Vous êtes sur la page 1sur 950

MONITEUR BELGISCH

BELGE STAATSBLAD
Publication conforme aux articles 472 478 de la Publicatie overeenkomstig artikelen 472 tot 478 van de
loi-programme du 24 dcembre 2002, modifis par les programmawet van 24 december 2002, gewijzigd door de
articles 4 8 de la loi portant des dispositions diverses du artikelen 4 tot en met 8 van de wet houdende diverse
20 juillet 2005. bepalingen van 20 juli 2005.

Le Moniteur belge peut tre consult ladresse : Dit Belgisch Staatsblad kan geconsulteerd worden op :
www.moniteur.be www.staatsblad.be
Direction du Moniteur belge, chausse dAnvers 53, Bestuur van het Belgisch Staatsblad, Antwerpsesteen-
1000 Bruxelles - Directeur : Wilfried Verrezen weg 53, 1000 Brussel - Directeur : Wilfried Verrezen
Numro tl. gratuit : 0800-98 809 Gratis tel. nummer : 0800-98 809
187e ANNEE N. 200 187e JAARGANG

VENDREDI 11 AOUT 2017 VRIJDAG 11 AUGUSTUS 2017


PREMIERE EDITION EERSTE EDITIE

SOMMAIRE INHOUD

Avis officiels Officile berichten

Cour des Comptes Rekenhof

Publication en excution de larticle 7, 3, des lois spciale et Publicatie in uitvoering van artikel 7, 3, van de bijzondere en de
ordinaire du 26 juin 2004 excutant et compltant les lois spciale et gewone wetten van 26 juni 2004 tot uitvoering en aanvulling van de
ordinaire du 2 mai 1995 relatives lobligation de dposer une liste de bijzondere en de gewone wetten van 2 mei 1995 betreffende de
mandats, fonctions et professions et une dclaration de patrimoine verplichting om een lijst van mandaten, ambten en beroepen, alsmede
(treizime anne dapplication), p. 78474. een vermogensaangifte in te dienen (dertiende toepassingsjaar),
bl. 78474.

950 pages/bladzijden
78474 MONITEUR BELGE 11.08.2017 BELGISCH STAATSBLAD

AVIS OFFICIELS OFFICIELE BERICHTEN

COUR DES COMPTES REKENHOF


[2017/70154] [2017/70154]
Publication en excution de larticle 7, 3, des lois spciale et Publicatie in uitvoering van artikel 7, 3, van de bijzondere en de
ordinaire du 26 juin 2004 portant excution des lois spciale et gewone wet van 26 juni 2004 tot uitvoering en aanvulling van de
ordinaire du 2 mai 1995 relatives lobligation de dposer une liste bijzondere en de gewone wet van 2 mei 1995 betreffende de
de mandats, fonctions et professions et une dclaration de patrimoine verplichting om een lijst van mandaten, ambten en beroepen,
(treizime anne dapplication) alsmede een vermogensaangifte in te dienen (dertiende toepassings-
jaar)
Liste dfinitive des mandats, fonctions et professions exerces durant Definitieve lijst van mandaten, ambten en beroepen uitgeoefend in
tout ou partie de 2016 het jaar 2016 of een gedeelte van dat jaar

Abad Gonzalez Franoise


Chtelet (Ville de) Echevine Rmunr
ORPSS Conseillre gnrale Rmunr
Gestion Centre Ville asbl Administratrice Non rmunr
Le Logis Chtelettain scrl Administratrice Rmunr
Maison du Peuple scrl Prsidente Non rmunr
Kiwanis Chtelet Trsorire Non rmunr
Syndicat dInitiative de Bouffioulx asbl Prsidente Non rmunr
Abad-Perick Myriam
Province de Lige Conseillre provinciale Rmunr
Blegny (Commune de) Conseillre communale Non rmunr
Blegny (Commune de) Prsidente de CPAS/Conseil de Rmunr
laction sociale
INTRADEL Administratrice Non rmunr
INTRADEL Membre du comit de direction Rmunr
Gouvernement de la Communaut franaise, Enseigne- Experte ( temps partiel) Rmunr
ment de Promotion sociale, Jeunesse, Droits des fem-
mes et galit des chances
Blgny Move asbl Prsidente Non rmunr
Domaine touristique de Blgny-Mine Administratrice Non rmunr
Foyer de la Rgion de Flron (le) Administratrice Rmunr
Terre et Foyer sc Vice-prsidente du conseil Rmunr
dadministration
Assoc. Chapitre XII Maintien domicile en Pays de Administratrice-dlgue Non rmunr
Lige
CREF Administratrice Non rmunr
La Ligne droite asbl Administratrice Non rmunr
Infirmire Rmunr
Conseil provincial de Lige Premire secrtaire Rmunr
Abbeloos Dirk
Dendermonde (Stad) Schepen Bezoldigd
DDS Bestuurder Bezoldigd
VERKO Bestuurder Bezoldigd 21/01/2016
Jeugdhuis Zenith Vertegenwoordiger Niet bezoldigd
Streekplatform Vereffenaar Niet bezoldigd
UNIZO Afdeling Dendermonde Bestuurder Niet bezoldigd
Gemeentelijke Holding NV Vertegenwoordiger Niet bezoldigd
Zaakvoerder Bezoldigd
AGB Dendermonde Afgevaardigd beheerder Niet bezoldigd
Bosgroep Midden-Vlaanderen Bestuurder Niet bezoldigd
Heemskring Sint-Gillis Voorzitter Niet bezoldigd
Sint-Gillis (Gemeente) Lid Corsocomit Niet bezoldigd
Subsidiring Sportinfrastructuur Lid van de subsidiecommissie Niet bezoldigd
Abel Frdrique
Thuin (Ville de) Conseillre communale Rmunr
IPALLE Sud-Hainaut (anciennement INTERSUD) Administratrice Rmunr
Foyer de la Haute Sambre sc (le) Administratrice Rmunr
Promo-Thuin asbl Trsorire Non rmunr
Zone de police GERMINALT Membre du conseil de police Rmunr
Educatrice spcialise Rmunr
MONITEUR BELGE 11.08.2017 BELGISCH STAATSBLAD 78475

Abelshausen Werner
FAMIFED Lid van het beheerscomit Bezoldigd
Rijksdienst voor Sociale Zekerheid (beheer) Lid van het beheerscomit Bezoldigd
Beheerscomit van de Sociale Zekerheid Lid Bezoldigd
Nationaal Pensioencomit Lid Niet bezoldigd
Paritair Fonds voor de Professionele en Syndicale Vor- Bestuurder Niet bezoldigd
ming in de Banksector
Paritair Comit voor de Banken (PC 310) Lid Niet bezoldigd
Arbeidshof Antwerpen Raadsheer in sociale zaken Bezoldigd 12/07/2016
Febelfin Academy VZW Chairman-managing director Niet bezoldigd
Febelfin VZW Director Social Affairs & Training Bezoldigd
Nederlandstalige Arbeidsrechtbank van Brussel Rechter in sociale zaken Bezoldigd 12/07/2016
Abid Rachida
Wielsbeke (Gemeente) Schepen Bezoldigd
KSC Wielsbeke Bestuurder Niet bezoldigd
Thuisverpleegster Bezoldigd
Abrahams Gui
Gingelom (Gemeente) OCMW-voorzitter Bezoldigd
Gingelom (Gemeente) Schepen Bezoldigd
IGL Bestuurder Bezoldigd 15/04/2016
IGL Lid van het directiecomit Bezoldigd 15/04/2016
Bediende Bezoldigd
Abrassart Anne
Etalle (Commune d) Echevine Rmunr
CCA Administratrice Non rmunr
Zone de police de Gaume Membre du conseil de police Rmunr
Secrtaire Rmunr
Gestion des Complexes sportifs stabulois Prsidente Non rmunr
La Roseraie Administratrice Non rmunr
Stabulaccueil asbl Administratrice - trsorire Non rmunr
Tennis Club Stabulois asbl Administratrice Non rmunr
Absil Coraline
Province de Namur Dpute provinciale Rmunr
BEP Environnement Administratrice Rmunr
IMAJE Administratrice Rmunr 22/01/2016
IMAJE Membre du comit de direction Rmunr 22/01/2016
INASEP Administratrice Rmunr
INASEP Membre du comit de gestion Rmunr
Fondation Gouverneur Ren Close Administratrice Non rmunr
INASEP Membre du collge de prsidence Rmunr
INASEP Membre du Comit de concertation / Rmunr
ngociation
INASEP Membre du comit de prvention et Rmunr
de protection au travail
Absillis Albert
Havi-GIS Vereffenaar Niet bezoldigd
Gepensioneerde Bezoldigd
Accou Ann
Deerlijk (Gemeente) Schepen Bezoldigd
Farys Lid van het directiecomit Bezoldigd 28/09/2016
Politiezone GAVERS Lid van de politieraad Bezoldigd
Bediende Bezoldigd
Achten Dirk
FOD Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Ont- Voorzitter van het directiecomit Bezoldigd
wikkelingssamenwerking
Belgisch-Luxemburgse Administratieve Commissie Voorzitter Bezoldigd
Internationaal Bureau voor Douanetarieven Voorzitter Bezoldigd
Achten Geert
Hoeselt (Gemeente) Gemeenteraadslid Bezoldigd
Inter-Media Bestuurder Bezoldigd
Limburg.net Bestuurder Bezoldigd 22/06/2016
N-VA afdeling Hoeselt Fractieleider Niet bezoldigd
Achten Jules
Zonhoven (Gemeente) Schepen Bezoldigd
Sociaal Verhuurkantoor Midden-Limburg VZW Bestuurder Niet bezoldigd
Sociaal Verhuurkantoor Midden-Limburg VZW Voorzitter van de raad van bestuur Niet bezoldigd 01/03/2016
78476 MONITEUR BELGE 11.08.2017 BELGISCH STAATSBLAD

Achten Jules (suite/vervolg)


Open VLD (Plaatselijke afdeling) Bestuurslid Niet bezoldigd
Achten Niels
Neerpelt (Gemeente) Gemeenteraadslid Bezoldigd
Nolimpark DV Bestuurder Bezoldigd
Politiezone HANO Lid van de politieraad Bezoldigd
CD&V (Plaatselijke afdeling) Bestuurder Niet bezoldigd
Zaakvoerder Bezoldigd
Groene Kring Gewest Neerpelt Kernlid Niet bezoldigd
Acke Frank
Wevelgem (Gemeente) OCMW-voorzitter Bezoldigd 01/01/2016
Wevelgem (Gemeente) Schepen Bezoldigd
W13 Bestuurder Niet bezoldigd
De Poort VZW Bestuurder Niet bezoldigd 01/02/2016
De Vlashaard CVBA Bestuurder Bezoldigd
CAW Zuid-West-Vlaanderen VZW Teamcordinator Bezoldigd
CD&V Afdeling Wevelgem Bestuurslid Niet bezoldigd
De Kringloopwinkel VZW Bestuurder Niet bezoldigd 01/03/2016
Sociale Economie VZW Lid van het dagelijks bestuur Niet bezoldigd
Woonzorgcentrum Sint-Jozef Moorsele Lid van het directiecomit Niet bezoldigd
Acke Martin
Zelzate (Gemeente) Lid van een gemeenteraadscommissie Niet bezoldigd
Zelzate (Gemeente) Schepen Bezoldigd
Zelzate (Gemeente) Voorzitter van de gemeenteraad Niet bezoldigd
Farys Lid van het directiecomit Bezoldigd
FINIWO Lid van een regionaal adviescomit Bezoldigd
Plaatselijk Werkgelegenheidsagentschap Zelzate VZW Bestuurder Niet bezoldigd
Toerisme Meetjesland VZW Bestuurder Niet bezoldigd
Verbroederingscomit Zelzate Bestuurder Niet bezoldigd
N-VA (Plaatselijke afdeling) Bestuurder Niet bezoldigd
N-VA Arrondissement Gent-Eeklo Bestuurder Niet bezoldigd
Buurtcomit Vette Gras Voorzitter Niet bezoldigd
Gemeentelijke Begeleidingscommissie Mobiliteit Voorzitter Niet bezoldigd
Gemeentelijke Marktcommissie Bestuurder Niet bezoldigd
Grensoverschrijdend Openbaar Lichaam Kanaalzone Bestuurder Niet bezoldigd
Lokale Economische Adviesraad Voorzitter Niet bezoldigd
Stuurgroep PPS WZC Bloemenbos OCMW-Zelzate Bestuurder Niet bezoldigd
Zelzaatse Watersportvereniging VZW Bestuurder Niet bezoldigd
Adam Andr
Saint-Hubert (ville de) Prsident de CPAS/Conseil de Rmunr
laction sociale
Agence immobilire sociale Centre-Ardenne Administrateur Non rmunr
Association Chapitre XII Dfits Vice-prsident Non rmunr
Ardenne et Lesse Membre Non rmunr
Adam Jean-Claude
Martelange (Commune de) Echevin Rmunr 07/01/2016
Martelange (commune de) Prsident de CPAS/Conseil de Rmunr 07/01/2016
laction sociale
Syndicat dInitiative communal Trsorier Non rmunr
Zone de police Arlon/Attert/Habay/Martelange Membre du conseil de police Rmunr 01/01/2016
Retrait Rmunr
Tennis Club de Martelange asbl Secrtaire Non rmunr
Adam John
Oudenaarde (Stad) Schepen Bezoldigd
Open VLD (Plaatselijke afdeling) Bestuurslid Niet bezoldigd
Technicus Bezoldigd
Feestcomit Ename Bestuurslid Niet bezoldigd
Open VLD Ename-Nederame Bestuurslid Niet bezoldigd
Adam Patrick
Province de Luxembourg Dput provincial Rmunr
IDELUX Administrateur Rmunr
IDELUX Projets Publics Administrateur Non rmunr
Intercommunale de mutualisation informatique et Administrateur Non rmunr
organisationnelle
Vivalia Administrateur Rmunr
MONITEUR BELGE 11.08.2017 BELGISCH STAATSBLAD 78477

Adam Patrick (suite/vervolg)


Agence Prvention et Scurit Administrateur - rapporteur Non rmunr
Commission paritaire locale Enseignement Membre Non rmunr
Fdration touristique du Luxembourg belge FTLB Administrateur Non rmunr
Conseil de lEnseignement des Communes et des Pro- Administrateur Rmunr
vinces
Aube asbl Prsident Non rmunr 12/05/2016
Association des Provinces wallonnes APW Administrateur Rmunr
Chambre de commerce et dindustrie du Luxembourg Administrateur Non rmunr
belge
Adinfo Administrateur Rmunr
Lothinfo Administrateur Rmunr
CLAP asbl Administrateur Non rmunr
Luxul asbl Administrateur Non rmunr 01/07/2016
Adam Philippe
SPAQuE - Socit Publique dAide la Qualit de Administrateur Directeur Rmunr 01/01/2016
lEnvironnement
DGL Maintenance sa Administrateur Non rmunr
Gpart sa Prsident du conseil dadministration Non rmunr
SEDISOL sa Administrateur Non rmunr
SILYA sa Prsident du conseil dadministration Non rmunr
Adam Raphal
Doische (Commune de) Echevin Rmunr
Adelma Invest sa Administrateur Non rmunr
Revelart-Adam snc Administrateur Rmunr
Adams Greetje
Tongeren (Stad) Gemeenteraadslid Bezoldigd
IGL Bestuurder Bezoldigd
Adams Karl
SDLG Administrateur Non rmunr
SRIW Vice-prsident du comit de direction Rmunr 01/01/2016
CIW Administrateur Non rmunr
GELIGAR Administrateur Non rmunr
SOFIPLE Administrateur Non rmunr
SOFRIWAL Administrateur Non rmunr
SOWAFINAL Administrateur Non rmunr
SOWASPACE Administrateur Non rmunr
SOWECSOM Administrateur Non rmunr 14/06/2016
B.E. Fin Administrateur Non rmunr
CE+T Administrateur reprsentant Non rmunr 16/11/2016
SAMANDA
Espace Financement Administrateur Non rmunr
Innovation Fund Administrateur reprsentant Non rmunr
SOFIPLE
Otary Administrateur reprsentant Non rmunr
SAMANDA
SAMANDA Administrateur Non rmunr
Seastar Administrateur Non rmunr
SFE - Socit de Financement des Eaux Administrateur Non rmunr
SOFIBAIL Administrateur Non rmunr
SOFINEX Administrateur reprsentant Non rmunr
SAMANDA
SPARAXIS Administrateur Non rmunr
SRIW Environnement Administrateur Non rmunr
SRIW Finance Administrateur Non rmunr
SRIW Immobilier Administrateur Non rmunr
Synergies Wallonie Administrateur Non rmunr
Wallonia Offshore Wind Administrateur Non rmunr 28/06/2016
Adine Kamal
Anderlecht (Commune d) Conseiller communal Rmunr
Brulabo Administrateur Rmunr
Foyer Anderlechtois Administrateur Rmunr
Fonctionnaire Rmunr
BABEL 2000 - Tremplin asbl Administrateur Non rmunr
Comensia Administrateur Rmunr
78478 MONITEUR BELGE 11.08.2017 BELGISCH STAATSBLAD

Adriaens Marc
Halen (Stad) Gemeenteraadslid Bezoldigd
Opdrachthoudende Vereniging Schulens Meer (OSM) Bestuurder Bezoldigd
Adriaens Pascale
Zwalm (Gemeente) OCMW-voorzitter Bezoldigd
Zwalm (Gemeente) Schepen Niet bezoldigd
Bediende Bezoldigd
SEVA Lid beheerscomit Bezoldigd
SHM Vlaamse Ardennen Bestuurder Bezoldigd
Solva GIDPBW Lid beheerscomit Bezoldigd
Adriaens Wim
Opera voor Vlaanderen (OVV) Vereffenaar Bezoldigd
Vlaamse Regering. Werk, Economie, Innovatie en Sport Kabinetschef Bezoldigd 01/06/2016
EFRO Toezichtscomit Voorzitter Niet bezoldigd
Interministerieel Comit voor de Distributie Voorzitter Niet bezoldigd 23/09/2016
FISCH VZW Bestuurder Niet bezoldigd
FISCH VZW Lid van het dagelijks bestuur Niet bezoldigd
Viapass Bestuurder Bezoldigd
Adriaensen Karolien
Retie (Gemeente) Gemeenteraadslid Bezoldigd
PIDPA (Intercommunale) Bestuurder Bezoldigd
Strategische Adviesraad voor Landbouw en Visserij Lid Bezoldigd
Politiezone Kempen Noord-Oost Lid van de politieraad Bezoldigd
Ruilverkaveling Rijkevorsel-Wortel Lid van de cordinatiecommissie Bezoldigd
KVLV-Agra Nationaal bestuurslid Bezoldigd
Nieuw Retie (Politieke partij) Fractievoorzitter Niet bezoldigd
Boerenbond Provinciaal bestuurslid Bezoldigd
Dierengezondheidszorg Vlaanderen VZW Lid van een adviescommissie Bezoldigd
Meewerkende echtgenote Bezoldigd
Adriaensen Sumati
Kasterlee (Gemeente) Schepen Bezoldigd
Adriaenssen Ludo
Vorselaar (Gemeente) Gemeenteraadslid Bezoldigd
IOK Afvalbeheer Bestuurder (raadgevende stem) Bezoldigd 16/02/2016
IOK Dienstverlening Bestuurder Bezoldigd 16/02/2016
Dia-Log BVBA Vennoot - Beheerder Bezoldigd
Aelgoet Jean-Michel
Froidchapelle (Commune de) Echevin Rmunr 11/01/2016
Association Intercommunale dElectricit du Sud du Administrateur Rmunr
Hainaut
Association Intercommunale dElectricit du Sud du Membre du comit de gestion Rmunr
Hainaut
Association Intercommunale Mixte de l Abattoir de Administrateur Non rmunr 30/06/2016
Chimay
IPALLE Sud-Hainaut (anciennement INTERSUD) Administrateur Rmunr
Foyer culturel communal Administrateur Non rmunr
Aelvoet Carlos
Wortegem-Petegem (Gemeente) Voorzitter van de gemeenteraad Bezoldigd
Farys Lid van het directiecomit Bezoldigd
Heemkundige Kring Bouveloo Bestuurder Niet bezoldigd
Open VLD Afdeling Wortegem-Petegem Bestuurder Niet bezoldigd
Familiekunde Vlaanderen VZW Bestuurder Niet bezoldigd
Aernoudt Wim
Provincie West-Vlaanderen Provincieraadslid Bezoldigd
Gistel (Stad) Gemeenteraadslid Bezoldigd
IVOO Bestuurder Bezoldigd
IVOO Lid van het directiecomit Bezoldigd
N-VA Lid partijraad Niet bezoldigd
N-VA (Arrondissementele afdeling) Bestuurder Niet bezoldigd
N-VA (Plaatselijke afdeling) Bestuurder Niet bezoldigd
Bediende Bezoldigd
N-VA (fractie provincieraad) VZW Bestuurder Niet bezoldigd
N-VA West-Vlaanderen Bestuurder Niet bezoldigd
Resoc Noord West-Vlaanderen Bestuurder Niet bezoldigd
MONITEUR BELGE 11.08.2017 BELGISCH STAATSBLAD 78479

Aernouts Maria
Wuustwezel (Gemeente) Schepen Bezoldigd
Pleckske VZW Bestuurder Niet bezoldigd
CD&V (Plaatselijke afdeling) Bestuurslid Niet bezoldigd
Meewerkende echtgenote Bezoldigd
Agro Bedrijfshulp Loenhout Bestuurslid Niet bezoldigd
BIN Loenhout Dorp Co-cordinator Niet bezoldigd
Buurtschap Zuidhoek Bestuurslid Niet bezoldigd
Aerts Freddy
Maatschappij Linkerscheldeoever Bestuurder Bezoldigd
Vlaamse Havens NV Expert Bezoldigd
Ambtenaar Bezoldigd
Deurganckdoksluis NV Bestuurder Bezoldigd
Hulpverleningszone Waasland Postoverste Bezoldigd
Aerts Luc, BRECHT
Brecht (Gemeente) Burgemeester (titelvoerend of wnd.) Bezoldigd
Brecht (Gemeente) Voorzitter van de gemeenteraad Niet bezoldigd
Autonoom Provinciebedrijf Campus Vesta Lid van de opleidingsraad Bezoldigd
Kempens Landschap VZW Bestuurder Niet bezoldigd
Politiezone Voorkempen Lid van de politieraad Niet bezoldigd
Politiezone Voorkempen Lid van het politiecollege Niet bezoldigd
Projectvereniging SELAB Bestuurder Niet bezoldigd
CD&V Afdeling Brecht Bestuurslid Niet bezoldigd
Advocaat Bezoldigd
UNIZO Afdeling Brecht-Overbroek Bestuurslid Niet bezoldigd
Aerts Luc, LEUVEN (Wijgmaal)
Leuven (Stad) Financieel beheerder Bezoldigd
HELICS Bestuurder Bezoldigd
HELICS Lid van het directiecomit Bezoldigd
Politiezone Leuven Bijzonder rekenplichtige Bezoldigd
Sociale Dienst Stadspersoneel Leuven VZW Bestuurder Niet bezoldigd
Bedrijvencentrum Leuven NV Bestuurder Niet bezoldigd
Hulpverleningszone Oost Vlaams-Brabant Bijzonder rekenplichtige Bezoldigd
Aerts Staf
Duffel (Gemeente) Schepen Bezoldigd
Duffel (Gemeente) Voorzitter van de gemeenteraad Niet bezoldigd
Intercommunale Hooge Maey Bestuurder Bezoldigd
AGB Duffel Bestuurder Niet bezoldigd
Scholengemeenschap Anker Lid van een lokaal comit Niet bezoldigd
Scholengemeenschap Anker Lid van het beheerscomit Niet bezoldigd
Sint-Norbertus Duffel Lid van de schoolraad Niet bezoldigd
Groen Lid partijraad Niet bezoldigd 08/10/2016
Groen Afdeling Duffel Bestuurder Niet bezoldigd
AGB Duffel Voorzitter van het directiecomit Niet bezoldigd
Aerts Thomas
Kontich (Gemeente) Gemeenteraadslid Bezoldigd
Kontich (Gemeente) Lid van diverse gemeenteraadscom- Bezoldigd
missies
IGEAN Dienstverlening Bestuurder Bezoldigd
IGEAN Milieu & Veiligheid Bestuurder Bezoldigd
IGEAN Milieu & Veiligheid Lid van een adviescommissie Bezoldigd
Politiezone HEKLA Lid van de politieraad Bezoldigd
Bediende Bezoldigd
AGB Kontich Bestuurder Niet bezoldigd
N-VA Kontich-Waarloos Bestuurder Niet bezoldigd
Aerts Werner
Tervuren (Gemeente) Schepen Bezoldigd 01/01/2016
Interleuven (IL) Bestuurder Bezoldigd 25/05/2016
Autonoom Gemeentebedrijf Bexit Lid van het directiecomit Bezoldigd
Vereniging voor Openbaar Groen VZW Bestuurder Niet bezoldigd
N-VA Afdeling Tervuren Bestuurslid Niet bezoldigd
78480 MONITEUR BELGE 11.08.2017 BELGISCH STAATSBLAD

Aerts-Bancken Fabrice
Gouvernement de la Communaut franaise, ducation Chef/Directeur de cabinet adjoint Rmunr 19/04/2016
Gouvernement de la Communaut franaise, Vice- Chef/Directeur de cabinet Rmunr 06/01/2016 18/04/2016
Prsidence, ducation, Culture et Enfance
Lige Atlas swimming club (natation) Prsident Non rmunr
Aertssen Johan
Federale Pensioendienst (FPD) Directeur-generaal Bezoldigd 01/04/2016
Rijksdienst voor Pensioenen Directeur-generaal Bezoldigd 31/03/2016
European Social Insurance Platform VZW Bestuurder Niet bezoldigd
CIMIRe VZW Bestuurder Niet bezoldigd
Aftab Shaireen
Oostende (Stad) Gemeenteraadslid Bezoldigd
IVOO Bestuurder Bezoldigd 28/03/2016
Economisch Huis Bestuurder Bezoldigd
Federaal Migratie Centrum Voorzitter Bezoldigd
Interfederaal Gelijkekansencentrum Bestuurder Bezoldigd
Agneessens Yves
Roosdaal (Gemeente) Gemeenteraadslid Bezoldigd
IVERLEK Bestuurder (raadgevende stem) Bezoldigd 09/03/2016
Ahallouch Fatima
Mouscron (ville de) Conseillre communale Rmunr
IPALLE Administratrice Rmunr
Bibliothque de Mouscron Administratrice Non rmunr
Internat autonome Administratrice Non rmunr
Enseignante Rmunr
Ahidar Fouad
Brussels Hoofdstedelijk Parlement Eerste ondervoorzitter Bezoldigd
Brussels Hoofdstedelijk Parlement Lid van het bureau Bezoldigd
Brussels Hoofdstedelijk Parlement Parlementslid Bezoldigd
Jette (Gemeente) Gemeenteraadslid Bezoldigd
Raad van de Vlaamse Gemeenschapscommissie Lid van het bureau Bezoldigd
Raad van de Vlaamse Gemeenschapscommissie Lid van het comit van de sociale Niet bezoldigd
dienst
Daarkom VZW Bestuurder Niet bezoldigd 01/11/2016
Politiezone Brussel-West Lid van de politieraad Bezoldigd 13/09/2016
Geha BVBA Bestuurder Niet bezoldigd
Ahruil Sad
Saint-Gilles (Commune de) Echevin Rmunr
Association intercommunale des Rgies de Distribution Administrateur Rmunr
d Energie
Maison des Enfants Administrateur Non rmunr
Mission locale jeunes de Saint-Gilles Administrateur Non rmunr
Ait Daoud Nabilla
Antwerpen (Stad) Schepen Bezoldigd
IGEAN Milieu & Veiligheid Lid van een adviescomit Bezoldigd
Intercommunale Vereniging Hooge Maey Bestuurder Bezoldigd
AG Kinderopvang Antwerpen Bestuurder Niet bezoldigd
Gemeentelijk Havenbedrijf Antwerpen Bestuurder Bezoldigd
Universiteit Antwerpen Bestuurder Niet bezoldigd
AGEA Bestuurder Niet bezoldigd
Akbas Fatma
Antwerpen (Stad) Gemeenteraadslid Bezoldigd
Digipolis Bestuurder Bezoldigd
AG Energiebesparingsfonds Antwerpen Bestuurder Niet bezoldigd
Akdemir Duygu
Beringen (Stad) Lid van een gemeenteraadscommissie Niet bezoldigd
Beringen (Stad) Schepen Bezoldigd
Akin Emir
Ganshoren (Commune de) Conseiller communal Rmunr
Intercommunale Bruxelloise du Gaz (IBG) Administrateur Rmunr
SIBELGAZ Administrateur Rmunr
Sport, Culture et Loisirs de Ganshoren asbl Administrateur Non rmunr
E.R.A.I. Cleaning sprl Prsident Rmunr
MONITEUR BELGE 11.08.2017 BELGISCH STAATSBLAD 78481

Akouz Mustapha
Anderlecht (Commune d) Echevin Rmunr
Atrium midi asbl Administrateur Non rmunr 03/05/2016
Rgie des Quartiers asbl Prsident Non rmunr
Atrium Anderlecht asbl Administrateur Non rmunr 27/05/2016
Atrium Centre asbl Administrateur Non rmunr 27/05/2016
Atrium Cureghem asbl Administrateur Non rmunr 27/05/2016
Cabinet du Ministre-Prsident de la Rgion de Collaborateur mi-temps Rmunr
Bruxelles-Capitale
Ecole de la vie asbl Administrateur Non rmunr
Alaerts Pascale
Lubbeek (Gemeente) Gemeenteraadslid Bezoldigd
Hofheide Bestuurder Bezoldigd
Advocaat Bezoldigd
Alaimo Michele
Saint-Nicolas (Commune de) Echevin Rmunr
Interseniors Administrateur Rmunr
Habitations sociales de Saint-Nicolas et des communes Administrateur Rmunr
environnantes sc
Employ Rmunr
Agence immobilire sociale Aux Portes de Lige Administrateur Non rmunr
Alard Grard
Gouvernement de la Communaut franaise, Vice- Chef/Directeur de cabinet adjoint Rmunr 18/04/2016
Prsidence, ducation, Culture et Enfance
Centre Rgional et Communautaire de Citoyennet et Administrateur Non rmunr 01/09/2016
de Dmocratie CRECCIDE asbl
Albert Clarisse
RTBF Administratrice Rmunr
Ecetia Finances Administratrice Non rmunr
Ecetia Finances Membre du bureau/comit excutif Rmunr
Loterie Nationale Administratrice Rmunr
Rgie Mdia Belge RMB Administratrice Non rmunr
La Besace asbl Prsidente Non rmunr
Le Forum asbl Administratrice Non rmunr
Belgian Media Ventures sa Administratrice Non rmunr
The Content Company sa Administratrice Non rmunr
Albert Isabelle
Province de Lige Conseillre provinciale Rmunr
Oreye (Commune d) Bourgmestre (titulaire ou ff) Rmunr
AIDE Administratrice Rmunr
SWDE Succursale Meuse aval Membre du conseil dexploitation Rmunr
Centre culturel de Remicourt Administratrice Non rmunr
CPL-PROMOGEST Administratrice Non rmunr
CPL-VEGEMAR Administratrice Non rmunr
Hesbaye-Meuse-Condroz Tourisme Administratrice Non rmunr 21/01/2016
Le Home Waremmien Administratrice Rmunr
Zone de police Hesbaye Membre du collge et du conseil de Non rmunr
police
Femmes prvoyantes socialistes FPS Comit local Membre Non rmunr
Formation et Actions provinciales socialistes Administratrice Non rmunr
PS Membre du bureau national Non rmunr
PS Fdration de Huy-Waremme Membre de lexcutif Non rmunr
Cabinet du Ministre du Budget, de la Fonction publi- Collaboratrice Rmunr 01/10/2016
que et de la Simplification administrative
Cabinet du Ministre du Budget, de la Fonction publi- Experte Rmunr 01/10/2016
que et de la Simplification administrative
Albrecht Johan
Alveringem (Gemeente) Schepen Bezoldigd
Woonmaatschappij IJzer & Zee CVBA Bestuurder Bezoldigd
SP.a (Plaatselijke afdeling) Voorzitter Niet bezoldigd
Gepensioneerde Bezoldigd 01/07/2016
Onderhoudstechnieker Bezoldigd 30/06/2016
Feestcomiteit Alveringem Bestuurslid Niet bezoldigd
Kermiszondagvrienden VZW Bestuurslid Niet bezoldigd
78482 MONITEUR BELGE 11.08.2017 BELGISCH STAATSBLAD

Albrecht Robert
Zonhoven (Gemeente) Gemeenteraadslid Bezoldigd
IGL Bestuurder Bezoldigd
Bediende Bezoldigd
Alci Ali
Sint-Niklaas (Stad) Gemeenteraadslid Bezoldigd
Intercommunale Interwaas Bestuurder Bezoldigd
Aldenhoff Jean-Pierre
Musikakademie der Deutschsprachigen Gemeinschaft Sekretr des Verwaltungsrates und Nicht besoldet
des Direktionskomitees
Elternrat der Gemeindeschule Walhorn Sekretr Nicht besoldet
Musikakademie der Deutschsprachigen Gemeinschaft Leitender Verwaltungssekretr Nicht besoldet
Vereinigung Das singende Klassenzimmer der Gemein- Sekretr Nicht besoldet
deschule Walhorn
Alders Karen
Diepenbeek (Gemeente) Lid van diverse adviesraden Niet bezoldigd
Diepenbeek (Gemeente) Schepen Bezoldigd
Limburg.net Bestuurder Bezoldigd
Leerkracht Bezoldigd
Autonoom Gemeentebedrijf (AGB) Diepenbeek Bestuurder Niet bezoldigd
N-VA afdeling Diepenbeek Bestuurslid Niet bezoldigd
Aldric Jean-Marc
Perwez (Commune de) Echevin Rmunr
Agence de Dveloppement Local ADL Administrateur Non rmunr
Agence locale pour lEmploi Administrateur Non rmunr
ULG Charg de cours temps partiel Rmunr
Un junior pour un senior asbl Administrateur Non rmunr
Fonctionnaire Rmunr
Alen Francis
Tellin (Commune de) Echevin Rmunr
Retrait Rmunr
Alev Nebih
Morlanwelz (commune de) Echevin Rmunr
Comit de Concertation Commune/CPAS Membre Non rmunr
Agence immobilire sociale Anderlues Binche Estinnes Vice-prsident Non rmunr
Morlanwelz ABEM
Agence immobilire sociale Entre Sambre et Haine Administrateur Rmunr
PS Fdration de Thuin Membre Non rmunr
PS Section Locale Membre du comit Non rmunr
PS Union socialiste communale USC Membre du comit Non rmunr
Employ Rmunr
Commission communale n4 Membre Non rmunr
Algoed Koen
Vlaamse overheid. Departement Financin en Begro- Secretaris-generaal Bezoldigd 01/06/2016
ting
Vlaams Fonds voor de Lastendelging Secretaris-generaal Niet bezoldigd 01/06/2016
Vlaamse Regering. Werk, Economie, Innovatie en Sport Kabinetschef Bezoldigd 31/05/2016
Fonds Wetenschappelijk Onderzoek - Vlaanderen Afgevaardigde van de Vlaamse Rege- Bezoldigd 20/05/2016
ring
DBFM Scholen van Morgen NV Bestuurder Niet bezoldigd 22/11/2016
School Invest NV Bestuurder Bezoldigd
Aliboni Marco
Gouvernement wallon, Pouvoirs locaux, Ville, Loge- Chef/Directeur de cabinet adjoint Rmunr
ment et nergie
Allard Elke
Geetbets (Gemeente) Schepen Bezoldigd
ECOWERF Bestuurder Bezoldigd
ECOWERF Lid van het directiecomit Bezoldigd
ACOD Bestuurslid GIS Niet bezoldigd
ACOD Lid van het dagelijks bestuur Niet bezoldigd
ACOD Verslaggever Niet bezoldigd
Allard Etienne
Namur (ville de) Conseiller de CPAS/Conseil de Rmunr
laction sociale
IMAJE Membre du comit de direction Non rmunr
IMAJE Vice-prsident du conseil Rmunr
dadministration
MONITEUR BELGE 11.08.2017 BELGISCH STAATSBLAD 78483

Allard Etienne (suite/vervolg)


APP Solidarit et Sant Prsident du conseil dadministration Rmunr
Association Chapitre XII CARAD Administrateur Rmunr
Service provincial daides familiales SPAF asbl Administrateur Rmunr
AIRN Administrateur Rmunr
Sant Sambre et Meuse Asbl Administrateur Non rmunr 01/11/2016
Allard Jacques
Fexhe-le-Haut-Clocher (Commune de) Conseiller communal Rmunr 01/04/2016
Fexhe-le-Haut-Clocher (Commune de) Echevin Rmunr 31/03/2016
Intercommunale dIncendie de Lige et Environs Administrateur Rmunr
Atelier urbain de Rinsertion dans lEmploi Lige Administrateur Non rmunr
Crativit et handicap mental CREAHM asbl Administrateur Non rmunr
Basket Club Elan de Fexhe Administrateur Non rmunr 31/03/2016
Tennis Club du Haut Clocher Administrateur Non rmunr 31/03/2016
Union Hesbignonne Administrateur Non rmunr 31/03/2016
Retrait Rmunr
Cyclo Tourisme Grand Fexhe Administrateur Non rmunr 31/03/2016
Logic4Waste Grant Non rmunr
Allelyn Bernard
Herve (ville de) Conseiller communal Rmunr
Association Intercommunale pour le Dmergement et Administrateur Rmunr
lEpuration des communes de la Province de Lige
Agence Immobilire Sociale du Pays de Herve Administrateur Non rmunr 15/11/2016
Herve Sports & Loisirs asbl Administrateur Rmunr
Alleman Marleen
Ieper (Stad) Gemeenteraadslid Bezoldigd
IVVO Bestuurder Bezoldigd
AGB Stadsontwikkeling en Patrimoniumbeheer Ieper Bestuurder Niet bezoldigd
In Flanders Fields Museum (IFFM) Bestuurder Niet bezoldigd
Politiezone Arro Ieper Lid van de politieraad Bezoldigd
N-VA (Plaatselijke afdeling) Bestuurslid Niet bezoldigd
Landbouwer Bezoldigd
Alles Andr
Kortenaken (Gemeente) Gemeenteraadslid Bezoldigd
De Watergroep Bestuurder Bezoldigd
RIOBRA Bestuurder Bezoldigd
Open VLD (Plaatselijke afdeling) Bestuurslid Niet bezoldigd
Almaci Meyrem
Kamer van volksvertegenwoordigers Volksvertegenwoordiger Bezoldigd
Groen Nationaal voorzitter Niet bezoldigd
Groen Nationaal Lid van het partijbestuur Niet bezoldigd
Groen Provincie Antwerpen Lid van het partijbestuur Niet bezoldigd
Groen Stad Antwerpen Lid van het stedelijk partijbestuur Niet bezoldigd
Amand Gil
Honnelles (Commune d) Echevin Rmunr
Agence de Dveloppement Local ADL Membre Non rmunr
Maison du Tourisme Membre Non rmunr
Accueil Extrascolaire asbl Membre Non rmunr
CECP Membre Non rmunr
Complexe sportif La Roquette Membre Non rmunr
Confdration belge du Cheval Administrateur Rmunr
Confdration Wallonie-Bruxelles du Cheval Membre Non rmunr
Amand Jean-Marie
Bruxelles (ville) Conseiller communal Rmunr
Socit cooprative intercommunale de crmation Prsident du conseil dadministration Rmunr
Commission communale de laccueil Administrateur supplant Non rmunr
Comit de patronage des Kermesses Membre du comit Rmunr
Zone de police Bruxelles Capitale Ixelles Membre du conseil de police Rmunr
Service daide aux Familles bruxelloises Administrateur Rmunr
Action et Solidarit socialiste du Brabant Administrateur Non rmunr
Fdration des Mutualits socialistes du Brabant Administrateur Non rmunr 30/06/2016
(FMSB)
La Semeuse Vice-prsident du conseil Non rmunr
dadministration
Bains de Bruxelles asbl Administrateur Rmunr
78484 MONITEUR BELGE 11.08.2017 BELGISCH STAATSBLAD

Amand Jean-Marie (suite/vervolg)


Amis du Crmatorium Bruxellois (les) Administrateur Non rmunr
LEglantine Vice-prsident du conseil Non rmunr
dadministration
Comit rgional des taxis Membre Rmunr
Confdration des sniors socialistes asbl Secrtaire gnral Non rmunr
Gefibrux asbl Administrateur - dlgu Non rmunr
Ameel Filiep
Roeselare (Stad) Gemeenteraadslid Bezoldigd
MIROM Roeselare Bestuurder Bezoldigd 01/01/2016
Bediende Bezoldigd
Amelynck Gerard
Zwevegem (Gemeente) Gemeenteraadslid Bezoldigd
IMOG Bestuurder Bezoldigd
IMOG Lid van het directiecomit Bezoldigd
Feestcomit Kappaert VZW Voorzitter van de raad van bestuur Niet bezoldigd
Amieva Acebo Raphal
Crisne (Commune de) Conseiller communal Rmunr
Crisne (Commune de) Conseiller de CPAS/Conseil de Rmunr 01/06/2016
laction sociale
PUBLIFIN Administrateur Rmunr
PUBLIFIN Membre de comit(s) de secteur Rmunr
Arbre de Vie asbl Administrateur Non rmunr
Responsable dun dpartement de Rmunr
syndic immobilier
Amorison Lise
Beloeil (Commune de) Echevine Rmunr
IDETA Administratrice Rmunr
LHabitat du Pays Vert sc Administratrice Rmunr
Socit terrienne de Crdit social STCS Administratrice Rmunr
Ampe Els
Brussels Hoofdstedelijk Parlement Fractieleider Bezoldigd
Brussels Hoofdstedelijk Parlement Parlementslid Bezoldigd
Brussel (Stad) Schepen Bezoldigd
Gewestelijke Mobiliteitscommissie (GMC) Lid Niet bezoldigd
Erasmushogeschool Brussel (EhB) Lid van de Raad van Toezicht Niet bezoldigd
Liberaal Vlaams Verbond VZW Ondervoorzitter Niet bezoldigd
Open VLD Brussels Hoofdstedelijk Gewest Lid van het dagelijks bestuur Niet bezoldigd
Willemsfonds Afdeling Laken Voorzitter Niet bezoldigd
Open VLD Brussel Stad Ondervoorzitter Niet bezoldigd
Ampoorter Dirk
Koekelare (Gemeente) Schepen Bezoldigd
Woonmaatschappij IJzer & Zee CVBA Bestuurder Bezoldigd
Woonmaatschappij IJzer & Zee CVBA Lid van het directiecomit Bezoldigd
SP.a (Plaatselijke afdeling) Secretaris Niet bezoldigd
Amrani Mustafa
Bruxelles (ville) Conseiller communal Rmunr
IBE Administrateur Rmunr
INTERFIN Administrateur Rmunr
SIBELGA Administrateur Rmunr
SIBELGAZ Administrateur Rmunr
Comit de patronage des Kermesses Membre du comit Rmunr
Bains de Bruxelles asbl Administrateur Rmunr
GIAL asbl Membre Rmunr
Mont de Pit Prsident du conseil dadministration Rmunr
Ams Alina
Schelle (Gemeente) Gemeenteraadslid Bezoldigd
PIDPA Bestuurder Bezoldigd
Politiezone Rupel Lid van de politieraad Bezoldigd
CD&V (Plaatselijke afdeling) Lid van het partijbestuur Niet bezoldigd
Anaf Hannes
Turnhout (Stad) Schepen Bezoldigd
IKA (Intercommunale) Bestuurder Bezoldigd
IKA (Intercommunale) Lid van het directiecomit Bezoldigd
Aktuwa VZW Bestuurder Niet bezoldigd
MONITEUR BELGE 11.08.2017 BELGISCH STAATSBLAD 78485

Anaf Hannes (suite/vervolg)


APB Cultuurhuis De Warande Bestuurder Niet bezoldigd
Autonoom Gemeentebedrijf Turnhout Lid van het directiecomit Niet bezoldigd
Beleidsgroep FRGE Voorzitter Niet bezoldigd
Jeugdprogrammatie (JeP) VZW Voorzitter Niet bezoldigd
Regionaal Landschap Kleine en Grote Nete VZW Bestuurder Niet bezoldigd
SP.a (Nationale afdeling) Lid van het partijbureau Niet bezoldigd
SP.a Afdeling Turnhout Bestuurslid Niet bezoldigd
SP.a Provincie Antwerpen Lid van het uitvoerend bestuur Niet bezoldigd
ASK NV Bestuurder Niet bezoldigd
Sportregio Noorderkempen ILV Ondervoorzitter Niet bezoldigd
Stormopkomst VZW Bestuurder Niet bezoldigd
Beleidsmedewerker Bezoldigd
Anciaux Bert
Senaat Fractieleider Bezoldigd
Senaat Gecopteerd senator Bezoldigd
ACTIRIS - Brusselse Gewestelijke Dienst voor Arbeids- Voorzitter van het beheerscomit Bezoldigd
bemiddeling
Daarkom VZW Bestuurder Niet bezoldigd 31/12/2016
Pensioenkas voor Senatoren Ondervoorzitter Bezoldigd 20/01/2016
Pensioenkas voor Senatoren VZW Voorzitter Bezoldigd 20/01/2016
SP.a Lid van het partijbureau Niet bezoldigd
De Overbron VZW Afgevaardigd bestuurder Niet bezoldigd
Zaakvoerder Niet bezoldigd
Br(ik Voorzitter Niet bezoldigd 13/01/2016
RITCS - School of Arts Lid van de raad Niet bezoldigd
Anciaux Jan
Vilvoorde (Stad) OCMW-voorzitter Bezoldigd
Vilvoorde (Stad) Schepen Niet bezoldigd
Havicrem (Intercommunale) Bestuurder Bezoldigd
Havicrem (Intercommunale) Lid van het directiecomit Bezoldigd
Autonoom Gemeentebedrijf Vilvoorde Bestuurder Niet bezoldigd
Regionaal Woonbeleid Vilvoorde-Machelen Lid van het beheerscomit Niet bezoldigd
Vereniging van Vlaamse Steden en Gemeenten VZW Bestuurder Bezoldigd
Vereniging van Vlaamse Steden en Gemeenten VZW Lid van het directiecomit Bezoldigd
Algemeen Ziekenhuis Jan Portaels VZW Bestuurder Bezoldigd
Gezinsbond Afdeling Koningslo Bestuurslid Niet bezoldigd
De Overbron VZW Bestuurder Niet bezoldigd
Intergemeentelijke Samenwerking Sociale Economie Lid van het beheerscomit Niet bezoldigd
Vilvoorde, Machelen en Grimbergen
t Mutske VZW Bestuurder Niet bezoldigd
Anciaux Koenraad
Mechelen (Stad) OCMW-voorzitter Bezoldigd
Mechelen (Stad) Schepen Niet bezoldigd
Waterwegen en Zeekanaal NV Bestuurder Bezoldigd
CIPAL DV Lid van een adviescomit Bezoldigd 31/10/2016
FINILEK Bestuurder Bezoldigd
AGB Sport Actief Mechelen Secretaris Niet bezoldigd
t Arsenaal VZW Bestuurder Niet bezoldigd
Audio Voorzitter Bezoldigd 29/02/2016
Lokaal Gezondheidsoverleg (LOGO) Bestuurder Niet bezoldigd
Hikan BVBA Gedelegeerd bestuurder Niet bezoldigd 31/08/2016
Entiris VZW Bestuurder Bezoldigd
OFP Provant Bestuurder Bezoldigd
IGEMO Extern deskundige Bezoldigd
IVAREM Extern deskundige Bezoldigd
VVD Volkswoningen van Duffel Bestuurder Bezoldigd
Anciaux Reinhilde
Machelen (Gemeente) Schepen Bezoldigd
Scholengemeenschap Noordring Lid van het beheerscomit Niet bezoldigd
Spirit Machelen-Diegem Bestuurslid Niet bezoldigd
Huisarts Bezoldigd
Anciaux Roel
Meise (Gemeente) Gemeenteraadslid Bezoldigd
INCOVO Bestuurder Bezoldigd
78486 MONITEUR BELGE 11.08.2017 BELGISCH STAATSBLAD

Anciaux Roel (suite/vervolg)


Advocatenkantoor Roel Anciaux BVBA Zaakvoerder Bezoldigd
Advocaat Bezoldigd
Sociale Vereniging Vic Anciaux VZW Bestuurder Niet bezoldigd
Ancion Claude
Sprimont (Commune de) Bourgmestre (titulaire ou ff) Rmunr
Ecetia Intercommunale Administrateur Rmunr
SWDE Conseil dexploitation Membre Rmunr
Groupement rgional conomique Ourthe-Amblve Prsident Non rmunr
GREOA
Fondation rurale de Wallonie, tablissement dutilit Vice-prsident Rmunr
publique
Ancion Marc
Jalhay (Commune de) Echevin Rmunr
Agriculteur Rmunr
Ancion Michel
Anhe (Commune d) Echevin Rmunr
Comit de concertation commune-CPAS Membre Non rmunr
Agence de Dveloppement Local ADL Prsident Non rmunr
Salles de Warnant asbl Prsident Non rmunr
Salle Al Royinte, Annevoie Administrateur Non rmunr
Salle Les amis de Sosoye asbl Administrateur Non rmunr
SPRL Ancion-Cobut Kinsithrapeute - grant Rmunr
Ancion Paul
Seraing (Ville de) Conseiller communal Rmunr 15/02/2016
LImmobilire publique scrl Administrateur Rmunr 21/03/2016
Ecolo Rgionale de Lige Co Prsident Non rmunr 18/10/2016
Ecolo Section locale Co Prsident Non rmunr 13/04/2016
Maison Ligeoise de lEcologie Prsident du conseil dadministration Non rmunr
k-Litherm sprl Grant Rmunr
Ancion Thierry
Flron (Commune de) Echevin Rmunr
Foyer culturel Centre Europa Flron asbl Prsident-administrateur dlgu Non rmunr 12/04/2016
Maison communale de la Jeunesse et de Loisirs Gran- Administrateur-dlgu Non rmunr
deurop
Mutualit Chrtienne de Lige Administrateur Non rmunr 30/06/2016
Centre sportif local Administrateur-dlgu Non rmunr
Batifix asbl Administrateur Non rmunr
Centre Flronnais dAction Culturelle CFAC asbl Administrateur Non rmunr
cole des jeunes Flron asbl Administrateur-Trsorier Non rmunr
Osteki sprl Grant Rmunr
Promotion des Ans asbl Administrateur Non rmunr
Andr Albert
Stoumont (Commune de) Prsident de CPAS/Conseil de Rmunr
laction sociale
Retrait Rmunr
Andr Jacques
Hastire (Commune d) Prsident de CPAS/Conseil de Rmunr
laction sociale
Agence locale pour lEmploi Prsident Non rmunr
Andr Lon
La Roche-en-Ardenne (ville de) Echevin Rmunr
AIVE Membre de comit(s) de secteur Non rmunr
CLDR Membre supplant Non rmunr
Commission communale de laccueil temps libre Membre - Prsident Non rmunr
COPALOC Membre - Prsident Non rmunr
Zone de police Famenne-Ardenne Membre supplant du conseil de Non rmunr
police
Retrait Rmunr
Andr Marcel
Beloeil (Commune de) Echevin Rmunr
IPALLE Administrateur Rmunr
Commission communale de lAmnagement du terri- Membre Non rmunr
toire et de la Mobilit CCATM
Commission Locale de Dveloppement Rural CLDR Prsident Non rmunr
Fort domaniale indivise de Stambruges Membre Non rmunr
MONITEUR BELGE 11.08.2017 BELGISCH STAATSBLAD 78487

Andr Marcel (suite/vervolg)


Zone de police Beloeil / Leuze-en-Hainaut Membre du conseil de police Rmunr
Amicale des pensionns de Stambruges-Grandglise Secrtaire Non rmunr
PS Section locale de Stambruges-Grandglise Secrtaire Non rmunr
Andr Yves
Mons (ville de) Conseiller communal Rmunr
SPABS Hainaut Vice-Prsident Non rmunr 01/04/2016
Centre Hospitalier Universitaire Ambroise Par Administrateur Rmunr
SPABS - Hainaut Administrateur Non rmunr 01/04/2016
Mons.Congrs sa Administrateur Non rmunr 01/05/2016
Zone de police Mons - Quvy Membre du conseil de police Rmunr
Enseignant Rmunr
Calva de Saint-Symphorien Administrateur Non rmunr
Confrrie Saint-Symphorien asbl Prsident Non rmunr
Nature et Progrs Prsident de section locale Non rmunr
Andrianne Bernadette
Grce-Hollogne (Commune de) Conseillre communale Rmunr
Centre Hospitalier Rgional de la Citadelle Administratrice Rmunr
Socit de logement de Grce-Hollogne Administratrice Rmunr 01/03/2016
Socit de logement de Grce-Hollogne Membre du comit de gestion Rmunr 01/03/2016
Employe Rmunr
Indpendante ( titre complmen- Rmunr
taire)
Andries Christian
Wemmel (Gemeente) Gemeenteraadslid Bezoldigd
Brusselse Elektriciteitsintercommunale (BEI) Bestuurder Bezoldigd
Sibelgas CVBA Bestuurder Bezoldigd
Sibelgas CVBA Lid van een lokale adviescommissie Niet bezoldigd
Andries Mark
Vlaamse Regering. Minister-president Buitenlands Kabinetschef Bezoldigd
Beleid en Onroerend Erfgoed
Vlaams Instituut voor de Zee VZW Afgevaardigde van de Vlaamse rege- Bezoldigd
ring
Beheersmaatschappij Antwerpen Mobiel NV Afgevaardigde van de Vlaamse rege- Bezoldigd
ring
Tunnel Liefkenshoek NV Bestuurder Niet bezoldigd
KMDA VZW Afgevaardigde van de Vlaamse rege- Niet bezoldigd
ring
Agentschap Plantentuin Meise (EVA) Afgevaardigde van de Vlaamse Rege- Niet bezoldigd
ring
Andry Sylvie
Koekelberg (commune de) Echevine Rmunr
ONE Consultation locale (nourrissons) Prsidente Non rmunr
Rgie communale autonome Administratrice Non rmunr
ATL Prsidente Non rmunr 30/08/2016
La Ruche aux Livres asbl Vice-prsidente Non rmunr
AKA asbl Vice - prsidente Non rmunr
All scrl Administratrice Rmunr 01/04/2016
Koekelberg Promotion asbl Vice - prsidente Non rmunr
Annaert Willem
Kontich (Gemeente) Schepen Bezoldigd
Natuurpunt VZW Bestuurslid Niet bezoldigd
Gewoon hoogleraar Bezoldigd
Igean Afgevaardigde van de gemeente Bezoldigd
Annemans Gerolf
Europees Parlement Parlementslid Bezoldigd
Antwerpen (Stad) Gemeenteraadslid Bezoldigd
Algemeen Vlaams Belang VZW Bestuurder Niet bezoldigd
Antwerps Vormingsinstituut VZW Bestuurder Niet bezoldigd
Jan Breydel VZW Bestuurder Niet bezoldigd
Kamiel Van Damme VZW Bestuurder Niet bezoldigd
Nationalistisch Vormingsinstituut Limburg VZW Bestuurder Niet bezoldigd
Vlaams Belang Vlaams-Brabant VZW Bestuurder Niet bezoldigd
Vrijheidsfonds VZW Bestuurder Niet bezoldigd
Egmont VZW Bestuurder Niet bezoldigd
Beweging voor een Europa van Naties en Vrijheden Bestuurder Niet bezoldigd
78488 MONITEUR BELGE 11.08.2017 BELGISCH STAATSBLAD

Annemans Gerolf (suite/vervolg)


Stichting voor een Europa van Naties en Vrijheden Voorzitter Niet bezoldigd
Annet Pierre
Agence wallonne pour lintgration des personnes han- Vice-prsident du comit de gestion Rmunr 01/01/2016
dicapes
AViQ - Agence pour une Vie de Qualit Administrateur supplant Non rmunr 01/01/2016
Association intercommunale de soins et Administrateur Rmunr
dhospitalisation Centre hospitalier du Bois de
lAbbaye et de Hesbaye
Centre daccueil Les Heures Claires Administrateur Non rmunr
Mtropole-Gestion Administrateur Non rmunr
Action francophone pour la Formation Administrateur Non rmunr
Action francophone pour la Sant et la Solidarit asbl Administrateur Non rmunr
Aide et Solidarit de Waremme Administrateur Non rmunr
Centrale de Services Domicile CSD- Solidaris Administrateur Non rmunr
Centre ligeois de promotion de la sant CLPS Administrateur Non rmunr
Les Lilas sa Administrateur Rmunr
Amplitours scrl Administrateur Non rmunr
Association socialiste de la Personne Handicape asbl Administrateur Non rmunr
Fondation prive Gestion-Rseau Solidaris Administrateur-dlgu Non rmunr
Maison du peuple de Hesbaye SCFS Le Mtropole Administrateur Non rmunr
Mutualit Solidaris Secrtaire gnral Rmunr
Socit mutualiste Mutualis Administrateur Non rmunr
Union Nationale des Mutualits Socialistes Administrateur Non rmunr
Groupe Multipharma scrl Administrateur Non rmunr 09/06/2016
Optimut scrl Prsident Non rmunr
Pharma Sant - Rseau Solidaris scrl Administrateur-dlgu Non rmunr
Pharmacies du Peuple scrl (Les) Administrateur Non rmunr
Point de Mire - Lige scrl Administrateur Non rmunr
Drive Mut asbl Administrateur Non rmunr
Fonds et services sociaux Solidaris Administrateur Non rmunr
Maison de la solidarit (La) Administrateur Non rmunr
MNEMA asbl Administrateur Non rmunr
Solidaris Cooprative scrl Administrateur Non rmunr
Actimed scrl - rseau Solidaris Administrateur Non rmunr
Fondation prive Rseau Solidaris Administrateur - dlgu Non rmunr
Fondation prive Solidaris Immo Administrateur - dlgu Non rmunr
FOREM Membre du comit stratgique Rmunr
Kiwanis Club Lige asbl Administrateur Non rmunr
La Fte des Solidarits asbl Vice - prsident Non rmunr
Les Rizes et les Sarts asbl Administrateur Non rmunr
Maison du Crahm scrlfs Administrateur Non rmunr 18/11/2016
Pharmacie Populaire La Sauvegarde scrl Administrateur Non rmunr
Socit mutualiste Hospimut Solidaris Administrateur Non rmunr
Anno Inge
Keerbergen (Gemeente) Schepen Bezoldigd
OVSG Afgevaardigde Niet bezoldigd
Scholengemeenschap Midden Vlaams-Brabant Lid van het beheerscomit Niet bezoldigd
N-VA (Plaatselijke afdeling) Bestuurslid Niet bezoldigd
AGB Keerbergen Directielid Niet bezoldigd
Groene Gordel - Toerisme Dijleland Bestuurder Niet bezoldigd
Intergemeentelijke vereniging drugs- en alcoholpreven- Beheerder Niet bezoldigd
tie
Annouri Imade
Vlaams Parlement Parlementslid Bezoldigd
Antwerpen (Stad) Gemeenteraadslid Bezoldigd 25/04/2016 26/06/2016
PAJ Bestuurder Niet bezoldigd 01/12/2016
Annys Franky
Middelkerke (Gemeente) Gemeenteraadslid Bezoldigd
Middelkerke (Gemeente) Lid van een commissie Bezoldigd
De Watergroep Lid van een provinciaal comit Bezoldigd
De Watergroep Vertegenwoordiger Bezoldigd
Farys Lid van het directiecomit Bezoldigd
OVCO Bestuurder Bezoldigd
OVCO Lid van het directiecomit Bezoldigd
MONITEUR BELGE 11.08.2017 BELGISCH STAATSBLAD 78489

Annys Franky (suite/vervolg)


Autonoom Gemeentebedrijf Middelkerke Bestuurder Bezoldigd
Autonoom Gemeentebedrijf Middelkerke Lid van het directiecomit Bezoldigd
Algemeen Boerensyndicaat Bestuurslid Niet bezoldigd
Agro-Markt VZW Voorzitter Niet bezoldigd
Dierengezondheidszorg Vlaanderen VZW Bestuurder Bezoldigd
Dierengezondheidszorg Vlaanderen VZW Lid van het dagelijks bestuur Bezoldigd
Dorp inZicht Lid van een werkgroep Niet bezoldigd
Landbouwer Bezoldigd
Annys Pablo
Brugge (Stad) Gemeenteraadslid Bezoldigd
FINIWO (Intercommunale) Bestuurder Bezoldigd
FINIWO (Intercommunale) Lid van een regionaal adviescomit Bezoldigd
FINIWO (Intercommunale) Lid van het directiecomit Bezoldigd
IMEWO (Intercommunale) Bestuurder Bezoldigd
IMEWO (Intercommunale) Voorzitter van een regionaal Bezoldigd
bestuurscomit
West-Vlaamse Intercommunale (WVI) Bestuurder Bezoldigd
West-Vlaamse Intercommunale (WVI) Lid van een regionaal bestuurscomit Bezoldigd
Brugse Maatschappij voor Huisvesting CVBA Voorzitter Bezoldigd
Intermixt Lid van de Vlaamse gewestelijke raad Bezoldigd
Publigas CVBA Bestuurder Bezoldigd
Publi-T CVBA Bestuurder Bezoldigd
SOBO@werk VZW Bestuurder Niet bezoldigd
Pablo Annys Consult GCV Zaakvoerder - Consultant Bezoldigd
Ansay Franoise
Ohey (Commune d) Echevine Rmunr
Gestionnaire de projet Rmunr
BEP Environnement Membre de lAssemble gnrale Rmunr
Commission ruralit UVCW - FRW Membre Non rmunr
Groupement daction locale GAL Pays des Tiges et des Administratrice Non rmunr
Chaves
Parents chercheurs asbl Administratrice Non rmunr
Anseeuw Bjrn
Vlaams Parlement Parlementslid Bezoldigd
Oostende (Stad) Gemeenteraadslid Bezoldigd
Autonoom Gemeentebedrijf Stadsvernieuwing Oost- Bestuurder Bezoldigd
ende
N-VA Lid partijraad Niet bezoldigd
N-VA (Plaatselijke afdeling) Bestuurslid Niet bezoldigd
Zaakvoerder Niet bezoldigd 06/03/2016
Wij VZW Voorzitter Niet bezoldigd
Anseeuw Christine
Intercommunale Vereniging Hooge Maey Bestuurder Bezoldigd
District Antwerpen Raadslid Bezoldigd
SP.a (District Antwerpen) Bestuurder Niet bezoldigd
Anseeuw Stphanie
Koksijde (Gemeente) Schepen Bezoldigd
Koksijde (Gemeente) Voorzitter van de verkeerscommissie Niet bezoldigd
Autonoom Gemeentebedrijf Casinocomplex Koksijde Bestuurder Niet bezoldigd
Autonoom Gemeentebedrijf Casinocomplex Koksijde Lid van het directiecomit Niet bezoldigd
Autonoom Gemeentebedrijf Koksijde Commissaris Niet bezoldigd
Beschermcomit MPI Westhoek VZW Bestuurder Niet bezoldigd
Open VLD Afdeling Koksijde Bestuurslid Niet bezoldigd
Andersvalidenadviesraad Lid Niet bezoldigd
Gemeentelijke Preventieraad Vertegenwoordiger Niet bezoldigd
Open VLD (Provinciaal overleg) Lid Niet bezoldigd
Open VLD (Westhoekoverleg) Ondervoorzitter Niet bezoldigd
Sociale Dienst Gemeentepersoneel Voorzitter Niet bezoldigd
Anthoine Albert
Estinnes (Commune d) Echevin Rmunr
Agence Locale pour lEmploi Trsorier Non rmunr
Fdration Wallonne de lAgriculture FWA Membre du conseil gnral Non rmunr
Agriculteur Rmunr
78490 MONITEUR BELGE 11.08.2017 BELGISCH STAATSBLAD

Anthoons Herman
Gooik (Gemeente) Schepen Bezoldigd
De Watergroep Lid van een provinciaal bureau Bezoldigd
De Watergroep Lid van een provinciaal comit Bezoldigd
Infrax West Lid van een sectorcomit Bezoldigd
Politiezone Pajottenland Lid van de politieraad Bezoldigd
Bestuurssecretaris Bezoldigd
Anthuenis Filip
Lokeren (Stad) Burgemeester (titelvoerend of wnd.) Bezoldigd
Hulpverleningszone OOST Voorzitter Niet bezoldigd
Antoine Andr
Parlement de la Communaut franaise (Fdration Dput Non rmunr
Wallonie-Bruxelles)
Parlement Wallon Dput Rmunr
Parlement Wallon Prsident Rmunr
Perwez (Commune de) Bourgmestre empch Non rmunr
Perwez (Commune de) Conseiller communal Rmunr
Commission Locale de Dveloppement Rural CLDR Reprsentant communal (supplant) Non rmunr
Caisse des pensions du Parlement wallon asbl Prsident Rmunr
PSC-BW asbl Membre du bureau Non rmunr
Val dOrbais asbl Prsident du Conseil Non rmunr
dadministration
Antoine Bruno
IDELUX Administrateur Rmunr
Mission rgionale pour lemploi en Luxembourg MIRE- Vice-prsident Non rmunr
LUX asbl
ULG-FUL Membre du Comit stratgique Non rmunr
CSC Fdration du Luxembourg Secrtaire fdral Rmunr
InterRgionale Syndicale (IRS) des Trois Frontires Membre Non rmunr 01/12/2016
Habilux Administrateur Non rmunr
Notre Maison asbl Administrateur-dlgu Non rmunr
Eures-T PED geie Cogrant Non rmunr
Formation ducation culture FEC asbl Administrateur Non rmunr
PromEmploi asbl Prsident Non rmunr
SOS Dpannage asbl Administrateur Non rmunr
Bassin EFE du Luxembourg Vice - prsident Non rmunr
Chambre Emploi Formation du Bassin EFE du Luxem- Membre Non rmunr
bourg
Conseil conomique et social de Wallonnie CESW Membre coopt du Bureau Non rmunr
Conseil conomique et social de Wallonnie CESW Membre de lAssemble gnrale Rmunr
Conseil conomique et social de Wallonnie CESW Prsident de la Commission Emploi Rmunr
Formation Education
IDELUX - Marchs publics Observateur au conseil Non rmunr
dadministration
La Trve asbl - oisp Administrateur Non rmunr
Antoine Erna
Lierde (Gemeente) Schepen Bezoldigd
Farys Lid van het directiecomit Bezoldigd
Antoine Laurent
Oupeye (Commune d) Prsident du Conseil communal Rmunr
Intercommunale dIncendie de Lige et Environs Administrateur Rmunr
Basse-Meuse Dveloppement asbl Administrateur Non rmunr
SIDECO scrl Administrateur Rmunr
Fonctionnaire Rmunr
Antoniadis Antonios
Regierung Deutschsprachige Gemeinschaft, Familie, Minister Besoldet
Gesundheit und Soziales
Euregio Maas-Rhein Mitglied des Vorstandes (von Amts Nicht besoldet
wegen)
Stiftung euPrevent-EMR Mitglied (von Amts wegen) Nicht besoldet
Antonini Fabio
Mons (ville de) Conseiller communal Rmunr
HYGEA Administrateur Rmunr
Rgie communale autonome Administrateur Non rmunr
Zone de police Mons - Quvy Membre du conseil de police Rmunr
Mons Invest Sports Administrateur Non rmunr
Employ Rmunr
MONITEUR BELGE 11.08.2017 BELGISCH STAATSBLAD 78491

Antonini Fabio (suite/vervolg)


Indpendant complmentaire Rmunr
Antonio Geert
Rumst (Gemeente) Burgemeester (titelvoerend of wnd.) Bezoldigd 01/01/2016
CIPAL DV Bestuurder Bezoldigd
IGEAN Milieu & Veiligheid Lid van een adviescomit Niet bezoldigd
IVEKA Lid van een regionaal bestuurscomit Bezoldigd
Autonoom Gemeentebedrijf Rumst Voorzitter van het directiecomit Niet bezoldigd
Politiezone Rupel Lid van het politiecollege Niet bezoldigd
PIDPA-HidroRio Lid van een adviescomit Niet bezoldigd
Araoud Jamil
Bruxelles - Prvention & Scurit Directeur gnral Rmunr 01/04/2016
ERIP Administrateur Non rmunr
Transit asbl Administrateur Non rmunr
GIAL asbl Administrateur Rmunr 24/05/2016
Arbijn Wim
Berlare (Gemeente) Schepen Bezoldigd 01/01/2016
Regionaal Landschap Schelde-Durme VZW Bestuurder Niet bezoldigd
Curieus Afdeling Berlare Bestuurder Niet bezoldigd 01/06/2016
SP.a (Provinciale afdeling) Bestuurder Niet bezoldigd 10/04/2016
Handbalclub Groot Berlare VZW Secretaris Niet bezoldigd
Muziekvereniging t Meziek Berlare 2004 Bestuurder Niet bezoldigd
Bediende Bezoldigd
Linx+ (Berlare) Bestuurder Niet bezoldigd
SP.a Afdeling Berlare Bestuurder Niet bezoldigd 10/04/2016
Sp.a Afdeling Berlare Voorzitter Niet bezoldigd 10/04/2016
Vlaamse Federatie van Gehandicapten Berlare Bestuurder Niet bezoldigd
Archambeau Frdric
Trois-Ponts (Commune de) Echevin Rmunr
Commission communale de laccueil Prsident Non rmunr
Commission communale de lAmnagement du terri- Membre Rmunr
toire et de la Mobilit CCATM
Agence immobilire sociale Haute-Ardenne Administrateur Rmunr
COPALOC Prsident Non rmunr
Conseil de participation de lEnseignement Prsident Non rmunr
Centre rgional de la Petite Enfance Administrateur Non rmunr
Les Petits Pas (Mcae) asbl Prsident Non rmunr
Rsidence Do Grand Fa Directeur Rmunr
Arena Maria
Parlement Europen Dpute Rmunr
Forest (Commune de) Conseillre communale Non rmunr
Festival de Lige Prsidente Non rmunr
Arens Joseph
Parlement de la Communaut franaise (Fdration Dput Rmunr
Wallonie-Bruxelles)
Parlement Wallon Dput Rmunr
Attert (Commune d) Bourgmestre (titulaire ou ff) Rmunr
Parlement Benelux Dput Rmunr
Zone de police Arlon/Attert/Habay/Martelange Membre du collge et du conseil de Non rmunr
police
Action rurale communautaire asbl Prsident Non rmunr
Commission de gestion du parc naturel de la valle de Prsident Non rmunr
lAttert ASBL
Arimont Pascal
Europisches Parlament Abgeordneter Besoldet
Rat Euregio Maas-Rhein Mitglied Besoldet
Christlich Soziale Partei CSP Mitglied des Prsidiums Nicht besoldet
Interessengemeinschaft Bllingen VoG Verwalter Nicht besoldet
Melotte Veiders Arimont Avocats-Rechtsanwlte GmbH Rechtsanwalt, Teilhaber und Verwal- Nicht besoldet
ter
Parlament der Deutschsprachigen Gemeinschaft Stellvertretendes Mitglied Nicht besoldet
Arnemann Christine
Sankt-Vith (Stadt) Schffe Besoldet
AGR Kultur und Konferenz Zentrum Triangel Verwalter Nicht besoldet
Wohnraum fr Alle VoG Prsidentin Nicht besoldet
Kunsttherapeutin Besoldet
78492 MONITEUR BELGE 11.08.2017 BELGISCH STAATSBLAD

Arnemann Christine (suite/vervolg)


Dachorganisation der Offenen Jugendarbeit St. Vith Prsidentin Nicht besoldet
VoG
Arnou Patrick
Zedelgem (Gemeente) Schepen Bezoldigd
WVI Bestuurder Bezoldigd
WVI Voorzitter van een regionaal comit Bezoldigd
Regionaal Landschap Houtland VZW Bestuurder Niet bezoldigd
Vivendo CVBA Bestuurder Bezoldigd
Vivendo CVBA Lid van het directiecomit Bezoldigd
Plaisiersbos Lid van het beheerscomit Niet bezoldigd
Woonwinkel VZW Lid van het beheerscomit Niet bezoldigd
Kasteel van Loppem Lid van het beheerscomit Niet bezoldigd
Raakvlak Bestuurder Niet bezoldigd
Arnould Franoise
Vaux-sur-Sre (Commune de) Conseillre communale Rmunr
AIVE Administratrice Rmunr
Employe ( temps partiel) Rmunr
Les Explorateurs asbl Prsidente Non rmunr
Arnould Freddy
Paliseul (Commune de) Bourgmestre (titulaire ou ff) Rmunr
Zone de police Semois et Lesse Membre du collge de police Non rmunr
Zone de secours Luxembourg Membre du collge Non rmunr 01/09/2016
Agence de Dveloppement Local Bertrix-Bouillon- Administrateur Non rmunr
Herbeumont-Paliseul
Fabrique dglise de Naom Secrtaire Non rmunr
Arnould Philippe
Bouillon (ville de) Echevin Rmunr
Secteur Centre ville Bouillon Administrateur Non rmunr
Arnould Pierre
Libramont-Chevigny (commune de) Bourgmestre (titulaire ou ff) Rmunr 09/11/2016
Centre culturel de Libramont Administrateur Non rmunr
Zone de police Centre Ardenne Membre du collge de police Non rmunr 09/11/2016
RCS Libramontois (football) Administrateur Non rmunr
Mdecin gnraliste Rmunr
Arnould Vronique
Libin (commune de) Conseillre communale Rmunr
SOFILUX Administratrice Rmunr
Commission communale de lAmnagement du terri- Reprsentante communale Rmunr
toire et de la Mobilit CCATM
Maison du Tourisme du Pays de la Haute-Lesse Prsidente Non rmunr
La Grande Fort de Saint-Hubert et de la Haute Lesse Administratrice Non rmunr
asbl
Arrestier Florence
Nassogne (commune de) Prsidente de CPAS/Conseil de Rmunr
laction sociale
Comit de concertation Prsidente Non rmunr
Agence immobilire sociale communale AIS Administratrice Non rmunr
La Terrienne scrl Administratrice Non rmunr
Office dAide aux Familles Luxembourgeoises OAFL Administratrice Non rmunr
Famenne Energie (association Chap.XII) Administratrice Non rmunr
Employe Rmunr
Artois Herman
IGO Bestuurder Bezoldigd
Autonoom Gemeentebedrijf De Kouter Lid van het directiecomit Niet bezoldigd
Gemeentesecretaris Bezoldigd
Expertisecentrum van Gemeentesecretarissen ECG Bestuurder Niet bezoldigd
Artois Roger
Zaventem (Gemeente) OCMW-voorzitter Bezoldigd
Zaventem (Gemeente) Schepen Niet bezoldigd
N-VA Afdeling Zaventem Bestuurslid Niet bezoldigd
Huisarts Bezoldigd
Praktijkopleider Niet bezoldigd
LOK 0083 Verantwoordelijke Bezoldigd
Artus Vronique
Auderghem (Commune d) Conseillre communale Rmunr
MONITEUR BELGE 11.08.2017 BELGISCH STAATSBLAD 78493

Artus Vronique (suite/vervolg)


Auderghem (Commune d) Prsidente de CPAS/Conseil de Rmunr
laction sociale
Centre culturel communal Membre de lassemble gnrale Rmunr
Brulocalis Membre du comit de direction Rmunr
Aseglio Michel
SPF Emploi, Travail et Concertation sociale Directeur gnral (N-1) Rmunr
Promotion de la diversit ethnique et culturelle sur le Administrateur Non rmunr
march du travail asbl
Service dinformation et de recherche sociale Directeur Non rmunr
Asselman Hugo
Liedekerke (Gemeente) Gemeenteraadslid Bezoldigd
Havicrem CV Bestuurder Bezoldigd
Havicrem CV Lid van het directiecomit Bezoldigd
IVERLEK Bestuurder Bezoldigd
IVERLEK Voorzitter van een regionaal Bezoldigd
bestuurscomit
Intermixt Bestuurder Bezoldigd
Kerkfabriek Onze-Lieve-Vrouw Boodschap Voorzitter Niet bezoldigd
Mariavrienden VZW Voorzitter Niet bezoldigd
Vrije Basisscholen Liedekerke Bestuurder Niet bezoldigd
Asselman Julie
Merchtem (Gemeente) OCMW-voorzitter Bezoldigd
Merchtem (Gemeente) Schepen Bezoldigd
VVSG VZW Lid van het directiecomit Bezoldigd
Notarieel jurist Bezoldigd 31/12/2016
Zaakvoerder Bezoldigd 01/10/2016
Aubecq Brangre
Chaumont-Gistoux (Commune de) Echevine Rmunr
Immobilire Publique du Centre et de lEst du Brabant Administratrice Rmunr
Wallon IPBw
Rgie communale autonome RCA Administratrice Non rmunr
Zone de police Ardennes brabanonnes Membre du conseil de police Rmunr
Maison du Tourisme des Ardennes Brabanonnes Administratrice de droit Non rmunr
Syndicat dinitiative communal Administratrice de droit Non rmunr
MR Section locale Prsidente Non rmunr 11/12/2016
Fdration nationale des Anciens combattants (FNC) - Secrtaire Non rmunr
section locale
Employe (en cong) Rmunr
Aubert Brigitte
Province de Hainaut Conseillre provinciale Rmunr
Mouscron (commune de) Echevine Rmunr
Conseil Consultatif pour lIntgration des Personnes Prsidente Non rmunr
Handicapes CCIPH
Agence immobilire sociale communale Secrtaire Non rmunr
Centre de Recherches, dEssais et de Contrles scienti- Administratrice Non rmunr
fiques et techniques pour lIndustrie Textile CRECIT
asbl
Entreprise de Travail Adapt (ETA) Moulin de la Administratrice Non rmunr
Hunelle
Rgie de quartier Administratrice Non rmunr
Socit de Logements de Mouscron SLM sc Administratrice Rmunr
Union des Villes et Communes de Wallonie Administratrice Rmunr
Centre local de promotion de la sant CLPS Hainaut Administratrice Non rmunr
occidental
Ela asbl Administratrice Non rmunr
Les Tourelles Administratrice Non rmunr
Centre dtude, de recherche et dinformation scientifi- Administratrice Non rmunr
ques et technologiques CERIST asbl
Aubry Jacques
Province de Luxembourg Conseiller provincial Rmunr
Bertogne (Commune de) Conseiller communal Rmunr
IDELUX Finances Administrateur Rmunr
Fonds des Calamits Vice-prsident Non rmunr
Les Hautes Ardennes Administrateur Non rmunr
Service provincial dinformation, de gestion et de vul- Administrateur Rmunr
garisation agricole SPIGVA
Aube asbl Administrateur Non rmunr 01/09/2016
78494 MONITEUR BELGE 11.08.2017 BELGISCH STAATSBLAD

Aubry Jacques (suite/vervolg)


Vtrinaire indpendant Rmunr
Association des producteurs laitiers de la Province de Administrateur Non rmunr
Luxembourg
CER Groupe Administrateur Rmunr
IDELUX - Valorisation de la viande Administrateur Rmunr
Royale Union Sportive Givry Prsident Non rmunr
Audenaerd Otto
Lontzen (Gemeinde) Schffe Besoldet
ORES Assets Mitglied eines Sektor Ausschusses Besoldet
Pensioniert Besoldet
Sporthalle Herbesthal Prsident Nicht besoldet
SWDE Mitglied der Generalversammlung Besoldet
Audenaert Kristof
Torhout (Stad) Burgemeester (titelvoerend of wnd.) Bezoldigd 01/06/2016
Torhout (Stad) Schepen Bezoldigd 31/05/2016
CD&V (Plaatselijke afdeling) Bestuurslid Niet bezoldigd
CD&V (Provinciale afdeling) Bestuurslid Niet bezoldigd
Kabinetsmedewerker Bezoldigd
Centrum voor Ambulante Revalidatie Sint-Rembert Bestuurder Niet bezoldigd
VZW
Scouts Sint-Rembert VZW Bestuurder Niet bezoldigd
Virgo Fidelis Groenhove - Torhout Bestuurder Niet bezoldigd
Audenaert Remi
Sint-Gillis-Waas (Gemeente) Voorzitter van de gemeenteraad Bezoldigd
Interwaas Bestuurder Bezoldigd
Interwaas Lid van het directiecomit Bezoldigd
Gewestelijke Maatschappij voor Volkswoningen van Bestuurder Bezoldigd
Sint-Gillis-Waas CV
Politiezone Waasland-Noord Lid van de politieraad Bezoldigd
Beweging.net (Plaatselijke afdeling) Bestuurder Niet bezoldigd
Leader Bestuurder Niet bezoldigd
EGTS linieland van Waas en Hulst Bestuurder Niet bezoldigd
Fusiewerkgroep sociale maatschappij Lid Niet bezoldigd
Parochiale werken Sint-Pauwels Bestuurder Niet bezoldigd
Supportersclub FC. Herleving Bestuurder Niet bezoldigd
Augello Gianfranco
Fontaine-lEvque (ville de) Echevin Rmunr
Augustinus Els
Boechout (Gemeente) Schepen Bezoldigd
Kinesist in bijberoep Bezoldigd
Auspert Tanguy
Namur (Ville de) Echevin Rmunr
Port autonome de Namur Administrateur Rmunr
IDEFIN Administrateur Rmunr
Foyer Jambois sc (le) Administrateur Rmunr
Zone de secours Nage Prsident Non rmunr
ORES Membre du comit de gestion du sec- Rmunr
teur de Namur
Fonctionnaire (en cong politique) Non rmunr
Autrement Dinant asbl Employ Rmunr
Autrement Namur asbl Employ (en cong politique) Non rmunr
Cit des Mtiers de Namur Prsident Non rmunr
Aussems Bernard
Vis (ville de) Prsident de CPAS/Conseil de Rmunr
laction sociale
La Porte ouverte vistoise asbl Administrateur Non rmunr
Enseignant Rmunr
AIS du Pays de Herve Administrateur Non rmunr 15/11/2016
Compagnie royale des anciens arquebusiers de Vis Membre et commissaire aux comptes Non rmunr
Confrrie N-D de Lorette et Saint-Hadelin de Vis asbl Administrateur Non rmunr
Aussems Hubert
Thimister-Clermont (Commune de) Conseiller communal Rmunr
Thimister-Clermont (Commune de) Conseiller de CPAS/Conseil de Rmunr
laction sociale
CHR de Verviers (ex CHPLT) Administrateur Rmunr
MONITEUR BELGE 11.08.2017 BELGISCH STAATSBLAD 78495

Aussems Hubert (suite/vervolg)


Retrait Rmunr
Austen Joseph
Plombires (Commune de) Echevin Rmunr
Agence de Dveloppement Local ADL Administrateur Non rmunr
Contrat de Rivire Meuse Aval et affluents Membre du comit local Non rmunr
Espace Culture asbl Administrateur Non rmunr
Pays de Herve Futur asbl Administrateur Non rmunr
Salles communales de Plombires asbl Administrateur Non rmunr
Sports et Culture asbl Prsident du conseil dadministration Non rmunr
Salle du Viaduc asbl Administrateur Non rmunr
Retrait Rmunr
AC Hombourg Administrateur Non rmunr
Foire agricole de Battice-Herve asbl Administrateur Non rmunr
Auwers Tom
FOD Sociale Zekerheid Directeur-generaal (N-1) Bezoldigd
Festival van Vlaanderen Internationaal Brussel-Europa Bestuurslid Niet bezoldigd
VZW
Kunstenpunt VZW Voorzitter Niet bezoldigd
Sigedis VZW Bestuurder Niet bezoldigd
Vlaamse Vereniging voor Bestuurskunde en Beleid Bestuurder Niet bezoldigd
VZW
Avaux Jean-Pol
ISPPC Prsident du comit daudit Rmunr
Gouvernement wallon, Vice-prsidence, Economie, Chef/Directeur de cabinet adjoint Rmunr
Industrie, Innovation et Numrique
Eau dHeure Dveloppement asbl Administrateur Rmunr
Association chapitre XII Espace -sant asbl Receveur Non rmunr
Fdration des Mutualits socialistes de Charleroi Administrateur Non rmunr
Avontroodt Yolande
Provincie Antwerpen Provincieraadslid Bezoldigd
Schilde (Gemeente) Gemeenteraadslid Bezoldigd
WIV Bestuurder Bezoldigd 01/09/2016
RIZIV Voorzitter van het algemeen beheers- Bezoldigd
comit
Museum van Hedendaagse Kunst Antwerpen VZW Bestuurder Niet bezoldigd
Instituut voor Tropische Geneeskunde Bestuurder Bezoldigd
Vrije Universiteit Brussel (VUB) Lid van de universiteitsraad Niet bezoldigd
Universitair Ziekenhuis Brussel Bestuurder Bezoldigd
Solidariteit Antwerpen VZW Bestuurder Niet bezoldigd
Evens Foundation Bestuurder Niet bezoldigd
Mensura Externe Dienst voor Preventie en Bescher- Bestuurder Bezoldigd
ming op het Werk VZW
Vrienden van het M HKA Bestuurder Niet bezoldigd
Avonture Karolien
Alveringem (Gemeente) OCMW-voorzitter Bezoldigd
Alveringem (Gemeente) Schepen Niet bezoldigd
Regentes Bezoldigd
Avril Jrme
Saint-Nicolas (Commune de) Echevin Rmunr
Rgie des Quartiers Administrateur Non rmunr
Sports & Loisirs Administrateur Non rmunr
Employ Rmunr
Awouters Eric
Borgloon (Stad) Schepen Bezoldigd
Borgloon (Stad) Voorzitter van de gemeenteraad Niet bezoldigd
Infrax Limburg Bestuurder Bezoldigd
Inter-Energa Bestuurder Bezoldigd
AGB Borgloon Bestuurder Niet bezoldigd
Politiezone Kanton Borgloon Lid van de politieraad Bezoldigd
Awouters BVBA Zaakvoerder Bezoldigd
PG Leader Haspengouw Ondervoorzitter Niet bezoldigd
Awouters & Leten BVBA Zaakvoerder Niet bezoldigd
Fruitstreekmuseum VZW Voorzitter Niet bezoldigd
Infrax CVBA Brussel Bestuurder Bezoldigd
LMLimburg Bestuurder Bezoldigd
78496 MONITEUR BELGE 11.08.2017 BELGISCH STAATSBLAD

Aydin Hasan
Verviers (Ville de) Echevin Rmunr
FINIMO Administrateur Rmunr
ORES Assets Vice-prsident dun comit de secteur Rmunr
Zone de police Vesdre Membre du conseil de police Rmunr 18/02/2016
Employ Rmunr
Aydogdu Mehmet
Lige (Ville) Conseiller communal Rmunr
Port autonome de Lige Administrateur Rmunr
CILE Administrateur Rmunr
ISoSL Administrateur Rmunr
Neomansio Administrateur Rmunr
Gestion Centre Ville Lige Administrateur Non rmunr
Les Muses de Lige asbl Vice-prsident Non rmunr
Maison du Tourisme du Pays de Lige asbl Administrateur Non rmunr
Maison Ligeoise (la) Administrateur excutif Rmunr
Aytar Mustafa
Houthalen-Helchteren (Gemeente) OCMW-voorzitter Bezoldigd
Houthalen-Helchteren (Gemeente) Schepen Niet bezoldigd
Zaakvoerder Niet vermeld
Denizlililer VZW Voorzitter Niet bezoldigd
PXL-Hasselt Bestuurder Bezoldigd 01/04/2016
Azzouzi Mohamed
Parlement de la Rgion de Bruxelles-Capitale Dput Rmunr
Saint-Josse-ten-Noode (Commune de) Echevin Rmunr
Acadmie des arts de la Parole, de la danse et de la Prsident du conseil dadministration Non rmunr
Musique de Saint-Josse-ten-Noode/Schaerbeek
Comit de concertation commune-CPAS Reprsentant Non rmunr
Mission locale Reprsentant Non rmunr
Rgie communale autonome RCA Administrateur Non rmunr
Bains de Saint-Josse Administrateur Non rmunr
Atrium ASBL Administrateur Non rmunr
Babouhot Philippe
Chastre (Commune de) Echevin Rmunr 14/01/2016
Commission communale de lAmnagement du terri- Membre supplant Non rmunr
toire et de la Mobilit CCATM
Commission scurit routire Prsident Non rmunr
Conseil consultatif de la Mobilit en Brabant wallon Reprsentant communal Non rmunr
SWDE Conseil dexploitation Membre Rmunr
Domaine de Chastre Administrateur Non rmunr
Babouhot sprl Grant statutaire Non rmunr
Osteophil sprl Grant statutaire Non rmunr
Baccati Franco
Anderlues (Commune d) Echevin Rmunr
PAC Prsident Non rmunr
Centre culturel dAnderlues Administrateur Non rmunr
Sport et Dlassement asbl Administrateur Rmunr
Zone de police Anderlues/Binche Membre du conseil de police Rmunr
Maison de Repos et de Soins MRS Rsidence le Administrateur Non rmunr
Douaire
Back Alain
Ixelles (Commune d) Conseiller communal Rmunr
Ixelles (Commune d) Prsident de CPAS/Conseil de Rmunr
laction sociale
Nittaya sa Administrateur Non rmunr
Backaert Dirk
Stekene (Gemeente) OCMW-voorzitter Bezoldigd
Stekene (Gemeente) Schepen Niet bezoldigd
De Olijf Bestuurder Niet bezoldigd 01/04/2016
Dentino BVBA Zaakvoerder Niet bezoldigd
Dr. Backaert BVBA Zaakvoerder Bezoldigd
Het Veer Bestuurder Niet bezoldigd
Backx Christiaan
Mechelen (Stad) Schepen Bezoldigd
Politiezone Mechelen/Willebroek Lid van de politieraad Bezoldigd
Advocaat Bezoldigd
MONITEUR BELGE 11.08.2017 BELGISCH STAATSBLAD 78497

Backx Christiaan (suite/vervolg)


Zaakvoerder Niet bezoldigd
Mechelen Morgen cvba Bestuurder Niet bezoldigd
Bacquelaine Daniel
Chaudfontaine (Commune de) Conseiller communal Rmunr
Gouvernement fdral, Pensions Ministre Rmunr
Lige Europe Mtropole Administrateur Non rmunr
Action librale ligeoise asbl Prsident Non rmunr
Mdecin Rmunr
Association des mdecins de luniversit de Lige asbl Administrateur Non rmunr
Baeck Katrin
Zele (Gemeente) Gemeenteraadslid Bezoldigd
Intercommunale Dender, Durme en Schelde (DDS) Bestuurder Bezoldigd
Intercommunale Durme-Moervaart (IDM) Bestuurder Bezoldigd
Baekelandt Dirk
Heuvelland (Gemeente) Gemeenteraadslid Bezoldigd
Psilon Bestuurder Bezoldigd
West-Vlaamse Intercommunale Lid van een regionaal bestuurscomit Bezoldigd
Gemeentelijke Bibliotheek Bestuurder Niet bezoldigd
Baekelandt Margot
Tielt (Stad) Schepen Bezoldigd
Turnkring Atlas Tielt VZW Algemeen leider Bezoldigd
Loketbediende Bezoldigd
Baeken Marie-Julie
Dinant (Ville de) Conseillre communale Rmunr
Gouvernement wallon, Prsidence Cheffe/Directrice de cabinet adjointe Rmunr
La Dinantaise scrl Administratrice rgionale Rmunr 31/10/2016
PS Fdration de Dinant-Philippeville asbl Membre du comit fdral Non rmunr
PS Union Socialiste Communale USC Membre du bureau Non rmunr
Rsidence Churchill Prsidente Non rmunr
Baele Ann
Wommelgem (Gemeente) OCMW-voorzitter Bezoldigd
Wommelgem (Gemeente) Schepen Niet bezoldigd
Zelfstandige thuisverpleegkundige Bezoldigd
Dementiecaf Wommelgem Lid stuurgroep Niet bezoldigd
Gemeentebelangen/CD&V Wommelgem Lid van het partijbestuur Niet bezoldigd
SVK Sociaal Verhuurkantoor Bestuurder Niet bezoldigd
Baelen Freddy
Comines-Warneton (ville de) Echevin Rmunr
GASELWEST Membre dun comit rgional Rmunr
Comit de concertation commune-CPAS Membre Non rmunr
Comit de gestion et des ftes du Moulin de Ten Brie- Administrateur Non rmunr
len
COPALOC enseignement Reprsentant communal Non rmunr
Lysco scrl Administrateur Rmunr
Arts Visuels et Cratifs asbl Administrateur Non rmunr
Baelen Georges
Comines-Warneton (ville de) Prsident de CPAS/Conseil de Rmunr
laction sociale
Comit de concertation commune-CPAS Prsident Non rmunr
CPAS - Commission locale pour lEnergie Prsident Non rmunr
Lysco scrl Habitations sociales Administrateur AG Rmunr
Rgie des Quartiers Reprsentant la scrl Lysco Non rmunr
Rgie foncire Administrateur Non rmunr 22/02/2016
Baert Jeroen
Boom (Gemeente) Burgemeester (titelvoerend of wnd.) Bezoldigd
IGEAN Dienstverlening Bestuurder Bezoldigd
IGEAN Milieu & Veiligheid Bestuurder Bezoldigd
ISVAG (Intercommunale) Bestuurder Bezoldigd 13/02/2016
ISVAG (Intercommunale) Lid van het directiecomit Bezoldigd 13/02/2016
Autonoom Gemeentebedrijf Boom Plus Voorzitter van de raad van bestuur Niet bezoldigd
Medisch Centrum van Boom en Omstreken VZW Bestuurder Niet bezoldigd
Advocaat Bezoldigd
78498 MONITEUR BELGE 11.08.2017 BELGISCH STAATSBLAD

Baert Koenraad
Wommelgem (Gemeente) Schepen Bezoldigd
Den Klauwaert BVBA Zaakvoerder Niet bezoldigd
Baert Michel
Boortmeerbeek (Gemeente) Burgemeester (titelvoerend of wnd.) Bezoldigd
ECOWERF Bestuurder Bezoldigd
ECOWERF Lid van het directiecomit Bezoldigd
Brandweer Lid college Niet bezoldigd
Brandweer Raadslid Niet bezoldigd
Politiezone Haacht Lid van het politiecollege Niet bezoldigd
Regionaal Landschap Dijleland VZW Bestuurder Niet bezoldigd
Open VLD Afdeling Boortmeerbeek Bestuurslid Niet bezoldigd
Imbaver Gedelegeerd bestuurder Niet bezoldigd
Zaakvoerder Niet bezoldigd
GD-PBW Interleuven Lid beheerscomit Niet bezoldigd
Baert Pascale
Tielt (Stad) OCMW-voorzitter Bezoldigd
Tielt (Stad) Schepen Niet bezoldigd
Autonoom Gemeentebedrijf Tielt Bestuurder Niet bezoldigd
De Rinkel Lid van de stuurgroep Niet bezoldigd
Iedereen Tielt Bestuurslid Niet bezoldigd
Mivalti VZW Bestuurder Niet bezoldigd
Baert Tom
Waasmunster (Gemeente) OCMW-voorzitter Bezoldigd
Waasmunster (Gemeente) Schepen Niet bezoldigd
Farys (Intercommunale) Lid van het directiecomit Bezoldigd
Algemeen Ziekenhuis Nikolaas Diensthoofd van de sociale dienst Bezoldigd
N-VA Afdeling Waasmunster Bestuurslid Niet bezoldigd
Vierschaarfeesten VZW Bestuurder Niet bezoldigd
Baert Willem-Jan
Kluisbergen (Gemeente) Gemeenteraadslid Bezoldigd
Kluisbergen (Gemeente) Lid van de jeugdraad Niet bezoldigd
Kluisbergen (Gemeente) Lid van de sportraad Niet bezoldigd
IMWV Bestuurder Bezoldigd
SHM Vlaamse Ardennen CVBA Bestuurder Bezoldigd
Arbeider Bezoldigd
Gemeenteraadscommissie BBC Voorzitter Bezoldigd
Kluisbos VZW Vertegenwoordiger politieke fractie Niet bezoldigd
SHM De Nieuwe Haard CVBA Bestuurder Bezoldigd
Baesens Nol
Zedelgem (Gemeente) Schepen Bezoldigd
Politiezone Het Houtsche Lid van de politieraad Bezoldigd
Gepensioneerde Bezoldigd
Baeten Christiaan
Opglabbeek (Gemeente) Gemeenteraadslid Bezoldigd
Limburg.net Bestuurder Bezoldigd
Regionaal Landschap Kempen en Maasland VZW Bestuurder Niet vermeld 17/05/2016
O.L.Vr. ter Kempenkerk Nieuwe Kempen Lid kerkraad Niet bezoldigd
Vrije basisschool Nieuwe Kempen Lid schoolraad Niet bezoldigd
Baeten Elisabeth
Provincie Antwerpen Provincieraadslid Bezoldigd
IKA Bestuurder Bezoldigd
Aktuwa VZW Bestuurder Niet bezoldigd
APB Cultuurhuis De Warande Ondervoorzitter Bezoldigd
Toerisme Provincie Antwerpen VZW Bestuurder Bezoldigd
Nieuw-Vlaamse Alliantie Antwerpen VZW Bestuurder Niet bezoldigd
N-VA (Plaatselijke afdeling) Bestuurder Niet bezoldigd
De Ark SHM Bestuurder Bezoldigd
Senaedin VZW Bestuurder Niet bezoldigd
Baeten Henri
Etterbeek (Gemeente) Schepen Bezoldigd
Chambery VZW Bestuurder Niet bezoldigd
Conseil consultatif Bruxellois francophone de laide au Membre supplant Bezoldigd 01/09/2016
personnes et de la sant
Curieus VZW Bestuurder Niet bezoldigd
MONITEUR BELGE 11.08.2017 BELGISCH STAATSBLAD 78499

Baeten Henri (suite/vervolg)


Louis Paul Boonkring VZW Bestuurder Niet bezoldigd
Psycho Etterbeek ASBL Membre comit de gestion Niet bezoldigd 01/09/2016
Baeten Jeroen
Sint-Katelijne-Waver (Gemeente) Gemeenteraadslid Bezoldigd
FINILEK Bestuurder Bezoldigd
PIDPA Bestuurder Bezoldigd
Baetens Piet
Laarne (Gemeente) OCMW-voorzitter Bezoldigd 04/01/2016
Laarne (Gemeente) Schepen Niet bezoldigd 04/01/2016
Vereniging Ziekenhuisartsen Wetteren VZW Penningmeester Niet bezoldigd
Koninklijke Harmonie Sint-Cecilia De Sicambers Bestuurder Niet bezoldigd
The Old Horses Lodge Bestuurder Niet bezoldigd
Baetens Piet Inw. Geneeskunde BVBA Zaakvoerder Bezoldigd
Durme Tuin VZW Bestuurder Niet bezoldigd
Baets Edward
Hoogstraten (Stad) Schepen Bezoldigd
IOK Afvalbeheer Bestuurder Bezoldigd
IOK Afvalbeheer Lid van het directiecomit Bezoldigd
IOK Dienstverlening Bestuurder Bezoldigd
IOK Dienstverlening Lid van het directiecomit Bezoldigd
CD&V (Plaatselijke afdeling) Bestuurder Niet bezoldigd
Directeur Bezoldigd 31/03/2016
Coperatieve Hoogstraten Bestuurder (raadgevende stem) Bezoldigd 31/03/2016
Landelijke Gilde Minderhout Bestuurder Niet bezoldigd
Proefstation voor de Groenteteelt VZW Bestuurder Niet bezoldigd 31/03/2016
Proeftuinnieuws VZW Voorzitter Niet bezoldigd 31/03/2016
Watering De Beneden Mark Bestuurder Bezoldigd 01/03/2016
Baetsl Hilde
Assenede (Gemeente) Schepen Bezoldigd 31/12/2016
Tandarts Bezoldigd
Zaakvoerder Niet bezoldigd
Interlokale Vereniging MBSD Vertegenwoordiger Niet bezoldigd 31/12/2016
Openbaar Groen Mandataris-vertegenwoordiger Niet bezoldigd
Baeyens Filip
Sint-Niklaas (Stad) Gemeenteraadslid Bezoldigd
MI-WA Bestuurder Bezoldigd
Baeyens Isabelle
Lokeren (Stad) Gemeenteraadslid Bezoldigd
Intercommunale Durme-Moervaart (IDM) Bestuurder Bezoldigd
Orderopvolger - Bediende Bezoldigd
Stedelijke Raad voor Land- en Tuinbouw Lid Niet bezoldigd
Baeyens Veerle
Provincie Oost-Vlaanderen Lid van een commissie Bezoldigd
Provincie Oost-Vlaanderen Provincieraadslid Bezoldigd
Haaltert (Gemeente) Burgemeester (titelvoerend of wnd.) Bezoldigd
Haaltert (Gemeente) Voorzitter van de gemeenteraad Niet bezoldigd
Waterwegen en Zeekanaal NV Bestuurder Bezoldigd
Waterwegen en Zeekanaal NV Lid van het auditcomit Niet bezoldigd
Farys Lid van het directiecomit Niet bezoldigd
Vlaams Pers-, Radio- en Televisie-Instituut VZW Bestuurder Niet bezoldigd
RESOC Zuid-Oost-Vlaanderen Effectief lid Niet bezoldigd
Brandweerzone Zuid-Oost Lid van de zoneraad Niet bezoldigd
Brandweerzone Zuid-Oost Lid van het zonecollege Niet bezoldigd
Politiezone Denderleeuw/Haaltert Lid van de politieraad Niet bezoldigd
Politiezone Denderleeuw/Haaltert Lid van de zonale veiligheidsraad Niet bezoldigd
Politiezone Denderleeuw/Haaltert Lid van het politiecollege Niet bezoldigd
Odisee VZW Gastdocent Bezoldigd 22/09/2016
Stedelijke Academie voor Muziek, Woord en Dans Lid van de beheerraad Niet bezoldigd
PISAD Lid van de raad van advies Niet bezoldigd
Nieuw-Vlaamse Alliantie VZW Bestuurder Niet bezoldigd
Pensioenfonds van de Provincie Oost-Vlaanderen Bestuurder Niet bezoldigd
Vereniging van Vlaamse Mandatarissen VZW Bestuurder Niet bezoldigd
Vormingscentrum Lodewijk Dosfel VZW Bestuurder Niet bezoldigd
78500 MONITEUR BELGE 11.08.2017 BELGISCH STAATSBLAD

Baeyens Veerle (suite/vervolg)


De Grom en Zoon BVBA Vennoot Niet bezoldigd
Mercurius BVBA Zaakvoerder Niet bezoldigd
Optimize BVBA Aandeelhouder Niet bezoldigd
Bagdat Arlin
SPF Chancellerie du Premier Ministre Directrice gnrale Rmunr
Baijot Christian
Libin (commune de) Echevin Rmunr
Socit cooprative de logements sociaux Ardenne et Vice-prsident Non rmunr
Lesse scrl
Ouvrier Rmunr
Baillieux Bernard
Aubange (Commune d) Conseiller communal Rmunr
IDELUX Administrateur Non rmunr 10/11/2016
IDELUX Projets Publics Administrateur Non rmunr 10/11/2016
Bairin Francis
Trois-Ponts (Commune de) Bourgmestre (titulaire ou f.f.) Rmunr
Ardennaise asbl (l) Prsident Non rmunr
Zone de secours 5 Wal Prsident Non rmunr
Baiverlin Alex
Pepinster (Commune de) Conseiller communal Rmunr
Pepinster (Commune de) Prsident de CPAS/Conseil de Rmunr
laction sociale
CAAJ Membre du comit Rmunr
Plan de Cohsion Sociale PCS Vice-prsident Non rmunr
Professeur Rmunr
Association des anciens lves de lAthne de Pepins- Prsident Non rmunr
ter
Plateforme CPAS - CAAJ (Verviers) Co-Prsident Rmunr
Baiwir Renaud
Gouvernement wallon, Environnement, Amnagement Chef/Directeur de cabinet adjoint Rmunr 01/02/2016
du territoire, Mobilit, Transports et Bien-tre animal
Agence Locale pour lEmploi Administrateur Non rmunr
Agricovert scrl Prsident du Conseil Non rmunr
dadministration
Association des parents dlves de lcole communale Administrateur Non rmunr
de Lonze asbl
Bajart Lionel
Vlaams Parlement Parlementslid Bezoldigd
Ganshoren (Gemeente) OCMW-raadslid Bezoldigd 03/10/2016
Willemsfonds Afdeling Anderlecht Voorzitter Niet bezoldigd 29/09/2016
Willemsfonds Afdeling Ganshoren Voorzitter Niet bezoldigd 29/09/2016
Baland Brigitte
Namur (Ville de) Conseillre communale Rmunr
Association Intercommunale dlectricit et de gaz Administratrice Rmunr
SONEFA asbl Administratrice Non rmunr
SPF Scurit Sociale Conseillre Rmunr
Balcaen Tim
Merelbeke (Gemeente) Gemeenteraadslid Bezoldigd
TMVW Lid van het directiecomit Bezoldigd
APB Provinciaal Zorgcentrum Lemberge Bestuurder Bezoldigd
Balci Huseyin
Quivrain (Commune de) Conseiller communal Rmunr
IRSIA Administrateur Rmunr
BHP Logements sc Reprsentant communal Rmunr
Electricien Rmunr
Comit des Travailleurs Turcs Hensies asbl Trsorier Non rmunr
Mosque Hz. Omer cami Hensies Trsorier Non rmunr
Balon Andr
Arlon (ville de) Echevin Rmunr
AIVE Prsident de comit(s) de secteur Rmunr
AIVE Vice-prsident Rmunr
ORES Assets Membre de comit(s) de secteur Rmunr
Socit publique dadministration des btiments scolai- Administrateur Non rmunr
res
Institut Sainte-Marie ISMA Administrateur Non rmunr
MONITEUR BELGE 11.08.2017 BELGISCH STAATSBLAD 78501

Balon-Perin Georges
Province de Namur Conseiller provincial Rmunr
BEP Administrateur et membre du comit Rmunr
de direction
BEP Expansion conomique Administrateur Rmunr
Ecolo Conseil de fdration Membre du bureau Non rmunr
Association des Provinces wallonnes APW Membre de lassembl gnrale Rmunr
Service social des agents provinciaux asbl Administrateur Rmunr
Loth Info Administrateur Rmunr
Avocat Rmunr 03/10/2016
Chambre des Reprsentants Assistant parlementaire Rmunr 29/02/2016
Parlement de la Communaut franaise Assistant parlementaire Rmunr 30/01/2016
Balseau Samuel
Courcelles (Commune de) Conseiller communal Rmunr
IGRETEC Administrateur Rmunr
Centre culturel de Courcelles La Posterie Administrateur Non rmunr
Zone de police des Trieux Membre du conseil de police Rmunr
Gestion du Bassin de Natation communal de Courcel- Administrateur Non rmunr
les
Association laque de lentit courcelloise Administrateur Non rmunr
Employ Rmunr
Maison de la lacit de lEntit courcelloise Administrateur Non rmunr
PS Fdration locale des jeunes socialistes de Charleroi Secrtaire politique Non rmunr 16/06/2016
PS Section locale de Souvret Prsident Non rmunr 30/03/2016
Balter Michael
Parlament der Deutschsprachigen Gemeinschaft Abgeordneter Besoldet
Ardenner Grenzmarkt AG Verwalter Nicht besoldet
Eifel Galerie Gmbh Geschftsfhrer Nicht besoldet
Euro Tecnica Gmbh Geschftsfhrer Nicht besoldet
Interessengemeinschaft Oberes Ourtal Prsident Nicht besoldet
Krippana Gmbh Geschftsfhrer Nicht besoldet
Old Smuggler Gmbh Geschftsfhrer Besoldet
Ventirotas Gmbh Geschftsfhrer Nicht besoldet
Vivant Fraktion im PDG VoG Prsident Nicht besoldet
Vivant Ostbelgien VoG Prsident Nicht besoldet
Warenhaus SB AG Verwalter Nicht besoldet
Balthazar Stphane
Esneux (Commune d) Echevin Rmunr
Agence immobilire sociale AIS Ourthe-Amblve Prsident du conseil dadministration Non rmunr 29/09/2016
Agence locale pour lEmploi Prsident du conseil dadministration Non rmunr
Conseiller conomique et fiscal Rmunr
Groupement Rgional conomique des valles de Administrateur - secrtaire Non rmunr 23/06/2016
lOurthe, de la Vesdre et de lAmblve GREOVA
Balthazar Tom
Gent (Stad) Schepen Bezoldigd
Publilec CVBA Bestuurder Niet bezoldigd
SoGent Bestuurder Niet bezoldigd
WoninGent CVBA Bestuurder Bezoldigd
Universiteit Gent Hoofddocent (deeltijds) Bezoldigd
ZiekenhuisNetwerk Antwerpen VZW Bestuurder Bezoldigd
EDF Luminus NV Bestuurder Bezoldigd
Inter-Regies CVBA Bestuurder Niet bezoldigd
Publipart NV Bestuurder Bezoldigd
REGent VZW Bestuurder Niet bezoldigd
Waalse Krook CVBA Bestuurder Niet bezoldigd
Artexis NV Bestuurder Niet bezoldigd
Buffalo NV Bestuurder Niet bezoldigd
Citadel Finance NV Bestuurder Niet bezoldigd
Eiland Zwijnaarde NV Bestuurder Niet bezoldigd
Grondbank The Loop Bestuurder Niet bezoldigd
MIO Zwijnaarde NV Bestuurder Niet bezoldigd
Vlaamse Vereniging voor Gezondheidsrecht VZW Bestuurder Niet bezoldigd
Vossenbos NV Bestuurder Niet bezoldigd
78502 MONITEUR BELGE 11.08.2017 BELGISCH STAATSBLAD

Balthazard Vronique
Province de Luxembourg Conseillre provinciale Rmunr
Durbuy (ville de) Echevine Rmunr
AIVE Administratrice Rmunr
SOFILUX Administratrice Rmunr
Agence immobilire sociale Nord-Luxembourg Administratrice Non rmunr
Famennoise (la) scrl Administratrice Rmunr
La Terrienne du Luxembourg sc Administratrice Non rmunr
Office dAide aux Familles Luxembourgeoises Administratrice Non rmunr
SAMARITEL Administratrice Non rmunr
Acadmie internationale dt de Wallonie Administratrice Non rmunr
Partageons nos routes asbl Administratrice Non rmunr
Conseil de Secteur GIG Administratrice Non rmunr
Bamps Benny
Nieuwerkerken (Gemeente) Burgemeester (titelvoerend of wnd.) Bezoldigd
ERSV Limburg VZW Vertegenwoordiger van de gemeente Niet bezoldigd
Politiezone Gingelom/Nieuwerkerken/Sint-Truiden Lid van de politieraad Niet bezoldigd
Politiezone Gingelom/Nieuwerkerken/Sint-Truiden Lid van het politiecollege Niet bezoldigd
VVSG VZW Vertegenwoordiger van de gemeente Niet bezoldigd
PG Leader Haspengouw Vertegenwoordiger van de gemeente Niet bezoldigd
Consulent Bezoldigd
Hulpverleningszone Zuid-West Limburg Lid van de zoneraad Niet bezoldigd
Bamps Christian
Riemst (Gemeente) Schepen Bezoldigd
CIPAL (Intercommunale) Afgevaardigde van de gemeente Niet bezoldigd
Regionaal Landschap Haspengouw en Voeren VZW Bestuurder Niet bezoldigd
Toerisme Limburg VZW Afgevaardigde Niet bezoldigd
ACV (Plaatselijke afdeling) Bestuurslid Niet bezoldigd
CD&V (Plaatselijke afdeling) Bestuurslid Niet bezoldigd
VVW Yakan VZW Bestuurder Niet bezoldigd
Marktkramer Bezoldigd
Bancu Daniel
Aiseau-Presles (Commune d) Conseiller communal Rmunr 24/04/2016
Aiseau-Presles (Commune d) Echevin Rmunr 24/04/2016
Rgie communale autonome RCA Administrateur Non rmunr
Centre dIntervention et dAide mdicale urgente Administrateur Rmunr
CIAMU
Basket PDL Vice-prsident Non rmunr
Prpensionn Rmunr
Bangels Marie-Jos
Inter-Energa Bestuurder Bezoldigd 31/03/2016
Inter-Media Bestuurder Bezoldigd 13/10/2016
Bangisa Serge
Charleroi (ville de) Conseiller communal Rmunr
BRUTELE Administrateur Rmunr
Intercommunale pour la Collecte et la Destruction des Administrateur Rmunr
Immondices
Fonctionnaire Rmunr
Baraka Sabrina
Ganshoren (Commune de) Echevine Rmunr
SPABS Administratrice Non rmunr
Commission communale de laccueil extrascolaire CCA Prsidente Non rmunr
COPALOC Reprsentante communale Non rmunr
Aides Familiales et Aides Seniors de Ganshoren Administratrice Non rmunr
MR Rgionale de Bruxelles Vice-prsidente Non rmunr
Sport, Culture et Loisirs de Ganshoren asbl Administratrice Non rmunr
Maison des jeunes La Cabane Prsidente Non rmunr
Malis sprl Grante Rmunr
Barbaix Laurence
Tournai (ville de) Conseillre communale Rmunr
Socit wallonne du Crdit social SA SWCS Administratrice Rmunr
IMSTAM Prsidente du comit de direction Non rmunr
IMSTAM Prsidente du conseil Rmunr
dadministration
Tremplin 2000 asbl Administratrice Non rmunr
MONITEUR BELGE 11.08.2017 BELGISCH STAATSBLAD 78503

Barbaix Laurence (suite/vervolg)


Zone de police du Tournaisis Membre du conseil de police Rmunr
SAFTAM Administratrice Rmunr
Vitale Manne scrlfs Administratrice-dlgue Non rmunr
Femmes prvoyantes socialistes FPS de Tournai-Ath- Prsidente (section locale) Non rmunr
Mouscron
Agence locale pour lEmploi / Vitale asbl Directrice Rmunr
Menuiserie contemporaine S. Barbaix sprl Administratrice Non rmunr
Plate-forme des ALE wallonnes asbl Prsidente Non rmunr
Barbason Nathalie
Olne (Commune d) Echevine Rmunr
Animatrice socio-culturelle Rmunr
Comit de quartier Hansez Membre du comit Non rmunr
Groupe politique communal RaB Rassemblement Trsorire Non rmunr
autour du Bourgmestre
Barbeaux Ccile
Gesves (Commune de) Conseillre communale Rmunr
IDEFIN Administratrice Rmunr
ORES Assets Administratrice Rmunr
ORES Assets Membre de comit(s) de secteur Rmunr
Gesves Extra asbl Administratrice Non rmunr
Barberini Samul
Sambreville (Commune de) Conseiller communal Rmunr
AISBS Administrateur Rmunr
Commission communale de laccueil extrascolaire Membre Non rmunr
Zone de police SAMSOM Membre du conseil de police Rmunr
Association de pouvoirs publics CHR Sambre et Meuse Administrateur Rmunr
IDEF Administrateur Non rmunr
AIRN asbl Administrateur Rmunr
Kinsithrapeute Rmunr
Ecole fondamentale autonome de Tamines Michel Membre du Conseil de participation Non rmunr
Warnon
Internat mixte de Tamines Membre Non rmunr
Barbier Hubert
Beauraing (ville de) Echevin Rmunr
Retrait Rmunr
Barbier Jean-Claude
Neupr (commune de) Conseiller communal Rmunr
AISH Centre Hospitalier du Bois de lAbbaye et de Administrateur Rmunr
Hesbaye
Intersniors Administrateur Rmunr
Zone de police Seraing - Neupr Membre du conseil de police Rmunr
Barghouti Rachid
Forest (Commune de) Conseiller communal Rmunr
STIB Administrateur Rmunr
INTERFIN Administrateur Rmunr
INTERFIN Membre du bureau/comit excutif Rmunr
SIBELGA Administrateur Rmunr
SIBELGA Membre du comit de direction Rmunr
Intermixt Membre du conseil rgional bruxel- Rmunr
lois
Tremplins asbl Vice-prsident Non rmunr
PS Section locale Secrtaire gnral Non rmunr
Publigaz Administrateur Non rmunr
Publi-T Administrateur Non rmunr
Interple asbl Prsident Non rmunr
Parlement de la Rgion de Bruxelles-Capitale Conseiller Rmunr
Baron Herman
Ieper (Stad) Gemeenteraadslid Bezoldigd
FIGGA Bestuurder Bezoldigd
WVI Lid van een regionaal comit Bezoldigd
Advocaat Bezoldigd
Barras Philippe
Chaumont-Gistoux (Commune de) Conseiller communal Rmunr
IBW Administrateur Rmunr
78504 MONITEUR BELGE 11.08.2017 BELGISCH STAATSBLAD

Barras Philippe (suite/vervolg)


Gouvernement wallon, Environnement, Amnagement Expert Rmunr
du territoire, Mobilit, Transports et Bien-tre animal
Gestion Centre Ville Louvain-la-Neuve Administrateur Non rmunr
Rgie communale autonome Administrateur Non rmunr
UCL Directeur gnral Rmunr
CCIBW Administrateur Non rmunr
Aula Magna sa Administrateur Non rmunr
CEI sa Administrateur Non rmunr
SARSI sa Commissaire du Gouvernement Non rmunr
Atelier Thtre Jean Vilar asbl Administrateur Non rmunr
Alliance centre BW asbl (ex Axe 4.25 ) Administrateur Non rmunr
BLSI sa Administrateur Non rmunr 30/06/2016
CEI LLN asbl Administrateur Non rmunr 01/06/2016
Courbevoie sa Administrateur - dlgu Non rmunr
INESU-IMMO safs Administrateur - dlgu Rmunr
INESU-PROMO asbl Directeur Non rmunr
Barridez Patrick
Les Bons Villers (commune de) Echevin Rmunr
ICDI Administrateur Rmunr
Agence immobilire sociale PROLOGER asbl Administrateur Non rmunr
Cellule Solidarit Emploi Vice-prsident du conseil Non rmunr
dadministration
Contrat de Rivire de la Sambre Administrateur Non rmunr
Rgie communale autonome RCA Administrateur Non rmunr
Attach commercial Rmunr
GAL Pays des 4 bras Administrateur Non rmunr 07/11/2016
Barth Veronique
Kelmis (Gemeinde) Schffe Besoldet
Angestellte Besoldet
Barthel Jol
Vresse-sur-Semois (Commune de) Conseiller communal Rmunr
Vresse-sur-Semois (Commune de) Prsident de CPAS/Conseil de Rmunr
laction sociale
AISDE Administrateur Non rmunr
Intercommunale Rsidence Saint-Hubert Administrateur Non rmunr
Crdit Social de la Province de Namur Administrateur Non rmunr
Plan Habitat Permanent (Plan HP) Vice-prsident Non rmunr
Socit cooprative de logements sociaux Ardenne et Administrateur Non rmunr
Lesse scrl
Chauffeur Rmunr
Syndicat dinitiative Artisan Alle - Mouzaive - Chai- Vice - prsident Non rmunr
riere asbl
Barthelemy Isabelle
Rochefort (ville de) Prsidente de CPAS/Conseil de Rmunr
laction sociale
Famenne Energie (association Chap.XII) Administratrice Non rmunr
Rsidence Prhyr Vice-prsidente Non rmunr
Barthlemy Olivier
Province de Luxembourg Conseiller provincial Rmunr
Habay (Commune d) Conseiller communal Rmunr
IDELUX Finances Administrateur Rmunr
Intercommunale Parc naturel de la Haute-Sre et de la Vice-prsident du conseil Non rmunr
Fort dAnlier dadministration
Fdration touristique du Luxembourg belge FTLB Administrateur Non rmunr
Institut archologique du Luxembourg Administrateur Non rmunr
Les Muses Gaumais Administrateur Non rmunr
Maison du Tourisme du Pays de la Fort dAnlier Administrateur Non rmunr
Maison de la Lacit dArlon Administrateur Non rmunr
Employ Rmunr
B.U.R.U.N.D.I. aisbl Administrateur Non rmunr
Comit de gestion du Chtelet Administrateur Non rmunr
ILFAC Luxembourg Administrateur - trsorier Non rmunr
La Bourriche asbl Administrateur - trsorier Non rmunr
Les Amis des Muses provinciaux luxembourgeois Administrateur Non rmunr
MR Arrondissement de Virton Prsident Non rmunr
MONITEUR BELGE 11.08.2017 BELGISCH STAATSBLAD 78505

Barthlemy Olivier (suite/vervolg)


Syndicat dInitiative de Marbehan (Carrefour Gaume & Vice prsident du Conseil Non rmunr
Ardenne) asbl dadministration
Barthier Robert
MIROM Roeselare Bestuurder Bezoldigd
Bartholemy Kirsten
Parlament der Deutschsprachigen Gemeinschaft Abgeordneter Besoldet
Lehrerin Besoldet
Eupen (Stadt) Gemeinderatsmitglied und Kommis- Besoldet
sionen
Barvais Marc
Mons (Ville de) Conseiller communal Rmunr
Mons (ville de) Prsident de CPAS/Conseil de Rmunr
laction sociale
HYGEA Administrateur Rmunr
IDEA Prsident Rmunr
IMIO Prsident Rmunr
Mons Mtropole asbl Prsident Non rmunr
Mons Revitalisation Prsident Non rmunr
Parc communal de Jemappes Administrateur Non rmunr 30/09/2016
Union des Villes et Communes Administrateur Rmunr 30/09/2016
Fdration des CPAS wallons Administrateur Rmunr 30/09/2016
Relais social urbain Prsident Non rmunr
Tl Assistance Prsident Non rmunr
Garance asbl Prsident Non rmunr 30/09/2016
Solidaris Membre de lassemble gnrale Rmunr
Royal Club Nautique de Mons et du Borinage RCNMB Administrateur Non rmunr 30/12/2016
asbl
Barzin Anne
Snat Snatrice coopte Rmunr
Namur (Ville de) Echevine dlgue la fonction Rmunr
maorale
Festival musical de Namur Prsidente Non rmunr
Groupement des Acteurs Urbains GAU asbl Administratrice Non rmunr
Muse Africain de Namur Administratrice Non rmunr
Namur-Europe-Wallonie NEW Prsidente Non rmunr
Union des Villes et Communes de Wallonie Administratrice Non rmunr
Conseil de lEnseignement des communes et des pro- Administratrice Non rmunr
vinces CECP
Conseil des Pouvoirs organisateurs de lenseignement Administratrice Non rmunr
officiel neutre subventionn CPEONS
SONEFA asbl Administratrice Non rmunr
Eurofolk Administratrice Non rmunr
Sant Sambre et Meuse asbl Administratrice et Trsorire Non rmunr
Barzin Clmentine
Bruxelles (Ville) Conseillre communale Rmunr
Thtre Royal de la Monnaie Administratrice Rmunr
Intercommunale Bruxelloise dElectricit (IBE) Administratrice Rmunr
INTERFIN Administratrice Rmunr
SIBELGA Administratrice Rmunr
SIBELGAZ Administratrice Rmunr
Gouvernement fdral, Affaires trangres et europen- Employe Rmunr
nes, Beliris et Institutions culturelles fdrales
Agence immobilire sociale communale AIS Administratrice Non rmunr
Bruxelloise des Habitations sa Administratrice Rmunr
Foyer laekenois sc (le) Administratrice Rmunr
Zone de police Bruxelles Capitale Ixelles Membre du conseil de police Rmunr
Association Chapitre XII Projet X Administratrice Rmunr
CHU Brugmann Administratrice Rmunr
Centre culturel Les Riches-Claires Administratrice Non rmunr
Association librale de la Ville de Bruxelles Membre du Comit et prsidente des Non rmunr
Femmes librales
Baselet Tony
Hechtel-Eksel (Gemeente) OCMW-voorzitter Bezoldigd
Hechtel-Eksel (Gemeente) Schepen Niet bezoldigd
Plaatselijk Werkgelegenheidsagentschap Hechtel-Eksel Voorzitter Niet bezoldigd
Sociaal Verhuurkantoor Noord-Limburg VZW Secretaris Niet bezoldigd
78506 MONITEUR BELGE 11.08.2017 BELGISCH STAATSBLAD

Baselet Tony (suite/vervolg)


Welzijnsregio Noord-Limburg Secretaris Niet bezoldigd
Bediende Bezoldigd
Houthep VZW Voorzitter Niet bezoldigd
STHEP CVBA Voorzitter Niet bezoldigd
Basile Marcel
Lobbes (commune de) Bourgmestre (titulaire ou ff) Rmunr
IPALLE Sud-Hainaut (anciennement INTERSUD) Administrateur Rmunr
Centre culturel de Thuin Administrateur Non rmunr
Foyer de la Haute Sambre sc (le) Administrateur Rmunr
Syndicat dInitiative communal Administrateur Non rmunr
BIOAGAR sprl Administrateur - grant Non rmunr
IPALLE Administrateur Rmunr
Rgie de quartier Forestaille asbl Administrateur Non rmunr
Bastaerts Yves
Regering van het Brusselse Hoofdstedelijk Gewest, Kabinetschef Bezoldigd
Ontwikkelingssamenwerking, Verkeersveiligheidsbe-
leid, Gewestelijke en Gemeentelijke Informatica en
Digitalisering, Gelijkekansenbeleid en Dierenwelzijn
CD&V (Plaatselijke afdeling) Voorzitter Niet bezoldigd 24/06/2016
Bastanie Richard
Zandhoven (Gemeente) Schepen Bezoldigd
Bastiaens Caroline
Vlaams Parlement Parlementslid Bezoldigd
Antwerpen (Stad) Schepen Bezoldigd 21/11/2016
Autonoom Gemeentebedrijf VESPA Bestuurder Niet bezoldigd 21/11/2016
Werminval VZW Voorzitter Niet bezoldigd
Beheersstructuur Algemeen Onderwijsbeleid Antwer- Bestuurder Niet bezoldigd
pen VZW
Karel de Grote-Hogeschool Bestuurder Niet bezoldigd
ZiekenhuisNetwerk Antwerpen VZW Bestuurder Bezoldigd
CD&V Afdeling Hoboken Lid van het dagelijks bestuur Niet bezoldigd
CD&V Afdeling Stad Antwerpen Lid van het dagelijks bestuur Niet bezoldigd
CD&V Provincie Antwerpen Lid van het bureau Niet bezoldigd
Antwerp Headquarters VZW Bestuurder Niet bezoldigd 28/11/2016
Antwerpen Kunstenstad VZW Bestuurder Niet bezoldigd 21/12/2016
Blue Gate VZW Bestuurder Niet bezoldigd 06/12/2016
Fameus VZW Bestuurder Niet bezoldigd 08/12/2016
Vredescentrum VZW Bestuurder Niet bezoldigd 22/11/2016
Bastien Nicolas
Boussu (Commune de) Echevin Rmunr
Fonctionnaire Rmunr
Bastin Christophe
Snat Snateur coopt Rmunr
Onhaye (Commune d) Bourgmestre (titulaire ou ff) Rmunr
Association Intercommunale des Eaux de la Moligne Administrateur Rmunr
Association Intercommunale des Eaux de la Moligne Membre du comit de gestion Rmunr
Association Intercommunale des Services de Distribu- Administrateur Non rmunr
tion dEau
Caisse de Retraite des Snateurs Administrateur Rmunr
Zone de police Haute Meuse Prsident Non rmunr
Complexe Sportif et Associatif de Miavoye Administrateur Non rmunr
APE asbl Administrateur Non rmunr
Cercle Sportif Onhaye Prsident Non rmunr
Bastin Francis
Spa (commune de) Echevin Rmunr
Commissions communales Membre Non rmunr
Agence Immobilire Sociale Haute-Ardenne Vice-prsident Non rmunr
Cercle artistique (Le) Vice-prsident Non rmunr
Conseil Culturel Membre Non rmunr
Logivesdre sc Administrateur Non rmunr
Office du tourisme de Spa asbl Administrateur Non rmunr
Rgie communale autonome RCA Administrateur Non rmunr
Piscine communale de Spa Administrateur Non rmunr
Club Richelieu Vice-prsident Non rmunr
Centre sportif de Warfaaz Administrateur Non rmunr
MONITEUR BELGE 11.08.2017 BELGISCH STAATSBLAD 78507

Bastin Francis (suite/vervolg)


Cyclo Club de Spa Prsident Non rmunr
Sport Loisir Culture Spa asbl Prsident Non rmunr
Bastin Grardine
Molenbeek-Saint-Jean (Commune de) Conseillre communale Rmunr
Molenbeek-Saint-Jean (Commune de) Conseillre de CPAS/Conseil de Rmunr
laction sociale
Vivaqua Administratrice Rmunr
Agence Immobilire Sociale de Molenbeek Administratrice Non rmunr
Le Logement Molenbeekois sc Administratrice Rmunr
Mission Locale de Molenbeek asbl Administratrice Non rmunr
Institut Decroly Administratrice Non rmunr
Retraite Rmunr
Bastin Jean-Paul
Malmedy (ville de) Bourgmestre (titulaire ou ff) Rmunr
Gouvernement de la Communaut franaise, ducation Expert (10%) Rmunr 01/04/2016
Gouvernement wallon, Agriculture, Nature, Ruralit, Expert Rmunr 01/04/2016
Tourisme et Infrastructures sportives
Conseil consultatif des Bourgmestres Membre Non rmunr 01/10/2016
Union des Villes et Communes de Wallonie Observateur Rmunr
CECP Administrateur Rmunr 01/06/2016
SORASI sa Administrateur Rmunr
Conseil de lEurope - Congrs Membre supplant Non rmunr
Bastin Marc
Province de Brabant wallon Dput provincial Rmunr
Conseil consultatif de la Mobilit en Brabant wallon Prsident Non rmunr
Contrat de rivire Dyle-Gette Prsident du conseil dadministration Non rmunr
et membre du comit de gestion
Contrat de Rivire Senne Membre supplant du comit de Non rmunr
gestion
Foyer Wavrien sc (le) Administrateur Rmunr
Zone de secours Brabant wallon Administrateur supplant Non rmunr
Centre technique national de football Euro 2000 asbl Administrateur Non rmunr
ALBW asbl Administrateur Non rmunr
Bastin-Thiery sprl Co prsident Rmunr
Fort de Soignes Membre du comit de concertation Non rmunr
Partenalia aisbl Reprsentant provincial/ Conseiller Non rmunr
politique
Rserves naturelles de Gentissart et Tasnire Prsident du comit de gestion Non rmunr
Bataille Ccile
Braives (Commune de) Echevine Rmunr
Le Home Waremmien Administratrice Non rmunr
Employe Rmunr
Braives Jeunesse asbl Prsidente Non rmunr
Bataille Michel
Celles (Commune de) Conseiller communal Rmunr 01/01/2016 31/01/2016
Celles (Commune de) Echevin Rmunr 01/02/2016
Agriculteur Rmunr 30/09/2016
Bataille Vincent
Comines-Warneton (ville de) Conseiller communal Rmunr
GASELWEST Observateur Rmunr
IEG Expert Rmunr
IFIGA Prsident du conseil dadministration Rmunr
Commission communale des Finances Membre Rmunr
Comit Subrgional de lEmploi et de la Formation Membre Rmunr
(CSEF)
Commission de sauvegarde du patrimoine architectural Membre Non rmunr
des cimetires de Comines-Warneton
Contrat de Rivire Escaut-Lys Reprsentant de lIEG Non rmunr
Euro Delta Center Administrateur - secrtaire Non rmunr
Office communal du Tourisme Administrateur - secrtaire Non rmunr
Rgie foncire Administrateur Non rmunr
SIDEC asbl Prsident du conseil dadministration Non rmunr
CDH Section locale Porte-parole Non rmunr
Union des classes moyennes UCM Hainaut occidental Administrateur Non rmunr
Brasserie Bataille Dumortier sa Administrateur-dlgu Rmunr
78508 MONITEUR BELGE 11.08.2017 BELGISCH STAATSBLAD

Bataille Vincent (suite/vervolg)


Crdit lEpargne Immobilire sa Administrateur Non rmunr
Ets Vandersarren sa Administrateur Non rmunr
Etincelle Volley Comines EVOCO asbl Vice-prsident Non rmunr
Royale Pdale Cycliste Cominoise Prsident Non rmunr
Blues Rock Festival asbl Administrateur Non rmunr
Comit de gestion du Moulin asbl Administrateur Non rmunr
Maison des Jeunes Carpe Diem asbl Administrateur Non rmunr
Chez Baptiste asbl Administrateur Non rmunr
Collge de la Lys asbl Administrateur Non rmunr
Commission communale Travaux et Scurit Membre supplant Non rmunr
Groupement dIntrts conomiques des intercommu- Administrateur Rmunr
nales pures de financement wallonnes
Intermixt - Conseil rgional wallon IPFW Administrateur Rmunr
Intermixt - Plate-forme IPFW des Prsidents et du Col- Administrateur Rmunr
lge des techniciens
Libellule Comines contact asbl Administrateur Non rmunr
PCDR (Commission Locale de Dveloppement Rural) Membre Non rmunr
Battel Gerda
Herselt (Gemeente) Schepen Bezoldigd
CD&V Afdeling Herselt Secretaris Niet bezoldigd
Feestcomit Bergom Bestuurslid Niet bezoldigd
Samana Bergom Voorzitter Niet bezoldigd
Battheu Sabien
Kamer van volksvertegenwoordigers Volksvertegenwoordiger Bezoldigd
Poperinge (Stad) Gemeenteraadslid Bezoldigd
Autonoom Gemeentebedrijf De Kouter Bestuurder Niet bezoldigd
Open VLD Afdeling Poperinge Bestuurslid Niet bezoldigd
Open VLD Kamerfractie VZW Bestuurder Niet bezoldigd
Open VLD Regio Westhoek Bestuurslid Niet bezoldigd
Sappenleen CVBA Bestuurder Niet bezoldigd
Advocaat Bezoldigd
Belgische Groep IPU Bureaulid Niet bezoldigd
Centrummanagement VZW Bestuurder Niet bezoldigd
De Witte Ranke VZW Bestuurder Niet bezoldigd
EGTS West-Vlaanderen/Flandre - Dunkerque - Cte Lid van het bureau Niet bezoldigd
dOpale.
Bauchau Marie
Chambre des Reprsentants Reprsentante Rmunr
Grez-Doiceau (Commune de) Bourgmestre (titulaire ou ff) Rmunr
Baubourg sa Prsidente du conseil Non rmunr
dadministration
Fonds Bauchau asbl Administratrice Non rmunr
Fondation Louvain Administratrice Non rmunr
Le Coullemont Prsidente du conseil Non rmunr
dadministration
Baudart Liliane
Ministre de la Fdration Wallonie-Bruxelles Administratrice gnrale Rmunr
Baudine Alice
AViQ - Agence pour une Vie de Qualit Administratrice gnrale Rmunr
Spin-off Luxembourgeoise Administratrice Non rmunr
Baudoin Cyrille
Onhaye (Commune d) Echevin Rmunr
Association Intercommunale des Eaux de la Moligne Administrateur Rmunr
BEP Membre dun Comit davis Rmunr
INASEP Membre du comit de gestion Rmunr
Complexe Sportif et Associatif de Miavoye Administrateur Non rmunr
De Rostenne SA Administrateur Rmunr
Renaissance Sommire (balle pelote) Prsident Non rmunr
Baudot Muriel
SPF Affaires trangres, Commerce extrieur et Directrice dun service dencadrement Rmunr
Coopration au Dveloppement
Saca - Autorit Nationale de scurit Membre du comit de gestion Non rmunr
Saca - Gestion du Centre de Confrences internationa- Membre du comit de gestion Non rmunr
les Egmont
Saca - Passeports, Visas, Cartes didentit pour Belges Membre du comit de gestion Non rmunr
ltranger et Lgalisations
MONITEUR BELGE 11.08.2017 BELGISCH STAATSBLAD 78509

Bauduin Lucien
Lobbes (Commune de) Conseiller communal Rmunr
IGRETEC Administrateur Rmunr
Gouvernement wallon, Pouvoirs locaux et Ville Expert Rmunr
Zone de police Lermes Membre du conseil de police Rmunr
Immowal sa Commissaire du Gouvernement Rmunr
Relais de la Haute Sambre Administrateur Non rmunr
Baumerder Lucile
Uccle (Commune d) Conseillre communale Rmunr
HYDROBRU Administratrice Rmunr
Zone de Police Uccle/Watermael-Boitsfort/Auderghem Membre du conseil de police Rmunr
Avocate Rmunr
Baumgarten Werner
Eupen (Stadt) Schffe Besoldet
Autonome Gemeinderegie TILIA Mitglied des Direktionsrates Besoldet
Wesertal VoG Verwalter Nicht besoldet
Sozial-Psychologisches Zentrum VoG Verwalter Besoldet
DgG Gemeinschaftszentren Direktor Besoldet
Haus Ternell VoG Vize-Prsident Nicht besoldet
SP Regionalverband Verwalter Nicht besoldet
Baurain Pascal
Parlement de la Communaut franaise (Fdration Dput Non rmunr 01/06/2016
Wallonie-Bruxelles)
Parlement de Wallonie Dput Rmunr 25/05/2016
Saint-Ghislain (Ville de) Conseiller communal Rmunr
Mons Rnovation sa Administrateur Non rmunr
Zone de police Boraine Membre du conseil de police Rmunr
Universit de Mons-Hainaut Membre extrieur invit au conseil Non rmunr
dadministration
Avocat Rmunr
Bauters Janna
Horebeke (Gemeente) Schepen Bezoldigd
Regionaal Landschap Vlaamse Ardennen VZW Bestuurder Bezoldigd
Open VLD Regio Aalst-Oudenaarde Bestuurslid Niet bezoldigd 01/10/2016
Advocaat Bezoldigd
Jonge Balie Oudenaarde Bestuurslid/Penningmeester Niet bezoldigd 01/09/2016
Open VLD Horebeke Bestuurslid Niet bezoldigd
Vriendenkring Jozef Browaeys Bestuurslid Niet bezoldigd
Bauvin Marc
Gembloux (ville de) Echevin Rmunr
Port autonome de Namur Directeur Rmunr
Maison du Tourisme Sambre-Orneau Administrateur - vice prsident Non rmunr
Office du Tourisme de Gembloux Prsident Non rmunr
Fondation Rurale de Wallonie (EUP) Administrateur - vice prsident Rmunr
Bauwens Bernard
Antoing (Commune d) Bourgmestre (titulaire ou ff) Rmunr
IDETA Administrateur Rmunr
Centre de Lecture publique Administrateur Non rmunr
Foyer socioculturel dAntoing Administrateur Non rmunr
Office du Tourisme dAntoing Administrateur Non rmunr
Socit de logements du Haut-Escaut (la) sc Administrateur Rmunr
PS Fdration Wallonie picarde Membre Non rmunr
Union sportive Antoing Prsident Non rmunr
Professeur Rmunr
Athletic Club Body Antoing Secrtaire Non rmunr
Fontenoy 1745 asbl Administrateur Non rmunr
IPFH Administrateur Rmunr
Bauwens Damien
Association Intercommunale du Bois dHavr Administrateur Rmunr
Association Intercommunale du Bois dHavr Membre du comit de gestion Rmunr
Bauwens Dirk
Schilde (Gemeente) Burgemeester (titelvoerend of wnd.) Bezoldigd
Brandweerzone Rand Raadslid Niet bezoldigd
Kempens Landschap VZW Bestuurder Niet bezoldigd
Politiezone Voorkempen Lid van de politieraad Niet bezoldigd
78510 MONITEUR BELGE 11.08.2017 BELGISCH STAATSBLAD

Bauwens Dirk (suite/vervolg)


Politiezone Voorkempen Lid van het politiecollege Niet bezoldigd
N-VA (Plaatselijke afdeling) Bestuurslid Niet bezoldigd
Zaakvoerder Bezoldigd
Bauwens Jurgen
Waasmunster (Gemeente) Schepen Bezoldigd 01/01/2016
De Watergroep Lid van een provinciaal comit Bezoldigd
Schelde-Landschapspark Bestuurder Niet bezoldigd 14/12/2016
Politiezone Hamme/Waasmunster Lid van de politieraad Bezoldigd
Bauwens Marc
IVLA Bestuurder Bezoldigd
Bauwens Yvan
Saint-Gilles (Commune de) Conseiller communal Rmunr
Association intercommunale des Rgies de Distribution Administrateur Rmunr
d Energie
Intercommunale Bruxelloise du Gaz (IBG) Administrateur Rmunr
SIBELGAZ Administrateur Rmunr
Bauwin Henri
Orp-Jauche (Commune d) Echevin Rmunr
Centre culturel de Jodoigne Administrateur Non rmunr 11/05/2016
Maison des Jeunes Administrateur Non rmunr
Bauwin Luc
Sombreffe (Commune de) Echevin Rmunr 20/06/2016
INASEP Membre dun Comit davis Rmunr 20/06/2016
Intercommunale de mutualisation informatique et Administrateur Rmunr 20/06/2016
organisationnelle
CBT sa Directeur Rmunr
Les Dimanches sympas Coorganisateur Non rmunr
Tennis Club de la Ligne asbl Responsable du matriel Non rmunr
Bayard Eddy
Momignies (commune de) Echevin Rmunr
Association intercommunale hospitalire du Sud- Administrateur Non rmunr
Hainaut et du Sud-Namurois - Centre de sant des
Fagnes
Conseil cyngtique des Grands Bois de Chimay, Cou- Administrateur Non rmunr
vin et Viroinval
Conseil cyngtique des lacs asbl Administrateur-trsorier Non rmunr
Comit de Jumelage Membre Non rmunr
Maison du Tourisme de Chimay Administrateur Non rmunr
La Maison Librale de Chimay Administrateur Non rmunr
MR Fdration du Hainaut Trsorier adjoint Non rmunr
MR Section locale Vice-prsident Non rmunr
TEMCA sc Administrateur Non rmunr 30/06/2016
Association pour la natation Momignies APNM Administrateur Non rmunr
Eddy Bayard sprl Grant Rmunr
Immo Les 3 Touristes Virellois sa Administrateur Non rmunr
Bayenet Benot
Dinant (ville de) Conseiller communal Rmunr
Bureau conomique de la Province de Namur Administrateur Rmunr
Conseil Central de lEconomie Membre Non rmunr
Agence de Dveloppement Local ADL Membre Non rmunr
SOGEPA Membre du comit de direction Rmunr
SOGEPA Vice-prsident Non rmunr
Cabinet du Ministre wallon de lconomie Expert Non rmunr
Centre de recherche sur laction publique, lintgration Vice-prsident Non rmunr
et la gouvernance asbl
Centre de recherches et dtudes en administration Prsident Non rmunr 29/10/2016
publique de lULB
Conseil Suprieur des Finances de la Rgion wallonne Membre Non rmunr
CRM Group (Advanced coatings and construction Administrateur Non rmunr
solutions AC&CS)
Financire du Bois (Investsud) Prsident du Conseil Non rmunr
dadministration
FSIH Membre du comit de direction Rmunr
ULB / ULG Charg de cours Rmunr
MONITEUR BELGE 11.08.2017 BELGISCH STAATSBLAD 78511

Bayet Hugues
Parlement Europen Dput Rmunr
Farciennes (Commune de) Bourgmestre (titulaire ou ff) Rmunr
Port autonome de Charleroi Administrateur Rmunr
ICDI Administrateur Rmunr
Logements sociaux Sambre et Biesme Administrateur Rmunr
Rgie communale autonome RCA Administrateur Non rmunr
Centre dinformation et daide aux Jeunes CIAJ Administrateur Non rmunr
Beaumont Jean-Pierre
Incourt (Commune d) Echevin Rmunr
Beauprez Belinda
Wervik (Stad) Schepen Bezoldigd
De Watergroep Lid van een provinciaal comit Bezoldigd
N-VA (Plaatselijke afdeling) Bestuurslid Niet bezoldigd
Financieel directeur Bezoldigd
Zaakvoerder Bezoldigd
Belfra Vermogensbeheer NV Gedelegeerd bestuurder Bezoldigd
Francovera NV Gedelegeerd bestuurder Bezoldigd
Kasira NV Bestuurder Niet bezoldigd
Beaussart Michel
Ottignies-Louvain-la-Neuve (ville de) Echevin Rmunr
Acadmie Intercommunale de Musique, de Danse et Prsident du conseil dadministration Non rmunr 23/03/2016
des Arts de la Parole de Court-St-Etienne et Ottignies-
Louvain-la-Neuve
Acadmie Intercommunale de Musique, de Danse et Vice-prsident du conseil Non rmunr 23/03/2016
des Arts de la Parole de Court-St-Etienne et Ottignies- dadministration
Louvain-la-Neuve
Intercommunale des Eaux du Centre du Brabant Wal- Administrateur Rmunr
lon
Gestion Centre Ville asbl Administrateur Non rmunr
Fonctionnaire Rmunr
Becaus Jan
Senaat Gecopteerd senator Bezoldigd
Gepensioneerde Bezoldigd
Bechet Jacques
Cerfontaine (Commune de) Echevin Rmunr
SWDE Reprsentant de la commune Rmunr
BEP Environnement Reprsentant de la commune Rmunr
INASEP Reprsentant de la commune Rmunr
COPALOC Reprsentant communal Non rmunr
Zone de police Hermeton et Heure Membre du conseil de police Rmunr
Bechoux Elodie
Manhay (Commune de) Conseillre communale Rmunr
Manhay (Commune de) Prsidente de CPAS/Conseil de Rmunr
laction sociale
Agence Immobilire Sociale Nord-Luxembourg Administratrice Non rmunr
Agence Locale pour lEmploi Prsidente Rmunr
Famennoise (la) scrl Administratrice Non rmunr
Chlorophylle asbl Administratrice Non rmunr
Assistante en pharmacie Rmunr
Bechoux Herv
Esneux (Commune d) Conseiller de CPAS/Conseil de Rmunr
laction sociale
Gouvernement fdral, Pensions Directeur du Secrtariat Rmunr
Ourthe-Amblve Logement Vice-prsident du conseil Rmunr
dadministration
RTC Tl-Lige Administrateur Non rmunr
Action librale ligeoise Administrateur Non rmunr
Beckers Anneleen
Opglabbeek (Gemeente) Schepen Bezoldigd
CD&V Opglabbeek Bestuurder Niet bezoldigd
Beckers Herwig
Leuven (Stad) OCMW-voorzitter Bezoldigd
Leuven (Stad) Schepen Niet bezoldigd
Dijledal CVBA Bestuurder Bezoldigd
Dijledal CVBA Lid van het directiecomit Bezoldigd
CD&V (Plaatselijke afdeling) Lid van het bureau Niet bezoldigd
78512 MONITEUR BELGE 11.08.2017 BELGISCH STAATSBLAD

Beckers Herwig (suite/vervolg)


Kinesist Bezoldigd
Beckers Ilona
Kelmis (Gemeinde) Ratsmitglied des SHZ Besoldet
INAGO (AIOMS Moresnet) Verwalter Besoldet
ADAPTA Verwalter Nicht besoldet
Verbraucherschutzzentrale VSZ VoG Verwalter Nicht besoldet
TS Behinderten Tagessttte Hergenrath Verwalter Nicht besoldet
Becq Sonja
Kamer van volksvertegenwoordigers Vice-voorzitter Bezoldigd
Kamer van volksvertegenwoordigers Volksvertegenwoordiger Bezoldigd
Meise (Gemeente) Schepen Bezoldigd
Familiehulp VZW Lid van het beheerscomit Niet bezoldigd
Regionaal Woonbeleid Noord-West Brabant Lid van het beheerscomit Niet bezoldigd
Psycho-Sociaal Centrum St.-Alexius-Elsene VZW Bestuurder Niet bezoldigd
Zorg KU Leuven VZW Bestuurder Bezoldigd
Bedoret Vincent
Walcourt (ville de) Echevin Rmunr
Commission Locale de Dveloppement Rural CLDR Membre supplant Non rmunr
MR Section locale Chef de file Non rmunr
Fdration Wallonne de lAgriculture FWA Trsorier (section locale) Non rmunr
Association familiale Bedoret Membre du comit de direction Non rmunr
Ferme de Viscourt sa Administrateur - dlgu Non rmunr
GALESM Administrateur Non rmunr
Salle paroissiale de Clermont Prsident Non rmunr
V. Bedoret - Viscourt sprl Grant Rmunr
Beeckmans Saskia
Pepingen (Gemeente) Gemeenteraadslid Bezoldigd
Haviland Intercommunale IGSV Bestuurder Bezoldigd
Advocaat Bezoldigd
Beeken Rudi
Tielt-Winge (Gemeente) Burgemeester (titelvoerend of wnd.) Bezoldigd
ECOWERF Bestuurder Bezoldigd
ECOWERF Lid van het directiecomit Bezoldigd
Politiezone Hageland Lid van het politiecollege Niet bezoldigd
Liberale Koepel Tielt-Winge VZW Secretaris Niet bezoldigd
Open VLD (Plaatselijke afdeling) Bestuurslid Niet bezoldigd
Open VLD (Regionale afdeling) Bestuurslid Niet bezoldigd
Advocaat Bezoldigd
Landbouwer Bezoldigd
Belgische Vriendenkring van de Oud-gevangenen van Lid van het comit Niet bezoldigd
het Concentratiekamp van Neuengamme en diens Bui-
tenkampen
Handelaarsverbond Tielt-Winge VZW Bestuurder Niet bezoldigd
Hulpverleningszone Oost van Vlaams Brabant Eerste ondervoorzitter Niet bezoldigd
Internationale Federatie van Liberale en Radicale Jon- Bestuurder Niet bezoldigd
geren IVZW
Beeldens Hilde
Sankt-Vith (Stadt) Gemeinderatsmitglied Besoldet
Sankt-Vith (Stadt) Ratsmitglied des SHZ Besoldet
Vivias - Interkommunale Eifel Verwalter Besoldet
Krankenpflegerin Besoldet
Beelen Ilse
Zoutleeuw (Stad) Gemeenteraadslid Niet bezoldigd
Zoutleeuw (Stad) Schepen Bezoldigd 01/01/2016
IGO Bestuurder Bezoldigd
Academie Haspengouw Lid van het beheerscomit Niet bezoldigd
Bediende Bezoldigd
Bibliotheek Zoutleeuw Bestuurder Niet bezoldigd
Beels Anouk
Aartselaar (Gemeente) Gemeenteraadslid Bezoldigd
Intercommunale Hooge Maey Bestuurder Bezoldigd
PIDPA Lid van een adviescomit Bezoldigd
Klein Eigenaarskrediet NV Bestuurder Bezoldigd
Kinderplaneet CVBA Zaakvoerder Bezoldigd
MONITEUR BELGE 11.08.2017 BELGISCH STAATSBLAD 78513

Beenders Rob
Senaat Deelstaatsenator Niet bezoldigd 22/04/2016
Vlaams Parlement Parlementslid Bezoldigd
Hasselt (Stad) Gemeenteraadslid Bezoldigd
SP.a (Plaatselijke afdeling) Bestuurslid Niet bezoldigd
Ethias Lid van het raadgevend comit Bezoldigd
Gemini Bestuurder Niet bezoldigd 29/02/2016
Lavone BVBA Bestuurder Niet bezoldigd 27/06/2016
Beerens Albert
Opwijk (Gemeente) Burgemeester (titelvoerend of wnd.) Bezoldigd
FINILEK Bestuurder Bezoldigd
HAVICREM Bestuurder Bezoldigd
HAVICREM Lid van het directiecomit Bezoldigd
IWVB Bestuurder Bezoldigd 24/03/2016
IWVB Lid van het directiecomit Bezoldigd 24/03/2016
TMVW Lid van het directiecomit Bezoldigd 24/03/2016
Brandweerzone Vlaams-Brabant West Lid van de prezoneraad Niet bezoldigd
Brandweerzone Vlaams-Brabant West Lid van het prezonecollege Niet bezoldigd
Politiezone AMOW Lid van de politieraad Niet bezoldigd
Politiezone AMOW Lid van het politiecollege Niet bezoldigd
Liberale Bond van Gepensioneerden Voorzitter Niet bezoldigd
Open VLD (Plaatselijke afdeling) Voorzitter Niet bezoldigd
Gepensioneerde Bezoldigd
Beghin Serge
Charleroi (ville de) Echevin Rmunr
ICDI Administrateur Rmunr
IPFH Vice-prsident Rmunr
Les Amis du Chteau de Monceau-sur-Sambre Prsident Non rmunr
Union ouvrire de Goutroux et des environs lEspoir Prsident Non rmunr
Gnrations socialistes asbl Trsorier Non rmunr
Beirens Freddy
Lede (Gemeente) Gemeenteraadslid Bezoldigd
Lede (Gemeente) Lid van diverse commissies Bezoldigd
Lede (Gemeente) Voorzitter van een gemeenteraads- Bezoldigd
commissie
IMEWO (Intercommunale) Lid van een regionaal bestuurscomit Bezoldigd
SOLvA (Intercommunale) Bestuurder Bezoldigd
Gemeenschappelijke Interne Dienst voor Preventie en Bestuurder Bezoldigd
Bescherming op het Werk (GID PBW)
Fonds ter Reductie van de Globale Energiekost (FRGE) Bestuurder Bezoldigd
Beirens Gilbert
Gistel (Stad) Schepen Bezoldigd
Werkend Vennoot Bezoldigd
SVK Woondienst JOGI Bestuurder Niet bezoldigd
Woonpunt Voorzitter Niet bezoldigd
Beirens Kurt
De Haan (Gemeente) Schepen Bezoldigd
Zaakvoerder Bezoldigd
Beis Michel
Pruwelz (Commune de) Conseiller communal Rmunr
IMSTAM Administrateur Rmunr
Immobilire publique de Pruwelz-Leuze-Frasnes Vice-prsident du conseil Rmunr
dadministration
Zone de police Bernissart/Pruwelz Membre du conseil de police Rmunr
SAFTAM Administrateur Rmunr
PS Fdration Wallonie picarde Membre du comit Non rmunr
PS Fdration Wallonie picarde Membre du comit de vigilance Non rmunr 01/04/2016
PS Section locale Prsident Non rmunr 31/03/2016
PS USC section locale Trsorier adjoint Non rmunr
Technicien de laboratoire Rmunr
Rcration asbl Administrateur Non rmunr
Bejarano Medina Manuel
Binche (ville de) Echevin Rmunr
Contrat de Rivire de la Haine Vice-prsident Non rmunr
Mutualits socialistes - section locale Trsorier Non rmunr
78514 MONITEUR BELGE 11.08.2017 BELGISCH STAATSBLAD

Bejarano Medina Manuel (suite/vervolg)


Du Sport Binche asbl Trsorier Non rmunr
Fonctionnaire fdral Rmunr
Centre Joseph Arman asbl Vrificateur aux comptes Non rmunr
Bekaert Francis
Seraing (ville de) Prsident de CPAS/Conseil de Rmunr
laction sociale
Association intercommunale de soins et Administrateur et membre du comit Rmunr
dhospitalisation Centre hospitalier du Bois de de direction
lAbbaye et de Hesbaye
Intercommunale dIncendie de Lige et Environs Administrateur et membre du comit Rmunr
de gestion
Interseniors Administrateur et membre du comit Rmunr
de gestion
Commission consultative communale des personnes Prsident Non rmunr
handicapes
Commission consultative du 3e ge Prsident Non rmunr
Conseil consultatif de prvention Membre Non rmunr
Entreprise de formation par le travail EFT Le Coud- Administrateur Non rmunr
main
Un Toit pour la Nuit asbl Vice-prsident Non rmunr
Centre accueil Alzheimer Administrateur Non rmunr
CESIP asbl Administrateur Non rmunr
Groupement dInitiative pour la Lutte contre le Suren- Administrateur Non rmunr
dettement GILS - Association Chapitre XII
Les Lilas sa Administrateur Rmunr
Le Jardin perdu asbl Prsident du conseil dadministration Non rmunr
Commission consultative de la famille et de la sant Prsident Non rmunr
Haute Meuse Insertion HMI Administrateur Non rmunr
Province de Lige Charg de mission Rmunr
Bekaert Jan
Ichtegem (Gemeente) Schepen Bezoldigd
Apotheker Bezoldigd
Afgevaardigd bestuurder Niet bezoldigd
Zaakvoerder Niet bezoldigd
Orde van de Prince Afdeling Houtland Penningmeester Niet bezoldigd
W.I.T. politieke partij Bestuurder Niet bezoldigd
Bekaert Simon
Provincie West-Vlaanderen Provincieraadslid Bezoldigd
Tielt (Stad) Schepen Bezoldigd
GASELWEST Lid van een regionaal bestuurscomit Bezoldigd
WVI Bestuurder Bezoldigd
RESOC Midden-West-Vlaanderen Lid Niet bezoldigd
CEVI VZW Bestuurder Bezoldigd 31/12/2016
Politiezone Regio Tielt Lid van de politieraad Bezoldigd
Regionaal Landschap Houtland VZW Bestuurder Niet bezoldigd
Regionaal Sociaal Verhuurkantoor Bestuurder Niet bezoldigd
Tieltse Bouwmaatschappij CVBA Voorzitter Bezoldigd
SP.a Provincie West-Vlaanderen Lid van het dagelijks bestuur Niet bezoldigd
De Volharding VZW Bestuurder Niet bezoldigd
Advocaat Bezoldigd
Leader Midden-West-Vlaanderen Vertegenwoordiger Niet bezoldigd
Beke Christine
Oostkamp (Gemeente) Schepen Bezoldigd
Farys Lid van het directiecomit Bezoldigd
IVBO Bestuurder Bezoldigd 12/01/2016
Autonoom Gemeentebedrijf Oostkamp Bestuurder Bezoldigd
Autonoom Gemeentebedrijf Oostkamp Lid van het directiecomit Bezoldigd
Plaatselijk Werkgelegenheidsagentschap Oostkamp Voorzitter Niet bezoldigd
Curieus Afdeling Oostkamp Bestuurder Niet bezoldigd
SP.a (Plaatselijke afdeling) Bestuurder Niet bezoldigd
Net.werk CVBA-VSO Voorzitter Niet bezoldigd
Spwok Oostkamp VZW Secretaris Niet bezoldigd
Beke Marleen
Geel (Stad) Schepen Bezoldigd 14/11/2016
IKA Bestuurder Bezoldigd 18/12/2016
IKA Lid van het directiecomit Bezoldigd 18/12/2016
MONITEUR BELGE 11.08.2017 BELGISCH STAATSBLAD 78515

Beke Marleen (suite/vervolg)


IVEKA Lid van een regionaal bestuurscomit Bezoldigd 14/11/2016
Geelse Huisvesting CVBA Bestuurder Bezoldigd
Storm Geel NV Bestuurder Niet bezoldigd 14/11/2016
Ten Aard Verlicht VZW Penningmeester Niet bezoldigd 15/01/2016
Zakenkantoor Beke BVBA Zaakvoerder Bezoldigd
Zakenkantoor Beneco BVBA Zaakvoerder Niet bezoldigd 01/02/2016
Beke Wouter
Kamer van volksvertegenwoordigers Volksvertegenwoordiger Bezoldigd
Leopoldsburg (Gemeente) Burgemeester (titelvoerend of wnd.) Bezoldigd
IPOVO-Limburg VZW Bestuurder Niet bezoldigd
CD&V (Nationale afdeling) Voorzitter Bezoldigd
CEDER VZW Bestuurder Niet bezoldigd
CEPESS VZW Voorzitter van de raad van bestuur Niet bezoldigd
UNITAS Limburg VZW Bestuurder Niet bezoldigd
Beklevic Alpaslan
Chtelet (ville de) Echevin Rmunr
IMIO Administrateur Non rmunr
CRIC Administrateur Non rmunr
Urgence sociale Administrateur Non rmunr
Enseignant / Charg de cours Rmunr
Belet Ivo
Europees Parlement Parlementslid Bezoldigd
Hasselt (Stad) Gemeenteraadslid Bezoldigd
Hasselt Stationsomgeving NV Bestuurder Bezoldigd
Belgrado Marcel
Meise (Gemeente) Gemeenteraadslid Bezoldigd
Meise (Gemeente) Schepen Bezoldigd 01/09/2016
Providentia CVBA Bestuurder Bezoldigd
Bellefroid Tanja
Herstappe (Gemeente) Schepen Bezoldigd
Bediende Bezoldigd
Bellemans Nicky
Gooik (Gemeente) Gemeenteraadslid Bezoldigd
Haviland Intercommunale IGSV Bestuurder (raadgevende stem) Bezoldigd
De Eenhoorn Bestuurslid Niet bezoldigd
Open VLD afdeling Gooik Bestuurslid Niet bezoldigd
Bellens Hendrik
Schilde (Gemeente) Gemeenteraadslid Bezoldigd
INTEGAN Bestuurder Bezoldigd
IVEKA Lid van een regionaal bestuurscomit Bezoldigd
De Voorkempen H.E. CVBA Bestuurder Bezoldigd
N-VA (Plaatselijke afdeling) Penningmeester Niet bezoldigd
Gepensioneerde Bezoldigd
Zaakvoerder Niet bezoldigd
Middenstandsbond s Gravenwezel VZW Penningmeester Niet bezoldigd 24/08/2016
SIMV CVBA Bestuurder Bezoldigd
Bellens Peter
Provincie Antwerpen Bestendig gedeputeerde Bezoldigd
IOK Dienstverlening Bestuurder Bezoldigd
PIDPA Bestuurder Bezoldigd
PIDPA Lid van het directiecomit Bezoldigd
Aktuwa VZW Bestuurder Niet bezoldigd
APB Cultuurhuis De Warande Voorzitter Niet bezoldigd
Kempens Landschap VZW Covoorzitter Niet bezoldigd
POM Antwerpen Bestuurder Niet bezoldigd
POM Antwerpen Lid van het directiecomit Niet bezoldigd
Rampenfonds voor de Provincie Antwerpen Bestuurder Niet bezoldigd
Streekplatform Kempen Bestuurder Niet bezoldigd 01/04/2016
Zonnige Kempen CVBA Bestuurder Bezoldigd
Zonnige Kempen CVBA Lid van het directiecomit Bezoldigd
CD&V Bestuurslid Niet bezoldigd
Artuco VZW Bestuurder Niet bezoldigd
Gouverneur Kinsbergencentrum VZW Voorzitter Niet bezoldigd
78516 MONITEUR BELGE 11.08.2017 BELGISCH STAATSBLAD

Bellens Peter (suite/vervolg)


Het GielsBos VZW Voorzitter van de raad van bestuur Niet bezoldigd
Het GielsBos VZW Voorzitter van het dagelijks bestuur Niet bezoldigd
Adic VZW Bestuurder Niet bezoldigd
APB Doc Atlas Voorzitter Niet bezoldigd
APB Kamp C Voorzitter Niet bezoldigd
APB PSES Voorzitter Niet bezoldigd
EFRO-Vlaanderen Lid van het comit van toezicht Niet bezoldigd
Interreg IVA Vlaanderen-Nederland Lid van de stuurgroep Niet bezoldigd
KOSH Bestuurder Niet bezoldigd
Provinciaal Centrum voor Opsporing van Metabole Voorzitter Niet bezoldigd
Aandoeningen (PCMA) VZW
Rurant Voorzitter Niet bezoldigd
Stuurgroep GTI Kempen - EFRO Vlaanderen Bestuurder Niet bezoldigd
t Kader VZW Bestuurder Niet bezoldigd
TEJO Turnhout Bestuurder Niet bezoldigd
Wijkgezondheidscentrum Herentals Bestuurder Niet bezoldigd 30/09/2016
Bellens Rita
Kamer van volksvertegenwoordigers Volksvertegenwoordiger Bezoldigd
Duffel (Gemeente) Gemeenteraadslid Niet vermeld
Duffel (Gemeente) Schepen Bezoldigd
IGEMO Lid van het adviescomit Bezoldigd
Bellet Eric
Boussu (Commune de) Conseiller communal Rmunr
Centre de Sant Harmegnies - Rolland Administrateur Rmunr
Commission communale de lAmnagement du terri- Administrateur Rmunr
toire et de la Mobilit CCATM
Commission communale des Finances Membre Rmunr
Centre culturel de Boussu Administrateur Non rmunr
Commission paritaire de lEnseignement Membre Rmunr
Centre sportif du Grand Hornu Administrateur Non rmunr
FEES asbl Administrateur Non rmunr
Commission Dveloppement conomique Boussu Membre Rmunr
Bellings Jeroen
Borgloon (Stad) Schepen Bezoldigd
Projectvereniging Erfgoed Haspengouw Ondervoorzitter Niet bezoldigd
Jong VLD Afdeling Borgloon Bestuurslid Niet bezoldigd
Open VLD Afdeling Borgloon Bestuurslid Niet bezoldigd
Federatie Europese Narren - Vlaanderen VZW Secretaris Bezoldigd 15/04/2016
Federatie Europese Narren - Vlaanderen VZW Secretaris Niet bezoldigd 15/04/2016
KM De Ware Vrienden - Bommershoven VZW Penningmeester Niet bezoldigd
Ridders van de Kattekp - Narrendom Haren VZW Penningmeester Niet bezoldigd
Architect Bezoldigd
Bellio Myriam
Houthalen-Helchteren (Gemeente) Schepen Bezoldigd
Culturele Centrale Het Cabaljon Secretaris Niet bezoldigd
SP.a Afdeling Houthalen-Helchteren Bestuurslid Niet bezoldigd
Bellot Franois
Parlement de la Communaut franaise (Fdration Dput Rmunr 17/04/2016
Wallonie-Bruxelles)
Parlement Wallon Dput Rmunr 17/04/2016
Parlement Wallon Prsident de Commission(s) Rmunr 17/04/2016
Rochefort (ville de) Bourgmestre (titulaire ou ff) Rmunr 17/04/2016
Rochefort (Ville de) Bourgmestre empch Non rmunr 18/04/2016
Rochefort (Ville de) Conseiller communal Rmunr 18/04/2016
Gouvernement fdral, Mobilit, Belgocontrol et SNCB Ministre Rmunr 18/04/2016
Caisse de Retraite des Snateurs Administrateur Rmunr 17/04/2016
Festival international du Rire Administrateur Non rmunr
Pays de Famenne asbl Prsident Non rmunr
Socit cooprative de logements sociaux Ardenne et Administrateur Non rmunr 17/04/2016
Lesse scrl
Syndicat dInitiative SI de Rochefort Vice-prsident Non rmunr
Zone de police Lesse et Lhomme Membre du conseil de police Non rmunr 17/04/2016
Berof sa Prsident Non rmunr
Hydroval Administrateur Non rmunr
Alter Dinant asbl Vice-prsident Non rmunr
MONITEUR BELGE 11.08.2017 BELGISCH STAATSBLAD 78517

Bellot Franois (suite/vervolg)


MR Fdration darrondissement Sud-Namur Prsident Non rmunr
Belot Laurent
Dinant (Ville de) Conseiller communal Rmunr
BEP Crmatorium Administrateur Rmunr
Maison du Tourisme de la Haute-Meuse Administrateur Non rmunr
Zone de police Haute-Meuse Membre du conseil de police Rmunr
PS Fdration de Dinant-Philippeville asbl Secrtaire fdral Rmunr
Maison du Patrimoine mdival mosan Administrateur Non rmunr
Rsidence Churchill Administrateur Non rmunr
Beltrame Bruno
Lens (Commune de) Echevin Rmunr
Maison du Tourisme Administrateur Non rmunr
Directeur commercial Rmunr
HYGEA Administrateur Non rmunr
IDEA Administrateur Non rmunr
IDETA Administrateur Non rmunr
IEH Administrateur Non rmunr
IGH Administrateur Non rmunr
IMIO Administrateur Non rmunr
IPFH Administrateur Non rmunr
ORES Assets Administrateur Non rmunr
Slow Food Lens asbl Prsident Non rmunr
Beltran Fabien
Trooz (Commune de) Bourgmestre (titulaire ou ff) Rmunr
INTRADEL Administrateur Rmunr
Syndicat dInitiative communal Administrateur Non rmunr
Centre rgional de la petite enfance CRPE Administrateur Non rmunr
Sports, Culture et Loisirs Administrateur Non rmunr
La Noria Administrateur Non rmunr
Employ Rmunr
Mante belge asbl Administrateur Non rmunr
Prsence et Action Culturelles et sociales PACS section Prsident Non rmunr
locale
Solidarit Trooz asbl Administrateur Non rmunr
Trasenster 24 sc Administrateur Non rmunr
Bemelmans Corrie
Maasmechelen (Gemeente) Gemeenteraadslid Bezoldigd
CIPAL DV Bestuurder Bezoldigd
AGB Maasmechelen Bestuurder Bezoldigd
Politiezone Maasmechelen Lid van de politieraad Bezoldigd
Leerkracht Bezoldigd
AGB Maasmechelen Lid van het directiecomit Bezoldigd
Ben Achour Malik
Verviers (Ville de) Echevin Rmunr
FINIMO Vice-prsident Rmunr
UNIA Administrateur Rmunr
Centre Rgional de Verviers pour lIntgration des per- Administrateur Non rmunr
sonnes trangres CRVI
RCA Synergis Prsident-administrateur dlgu Non rmunr
Verviers Ambitions asbl Prsident Non rmunr
Attach parlementaire Rmunr
Indpendant ( titre complmentaire) Rmunr
Ben Driss Nessim
Moorslede (Gemeente) Gemeenteraadslid Bezoldigd
Infrax West Bestuurder Bezoldigd
Zaakvoerder Bezoldigd
Ben Hamou Nawal
Chambre des Reprsentants Reprsentante Rmunr
Conseil des bruxellois dorigine trangre Membre Rmunr
Bennani Sofia
Anderlecht (Commune d) Echevine Rmunr
Port de Bruxelles Administratrice Rmunr
CDH Membre du bureau politique Non rmunr
CDH arrondissement de Bruxelles Membre du bureau Non rmunr 01/12/2016
78518 MONITEUR BELGE 11.08.2017 BELGISCH STAATSBLAD

Bennani Sofia (suite/vervolg)


CDH arrondissement de Bruxelles Trsorire Non rmunr 30/06/2016
FEFA Prsidente Non rmunr
Benne Marie-Anne
Hotton (Commune de) Prsidente de CPAS/Conseil de Rmunr
laction sociale
Famennoise (la) scrl Administratrice Rmunr
Famenne Energie (association Chap.XII) Prsidente Non rmunr
Les Arches (association Chap.XII) Prsidente Non rmunr 01/02/2016
Les Arches (association Chap.XII) Vice-prsidente Non rmunr 01/02/2016
Retraite Rmunr
Benoit Francis
Kuurne (Gemeente) Burgemeester (titelvoerend of wnd.) Bezoldigd
FIGGA Bestuurder Bezoldigd
FIGGA Lid van het directiecomit Bezoldigd
WOBRA Bestuurder Bezoldigd
Publigas CVBA Bestuurder Bezoldigd
Projectadviseur Bezoldigd
Eandis (sector Oost) Lid van het regionaal bestuurscomit Bezoldigd
Hippodroom Kuurne VZW Bestuurder Niet bezoldigd
Kuurns Erfgoed Bestuurder Niet bezoldigd
Overleg Cultuur Zuid-Westvlaanderen Bestuurder Niet bezoldigd
Bens Jan
Federaal Agentschap voor Nucleaire Controle Directeur-generaal Bezoldigd
Asterix Dames VZW Voorzitter Niet bezoldigd
Bel V Bestuurder Niet bezoldigd
Bensafia Zeneb
Gent (Stad) Gemeenteraadslid Bezoldigd
Gent (Stad) Lid van diverse commissies Bezoldigd
Intercommunale Westlede Bestuurder Bezoldigd
Veneco Lid van een regionaal bestuurscomit Bezoldigd
AGB Erfgoed Bestuurder Niet bezoldigd
CEVI VZW Lid Bezoldigd
CEVI NV Lid college van commissarissen Bezoldigd
AGB Kunsten en Design Bestuurder Niet bezoldigd
Cultuurcentrum Bestuurder Niet bezoldigd
De Centrale Bestuurder Niet bezoldigd
EVA Inburgering en Integratie VZW Bestuurder Niet bezoldigd
Gentse Wijnbouw- en Wijnmetersgilde VZW Bestuurder Niet bezoldigd
Benthuys Jacques
Ottignies-Louvain-la-Neuve (Ville d) Conseiller communal Rmunr 30/11/2016
Socit publique dadministration des btiments scolai- Prsident du conseil dadministration Non rmunr
res du Brabant Wallon
Fonds de garantie des btiments scolaires Vice-prsident du conseil de gestion Rmunr
Commission rgionale des dplacements scolaires Membre Rmunr
Centre culturel et artistique dOttignies-L.L.N. Membre Non rmunr
Conseil de lEnseignement des Communes et des Pro- Administrateur Rmunr
vinces
Thtre Jean Vilar Vice-prsident du conseil Non rmunr
dadministration
Retrait Rmunr
Bozire Christian
Evere (Commune d) Conseiller communal Rmunr 25/02/2016
Evere (Commune d) Echevin Rmunr 25/02/2016
Evere (Commune d) Prsident de CPAS/Conseil de Rmunr 24/02/2016
laction sociale
Aide domicile asbl Administrateur Non rmunr
Association Chapitre XII Les Cuisines bruxelloises Administrateur Rmunr
Centres mdicaux Csar de Paepe Administrateur Non rmunr
Coordination des Soins Brabant asbl Administrateur Non rmunr
Medische Centra Cesar De Paepe Administrateur Non rmunr
SamuSocial Administrateur Rmunr
Soins Domicile asbl Administrateur Non rmunr
Thuiszorg Brabant Administrateur Non rmunr
AVCB Administrateur Rmunr 24/02/2016
IMEV sa Administrateur Non rmunr
MONITEUR BELGE 11.08.2017 BELGISCH STAATSBLAD 78519

Bozire Christian (suite/vervolg)


GEFEVERE asbl Administrateur Non rmunr
Escale asbl Administrateur Non rmunr
Maison des Associations asbl Administrateur Non rmunr
Parenthse asbl Administrateur Non rmunr
Berael Catherine
Mont-Saint-Guibert (commune de) Echevine Rmunr
Commission communale de lAmnagement du terri- Membre avec voix consultative Non rmunr
toire et de la Mobilit CCATM
Conseil consultatif de la Mobilit en Brabant wallon Membre Non rmunr
Maison de lUrbanisme Membre du conseil Non rmunr
Centre dEnfouissement technique CETeM Membre du comit Non rmunr
daccompagnement
Centre dEnfouissement technique CETeM Membre du comit scientifique Non rmunr
Architecte indpendante Rmunr
Comit daccompagnement Christ du Quewet Membre Non rmunr
Berchem Nicolas
Ramillies (Commune de) Conseiller communal Rmunr
Ramillies (Commune de) Prsident de CPAS/Conseil de Rmunr
laction sociale
CCATM Membre Rmunr
Sports et Culture asbl Administrateur Non rmunr
La Petite Enfance asbl Administrateur Non rmunr
Avocat Rmunr
Formateur Rmunr 21/09/2016 24/11/2016
Berckmoes Hubert
Sint-Lievens-Houtem (Gemeente) Gemeenteraadslid Bezoldigd
IMEWO Vertegenwoordiger Niet bezoldigd
IMWV Bestuurder Bezoldigd
TMVW Lid van het directiecomit Bezoldigd
Plaatselijk Werkgelegenheidsagentschap (PWA) Voorzitter Niet bezoldigd
Politiezone Zottegem/Herzele/Sint-Lievens-Houtem Lid van de politieraad Bezoldigd
IMVW Lid van een regionaal directiecomit Bezoldigd
Berden Brenda
Nieuwerkerken (Gemeente) Schepen Bezoldigd
Leraar Bezoldigd 31/08/2016
Vertegenwoordiger Bezoldigd 01/05/2016
Gemeentebelangen Penningmeester Niet bezoldigd
Berden Marijke
Herk-de-Stad (Stad) Gemeenteraadslid Bezoldigd 31/12/2016
Inter-Aqua Bestuurder Bezoldigd
Opdrachthoudende Vereniging Schulens Meer (OSM) Bestuurder Niet bezoldigd
Autonoom Gemeentebedrijf (AGB) Bestuurder Niet bezoldigd
Politiezone West-Limburg Lid van de politieraad Bezoldigd 31/01/2016
Watering De Herk Bestuurder Bezoldigd 30/04/2016
Watering De Herk Voorzitter Bezoldigd 01/05/2016
CD&V (Plaatselijke afdeling) Bestuurslid Niet bezoldigd
Verpleegkundige Bezoldigd
Berden Wim
Herk-de-Stad (Stad) Schepen Bezoldigd
Opdrachthoudende Vereniging Schulens Meer (OSM) Bestuurder Niet bezoldigd
Opdrachthoudende Vereniging Schulens Meer (OSM) Lid van het directiecomit Niet bezoldigd
Berg Wim
Tienen (Stad) Schepen Bezoldigd
Autonoom Gemeentebedrijf (AGB) Bestuurder Niet bezoldigd
Portiva Voorzitter Niet bezoldigd
Academie regio Tienen ART Voorzitter adviescommissie Niet bezoldigd
Beva VOF Bestuurder Niet bezoldigd
Bibliotheek Tienen Lid van de beheerscommissie Niet bezoldigd
CD&V (Plaatselijke afdeling) Bestuurslid Niet bezoldigd
Kinderdagverblijf De Hartjes Bestuurder Niet bezoldigd
Koninklijke Vereniging De Musketiers Voorzitter Niet bezoldigd
Landelijke Gilde Vissenaken Bestuurslid Niet bezoldigd
Matimco NV Bestuurder Niet bezoldigd
Leraar (deeltijds) Bezoldigd
78520 MONITEUR BELGE 11.08.2017 BELGISCH STAATSBLAD

Berg Wim (suite/vervolg)


Vissenaken Ons Dorp Leeft VZW Voorzitter Niet bezoldigd
Bergen Marcel
Province de Lige Conseiller provincial Rmunr
Seraing (ville de) Conseiller communal Rmunr
Compagnie Intercommunale Ligeoise des Eaux Administrateur Rmunr
Centre de Radaptation au Travail Administrateur Rmunr
Association sportive de lenseignement provincial Administrateur Non rmunr
ASEP
Maison des Sports de la Province de Lige Administrateur Non rmunr
Les ditions de la Province de Lige Administrateur Rmunr
Berger Alain
Ministre de la Communaut franaise Directeur gnral Rmunr
Ministre de la Communaut franaise Membre du conseil de direction Non rmunr
Berger Franoise
Province de Namur Conseillre provinciale Rmunr
IMAJE Administratrice Rmunr 22/01/2016
Ordre des mdecins Namur Membre effectif Rmunr 30/11/2016
Mdecin gnraliste Rmunr
Bergez Martine
Aalter (Gemeente) Schepen Bezoldigd
Cultuuroverleg Meetjesland (COMEET) Bestuurder Niet bezoldigd
Politiezone Aalter/Knesselare Lid van de politieraad Bezoldigd
PWA/DCO Buren Aalter Bestuurder Niet bezoldigd
CD&V Afdeling Aalter Lid parijbestuur Niet bezoldigd
Markant Afdeling Aalter Voorzitter Niet bezoldigd
Advocaat Bezoldigd
Interlokale Burensportdienst Leiestreek Lid beheerscomit Niet bezoldigd
Berghmans Anick
Lommel (Stad) Gemeenteraadslid Bezoldigd
Lommel (Stad) Schepen Bezoldigd
Zelfstandige Bezoldigd
Watergroep Lid van een sectorcomit Bezoldigd
Bergmans Elien
Hulshout (Gemeente) Schepen Bezoldigd
Autonoom Gemeentebedrijf Sport Hulshout Voorzitter van de raad van bestuur Niet bezoldigd
Autonoom Gemeentebedrijf Sport Hulshout Voorzitter van het directiecomit Niet bezoldigd
CD&V Afdeling Hulshout Bestuurslid - Ondervoorzitter Niet bezoldigd
CD&V Provincie Antwerpen Bestuurslid Niet bezoldigd
Financieel analist Bezoldigd
Bergmans Marc
As (Gemeente) Schepen Bezoldigd
Informaticus Bezoldigd
Orde Der Asserbakken VZW Bestuurder Niet bezoldigd
Bergmans Nico
Scherpenheuvel-Zichem (Stad) Schepen Bezoldigd
HO Testelt VZW Secretaris Niet bezoldigd
LNI BVBA Zaakvoerder Niet bezoldigd 28/02/2016
Miplan NV Gedelegeerd bestuurder Niet bezoldigd 28/02/2016
NBM BVBA Zaakvoerder Bezoldigd
Berlaimont Sophie
Gouvernement de la Communaut franaise, Aide la Cheffe/Directrice de cabinet adjointe Rmunr 18/04/2016
jeunesse, Maisons de justice et Promotion de Bruxelles
Gouvernement de la Communaut franaise, Aide la Cheffe/Directrice de cabinet adjointe Rmunr 18/04/2016
jeunesse, Maisons de justice, Sports et Promotion de
Bruxelles
Badje asbl Administratrice Non rmunr
Centre pdagogique Paroles Administratrice Non rmunr
Berlemont Bruno
Philippeville (Commune de) Echevin Rmunr
Bureau Economique de la Province de Namur - Envi- Administrateur Rmunr
ronnement
Maison de lUrbanisme de lArrondissement de Philip- Prsident Non rmunr
peville
MONITEUR BELGE 11.08.2017 BELGISCH STAATSBLAD 78521

Bernard Alexandre
Intersniors Administrateur Rmunr
Bernard Andr
Gesves (Commune de) Conseiller communal Rmunr
Gesves (Commune de) Prsident de CPAS/Conseil de Rmunr
laction sociale
BEP Administrateur Rmunr
SWDE Succursale Meuse Amont Membre du comit subrgional Rmunr
Zone de police des Arches Membre du conseil de police Rmunr
Mutualits Chrtiennes de la Province de Namur Administrateur Non rmunr
Fte de la Ruralit asbl Administrateur Non rmunr
Employ Rmunr
Culture et Loisirs de Strud asbl Administrateur Non rmunr
Berny Marie-Astrid
Ham-sur-Heure-Nalinnes (Commune d) Echevine Rmunr
CECP Administratrice Rmunr
Centre local de Promotion de la sant CLPS Charleroi- Administratrice Non rmunr
Thuin
Marbouilles asbl (Les) Vice-prsidente Non rmunr
Logopde Rmunr
Informatique au chteau Vice-prsidente Non rmunr
VOO - Brutl Administratrice supplante Rmunr
Berrendorf Bruno
Verviers (Ville de) Conseiller communal Rmunr
AQUALIS Administrateur Non rmunr
Centre daccueil Les Heures Claires Administrateur Non rmunr
Ecetia Collectivits Administrateur Non rmunr
Ecetia Intercommunale Administrateur Non rmunr
FINIMO Administrateur Rmunr
INTRADEL Administrateur Non rmunr
Neomansio Administrateur Non rmunr
PUBLIFIN Administrateur Rmunr
SPI Administrateur Non rmunr
Aqualaine asbl Administrateur Non rmunr
RCA Synergis Administrateur Non rmunr
Relais social urbain Administrateur Non rmunr
Collaborateur parlementaire Rmunr
AIDE Administrateur Rmunr
Fondation Populaire Administrateur Non rmunr
Immopromosud sa Administrateur - dlgu Rmunr
Bert Christiane
Roosdaal (Gemeente) Gemeenteraadslid Bezoldigd
FINILEK Bestuurder Bezoldigd
Autonoom Gemeentebedrijf Roosdaal Bestuurder Niet bezoldigd
Autonoom Gemeentebedrijf Roosdaal Lid van het directiecomit Niet bezoldigd
Berteloot Tonny
Dentergem (Gemeente) Gemeenteraadslid Bezoldigd
IVIO Bestuurder Bezoldigd
IVIO Lid van het directiecomit Bezoldigd
Bediende Bezoldigd
KBMO VZW Gedelegeerd bestuurder Niet bezoldigd
Bertels Jan
Vlaams Parlement Parlementslid Bezoldigd
Herentals (Stad) OCMW-raadslid Niet bezoldigd
Herentals (Stad) Schepen Bezoldigd
Beneluxparlement Parlementslid Niet bezoldigd
Cultuurcentrum t Schaliken Lid van het beheersorgaan Niet bezoldigd
PWA Herentals VZW Bestuurder Niet bezoldigd
Algemeen Ziekenhuis Sint-Elisabeth Herentals VZW Bestuurder Bezoldigd
SP.a Afdeling Herentals Bestuurslid Niet bezoldigd
SP.a Provincie Antwerpen Lid van het uitvoerend bestuur Niet bezoldigd
Bertels Nora
Duffel (Gemeente) Schepen Bezoldigd
IGEMO Lid van een adviescomit Bezoldigd
IVAREM Bestuurder Bezoldigd
78522 MONITEUR BELGE 11.08.2017 BELGISCH STAATSBLAD

Bertels Nora (suite/vervolg)


PIDPA Bestuurder Bezoldigd
Oxfam Wereldwinkel Duffel VZW Voorzitter Niet bezoldigd
Bertels Paula
Saint-Nicolas (Commune de) Conseillre communale Non rmunr
Saint-Nicolas (Commune de) Prsidente de CPAS/Conseil de Rmunr
laction sociale
Agence immobilire sociale communale Membre Non rmunr
Rgie des Quartiers Vice-prsidente Non rmunr
Association Chapitre XII GILS asbl Secrtaire Non rmunr
Retraite Rmunr
Association Chapitre XII HMI Secrtaire Non rmunr
Berten Guido
Vleteren (Gemeente) Gemeenteraadslid Bezoldigd
Psilon Bestuurder (raadgevende stem) Bezoldigd
ACV (Plaatselijke afdeling) Bestuurslid Niet bezoldigd
Gepensioneerde Bezoldigd
Schoolbus Sint-Sixtus VZW Voorzitter Niet bezoldigd
Bertho Christophe
Blgny (Commune de) Echevin Rmunr
Liaisons asbl Administrateur Non rmunr
Enfanfare asbl Administrateur - trsorier Non rmunr
Socit Rgionale Wallonne du Transport SRWT Directeur des services techniques Rmunr
Bertholet Nathalie
Spa (Ville de) Conseillre de CPAS/Conseil de Rmunr
laction sociale
Spa (Ville de) Membre du bureau permanent du Rmunr
CPAS
CAHC Administratrice Rmunr 17/06/2016
Berthot Nathalie
Association Intercommunale du Bois dHavr Administratrice Rmunr
Berthot Vronique
Agence fdrale pour la scurit de la chane alimen- Directrice gnrale Rmunr
taire
Bertieaux Franoise
Parlement de la Fdration Wallonie-Bruxelles Dpute - Cheffe de groupe Rmunr
Etterbeek (Commune d) Conseillre communale Rmunr
Etterbeek (Commune d) Prsidente de CPAS/Conseil de Rmunr
laction sociale
Assemble parlementaire de la Francophonie Vice-Prsidente du rseau des fem- Non rmunr
mes parlementaires
Haute Ecole EPHEC Administratrice Non rmunr
Haute Ecole EPHEC Matre assistante (en cong politique) Non rmunr
Parlement de la Rgion de Bruxelles-Capitale Dpute - Membre du bureau Rmunr
Bertier Monique
Lo-Reninge (Stad) OCMW-voorzitter Bezoldigd
Lo-Reninge (Stad) Schepen Niet bezoldigd
Regionaal Sociaal Verhuurkantoor Bestuurder Niet bezoldigd
Bertimes Jean-Pierre
Vielsalm (Commune de) Echevin Rmunr 30/06/2016
Bertimes & Co sprl Grant Rmunr
Bertin Freddy
Nevele (Gemeente) Schepen Bezoldigd 08/11/2016
IMEWO Lid van een regionaal bestuurscomit Bezoldigd
N-VA (Plaatselijke afdeling) Voorzitter Niet bezoldigd 01/12/2016
Stichting Corporate Communicatie Bestuurder Niet bezoldigd
Bertouille Chantal
Comines-Warneton (ville de) Echevine Rmunr
Office de la naissance et de lenfance ONE Comit Vice-prsidente Rmunr
subrgional
ONE Consultation locale (nourrissons) Prsidente Non rmunr
Ligue librale des Pensionns asbl Prsidente Non rmunr
Mutualit librale du Hainaut occidental Administratrice Non rmunr
Mutualit Librale du Hainaut occidental Membre du bureau Rmunr 08/09/2016
Union nationale des mutualits librales Administratrice Rmunr
Association des Anciens Parlementaires francophones Administratrice Non rmunr
MONITEUR BELGE 11.08.2017 BELGISCH STAATSBLAD 78523

Bertouille Chantal (suite/vervolg)


Belgian Acupuncturs Federation Vice-prsidente Non rmunr
Animation et gestion des infrastructures sportives com- Administratrice Non rmunr
munales asbl
Kinsithrapeute Rmunr 30/03/2016
Association librale pour personnes handicapes Administratrice Non rmunr
Bertrand Alexia
Woluwe-Saint-Pierre (Commune de) Conseillre communale Rmunr
SRIB Administratrice Rmunr
Gouvernement fdral, Affaires trangres et europen- Directrice de cellule stratgique/de Rmunr
nes, Beliris et Institutions culturelles fdrales politique gnrale
Centre communautaire Crousse asbl Administratrice Non rmunr
Mdiathque Communale Administratrice Non rmunr
Wolugraphic Administratrice Non rmunr
Zone de police Montgomery Membre du conseil de police Rmunr
MR Section locale Prsidente Non rmunr
Ackermans & van Haaren sa Administratrice Rmunr
GUBERNA Administratrice Non rmunr 26/05/2016
Art et Culture asbl Administratrice Non rmunr
Apodia international Holding bv Administratrice Rmunr
Stichting Administratie Kantoor Het Torentje Administratrice Non rmunr
Toolbox asbl Administratrice Non rmunr
Bertrand Anne-Marie
Hlcine (Commune d) Prsidente de CPAS/Conseil de Rmunr
laction sociale
ISBW Administratrice Rmunr
Conseil consultatif communal des Ans Membre Non rmunr
Retraite Rmunr
Bertrand Emile-Louis
Port Autonome de Lige Directeur gnral Rmunr
SPI Observateur Non rmunr
Fonds de la Batellerie Rhnane Belge Administrateur Non rmunr
Comit consultatif SNCB Membre supplant Non rmunr
Fdration europenne des ports intrieurs FEPI Membre du comit excutif Non rmunr
Basse-Meuse Dveloppement asbl Administrateur Non rmunr
Gestion Centre Ville asbl Administrateur Non rmunr
GIE Lige Trilogiport Grant Non rmunr
Ple Transport & Logistique de Lige Membre Non rmunr
Comit de concertation de la navigation intrieure Membre Rmunr
Comit de la navigation de plaisance Membre Non rmunr
Comit local de Sret portuaire Vice - prsident Non rmunr
DEBELUX Membre Non rmunr
Groupe HEC-ULg asbl Administrateur Non rmunr
Bertrand Etienne
Province de Namur Conseiller provincial Rmunr
Sombreffe (Commune de) Conseiller communal Rmunr
BEP Expansion conomique Administrateur Rmunr
BEP Expansion conomique Membre du comit de direction Rmunr
IMAJE Administrateur Rmunr
HENALLUX Matre-assistant en droit Rmunr
APP CHR Sambre et Meuse Administrateur Rmunr
APP CHR Sambre et Meuse Membre du Comit de gestion et du Rmunr
Bureau hospitalier
AIRN asbl Administrateur Rmunr
CARAD Administrateur Rmunr
Ecole libre Saint-Lambert de Ligny asbl Administrateur - Prsident Non rmunr
Bertrand Frdric
Burdinne (Commune de) Echevin Rmunr
Comit de concertation commune-CPAS Membre Non rmunr
SWDE Conseil dexploitation Membre Rmunr
Agence locale pour lEmploi Secrtaire Non rmunr
Centre culturel de Burdinne Vice-prsident du conseil Non rmunr
dadministration
Commission de gestion du Parc naturel des Valles de Prsident du conseil dadministration Non rmunr
la Burdinale et de la Mhaigne
Maison de la Nature et des Sciences de Huy Administrateur Non rmunr
78524 MONITEUR BELGE 11.08.2017 BELGISCH STAATSBLAD

Bertrand Frdric (suite/vervolg)


Comit de ngociation et de concertation syndicale Membre Non rmunr
Instituteur Rmunr
INTRADEL Membre du comit effectif Non rmunr
Patro Notre-Dame de Burdinne asbl Prsident du Conseil Non rmunr
dadministration
Bertrand Hubert
Nivelles (ville de) Echevin Rmunr
Maison des Sports asbl Prsident Non rmunr
Cura te et Vale sprl Mdecin - grant Non rmunr
Matre de stage en mdecine gnrale Non rmunr
Bertrand Marie-Christine
Wanze (Commune de) Conseillre de CPAS/Conseil de Rmunr
laction sociale
CHR Huy Administratrice Rmunr
CHR Huy Membre du comit restreint Rmunr
Association chapitre XII Centre rgional de Recherche Prsidente Non rmunr
et dAction sociales sur les problmatiques Familiales
CRAF
Employe Rmunr
Wanze (Commune de) Membre du bureau permanent du Rmunr
CPAS
Berx Cathy
Provincie Antwerpen Gouverneur Bezoldigd
Consultatieve Commissie voor het toekennen van adel- Lid Niet bezoldigd 01/09/2016
lijke gunsten
APB Campus Vesta Waarnemer in de raad van bestuur Niet bezoldigd
Stichting Conservatorium Antwerpen Voorzitter Niet bezoldigd
Hoge Raad van de Universiteit Antwerpen Voorzitter Niet bezoldigd
Instituut voor Tropische Geneeskunde Voorzitter Niet bezoldigd
Vlaamse Vereniging voor Bestuur en Beleid Bestuurder Niet bezoldigd
Nationaal Gedenkteken Fort van Breendonk Bestuurder Niet bezoldigd
Docente Bezoldigd
Campus Vesta - Gezamenlijke Opleidingsraad Voorzitter Niet bezoldigd
Campus Vesta - Inspraakorgaan/Opleidingsraad, Afde- Lid Niet bezoldigd
ling Politie
CPS Lid van de raad van advies Niet bezoldigd
HETPALEIS Bestuurder Niet bezoldigd
IDDR (International Diamond Data Research) Lid bijzonder adviserend comit Niet bezoldigd 31/12/2016
(waarnemer)
MEIVA VZW Voorzitter Niet bezoldigd 09/08/2016
Provinciaal Rampenfonds Voorzitter Niet bezoldigd 09/08/2016
Besseling Yves
Vaux-sur-Sre (Commune de) Bourgmestre (titulaire ou ff) Rmunr
SWDE Comit de zone/de secteur Membre Rmunr
Agence de Dveloppement Local ADL Administrateur Non rmunr
Entreprise de Travail Adapt (ETA) Serviplast-Bastogne Administrateur Non rmunr
MR Fdration du Luxembourg Vice-prsident Non rmunr
Receveur rgional Rmunr
Bettendorf Michel
Waterloo (commune de) Echevin Rmunr
CAPPA asbl Vice-prsident Non rmunr
Waterloo Sports asbl Administrateur-dlgu Non rmunr
Beuckelaers Katja
Lovendegem (Gemeente) Schepen Bezoldigd
Katholieke Scholengemeenschap Meetjesland Lid van het beheerscomit Niet bezoldigd
CD&V (Plaatselijke afdeling) Bestuurslid Niet bezoldigd
Verpleegkundige Bezoldigd
Beugnier Magali
Clavier (Commune de) Conseillre communale Rmunr
Compagnie Intercommunale des eaux de la source Les Administratrice Rmunr
Avins - Groupe de Clavier
Employe Rmunr
Beulens Katrien
Aalst (Stad) Lid van diverse commissies Niet bezoldigd 02/01/2016
Aalst (Stad) Schepen Bezoldigd 02/01/2016
CD&V Lid partijbestuur Niet bezoldigd
MONITEUR BELGE 11.08.2017 BELGISCH STAATSBLAD 78525

Beulens Katrien (suite/vervolg)


Economische Raad Lid politieke fractie Niet bezoldigd 02/01/2016
Pensioenfonds Lid comit van toezicht Niet bezoldigd 27/01/2016
Advocaat Bezoldigd
Autonoom gemeentebedryf Stadsontwikkeling Bestuurder Niet bezoldigd
Welzijnsforum Lid adviesraad Niet bezoldigd
Beunens Tom
Avelgem (Gemeente) Schepen Bezoldigd
LEIEDAL Lid van een gewestelijk overlegco- Niet bezoldigd
mit
Toerisme Leiestreek VZW Expert in de raad van bestuur Niet bezoldigd
Curieus Afdeling Avelgem Penningmeester Niet bezoldigd
Avelgem (Gemeente) Lid BOC Gemeente en OCMW Niet bezoldigd
JH Krak VZW Bestuurder Niet bezoldigd
Mana VZW Bestuurder Niet bezoldigd 15/10/2016
Bevers Eddy
Willebroek (Gemeente) Burgemeester (titelvoerend of wnd.) Bezoldigd
IVAREM Deskundige Bezoldigd
IVERLEK Lid van een regionaal bestuurscomit Bezoldigd
PIDPA Bestuurder Bezoldigd
PIDPA Lid van een regionaal adviescomit Bezoldigd
Politiezone Mechelen/Willebroek Lid van de politieraad Niet bezoldigd
Politiezone Mechelen/Willebroek Lid van het politiecollege Niet bezoldigd
BiZa Lid van de adviesraad van burge- Niet bezoldigd 09/11/2016
meesters
BVBA Bevers Zaakvoerder Bezoldigd
Comit IGOHC- (preventie op het werk) Vertegenwoordiger comit Niet bezoldigd 24/06/2016
Conferentie Burgemeesters Arr. Mechelen/ProvAnt Lid van de conferentie en overleg Niet bezoldigd
Hulpverleningszone Rivierenland Lid van de raad Niet bezoldigd
Kempisch Landschap Vertegenwoordiger raad van bestuur Niet bezoldigd
KWB afdeling Heindonk Bestuurslid Niet bezoldigd
Memorial Breendonk Vertegenwoordiger raad van bestuur Niet bezoldigd
N-VA Afdeling Willebroek Bestuurslid Niet bezoldigd
Bex Mark
Beringen (Stad) Gemeenteraadslid Bezoldigd
Inter-Media Bestuurder Bezoldigd 01/01/2016
CD&V Afdeling Beringen Bestuurslid/secretaris Niet bezoldigd
CD&V Provincie Limburg Bestuurslid Niet bezoldigd
Inter-Regies CVBA Bestuurder Bezoldigd
Kwaliteitscordinator/preventie Bezoldigd
adviseur/veiligheidsconsulent
N.S.B. Beringen Bestuurslid Niet bezoldigd
SBS De Hoeksteen Lid schoolraad Niet bezoldigd
UC Leuven-Limburg Lector Bezoldigd
Beyaert Rita
Harelbeke (Stad) Gemeenteraadslid Bezoldigd
Harelbeke (Stad) Lid van een commissie Niet bezoldigd
IMOG Bestuurder Bezoldigd 17/05/2016
Politiezone Gavers Lid van de politieraad Bezoldigd
CD&V (Plaatselijke afdeling) Lid van het bureau Niet bezoldigd
Biebuyck Bart
Tielt (Stad) Schepen Bezoldigd 16/06/2016
Open VLD (Plaatselijke afdeling) Bestuurslid Niet bezoldigd 30/06/2016
Executive Director Bezoldigd 16/05/2016
Principal project manager Bezoldigd 30/04/2016
Tieltse Middenstand VZW Bestuurslid Niet bezoldigd 30/06/2016
Biermann Jonathan
Uccle (Commune d) Echevin Rmunr
Brutl Administrateur supplant Rmunr
INTERFIN Administrateur Rmunr
SIBELGA Administrateur Rmunr
Vivaqua Administrateur Rmunr
Association culturelle et artistique dUccle Administrateur Non rmunr
Zone de Police Uccle/Watermael-Boitsfort/Auderghem Membre du conseil de police Rmunr
JBI Avocats sprlu Avocat (non actif) Non rmunr
78526 MONITEUR BELGE 11.08.2017 BELGISCH STAATSBLAD

Biermann Jonathan (suite/vervolg)


Union des Anciens tudiants asbl Prsident Non rmunr
Biesemans Armand
Galmaarden (Gemeente) Schepen Bezoldigd
RIOBRA Bestuurder Bezoldigd
RIOBRA Lid van het directiecomit Bezoldigd
Providentia CVBA Bestuurder Bezoldigd
Woonwinkel Pajottenland Lid van het beheerscomit Niet bezoldigd
Biesemans Kris
Ham (Gemeente) Gemeenteraadslid Bezoldigd
Inter-Aqua Bestuurder Bezoldigd
CD&V (Plaatselijke afdeling) Bestuurslid Niet bezoldigd
Preventieadviseur Bezoldigd
Biets Hugo
Tongeren (Stad) Lid van de land- en tuinbouwraad Niet bezoldigd
Tongeren (Stad) Lid van diverse gemeenteraadscom- Bezoldigd
missies
Tongeren (Stad) Voorzitter van de gemeenteraad Bezoldigd
Infrax Limburg Bestuurder Bezoldigd
Inter-Media Bestuurder Bezoldigd
Bibliotheek Tongeren Lid van het beheersorgaan Niet bezoldigd
Politiezone Tongeren/Herstappe Lid van de politieraad Bezoldigd
Open VLD Afdeling Tongeren Bestuurslid Niet bezoldigd
Bieuvlet Jrme
Aywaille (Commune d) Conseiller communal Rmunr 26/01/2016
Aywaille (Commune d) Echevin Rmunr 27/01/2016
Mutualit Librale Lige Membre de lassemble gnrale Rmunr
Directeur financier Rmunr
Groupement Rgional conomique des valles de Membre Non rmunr
lOurthe, de la Vesdre et de lAmblve GREOVA
PUBLIFIN Membre de lAssemble gnrale Rmunr
SPI Membre de lAssemble gnrale Rmunr
Bihet Mathieu
Neupr (Commune de) Conseiller communal Rmunr
Intercommunale dIncendie de Lige et Environs Administrateur Rmunr 01/03/2016
Culture Sport Neupr Administrateur Non rmunr
Radio-Tl-Lige (RTC) asbl Administrateur Non rmunr
Jeunes et Libres asbl Vice-prsident du conseil Non rmunr 01/12/2016
dadministration
Jeunes MR asbl Prsident Non rmunr
Avocat Rmunr 03/10/2016
Etudiant Non rmunr 30/06/2016
Bijnens Nico
Bilzen (Stad) Gemeenteraadslid Bezoldigd
Inter-Media Bestuurder Bezoldigd
Politiezone Bilzen/Hoeselt/Riemst Lid van de politieraad Bezoldigd
Interkabel Bestuurder Bezoldigd
Inter-Regies Bestuurder Bezoldigd
SP.a Bilzen Bestuurslid Niet bezoldigd
SP.a Munsterbilzen Voorzitter Niet bezoldigd
Bilici Hasan
Sint-Niklaas (Stad) Gemeenteraadslid Bezoldigd
Interwaas Bestuurder Bezoldigd
Billen Joris
Tessenderlo (Gemeente) OCMW-voorzitter Bezoldigd
Tessenderlo (Gemeente) Schepen Niet bezoldigd
Inter-Energa Bestuurder Bezoldigd
ACW (Plaatselijke afdeling) Voorzitter Niet bezoldigd
Leraar Bezoldigd
Chiro Berg Tessenderlo Lid Ondersteuning Niet bezoldigd
Kinderdagverblijf t Nestje Bestuurder Niet bezoldigd
MRF Tessenderlo VZW Bestuurder Niet bezoldigd
Ziekenzorg Berg Ondervoorzitter Niet bezoldigd
MONITEUR BELGE 11.08.2017 BELGISCH STAATSBLAD 78527

Billens Linda
Ternat (Gemeente) Schepen Bezoldigd 01/01/2016
Interieur Lin BVBA Zaakvoerder Bezoldigd
Billens Nicole
Sint-Pieters-Leeuw (Gemeente) Gemeenteraadslid Bezoldigd
Sint-Pieters-Leeuw (Gemeente) Voorzitter van een commissie Bezoldigd
Havicrem (Intercommunale) Bestuurder Bezoldigd 26/10/2016
Cultuurcentrum Coloma VZW Bestuurder Niet bezoldigd
Billiet Frank
WIV (Intercommunale) Bestuurder Bezoldigd
N-VA Afdeling Kortrijk Bestuurslid Niet bezoldigd
Handelsagent Bezoldigd
Billouez Claudy
Antoing (Commune d) Prsident de CPAS/Conseil de Rmunr
laction sociale
IPALLE Administrateur Rmunr
SLHE Membre Rmunr
Zone de police du Tournaisis Membre Rmunr
Ecosa asbl Prsident Rmunr
Bindels Sandrine
Musikakademie der Deutschsprachigen Gemeinschaft Mitglied des Geschftsfhrenden Nicht besoldet 05/08/2016
Ausschusses
Kaleido-DG Regierungskommissarin Nicht besoldet 05/08/2016
Lehrerin Besoldet 01/09/2016
Musikakademie der Deutschsprachigen Gemeinschaft Verwaltungsrat - Regierungskommis- Nicht besoldet 05/08/2016
sarin
Regierung Deutschsprachige Gemeinschaft, Bildung Beraterin Besoldet 05/08/2016
und wissenschaftliche Forschung
Binet Christian
Aubange (Commune d) Echevin Rmunr
Commission communale de laccueil Prsident Non rmunr
Centre culturel Raymond Dumont Administrateur Non rmunr
COPALOC Prsident Non rmunr
Maison des Jeunes Plante J Prsident Non rmunr 30/03/2016
Syndicat dInitiative communal Administrateur Non rmunr
Parc naturel de Gaume Administrateur Non rmunr
Maison communale daccueil de lenfance MCAE Les Administrateur Non rmunr 01/01/2016
Poussins
Binon Alexander
Oud-Heverlee (Gemeente) Schepen Bezoldigd
PBE Bestuurder Bezoldigd
Dijledal CVBA Bestuurder Bezoldigd
Dijledal CVBA Lid van het directiecomit Bezoldigd
Politiezone Dijleland Lid van de politieraad Bezoldigd
N-VA Lid nationale partijraad Niet bezoldigd
N-VA Afdeling Oud-Heverlee Bestuurslid Niet bezoldigd
Advocaat-zaakvoerder Bezoldigd
Binon Yves
Ham-sur-Heure-Nalinnes (Commune d) Bourgmestre (titulaire ou ff) Rmunr
Zone de police GERMINALT Prsident Non rmunr
Arbimax sa Administrateur-dlgu et Prsident Non rmunr
du conseil dadministration
Binon & Cie sa Administrateur-dlgu et Prsident Rmunr
du conseil dadministration
ORES Administrateur Rmunr
Biordi Vronique
Aubange (Commune d) Bourgmestre (titulaire ou ff) Rmunr
SWDE Administratrice Rmunr
Agence de Dveloppement Local ADL Administratrice Non rmunr
Agence Locale pour lEmploi Administratrice Non rmunr
Centre culturel Raymond Dumont asbl Administratrice Non rmunr
Centre sportif local asbl Administratrice Non rmunr
LUnivers des Pompiers asbl Administratrice Non rmunr
Biren Christian
Messancy (Commune de) Prsident de CPAS/Conseil de Rmunr 29/02/2016
laction sociale
Employ Rmunr 29/01/2016
78528 MONITEUR BELGE 11.08.2017 BELGISCH STAATSBLAD

Biren Christian (suite/vervolg)


Retrait Rmunr 30/01/2016
Centre Royal Concorde de Hondelange ASBL Administrateur dlgu Non rmunr
Biren Raymond
Province de Luxembourg Conseiller provincial Rmunr
Arlon (ville de) Conseiller communal Rmunr
IDELUX Finances Administrateur Rmunr
Institut archologique du Luxembourg Administrateur Non rmunr
Maison de la Culture dArlon Administrateur Non rmunr
Cercle Saint-Bernard asbl Prsident Non rmunr
Fondation JB Nothomb Prsident Non rmunr
Biron Marcel
Chtelet (ville de) Prsident de CPAS/Conseil de Rmunr
laction sociale
Le Logis Chtelettain scrl Administrateur Rmunr
Chamborimmo sa Administrateur-dlgu Non rmunr
Marcel Biron et Fils sa Directeur Rmunr
Exploitant agricole indpendant (acti- Rmunr
vit complmentaire)
Bisschop Inge
Damme (Stad) OCMW-voorzitter Bezoldigd
Damme (Stad) Schepen Niet bezoldigd
Plaatselijk Werkgelegenheidsagentschap (PWA) Voorzitter Niet bezoldigd
Bediende Bezoldigd
Bisschops Bart
Dilsen-Stokkem (Stad) Fractievoorzitter in de gemeenteraad Niet bezoldigd
Dilsen-Stokkem (Stad) Gemeenteraadslid Bezoldigd
Inter-Aqua Bestuurder Bezoldigd
Intergemeentelijke Zwembaden Den Ulm Maaseik / Bestuurder Bezoldigd
De Haeg Dilsen-Stokkem
Plaatselijk Werkgelegenheidsagentschap Dilsen- Voorzitter Bezoldigd
Stokkem
Ambtenaar Bezoldigd 31/07/2016
Directeur Bezoldigd 01/08/2016
Bissot Andr
Hotton (Commune d) Conseiller communal Rmunr
Association Intercommunale des Eaux du Condroz Administrateur Rmunr
SOFILUX Administrateur Rmunr
Commission communale de lAmnagement du terri- Membre Rmunr
toire et de la Mobilit CCATM
Retrait Rmunr
Bissot Suzanne
Hamoir (Commune d) Echevine Rmunr
CCATM Membre Non rmunr
Commission daccueil extra scolaire Membre Non rmunr
Commission Locale de Dveloppement Rural CLDR Membre Non rmunr
PCDN Membre Non rmunr
Plan de Cohsion Sociale PCS Reprsentante communale Non rmunr
COPALOC Membre Non rmunr
Office du Tourisme communal Membre Non rmunr
Aidante agricole Non rmunr
Blaffart Tho
Wanze (Commune de) Conseiller communal Rmunr
CHR Huy Administrateur et membre du comit Rmunr
de direction
Zone de police Meuse - Hesbaye Membre du conseil de police Rmunr
Fabrique dglise dAntheit Prsident Non rmunr
Retrait Rmunr
Sacr-Coeur Huy Membre du pouvoir organisateur Non rmunr
Scouts Wanze Membre du pouvoir organisateur Non rmunr
Blaise Andr, MALMEDY
Malmedy (ville de) Echevin Rmunr
Rgie communale autonome Administrateur Rmunr
Zone de police Stavelot-Malmedy Membre du conseil de police Rmunr
CFFF - Malmedy asbl Prsident Non rmunr
HDoM Burnenville asbl Administrateur Non rmunr
MONITEUR BELGE 11.08.2017 BELGISCH STAATSBLAD 78529

Blaise Andr, MALMEDY (suite/vervolg)


Malmedy Athletic Club asbl Prsident Non rmunr
Blaise Andr, NASSOGNE
Nassogne (commune de) Echevin Rmunr
Association Intercommunale pour la Valorisation des Administrateur Rmunr 01/02/2016
Eaux du Luxembourg
Confdration des Syndicats Chrtiens CSC Responsable gnral Transcom Bpost Rmunr 31/01/2016
Bpost - Commission paritaire Membre Non rmunr 31/01/2016
Groupe dAction Locale RoMaNa Prsident Non rmunr 01/06/2016
Blaise Jean-Marie
Malmedy (Ville de) Echevin Rmunr
FINEST Administrateur Rmunr
Foyer Malmdien sc (le) Administrateur Rmunr
Inspecteur social Rmunr
H Do M asbl Administrateur Non rmunr
Blanchart Philippe
Chambre des Reprsentants Reprsentant Rmunr
Thuin (Ville de) Echevin dlgu aux fonctions de Rmunr
Bourgmestre
Centre culturel rgional de Charleroi Administrateur Non rmunr
Maison des Jeunes Administrateur Non rmunr
Maison du Tourisme de Thudinie et Val de Sambre Prsident Non rmunr
Zone de secours Hainaut-Est Prsident Non rmunr
PS Fdration de Thuin Administrateur Non rmunr
Blanckaert Jacques
Alveringem (Gemeente) Schepen Bezoldigd
Gaselwest CVBA Lid van een regionaal bestuurscomit Bezoldigd
West-Vlaamse Intercommunale Bestuurder Niet bezoldigd 03/02/2016
West-Vlaamse Intercommunale Lid van een regionaal comit Bezoldigd
Landelijke Gilde Leisele Voorzitter Niet bezoldigd
Polder Noordwatering Adviserend bestuurslid Bezoldigd
Politiezone Spoorkin Lid van de politieraad Bezoldigd
Regionaal Landschap IJzer en Polder VZW Bestuurder Niet bezoldigd
CD&V (Plaatselijke afdeling) Bestuurslid Niet bezoldigd
Controleur Bezoldigd
Muskusratbestrijding (regio Ijzer) Adviserend bestuurslid Niet bezoldigd
WTC dYzerbyters Bestuurslid Niet bezoldigd
Zaalvoetbaltornooi Champions League Rethorica Voorzitter Niet bezoldigd
Blauwens Ferdinand
Heist-op-den-Berg (Gemeente) Schepen Bezoldigd
Huisarts Bezoldigd
Blauwhoff Ivan
Duffel (Gemeente) Gemeenteraadslid Bezoldigd
IGEMO Bestuurder Bezoldigd
IGEMO Lid van het directiecomit Bezoldigd
Autonoom Gemeentebedrijf Duffel Bestuurder Niet bezoldigd
Autonoom Gemeentebedrijf Duffel Lid van het directiecomit Niet bezoldigd
N-VA Afdeling Duffel Bestuurslid Niet bezoldigd
N-VA Arrondissement Mechelen Bestuurslid Niet bezoldigd 07/12/2016
Wonen langs Dijle en Nete Lid van het beheerscomit Niet bezoldigd
Parlementair medewerker Bezoldigd
Vlaamse Kring Duffel Bestuurslid Niet bezoldigd 20/05/2016
Bleus Jean-Pol
Stavelot (Commune de) Conseiller communal Rmunr
Stavelot (Commune de) Prsident de CPAS/Conseil de Rmunr
laction sociale
Centre culturel de Stavelot Administrateur Non rmunr
Contrat de Rivire Amblve Vice-prsident Non rmunr
Mdecin Rmunr
Bleyenberg Lieselot
Melle (Gemeente) Schepen Bezoldigd
FINIWO Lid van een regionaal adviescomit Bezoldigd
Ambtenaar Bezoldigd
Blieck Johan
De Panne (Gemeente) Schepen Bezoldigd
78530 MONITEUR BELGE 11.08.2017 BELGISCH STAATSBLAD

Blieck Johan (suite/vervolg)


Polder De Moeren Ontvanger-griffier Bezoldigd
EANDIS (Gaselwest) Bestuurder Bezoldigd
Block Erik
Schoten (Gemeente) Schepen Bezoldigd
IGEAN Dienstverlening Bestuurder Bezoldigd
IGEAN Milieu & Veiligheid Bestuurder Bezoldigd
IGEAN Milieu & Veiligheid Lid van enkele adviescomits Niet bezoldigd
Regionaal Landschap de Voorkempen VZW Bestuurder Niet bezoldigd
Qi Architectuur BVBA Zaakvoerder Niet bezoldigd
Architect Bezoldigd
Blockx Margaretha
Retie (Gemeente) OCMW-voorzitter Bezoldigd
Retie (Gemeente) Schepen Niet bezoldigd
Welzijnszorg Kempen Bestuurder Bezoldigd
Bediende (halftijds) Bezoldigd 03/08/2016
Blockx Rob
Arendonk (Gemeente) Schepen Bezoldigd 17/10/2016
Arendonk (Gemeente) Voorzitter van de gemeenteraad Bezoldigd
Pontes Bestuurder Bezoldigd
Bloemen Hubert
Vlaamse overheid. Departement Ruimtelijke Ordening, Administrateur-generaal Niet bezoldigd 01/09/2016
Woonbeleid en Onroerend Erfgoed
Vlaamse overheid. Departement Ruimtelijke Ordening, Projectleider (N1) Bezoldigd 01/01/2016
Woonbeleid en Onroerend Erfgoed
Blokken Freddy
Diepenbeek (Gemeente) Gemeenteraadslid Bezoldigd
Inter-Aqua Bestuurder Bezoldigd
Buschauffeur Bezoldigd
Blommaert Bart
Provincie Oost-Vlaanderen Provincieraadslid Bezoldigd
ILVA Bestuurder Bezoldigd
ILVA Lid van het directiecomit Bezoldigd
Intercommunale Westlede Bestuurder Bezoldigd
APB Provinciaal Domein De Gavers Bestuurder Bezoldigd 14/12/2016
Ninove Welzijn Bestuurder Niet bezoldigd 07/09/2016
Zorginnovatiecluster VZW Bestuurder Niet bezoldigd
Patriba NV Gedelegeerd bestuurder Niet bezoldigd
Verpleegkundige Bezoldigd
Repatriringsverpleegkundige (zelf- Bezoldigd
standig)
PMSIV Lemberge Bestuurder Bezoldigd
Blommaert Erik
Kruibeke (Gemeente) Schepen Bezoldigd
Schelde-Landschapspark (IGS-SLP) Bestuurder Niet bezoldigd
Gewestelijke Maatschappij voor Huisvesting CVBA Bestuurder Bezoldigd
Intergemeentelijk Project Het Land van Reynaert Bestuurder Niet bezoldigd
Regionaal Landschap Schelde-Durme VZW Bestuurder Niet bezoldigd
Toerisme Waasland VZW Bestuurder Niet bezoldigd
Beweging.net (Plaatselijke afdeling) Bestuurslid Niet bezoldigd
CD&V (Plaatselijke afdeling) Bestuurslid Niet bezoldigd
AGB Kruibeke Bestuurder Niet bezoldigd
KLJ Lokaal Kruibeke VZW Bestuurder Niet bezoldigd
KSAS VZW Bestuurder Niet bezoldigd
Blommaert Hendrik
Horebeke (Gemeente) Schepen Bezoldigd
Gaselwest CVBA Lid van een regionaal bestuurscomit Bezoldigd
Verenigde Protestantse Kerk in Belgi Voorzitter van de raad van bestuur Niet bezoldigd
Gasthuys NV Bestuurder Niet bezoldigd
Vlaamse Federatie van Persverspreiders en Aanver- Bestuurder Niet bezoldigd
wante Produkten VZW
Blommaert Maarten
Aalst (Stad) Gemeenteraadslid Bezoldigd
ILVA Bestuurder Bezoldigd
ILVA Lid van het directiecomit Bezoldigd
SOLVA Bestuurder Bezoldigd
MONITEUR BELGE 11.08.2017 BELGISCH STAATSBLAD 78531

Blommaert Maarten (suite/vervolg)


ASZ Aalst Bestuurder Bezoldigd
UNIZO Afdeling Aalst Bestuurslid Niet bezoldigd
Albo-Blommaert NV Afgevaardigd bestuurder Bezoldigd
MABLO Invest BVBA Zaakvoerder Bezoldigd
MIC Frames BVBA Zaakvoerder Niet bezoldigd
Blommaerts Ils
Boom (Gemeente) Schepen Bezoldigd
Academie voor Muziek en Woord Voorzitter Niet bezoldigd
Bediende Bezoldigd
Blomme Hans
Torhout (Stad) Schepen Bezoldigd 01/01/2016
West-Vlaamse Intercommunale (WVI) Bestuurder Bezoldigd
De Mandel CVBA Bestuurder Bezoldigd 31/01/2016
Landelijke Gilde Torhout Bestuurder Niet bezoldigd
Blomme Roland
Oudenburg (Stad) Gemeenteraadslid Bezoldigd
IVOO Bestuurder Bezoldigd 26/03/2016
Blondeel Kathy
Kaprijke (Gemeente) Schepen Bezoldigd
Bosgroep Oost-Vlaanderen Noord VZW Bestuurder Bezoldigd
Advocaat Bezoldigd
Blondia Michel
Doische (Commune de) Conseiller communal Rmunr
Doische (Commune de) Prsident de CPAS/Conseil de Rmunr
laction sociale
Centre culturel de Doische Trsorier Non rmunr
Zone de police Hermeton et Heure Membre du conseil de police Rmunr
Chef grant Rmunr
Royal Namur Vlo Administrateur Non rmunr
Bobbaers Pieter
Zutendaal (Gemeente) Burgemeester (titelvoerend of wnd.) Bezoldigd
Brandweerzone Oost-Limburg Lid van de prezoneraad Niet bezoldigd
Politiezone GAOZ Lid van de politieraad Niet bezoldigd
Gepensioneerde Bezoldigd
Wijkcomit Gewaai Penningmeester Niet bezoldigd
Bocage Colette
Antoing (Commune d) Echevine Rmunr
Retraite Rmunr
Bocart Stphane
Anhe (Commune d) Conseiller communal Rmunr
Association Intercommunale des Eaux de la Moligne Administrateur Rmunr
INASEP Membre du comit de surveillance Rmunr
Bock Armand
Gouvy (Commune de) Echevin Rmunr
SOFILUX Administrateur Rmunr
Zone de police Famenne-Ardenne Membre du conseil de police Rmunr
Bockstaele Jurgen
Gent (Stad) OCMW-raadslid Bezoldigd
TMVW Lid van het directiecomit Bezoldigd 24/05/2016
Bibliotheek Gent Bestuurder Niet bezoldigd
Basiseducatie Bestuurder Niet bezoldigd
SP.a Afdeling Gent Penningmeester Niet bezoldigd
Muziekcentrum De Bijloke Gent VZW Bestuurder Niet bezoldigd 01/03/2016
AZ Jan Palfijn Bestuurder Bezoldigd
Bodart Eddy
Gesves (Commune de) Echevin Rmunr
IMAJE Administrateur Rmunr
Office de la naissance et de lenfance ONE Comit Membre Rmunr
subrgional
Logis andennais (le) Administrateur Rmunr
Gesves Extra asbl Administrateur Non rmunr
Mdecin-Pdiatre Rmunr
Boddaert Franois
Hemiksem (Gemeente) Gemeenteraadslid Bezoldigd
78532 MONITEUR BELGE 11.08.2017 BELGISCH STAATSBLAD

Boddaert Franois (suite/vervolg)


ISVAG Bestuurder Bezoldigd
IVEBIC Bestuurder Bezoldigd
Politiezone Rupel Lid van de politieraad Bezoldigd
Vlaamse Zorgkas VZW Bestuurder Niet bezoldigd
Band-Vriendenkring Academie HSN Voorzitter Niet bezoldigd
CAW Boom-Mechelen-Lier VZW Bestuurder Niet bezoldigd
ECOSO VZW Bestuurder Niet bezoldigd
Provinciale Welzijnsraad Antwerpen Ondervoorzitter Niet bezoldigd
Vereniging Vlaamse Diensten Gezinszorg (VVDG) Ondervoorzitter Niet bezoldigd
Bodson Andr
Floreffe (Commune de) Bourgmestre (titulaire ou ff) Rmunr
Centre culturel de Floreffe Administrateur Non rmunr
Maison du Tourisme Sambre-Orneau Administrateur Non rmunr 24/03/2016
Office du Tourisme de Floreffe Administrateur Non rmunr
Initiative Nature asbl Administrateur Non rmunr
Bodson Bndicte
Bassenge (Commune de) Conseillre communale Rmunr
AIDE Administratrice Rmunr
Commission communale de lEnvironnement Membre Non rmunr
Commission Locale de Dveloppement Rural CLDR Membre Non rmunr
Fondation pour les Arts Administratrice Non rmunr
Inspectrice sociale Rmunr
Bassenge (Commune de) Cheffe de groupe Non rmunr
Bodson Xavier
ETNIC Commissaire du gouvernement Rmunr 23/08/2016
Gouvernement de la Communaut franaise, Budget, Chef/Directeur de cabinet Rmunr
Fonction publique et Simplification administrative
Boeckaert Anne-Marie
Charleroi (ville de) Conseillre communale Rmunr 27/06/2016
Charleroi (Ville de) Echevine Rmunr 27/06/2016
TEC Charleroi Administratrice Rmunr
BRUTELE Prsidente Rmunr
Commission de rnovation des quartiers de la ZIP Membre Non rmunr
Marchienne Docherie - Roux Basse
Maison du Tourisme de Charleroi asbl Prsidente du conseil Non rmunr 05/09/2016
dadministration
Rgie communale autonome RCA Administratrice Non rmunr 05/09/2016
PS Section locale Membre de lexcutif Non rmunr 01/04/2016
Amis de la Restauration du Chteau de Cartier (les) Administratrice Non rmunr
Bois du Cazier asbl Administratrice et membre du Non rmunr 05/09/2016
Bureau
Boeckaert Tony
Zulte (Gemeente) Gemeenteraadslid Bezoldigd
Veneco2 Bestuurder Bezoldigd
Politiezone Deinze/Zulte Lid van de politieraad Bezoldigd
Primavera BVBA Bestuurder Bezoldigd
Boeckx Jozef
Rijkevorsel (Gemeente) Schepen Bezoldigd
Boeckx Lisette
Olen (Gemeente) Gemeenteraadslid Bezoldigd
Olen (Gemeente) Schepen Bezoldigd 02/01/2016
Krisann/Sofhea Voorzitter Niet bezoldigd
Boeckxstaens Veerle
Nijlen (Gemeente) Schepen Bezoldigd
IOK Dienstverlening Bestuurder Bezoldigd
Autonoom Gemeentebedrijf Nijlen Bestuurder Niet bezoldigd
Kleine Landeigendom Mechelen & Omstreken Bestuurder Bezoldigd
Bediende Bezoldigd
Nijlen & U Bestuurder Niet bezoldigd
Boekaerts Nadine
Berlaar (Gemeente) OCMW-voorzitter Bezoldigd
Berlaar (Gemeente) Schepen Bezoldigd
Extra Time VZW Ondervoorzitter Niet bezoldigd
Sociaal Verhuurkantoor Onderdak VZW Ondervoorzitter Niet bezoldigd
N-VA Afdeling Berlaar Bestuurslid Niet bezoldigd
MONITEUR BELGE 11.08.2017 BELGISCH STAATSBLAD 78533

Boekaerts Nadine (suite/vervolg)


All Blacks VZW Voorzitter Niet bezoldigd
Werknemer Bezoldigd
Boel Theo
Duffel (Gemeente) OCMW-voorzitter Bezoldigd
Duffel (Gemeente) Schepen Niet bezoldigd
Bibliotheek Duffel Lid van het beheersorgaan Niet bezoldigd
Intergemeentelijke Dienst voor Schuldbemiddeling Ondervoorzitter Niet bezoldigd
BODUKAP
Plaatselijk Werkgelegenheidsagentschap Duffel Voorzitter Niet bezoldigd
Sociaal Verhuurkantoor Bodukam VZW Ondervoorzitter Niet bezoldigd
Volkswoningen van Duffel CVBA Voorzitter van de raad van bestuur Bezoldigd
Wonen langs Dijle en Nete Voorzitter Niet bezoldigd
Verzekeringsarts Bezoldigd
Gemeenschappelijke Dienst Preventie en Bescherming Afgevaardigde van het OCMW Niet bezoldigd
N-VA Duffel Bestuurslid Niet bezoldigd
Boelaert Filip
Vlaamse overheid. Departement Mobiliteit en Open- Secretaris-generaal Bezoldigd
bare Werken
Luchthavenontwikkelingsbedrijf Antwerpen Gedelegeerd bestuurder Niet bezoldigd
Luchthavenontwikkelingsbedrijf Oostende-Brugge Gedelegeerd bestuurder Niet bezoldigd
Pendelfonds Leidend ambtenaar Bezoldigd
Copro VZW Voorzitter Bezoldigd
VTI Dendermonde VZW Bestuurder Niet bezoldigd
CD&V (Plaatselijke afdeling) Bestuurslid Niet bezoldigd
CD&V (Plaatselijke afdeling) Lid van het bureau Niet bezoldigd
CD&V Provincie Oost-Vlaanderen Bestuurslid Niet bezoldigd
Gecoro Deskundige Bezoldigd
Oscar Romerocollege VZW Bestuurder Bezoldigd
Zonnige Woonst CVBA Bestuurder Bezoldigd 01/09/2016
Boelaert Tom
FOD Financin Administrateur van Financin Bezoldigd
Commissie tot Evaluatie van de Wet van Voorzitter Niet bezoldigd
21 februari 2003 tot Oprichting van een Dienst voor
Alimentatievorderingen
Ruitercomit Deinze VZW Schatbewaarder Niet bezoldigd 01/01/2016
Boelens Eddie
Grimbergen (Gemeente) Schepen Bezoldigd
Haviland Intercommunale IGSV Lid van een werkgroep Bezoldigd
Adviseur (halftijds) Bezoldigd
Luchthaven Zaventem Lid overlegcomit Niet bezoldigd
Boelpaepe Jean-Jacques
Anderlecht (Commune d) Echevin Rmunr
Wolu Vert Administrateur Non rmunr
Cuisines Bruxelloises Administrateur Rmunr
Retrait Rmunr
Le Filet asbl Prsident Non rmunr
lEt - De Zomer Anderlecht asbl Administrateur Non rmunr
Maison verte et bleue asbl Trsorier Non rmunr
Promotion des centres de soins de jour de la Rgion de Vice-prsident Non rmunr
Bruxelles-Capitale asbl
Seniors Services Anderlecht asbl Prsident Non rmunr
Boels Hans
Psilon Bestuurder Bezoldigd
Voka West-Vlaanderen Bestuurder Niet bezoldigd
BULK .ID BVBA Lid van het directiecomit Niet bezoldigd
Haboman BVBA Statutair zaakvoerder Bezoldigd
Hafibo NV Lid van het directiecomit Niet bezoldigd
Keller France SARL Grant Niet bezoldigd
Keller Lufttechnik BNL CV Lid van het directiecomit Niet bezoldigd
Luksal LTD Director Niet bezoldigd
Lybover BVBA Lid van het directiecomit Niet bezoldigd
Motogroup BVBA Lid van het directiecomit Niet bezoldigd
R. Maes en Zoon NV Vast vertegenwoordiger Niet bezoldigd
Top Motors NV Vast vertegenwoordiger Niet bezoldigd
Top Motors Services NV Vast vertegenwoordiger Niet bezoldigd 27/10/2016
78534 MONITEUR BELGE 11.08.2017 BELGISCH STAATSBLAD

Boels Hans (suite/vervolg)


Top Motors Wevelgem NV Vast vertegenwoordiger Niet bezoldigd 27/10/2016
Boen Axel
Schelle (Gemeente) OCMW-voorzitter Bezoldigd
Schelle (Gemeente) Schepen Niet bezoldigd
CIPAL DV Lid van het adviescomit Bezoldigd
Krisis Info Netwerk Antwerpen Voorzitter Bezoldigd
Toerisme Rupelstreek VZW Voorzitter Niet bezoldigd
Zaakvoerder Niet bezoldigd
Boeykens Bernadette
Bornem (Gemeente) Schepen Bezoldigd
Toerisme Klein-Brabant - Scheldeland VZW Bestuurder Niet bezoldigd
Toerisme Scheldeland VZW Voorzitter Niet bezoldigd
De Meivis VZW Bestuurder Niet bezoldigd
Palingfestival VZW Bestuurder Niet bezoldigd
Bediende Bezoldigd
Academie voor Muziek, Woord en Dans Bornem Voorzitter adviescomit Niet bezoldigd
CC Ter Dilft Voorzitter Niet bezoldigd
De Zilverreiger VZW Bestuurder Niet bezoldigd
Boeykens Sofie
Sint-Lievens-Houtem (Gemeente) Schepen Bezoldigd
Jurist Bezoldigd
Boffenrath August
Raeren (Gemeinde) Schffe Besoldet
FINOST Prsident des Verwaltungsrates Besoldet
Intermixt Mitglied wallonischer Rat Besoldet
Sankt-Nikolaus Hospital Eupen Verwalter Nicht besoldet
Leitender Angestellter Besoldet
GIE IPFW Mitglied Besoldet
Kirchenfabrik Eynatten Mitglied Nicht besoldet
Bogaert Berenice
Menen (Stad) Schepen Bezoldigd 31/12/2016
Dienstenchequebedrijf Octo-Poets Voorzitter Niet bezoldigd
Werkwinkel Menen Voorzitter Niet bezoldigd
Marinstede VZW Bestuurder Niet bezoldigd
Beweging.net Afdeling Rekkem Bestuurslid Niet bezoldigd
Gepensioneerde Bezoldigd
Bogaert Hendrik
Kamer van volksvertegenwoordigers Volksvertegenwoordiger Bezoldigd
Jabbeke (Gemeente) Gemeenteraadslid Bezoldigd
Infrax Bestuurder Bezoldigd 04/12/2016
Zaakvoerder Niet bezoldigd 30/12/2016
Bogaert Jan
FOD Justitie Directeur-generaal Bezoldigd
Nationaal Instituut voor Criminalistiek en Criminolo- Lid van het beheerscomit Niet bezoldigd 15/12/2016
gie
Empreva Voorzitter van het beheerscomit Niet bezoldigd
Bogaert Jozef
Zedelgem (Gemeente) Gemeenteraadslid Bezoldigd
Zedelgem (Gemeente) Lid van een commissie Niet bezoldigd
Zedelgem (Gemeente) Lid van een gemeenteraadscommissie Bezoldigd
IVBO Bestuurder Bezoldigd 22/06/2016
N-VA (Plaatselijke afdeling) Bestuurder Niet bezoldigd
Gepensioneerde Bezoldigd
Bogaert Luc
Chtelet (ville de) Conseiller communal Rmunr
Intercommunale de Sant Publique du Pays de Charle- Administrateur Rmunr
roi
Zone de police Aiseau-Presles/Chtelet/Farciennes Membre du conseil de police Rmunr
Espace sant Administrateur Non rmunr 31/12/2016
3me Age asbl Administrateur Non rmunr
Enseignant Rmunr
El Maujone asbl Administrateur Non rmunr
Bogaert Marc
Staden (Gemeente) Schepen Bezoldigd
MONITEUR BELGE 11.08.2017 BELGISCH STAATSBLAD 78535

Bogaert Marc (suite/vervolg)


De Watergroep Lid van een regionaal comit Bezoldigd
TMVW Lid van het directiecomit Bezoldigd
Sociaal Verhuurkantoor Regio Roeselare VZW Bestuurder Niet bezoldigd
N-VA (Plaatselijke afdeling) Bestuurslid Niet bezoldigd
Ambtenaar Bezoldigd
Regionale Woondienst Roeselare Bestuurder Niet bezoldigd
Bogaert Steven
Lichtervelde (Gemeente) Schepen Bezoldigd 01/01/2016
MIROM Roeselare Bestuurder Bezoldigd 24/05/2016
CD&V (Plaatselijke afdeling) Bestuurslid Niet bezoldigd
SVK Roeselare Bestuurslid Niet bezoldigd
Bogaerts Nico
Haacht (Gemeente) Schepen Bezoldigd
Habobib Bestuurder Niet bezoldigd 01/01/2016
Open VLD (Plaatselijke afdeling) Bestuurslid Niet bezoldigd
Open VLD (Plaatselijke afdeling) Ondervoorzitter Niet bezoldigd 15/12/2016
Bediende Bezoldigd
Centrum Basiseducatie Leuven Bestuurslid Niet bezoldigd
Haachtse Handelaars VZW Bestuurder (met raadgevende stem) Niet bezoldigd
Bogaerts Sylva
Buggenhout (Gemeente) Gemeenteraadslid Bezoldigd
Blijdorp III Bestuurder Niet bezoldigd
Zwemclub Krokkebaas Buggenhout Voorzitter Niet bezoldigd
Leerkracht Bezoldigd
Boghe Diana
Bekkevoort (Gemeente) Lid van de seniorenadviesraad Niet bezoldigd
Bekkevoort (Gemeente) OCMW-voorzitter Bezoldigd
Bekkevoort (Gemeente) Schepen Bezoldigd
Sociaal Verhuurkantoor Hageland VZW Bestuurder Niet bezoldigd
SP.a Afdeling Bekkevoort Bestuurslid Niet bezoldigd
Bekke-Voorts Volkstoneel VZW Voorzitter Niet bezoldigd
Bohnen Godfried
Dilsen-Stokkem (Stad) Gemeenteraadslid Bezoldigd
Limburg.net Bestuurder Bezoldigd
Ons Dak CVBA Bestuurder Bezoldigd
Open VLD (Plaatselijke afdeling) Lid van het partijbestuur Niet bezoldigd
Boket Philippe
Saint-Josse-ten-Noode (Commune de) Echevin Rmunr
SPABS - Bruxelles Administrateur Non rmunr
Agence immobilire sociale de Saint-Josse AISSJ Administrateur Non rmunr
Agence locale pour lEmploi Prsident Non rmunr
Association interculturelle sociale et sportive de Saint- Prsident Non rmunr
Josse-ten-Noode
Habitations bon march HBM de Saint-Josse-ten- Administrateur Rmunr
Noode
Mission locale pour lemploi Prsident Non rmunr
Bains de Saint-Josse Vice-prsident du conseil Non rmunr
dadministration
Aril Lombard asbl Administrateur Non rmunr
Boite Armand
Province de Hainaut Conseiller provincial Rmunr
Tournai (ville de) Echevin Rmunr
Socit de Logements de Mouscron SLM sc Membre Non rmunr
Socit de logements du Haut-Escaut (la) sc Administrateur Rmunr
COSEDI asbl Administrateur Non rmunr
Centre de recherche sur linformation scientifique et Administrateur Non rmunr
technique CERIST
Age dOr asbl Administrateur Non rmunr
Hainaut Service Gestion Administrateur Non rmunr
IMP Les Tourelles Administrateur Non rmunr
IMSTAM Administrateur Non rmunr
Les Heures Claires Estaimpuis Membre Non rmunr
Les oeuvres sociales librales asbl Administrateur Non rmunr
Les pensionns libraux asbl Administrateur Non rmunr
Lysco scrl Comines Warneton Membre Non rmunr
78536 MONITEUR BELGE 11.08.2017 BELGISCH STAATSBLAD

Boite Armand (suite/vervolg)


Mutualit librale Hainaut Ouest Administrateur Rmunr
Parc Naturel des Plaines de lEscaut Membre Non rmunr
Parc naturel Escaut/Lys Administrateur Non rmunr
Boitte Marc
Province de Hainaut Conseiller provincial Rmunr
Manage (commune de) Conseiller communal Rmunr
Manage (commune de) Prsident de CPAS/Conseil de Rmunr
laction sociale
CentrHabitat scrl Administrateur Rmunr
Foyer culturel de Manage Administrateur Non rmunr
Foyer Fontainois (le) Administrateur Rmunr
International Hainaut Tourisme Administrateur Non rmunr
Mission rgionale du Centre Vice-prsident Non rmunr
PROMAR asbl Administrateur Non rmunr
Employ Rmunr
Action commerciale du Centre Membre Non rmunr
Association Chapitre XII La Louvire Vice-Prsident Non rmunr
Communaut urbaine du Centre CPAS Vice-Prsident Non rmunr
Mariemont village Morlanwelz Administrateur Non rmunr
Bolland Marc
Blgny (Commune de) Bourgmestre (titulaire ou ff) Rmunr
Enfanfare asbl Prsident Non rmunr
INTEGRALE sa Administrateur Non rmunr 01/10/2016
M2B sprl Administrateur - grant Rmunr
Bollen Ilse
Linter (Gemeente) Schepen Bezoldigd 01/01/2016
Bediende Bezoldigd
CD&V afdeling Linter Bestuurder Niet bezoldigd
Bollen Walter
Provincie Limburg Provincieraadslid Bezoldigd
Bilzen (Stad) Schepen Bezoldigd
Cordium CVBA Bestuurder Bezoldigd
N-VA Afdeling Bilzen Bestuurslid Niet bezoldigd
N-VA Provincie Limburg Bestuurslid Niet bezoldigd
Baek-Ho Bilzen Voorzitter Niet bezoldigd
Leraar Bezoldigd
Bols Thomas
Wanze (Commune de) Echevin f.f. (ou a.i.) Rmunr
PS Fdration de Huy-Waremme Membre du comit fdral Non rmunr
Fonctionnaire Rmunr
Association de projet Pays Burdinale Mehaigne Administrateur Non rmunr
Meureau and co asbl Administrateur Non rmunr
Parc naturel des Valles de la Burdinale et de la Administrateur Non rmunr
Mehaigne asbl
Terre et Progrs asbl Administrateur Non rmunr 17/10/2016
Bolzan Michel
Limbourg (Ville de) Echevin Rmunr 28/01/2016
Centre sportif communal Administrateur Non rmunr 03/03/2016
Employ Rmunr
Les belgiens SNC Administrateur Non rmunr
Bomans Jean
Opglabbeek (Gemeente) Schepen Bezoldigd 31/12/2016
Bombled Christophe
Province de Namur Conseiller provincial Rmunr
Cerfontaine (Commune de) Bourgmestre (titulaire ou ff) Rmunr
SPGE Administrateur Rmunr
BEP Administrateur Rmunr
Bureau Economique de la Province de Namur - Expan- Administrateur Rmunr
sion conomique
Bureau Economique de la Province de Namur - Expan- Membre du comit de direction Rmunr
sion conomique
INASEP Membre de comit(s) de secteur Rmunr
CARP asbl Prsident Non rmunr
Les Lacs de lEau dHeure asbl Dlgu Rmunr
Maison du tourisme des Valles des Eaux-Vives asbl Administrateur Non rmunr
MONITEUR BELGE 11.08.2017 BELGISCH STAATSBLAD 78537

Bombled Christophe (suite/vervolg)


Office du Tourisme communal Prsident Non rmunr
Syndicat dInitiative local Administrateur Non rmunr
Marche Saint-Lambert de Cerfontaine Secrtaire Non rmunr
Bomblet Robert
Froidchapelle (Commune de) Conseiller communal Rmunr 11/01/2016
Froidchapelle (Commune de) Echevin Rmunr 11/01/2016
AIHSHSN Administrateur Non rmunr
AIHSHSN Membre du comit de gestion Non rmunr
Conseil de participation Prsident Non rmunr 11/01/2016
COPALOC Prsident Non rmunr 11/01/2016
Maison de lEmploi Reprsentant communal Non rmunr 11/01/2016
Retrait Rmunr
Bomele Nketo Nicole
Anderlecht (Commune d) Conseillre communale Rmunr
IBG Administratrice Rmunr
IBG Prsidente Rmunr 28/06/2016
IBG Vice-prsidente Rmunr 28/06/2016
SIBELGAZ Administratrice Rmunr
Zone de police Midi Membre du conseil de police Rmunr
Anderlecht en Couleurs Prsidente Non rmunr
Bonamie Claudine
Sint-Laureins (Gemeente) Schepen Bezoldigd
IMEWO Lid van een regionaal bestuurscomit Bezoldigd
Regionale Jeugddienst Meetjesland (Meetjesman) Vertegenwoordiger Niet bezoldigd
Sociaal Verhuurkantoor Meetjesland VZW Vertegenwoordiger Niet bezoldigd
Centrum voor Basiseducatie (CBE) Vertegenwoordiger Niet bezoldigd
Scholengemeenschap Meetjesland Vertegenwoordiger Niet bezoldigd
Ambtenaar Bezoldigd
Verhuurkantoor Meetjesland Vertegenwoordiger Niet bezoldigd
Boncquet Wouter
Keerbergen (Gemeente) Schepen Bezoldigd 01/01/2016
Autonoom Gemeentebedrijf Keerbergen Bestuurder Niet bezoldigd
CD&V Afdeling Keerbergen Lid van het partijbestuur Niet bezoldigd
Ingenieur Bezoldigd
Autonoom Gemeentebedrijf (AGB) Keerbergen Lid van het directiecomit Niet bezoldigd
Bondroit Andr
Lobbes (Commune de) Conseiller communal Rmunr
Lobbes (commune de) Prsident de CPAS/Conseil de Rmunr
laction sociale
La Forestaille - Rgie dHabitat Rural en Val de Sambre Administrateur Non rmunr
Syndicat dInitiative communal Administrateur Non rmunr
Le Trou au Sable asbl Prsident Non rmunr
Centre sportif Le Scavin asbl Prsident Non rmunr
Retrait Rmunr
SWDE Comit dexploitation de Charleroi - Sud Membre Rmunr
Hainaut
Bongaerts Johan
Meeuwen-Gruitrode (Gemeente) Schepen Bezoldigd
De Watergroep Lid van een provinciaal bureau Bezoldigd
Directeur Bezoldigd
Bongartz Paul
Sankt-Vith (Stadt) Gemeinderatsmitglied Besoldet
Sankt-Vith (Stadt) Prsident eines SHZ Besoldet
AIVE Mitglied eines Sektor Ausschusses Nicht besoldet
ffentlicher Wohnungsbau Eifel Verwalter Besoldet
Wohnraum fr Alle VoG Verwalter Nicht besoldet
Fahr mit VoG Prsident Nicht besoldet
Lokaler Stromsperrausschuss Prsident Nicht besoldet
Patchwork VoG Prsident Nicht besoldet
Dabei VoG Verwalter Nicht besoldet
Bonjean Lionel
Mons (ville de) Conseiller communal Rmunr
ETNIC Administrateur gnral Rmunr 01/08/2016
CHU Ambroise Par Vice-prsident Rmunr
78538 MONITEUR BELGE 11.08.2017 BELGISCH STAATSBLAD

Bonjean Lionel (suite/vervolg)


HD Gestion Administrateur-dlgu Rmunr 31/07/2016
Les Lacs de lEau dHeure asbl Administrateur Rmunr
Relais social Administrateur Non rmunr
Immowal sa Administrateur Rmunr
Parc dAventures scientifiques PASS asbl Administrateur Non rmunr
Inspecteur gnral Rmunr 31/07/2016
U Mons (Universit de Mons) Membre du comit stratgique Non rmunr
Bonjean Vronique
Quaregnon (Commune de) Echevine Rmunr
Festy-Sports asbl Membre Non rmunr
La Maison du Peuple asbl Administratrice Non rmunr
Bonnechre Bernard
Remicourt (Commune de) Echevin Rmunr
Commission communale de laccueil extrascolaire CCA Prsident Non rmunr
Commission communale de lAmnagement du terri- Membre Rmunr
toire et de la Mobilit CCATM
Office du Tourisme communal Administrateur Non rmunr
Grant dune sprl Rmunr
Bonnet Laurent
Montigny-le-Tilleul (commune de) Conseiller communal Rmunr
ISPPC Administrateur Rmunr
indpendant titre complmentaire Rmunr
Employ Rmunr
Bonni Vronique
Parlement de la Communaut franaise (Fdration Dpute Rmunr
Wallonie-Bruxelles)
Parlement Wallon Dpute Rmunr
Dison (Commune de) Conseillre communale Rmunr
Centre culturel de Dison Prsidente Non rmunr
Rgie de quartier Havre Sac Prsidente Non rmunr
Fondation Rurale de Wallonie Administratrice Non rmunr
Bonny Karl
Ichtegem (Gemeente) Burgemeester (titelvoerend of wnd.) Bezoldigd
Infrax West Bestuurder Bezoldigd
Politiezone Kouter Lid van het politiecollege Niet bezoldigd
Infrax CVBA Lid van het overlegcomit Bezoldigd
BEBITA VZW Bestuurder Niet bezoldigd
Advocaat Bezoldigd
Bonte Hans
Kamer van volksvertegenwoordigers Volksvertegenwoordiger Bezoldigd
Vilvoorde (Stad) Burgemeester (titelvoerend of wnd.) Bezoldigd
Vilvoorde (Stad) Voorzitter van de gemeenteraad Niet bezoldigd
CIPAL DV Lid van het adviescomit Niet bezoldigd
Overlegcommissie Brussels Airport Lid van het forum Niet bezoldigd
Autonoom Gemeentebedrijf (AGB) Voorzitter Niet bezoldigd
Brandweerzone Vlaams-Brabant West Voorzitter Niet bezoldigd
Politiezone Vilvoorde/Machelen Voorzitter Niet bezoldigd
Regionaal Woonbeleid Vilvoorde-Machelen Lid van het beheerscomit Niet bezoldigd
Vereniging van Vlaamse Steden en Gemeenten VZW Bestuurder Bezoldigd
SP.a Afdeling Vilvoorde Bestuurslid Niet bezoldigd
Begeleidingscomit Parkeren Lid Niet bezoldigd
Beheerscomit Vilvoorde-Machelen Lid Niet bezoldigd
Intergemeentelijke Samenwerking Sociale Economie Lid van het beheerscomit Niet bezoldigd
Vilvoorde, Machelen en Grimbergen
Platform van de Gemeenten van de Vlaamse Rand Lid Niet bezoldigd
Verbruikersateljee VZW Voorzitter Niet bezoldigd
Bonte Jean-Marie
Oostrozebeke (Gemeente) Gemeenteraadslid Bezoldigd
WVI Bestuurder Bezoldigd 18/02/2016
WVI Lid van het directiecomit Bezoldigd 18/02/2016
KSC Oostrozebeke VZW Voorzitter - Afgevaardigd beheerder Niet bezoldigd
Bontemps Philippe
Province de Luxembourg Conseiller provincial Rmunr
Durbuy (ville de) Bourgmestre (titulaire ou ff) Rmunr
MONITEUR BELGE 11.08.2017 BELGISCH STAATSBLAD 78539

Bontemps Philippe (suite/vervolg)


IDELUX Administrateur Rmunr
IDELUX Projets Publics Administrateur Rmunr
Vivalia Administrateur Rmunr
Commission dorientation de Clairval Administrateur Non rmunr
Office du Tourisme communal Administrateur Non rmunr
Service provincial dinformation, de gestion et de vul- Administrateur Non rmunr
garisation agricole SPIGVA
Les Ecoles de lAcis asbl Administrateur Non rmunr
Clos Saint-Hubert asbl Administrateur Non rmunr
Vtrinaire Rmunr
Centre culturel de Barvaux Administrateur Non rmunr
CER Group Administrateur Rmunr
Fonds des Calamits en faveur des agriculteurs de la Administrateur Non rmunr
Province de Luxembourg
Maison de Village de Grandhan asbl Administrateur Non rmunr
Maison de Village de Verlaine asbl Administrateur Non rmunr
Bontinck Patrick
VisitBrussels asbl Directeur gnral Rmunr
Brussels Booking Desk asbl Administrateur Non rmunr
Hotel Concept sprl Grant Non rmunr
Hotelligen sa Prsident Non rmunr
Boodts Michiel
Nevele (Gemeente) Voorzitter van de GECORO Bezoldigd
Vlaamse Regering. Omgeving, Natuur en Landbouw Adjunct-kabinetschef Bezoldigd
Boogaerts Frank
Lier (Stad) Burgemeester (titelvoerend of wnd.) Bezoldigd
Brandweerzone Rivierenland Lid van de zoneraad Niet bezoldigd
Brandweerzone Rivierenland Lid van het zonecollege Niet bezoldigd
Kempens Landschap VZW Bestuurder Niet bezoldigd
N-VA (Plaatselijke afdeling) Bestuurslid Niet bezoldigd
Orgelcomit Sint-Gummarus Bestuurder Niet bezoldigd
Vlaamse Kring Lier VZW Voorzitter Niet bezoldigd
Boogaerts Stephan
Provincie Vlaams-Brabant Fractievoorzitter in de provincieraad Bezoldigd
Provincie Vlaams-Brabant Provincieraadslid Bezoldigd
Intergemeentelijk Milieubedrijf Oost-Brabant (EcoWerf) Bestuurder Bezoldigd
Intergemeentelijk Milieubedrijf Oost-Brabant (EcoWerf) Lid van het directiecomit Bezoldigd
Diest-Uitbreiding CVBA Bestuurder Bezoldigd
Regionaal Landschap Dijleland VZW Voorzitter van de raad van bestuur Niet bezoldigd
IPS Bestuurder Niet bezoldigd
Boogers Marc
Turnhout (Stad) Lid van een commissie Niet bezoldigd
Turnhout (Stad) Schepen Bezoldigd
Autonoom Gemeentebedrijf Turnhout Bestuurder Niet bezoldigd
Autonoom Gemeentebedrijf Turnhout Lid van het directiecomit Niet bezoldigd
Politiezone Regio Turnhout Lid van het politiecollege Bezoldigd
Stroom VZW Bestuurder Niet bezoldigd
ASK NV Bestuurder Niet bezoldigd
OFP Provant Bestuurder Niet bezoldigd
Boon Alfons
FOD Budget en Beheerscontrole Voorzitter van het directiecomit Bezoldigd
FOD Personeel en Organisatie Voorzitter van het directiecomit a.i. Bezoldigd
Deposito- en Consignatiekas Lid van de commissie van toezicht Niet bezoldigd
Opvolgingscomit Lid Niet bezoldigd
Sint-Margarethakerk Grembergen Lid van de kerkfabriek Niet bezoldigd
Strategische Raad van de Regie Lid Niet bezoldigd 08/09/2016
Boon Sarah
Boutersem (Gemeente) Burgemeester (titelvoerend of wnd.) Bezoldigd
IGO (Intercommunale) Bestuurder Bezoldigd
SP.a Afdeling Boutersem Bestuurslid Niet bezoldigd
Boone Willy
Koekelare (Gemeente) Gemeenteraadslid Bezoldigd
Infrax West Bestuurder Bezoldigd 24/10/2016
Open VLD (Plaatselijke afdeling) Bestuurslid Niet bezoldigd
78540 MONITEUR BELGE 11.08.2017 BELGISCH STAATSBLAD

Boonen Rudi
Hamont-Achel (Stad) Schepen Bezoldigd 01/01/2016
Dienstencentrum De Kring VZW Bestuurder Niet bezoldigd
Kunstacademie Noord-Limburg Bestuurder Niet bezoldigd
Dienstencentrum St.-Oda VZW Directielid Bezoldigd
Vereniging der parochiale werken Hamont-Lo VZW Lid van het beheersorgaan Niet bezoldigd
Booy Katrien
Gistel (Stad) OCMW-raadslid Bezoldigd
Farys Lid van het directiecomit Bezoldigd
CBE open School -Brugge-Oostende Westhoek Mandataris Niet bezoldigd
CEVI Bestuurder Bezoldigd
Bordon Bjrn
Ronse (Stad) Gemeenteraadslid Bezoldigd
Ronse (Stad) Lid van diverse commissies Bezoldigd
IVLA Bestuurder Bezoldigd
PWA Bestuurder Niet bezoldigd
Bond Moyson Oost-Vlaanderen Bestuurder Niet bezoldigd
SP.a (Plaatselijke afdeling) Bestuurder Niet bezoldigd
SP.a (Regionale afdeling) Bestuurder Niet bezoldigd
Bediende Bezoldigd
Kelner Bezoldigd
Animo Ronse Secretaris Niet bezoldigd
DCO Diberon Bestuurder Niet bezoldigd
Humanistische Jongeren Ronse Ondervoorzitter Niet bezoldigd
Vrijzinnig Centrum Ronse de Branderij Bestuurder Niet bezoldigd
Bordon Olivier
Sambreville (Commune de) Echevin Rmunr
BEP Environnement Membre dun Comit davis Rmunr
BEP Expansion conomique Membre du comit de direction Rmunr
Plate-Forme communale des Quartiers Sambreville Reprsentant communal Non rmunr
Agence de Dveloppement Local Prsident Non rmunr
Gestion Centre Ville Vice-prsident Non rmunr
Rgie communale de propret Dlgu Non rmunr
Borejko Liesbeth
Beringen (Stad) Gemeenteraadslid Bezoldigd
Infrax Limburg Bestuurder Bezoldigd
Politiezone Beringen/Ham/Tessenderlo Lid van de politieraad Bezoldigd
Borgmans Erik
Balen (Gemeente) OCMW-voorzitter Bezoldigd
Balen (Gemeente) Schepen Bezoldigd
Sociaal Verhuurkantoor Zuiderkempen VZW Voorzitter Niet bezoldigd
Welzijnszorg Kempen Bestuurder Bezoldigd
Ter Kempen VZW Bestuurder Niet bezoldigd
CD&V Afdeling Balen-Olmen Bestuurder Niet bezoldigd
Algemeen directeur Bezoldigd 09/05/2016
Directeur Bezoldigd
BORG BVBA Bestuurder Niet bezoldigd
Campina Media CVBA-VSO Bestuurder Niet bezoldigd 28/06/2016
Dienstenfirma BalDeMo CVBA-SO Voorzitter Niet bezoldigd
Xod nv Bestuurder Niet bezoldigd 09/05/2016
Borgnet Corinne
Amay (Commune d) Echevine Rmunr
Centre culturel dAmay Administratrice Non rmunr
Employe Rmunr
Borgniet Geoffrey
Beaumont (ville de) Conseiller communal Rmunr
INTERSUD Administrateur Rmunr
IPALLE Membre de comit(s) de secteur Rmunr
Agence locale pour lEmploi Administrateur-trsorier Non rmunr
Maison des Jeunes de Beaumont Vice-prsident du conseil Non rmunr
dadministration
Prsence et Action culturelles PAC Secrtaire Non rmunr
PS Fdration cantonale Secrtaire Non rmunr
PS Fdration de Thuin Membre du comit fdral Non rmunr
PS Section locale Prsident Non rmunr
MONITEUR BELGE 11.08.2017 BELGISCH STAATSBLAD 78541

Borgniet Geoffrey (suite/vervolg)


PS Union socialiste communale USC Secrtaire adjoint Non rmunr
Comit Charles-Quint asbl Administrateur Non rmunr
Directeur gnral de CPAS Rmunr
Rgie communale autonome RCA (complexe sportif Administrateur Non rmunr
Beaumont)
Borlon Nathalie
Houffalize (ville de) Echevine Rmunr
Employe Rmunr
Borremans Jean-Luc
Fleurus (ville de) Bourgmestre (titulaire ou ff) Rmunr
ORES Assets Administrateur Rmunr
ORES Assets Prsident dun comit rgional Rmunr
Intermixt Membre du conseil rgional Rmunr
Conseil de lEnseignement des communes et des pro- Administrateur Non rmunr
vinces CECP
Fdration Wallonie-Bruxelles Charg de mission Rmunr
Borremans Jozef
Ternat (Gemeente) Schepen Bezoldigd
LVB (Politieke partij) Lid Niet bezoldigd
Comit Stratenfeest Bestuurslid Niet bezoldigd
Kruikenburg VZW Bestuurder Niet bezoldigd
Animator Bezoldigd
Bruggepensioneerde Bezoldigd
Borremans Mario
Heusden-Zolder (Gemeente) Burgemeester (titelvoerend of wnd.) Bezoldigd
Infrax Limburg Bestuurder Bezoldigd
Bediende Bezoldigd
Circuit - Zolder VZW Bestuurder Bezoldigd
Borsus Willy
Gouvernement fdral, Classes moyennes, Indpen- Ministre Rmunr
dants, PME, Agriculture et Intgration sociale
Pays de Famenne asbl Administrateur Non rmunr
Boscoupsios Areti
Ecaussinnes (Commune d) Echevine Rmunr
Contrat de Rivire Senne Administratrice Non rmunr
Bosmans Ilse
Wellen (Gemeente) Gemeenteraadslid Bezoldigd
Inter-Energa Bestuurder Bezoldigd 29/01/2016
Eerste attach Bezoldigd
Kabinetsadviseur Bezoldigd
Comit voor schadeafwikkeling terroristische daden Vertegenwoordiger minister Niet bezoldigd
Bosmans Patrick
Ham (Gemeente) Schepen Bezoldigd
CD&V Afdeling Ham Secretaris Niet bezoldigd
Kaderlid Bezoldigd
Beweging.net (afdeling Ham) Voorzitter Niet bezoldigd
Ken uw Gemeente Ham Penningmeester Niet bezoldigd
KWB Afdeling Ham Secretaris Niet bezoldigd
Bosmans Sonja
Beersel (Gemeente) Schepen Bezoldigd
Kanaaltochten Brabant Bestuurder Niet bezoldigd
Toerisme Pajottenland en Zennevallei VZW Bestuurder Niet bezoldigd
Toerisme Vlaams-Brabant VZW Bestuurder Niet bezoldigd
Bediende Bezoldigd 01/05/2016
SVK Webra Bestuurder Niet bezoldigd
Toneelgezelschap Weredi Lot Penningmeester Niet bezoldigd
Bosmans Willy
Ham (Gemeente) OCMW-voorzitter Bezoldigd
Ham (Gemeente) Schepen Bezoldigd
Sociaal Verhuurkantorenplatform West-Limburg Bestuurder Niet bezoldigd
Sociaal Verhuurkantorenplatform West-Limburg Lid van het dagelijks bestuur Niet bezoldigd
Ter Kempen VZW Bestuurder Niet bezoldigd
Bruggepensioneerde Bezoldigd
78542 MONITEUR BELGE 11.08.2017 BELGISCH STAATSBLAD

Bossaert Andr
Mesen (Stad) Schepen Bezoldigd
Regionaal Landschap West-Vlaamse Heuvels VZW Vertegenwoordiger Niet bezoldigd
Conem Bestuurslid Niet bezoldigd
Bossaerts Ferdinand
Ranst (Gemeente) Schepen Bezoldigd
Water-Link Bestuurder Bezoldigd
CD&V (Plaatselijke afdeling) Bestuurslid Niet bezoldigd
Zaakvoerder Bezoldigd
Kerkfabriek Onze-Lieve-Vrouw Geboorte Broechem Voorzitter Niet bezoldigd
Bossart Luc
Libin (commune de) Echevin Rmunr
Commission communale de laccueil extrascolaire CCA Prsident Non rmunr
Commission Locale de Dveloppement Rural CLDR Membre Non rmunr
COPALOC Membre Non rmunr
Libin-Sport asbl Prsident Non rmunr
Conseil de lEnseignement Membre Non rmunr
Centre de Technologies Nouvelles - Namur- Administrateur Non rmunr
Luxembourg CTNNL
Plate-forme Bois nergie Membre du comit de gestion et Non rmunr
daccompagnement
Bosschaerts Ine
Edegem (Gemeente) Gemeenteraadslid Bezoldigd 09/07/2016
Edegem (Gemeente) Schepen Bezoldigd 09/07/2016
Politiezone HEKLA Lid van de politieraad Bezoldigd 09/07/2016
N-VA (Plaatselijke afdeling) Bestuurslid Niet bezoldigd
Consulent Bezoldigd 20/09/2016 23/09/2016
Parlementair medewerker Bezoldigd 21/07/2016
Bossuyt Danny
Meulebeke (Gemeente) Lid van de milieuraad Niet bezoldigd
Meulebeke (Gemeente) Schepen Bezoldigd
IVIO Bestuurder Bezoldigd
Landelijke Gilden Afdeling Meulebeke Bestuurslid Niet bezoldigd
Tuinbouwer Bezoldigd
Ceremoniemeester Bezoldigd
Projectmedewerker (halftijds) Bezoldigd
Bossuyt Geert
Wervik (Stad) Schepen Bezoldigd
Ambtenaar Bezoldigd
KVSMO Ondervoorzitter Niet bezoldigd
Sparta Kruiseke VZW Voorzitter Niet bezoldigd
Bossuyt Inge
Harelbeke (Stad) Schepen Bezoldigd
IMOG Bestuurder Bezoldigd
IMOG Lid van het directiecomit Bezoldigd
Intercommunale Leiedal Bestuurder Bezoldigd
Publilec CVBA Bestuurder Bezoldigd
Vereniging voor Openbaar Groen VZW Lid van de financile commissie Niet bezoldigd
LOGO Leieland VZW Bestuurder Niet bezoldigd
SP.a Afdeling Harelbeke Bestuurslid Niet bezoldigd
Bossuyt Johan
Kuurne (Gemeente) Schepen Bezoldigd
Pedagogisch adviseur Bezoldigd
Braderiecomit VZW Bestuurder Niet bezoldigd
De Middenstand NV Bestuurder Niet bezoldigd
Gemeentelijk Feestcomit VZW Bestuurder Niet bezoldigd
Bossuyt Kristof
INTEGAN Bestuurder Bezoldigd
ISVAG Bestuurder Bezoldigd
ISVAG Lid van het directiecomit Bezoldigd
N-VA Afdeling Wilrijk Bestuurslid Niet bezoldigd
Advocaat Bezoldigd
District Wilrijk Lid van de districtsraad Niet bezoldigd
District Wilrijk Lid van de verenigde raadscommissie Niet bezoldigd
District Wilrijk Lid van het districtscollege Bezoldigd
MONITEUR BELGE 11.08.2017 BELGISCH STAATSBLAD 78543

Bossuyt Kristof (suite/vervolg)


District Wilrijk Voorzitter van de districtsraad Niet bezoldigd
District Wilrijk Voorzitter van het districtscollege Bezoldigd
N-VA Afdeling Groot-Antwerpen Lid van het dagelijks bestuur Niet bezoldigd
Bosteels Dany
Boom (Gemeente) Schepen Bezoldigd
Autonoom Gemeentebedrijf (AGB) Directeur Niet bezoldigd
Open VLD (Plaatselijke afdeling) Bestuurslid Niet bezoldigd
Boterdaele Marc
Waarschoot (Gemeente) Gemeenteraadslid Bezoldigd
IVM (Intercommunale) Bestuurder Bezoldigd 02/07/2016
Veneco2 (Intercommunale) Bestuurder Bezoldigd
Landbouwer Bezoldigd
Bothuyne Robrecht
Vlaams Parlement Parlementslid Bezoldigd
Kruishoutem (Gemeente) Schepen Bezoldigd
Syntra Midden-Vlaanderen Bestuurslid Niet bezoldigd
CD&V Afdeling Kruishoutem Bestuurslid Niet bezoldigd
CD&V Provincie Oost-Vlaanderen Bestuurslid Niet bezoldigd
CD&V Regio Aalst-Oudenaarde Bestuurslid Niet bezoldigd
UNIZO Afdeling Kruishoutem Bestuurslid Niet bezoldigd
Nokere Sport VZW Tweede ondervoorzitter Niet bezoldigd
Botin Frdrick
Ciney (ville de) Echevin Rmunr
BEP Expansion conomique Administrateur Rmunr
BEP Expansion conomique Membre du comit de direction Rmunr
SWDE Succursale Meuse Amont Membre du comit excutif Rmunr
SWDE Succursale Meuse Amont Membre du conseil dexploitation Rmunr
Association Wallonne de lElevage AWE asbl Directeur Administration gnrale Non rmunr
Association Wallonne de lElevage AWE scrlfs Directeur Administration gnrale Rmunr
Exploitation du March couvert de Ciney Vice-prsident Non rmunr
MR Fdration provinciale Membre du comit Non rmunr
MR Fdration Sud Namur Membre du comit Non rmunr
MR Section locale Membre du comit Non rmunr
Linalux Equins scrl Administrateur Non rmunr 17/02/2016
INASEP Membre du Comit de contrle du Rmunr
Bureau dtude
Bott Eric
Parlement de la Rgion de Bruxelles-Capitale Dput Rmunr
Woluwe-Saint-Lambert (Commune de) Echevin Rmunr
Agence immobilire sociale AIS Administrateur Non rmunr
Habitation Moderne (l) Administrateur Non rmunr
Wolu-Services asbl Prsident Non rmunr
Action Sociale asbl Administrateur Non rmunr
Centre sportif de la Woluwe asbl Administrateur Non rmunr
Fonds sportif asbl Prsident Non rmunr
Atout Projet asbl Administrateur Non rmunr
Posidon asbl Prsident Non rmunr
Botteldoorn Gnther
Oudenaarde (Stad) Gemeenteraadslid Bezoldigd
FIGGA (Intercommunale) Bestuurder Bezoldigd
FIGGA (Intercommunale) Lid van het directiecomit Bezoldigd
Politiezone Vlaamse Ardennen Lid van de politieraad Bezoldigd
Manager Bezoldigd
Botterman Robert
Verviers (Ville) Conseiller communal Rmunr
CHR de Verviers (ex CHPLT) Administrateur Rmunr
CHR de Verviers (ex CHPLT) Membre du bureau permanent Rmunr
Conseil Suprieur des Villes, Communes et Provinces Membre supplant Non rmunr
de la Rgion wallonne
Agence locale pour lEmploi Administrateur Non rmunr
Centre vervitois de Promotion de la sant CVPS Prsident Non rmunr
Relais social urbain Administrateur et trsorier Non rmunr
Verviers (Ville) Conseiller de CPAS, membre du Rmunr
bureau permanent
78544 MONITEUR BELGE 11.08.2017 BELGISCH STAATSBLAD

Botty Josphine
Dalhem (Commune de) Echevine Rmunr 20/07/2016
Boucart Yvane
Hensies (Commune d) Echevine Rmunr
SWDE succursale Haine Membre du conseil dexploitation Rmunr
Agence immobilire sociale des Rivires Administratrice Non rmunr
Agence immobilire sociale des Rivires Membre du comit de direction Rmunr
Agence locale pour lEmploi Prsidente du conseil Non rmunr
dadministration
Maison du Tourisme de la Rgion de Mons Administratrice Non rmunr
Port de Plaisance du Grand Large Mons Administratrice Non rmunr
Boucau Fabienne
Wezembeek-Oppem (Commune de) Echevine Rmunr
Immobilire de Silenrieux sa Administratrice Non rmunr
Pot&Potirons asbl Prsidente Non rmunr
Stichting Administratiekantoor Telelingua Administratrice Non rmunr
Bouchat Andr
Marche-en-Famenne (commune de) Bourgmestre (titulaire ou ff) Rmunr
Union des Villes et Communes Administrateur Non rmunr
Zone de police Famenne-Ardenne Membre du collge de police Non rmunr
Ressources Naturelles Dveloppement asbl Prsident Non rmunr
Bouch Patrick
Mont-Saint-Guibert (Commune de) Echevin Rmunr
Zone de police Orne-Thyle Membre du conseil de police Rmunr
Opticien Rmunr
Boucher Marc-Antoine
Jodoigne (ville de) Echevin Rmunr
Comice agricole de Jodoigne Vice-prsident Non rmunr
Ferme du Stocquoy sprl Grant Rmunr
Immo Belga sa Administrateur Non rmunr
Marcan sprl Administrateur Non rmunr
Pierre et Confort sa Administrateur Non rmunr
Jouer et Devenir asbl Prsident Non rmunr
Pompier Rmunr
EECOCUR sa Prsident du Conseil Non rmunr
dadministration
Boucher Pierre
Province de Brabant Wallon Conseiller provincial Non rmunr
Intercommunale du Brabant Wallon Prsident Rmunr
Chapelle musicale Reine Elisabeth Administrateur Non rmunr
Gestion et Action librale Administrateur Rmunr
Promotion de la presse et ides librales scrl Prsident Non rmunr
Fondation Rurale de Wallonie Administrateur Non rmunr
Union des classes moyennes UCM Brabant wallon Administrateur Rmunr
Marcan sprl Grant Non rmunr
Amis de lInstitut de Bierbais (les) Administrateur Non rmunr
Fondation Folon Administrateur Non rmunr
Fondation pour la Jeune Entreprise Administrateur Non rmunr
Atelier Thtre Jean Vilar asbl Administrateur Non rmunr
Centre dAction Laque CAL Brabant wallon Administrateur Non rmunr
Rencontres musicales internationales Prsident Non rmunr
Cap Innove asbl Prsident Non rmunr
Les Echos de la Gethe SCRL Administrateur Non rmunr
Bouchez Chantal
CCAT Membre Non rmunr
Conseil wallon de lAction sociale et de la Sant CWAS Membre supplante Rmunr
Immobilire sociale Toit et Moi Administratrice Rmunr
Rgie communale autonome RCA Mons-Capitale Administratrice Non rmunr
Confdration Hospitalire de lArrondissement de Administratrice Non rmunr
Mons Borinage CHAMBOR asbl
Impulso CRF asbl Administratrice Non rmunr 31/12/2016
Plate-forme picarde de Concertation pour la Sant Administratrice Non rmunr
mentale
Santhea asbl Administratrice Non rmunr
MONITEUR BELGE 11.08.2017 BELGISCH STAATSBLAD 78545

Bouchez Chantal (suite/vervolg)


Centre Hospitalier Universitaire et Psychiatrique de Directrice gnrale, membre du Con- Rmunr
Mons-Borinage (Ambroise Par) seil dadministration et du Comit de
gestion (avec voix consultative)
CPAS de Mons Conseillre, membre du Bureau per- Rmunr
manent, vice-prsidente des comits
de rflexion, membre dorganes de
concertation et de la concertation
Ville/CPAS
MACF sprl Grante Non rmunr
Mons Congrs sa Administratrice Non rmunr
Stock Amricain Brico La Bouverie Administratrice Non rmunr
Bouchez Georges-Louis
Parlement de la Communaut franaise (Fdration Dput Rmunr 15/04/2016
Wallonie-Bruxelles)
Parlement Wallon Dput Rmunr 15/04/2016
Mons (Ville de) Conseiller communal Rmunr 11/05/2016
Mons (Ville de) Echevin Rmunr 18/04/2016 11/05/2016
Mons (Ville de) Echevin empch Non rmunr 15/04/2016
IDEA Administrateur Rmunr
Agence locale pour lEmploi Prsident Non rmunr 11/05/2016
Fondation Mons 2015 Administrateur Non rmunr
Gestion Centre Ville asbl Administrateur Non rmunr
Mons Rnovation sa Administrateur Non rmunr
Mons.Congrs sa Administrateur Non rmunr
Action Librale Province du Hainaut asbl Administrateur Non rmunr 30/06/2016
MR Dlgu gnral Rmunr 01/07/2016
ReForm asbl Administrateur Non rmunr
Avocat Rmunr
Association Royale des Anciens de Saint-Stanislas Administrateur Non rmunr
IFAPME - Centre de Charleroi Formateur Rmunr 01/10/2016
Maison de Jeunes asbl Trsorier Non rmunr
Quand les jeunes ... asbl Administrateur Non rmunr
Virtual Incubateur sa Administrateur Non rmunr
Bouchez Philippe
Seneffe (Commune de) Conseiller communal Rmunr
TEC Hainaut Administrateur Rmunr
Inter-Rgies Administrateur Non rmunr
Les Jardins de Wallonie Administrateur Rmunr
Aide en milieu ouvert AMO Chamase Administrateur Non rmunr
La Petite enfance de Seneffe asbl Administrateur Non rmunr
Fonctionnaire Rmunr
Action socio-sportive hennuyre Administrateur Non rmunr
Brutl Administrateur Rmunr
Entreprise de formation par le travail EFT Centre Pilote Administrateur Non rmunr
Bouckaert Luc
Hemiksem (Gemeente) Burgemeester (titelvoerend of wnd.) Bezoldigd
IGEAN Dienstverlening Bestuurder Bezoldigd
IGEAN Milieu & Veiligheid Bestuurder Bezoldigd
Autonoom Gemeentebedrijf (AGB) Voorzitter Niet bezoldigd
De Ideale Woning CVBA Bestuurder Bezoldigd
CD&V (Plaatselijke afdeling) Bestuurslid Niet bezoldigd
Bouckaert Mattias
Oud-Heverlee (Gemeente) Schepen Bezoldigd 01/01/2016
Bouckaert Rik
Kuurne (Gemeente) Gemeenteraadslid Bezoldigd
WIV Bestuurder (raadgevende stem) Bezoldigd
Gemeentelijk Feestcomit Ondervoorzitter Niet bezoldigd
Delimco Invest NV Bestuurder Niet bezoldigd
Fenbo NV Afgevaardigd bestuurder Niet bezoldigd
Isobar NV Bestuurder Niet bezoldigd
BMP BVBA Bestuurder Niet bezoldigd
BRMC BVBA Bestuurder Bezoldigd
Leieslag Lid van het comit Niet bezoldigd
Bouckenooghe Filiep
Roeselare (Stad) Schepen Bezoldigd
78546 MONITEUR BELGE 11.08.2017 BELGISCH STAATSBLAD

Bouckenooghe Filiep (suite/vervolg)


MIROM Roeselare Bestuurder Bezoldigd
West-Vlaamse Intercommunale Lid van een regionaal comit Bezoldigd
De Kringwinkel Midwest VZW Bestuurder Niet bezoldigd
De Mandel CVBA Bestuurder Bezoldigd
Politiezone RIHO Lid van de politieraad Bezoldigd
Sociaal Verhuurkantoor Regio Roeselare VZW Bestuurder Niet bezoldigd
Stad-Land-Schap t West-Vlaamse Hart VZW Bestuurder Niet bezoldigd
Vereniging voor Openbaar Groen VZW Bestuurder Niet bezoldigd
Woondienst Regio Roeselare Bestuurder Niet bezoldigd
Zorgbedrijf Roeselare Bestuurder Bezoldigd
Boucquiau Anne
Gouvernement wallon, Vice-prsidence, Travaux Cheffe/Directrice de cabinet Rmunr 02/05/2016
publics, Sant, Action sociale et Patrimoine
Mdecin Rmunr
Socit belge des mdecins nutritionnistes asbl Membre du Bureau Non rmunr
Bouden Maddy
Langemark-Poelkapelle (Gemeente) OCMW-voorzitter Bezoldigd
Langemark-Poelkapelle (Gemeente) Schepen Niet bezoldigd
Dienstverlener Bezoldigd
Boudringhien Rudi
Ronse (Stad) Schepen Bezoldigd
Eandis CVBA Lid van een regionaal bestuurscomit Bezoldigd
Koninklijke Harmonie Sint-Cecilia Ronse VZW Voorzitter Niet bezoldigd
Gepensioneerde Bezoldigd 01/02/2016
Administratief medewerker (in loop- Bezoldigd 31/01/2016
baanonderbreking)
Bouffioux Philippe
Nivelles (Ville de) Echevin Rmunr
SWDE Reprsentant de la commune Rmunr
Nivelles en Ftes Prsident Non rmunr
Bougard Laurent
Quvy (Commune de) Echevin Rmunr
Laborantin Rmunr
Bougenies Patrice
Ath (ville de) Echevin Rmunr
Ouvrier Rmunr
Bougnouch Mohammed
Lige (Ville) Conseiller communal Rmunr
AIDE Administrateur Rmunr
Intercommunale des abattoirs publics des arrondisse- Administrateur Rmunr
ments de Lige -Waremme
SETCa Contrleur aux comptes Non rmunr
Commissions interprofessionnelles Membre Non rmunr
Maison des Jeunes Ecoute Voir asbl Administrateur Non rmunr
Maison des Jeunes St Walburge Administrateur Non rmunr
Publifin Prsident du sous-secteur Lige ville Rmunr
Bouillet Brigitte
Beaumont (Ville de) Conseillre communale Rmunr
IPALLE Conseillre Rmunr
IPALLE Sud-Hainaut (anciennement INTERSUD) Administratrice Rmunr
COPALOC Reprsentante Non rmunr
Foyer culturel de Beaumont asbl Administratrice Non rmunr
Zone de police Lermes Membre supplante Non rmunr
Institutrice maternelle Rmunr
Bouillon Pierre
Habay (Commune d) Echevin Rmunr
O.P. Doyenn Habay-Etalle asbl Administrateur Non rmunr
Comptable Rmunr 30/04/2016
Retrait Rmunr 01/05/2016
Bouillot Jean-Pol
Froidchapelle (Commune de) Echevin Rmunr
Groupement daction locale GAL de la Botte du Administrateur Non rmunr
Hainaut
Maison du Tourisme de la Botte du Hainaut Administrateur Non rmunr
AGEPHI sprl Administrateur-grant Rmunr
MONITEUR BELGE 11.08.2017 BELGISCH STAATSBLAD 78547

Boukantar Mohammed
Bruxelles (ville) Conseiller communal Rmunr
HYDROBRU Administrateur Rmunr
INTERFIN Administrateur Rmunr
SIBELGA Administrateur Rmunr
Aide aux Familles Administrateur Non rmunr
Mabru asbl Commissaire Rmunr
INTERGAZ Administrateur Rmunr
Bouko Alain
Viroinval (Commune de) Conseiller communal Rmunr
Viroinval (Commune de) Prsident de CPAS/Conseil de Rmunr
laction sociale
Plan de Cohsion Sociale PCS Prsident Non rmunr
Agence immobilire sociale Dinant-Philippeville Administrateur Non rmunr
Centre culturel rgional Action-Sud asbl Administrateur Non rmunr
Habitations de lEau Noire (les) sc Administrateur Rmunr
Maison des Jeunes de Viroinval Administrateur Non rmunr
Restaurateur Rmunr
Boulard Myriam
Charleroi (Ville de) Conseillre de CPAS/Conseil de Rmunr
laction sociale
ICDI Reprsentante Non rmunr
ISPPC Administratrice Rmunr
ACGHP Administratrice Rmunr
Relais social urbain Administratrice Non rmunr
Service de sant mentale Administratrice Non rmunr
Inspectrice enseignement Rmunr
Tutrice au cpas Non rmunr
Bouly Joseph
Vorselaar (Gemeente) Gemeenteraadslid Bezoldigd
IVEG Bestuurder Bezoldigd
Boumkassar Mohammed
Musson (Commune de) Echevin Rmunr 15/04/2016
Commission communale de laccueil extrascolaire Prsident Non rmunr 15/04/2016
Centre sportif et culturel communal Prsident Non rmunr 15/04/2016
Bounameaux Jacques
EAP Administrateur Non rmunr
IFAPME Administrateur gnral Rmunr
OFFA Administrateur Non rmunr
Autoform asbl Administrateur Non rmunr
LEscale asbl Administrateur Non rmunr
Design Innovation asbl Administrateur Non rmunr
Epicuris asbl Administrateur Non rmunr
Bouquillon Seppe
Olen (Gemeente) Burgemeester (titelvoerend of wnd.) Bezoldigd
IKA Bestuurder Bezoldigd
IKA Lid van het directiecomit Bezoldigd
IOK Afvalbeheer Bestuurder Bezoldigd
IOK Dienstverlening Bestuurder Bezoldigd
Brandweerzone Kempen Lid van de zoneraad Niet bezoldigd
Politiezone Neteland Lid van de politieraad Niet bezoldigd
Politiezone Neteland Lid van het politiecollege Niet bezoldigd
Streekplatform Kempen Bestuurder Niet bezoldigd
CD&V Afdeling Olen Bestuurslid Niet bezoldigd
GAS Lid van het dagelijks bestuur Niet bezoldigd
BourdeaudHuy Jean-Pierre
Mont-de-l Enclus (commune de) Bourgmestre (titulaire ou ff) Rmunr
Intercommunale de Dveloppement Economique de Administrateur Rmunr
Tournai - Ath
Commission de gestion du Parc naturel du Pays des Membre Non rmunr
Collines
Contrat de Rivire Escaut-Lys Membre Non rmunr
Zone de police du Val de lEscaut Membre du collge de police Non rmunr
Bourdeaudhuy Pierre
Frasnes-lez-Anvaing (Commune de) Echevin Rmunr
Contrat de Rivire de la Dendre Administrateur Non rmunr
78548 MONITEUR BELGE 11.08.2017 BELGISCH STAATSBLAD

Bourdeaudhuy Pierre (suite/vervolg)


Contrat de Rivire Escaut-Lys Administrateur (secrtaire) Non rmunr
Foire agricole de Frasnes-lez-Anvaing asbl Prsident Non rmunr
Immobilire publique de Pruwelz-Leuze-Frasnes sc Administrateur Rmunr
Journes internationales de lElevage et de Administrateur Non rmunr
lAgriculture de Tournai
Eleveurs de la rgionale de Tournai Membre Non rmunr
Concours Foire Ath Membre Non rmunr
Herd Book Blanc Bleu Belge Vice-prsident du conseil Rmunr
dadministration
Agriculteur Rmunr
Tournai logement asbl Administrateur Non rmunr
Bourdoux Jean-Michel
Ecetia Finances Administrateur Non rmunr
TEB Foncire sa Administrateur Non rmunr
TEB Participations sa Administrateur Non rmunr
Ethias Pension Fund Administrateur Non rmunr
Bourgeois Delphine
Ixelles (Commune d) Echevine Rmunr
Mission locale pour lemploi Administratrice Non rmunr
Centre sportif communal Administratrice Non rmunr
Association Universitaire pour lEnvironnement AUE Administratrice Non rmunr
asbl
Bourgeois Geert
Izegem (Gemeente) Voorzitter van de gemeenteraad Bezoldigd
Vlaamse Regering. Minister-president Buitenlands Minister-President Bezoldigd
Beleid en Onroerend Erfgoed
Vlaams Pers-, Radio- en Televisie-Instituut VZW Bestuurder Niet bezoldigd
Nieuw-Vlaamse Alliantie VZW Bestuurder Niet bezoldigd
Vereniging van Vlaamse Mandatarissen VZW Bestuurder Niet bezoldigd
Vormingscentrum Lodewijk Dosfel VZW Bestuurder Niet bezoldigd
Bourgoignie Nancy
Oostende (Stad) Lid van een raadscommissie Niet bezoldigd
Oostende (Stad) Schepen Bezoldigd
Farys Lid van het directiecomit Bezoldigd
IVOO Bestuurder Bezoldigd
Sociaal Verhuurkantoor Koepel Bredene - Oostende Bestuurder Niet bezoldigd 31/03/2016
Sociaal Verhuurkantoor Koepel Bredene - Oostende Voorzitter van de raad van bestuur Niet bezoldigd 01/04/2016
WoonWel CVBA Bestuurder Bezoldigd
Mu.ZEE VZW Bestuurder Niet bezoldigd
AGSO Bestuurder Niet bezoldigd
Autonoom Gemeentebedrijf (AGB) voor Grond en Bestuurder Niet bezoldigd
Bouwbeleid
Socialistische Partij Anders Bestuurder Niet bezoldigd
Bourguignont Jean
Clavier (Commune de) Conseiller communal Rmunr
Compagnie Intercommunale des eaux de la source Les Administrateur Rmunr
Avins - Groupe de Clavier
Osthopathe indpendant Rmunr
Retrait Rmunr
Tennis Club Ocquier asbl Vice-prsident Non rmunr
Bourlet Jean-Franois
Province de Lige Conseiller provincial Rmunr 28/01/2016
Ans (Commune d) Prsident de CPAS/Conseil de Rmunr
laction sociale
Intercommunale dIncendie de Lige et Environs Administrateur Rmunr
Agence de Dveloppement Local ADL Prsident Non rmunr
Agence locale pour lEmploi Administrateur Non rmunr
Centre culturel dAns Administrateur Non rmunr 28/01/2016
Rgie Communale Autonome RCA AnSports Administrateur-directeur Rmunr
Socit de logements du Plateau (la) Administrateur Rmunr
Groupement dInitiative pour la Lutte contre le Suren- Vice-prsident Non rmunr
dettement GILS - Association Chapitre XII
MR Section locale Prsident Non rmunr
Wallonie Design asbl Administrateur Non rmunr 28/01/2016
Bourlet Bureau davocats sprl Avocat-grant Rmunr
Old club de Lige - Hockey asbl Administrateur Non rmunr
MONITEUR BELGE 11.08.2017 BELGISCH STAATSBLAD 78549

Bourlet Jean-Franois (suite/vervolg)


Rgie provinciale autonome ddition Administrateur Rmunr 24/11/2016
Bourlet Maxime
Awans (Commune d) Prsident de CPAS/Conseil de Rmunr
laction sociale
PUBLIFIN Administrateur Rmunr
PUBLIFIN Membre de comit(s) de secteur Rmunr 22/12/2016
Gouvernement fdral, Pensions Collaborateur Rmunr
Assoc. Chapitre XII Soins domicile en Pays de Lige Administrateur Non rmunr
Hall omnisport Nol Heine asbl Administrateur Non rmunr
Salle de loisirs Henri Du Mont Membre associ Non rmunr
Bourouba Farida
Mons (ville de) Conseillre communale Rmunr
Centre Intercommunal de Sant des Cantons de Mons Administratrice Rmunr
Centre Ville asbl Administratrice Non rmunr
Parc communal de Jemappes Vrificatrice aux comptes Non rmunr
Port de Plaisance du Grand Large Mons Administratrice Non rmunr
Relais social Administratrice Non rmunr
CHU Ambroise Par Prsidente du Comit de Prvention Rmunr
et de Protection au Travail
Comit de dfense contre les affaissements de terrain Reprsentante Non rmunr
dus aux pompages deau asbl
Boury Philippe
Theux (Commune de) Bourgmestre (titulaire ou ff) Rmunr
SPGE Administrateur Rmunr
SWDE Membre du comit de direction Rmunr
AIDE Administrateur Rmunr
AIDE Membre du comit de direction Rmunr
AQUAWAL sa Administrateur Non rmunr
Centre culturel de Theux Administrateur Non rmunr 01/01/2016
Foire Mdivale de Franchimont Administrateur Non rmunr
Groupement brabanon de Production et dadduction Administrateur Non rmunr
deau gie
NRB sa Administrateur Non rmunr
Socit de financement des Eaux sa Administrateur Non rmunr
Terranova Prsident Non rmunr
Rgie Theutoise Administrateur Non rmunr
Royale Association Football Franchimont asbl Prsident Non rmunr
Bousman Sbastien
Montigny-le-Tilleul (commune de) Conseiller communal Rmunr
Intercommunale de Sant Publique du Pays de Charle- Administrateur Rmunr
roi
Conseil consultatif wallon des personnes handicapes Membre supplant Rmunr
CAROLIDAIRE Prsident Non rmunr
Zone de police GERMINALT Membre du conseil de police Rmunr
Employ Rmunr
Boussifet Claude
Mettet (commune de) Echevin Rmunr
Rgie communale autonome RCA Administrateur Non rmunr
MR Section locale Membre Non rmunr
Cercle Saint-Grard - Stave Administrateur Non rmunr
Employ Rmunr
Boustani Abdallah
Anderlecht (Commune d) Conseiller communal Rmunr
INTERFIN Administrateur Rmunr
SIBELGA Administrateur Rmunr
Bouve Mieke
IVAGO (Intercommunale) Bestuurder Bezoldigd
Westlede (Intercommunale) Bestuurder Bezoldigd
Autonoom Gemeentebedrijf Erfgoed Bestuurder Niet bezoldigd
Autonoom Gemeentebedrijf Kunsten en Design Bestuurder Niet bezoldigd
Bibliotheek Gent Bestuurder Niet bezoldigd
Bouveroux Luc
Assesse (Commune d) Conseiller communal Rmunr
BEP Environnement Administrateur Rmunr
Groupe dAction Locale Assesse-Gesves-Ohey Administrateur Non rmunr
78550 MONITEUR BELGE 11.08.2017 BELGISCH STAATSBLAD

Bouveroux Luc (suite/vervolg)


Zone de police des Arches Membre du conseil de police Rmunr
Belgian Wheelchair Tennis Open BWTO Prsident Non rmunr
Bouviez Pol
Frameries (Commune de) Echevin Rmunr
ORES Assets Administrateur Rmunr
ORES Assets Prsident de comit(s) de secteur Rmunr
Culture et Loisirs Frameries Administrateur Non rmunr
Hygine publique en Hainaut Administrateur Non rmunr
Intermixt Membre Rmunr
Rgie communale autonome RCA Prsident Rmunr
PS Fdration de Mons-Borinage Membre du comit Non rmunr
PS USC section locale Membre du comit Non rmunr
Responsable de laboratoire Rmunr
Bouvin Camiel
Kortenaken (Gemeente) Gemeenteraadslid Bezoldigd
Kortenaken (Gemeente) OCMW-voorzitter Bezoldigd 01/03/2016
Kortenaken (Gemeente) Schepen Niet bezoldigd 01/03/2016
Bouvin Patrick
Linter (Gemeente) Gemeenteraadslid Bezoldigd
IGO Bestuurder Bezoldigd
ACW Lokaal Bestuurslid Niet bezoldigd
CD&V (Plaatselijke afdeling) Bestuurslid Niet bezoldigd
Technieker Bezoldigd
Linter (Gemeente) Lid van diverse raden Niet bezoldigd
Bouvy Alain
Viroinval (Commune de) Conseiller communal Rmunr
Association Intercommunale dlectricit et de gaz Administrateur et membre du comit Rmunr
de direction
INASEP Membre du (dun) comit consultatif Rmunr
Zone de police des Trois Valles Membre du conseil de police Rmunr
Agent de La Poste Rmunr
Bouwen Luc
Arendonk (Gemeente) Gemeenteraadslid Bezoldigd
Arendonk (Gemeente) Schepen Bezoldigd
IKA Bestuurder Bezoldigd
Arendonkse Sport- en Cultuurinstellingen VZW Bestuurder Niet bezoldigd
Autonoom Gemeentebedrijf Arendonk Lid van het directiecomit Niet bezoldigd
PWA Arendonk VZW Bestuurder Niet bezoldigd
CD&V Afdeling Arendonk Bestuurslid Niet bezoldigd
Advocaat Bezoldigd
Arendonks Cultureel Centrum Noord-Zuid VZW Bestuurder Niet bezoldigd
Levensvreugde VZW Bestuurder Niet bezoldigd
Luc Bouwen BVBA Zaakvoerder Bezoldigd
Orde van Advocaten Balie Turnhout Secretaris Bezoldigd
Vrij Instituut voor Buitengewoon Onderwijs VZW Bestuurder Niet bezoldigd
Bouziane Soussi Tarik
Tournai (ville de) Echevin Rmunr
Maison de la Culture de Tournai asbl Administrateur Non rmunr
NoTl, Tlvision rgionale de la Wallonie picarde Administrateur Non rmunr
Rgie communale autonome RCA Stade Luc Varenne Administrateur Non rmunr
Zone de police du Tournaisis Membre du conseil de police Rmunr
Maison des Sports (de Tournai) Administrateur Non rmunr
Tourisme et Culture asbl Administrateur Non rmunr
CRPT Mdecin-grant Rmunr
Muse de la Marionnette Administrateur Non rmunr
Ramdam asbl Administrateur Non rmunr
TAMAT - Centre de la Tapisserie, des Arts muraux et Administrateur Non rmunr
des Arts du tissu
Bovendaerde Sabine
Leuven (Stad) Gemeenteraadslid Bezoldigd
Hofheide Bestuurder Bezoldigd
Open VLD Afdeling Leuven Bestuurslid Niet bezoldigd
Open VLD Regio Leuven Voorzitter Niet bezoldigd
Willemsfonds Afdeling Leuven Voorzitter Niet bezoldigd
MONITEUR BELGE 11.08.2017 BELGISCH STAATSBLAD 78551

Bovendaerde Sabine (suite/vervolg)


Zwerfkat in Le(u)ven VZW Penningmeester Niet bezoldigd
Ambtenaar Bezoldigd
Bovy Sbastien
Lige (Ville) Conseiller communal Rmunr
ISoSL Administrateur Rmunr
SPABS - Lige Vice-prsident Non rmunr
Centre communal des Jeunes de Bressoux-Droixhe Trsorier Non rmunr
Home du grand air Administrateur Non rmunr
La Maison Ligeoise sc Administrateur Rmunr
Autour de lEcole asbl Trsorier Non rmunr
Lige Ville Sant asbl Administrateur Non rmunr
Nethys sa/ Publifin Membre du comit de sous-secteur Rmunr
Lige-ville
Animation et Crativit Administrateur Non rmunr
Image Son et Animation Administrateur Non rmunr
Brasserie Haecht asbl Administrateur Non rmunr
Conseil social de la Haute cole asbl Administrateur Non rmunr
Lige Haiti asbl Administrateur Non rmunr
Manifestation Ligeoise asbl Administrateur Non rmunr
Promotion de la Haute cole asbl Trsorier Non rmunr
Bovy Thierry
Theux (Commune de) Conseiller communal Rmunr
Rgie communale autonome RCA Administrateur Rmunr
Zone de police des Fagnes Membre du conseil de police Rmunr
PS Union socialiste communale USC Vice-prsident (de section locale) Non rmunr
Enseignant Rmunr
Traiteur (complmentaire) Rmunr
Hotellerie Spa asbl Prsident Non rmunr
Bovyn Geert
Lubbeek (Gemeente) Schepen Bezoldigd
N-VA (Plaatselijke afdeling) Bestuurslid Niet bezoldigd
Kinesitherapeut Niet bezoldigd
Bomer bvba Zaakvoerder Bezoldigd
Boxus Jean-Luc
Donceel (Commune de) Bourgmestre (titulaire ou ff) Rmunr
Le Home Waremmien Administrateur Rmunr
Retrait Rmunr
Brabant Jean-Marie
Ecole Rgionale et Intercommunale de Police Administrateur Non rmunr 30/09/2016
Zone de police Montgomery Chef de corps Rmunr 30/09/2016
Brabant Patricia
Egheze (Commune d) Conseillre communale Rmunr
SPABS Namur Administratrice Non rmunr
IMAJE Vice-prsidente du conseil Rmunr
dadministration et du comit de
direction
Enseignante Rmunr
Bracaval Philippe
Mouscron (ville de) Echevin Rmunr
IPALLE Administrateur Rmunr
MR Fdration du Hainaut Occidental Membre du comit Non rmunr
MR Section locale Membre du bureau Non rmunr
MR Section locale Membre du comit Non rmunr
Enseignant (mi-temps) Rmunr
Brach Francine
Dison (Commune de) Conseillre communale Rmunr
Centre daccueil Les Heures Claires Administratrice Rmunr
Commission communale des ftes Administratrice Non rmunr
Rgie communale autonome RCA Administratrice Non rmunr
Zone de police Vesdre Membre du conseil de police Rmunr
Crdit social du logement Administratrice Rmunr
Bracke Siegfried
Kamer van volksvertegenwoordigers Volksvertegenwoordiger Bezoldigd
Kamer van volksvertegenwoordigers Voorzitter Bezoldigd
78552 MONITEUR BELGE 11.08.2017 BELGISCH STAATSBLAD

Bracke Siegfried (suite/vervolg)


Gent (Stad) Fractievoorzitter in de gemeenteraad Bezoldigd
Vlaams Pers-, Radio- en Televisie-Instituut VZW Bestuurder Niet bezoldigd
Nieuw-Vlaamse Alliantie VZW Bestuurder Niet bezoldigd
Vereniging van Vlaamse Mandatarissen VZW Bestuurder Niet bezoldigd
Archimedes BVBA Zaakvoerder Niet bezoldigd
Artevelde-Stadion CVBA Lid Niet bezoldigd
Telenet Lid van de adviesraad Bezoldigd
Vormingscentrum Lodewijk Dosfel VZW Bestuurder Niet bezoldigd
AGB Kunsten & Design Gent Bestuurder Niet bezoldigd
Filmfestival Gent Bestuurder Niet bezoldigd 15/06/2016
Gent (Stad) Lid commissie evaluatie Bezoldigd
ombudsvrouw
Gent (Stad) Lid commissie verzelfstandiging Bezoldigd
Gent (Stad) Lid commissie voor het huishoudelijk Bezoldigd
reglement
Gent (Stad) Lid deontologische commissie Niet bezoldigd
Gent (Stad) Lid intern auditcomit Niet bezoldigd
Gent (Stad) Lid van commissie AIB Bezoldigd
Gent (Stad) Voorzitter van commissie CFS Bezoldigd
UGent Lid van het bestuurscollege Bezoldigd
Bracke Sofie
Gent (Stad) Schepen Bezoldigd
Digipolis Bestuurder Bezoldigd
Intercommunale Westlede Bestuurder Bezoldigd
Intercommunale Westlede Lid van het directiecomit Bezoldigd
IVAGO Bestuurder Bezoldigd
IVAGO Lid van het directiecomit Bezoldigd
Integratie en Inburgering Gent VZW Bestuurder Niet bezoldigd
WoninGent CVBA Bestuurder Bezoldigd
International School Ghent VZW Bestuurder Niet bezoldigd
Open VLD Afdeling Gent Bestuurslid Niet bezoldigd
Verenigd Netwerk van Openbare Crematoria VZW Bestuurder Niet bezoldigd
Bracquez Rudy
Roosdaal (Gemeente) OCMW-voorzitter Bezoldigd
Roosdaal (Gemeente) Schepen Niet bezoldigd
Regionaal Woonbeleid Noord-Pajottenland Lid van het beheerscomit Niet bezoldigd
ICT cordinator - preventieadviseur Bezoldigd
Sint-Amandusschool Borchtlombeek Lid van het schoolbestuur Niet bezoldigd
Bradfer Annie
Province de Luxembourg Conseillre provinciale Rmunr
Chiny (ville de) Echevine Rmunr
Association Intercommunale pour la Valorisation des Administratrice Rmunr
Eaux du Luxembourg
Centre Culturel du Beau Canton Vice-prsidente Non rmunr
Chiny Cit des contes asbl Vice-prsidente Non rmunr
Les Muses Gaumais Administratrice Non rmunr
LOGESUD Administratrice Non rmunr
Promemploi Administratrice Non rmunr
Retraite Rmunr
Bibliothque publique de Chiny Prsidente Non rmunr
CEC Crateliers Administratrice Non rmunr
Centre culturel dIzel Prsidente Non rmunr
Bradt Maaike
Willebroek (Gemeente) Schepen Bezoldigd
IGEMO Lid van een adviescomit Bezoldigd
IVAREM Bestuurder Bezoldigd
PIDPA Lid van een adviescomit Bezoldigd
CD&V (Plaatselijke afdeling) Bestuurder Niet bezoldigd
Meewerkende vennoot, zelfstandige Bezoldigd
Braeckelaere Vincent
Tournai (ville de) Echevin Rmunr
Logis Tournaisien (le) Administrateur Rmunr
Infor-Jeunes Tournai Administrateur Non rmunr 01/11/2016
AIS Tournai logement Prsident du conseil dadministration Non rmunr
MONITEUR BELGE 11.08.2017 BELGISCH STAATSBLAD 78553

Braeckman Nik
Waarschoot (Gemeente) Schepen Bezoldigd
Braem Johan
Kortemark (Gemeente) Schepen Bezoldigd
Infrax West Bestuurder Bezoldigd
Open VLD (Plaatselijke afdeling) Bestuurslid Niet bezoldigd
Braem Invest cva Statutaire zaakvoerder Bezoldigd
Braem NV Bestuurder Bezoldigd
Imbraco NV Bestuurder Niet bezoldigd
Immo Braem NV Gedelegeerd bestuurder Niet bezoldigd
Braem Mirko
Parlament der Deutschsprachigen Gemeinschaft Abgeordneter Besoldet
Kelmis (Gemeinde) Gemeinderatsmitglied Besoldet
Polizeizone Weser/Ghl Mitglied des Polizeirates Besoldet
AGR Galmei Kelmis Verwalter Besoldet
Promi Brr VoG Prsident Nicht besoldet
Redlog GmbH Geschftsfhrer Nicht besoldet
Six Entertainment VoG Prsident Nicht besoldet
TLE Group Srl Geschftsfhrer Besoldet
Braems Cyntia
Zottegem (Stad) Gemeenteraadslid Bezoldigd
Intergem (Intercommunale) Bestuurder Bezoldigd
Intergem (Intercommunale) Lid van een regionaal bestuurscomit Bezoldigd
Autonoom Gemeentebedrijf Zottegem Bestuurder Niet bezoldigd
Politiezone Zottegem/Herzele/Sint-Lievens-Houtem Lid van de politieraad Bezoldigd
Beweging.net (Plaatselijke afdeling) Voorzitter Niet bezoldigd
CD&V Afdeling Zottegem Fractievoorzitter Niet bezoldigd
Braet Tom
Wingene (Gemeente) OCMW-voorzitter Bezoldigd
Wingene (Gemeente) Schepen Niet bezoldigd
De Mandelbeek CVBA Bestuurder Bezoldigd
Vivendo CVBA Bestuurder Bezoldigd
Voor Ons Volk NV Bestuurder Niet bezoldigd
Amphora VZW Bestuurder Bezoldigd
Boutershof VZW Penningmeester Niet bezoldigd
FGRE - Beleidsgroep Effectief lid Niet bezoldigd
Kindercentrum VZW Bestuurder Niet bezoldigd
Braet Xavier
Nieuwpoort (Stad) Gemeenteraadslid Bezoldigd
IWVA Bestuurder Bezoldigd
CD&V Afdeling Nieuwpoort Bestuurslid Niet bezoldigd
Federatie van Algemene Bouwaannemers (FABA) Lid van het federaal comit Niet bezoldigd
Kamer van het Bouwbedrijf Lid van het directiecomit Niet bezoldigd
Nationale Confederatie van het Bouwbedrijf VZW Bestuurder Niet bezoldigd
Nationale Confederatie van het Bouwbedrijf VZW Lid van de nationale raad Niet bezoldigd
Vlaamse Confederatie Bouw (VCB) Bestuurder Niet bezoldigd
Aannemingen M. & J. Braet NV Gedelegeerd bestuurder Bezoldigd
Fibraco BVBA Zaakvoerder Bezoldigd
Synductis Bestuurder Bezoldigd
Wetenschappelijk en Technisch Centrum voor het Voorzitter van een technisch comit Bezoldigd
Bouwbedrijf (WTCB)
Bragard Christian
Oupeye (Commune d) Echevin Rmunr
Le Confort Mosan sc Administrateur Rmunr
Rgie communale autonome RCA Prsident Non rmunr
Agence immobilire sociale AIS Basse-Meuse Vice-Prsident Non rmunr
Bragard Jean-Franois
Herve (ville de) Conseiller communal Rmunr
AQUALIS Administrateur Rmunr
CDH Section locale Administrateur Non rmunr
Enercogen sprl Administrateur Rmunr
Enerimmo sprl Administrateur Rmunr
Enersol sprl Administrateur - grant Rmunr
Enersolutions sprl Administrateur Rmunr 31/03/2016
Herve Sports et Loisirs asbl Administrateur Rmunr
78554 MONITEUR BELGE 11.08.2017 BELGISCH STAATSBLAD

Bragard Peter
Soumagne (Commune de) Conseiller communal Rmunr
CHR Citadelle Administrateur Rmunr
Rgie communale autonome RCA Administrateur Rmunr
Employ Rmunr
Brancart Francis
Braine-le-Chteau (Commune de) Echevin Rmunr
SEDIFIN Administrateur Rmunr
Crdit social du Brabant Wallon Administrateur Non rmunr
PS Union socialiste communale USC Trsorier Non rmunr
Fonctionnaire Rmunr
Agence europenne pour lEnvironnement Administrateur Non rmunr
Gie IPFW Membre du conseil de grance Rmunr 18/04/2016
Initiatives laques de Braine-le-Chteau Trsorier Non rmunr
Brandt Murielle
Nandrin (commune de) Conseillre communale Rmunr
IDEN Prsidente du conseil Rmunr
dadministration
Zone de police du Condroz Membre supplante du conseil de Non rmunr
police
Brangers Jean-Marie
Bernissart (Commune de) Echevin Rmunr
Commission communale de laccueil Prsident Non rmunr
Habitat du Pays Vert (l) sc Vice-prsident Rmunr
Logement Bernissartois (Le) Prsident Non rmunr
Socit terrienne de crdit social Reprsentant communal Rmunr
Union des Villes et Communes Reprsentant communal Non rmunr
Camping du Prau asbl Trsorier Non rmunr
Dveloppement rural de Wallonie prsident (section locale) Non rmunr
Brankaer Dirk
Overijse (Gemeente) Burgemeester (titelvoerend of wnd.) Bezoldigd
Vlaamse Landmaatschappij (EVA) Bestuurder Bezoldigd
Brassart Oger
Lessines (Ville de) Echevin Rmunr
Centre culturel Ren Magritte asbl Vice-prsident Non rmunr
Ftes Historiques du Festin 1583 Administrateur Non rmunr
Lessines -Tourisme asbl Vice-prsident Non rmunr
LHabitat du Pays Vert sc Administrateur Rmunr 28/10/2016
Actions pour le dveloppement local Asbl Administrateur Non rmunr 01/06/2016
Brassel Guy
Nandrin (commune de) Conseiller communal Rmunr
IDEN Administrateur Rmunr
Agence Immobilire Sociale de Huy Administrateur Non rmunr
Condroz Energie Citoyenne Modave Membre Non rmunr
Brasseur Lut
Merchtem (Gemeente) Gemeenteraadslid Bezoldigd
Merchtem (Gemeente) Lid van een commissie Bezoldigd 21/03/2016
Blijdorp III Bestuurder Niet bezoldigd
Autonoom Gemeentebedrijf (AGB) Bestuurder Bezoldigd
Levedale VZW Bestuurder Niet bezoldigd
Brasseur Michle
CHUP Mons-Borinage (Ambroise Par) Administratrice Rmunr 31/12/2016
Docteur en mdecine Rmunr
Brat Walter
Schoten (Gemeente) Gemeenteraadslid Bezoldigd
PIDPA Bestuurder Bezoldigd
Trading Goods Coordinator Bezoldigd
Bray Pierre
Spa (ville de) Echevin Rmunr
AQUALIS Administrateur Rmunr 18/10/2016
Centre dAccueil les Heures Claires Administrateur Rmunr 28/06/2016
Comit de quartier du Waux-Hall Prsident Non rmunr
Commission communale de laccueil Membre Non rmunr 27/09/2016
Commission communale de lAmnagement du terri- Membre Non rmunr
toire et de la Mobilit CCATM
MONITEUR BELGE 11.08.2017 BELGISCH STAATSBLAD 78555

Bray Pierre (suite/vervolg)


Commissions communales Membre Non rmunr
Enseignement de la Communaut franaise / Commis- Membre supplant Non rmunr 01/07/2016
sion zonale
Centre culturel Spa-Jalhay-Stoumont Administrateur Non rmunr 27/09/2016
COPALOC Prsident Non rmunr
Maison de lEmploi Prsident Non rmunr
Office du Tourisme communal Trsorier Non rmunr 11/10/2016
Rgie communale autonome Membre Non rmunr 28/06/2016
Piscine communale de Spa Administrateur Non rmunr
LAvenir du Waux-Hall asbl Membre du comit Non rmunr 23/11/2016
Directeur dcole Rmunr 31/08/2016
Association du Parc naturel des sources Membre Non rmunr 27/09/2016
Comit de Ngociation Ville-Syndicats Reprsentant communal Non rmunr
Commission consultative de la vie associative Membre Non rmunr
Confrence des bourgmestres et du collge provincial Membre Non rmunr 27/09/2016
USC Spa Membre Non rmunr
Brban Jean-Marie
Ecetia Finances Administrateur Non rmunr
Ecetia Finances Membre du bureau/comit excutif Non rmunr
IDELUX Finances Administrateur Non rmunr
Cadre Rmunr
Ecetia Immo / TEB Foncire sa Administrateur Non rmunr
Ecetia Participations/TEB Participations sa Administrateur Non rmunr
SMDI (Socit Mixte de Dveloppement Immobilier) Administrateur Non rmunr
Breemersch Peter
De Haan (Gemeente) Burgemeester (titelvoerend of wnd.) Bezoldigd
Politiezone Bredene/De Haan Voorzitter van de politieraad Niet bezoldigd
Politiezone Bredene/De Haan Voorzitter van het politiecollege Niet bezoldigd
Open VLD Afdeling De Haan Bestuurslid Niet bezoldigd
Gezinsbond Afdeling Vlissegem Bestuurslid Niet bezoldigd
Dierenarts Bezoldigd
Brepoels Frederika
Bilzen (Stad) Burgemeester (titelvoerend of wnd.) Bezoldigd
De Scheepvaart NV Voorzitter van de raad van bestuur Bezoldigd
Vlaamse Vervoermaatschappij De Lijn (EVA) Bestuurder Bezoldigd 31/12/2016
Infrax Limburg Bestuurder Bezoldigd
Aquafin NV Bestuurder Bezoldigd 31/12/2016
Politiezone Bilzen/Hoeselt/Riemst Voorzitter Niet bezoldigd
Vereniging van Vlaamse Steden en Gemeenten VZW Bestuurder Bezoldigd
Vereniging van Vlaamse Steden en Gemeenten VZW Lid van het directiecomit Bezoldigd
N-VA Lid van de partijraad Niet bezoldigd
Bionerga NV Bestuurder Bezoldigd
Bionerga NV Lid van het directiecomit Bezoldigd
Ethias Gemeen Recht OVV Lid van het raadgevend comit Bezoldigd
Infrax CVBA Bestuurder Bezoldigd
LijnCom NV Bestuurder Bezoldigd 31/12/2016
Lijninvest NV Bestuurder Bezoldigd 31/12/2016
Jobpunt Vlaanderen Bestuurder Bezoldigd 31/12/2016
Nuhma NV Bestuurder Bezoldigd
Autonoom gemeentebedrijf Bilzen Voorzitter Niet bezoldigd
RMW (Rentmeesterswoning) NV Voorzitter Niet bezoldigd
Bresseleers Martine
Brecht (Gemeente) Gemeenteraadslid Bezoldigd
PIDPA Bestuurder Bezoldigd
Politiezone Voorkempen Lid van de politieraad Bezoldigd
KFC St. Job Bestuurslid Niet bezoldigd
Bresseleers Tony
IBOGEM Bestuurder Bezoldigd
IBOGEM Lid van het directiecomit Bezoldigd
Intercommunale Vereniging Hooge Maey Bestuurder Bezoldigd
IVVO Bestuurder Bezoldigd
IVVO Lid van het directiecomit Bezoldigd
VERKO Bestuurder Bezoldigd
78556 MONITEUR BELGE 11.08.2017 BELGISCH STAATSBLAD

Breuer Julien
Mont-Saint-Guibert (commune de) Echevin Rmunr
Intercommunale des Eaux du Centre du Brabant Wal- Administrateur Rmunr
lon
Immobilire publique du Brabant wallon IPB Administrateur Rmunr
Guibert Sports asbl Prsident Non rmunr
Guibert Sports Finances asbl Prsident Non rmunr
Breuer Marliese
Regierung Deutschsprachige Gemeinschaft, Bildung Kabinettsdirektor Besoldet
und wissenschaftliche Forschung
Breugelmans Karel
Wuustwezel (Gemeente) Gemeenteraadslid Bezoldigd
PIDPA Bestuurder Bezoldigd
Landelijke Gilden Afdeling Wuustwezel Secretaris Niet bezoldigd
Noordertuin van Antwerpen VZW Secretaris - Penningmeester Niet bezoldigd
Pleckske VZW Voorzitter Niet bezoldigd
Toerisme Wuustwezel VZW Voorzitter Niet bezoldigd
Watering van Wuustwezel Voorzitter Niet bezoldigd
CD&V Afdeling Wuustwezel Bestuurslid Niet bezoldigd
PG Leader MarkAante Kempen+ Ondervoorzitter Niet bezoldigd
Gepensioneerde Bezoldigd
CKB Wuustwezel Bestuurslid Niet bezoldigd
Breugelmans Kris
Lille (Gemeente) Gemeenteraadslid Bezoldigd
Lille (Gemeente) Schepen Bezoldigd
IVEG Bestuurder Bezoldigd
Directeur Bezoldigd
Autonoom Gemeentebedrijf (AGB) Lille Voorzitter Niet bezoldigd
Landelijke Gilde Lille Secretaris - Penningmeester Niet bezoldigd
Landelijke Raad Lille Secretaris - Penningmeester Niet bezoldigd
Leader Zuid (prov. Antwerpen) Ondervoorzitter Niet bezoldigd
Regionaal cordinatiecomit bejaardenzorg Kempen Voorzitter Niet bezoldigd
Resonantiegroep Mol Begeleider Niet bezoldigd
Rusthuizen provincie Antwerpen Bureaulid Niet bezoldigd
Rusthuizen Provincie Antwerpen Lid van het cordinatiecomit Niet bezoldigd
Strategisch Plan Kempen Lid social platform Niet bezoldigd
Vonk 3 Thomas More Lid externe adviescommissie Niet bezoldigd
Breughe Geert
Wevelgem (Gemeente) Schepen Bezoldigd
Scholengemeenschap De Leiebrug Afgevaardigde van de gemeente Niet bezoldigd
Consulent Bezoldigd
IV Gewestelijke Sportwerking Afgevaardigde van de gemeente Niet bezoldigd
Breuwer Alfred
Province de Lige Conseiller provincial Rmunr
Verviers (Ville de) Conseiller communal Rmunr
Verviers (Ville de) Conseiller de CPAS/Conseil de Rmunr
laction sociale
SWDE Administrateur Rmunr
CHR Verviers East Belgium Vice-prsident Rmunr
FINIMO Administrateur Rmunr
Centre Culturel Rgional de Verviers CCRV Administrateur Non rmunr
Crdit Social Logement scrl Administrateur Rmunr
LOGEO asbl Prsident du conseil dadministration Non rmunr
Logivesdre sc Prsident du conseil dadministration Rmunr
Rgie de quartier asbl Administrateur Non rmunr
Synergis Rgie communale autonome de Verviers Administrateur et membre du comit Non rmunr
de direction
Fami Services Administrateur Rmunr
Breydel de Groeninghe Michel
Ixelles (Commune d) Conseiller communal Rmunr
IBE Administrateur Rmunr
SIBELGAZ Administrateur Rmunr
Agence Locale pour lEmploi Membre associ Non rmunr
Zone de police Bruxelles Capitale Ixelles Membre du conseil de police Rmunr
Centre sportif ixellois Albert Demuyter Membre associ Non rmunr
MONITEUR BELGE 11.08.2017 BELGISCH STAATSBLAD 78557

Breyne Goedele
Hove (Gemeente) OCMW-voorzitter Bezoldigd
Hove (Gemeente) Schepen Niet bezoldigd
Financieel beheerder Bezoldigd
pH7-Positief Hove Bestuurder Niet bezoldigd
Brichaux Danile
Mons (ville de) Conseillre communale Rmunr
Centre Intercommunal de Sant des Cantons de Mons Administratrice Rmunr
Agence immobilire sociale Mons-Logement Administratrice Non rmunr
Parc communal de Jemappes Administratrice et vrificatrice aux Non rmunr
comptes
Monsports asbl Administratrice Non rmunr
Le Mange Mons Administratrice Non rmunr
Retraite Rmunr
Comit de dfense contre les affaissements de terrains Administratrice Non rmunr
dus aux pompages et captages deau asbl
Bridts Tom
Niel (Gemeente) Gemeenteraadslid Bezoldigd
ISVAG Bestuurder (raadgevende stem) Bezoldigd
CD&V Afdeling Niel Voorzitter Niet bezoldigd 01/09/2016
De Notelaer VZW Bestuurder Niet bezoldigd 15/04/2016
Directeur Bezoldigd
Autonoom Gemeentebedrijf Argilla Bestuurder Bezoldigd
Schoolcomit Sint-Hubertus vzw Bestuurder Niet bezoldigd 20/06/2016
Briers Jan
Provincie Oost-Vlaanderen Gouverneur Bezoldigd
Oost-Vlaamse Politieacademie (OPAC) VZW Voorzitter Niet bezoldigd 28/06/2016
Provinciaal Veiligheidsoverleg Covoorzitter Niet bezoldigd
Provinciale Brandweerschool van Oost-Vlaanderen Voorzitter Niet bezoldigd 23/06/2016
(PBO) VZW
Medisch Oost-Vlaanderen VZW Voorzitter Niet bezoldigd
Adviescommissie Paulo Co-voorzitter Niet bezoldigd
Allegretto Festival Foundation Bestuurder Niet bezoldigd
Bekkenbestuur Bekken van de Gentse Kanalen Voorzitter Niet bezoldigd
Bekkenbestuur Benedenscheldebekken Co-voorzitter Niet bezoldigd
Bekkenbestuur Bovenscheldebekken Voorzitter Niet bezoldigd
Bekkenbestuur Denderbekken Voorzitter Niet bezoldigd
Bekkenbestuur Leiebekken Co-voorzitter Niet bezoldigd
Complex Project Klein Rusland Voorzitter Niet bezoldigd 26/02/2016
De Club van de Oost-Vlamingen Bestuurder Niet bezoldigd
Euregio Scheldemondraad Voorzitter Niet bezoldigd 31/12/2016
Federatie Muziekfestivals in Vlaanderen Voorzitter Niet bezoldigd
Festival van Vlaanderen Brussel Ondervoorzitter Niet bezoldigd
Festival van Vlaanderen Gent Bestuurder Niet bezoldigd
Landschapspark Drongengoed Voorzitter Niet bezoldigd 22/08/2016
Music Masters on Air Gedelegeerd bestuurder Niet bezoldigd
Openruimteproject Moervaartvallei Voorzitter Niet bezoldigd
Project Van Erembald tot Kravaalbos Voorzitter Niet bezoldigd
Project Gentse Kanaalzone Voorzitter Niet bezoldigd
Project Parkbos Voorzitter Niet bezoldigd
Provinciaal raadgevend comit voor de hulpverlenings- Voorzitter Niet bezoldigd
zones
Rosalie L. VZW Voorzitter Niet bezoldigd
Schelde Sterk Merk Voorzitter Niet bezoldigd
Streekmotor 23 Voorzitter Niet bezoldigd 14/11/2016
Veiligheidsoverleg Westerscheldedelta Voorzitter Niet bezoldigd
Welzijnscomit VAC Gent Voorzitter Niet bezoldigd
Briet Herv
AdN - Agence du Numrique Administrateur Non rmunr
AEI - Agence pour lEntreprise et lInnovation Administrateur Rmunr
SARSI - Socit dAssainissement et de Rnovation des Administrateur Non rmunr 29/06/2016
Sites Industriels du Brabant Wallon
Gouvernement wallon, Environnement, Amnagement Chef/Directeur de cabinet Rmunr 07/07/2016
du territoire, Mobilit, Transports et Bien-tre animal
Centre dEntreprise et dInnovation CEI Louvain asbl Administrateur Non rmunr
78558 MONITEUR BELGE 11.08.2017 BELGISCH STAATSBLAD

Briet Herv (suite/vervolg)


Fdration pour la Promotion de lElevage Chevalin en Administrateur Non rmunr
Hainaut FPECH asbl
Groupe Nivelinvest Administrateur Rmunr
Innovation et Dveloppement en Brabant Wallon sc Administrateur Non rmunr 30/05/2016
Hippodrome de Wallonie sa Administrateur Non rmunr
Fondation pour la Jeune Entreprise Administrateur Non rmunr 22/03/2016
Cellule fiscale de la Rgion wallonne Conseiller Rmunr
Centre dEntreprise et dInnovation sa Administrateur Non rmunr
Innovation Dveloppement Emploi Entreprise asbl Administrateur Non rmunr 30/05/2016
SOFINPRO sa Administrateur - directeur Rmunr
Brijs Greta
Kruibeke (Gemeente) Gemeenteraadslid Bezoldigd
IBOGEM Bestuurder Bezoldigd
Brillon Jean-Franois
Crisne (Commune de) Conseiller communal Rmunr
Intercommunale des abattoirs publics des arrondisse- Administrateur Rmunr
ments de Lige -Waremme
Briol Jean
Vielsalm (Commune de) Conseiller communal Rmunr
SPABS Luxembourg Administrateur dlgu Non rmunr 22/01/2016
Brissinck Didier
Oostende (Stad) Gemeenteraadslid Bezoldigd 01/01/2016
IVOO Bestuurder Bezoldigd 29/03/2016
Toerisme Oostende VZW Bestuurder Niet bezoldigd 18/01/2016
AGHO (Haven Oostende) Bestuurder Niet bezoldigd 18/01/2016
Brocart Jean-Louis
Saint-Hubert (Ville de) Echevin Rmunr
Commission communale de rnovation urbaine Prsident Non rmunr
Agence de Dveloppement Local ADL Administrateur dlgu Non rmunr 26/10/2016
Rgie communale autonome RCA Prsident Non rmunr
Sport & Culture Administrateur Non rmunr
Ecolo Section locale Secrtaire Non rmunr
Broeckaert Kurt
Zottegem (Stad) Gemeenteraadslid Bezoldigd
FINGEM Bestuurder Bezoldigd
Informaticus Bezoldigd
Zottegem Atletiek VZW Secretaris Niet bezoldigd 30/09/2016
Broeckx Erik
Mortsel (Stad) Burgemeester (titelvoerend of wnd.) Bezoldigd
IGEAN Dienstverlening Bestuurder Bezoldigd
IGEAN Dienstverlening Lid van het directiecomit Bezoldigd
IGEAN Milieu & Veiligheid Bestuurder Bezoldigd
IGEAN Milieu & Veiligheid Lid van het directiecomit Bezoldigd
AGB Mortsel Lid van het directiecomit Niet bezoldigd
Broeckx Gerda
Laakdal (Gemeente) Schepen Bezoldigd
Pontes Bestuurder Bezoldigd
Geelse Bouwmaatschappij Bestuurder Bezoldigd
Broeckx Willy
Dessel (Gemeente) Schepen Bezoldigd
IOK Afvalbeheer Bestuurder Bezoldigd
IOK Dienstverlening Bestuurder Bezoldigd
Kempense Meren VZW Bestuurder Niet bezoldigd
N-VA (Plaatselijke afdeling) Bestuurslid Niet bezoldigd
Sportinstellingen Dessel VZW Bestuurder Niet bezoldigd
Postbode Bezoldigd
Kringwinkel Zuiderkempen Bestuurder Niet bezoldigd
Spinfit VZW Ondervoorzitter Niet bezoldigd
Broekx Godelieve
VitaS Bestuurder Bezoldigd
Breugelhoeve EVA VZW Ondervoorzitter van de raad van Niet bezoldigd
bestuur
Parochiecentrum Linde VZW Bestuurder Niet bezoldigd
MONITEUR BELGE 11.08.2017 BELGISCH STAATSBLAD 78559

Broekx Harry
Peer (Gemeente) Schepen Bezoldigd 30/06/2016
Inter-Aqua Bestuurder Bezoldigd
VitaS Bestuurder Bezoldigd
VitaS Lid van het directiecomit Bezoldigd 01/01/2016
Landbouwer Bezoldigd
Bedrijfsgilde Groot Peer Bestuurslid Niet bezoldigd
Biotecnicum VZW Voorzitter Niet bezoldigd
Breugelhoeve EVA Voorzitter Niet bezoldigd 20/09/2016
Jeugdopleiding Peer VZW Voorzitter Niet bezoldigd
Landelijke Gilde Grote Brogel Bestuurslid Niet bezoldigd
Lisero Bestuurslid Niet bezoldigd
PVL Bestuurder Niet bezoldigd
Broers Huub
Voeren (Gemeente) Burgemeester (titelvoerend of wnd.) Bezoldigd
Vlaamse Landmaatschappij (EVA) Voorzitter van de raad van bestuur Bezoldigd
Kleine Landeigendom (KLE) Tongeren Bestuurder Bezoldigd
N-VA Vlaanderen Bestuurder Niet bezoldigd
Stebo Bestuurder Niet bezoldigd
Houtvast (SVK) Bestuurder Niet bezoldigd
N-VA Limburg Bestuurder Niet bezoldigd
Brogniez Laetitia
Parlement de la Communaut franaise (Fdration Dpute Rmunr
Wallonie-Bruxelles)
Parlement Wallon Dpute Rmunr
Philippeville (Ville de) Conseillre communale Rmunr
COPALOC Membre Non rmunr
Fondation Rurale de Wallonie Administratrice Non rmunr
Agricultrice Rmunr
Bronne Didier
Services Promotion Initiatives en Province de Lige Administrateur Rmunr
Le Grand Lige Administrateur Non rmunr
Maison de la Mtallurgie Administrateur Non rmunr
Abcos sprl Grant Non rmunr
ABDRIM Prsident Non rmunr
Amitis scoutes de la XX me Unit du District de Administrateur Non rmunr
Lige
Ceran Lingua Administrateur Non rmunr
Consulat de Norvge Consul Non rmunr
Craft Engineering Prsident Non rmunr
Etilux Luxembourg Grant associ Non rmunr
Etilux sa Prsident Non rmunr
Etudes Expansion Administrateur Non rmunr
JDC Innovation Administrateur Non rmunr
La Bulle dAIR asbl Administrateur Non rmunr
Broos Dirk
OPZ Geel Bestuurder Bezoldigd
Vlaamse Regering. Viceminister-president Onderwijs Kabinetschef Bezoldigd
CAW Antwerpen VZW Voorzitter Niet bezoldigd
Koraal VZW Bestuurder Niet bezoldigd
Broos Filip
Tielt-Winge (Gemeente) Schepen Bezoldigd
PBE Bestuurder Bezoldigd
Politiezone Hageland Lid van de politieraad Bezoldigd
Bediende Bezoldigd
Vrienden van Sint-Maarten VZW Bestuurslid Niet bezoldigd
Broos Steven
Brasschaat (Gemeente) Gemeenteraadslid Bezoldigd
Brasschaat (Gemeente) Lid van de gemeentelijke begelei- Niet bezoldigd
dingscommissie
Brasschaat (Gemeente) Lid van de jeugdraad Niet bezoldigd
Brasschaat (Gemeente) Lid van diverse gemeenteraadscom- Bezoldigd
missies
IGEAN Dienstverlening Bestuurder (raadgevende stem) Bezoldigd
Autonoom Gemeentebedrijf Brasschaat Bestuurder Bezoldigd
Bielebale VZW Bestuurder Niet bezoldigd
78560 MONITEUR BELGE 11.08.2017 BELGISCH STAATSBLAD

Broos Steven (suite/vervolg)


Interlokale Vereniging Brasschaat-Schoten Lid van het beheerscomit Bezoldigd
Brasschaat 2012 Bestuurslid Niet bezoldigd
Leerkracht Bezoldigd
Brosens Ann
Baarle-Hertog (Gemeente) Schepen Bezoldigd
PIDPA Bestuurder Bezoldigd
Academie voor Muziek en Woord De Noorderkempen Lid van het dagelijks bestuur Bezoldigd
Land van Mark en Merkske Bestuurder Niet bezoldigd
Brotchi Jacques
Snat Snateur des entits fdres Non rmunr
Parlement de la Fdration Wallonie-Bruxelles Dput Non rmunr
Parlement de la Fdration Wallonie-Bruxelles Prsident de Commission(s) Rmunr
Parlement de la Rgion de Bruxelles-Capitale Dput Rmunr
Parlement de la Rgion de Bruxelles-Capitale Secrtaire Rmunr
Fondation Francqui Administrateur Non rmunr
Fondation Pierre et Simone Clerdent Prsident du jury scientifique Non rmunr
Fondation Roger de Spoelberch Prsident du comit scientifique Rmunr
Brotcorne Christian
Chambre des Reprsentants Reprsentant Rmunr
Leuze-en-Hainaut (ville de) Bourgmestre (titulaire ou ff) Rmunr
Zone de police Beloeil / Leuze-en-Hainaut Prsident du conseil de police Non rmunr
Zone de secours Wapi Membre du collge et du conseil de Non rmunr
police
Amis de la porte ouverte de Blicquy (les) asbl Prsident Non rmunr
Les Amis de la IV Dendre (Scouts) asbl Secrtaire Non rmunr
Avocat Rmunr
Brouet Claude
Spa (commune de) Conseiller communal Rmunr
AQUALIS Administrateur Rmunr
Centre culturel de Spa Administrateur Non rmunr
Office du Tourisme, du Thermalisme et des ftes OTTF Administrateur Non rmunr
de la Ville de Spa
Rgie communale autonome RCA Administrateur Non rmunr
Ecolo section locale Secrtaire Non rmunr
Piscine communale de Spa Administrateur Non rmunr
Fonctionnaire Rmunr
Florame Benelux Grant Non rmunr
Brouns Hubert
Limburg.net Bestuurder Bezoldigd
Limburg.net Lid van het directiecomit Bezoldigd
MAREC Bestuurder Bezoldigd
Grindcomit Adviserend lid Niet bezoldigd
Herstructureringscomit Adviserend lid Niet bezoldigd
CD&V (Plaatselijke afdeling) Bestuurder Niet bezoldigd
CD&V (Provinciale afdeling) Bestuurder Niet bezoldigd
Bionerga NV Lid van het directiecomit Bezoldigd
Agropolis Service NV Voorzitter Niet bezoldigd
Bionerga Bestuurslid Bezoldigd
Boterakker VZW Voorzitter Niet bezoldigd
Jeugdtehuis Kinrooi VZW Voorzitter Niet bezoldigd
Scholengemeenschap Harlindis en Relindis Bestuurder Niet bezoldigd
Brouns Jo
Provincie Limburg Provincieraadslid Bezoldigd
Kinrooi (Gemeente) Burgemeester (titelvoerend of wnd.) Bezoldigd
Ons Dak CVBA Bestuurder Bezoldigd
CD&V (Plaatselijke afdeling) Bestuurslid Niet bezoldigd
CD&V (Provinciale afdeling) Bestuurslid Niet bezoldigd
Kabinetsmedewerker Bezoldigd
Brousmiche Fabienne
Momignies (Commune de) Conseillre communale Rmunr
Momignies (Commune de) Prsidente de CPAS/Conseil de Rmunr 01/01/2016
laction sociale
Association Intercommunale Hospitalire du Sud- Administratrice Non rmunr
Hainaut et du Sud-Namurois - Centre de sant des
Fagnes
MONITEUR BELGE 11.08.2017 BELGISCH STAATSBLAD 78561

Brousmiche Fabienne (suite/vervolg)


Centre culturel local Administratrice Non rmunr
COPALOC Membre Non rmunr
Chteau-Ferme de Macon asbl Administratrice Non rmunr
Infirmire indpendante Rmunr
Brouwers Karin
Senaat Deelstaatsenator Niet bezoldigd
Vlaams Parlement Parlementslid Bezoldigd
Leuven (Stad) Gemeenteraadslid Bezoldigd
Autonoom Gemeentebedrijf Stadsontwikkeling Leuven Ondervoorzitter van de raad van Bezoldigd
bestuur
Vereniging van Vlaamse Steden en Gemeenten VZW Bestuurder Bezoldigd
Vereniging van Vlaamse Steden en Gemeenten VZW Lid van het directiecomit Bezoldigd
Browaeys Joseph
Horebeke (Gemeente) Burgemeester (titelvoerend of wnd.) Bezoldigd
Verzekeringskantoor Vennoot-gepensioneerde Niet bezoldigd
Bruggeman Frank
Zelzate (Gemeente) Burgemeester (titelvoerend of wnd.) Bezoldigd
Intercommunale voor Energie (IVEG) Bestuurder Bezoldigd
Intercommunale voor Energie (IVEG) Lid van het directiecomit Bezoldigd
TMVW Bestuurder Bezoldigd
TMVW Lid van het directiecomit Bezoldigd
Politiezone Regio Puyenbroeck Lid van de politieraad Niet bezoldigd
Politiezone Regio Puyenbroeck Lid van het politiecollege Niet bezoldigd
FINEG NV Bestuurder Bezoldigd
Brandweerzone Post Gent Lid van de raad Niet bezoldigd
Ecluse Bestuurder Bezoldigd
Kastanjebolders Voorzitter Niet bezoldigd
LAC commissie OCMW Vertegenwoordiger Niet bezoldigd
Open VLD-SD Bestuurslid Niet bezoldigd
Bruggeman Hilde
Provincie Oost-Vlaanderen Bestendig gedeputeerde Bezoldigd
Blijdorp III Bestuurder Niet bezoldigd
Intercommunale Dender, Durme en Schelde Bestuurder Bezoldigd
Dendermondse Volkswoningen CVBA Bestuurder Bezoldigd
Overleg structuur Waas en Dender Bestuurder Niet bezoldigd
Toerisme Oost-Vlaanderen VZW Bestuurder Bezoldigd
Vereniging van de Vlaamse Provincies VZW Bestuurder Bezoldigd
Vereniging van de Vlaamse Provincies VZW Lid van het bureau Bezoldigd
Open VLD (Nationale afdeling) Bestuurder Niet bezoldigd
Open VLD (Plaatselijke afdeling) Bestuurder Niet bezoldigd
Open VLD (Provinciale afdeling) Bestuurder Niet bezoldigd
Pensioenfonds van de Provincie Oost-Vlaanderen Bestuurder Bezoldigd
Topsporthal Gent VZW Bestuurder Niet bezoldigd
Brughmans Bart
Brasschaat (Gemeente) OCMW-voorzitter Bezoldigd
Brasschaat (Gemeente) Schepen Bezoldigd
De Voorkempen H.E. CVBA Bestuurder Bezoldigd
Het SaS Sociaal Verhuurkantoor Voorkempen VZW Bestuurder Niet bezoldigd
Sociale Werkplaats Brasschaat VZW Bestuurder Niet bezoldigd
Aralea Tehuizen VZW Bestuurder Niet bezoldigd
Aralea VZW Bestuurder Niet bezoldigd
Plus-Drie Centrum Brasschaat VZW Bestuurder Niet bezoldigd
Zorgbedrijf Brasschaat Voorzitter van de raad van beheer Niet bezoldigd
Brugman Eline
Kortrijk (Stad) Fractievoorzitter in de gemeenteraad Bezoldigd 14/03/2016
Kortrijk (Stad) Gemeenteraadslid Bezoldigd 14/03/2016
IMOG Bestuurder Bezoldigd 17/05/2016
Politiezone Vlas Lid van de politieraad Bezoldigd 14/03/2016
Senior manager Bezoldigd
CK De Schouwburg Bestuurder Niet bezoldigd 14/03/2016
Brugmans Dominique
Engis (Commune d) Echevine Rmunr
Intercommunale dIncendie de Lige et Environs Administratrice et membre du comit Rmunr 18/01/2016
de gestion
78562 MONITEUR BELGE 11.08.2017 BELGISCH STAATSBLAD

Brugmans Dominique (suite/vervolg)


Commission communale de laccueil temps libre Prsidente Non rmunr
Commission des Seniors Prsidente Non rmunr
Commission paritaire locale Membre Non rmunr
LOuvrier chez lui Prsidente Non rmunr
Rgie communale autonome Engis Dveloppement Administratrice Rmunr
Rgie communale autonome immobilire Administratrice Rmunr
Zone de police Meuse - Hesbaye Membre du conseil de police Rmunr
PS USC section locale Membre du bureau Non rmunr
Brulard William
Pruwelz (Commune de) Echevin Rmunr
COPALOC enseignement Prsident Non rmunr
Mdiathque Prsident de la commission admini- Non rmunr
strative
Secrtaire de direction pdagogique Rmunr
AF Imagine - Les Amis runis - Daring Pruwelz - Prsident Non rmunr
Patrimoine du PZ
Comit de pilotage Prvention Membre Non rmunr
Internat autonome La Source Membre Non rmunr
Legs Major dHainaut Membre Non rmunr
Brulin Hugues
SPF Justice Directeur dencadrement Rmunr
Commission des jeux de hasard Membre supplant Rmunr
Ecole de plonge sous-marine Nre asbl Membre du conseil juridictionnel Non rmunr 13/11/2016
Brunelle Nathalie
IPALLE Administratrice Non rmunr
Brunet Sbastien
Institut wallon de lvaluation, de la prospective et de Administrateur gnral Rmunr
la statistique IWEPS
Institut des Comptes nationaux - ICN Administrateur Non rmunr 01/01/2016
Institut des Comptes nationaux - ICN Membre du Comit scientifique sur Rmunr 01/01/2016
les comptes nationaux
Institut interfdral de Statistique - IIS Vice-prsident Non rmunr 01/01/2016
Respect Seniors Administrateur Non rmunr
Universit de Lige Professeur Rmunr
Centre dEtudes en Habitat Durable Administrateur Non rmunr
Fonds de la Recherche Scientifique - FNRS / Fonds Membre du Comit de gestion Non rmunr 01/01/2016
pour la Recherche en Sciences humaines - FRESH
Bruninx Julien
Bassenge (Commune de) Echevin Rmunr
Intercommunale de Soins Spcialiss de Lige Administrateur Rmunr
Intercommunale de Soins Spcialiss de Lige Membre du comit de direction Rmunr
Maison du Tourisme de la Basse-Meuse Administrateur Non rmunr
Socit Royale dEncouragement lArt Wallon asbl Administrateur Non rmunr
Syndicat dinitiative Bassenge en Valle du Geer Administrateur Non rmunr
Bibliothque Saint-Victor asbl Administrateur Non rmunr
Reflets asbl Administrateur Non rmunr
Fonctionnaire Rmunr
Bruno Alice
Lint (Gemeente) Lid van de jeugdraad Niet bezoldigd
Lint (Gemeente) Lid van de seniorenraad Niet bezoldigd
Lint (Gemeente) Lid van de sportraad Niet bezoldigd
Lint (Gemeente) Schepen Bezoldigd
Lokaal Overleg Kinderopvang (LOK) Lid Niet bezoldigd
OVSG VZW Vertegenwoordiger van de gemeente Niet bezoldigd
N-VA Afdeling Lint Bestuurslid Niet bezoldigd
Sportregio Midden-Provincie ILV Lid van het beheerscomit Niet bezoldigd
Arrondissementele Bestuursvergadering Afdeling Ant- Lid Niet bezoldigd
werpen
Sales manager Bezoldigd
Bruno Angelo
Genk (Stad) Schepen Bezoldigd
Bediende Bezoldigd
Brusseel Ann
Senaat Deelstaatsenator Niet bezoldigd
Vlaams Parlement Parlementslid Bezoldigd
MONITEUR BELGE 11.08.2017 BELGISCH STAATSBLAD 78563

Brusseel Ann (suite/vervolg)


Anderlecht (Gemeente) Gemeenteraadslid Bezoldigd 27/10/2016
Politiezone Zuid Lid van de politieraad Bezoldigd 17/10/2016
Vrije Universiteit Brussel (VUB) Lid van de universiteitsraad Bezoldigd
Open VLD Afdeling Anderlecht Bestuurslid Niet bezoldigd 24/11/2016
Open VLD Regio Brussel Bestuurslid Niet bezoldigd 24/11/2016
R.A.P.P.E.L. Voorzitter Niet bezoldigd
Brusseleers Katleen
Tessenderlo (Gemeente) Gemeenteraadslid Bezoldigd
De Watergroep Bestuurder Bezoldigd
Limburg.net Bestuurder Bezoldigd
Bruylant Michel
Uccle (Commune d) Conseiller communal Rmunr
Brulabo Administrateur Rmunr
Le Val dUccle Administrateur Non rmunr
Zone de Police Uccle/Watermael-Boitsfort/Auderghem Membre du conseil de police Rmunr
Parascolaire dUccle asbl (Le) Administrateur Non rmunr
Formateur (indpendant complmen- Rmunr
taire)
Officier sapeur-Pompier Rmunr
Pdicure mdical (indpendant com- Rmunr
plmentaire)
Bruyninckx Eddy
De Scheepvaart NV Bestuurder Bezoldigd 31/12/2016
Maatschappij Linkerscheldeoever Bestuurder Bezoldigd
Karel de Grote Hogeschool VZW Bestuurder Niet bezoldigd
Havenbedrijf Antwerpen NV Gedelegeerd bestuurder Bezoldigd 31/12/2016
ING Lid van een regionaal comit Bezoldigd
NMBS Bestuurder Bezoldigd 31/12/2016
Port of Antwerp International NV Bestuurder Niet bezoldigd 31/12/2016
Railport Antwerpen NV Voorzitter Niet bezoldigd 31/12/2016
Amaris VZW Bestuurder Niet bezoldigd 31/12/2016
APEC VZW Bestuurder Niet bezoldigd 31/12/2016
BDM NV Bestuurder Bezoldigd
Brys Erwin
Puurs (Gemeente) OCMW-voorzitter Bezoldigd
Puurs (Gemeente) Schepen Niet bezoldigd
PWA Puurs - Sint-Amands Voorzitter Niet bezoldigd
Sociaal Verhuurkantoor Optrek VZW Voorzitter Niet bezoldigd
Welzijnskoepel Klein-Brabant Vaartland VZW Ondervoorzitter Niet bezoldigd
Spoor Twee VZW Bestuurder Bezoldigd
Bediende Bezoldigd
Brzakala Pierre
Soumagne (Commune de) Echevin Rmunr
SPABS - Lige Administrateur Non rmunr
Retrait Rmunr
Brzyk Liesbet
OPZ Geel Regeringscommissaris Bezoldigd
Vlaamse Regering. Viceminister-president Binnenlands Adjunct-kabinetschef Bezoldigd 16/12/2016
Bestuur, Inburgering, Wonen, Gelijke Kansen en
Armoedebestrijding
Mede-vennoot Niet bezoldigd
Buchsenschmidt Guy
Ministre de la Dfense Sous-chef dtat-major dun Dparte- Rmunr
ment
Institut Royal Suprieur de la Dfense IRSD Administrateur Non rmunr
Budin Alessandra
Beyne-Heusay (Commune de) Conseillre communale Non rmunr
Beyne-Heusay (Commune de) Prsidente de CPAS/Conseil de Rmunr
laction sociale
Comit daccompagnement Plan de Cohsion Sociale Membre Non rmunr
Comit de concertation commune-CPAS Membre Non rmunr
Commission locale davis de coupure Membre Non rmunr
CRIPEL Administratrice Non rmunr
Maison de lEmploi Vice-prsidente du comit Non rmunr
daccompagnement local largi
78564 MONITEUR BELGE 11.08.2017 BELGISCH STAATSBLAD

Budin Alessandra (suite/vervolg)


Association Interrgionale de Guidance et de Sant Administratrice Non rmunr
AIGS asbl
Comit spcial du service social du CPAS Membre Non rmunr
Fdration des CPAS wallons Membre Non rmunr
Amis de Bellaire asbl Prsidente Non rmunr
Experte administrative Rmunr
Bureau permanent du CPAS Membre Non rmunr
Comit Logement Commune-CPAS Membre Non rmunr
Comit spcial Insertion Emploi Membre Non rmunr
Comit spcial Jeunesse - Petite Enfance Membre Non rmunr
Home Net Service Administratrice Non rmunr
PS Union Socialiste Communale USC de Bellaire Secrtaire Non rmunr
PS Union Socialiste Communale USC de Beyne-Heusay Membre de la centrale Non rmunr
SPOT (Service de Professionnalisation de lOffre de Administratrice Non rmunr
Travail)
Budo Stefan
Heers (Gemeente) Schepen Bezoldigd 21/04/2016
Bediende Bezoldigd
Buurtcomit FV Penningmeester Niet bezoldigd
N-VA afdeling Heers Voorzitter Niet bezoldigd
Buelen Philippe
SOFICO Commissaire du gouvernement Rmunr
SOWALFIN Vice-prsident du conseil Rmunr
dadministration
Gouvernement wallon, Vice-prsidence, Travaux Chef/Directeur de cabinet Rmunr
publics, Sant, Action sociale et Patrimoine
NeWin sa Administrateur indpendant Rmunr
SOGEPA sa Vice-prsident Rmunr
SRIW Immobilier Administrateur - Prsident Rmunr
Cellule administrative transitoire pour la gestion de la Fonctionnaire dirigeant adjoint Non rmunr
fiscalit wallonne
Immo Circus Wallonie Administrateur indpendant Rmunr
Buelens Pieter
Londerzeel (Gemeente) Gemeenteraadslid Bezoldigd
INCOVO Bestuurder Bezoldigd
Politiezone K-L-M Lid van de politieraad Bezoldigd
Buelinckx Eddy
Halle (Stad) Schepen Bezoldigd
Eddys EBVBA Zaakvoerder Bezoldigd
Buidin Etienne
Ellezelles (Commune d) Echevin Rmunr
Centre culturel du Pays des Collines Administrateur Non rmunr
Promotion et Gestion des Infrastructures du Parc natu- Administrateur Non rmunr
rel du Pays des Collines
Mdecin Rmunr
Bultinck Gilles
Vosselaar (Gemeente) Schepen Bezoldigd
Jeugdwerking Vosselaar VZW Penningmeester Niet bezoldigd 15/02/2016
Jeugdwerking Vosselaar VZW Voorzitter Niet bezoldigd 15/02/2016
Toerisme Vosselaar VZW Bestuurslid Niet bezoldigd
Afdelingsmanager Bezoldigd 22/02/2016
Conversation Manager Bezoldigd 05/02/2016
Bultot Claude
Province de Namur Vice-prsident (du Conseil provincial) Rmunr
Hastire (Commune d) Bourgmestre (titulaire ou ff) Rmunr
BEP Environnement Administrateur Rmunr
IDEFIN Administrateur Rmunr
INASEP Administrateur et membre du comit Rmunr
de gestion
ORES Assets Administrateur Rmunr
Commission Locale de Dveloppement Rural CLDR Membre Non rmunr
SWDE Comit de zone/de secteur Vice-prsident Rmunr
Centre culturel local Administrateur Non rmunr
COPALOC Membre Non rmunr
Office du Tourisme communal Administrateur Non rmunr
MONITEUR BELGE 11.08.2017 BELGISCH STAATSBLAD 78565

Bultot Claude (suite/vervolg)


Zone de police Haute Meuse Membre du collge de police Non rmunr
Zone de secours Dinaphi Membre du conseil Non rmunr
PS Fdration de Dinant-Philippeville Membre Non rmunr
ORES Vice-prsident dun comit de secteur Rmunr
Centre sportif local asbl Prsident Non rmunr
Alter asbl Membre Non rmunr
Soutien aux Pays de la Francophonie asbl Prsident Non rmunr
Commission locale Chooz Membre Non rmunr
ONEM Expert technique temps partiel Rmunr 30/09/2016
Bultot Philippe
Province de Namur Dput provincial Rmunr
BEP Environnement Administrateur Rmunr
INASEP Administrateur et membre du comit Rmunr
de gestion
INASEP Membre du (dun) comit de con- Rmunr
certation
Fonds de garantie des btiments scolaires Membre du conseil de gestion Non rmunr
Entreprise de Travail Adapt CARP Philippeville Administrateur Non rmunr
Fondation Gouverneur Ren Close Administrateur Non rmunr
Zone de secours Dinaphi Membre du conseil Non rmunr
Zone de secours Nage Membre du conseil Non rmunr
Zone de secours Val de Sambre Membre du conseil Non rmunr
Conseil des Pouvoirs organisateurs de lenseignement Administrateur Non rmunr
officiel neutre subventionn CPEONS
Association des Provinces wallonnes APW Administrateur Rmunr
Service Social du Personnel asbl Administrateur Rmunr
Loth-Info scrl Administrateur Rmunr
Centre culturel rgional Action Sud Viroinval Administrateur Non rmunr
Cercle questre Gesves asbl Administrateur Non rmunr
CIVADIS (anciennement Adehis sa) Administrateur Rmunr
Ermitage asbl Administrateur Non rmunr
Province de Namur - Comit particulier de Ngocia- Reprsentant Non rmunr
tion / Comit suprieur de Concertation
Province de Namur - COPALOC Prsident Non rmunr
Province de Namur - COPALOC des Centres Psycho- Membre Non rmunr
Mdico-Sociaux
Burgeon Colette
La Louvire (Ville de) Prsidente de CPAS/Conseil de Rmunr
laction sociale
Office de la naissance et de lenfance ONE section loc- Prsidente Non rmunr
ale
Commission de lAide Sociale - Bruxelles Prsidente Rmunr
Commission de rnovation urbaine Membre Non rmunr 29/06/2016
Conseil Consultatif pour loccupation des travailleurs Vice-prsidente Rmunr
trangers
Communaut urbaine du Centre CUC Administratrice Non rmunr
Fraternelle sc (La) Membre Non rmunr
Home Gai Logis Administratrice Non rmunr
La Louvire Plus asbl Administratrice Non rmunr
Association des Anciens de lAthne provincial de Membre Non rmunr
Morlanwelz
Le Snark asbl - Centre Psychothrapeutique et Pdago- Prsidente Non rmunr
gique
Centre de Logopdie Richard Gondry Membre Non rmunr
Femmes prvoyantes socialistes FPS section locale Membre Non rmunr
PS Section Locale Secrtaire politique Non rmunr
Rseau Solidaris Prsidente (section locale) Non rmunr
Les Etangs de Strpy Administratrice Non rmunr
Association des prsidents des CPAS de la CUC Membre Non rmunr
Creno Membre puis secrtaire Non rmunr
Femmes prvoyantes socialistes FPS de Charleroi- Membre Non rmunr
Centre-Soignies
PAC Haine-Saint-Pierre Membre Non rmunr
Burnet Philippe
Philippeville (Commune de) Conseiller communal Rmunr
Bureau Economique de la Province de Namur Administrateur et membre du comit Rmunr
de direction
78566 MONITEUR BELGE 11.08.2017 BELGISCH STAATSBLAD

Burnet Philippe (suite/vervolg)


Rgie communale autonome sportive Administrateur Non rmunr
Zone de police Hermeton et Heure Membre du conseil de police Rmunr
Ecole Notre-Dame Enseignement spcialis asbl Administrateur Non rmunr
Entreprise de travail adapt Atelier 85 asbl Administrateur Non rmunr
Le Coup de Main asbl Administrateur Non rmunr
CDH Section locale Prsident Non rmunr
Centre Mutien-Marie et Maisons de lEspoir asbl Administrateur Non rmunr
Enseignant Rmunr 29/02/2016
Retrait Rmunr 01/03/2016
Geco asbl Administrateur Non rmunr 01/06/2016
Burnotte Annick
Bastogne (ville de) Echevine Rmunr
Agence immobilire sociale Nord-Luxembourg Administratrice Non rmunr
Centre culturel communal Administratrice Non rmunr
La Terrienne du Luxembourg sc Vice-prsidente du conseil Non rmunr
dadministration
SLP de la Haute Ardenne scrl Administratrice Non rmunr
Employe (coordinatrice) Rmunr
Baby Service asbl Administratrice Non rmunr
Vie Fminine - Initiative enfance - lcole buissonnire Administratrice Non rmunr
Burnotte Vronique
Nassogne (commune de) Conseillre communale Rmunr
Association Intercommunale pour la Valorisation des Administratrice Rmunr
Eaux du Luxembourg
BEP Crmatorium Administratrice Rmunr
Commission Locale de Dveloppement Rural CLDR Membre Non rmunr
COPALOC Membre Non rmunr
Employe Rmunr
Buron Isabelle
Marche-en-Famenne (commune de) Echevine Rmunr
Conseil consultatif communal des Ans Membre Non rmunr
CDH Section locale Membre Non rmunr
Conseil consultatif de la culture Membre Non rmunr
Consilio Bureau davocats scrl Administratrice Rmunr
Burtaux Jonathan
Sombreffe (Commune de) Echevin Rmunr
Maison du Tourisme Sambre-Orneau Administrateur Non rmunr
Crdal Plus asbl Administrateur Non rmunr 17/03/2016
Employ - Analyste crdit Rmunr
Burton Andr
Stavelot (Commune de) Echevin Rmunr
Commission communale conomique Membre Non rmunr
Centre culturel de Stavelot Vice-prsident Non rmunr
Espaces Tourisme & Culture Administrateur Non rmunr
Maison du Tourisme Administrateur Non rmunr
Office du Tourisme communal Membre Non rmunr
Comit de ngociation et de concertation syndicale Membre Non rmunr
Retrait Rmunr
Burton Emmanuel
Chambre des Reprsentants Reprsentant Rmunr
Villers-la-Ville (Commune de) Bourgmestre (titulaire ou ff) Rmunr
Energie Brabant wallon EBW Administrateur Rmunr
Rgie communale autonome Administrateur Non rmunr
ALBW asbl Administrateur Non rmunr
Oeuvres sociales de la Mutualit librale du canton de Vice-prsident Non rmunr
Genappe
Abbaye de Villers-la-Ville asbl Administrateur Non rmunr
Agriculteur Rmunr
Conseil des bourgmestres de la Commission perma- Membre Non rmunr 04/10/2016
nente de la Police locale
Burton Laurent
Chaudfontaine (Commune de) Echevin dlgu aux fonctions de Rmunr
Bourgmestre
Chaudfontaine promotion Administrateur Non rmunr
Foyer culturel communal Administrateur Non rmunr
MONITEUR BELGE 11.08.2017 BELGISCH STAATSBLAD 78567

Burton Laurent (suite/vervolg)


Rgie communale autonome RCA Prsident Non rmunr
Royal Syndicat dInitiative de Chaudfontaine Administrateur Non rmunr
Zone de police SECOVA Membre du collge et du conseil de Non rmunr
police
Fabrique Nationale FN Herstal Administrateur Rmunr
Fdration thermale de Belgique Administrateur Non rmunr
MEUSINVEST Prsident du conseil dadministration Rmunr
La Noria Prsident Non rmunr
Gouvernement fdral, Pensions Directeur de la Communication Rmunr
Lige Mtropole - Confrence des bourgmestres Reprsentant communal Non rmunr
Bury Stphanie
Genappe (Commune de) Echevine Rmunr
Commission communale de lagriculture Prsidente Non rmunr
Commission Communale de lEnseignement Prsidente Non rmunr 30/11/2016
Conseil de participation Prsidente Non rmunr
COPALOC Membre Non rmunr
Syndicat dInitiative communal Vice-prsidente Non rmunr
Fabrique dEglise de Baisy-Thy Membre Non rmunr
Employe administrative Rmunr
Made in BW Vice-Prsidente Non rmunr
Busine Michal
Celles (Commune de) Conseiller communal Rmunr 15/01/2016
Celles (Commune de) Prsident de CPAS/Conseil de Rmunr
laction sociale
Agence locale pour lEmploi Prsident Non rmunr
Heures Claires (les) sc Administrateur Rmunr
Enseignant Rmunr
Busine Philippe
Gerpinnes (Commune de) Bourgmestre (titulaire ou ff) Rmunr
IGRETEC Administrateur Rmunr
IGRETEC Membre du comit de gestion Rmunr
Zone de police GERMINALT Vice-prsident Non rmunr
Muse des Marches de lAMFESM Administrateur Non rmunr
Busselot Pieter
Halle (Stad) Gemeenteraadslid Bezoldigd 25/10/2016
Halle (Stad) Schepen Bezoldigd 25/10/2016
CD&V (Plaatselijke afdeling) Bestuurslid Niet bezoldigd
Werfleider/landmeter Bezoldigd
Bibliotheek Halle Raad van de bibliotheek Niet bezoldigd
Butaye Gerda
Alveringem (Gemeente) Gemeenteraadslid Bezoldigd
IVVO Bestuurder Bezoldigd
IVVO Lid van het directiecomit Bezoldigd
Alveringem (Gemeente) Lid commissie ruilverkaveling Bezoldigd
BGSG Stavele Bestuurslid Niet bezoldigd
VABS Alveringem Voorzitster Niet bezoldigd
Buttiens Huguette
Verlaine (Commune de) Echevine Rmunr
Rgie communale autonome Administratrice Non rmunr
Secrtaire comptable Rmunr
Buyck Vronique
Ardooie (Gemeente) Schepen Bezoldigd
Open VLD (Plaatselijke afdeling) Bestuurder Niet bezoldigd
Notarieel jurist Bezoldigd
Buydens Marleen
Denderleeuw (Gemeente) Gemeenteraadslid Bezoldigd
ILvA (Intercommunale) Bestuurder Bezoldigd 22/03/2016
ILvA (Intercommunale) Lid van het directiecomit Bezoldigd 08/03/2016
Intergem (Intercommunale) Lid van een regionaal bestuurscomit Bezoldigd 01/04/2016
SOLvA (Intercommunale) Bestuurder Bezoldigd 20/06/2016
Bibliotheek Denderleeuw Lid van het beheersorgaan Niet bezoldigd
Buys Rosette
Buggenhout (Gemeente) OCMW-voorzitter Bezoldigd
Buggenhout (Gemeente) Schepen Niet bezoldigd
78568 MONITEUR BELGE 11.08.2017 BELGISCH STAATSBLAD

Buys Rosette (suite/vervolg)


Open VLD (Plaatselijke afdeling) Bestuurslid Niet bezoldigd
Advocaat Bezoldigd
Woonaksent VZW Voorzitter Niet bezoldigd
Buyse Christian
Inter-Regies Bestuurder Bezoldigd
Publilec CVBA Bestuurder Bezoldigd
Publilum NV Bestuurder Bezoldigd
Algemeen directeur Bezoldigd
Financieel directeur Niet bezoldigd
Ciriec Bestuurder Niet bezoldigd
V.E.H. Bestuurder Niet bezoldigd
Buyse Frans
De Panne (Gemeente) OCMW-voorzitter Bezoldigd
De Panne (Gemeente) Schepen Bezoldigd
Buyse Jutta
Vorst (Gemeente) Schepen Bezoldigd
Federatie van Socialistische Mutualiteiten van Brabant Bestuurder Niet bezoldigd 30/06/2016
VIVA-SVV Brabant VZW Bestuurder Niet bezoldigd 30/06/2016
European Lotteries association Adjunct secretaris-generaal Bezoldigd 01/06/2016
FSMB MOB Bestuurder Niet bezoldigd 31/10/2016
The European Lotteries General Delegate Bezoldigd 30/06/2016
Buyse Pieter
Dendermonde (Stad) Burgemeester (titelvoerend of wnd.) Bezoldigd
Dendermonde (Stad) Voorzitter van de gemeenteraad Niet bezoldigd
FINGEM Bestuurder Bezoldigd
FINGEM Lid van het directiecomit Bezoldigd
INTERGEM Bestuurder Bezoldigd
INTERGEM Voorzitter van een regionaal Bezoldigd
bestuurscomit
Bloemencorso Sint-Gillis-bij-Dendermonde VZW Voorzitter van het inrichtend comit Niet bezoldigd
Brandweerzone Oost Ondervoorzitter van de zoneraad Niet bezoldigd
Intermixt Bestuurder Bezoldigd
Intermixt Ondervoorzitter van de Vlaamse Bezoldigd
gewestelijke raad
Ros Beiaardcomit VZW Voorzitter Niet bezoldigd
CD&V Afdeling Dendermonde Bestuurslid Niet bezoldigd
CD&V Afdeling Dendermonde Bureaulid Niet bezoldigd
CD&V Provincie Oost-Vlaanderen Bestuurslid Niet bezoldigd
Eandis CVBA Voorzitter Bezoldigd
Eandis CVBA Voorzitter van het HR-comit Bezoldigd
Eandis CVBA Voorzitter van het strategisch comit Bezoldigd
Leraar (deeltijds) Bezoldigd
Fluvius Voorzitter Bezoldigd 27/12/2016
Buyse Rik
Provincie West-Vlaanderen Lid van de PROCORO Bezoldigd
Provincie West-Vlaanderen Provincieraadslid Bezoldigd
Wielsbeke (Gemeente) Schepen Bezoldigd
FIGGA Bestuurder Bezoldigd
WVI Vertegenwoordiger Niet bezoldigd
RESOC Vertegenwoordiger Niet bezoldigd
Vereniging van Vlaamse Steden en Gemeenten VZW Vertegenwoordiger Niet bezoldigd
Axio NV Gedelegeerd bestuurder Niet bezoldigd
Storm Wielsbeke NV Bestuurder Bezoldigd
Themelio NV Gedelegeerd bestuurder Niet bezoldigd
Buysmans Hilde
Hoeselt (Gemeente) OCMW-voorzitter Bezoldigd
Hoeselt (Gemeente) Schepen Niet bezoldigd
Forum Lokale Werkgelegenheid Lid Niet bezoldigd
Buysrogge Peter
Kamer van volksvertegenwoordigers Volksvertegenwoordiger Bezoldigd
Sint-Niklaas (Stad) Gemeenteraadslid Bezoldigd
Sint-Niklaas (Stad) Schepen Bezoldigd
Medisch Oost-Vlaanderen VZW Bestuurder Bezoldigd 04/03/2016
N-VA Partijraadslid Niet bezoldigd
MONITEUR BELGE 11.08.2017 BELGISCH STAATSBLAD 78569

Buysrogge Peter (suite/vervolg)


N-VA (Arrondissementele afdeling) Bestuurslid Niet bezoldigd
N-VA (Plaatselijke afdeling) Bestuurslid Niet bezoldigd
Burensportdienst Waasland Lid van het beheerscomit Niet bezoldigd
Buysschaert Sandy
Blankenberge (Stad) Gemeenteraadslid Bezoldigd
Blankenberge (Stad) Lid van een commissie Bezoldigd
IKWV Bestuurder Bezoldigd 21/03/2016
Politiezone Blankenberge/Zuienkerke Lid van de politieraad Bezoldigd
Beweging.net (Plaatselijke afdeling) Bestuurslid Niet bezoldigd
CD&V (Plaatselijke afdeling) Bestuurslid Niet bezoldigd
Davidsfonds Afdeling Blankenberge Bestuurslid Niet bezoldigd
Bediende Bezoldigd
AGB Blankenberge Bestuurder Niet bezoldigd
KWB afdeling Blankenberge Secretaris Niet bezoldigd
Buysse Dominique
Provincie Oost-Vlaanderen Provincieraadslid Bezoldigd
Assenede (Gemeente) OCMW-voorzitter Bezoldigd 01/01/2016
Assenede (Gemeente) Schepen Bezoldigd
Plaatselijk Werkgelegenheidsagentschap Assenede Bestuurslid Niet bezoldigd
Scholengemeenschap Meetjesland Bestuurder Niet bezoldigd
SP.a (Plaatselijke afdeling) Bestuurslid Niet bezoldigd
Maatschappelijk assistent Bezoldigd
AanZ Lid van het dagelijks bestuur Niet bezoldigd
Drugpunt politiezone Assenede-Evergem Lid van de stuurgroep Niet bezoldigd
Jeugdtheater Triangel Bestuurslid Niet bezoldigd
Provinciaal Management Comit Bestuurder Niet bezoldigd
Regionaal Welzijnsoverleg (RWO) Meetjesland Bestuurder Niet bezoldigd
Buysse Jan
Bertem (Gemeente) Schepen Bezoldigd 29/08/2016
INCOVO Secretaris-directeur Bezoldigd
INTERZA Algemeen directeur Bezoldigd
Interafval Lid van de plenaire vergadering Niet bezoldigd
Oudervereniging De Schalm Bestuurslid Niet bezoldigd
De Eglantier VZW Bestuurder Niet bezoldigd
Gezinsbond Afdeling Bertem Bestuurslid Niet bezoldigd
Buysse Manuel
Damme (Stad) Gemeenteraadslid Bezoldigd
Interbad Bestuurder Bezoldigd
Scholengemeenschap Meetjesland Directeur cordinatie Bezoldigd
Schooldirecteur Bezoldigd
Buytaert Pascal
Sint-Gillis-Waas (Gemeente) OCMW-voorzitter Bezoldigd
Sint-Gillis-Waas (Gemeente) Schepen Niet bezoldigd
Advocaat Bezoldigd
KFC Sp. Sint-Gillis-Waas Secretaris Niet bezoldigd
Byl Bruno
Zwijndrecht (Gemeente) Schepen Bezoldigd
Water-Link Bestuurder Bezoldigd
Zwijndrechtse Huisvestingsmaatschappij CVBA Bestuurder Bezoldigd
CD&V Afdeling Zwijndrecht Bestuurslid Niet bezoldigd
Bediende Bezoldigd
Byttebier Adelheid
Schaarbeek (Gemeente) Schepen Bezoldigd
Politiezone Schaarbeek/Sint-Joost/Evere Lid van de politieraad Bezoldigd
Festival van Vlaanderen Internationaal Brussel VZW Bestuurder Niet bezoldigd
Pensioenfonds van de leden van het Brussels Parle- Bestuurder Bezoldigd
ment
Vereniging gewezen raadsleden RVG Voorziitter Niet bezoldigd
Byttebier Koen
Kortrijk (Stad) Schepen Bezoldigd
Intercommunale Leiedal Bestuurder Bezoldigd
RESOC Zuid-West-Vlaanderen Bestuurder Niet bezoldigd
Eurometropool Lille-Kortrijk-Tournai Lid van het bureau Niet bezoldigd
Open VLD Afdeling Kortrijk Bestuurslid Niet bezoldigd
78570 MONITEUR BELGE 11.08.2017 BELGISCH STAATSBLAD

Byttebier Koen (suite/vervolg)


De Kortrijkzaan VZW Voorzitter Niet bezoldigd
My Machine VZW Voorzitter Niet bezoldigd
Xenia BVBA Zaakvoerder Bezoldigd
Cabay Evrard
Aubel (Commune d) Conseiller de CPAS/Conseil de Non rmunr
laction sociale
Association intercommunale dOeuvres mdico-sociales Administrateur Non rmunr
de Moresnet et environs
Evrard Cabay sa Administrateur-dlgu Rmunr
Cabergs Johan
Wellen (Gemeente) Schepen Bezoldigd
Demerbekken Afgevaardigde van de gemeente Niet bezoldigd
Politiezone Kanton Borgloon Lid van de politieraad Bezoldigd 29/12/2016
ACOD-LRB Bestuurslid Niet bezoldigd
Koninklijke Harmonie De Kluchtige Vrienden VZW Ondervoorzitter Niet bezoldigd
Ambtenaar Bezoldigd
SP.a-ROB Wellen Penningmeester Niet bezoldigd
Cabiaux Vronique
AEI - Agence pour lEntreprise et lInnovation Directrice gnrale Rmunr
Universit Libre de Bruxelles Charge de cours (5%) Rmunr
CHU Erasme Membre du comit de gestion Non rmunr
Armis Administratrice Non rmunr
Cabooter Koen
Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid Lid van het beheerscomit Bezoldigd
Rijksdienst voor Sociale Zekerheid (beheer) Lid van het beheerscomit Bezoldigd
Belgische Vereniging voor Arbeidsverhoudingen VZW Lid Niet bezoldigd
Nationale Arbeidsraad (NAR) Lid Bezoldigd
Nationale Arbeidsraad (NAR) Lid van de raad Bezoldigd
Adviseur Bezoldigd
Aanvullend Paritair Comit voor de Bedienden (PC Lid Niet bezoldigd
nr. 200)
Aanvullend Paritair Comit voor de Bedienden (PC Lid Niet bezoldigd
nr. 200) - Paritair Leercomit
Aanvullend Paritair Comit voor de Bedienden (PC Bestuurder Niet bezoldigd
nr. 200) - Sociaal Fonds
Aanvullend Paritair Comit voor de Bedienden (PC Lid van het directiecomit Niet bezoldigd
nr. 200) - Sociaal Fonds
Aanvullend Paritair Comit voor de werklieden (PC Lid van het beheerscomit Niet bezoldigd
nr. 100) - Fonds voor de vorming van de arbeiders die
tot de bevoegdheid van het aanvullend paritair comit
voor de werklieden behoren (OpFo 100)
Aanvullend Paritair Comit voor werklieden (PC 100) Lid Niet bezoldigd
Adviescommissie met het oog op het bekomen van Lid Niet bezoldigd
bepaalde afwijkingen inzake het stelsel van werkloos-
heid met bedrijfstoeslag
CEVORA VZW Bestuurder Niet bezoldigd
Commissie Ondernemingsplannen Lid Bezoldigd
Economische en Sociale Raad van Advies van de Bene- Lid Bezoldigd
lux Economische Unie
Paritair Comit voor de bedienden uit de voedingsnij- Lid Niet bezoldigd
verheid (PC 220)
Paritair Comit voor de bedienden uit de voedingsnij- Lid Niet bezoldigd
verheid (PC 220) - Waarborg- en Sociaal Fonds voor de
bedienden uit de voedingsindustrie
Paritair Comit voor de voedingsnijverheid (PC 118) Lid Niet bezoldigd
Paritair Comit voor de voedingsnijverheid (PC 118) - Lid Niet bezoldigd
Waarborg- en Sociaal Fonds voor de voedingsnijver-
heid
Paritair Comit voor de zelfstandige klienhandel (PC Lid Niet bezoldigd 13/10/2016
201)
Sociale Inlichtingen- en Opsporingsdienst (SIOD) Lid van de algemene raad van part- Niet bezoldigd
ners
UEAPME Lid van de working group labour Niet bezoldigd
market
UEAPME Lid van het social affairs committee Niet bezoldigd
Cabus Peter
Vlaamse overheid. Departement Ruimtelijke Ordening, Secretaris-generaal Bezoldigd
Woonbeleid en Onroerend Erfgoed
Rubiconfonds Secretaris-generaal Niet bezoldigd
MONITEUR BELGE 11.08.2017 BELGISCH STAATSBLAD 78571

Cabus Peter (suite/vervolg)


Woonpunt Mechelen CVBA Bestuurder Bezoldigd
Professor (10%) Bezoldigd
Managementcomit Beleidsdomein Ruimtelijke Orde- Voorzitter Niet bezoldigd
ning, Woonbeleid en Onroerend Erfgoed
Tijdelijke Brownfieldcel Lid Bezoldigd
Voorzitterscollege Vlaamse Overheid Ondervoorzitter Niet bezoldigd
Caby Jean-Marie
La Hulpe (Commune de) Prsident de CPAS/Conseil de Rmunr
laction sociale
Conseil darrondissement daide la jeunesse CAAJ Co-prsident de la commission CPAS Non rmunr
CAAJ
Gestion du Domaine de Chastre asbl Administrateur Non rmunr
Espace rencontre Le Chne asbl Secrtaire Non rmunr
Caravelles asbl Administrateur Non rmunr
FILE Administrateur Non rmunr
La Hulpe lacit asbl Administrateur Non rmunr
Office de la Naissance et de lEnfance Directeur du SASPE Reine Astrid Rmunr
PIKLER international (Lczy) Administrateur Non rmunr
Caby Jean-Paul
Tournai (Ville de) Conseiller de CPAS/Conseil de Rmunr
laction sociale
IMSTAM Administrateur Rmunr
Cacciatore Gianni
Genk (Stad) Lid van de GECORO Niet bezoldigd
Genk (Stad) Schepen Bezoldigd 16/09/2016
Inter-Energa Bestuurder Bezoldigd 15/09/2016
Landwaarts CVBA Bestuurder Bezoldigd 16/09/2016
Nationaal Park Hoge Kempen Lid van de stuurgroep Niet bezoldigd 16/09/2016
Nieuw Dak CVBA Voorzitter Bezoldigd 16/09/2016
Vereniging van Vlaamse Huisvestingsmaatschappijen Bestuurder Niet bezoldigd 16/09/2016
Poliklinieken De Voorzorg VZW Bestuurder Niet bezoldigd
PRO Genk Bestuurslid Niet bezoldigd
Apotheken De Voorzorg CVBA Bestuurder Niet bezoldigd
Optieken en Hoorcentrum De Voorzorg CVBA Bestuurder Niet bezoldigd
Voetbalclub Caf Boxberg Bestuurslid Niet bezoldigd
Troef VZW Voorzitter Niet bezoldigd
Bediende Bezoldigd
Cacciatore Melina
Fleurus (ville de) Echevine Rmunr
Agence locale pour lEmploi de Fleurus Prsidente Non rmunr
Crdit hypothcaire O. Bricoult (Le) Administratrice Rmunr
Fleurus Culture asbl Administratrice Non rmunr
Rcr-Seniors asbl Prsidente Non rmunr
Zone de police BRUNAU Membre du conseil de police Rmunr
Travailleuse mdico-sociale Rmunr
Bibliothque de Fleurus Administratrice Non rmunr
Cadiat Pascale
SPF Emploi, Travail et Concertation sociale Directrice dencadrement Rmunr
Cadranel Benjamin
Uccle (Commune d) Conseiller communal Rmunr
citydev.brussels Administrateur gnral Rmunr
Socit rgionale du Port de Bruxelles Administrateur Rmunr
The Brussels Airport Company sa Administrateur Rmunr
Ecole des jeunes de lUnion Saint-Gilloise Vice-prsident du conseil Non rmunr
dadministration
Flagey asbl Administrateur Non rmunr
AISU Administrateur Non rmunr
Caers Yves
Ranst (Gemeente) Gemeenteraadslid Bezoldigd
IKA Bestuurder Bezoldigd
IVEKA Lid van een regionaal bestuurscomit Bezoldigd
PIDPA Bestuurder Bezoldigd
Caerts Vronique
Lommel (Stad) Schepen Bezoldigd
Nolimpark DV Bestuurder Bezoldigd
78572 MONITEUR BELGE 11.08.2017 BELGISCH STAATSBLAD

Caerts Vronique (suite/vervolg)


Autonoom Gemeentebedrijf Patrimonium Lommel Bestuurslid Niet bezoldigd
Bosland Lid beheerscomit Niet bezoldigd
Toerisme Limburg Lid stuurgroep Niet bezoldigd
Toerisme Lommel VZW Voorzitter van de raad van bestuur Niet bezoldigd
Toerisme Lommel VZW Voorzitter van het dagelijks bestuur Niet bezoldigd
Open VLD Afdeling Lommel Bestuurslid Niet bezoldigd
Open VLD Kanton Neerpelt Bestuurslid Niet bezoldigd
Lommelse Ondernemersclub VZW Bestuurslid Niet bezoldigd
Focus Noord Bestuurslid Niet bezoldigd
Caes Arlette
Herent (Gemeente) Schepen Bezoldigd
De Watergroep Lid van een provinciaal comit Bezoldigd
Socialistische Aktie en Solidariteit van Brabant VZW Bestuurder Bezoldigd
Socialistische Eendracht en Solidariteit van het Arron- Bestuurder Bezoldigd
dissement Leuven VZW
Socialistische Mutualiteit van Brabant Bestuurder Bezoldigd
SP.a (Plaatselijke afdeling) Bestuurslid Niet bezoldigd
VIVA-SVV Brabant VZW Bestuurder Bezoldigd
VIVA-SVV VZW Afdelingsvoorzitter Niet bezoldigd
Administratief medewerker Bezoldigd
Caes Raphal
Comblain-au-Pont (Commune de) Echevin Rmunr
Comit de concertation commune-CPAS Membre Non rmunr
Comit des ftes de Poulseur Prsident Non rmunr
Zone de police du Condroz Membre du conseil de police Rmunr
La Teignouse asbl Administrateur Non rmunr
PS Section locale Membre du bureau Non rmunr
CCATM et CLDR Membre Non rmunr
Plan stratgique scurit et prvention (PSSP) Manager de contrat Non rmunr
Royal Syndicat dInitiative de Comblain-Poulseur Membre Non rmunr
Caeyers Wim
Mol (Gemeente) OCMW-voorzitter Bezoldigd
Mol (Gemeente) Schepen Bezoldigd
CIPAL Lid van een adviescomit Bezoldigd
Beschut Wonen Bestuurslid Niet bezoldigd
Molse Bouwmaatschappij voor de Huisvesting CVBA Bestuurder Bezoldigd 01/01/2016
Welzijnszorg Kempen Bestuurder Bezoldigd
CGG Kempen VZW Voorzitter Bezoldigd
Docent Bezoldigd
De Sprong VZW Bestuurder Niet bezoldigd
Dienstenfirma Baldemo CVBA-SO Bestuurder Niet bezoldigd
KWB Mol-Achterbos Voorzitter Niet bezoldigd
Lidwina Stichting Bestuurder Niet bezoldigd
VVKSM Tijl & Nele Mol-Achterbos VZW Voorzitter Niet bezoldigd
Caffonette Yves
Thuin (Ville de) Conseiller communal Rmunr
IPFH Membre du comit de direction Non rmunr
IPFH Vice-prsident Rmunr
ORES Assets Administrateur Rmunr
Foyer de la Haute Sambre sc (le) Administrateur Rmunr
Zone de police GERMINALT Membre du conseil de police Rmunr
Retrait Rmunr
Caglar Ali
Genk (Stad) Lid van de sportraad Niet bezoldigd
Genk (Stad) Schepen Bezoldigd
Inter-Aqua Bestuurder Bezoldigd
Limburg.net Bestuurder Bezoldigd
Vereniging voor Openbaar Groen VZW Voorzitter Niet bezoldigd
Casa Papa Giovanni VZW Bestuurder Niet bezoldigd
Limburgse Vleugels VZW Bestuurder Niet bezoldigd
Turkse Oudervereniging Genk VZW Bestuurder Niet bezoldigd
Turkse Unie van Belgi VZW Bestuurder Niet bezoldigd
Cali Filippo
Boussu (Commune de) Conseiller communal Rmunr
MONITEUR BELGE 11.08.2017 BELGISCH STAATSBLAD 78573

Cali Filippo (suite/vervolg)


Intercommunale de Sant Harmegnies - Rolland Administrateur Rmunr
Commission communale des Finances Membre Rmunr
BHP Logements sc Administrateur Rmunr
Maison du Tourisme de la Rgion de Mons Administrateur Non rmunr
C.G.ANT Grant Rmunr
Universal Immo sa Administrateur - dlgu Non rmunr
Calice Benjamin
Couvin (ville de) Conseiller communal Rmunr
Couvin (ville de) Prsident de CPAS/Conseil de Rmunr
laction sociale
BEP Environnement Administrateur Rmunr
BEP Environnement Membre du comit de direction Rmunr
Commission rgionale dAmnagement du territoire Membre supplant Non rmunr
Conseil cyngtique des Grands Bois de Chimay, Cou- Administrateur Non rmunr
vin et Viroinval
Conseil suprieur wallon de la Chasse Membre Non rmunr
Maison de lUrbanisme de lArrondissement de Philip- Administrateur Non rmunr
peville
Collaborateur parlementaire Rmunr
Callaert Luc
Lebbeke (Gemeente) Gemeenteraadslid Bezoldigd
Lebbeke (Gemeente) Lid van een commissie Bezoldigd
Lebbeke (Gemeente) Voorzitter van diverse commissies Bezoldigd
Farys Lid van het directiecomit Bezoldigd
Autonoom Gemeentebedrijf Lebbeke Lid van het directiecomit Bezoldigd
Open VLD Afdeling Lebbeke Bestuurslid Niet bezoldigd
Accountmanager Bezoldigd
Contactpersoon veiligheid Bezoldigd
Callaert Maxime
Sint-Niklaas (Stad) Gemeenteraadslid Bezoldigd
De Watergroep Lid van een provinciaal bureau Bezoldigd
De Watergroep Lid van een provinciaal comit Bezoldigd
Interwaas Bestuurder Bezoldigd
Parlementair medewerker Bezoldigd
Callaerts Jurgen
Rumst (Gemeente) Schepen Bezoldigd
Rumst (Gemeente) Voorzitter van de gemeenteraad Niet bezoldigd
IKA Bestuurder Bezoldigd
IKA Lid van het directiecomit Bezoldigd
Politiezone Rupel Lid van de politieraad Bezoldigd
N-VA Afdeling Rumst Bestuurslid Niet bezoldigd
Zaalvoetbalclub VVV Penningmeester Niet bezoldigd 01/07/2016
Adviseur Bezoldigd
Callebaut Kristof
Herzele (Gemeente) Gemeenteraadslid Bezoldigd
TMVW Lid van het directiecomit Bezoldigd
Politiezone Herzele/Sint-Lievens-Houtem/Zottegem Lid van de politieraad Bezoldigd
Jurist Bezoldigd
TMVW Lid van het directiecomit Aanvul- Bezoldigd
lende Diensten
Callegari Elisabetta
Ecetia Finances Administratrice Non rmunr
Centre Hospitalier Chrtien CHC Administratrice Non rmunr
TEB Foncire sa Administratrice Non rmunr
TEB Participations sa Administratrice Non rmunr
Belfius Foundation Administratrice Non rmunr
CHC New Def Administratrice Non rmunr
Fairtrade Belgium Administratrice Non rmunr
Syneco Administratrice Non rmunr
Callens Karlos
Ardooie (Gemeente) Burgemeester (titelvoerend of wnd.) Bezoldigd
GASELWEST (Intercommunale) Bestuurder Bezoldigd
Callens Kristof
Kruishoutem (Gemeente) Schepen Bezoldigd
Gaselwest CVBA Lid van een regionaal bestuurscomit Niet bezoldigd
78574 MONITEUR BELGE 11.08.2017 BELGISCH STAATSBLAD

Callens Kristof (suite/vervolg)


IMOG Bestuurder Bezoldigd
Regionaal Landschap Vlaamse Ardennen VZW Bestuurder Bezoldigd
CD&V (Nationale afdeling) Bestuurder Niet bezoldigd
CD&V Afdeling Kruishoutem Secretaris Niet bezoldigd
CD&V Provincie Oost-Vlaanderen Bestuurder Niet bezoldigd
CD&V Regio Vlaamse Ardennen Bestuurder Niet bezoldigd
Jumping Waregem Voorzitter Niet bezoldigd
Adjunct-kabinetssecretaris Bezoldigd
CVK Management Zaakvoerder Bezoldigd
Gulden Eicomit Vertegenwoordiger van de gemeente Niet bezoldigd
Kerstcomit Nokere Bestuurder Niet bezoldigd
LEquino Voorzitter Niet bezoldigd
Nocra Bestuurder Niet bezoldigd
t Eierdopje Voorzitter van de redactieraad Niet bezoldigd
Callewaert Sven
Menen (Stad) Gemeenteraadslid Bezoldigd
Menen (Stad) Lid van diverse commissies Bezoldigd
FIGGA Bestuurder Bezoldigd
MIROM Menen Bestuurder Bezoldigd
MIROM Menen Lid van het directiecomit Bezoldigd
MIROM Roeselare Bestuurder Bezoldigd
AGB Menen Bestuurder Bezoldigd
Calmant Pascale
Huy (ville de) Conseillre de CPAS/Conseil de Rmunr
laction sociale
CHR Huy Administratrice Rmunr
CCATM Membre Rmunr
ALEM asbl Secrtaire Non rmunr
Centre dInformation et dEducation Populaire CIEP Membre Non rmunr
Centre de sant mentale asbl Rviseur aux comptes Non rmunr
CDH Section locale Vice-prsidente Non rmunr
CSC interprofessionnel Huy Membre Non rmunr
Plate-forme CAAJ/CPAS Co prsidente Non rmunr
Calmeyn Alexis
Drogenbos (Gemeente) Burgemeester (titelvoerend of wnd.) Bezoldigd
FINILEK Bestuurder Bezoldigd
IWVB Bestuurder Bezoldigd
Vivaqua Bestuurder Bezoldigd 01/07/2016 08/11/2016
Gewestelijke Maatschappij voor Volkshuisvesting Bestuurder Bezoldigd
(GMV) CV
Politiezone Rode Lid van de politieraad Niet bezoldigd
Politiezone Rode Lid van het politiecollege Niet bezoldigd
Zelfstandige Bezoldigd
Calomne Gautier
Chambre des Reprsentants Reprsentant Rmunr
Parlement Benelux Membre Non rmunr 19/05/2016
Syndicat dInitiative communal Administrateur Non rmunr 14/07/2016
Zone de police Bruxelles Capitale Ixelles Membre du conseil de police Rmunr
ULB Assistant Rmunr
Association Hospitalire dAnderlecht, Saint-Gilles, Administrateur Rmunr
Etterbeek et Ixelles - Hpitaux Iris Sud
Interhospitalire Rgionale des Infrastructures de Soins Administrateur Rmunr
(IRIS)
Jeunes et Libres asbl Prsident Non rmunr
ReForm asbl Administrateur - membre du Bureau Non rmunr
Association de la Ville et des Communes de la Rgion Administrateur Rmunr
de Bruxelles-Capitale (AVCB) asbl
Centre sportif local asbl Administrateur Non rmunr
Cercle dhistoire locale Administrateur Non rmunr
Association des anciens diplms de la Facult de Administrateur Non rmunr
Droit de lULB (ADBR) asbl
BinHme scrl Administrateur - dlgu Rmunr
Ixelles (Commune d) Conseiller communal - chef de Rmunr
groupe
La Petite Suisse asbl Prsident Non rmunr
MONITEUR BELGE 11.08.2017 BELGISCH STAATSBLAD 78575

Calomne Gautier (suite/vervolg)


MR Association librale dIxelles Vice - prsident Non rmunr
Union des Anciens tudiants de lULB asbl Administrateur - membre du Bureau Non rmunr
Calus Antoon
Ichtegem (Gemeente) Voorzitter van de gemeenteraad Bezoldigd
IVOO Bestuurder Bezoldigd
Gepensioneerde Bezoldigd 01/06/2016
De Westvlaamse Apothekersvereniging Directeur van de tariferingsdienst Bezoldigd 31/05/2016
WTC Blijf Jong Voorzitter Niet bezoldigd
Caluwaerts Tom
Niel (Gemeente) Schepen Bezoldigd
Toerisme Rupelstreek VZW Bestuurder-penningmeester Niet bezoldigd
N-VA Afdeling Niel Bestuurslid Niet bezoldigd
Autonoom Gemeentebedrijf (AGB) Niel Gedelegeerd bestuurder Niet bezoldigd
Caluw Ludwig
Provincie Antwerpen Bestendig gedeputeerde Bezoldigd
Provinciale Landbouwkamer Lid van het bureau Niet bezoldigd
Autonoom Provinciebedrijf Havencentrum Voorzitter Niet bezoldigd
Autonoom Provinciebedrijf Hooibeekhoeve Voorzitter Niet bezoldigd
ERSV Antwerpen VZW Voorzitter Niet bezoldigd
Kempens Landschap VZW Bestuurder Niet bezoldigd
POM Antwerpen Voorzitter Niet bezoldigd
Strategische Projectenorganisatie Kempen VZW Bestuurder Niet bezoldigd
Vereniging van de Vlaamse Provincies VZW Bestuurder Bezoldigd
Vereniging van de Vlaamse Provincies VZW Lid van het bureau Bezoldigd
Syntra AB Bestuurder Niet bezoldigd
CD&V Lid van het politiek bestuur Niet bezoldigd
CD&V Afdeling Essen Bestuurslid Niet bezoldigd
CD&V Afdeling Essen Lid van het bureau Niet bezoldigd
CD&V Provincie Antwerpen Bestuurslid Niet bezoldigd
CD&V Provincie Antwerpen Lid van het bureau Niet bezoldigd
CD&V Regio Voor- en Noorderkempen Bestuurslid Niet bezoldigd
UNITAS Provincie Antwerpen VZW Bestuurder Niet bezoldigd
UNIZO Afdeling Essen Bestuurslid Niet bezoldigd
Ethias Gemeen Recht OVV Lid van het raadgevend comit Bezoldigd
Innotek VZW Bestuurder Niet bezoldigd
Innovatiecentrum Provincie Antwerpen VZW Waarnemer Niet bezoldigd 02/06/2016
Ubis NV Bestuurder Niet bezoldigd
Koninklijke Wielerclub Molenheidevrienden VZW Bestuurder Niet bezoldigd
DVC Sint-Jozef VZW Bestuurder Niet bezoldigd
Landbouwcentrum voor Voedergewassen VZW Bestuurder Niet bezoldigd
OFP Provant Voorzitter Bezoldigd
Proefbedrijf Pluimveehouderij VZW (EVAP) Voorzitter Niet bezoldigd
Proefstation voor de Groenteteelt VZW Bestuurder Niet bezoldigd
OVV Pensioenkas Provincie Antwerpen Bestuurder Niet bezoldigd
Primoris Belgium CVBA Bestuurder Bezoldigd
Spinlinc CVBA Bestuurder Niet bezoldigd
Vernieuwd streekbeleid arrondissement Mechelen Afgevaardigde in de regionale man- Niet bezoldigd 16/06/2016
daatgroep
Vilt VZW Bestuurder Niet bezoldigd
Calvagna Salvatore
Binche (ville de) Conseiller communal Rmunr
AIOMS Morlanwelz Administrateur Rmunr
Zone de police Anderlues/Binche Membre du conseil de police Rmunr
Enseignant Rmunr
Calvo Kristof
Kamer van volksvertegenwoordigers Fractieleider Bezoldigd 01/09/2016
Kamer van volksvertegenwoordigers Volksvertegenwoordiger Bezoldigd
Mechelen (Stad) Gemeenteraadslid Bezoldigd
Politiezone Mechelen Lid van de politieraad Bezoldigd
mmMechelen Feest VZW Voorzitter Niet bezoldigd
Groen FV Bestuurder Niet bezoldigd
Mechelen Morgen Bestuurder Niet bezoldigd
Cambr Herman
Grobbendonk (Gemeente) Schepen Bezoldigd 01/01/2016
78576 MONITEUR BELGE 11.08.2017 BELGISCH STAATSBLAD

Cambr Herman (suite/vervolg)


Kleine Landeigendom Zuiderkempen CVBA Bestuurder Bezoldigd
SP.a (Plaatselijke afdeling) Bestuurder Niet bezoldigd
Gepensioneerde Bezoldigd
Cambron Carl
Province de Brabant wallon Conseiller provincial Rmunr
Perwez (Commune de) Bourgmestre (titulaire ou ff) Rmunr
Intercommunale du Brabant Wallon Administrateur Rmunr
Gouvernement wallon, Vice-prsidence, Travaux Collaborateur Rmunr
publics, Sant, Action sociale et Patrimoine
Comit de concertation syndicale Membre Non rmunr
Commission Locale de Dveloppement Rural CLDR Prsident Non rmunr
Brabant Wallon Agro-Qualit Reprsentant provincial Rmunr
Commission paritaire locale Prsident Non rmunr
Foyer culturel communal Administrateur Non rmunr
Zone de police Brabant Wallon Est Prsident Non rmunr
Zone de secours Brabant wallon Membre du collge Non rmunr
Notre Maison Administrateur Rmunr
Carrossier indpendant Rmunr
CAALT Prsident Non rmunr
Commission communale n 1 Prsident Non rmunr
Made in Brabant wallon Administrateur Non rmunr
Cammarata Josphine
Farciennes (Commune de) Echevine Rmunr
Gouvernement wallon, Prsidence Collaboratrice Rmunr
Centre rgional dIntgration de Charleroi Administratrice Non rmunr
Diapason-Transition asbl Administratrice Non rmunr
Campstein Lon
Province de Lige Conseiller provincial Rmunr
Herstal (Commune d) Conseiller communal Rmunr
IILE-SRI Administrateur et membre du comit Rmunr
de gestion
INTRADEL Administrateur Rmunr
SPI+ Administrateur Rmunr
Basse-Meuse dveloppement asbl Administrateur Non rmunr
Rgie communale autonome immobilire URBEO Administrateur Non rmunr
Rgionale vistoise dhabitations sociales (la) sc Administrateur Rmunr
Terre et Foyer Administrateur et membre du comit Rmunr
excutif
Urbeo Commerce Herstal scrl Prsident Non rmunr
Formation et Actions provinciales asbl Administrateur Non rmunr
PS USC section locale Administrateur Non rmunr
Maison des Associations culturelles de Herstal Administrateur Non rmunr
Cans Johan
Landen (Stad) Voorzitter van de gemeenteraad Bezoldigd
Landen (Stad) Voorzitter van een commissie Niet bezoldigd
De Watergroep Bestuurder Bezoldigd
IGO Bestuurder Bezoldigd
Politiezone LAN Lid van de politieraad Bezoldigd
Open VLD (Plaatselijke afdeling) Bestuurslid Niet bezoldigd
Advocaat Bezoldigd
A.G.B. Lid directiecomit Niet bezoldigd
Wielervrienden Oude Smis Voorzitter Niet bezoldigd
ZVK Eekhoorntjes Voorzitter Niet bezoldigd
Capelle Christophe
Namur (Ville de) Conseiller communal Rmunr
SWDE Administrateur Rmunr 01/01/2016
BEP Environnement Administrateur Rmunr
Matet Eau asbl Administrateur Non rmunr
Tous leau asbl Prsident Non rmunr
Capelle Vronique
Koekelberg (commune de) Echevine Rmunr
Rgie communale autonome Administratrice Non rmunr
Aide aux Familles asbl Prsidente Non rmunr
Office de radaptation sociale ORS asbl Administratrice Non rmunr
MONITEUR BELGE 11.08.2017 BELGISCH STAATSBLAD 78577

Capelle Vronique (suite/vervolg)


Crmatorium Uccle Dlgue de la commune Rmunr
Solidarit-Savoir asbl Administratrice Non rmunr
Capoen An
Kamer van volksvertegenwoordigers Volksvertegenwoordiger Bezoldigd
N-VA Lid van de partijraad Niet bezoldigd
N-VA Afdeling Brugge Bestuurslid Niet bezoldigd
N-VA Arrondissement Brugge-Torhout-Oostkust Bestuurslid Niet bezoldigd
Arts-specialist Bezoldigd
Capot Fabienne
Province de Hainaut Dpute provinciale Rmunr
Centre de la Gravure et de lImage imprime de la Administratrice Non rmunr
Communaut franaise de Belgique
CentrHabitat SLSP Prsidente Rmunr
Communaut urbaine du Centre CUC Administratrice Non rmunr
Fdration du Tourisme de la Province de Hainaut Prsidente Non rmunr
FTPH
Hainaut Cinma Prsidente Non rmunr
Hainaut Culture asbl Prsidente Non rmunr
Lcarr asbl (anciennement La Louvire Plus) Administratrice Non rmunr
Mtiers dArt du Hainaut asbl Prsidente Non rmunr
Rgie provinciale autonome Hainaut Scurit Administratrice Non rmunr
Service provincial des Arts de la Scne Prsidente Non rmunr
Voies dEau du Hainaut Prsidente Non rmunr
Fondation Maison Lon Losseau Prsidente Non rmunr
Kramis - Centre de la Cramique de la Communaut Prsidente Non rmunr
franaise
Macs Hornu Administratrice Non rmunr
Centre dinnovation et de design ex Grand-Hornu Ima- Prsidente Non rmunr
ges
Dcrocher la lune asbl Administratrice Non rmunr
PS Fdration de Soignies asbl Prsidente Non rmunr
Cappa Marc
Flron (Commune de) Conseiller communal Rmunr
Compagnie Intercommunale Ligeoise des Eaux Administrateur Rmunr
Foyer de la Rgion de Flron (le) Prsident du conseil dadministration Rmunr
TPF Engineering sa Administrateur-directeur Rmunr
Royal Romse Cycliste Prsident Non rmunr
Rgie communale de quartier Chaudfontaine Administrateur Non rmunr
U.W.E. Lige Administrateur Non rmunr
Cappa Serge
Beyne-Heusay (Commune de) Bourgmestre (titulaire ou ff) Rmunr
Intercommunale dIncendie de Lige et Environs Prsident du conseil dadministration Rmunr
et du comit de gestion
Maison du Tourisme des Thermes et Coteaux Administrateur Non rmunr 31/12/2016
PS Fdration de Lige Membre du comit excutif et du Non rmunr
comit fdral
Vlo Club Beynois Prsident Non rmunr
Amicale des Anciens Elves de lEcole Communale de Administrateur Non rmunr
Beyne asbl
LEquipe asbl Administrateur Non rmunr
PS Lige asbl Administrateur Non rmunr
Cappe Robert
La Bruyre (commune de) Bourgmestre (titulaire ou ff) Rmunr
IDEFIN Administrateur Rmunr
IMIO Administrateur et membre du comit Rmunr
de gestion
ORES Assets Administrateur Rmunr
ORES Membre dun comit de secteur Rmunr
Retrait Rmunr
Caprasse Bernard
Province de Luxembourg Gouverneur Rmunr 31/01/2016
IDELUX Observateur Rmunr 31/01/2016
Le Thtre national Administrateur Non rmunr
Fondation Agence Prvention Scurit Prsident Non rmunr 31/01/2016
Juillet Musical de Saint-Hubert Prsident Non rmunr 31/01/2016
Muses Provinciaux Luxembourgeois Prsident Non rmunr 31/01/2016
78578 MONITEUR BELGE 11.08.2017 BELGISCH STAATSBLAD

Caprasse Bernard (suite/vervolg)


RseauLux Prsident Non rmunr 31/01/2016
Universit de Lige Administrateur Non rmunr 31/01/2016
Brasserie dOrval sa Administrateur Non rmunr
Archives et Muse de la Littrature Administrateur Non rmunr
Mont-le-Soie asbl Prsident Non rmunr
Wallonia Nostra asbl Prsident Non rmunr
Caprasse Franois
Geer (Commune de) Echevin Rmunr
Home Waremmien, socit rgionale dhabitations Administrateur Rmunr
sociales ou moyennes de Hesbaye
Complexe sportif communal Administrateur Non rmunr
ALG Administrateur Non rmunr
Retrait Rmunr
AIDE Administrateur Non rmunr
Caprasse Marc
Houffalize (ville de) Bourgmestre (titulaire ou ff) Rmunr
Office de la naissance et de lenfance ONE section loc- Prsident du comit Non rmunr
ale daccompagnement
CCATM Membre supplant Rmunr
Comit de concertation commune-CPAS Prsident Non rmunr
Agence de Dveloppement Local ADL Membre du bureau excutif-Secrtaire Non rmunr
Agence locale pour lEmploi Membre Non rmunr
COPALOC Prsident Non rmunr
Ct Enfance asbl Membre Non rmunr
Zone de police Famenne-Ardenne Membre du collge et du conseil de Non rmunr
police
Zone de secours de Luxembourg Membre du conseil Non rmunr
Conseil de lEnseignement des communes et des pro- Membre Non rmunr
vinces CECP
Centre sportif et culturel communal Prsident Non rmunr
Alta Falesia asbl Prsident Non rmunr
Conseil de Scurit des Bourgmestres Membre effectif Non rmunr
Parc naturel des Deux Ourthes Membre du bureau excutif Non rmunr
Secteur Houtopia Membre Non rmunr
Segnia asbl Administrateur Non rmunr
Zoning des Chras Membre du comit de concertation Non rmunr
Caprasse Stphanie
Amay (Commune d) Echevine Rmunr
Conseil de participation Prsidente Non rmunr
COPALOC Prsidente Non rmunr
Fdration du Tourisme de la Province de Lige FTPLi Administratrice Non rmunr
Conseil de lEnseignement des communes et des pro- Administratrice Rmunr 31/10/2016
vinces CECP
ATL Prsidente Non rmunr
Route du Feu asbl Administratrice Non rmunr
Vendeuse Rmunr
Maison du tourisme Meuse Condroz Hesbaye Administratrice Non rmunr
Caprasse Vronique
Chambre des Reprsentants Reprsentante Rmunr
Kraainem (commune de) Echevine Rmunr 01/01/2016
Auto-Dveloppement Afrique ADA (ex ABR) asbl Administratrice Non rmunr
ATIK adf Organisatrice et signataire Non rmunr
Plaine de jeux Diabolo asbl Administratrice Non rmunr
Seniors Kraainem adf Organisatrice et signataire Non rmunr
Capron Muriel
Thuin (Ville de) Conseillre communale Rmunr
Brutl Administratrice Rmunr
Agence locale pour lEmploi Administratrice Non rmunr
Maison des Jeunes asbl Administratrice Non rmunr
Zone de police GERMINALT Membre du conseil de police Rmunr
Employe Rmunr
Do It asbl administratrice (secrtaire) Non rmunr 31/05/2016
Caps Cindy
Oupeye (Commune d) Conseillre communale Rmunr
MONITEUR BELGE 11.08.2017 BELGISCH STAATSBLAD 78579

Caps Cindy (suite/vervolg)


Oupeye (Commune d) Prsidente de CPAS/Conseil de Rmunr
laction sociale
Agence Immobilire Sociale de la Basse-Meuse Administratrice Non rmunr
Rgie communale autonome Administratrice Non rmunr
Centrale de Mobilit de la Basse-Meuse asbl Administratrice Non rmunr
Maintien domicile au Pays de Lige - association cha- Administratrice Non rmunr 29/03/2016
pitre XII
Plan de cohsion sociale de la commune de Herstal Chef de projet Rmunr
Carabin Serge
Ministre de la Fdration Wallonie-Bruxelles Directeur gnral Rmunr 31/08/2016
Epe (l) asbl Prsident du conseil dadministration Non rmunr
CDH Membre du bureau politique Non rmunr
CDH Arrondissement de Lige Membre du comit Non rmunr
CDH Section de la Ville de Lige Prsident Non rmunr 01/03/2016
Retrait Rmunr 01/09/2016
Cannara asbl Trsorier Non rmunr 19/04/2016
CDH association des mandataires locaux Membre du Bureau Non rmunr
Carcaci Aldo
Chambre des Reprsentants Reprsentant Rmunr
Fondation Populaire Administrateur Non rmunr
Institute for Direct Democracy in Europe IDDE Administrateur Non rmunr
Progrs & Action asbl Administrateur Non rmunr 25/10/2016
Vista Sports asbl Administrateur Non rmunr 22/04/2016
Cardarelli Grgory
La Louvire (Ville de) Conseiller communal Rmunr
Intercommunale de Propret Publique HYGEA Administrateur Rmunr 29/04/2016
ORES Assets Observateur Non rmunr 29/02/2016
Commission communale de rnovation urbaine Membre Non rmunr 30/06/2016
SWDE succursale Haine Membre du conseil dexploitation Rmunr 31/07/2016
Maison des sports Administrateur Non rmunr 01/12/2016
Employ Rmunr
Centre Indigo asbl Administrateur Non rmunr 30/06/2016
Commission consultative de lenvironnement et du Prsident Non rmunr 01/12/2016
dveloppement durable (CCEDD)
Cardeynaels Rosie
Opglabbeek (Gemeente) Gemeenteraadslid Bezoldigd
Inter-Energa Bestuurder Bezoldigd
Plaatselijk Werkgelegenheidsagentschap Opglabbeek Voorzitter Niet bezoldigd
VZW
Bediende Bezoldigd
Autonoom Gemeentebedrijf (AGB) Opglabbeek Bestuurder Niet bezoldigd
RV Castershoeve VZW Penningmeester Niet bezoldigd
Cardoen Mark
Intergemeentelijk Milieubedrijf Oost-Brabant (EcoWerf) Bestuurder Bezoldigd
Intergemeentelijk Milieubedrijf Oost-Brabant (EcoWerf) Lid van het directiecomit Bezoldigd
CD&V (Plaatselijke afdeling) Bestuurslid Niet bezoldigd
Cardon de Lichtbuer Dorothe
Kraainem (Commune de) Bourgmestre (titulaire ou f.f.) Rmunr 01/01/2016
Chteau Cousin asbl Administratrice Non rmunr
Zone de police WOKRA Membre du conseil de police Rmunr 01/01/2016
Avocate Non rmunr
Carels Claudine
Galmaarden (Gemeente) Schepen Bezoldigd
Ambtenaar Bezoldigd
Intergemeentelijke Preventiedienst Drugs en Alcohol Lid van het beheerscomit Niet bezoldigd
Carleer Bert
Provincie Vlaams-Brabant Kabinetschef van de gouverneur Bezoldigd
Londerzeel (Gemeente) Gemeenteraadslid Bezoldigd
Havicrem CV Bestuurder Bezoldigd
Havicrem CV Lid van het directiecomit Bezoldigd
Politiezone K-L-M Lid van de politieraad Bezoldigd
SP.a Afdeling Londerzeel Voorzitter Niet bezoldigd
Carlens Georges
Banque Carrefour de la Scurit Sociale Membre du comit de gestion Non rmunr 01/01/2016
Office National de lEmploi Administrateur gnral Rmunr
78580 MONITEUR BELGE 11.08.2017 BELGISCH STAATSBLAD

Carlens Georges (suite/vervolg)


Conseil suprieur de lemploi Membre Rmunr
SMALS Administrateur Rmunr
Association internationale de scurit sociale - commis- Prsident Non rmunr
sion technique des politiques de lemploi et de
lassurance chmage
Comit gnral de coordination de la Banque- Membre Non rmunr
Carrefour de la scurit sociale
Commission de slection pour lattribution de mandats Membre Rmunr
pour des fonctions de direction auprs dActiris
Carlier Audrey
Rendeux (Commune de) Echevine Rmunr
Conseil de participation Prsidente Non rmunr
COPALOC Prsidente Non rmunr
Maison du Tourisme du Pays dHouffalize - La Roche- Directrice Rmunr
en-Ardenne
Carlier Birgitt
Provincie Limburg Provincieraadslid Bezoldigd
Lummen (Gemeente) OCMW-voorzitter Bezoldigd
Lummen (Gemeente) Schepen Niet bezoldigd
Vooruitzien Raadslid Bezoldigd
Procoro Lid Bezoldigd
Carlier Franoise
Anderlecht (Commune d) Echevine Rmunr
MR Section locale Vice-prsidente du comit Non rmunr
Amis du Crematorium (les) asbl Administratrice Non rmunr
Cadre moyen Rmunr
Les Libellules en balade asbl Vice-prsidente Non rmunr
Carlier Marc
Thuin (Ville de) Conseiller communal Rmunr
IMIO Administrateur Rmunr
Agence Locale pour lEmploi Prsident Non rmunr
Hall polyvalent de Thuin Administrateur Non rmunr
PS Union Socialiste Communale Prsident Non rmunr 25/02/2016
Tennis Club de Thuin Administrateur Non rmunr
Employ Rmunr
Essor asbl Thuin Administrateur Non rmunr
Gouvernement wallon, Pouvoirs locaux, Ville, Loge- Employ (10 %) Rmunr
ment et nergie
SWDE Comit dattribution Administrateur Rmunr
Carlier Philippe
Province de Namur Conseiller provincial Rmunr
Jemeppe-sur-Sambre (Commune de) Conseiller communal Rmunr 29/02/2016
Jemeppe-sur-Sambre (Commune de) Echevin Rmunr 29/02/2016
BEP Environnement Administrateur Rmunr
BEP Environnement Membre du comit de direction Rmunr
Festival International du Film Francophone Membre du comit de direction Non rmunr
Fondation Gouverneur Ren Close Administrateur Non rmunr
Les amis de lhomme de Spy asbl Administrateur Non rmunr
Maison du Tourisme Sambre - Orneau Administrateur Non rmunr
Gestion de la fdration socialiste de larrondissement Administrateur Non rmunr
de Namur FESONAM asbl
Fonctionnaire Rmunr
Agence immobilire sociale Gestion Logement Gemb- Administrateur Non rmunr
loux - Fosses
Caron Bart
Vlaams Parlement Parlementslid Bezoldigd
Vlaams Parlement Voorzitter van een commissie Bezoldigd
Gastdocent Bezoldigd 31/07/2016
Zaakvoerder Niet bezoldigd
De Nieuwe Opdrachtgevers VZW Bestuurder Niet bezoldigd
Festival van Vlaanderen Kortrijk Bestuurder Niet bezoldigd
IPC Nederlandse Taalunie Lid Niet bezoldigd
Perplx VZW Bestuurder Niet bezoldigd
Unie der Zorglozen VZW Bestuurder Niet bezoldigd
Vrijstaat O. VZW (Oostende) Voorzitter Niet bezoldigd
MONITEUR BELGE 11.08.2017 BELGISCH STAATSBLAD 78581

Carpentier Daniel
Gesves (Commune de) Echevin Rmunr
Commission communale des Ans Membre Non rmunr
Maison du Tourisme Condroz-Famenne Membre Non rmunr
Syndicat dInitiative SI communal Trsorier Non rmunr
MR Section locale Trsorier Non rmunr
CS Basket Faulx-les-Tombes Trsorier Non rmunr
Retrait Rmunr
Fanfare Royale LUnion Membre Non rmunr
Carpentier Dimitri
Hooglede (Gemeente) OCMW-voorzitter Bezoldigd 01/09/2016
Hooglede (Gemeente) Schepen Niet bezoldigd 01/09/2016
Sociaal Verhuurkantoor Regio Roeselare VZW Bestuurder Niet bezoldigd 01/09/2016
Woondienst Regio Roeselare Bestuurder Niet bezoldigd 01/09/2016
Advocaat Bezoldigd
Carpentier Thierry
Aywaille (Commune d) Echevin Rmunr 11/01/2016
Aywaille (Commune d) Echevin dlgu aux fonctions de Rmunr 11/01/2016
Bourgmestre
Agriculteur Rmunr
Carpriau Bernard
Wemmel (Gemeente) Schepen Bezoldigd
Carrier Jean-Marie
Province de Luxembourg Conseiller provincial Rmunr
Durbuy (Ville de) Conseiller communal Rmunr
TEC Namur-Luxembourg Administrateur Rmunr
IDELUX Administrateur Rmunr
IDELUX Finances Prsident du conseil dadministration Rmunr 09/09/2016
IDELUX Finances Vice-prsident du conseil Rmunr 10/09/2016
dadministration
IDELUX Projets Publics Administrateur Non rmunr
Vivalia Membre du comit de gestion Rmunr
Vivalia Prsident du conseil dadministration Rmunr
Agence immobilire sociale Nord-Luxembourg Vice-prsident Non rmunr
APW Membre Rmunr
Plate-forme de concertation des Soins palliatifs de la Prsident Non rmunr
Province de Luxembourg
EntrAide et Dynamisme asbl Membre Non rmunr
Opration Villages roumains/Durbuy Membre Non rmunr
BEP Crmatorium Membre Non rmunr
Fonds des Calamits CER asbl Membre Non rmunr 11/10/2016
Syndicat dInitiative de Barvaux-sur-Ourthe Prsident Non rmunr
Carsauw Luc
Nationale Bank van Belgi Lid van de begrotingscommissie Bezoldigd 17/05/2016
Nationale Bank van Belgi Lid van het college van censoren Bezoldigd 17/05/2016
RIZIV Lid van de technische, boekhoudkun- Bezoldigd
dige en statistische commissie
RIZIV Lid van het algemeen beheerscomit Bezoldigd
Vlaamse Federatie voor Gehandicapte Jongeren VZW Voorzitter Niet bezoldigd
Vlaamse Federatie voor Gehandicapten VZW Voorzitter Niet bezoldigd
Nationaal Verbond van Socialistische Mutualiteiten Schatbewaarder Bezoldigd 22/10/2016
S-Plus VZW Schatbewaarder Niet bezoldigd
Vlaams Socialistisch Gezondheidsfonds VZW Schatbewaarder Niet bezoldigd 21/12/2016
Vlaams Socialistisch Vormings- en Recreatiefonds VZW Schatbewaarder Niet bezoldigd 21/12/2016
Nationaal Intermutualistisch College van de Boekhou- Voorzitter Niet bezoldigd
ders
ESO NV Bestuurder Niet bezoldigd
S-Sport VZW Voorzitter Niet bezoldigd
Association Internationale de la Mutualit VZW Schatbewaarder Niet bezoldigd
Belle Vue Ereze VZW Schatbewaarder Niet bezoldigd 21/12/2016
De Branding VZW Bestuurder Niet bezoldigd 21/12/2016
De Ceder VZW Schatbewaarder Niet bezoldigd 21/12/2016
De Lasne VZW Schatbewaarder Niet bezoldigd 21/12/2016
Huis van de Solidariteit VZW Schatbewaarder Niet bezoldigd 01/12/2016
Mutas VZW Secretaris Niet bezoldigd
Recreas VZW Voorzitter Niet bezoldigd
78582 MONITEUR BELGE 11.08.2017 BELGISCH STAATSBLAD

Carsauw Luc (suite/vervolg)


S-Relax VZW Voorzitter Niet bezoldigd
Vakanties De Toekomst VZW Bestuurder Niet bezoldigd
Vakanties De Voorzorg VZW Bestuurder Niet bezoldigd
B2B Bestuurder Niet bezoldigd
Belgian Disability Forum Bestuurder Niet bezoldigd
Controledienst voor de Ziekenfondsen en de Lands- Lid van het technisch comit Bezoldigd
bonden van Ziekenfondsen
De Barkentijn VZW Bestuurder Niet bezoldigd
I.M. VZW (Intermutualistisch) Schatbewaarder Niet bezoldigd 16/12/2016
JOETZ VZW Bestuurder Niet bezoldigd
M.O.B. Solidariteit Schatbewaarder Niet bezoldigd 01/12/2016
M.O.B. Zorgverzekering Schatbewaarder Niet bezoldigd 22/10/2016
S-Hulp VZW Voorzitter Niet bezoldigd 22/10/2016
Sovervlag VZW Bestuurder Niet bezoldigd
VMOB Sociale Hospitalisatieverzekeringen Voorzitter van het directiecomit Niet bezoldigd
Carth Michle
Parlement de la Rgion de Bruxelles-Capitale Dpute Rmunr
Ganshoren (Commune de) Echevine Rmunr
Assemble de la commission communautaire Franaise Vice-prsidente de lassemble Rmunr
(Bruxelles)
Assemble runie de la Commission communautaire Membre de lassemble runie Rmunr
commune
Activits sportives, culturelles et de loisirs Ganshoren Vice-prsidente Non rmunr
asbl
Les Villas de Ganshoren sisp Administratrice Rmunr
Aides Familiales et Aides Seniors de Ganshoren Prsidente Non rmunr
Cartilier Benot
Hannut (Ville de) Conseiller communal Rmunr
Gouvernement wallon, Environnement, Amnagement Chef/Directeur de cabinet adjoint Rmunr
du territoire, Mobilit et Transports, Aroports et Bien-
tre animal
Meuse-Condroz-Hesbaye (MCH) asbl Administrateur Non rmunr
Rgie communale autonome Administrateur Non rmunr 19/05/2016
Action sociale chrtienne asbl Liquidateur Non rmunr 23/05/2016
CDH arrondissement de Waremme Prsident Non rmunr 23/05/2016
Arbre de vie asbl Administrateur Non rmunr
Fabrique dglise de Thisnes Fabricien - secrtaire Non rmunr
Handi-actif asbl Administrateur Non rmunr 01/07/2016
Scouts catholiques de Hannut asbl Administrateur Non rmunr 01/07/2016
Carton Bernard
Verviers (Ville) Conseiller communal Rmunr
AIDE Administrateur Rmunr
Domaine de Brinzenne asbl Administrateur Non rmunr
Aqualaine Administrateur Non rmunr
Association Nicolas Hulot asbl Prsident Non rmunr
Vie ViVie asbl Administrateur Non rmunr
Carton Pierre
Dour (Commune de) Echevin Rmunr
IPFH Administrateur et membre du comit Rmunr
de direction
Logis Dourois scrl (le) Administrateur Rmunr
Rgie communale autonome RCA Vice-prsident Non rmunr
MR Section locale Prsident de lassociation Non rmunr
Entente sportive Elouges-Dour asbl Prsident du conseil dadministration Non rmunr
Royal Boussu Dour Borinage - Ecole des Jeunes asbl Administrateur Non rmunr
Le Belvdre asbl Vice - prsident Non rmunr
Cartuyvels Etienne
Faimes (Commune de) Bourgmestre (titulaire ou f.f.) Rmunr 11/12/2016
Faimes (Commune de) Prsident de CPAS/Conseil de Rmunr 10/12/2016
laction sociale
Enseignant Rmunr
Casaer Dylan
Aalst (Stad) Lid van een commissie Niet bezoldigd
Aalst (Stad) Schepen Bezoldigd
Algemeen Stedelijk Ziekenhuis Bestuurder (raadgevende stem) Bezoldigd
Algemeen Stedelijk Ziekenhuis Lid van het directiecomit Bezoldigd
MONITEUR BELGE 11.08.2017 BELGISCH STAATSBLAD 78583

Casaer Dylan (suite/vervolg)


Jobpunt Vlaanderen Bestuurder Niet bezoldigd
Zaakvoerder Bezoldigd
Olislaegers & De Creus CVBA Advocaat-vennoot Bezoldigd
Pensioenfonds Lid van het comit van toezicht Niet bezoldigd
Sociaal Huis Aalst Lid van het dagelijks bestuur Niet bezoldigd
Casaert Lon
Charleroi (Ville de) Conseiller communal Rmunr
SWDE Administrateur Rmunr
Intercommunale Pure de Financement du Hainaut Administrateur Rmunr
ORES Assets Vice-prsident dun comit de secteur Rmunr
SWDE Succursale de la Sambre Administrateur Rmunr
Comit dInitiative de Gosselies Prsident Non rmunr
Casier Jerry
Steenokkerzeel (Gemeente) Schepen Bezoldigd
HAVILAND Lid van het overlegcomit Niet bezoldigd 28/01/2016
Bediende Bezoldigd
Casier Ken
Borsbeek (Gemeente) Schepen Bezoldigd
IKA Bestuurder Bezoldigd
IVEKA Lid van een regionaal bestuurscomit Bezoldigd
Politiezone MINOS Lid van de politieraad Bezoldigd
N-VA Lid partijraad Niet bezoldigd
N-VA Voorzitter comit van toezicht Niet bezoldigd 15/04/2016
N-VA (Plaatselijke afdeling) Ondervoorzitter Niet bezoldigd 15/03/2016
N-VA (Plaatselijke afdeling) Voorzitter Niet bezoldigd 15/03/2016
Attach Bezoldigd 31/12/2016
Casier Youro
Wervik (Stad) Burgemeester (titelvoerend of wnd.) Bezoldigd
Wervik (Stad) Gemeenteraadslid Bezoldigd
Gaselwest CVBA Bestuurder Bezoldigd
Gaselwest CVBA Voorzitter van een regionaal Bezoldigd
bestuurscomit
Intercommunale Leiedal Bestuurder Bezoldigd
Brandweerzone Westhoek Lid van de zoneraad Niet bezoldigd
Intermixt Lid van de raad van voorzitters Bezoldigd
Intermixt Lid van het Vlaams gewestelijk Bezoldigd
bureau
Politiezone Arro Ieper Lid van de politieraad Niet bezoldigd
Politiezone Arro Ieper Lid van het politiecollege Niet bezoldigd
Westhoekoverleg Lid Niet bezoldigd
SP.a Afdeling Wervik-Geluwe Bestuurslid Niet bezoldigd
SP.a Afdeling Wervik-Geluwe Secretaris Niet bezoldigd
Conferentie van Burgemeesters Lid Niet bezoldigd
Casimir Georges
Centre Hospitalier Universitaire et Psychiatrique de Administrateur Rmunr
Mons-Borinage (Ambroise Par)
Acadmie royale de mdecine de Belgique Membre titulaire et prsident de Non rmunr
commission
IRIS Membre du conseil de direction Non rmunr
Universit Libre de Bruxelles Directeur de laboratoire Non rmunr
Universit Libre de Bruxelles Professeur ordinaire Rmunr
Universit Libre de Bruxelles Vice-doyen de la Facult de mdecine Non rmunr
Universit Libre de Bruxelles ULB - Corps des Matres Prsident Non rmunr
de Stage.
Hpital universitaire des enfants Reine Fabiola Directeur gnral mdical Rmunr
HUDERF
Sun Child asbl Administrateur Non rmunr
Belgian Kids Fund for Pediatric Research asbl Secrtaire Non rmunr
Centre hospitalier universitaire de Bruxelles CHUB Membre du conseil de direction Non rmunr
Cassart Monique
Anderlecht (Commune d) Echevine Rmunr
Association librale dAnderlecht Trsorire Non rmunr
Employe (en cong politique) Non rmunr 01/03/2016
Retraite Rmunr 01/03/2016
Les libellules en balade asbl Prsidente Non rmunr
78584 MONITEUR BELGE 11.08.2017 BELGISCH STAATSBLAD

Castel Marc
Mouscron (ville de) Echevin Rmunr
IEG Administrateur Rmunr
IEG Membre de comit(s) de secteur Rmunr
MCC Hainaut occidental Prsident Non rmunr
MR Section locale Vice-prsident Non rmunr
ALISOC asbl Membre Non rmunr
Castelein Charlotte
Provincie West-Vlaanderen Provincieraadslid Bezoldigd
Koksijde (Gemeente) Gemeenteraadslid Bezoldigd
IKWV Bestuurder Bezoldigd
IKWV Lid van het directiecomit Bezoldigd
APB Westtoer Bestuurder - Secretaris Bezoldigd
VVV Koksijde-Oostduinkerke VZW Bestuurder - Voorzitter Bezoldigd
Open VLD Fractie Provincie West-Vlaanderen VZW Bestuurder Niet bezoldigd
Zaakvoerder Bezoldigd
Castelein Vervoer NV Bestuurder Niet bezoldigd
De Valk NV Bestuurder Niet bezoldigd
Veilig aan Zee VZW Bestuurder Niet bezoldigd
Casteleyn Dimitri
Holsbeek (Gemeente) Schepen Bezoldigd
De Watergroep Lid van een provinciaal comit Bezoldigd
Toerisme Hageland Bestuurder Niet bezoldigd
Bediende Bezoldigd
Sp.a Afdeling Holsbeek Voorzitter Niet bezoldigd
Toeristisch Recreatief Actie Platform (TRAP) Hageland Afgevaardigde van de gemeente Niet bezoldigd
Casteleyn Frank
Jabbeke (Gemeente) Schepen Bezoldigd
Casteleyn Jolle
Hastire (Commune d) Echevine Rmunr
Comit de concertation commune-CPAS Membre Non rmunr
Commission Locale de Dveloppement Rural CLDR Membre Non rmunr
Femmes prvoyantes socialistes FPS section locale Membre Non rmunr
Ouverture asbl Administratrice Non rmunr
Castellan Rosa
Andenne (Ville d) Conseillre communale Rmunr
IMAJE Administratrice Rmunr
Centre culturel dAndenne Administratrice Non rmunr
Union des Villes et Communes de Wallonie Administratrice Rmunr
Zone de police des Arches Membre du conseil de police Rmunr
LEnvol asbl Administratrice Non rmunr
Espace Seniors asbl Membre Non rmunr 31/12/2016
Gestion de la fdration socialiste de larrondissement Administratrice Non rmunr
de Namur FESONAM asbl
Rgie sportive communale dAndenne Administratrice Non rmunr
Andenne Paintball club asbl Secrtaire Non rmunr
Casterman Michel
Rumes (Commune de) Bourgmestre (titulaire ou ff) Non rmunr
AIEG Administrateur Non rmunr
AIEG Membre du comit de direction Rmunr
IDETA Administrateur Rmunr
Zone de police du Tournaisis Membre du collge et du conseil de Non rmunr
police
Zone de secours de Wallonie picarde Membre du conseil Non rmunr
CDH Section locale Prsident Non rmunr
Retrait Rmunr
Casteur Michel
Ninove (Stad) Gemeenteraadslid Bezoldigd
ILVA Bestuurder Bezoldigd
ILVA Lid van het directiecomit Bezoldigd
Casteur Peter
Vlaamse Regering, Welzijn, Volksgezondheid en Gezin Adjunct-kabinetschef Bezoldigd
Casteur Sara
Oostende (Stad) Gemeenteraadslid Bezoldigd 20/09/2016
FINIWO Bestuurder Bezoldigd 22/12/2016
MONITEUR BELGE 11.08.2017 BELGISCH STAATSBLAD 78585

Casteur Sara (suite/vervolg)


AG Haven Oostende Bestuurder Niet bezoldigd 20/09/2016
AG Haven Oostende Lid van het directiecomit Niet bezoldigd 20/09/2016
AGSO Lid van het dierctiecomit Niet bezoldigd 20/09/2016
Toerisme Oostende VZW Bestuurder Niet bezoldigd 20/09/2016
Adjunct-directeur Bezoldigd
Economisch Huis Oostende Lid van het directiecomit Niet bezoldigd 20/10/2016
Economisch Huis Oostende Voorzitter raad van bestuur Niet bezoldigd 20/10/2016
EOS Bestuurder Bezoldigd 20/09/2016
EOS Lid van het directiecomit Bezoldigd 20/09/2016
Castin Yves
Manage (commune de) Conseiller communal Rmunr
AIOMS Morlanwelz Administrateur Rmunr
Foyer culturel de Manage Administrateur (voix consultative) Non rmunr
Employ Rmunr
Manage (commune de) Membre de commissions communa- Rmunr
les
Catala Bernard
Waterloo (Commune de) Conseiller communal Rmunr
Intercommunale des Eaux du Centre du Brabant Wal- Administrateur Rmunr 01/05/2016
lon
CCATM Membre supplant Non prcis
Commission communale mobilit Membre Rmunr
Conseil communal de prvention Membre Rmunr
Retrait Rmunr
Association Inter Quartiers de Waterloo AIQW asbl Administrateur Non rmunr
Belgian Ballon club asbl Pilote Non rmunr
Centre Hbert SportNat Waterloo Prsident Non rmunr
Commission communale du dveloppement Membre Rmunr
Cats Jean-Franois
Banque nationale de Belgique Membre du conseil de Rgence Rmunr
Caisse dInvestissement de Wallonie sa Administrateur - Prsident du conseil Non rmunr
dadministration
Flagey asbl Prsident du conseil dadministration Non rmunr
Association culturelle de Rhode Saint Gense asbl Prsident du conseil dadministration Non rmunr
Banque nationale de Belgique Membre du comit de rmunration Rmunr
et de nomination
Bibliothque Charles Bertin asbl Prsident du Conseil Non rmunr
dadministration
Cats Team scprl Administrateur - dlgu Rmunr
Crab et ses fils sa Administrateur Rmunr 21/09/2016
Festival de Wallonie Bruxelles asbl Administrateur Non rmunr
FSMA Membre du Conseil de surveillance Rmunr
Maison dinformation et daccueil des troubles de Administrateur - dlgu Non rmunr
lalimentation
Cattalini Nathalie
Chtelet (ville de) Echevine Rmunr
ICDI Administratrice-dlgue Rmunr
Contrat de Rivire Sambre et affluents Administratrice Non rmunr 30/06/2016
Gestion Centre Ville asbl Prsidente Non rmunr
Logis chtelettain (le) Administratrice Rmunr
Solidaris Administratrice Rmunr 01/04/2016
Ingnieure industrielle Rmunr
Cattie Kristof
Bever (Gemeente) Gemeenteraadslid Bezoldigd
RIOBRA Bestuurder Bezoldigd
Intergemeentelijke Preventiedienst Drugs en Alcohol Lid Niet bezoldigd
Pajottenland
Politiezone Pajottenland Lid van de politieraad Bezoldigd
Postbode Bezoldigd
Cattrysse Rudi
De Haan (Gemeente) Schepen Bezoldigd
Fietsen Cattrysse BVBA Zaakvoerder Bezoldigd
Caubergh Alphonse
Bilzen (Stad) Schepen Bezoldigd 31/12/2016
Gepensioneerde Bezoldigd
78586 MONITEUR BELGE 11.08.2017 BELGISCH STAATSBLAD

Caubergh Antoon
Tongeren (Stad) Gemeenteraadslid Bezoldigd
Tongeren (Stad) Lid van de landbouwraad Niet bezoldigd
Intercommunale IGL Bestuurder Bezoldigd
Politiezone Tongeren/Herstappe Lid van de politieraad Bezoldigd
Hoofdverpleegkundige Bezoldigd
Cauchie Idesbalde
Ellezelles (Commune d) Bourgmestre (titulaire ou ff) Rmunr
IPALLE Administrateur Rmunr
Conseil Consultatif des Ans Prsident Non rmunr
Parc Naturel du Pays des Collines Administrateur Non rmunr
Promotion et Gestion des Infrastructures du Parc natu- Prsident Non rmunr
rel du Pays des Collines
Vtrinaire (profession librale) Rmunr
Cauderlier Frdric
Gouvernement fdral, Premier Ministre Directeur du Secrtariat Rmunr
Loterie Nationale Administrateur Rmunr
A Mon Nos Htes asbl Administrateur Non rmunr
IPC Membre du comit de gestion Non rmunr
Caulier Guy
Jurbise (commune de) Echevin Rmunr
Cauwenberghs Nicky
Hemiksem (Gemeente) Gemeenteraadslid Bezoldigd
IveBiC (Intercommunale) Bestuurder Bezoldigd
Caverenne Valrie
Parlement de la Communaut franaise (Fdration Dpute Rmunr 27/04/2016
Wallonie-Bruxelles)
Parlement Wallon Dpute Rmunr 27/04/2016
Hamois (Commune d) Echevine Rmunr 27/04/2016
Hamois (Commune de) Conseillre communale Rmunr 27/04/2016
SPABS Namur Administratrice Non rmunr 21/01/2016
CCATM Membre supplante Non rmunr
CLDR Prsidente Non rmunr
Commission communale Accueil Prsidente Non rmunr 27/04/2016
La Ruche asbl Administratrice Non rmunr
Maison des Jeunes Membre du comit Non rmunr
Conseil de lEnseignement des communes et des pro- Administratrice supplante Rmunr
vinces CECP
Chorale Mon Choeur Hamois Membre Non rmunr
Comit de concertation CPAS Membre Non rmunr
Commission centrale gestion des emplois Membre Non rmunr
Commission zonale de gestion des emplois Membre Non rmunr
Conseil de participation de lcole de Schaltin Membre Non rmunr
Conseils de participation des coles Membre Non rmunr 27/04/2016
Cayphas Sylvie
Rixensart (Commune de) Echevine Rmunr
COPALOC Prsidente Non rmunr
Maison du Tourisme des Ardennes brabanonnes Administratrice Non rmunr
Syndicat dInitiative communal Echevine invite Non rmunr
Senior manager Rmunr 29/02/2016
Balade Musicale Rixensart Administratrice Non rmunr
Bibliothque de Froidmont asbl Echevine invite Non rmunr
Bibliothque De Troyer asbl Echevine invite Non rmunr
Centre culturel de Genval asbl Echevine invite Non rmunr
Seltei sprl Administratrice Non rmunr
Vins de Genval asbl Administratrice Non rmunr
Ceccato Patrice
Saint-Nicolas (Commune de) Echevin Rmunr
Acadmie de musique et des Arts de la parole de Saint Prsident Non rmunr
Nicolas
Agence immobilire sociale communale Administrateur Non rmunr
Centre culturel communal Prsident Non rmunr
Habitations sociales de Saint-Nicolas et des communes Administrateur Rmunr
environnantes sc
Maison de lEmploi Administrateur Non rmunr
Rgie des Quartiers asbl Prsident Non rmunr
MONITEUR BELGE 11.08.2017 BELGISCH STAATSBLAD 78587

Ceccato Patrice (suite/vervolg)


LAtelier asbl Administrateur Non rmunr
Sports & Loisirs asbl Administrateur Non rmunr
CRI asbl Administrateur Non rmunr 31/12/2016
Bureau darchitecture Agnello sprl Associ Rmunr
La roue libre VTT asbl Prsident Non rmunr
Maison du Tourisme de Lige Administrateur Non rmunr
Celen Hubert
Mol (Gemeente) Schepen Bezoldigd 01/05/2016
Advocatenkantoor Celen & Saenen & Stessens CVOA Bestuurder Bezoldigd 30/04/2016
Celik Murat
Diest (Stad) Gemeenteraadslid Niet bezoldigd
Diest (Stad) Schepen Bezoldigd
IVERLEK Lid van een regionaal bestuurscomit Bezoldigd
Centrum voor Basiseducatie Open School Ondervoorzitter van de raad van Bezoldigd
bestuur
SP.a (Plaatselijke afdeling) Bestuurslid Niet bezoldigd
Administratief medewerker (halftijds) Bezoldigd
Celik Serdar
Zele (Gemeente) Schepen Bezoldigd
Celis Vera
Vlaams Parlement Parlementslid Bezoldigd
Geel (Stad) Burgemeester (titelvoerend of wnd.) Bezoldigd
Geel (Stad) Gemeenteraadslid Niet bezoldigd
Vlaams Pers-, Radio- en Televisie-Instituut VZW Bestuurder Niet bezoldigd
Autonoom Gemeentebedrijf Cultuur Geel Bestuurder Niet bezoldigd
Autonoom Gemeentebedrijf Sport Geel Bestuurder Niet bezoldigd
Autonoom Gemeentebedrijf Sport Geel Voorzitter van het directiecomit Niet bezoldigd
Brandweerzone Kempen Ondervoorzitter van de zoneraad Niet bezoldigd
Brandweerzone Kempen Ondervoorzitter van het zonecollege Niet bezoldigd
Kempens Landschap VZW Bestuurder Niet bezoldigd
Politiezone Geel/Laakdal/Meerhout Lid van de politieraad Niet bezoldigd
Algemeen Ziekenhuis Sint-Dimpna VZW Bestuurder (raadgevende stem) Bezoldigd
Nieuw-Vlaamse Alliantie VZW Bestuurder Niet bezoldigd
N-VA Afdeling Geel Bestuurder Niet bezoldigd
Vereniging van Vlaamse Mandatarissen VZW Bestuurder Niet bezoldigd
Vormingscentrum Lodewijk Dosfel VZW Bestuurder Niet bezoldigd
BIG VZW Bestuurdr Niet bezoldigd 07/12/2016
Onderhandelings- en Overlegcomit met Vakbonden Bestuurder Niet bezoldigd
voor Stadspersoneel Geel
Overleg- en Onderhandelingscomit Gesubsidieerd Bestuurder Niet bezoldigd
Officieel Onderwijs Geel
Cencig Ornella
Charleroi (ville de) Echevine Rmunr
Socit wallonne du Crdit social SA SWCS Administratrice Rmunr
Socit wallonne du Logement Administratrice Rmunr
Socit wallonne du Logement Membre du comit de gestion Rmunr
IGRETEC Administratrice Rmunr
IGRETEC Membre du comit de direction Rmunr
Agence Immobilire Sociale Charleroi-Logement Prsidente du conseil Non rmunr
dadministration
Crmatorium de Charleroi Administratrice Non rmunr 20/12/2016
Rgie communale autonome RCA Administratrice Non rmunr
DOMOVOI Administratrice Rmunr
Femmes Rformatrices de Charleroi Prsidente Non rmunr
Immo Digue Administratrice Non rmunr
Cengiz Ilknur
Gent (Stad) Gemeenteraadslid Bezoldigd
Digipolis Bestuurder Bezoldigd
Farys Lid van het directiecomit Bezoldigd
FINIWO Bestuurder Bezoldigd
FINIWO Lid van een regionaal adviescomit Bezoldigd
Publilec CVBA Bestuurder Bezoldigd
Bibliotheek Gent Bestuurder Niet bezoldigd
CEVI VZW Bestuurder Bezoldigd
78588 MONITEUR BELGE 11.08.2017 BELGISCH STAATSBLAD

Cerexhe Benot
Parlement de la Rgion de Bruxelles-Capitale Dput - Prsident de groupe Rmunr
Woluwe-Saint-Pierre (commune de) Bourgmestre (titulaire ou ff) Rmunr
Prvention-Animations-Jeunesse de Woluwe-Saint- Administrateur-Prsident Non rmunr
Pierre asbl
Wolu-Animations asbl Prsident Non rmunr
Wolu-Graphic asbl Administrateur-Prsident Non rmunr
Wolu-Sport asbl Prsident Non rmunr
Cetinkaya Cengiz
Gent (Stad) Gemeenteraadslid Bezoldigd 26/09/2016
Gent (Stad) OCMW-raadslid Bezoldigd 01/10/2016
Digipolis Bestuurder Bezoldigd 21/12/2016
TMVW Lid van het directiecomit Bezoldigd 26/10/2016
TMVW Lid van het directiecomit Bezoldigd 26/10/2016
RESOC Gent en Rondom Gent Lid Toezichtscomit Niet bezoldigd 26/09/2016
Cevi Bestuurder Bezoldigd 26/09/2016
REGent VZW Bestuurslid Niet bezoldigd 26/09/2016
Bibliotheek - Hoofdbibliotheek Zuid Bestuurder Niet bezoldigd 26/09/2016
Cvba-So WoningGent Bestuurslid Bezoldigd 26/09/2016
SVK Gent Beheerder Bezoldigd 26/09/2016 01/10/2016
Voetbal in de stad VZW Bestuurslid Niet bezoldigd 26/09/2016
Ceulemans Anita
Boom (Gemeente) Gemeenteraadslid Bezoldigd
IKA Bestuurder Bezoldigd
Bediende Bezoldigd
PB-Boomn Bestuurslid Niet bezoldigd
UB-Boomn Bestuurslid Niet bezoldigd
Viva De Zaaister Voorzitter SV Niet bezoldigd
Ceulemans Estelle
Caisse Auxiliaire dAssurance Maladie-Invalidit Membre du comit de gestion Non rmunr 28/02/2016
FAMIFED Membre du comit daudit Non rmunr 28/02/2016
FAMIFED Membre du comit de gestion Non rmunr 28/02/2016
Fonds des Accidents du Travail Membre du comit de gestion Non rmunr 28/02/2016
Fonds des Maladies Professionnelles Membre du comit de gestion Non rmunr 28/02/2016
Office National de Scurit Sociale (gestion) Membre du comit de gestion Non rmunr 28/02/2016
INAMI Membre du comit gnral de gestion Non rmunr 28/02/2016
INAMI Membre du conseil gnral Non rmunr 28/02/2016
Conseil Central de lEconomie Membre Rmunr 28/02/2016
Conseil National du Travail (CNT) Membre Rmunr 28/02/2016
Ceulemans Luc
Merchtem (Gemeente) Gemeenteraadslid Bezoldigd 23/05/2016
FINILEK Bestuurder Bezoldigd 23/05/2016
Autonoom Gemeentebedrijf Merchtem Bestuurder Bezoldigd 23/05/2016
Ceurstemont Claudia
Willebroek (Gemeente) Schepen Bezoldigd
Projectvereniging WIKA Bestuurder Bezoldigd
Advocaat Bezoldigd
Ceurstemont Eduard
Sint-Amands (Gemeente) Schepen Bezoldigd
BLIJDORP III Bestuurder Niet bezoldigd
IGEMO Lid van een adviescomit Bezoldigd
IVAREM Bestuurder Bezoldigd
IVAREM Lid van het directiecomit Bezoldigd
Regionaal Landschap Schelde-Durme VZW Bestuurder Niet bezoldigd
Toerisme Klein-Brabant - Scheldeland VZW Lid van het directiecomit Niet bezoldigd
Bediende Bezoldigd
Maatschap MBS Bestuurder Niet bezoldigd
Patrimonium Vennootschap MBS Bestuurder Bezoldigd
Ceysens Patricia
Kamer van volksvertegenwoordigers Volksvertegenwoordiger Bezoldigd
Libera! VZW Bestuurder Niet bezoldigd
Open VLD Afdeling Leuven Bestuurslid Niet bezoldigd
Open VLD Regio Leuven Bestuurslid Niet bezoldigd
BeCommerce VZW Voorzitter van de raad van bestuur Bezoldigd
DNS Belgium Lid van de beleidsraad Bezoldigd
MONITEUR BELGE 11.08.2017 BELGISCH STAATSBLAD 78589

Ceysens Patricia (suite/vervolg)


Flanders Make Bestuurder Bezoldigd
Gezondheid in Beweging VZW Bestuurder Niet bezoldigd
InnovActiv BVBA Oprichter - Bestuurder Niet bezoldigd
ThromboGenics NV Bestuurder Bezoldigd
WeWatt BVBA Oprichter - Bestuurder Niet bezoldigd
Ceyssens Johnny
Lummen (Gemeente) Gemeenteraadslid Bezoldigd
Opdrachthoudende Vereniging Schulens Meer (OSM) Bestuurder Niet bezoldigd
Opdrachthoudende Vereniging Schulens Meer (OSM) Lid van het directiecomit Niet bezoldigd
PWA-DCO Lummen Bestuurder Niet bezoldigd
Groen Lid van de politieke raad Niet bezoldigd
Groen Afdeling Lummen Voorzitter Niet bezoldigd
UNIZO Afdeling Lummen Bestuurder Niet bezoldigd
VELT Afdeling Lummen-HerkdeStad Voorzitter Niet bezoldigd
Ceyssens Joseph
Zoutleeuw (Stad) Burgemeester (titelvoerend of wnd.) Bezoldigd 31/12/2016
Huisarts Bezoldigd 31/12/2016
Ceyssens Lode
Vlaams Parlement Parlementslid Bezoldigd
Meeuwen-Gruitrode (Gemeente) Burgemeester (titelvoerend of wnd.) Bezoldigd
Ceyssens Lutgarde
Peer (Gemeente) OCMW-voorzitter Bezoldigd
Peer (Gemeente) Schepen Niet bezoldigd
Welzijnsregio Noord-Limburg Bestuurder Niet bezoldigd
Leraar (halftijds) Bezoldigd
Lokaal Gezondheidsoverleg (LOGO) Limburg Bestuurder Bezoldigd
Chabot Jacques
Waremme (ville de) Bourgmestre (titulaire ou ff) Rmunr
Agence Immobilire Sociale de Hesbaye Administrateur Non rmunr
CECOTEPE asbl Membre du bureau excutif Rmunr
Le Home Waremmien Prsident Rmunr
Lige Europe Mtropole Administrateur Non rmunr
Meuse-Condroz-Hesbaye (MCH) asbl Administrateur Non rmunr
Oeuvres du bourgmestre asbl Prsident Non rmunr
Union des Villes et Communes de Wallonie Administrateur Rmunr
Zone de police Hesbaye Prsident Non rmunr
Zone de secours Hesbaye Vice-prsident Non rmunr
Acadmie de Waremme asbl Prsident Non rmunr
Amis de lAcadmie de Musique de Waremme Prsident Non rmunr
SOWAFORE Administrateur Non rmunr
Lions Club Administrateur Non rmunr
Employ ( temps partiel) Rmunr
Agora Mdiation asbl Administrateur Non rmunr
Amicale J. Chabot Prsident Non rmunr
Anciens lves de lAthne royal de Waremme asbl Administrateur Non rmunr
Chabotaux Andr
Cerfontaine (Commune de) Echevin Rmunr
INASEP Administrateur Rmunr
COPALOC enseignement Prsident Non rmunr
Zone de police Hermeton et Heure Membre du conseil de police Rmunr
ORES Vice-prsident de comit de secteur Rmunr
Canonniers Marche Saint-Lambert de Cerfontaine Prsident et officier Non rmunr
Maison Croix-Rouge Cerwal Prsident Non rmunr
Marche Saint-Lambert de Cerfontaine Trsorier Non rmunr
BEP Environnement et BEP Expansion conomique Reprsentant communal Non rmunr
INASEP Membre du comit de contrle du Non rmunr
bureau dtudes
INASEP Membre dun comit consultatif de Non rmunr
zone
Chahid Mohamed Ridouane
Parlement de la Rgion de Bruxelles-Capitale Dput Rmunr
Evere (Commune d) Echevin Rmunr
Cohsion sociale asbl Prsident Non rmunr 24/03/2016
78590 MONITEUR BELGE 11.08.2017 BELGISCH STAATSBLAD

Chahid Mohamed Ridouane (suite/vervolg)


Association de la Ville et des communes de la Rgion Administrateur Rmunr
de Bruxelles-Capitale
Egregoros asbl Prsident Non rmunr 13/04/2016
Royal Evere White Star Prsident Non rmunr 17/11/2016
Chalon Etienne
Virton (ville de) Echevin Rmunr
Maison Virtonaise (la) Administrateur Rmunr
Vtrinaire Rmunr
Chamas Fouad
Lige (Ville) Echevin Rmunr
ISoSL Membre du bureau/comit excutif Rmunr
ISoSL Vice-prsident Rmunr
Centre ligeois de promotion de la sant CLPS Vice-prsident Non rmunr
Animation et Crativit Prsident Non rmunr
Centre de rencontre et dhbergement Prsident Non rmunr
Image Son et Animation Prsident Non rmunr
Centre communal des Jeunes de Bressoux-Droixhe Prsident Non rmunr
Centre mdical Balbec sprlu Mdecin-grant Rmunr
Clinique de lIPAL Administrateur Non rmunr
Comit de gestion de consultation pour enfants de la Administrateur Non rmunr
Ville de Lige asbl
Lige, Ville Sant asbl Prsident Non rmunr
Chamelot Jacques
Quaregnon (Commune de) Conseiller communal Rmunr
Centre Intercommunal de Sant Arthur Naz Administrateur-dlgu Non rmunr
Agence locale pour lEmploi Administrateur Non rmunr
Logis Quaregnonnais sc Administrateur Rmunr
Maison des Jeunes Alfred Bonjean Prsident Non rmunr
Zone de police Boraine Membre du conseil de police Rmunr
PS USC section locale Administrateur Non rmunr
Garance Boussu asbl Administrateur-dlgu Rmunr 15/06/2016
Chanoine Vincent
Jurbise (Commune de) Prsident de CPAS/Conseil de Rmunr
laction sociale
Enseignant (mi-temps) Rmunr
Chanterie Kristof
Waregem (Stad) Schepen Bezoldigd
Waregems Autonoom Gemeentebedrijf Stadsontwikke- Voorzitter Niet bezoldigd
ling (WAGSO)
CD&V (Plaatselijke afdeling) Bestuurder Niet bezoldigd
UNIZO Afdeling Waregem Bestuurder Niet bezoldigd
Koninklijk Basket Team Heren Waregem VZW Voorzitter Niet bezoldigd
Vlaamse Basketballiga (VBL) VZW Lid van de rechterlijke raad Niet bezoldigd
Advocaat Bezoldigd
PWA VZW Voorzitter Niet bezoldigd
Werkwinkel VZW Voorzitter Niet bezoldigd
Chanteux Jonathan
Limbourg (ville de) Echevin Rmunr
Psi-Web Administrateur Non rmunr
Centre sportif local asbl Administrateur Non rmunr 03/03/2016
Le Kursaal asbl Administrateur Non rmunr
Employ Rmunr
Chantry Axelle
Celles (Commune de) Echevine Rmunr 01/01/2016
Secrtaire dans un cabinet davocat Rmunr
Chantry Julie
Ottignies-Louvain-la-Neuve (Ville d) Echevine Rmunr
Comit daccompagnement Plan de Cohsion Sociale Reprsentante communale Non rmunr
Conseil consultatif de la Mobilit en Brabant wallon Reprsentante communale Non rmunr
Plan communal de dveloppement de la nature PCDN Reprsentante communale Non rmunr
asbl
Contrat de rivire Dyle-Gette Reprsentante communale Non rmunr
COPALOC enseignement Membre Non rmunr
Centre denfouissement technique CET de Mont-Saint- Membre du comit Non rmunr
Guibert daccompagnement
MONITEUR BELGE 11.08.2017 BELGISCH STAATSBLAD 78591

Chantry Julie (suite/vervolg)


Ressourcerie de la Dyle sc Vice-prsidente du conseil Non rmunr 21/10/2016
dadministration
Comit de pilotage local du potager communautaire au Membre Non rmunr
quartier du Buston
Chapelle Franoise
Montigny-le-Tilleul (commune de) Conseillre communale Rmunr
BRUTELE Administratrice supplante Rmunr
BRUTELE Membre de comit(s) de secteur Rmunr
IPFH Vice-prsidente du comit de direc- Rmunr
tion
IPFH Vice-prsidente du conseil Rmunr
dadministration
Chapelle Grgor
Forest (Commune de) Conseiller communal Rmunr
ACTIRIS - Office Rgional Bruxellois pour lEmploi Directeur gnral Rmunr
ONEM Membre du comit de gestion Rmunr
Conseil suprieur de lemploi Membre Rmunr
Zone de police Midi Membre du conseil de police Rmunr
Exaris scrl Prsident du conseil dadministration Non rmunr
Ceci nest pas une crise Administrateur Non rmunr
Chapelle Thierry
La Bruyre (commune de) Echevin Rmunr
Maison du Tourisme du Pays de Namur Administrateur Non rmunr
Employ Rmunr
Chaplier Jacques
Hotton (Commune d) Bourgmestre (titulaire ou ff) Rmunr
IDELUX Administrateur Rmunr
IDELUX Projets Publics Administrateur Rmunr
Mdecin gnraliste Rmunr
Pouvoir organisateur des Ecoles libres Hotton Melreux Prsident Non rmunr
(ELHM)
Chaplier Joseph
Saint-Lger (Commune de) Conseiller communal Rmunr
IDELUX Finances Administrateur Rmunr
Entreprise de Travail Adapt (ETA) Stallbois talle Administrateur et membre du comit Non rmunr
de gestion
JC Immo Consult sprl Grant Non rmunr
Mutualits chrtiennes Arlon Administrateur et membre du comit Non rmunr
de gestion
Chariot Bernard
Durbuy (ville de) Prsident de CPAS/Conseil de Rmunr
laction sociale
Agence immobilire sociale communale AIS Membre Non rmunr
Comit Carnaval de Barvaux Membre Non rmunr
Forum pour la Mobilit asbl Membre Non rmunr
Famenne Energie (association Chap.XII) Membre Non rmunr
Integra Plus (assoc. Chap.XII) Vice-prsident Non rmunr
Coiffeur Rmunr
Formateur Rmunr
Durco Administrateur Non rmunr
Terrienne Administrateur Non rmunr
Charles Julie
Villers-la-Ville (Commune de) Echevine Rmunr
Agence Locale pour lEmploi Administratrice Non rmunr
Maison du Tourisme du Pays de Villers en Brabant Administratrice Non rmunr
Wallon
Syndicat dInitiative communal Administratrice Non rmunr
Abbaye de Villers-la-Ville asbl Administratrice Non rmunr 16/12/2016
Employe Rmunr
Charlier Annemie
Provincie Oost-Vlaanderen Provincieraadslid Bezoldigd
Sint-Niklaas (Stad) Schepen Bezoldigd
Interwaas Bestuurder Bezoldigd
Archeologische Dienst Waasland Ondervoorzitter van de raad van Bezoldigd
bestuur
Breimuseum Sint-Niklaas VZW Bestuurder Niet bezoldigd 31/12/2016
78592 MONITEUR BELGE 11.08.2017 BELGISCH STAATSBLAD

Charlier Annemie (suite/vervolg)


Festival van Vlaanderen Gent en Historische Steden Bestuurder Niet bezoldigd
VZW
Intergemeentelijk Project Het Land van Reynaert Bestuurder Niet bezoldigd
Wase CultuurCentra Overlegplatform Bestuurder Niet bezoldigd
Wase CultuurCentra Overlegplatform Lid van de stuurgroep Niet bezoldigd
N-VA Lid partijraad Niet bezoldigd
N-VA (Arrondissementele afdeling) Penningmeester Niet bezoldigd
Nederlandstalige Vrouwenraad VZW Bestuurder Niet bezoldigd
Vlaams Vredesinstituut Bestuurder Bezoldigd
Algemeen Cultuurcentrum Sint-Niklaas VZW Voorzitter Niet bezoldigd
Bibliotheca Wasiana Bestuurslid Niet bezoldigd
N-VA afdeling Sint-Niklaas Bestuurslid Niet bezoldigd
Charlier Nicolas
Tenneville (Commune de) Echevin Rmunr
Agence de Dveloppement Local ADL Prsident Non rmunr
Fdration du Tourisme de la Province de Luxembourg Administrateur Non rmunr
FTPL
Maison de la Culture Famenne-Ardenne Administrateur Non rmunr
Zone de police Famenne-Ardenne Membre du conseil de police Rmunr
CDH arrondissement de Marche Prsident Non rmunr 21/04/2016
Rgie Centre sportif Pluricommunal de Tenneville Prsident Non rmunr
Charlier Philippe
Aiseau-Presles (Commune d) Conseiller communal Rmunr
TEC Charleroi Administrateur Rmunr
ICDI Administrateur Rmunr
ICDI Membre du comit de gestion Rmunr
Service Gnral des Infrastructures Prives Subvention- Prsident du Conseil de gestion du Rmunr
nes Fonds de garantie
Ecole fondamentale libre de Chapelle-lez-Herlaimont Administrateur Non rmunr
Ecole fondamentale Notre-Dame de Fleurus Administrateur Non rmunr
Entit Scolaire de Fleurus Prsident Non rmunr
Home Notre Foyer Charleroi Administrateur Non rmunr
Centre de gestion de lentit de Fleurus CEGEFLE asbl Prsident Non rmunr
Aumniers du Travail Administrateur Non rmunr
Cit des Mtiers Charleroi asbl Vice-Prsident Non rmunr
Conseil de zone Charleroi fondamental President Non rmunr 21/11/2016
Ecole Libre Saint Joseph de Presles Administrateur Non rmunr
Ecole libre spcialise Mont Chevreuil Aiseau-Presles Prsident du conseil dadministration Non rmunr
(Roselies)
Institut des soeurs de la Providence Gosselies (GPH) Administrateur Non rmunr
Charlier Vronique
Martelange (commune de) Echevine Rmunr
CCATM Membre Non rmunr
CLDR Membre Non rmunr
Groupement dinformations gographiques GIG AIVE Membre Non rmunr
Rgie communale autonome Membre Non rmunr
Parc naturel de la Haute-Sre et de la Fort dAnlier Administratrice Non rmunr
Charlot Grgory
La Bruyre (commune de) Conseiller communal Rmunr
BEP Reprsentant de la commune Rmunr
IDEFIN Administrateur Rmunr
IMIO Reprsentant de la commune Rmunr
Joie du Foyer (la) sc Administrateur Rmunr
Zone de police Orneau-Mehaigne Membre du conseil de police Rmunr
Cadre (employ) Rmunr
Charpentier Caroline
Le Roeulx (Ville de) Conseillre communale Rmunr
Le Roeulx (Ville de) Prsidente de CPAS/Conseil de Rmunr
laction sociale
Centre Culturel Rgional du Centre CCRC Administratrice Non rmunr
Rgie communale autonome Administratrice Non rmunr
Association Chapitre XII - CRNO Administratrice Non rmunr
Enseignante Rmunr
Centre culturel Joseph Faucon Administratrice Non rmunr
MONITEUR BELGE 11.08.2017 BELGISCH STAATSBLAD 78593

Charpentier Philippe
Huy (ville de) Conseiller communal Rmunr
SPI Administrateur Rmunr
Crche Petit Petit Administrateur Non rmunr
Office du Tourisme communal Prsident Non rmunr
Oeuvres paroissiales de Fumal Administrateur Non rmunr
Oeuvres paroissiales du Doyenn de Huy Administrateur Non rmunr
Chteau Vert asbl Administrateur Non rmunr
Maison du Tourisme du Pays de Huy asbl Administrateur Non rmunr
Charue Franoise
Woluwe-Saint-Lambert (commune de) Conseillre communale Rmunr
Intercommunale bruxelloise de distribution et Administratrice Rmunr
dassainissement deau (Hydrobru)
Retraite Rmunr
Ans francophones Prsidente Non rmunr
Chastel Olivier
Chambre des Reprsentants Reprsentant Rmunr
Charleroi (Ville de) Conseiller communal Rmunr
ALPH asbl Prsident Non rmunr
nergies rformatrices asbl Prsident Non rmunr
MR Mouvement Rformateur Prsident Rmunr
Cheffert Jean-Marie
Province de Namur Conseiller provincial Rmunr
Ciney (ville de) Bourgmestre (titulaire ou ff) Rmunr
AIEC Administrateur Non rmunr
BEP Administrateur Non rmunr
BEP Membre du comit de direction Rmunr
LOTH-INFO scrl Administrateur Rmunr
Avocat (inscrit mais ne pratiquant Non rmunr
plus)
Chegdani Hassan
Ixelles (Commune d) Conseiller communal Rmunr
Ixelles (Commune d) Conseiller de CPAS/Conseil de Rmunr
laction sociale
Brulabo (Laboratoire intercommunal bruxellois de chi- Reprsentant Rmunr
mie et de bactriologie)
Cimetire multiconfessionnel de la Rgion de Reprsentant Rmunr
Bruxelles-Capitale
Intercommunale Bruxelloise dElectricit (IBE) Administrateur Rmunr
SIBELGAZ Administrateur Rmunr
Mission locale dIxelles Administrateur Non rmunr
Association Hospitalire dAnderlecht, Saint-Gilles, Vice-prsident Rmunr 01/05/2016
Etterbeek et Ixelles - Hpitaux Iris Sud
Employ Rmunr
BINME Administrateur Rmunr
LEspace ixellois asbl Prsident Non rmunr
Chenoy Marie-Cline
Mont-Saint-Guibert (commune de) Conseillre communale Rmunr
Intercommunale Sociale du Brabant Wallon Administratrice Rmunr
Vtrinaire Rmunr
ATM Grante Rmunr
Cheron Marcel
Chambre des Reprsentants Reprsentant Rmunr
Chetter Geoffrey
Fauvillers (Commune de) Echevin Rmunr
La Terrienne du Luxembourg sc Administrateur Non rmunr
Employ Rmunr
Honville Animation asbl Administrateur Non rmunr
Socit royale Les pcheurs runis de Fauvillers asbl Administrateur Non rmunr
Chevalier Christiane
Couvin (ville de) Conseillre communale Rmunr
Association Intercommunale des Sports du Sud- Administratrice et membre du comit Non rmunr
Namurois et du Sud-Hainaut de direction
Office du Tourisme communal Administratrice Non rmunr
Zone de police des Trois Valles Membre du conseil de police Rmunr
Le Coup de Main asbl Administratrice Non rmunr
78594 MONITEUR BELGE 11.08.2017 BELGISCH STAATSBLAD

Chevalier Christiane (suite/vervolg)


CDH Section locale Membre du bureau Non rmunr
De pierre et deau asbl Prsidente Non rmunr
Retraite Rmunr
Chevalier Katherine
IGRETEC Secrtaire gnrale Rmunr
IPFH Administratrice Non rmunr
IPFH Membre de comit(s) de secteur Non rmunr
IPFH Membre du comit de direction Rmunr
ORES Observatrice de comits de secteur Non rmunr
Gaz et Electricit
Ressourcerie du Val de Sambre Administratrice Non rmunr
Chevalier Pascal
Profondeville (Commune de) Echevin Rmunr
BEP Environnement Membre dun Comit davis Rmunr
SWDE Comit de zone/de secteur Membre supplant Non rmunr
Contrat de Rivire de la Haute Meuse Administrateur Non rmunr 13/10/2016
Maison du Tourisme de Namur Administrateur Non rmunr
Office du Tourisme communal Membre Non rmunr
Centre sportif communal Prsident du comit de gestion Non rmunr
Enseignant (1/2 temps) Rmunr
Comit Profondeville Administrateur Non rmunr
Chevalier Philippe
Ath (ville de) Conseiller communal Rmunr
IPALLE Administrateur Rmunr
Contrat de Rivire de la Dendre Prsident du conseil dadministration Non rmunr 01/12/2016
Parc Naturel du Pays des Collines Administrateur Non rmunr
Haute Ecole Provinciale de Hainaut - Condorcet Matre assistant Rmunr
Conseil cyngtique des quatres rivires Administrateur Non rmunr
Conseil cyngtique du Pays des Collines Administrateur Non rmunr
Conseil cyngtique du Pays vert Administrateur Non rmunr 01/06/2016
Conseil cyngtique du Val de Verne Administrateur Non rmunr 01/06/2016
IPALLE Prsident du secteur Recherche & Rmunr
Dveloppement
Wallonie Picarde asbl Vice-Prsident du Conseil Non rmunr
dadministration et reprsentant
dIPALLE
Chianta Luigi
Chapelle-lez-Herlaimont (Commune de) Echevin Rmunr
Agence Immobilire Sociale ProLoGer Secrtaire Non rmunr
Ruche Chapelloise (la) sc Administrateur Rmunr
Sports et Dlassement asbl Administrateur Non rmunr
Indpendant Rmunr
Chibani Sad
Berchem-Sainte-Agathe (Commune de) Echevin Rmunr
Intercommunale dInhumation Prsident du conseil dadministration Rmunr
Chintinne Grgory
Florennes (Commune de) Echevin Rmunr
BEP Administrateur Rmunr
BEP Membre du comit de direction Rmunr
BEP Environnement Prsident du conseil dadministration Rmunr
et du comit de direction
Commission rgionale dAmnagement du territoire Membre supplant Rmunr
COPALOC Prsident Non rmunr
Maison de lUrbanisme de lArrondissement de Philip- Administrateur Non rmunr 01/07/2016
peville
MR Section locale Prsident Non rmunr
Collaborateur parlementaire Rmunr
Indpendant ( titre complmentaire) Rmunr
Choukri Sadia
Pontes Bestuurder Bezoldigd
Attach Bezoldigd
Christiaen Anni
Oudenburg (Stad) Gemeenteraadslid Bezoldigd
IVOO Bestuurder Bezoldigd
PWA Oudenburg VZW Secretaris Niet bezoldigd
MONITEUR BELGE 11.08.2017 BELGISCH STAATSBLAD 78595

Christiaen Anni (suite/vervolg)


CD&V afdeling Oudenburg Bestuurslid Niet bezoldigd
Christiaens An
Vlaams Parlement Parlementslid Bezoldigd
Tongeren (Stad) Schepen Bezoldigd
Autonoom Gemeentebedrijf Tongeren Bestuurder Niet bezoldigd
Plinius NV Bestuurder Niet bezoldigd
Christiaens Jonathan
La Louvire (Ville de) Echevin Rmunr
Commission communale de rnovation urbaine Membre Non rmunr 04/07/2016
Agence locale pour lEmploi Administrateur Non rmunr
CentrHabitat scrl Administrateur Rmunr
CentrHabitat scrl Membre du comit de gestion Rmunr
Syndicat dInitiative communal Administrateur Non rmunr
Fonctionnaire Rmunr
La Louvire Centre Ville, Centre de vie asbl Administrateur Non rmunr
Le Point deau Administrateur Non rmunr
Royal Football Club tincelle Maurage asbl Administrateur Non rmunr
Socit contre la cruaut envers les animaux Administrateur Non prcis 19/09/2016
Tomasoni-Christiaens sprl Administrateur Non rmunr
Christiaens Vincent
Erquelinnes (Commune d) Echevin Rmunr
HYGEA Reprsentant de la commune Non rmunr
IDEA Reprsentant de la commune Non rmunr
SWDE Succursale de la Sambre Administrateur Rmunr
Contrat de Rivire de la Haine Reprsentant communal Non rmunr
Foyer de la Haute Sambre sc (le) Reprsentant communal Non rmunr
Agriculteur Rmunr
Christians Laurence
Gouvernement wallon, Prsidence Cheffe/Directrice de cabinet adjointe Rmunr
BIO sa Administratrice Rmunr
AWEX Attache contractuelle (en dtache- Rmunr
ment)
Credimundi sa Administratrice Rmunr
Christophe Henri
Fexhe-le-Haut-Clocher (Commune de) Bourgmestre (titulaire ou f.f.) Rmunr
Ecetia Collectivits Vice-prsident du conseil Rmunr
dadministration et du bureau excu-
tif
Ecetia Finances Administrateur Non rmunr
Bureau dassurances Henri Christophe sprl Grant Rmunr
Hesby Mazout Administrateur Non rmunr
Chrypankowska Ewa
Ganshoren (Commune de) Conseillre communale Rmunr
Intercommunale Bruxelloise dElectricit (IBE) Administratrice Rmunr
SIBELGAZ Administratrice Rmunr
Aides Familiales et Aides Seniors de Ganshoren Administratrice Non rmunr
Cialone Thomas
Ans (Commune d) Echevin Rmunr
Compagnie Intercommunale Ligeoise des Eaux Administrateur Rmunr
Compagnie Intercommunale Ligeoise des Eaux Membre du comit de rmunration Non rmunr
Ecetia Finances Administrateur Rmunr
Intercommunale de soins spcialiss de Lige Administrateur Non rmunr
Intercommunale de soins spcialiss de Lige Membre du comit de direction Rmunr
Centre culturel dAns Prsident du conseil dadministration Non rmunr
Maison du Tourisme du Pays de Lige Vice-prsident du conseil Non rmunr
dadministration
Orchestre philharmonique de Lige et de la Com- Administrateur Non rmunr 24/11/2016
munaut Wallonie-Bruxelles
Socit Royale dEncouragement lArt Wallon Administrateur Non rmunr
Zone de police Ans - Saint-Nicolas Membre du conseil de police Rmunr
MR Section locale Membre du bureau Non rmunr
Crdis scrl Conseiller du Prsident Rmunr
OGEO 2 Pension Prsident du conseil dadministration Non rmunr
Alliance Bokiau sa Membre du comit excutif Non rmunr
Alliance Participations sa Administrateur Non rmunr
78596 MONITEUR BELGE 11.08.2017 BELGISCH STAATSBLAD

Cialone Thomas (suite/vervolg)


Coopration culturelle rgionale de larrondissement Vice-Prsident du Conseil Non rmunr
de Lige CCRLg dadministration
Cilissen Bert
Riemst (Gemeente) Schepen Bezoldigd
OVSG VZW Bestuurder Bezoldigd
CD&V (Plaatselijke afdeling) Bestuurder Niet bezoldigd
Zaakvoerder Niet bezoldigd
Matty Cilissen Fonds Penningmeester Niet bezoldigd
Cisey Jean-Manuel
Watermael-Boitsfort (commune de) Echevin Rmunr
Vivaqua Membre du (dun) comit de con- Rmunr
certation
Agence locale pour lEmploi Prsident Non rmunr
Comit des jumelages Prsident Non rmunr
Watermael-Boitsfort en Plein Air asbl Administrateur Non rmunr
Comit Solidarit internationale Membre Non rmunr
Syndicat dinitiative pour le travail indpendant de Prsident Non rmunr
Watermael-Boitsfort
Claerbout Anais
Spiere-Helkijn (Gemeente) Gemeenteraadslid Bezoldigd
West-Vlaamse Intercommunale Vliegveld Wevelgem- Bestuurder Bezoldigd
Bissegem
Bediende Bezoldigd
Claerhout Patrick
Harelbeke (Stad) Schepen Bezoldigd
WIV Bestuurder Bezoldigd
Politiezone Gavers Lid van de politieraad Bezoldigd
Claerhout Patrick BVBA Zaakvoerder Bezoldigd
Claerhout Sarah
Kamer van volksvertegenwoordigers Volksvertegenwoordiger Bezoldigd 01/11/2016
Woonzorgcentrum Veilige Have VZW Bestuurder Niet bezoldigd 05/12/2016
CD&V (Provinciale afdeling) Bestuurslid Niet bezoldigd 31/10/2016
CD&V (Provinciale afdeling) Lid van het bureau Niet bezoldigd 31/10/2016
CD&V Afdeling Gent Voorzitter Niet bezoldigd 12/07/2016
UGent Postdoctoraal medewerker Niet bezoldigd 12/12/2016
Claerhout Stephan
Infrax West Financieel directeur Bezoldigd
Publilec CVBA Bestuurder Bezoldigd
CEVI VZW Bestuurder Bezoldigd
Aspiravi NV Bestuurder Niet bezoldigd
EFIN NV Financieel directeur Bezoldigd
Inter-Regies CVBA Bestuurder Bezoldigd
Publipart NV Bestuurder Bezoldigd
Aspiravi Antillen NV Bestuurder Niet bezoldigd 19/05/2016
Aspiravi Energy NV Bestuurder Niet bezoldigd
Aspiravi Holding NV Bestuurder Niet bezoldigd
Aspiravi International NV Bestuurder Niet bezoldigd 26/10/2016
Aspiravi Offshore II NV Bestuurder Niet bezoldigd
Aspiravi Offshore NV Bestuurder Niet bezoldigd
Aspiravi Trading NV Bestuurder Niet bezoldigd 26/10/2016
Synergrid VZW Lid van het college van controleurs Bezoldigd
Z-Kracht NV Bestuurder Niet bezoldigd
Claes August
Lokeren (Stad) Gemeenteraadslid Bezoldigd
Intercommunale Durme-Moervaart (IDM) Bestuurder Bezoldigd
Interwaas Bestuurder Bezoldigd
Claes Dirk
Rotselaar (Gemeente) Burgemeester (titelvoerend of wnd.) Bezoldigd
De Watergroep Lid van een provinciaal bureau Bezoldigd 01/04/2016
De Watergroep Lid van een provinciaal comit Bezoldigd 01/04/2016
Interleuven (IL) Bestuurder Bezoldigd 27/01/2016
CD&V Afdeling Rotselaar Bestuurslid Niet bezoldigd
ASTRID NV Bestuurder Bezoldigd
Boeres BVBA Vennoot Niet bezoldigd
Beweging.net Afdeling Leuven en Rotselaar Bestuurslid Niet bezoldigd
MONITEUR BELGE 11.08.2017 BELGISCH STAATSBLAD 78597

Claes Emmanuel (Manu)


Provincie Vlaams-Brabant Fractievoorzitter in de provincieraad Bezoldigd
Provincie Vlaams-Brabant Provincieraadslid Bezoldigd
Scherpenheuvel-Zichem (Stad) Burgemeester (titelvoerend of wnd.) Bezoldigd
De Watergroep Lid van een provinciaal comit Bezoldigd
Interleuven (IL) Bestuurder Bezoldigd
Interleuven (IL) Lid van het directiecomit Bezoldigd
CD&V Afdeling Scherpenheuvel-Zichem Bestuurslid Niet bezoldigd
CD&V Afdeling Scherpenheuvel-Zichem Lid van het partijbureau Niet bezoldigd
CD&V Regio Aarschot-Haacht-Diest Lid van het partijbestuur Niet bezoldigd
Adjunct-directeur (met politiek ver- Niet bezoldigd
lof)
Claes Guido
IGO Bestuurder Bezoldigd
IGO Lid van het directiecomit Bezoldigd
Volkswoningbouw CVBA Voorzitter van de raad van bestuur Bezoldigd
CSC Afdeling Herent Secretaris Niet bezoldigd
Badminton Vlaanderen VZW Bestuurder Niet bezoldigd
Vereniging voor Vlaams-Brabantse Badminton Clubs Bestuurder Niet bezoldigd
Badmintonclub Secretaris Niet bezoldigd
Claes Hendrik
Linter (Gemeente) Gemeenteraadslid Bezoldigd
Linter (Gemeente) Voorzitter van de sportraad Niet bezoldigd
PBE Bestuurder Bezoldigd
RIOBRA Bestuurder Bezoldigd
Gepensioneerde Bezoldigd
Claes Hilde
Hasselt (Stad) Burgemeester (titelvoerend of wnd.) Bezoldigd 27/10/2016
Autonoom Gemeentebedrijf Hasselt Voorzitter Niet bezoldigd 27/10/2016
ERSV Limburg VZW Bestuurder Niet bezoldigd 27/10/2016
Politiezone HAZODI Voorzitter Niet bezoldigd 27/10/2016
Hasselt Stationsomgeving NV Voorzitter Bezoldigd 27/10/2016
Corda Campus NV Bestuurder Niet bezoldigd 27/10/2016
Corda Incubator NV Bestuurder Niet bezoldigd 27/10/2016
Hulpverleningszone Zuidwest Limburg Voorzitter Niet bezoldigd 27/10/2016
Claes Inge
Holsbeek (Gemeente) OCMW-voorzitter Bezoldigd
Holsbeek (Gemeente) Schepen Niet bezoldigd
Sociaal Verhuurkantoor Hageland VZW Secretaris Niet bezoldigd
Axelle BVBA Zaakvoerder Bezoldigd
A&I BVBA Zaakvoerder Niet bezoldigd
De Sterrekes VZW Bestuurder Niet bezoldigd
Claes Ingrid
Provincie Vlaams-Brabant Provincieraadslid Bezoldigd
Geetbets (Gemeente) Gemeenteraadslid Bezoldigd
Interleuven (IL) Bestuurder Bezoldigd
RESOC Bestuurslid Niet bezoldigd
Politiezone Hageland Lid van de politieraad Bezoldigd
CD&V (Plaatselijke afdeling) Lid van het partijbestuur Niet bezoldigd
CD&V (Provinciale afdeling) Bestuurslid Niet bezoldigd
CD&V (Provinciale afdeling) Lid van het bureau Niet bezoldigd
CD&V (Regionale afdeling) Bestuurslid Niet bezoldigd
CADO facilitator Bezoldigd
Gezinsbond Geetbets Voorzitter Niet bezoldigd
Vrije basisschool Rummen Lid oudercomit Niet bezoldigd
Claes Kristof
Herk-de-Stad (Stad) Gemeenteraadslid Bezoldigd
Inter-Energa Bestuurder Bezoldigd 11/01/2016
PWA DiCO Herk-de-Stad VZW Secretaris Niet bezoldigd
N-VA (Plaatselijke afdeling) Bestuurslid Niet bezoldigd
Claes Luc
Rumst (Gemeente) OCMW-voorzitter Bezoldigd 01/01/2016
Rumst (Gemeente) Schepen Niet bezoldigd 01/01/2016
IMSIR Bestuurder Bezoldigd
Beschermde Werkplaats IMSIR VZW Bestuurder Niet bezoldigd
78598 MONITEUR BELGE 11.08.2017 BELGISCH STAATSBLAD

Claes Luc (suite/vervolg)


Sociale Werkplaats IMSIR VZW Bestuurder Niet bezoldigd
Claes Elektro BVBA Zaakvoerder Bezoldigd
Claes Sonja
Senaat Deelstaatsenator Bezoldigd
Vlaams Parlement Parlementslid Bezoldigd
De Kringwinkel West-Limburg VZW Voorzitter van de raad van bestuur Niet bezoldigd
Hergebruikerscentrum West-Limburg VZW Voorzitter van de raad van bestuur Niet bezoldigd
Claessens Jos
Bocholt (Gemeente) Burgemeester (titelvoerend of wnd.) Bezoldigd 01/07/2016
Bocholt (Gemeente) Schepen Bezoldigd 02/07/2016
Infrax Limburg Bestuurder Bezoldigd
Inter-Energa Bestuurder Bezoldigd
Autonoom Gemeentebedrijf Bocholt Bestuurder Niet bezoldigd
Brandweerzone Noord-Limburg Lid van de zoneraad Niet bezoldigd 30/06/2016
Brandweerzone Noord-Limburg Lid van het zonecollege Niet bezoldigd 30/06/2016
Politiezone Noordoost Limburg Lid van de politieraad Niet bezoldigd 30/06/2016
Politiezone Noordoost Limburg Lid van het politiecollege Niet bezoldigd 30/06/2016
Liberale Mutualiteit Lid van het directiecomit Bezoldigd 01/10/2016
Liberale Mutualiteit Limburg Bestuurder Bezoldigd
Infrax CVBA Bestuurder Bezoldigd
Inter-Regies CVBA Bestuurder Bezoldigd
Inter-Regies CVBA Lid van het directiecomit Bezoldigd
Claessens-Leyssen NV Bestuurder Niet bezoldigd
Woonzorgcentrum Bocholt VZW Bestuurder Niet bezoldigd
Claessens Koen
Retie (Gemeente) Schepen Bezoldigd
CIPAL DV Lid van een adviescommissie Bezoldigd
Erfgoedcel k.ERF Bestuurder Niet bezoldigd
Kempense Meren VZW Bestuurder Niet bezoldigd
PG Leader Regio Kempen Oost Bestuurder Niet bezoldigd
PWA VZW Bestuurder Niet bezoldigd
Claessens Myriam
Drogenbos (Gemeente) Schepen Bezoldigd
Ziekenzorg Bestuurslid Niet bezoldigd
De Krabbers VZW Voorzitter Niet bezoldigd
Koor Serenata Voorzitter Niet bezoldigd
Claessens Tonnie
Opglabbeek (Gemeente) Gemeenteraadslid Bezoldigd
Inter-Aqua Bestuurder Bezoldigd
Dienstenbedrijf Opglabbeek VZW Voorzitter Niet bezoldigd
PWA Opglabbeek VZW Secretaris Niet bezoldigd
Claeys Christine
Waarschoot (Gemeente) OCMW-voorzitter Bezoldigd
Waarschoot (Gemeente) Schepen Niet bezoldigd
Meetjeslandse Bouwmaatschappij voor Volkswoningen Bestuurder Bezoldigd
CVBA
Beweging.net (Plaatselijke afdeling) Bestuurder Niet bezoldigd
CD&V (Plaatselijke afdeling) Bestuurder Niet bezoldigd
Gezinsbond Bestuurder Niet bezoldigd
Bediende (politiek verlof) Niet bezoldigd
Claeys Danny
Nazareth (Gemeente) Burgemeester (titelvoerend of wnd.) Bezoldigd
Veneco2 Bestuurder Bezoldigd
Veneco2 Lid van het directiecomit Bezoldigd
Politiezone Schelde-Leie Lid van de politieraad Niet bezoldigd
Politiezone Schelde-Leie Lid van het politiecollege Niet bezoldigd
CD&V (Plaatselijke afdeling) Lid van het partijbestuur Niet bezoldigd
CD&V (Plaatselijke afdeling) Lid van het partijbureau Niet bezoldigd
Zaakvoerder Niet bezoldigd
AGB Nazareth Voorzitter Niet bezoldigd
CIBE Communicatie VZW Bestuurder Bezoldigd
CIBE Communicatie VZW Lid van het directiecomit Bezoldigd
Econa VZW Bestuurder Niet bezoldigd
Personaz VZW Voorzitter Niet bezoldigd
MONITEUR BELGE 11.08.2017 BELGISCH STAATSBLAD 78599

Claeys Danny (suite/vervolg)


Projectorganisatie Leie en Schelde Voorzitter van de raad van bestuur Niet bezoldigd
Vriendenkring Eke-Dorp VZW Bestuurder Niet bezoldigd
Claeys Gunnar
Nevele (Gemeente) Schepen Bezoldigd
Regionale Jeugddienst Meetjesland (Meetjesman) Bestuurder Niet bezoldigd
Bediende Bezoldigd
Comit Feest van de Burgemeester Voorzitter Niet bezoldigd
Feestcomit Landegem Vooruit Voorzitter Niet bezoldigd
TC Eleven Bestuurslid Niet bezoldigd 31/12/2016
Claeys Herman
Roosdaal (Gemeente) Schepen Bezoldigd
Haviland Intercommunale IGSV Lid van een adviescomit Niet bezoldigd
Landelijke Gilden Afdeling Roosdaal Secretaris Niet bezoldigd
Landelijke Gilden Provincie Vlaams-Brabant Bestuurslid Niet bezoldigd
Pajottenland+ VZW Bestuurder Niet bezoldigd
Regionaal Landschap Pajottenland & Zennevallei VZW Ondervoorzitter Niet bezoldigd
Watering van de Oude Dender Bestuurder Niet bezoldigd
CD&V Afdeling Roosdaal Secretaris Niet bezoldigd
Bosgroep Zuidwest Brabant VZW Afgevaardigde van de gemeente Niet bezoldigd
Ambtenaar Bezoldigd
Toneel Kerrekot Voorzitter Niet bezoldigd
Claeys Hilde
De Pinte (Gemeente) Burgemeester (titelvoerend of wnd.) Bezoldigd
Zaakvoerder Niet bezoldigd
Claeys Krista
Oostende (Stad) Lid van diverse gemeenteraadscom- Niet bezoldigd
missies
Oostende (Stad) Schepen Bezoldigd
IVOO Bestuurder Bezoldigd 28/03/2016
OVCO Bestuurder Niet bezoldigd
Sociaal Verhuurkantoor Koepel Bredene - Oostende Bestuurder Niet bezoldigd
Toerisme Oostende VZW Bestuurder Niet bezoldigd
CD&V (Plaatselijke afdeling) Bestuurder Niet bezoldigd
UNIZO Afdeling Oostende Bestuurder Niet bezoldigd
Advocaat Bezoldigd
AGGB Bestuurder Niet bezoldigd
AGGB Lid van het directiecomit Niet bezoldigd
AGSO Bestuurder Niet bezoldigd
Sint-Andreasinstituut VZW Bestuurder Niet bezoldigd 30/08/2016
Vismijn Bestuurder Niet bezoldigd
Claeys Kurt
Oostende (Stad) Gemeenteraadslid Bezoldigd
Oostende (Stad) Schepen Bezoldigd
AG Haven Oostende Lid van het directiecomit Niet bezoldigd
Toerisme Oostende VZW Bestuurder Niet bezoldigd
Open VLD (Plaatselijke afdeling) Bestuurslid Niet bezoldigd
Liberty VZW Bestuurder Niet bezoldigd
Zaakvoerder Bezoldigd
AG Haven Oostende Bestuurder Niet bezoldigd
AGGB Bestuurder Niet bezoldigd
AGGB Lid van het directiecomit Niet bezoldigd
AGSO Bestuurder Niet bezoldigd
AGSO Lid van het directiecomit Niet bezoldigd
Sleuyter Arena CVBA Bestuurder Niet bezoldigd
Claeys Marc
Zwevegem (Gemeente) Schepen Bezoldigd
PWA Zwevegem Voorzitter Niet bezoldigd
PWA Zwevegem - Dienstencheques Voorzitter Niet bezoldigd
SP.a Afdeling Zwevegem Bestuurslid Niet bezoldigd
Sociale Huisvestingsmaatschappij Eigen Haard Bestuurder Bezoldigd
Sociale Huisvestingsmaatschappij Eigen Haard Lid van het directiecomit Bezoldigd
Claeys Pierre
Buggenhout (Gemeente) Gemeenteraadslid Bezoldigd
IGS-SLP Bestuurder Niet bezoldigd 01/01/2016
78600 MONITEUR BELGE 11.08.2017 BELGISCH STAATSBLAD

Claeys Pierre (suite/vervolg)


Politiezone Buggenhout/Lebbeke Lid van de politieraad Bezoldigd
Opticien-Optometrist Bezoldigd
MS-Liga Oost-Vlaanderen Voorzitter Niet bezoldigd
Clajot Dominique
Evere (Commune d) Echevine Rmunr
SPABS - Bruxelles Administratrice Non rmunr
Centre culturel communal Administratrice Non rmunr 01/05/2016
Centre culturel communal Prsidente Non rmunr 01/05/2016
PS Section locale Vrificatrice aux comptes Non rmunr
La Fermette asbl Prsidente Non rmunr
Directrice CPMS Rmunr
District Vice-prsidente Non rmunr 01/10/2016
MISOLA Vrificatrice aux comptes Non rmunr
Clamar Claude
TEC Namur-Luxembourg Administrateur (voix consultative) Rmunr
INASEP Administrateur (voix consultative) Rmunr
Conseil Rgional de la formation CRF Reprsentant syndical Non rmunr
Fdration Belge des Autobus et Autocars FBAA Membre de jurys de comits de pr- Rmunr
slection
Clarebout Nele
Nevele (Gemeente) Schepen Bezoldigd 07/11/2016
APB Provinciaal Zorgcentrum Lemberge Bestuurder Bezoldigd 08/11/2016
Toerisme Meetjesland Bestuurder Niet bezoldigd 08/11/2016
N-VA (Plaatselijke afdeling) Bestuurslid Niet bezoldigd 08/11/2016
Bediende Bezoldigd
Zaakvoerder Niet bezoldigd
Clarinval David
Chambre des Reprsentants Reprsentant Rmunr
Bivre (Commune de) Bourgmestre (titulaire ou ff) Rmunr
Centre culturel de Bivre asbl Administrateur Non rmunr
Zone de police Houille-Semois Membre du collge et du conseil de Non rmunr
police
Zone de secours Dinaphi Membre du collge et du conseil Non rmunr
MR Fdration provinciale Prsident Non rmunr
Fondation Chaidron -Guisset Administrateur Non rmunr
Chambre des Reprsentants Commission droit com- Prsident Rmunr
mercial
Club des deux provinces Administrateur Non rmunr
Entreprise Clarinval Constructions sprl Co grant Rmunr
Maison de lEmploi de Gedinne Administrateur Non rmunr
Rsidence Saint-Hubert asbl Administrateur Non rmunr
Sant Sambre et Meuse Administrateur Non rmunr
Clarinval Valry
Wellin (Commune de) Conseiller communal Rmunr
Wellin (Commune de) Conseiller de CPAS/Conseil de Rmunr 11/01/2016
laction sociale
Wellin (Commune de) Prsident (ff) de CPAS/Conseil de Rmunr 12/01/2016
laction sociale
Commission communale de lAmnagement du terri- Membre Rmunr
toire et de la Mobilit CCATM
Cabinet de kinsithrapie Clarinval sprl Grant Rmunr
Claude Albert
Herbeumont (Commune d) Conseiller communal Rmunr
Herbeumont (Commune d) Prsident de CPAS/Conseil de Rmunr
laction sociale
Agence locale pour lEmploi Administrateur - Secrtaire Non rmunr
Maison de lEmploi Administrateur Non rmunr
Zone de police Semois et Lesse Membre du conseil de police Rmunr
Le Bilboquet asbl Administrateur Non rmunr
Employ Rmunr
Claus Katharine
Wetteren (Gemeente) Schepen Bezoldigd
CD&V (Plaatselijke afdeling) Bestuurder Niet bezoldigd
Lerares Bezoldigd
Autonoom Gemeentebedrijf (AGB) Wetteren Lid van het directiecomit Niet bezoldigd
MONITEUR BELGE 11.08.2017 BELGISCH STAATSBLAD 78601

Claus Katrien
Beveren (Gemeente) Schepen Bezoldigd
IGS-SLP Bestuurder Niet bezoldigd 15/06/2016
OVSG Bestuurder Bezoldigd
CD&V (Plaatselijke afdeling) Bestuurder Niet bezoldigd
AXIS Vredesgenootschap Bestuurder Niet bezoldigd
C.A.S. Scholengemeenschap Beveren-Bazel Bestuurder Niet bezoldigd
Onderwijsraad Beveren Voorzitter Niet bezoldigd
SASK Sint-Niklaas Lid van de raad van advies Niet bezoldigd 01/09/2016
Time Out Lid van de stuurgroep Niet bezoldigd
Claus Rudy
De Haan (Gemeente) Schepen Bezoldigd
Clauw Roger
Houthulst (Gemeente) Gemeenteraadslid Bezoldigd
Houthulst (Gemeente) Schepen (wnd.) Bezoldigd 29/02/2016
West-Vlaamse Intercommunale (WVI) Lid van een regionaal comit Bezoldigd
Politiezone Polder Lid van de politieraad Bezoldigd
Clda Etienne
Province de Namur Conseiller provincial Rmunr
BEP Administrateur Rmunr
INASEP Administrateur Rmunr
Sant et Prvoyance Administrateur Non rmunr 17/11/2016
Centre local de Promotion de la Sant CLPS Province Secrtaire Non rmunr
de Namur
Namur Entraide sida asbl Vice-prsident Non rmunr
Empreintes asbl Directeur Rmunr
Relie-F asbl (ex Rseau des Non Confdrs asbl) Administrateur Non rmunr
Rseau IDe asbl Administrateur Non rmunr
Cleemput Nele
Dendermonde (Stad) Gemeenteraadslid Bezoldigd
Intercommunale Dender, Durme en Schelde (DDS) Bestuurder Bezoldigd
Cleeren Jef
Provincie Limburg Provincieraadslid Bezoldigd
Sint-Truiden (Stad) Gemeenteraadslid Bezoldigd
Infrax Limburg Bestuurder Bezoldigd
Het Domein Bokrijk VZW Bestuurder Bezoldigd
Nieuw Sint-Truiden CVBA Bestuurder Bezoldigd
Clment Hlne
Tournai (ville de) Conseillre communale Rmunr
IPFH Administratrice et membre du comit Rmunr
de direction
Commission daccueil extra scolaire Reprsentante Non rmunr
Logis Tournaisien (le) sc Administratrice Rmunr
Professeur Rmunr
Psychologue Rmunr
Clment Jean
ERIP Administrateur Non rmunr 30/06/2016
Arrondissement Administratif de Bruxelles-Capitale Haut fonctionnaire Rmunr 31/05/2016
Clerckx Bart
Oud-Heverlee (Gemeente) Schepen Bezoldigd
Hofheide Bestuurder Bezoldigd
Zorgcordinator Bezoldigd
Clerfayt Bernard
Parlement de la Rgion de Bruxelles-Capitale Dput Rmunr
Parlement de la Rgion de Bruxelles-Capitale Prsident de Commission(s) Non rmunr
Schaerbeek (Commune de) Bourgmestre (titulaire ou ff) Rmunr
Ecole Rgionale et Intercommunale de Police Administrateur Non rmunr
Forum belge pour la Prvention et la Scurit urbaine Prsident du conseil dadministration Non rmunr
Transit asbl Administrateur dmissionnaire Non rmunr
Travail de Rue Schaerbeek Prsident du conseil dadministration Non rmunr
M-Village Administrateur Non rmunr
Amis de la Maison des Arts (les) Prsident du conseil dadministration Non rmunr
Parlement de la Rgion de Bruxelles-Capitale Vice-prsident du bureau Rmunr
PatriS asbl Prsident du conseil dadministration Non rmunr
78602 MONITEUR BELGE 11.08.2017 BELGISCH STAATSBLAD

Clerfayt Bernard (suite/vervolg)


Schaerbeek-Info asbl Prsident du Conseil Non rmunr
dadministration
Clerinx Gert
Nieuwerkerken (Gemeente) OCMW-voorzitter Bezoldigd 01/03/2016
Nieuwerkerken (Gemeente) Schepen Niet bezoldigd 01/03/2016
Sociaal Verhuurkantoor Land van Loon VZW Bestuurder Niet bezoldigd
Gemeentebelangen Secretaris Niet bezoldigd
Clersy Christophe
Courcelles (Commune de) Conseiller communal Rmunr
Courcelles (Commune de) Prsident de CPAS/Conseil de Rmunr
laction sociale
TEC Charleroi Vice-prsident du conseil Rmunr
dadministration
IGRETEC Administrateur Rmunr
Assistant parlementaire Rmunr
Cleuren Guido
Bilzen (Stad) Schepen Bezoldigd
Cordium CVBA Bestuurder Bezoldigd
Landbouwdagen VZW Voorzitter Niet bezoldigd
Leraar Bezoldigd
Clinckers Leo
De Scheepvaart NV Bestuurder Niet bezoldigd
Waterwegen en Zeekanaal NV Afgevaardigd bestuurder Bezoldigd 30/11/2016
Waterwegen en Zeekanaal NV Bestuurder Niet bezoldigd
Volksontwikkeling Blaasveld VZW Voorzitter Niet bezoldigd
Site Kanaal NV Bestuurder Niet bezoldigd
Promotie Binnenvaart Vlaanderen VZW Bestuurder Niet bezoldigd
Blue Gate Antwerp Bestuurder Niet bezoldigd 30/11/2016
Clinckx Gunther
Tielt-Winge (Gemeente) Gemeenteraadslid Bezoldigd
Tielt-Winge (Gemeente) Lid van een gemeenteraadscommissie Bezoldigd
Hofheide Bestuurder Bezoldigd
IGO Bestuurder Bezoldigd
IGO Lid van het directiecomit Bezoldigd 01/01/2016
Politiezone Hageland Lid van de politieraad Bezoldigd
Open VLD Afdeling Tielt-Winge Bestuurslid Niet bezoldigd
Cloet Ann
Mouscron (ville de) Echevine Rmunr
Intercommunale dEtude et de Gestion Membre du comit de direction Rmunr
Maison Maternelle Prsidente Non rmunr
Partenariat 2000 Prsidente Non rmunr
Syndicat dinitiative SI de la Ville de Mouscron Administratrice Non rmunr
CCIPH asbl Vice-prsidente Non rmunr
CCA Prsidente Non rmunr
Centre Europen des Langues Parles Administratrice Non rmunr
Enfances asbl Administratrice Non rmunr
Fabrique dglise Saint-Barthlmy Membre Non rmunr
La Prairie Administratrice Non rmunr
Employe Rmunr
Chorale Ribambel Membre Non rmunr
Comit Fte de la Place Membre Non rmunr
Comit Loisirs 3me ge de Herseaux Prsidente Non rmunr
Crche Saint Achaire asbl Administratrice Non rmunr
Philharmonie royale Sainte Ccile Prsidente Non rmunr
Cloet Etienne
Heuvelland (Gemeente) Schepen Bezoldigd
College Sutherland GmbH Zaakvoerder Bezoldigd
Osteopaat Bezoldigd
Cloet Margot
Vlaamse Regering, Welzijn, Volksgezondheid en Gezin Kabinetschef Bezoldigd
Ahasverus Bestuurder Niet bezoldigd
SEC BVBA Aandeelhouder Niet bezoldigd
Cloet Maria
Ieper (Stad) OCMW-voorzitter Bezoldigd
MONITEUR BELGE 11.08.2017 BELGISCH STAATSBLAD 78603

Cloet Maria (suite/vervolg)


Ieper (Stad) Schepen Niet bezoldigd
Vereniging Ons Tehuis Voorzitter Niet bezoldigd
Jan Yperman Ziekenhuis VZW Bestuurder Bezoldigd
CVO Westhoek-Westkust VZW Bestuurder Niet bezoldigd
GLSO Hollebeke-Voormezele VZW Bestuurder Niet bezoldigd
Vereniging Onze-Lieve-Vrouw Voorzitter Niet bezoldigd
Westlandia VZW Bestuurder Niet bezoldigd
Wieltjesgracht VZW Voorzitter Niet bezoldigd
Cloot Brigitte
Musikakademie der Deutschsprachigen Gemeinschaft Mitglied des Geschftsfhrenden Nicht besoldet
Ausschusses
Musikakademie der Deutschsprachigen Gemeinschaft Verwalter Nicht besoldet
Cloots Rudi
Hlcine (Commune d) Bourgmestre (titulaire ou ff) Rmunr
FNRS Administrateur Non rmunr
Comit de concertation commune-CPAS Prsident Non rmunr
Conseil Consultatif des Ans Reprsentant communal Non rmunr
COPALOC Reprsentant P.O. Non rmunr
Maison de lUrbanisme du Brabant wallon Membre du conseil dorientation Non rmunr
Syndicat dInitiative communal Administrateur Non rmunr
Universit de Lige Professeur ordinaire Rmunr
Embarcadre du savoir asbl Administrateur Non rmunr
Culturalit asbl Administrateur Non rmunr
BELAC Auditeur expert Rmunr
Champ asbl Prsident du Conseil Non rmunr
dadministration
Comit particulier et suprieur de ngociation syndi- Membre Non rmunr
cale
Conseil politique scientifique de la rgion wallonne Membre Non rmunr
Les amis de la Chanson asbl Secrtaire du conseil dadministration Non rmunr
Maison de la Science asbl Administrateur Non rmunr
Muse communal Armand Pellegrin Prsident du Conseil Non rmunr
dadministration
PIMW asbl Administrateur Non rmunr
Reverse Metallurgy sa Administrateur Non rmunr
Royal Football club RFC Hannutois Jeunes asbl Prsident du Conseil Non rmunr
dadministration
Close Jean-Louis
Province de Namur Conseiller provincial Rmunr
BEP Administrateur et membre du comit Rmunr
de direction
BEP Environnement Administrateur et membre du comit Rmunr
de direction
BEP Expansion conomique Administrateur Rmunr
INASEP Administrateur Rmunr
Centre culturel rgional de Namur CCRN Administrateur et membre du comit Non rmunr
de direction
Festival International du Film Francophone de Namur Prsident du conseil dadministration Non rmunr
et du comit de direction
Close Philippe
Parlement de la Rgion de Bruxelles-Capitale Chef/Prsident de groupe Rmunr
Parlement de la Rgion de Bruxelles-Capitale Dput Rmunr
Bruxelles (ville) Echevin Rmunr
Agence du Tourisme Administrateur Non rmunr
Atomium asbl Administrateur Non rmunr 20/09/2016
Atomium asbl Prsident Non rmunr 20/09/2016
Bruxelles Avance BRAVVO asbl Administrateur Non rmunr
Foire Internationale de Bruxelles asbl Prsident Rmunr
IRIS Administrateur Non rmunr
Parc des Expositions de Bruxelles asbl Prsident Non rmunr
Tapis de Fleurs de Bruxelles asbl Administrateur Non rmunr
Centrale de Services Domicile CSD de Bruxelles Administrateur Non rmunr
Institut Jules Bordet Administrateur Non rmunr
Action et Solidarit Socialiste du Brabant Administrateur Non rmunr 22/06/2016
Fdration des Mutualits Socialistes du Brabant Administrateur Non rmunr 22/06/2016
FONSOC Administrateur Non rmunr
78604 MONITEUR BELGE 11.08.2017 BELGISCH STAATSBLAD

Close Philippe (suite/vervolg)


ETHIAS Administrateur Non rmunr
Foires et Salons de Bruxelles asbl Prsident du conseil dadministration Non rmunr
Gefebru Administrateur Non rmunr
Brussels Major Events asbl Prsident du conseil dadministration Non rmunr 17/11/2016
Eglantine asbl Prsident Non rmunr
Festival des Musiques de Bruxelles asbl Prsident Non rmunr
MAD Brussels Prsident Non rmunr
NEO scrl Administrateur Non rmunr
SoBru asbl Prsident Non rmunr
CFSaD Administrateur Non rmunr
CSaD Administrateur Non rmunr
FACERE Administrateur Non rmunr
Fire-Starter (ex SIMPA) Prsident du Conseil Non rmunr
dadministration
FISA Brussels sa Administrateur Non rmunr 05/10/2016
Mont des Arts Administrateur Non rmunr
Rock the City asbl Prsident Non rmunr
Close-Lecocq Jean-Franois
Province de Lige Conseiller provincial Rmunr
Chaudfontaine (Commune de) Conseiller de CPAS/Conseil de Rmunr 01/06/2016
laction sociale
SPI Administrateur Rmunr
Fdration des professeurs de gographie FEGEPRO Prsident du conseil dadministration Non rmunr
Association sportive de lenseignement provincial Administrateur Non rmunr
ASEP
Enseignant Rmunr
Centre culturel de Saint-Georges-sur-Meuse Administrateur Non rmunr
Educpass asbl Administrateur Non rmunr
Closset Robert
Dinant (ville de) Echevin Rmunr
BEP Crmatorium Administrateur Rmunr
BEP Environnement Administrateur Rmunr
INASEP Reprsentant Rmunr 02/05/2016
Centre culturel rgional de Dinant CCRD Administrateur Non rmunr
MCC Namur-Sud Prsident Non rmunr
Eco Transport Grant Non rmunr
Ets Robert Closset Indpendant Rmunr
Syndicat dinitiative de Dinant Administrateur Non rmunr
Cluckers Geert
Diest (Stad) Schepen Bezoldigd
Intergas Bestuurder Bezoldigd
Intergas Lid van het directiecomit Bezoldigd 27/01/2016
Limburg.net Bestuurder Bezoldigd
PBE Bestuurder Bezoldigd
PBE Lid van het directiecomit Bezoldigd
Scholengemeenschap Hageland Voorzitter Bezoldigd
Infrax CVBA Bestuurder Bezoldigd
Onderwijzer Bezoldigd
Cluckers Victor
Tongeren (Stad) Gemeenteraadslid Bezoldigd
Tongeren (Stad) Lid van diverse gemeenteraadscom- Bezoldigd
missies
Inter-Energa Bestuurder Bezoldigd
Cludts Vanessa
IGL (Intercommunale) Bestuurder Bezoldigd 09/06/2016
D & V BVBA Zelfstandige (in bijberoep) Niet bezoldigd
Bediende Bezoldigd 01/12/2016
Cnudde Lieven
Oudenaarde (Stad) Schepen Bezoldigd
IMWV Bestuurder Bezoldigd
TMVW Lid van het directiecomit Bezoldigd
Zaakvoerder Niet bezoldigd
Dienst Onthaalouders Oudenaarde VZW Voorzitter Niet bezoldigd
RTC Oost-Vlaanderen Bestuurder Niet bezoldigd
Voetbalclub W.I.K. Eine VZW Bestuurder Niet bezoldigd
MONITEUR BELGE 11.08.2017 BELGISCH STAATSBLAD 78605

Cnudde Vronique
Service public de Wallonie Inspectrice gnrale Rmunr 16/01/2016
Autorit aroportuaire de supervision indpendante de Prsidente Rmunr 23/09/2016
wallonie AASIW
Cobbaert Lieven
Ichtegem (Gemeente) Gemeenteraadslid Bezoldigd
Vlaamse Regering. Cultuur, Media, Jeugd en Brussel Adjunct-kabinetschef Bezoldigd 03/05/2016
Vlaamse Regering. Viceminister-president Begroting, Adjunct-kabinetschef Bezoldigd 04/05/2016 05/09/2016
Financin en Energie
Vlaamse Regering. Viceminister-president Begroting, Kabinetschef Bezoldigd 06/09/2016
Financin en Energie
Politiezone Kouter Lid van de politieraad Bezoldigd
Open VLD Afdeling Ichtegem Bestuurder Niet bezoldigd
Open VLD Regio Kust Bestuurder Niet bezoldigd
Cober Rudi
Bree (Stad) Schepen Bezoldigd
Geschied- en Heemkundige Kring Voorzitter Niet bezoldigd
N-VA (Plaatselijke afdeling) Bestuurslid Niet bezoldigd
Zaakvoerder Bezoldigd
Breese Open Samenwerking (BROS) Bestuurslid Niet bezoldigd
Cochez Geert
VisitBrussels VZW Adjunct-directeur-generaal Bezoldigd
Kunsten Festival des Arts Bestuurder Niet bezoldigd
Odisee VZW Gastprofessor Bezoldigd 30/09/2016
Brussels Major Events VZW Bestuurder Niet bezoldigd 17/11/2016
European Quarter Area Management Association Bestuurder Niet bezoldigd
ASBL/VZW (EQuAMA)
Cochez Greta
Pepingen (Gemeente) Schepen Bezoldigd
Gewestelijke Maatschappij voor Volkshuisvesting Bestuurder Bezoldigd
CVBA
Cock Gonda
Vlaamse overheid. Departement Kanselarij & Bestuur Directeur-generaal Bezoldigd
De Warande VZW Vertegenwoordiger Niet bezoldigd
Coddens Rudy
Gent (Stad) OCMW-voorzitter Bezoldigd
Gent (Stad) Schepen Bezoldigd
DIBISS (ex RSZPPO) Lid van het algemeen beheerscomit Bezoldigd 31/12/2016
DIBISS (ex RSZPPO) Lid van het beheerscomit Bezoldigd 31/12/2016
Farys (Intercommunale) Lid van het directiecomit Bezoldigd 24/05/2016
Audio (OCMW-vereniging) Bestuurder - Voorzitter Bezoldigd
Balenmagazijn VZW Bestuurder Niet bezoldigd 22/03/2016
De Fietsambassade Gent VZW Bestuurder Niet bezoldigd 26/09/2016
Gent, Stad in Werking VZW Voorzitter Niet bezoldigd
Plaatselijk Werkgelegenheidsagentschap (PWA) Voorzitter van de raad van bestuur Niet bezoldigd
POM Oost-Vlaanderen Bestuurder Bezoldigd
Uw Eigen Huis der Vlaanderen NV Bestuurder - Voorzitter Niet bezoldigd 11/01/2016
Vereniging van Vlaamse Steden en Gemeenten VZW Bestuurder Bezoldigd
Vereniging van Vlaamse Steden en Gemeenten VZW Voorzitter van het directiecomit Bezoldigd
afdeling OCMWs
WoninGent CVBA Bestuurder Bezoldigd
Hogeschool Gent Lid van het inrichtingsorgaan Bezoldigd
Algemeen Ziekenhuis Jan Palfijn Gent Bestuurder - Voorzitter Bezoldigd
Curieus Afdeling Gent-West Voorzitter Niet bezoldigd
SP.a Afdeling Gent-West Voorzitter Niet bezoldigd
Sociale Dienst voor het Personeel van de Stad Gent Bestuurder Niet bezoldigd
(Sodiganda)
Bedrijvencentrum De Punt NV Voorzitter van de raad van bestuur Niet bezoldigd
Initiatief voor Jonge Kunst Bestuurder Niet bezoldigd
Max Mobiel VZW Bestuurder - Ondervoorzitter Niet bezoldigd
Voetbal in de Stad VZW Bestuurder - Penningmeester