Vous êtes sur la page 1sur 3

FULL DE REPONSABILITAT MENORS DE 16 ANYS

FANMEETING + CONCERT 24K 24K EUROPE FANMEETING TOUR


BARCELONA; 5 D AGOST DE 2017

1. Nom i Cognoms del tutor legal:

Sr./ Sra...........................,.amb DNI n ........

Nom y Cognoms dels menors dedat (indicar parentiu amb els menors):

Sr. /Sra............, amb DNI n.


Sr. /Sra............, amb DNI n....
Sr. /Sra........, amb DNI n....
Sr. /Sra...., amb DNI n....

A travs de lactual document, expresso el meu consentiment com a progenitor/ tutor i accepto
la meva responsabilitat de que els menors anteriorment citats accedeixin al fanmeeting i concert
de 24K en Barcelona el dia 5 dAgost de 2017 en la meva companyia.

2. En cas que el pare/ la mare/ el tutor legal del menor no acompanyi al menor/ menors citats a
linterior del recinte.

Autoritzaci per custodiar al menor/ els menors a linterior del recinte:

Sr./ Sra............, amb DNI n

Manifesta que es pare/ mare/ tutor dels menors que a continuaci es citen:

Sr. /Sra........., amb DNI n........


Sr. /Sra........., amb DNI n....
Sr. /Sra....., amb DNI n....
Sr. /Sra....., amb DNI n....

Y autoritza a:
Sr. /Sra......................, amb DNI n:.
A responsabilitzar-se dels menors citats a linterior del recinte durant la celebraci del
fanmeeting i concert de 24K el dia 5 dAgost de 2017 en Barcelona.

En tots cas, tant pare/ mare/ tutor/ persona autoritzada, en signar aquest document i presentar la
fotocpia de DNI/NIE/Passaport declara estar en ple coneixement de les condicions de compra i
venda de les entrades exposades als menors i les accepta sense restriccions. Aix mateix, es declara
total i nic responsable de la protecci i custdia del menor/ menors citats en el document
comprometent-se a vetllar per la seva seguretat i benestar durant la celebraci del
fanmeeting i concert de 24K.

D'igual forma aprova la responsabilitat d'impedir el consum per a part del / els menors citats en
aquest document de substncies com a alcohol, tabac o estupefaents; i d'evitar qualsevol situaci
de risc o perill per al menor, o que ell mateix pugui ocasionar. Especialment guardar especial zel
en la guarda i custdia durant la celebraci de les actuacions artstiques situant al menor/s en llocs
segurs.
Els responsables dels menors i aquests mateixos eximeixen de qualsevol responsabilitat a
l'empresa organitzadora de l'esdeveniment pels danys i / o perjudicis que els menors
poguessin patir o provocar, a ms de proclamar-se com a responsables nics dels danys i
perjudicis esmentats.

Les dades personals incloses en el present document se cedeixen a Royal-Unitrade GmbH


SkeYAce. exclusivament als efectes exposats, sense que Royal-Unitrade GmbH SkeYAce
pugui fer cap altre s amb els mateixos. 1

Finalment, consent fermament que l'entitat no retorni l'import abonat al menor o es denegui la
seva entrada al recinte, en cas d'haver incomplit alguna de les condicions o de no haver aportat
la documentaci correcta i necessria. Quedant ents que l'incompliment de qualsevol dels
punts anteriors pot suposar l'expulsi del recinte, tant del Tutor o persona autoritzada, com dels
menors al seu crrec.

Firmat. El Tutor (Nom, Cognoms y DNI)

Firmat. LAutoritzat (Nom, Cognoms y DNI)

1 En compliment de la Llei Orgnica 15/1999 del 13 de desembre, de Protecci de Dades de Carcter Personal (LOPD),
s'informa que les dades de carcter personal facilitats passaran a formar part d'un fitxer el titular del com, i
responsable s Royal-Unitrade GmbH SkeYAce amb l'nica finalitat de gestionar i controlar l'accs de menors en les
installacions. Pot exercitar els seus drets d'accs, rectificaci, cancellaci i oposici, mitjanant sollicitud per escrit
amb la referncia "Tutela Drets LOPD" i dirigida a skey.ace@gmail.com
AUTORITZACI MAJORS DE 16 ANYS

FAMEETING + CONCERT 24K 24K EUROPE FANMEETING TOUR


BARCELONA; 5 D AGOST DE 2017

D/D major dedat amb DNI n amb domicili a aquests efectes


en amb n de telfon en qualitat de pare/mare/tutor/a legal
(senyalar el que procedeixi) del menor , amb DNI n
por mitj del present sollicito la AUTORIZACI DE LORGANIZACI PERQU EL MENOR
PUGUI ASISSTIR al fanmeeting + concert de 24K que se celebrar a la Sala Apolo, el prxim
5 dagost a la ciutat de Barcelona, fent-me responsable dels danys que per les seves accions u
omissions pogus el/la mateix/a realitzar.

El menor haur de tenir complits 16 anys el dia de lesdeveniment seleccionat per a la seva
assistncia

Igualment queda advertit que el menor no podr adquirir ni consumir begudes alcohliques, tabac
o substancies estupefaents en el propi recinte durant el fanmeeting i/o el concert.

Les dades personals incloses en el present document se cedeixen a Royal-Unitrade GmbH


SkeYAce. exclusivament als efectes exposats, sense que Royal-Unitrade GmbH SkeYAce pugui
fer cap altre s amb els mateixos.2

Firmat. El Tutor (Nom, Cognoms y DNI)

2
En cumplimiento de la Lei Orgnica 15/1999 del 13 de diciembre, de Proteccin de Datos de Carcter Personal
(LOPD), se informa que los datos de carcter personal facilitados pasarn a formar parte de un fichero el titular del
cual, y responsable es Royal-Unitrade GmbH SkeYAce con la nica finalidad de gestionar y controlar el acceso de
menores en las instalaciones. Puede ejercitar sus derechos de acceso, rectificacin, cancelacin y oposicin, mediante
solicitud por escrito con la referencia "Tutela Derechos LOPD" y dirigida a skey.ace@gmail.com