Vous êtes sur la page 1sur 21

Trng Tiu hc Minh Hng n tp v kim tra cui nm

mn ton lp 5 - S 1
Phn 1: (3) Chn v ghi li p n ng cho mi bi tp di
y:
1) Ch s 3 trong s thp phn 72,364 c gi tr l:
3 3 3
A) 3 B) C) D)
10 100 1000
2) Trong b c 25 con c, trong c 20 con c chp. T sphn trm
gia s c chp v s c trong b l :
A) 5% B)20% C)80% D) 100%
3) 2800 g = .. kg?
A) 280 B) 28 C)2,8 D) 0,28
4) 8m 5dm = . ?
A) 8,5 B)8,05 C)8,005 D) 85
5) S no di y c 20% bng 20 ?
A) 5 B)10 C)50 D) 100
6) 3gi 12pht = gi?
A) 3,12 B)3,5 C)3,2 D) 3,25
Phn 2:
5 1
Bi 1: (1,5) Tnh : a) 4 - b) :3 c)
7 2
266,22 : 34
Bi 2 : (1) Tm y : 0,8 x y = 1,2 x 10
Bi 3: (2)Mt sn trng hnh ch nht c na chu vi l 0,15 km v

2
chiu rng bng chiu di. Tnh din tch sn trng vi n v
3
l mt vung, l hec-ta?
Bi 4: (1,5) Mt ngi bn 120kg go trong c 35% l go np.
Tnh s go t m ngi bn?
2
Bi 5: (1) Cho phn s . Hi phi cng thm vo t s v mu s
11
ca phn s mt s t nhin l bao nhiu c mt phn s mi

4
c gi tr bng ?
7

Trng Tiu hc Minh Hng n tp v kim tra cui nm


mn ton lp 5 - S 2
Phn 1: (3) Chn v ghi li p n ng cho mi bi tp di
y:
48
1) Phn s c rt gn bng :
64
6 4 24 12
A) B) C) D)
8 3 32 16
4
2) Phn s c vit di dng s thp phn l:
50
A) 0,4 B) 0,8 C) 0,04 D) 0,08
3) Mt tm ba hnh tam gic c y bng 7,2dm, chiu cao km
cnh y 2,7dm, th c din tch l bao nhiu dm2?
A) 19,44 B) 16,2 C) 32,4 D) 35,64
5
4) gi = . pht ?
12
A) 25 B) 12 C) 17 D) 22
5) 35% ca 90kg l :
A) 31,5 B) 315 C) 315kg D) 31,5kg
6) 8m3 4dm3 = ..m3 ?
A) 8,004 B) 8,04 C) 8,4 D) 84
Phn 2:
2 1 5 1
Bi 1: (1,5) Tnh : a) 1 - ( + ) b) : c) 3 :
5 10 8 2
6,25
Bi 2 : (1) Tm y : 210 : y = 14,75 + 6,25
Bi 3: (3) Mt xe my i t A lc 8gi 37pht vi vn tc 36km/gi.
n 11gi 7pht, mt t cng i t A ui theo xe my vi vn tc
54km/gi. Hi t ui kp xe my lc my gi ?
Bi 4: (1) Tnh bng cch thun tin : 7,8 x 0,35 + 0,35 x 2,1 +
0,35 x 0,1
Bi 5: (0,5) Vit 5 phn s khc nhau sao cho mi phn s ln hn

5 6
v b hn
7 7

Trng Tiu hc Minh Hng n tp v kim tra cui


nm mn ton lp 5 - S 3
Phn 1: (3) Chn v ghi li p n ng cho mi bi tp di
y:
5
1) Trong cc phn s sau phn s no bng ?
6
10 15 10 15
A) B) C) D)
18 12 12 24
2) S thp phn 0,06 c vit thnh phn s thp phn l:
6 6 60 60
A) B) C) D)
10 100 100 10
3) Mt hnh thang c chiu cao 12cm, trung bnh cng di 2 y
l 22cm th c din tch l bao nhiu cm2?
A) 132 B) 204 C) 192 D) 264
4) 5,4pht = giy ?
A) 54 B) 540 C) 324 D) 304
5) T s phn trm ca 7 v 40 l :
A) 0,175% B) 1,75% C) 17,5% D) 175%
6) 0,03% = ?
3 3 3
A) B) C) D) 3
10 100 1000
Phn 2:
1 1
Bi 1: (1,5) Tnh : a) 483 : 35 b) 1 + 1 c)
2 3

1 1
3 :2
2 4
Bi 2 : (1) Tm y : 6,2 x y = 43,18 + 18,82
Bi 3: (2) May mi b qun o ht 2,8m vi. Hi c 429,5m vi th
may c bao nhiu b qun o nh th v cn tha my mt vi?
Bi 4: (2) Mt tha rung hnh ch nht c chiu rng bng 12,5m
v c din tch bng din tch mt hnh vung cnh 25m. Tnh chu
vi ca tha rung .
Bi 5: (0,5) Khng quy ng mu s hy so snh hai phn s sau:

12 13
&
13 14

Trng Tiu hc Minh Hng n tp v kim tra cui nm


mn ton lp 5 - S 4
Phn 1: (3) Chn v ghi li p n ng cho mi bi tp di
y:
1
1) Hn s 3 c vit thnh s thp phn no?
5
A) 3,05 B) 3,5 C)3,02 D) 3,2
2) 3,2 : 0,1 = ..?
A)32 B)3,2 C)320 D) 0,32
3) Ch s 5 trong s 1,258 c gi tr l:
5 5 5
A) 5 B) C) D)
10 100 1000
4) Mt ci h hnh trn c r = 4cm th c chu vi l .cm?
A) 12,56 B) 25,12 C) 50,24 D) 11,14
5) 25% ca mt ngy th bng bao nhiu gi?
A) 2 B) 4 C) 6 D) 8
6) 16,5m2 = .dm2 ?
A)165 B)1650 C)1605 D) 16005
Phn 2:
1 2 3
Bi 1: (1,5) Tnh : a)19,72 : 58 b) x x c)
2 3 4
69 - 7,85
Bi 2 : (1) Tm y : x - 1,27 = 13,5 : 4,5
Bi 3: (2) Vit s thch hp vo ch chm: 12,44m = .m
cm
8m2 5dm2 = m2
3cm3 44mm3 =
mm3
Bi 4: (2) Mt tha rung hnh ch nht c chiu di 100m, chiu

3
rng bng chiu di. Trung bnh c 0,01ha thu hoch c 55kg thc
5
. Tnh s thc thu c trn tha rung ?
1999 x 2001 - 1 7
Bi 5: (0,5) Tnh nhanh : x
1998 + 1999 x 2000 5

Trng Tiu hc Minh Hng n tp v kim tra cui nm


mn ton lp 5 - S 5
Phn 1: (3) Chn v ghi li p n ng cho mi bi tp di
y:
5 4
1) Phn s no di y b hn v ln hn ?
10 10
42 9 1 20
A) B) C) D)
100 10 10 10
2) S thch hp thay vo x : 7,2 < x < 7,3 l:
A) 7,23 B) 7,32 C) 7,12 D) 7,43
3) Mt hnh lp phng c din tch xung quanh l 36cm2 th c th
tch l .cm3 ?
A) 27 B) 81 C) 9 D) 6
4) Mt ngi lm trong 1gi 45pht c 3 sn phm. Hi lm 6 sn
phm th phi lm trong bao lu ?
A) 5gi 15pht B) 8gi 7 pht C) 3gi 30pht
D) 4gi 35pht
5) 934 : 0,01 =.?
A) 93,4 B) 9,34 C) 934 D) 93400
6) S no di y c 45% bng 54kg?
A)120 B)120kg C) 2430 D) 2430kg
Phn 2:
Bi 1: Tnh : a) 3,4pht x 4 b)15ngy 6gi - 10ngy 12gi
(2) c) 17,55 : 3,9
Bi 2: Vit s thch hp vo ch chm: 144pht = .gi
pht
(2) 150cm 2 = dm2 cm2
0,2dm3 = cm3
657g = ..kg
Bi 3: (2) Mt t i t H Ni lc 6gi 15pht v n Hi Phng
lc 8gi 56pht, gia ng t ngh 25pht. Tnh qung ng H
Ni - Hi Phng bit vn tc ca t l 45km/gi.
Bi 4: (1) Tm s t nhin nh nht chia cho c 2; 3; 4; 5 v 6 u
d 1.

Trng Tiu hc Minh Hng n tp v kim tra cui nm


mn ton lp 5 - S 6
Phn 1: (3) Chn v ghi li p n ng cho mi bi tp di
y:
1) Cn vit phn s no vo ch chm trong dy cc phn s sau:

1 1 1 1
, , ,....,
2 4 8 32
1 1 1 1
A) B) C) D)
6 12 16 24
2) 48 : x = 10 : 2,5 . Ga tr ca x l:
A) 12 B) 1,2 C) 19,2 D) 24
3) Mt tam gic c din tch l 15cm2 , cnh y l 0,8dm th chiu
cao lcm ?
A) 37,5 B) 7 C) 1,875 D) 3,75
4) Mt ngi i xe my ht 80km trong 2gi 30pht. Vn tc ca ngi
lkm/gi?
A) 40 B) 16 C) 32 D) 50
5) Nu ch ly n 2 ch s phn thp phn ca thng th php
chia 33,14 : 58 c s d l:
A) 0,8 B) 0,08 C) 0,008 D) 800
3
6) m3 = .dm3 ?
4
A) 75 000 B) 7,50 C) 750 D) 7500
Phn 2:
Bi 1: (1) Tnh : a) 0,425 x 54 b) 270 : 10,8
Bi 2: (2) Tnh bng cch thun tin : a) 164,7 x 0,91 - 64,7 x
0,91
b) 2,5 x 12,5 x 8 x 0,4
Bi 3: (2) Ngi ta sn tt c cc mt ca ci thng hnh hp ch
nht khng np c chiu di 1,5m, chiu rng 0,6m v chiu cao
8dm. Tnh din tch c sn?
Bi 4: (1) Vit s thch hp vo ch chm : 1,5gi = . pht
4m3 53dm3 = ..dm3
2
m2 = cm2
5
650kg = tn
Bi 5: (1) Hai s t nhin c hiu bng 133. Tm s ln bit khi ly
s ln chia cho s b th c thng l 4 v s d l 19.

Trng Tiu hc Minh Hng n tp v kim tra cui nm


mn ton lp 5 - S 7
Phn 1: (3) Chn v ghi li p n ng cho mi bi tp di
y:
6 2 1
1) : x =?
5 3 3
12 9 19 3
A) B) C) D)
45 11 15 5
2) T s phn trm ca 9 v 20 l :
A) 9,2 B) 20,9 C) 29 D) 45
3) 400 cm3 = .dm3 ?
A) 0,4 B) 0,04 C) 4 D) 0,004
4) 3576kg = tn?
A) 35,76 B) 357,6 C) 3576 D) 3,576
5) Lp 5A d nh trng 150 cy. n nay trng c 40% k hoch.
Lp 5A cn phi trng :
A) 60 B) 90 C) 70 D) 80
6) 0,013 c vit thnh phn s nao ?
13 13 13 130
A) B) C) D)
10 100 1000 1000
Phn 2:
5 7 5 4 5
Bi 1: (2) Tnh : a) + b) 3 - c) x d)
6 12 7 7 12
37,2 pht : 3
Bi 2: (2) Tnh bng cch thun tin : a) 6,75kg + 6,75kg +
6,75kg
A
b) 9,26 x 9 + 9,26
Bi 3: (1,5) Mt mnh t hnh tam gic vung c v trn
5cm
3cm
bn vi t l 1 : 1000 nh hnh v. Tnh chu vi mnh
t . B C
4cm

Bi 4: (1)Mt mnh t hnh ch nht c chiu di 18m v chiu

2
rng bng chiu di. Ngi ta dnh 20% din tch mnh t lm
3
nh. Tnh din tch t lm nh?
Bi 5: (0,5) Tm hai s bit gia chng c 44 s t nhin v s b

4
bng s ln.
5

Trng Tiu hc Minh Hng n tp v kim tra cui nm


mn ton lp 5 - S 8
Phn 1: (3) Chn v ghi li p n ng cho mi bi tp di
y:
18
1) -2= ?
5
16 18 18 8
A) B) C) D)
5 5 10 5
2) Ly mt s thp phn chia cho 6,72 ri cng vi 12,8 th c kt
qu l 19,7. Hi s thp phn l s no?
A) 46,368 B) 39,22 C) 0,18 D) 66,06
3) Mt hnh hp ch nht c chiu di 7cm, chiu rng 5cm v chiu
cao 4cm c din tch xung quanh lcm2 ?
A) 140 B) 96 C) 48 D) 55
4) Mt t i t tnh A lc 7 gi n tnh B lc 9gi 30pht, bit
vn tc ca t l 60km/gi. Qung ng AB di :
A) 90 B) 138 C) 420 D) 150
5) 805 m2 = .. ha?
A) 80,5 B) 8,05 C) 0,805 D) 0,0805
6) 69% ca 125 l :
A) 86,25 B) 8625 C) 8,625 D) 862,5
Phn 2:
Bi 1: (1) Tnh : a) 31,05 x 2,6 b) 77,5 : 2,5
Bi 2: (1) Tm x : 25 : x = 16 : 10
Bi 3: (2) Bit 5,2 lt du ho cn nng 3,952kg. Hi c bao nhiu
lt du ho nu chng cn nng 5,32kg ?
Bi 4: (2)Mt mnh t hnh ch nht c chiu di 18m v chiu

2
rng bng chiu di. Ngi ta dnh 20% din tch mnh t lm
3
nh. Tnh din tch t lm nh?
Bi 5: (1) Tm s 1a2b bit s chia ht cho 5 v 9 nhng khng
chia ht cho 2.

Trng Tiu hc Minh Hng n tp v kim tra cui nm


mn ton lp 5 - S 9
Phn 1: (3) Chn v ghi li p n ng cho mi bi tp di
y:
1
1) gi = pht ?
4
A) 15 B)12 C)25 D) 45
2) Mt lp hc c 18 hc sinh n v 12 nam. S hc sinh nam chim
bao nhiu phn trm s hc sinh c lp ?
A) 150 B) 60 C) 66 D) 40
1 1
3) gp bao nhiu ln ?
2 3
3 2 1 1
A) B) C) D)
2 3 3 2
4) 3,5 : 10 = .?
A) 3,5 B) 0,35 C) 0,035 D) 35
5) S no c 45% bng 81?
A) 120 B) 180 C) 140 D) 150
6) 5m 7dm = m?
A) 5,7 B) 57 C) 5,07 D) 5,007
Phn 2:
2 4 1 1
Bi 1: (2 ) Tnh : a) 2 - 1 b) + c) 2 : 12,5
3 7 2 4
Bi 2: (1) Tm y : 9,5 x y = 399
Bi 3: Vit s thch hp vo ch chm : 6m3 272m3 = .m3
0,5m2 = .dm2
65 000m2 = ha
53cm = .m
5
Bi 4: (2) Mt hnh tam gic c din tch bng m2 v chiu cao
8

1
bng m. Tnh di y ca tam gic .
2
Bi 5: (1) Khi xo 2 ch s tn cng ca mt s t nhin ta c mt
s mi km s bann u 1989 n v . Tm s t nhin .

Trng Tiu hc Minh Hng n tp v kim tra cui nm


mn ton lp 5 - S 10
Phn 1: (3) Chn v ghi li p n ng cho mi bi tp di
y:
1) 25% ca 120 l :
A) 25 B) 30 C) 300 D) 480
2) 650kg = tn ?
A) 65 B) 6,5 C) 0,65 D) 0,065
3) Lp 5A c 12 hc sinh nam chim 40% s hc sinh c lp. Tnh s
hc sinh ca lp bng php tnh no di y ?
A)12 : 100 x 40 B)40 : 12 x 100 C)40 x 10 : 100 D)
12 : 40 x 100
4) Ch s 2 trong s 196,472 c gi tr l :
A) hai B) hai phn mi C) hai phn trm D) hai
phn nghn
5) T 9gi km 10pht n 9gi 30pht c :
A) 10pht B) 20pht C) 30pht D)
40pht
6) Th tch ca hnh lp phng c cnh 5dm l.dm3 ?
A) 125 B) 152 C) 1250 D) 1520
Phn 2:
Bi 1: (2) Tnh : a) 13nm 8thng - 8nm 10thng
b)17,03 x 0,25
c) 4ngy 21gi + 5ngy 15gi d)
10,6 : 4,24
Bi 2: Vit s thch hp vo ch chm : 19,76 cm3 = .dm3 5m2
6dm2= .dm2
(2) 2nm 6thng = thng
12pht = giy
Bi 3: (2) Mt phng hc hnh hp ch nht c chiu di 6m,
chiu rng 4,5m v chiu cao 4m. Ngi ta qut vi trn nh v bn
bc tng pha trong phng. Tnh dn tch qut vi bit din tch cc
ca l 8,5m2 .
Bi 4: (1) Hin nay tng s tui hai m con l 52 tui. Trc y 5
nm tui m gp 6 ln tui con. Tnh tui mi ngi hin nay.

Trng Tiu hc Minh Hng n tp v kim tra cui nm


mn ton lp 5 - S 11
Phn 1: (3) Chn v ghi li p n ng cho mi bi tp di
y:
1) Mt hnh thang c di hai y l 9,4m v 6,6m, chiu cao l
10,5m. Din tch ca hnh thang l.m2 ?
A) 168 B)84 C) 160 D) 78,75
2) Mt hnh trn c r = 8cm th c chu vi l .cm ?
A) 50,24 B) 25,12 C) 12,56 D) 200,96
3) Mt hnh tn c d = 6dm th c din tch l .dm2 ?
A) 113,04 B) 18,84 C) 28,26 D) 28,36
7
4) c vit thnh phn s thp phn l:
20
70 35 14 7
A) B) C) D)
200 100 40 100
2
5) Bit s bi trong hp l 12 vin. Vy hp bi c tt c bao nhiu
5
vin bi ?
A) 18 B) 24 C) 60 D) 30
6) 32m = km?
A) 0,32 B) 0,032 C) 3,2 D) 32
Phn 2:
Bi 1: (1) Tnh : a) 21,76 x 2,05 b) 75,95 : 3,5
Bi 2: (2) Tnh gi tr biu thc : a) ( 6,24 + 1,26 ) : 0,75
b) 30,8 - 6,25 x 14,4 : 3
Bi 3: (2) Tm y a) 3,75 : y = 15 : 10 b) 3,2 x y =
22,4 x 8
Bi 4: (1,5)Mt b c hnh hp ch nht c chiu di 0,5m, chiu

4
rng 0,3m. Trong b cha 48 lt nc v mc nc ln n chiu cao
5
ca b. Tnh chiu cao ca b.
Bi 5: (0,5) Tm s t nhin nh nht khc 0 cng chia ht cho 2; 3;
4; 5 v 6.
Trng Tiu hc Minh Hng n tp v kim tra cui nm
mn ton lp 5 - S 12
Phn 1: (3) Chn v ghi li p n ng cho mi bi tp di
y:
1) 196% : 8 = ?
A) 2,45% B) 24,5% C) 2,45 D) 24,5
2) 6,8 dm3 = . cm3 ?
A) 68 B) 680 C) 6800 D) 68000
3) Mt mt, ba phn mi mt c vit l:
3 3
A) 1 m B) 1m m C) 1,3m D) 1m3
10 10
4) Mt hnh thang c tng di 2 y l 8,6m v chiu cao l 4m
th c din tch l:
A) 4,3 m2 B) 6,3 m2 C) 17,2 m2 D) 34,4
m2
12
5) : 6 = ....?
15
2 72 35 8
A) B) C) D)
15 15 48 9
6) 1,5gi = gi.pht ?
A) 1gi 5pht B) 1gi 10pht C) 1gi 20pht D)
1gi 30pht
Phn 2:
Bi 1: (2) Tnh : a) 21,63 x 2,05 b)12pht 20giy x 4
c) 26,64 : 37
Bi 2: (2) Tnh gi tr biu thc : a) ( 5 - 2,5 ) x 3,14
3 4
b) x3 -
12 8
Bi 3: (2) Mt mnh vn hnh thang c tng di hai y

4
140m, chiu cao bng tng di hai y.
7
a) Tnh din tch mnh vn .
b) Ngi ta s dng 30,5% din tch mnh vn trng xoi, phn
cn li trng nhn. Tnh din tch trng nhn, trng xoi.
Bi 4: (1) Mt ca n i t A n B vi vn tc 12km/gi. Ca n khi
hnh lc 7gi 30 pht v n ni lc 11gi 15pht, Tnh qung ng
AB.

Trng Tiu hc Minh Hng n tp v kim tra cui nm


mn ton lp 5 - S 13
Phn 1: (3) Chn v ghi li p n ng cho mi bi tp di
y:
x
1) S thch hp thay vo x : 0 = l:
9
A) 9 B) 7 C) 0 D) 1
1752
2) c vit di dng s thp phn l:
100
A) 1,752 B) 17,52 C) 175,2 D) 1752
3) 5m 7dm c vit theo n v mt l:
7
A) 5 m B) 57dm C) 5,7m D) C A v C u
10
ng.
x
4) S thch hp thay vo x : < 1 l:
2
A)3 B) 4 C)2 D) 0
7 3 10 12 4
5) Cc phn s ti gin dy cc phn s ; ; ; ; l:
49 8 50 25 8
4 3 3 4 12 7 3 12
A) & B) & C) & D) &
7 8 8 18 25 49 8 25
6) S 2,46 vit vit bng t s phn trm l:
A) 2,46% B) 24,6% C) 246% D) 426%
Phn 2:
Bi 1: (1) Tnh : a) 5gi 19pht x 4 b) 48pht 15giy :
5
Bi 2: (2)Tm y a) 473,4 x y = 315,6 x 12 b) 136,5 -
y = 5,4 : 1,2
Bi 3: (2) Mt mnh t hnh thang c tng di hai y l
89m, di hai y hn chiu cao 18,6m. Trong mnh dt c
mt h nc hnh lp phng cnh 3,6m. Tnh din tch cn li ca
mnh t.
Bi 4: 1,5) Mt t i t A lc 6gi v n B lc 10g 45pht vi
vn tc 48km/gi. Tnh qung ng AB bit t ngh dc ng
15pht.
59
Bi 5: (0,5) Cho phn s . Hi phi chuyn t t s xung mu
85

1
s bao nhiu n v c phn s mi c gi tr bng
3

Trng Tiu hc Minh Hng n tp v kim tra cui nm


mn ton lp 5 - S 14

Phn 1: (3 im ) Ghi li p n ng cho mi bi tp di y:


Bi 1: 0,8 % = . ?
8 8 8
A) B) C) D) 8
10 100 1000
Bi 2) Ch s 7 trong s 32,764 c gi tr :
7 7 7
A) 7 B) C) D)
10 100 1000
Bi 3: 8m2 5dm2 = ..m2 ?
A) 8,05 B) 8,5 C) 85 D) 805
Bi 4: 2 gi 15 pht = gi ?
A) 2,2 B) 2,25 C) 2,75 D)
2,5
Bi 5: Hnh trn c ng knh 4 dm c din tch l :
A) 12,56 dm2 B) 50,24 dm2 C) 25,12 dm2
D) 6,28 dm2
Bi 6: Nu gp cnh ca mt hnh lp phng ln 2 ln th th tch
ca n gp ln my ln?
A) 2 B) 4 C) 6 D)
8
Phn 2: (7 im)
5 2
Bi 1 ( 2 ) Tnh : a) 77,5 : 2,5 b) -
8 5
Bi 2( 2) Mt ca n i t 6gi 30 pht n 7 gi 45 pht c qung
ng di 30 km. Tnh vn tc ca ca n ?
Bi 3( 2,5 ) Mt tha rung hnh thang c y ln di 120m, y

2
b bng y ln v c chiu cao l 75m. Trung bnh c 100m2 thu
3
hoch 64,5kg thc. Tnh s ki-l-gam thc thu hoch c trn tha
rung .
Bi 4( 0,5): Tnh tng ca 100 s t nhin u tin.

Phng GD&T kin xng kim tra cht lng hc k II


Trng Tiu hc Minh hng Nm hc 2010 - 2011
Mn ton : lp 5 s 15
I trc nghim
Khoanh vo cc ch ci trc cc p n ng.

7
Bi 1. 3 + 8
= ......
7 10 10 31
A 38 B 9
C 8
D 9
2 5
Bi 2. x = ......
5 7
14 2 10
A 35
B 7
C 12
D
25
35
Bi 3. 14 - 4,14 = ......
A 7,14 B 7 C 6,86 D 7,86

Bi 4. php chia 22,4 :18 c s d l:


A. 12 B 0,12 C 1,24 D 0,012
Bi 5. 5270m2 = ....ha......m
2
A 0,5270 B 5,270 C 52,7 D 5270

Bi 6.
0,121dm3 = ......dm3.......cm3
A 1dm3 B 12dm3 1cm3 C 0 dm3 121cm3 D 121dm3 0
21cm3 cm3

II. t lun

Bi 1 tnh
a) 6 gi 45 pht : 5 b) 12 gi 36 pht :12

Bi 2 tm X
56 2
a) 10
: X = 4 b) X x 0,1 = 5
bi 3 mt mnh vn hnh thang c din tch bng din tch hnh
tam gic c cnh y l 50m v chiu cao l 37,5 m.
a) tm di y ln, y b, ca mnh vn hnh thang bit chiu
2
cao ca mnh vn hnh thang l 25 m v y b bng 3
y ln.
b) Trong mnh vn ngi ta trng 40% din tch t l trng cam. tnh
din tch t trng cam?
1
Bi 4 Mt ngi i du lch i c 4
qung ng AB, sau i
1
tip 5
qung ng AB . tnh ra h i c 36 km. hi qung ng
AB di bao nhiu ki l mt ?

Phng GD&T kin xng kim tra cht lng hc k II


Trng Tiu hc Minh hng Nm hc 2010 - 2011
Mn ton lp 5 : s 16
I. trc nghim

Khoanh vo cc ch ci trc p n ng.


Bi 1 thi gian t 7gi 30 pht n 11gi30 pht l........
A 4 gi 30 B 3 gi 30 pht C 4 gi D 5 gi
pht

1
Bi 2 5
th k l.....
A 10 nm B 20 nm C 25 nm D 50 nm

Bi 3 mt hnh tam gic co din tch l 500m2 v y l 40 m th


chiu cao ca n l.....
A 25m B 5,25m C 20m D 10m

Bi 4 Lan bt u hc t lc 21 gi hc v lm xong bi tp ht 1
gi 20 pht. Lan hc xong lc .......
A 2gi 20 B 15 gi 40 C 22 gi 20 pht D 11 gi
pht pht m

Bi 5 0,121km2 = ......ha ...m2


A 1 ha 21m2 B 12ha 1m2 C 121ha D 121m2
1
Bi 6 Bit 95% ca mt s l 475 vy 5
ca s l......
A 19 B 95 C 100 D 500
II. t lun
Bi 1 tnh
a, 25 pht 12 giy : 4
3 6 15
b, : +
8 5 8

bi 2 tnh bng cch thun tin nht


a, 17,64 - ( 5 - 6,36 )
b, 53,68 x 15,6 - 53,68 x 5,6

bi 3 trong mt cuc ua nga, con nga en chy vi vn tc


60km/gi, con nga trng chy vi vn tc 65km/ gi. Sau khi xut pht
15 pht hai con nga cch nhau bao nhiu ki l mt?

Bi 4 gi mt chic ti vi l 3 000 000 ng thu ht khch hng


ngi ta quyt nh gim gi 12%. Hi sau khi gim gi gi ca chic
ti vi l bao nhiu?

Bi 5 tm s abc bit abc + 1133 = abc8

Phng GD&T kin xng kim tra cht lng hc k II


Trng Tiu hc Minh hng Nm hc 2010 - 2011
Mn ton lp 5 : s 17
I. trc nghim

Khoanh vo cc ch ci trc p n ng.


Bi 1 0,6% = .....
6 6 6 6
A 10000
B 1000
C 100
D 10
2
Bi 2 bit 7
s hc sinh ca mt trng Tiu hc l 120 em. hi 95%
s hc sinh trng l bao nhiu em.
A 420 B 399 C 114 D 798

Bi 3 trung bnh cng ca 5,6 ; 6,7 ; 3,7 ; v 7 l.


A 5,75 B 5,57 C 5,5 D 4

Bi 4. 45075 lt = ..... m3
A 45,704 B 457,04 C 4570,04 D 45,74
1
Bi 5. 2
ca 1 s l 30 vy s l.
A 10 B 20 C 40 D 60

Bi 6 2 gi 48 pht =........gi.
A 2,48 B 2,8 C 2,4 D 2,6

II. t lun
Bi 1: Tnh
7 9 1 1
a) 9
+
10
b) 3
2
: 2
4

bi 2 so snh cc phn s sau


3 4 7 8
a) 4
v 5
b) 8
v 7

bi 3: Mt phng hc c dng hnh hp ch nht c chiu rng 7m


chiu di 5 m chiu cao 3,5m ngi ngi ta qut vi trn nh v cc
bc tng pha trong phng. Bit rng mi mt vung ht 40000
nghn ng tin cng v din tch cc ca l 10,7m 2 , hy tnh s
tin qut vi.

Bi 4 huyn v Vn cng i xe p n trng. Nh Huyn cch tr-


ng 2400m nh Vn cch trng 3000m. hai ban cng i vi vn tc 12
km/gi v cng xut pht lc 7 gi. Bn no n trc v n trc bao
lu?

Phng GD&T kin xng kim tra cht lng hc k II


Trng Tiu hc Minh hng Nm hc 2010 - 2011
Mn ton: s 18
I. trc nghim :
Khoanh vo cc ch ci trc p n ng.

Bi 1. mt con nga phi 35km/gi trong 12 pht. Qung ng con


nga i l
A 4,2km B 7km C 29,16km D 70km

Bi 2. (2gi 15 pht + 5 gi 13 pht ) : 3 = .........


A 2 gi 15 B 2gi 25 pht C 2 gi 35 pht D 2 gi 45
pht pht
Bi 3
1,2 gi = ..... pht
A 62 B 72 C 102 D 82

Bi 4 Din tch xung quanh ca hnh hp ch nht c a: 4cm; b:


2cm ; c: 3cm
l:
A 28cm2 B 36,0 cm2 C 40 cm2 D 36 cm

Bi 5 mt lp hc c 12 hc sinh n v 18 hc sinh nam. t s % gia


hc sinh n v hc sinh c lp l.
A 15% B 25% C 35% D 40%

Bi 6 0,064kg =........g
A 64 B 6,4 C 0,64 D 0,064

II. t lun
Bi 1 Vit cc hn s sau thnh s thp phn:
1 4 3 12
4 3 2 1
2 5 4 25
Bi 2: tm X:
a) X x 10 = 1,643 + 7,357
0,16
b) X
= 2 - 0,4
bi 3: mt xe my i t A lc 8 gi 37 pht vi vn tc 36km/gi. n
11 gi 7 pht mt t cng i t A ui theo xe my vi vn tc
54km/ gi hi t ui kp xe my lc my gi?

Bi 4: Mt b nc dng hnh hp ch nht c kch thc trong lng b


l chiu di 1,8m chiu rng 1,5m chiu cao l 1,2m. lng nc trong b
bng 75% th tch b.
a) trong b c bao nhiu lt nc.
b) 80% th tch b c nc th phi thm vo b bao nhiu
lt nc?

Bi 5: din tch ca hnh trn nh th no khi bn knh ca n tng


ln 20%.