
tzia szrmazzon, hogy inashsainknak
mozgsok, a reszketsig siettessen, hogy
emszt, s elvlaszt orgnjainknak
rendszerintval nyugodt menetelk ket
tztessen, a nemisztn csaknem akarat
ellenval ingerlsben tartasson, az
hsgnek s szomjsgnak jltv kin
ja halgasson; a fradt tagokrl a bl
dog lom elzettessen, 's melly mg
akkor is kpes volna nminm bredt
sget mesterkzni, midn hemisphae
rnknak egsz teremtetsge, rendelte
tsnl fogva, az jnek csendes kebl
ben megpihentet nyugalommal l,
Igy akarunk mi a termszetnek
blcs intzetjeinl okosabbak lenni,
de nem krunk nlkl / -

A kvnak els, hamarml mun


klatja , nehny rk utn elenysz
vn, lassanknt el ll az ellenkez
32
-
|

llapot, az utmunklat. Mennl szem


betnbb vlt az els , annl rez
hetbb s kellemetlenebb az utbbi.
Azomba nem minden ember egyen
lkp rzi annyi krait, eggy olly or
vossgos itallal val visszalsnek, mint
a kv.
A mi testnk olly derk alkats
sal br, hogy ha klmben termszet
tel eggyez letmdot kvetnk; n
mely diaetnkban ejtett nem igen nagy
hibk, csaknem semmi krt sem okoz
nak.
Igy p. o. Nmetorszgban a nap
szmos s a paraszt, a klmben oly
rtalmas plyinkval l, csaknem min
den reggel; de ha azt kis mrtkben
issza, sokszor meglehets vnsget r
el a mellett. Egszsge keveset szeny
ved. J termszete s klmben egsz
sges letmdja meggyzi ezen italnak
krait, csaknem minden baj nlkl.
Ha a plyinka helyett valamely
napszmos vagy paraszt familia atyja,
33

eggy pr findzsa ritka kvt iszik, ugyan


e trtnik. Az ers teste, tagjainak
megszortott mozgsban tartsa, s a
szabad levegvel val mindennapi jl
laks, ezen italnak krait elzi, s
miatta egszsge keveset, vagy semmit,
sem szenyved. | #~ ~ . ! !
De a' hol ezen kedvez krnyl-,
mnyek segedelmet nem nyujtanak, ott
a kvnak rtalmai sokkal szembet
nbbek. - - - ** * *

*-* * ** * *

Igaz, hogy az ember, a hz k


rl, st a szobban val foglalatosko
dsok, vagy a szobban val gyakori
ls, s gyenglked test mellett is,
az egszsgnek bizonyos nemvel lhet,
ha klmben ms tekintetekben, lla
potjhoz kpest l. Ha az asszonyi
nem
t
a) csupa
* ,* * knnyenemszthet
**** **** **** *** ** * * *
3

- ** ** * "." - je .: # # 9 ** *** - ** #
Vis"." * * * * * * * * * * * a
a), St ezen feltte lek* alatt
* **
a) -fogoly is. " -

-
* * . ~ * * * * { 1 2 ** - - -
-

\
*
34

gyenge, eggyszer, csupn tpll, csak


nem minden fszerszm nlklval te
lekkel s italokkal mrtkletesen l,
szenvedelmeiben blcs mrtket tart,
lakszobjban a levegt gyakran vl
toztatja; minden nagy testmozgs nl
kl is, az egszsgnek bizonyos nem
vel l, melly kls alkalomadsok l
tl, knnyen megzavartatik ugyan, de
ha azok elkerltetnek, az egszsg mr
sklett grdusnak neveztethetik. Az il
lyen szemlyekben, minden betegsg
szl szubstntziknak, az az minden
orvossgoknak munklkodsok , sokkal
szembetnbb s ersebb, mint az iz
mos, a szabadlevegbeli munkhoz szo
kott emberekben, kik az igen artalmas
dolgokat is minden klns kr nlkl
elviselhetik. , """
Azon gyenglked szobalakk; az
egszsgknek alacsony lpcsjn ,
gy szlvn csak fl letet rzenek,
nekik minden rzseik, minden mun
kssgok , letfunktziik, valamivel
35

gyengbbek, 's ennlfogva kivncsisan


nylnak eggy olly italhoz, melly az
letmunkssgokat, 's ltelk rzst,
nehny rkra olly hatalmasan feleme
li, nem gondolvn ezen palstol
szernek kvetkezseivel, 's msodrend
munklatjval.
Ezen utmunklat hasonl azon
llapothoz, mellyben voltak a kvivs
eltt, csakhogy valamivel nagyobb mr
Ha ezen orvossgos ital felljebb
le irt elmunklatjnak kevs ri,
azon exltlt, mestersges letmunks
sgnak szvesge, eltnt, lassanknt
stoz lmossg s nagyobb tehetetlen
sg lopdzik el, 's az elbbi rknak
mrtkletlen vidmsgok, tompltsgba
megy ltal. Ha a kvivs utn val
els rkban, az emszts, s az emsz
tetek elmenetele mestersggel siettetett,
most a helyett a szelek fjdalmasan
megszorlnak a belekben, s az emsz
tetek nehezebben 's lassabban mennek
36

el, mint az elbbeni llapotban. Ha az


els rkban, a kvivkat jles kel
lemetes melegsg hatotta ltal, most a'
helyett, ezen mesterkzett letszikra
lassanknt elrepl, fzkonysg ll el,
's a kezek s lbak meghidegszenek.
Most minden kls trgyak kevesebb
kellemmel birnak rejok nzve mint az
eltt. Rosszabbkedvek lesznek mint az
eltt 's bosszsgra hajlandbbak. A'
kv ltal az els rkban felingerlett
nemisztnjk most annl hidegebb s
lankadtabb lessz. A tpll eledel
egszsges kvnsa helybe, most va
lami nagy hezs ll el, de a melly
hamar kielgtdik, 's mg is az tel
s ital jobban elneheztik gyomrokat
s fejket mint az eltt. Nehezebben
tehetnek szert az lomra mint az eltt,
's az lom lankadtabb, mint mg a'
kvt nem esmertk, 's felbredvn l
mossabbak, roszkedvebbek, szomo
ruabbak mint rendszerint. -
37

De, me! mind ezen rosszakat hir


telen elzi ezen kros palstol szer
nek megjitott itala. j mestersges
let ll el, csakhogy valamivel rvi
debb idre mint az eltt, 's (gy an
nak megjtsa, mindg gyakrabban
szksges, vagy pedig mindg erseb
ben kell az italt csinlni, ha azzal az
letet nehny rkra fel akarjuk in
gerelni. ... . | - ***
Azonban ez ltal a szobalakknak
testk mg annlinkbb elfajl. . Ezen
orvossgos ital utmunklatjnak r
talmai, mindg tovbb terjednek, s
mlyebb gykereket vernek, annyira
hogy ezen palstolszernek gyakoribb
s ersbb ismtlsei is, azokat csak ne
hny rkra is el nem zhetik. " -
A br kznsgesen rzkenyebb
lessz a hideg ernt, st a nem hideg
szabadleveg ernt is, az emszts ne
hezebb lessz, a szk tbb napokig k
sik, a szelek szorongattatst terjeszte
nek el, 's igen sok fjdalmas rzseket
~
38

szlnek. A kemny szk hasmenssel,


nem pedig egszsges szkkel vltogat,
Az lom nehezen j, 's inkbb szende
redshez hasonl, melly semmi meg
julst nem nyjt. Felbredskor az el
foglalt fnek komolysga, szenderg
fantzia, lass eszmls, tagoknak te
hetetlensge, s nminm rmnl
klvalsg, melly a' krlvev szp,
termszetnek tekintett homlyba bo
rtja, szembetnk. A szivnek jltv
mozdlatjai, a meleg emberszerets,
a hladatossg, a sznakozs, a llek
nek erssge s nemessge, 's a' vidm
sg, flnksgg, kzmbssgg, rz
ketlen kemnysgg, ingadkonysgg,
's buslakodss vltoznak.
A kvital folytatdik, 's mind
inkbb vltogatdznak az rzeknyke
dsek az rzketlensggel, hirtelenke
d elhatrozsok az elhatrozatlansg
gal, fellobban czivakodsok kicsiny
sziv engedkenysggel, bartsgmuto
gatsok, irgy, incselkedssel s alatto- -
39

moskodssal, hamar elrepl elragad


tats , rmnlklvalsggal, vigyorg
mosolygs pityergssel, eggyik sze
szly a msikat ri. Mind ezek je
lei, a szntelenval ingadozsnak, a'
test s llek felingerletsge s eltg
glsa kztt. - * * * * * i29, 54
Nehz volna nekem mind azon
rosszakat leirnom, mellyek a' kvi>
vk neme kzt bujklnak, rsszerint
gyengesgek, rsszerint rzidegbajok
s chronikus nyavalyk neve) alatt,
's mellyek az emberisget elgyengtik
s lelki-s testikpen elfajitjk a for:
-* Nem kell azomban azt vlni,-mint
ha minden kvtobzdt egyenl gr
dusban megkeresnnek a megnevezett
rosz kvetkezsek! Nem, eggyik job
ban rzi ezt, a msik amazt, a' kv
utmunklatjnak symptomi kzl..
Az n rajzom, a kvivk egsz, ne
mt egybefoglalja, n itt mind azon
szenyvedseket egybegyjtm, mellyek
40

ezen forrsbl erednek, s mellyek eggy


ms utn tudtomra estek. . .. .
Azon ideigrigtartkellemetes r
zst, mellyet a' kv, mg a legfino
mabb szlacskkon is, nehny rkig
elterjesztett, felette nagy hajlandsg
kveti a fjdalmas rzsekre, s annl
nagyobb mrtkben, mennl, tovbb,
mnnl gyakrabban, mennl ersebben,
s mennl nagyobb mennyisgben itta
azt valaki." Mr csekly krnylm
nyek, (mellyek az egszsges, kvhoz
nem szokott emberre a leg kissebb b
nyomst sem teszik) a kvtesvrbe Mi
graine-t, gyakori, sokszor szenyved
hetetlen, kivlt jjeli fogfjst arcz
pirossggal s vgre pofadaganattal, -
fjdalmas hzdst s szaggatst, a test
nek klmbklmbfle rszeiben, az
arcznak eggyik ldaln, vagy hol ez,
hol ama tagban. a) A testnek nagy
,, ,
--
#- # ,
* *, , * * ** ** * **
a) Ez a hzd szaggats a tagokban, mellyet
a kvval val szakadatlan ls, az ut
41

hajlandsga van a cszra, (Sz. Antal


tzre) rsszerint a lbszrakon, (hon
nan gyakran rgi lbsebek tmadnak)
rsszerint, (a szoptatskor) a' mellyen,
vagy pedig a kpnek eggyik feln. Az
illyeknek mindennapi panaszaik a szo
rongatdsok, s repl hsgek, 's
tulajdonok az rzideges eggyoldal f
js. a) F
- -

Apr diaetai hibk, vagy kellemet


munklatjban gerjeszt, nem a csuklk
ban van, hanem eggyik csukltl a msi
kig. Ugy ltszik, hogy inkbb a hsban,
vagy a reczsszvetben van az, mint a'
csontokban, 's minden daganat, vagy egyb
kls vltozs nlkl, 's a' nlkl hogy
a hozzrs fajdalmat okozna. A mi No
sologiink nem esmerik ezen nyavalyt.
a) A fellyebb emlitett migraine-tl, mellyet,
csak bizonyos alkalomads, valami bossz
sg, vagy gyomormegterhels, vagy meg
hls, s' t. e. f. rendszerint hirtelen , 's
a napnak minden rszeiben hoz el, eg
szen klmbzik az gy nevezett erzideges
~ egyldal ffjs. Ez reggel, vagy mind
jrt a felbreds utn ll el, 's lassan
42

len szenvedelmek utn, fjdalmas melly


gyomor-s hasbajok lnak el, (mellyek
a grcsk hamis nevezete alatt esme

- knt nevekedik. A fjdaloni csaknem


szenyvedhetetlen, nha get, mg a kl
s fejborkok is trhetetlen rzkenysgek,
s a leg kissebb hozzrints is fjdalmat
okoz. Test s llek trhetetlen rzkeny
sgeknek lenni ltszanak. Az illyen be
tegek, kls tekintetre gyengk, a ma
gnossgot, 's mentl homlyosabb helyet
keresik, hol a napvilgot kerlvn, n
minm bredt szendergsben, rendszerint
- vagy httal felemelt fekvsben, vagy pedig
r egy karosszkbe mozdlhatatlanl tltik
idejket. Mindenfle mozgs, minden zr
gs neveli fjdalmaikat, Kerlik a besz
lst vagy msok beszdje halgatst. Tes
tk hidegebb, borzadozs nlkl, mint
rendszerint; klnsen kezeik s lbaik
: igen hidegek. Minden ellenkre van,
* leginkbb pedig az tel 's ital, mert fl
benszakadsnlklval melygs akad
lyoztatja ket, hogy valamit egyenek.
Ha a baj nagyobb mrtk, az melygst
takonyhnys kveti, de ritkn enyhl az
ltal a ffjs. A szk rendetlen. Ez
a ffjs ritkn mlik el estve eltt, a'
43

retesek,) a havitisztls nem fj


dalmak nlkl jelenik meg, nem tart
tbb rendet, vagy legalbb kevesebb,
utljra pedig igen kevs vr megyen
el; a vr vizes vagy nylks; eggyik
holnaptl a msikig, csaknem az egsz
idt fehrfolys, (melly rendszerint cs
psnem ) tlti be, vagy pedig egszen
a vrfolys helyre ll, gyakran
a nszs fjdalmas. A fldszin srgs,
vagy legalbb egszen halvny arcz
roszabb esetekben 36 rkig lttam azt tar*
- tani, gy hogy csak ms nap estve sznt
meg. A knnyebb esetekben, ezen bajt,
annak eredeti szerzje, az ers kv pa
lstollag rvidebb idre szoritja, az az
gy, hogy a test mg annl hajlandbb
lessz, azt rvidebb id mulva ismt el
hozni. Vissza trse bizonytalan, kt,
hrom, ngy htbe 's a' t. Vletlenl,
minden kzelebbi okads nlkl jn el;
mg a megelz tszaka is ritkn rzi a'
beteg, a ms nap megjelenend rzide
, ges ffjsnak jeleit.
Soha sem lttam ezen bajt msoknl, ha
nem csak az igaz kv ivknl.
44

szin, a kk gyrvel krlvedzett


bdjadt szem, a halvny ajakak, a'
pettyedt hs, a hervadt csecsek, kl
s jelei ezen nyomorlt elrejtett lla
potnak. Gyakran a csaknem kiapad
havitisztuls, nagy vrfolysokkal vl
togat. A frjfiaknl fjdalmas vre
dnycsomk az alfelbe, s jjeli mag
mlsek. Mind a kt nemnl lassan
knt kialszik a nemzer. Azon ter
mszetszerintval hatalmas energija
eggy egszsges emberprnak a nszs
be, semmireval bagatellva vltozik.
Mind a kt nem tehetetlen, termket
len; az asszony nem kpes gyermeket
szoptatni. A termszet szrnyetege, a'
bessettszem ksrtet Onania, leginkbb
a kvs asztal meg rejtezik, (noha a'
fajtalan, szerelmes romnok olvass
ba val elmerls, az emlkeztehet
sg megszortsa, a rosz tarsasg, 's a'
dohos levegj szobban val munktlan
ls is a magok rszrl sokat tesznek.)
Ha a kavval val bv ls, ut- .
45

munklatjban, a testet minden kel


lemetlen rzsekre, s a leglesbb fj
dalmakra felettbb hajlandv teszi,
ebbl megfoghat, mirt szl ez, min
den esmeretes, rtalmas szubstantzi
nl elbb, oly nagy hajlandsgot a'
csontfenre. Semmi ms diaetai hiba
ltal sem mennek knnyebben s bizo
nyosabban rothadsba a fogak, mint a'
kvval val tobzds ltal. Csupn a'
kv, (a bnn, s knyesvel val vis
szalsen kivl) rontja el a fogakat
leghirtelenebb. a) Sokat tesznek erre a'
szobaleveg, s a gyomornak (kln
sen tszakai) megterhelsei is. Azom
ban a kv maga is kpes a szjnak
ezen kiptolhatatatlan kessgt, az
rthet beszdnek , 's az telnek az
emszt nyllal val bels szveve
gyitsnek, ezen elkerlhetetlen segt
orgnjt, kevs id alatt semmivtenni,

a) Csalhatatlan tapasztalsok gyztek meg en


gem errl.

~~~~~~~~
46

vagy legalbb megfeketteni s srgta


ni. Az el (metsz) fogaknak elvesz
tse, leginkbb a kvval val vissza
lsnek tulajdona.
Ha kiveszem az igazi csontfenepuf
fadst, (spina ventosa, Winddorn) csak
nem semmi ms csontfene nem tmad a'
gyermekeknl, (ha knyesvel el nem
rontottk ket) ms okbl, mint a kv
tl. a) Ms, a hsban mlyenfekv, s
igen lassan nyl, szkszj sebek is,
sokszor egyedl a kvnak szlemnyei
a gyermekeknl,
A kvnak taljban legkrosabb
befolysa van a gyermekekre, 's annl
inkbb mennl gyengbbek azok. No

a) Az illyen csontveszlyekbl, (mellyek dom


bos, kemny, kkell veres br dagana
tok ala rejteznek, ) tojsfejr forma nyl,
ks, s nmely sajtos rszekkel vegyes
nedv szivrog. Szaga igen kevs van.
A szenyved rsz fjdalmai szrk. A'
test egyb llapotja, a kv-hektiknak
eleven kpe.
47

ha magba igazi Rachitist, (angoly


nyavalyt, tagok egybektst, ketts
tagokat) nem okoz, hanem azt csak annak
tulajdonkpi szlokaival, (millyek a ki
nemforrt nvevnyszubstantzikbl k
szlt tapllszerek, s a dohos, nedves
szobaleveg) egybekttetsbe sietteti, de
mgis, csupa maga is tmaszt a kis gyer
mekeknl, klmben egszsges tpll
eledelek 's egszsges leveg mellett,
eggy nem kevsbb szomor gyermek
hektikt. Az illyen gyermekeknek sz
nk halavny , hsok egszen elfon
nyadt. Sok idre tanlnak meg jrni,
de jrsok tntorg, knnyen eles
nek, 's mindg hordatni kivnnak. Be
szdjk hebeg. Sokat s sokflt ki
vnnak, s mg is keveset esznek. A'
furcsasg, jkedvsg, vidmsg, mel
lyek a gyermeki idnek kedves cha
raktert teszik, lacsuha kedvnlklva
lsgg vltozik ; semmi sincs nkik
rmkre, semmi sincs megelgedsk
re; mindenbl csak fl let nz ki. Na
/
48

gyon ijedsek, flnkek A hasmens |

a kemny szkkel vltogat. Llekzet


vtelkor mellykn sr nyl hrg,
kivlt az alvs alatt, mellyet semmi k
hgs fel nem ldoz; mindg tele van
mellyk a' mint mondjk. Fogaik igen
nehezen jnnek, s sok bajokat, sok
szor grcsket okoznak, 's megrohadva
ismt kihlnak, minekeltte vltozsok
ideje elrkezett vlna. Rendszerint
minden estve, kevssel a lefekvs eltt,
vagy pen a lefekvskor, elpirosodik 's
melegbe jn, eggyik vagy mind kt or
czjok. Almok csak fl lom, jszaka
hnykoldnak, gyakran innya krnek ,
izzad aztn nem csak homlokok, ha
nem hajok is, kivlt fejhtljokon, s
lmokba sirnak. Minden nyavalykat
nehezen lnak ki, 's nagyon lassan s
tkletlenl jnek magokhoz. -

Gyakran lappang szemgyulads


nak vagynak kittetve, melly sokszor
valami arczkitssel van szvektte
tsbe. Ezen bajjal a fels szemhj
*~
jaknak valami klns eltgulsok jn
el, gy hogy nem tudjk szemeiket
kinyitni, ha a szemhjjaknak veress
gk s daganatjok kis mrtkbe van is.
Ezen neme a szemgyuladsnak sokszor
tbb esztendkig eltart, 's a' gyerme
kek szntelenval 'sembeskeds s pi
tyergs kzt, mindg arczokon feksze
nek, vagy legalbb settbe rejtik el
magokat, 's vagy fekszenek, vagy meg
hajolva lnek. Ez a szemgyulads leg
inkbb, a szaruhrtyt lepi meg, be
vonja azt elszr veres erekkel, 's utl
jra sett fltokkal, vagy hlyagocs
kk s kis sebecskk lnak el rajta,
mellyek sokszor a szaruhrtyt, mlyen
kieszik, s vaksggal fenyegetnek.
Ez a szemgyulads, s az a mely
hrgs, 's tbb fentemlitett bajok, mg
a csecsemket is meglepik, kik kln
ben egybbel annyok tejnl nem l
nek, ha az annyok, a szobalevegnn k
vl sok kvt iszik. Millyen bhat r
talmnak kell lenni ezen orvossgos
50

italnak, hogy mg a csecsemnek is


miatta szenvedni kell!
A gyermekeken kivl a kvnak,
a' mint monddott, legrtalmasabb be
folysa van az asszonyi nemre, s a'
tudsokra, kiknek foglalatossgok ter
mszethez kpest lni, 's a szobale
vegben kell lenni. Az l kzmvesek
is ezen kt utlskhoz tartoznak.
A kv rtalmai, a mint mr fel
jebb monddott, leghatalmasabban el
zettetnek, a nagy munkssg, s a'
szabadlevegn val sok mozgs ltal,
de nem sok idre. - -
Nmely szemlyek, mintha vala
mely instinctus ltal sztnztetnnek,
a kvnak nminm ellenmrgt ta
laljk, a szeszes italokkal val lsben.
Nem is lehet azoknak nminm ellen
munklkodsokat megtagadni. Azon
ban ezek csak j ingerlszerek minden
tpll er nlkl, az az hasonlkp
orvossgos szubstntzik, mellyekkel ha
5I

mindennap lnk; msnem krokat


okoznak, 's a' kvnak rtalmait mg
sem trlhetik el. Ezen szerek
szintgy siettetik az letet, 's j, noha
ms s mg szvbb bonyolt termsze
t bajokat hagynak magok utn. "
A kvnak alattomos s mlyen
behat krai ellen a f segitsg a k
vtl val elszoksban ll, a) 's a' meg

a) A kvhoz ersen hozz szokott kivlt gyen


- getest szemlyeket, nem igen knny
leszoktatni. En legelszr is azon igyek
szem, hogy betegeimet ezen elszoksnak
srget s elmlhatatlan szksges vlt
rl , elevenen meg gyzzem. A vilgos
tapasztalson plt igazsg, ritkn,
csaknem soha sem hibzza el czljt, melly
a meggyzds, kivlt ha az eggy orvos
nak emberszeret szvbl folyik, ki nn
maga bizonyos lvn j gyrl, s llit
mnyainak igazsga fell maga belskp
meg van gyzdve. Semmi sem akadlyoz
tatja, azoknak behatsokat ; a beszl
nek semmi privt interesszjrl nem le
het sz, a tiszta nyeresg a meggyztt
" - nek ldaln van.
5 *
52

gygyulst a szabad levegben val


testmozgats szokta elvgezni. Hogyha
*

Ha ezen czl elrdtt, ( a' mit min


den emberesmer, mr a halgatnak te
kintetbl megesmr), akkor minden h
rom ngy nap, vonjon el az ember
egy findzsa kvt, s az utls reggeli
findzst, engedje meg mg nylcz napo
kig innya, mig ezt is vagy egyszerre fl
re tteti, vagy mg nylcz napig vlto
gatva minden msodik nap, a krnyl
mnyek termszethez kpest, engedje meg,
Ha ollyanokkal van az embernek dol
ga, kikben bzhatik, teht az egsz do
lognak ngy ht alatt vge van. Hogyha
pedig a gyenge szvsg s ingadozs,
melly a' kv rabjainak tulajdonok, CZeI1
dolognak kivitelt megneheztenk, vagy
pedig a betegnek nagyon gyenglked
egszsge , a hamar leszoktatst meg nem
engedn, akkor j ha az ember minden
elszakasztott findzsa kv helyett eggy find
zsa thet engedinnya, mig nyolcz napok ml
va, csupa thea, (hasonl de kissebb rossz) ma
rad, mellyrl,mivel mg nem rgta megszo
kott dolog, knnyebben leszokik a beteg s'
megelgszik reggelenknt, minden kv s
thea helyett egy pr findzsa meleg tejjel.
53

pedig a test s llek mlyen leestek


vlna, vagynak nmely hasznos orvos
sgok, mellyeknek emlitsk nem ide
tartozik, mivel nem orvosoknak irok.
Midn n a kvitallal val min
dennapi lsnek kros kvetkezseit fes
tem, 's midn sok esztendki szrev
teleim 's tapasztalsaim utn megmu
tatom, hogy az a mi testnknek 's lel
knknek energijt ellankasztja 's ha
Hogy a kvnak rtalmai elmljanak,
's hogy az ennek elhagysban val lhata
tossg megersdjn, ezen leszoktatskor,
elmlhatatlan szksges a testet minden
nap szabad levegn val stlss l, rtatlan
nem llek felvidmitsokkal, s alkalma
tos tpll eledelekkel megjitni s er
siteni. *

Vgre ha mind ez a legjobb mddal


vgbement is, jl teszi az orvos, vagy en
nek helybe eggy j bart, ha a betegnek
valdi megtrsrl idrl idre tudakoz
dik 's meggyzdik, 's ha szksges az in
gadozt neki btoritja, ha a pldnak ha
talmas ereje, tet a trsasgokban meg
tntoritotta vlna.
5 **
54

vasztja, talm ellenvetsl szolglhatna


nekem ezen praedicatum , orvossgos
ital" mellyet nekem a kvnak minden
ellentmonds nlkl adnom kell.
Hiszem az orvossgok, gy
szll a dolgotnemrt hasznos dol
gok" Igen is, de csak elmlhatatlan
felttelek alatt. Csak akkor hasznos, az
orvossg, ha az az esetre ra illik. Ugy
de az egszsgre semmifle orvossg re
nem illik, 's az egszsges, rendsze
rintval letben, orvossggal lni ren
des ital gyannt nagyon kros, 's ma
gamagval ellenkez dolog.
- n a kvnak orvosi erejt, ha az
annak igazi helyn, orvossg gyannt
- hasznltatik, pen gy tisztelem, mint
akrmelly ms orvosszert. Semmi sem
feleslegval az Isten teremtmnyei k
ztt; mindenek az ember hasznra vagy
nak teremtve, kivlt a hathatsabbak,
millyen a kv, kijelelt mrtkbe. De
figyelmet, arra , a' mit mondok!
Minden eggyes orvossg, nmely

* ~*~ ~
55

klns vltozsokat csinl az emberi


egszsges testben, mellyek egyedl n
ki tulajdonai. Ha az ember tudja eze
ket, 's ha az orvossgot olly nyavalyk
ban hasznlja, mellyek csaknem egszen
megeggyez hasonlatossgak azon vl
tozsokkal, mellyeket az orvossg ma
gtl, (az egszsges testben) elhoz
hat, gy gykeres meggygyls kvet
kezik. Az orvossgnak ezen alkalmaz
tatsa gygyit (kurativ), melly egye
dl hasznlhat a hosszas nyavalykban.
Az orvossgnak ezen ereje, melly
szerint az emberi testet tulajdon m
don megvltoztatja, teszi annak el
vagy kezdeti munklatjt. (Vorwir
kung) Mr felljebb mondm, hogy va
lamely orvossgnak kezdeti munklt
ja, (nehny rk alatt a bevtel utn)
pen ellenkezik annak utbbi munk
latjval , (Nachwirkung) vagy azon
llapottal, melly a testben el ll, mi
helyt annak elmunklatja megsznt.
Ha mr most valamelly orvossg
56

nak elmunklatja s egszen ellenke


szik a testnek nyavalys llapotjval,
mellyet pen meg gygyitani akar az
ember, akkor a gygyts palstol.
(palliativ) Csaknem abban a pillan
tatban javls kvetkezik, de ne
hny rk mlva, vissza tr a nyava
lya, s magasbb lpcsre emelkedik,
mint az orvossg bevtele eltt vlt,
mert az orvosszernek az eredeti nyava
lyhoz hasonl utmunklatja azt ne
veli. Nyomorlt eggy gygytsmd,
ha az ltal hosszasideigtart nyavalyt
akarunk gygyitani.
Pldnakokrt. A mkonynak (pi
umnak) kezdeti munklatja az egszsges
testben az, hogy bdt, hortyog l
mot okoz, s utmunklatja, az el
lenkez, lmatlansg. Ha mr most
az orvos olly eszetlen vlna, hogy a'
nyavalys , megrgztt lmatlansgot
mkonnyal akarn meggygyitani, te
ht palstollag cselekszik. A mkony
utn csak hamar elrkezik a buta, hor
57

tyg, semmi, frisslst nem nyjt


lom, de utmunklatja, a mint
monddott lmatlansg, kvetkezs
kpen a mr megrgztt lmatlan
sg nevekedik. A beteg 24 rk mulva
mg kevesebbet alszik, mint a mkon
nyal val ls eltt, haneha ismt 's
most nagyobb dzis addik, mellynek
utmunklatja mg nagyobb lmat
lansg, az az a rosznak nevelse, mel
lyet az eszetlen ember meg gygytani
vlt.
Igy a kv is, ha azzal valaki or
vossg gyannt l, p. o. valamely mr
termszett vlt, a beleknek munkt
lansgokbl szrmaz kemnyszksg
nl, a)(mint az orvosok nagy rsze
rendeli) csak rosz palstol segedelmet
nyjt. A mint felljebb emlitdtt, a'
kvnak elmunklatja, ezen llapottal
pen ellenkez , s gy palstol; ha
teht elszr vagy ritkn l vele az em
a) Mint rendszerint a szobbanlknl.
58

ber, igen hirtelen szket csinl, de a'


kvetkez napokban, ezen italnak ut
munklatja, a kemnyszksget mg
inkbb neveli. Ha ezt az ember ismt
palstollag kvval akarja elzni, ak
kor mr vagy tbbet kellene innya, vagy
pedig ersebben kszittetni. Azomba
mg gy sem vlna kiirtva a termszet
t vlt kemnyszksg, mert az a k
vnak mindg visszatr utmunklat
ja ltal, mindg makacsabban jelen
ne meg mihelyt a kvval val palstol
lssel az ember vagy albb hagy, vagy
pedig nem ersebben, vagy nem gyak
rabban issza azt, a' mi a bajt igazn
vve, mindg inkbb neveli, st msok
kal is szaporitja.
Azon orvosi hasznokkal val men
tegetsek, mellyeket a kvivk, ezen
szoksnak szpitsre elhozni szoktak,
tbbnyire mind illyen palstol segede
lemre mennek ki. Mr pedig semmi
sincs bizonyosabb, mint azon tapaszta
ls, hogy ha a palstollag val hosszas
59

ls valamely orvossggal, veszedelmes,


az orvossgoknak mindennapi palstol
hasznlsa, 's diaetai czikkelly val eme
lse, mindenek kzt legveszedelmesebb. .
Ha n teht, utlvn a kvval
val visszalst, s annak mindennapi
italra val forditst, a kvnak nagy
orvosi erejt dicsrem, azt csak azon te
kintetbl teszem, mivel azt haszonnal le
het gygytlag (curativ) hasznlni, tbb
hosszasideigtart bajokban, mellyek an
nak elmunkalatjhoz igen hasonl
tanak, a) de palstollag is (palliativ)
a) P. o. ha valamelly kvhoz nem szokott sze
mly olly nyavalyban, (ha szinte mr rg
ta is) sinldik, mellynek symptomi ezek:
gyakori fjdalomnlklval lgy szk, gya
kori erltets, termszetellenval lmatlan
sg, igen nagy ingereltsg s frgesg,
hsg s szomjsg nem ltte, a nlkl hogy
az tel vagy ital rosszl esne, ott a kv
rvid id alatt gykeressen fog segtni, 's
kell is neki segtni. Igy a hirtelenval nagy
rmbl szrmaz, sokszor veszedelmes
symptomk ellen, a legbizonyosabb, leg
60

a hirtelen tmadt 's hamar veszedelem


mel fenyeget nyavalykban, mellyek
a kvnak utmunklatjhoz igen ha
sonltanak. a) Ez az " okos
s blcs hasznlsa ezen orvosi italnak,
(mellyet kevesen esmernek, mellyel sok
milliom emberek nn krokra visszal
nek, 's melly a maga igazi helyn fe
lette hasznos gygyitszer. -

megfelelbb gygyit orvosiszer a kv,


valamint a szlstkvet fjdalmaknak eggy
bizonyos nemben, mellyek a' kvnak kez
deti munklatjhoz hasonlitanak. -

a) A kv dicsretes palstol hasznlsnak


pldi, a hirtelentmadt , 's hirtelen se
gedelmet kivn nyavalykban ezek : a'
tengeri nyavalya, a mkonnyal val meg
mrgesits a kvhoz nem szokottnl, a'
fejr hnyorral val megmrgesits, a viz
/
ben fltak,megfltak, klnsen pedig meg
fagyottak gytetsz halloknl, mint tbb
szer nagy gynyrsggel tapasztaltam.