Vous êtes sur la page 1sur 25

2014

Hng dn s dng
Bin tn SS2 series
SS2 series Quick Start

Thit b iu khin T ng ha SHIHLIN


Cng ngh Mitsubishi, xut x i Loan
Website: seec.com.tw

Shihlins Support
Hanoi, 2014
QuickStart SS2 series

Mc lc
Li gii thiu ............................................................................................................... 2

Quy nh bo hnh sn phm ............................................................. 3

Nhng ch khi s dng bin tn............................................................................ 4

Phn I: La chn thit b v u ni ......................................................................... 5

1. La chn thit b ....................................................................................................... 5

2. u ni ..................................................................................................................... 8

Phn II: Ci t tham s ............................................................................................. 11

1. Qui trnh thc hin ci t bng bn phm ................................................................ 11

2. Ci t cc tham s c bn ...................................................................................... 12

Phn III: V d p dng ............................................................................................... 17

1. V d 1 ...................................................................................................................... 17

2. V d 2 ...................................................................................................................... 18

3. V d 3 ...................................................................................................................... 19

Phn IV: Bng m li v cch khc phc ................................................................. 20

1
QuickStart SS2 series

Li gii thiu

Cng ty c phn thng mi v T ng ha ADI xin knh cho qu khch!


Cng ty ADI chng ti chuyn hot ng trong lnh vc o lng, iu khin v T
ng ha.
Vi trit l kinh doanh ADI, cng nng tm tr tu Vit v phng chm hot ng:
ng dng-Pht trin-Sng to, ton th i ng nhn vin trong cng ty lun n lc
phn u, cng nhau to ra nhng gi tr mang hm lng cht xm cao phc v qu
khch hng mt cch tt nht. Cng vi , cng ty ADI lun ch trng vic phi hp cht
ch vi khch hng cng nh cc i tc nc ngoi va c th m bo cht lng
phc v tt nht, va cp nht cng ngh tin tin nhanh chng. T cng ty ADI lun
mang li cho khch hng nhng sn phm cht lng tt , chi ph thp v hin i.
Cng ty ADI cng l i l phn phi chnh thc sn phm T ng ha ca nhiu hng
tn tui nh: Shihlin (i Loan), HanyoungNux (Hn Quc), Rockwell (M), ALIA
(M), Delta (i Loan), ABB ,Siemens (c)
Cng ty ADI m nhn cc dch v: T vn - Thit k - Cung cp - Lp t - Bo tr tt
c cc h thng o lng, iu khn v gim st, cc h PLC, SCADA, HMI hay cc h
thng cn tu, oto-bng ti...
Qu khch c th tm hiu chi tit hn v Cng ty c phn Thng mi v T ng ha
ADI chng ti ti website: http://adi-jsc.com.vn/
Vn phng cng ty :
a ch : S 2 - 20 /331 Trn Kht Chn - Hai B Trng - H ni
Tel: (04) 3972 3761, Fax: 04 3972 3350

Cng ty ADI xin knh chc qu khch an khang thnh vng!

Gim c
L Hng Quyt

2
QuickStart SS2 series

Quy nh bo hnh sn phm

Thi gian bo hnh sn phm


Bo hnh 12 thng k t ngy xut bn i vi Bin tn
Bo hnh 06 thng k t ngy xut bn i vi ph kin Bin tn: Mn hnh, card m
rng
iu kin bo hnh
- Sn phm cn trong thi gian bo hnh v nguyn nhn h hng do li ca nh sn
xut
- Sn phm phi cn nguyn tem nim phong ca nh sn xut, phn phi khng b
rch hoc ty xo, co sa
- Khng bo hnh nhng sn phm b h hng do tai nn (thin tai, chy n, nc
vo, cn trng,...) hoc s dng sn phm khng ng theo hng dn s dng km
theo my.
- Sn phm h hng do ngi s dng: ri v, u ni khng ng theo hng dn,
la chn thit b khng ph hp
- Ngoi nhng iu kin trn, tt c cc sn phm s c sa cha tnh ph tu theo
tnh trng h hng

3
QuickStart SS2 series

Nhng lu quan trng khi s dng bin tn:


+ Chn cng sut ph hp vi ng c: Vi cc ng dng chy ti nh (Nh qut, bm)
th c th chn cng sut bin tn tng ng vi cng sut ng c. Cn i vi cc ng
dng ti nng nh cu trc, my nghin, thang my, nn kh th nn chn cng sut bin
tn cao hn 1 cp so vi cng sut nh mc ng c.
+ La chn loi bin tn ph hp vi mi trng lp t: v mi trng Vit Nam kh nng
m nn khi la chn bin tn cn ch ti vic n c nhit i ha hay cha. Thng
thng bin tn khi c nhit i ha s c kh nng hot ng nhit khong 50oC
v m di 90%RH. Ngoi ra cng cn ch n mi trng lp t: thng thong, ko c
kh gas, bi bn hay cht n mn
+ c k ti liu HD trc khi lp t, s dng: v mi loi bin tn s c cch thc u ni
v ci t khc nhau nn trc khi i vo hot ng ngi s dng cn tm hiu k xem loi
bin tn u ni nh th no, c cn thm thit b ph tr no khng hay nn ci t
nhng tham s no v khng nn thay i nhng tham s no
+ Thng thng bin tn lun c chc nng lu gi cc cnh bo li. Khi xy ra li, ngi
vn hnh nn ghi li nhng li v tnh trng khi xy ra li phc v cho cng tc khc
phc s c sau ny.

4
QuickStart SS2 series

Phn I: La chn thit b v u ni cho bin tn SS2


1. La chn thit b
1.1. Chn bin tn
- Bin tn SS2 series cung cp 3 model sau: 1 pha 220VAC, 3 pha 220VAC v 3 pha
380VAC.
Series 1 pha 220V

5
QuickStart SS2 series
Series 3 pha 220V

Series 3 pha 440V

6
QuickStart SS2 series
1.2. Chn cc thit b ph tr khc.
+ Bng la chn in tr hm cho bin tn SS2 series:

+ Cc thit b khc (B lc nhiu EMI, B lc tn hiu AC reactor) vui lng tham kha chi tit
trong ti liu gc.

CH :
- Khi chn in tr hm th gi tr cng sut c th nh hn gi tr trong bng nhng gi tr
in tr bt buc phi ln hn hoc bng. Nu khng c th gy h hng cho bin tn.

7
QuickStart SS2 series
2. u ni
+ S u ni hon chnh cho bin tn SS2 nh sau:

8
QuickStart SS2 series
+ Gii thch ngha cc chn u:
STT Chn ngha
1 R, S, T Cp ngun cho bin tn

2 U, V, W a ra ng c
3 +/P, PR u in tr hm (nu c)
Chn chung cho cc chn STF, STR, RES, M0, M1, M2 vi iu kin
4 PC phi gt cng tc SINK/SOURCE v pha SOURCE. Chn ny cp
ngun 24VDC.
Chn chung cho cc chn STF, STR, RES, M0, M1, M2 vi iu kin
5 SD
phi gt cng tc SINK/SOURCE v pha SINK.
Mc nh c chc nng iu khin chy thun. C th thay i bng
6 STF
tham s P83. Chn ny c tc dng khi chn kiu iu khin bn ngoi.
Mc nh c chc nng iu khin chy ngc. C th thay i bng
7 STR
tham s P84. Chn ny c tc dng khi chn kiu iu khin bn ngoi.
Mc nh c chc nng reset li bin tn. C th thay i bng tham s
8 RES
P86. Chn ny c tc dng khi chn kiu iu khin bn ngoi.
Mc nh c chc nng iu khin ng c chy cp tc th nht
9 M0 ( tham s P4). C th thay i bng tham s P80. Chn ny c tc
dng khi chn kiu iu khin bn ngoi.
Mc nh c chc nng iu khin ng c chy cp tc th 2 (
10 M1 tham s P5). C th thay i bng tham s P81. Chn ny c tc dng
khi chn kiu iu khin bn ngoi.
Mc nh c chc nng iu khin ng c chy cp tc th 3 (
11 M2 tham s P6). C th thay i bng tham s P82. Chn ny c tc dng
khi chn kiu iu khin bn ngoi.
12 10 Cp ngun 10V cho bin tr iu khin tc ng c.
Ni vi chn chy ca bin tr hoc tn hiu iu khin analog 0~10V
13 2
a v.
Ni vi chn + ca tn hiu iu khin 4-20mA (hoc 0-5, 0-10V) a v.
14 4
Tham kho chi tit ti tham s P17.
u ra tn hiu analog 0~10V, ni vi b ng h hin th.
15 AM
Chc nng chn ny c th thay i bng tham s P54.

9
QuickStart SS2 series
16 5 Chn chung cho cc chn 2, 4, 10, AM.
Tip im role thng m a chc nng. Mc nh l khi c li s ng
17 A
tip im ny li. C th thay i bng tham s P85.
Tip im role thng ng a chc nng. Mc nh l khi c li s m
18 B
tip im ny ra. C th thay i bng tham s P85.
19 C Chn chung cho 2 chn A v B.
Chn u ra iu khin a chc nng. Mc nh s xut tn hiu ra khi c
20 SO, SE lnh chy RUN bin tn. C th thay i bng tham s P40.
Ch dng ngun 12-24VDC cho 2 chn ny.
21 RJ-45 Cng kt ni truyn thng RS485.

CH :

Cp ngun ng vi gi tr cho bin tn


Tuyt i khng u ngc u vo/ra ( R-S-T vi U-V-W)
Nu khng dng in tr x th khng ni bt k dy no vo chn +P, PR

Khng ngn mch 2 chn SD v PC vi nhau


Dy tn hiu analog v dy ng lc cch nhau ti thiu 30cm v c lp bo v.

Mi h hng do u ni khng ng hng dn, quy nh s khng c bo hnh !

10
QuickStart SS2 series
Phn II: Ci t tham s
1. Quy trnh thc hin ci t bng bn phm.

11
QuickStart SS2 series
2. Ci t cc tham s c bn
2.1. Ci t ch iu khin
Tham s Gi tr ngha
C th iu khin trc tip trn bn phm hay bng cc cc iu khin
0 bn ngoi. Ngoi ra cng cho php thc hin chy JOG ngay bng bn
phm.
1 Ch cho php iu khin bng bn phm (k c chy JOG)
2 Ch cho php iu khin bng cc cc iu khin bn ngoi.
3 Ch cho php iu khin bng truyn thng
Cho php thay i tn s bng bn phm v iu khin ng c
4
(chy/dng, o chiu) bng cc cc bn ngoi.
Cho php thay i tn s bng tn hiu analog bn ngoi, chy theo tn
P79
5 hiu xung hay chy theo cc cp tc v iu khin ng c bng
bn phm.
Cho php thay i tn s bng truyn thng hay chy theo cc cp tc
6
v iu khin ng c bng cc cc iu khin bn ngoi
Cho php thay i tn s bng tn hiu analog bn ngoi, chy theo tn
7 hiu xung hay chy theo cc cp tc v iu khin ng c bng
truyn thng
Cho php thay i tn s bng bn phm hay chy theo cc cp tc
8
v iu khin ng c bng cc cc iu khin bn ngoi.

2.2. Ci t tn s hot ng
Tham s Gi tr ngha
P1 0-120 t gii hn tn s ln nht khi hot ng
P2 0-120 t gii hn tn s nh nht khi hot ng
t gii hn tn s ln nht khi hot ng (nu ng dng i hi tn
P18 120-650
s cao hn 120Hz)
t tn s tham chiu khi hot ng. Tn s ny lin quan n qu
P20 0-140
trnh tng, gim tc ca bin tn.
P38 1-400 Tn s ln nht cho php c iu khin bi tn hiu qua cc 2-5
P39 1-400 Tn s ln nht cho php c iu khin bi tn hiu qua cc 4-5

12
QuickStart SS2 series
2.3. Ci t thi gian tng/gim tc
Tham s Gi tr ngha
P7 0-360 Thi gian tng tc t 0 Hz n tn s t P20
P8 0-360 Thi gian gim tc t tn s t P20 n 0Hz.

2.4. Ci t tn hiu analog iu khin tc


Tham s Gi tr ngha
Chn di in p iu khin qua cc s 2-5:
P73 0, 1
Chn 0: t 0-5V; chn 1: t 0-10V
P192 0-10 Gi tr in p iu khin nh nht bng cc s 2-5
P193 0-10 Gi tr in p iu khin ln nht bng cc s 2-5
P194 0-60 Tn s tng ng khi tn hiu iu khin bng tham s t P192
P195 0-400 Tn s tng ng khi tn hiu iu khin bng tham s t P193
La chn kiu tn hiu iu khin a vo cc s 4-5
P17 0-2
Chn 0: 4-20mA, chn 1: 0-5V, chn 2: 0-10V
P196 0-60 Tn s tng ng khi tn hiu iu khin bng tham s t P198
P197 0-400 Tn s tng ng khi tn hiu iu khin bng tham s t P199
P198 0-20 Gi tr in p/dng in iu khin nh nht bng cc s 4-5
P199 0-20 Gi tr in p/dng in iu khin ln nht bng cc s 4-5

2.5. Ci t chy theo nhiu cp tc (Ti a 16 cp)


Gi s trong trng hp chy vi 3 cp tc khc nhau:
Tham s Gi tr ngha
P4 0-650 Tn s tng ng vi cp tc th nht (Ch nh bi cc M0)
P5 0-650 Tn s tng ng vi cp tc th 2 (Ch nh bi cc M1)
P6 0-650 Tn s tng ng vi cp tc th 3 (Ch nh bi cc M2)
P80 2 Bt chc nng iu khin ng c vi cp tc th nht t P4
P81 3 Bt chc nng iu khin ng c vi cp tc th 2 t P5
P82 4 Bt chc nng iu khin ng c vi cp tc th 3 t P6

13
QuickStart SS2 series
Khi mun chy cp tc no th ch cn ngn mch chn tng ng vi chn SD hoc
PC (ty cch u dy). Ti mi 1 thi im ch c php chy 1 cp tc m thi. Nu ko
chy theo cp tc no th s quay v iu khin bng chit p.

2.6. Ci t ch hm 1 chiu
Tham s Gi tr ngha
P10 0-120 Tn s bt u thc hin hm 1 chiu
P11 0-60 Thi gian duy tr hm 1 chiu
in p hm 1 chiu. Gi tr cng ln th lc hm cng mnh.
P12 0-30 (Ch ci t tham s ny cn thn v n nh hng n trc ng
c)
Bt/ tt chc nng hm DC trc khi chy
P242 0-1
Chn 0: Tt chc nng ny, chn 1: Dng chc nng ny
P243 0-60 Thi gian hm DC trc khi chy
P244 0-30 in p hm DC trc khi chy.

2.7. Ci t truyn thng


Tham s Gi tr ngha
Chn tc truyn thng
P32 0-3
Chn 0: 4800bps, chn 1: 9600bps chn 2: 19200bps
Chn giao thc truyn thng
P33 0-1
Chn 0: MODBUS, chn 1: SHIHLIN
P36 0-254 a ch ca bin tn
di bit d liu
P48 0-1
Chn 0: 8bit, chn 1: 7bit
Bit dng
P49 0-1
Chn 0: 1 bit, chn 1: 2 bit
Tnh u tin khi truyn d liu
P50 0-2
Chn 0: Ko u tin, chn 1: u tin bit chn, chn 2: u tin bit l
Ty chn cc tham s khi dng giao thc MODBUS
P154 0-5 0: MODBUS ASCII (1.7.N.2)
1: MODBUS ASCII (1.7.E.1)

14
QuickStart SS2 series
2: MODBUS ASCII (1.7.O.1)
3: MODBUS RTU (1.8.N.2)
4: MODBUS RTU (1.8.E.1)
5: MODBUS RTU (1.8.O.1)
Th t: (Bit khi u. di bit d liu. Tnh u tin. Bit dng)

2.8. Ci t cc chc nng nng cao khc


Tham s Gi tr ngha
P0 0-30 Momen khi khi ng. Gi tr cng ln th dng khi ng cng cao.
Tn s c bn, nh hng n c tnh dng in, momen ng c.
P3 0-650
Tng gi tr ny s gim dng in vo ng c.
in p ln nht t vo ng c, nh hng n c tnh dng in,
P19 0-9999 momen ng c.
Nn gii hn gi tr ny tng ng vi in p cp cho bin tn.
La chn c tnh ti ph hp.
P14 0-13
Chi tit tham kho ti trang s 50 ti liu gc.
Mc bo v chng kt.
P22 0-400%
Chi tit tham kho ti trang s 53 ti liu gc.
P28 0-31 H s lc tn s u ra. Chi tit tham kho ti trang s 54 ti liu gc.
P37 0-5000 Hin th tc n v vng/pht thay cho n v Hz thng thng
H s lc tn hiu u vo.
P60 0-31
Chi tit tham kho ti trang s 89 ti liu gc.
Chn cch thc khi dng ng c
P71 0-1 Chn 0: ng c dng t do theo qun tnh
Chn 1: Dng theo thi gian t P8
Tn s sng mang. Gi tr cng cao th ng c chy cng m, t ku
P72 1-15 nhng bin tn s nng hn. Ch iu chnh khi ng c c hin tng
ku khi hot ng v tng dn n ko qu 10kHz.
Chc nng cho php hay ko cho php thay i tham s.
P77 0-2
Chi tit tham kho ti trang s 96 ti liu gc
Chc nng cho php hay ko cho php o chiu ng c .
P78 0-2
Chi tit tham kho ti trang s 96 ti liu gc

15
QuickStart SS2 series
P80-P84 (Ty Ty chn chc nng cho cc chn u vo iu khin (M0, M1, M2,
P86 chn) STF, STR, RES)
Ty chn chc nng hot ng cho role a chc nng
P85 0-10
Chi tit tham kho ti trang s 82 ti liu gc
iu chnh lch tn hiu in p iu khin.
P139 0-100
Chi tit tham kho ti trang s 74 ti liu gc
iu chnh khuych i tn hiu in p iu khin.
P140 0.1-200
Chi tit tham kho ti trang s 74 ti liu gc
P300 0-2 Chn ch iu khin cho bin tn
P998 Khi phc ton b tham s v mc nh ban u

16
QuickStart SS2 series

Phn III: V d p dng


1. V d 1
+ Yu cu: iu khin trc tip trn bin tn, di tn s t 0 n 50Hz. Thi gian tng/gim
t 0-50Hz l 10s. Khi dng c hm 1 chiu ( ch bt u hm khi tn s nh hn 30Hz, thi
gian hm l 0 v mc hm l 8%).
+ Thc hin u ni:

+ Thc hin ci t:
STT Tham s Gi tr
1 P1 50
2 P2 0
3 P7 10
4 P8 10
5 P10 30
6 P11 0
7 P12 8
8 P20 50
9 P79 1

17
QuickStart SS2 series
2. V d 2
+ Yu cu: iu khin bng cc cc bn ngoi, c o chiu, iu chnh tc bng
chit p t 0-10V. Hm t do, thi gian tng tc l 15s. Di tn s hot ng t 5-60Hz.
Khi c li xut hin th bt n bo. Reset bin tn bng bn phm.
+ Thc hin u ni:

+ Thc hin ci t:
STT Tham s Gi tr
1 P1 60
2 P2 5
3 P7 15
4 P71 0
5 P20 60
6 P38 60
7 P73 1
8 P79 2
9 P85 5

18
QuickStart SS2 series
3. V d 3
+ Yu cu: iu khin bng cc cc iu khin bn ngoi, iu chnh tc bng tn hiu 4-
20mA a v t cm bin. Di tn s tng ng t 4-20mA l 0-30Hz. ng c ch chy
theo 1 chiu (chy thun). Kha ko cho thay i tham s sau khi ci t xong.
+ Thc hin u ni:

+ Thc hin ci t:
STT Tham s Gi tr
1 P1 30
2 P2 0
3 P39 30
4 P78 1
5 P79 2
6 P81 5
7 P196 0
8 P197 30
9 P198 4
10 P199 20
11 P77 1

19
QuickStart SS2 series

Phn IV: Bng m li

M Hin th Nguyn nhn Khc phc


1. Cp ngun n nh
1. St ngun 2. Tt chc nng Reset (RES)
2. Chc nng Reset ang bt 3. Kt ni ng theo hng dn
ERROR Er r o r 3. Kt mi gia iu khin- 4. Thay th bin tn
ng lc b li 5. Khi ng li bin tn
4. Hng mch iu khin
5. Li CPU
Khi ng li bin tn.
OC0 OC0 Nu vn ko c th hy mang i sa
cha
OC1 Dng in u ra ln gp 2
OC1
ln nh mc 1. Tng thi gian tng/gm tn s
OC2 OC2 2. Ko tng ti t ngt
OC3 3. Kim tra ngn mch cc U,V,W
OC3
OV0 Ou 0
Ou 1 1. Tng thi gian tng/gm tn s
OV1 2. Kim tra in tr hm gi cc P v PG
Ou 2 Qa p gia cc P v N
OV2 3. Kim tra tham s P30,P70 c chnh
Ou 3 xc ko
OV3

THT Ko bin tn qu ti
THT IGBT b qu nhit
trong thi gian di

THN 1. Kim tra li tham s P9


THN Relay bo v qu nhit
2. Gim bt ti
1.Kim tra cng sut ca role nhit c
OHT OHT Relay nhit bn ngoi ph hp vi ng c ko
b qu nhit 2. Gam bt ti
Ci t cc tham s truyn thng chnh
OPT OPT 1. Li kt ni truyn thng xc v thc hin kt ni ng theo
2. Truyn thng b ngt hng dn
EEP EEP
Li ROM a n ni bo hnh, sa cha.

20
QuickStart SS2 series

1. Dng bin tn s cng sut ph hp


1. Cng sut bin tn v 2. Kim tra li gi tr phn hi.
ng c ko tng thch t li gi tr ich ty theo gi tr phn hi
PID Pi d 2. Gi tr ich PID hay gi tr 3. Kim tra li cc thit b nh: cm bin,
phn hi qu gii hn chit p... cn tt ko
3. Li thit b ngoi vi

CPU CPU Nhiu t trng Gim bt cc thit b ngoi vi


OLS OL S Qu ti Gim ti v tng gi tr P22

SCP SCP Ngn mch u ra


Kim tra li u ni ng theo hng dn
1. Kim tra nhit mi trng xung
NTC quanh
NTC Nhit IGBT qu cao
2. Kim tra li h thng lm mt cho bin
tn
1. ng c qu ti
OL2 OL 2 2. Tham s P155, P156 qu 1. Gim ti
cao 2. Gim gi tr P155 v P156
1. Kim tra li u ni
CPR CPR Li CPU 2. Kim tra li cc tham s ci t
3. Gim nhiu xung quanh
Aer Xem chi tit trong ti liu hng dn km
Aer u ra 4-5 b ngt bt thng
theo

Ch : Khi cnh bo xut hin, bin tn s trng thi dng

21
QuickStart SS2 series
HD c th cch khc phc 1 s li thng gp:

22
QuickStart SS2 series

23
QuickStart SS2 series

24