Vous êtes sur la page 1sur 180

0123456718966

5 2  6
6236113 6 96 (41621(56
96
!""6 96(0260 52561
66
96 5%
10 71#36
86 96
9656 5%
106
#106#4 57$6475457%4756 96
7286 96
96
0&"&'!86 9 (7466)6
*++,-.*/-0123042*//0415678235572*192.07/7
:;<:!6!=62= 86$&86 !!86>6? @A&B"CBC6'66DD=;'D&6E!F6!F&62=:;!G<6
0&D&HI&;6661;'&;6B4 !;J67=868C6'6!F&62=:;!G<6;:K<6=6!F&6;&D=;'6':;K6!F&6
L;!&<G60&D&HI&;666<!!:<6D="&;&D&60&"&'!6#=;'6#;&<!K64 !&;!H&!6D86
BM##4NC6;&<L&D!":J6<:IH!<6!F<6LLD!=6BMLLD!=NC6"=;6!!=;&J<G6"&&<6'6D=<!<6
D:;;&'66;&<L='K6!=6!F&6<:IL=&6B!F&6M :IL=&NC6<&;O&'6=6##46IJ6!""6FL6
DP6;==P<6BM;==P<NC8666<:LL=;!6="6!F<6LLD!=6##46<!!&<6<6"==E<96
*Q RSTUVWXYZ[2
8 1 6=;6I=:!6
&I;:;J6)66;==P<6<&;O&'6##4G<6;&K<!&;&'6K&!6E!F66
!6<:IL=&66D= &D!=6E!F66D!=6L&'K66!F&62;D:!62=:;!6="62==P62=:!J6
=<6DL!=&'6\]^__abcdeefg62<&67=86?66)?6B!F&6M!6 :IL=&NC8665F&6
!6 :IL=&6D:'&'6!E&!J <&O&6B)C6<&L;!&6'=D:H&!6;&h:&<!<6DK6"=;6!F&6
L;=':D!=6="66O=:H=:<6H=:!6="6'=D:H&!<6&&D!;=DJ <!=;&'6"=;H!=6BM4 NC6
O'&=6"==!K&6'6<!6LF=!=K;LF<86666666
8 J6&!!&;6'!&'6%;DF666##46!H&J6<&;O&'6=Ii&D!=<6'6;&<L=<&<6!=6
!F&6!6 :IL=&8666DD=;'D&6E!F628$8 86>6? @A&B"CBC6##4G<6;&<L=<&6D:'&'66
""'O!6";=H6 D=!!6H 64<h86##4G<6 D&6;&<'&!6&K6'6:<&<<6"";<6<&!!K6
"=;!F6!F&6&<!H!&'6D=<!<6="6D=HLD&6E!F6!F&6!6 :IL=&8666666666
8 5F&6L;!&<6F&'6!E=6&K!FJ6!&&LF=&6D="&;&D&<6!=6H&&!6'6D="&;6;&K;'K6
##4G<6=Ii&D!=<6!=6!F&6!6 :IL=&8666!F=<&6!&&LF=&6D="&;&D&<6##4G<6D=:<&6
&jL&'66'&!6BC6!F!6##46E<6L;&L;&'6!=6L;=':D&66="6;==P<G6H&'D6;&D=;'<6"=;6!F&6
;&h:&<!&'6!H&6";H&6'66="6!F&6O'&=6"==!K&6'6<!6LF=!=K;LF<6="6;==P<6!6!F&6:;J6
6@6=J6:HI&6!F!6E<6!6<<:&66!F&6:'&;JK6E<:!k6BIC6!F&6<L&D"D6I<&<6"=;6
##4G<6=Ii&D!=<6!=6!F&6;&HK6;&h:&<!<k6'6BDC6!F&6;&<=<6EFJ6!F&6;&HK6;&h:&<!<6''6
=!6LL&;6!=6I&6;&&O!6!=6!F&6:'&;JK6E<:!6'6##4G<6D=D&;6!F!6!F&<&6;&h:&<!<6
<&&H&'6!&'&'6!=6F;<<6##486666666
@8
==EK6!F&<&6!&&LF=&6D="&;&D&<6;==P<6=:! =" !F& I:&6<&;O&'6!F&6&!;&J6
&E6'6=L&;!O&6 :IL=&6=6##4G<6;&K<!&;&'6K&!6=6%J6?6866!F=:KF6!F<6&E6
:IL=&6D:'&'6<j!&&6BC6'=D:H&!6;&h:&<!<6!6H&;&J6D=<='!&'6O;=:<6<L&D"D6
;&h:&<!<6="6!F&6!6 :IL=&6!=6I;='&;6H=;&6K&&;6;&h:&<!<6I:!6=!F&;E<&6<=:KF!6
<:I<!!J6!F&6<H&6:O&;<&6="6"=;H!=6<6!F&6!6 :IL=&8665F&6 :IL=&6<=6H'&6
= H!&;6DFK&<6!=6!F&6!H&6";H&6"=;6D&;!6="6!F&6;&h:&<!<k6F=E&O&;6!F&6 :IL=&6<!6
D&'6"=;6'=D:H&!<6'64 6D=D&;K6J6H&'D6!;&!H&!6="6;==P<6IJ6##46"=;6!F&6
<H&6!H&6";H&6B:J666!F;=:KF6;==P<G6<!6L&;"=;HD&6"=;6##46=6=;6I=:!6:;J6
6@C8665F:<6!F&6<D=L&6="6!F&6<&;DF6"=;64 6&D&<<!!&'6IJ6!F&6 :IL=&6E<6&""&D!O&J6
!F&6<H&6<6!6E=:'6FO&6I&&6IJ6!F&6!6 :IL=&866666
?8 J6&!!&;6'!&'6%J666##46!H&J6<&;O&'6=Ii&D!=<6'6;&<L=<&<6!=6
!F&6 :IL=&866K66DD=;'D&6E!F628$8 86>6? @A&B"CBC6##4G<6;&<L=<&6D:'&'66
""'O!6";=H6%;86H 6<&!!K6"=;!F6!F&6&<!H!&'6D=<!<6="6D=HLD&6E!F6!F&6 :IL=&866

86
 6
$O&6!F!6!F&6<D=L&6="6!F&6<&;DF6"=;64 6&D&<<!!&'6IJ6!F&6 :IL=&6E<6&""&D!O&J6!F&6<H&6
<6!6E=:'6FO&6I&&6IJ6!F&6!6 :IL=&6%;86H G<6""'O!6E<6<:I<!!J6<H;6!=6
F<6L;=;6""'O!6I&D:<&6!F&6D:<!='<6'6!F&6O=:H&6="6"=;H!=6!=6I&6<&;DF&'6EFDF6
';=O&6!F&6&<!H!&'6D=<!<6<6&jL&'66%;86H G<6""'O!6E&;&6<:I<!!J6!F&6<H&866
5F&6L;!&<6!F&6F&'6L;&D<&J6=&6''!=6D="&;&D&6;&K;'K6!F&6 :IL=&6!F!6L;DLJ6
"=D:<&'6=6##4G<6<<&;!=6="6L;O&K&6'6''6=!6'';&<<6!F&6<:I<!D&6="6=;6I<&<6"=;6
##4G<6=Ii&D!=<6'6;&<L=<&<6!=6J6="6!F&6'O':6;&h:&<!<6="6!F&6 :IL=&86
8 1 6:J6?66;==P<6"&'66LLD!=6!=64 "=;D&6 :IL=&6B!F&6
MLLD!=NC6<:LL=;!&'6IJ66 LK&6H&H=;':H6="6E6'66O=:H=:<6""'O!6
<:IH!!&'6IJ6;==P<G6D=:<&6 :6;& &;6B!F&6M;& &;6""8NC8666;&<L=<&6##46E<6
D=HL&&'6!=6L;&L;&6'6"&6&h:J6&j!&<O&6=LL=<!=6LL&;<6EFDF6E&;&6"&'6=6
&L!&HI&;6)686
)8 5F&62=:;!6F&'6=;6;K:H&!6=6;==P<G6LLD!=6=6 &L!&HI&;66866!6
!F&6D=D:<=6="6!F&6=;6;K:H&!6!F&62=:;!6<<:&'66=;'&;6!F!6';&D!&'6BC6##46!=6<:IH!66
<:LL&H&!6""'O!6";=H6%;86H 6<&!!K6"=;!F6''!=6"=;H!=6E!F6;&<L&D!6!=6&DF6
D:<!='6="6L=!&!J6;&<L=<O&64 6D:'K6H=K6=!F&;6!FK<6!F&;6!!&<6&&D!;=D6
HI=j6<l&<6'6;&h:&<!<6="6!F&6 :IL=&6"=;6EFDF6!F&J6HJ6L=<<&<<6;&<L=<O&64 k6BIC6!F&6
L;!&<6!=6H&&!6'6D="&;6"!&;6<:IH<<=6="6!F&6<:LL&H&!6""'O!6";=H6%;86H 6!=6
!!&HL!6!=6K;&&6=6!F&6L;=D&<<6'6<D=L&6="6##4G<6;&<L=<&6!=6!F&6 :IL=&k6BDC6;==P<G6
D=:<&6!=6<:IH!66""'O!6;&K;'K6!F&6;&<:!<6="6!F&6L;!&<G6H&&!6'6D="&;6D="&;&D&k6
'6B'C6##4G<6D=:<&6!=6<:IH!66""'O!66;&<L=<&6!=6!F&6""'O!6="6;==P<G6D=:<&8666
A8 :;<:!6!=6!F&62=:;!G<6 &L!&HI&;6661;'&;6##46<:IH!!&'6!F&6
<:LL&H&!6""'O!6="6%;86H 6=6 &L!&HI&;668662=:<&6"=;6##46'6D=:<&6

86
 6
"=;6;==P<6!F&6&KK&'66H:!L&6H&&!6'6D="&;6D="&;&D&<6IJ6!&&LF=&6D:'K6
D="&;&D&<6=61D!=I&;6661D!=I&;666'67=O&HI&;6A66;&K;'K6L=!&!6
EJ<6!=6K;&&6:L=6!F&6L;=D&<<6'6<D=L&6="6##4G<6;&<L=<&6!=6!F&6 :IL=&8666
8 ;==P<G6D=:<&6<:IH!!&'66""'O!6;&K;'K6!F&6;&<:!<6="6!F&6L;!&<G6
'<D:<<=<6'!&'61D!=I&;6)66'6##4G<6D=:<&6<:IH!!&'66;&<L=<&6""'O!6'!&'6
7=O&HI&;66866<6<&!6"=;!F66!F&6""'O!6="6##4G<6D=:<&6##46I&&O&'6!F!6!F&6
""'O!6="6;==P<G6D=:<&6''6=!6O=O&6J6D=HL;=H<&6E!F6;&<L&D!6!=6!F&6<D=L&6=;6I:;'&6
="6!F&6 :IL=&8665F&6""'O!6="6##4G<6D=:<&6F=E&O&;6L;=L=<&'66D=HL;=H<&'6;&<L=<&6
!=6!F&6 :IL=&6!F!6##46'D!&'6!6E<6EK6!=6:'&;!P&666&""=;!6!=6;&<=O&6!F&6
L;!&<G6'<L:!&8665F!6D=HL;=H<&'6;&<L=<&6O=O&'66''!=6!=6##4G<6L;=;6L;=':D!=6
="6;==P<G6&!;&6H&'D6"&6"=;6!F&6L&;='6;&h:&<!&'66!F&6 :IL=&6'66O'&=6"==!K&6'6
<!6LF=!=K;LF<6="6;==P<6!6!F&6:;J66@6=J6:HI&6##4G<6K;&&H&!6!=6BC6
<&;DF6"=;6'6L;=':D&6&H<6="6!F&6<j6D:<!='<6L;DLJ6;&<L=<I&6"=;6!F&6H&'D6D;&6
="6##46!&!6D:'K6;==P<66;&<L=<&6!=6&h:&<!67=<86666@6?66m6)6="6!F&6
:IL=&6!=6!F&6&j!&!6!F&6&H<6;&"&;;&'6!=6;==P<6BE!F6!F&6&jD&L!=6="6!F&6E&&PJ6!&!6
i:;J6;&L=;!<C6E!F=:!6L;&i:'D&6"=;6;==P<6!=6<:I<&h:&!J6<&&P6!F&6L;=':D!=6="6''!=6
4 6"=;6K=='6D:<&6<F=E k6BIC6L;=':D&66L;O&K&6=Kk6BDC6L;=':D&66O'&=6"==!K&6'6<!6
LF=!=K;LF<6="6;==P<6";=H6=&6##46&O&!6L&;6E&&P6I&!E&&67=O&HI&;666'6:;J6
@k6'6B'C6<L!6E!F6;==P<6?n?6!F&6!!=;&J<G6"&&<6'6=!F&;6&jL&<&<6D:;;&'6IJ6##46
6D= &D!=6E!F6;&<L='K6!=6!F&6 :IL=&86666
8 1 60&D&HI&;666!F&62=:;!6F&'66<!!:<6D="&;&D&6!6!F&6D=D:<=6="6
EFDF6!F&62=:;!6=O&;6!F&6=Ii&D!=<6="6;==P<G6D=:<&6<<:&'661;'&;6!F!6;K&J6'=L!&'6!F&6
D=HL;=H<&6L;=L=<&'6IJ6##4G<6D=:<&6'6=;'&;&'6##46!=6L;=':D&6!F&6"=;H!=6

86
@ 6
D=!&HL!&'6IJ6!F&62=:;!G<61;'&;6=6=;6I&"=;&6
&I;:;J6@6)8665F!6'&'&6E<6
<:I<&h:&!J6&j!&'&'6IJ6H:!:6K;&&H&!6="6!F&6L;!&<6:!6
&I;:;J6@6)8666
8 &!E&&60&D&HI&;666'6:;J6)6)6D=:<&6"=;6##46'6;==P<6
D="&;;&'6=6:H&;=:<6=DD<=<6IJ6&H6'6!&&LF=&6;&K;'K6L=!&!6<&;DF6!&;H<6'6
'!&6;K&<6!=6:<&6!=6<&;DF6!F&64 6="6!F&6<j6D:<!='<6:'&;6!F&62=:;!G<60&D&HI&;666
1;'&;866<6L;!6="6!F=<&6'<D:<<=<6##4G<6D=:<&6;6O;=:<6M!&<!6<&;DF&<N6!6!F&6;&h:&<!6="6
;==P<G6D=:<&6'6L;=O'&'66&<!H!&6="6!F&6D=<!<6!=6;&O&E6!F&6:HI&;6="6'=D:H&!<6
'&!"&'6<66;&<:!6="6<:DF6<&;DF&<8665F&6L;!&<6!F&6'<D:<<&'6H='"D!=6="6!F&6L;=L=<&'6
<&;DF6!&;H<6'6'!&6;K&<66KF!6="6!F&6M!&<!6<&;DFN6;&<:!<8661 6:;J6?6)6##4G<6
D=:<&6<&!6;==P<G6D=:<&66&H6<!!K6!F!6##46F'6;:6!F&6;&O<&'6M!&<!6<&;DF&<N6!F!6
;==P<G6D=:<&6F'6;&h:&<!&'6'6M!F&6;&O<&'6<&;DF&<6J=:6L;=L=<&'6I&=E6'&!"&'6?A)6
!=!6'=D:H&!<6"=;6;&O&E6BLL;=jH!&J66"&E&;6'=D:H&!<C866&<&6'O<&6"6E&6;&66
K;&&H&!6B<:Ii&D!6!=6I=!F6<'&<G6;&<&;O!=6="6;KF!<C6!=6H=O&6"=;E;'6I<&'6=6!F&6;&O<&'6
<&;DF&<8665FP6J=:8N661 6:;J6)6)6;==P<G6D=:<&6;&<L='&'6IJ6&H6Mo&<6L&<&6
L;=D&&'6=6!F!6I<<8N666
8 <&'6=6!F&6"=;&K=K6##46;6!F&6K;&&' :L=6<&;DF&<866##46!F&6
;&O&E&'6!F&6'&!"&'6'=D:H&!<6p6!F&6:HI&;6="6EFDF6;==P<G6D=:<&6F'6P=E 6'6
K;&&'6!=66'OD&6<66;&<:!6="6!F&6M!&<!6<&;DF&<N6p6"=;6;&<L=<O&&<<6'6L;O&K&6'6
!H&J6;&<L='&'6!=6!F&6 :IL=&6E!F6!F&6L;=':D!=6="6'=D:H&!<6'66L;O&K&6=K6=6

&I;:;J6@6)866;==P<G6D=:<&6F<6=!6;<&'6J6<<:&6E!F6;&<L&D!6!=6##4G<6;&<L=<&6!=6
!F&6 :IL=&66!F&6H=;&6!F6!F;&&6H=!F<6<D&6;&D&OK6!F!6;&<L=<&86

86
? 6
RQ qq58r25ZstsuvwvZs2sX24vtwxYWrvwvZs2Xy22*ssXWZvzr823vvr2SZ[25{|vZrvr2
8 5F&62=:;!G<60&D&HI&;6661;'&;6;&h:;&'6##46'6;==P<6!=6M<L!6?n?6
!F&6;&<=I&6!!=;&J<G6"&&<6'6=!F&;6;&<=I&6&jL&<&<6D:;;&'6IJ6##466D= &D!=6
E!F6!F&6"=;&K=K6;&<L=<&6!=6!F&6 :IL=&8N66B4 !;J67=868Ck6g}}62= 86$&86 !!86>6?
@A&B"CBC6BL;=O'K6!F!6!F&62=:;!6HJ6=;'&;6M!F&6;&HI:;<&H&!6="6<:DF6L&;<=G<6;&<=I&6
D=<!<6="6D=HLD&N6E!F66<:IL=&C866&K;'K6!F&6<D=L&6="6!F=<&6!!=;&J<G6"&&<6'6
&jL&<&<6!F!6##46'6;==P<6E&;&6!=6M<L!6?n?N6':;K6!F&60&D&HI&;666<!!:<6
D="&;&D&6;==P<G6D=:<&6;K:&'966M#=:'6!F&6D=:;!6D=<'&;6HPK6!6D&;66!F&6=;'&;6!F!6
E&G;&6!PK6I=:!6J6"&&<6O=O&'66;&O&EK6& H<6K=K6"=;E;'6'6=!6J6"&&<6!F!6
##46HJ6FO&6D:;;&'66L;&L;K6""'O!<6'6L;&L;K6=!F&;6I;&"K6H!&;<66
!K!K6!F&6<:IL=&~N66nn6&;K65;86!6@866##4G<6D=:<&6=LL=<&'6!F<6;K:H&!866
86!6@ ?8665F&62=:;!6!F&6<!!&'966MGH6=!6L;&L;&'6!=6;:&6!F!6=:!66L;=;!J86<D6&!G<6<&&6
EF&;&6!FK<6==P6'6EF!6!F&6L;=L=;!=!J6<6="6L;& '<D=O&;J6!=6'<D=O&;J6!H&866:!6GH6
=!6EK6!=6;:&6!6=:!6E!F=:!6<&&K6EF!6E&G;&6'&!6E!F8N66b6!6?8665F&6E;!!&61;'&;6
<<:&'6IJ6!F&62=:;!6"==EK6!F&6<!!:<6D="&;&D&6''6=!6D=!6J6<:DF6H!!=6&!F&;8666
@8 3m6$!&<66'60J6!&J66FO&6;&L;&<&!&'6##466D= &D!=6E!F6
!<6;&<L=<&6!=6!F&6!6 :IL=&6'6!F&6 :IL=&6<D&6
&I;:;J686
?8 6'&<D;L!=6="6!F&6&K6<&;OD&<6!F!63m6$!&<66'60J6!&J66FO&6
L;=O'&'6!=6##466D= &D!=6E!F6!<6;&<L=<&6!=6!F&6 :IL=&6<6<&!6"=;!F66!F&6""'O!<6="6
2:;!<6863;<P64<h:;&6="63m6$!&<66'6&"";&J686%:&&;64<h:;&6="60J6!&J6
6!!DF&'6F&;&!=6<64jFI!<66'66;&<L&D!O&J8666
8 <6<&!6"=;!F66!F&6""'O!<6="6%&<<;<863;<P6'6%:&&;6!F&6!H&6<L&!6=6!F<6
H!!&;6IJ63m6$!&<66'60J6!&J66E<6;&<=I&6"=;6!F&6<&;OD&<6L;=O'&'8665F&6

86
 6
!H&6<L&!6=6!F<6H!!&;6E<6L;!D:;J6;&<=I&66O&E6="6!F&6&&'6!=6;&O&E6'6Jl&6
!F&6!E=6&jL<O&6<:IL=&<6<&;O&'6IJ6;==P<6!=6L;&L;&6=Ii&D!=<6'6;&<L=<&<6!=6!F=<&6
<:IL=&<6!=6L;!DL!&66!F&6HJ6D="&;&D&<6E!F6;==P<G6D=:<&666!!&HL!6!=6;&<=O&6
!F&6=Ii&D!=<6!=6!F&6<:IL=&<6!=6;&<&;DF6'6L;&L;&66I;&"66=LL=<!=6!=6;==P<G6H=!=6
!=6&"=;D&6D=HLD&6E!F6!F&6<:IL=&6!=6!!&'6D=:;!6F&;K<6;&K;'K6!F&6H=!=6!=6
&"=;D&6D=HLD&6E!F6!F&6<:IL=&6!=6F=<!6L;=D&<<6'6<&;DF64 6";=H6!F&66'&!"&'6
##46D:<!='<6!=6H:J6;&O&E6LL;=jH!&J66'=D:H&!<6;&<L=<O&6!=6!F&6K;&&'
:L=6<&;DF6!&;H<6!=6L;&L;&66L;O&K&6=K66DD=;'D&6E!F6!F&62=:;!G<6=;'&;6!=6D=<:!6
E!F6D= D=:<&6;&K;'K6!F&6'=D:H&!6;&O&E6L;=D&<<6'6!F&6L;&L;!=6="6!F&6L;O&K&6=K6
'6!=6L;&L;&6!F&6<!!6LLD!=6;&h:;&'6IJ6!F&62=:;!86
)8 3m6$!&<66'60J6!&J66FO&6I&'6##46!6!F&;6<!';'6F=:;J6
;!&<6"=;6!<6L;="&<<=<6=O&;6!F&6':;!=6="6!F<6H!!&;866<6<&!6"=;!F66!F&6""'O!<6="6
%&<<;<863;<P6'6%:&&;6!F&6F=:;J6;!&<6DF;K&'6IJ63m6$!&<66'60J6!&J666
!F<6H!!&;6E&;&6;&<=I&6"=;6!F&6<&;OD&<6;&'&;&'6L;!D:;J6KO&6!F&6h:!J6="6!F&6
<&;OD&<6L;=O'&'86
A8 K"D!J66@6'&D<=6IJ6!F&6==;I&6O6#865F=HL<=6="6!F&6
( !&'6 !!&<60<!;D!62=:;!6"=;6!F&60<!;D!6="62= &D!D:!6!!DF&'6!64jFI!606!=6%;86
%:&&;G<6""'O!6"=:'6!F!6!F&6<!';'6F=:;J6;!&<6DF;K&'6IJ60J6!&J66"=;6%;86
%:&&;G<6<&;OD&<6'6!F=<&6="6<&O&;6="6!<6=!F&;6L;="&<<=<6E&;&6;&<=I&866}}`}g`
^dec^_f`b\babe_ea}d67=869? 2 @6@6#6A?6!6@ 6B0862= 86:K86
A6@C866666

86
) 6
8 5F&6F=:;J6;!&<6DF;K&'6IJ63m6$!&<66'6%;863;<P66!F<6H!!&;6;&6
E!F6!F&6;K&6="6;!&<6DF;K&'6IJ6!!=;&J<6!60J6!&J66'6D=HL;I&6";H<66
2= &D!D:!86
8 !6E<6;&<=I&6"=;6##46!=6;&!63m6$!&<66'60J6!&J666!F<6
H!!&;6'6!=6LJ6!F&6F=:;J6;!&<6<&!6"=;!F66!F&6""'O!<6="6%&<<;<863;<P6'6%:&&;8666
8 3m6$!&<66F<6<&;O&'6<6##4G<6L;DL6=:!<'&6D=:<&6"=;6&;J6!F;!J6
J&;<866 :DF6;&L;&<&!!=6F<6D:'&'6<&;OK6<6&'6!;6D=:<&66&O&;J6<K"D!6
!K!=6!=6EFDF6##46F<6I&&66L;!J6=O&;6!F!6!H&866<6##4G<6L;DL6=:!<'&6D=:<&6
3m6$!&<66F<6K&'6:h:&6'6&j!&<O&6P=E&'K&6="6##4G<6I:<&<<66K&&;6'6
!<6"=;H!=6!&DF==KJ6L=D&<6'6L;D!D&<66L;!D:;8666D= &D!=6E!F6;&L;&<&!K6
##466!K!=6"=;6&;J6!F;!J6J&;<63m6$!&<66F<6F'&'6;&<L=<&<6!=6:H&;=:<6
L;=;6'<D=O&;J6;&h:&<!<6D:'K6!F&6D=&D!=6L;=D&<<K6'6;&O&EK6="64 866$O&63m6
$!&<6G<6=K <!'K6;&!=<FL6E!F6##46'6!<6"H;!J6E!F6##4G<6I:<&<<6'6
L;D!D&<63m6$!&<66E<6I&6!=6F'&6!F&6;&<L=<&6!=6!F&6<!!6 :IL=&6H=;&6
&""D&!J86
8 0J6!&J66F<6;=:!&J6<&;O&'6<6=D6D=:<&6"=;6##46E=;PK6D=<&J6
E!F63m6$!&<66=6H!!&;<6L&'K662= &D!D:!6"=;6=O&;66'&D'&86
8 ##46<66<=LF<!D!&'6D=HH&;D6D&!6!F!6H!&'6D!O&6O=O&H&!6
'6L;!DL!=66!F<6H!!&;6";=H6!<6D&L!=866##46;&K:;J6D=HH:D!&'6E!F6=:!<'&6
D=:<&6'6H=!=;&'6!F&6'&O&=LH&!<66!F&6!K!=6'6!F&6D!O!&<6="6D=:<&8666
@8 ##46'&!&;H&'6!F!6!F&6"&&<6'6&jL&<&<6DF;K&'6IJ63m6$!&<66'6
0J6!&J66"=;6!F<6H!!&;6E&;&6;&<=I&866##46F<6;&O&E&'6'6LL;=O&'66="6!F&6
O=D&<6<:IH!!&'6IJ63m6$!&<66'60J6!&J66'6F<6L'66<:DF6O=D&<866

86
A 6
?8 ( '&;62= &D!D:!6E6EF&;&6!!=;&J<G6"&&<6FO&6I&&6L'6IJ6!F&6D&!6!F&6
H=:!6L'6<66!=6I&6;&<=I&6&<L&DJ6"6!F&6D&!6<6<=LF<!D!&'866}}`e_ea}d6
@6#6A?6!6?6BM:'&;62= &D!D:!6E6&O'&D&6="6!F&6"&&<6'6&jL&<&<66L;!J6
D!:J6D:;;&'6D;&!&<66L;&<:HL!=6!F!6<:DF6D=<!<6E&;&6;&<=I&NCk6b6!6?6BM!F&;&6<66
<!;=K6L;&<:HL!=6!F!6!F&6;!&66LJK6D&!6D!:J6''6LJ6':;K6!F&6D=:;<&6="6!F&6
!K!=6<6;&<=I&NCk6b6!66BM!F&6D<&<6'&H=<!;!&6!F!6EF&66<=LF<!D!&'6D&!6LJ<6
!!=;&J<G6"&&<6!F!6!6'=&<6=!6P=E6!6E6&D&<<;J6;&D=O&;6!F&6;!&6L'6<6L;&<:HL!O&J6
;&<=I&NCk6b6!66BM5F&6L;&<:HL!=6="6;&<=I&&<<6:'&;62= &D!D:!6E6LL&<6!=6
!F&6F=:;<6E=;P&'6<6E&6<6!F&6F=:;J6;!&<6DF;K&'8NCk6g}}`^ge`^df}ab^_^_}e6?6
2= 86)6A6BA?C6B=!K6!F!6!F&62= &D!D:!6 :L;&H&62=:;!6F<6=K6F&'6!F!6ML;=="6="6!F&6
&jL&<&<6L'6=;6D:;;&'6""=;'<6<=H&6&O'&D&6="6!F&6O:&6="6!F&6<&;OD&<6'6"6
:;&<=I&&<<66H=:!6'=&<6=!6LL&;6";=H6=!F&;6&O'&D&6=;6!F;=:KF6LLD!=6="6!F&6
!;&;G<6K&&;6P=E&'K&6="6!F&6<:Ii&D! H!!&;6!<6;&<=I&&<<68NC6B&HLF<<6
''&'C6B!&;6h:=!!=6H;P<6=H!!&'C86
8 ''!=J6:'&;62= &D!D:!6E6M!K!=6&jL&<&<6HJ6D:'&6=!6=J6
;&<=I&6!!=;&J<G6"&&<6I:!6<=6J6=!F&;6=!jI&6'<I:;<&H&!<6&D&<<;J6!=6L;=<&D:!K6
!F&6D!=8N66e_ea}d6@6#6A?6!66Bh:=!K6c}ddabeg}^662= 86)A6A6
BCC866 :DF6!K!=6&jL&<&<6D:'K6!F&6D=<!<6D:;;&'6IJ6##466D= &D!=6E!F6
F=<!K6L;=D&<<K6'6<&;DFK64 66;&<L=<&6!=6!F&6 :IL=&8666
)8 6<:H6<6<&!6"=;!F66!F&6""'O!<6="6%&<<;<863;<P6'6%:&&;6!F&6!=!6
!!=;&J<G6"&&<6'6&jL&<&<6!F!6##46E<6"=;D&'6!=6D:;66D= &D!=6E!F6;&<L='K6!=6!F&6
<:IL=&6E<6@8?8666DD=;'D&6E!F6!F&62=:;!G<60&D&HI&;6661;'&;6;==P<6

86
 6
<F=:'6I&6;&h:;&'6!=6;&HI:;<&6##46?6="6<:DF6!!=;&J<G6"&&<6'6&jL&<&<66!F&6H=:!6
="6?886
A8 ##46;&<&;O&<6!F&6;KF!6!=6<:LL&H&!6!F<6LLD!=6E!F6&O'&D&6="6
''!=6"&&<6'6&jL&<&<6D:;;&'6"!&;6!F&6'!&6="6!F&6O=D&<6<:IH!!&'66D= &D!=6E!F6
!F<6LLD!=8666

04
470756#106#4 57$6
475457%47567286
J966gdgcbd^gf6
&;;J6 86%D0&O!!6BL;=6FD6OD&C6
2:;!<6863;<P6BL;=6FD6OD&C6
3m6$54 66
3m6$!&<62&!&;6
6 j!F6O&:&6
!!<I:;KF66?6
F=&96B@C6?? ?6

j96B@C6?? ?6
4H96i&;;J8HD'&O!!PK!&<8D=H
4H96D:;!<8P;<PPK!&<8D=H
&"";&J686%:&&;6BD!)A)C6
0o6574o66
@65;:HI:6 !;&&!6
;!"=;'62566
F=&96BAC6)? 6

j96BAC6)? @6
4H96iH:&&;'JL!&J8D=H
!<6!!=;&J<6

86
 6
.54/-3-.*/-012032754-.52
5F&6:'&;<K&'6D&;!"&<6!F!6=6:&66)66D=LJ6="6"=;&K=K6E<6H&'6'6
&&D!;=DJ6'&O&;&'6!=66D=:<&6'6<&" ;&L;&<&!&'6L;!&<6="6;&D=;'6<6"==E<96
%DF&6$862'E&6
&2;6J6
?@?6=K6#F;"60;O&67!F6
==;6
7&E6O&6256?6
HDF&8D'E&&D;;J8D=H
:6;& &;6
=&I6m6=&I66
6 !6%=D6=:&O;'6 :!&66
=<6 K&&<626?6
<I;& &;=&I8D=H

g}d}`b}}d``` `

86
 6
5-R-/22
DOCKET NO.: FST-CV-16-6029332-S

PHILLIP JACK BROOKS, SUPERIOR COURT

Plaintiff, JUDICIAL DISTRICT OF


STAMFORD-NORWALK
vs.
AT STAMFORD
WORLD WRESTLING ENTERTAINMENT,
INC.,

Defendant. JUNE 21, 2017

AFFIDAVIT OF CURTIS B. KRASIK

I, Curtis B. Krasik, having been duly sworn, hereby depose and say:

1. I am an attorney and Partner with the law firm of K&L Gates LLP and counsel for

World Wrestling Entertainment, Inc. ("WWE") in this matter.

2. I submit this affidavit in support of WWE's Application for Attorneys' Fees and

Costs incurred in connection with its response to the subpoena (the "Subpoena") served by

Plaintiff Phillip Jack Brooks ("Brooks") pursuant to the Court's order dated December 12, 2016

(Entry No. 121.00).

3. I am an attorney admitted to practice in the Commonwealth of Pennsylvania since

January 1998. I am admitted to practice before the Pennsylvania Supreme Court (admitted

January 8, 1998); United States Court of Appeals for the Second Circuit (admitted March 7,

2008); United States Court of Appeals for the Third Circuit (admitted April 24, 2003); United

States Court of Appeals for the Seventh Circuit (admitted November 1, 2006); United States

Court of Appeals for the Ninth Circuit (admitted November 6, 2006); United States Court of

Appeals for the Eleventh Circuit (Admitted September 10, 2004); United States District Court

for the Western District of Pennsylvania (admitted November 24, 1997); United States District
Court for the Eastern District of Wisconsin (admitted June 25, 2003); and United States District

Court for the Eastern District of Michigan (admitted January 23, 2017).

4. I graduated from the University of Michigan in 1994 and the University of

Pennsylvania Law School in 1997.

5. I have been an attorney with the law firm ofK&L Gates (and its predecessor

firms Kirkpatrick & Lockhart LLP and Kirkpatrick & Lockhart Nicholson Graham LLP) since

1997 and have been a Partner at the firm since on or about March 1, 2006. My primary office

has been located in Pittsburgh, Pennsylvania since I joined the firm.

6. Throughout my career, I have been a trial lawyer representing parties in civil

cases in state and federal courts. Exhibit A is a copy of my current profile from K&L Gates'

website. In particular, I have represented WWE (and its predecessors Titan Sports, Inc. and

World Wrestling Federation Entertainment, Inc.) since 1997. Over the past approximately

twenty years, I have represented WWE in dozens of cases in courts around the country, including

numerous cases in state and federal courts in Connecticut for which I have been admitted pro hac

vice.

7. I have been involved in the representation ofWWE in this matter since February

2016. I have worked on this matter with Jeffrey P. Mueller from Day Pitney LLP.

8. I have personal knowledge of the legal services K&L Gates LLP has provided to

WWE in connection with its response to the Subpoena.

9. The legal invoices attached as Exhibit Bare true and correct copies of K&L

Gates' invoices sent to WWE for time spent on this matter from February 2016 to March 2017,

which have been redacted to omit time entries recorded to the matter number maintained by

K&L Gates LLP for WWE's "Miscellaneous" matters that have nothing to do with WWE's

-2-
response to the Subpoena and privileged information within the time entries at issue relating to

WWE's response to the Subpoena. The invoices record the time spent by K&L Gates LLP

timekeepers for the services rendered each day. A summary of the invoices and fees charged by

K&L Gates LLP to WWE in connection with this matter is attached as Exhibit C.

10. Based on my personal review of the invoices and my active participation in this

matter, the time spent by K&L Gates LLP was reasonable for the services provided.

11. K&L Gates LLP has billed WWE at its standard hourly rates for its professionals

over the duration of this matter. My standard hourly rate ranged from $650/hour in 2016 to

$665/hour in 2017. Based on my knowledge and experience in this matter and similar matters,

the hourly rates charged by K&L Gates LLP in this matter were reasonable for the services

rendered, particularly given the quality of the services provided.

12. K&L Gates LLP has served as WWE's principal outside counsel for nearly thirty

years. Such representation has included serving as lead trial counsel in every significant

litigation to which WWE has been a party over that time. I personally have represented WWE

for approximately twenty years.

13. As WWE's principal outside counsel, K&L Gates LLP and I, personally, have

gained unique and extensive knowledge ofWWE's business in general and its information

technology policies and practices in particular. In connection with representing WWE, K&L

Gates LLP and I, personally, have handled responses to numerous prior discovery requests,

including the collection, processing and review of electronically stored information ("ESI").

14. As part of the services rendered by K&L Gates LLP in responding to the

Subpoena, K&L Gates LLP utilized the infrastructure and specially-trained review attorneys of

its e-Discovery Analysis and Technology, ore-DAT Group to host, process, search, and review

-3-
ESI collected from WWE. In that connection, K&L Gates LLP provided WWE "per-volume"

rates for processing and reviewing collected ESI by its e-DAT Group. Those legal fees and

expenses are identified in specific invoices dated February 2, 2017 and March 20, 2017 labeled

"e-DAT Fees."

15. Through March 31, 2017, WWE has incurred a total of $186,324.71 in legal fees

and expenses for services provided by K&L Gates LLP. Based on my knowledge and

experience in this matter and sin1ilar matters, the fees charged by K&L Gates LLP were

reasonable.

16. WWE is a sophisticated commercial client that has maintained active involvement

and participation in this matter from its inception. WWE's in-house counsel has regularly

communicated with me regarding developments in the litigation and the activities of counsel;

worked with WWE's information technology department and me to help to facilitate the

identification and processing of potentially-responsive ESI; and submitted multiple affidavits to

the Court regarding the anticipated expenses in connection with compliance with the Subpoena.

17. WWE has reviewed and approved all of the invoices submitted by K&L Gates

LLP in this matter and has paid such invoices.

Subscribed and sworn to before me tlusiJ.lsf day of June, 2017.

/
Notary Public

My Commission Expires:
OMllONWEALTH OF P NNSYLVA IA
NOTARIAL SEAL
Tamara Ann Hiiding, Notary Public -4-
City ol Pittsburgh, Allegheny Coooty
My Cammiulon Ellpiru llay 14, 2018
llEHER, l'E. .ULVAll HOCIATIO OF IOTARIES
00

1
2
3455
500
44
30000
0
6440
1710
0
89633
4
0 0
00
404
305
555
50340
05
30000
5
300444
300
5

0
050
050
050
050
050
0503
00
00

04
50


 !"#
K&LGATES Invoice# 3215819
0149511.00925
Page 5of6

DATE NAME HOURS DESCRIPTION AMOUNT


02/26/16 C. B. Krasik 5.50 3,575.00

review D. Miller draft affidavit of


costs in connection with
objections to same; telephone
conference with D. Miller and S.
Harniman re ardin

02/26/16 D. R. Miller 1.40 651.00

conference with C. Krasik


regarding -
02/26/16 R. C. Sobolak 0.80 Assist in review and 228.00
organization of documents
relatin to CM Pun

02/28/16 C. B. Krasik 2.50 Review and revise letter with 1,625.00


objections to Brooks subpoena ;
review and revise S. Amann
affidavit of costs in support of
same
02/29/16 C. B. Krasik 7.20 Review and revise S. Amann 4,680.00
affidavit of costs in support of
objections to Brooks subpoena;
conferences with D. Miller
regardin. telephone
conference w1 J. Mueller
regarding
telephone conference with S.
Amann re ardin

02129/16 S. M. Lacy 0.60 Proofread S . Amann affidavit for 183.00


Brooks case
02/29/16 D.R. Miller 1.10 Conference with C. Krasik 511 .50

$%&'()%&
$%&'()%&

$%&'()%&
$%&'()%&

$%&'()%&
$%&'()%&
$%&'()%&
*+,-./+,
*+,-./+,

*+,-./+,

*+,-./+,
*+,-./+,
*+,-./+,
01234512
01234512
01234512

01234512
01234512

01234512
01234512
6789:;78
6789:;78
6789:;78
6789:;78

6789:;78
6789:;78
<=>?@A=>
<=>?@A=>
<=>?@A=>

<=>?@A=>

<=>?@A=>
<=>?@A=>
<=>?@A=>
BCDEFGCD
BCDEFGCD

BCDEFGCD

BCDEFGCD
BCDEFGCD

BCDEFGCD
BCDEFGCD

BCDEFGCD
BCDEFGCD

BCDEFGCD
BCDEFGCD

BCDEFGCD

BCDEFGCD
BCDEFGCD
BCDEFGCD
BCDEFGCD
BCDEFGCD

BCDEFGCD
HIJKLMIJ
HIJKLMIJ
HIJKLMIJ

HIJKLMIJ
HIJKLMIJ
HIJKLMIJ
HIJKLMIJ
HIJKLMIJ

HIJKLMIJ
HIJKLMIJ

HIJKLMIJ
HIJKLMIJ
NOPQRSOP
NOPQRSOP

NOPQRSOP
NOPQRSOP

NOPQRSOP

NOPQRSOP
NOPQRSOP
NOPQRSOP
TUVWXYUV
TUVWXYUV
TUVWXYUV
TUVWXYUV
TUVWXYUV
TUVWXYUV

TUVWXYUV
TUVWXYUV
Z
[ \
[ ]^_\`abcd\__e\
fghijklmniomplmqi
rstinuvlwikxmpymi
zulln{yqjw|izkis}rrr~rsi
lisisri}}i}ttiiiiisisri}}i}tsiiiii
liuipi \


[[[

[[[[[[0

1 2
1 22
3[43[[5[33[ 6[[ 789
00


[[[[[33[ 6[[ 789
00[


i iiziiqi
iiifghijihhz|ifghijioiiqoko|irstinik|iz|izkis}rrri
iliuiqi{iili{iipii|i}ttiqin|iz|izkis}rri
i {uoioiuqxlynpi
i k{kittttrsi
i {ifghijihhziikuniki
i kipisr~r}i
i iiiikow|iiiiiiiiiiii
i iiqokomiiiii|iiii

K&LGATES
Invoice# 3344933
0149511
Page 2of4

Miscellaneous (Brooks Subpoena) - e-DAT Fees (70925) $21,486.55

FEES

DATE NAME HOURS DESCRIPTION AMOUNT


01/05/17 T. M. Gracey 0.90 162.00

01/11/17 J. A. Chiccarino 0.80 Coordinate and oversee 280.00


processing of documents for
review for responsiveness and
privilege
01/11/17 L.A. Diersen 3.30 Import search terms as 660.00
requested by D. Miller (0.9);
Run advanced searches and
isolate results as requested by
D. Miller (2.4)
01/11/17 K. J. Rawlings 0.80 Execute SQL queries and 192.00
create custom hits by terms
report of responsive search term
sets 1 and 2, provide report to J.
Chiccarino for review
01/12/17 L. A. Diersen 1.90 Structure, import and run 380.00
multiple responsive search term
families as requested by D.
Miller (0.8); Run advanced
searches against search term
families and isolate results as
requested by D. Miller (0.6);
Strategize with D. Miller and K.

01/12/17 K. J. Rawlings 0.40


iiiliiiiiil-
Execute SQL queries and 96.00
create custom hits by terms
report of revised responsive
search term set 2, provide
report to J. Chiccarino for review
01/18/17 L. A. Diersen 0.60 Strategize with T. Gracey and 120.00
D. Miller in regards to -
K&LGATES
Invoice# 3344933
0149511
Page 3of4

DATE NAME HOURS DESCRIPTION AMOUNT

01/18/17 T. M. Gracey 2.20 396.00

01/18/17 K. J. Rawlings 1.00 Execute SQL queries against 240.00


Responsive binders 3,4, and 5
and create custom hits-by-term
report of responsive documents
for attorney review
01/19/17 J. A. Chiccarino 0.70 Review search term results and 245.00
coordinate changes with
litigation support
01/23/17 T. M. Gracey 1.90 Analyze Responsive set 7 342.00
search queries, organize and
execute search term families
against case ESI at the request
of D. Miller (0.8); analyze and
compile data returned by search
queries to provide counts for
search hits and hits with family
attachments and apply date
restricted searches (0.7);
compile and allocate results into
report to provide totals for term
hits and family hits based on
date restricted terms for review
by D. Miller (0.4)
01/27/17 J. A. Chiccarino 0.80 Coordinate and oversee review 280.00
of documents for
responsiveness to Brooks
Subpoena
01/27/17 T. M. Gracey 0.30 Strategize with J. Chiccarino 54.00
and D. Miller regarding
K&LGATES
Invoice# 3344933
0149511
Page 4 of 4

DATE NAME HOURS DESCRIPTION AMOUNT


01/30/17 J . A. Chiccarino 0.60 Attend case orientation b 210.00
Miller

01/30/17 J . A. Chiccarino 2.30 Coordinate and oversee review 805.00


of documents for
responsiveness to Brooks
Subpoena
01131/17 ESI Legal Review N/A ESI Legal Review: 1,859 7,436.00
documents reviewed @
$4/document: $7,436
01/31/17 ESI Processing N/A ESI Processing: 53.85777 GB 9,500.73
processed @ $50/GB =
$2,692.89 (raw extracted
volume - input); 27.23135 GB
processed @ $250/GB =
$6,807.84 (post- filtered volume
- output); Total ESI Processing
Charge: $9,500.73
TOTAL FEES 18.50 hrs $ 21 .398.73

TIMEKEEPER SUMMARY

J . A. Chiccarino 5.20 hrs at $ 350.00 I hr 1~ 820 . 00


L. A. Diersen 5.80 hrs at $ 200.00 I hr 1,160.00
ESI Legal Review N/A hrs at $ N/A I hr 7,436.00
ESI Processing N/A hrs at $ NIA I hr 9,500.73
T. M. Gracey 5.30 hrs at $ 180.00 I hr 954.00
K. J . Rawlings 2.20 hrs at $ 240.00 I hr 528.00
TOTAL FEES 18.50 hrs $ 21 398 73

DISBURSEMENTS & OTHER CHARGES

DESCRIPTION AMOUNT
ESI Conversion 87.82
DISBURSEMENTS & OTHER CHARGES $ BZ 82

MATTER SUMMARY
Fees $ 21 ,398.73
Disbursements and Other Charges $ 87.82
MATTER TOTAL $ 21,486.55


K&L GATES K&LGATESLLP
K&L GATES CENTER
210 SIXTHAVENUE
PITTSBURGH, PA 15222-2613
T +I 412 355 6500 F +1 412 355 6501 klgates.com
Tax ID No~

World Wrestling Entertainment, Inc. Invoice Date March 20, 2017


Blake Bilstad , SVP General Counsel Invoice Number 3355766
1241 East Main Street Services Through February 28, 2017
Stamford , CT 06902 Our File Number 01 49511

INVOICE SUMMARY BY MATTER

Miscellaneous (Brooks Subpoena) - e-DAT Fees (70925)

Fees $_-"2"-'-1=
,Oc.;;:;.8...:..:1=50=-
Total Amount Due This Matter $ 21 ,081 .50

CURRENT INVOICE DUE - All Matters $ =~21~~


os~1!:!:!
.s~ob

Dile and Payable upon Receipt


Mall: K&l Gates LLP, K&L Gates Center - RCAC, 210 Sixth Ave, Pittsburgh, PA 15222
Wire TroosfednstruclXlns: Receiving Bank: The Bank of New York Mellon, 500 Ross Street, Pit1sb1Jrgh, PA 15262
SIC Code: IRVTUS3N
ABA: 043000261
Seoef.'Ciaiy: K&L Ga!$ LLP AIS Account
AcctNo.: 127-2657
When Initialing a wire lraosfet/ACH, please reference dlenVmatter numbei on wire illformallon and please seoo
notif1Cal1on lo RCAC_Easl@klgates.com with delalls Including dollar amount. dale and clienUma1te1nnvoice numller(s).
K&LGATES
Invoice # 3355766
0149511
Page 2 of 5

Miscellaneous (Brooks Subpoena) - e-DAT Fees (70925) $21 ,081 .50

FEES

DATE NAME HOURS DESCRIPTION AMOUNT


01/30/17 T. M. Gracey 2.30 41 4.00

02/03/17 J . A. Chiccarino 1.30 Coordinate and oversee review 455.00


of documents for
responsiveness to Brooks
Subpoena
02/03/17 T. M. Gracey 0.70 Perform complex database 126.00
qu
set

02/06/17 J. A. Chiccarino 2.80 Coordinate and oversee review 980.00


of documents for
responsiveness to Brooks
Subpoena
02/06/17 T. M. Gracey 0 .90 Perform complex database 162.00
queries on review assignments
K&LGATES
Invoice# 3355766
0149511
Page 3 of 5

DATE NAME HOURS

02/07/17 J. A Chiccarino 2.90 Coordinate and oversee review 1,015.00


of documents for
responsiveness to Brooks
Subpoena
02/07/17 T. M. Gracey 1.40 Perform complex database 252.00
queries on review assi nments
set

strategize with
J. Chiccarino and D. Miller with
regards to-
02/08/17 J . A Chiccarino 1.00 Coordinat~ 350.00
and processing of documents
for responsiveness to Brooks
Subpoena
02/08/17 T. M. Gracey 2.60 Strategize with D. Miller 468.00
re ardin
K&L GATES
Invoice# 3355766
0149511
Page 4 of 5

DATE NAME HOURS DESCRIPTION AMOUNT

02/17/17 T. M. Gracey 0.80 144.00

02/21/17 T. M. Gracey 0.90 162.00

02/22/17 T. M. Gracey 1.40 252.00

electronica ly produce
BROOKS 000265-WWE-
BROOKS 000489 out of
litigation support database at
the request of for production to
opposition (1.1)
02/22/17 K. R. Slavik 0.50 Anal ze document 47.50

02123/17 T. M. Gracey 1.10 Electronically produce WWE- 198.00


BROOKS 000265-WWE-
BROOKS 000489 out of
litigation support database at
t he request of for production to
opposition (0.8); stage and
upload data to FTP site and
coordinate with vender Clicks to
crea-
sets-
K&LGATES
Invoice# 3355766
0149511
Page 5 of 5

DATE NAME
~~~~~~~~~~~~~~~
HOURS DESCRIPTION AMOUNT

02/28/17 ESI Legal Review NIA ESI Legal Review: 4,014 16,056.00
documents reviewed @
$4/document: $16,056
TOTAL FEES 20.60 hrs $ 21.08-1.SQ.

TIMEKEEPER SUMMARY

J . A. Chiccarino 8.00 hrs at $ 350.00 I hr 2,800.00


ESI Legal Review NIA hrs at $ N/A I hr 16,056.00
T . M. Gracey 12.10 hrs at $ 180.00 I hr 2, 178.00
K. R. Slavik 0.50 hrs at $ 95.00 I hr 47.50
TOTAL FEES 20.60 hrs $ 21 081.5Q

MATTER SUMMARY

Fees $ 21,081 .50


MATTER TOTAL $. 21 .081 .50
!"#!$%&!'()*!&&+!,))*!-.!/01)-*)*!
2
3-4"56)!7()! 3-4"56)!8! 9"-(! !
! ! !
:;<=;>?<@2 :><=A<B2 C>DE??FG?? 2
D;<=;>?<@2 :>>AFFD2 CAE@>AG=? 2
@;<=;>?<@2 :>=:=:@2 C:EF?=G?? 2
F;<=;>?<@2 :>@DD@F2 CAEF<AG=? 2
A;<=;>?<@2 :>F@@@F2 C<EDB=G?? 2
B;<=;>?<@2 :>AA==>2 C><E=BFG=? 2
<?;F;>?<@2 :>BBF?@2 C>AEAFBG<@ 2
<<;A;>?<@2 ::<<F@A2 C>ED?=G?? 2
<>;B;>?<@2 ::>D:??2 C=E?F?G?? 2
<;>?;>?<F2 :::=:=A2 C<E@>=G?? 2
>;>;>?<F2 ::DDB::2 C><EDA@G== HIJKLMN2
>;<=;>?<F2 ::D==A@2 CBE@<BG=? 2
:;>?;>?<F2 ::==F@@2 C><E?A<G=? HIJKLMN2
:;<=;>?<F2 ::=@D>:2 C>AE??@G=? 2
22
OPO9&Q! RSTUVWXYZ[S!
25-R-/2\2
DOCKET NO.: FST-CV-16-6029332-S SUPERIOR COURT

PHILLIP JACK BROOKS, JUDICIAL DISTRICT OF


STAMFORD-NORWALK
Plaintiff,
AT STAMFORD
VS.

WORLD WRESTLING ENTERTAINMENT,


INC.,
Defendant,

AFFIDAVIT OF JEFFREY P. MUELLER

I, Jeffrey P. Mueller, having been duly sworn, hereby depose and say:

1. I am an attorney and Partner at the law firm of Day Pitney LLP and counsel for

World Wrestling Entertainment, Inc. ("WWE") in this matter.

2. I submit this affidavit in support of WWE's Application for attorneys' fees and

cost incurred in connection with its response to the Subpoena served by Plaintiff Phillip Jack

Brooks ("Brooks") pursuant to this Court's order dated December 12, 2016 (Entry No. 121.00).

3. I am an attorney admitted to practice in the State of Connecticut and State of New

York since 2008. I have been a member of the Bar of the District of Connecticut since 2008, a

member of the Bar of the United States Court of Appeals for the Second Circuit since 2013, and

a member of the Bar of the United States Court of Appeals for the Sixth Circuit since 2016.

4. I graduated from Yale University in 2004 and Yale Law School in 2007.

5. I served as a law clerk for United States District Judge Alvin W. Thompson in the

District of Connecticut from 2007 to 2008.

6. I have been an attorney at the law firm of Day Pitney LLP since 2008 and have

been a Partner at the firm since January 1, 2016. My primary office has been located in

Hartford, Connecticut since I joined the firm.


7. Throughout my career, I have been a trial lawyer representing parties in civil

cases in state and federalcourts. Exhibit A is a copy of my current profile from Day Pitney

LLP's website. I have represented WWE in various cases in Connecticut since at least 2010.

8. I have been involved in the representation of WWE in this matter since February

2016. I have worked on this matter with Curtis B. Krasik from K&L Gates LLP.

9. I have personal knowledge of the legal services Day Pitney LLP provided to

WWE in connection with its response to the Subpoena.

10. The legal invoices attached as Exhibit Bare true and accurate copies of Day

Pitney LLP's invoices sent to WWE for time spent on this matter from February 2016 to March

2017, which have been redacted to omit privileged information. The invoices and time entries

record the time spent by Day Pitney LLP timekeepers for the services rendered on each day.

11. A summary of the invoices and the fees charged by Day Pitney LLP to WWE in

connection with this matter is attached as Exhibit C.

12. Based on my personal review of the invoices and my active participation in this

matter, the time spent by Day Pitney LLP was reasonable for the services provided.

13. Day Pitney LLP has billed WWE at its standard hourly rates for its professionals

over the duration of this matter. My standard hourly rates ranged from $435/hour in 2016 to

$465/hour in 201 7. Based on my knowledge and experience in this matter and similar matters,

the hourly rates charged by Day Pitney LLP in this matter were reasonable for the services

rendered, particularly given the quality of services provided.

14. A 2014 decision from the United States District Court for the District of

Connecticut attached as Exhibit D found that the standard hourly rates charged by Day Pitney

LLP for my services and those of several of its other professionals were reasonable. The

-2-
standard hourly rates charged by Day Pitney are similar to the rates charged by attorneys at

comparable firms in Connecticut.

15. Day Pitney LLP has routinely served as local counsel for WWE, working with

K&L Gates LLP, on matters pending in Connecticut, for over a decade. I am familiar with the

hourly rates charged by K&L Gates LLP and Mr. Krasik in this matter. Based on my knowledge

and experience, the rates charged by Mr. Krasik and his colleagues are within the range of rates

charged by attorneys at Day Pitney LLP and comparable firms in Connecticut.

16. Through March 31, 2017, WWE has incurred a total of$53,681.81 in legal fees

and expenses for services provided by Day Pitney LLP. Based on my knowledge and experience

in this matter and similar matters, the fees charged by Day Pitney LLP were reasonable.

17. WWE has reviewed and approved all of the invoices submitted by Day Pitney

LLP in this matter and has paid all such invoices.

Jeffrey P. Mueller

Subscribed and sworn to before me this k;tf day of June, 2017.

Notary Public
My Commission Expires:

ANDREW J. MARANO
NOTARY PUBLIC
MY COMMISSION EXPIRES OCT. 31, 2021

-3-
4]566
^^^_`abcdefgb_hijk012
34
5512

}q}qqqqqqqqqqqqq
qqqqqqqqqqqqqqq
qqqqqqqqqqqq
qqqqqq}qqqqqqqqq
qqqqqqqqqqqqqqqqq
qqsq
}qqqqqqqoqq{q|qoqqqvqnqzqsqqq
zqqsq|qq~qxqnqqqqqqqqqvq
nq{qmqqpqqqqqqqqqqqxqnqsq
qq}qpqwqxqnqmq

nqqqqqqqqqqqqqqq
qqqqqqqqqqqq
qqoqqqqqqnqsqqqqqq
qqqqqnqsq
yqqqqqqqqqqqqqqqq
qqqqqqqqqqqqqqq
nqsq
yqqqqqqqqqqqqqq
qqqqqqqqqqqvqsqsqqq
qqqqqqqqsqvqoqq{qqq
qqqqqqqq
nqqqqqqqqqqqqqqqq
qqqqqqqqqqqqqq
qq
nqqqqqqqqqqqqqqq
qqqqqqqqqqqqq

lmnompqqrqqsmpptsousvoqqrqqwxmyuz{qqrqqpt|q}tynt~qqrqqpt|q~myqqrqq|{nupompqzsq
k6g778gbk9a
k
g g8k
nqqqqqqqqqqqqqq
qqqqqqqqqqq
qqq
nqqqqqqqqqqqqqq
qqqqqqqqqqqqq q
qqq
nqqqqqqqqqqqqqqq
qqqqqqqqqqqqq
q
nqqqqqqqqqqqqqqqq
qqqqqqqqqqq
nqqqqqqqqqqqqq
qqqqqqq
nqqqqqqqqqqqqqq
q
nqqqqqqqqqqqqqqqq
qqqsqqqqqqqqqq
nqqqqqqqqqqqqqq
qqqqqq

nqqqqqqqqqqqqq
qqqqqqqqqqqqqqq
nqqqqqqqqqqqqqq
qqqqq
nqqqqqqqqqqqqq
qqqqqq
nqqqqqqqqqqqqqq
qqtq{qqqqqq

sqnqsququqnqsq{qzqabk9defgbk
 g8eq}q q qq
sqtqzqtqoqqoqsqk98ahedha k
dgkeik
dhig8bkdfkiffghedh
eqwq q
nqtqzqtqoqqoqsqqsqlq
{qq q q

wqqzqqxqpqq qnqxqxqabk9defgbk98gk
g gagkpqq 
qsqxq gk!a8e7i8`ki
8afeq}q q q
qoqlqsqxqwqqqq gkiffghedh
ek"a^k8d#
fgq
zq $q q
qpqqqzqq%g^k6g8gbk&
dfgqzq $q q
wqzqqqnqqabk9defgbk98gkg gagqzq q
q
wq$qzqqxqpqq qnqxqxqabk9defgbk98gk
g gagqmqq q
wqtwqzqq{qyqqnqxqq qq
abk9defgbk98gkg gagqpqq q
lmnompqqrqqsmpptsousvoqqrqqwxmyuz{qqrqqpt|q}tynt~qqrqqpt|q~myqqrqq|{nupompqzsq
k6g778gbk9a
k
g g8k
wqpqxqqqx'q{qqoqyqqoqzqsq
qiffghedh
ek"a^k8d#
fgqmqq q
wq}qqq}qsqpqpqxqqqxqkiffghedh
ek
"a^k8d#
fgqabk9defgbk98gkg gagq{qq q
wqqlqtqwquqwqnqsqiffghedh
ek"a^k8d#
fgq
}qq q
wqzqq{q|qoqqquqqqnqsqq
~qabk9defgbk98gkg gagq}qq q
(q}qqqqqqqqqq%g^k!agfk
g)deg8qpqq q

*+,-./01
~qxqnq}zq q2a gk"a^kaf`k9i dhbkgdg^qq
~qsql{q
jjakh
jk a
`gq qqlqqzqqqnq
-+/33/013
nqqsq q
nqqpq~q q
vnqzqsqzqqsq q
vnqsqq{qqqnqsq q
vnqsqq{qqqnqsq q
-44//-./013
{qlq{q
sqlq{q
pq~qlq{q
pqqsqlq{q
sqlq{q~qxqnqtqsqqqs
sqqxqnq

*051/./01
nqqqtqnqsqqqqlqnqqqpq~qnqlq
q
nqqqpqxqqqxqqqiffghedh
ek"a^k8d#
fgq6{xqqq
xxs7q q
nqqqqqsqnqxqyqnq6oqy7qlq
xq q

lmnompqqrqqsmpptsousvoqqrqqwxmyuz{qqrqqpt|q}tynt~qqrqqpt|q~myqqrqq|{nupompqzsq
89:;<;=><>
@@@ @
ABCDBE???FBEEGFDHFID???JKBLHMN???EGO?PGLCGQ???EGO?QBLR???ONCSHETDBEU?MF???OOOVMNQWHDEGQVFBX??
?
?
Y
OBLKM?OLGCDKHET?GEDGLDNHEXGEDU?HEFV? ? Xbcde?aU?]_\`
PNXGC?KNETSNXU?GCZV? ?
[HFG?WLGCHMGED?BJ?FBLWBLNDG?KGTNK?NJJNHLC?
\]^\?GNCD?XNHE?CDLGGD?
CDNXJBLMU??FD??_`a_]?
?
?
??
? ?
LGf? \aghij?k?___i__??LGCWBECGC?DB?DSHLM?WNLDQ?CIAWBGEN?HE?FSLHCDBWSGL?NXNEE?[V?WSHKKHW?
ALBBRC?NlRlN?FX?WIER?
?
Dbm?Hnopqrsrdbqrtp?EtV?
uvwxyyz{|v}|~}}zzv}~{}uv|vxy}
?
?
Dtqb?Jtc?Wctsortpb?Cocrdo?Lopnocon} iU]`Vi_?
|}}x}}? }
?
? }
?
?

?
?
?
@@@ @
ABCDBE???FBEEGFDHFID???JKBLHMN???EGO?PGLCGQ???EGO?QBLR???ONCSHETDBEU?MF???OOOVMNQWHDEGQVFBX??
?
Y
? ? Xbcde?aU?]_\`
OBLKM?OLGCDKHET?GEDGLDNHEXGEDU?HEFV? ? Hptrdof?jjghajg]
PNXGC?KNETSNXU?GCZV?
[HFG?WLGCHMGED?BJ?FBLWBLNDG?KGTNK?NJJNHLC?
\]^\?GNCD?XNHE?CDLGGD? ?
CDNXJBLMU??FD??_`a_]?
?
?
??
?
Dbm?Hnopqrsrdbqrtp?EtV?
?
~u}u~vx~{z}vux|v}uv{vuv}rp?qeo?ot?dbqrtpon?bqqoc?stc?qeo?ocrtn? ?
qecte?Jocbc?]aU?]_\`U?rpdnrpf?
?
?
}
}
}
}
uv~{v}y~}yxu}zuy}~v{z}x{}|uxy~vu}zwz{{}}xx}u~~}zz}
|w}{}}?
?
? ? { ?
_]l\hl]_\`? Loro?bpn?bpbo?topb?coobcde?ro? XoocU?P ]Vg
cobcnrp? ?dtccotpnopdo?rqe?
PV?XdMorqq?bpn?FV?Rcbr?cobcnrp? ?
?
_]l\al]_\`? Doodtpsocopdo?bpn?dtccotpnopdo?rqe?PV?XdMorqq? XoocU?P _V
bpn?FV?Rcbr?cobcnrp? ?
?
_]l]jl]_\`? Doodtpsocopdo?bpn?dtccotpnopdo?rqe?FV?Rcbr? XoocU?P _Vg
cobcnrp? ?
?
_]l]^l]_\`? Doodtpsocopdo?rqe?FV?Rcbr?bpn?MV?Xroc?cobcnrp? XoocU?P \V]
?ncbsq?qobqo?bssrnbrq?ts?dtq
?
_]l]^l]_\`? Fb?dtpdocprp?qercn?bcq?topb? ErdetU?F? _V
?
_]l]il]_\`? Loro?bpn?coro?oqqoc?rqe?todqrtp?qt?topb? XoocU?P ]Vg
dtccotpnopdo?rqe?PV?XdMorqq?bpn?FV?Rcbr?
cobcnrp? ?
?
?
? ?
?

?


@@@ @
@
Y
? ? { ?
_]l]al]_\`? Loro?coron?oqqoc?rqe?todqrtp?qt?topb? XoocU?P ]Vg
coro?bpn?coro?bssrnbrq?ts?dtq?qoodtpsocopdo?
bpn?dtccotpnopdo?cobcnrp?bo?
?
_]l]al]_\`? Loro?bpn?coro?bssrnbrq? ErdetU?F? \V\
?
?
?
?
}}? u u? z
?Possco?WV?Xooc??? Wbcqpoc \\V_ ?^ji? ?^UhgiV__
Frsstcn?G?Erdet?HHH?? Coprtc?Ftpo \Vh ^ai? g^\Vi_
? ?? ? ?
y? \]Vh ??iU]`Vi_
?
?
?
Dtqb?Jtc?Wctsortpb?Cocrdo?Lopnocon} ? iU]`Vi_?
y} ? ?iU]`Vi_?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
? ?

?
?00

1234567816959

 
 

9619974951484453443
9614456
 !"#$%$"&! "'()&!*++,,+--. /010234+3

Y

5984

1234567816959

5

5 66 6
7 6
8
8569449:81695431664;<79694493
699=91895835=


66 6>
8
6 >
6>
 74> 
?6@?@
 ?AB-,3C+D...C..E

8$#! 8!F&)G#)(" $H! >(F


00 484979I486954664153177316153 44
89495345844=135=14

00 949534584:6913:44=135=495444
699451J44:4296699451153
8949534584:6984664=135=

00 44:46646913:44=135=96486493444
15389495345844=135=14J8949534584
:6981K4=135=895744584

00 9495345844=135=895744584:6981K44
69389451

00 66453446153895744=135=9I48695:69 44
81K1534315J644895744584153
8949534584:691L4=135=
J8949534584:691L4=135=
J
4418915389495345844=135=

MN
_
OPQRSTOUUP VSWXQYTZ[[\\[]]^
PN`TZa
Y
8$#! 8!F&)G#)(" $H! >(F

00 9495345844=135=44615389574 44

6HH$b(c>(F
$"d >(F
$#! H("#
4774K44 1654 e e
e
(#$%

166444 e

$##!8)FfF!H!"#6HH$b
449954

e
gggggggg
e

16644456 e

9619974951484453443
9614456
(#$%)%% e

iii i
jklmknhhhoknnpomqormhhhstkuqvwhhhnpxhypulpzhhhnpxhzku{hhhxwl|qn}mkn~hvohhhxxxvwzqmnpzokhh
h
h
Y
xkutvhxuplmtqn}hpnmpumwqnpnm~hqnoh h h~h
ywplhtwn}|w~hplh h
qophuplqvpnmhkshokukuwmphtp}wthwsswqulh
hpwlmhwqnhlmuppmh
lmwskuv~hhomhhh
h
h
hh
h h
uph hhhhuplknlplhmkhm|quvhwumzhlrjkpnwhqnho|uqlmk|puhwwnnhh|qttqh
jukk{lhw{whohrn{h
h
mhqhnh

h
h
mhshhlhu h
h
h
h
h
h

h
h
h
h
iii i
jklmknhhhoknnpomqormhhhstkuqvwhhhnpxhypulpzhhhnpxhzku{hhhxwl|qn}mkn~hvohhhxxxvwzqmnpzokhh
h
Y
h h h~h
xkutvhxuplmtqn}hpnmpumwqnpnm~hqnoh h qh
ywplhtwn}|w~hplh
qophuplqvpnmhkshokukuwmphtp}wthwsswqulh
hpwlmhwqnhlmuppmh h
lmwskuv~hhomhhh
h
h
hh
h
mhqhnh
h
hhhhhhhh h
hwh~h~hh
h
h

h
h
h h h
h mhhthnhhvhsh ~hy 
hhhh
h
h
h
h
h h
hyhhhhh hh h
h hh h hhh
h 
h
h
h
mhshhlhu h h
h hh
h
h
h h

Y
5673023

01
23420


8 49
222 22


766
 !"#!"$%&! !

'((7))6'7(*7)767(7 0922
+,,-./$010.2-.3452-67789:;<8 =>?:>8@AA

Y
5673023
6*78 940139

01
23420

766

B ! BCC%CDCEE6F7G7'HI67J7(K)L(F7I7(
F(5MFN 0236'56M8K49
222 22L

E0/- E-O2,5P/54. 0Q- R4+,O


2 23023 7*7H66'NS7(7*)7)5GI76T7'767(76757''7( 29
HF()U(7M(6M


2 4023 7*7H6(7*)7'77((7M(6MGV76) 57''7( 0
)5GI76T((7)I6767HF()U(7M(6M


2 02023 6'S7'77((7M(6MGV76))5GI766 57''7( 29
*T((7)I6767HF'H7''(7M(6M
)J7

C+QQ0,W4XR4+,O 0.Y R4+,O 0/- Q4+./


7(7N57''7( (67( 09 Z1 Z0922

4/01 09 Z0922

'((7))6'7(*7)767(7 0922
4/01$511 Z0922

\\\ \
]^_`^a[[[b^aacb`dbe`[[[fg^hdij[[[ack[lch_cm[[[ack[m^hn[[[kj_odap`^aq[ib[[[kkkrijmsdacmrb^t[[
[
[
Y
k^hgi[khc_`gdap[ca`ch`jdatca`q[dabr[ [ l}~[wxq[xzw{
ljtc_[gjapojtq[c_ur[ [
vdbc[shc_dica`[^f[b^hs^hj`c[gcpjg[jffjdh_[
wxyw[cj_`[tjda[_`hcc`[
_`jtf^hiq[[b`[[z{|zx[
[
[
[[
[ [
hc[ w|[[zzzzz[[hc_s^a_c_[`^[`odhi[sjh`m[_e]s^caj[da[bohd_`^soch[jtjaa[vr[sodggds[
]h^^n_[jnj[bt[sean[
[
`[d[ar[

[
[
`~[f[s~[_[h yqxrzz[
[
[
[
[
[

[
[
[
\\\ \
]^_`^a[[[b^aacb`dbe`[[[fg^hdij[[[ack[lch_cm[[[ack[m^hn[[[kj_odap`^aq[ib[[[kkkrijmsdacmrb^t[[
[
Y
[ [ l}~[wxq[xzw{
k^hgi[khc_`gdap[ca`ch`jdatca`q[dabr[ [ d[|xz
ljtc_[gjapojtq[c_ur[
vdbc[shc_dica`[^f[b^hs^hj`c[gcpjg[jffjdh_[
wxyw[cj_`[tjda[_`hcc`[ [
_`jtf^hiq[[b`[[z{|zx[
[
[
[[
[
`[d[ar[
[
[[~[[[[[[ [
}[l}[zq[xzw{q[~}[
[

hc_s^a_c_[`^[`odhi[sjh`m[_e]s^caj[da[bohd_`^soch[jtjaa[vr[sodggds[]h^^n_[jnj[bt[
sean[[w|zzzzz
[
[ [ [
z{z{xzw{[ h[[~[~[[_r[][[ t}~~q[l zry
}[[[br[n[[lr[
ti[[ [
[
z{zxzw{[ `~[[br[n[[ [ t}~~q[l zry
[
[
z{zxzw{[ h[[~[[[[~[[t}~~q[l rx
}[~~[[[ [
[[br[n[[ [
[
z{wzxzw{[ b[[[[[[t}~~q[l zrx
}[
[
z{xzxzw{[ t[[[[_r[][[br[n[ t}~~q[l wry
[}[~[[
[[br[n[[ [[
[~[[[}~[[[
[
z{xxxzw{[ s[[[[[}~[[ t}~~q[l wr{
[[[ [
[
[

[


\\\ \
\
Y
[ [ [
z{xxzw{[ `~[[[[br[n[ t}~~q[l ry
[ [[}[[
[[ [
[
z{x|xzw{[ h[[[_r[][[[t}~~q[l zr{
[[[[[[br[n[
[ [
[
[
[
[
[ [
[l[sr[t}~~[[[ s wwrx [y[ [yqxrzz
[ [[ [ [[yqxrzz[
[ wwrx
[
[
[
`~[f[s~[_[h [ yqxrzz[
[ [yqxrzz[
[
[
[

[
[

01213

Y
301 690796

33041
522
67863
309
97


 6 99999222235122
32

1
!"#$$%&'!(')*+(,(*%+%-.!(/*)&(!'!#*$(

01210121( 609199
'344567(-8986:5(#6;<=:5(>(??@AB@CB D(BE?AFGAA


01213

Y
690796

301 2 96 76
33041
522
67863
309
97

1

H) (* )H!II#)&%.(I! J#'!I(!&K! !K(LM0NOP1QR1LO1


L1 L 0S60796
00 
(
(
2222351223
2Q6 99999R(

K875 K5T:4=U7=<6 &8V5 W<34T


99796
2N1O1P1111 1 O123 0010 917
1111ONL11X1 1


96796
11O1 1 121O12 3 0010 917
11

97796
2N0SYO0ZPPO0 3 0010 71

PO0NL MO0PP1 P0N0


2[11ONL1321
1X1 1 [01NL1
1X1 1


I3VV84\(<](W<34T 86^ W<34T 875 %V<367
1S213 001 211 19 _8 _609199

$<789 19 _609199

01210121( 609199
$<789(-=99 _609199

aaa a
bcdecf``gcffhgeigje``klcmino``fhpqhmdhr``fhprcms``podtifuecfvng``pppwnorxiefhrwgcy``
`
`
Y
pcmlnpmhdelifuhfehmeoifyhfevifgw ` d`v}|
qoyhdlofutoyvhdzw `
{ighxmhdinhfeckgcmxcmoehlhuolokkoimd`
|}~|hodeyoifdemhhe`
deoykcmnvge``}`
`
`
``
` `
mh` |```mhdxcfdhdecetimnxomerdjbxchfoifgtmidecxthmoyoff`{wxtillix`
bmccsdosogyxjfs`
`
eifw

`
`
ekxdm |v|w`
en |vw`
`
`
`
`
`

`
`
`
aaa a
bcdecf``gcffhgeigje``klcmino``fhpqhmdhr``fhprcms``podtifuecfvng``pppwnorxiefhrwgcy``
`
Y
` ` d`v}|
pcmlnpmhdelifuhfehmeoifyhfevifgw ` i`|
qoyhdlofutoyvhdzw
{ighxmhdinhfeckgcmxcmoehlhuolokkoimd`
|}~|hodeyoifdemhhe` `
deoykcmnvge``}`
`
`
``
`
eifw
`
```````` `
o`|v}|v`
`

mhdxcfdhdecetimnxomerdjbxchfoifgtmidecxthmoyoff`{wxtillixbmccsdosogy`
xjfs`|
`
` ` `
}}|` egws`` ` yvq |w
````
``gws`qwyn
ywg``
``
`
}|` m````qwyn`gw yvq ~w
s`````
``````
gws`` `
dwb`ywg`
``
`
~}|` mvv``v`` yvq |w
v``v```
``````
gws``
dwb```
`
}|` eywg` yvq w
gws`````
`````
`

`


aaa a
a
Y
` ` `
|}|` g``````yvq w}
```
`
|}|` egws`` `yvq w
````
`
`
}~}|` m``````v yvq ~w
```v`
vqw
yn`gws`` ``
```````
`
}}|` n```````` yvq w~
```````
`
`
}}|` n```````` yvq w~
`````
`
}}|` n``````` yvq w
gws`` `
`
}|` gywg``` yvq w
``````
gws`` `
`
`
`
` `
`qxwy``` x ~w `~` `|v|w
~w ` ` ``|v|w`
` `
`
`
`
yk ` `|v|w`
`
`
`
`kk`
`
`|vw` `
` ```
`|vw`
` ``
yn` `|vw`
`

`
`

aaa a
a
Y
ekxdm ` |v|w`
en ` |vw`
` `|vw`
`
`
`

`
`

01234053506327891333
125 5

Y
30130802 9
9
42 2872 9

 010 0282220
2 20
2 019


0 0 701 205 270 702 2
7
062!6!2 6

"#$%&'&"&%

()*+,,-./)0/1230402-3-56)0721.0()/)+2,0

"8 '99&%"8:&90%$$0 9"81&9;9<%90 

/=>>?@A05BCB@D?0+@EFGD?0H0IIJKLMJI N0OPMIMQLM


01234053506327891333
125 5

Y
9
30130802 9
%:&
42 2872 9

 010 0282220
2 20
2 019

"#$%&'&"&%

R1(02(1R)SS+1.-60S)(T+/)S0().U)()U0&%V8W"X&%$<"Y9Z'VX&$
V;[VX<99&%8;$&%[

0
0
0
0 701 205 270 702 2
7 062!6!2
6YZ0

UBA? U?\D>G]AGF@ .B^? _F=>\


!! 0:&W"%$:&9$"''`&%<&% ;8894 

<X8a9X%$%W&V
6"9&b["$&%[


!! 8%'%"%$9X%$%W&V
6"9&b ;8894 

["$&%[

!! &8"%$9:`&%"XX8&"&%%' ;8894 

9;X%"a9X%$%["$&%[`&%a
XX"84;$[ :$"["$&%[V"<9
Xc

!! 8%'%W&V
6"9&b["$&%[ ;8894 !! 2%$"%"%$":8';V"&%[%"XX8&"&% ;8894 

%'9;X%"a9X%$%["$&%[9"<

!! 0:&W9;XX8<%"8"''&$":&"%$V"a ;8894 

9X%$%W&V
6"9&b["$&%[

!! &%"8&d"%$'&89;XX8<%"8"''&$":&a ;8894 

9X%$%W&V;%98["$&%[9"<

ef
x
ghijklgmmh nkopiqlrsstuvwts
hfylrz
Y
UBA? U?\D>G]AGF@ .B^? _F=>\

!! 9X%$%["$&%[<"%$%'% ;8894 

["$&%[9;XX8<%"8"''&$":&

S=^^B>{0F|0_F=>\ (B@} _F=>\ (BA? -^F=@A


4''c
;88 "% 
 ~ ~9

~9

,FABC 


" ~9


*BAA?>0UG\=>\?^?@A0S=^^B>{
"89
0
~

":8 


~


"1&9;9<%9 ~


"8 '99&%"8:&90%$$0 9"81&9;9<%90 

,FABC05GCC ~97
011234546
804
Y

9
9


9  
 !"#!#$! %&'!!!( #)#(*


Y
!!& *'( 34356378'.0-1
" * &% *'+( 
,)) & 
-./- * 
 *'0120. 
9 -2:;8<=000800)%) #) %)%* ,()%)
$>$>*)$

?@A3BCDED4?CDFBF(
GHIJKKLMNHONPQROSOQLRLTUHOVQPMOGHNHJQKO


FC?WF7)7FE3XXDFB?W37YD43X3BA373AO .'<2.(80
FC?WDX6Z7X353BCXO .1(1/
N[\\]^_OT`a^b]OJ^cdeb]OfOgghijklh mOnopihqip

 O


 
 !"#!#$! %&'!!!( #)#(*

Y
 34356378'.0-1
!!& *'( BYFD439<<2-8;02
" * &% *'+(
,)) & 
-./- * 
 *'0120.
?@A3BCDED4?CDFBF(

rPGOQGPrHssJPMLUOsHGtJNHsOGHMuHGHuODBCv363WFw4?xCDFB3A5?CC37yXzEF7Cv3x37DFA 
Cv7FZ{vFY35637<0'.0-1'DB4WZADB{9

O
O
O
)%) #) %)%* ,()%)$>$>*
)$y-2:;8<=000800zO

u`_] u]|b\e}_ed^ M`~] d[\|
-->0.>.0-1 3W34FBE373B43wDCv($7?XD73{?7ADB{ *Z3WW37'" 0(<


-->0:>.0-1 *33C?BA4FBE37wDCv($7?XD?BA(73BB37 *Z3WW37'" -(0
73{?7ADB{73XxFBX3CFXZ6xF3B?C3W34FBE373B43wDCv
($7?XD73{?7ADB{ 

-->02>.0-1 3YD3w?BAx7FYDA34F553BCXFB$7?XD?EEDA?YDCDB *Z3WW37'" -(.
73XxFBX3CF73BB37?EEDA?YDC

-->-0>.0-1 3YD3w?BAEDW373YDX3A?EEDA?YDC4F773XxFBA3B43wDCv*Z3WW37'" 0(1
4FZBX3W73{?7ADB{X?53

-->-1>.0-1 3YD3w?BA?B?W373xW?EEDA?YDCE7F5(73BB37 *Z3WW37'" -(0
35?DW4F773XxFBA3B43wDCv*(?WAw3WWC3W34FBE373B43
wDCv($7?XD73{?7ADB{ 

-->..>.0-1 3YD3w4?X3EWFw73Z3XCEDW3A67FFX4FZBX3W *Z3WW37'" 0(.

-->.<>.0-1 3YD3w4FZ7CF7A3773{?7ADB{C3W3xvFBD4XC?CZX *Z3WW37'" 0(.
4FBE373B434F773XxFBA3B43wDCv"(*43YDCC?BA(
$7?XD73{?7ADB{ 

 

Y
u`_] u]|b\e}_ed^ M`~] d[\|
-->.2>.0-1 3W34FBE373B43wDCv'$7?XD73{?7ADB{ *Z3WW37'" 0(/
4F773XxFBA3B43wDCv(73BB37?BA*(
?WAw3WW73{?7ADB{X?53

--><0>.0-1 7?EC4?X3EWFw73Z3XC73{?7ADB{XC?CZX4FBE373B43 *Z3WW37'" 0(1
4F773XxFBA3B4373{?7ADB{X?53s[~~`\OdOd[\| G`^ d[\| G`_] L~d[^_
"3EE73)(*Z3WW37 )?7CB37 8(8 /<8 .'<2.(80
  
Kd_`a 8(8 .'<2.(80


*?CC3733 .'<2.(80


I`__]\Oue|[\|]~]^_Os[~~`\
FZ7D37
O 
.1(1/ 
 
.1(1/
 
*?CC37DX6Z7X353BCX .1(1/


FC?WF7)7FE3XXDFB?W37YD43X3BA373AO .'<2.(80
FC?WDX6Z7X353BCXO .1(1/
Kd_`aOTeaa .'/-2(-/

01 2345

667778799

777977847
50

9 9 
 

 


 


 
 

3
!"#$%&&! '$()"*%+,,-./012
!4%+.
Y
9 9 


756 7 
8 8

8

9975


8
::::::::
8

8

<<< <
=>?@>A;;;B>AACB@DBE@;;;FG>HDIJ;;;ACK;LCH?CM;;;ACK;M>HN;;;KJ?ODAP@>AQ;IB;;;KKKRIJMSD@ACMRB>T;;
;
;
Y
K>HGI;KHC?@GDAP;CA@CH@JDATCA@Q;DABR; ; F]^_`a_b;cQ;XZWd
LJTC?;GJAPOJTQ;C?UR; ;
VDBC;SHC?DICA@;>F;B>HS>HJ@C;GCPJG;JFFJDH?;
WXYW;CJ?@;TJDA;?@HCC@;
?@JTF>HIQ;;B@;;Z[\ZX;
;
;
;;
; ;
HCe; W\fdgc;h;ZZZgZZ;;HC?S>A?C?;@>;@ODHI;SJH@M;?E=S>CAJ;DA;BOHD?@>SOCH;JTJAA;VR;SODGGDS;
=H>>N?;JiNiJ;BT;SEAN;
;
@aj;Dk]lmnonpamnql;AqR;
rstuvvwxyszy{|}z~z|w}wsz|{xzrsysu|vz
;
;
@qma;Fq_;S_qo]nqla;?]_np];H]lk]_]kz WQ[dYRZZ;
@qma;In^`_]]lmz WWXR\d;
yzzuzz; z
;
; z
;
;

;
;
;
<<< <
=>?@>A;;;B>AACB@DBE@;;;FG>HDIJ;;;ACK;LCH?CM;;;ACK;M>HN;;;KJ?ODAP@>AQ;IB;;;KKKRIJMSD@ACMRB>T;;
;
Y
; ; F]^_`a_b;cQ;XZWd
K>HGI;KHC?@GDAP;CA@CH@JDATCA@Q;DABR; ; Dlqnp]e;cc\XcfXc
LJTC?;GJAPOJTQ;C?UR;
VDBC;SHC?DICA@;>F;B>HS>HJ@C;GCPJG;JFFJDH?;
WXYW;CJ?@;TJDA;?@HCC@; ;
?@JTF>HIQ;;B@;;Z[\ZX;
;
;
;;
;
@aj;Dk]lmnonpamnql;AqR;Z[hZcWdYfZ
;
{rz|r{su{xwzsruyszrsxsrsznl;m];^]q;pamnql]k;amm]_;oq_;m];]_nqk; ;
m_q`;Lal`a_b;cWQ;XZWdQ;nlp`knle;
;
z
;
z
rs|{xszv{zvurz|wrv}z|{sxwzuxzyruv{|srzwtwxxzz|uu|zr{{zwwz
ytz|xzzz
;
; ; x ;
ZWiZ[iXZWd; H]n];m_alp_nm;o_q;]a_nl;pq__]qlk]lp];nm;LR;T`]]_Q;L ZRY
TpI]nmm;alk;BR;N_an;_]a_knl; ;
;
ZWiWciXZWd; H]n];pq__]qlk]lp];^]m]]l;BR;N_an;alk;?R; T`]]_Q;L ZRX
=_]ll]_;
;
ZWiWfiXZWd; @]]pqlo]_]lp];nm;BR;N_an;alk;?R;=_]ll]_; T`]]_Q;L ZRY
_]a_knl;kqp`]lm;]a_p;alk;_qk`pmnql;
;
ZWiW\iXZWd; H]n];]han;pq__]qlk]lp];_]a_knl;kqp`]lm; T`]]_Q;L ZRX
]a_p;alk;_qk`pmnql;
;
ZWiXZiXZWd; Bq__]qlk]lp];_]a_knl;kqp`]lm;]a_p;alk; T`]]_Q;L ZRX
_qk`pmnql;
;
ZWiX[iXZWd; H]n];pq__]qlk]lp];_]a_knl;kqp`]lm;]a_p; T`]]_Q;L ZRX
alk;_qk`pmnql;
;
ZWicZiXZWd; I_aom;qmnql;oq_;]jm]lnql;qo;mn];mq;pqb;nm;pq`_m;T`]]_Q;L WRf
q_k]_;pq__]qlk]lp];_]a_knl;a];
;
;
; ;
;

;


<<< <
<
Y
; ; x ;
ZWicWiXZWd; Fnnl;qo;qmnql;oq_;]jm]lnql;qo;mn];alk; T`]]_Q;L ZRX
pq__]qlk]lp];_]a_knl;a];
;
;
;
;
zz; r r; w
;L]oo_]b;SR;T`]]_;;; Sa_ml]_ cR[ ;Y[g; ;WQ[dYRZZ
; ;; ; ;;WQ[dYRZZ;
v; cR[
;
;
Tamm]_;F]] ; ;WQ[dYRZZ;
;
;
tzz;
;J`mqam]k;Iqp`]lm;S_]a_amnql;
z ;
;WYRZZ; ;
I]qnmnqli@_alp_nm; \fR\d; ;
; ;;;
;WWXR\d;
; ;;
Tamm]_;In^`_]]lm; ;WWXR\d;
;
;
@qma;Fq_;S_qo]nqla;?]_np];H]lk]_]kz ; WQ[dYRZZ;
@qma;In^`_]]lmz ; WWXR\d;
vz ; ;WQdf[R\d;
;
;
;

;
;

010022
34567789
4
 884 9 34
46 7

2221020

 6 ! ""#$%&%' ( ")#"%*+,

Y

20

010022

- 3 3 -4..6 98 .43/6


4. 34904340 012230245612302
2781790708


34. 9.4. 7 7:630 837 . 498 69
:36.7 :43 85899 /* :66 3 ;. 8<;<8

5 9; =>#&%+"?,,,+,,@

0 0AB 9C :A


232200D808 7


23280824D08 7
03

21200D808 7
E8808
232808

212002808 7
E21200D808


21208 02

020300828E21207
0D808

0207300828 02

0300828232200D 7
808

FG
Z
HIJKLMHNNI OLPQJRMSTTUVWXWY
IG[MSV
Y
0 0AB 9C :A

020300828232207
0D808

.CC\ ] :A 3^ :A 3 8C


1197 _ _
011202 0227

7 _

2221020
7 _

``` `
abcdbefffgbeehgdigjdfffklbminofffehpfqhmchrfffehpfrbmsfffpoctieudbevfngfffpppwnorxidehrwgbyff
f
f
Y
pbmlnfpmhcdlieufhedhmdoieyhedvfiegwf f ofvf}|
qoyhcfloeutoyvfhczwf f
{ighfxmhcinhedfbkfgbmxbmodhflhuolfokkoimcf
|}~|fhocdfyoiefcdmhhdf
cdoykbmnvffgdff}f
f
f
ff
f f
mhf |ffffmhcxbechcfdbfdtimnfxomdrfcjaxbheofiefgtmicdbxthmfoyoeef{wfxtillixf
ambbscfosofgyfxjesf
f
dfifewf

f
f
dfkfxfcfm vwf
f
f
f
f
f
f
f
``` `
abcdbefffgbeehgdigjdfffklbminofffehpfqhmchrfffehpfrbmsfffpoctieudbevfngfffpppwnorxidehrwgbyff
f
Y
f f ofvf}|
pbmlnfpmhcdlieufhedhmdoieyhedvfiegwf f if|
qoyhcfloeutoyvfhczwf
{ighfxmhcinhedfbkfgbmxbmodhflhuolfokkoimcf
|}~|fhocdfyoiefcdmhhdf f
cdoykbmnvffgdff}f
f
f
ff
f
dfifewf
f
ffffffff f
fyf|vf}|vff
f

f
f f f
|~}|f nffffffff yvfq w
fffffffff
ffffgwfsf
f f
f
|}|f dffgwfsff fyvfq w~
f
f
}}|f mff ffqwfyf qvfh w
f
f
f
f f
fqfxwfyfff x w} f~f fv~w
hfmfqfff l w }f |w
f ff f f
f w ffvw
f
f

f
89:;<;=>>


0 1232
4567 1030
8 1032
9
13
9
78 02 1 03
4

 123
 5 2 1032
 0 123
 0 132
 2 20 1 3
9
80 20 13
 
80 1030
0 00 1032
456700 0 123
!
89:;<;=>">
_hXt

#$%%&'()*+,(-./-(/012345366/789:;<($%.+-+=$)/>?6?4@2458
;378-A8BCDE;=FGHIJ(#KL
M-:K$>&K(K$&>:&K):;K;+M)K'+)K<$>:&K):;K+';+--$;K:;MK
HDFIM8&8>3N58%$O:&FDGPHD
(QRQN5S/HDFI/>?T3@?@
&M,&$UM$-K<:&K+)VCWXYZ[Z\]^X_Y`Xa\]_bbX_c g\^p\]\oX^g_Zce xZZXa _^]X^[`ZbkZY\^Z_
defXcc[g_^h\i_]jklmnmomp\]\oX^WXomq\^bmkrstu p\]\oX^k\o_][_^j wmw`Zb_]k\dX^nm
vmwmnbbmxyz{wt|}}t~raqZ^mq\]]mkl\omtkrstu _]aZY`k w`Zb_]k w`_ZjX] wY`XXck xxqk
g_^Z]h\]kqm
0):+) <:&K+)VC fXcc[ g_^h\ i_]jklmnmom
p\]\oX^krsttvmwmWZ[mxyz{wts}t~Wmq\]]mk g\^XX^cX[[q\^b\^_Z\]k{]X^oX]\^_^jwmw`Zb_]k
wXbmrtkrstt \dX^nm_]aZY`kw`Zb_]kw`_ZjX]wY`XXckxxqk
g_^Z]h\]kqm
;+M-&$%Ctg\^W_oZaxmiXckwbXYZ_c_[X^ g\^qpk{]Ym{]X^oX]\^r_^jwmw`Zb_]k
W_oZaxmiXckxynW nlyk^Zw_h_^Z] \dX^nm_]aZY`kxynW nlywkw`Zb_]k
wc\[[dX^hp]xxqkZc\^akqm w`_ZjX]wY`XXckxxqkg_^Z]h\]kqm
g\^fXcc[g_^h\i_]jklnk^[XX\^`XXhZ[X^Xa
\caX^[\w_c\\]i^\\^h_hXwXY^ZZX[{{{]Yk M>*$&CncoZ]fm`\b[\]kv]ZXaw_X[WZ[^ZY
\^h_hX_[[`^\h`qX^ZZY_X[kwX^ZX[rsssqrkde ahXm
^Zq_bZ_c_^jX[xxqkZ[n\^]XeZ]g_Ykc_Z]Z +0:-:+-,VCncoZ]fm`\b[\]
y^ZYjmw_]acX^kX^XeXccX^k\`]iml\c_]kxynW
nlywkW_eZ]Xexxaqk_^\^akq +0:-:+-
X\eYXkxynW nlyk\eYXkYg_^c_]a
Yg_^c_]akxxk\[\]kzm
g\^ZY`_Xcp\]\oX^kWXX]a_]na_ wm\YYZ\c\k )M%: -* +- 9+K:+- '+) (#()> +''$$&/
xynW nlykcc_] q\cXe ibk $O0$-&$&(->;+&K&
i^ZahXb\^kqq\]\^imq^\Z]Z]kfZccZ_m^b`ek `X^e\]aZ]_o\^\bc_Z]ZfXcc[g_^h\
xynW nlywk nq {qykYjX^_] i_]jklmnm~fXcc[g_^h\_h_Z][aXX]a_]ZY`_Xc
wb_XaX^xxki_cZ\^XkW_X[mw`X_^Z]kxynW p\]\oX^~p\]\oX^\]`XgZ^[_]awXY\]aq\][\
nlykcc_]q\cXeki^ZahXb\^kqm `Xq\bc_Z]k_]afXcc[g_^h\[Yc_Z \^b]ZZoX
g\^p\[Z]kjX[[q\b_]ekxxqk\o_]`\_[ aX__ hX[m`Xbc_Z]Z`_[\oXa\^_]__^a\XX[k
m^b`ekxynW nlykq\aX^e ^b`ek oX^aZY[X\[]b bX] k_]aY\[[Z]_YY\^a_]YXZ`~t`X^e
]ZZoXa__hX[~rwXYZ\][rrkrkk_]a
xxqk_^\^akqm uu\`XWZ_\]a\Z]\^h_hX_]awXYZ\]tm}\`X
_hXr
rstvmwmWZ[mxyz{wts|rskr

_^_]e_]aY\^^X[b\]aZ]hb^\oZ[Z\][\`XWZ_\]a Z`a^X_cc^X_Z]Z]hYc_Z[b^Z\^\^Z_cXYXb\^`X
\Z]l\X_]a~cXu\`Xx\Y_cqZoZccX[\ gZ^[_]awXY\]aq\][_[\p\]\oX^m
`XWZ[^ZY\q\]]XYZYmg\^`X^X_[\][[X\^` ncc_[bXY[\`XY_[X`_oXdXX]_hh^X[[ZoXce
dXc\k`Xbc_Z]Z[\Z\]Z[dXZ]hh^_]XaZ]b_^_]a
aX]ZXaZ]b_^m aXX]aXade`XaXX]a_]_]aoZh\^\[cecZZh_Xamn[\
`Xa_X\`X^eoX^aZYk`XcZZh_Z\]`_ac_[Xa[XoX]
:8'(;KM(%,(;.*)+M-> eX_^[_]a`_a^X[cXaZ]`Xb^\aYZ\]\\oX^_
`XY\^_[[X[_ZcZ_^ZeZ``X]aX^ceZ]h ZccZ\]a\YX][kmmmrr\Z\][kaXb\[ZZ\][ku
`X_^Z]hkr^Z_ca_e[krs^Z_cZ]X[[X[k_]att^Z_c
_Y[\`XY_[Xk_]a^XY\][\]ce_Y[]XYX[[_^e\ X`ZdZ[m~cm[Xmwbbm\m\^n\^]Xe[gXX[
hZoX_hX]X^_c\oX^oZX \^b^b\[X[\`XZ][_] ~W\Yml\mts|t~cm[ Xmk_|mn`X
\Z\]m Y\]Yc[Z\]\^Z_cku`X^e^X^]Xa_oX^aZYZ]
`Z[_YZ\]_[Z]ZZ_Xade`Xbc_Z]ZZ]_]X\^ _o\^\fXcc[g_^h\kZ]aZ]hp\]\oX^cZ_dcX]aX^d\`
\^XY\oX^\]_ahX]X]X^Xade`XqZ^YZq\^\^ oXZcbZX^YZ]h `X\^ZX[_]a _c[\ cZ_dcX \^b]ZZoX
i_cZ\^Xk_^ec_]a Z] fXcc[ g_^h\ i_]j a__hX[k`XX_[^X\`ZY`]aX^q\]]XYZYc_Z[
Z]]X[\_klmnmk^[XX omWZ_\]a \Z]c__ _\^]Xe[XX[m
xZZXa_^]X^[`ZbkX_cmkl\msqsssr|~`X ::8>:&;M&&:+-
_^ec_]anYZ\]mW^Z]hb\[ahX]aZ[Y\oX^eZ]
`X_^ec_]anYZ\]k`Xbc_Z]ZaZ[Y\oX^Xa`_X]ZZX[ (8(723123135A6(55A4?N'??N
]aX^p\]\oX^[ Y\]^\ckd_[Xa Z] q\]]XYZYk`_a `XaXX]a_]_^hX[`_`Xbc_Z]ZY_]]\\d_Z]
a^_Z]Xa]a[__e^\`XaXX]a_]\^h_]Z_Z\][Z]
`X_^ec_]anYZ\]`ZY`X^X_c[\]aX^p\]\oX^[ `XX^_\^aZ]_^e^XXae\b]ZZoXa__hX[d_[Xa\]
Y\]^\c`X]ZdXY_X_bb_^X]`_`XYZ^YZY\^ bZX^YZ]h`XY\^b\^_XoXZcdXY_[XoXZcbZX^YZ]hZ[]\
Z]X]aXa\X]X^_[d[_]Z_cahX]Z]_o\^\`X Z[Xc_]Z]aXbX]aX]Y_[X\_YZ\]kd^_`X^kZ[_
bc_Z]Zm`X[X_YZ\][^[^_XafXcc[g_^h\[_dZcZe\ ^XXaek_]a`_`Xbc_Z]Z[_^hX]\^_\^]Xe[
Y\ccXY\]`XahX]Z]`X_^ec_]anYZ\]~`X XX[d_[Xa\]`XWZ_\]a\Z]c\_]a\YX][Z[
_^ec_]aahX]k^XZ^Z]hfXcc[g_^h\\b^[X [_^Xce\^XYc\[Xade_^Zc\he\_^ec_]a_bbXcc_X
_]_YZ\]_h_Z][p\]\oX^_]a`Xq\]]XYZYd_[Xa Y\^aXYZ[Z\][`_`Xbc_Z]Z`_[]\XoX]_XbXa
X]ZZX[Z]\^aX^\^XY\oX^\]`X_^ec_]aahX]m \aZ[Z]hZ[`\^aZ[Y[[X_]Z]hccem~WXm[Xm
bbm\m\^n\^]Xe[gXX[~W\Yml\mts}~WXm[
{]WXYXdX^krssukfXcc[g_^h\ZcXa_\^Y\] Xmk_m
Y\bc_Z]_h_Z][p\]\oX^kp\]\oX^WXoXc\bX]q\^bm
~pWqk p\]\oX^ q\][^YZ\] q\^bm ~pqqk \XoX^k_[`XY\^`_[Xbc_Z]XaZ]b^XoZ\[
p\]\oX^n[[\YZ_X[k{]Ym~pnkic_Yjd\_^axxq ^cZ]h[k]XZ`X^\`X[X_^hX][Z[bX^[_[ZoXmfZ`
~ic_Yjd\_^ak_]aZbbcXkxxq~ZbbcXk[XXjZ]h\ ^X[bXY\`X_o_Zc_dZcZe\b]ZZoXa__hX[\^_oXZc
`\ca`XcZ_dcX\^`X]b_Zad_c_]YX\`X_^ec_]a bZX^YZ]hYc_Zk`XY\^`_[aXX^Z]Xa`_`X`\caZ]h
ahX]m`X Y\bc_Z]_[_X]aXa ZYX _]a Z]xmgm_YX w\][k{]Ymom^_oXcX^[{]aX]mq\mk
cZ_XceY\]_Z]Xa\^Y\][_h_Z][_ccaXX]a_][ `ZY`Z]o\coXa_Y\]^_YYc_Zk[hhX[[`_]aX^
~ZoXZcbZX^YZ]h]aX^`XZ][^X]_cZe^cX~gZ^[ q\]]XYZYc_ZZ[`X]_^X\`XaXX]a_][
q\]k~ZZoXZcbZX^YZ]h]aX^`XZaX]Ze^cX~wXY\]a Y\]aYk^_`X^`_]`Xc_dXc\]`X]aX^ceZ]hYc_Zk
q\]k~ZZZ^_acX]^_][X^[~`Z^aq\]k_]a~Zo `ZY`Y\]^\c[`X`X^b]ZZoXa__hX[_^X_bb^\b^Z_X
\^Z\[Z]X^X^X]YX~wXoX]`q\]m{Y\]_Z]Xa\ mmmm~^aX^^X]Zd[\Z\]\^XcZXZ]q\]]XYZ\]
Y\][ _h_Z][ p\]\oX^ Z]aZoZa_cce ~Z \^Z\[ Z` y]^e \ahX]~W\Yml\mttt}k_m
Z]X^X^X]YX~g\^`q\]k_]ad^X_Y`\ZaYZ_^eae \^X\oX^kXoX]Zb]ZZoXa__hX[X^X]\_o_Zc_dcXk
~gZ`q\]mgZ]_ccekZY\]_Z]Xa\]XY\]_h_Z][ `XY\^Y\]YcaXa`_`Xbc_Z]Z`_[_o_Zc_dcX_
pWqkic_Yjd\_^ak_]aZbbcX\]ce[YYX[[\^cZ_dZcZe [Xb_^_X_]aZ]aXbX]aX]h^\]ab\]`ZY`\^XY\oX^
~wZ`q\]mw_^eahX]_[h^_]XaZ]_o\^ `XcZZh_Z\] XbX][X[k]_Xce `X]aX^ceZ]h c\_]
\pqq\]`XgZ^[_]awXY\]aq\][kpn\]`X a\YX][kdXY_[X`Xc_]h_hXZ]`Xc\_]a\YX][
gZ^[_]awXoX]`q\][k_]ap\]\oX^\]`Xg\^`_]a Z[[ZYZX]ceYcX_^\_o\Za`XXXY\X^hX^]aX^
gZ`q\][mwd[XX]cekfXcc[g_^h\o\c]_^Zce _^ec_]a c_m~^aX^^XWXX]a_][ \Z\] \^
_hX
rstvmwmWZ[mxyz{wts|rsk

qX^ZZY_Z\]\X[Z\][\c_\`Xwb^XXq\^\ [`_cck ZXaZ_Xce b\] aX_]a de


q\]]XYZY~W\Yml\mtttk_km xX]aX^kb_exX]aX^_cc^X_[\]_dcXY\[[
wbXYZZY_ccek`XY\^Y\]YcaXa`_`Xc_]h_hX\ _]aXbX][X[~Z]YcaZ]hY\^Y\[[_]a
^X_[\]_dcX_\^]Xe[XX[Z]Y^^Xa de
\`XnX]aXa_]aX[_Xa\^h_hXwXY^Ze xX]aX^Z]`XX]\^YXX]`X^X\\^`X
nh^XXX]_]an[[Zh]X]\xX_[X[_]aX][~`X b^X[X^o_Z\]\xX]aX^[^Zh`[`X^X]aX^m
\^h_hXnh^XXX]_]atm}\`X_^_]XX\ `XY\oX]_]Y\]_Z]XaZ]`Z[wXYZ\]
XY\^[XdcZh_Z\][~`X_^_]XX_[[ZYZX]ce [`_cc [^oZoX `X b_eX] _]a
YcX_^\_o\Za`XXXY\X^hX^]aX^_^ec_]ac_m bX^\^_]YX \ `X _^_]XXa
`XbX^Z]X]b\^Z\]\\`X\^h_hXnh^XXX]k dcZh_Z\][m
`ZY`Z[X]ZcXa{]aX]ZZY_Z\]k^X_a[
{]_aaZZ\]\_]e\`X^Z]aX]ZZY_Z\][ ~_^_]XX\XY\^[XdcZh_Z\][~_^_]XXkcm[
yms~W\Yml\mtsssk_um
b^\oZaXa`X^XZ]\^Z]`X`X^wXY^Ze
W\YX][k \^h_h\^Y\oX]_][ ,89?2NQ?A6(55A4?N'??N
_]a_h^XX[_Z[[\cXY\[_]aXbX][X\
b^\XYk aXX]ak Z]aX]Ze _]a [_oX {]aZoX^[ZeY_[X[k_\^]Xe[XX[_^XY\][ZaX^Xa
`_^cX[[\^h_hXXkZ[aZ^XY\^[k\ZYX^[k [d[_]ZoX_]a_^XY\]^\ccXade[_Xc_mi^Z[\c
[`_^X`\caX^[k Xbc\eXX[k _hX][k XY`mk{]YmomZY^\[\q\^bmktrgmwbbmrak~Wm
[YYX[[\^[k_[[Zh][_]a_\^]Xe[^\_]a q\]]mrsss~\Z]hv]ZXaw_X[om]X_^YXc\
_h_Z][_ccmmmY\[[_]a XbX][X[ ^\bX^ex\Y_Xa_tpZ]h[Zh`_ekqZoml\m
~Z]YcaZ]hZ`\cZZ_Z\]^X_[\]_dcX u|tqtu}kt|||vmwmWZ[mxyz{wtsurrkt|||fx
_\^]Xe[XX[_]aXbX][X[k[[b_ZaZ] stsk_~Wmq\]]m_etskt|||m
[XcXX]\Yc_Z[_]a_]e[Y`XX[_]a q\]]XYZYc_`_[mmmX[_dcZ[`Xa`_`X^X`X^X
XbX][X[ Z]Y^^Xa Z] X]\^YZ]h `Z[ Z[_Y\]^_Y_cb^\oZ[Z\]\^_\^]Xe[XX[k`XX^
\^h_hX\^Y\ccXYZ]h _]e [[aX ^X_[\]_dcXZ[ZbcZXadec_m\Xg]aZ]h^bmkxxq
`X^X]aX^k_Y_cce Zb\[Xa b\] \^ omp\Y`_]]kqZoml\msqtr~igkrss}vmwm
_Y_cceZ]Y^^Xade\^_Y_cce_[[X^Xa WZ[mxyz{ws}s|krss}fxr|}ruk_~Wmq\]]m
_h_Z][\^h_hXXkZ[aZ^XY\^[k\ZYX^[k wXbmt}krss}|~YZZ]hq^X[cdZ]h_]aX_Z]hk
[`_^X`\caX^[k Xbc\eXX[k _hX][k q\momWZx\^X\ktrq\]]mnbbm}k}skutnmrat
[YYX[[\^[k_[[Zh][_]a_\^]Xe[mmmm`X ~t|}m\^X\oX^k]aX^q\]]XYZYc_kmmm_Y\^
\dcZh_Z\][_]acZ_dZcZZX[\\^h_h\^ _e__^a_\^]Xe[XX[_[_Y\b\]X]\b]ZZoX
]aX^`Z[_^_h^_b`[`_cc[^oZoX_]e a__hX[k_]a[Y`XbX][X[_eZ]YcaX]\\]ce
X^Z]_Z\]k[_Z[_YZ\]\^_[[Zh]X]\ ^X_[\]_dcX_\^]Xe[XX[kd_c[\_]e\`X^]\]__dcX
`Z[ \^h_hX _]a `X XX^YZ[X de aZ[d^[XX][^X_[\]_dce]XYX[[_^e\b^\[XYZ]h`X
\^h_hXX\_]e\Z[^Zh`[\^^XXaZX[ _YZ\]m y][Zh] _Y`[k{]Ymomn^^Zh\]ZkqZoml\m
`X^X]aX^Z]YcaZ]hkd]\cZZXa\k`X s|Yors|~xikrstrvmwmWZ[mxyz{wt|k
_YZ[ZZ\]\`X\^h_hXa^\bX^ede rstrfxrssrk_r~Wmq\]]mwXbmrkrstr
\^XYc\[^X\^_Y\]oXe_]YXZ]cZX\ ~\Z]hiX^^eomx\Z[X_krrq\]]m}k}rktnmra
\^XYc\[^Xm t~t||rm`[kfXcc[g_^h\_e\]cedX__^aXa
~nX]aXa_]aX[_Xa\^h_hXwXY^Zenh^XXX] _\^]Xe[XX[_]aXbX][X[\`XXX]`Xe_^X
_]a n[[Zh]X]\ xX_[X[ _]a X][ \^h_hX aXXXa^X_[\]_dcX^Xh_^acX[[\`X`X^`Xe_^X
nh^XXX]kcm[ymr|~W\Yml\mtssr|k_rm dXZ]h__^ab^[_]\`X^eoX^aZY\^b^[_]\
wZZc_^cek`X bX^Z]X]c_]h_hX \ tm} \`X `Xc\_]a\YX][m
_^_]XXk } `ZY` Z[ X]ZcXa _eX] \ {]Xo_c_Z]hXX[\^^X_[\]_dcX]X[[kq\]]XYZY
ybX][X[k^X_a[ Y\^[^_aZZ\]_cceX_Z]X`X_Y\^[X]X^_XaZ]
{]`XXoX]`__^_]\^[`\ca cXtmu~_\`XcX[\^\X[[Z\]_cq\]aYmmmm
d^X_Y` \^_Zc\ ZXce bX^\^ _]e wZ[omq`_Z[[\]krq\]]mt|krk}|snmrau}
b^\oZ[Z\][\`X_^_]ek_^_]\^ ~rssm`X[X_Y\^[Z]YcaX
_hX
rstvmwmWZ[mxyz{wts|rsk|

^_Xmmmm`XY\^[_e`X]_a[`Z[
~t`XZX_]ac_d\^^XZ^Xak`X c\aX[_^Y_cYc_Z\]de\`X^_Y\^[m`Z[
]\oXce_]aaZZYce\`XX[Z\][ Z[Y\][Z[X]Z`Y_[Xc_^\`XYZ^YZ
Z]o\coXak_]a`X[jZcc^XZ[ZX\bX^\^ _]awb^XXq\^k`ZY``_oX`Xca`_
`XcXh_c[X^oZYXb^\bX^ce `Xc\aX[_^`Xb^\aY\_^X_[\]_dcX
~r`XcZjXcZ\\akZ_aXj]\]\`X `\^ce^_X_]a`X^X_[\]_dcX]dX^\
YcZX]k`_`X_YYXb_]YX\`X ts `\^[^XZ^Xa de `X Y_[XY^X_X[_
b_^ZYc_^Xbc\eX]Zccb^XYcaX\`X^ b^X[bZoXce^X_[\]_dcXXXm
Xbc\eX]de`Xc_eX^
~`XXXY[\_^ZceY`_^hXaZ]`X qc[i^\_aY_[Z]homjX[[\]kqZoml\mtsqtu
c\Y_cZe\^[ZZc_^cXh_c[X^oZYX[ ~qkrstr vmwmWZ[mxyz{w tr}krstr fx
~`X_\]Z]o\coXa_]a`X^X[c[ }rrst|k_~Wmq\]]mwXbmkrstr~\Z]hx_]a
\d_Z]Xa ^\bk{]Ymom_cZX^Zktrq\]]mnbbm}k|}ktnma
~u`XZXcZZ_Z\][Zb\[Xade`X r~rstsZccX_omX^\l\^`mq\mku}gmatuk
YcZX]\^de`XYZ^Y[_]YX[ t ~ra qZ^m rstt ~Z]X^]_c YZ_Z\][ \ZXam
~`X]_^X_]acX]h`\`X naaZZ\]_ccek_c`\h``XwXY\]aqZ^YZ`_[^XYX]ce
b^\X[[Z\]_c^Xc_Z\][`ZbZ``XYcZX] Y_Z\]Xa`_`XX_]Z]h\`XX^c\aX[_^`_[
~`XXbX^ZX]YXk^Xb_Z\]k_]a [`ZXa\oX^ZXk_]aZ[o_cX_[_X_b`\^`_[
_dZcZe \ `X c_eX^ \^ c_eX^[ aXX^Z\^_Xa\`Xb\Z]\]`Xcbc]X[[k`X_]_ce[Z[
bX^\^Z]h`X[X^oZYX[_]a \^ ^X_[\]_dcX _\^]Xe[ XX[ ^X_Z][ ^Xc_ZoXce
~}f`X`X^`XXXZ[ZXa \^ ]Y`_]hXaZ]`Z[YZ^YZmtrn^d\^Zccq\]YX^]Xa
Y\]Z]hX]m qZZX][lXZh`d\^`\\an[[]mq\]e\ncd_]e_]a
ncd_]eq\]eiam\ycXYZ\][kurrgmat}rkt|s~ra
q\]]mm\^\mq\]aYkcXtmu~_m qZ^mrssm`XY\^Z]n^d\^Zcc[_Xa`_`X
_bb^\b^Z_X_]_ce[Z[
{]_aaZZ\]k`Xq\]]XYZYwb^XXq\^`_[ _]a`X\]X\[Y\][Z[X]Z`
]\Xa`_Y\^[`_oX_hX]X^_cj]\cXahX\`_ _\^]Xe[XX[^Z[b^aX]YXZ[\^`X
\cadX^X_[\]_dcXY\bX][_Z\]\^[X^oZYX[`ZY`_^X aZ[^ZYY\^kZ]XX^YZ[Z]hZ[Y\][ZaX^_dcX
_Z^ce[_Xa_]aaX[Y^ZdXa_]a`_Y\^[_e^Xce\] aZ[Y^XZ\]k\dX_^Z]Z]a_cc\`X
`XZ^hX]X^_cj]\cXahX\`_`_[\YY^^Xa_`X Y_[X[bXYZZYo_^Z_dcX[`_X_]a\`X^
b^\YXXaZ]hdX\^X`X\[bbceXoZaX]YXZ][bb\^\ Y\^[`_oXZaX]ZZXa_[^XcXo_]\`X
_]__^a\_\^]Xe[XX[mwZ`omw]eaX^kr ^X_[\]_dcX]X[[\_\^]Xe[XX[Z][XZ]h
q\]]muktk}|nmrau}|~rss~\Z]hw`_bX^\ _^X_[\]_dcX`\^ce^_Xm`X^X_[\]_dcX
omX^YXaXkrrq\]]mtk|k}s}nmra~rssr `\^ce^_XZ[`X^_X_b_eZ]hYcZX]
n]a^X[om\^dekrq\]]mtrkrkunmra| \cadXZccZ]h\b_em{]aXX^Z]Z]h
~t|| ~Z]X^]_cYZ_Z\][ \ZXa ~Xb`_[Z[ _]a `_^_X_b_eZ]hYcZX]\cadXZccZ]h
_cX^_Z\][Z]\^ZhZ]_cm\XoX^kY\^[_e]\^Xce\] \b_ek`XaZ[^ZYY\^[`\caY\][ZaX^k
`XZ^ hX]X^_cj]\cXahX _c\]X _]a _ `^X[`\ca _\]h \`X^[k`X\`][\] _Y\^[Z
XoZaX]Z_^e[`\Z]hZ[_b^X^XZ[ZX\tt_]__^a [`\ca_c[\dX_^Z]Z]a`__^X_[\]_dcXk
\_\^]Xe[XX[mp\Y`_]]krss}vmwmWZ[mxyz{w b_eZ]h YcZX] Z[`X[ \ [bX]a `X
s}s|krss}fxr|}ruk_~\Z]hwZ`kr Z]Z ]XYX[[_^e\cZZh_X`XY_[X
q\]]m_m XXYZoXcem`XaZ[^ZYY\^[`\ca_c[\
g^`X^\^Xk Y\][ZaX^`_[Y`_]Z]aZoZa_cZh`dX
_dcX\]Xh\Z_XZ``Z[\^`X^_\^]Xe[k
]aX^q\]]XYZYc_k`XZ]ZZ_c [Z]h`XZ^aX[Z^X\\d_Z]`X^Xb_Z\]_c
X[Z_X\_^X_[\]_dcX_\^]Xe[XXZ[ dX]XZ[`_Zh`_YY^X^\ dXZ]h
b^\bX^ce Y_cYc_Xa de cZbceZ]h `X _[[\YZ_XaZ``XY_[Xm`XaZ[^ZYY\^
]dX^\`\^[^X_[\]_dceXbX]aXa\] [`\ca`X][X`_^X_[\]_dcX`\^ce^_X
`XcZZh_Z\]ZX[_^X_[\]_dcX`\^ce \Y_cYc_X`_Y_]b^\bX^cedXX^Xa
`Xtb^X[bZoXce^X_[\]_dcXXXm
_hXu
rstvmwmWZ[mxyz{wts|rskt

\ `\[X Z] \`][\]kZmXmYZoZc^Zh`[Y_[X[m
{am~Xb`_[Z[Z]\^ZhZ]_cmt n \^[XbX`\a\^ ycXY^ZY_cf`\cX[_cX^[k{]YmommmycXYm{]Ymktr
Y_cYc_Z]h_\^]Xe[XX[`_^XcXY[`X_bbcZY_Z\]\ q\]]mnbbm}k}|knma}r}~rstrm`X
`X[Xb^Z]YZbcX[_[aX[Y^ZdXade`XY\^Z]_ccXe Y\^X]\]\[_X`_Z]q\]]XYZYk`X
\[Z]hxam_^]X^[`ZbomqZe\WX^dekqZoml\m \`][\]X[`_[tudXX]_bbcZXaXYc[ZoXce
sqtt|~xkrstrvmwmWZ[mxyz{wurk Z]__^aZ]h_\^]Xe[XX[\^Z]aZoZa_c[ZcZ]h
rstrfxts}}~Wmq\]]m_^mskrstr_[\cc\[ _YZ\][ ]aX^`X q\]]XYZYv]_Z^^_aX
~taXX^Z]X`X^X_[\]_dcX`\^ce^_X~raXX^Z]X ^_YZYX[nY~qvnk_]a^X[Xa\_bbce`X
`X]dX^\`\^[^X_[\]_dceXbX]aXa~cZbce _Y\^[\`XY_[XdX\^XZm{am\XoX^k_]\`X^
`X\\Y_cYc_X`Xb^X[bZoXce^X_[\]_dcXXX_]a b_]Xca^Z]h`X[_XeX_^_bbcZXa`X\`][\]
~_jX_]e_bb^\b^Z_X_a[X][\_^^ZoX_`X _Y\^[Z]_]\]qvnY_[Xk[_Z]h`_\^
Z]_cXX__^amrstrvmwmWZ[mxyz{wurkfx_ hZa_]YXZ]_a[Z]h_\^]Xe[XX[kq\]]XYZY
rm Y\^[`_oX_a\bXa`XXcoX_Y\^[[X\^`Z]
\`][\]mmmmq\][X^o_Z\]q\]\\]\
t `X\`][\]_Y\^[^XX^X]YXaZ]`Xn^d\^ g_Z^ZXcaomXattkxxqktuq\]]mnbbmuk
Zcc aXYZ[Z\] _^X `X XcoX _Y\^[ Z^[ }knmar~rstr~\Z]hy^][omWXX^X
_]]\]YXaZ]\`][\]omX\^hZ_Zh`_eybmk q\mk|rq\]]mnbbmurkuk}}nmra}u
{]Ymk}}gmrat~u`qZ^mt|_]a_^X~t`X ~rssumg^`X^\^Xkq\]]XYZYY\^[`_oX
ZX_]ac_d\^^XZ^Xa~r`X]\oXce_]a b\Z]Xa\`_`X_Y\^[[X\Z]cX
aZZYce\`XX[Z\][~`XcXoXc\[jZcc tmu~_\`Xq\]]XYZYcX[\^\X[[Z\]_c
^XZ^Xa\bX^\^`XcXh_c[X^oZYXb^\bX^ce~ q\]aYmmmmhX]X^_cce\cc\`\[X[X\^`Z]
`Xb^XYc[Z\]\Xbc\eX]de`X_\^]XeaX \`][\]mmm_]a_^X[Xa\_a[_]Z]ZZ_c
\_YYXb_]YX\`XY_[X~u`X_\^]Xe[ c\aX[_^Y_cYc_Z\]mmmmgXZ][XZ]ompXX]_]k
Y[\_^e`\^ce^_X~`X`X^`XXXZ[ZXa l\mgwqtsssruwkuq\]]xmb^mk
\^Y\]Z]hX]~`XZXcZZ_Z\][Zb\[Xade rst q\]]mwbX^mxyz{w rukrst fx
`XYcZX]\^`XYZ^Y[_]YX[~}`X_\] u||tk_|~q\]]mwbX^mYmtkrstm
Z]o\coXaZ]`XY_[X_]a`X^X[c[\d_Z]Xa gZ]_ccek_[`XaXX]a_]`_[_Yj]\cXahXak`X
t~|`XXbX^ZX]YXk^Xb_Z\]k_]a_dZcZe\ aXX^Z]_Z\]\_^X_[\]_dcXXX__^aZ[]\
`X_\^]Xe[~ts`X]aX[Z^_dZcZe\`XY_[X [d[_]Z_cce aZX^X] ]aX^ `X c\aX[_^
~tt`X]_^X_]acX]h`\`Xb^\X[[Z\]_c _bb^\_Y``_]ZZ[]aX^\`][\]m{]b^_YZYXmmm
^Xc_Z\][`ZbZ``XYcZX]_]a~tr__^a[Z] d\`Y\][ZaX^Xa[d[_]Z_cce`X[_Xt[X
[ZZc_^Y_[X[mwXXZam_tt|k_d^\h_Xa\] \o_^Z_dcX[[_aZX^X]b\Z][ Z] `X
\`X^h^\]a[deic_]Y`_^aomiX^hX^\]k}|vmwm XXY_cYc_Z\]b^\YX[[m~WXm[Xmk_t]m
}kts|wmqm||ktsxmyamra~t|}|m ~\Z]hn^d\^Zcckurrgma_t}m`X^X\^Xk
v]aX^q\]]XYZYc_k`X_bbcZY_dZcZe\`X[X `XY\^a\X[]\^X_Y``XZ[[X\`X`X^
_Y\^[\`X_\^]Xe[XX[_]_ce[Z[Z[Y^^X]ce q\]]XYZYY\^[ [ZccZcZX `X \`][\]
][XcXam{]X^aXompX]]enmX^XcmfZ]]k _Y\^[kdZccY\][ZaX^`Xk_c\]hZ`\`X^
uu|vmwmurktswmqmtrktxmyamra| bX^Z]X]_Y\^[kZ] Z[ aXX^Z]_Z\] \_
~rstsk`Xwb^XXq\^[_Xa`_`X\`][\] ^X_[\]_dcXXXm
_Y\^[h_oXoX^ecZcX_Y_chZa_]YX\aZ[^ZY
Y\^[mwXZ]h_\^]Xe[XX[de^XX^X]YX\_ F8)?2NA421?<AQ1)25?N
[X^ZX[\[\XZX[[dXYZoX_Y\^[bc_YXa
]cZZXaaZ[Y^XZ\]Z]^Z_cahX[_]ab^\aYXa `XaXX]a_]_^hX[`_`X^_X[Y`_^hXade_cc\
aZ[b_^_X ^X[c[m {am _ uut ~\Z]h `Xbc_Z]Z[_\^]Xe[_^X]^X_[\]_dcXk_]a`X^X\^X
X]][eco_]Z_ om WXc__^X _ccXe qZZX][ [`\cadX^XaYXadeo_^Z\[bX^YX]_hX[\d^Z]h`X
q\][Xc\^qcX_]nZ^k}vmwmukuktswm ^_X[ Z]\ cZ]X Z` `Z[ XbX^[ aXX^Z]_Z\] \
qms}}k|r xmyamra | ~t|}m]X ^X_[\]_dcX ^_X[mwbXYZZY_ccekp\]\oX^_^hX[ `_
q\]]XYZYnbbXcc_Xq\^b_]XcZ]X^b^XXa n\^]Xel\c_][^_X[`\cadX^XaYXaderrmsk_]a
X^aX\X_]`_`X\`][\]X[`_[_ccX] `_n\^]Xe\eYX[^_X[`\cadX^XaYXadetm|m
\\_o\^XoX]\^mmmY_[X[Z`_Y[[ZZc_^ {]_aaZZ\]\`X[X`Zh`X[dZccZ]h^_X[kp\]\oX^[_X[
_hX
rstvmwmWZ[mxyz{wts|rskt

`_`X^_X[\^_cc\`XcX[[[X]Z\^_\^]Xe[_]a`X Y\][Xc[`\cadXY\][ZaX^Xa_[Zh]ZZY_]k`\h`]\
[bb\^[_^\X_Y`Z^[`\cadX^XaYXa_[Xcck ]XYX[[_^ZceY\]^\ccZ]hk_Y\^Z]`XaXX^Z]_Z\]\
_]ab^\oZaX[bX^YX]_hX[\^`\[X^XaYZ\][_[Xccm `_XXZ[^X_[\]_dcXmmmmq^X[YX]dch^\bk{]Ym
`X[Xb^\b\[Xa ^XaYZ\][_^Xd_[Xa \] ^X_[\]_dcX omc_ed\ey]X^[mkrgmatrkt~raqZ^mrsstm{]
`\^ce^_X[_[aXX^Z]Xadep\]\oX^[XbX^kn\^]Xe WZbc\_ZY _]k {]Ym om lZjXk {]Ymk qZom l\m
X^XeZ]cXek_]a[bb\^Xade`XaXYc_^_Z\]\ s}Yot|~yxkrss|vmwmWZ[mxyz{wr|krss|fx
p\]\oX^[^Z_cY\][Xc_[\b^Xo_ZcZ]h`\^ce^_X[m |uk_~nb^mkrss|k`XY\^Z]X^b^XXan^d\^
Zcc _[ [_]aZ]h \^ `X b^\b\[ZZ\] `_ `X
v]aX^ t n^d\^ Zcck `X^X Z[ _ [^\]h ^X_[\]_dcX]X[[\_]`\^ceXX_edXaXX^Z]Xa
b^X[bZ\]`_`X^_X_b_eZ]hYcZX]_Y_cceaZab_e XYc[ZoXcede`X^_X_b_eZ]hYcZX]\cadXZccZ]h
a^Z]h`XY\^[X\`XcZZh_Z\]Z[^X_[\]_dcXmwXX \b_ek_]a\]a`_`X^_X[[\h`X^X^X_[\]_dcX
n^d\^Zcckurrgma_t|s~`X^X_[\]_dcX`\^ce^_X t|dXY_[X`XaXX]a_]`_aZ]_Ymmmb_Za`X[X
Z[`X^_X_b_eZ]hYcZX]\cadXZccZ]h\b_emmn ^_X[m`XY\^Z]WZbc\_ZY_]X]\]\[_X`_
[ZZc_^b^X[bZ\]`_[dXX]Xbc\eXadeq\]]XYZY
Y\^[_[Xccm`Xq\]]XYZYwb^XXq\^ `X_Y`_lZjXk_`Zh`ce[\b`Z[ZY_Xa
d[Z]X[[ YcZX]k`_[ b_Za `X[X dZcc[
`_[c\]h`Xca`_Z]_Yc_Z \^ b^X[_dce_X^Y_^Xc^XoZX deZ[
a__hX[b^\\\`XXbX][X[b_Za\^ hX]X^_cY\][Xc\^\`X^[X]Z\^d[Z]X[[
Z]Y^^Xa_\^a[[\XXoZaX]YX\`X XXYZoX[Z[b^Z__YZXXoZaX]YX\`X
o_cX \ `X [X^oZYX[k _]a Z ^X_[\]_dcX]X[[\`X_\]_[_`\cX
]^X_[\]_dcX]X[[ Z] _\]a\X[ ]\ ~dXe\]a[`X^X_[\]_dcX]X[[\`X
_bbX_^^\ \`X^XoZaX]YX\^`^\h` `\^ce^_X[Y`_^hXak[Z]YXlZjXY\ca
_bbcZY_Z\] \ `X ^ZX^[ hX]X^_c ]\`_oX _[[Xa `_Z\ca dX
j]\cXahX \ `X [dXY_X^k Z[ ^XZd^[XaZ]cck\^XoX]Z]b_^m
^X_[\]_dcX]X[[ Zcc dX b^X[Xam
q_^_]hXc\omlXhg_^kttuq\]]m {am ~Xb`_[Z[ _aaXa [XX _c[\ XcX]\^ \dZcX
ukrktrnmt|rm q\]ZY_Z\][nwomw\^xxqkqZoml\msYo|r|
~yxkrss|vmwmWZ[mxyz{wt}}|skrss|fxu}u|}k
_^jXeomw_]_]hXc\kt|uq\]]mk|k}unmratsu _r~wmWmlmm_^m|krss|~{[mmmdX]\Xa
~t|}u~\Z]hgce]]omgZ^[l_Z\]_ci_]j ^[ `_XcX]\^k_`Zh`ce[\b`Z[ZY_Xad[Z]X[[X]Zek`_[
q\mkttq\]]mskksnmras~t|mwZZc_^cek Z`\Y\bc_Z]b_Za`XdZcc[`_w\^]\Y\]X]a[
`Xq\]]XYZYwb^XXq\^`_[_c[\\]a`__ _^X]^X_[\]_dcXmmmmXh_^acX[[\`Xb^XYZ[XcXh_c
Y\]^_YYc_[Xb^\oZaZ]h\^^XZd^[XX]\Z]Y^^Xa XXY\`Z[_Y\^kZZ[[^Xce\[\X[Zh]ZZY_]YX`_
XX[bX^Z[^XY\oX^e b\] `Xb^X[X]_Z\] \_] XcX]\^`_[dXX]ZccZ]h\Z]Y^`X[XXX[m`Z[Z[]\_
_\^]Xe[dZcck[\c\]h_[`_dZccZ[]\]^X_[\]_dcX Y_[XZ]`ZY`XcX]\^Y_]`_oX_[[Xa`_Z_[
b\]Z[_YX_]a`_[]\dXX][`\]\dX]^X_[\]_dcX cZZh_Z]h\]w\^[ZYjXmm
deY\]X^o_ZcZ]hXoZaX]YX\^de`XXX^YZ[Xt}\
`X^ZX^[\]XbX^ahX]mw\^n[[\YZ_X[k{]Ym `Xb^X[bZ\]`_`__YcZX]_Y_cceb_Za
omi_h\cakt}q\]]mrkrksnmras~t|}rm Y\][ZX[_^X_[\]_dcXXX`_[_c[\dXX]X]a\^[Xade`X
`[k]aX^q\]]XYZYc_kXoZaX]YX\`XXX[_]a v]ZXaw_X[wb^XXq\^m`Xrsq\^`_[[_Xa
XbX][X[ fXcc[ g_^h\ _Y_cce Z]Y^^Xa Y^X_X[ _ `_`Xb^X[X]YX\_b^XXZ[Z]hXX_h^XXX]_e
b^X[bZ\]`_[Y`Y\[[X^X^X_[\]_dcX^Xh_^acX[[\ _ZaZ]aXX^Z]Z]h^X_[\]_dcX]X[[m`XXX\Xa\`X
`X`X^`Xe_^X^XY\oX^Xa_[b]ZZoXa__hX[\^]aX^ YcZX]mmmZ[`XcbcZ]aX\][^_Z]h_\^]Xe[XX
`Xc\_]a\YX][m XbXY_Z\][`X]`X_YYXbXa`XY_[Xmic_]Y`_^ak
}|vmwm_|~\Z]hWXc__^X_ccXek}vmwm_
`Z[Z[Y\][Z[X]Z`aXYZ[Z\][^\\`X^Y\^[Z] rm`[k`X Y_[X[ aX\][^_X `_`X] _
`Z[YZ^YZmg\^Z][_]YXkY\][Z[X]Z`n^d\^Zcck`X [\b`Z[ZY_XaYcZX]b_e[_\^]Xe[XX[`_Za\X[]\
wXY\]aqZ^YZ`_[`Xca`_Z`XWZ[^ZYq\^mmm j]\ ZZcc]XYX[[_^Zce ^XY\oX^k`X ^_X b_Za Z[
Y`\\[X[\__^aXX[k_]eXoZaX]YX\`X_Y_cdZccZ]h b^X[bZoXce^X_[\]_dcXm
_^^_]hXX]dXXX]`Xb_^e[XXjZ]hXX[_]aZ[
_hX
rstvmwmWZ[mxyz{wts|rskrs

`XY_[X[^XcZXa \] de `XaXX]a_]_^X]\ `X`X^_ ^_X b_Za de _ YcZX]Z[b^X[bZoXce


bX^[_[ZoXm`XaXX]a_]YZX[\Z^h\omxe\][krs| ^X_[\]_dcXm
q\]]m|kuskuut nmra tr ~t|}}k\^`X g^`X^\^Xk`XaXX]a_]`_[]\_aX_[`\Z]h
b^\b\[ZZ\]`_b]ZZoXa__hX[_e\]ceY\][Z[\_
^X_[\]_dcXXbX][Xb^\bX^ceZ]Y^^XaZ]`XcZZh_Z\]mmm [ZYZX]\\oX^Y\X`Xb^X[bZ\]\^X_[\]_dcX]X[[
cX[[__dcXY\[[m{am~\Z]h_^jXekt|uq\]]m_ `X^XmgZ^[k`XaXX]a_]Z[]\Y\^^XYZ][_Z]h`_]\
}sm`Xc_]h_hXYZXade`XaXX]a_]_bbX_^[Z]`X Y\^Z]`Z[aZ[^ZY`_[Y^\[[Xa`XussbX^`\^
Y\]X\Y\b_^Z]hb]ZZoXa__hX[_o_Zc_dcXZ] `^X[`\ca`X^X`X\bb\[Z]hb_^e`_[Y\]X[Xa`X
t|} _YZ\][ Z` `\[X a__hX[ _o_Zc_dcX ]aX^ ^X_[\]_dcX]X[[\`X^_X[m~WXm[Xmk_rtm`X
q\]]XYZY[_Xc_Yc_Z[k]\Z]_aZ[Y[[Z\]\`\ aXX]a_]^XY\h]ZX[kZ]_\\]\Xk`_`XY\^Z]{]]Z[
\Y_cYc_X_\^]Xe[XX[m\^X\oX^k`XY_[X\Xade n^aX] \cqcd omZ]Xe i\X[k{]YmkqZoml\m
`XY\^Z]Zh^\Z[_^jXeomw_]_]hXc\k`ZY`k_[ sqtur~inkrstsvmwmWZ[mxyz{wtr}krstr
aZ[Y[[Xa_d\oXk[bb\^[`X_^hX]`__\^]Xe[ fxtts}ur~Wmq\]]m_^mskrstrk__^aXaXX[_
XX[_Y_cceb_Za_^Xb^X[bZoXce rt^X_[\]_dcXm _^_X\urubX^`\^k_]a`Z[Y`_^_YX^Z_Z\]\`_
WZ^XYce\cc\Z]h`Xb\^Z\]\XaZ]Zh^\k`XY\^ Y_[X_[\]X`X^X`X^X_[\]_dcX]X[[\`X^_X_[
Z]_^jXe[_X[ ]\bb\[Xa_]a [_X `\^[\\^jX^X
bX^\^Xa_`XurubX^`\^^_XZ[Z]_YY^_Xm~WXm[
`Xbc_Z]ZX[ZZXa`_`X`_a_h^XXa Xmk_rr]mtm{]_YkZ]{]]Z[n^aX]k`Xbc_Z]Z
\_]_^^_]hXX]`X^XdeZ]`XXoX]\ \dXYXa \ `X `\^ce ^_X[ Y`_^hXa de aXX][X
_^XY\oX^e`Z[_\^]Xe\ca^XYXZoX_XX Y\][Xck_]a`XY\^^XaYXa`Xr`\^ce^_X
\\]X`Z^a\`X_\]__^aXam`X ^\u}s\uru_[_^X[cm{]]Z[n^aX]krsts
aXX]a_]_^hX[`__d[X]XoZaX]YX\ vmwmWZ[mxyz{wtr}krstrfxtts}urk_|m
`X^X_[\]_dcX]X[[\[Y`XX[`Xe_e nc[\k`XY\^\]a`_`X_\^]XeZ]X[Z\]`_a
]\dX__^aXamfXa\]\_h^XXmfX`_oX ^X_[\]_dcedZccXatmu`\^[_`Z[^_Xk^X[cZ]hZ]
c\]h`Xca`_Z]_Yc_Z \^a__hX[ |rkrmus\^`Z[\^j_c\]Xk`ZY`Y\][ZXa\oX^
b^\\\`XXbX][X[b_Za\^Z]Y^^Xa \]X`Z^a\`X\_cXX__^amwXXrstsvmwmWZ[m
_\^a[[\XXoZaX]YX\`Xo_cX\`X xyz{wtr}kfx_m
[X^oZYX[k _]a Z ]^X_[\]_dcX]X[[ Z] {]_aaZZ\]\`Xb^X[bZ\]\^X_[\]_dcX]X[[\^
_\]a\X[ ]\_bbX_^ ^\ \`X^ `Xbc_Z]Z[^XX[Xa^_X[k_Y\^[\cZ]XaZ]cX
XoZaX]YX\^`^\h`_bbcZY_Z\]\`X tmu~_\`XcX[\^\X[[Z\]_cq\]aY_]a\^`\[X
^ZX^[ hX]X^_c j]\cXahX \ `X X]X^_XaZ]\`][\]_o\^_Z]aZ]h\^X_[\]_dcX]X[[m
[dXY_X^kZ[^X_[\]_dcX]X[[ZccdX fZ`^X[bXY\`XZX_]ac_d\^^XZ^Xa~cX
b^X[Xammmmm tmu~_~t_]a\`][\]_Y\^tk`Z[Y_[X^XZ^Xa_]
_^jXekt|uq\]]m_}sm X]\^\[_\]\c_d\^\oX^_bX^Z\a\[XoX]eX_^[k
_[^XcXYXade`Xc_^hX]dX^\`\^[\^jXade
{]_aaZZ\]k]XZ`X^\`Xq\]]XYZYnbbXcc_X _\^]Xe[\]d\`[ZaX[m
q\^aXYZ[Z\][^XcZXa\]de`XaXX]a_]XoX]aZ[Y[[X[ fZ`^X[bXY\`X]\oXce_]aaZZYce\`X
`X^X_[\]_dcX]X[[\`X`\^ce^_X[m`XY\^Z] X[Z\][Z]o\coXa~cXtmu~_~t_]a\`][\]_Y\^
y[b\[Z\omy[b\[Z\ktq\]]mnbbmk}snmra} rk`Z[Y_[X_[Z]_^h_dceY\bcX_]aaZZYck_]aZ
~rssr\]ceaZ[Y[[Xa`X^X_[\]_dcX]X[[\`X`\^[ b^X[X]Xa]\oXc_]aaZZYcX[Z\][\]X[`__^X
XbX]aXade`X_\^]Xe[k]\`X`\^ce^_Xb_Zade`X b_^ZYc_^ceaZZYc\_aa^X[[Z]_^e^Z_cm`X
YcZX]mwXXZam_|mwZZc_^cek`XY\^Z]q^X[ aXX]a_][\]XbX^[_Xa_^Z_c`_oXZcbZX^YZ]hZ[
cdZ]h X_Z]hq\momWZx\^X\ktrq\]]mnbbm ^_^XdXY_[X\^_cc`XX][\`\[_]a[\Y\^b\^_Z\][
}kutnmrat~t|}_jX[]\[_XX]_d\`\ _]axxq[_]ax[`_XZ[kZ[_oX^ecZZXar
Y\^[_^X\rraXX^Z]X_^X_[\]_dcX`\^ce^_X\^ ]ZoX^[X\[Z_Z\][`X^Xe\X[XY_[X[`__Y_cce
_\^]Xe[XX[kdX^Xce[_X[`_`X]_Y\]^_Y h\_]abZX^YXm~cm[Xmk_tu]mt~Z]X^]_c\_Z\]
b^\oZ[Z\]X]Z\][_\^]Xe[XX[`X^XZ^XX]`_ _^j[\ZXam{]_Yk`XX][\_^_[\Y_ccoXZc
`XedX^X_[\]_dcXZ[ZbcZXadec_mwXXZam_}sm bZX^YZ]h _] XYXbZ\] \ `X XYXbZ\]m ~{am
`Z[`\caZ]ha\X[]\dX_^aZ^XYce\]`XX[Z\]\
_hX}
rstvmwmWZ[mxyz{wts|rskr

naaZZ\]_ccekoXZcbZX^YZ]hY_[X[^ZXadX\^X^ZX[_^X fZ`^X[bXY\`X_\]Z]o\coXa_]a`X^X[c[
XoX]\^X^_^X`_]oXZcbZX^YZ]hY_[X[hX]X^_ccek_]a \d_Z]Xa~cXtmu~_~_]a\`][\]_Y\^}`X
`[b^X[X]`XZ^\]b_^ZYc_^aZZYcZX[m`[k`Z[ \Y\X\`Z[Y_[X[^\]hce[hhX[[`_`XXX[
_Y\^XZh`[Z]_o\^\`X^X_[\]_dcX]X[[\`X`Zh`X^ Z]Y^^XadefXcc[g_^h\X^X^X_[\]_dcXm`Xbc_Z]Z
dZccZ]h^_X[m [YYXXaXaZ]XoX^eYc_ZZd^\h`\^Z_ck_]a\Z]_]a
wZZc_^cek`X[jZcc^XZ^Xa\bX^\^ `XcXh_c [XoX^_ccZ_dZcZe_[Zb\[Xa\]p\]\oX^\^`Xcc
d_c_]YX\`X_^ec_]aahX]_]_\]Z]XYX[[
[X^oZYX[b^\bX^ce_]a`XXbX^ZX]YXk^Xb_Z\]k_]a \rs ZccZ\]bc[ b]ZZoX a__hX[m`Z[ Y_[X
_dZcZe\`Xc_eX^\^c_eX^[bX^\^Z]h`X[X^oZYX[ Z]o\coXa ZccZ\][ \ a\cc_^[ ^\ `X dXhZ]]Z]hm
~cXtmu~_~t_]a~_]a\`][\]_Y\^[_]a| `X^X\^XkZ_[^X_[\]_dcX\^fXcc[g_^h\\^X_Z]
[bb\^`Zh`X^dZccZ]h^_X[m`Z[Y_[X^XZ^Xa_`Zh` Y\][Xc`\ Y`_^hXa `Zh`X^^_X[kd_[Xa \] `XZ^
aXh^XX\[jZcc\bX^\^ `XcXh_c[X^oZYX[b^\bX^cek XbX^ZX]YX_]a[jZcc[kdXY_[XfXcc[g_^h\`_a[\Y`
d\`dXY_[X\`XY\bcXcXh_c_]a_Y_cZ[[X[Z _[_jXZ]`Z[Y_[Xm
b^X[X]Xa_]adXY_[X\`XX]_YZe_]a_dZcZe\`X
aXX]a_][Y\][Xcm`Xbc_Z]Z[Y\][Xck`\`_oX_] gZ]_ccekZ`^X[bXY\`XXXY[\_^ZceY`_^hXa
XYXccX]^Xb_Z\]_]a_^XX^XXceXbX^ZX]YXa_]a Z]`Xc\Y_cZe\^[ZZc_^cXh_c[X^oZYX[~cXtmu~_~k
_dcXkaX\][^_Xa`_`Xeb\[[X[[Xa`X]XYX[[_^e[jZcc `XaXX]a_][_^hX`_`X`\^ce^_X[`Xbc_Z]Z
\`_]acX`Z[Y_[Xm _[Y`_^hXaXYXXa`Xb^Xo_ZcZ]h`\^ce^_X[rZ]
`Z[WZ[^ZY\^c_eX^[\[ZZc_^XbX^ZX]YXm~WXm[
fZ` ^X[bXY\ `X ]_^X _]a cX]h` \`X Xmk_rsm`XaXX]a_][XbX^kZ]cXek\bZ]Xa`_
b^\X[[Z\]_c^Xc_Z\][`ZbZ``XYcZX]~cXtmu~_~ `X^_]hX\b^Xo_ZcZ]h`\^ce^_X[Z[dXXX]ss_]a
ru_]a\`][\]_Y\^ttkn\^]Xe\eYX`_[`_a_ ussbX^`\^m\XoX^k`XY\^Z]a[Z]cXe[_]_ce[Z[
c\]h[_]aZ]h^Xc_Z\][`ZbZ`fXcc[g_^h\_]a{zm cX[[`_]Y\bXccZ]h\^[XoX^_c^X_[\][mgZ^[kZ]cXe
f`ZcX[Y`_^Xc_Z\][`ZbdXXX]Y\][Xc_]a`X Y\b_^X[`X^_X[Y`_^hXade`Xbc_Z]Z[cX_aY\][Xc
bc_Z]ZY\ca [hhX[`__c\X^`\^ce ^_XZ[ Z``\[XY`_^hXade`XcX_aq\]]XYZY_\^]Xe[\^
_^^_]Xak`X\bb\[ZXZ[^X`X^XkhZoX]`Xb_^ZYc_^ `XaXX]a_]kd`XaXX]a_][_\^]Xe[_h^XXa\_
YZ^Y[_]YX[\`Z[Y_[Xmn\^]Xe\eYX_[cX_a aZ[Y\]Xa^_Xmf`ZcXZ]cXe_Yj]\cXahX[`X^X_[
Y\][Xc\^fXcc[g_^h\Z]`X]aX^ceZ]h_^ec_]a [Y`_aZ[Y\]k_]a[hhX[[`_`Xbc_Z]Z[_\^]Xe[
nYZ\]_]a`X^X\^X`_aZ]Z_Xk_]aZ^^Xbc_YX_dcXk [`\ca`_oX\X^Xa_[ZZc_^aZ[Y\]k`X[Zcc^XcZX[\]
_ZcZ_^Ze Z` `_Y_[X`__aX`Z ]ZXce `XaZ[Y\]Xa^_X[k^_`X^`_]`X^_X[\^aZ]_^Zce
_cZZXam{_[_bb_^X]\ `X Y\^`_[Y` Y`_^hXade`XaXX]a_][ _\^]Xe[\[bb\^`Z[
_ZcZ_^Ze_[_X^Z_c\fXcc[g_^h\b^Xo_ZcZ]h\]Z[ Y\]Yc[Z\]^Xh_^aZ]hb^Xo_ZcZ]h^_X[mnaaZZ\]_ccekZ]
oXZcbZX^YZ]hYc_Z[_h_Z][p\]\oX^mn\^]Xel\c_]k\] Y\b_^Z]h`X^_X[\`Xbc_Z]Z[_]aaXX]a_][
`X\`X^`_]akaZa]\`_oX_c\]h[_]aZ]h^Xc_Z\][`Zb c_eX^[k^mZ]cXea\X[]\_jXZ]\_YY\]`X^_X[
Z`fXcc[g_^h\mX_[_jZ]h\]fXcc[g_^h\_]a \^aZ]_^ZceY`_^hXade\`X^_\^]Xe[`\\^jXa\]
{z_[]XYcZX][Z]_]X^XXceY\bcX_]aZX dX`_c\`XaXX]a_][Y` _[n\^]Xe ^b`e
Y\][Z]h_X^_]a`Xb_^ZYc_^o_cX`Xd^\h`\ ~}ru\^]_Z\]_cce _]a uru\^\^`Z[Y_[Xk
`X^Xb^X[X]_Z\]_[`Z[XbX^Z[XZ]Y^XaZ\^[^Zh`[ n\^]Xei_caZ]~ru\^Z]_rsttY_[Xk_]a
aZ[bX[_]a^X_cX[_XcZZh_Z\]_X^[m{Z[]aZ[bXa n\^]XencdZ]~u\^Z]`Z[Y_[Xm
`_n\^]Xel\c_]\]aXa`XY\^b\^_XZ][\coX]Ye
b^_YZYX___\^q\]]XYZYc_ Z^ Z]`XX_^ce nc[\kZ]cXe^XcZX[\]`XeX^ZrstrX_c_X
t|s[k_]a`_[[bX]\oX^seX_^[cZZh_Z]hY_[X[ r}Xb\^~`XeX^ZXb\^\hX]X^_X`Z[
Z]o\coZ]h^_acX]^_][X^[kahX]_o\Za_]YXk_]a ^_]hX\^^X_[\]_dcX`\^ce^_X[k_]aZ]a\Z]h[\\Y[X[
Z[[X[\Y\^b\^_XrZ][\coX]Yem`[k`X^Xc_ZoX \]`XX_]^Xb\^Xa^_X[m\XoX^k_[`Xbc_Z]Z
^Xc_Z\][`Zb[\`X\b^Z_^edZccZ]h_\^]Xe[\ b\Z][\k`XeX^ZXb\^]\X[`_`X`Z^a
fXcc[g_^h\k_c`\h`aZX^X]kX_Y`_o\^_Z]aZ]h`_ _^ZcX^_X[\^_\^]Xe[Z`\^X`_]rteX_^[\
`Zh`X^dZccZ]h ^_X[\^`XZ^\^j _^X ^X_[\]_dcXk XbX^ZX]YXZ[rtmtZ]i^ZahXb\^_]aussmssZ]
b_^ZYc_^ceZ]oZX\`XaXXb]aX^[_]aZ]h\`XcXh_c _^\^am~cm[Xbcek_miXY_[X`Z[Y_[XZ[\]X`_
_]a_Y_cZ[[X[bc_Z]Z[Y\][Xck\^jZ]hZ]_]aXk YcX_^ce_cc[Z`Z]`XbbX^^_]hX\aZZYcce_]a
aX\][^_Xam Y\bcXZek_^_X]\c\X^`_]`X`Z^a_^ZcX\ca
_hX|
rstvmwmWZ[mxyz{wts|rskr}

dX\^X_bb^\br^Z_Xk_]a\^X^X_[\]_dcXk\Y`_^hX`_] d_[Xa\]`X[X[_XY\][ZaX^_Z\][m`Xb\Z][aZ[Y[[Xa
`XX_]^_Xmg^`X^\^Xk`Xc\Y_cZe\`ZY``X _d\oXZ`^X[bXY\`XaZZYce\`XX[Z\][
Y\^ [`\ca dX c\\jZ]h Z[ \^X _bb^\b^Z_Xce Z]o\coXa_]a`X_\]\ZX\^`XcXoXc\[jZcc
X]Y\b_[[Xade`XX]Z^XaZ[^ZYk^_`X^`_][Zbce ]XYX[[_^e\bX^\^ `XcXh_c[X^oZYX[b^\bX^ce_c[\
_^\^amwXXkXmhmkxYZ_]\omc[X]q\^bmkts|gma _o\^`XY\]Yc[Z\]`_`Zh`X^dZccZ]h^_X[\^`XcX[[
tttkttu~raqZ^mt||~{Z[XccX[_dcZ[`Xa`_`X [X]Z\^_\^]Xe[\]`XX_`X_aXaden\^]Xe\eYX
b^Xo_ZcZ]hY\]Ze`XaZ[^ZYY\^[`\caY\][ZaX^ _]an\^]Xel\c_]Z[]\]^X_[\]_dcXm{_[_bb_^X]
\aXX^Z]X`Xc\aX[_^Zh^XZ[`XaZ[^ZYZ]`ZY` \`XY\^`_Z_[X[[X]Z_c`_`XcX_aX^[\fXcc[
`XY\^[Z[m~\Z]h\cjmmlX\^jw_XWXb g_^h\[cXh_cX_ dX[bb\^XadeoX^eY_b_dcXcX[[
\q\^^XYZ\]_cwX^o[mkrrgmrarkru~raqZ^mt|}m [X]Z\^_\^]Xe[mwZZc_^cek`X_\]Z]o\coXa_]a`X
g\Y[Z]h\]`XX]Z^XaZ[^ZYk`X^_X[^XX[Xade`X ^X[c[\d_Z]Xa_^X`X[_XZ`^X[bXY\`XcX[[
bc_Z]Z[\[XbX][ZoX_\^]Xe[_ccdXc\`X`Z^a [X]Z\^_\^]Xe[k`\ Z]_^h_dce Y\]^ZdXa \ `X
_^ZcX\^Y X^_Z]b_^[r|\`XaZ[^ZYk[Y`_[ ^X[c[\d_Z]XamgZ]_ccek`XY\]YX^][aX[Y^ZdXa_d\oX
i^ZahXb\^mgZ]_ccek`X^_]hX\`\^ce^_X[`_Z]cXe Z`t^X[bXY\Z]cXe[_]_ce[Z[_bbceXu_cceZ`
b[\^`_[^X_[\]_dcX\ca[XXZ]hce_bbceX_cce ^X[bXY\`X^_X[\^`XcX[[[X]Z\^_\^]Xe[m
Xcc\_^]\`XZccY\X^YZ_cY_[Xk_]a`XZ][_]
Y_[XZ[Z]_^h_dce]\[Y`_Y_[XmybX^ZX]YX_]a u g\^[d[_]Z_cce`X[_X^X_[\][[
Y\\][X][XaZY_X`_`Xb^Xo_ZcZ]h^_XZ]`Z[ aZ[Y[[Xak`Z[^X_[\]Z]hZ[_bbcZY_dcX\`X^_X[
c\Y_cZe\^_\^]Xe[`\Y\caY_b_dce`_]acX\]ce`X \`Xb_^_cXh_c[_[Xccm
^]\`XZccY\X^YZ_cY_[X\cadXc\X^`_]`X q\][XX]cekXoX]`\h``XdZccZ]h^_X[\`X
^_X[Y`_^hXade`\[X`_]aZ]h_\^XY`_ccX]hZ]hY_[Xm bc_Z]Z[Y\][Xc_bbX_^\dX_`X`Zh`X]a\`X
Z]cXe[_]_ce[Z[Zh]\^X[_Y\^[[Y`_[`X[Xm b^Xo_ZcZ]h ^_X[k`XY\^Y\]YcaX[`_`X^X_^X
r `X Y\^]\X[`_\^b^b\[X[\ Y\bXccZ]h ^X_[\][`e `_Z[_bb^\b^Z_XZ] `Z[
aXX^Z]Z]h`Xb^Xo_ZcZ]h`\^ce^_Xk`XX_] b_^ZYc_^Y_[Xm`X^X\^XkdXY_[X`XaXX]a_]`_[]\
Z[_cX[[^XcZ_dcXZ]aZY_\^`_] `XXaZ_]m b^X[X]Xa XoZaX]YX [ZYZX] \ \oX^Y\X `X
iXY_[X`XX_]Z[Z]cX]YXa\_h^X_X^ b^X[bZ\]`_`X^_X[b_Zade`Xbc_Z]ZX^X
aXh^XXde\cZX^[k`X^X[cZ[\^XcZjXce\dX ^X_[\]_dcXk`X_\^]Xe[XX[ZccdXY_cYc_Xa[Z]h`X
[jXXa_]ahZoX_cX[[_YY^_X^Xb^X[X]_Z\]\ `\^ce^_X[^XX[Xam
_^_XYc\[X\`_Y`_^hXade`X_\^Ze\ H8)?2NA421?-Q?A6<AQN
_\^]Xe[Z]`Xc\Y_cZem
{Z[`_bbX][_]YX`_`Z[Y_[X_[^ZXaZ] `X [XY\]a [Xb q\]]XYZY Y\^[ _jX Z]
_^\^a^_`X^`_]i^ZahXb\^\^lX _oX] Y_cYc_Z]h_]__^a\_\^]Xe[XX[Z[\aXX^Z]X`X
dXY_[X Y_[X[ Z] `Z[ aZ[^ZY_^X _[[Zh]Xa ]dX^\`\^[^X_[\]_dce[bX]\]`XcZZh_Z\]m`X
^_]a\cem`[k`X^Xa\X[]\_bbX_^\dX_ b^X[bZ\]\^X_[\]_dcX]X[[]aX^_^jXe_]aw\^
[\]a^X_[\]\oZX `Xc\Y_cZe_[dXZ]h n[[\YZ_X[kaZ[Y[[Xa_d\oXk_bbcZX[\`X`\^[\^jXa
X^Xce_^\^ak^_`X^`_]`XX]Z^XWZ[^ZY\ _[Xcc_[`X`\^ce^_X[Y`_^hXam
q\]]XYZYm
`XY\^]\X[`_`XYc\[X[s_]_c\hX `XaXX]a_]_^hX[`_`X`\^[Yc_ZXade`X
\ `Z[_Y\^`__bbX_^[Z] \`][\]k`X bc_Z]Z[Y\][Xc[`\cadX^XaYXadXY_[X`Xe_^X
_\^]Xe[Y[\_^e`\^ce^_X~_Y\^uk_c[\ XYX[[ZoX\^Z][ZYZX]cea\YX]Xak\^`_ZX
Y\][Xc[Z]_o\^\`X^X_[\]_dcX]X[[\`X [bX]_[_[Xc\^^Xa]a_]rmmmm~WXm[
^_X[^XX[Xam`X^XY\^aZ]aZY_X[`_`X Xmk_~\Z]hw_]aX^[omlX\^jkqZoml\m
bc_Z]Z[_\^]Xe[aZa]\Y`_^hXfXcc[g_^h\ sYo}s~wnwkrss|vmwmWZ[mxyz{wttukrss|
_]e\^X`_]`XZ^]\^_c`\^ce^_X[k_]a`_ fxr||}k_u~wmWmlmrss|m\^[`__^X
Z]_Y[XoX^_c\`X_\^]Xe[_h^XXa\Y_b`XZ^ XYX[[ZoXk^Xa]a_]k\^\`X^Z[X]]XYX[[_^ek_^X\
`\^ce^_X[m dXXYcaXa^\_XX__^amwX^^ZYY`Z\omf_Y`\oZ_
`X`\^ce^_X[Y`_^hXade`XcX[[[X]Z\^_\^]Xe[ wXYmkxxqksgmwbbmrarkru~Wmq\]]mrstsm
ZcZXadefXcc[g_^h\_^X[ZZc_^ce]\]^X_[\]_dcXk `XaXX]a_]Y\]X]a[`_`X`\^[dZccXa\^
_hXts
rstvmwmWZ[mxyz{wts|rskr

\^j^Xc_Xa\`X_^ec_]anYZ\]k_]a\\_YZ\][ `XY\bcXZe\^Y`_ccX]hX[b^X[X]`X^Xmf`ZcX\`X^
Z]`ZY`fXcc[g_^h\[\h`\a\X[ZY_X_]aX]\^YX aZ[^ZYY\^[Z]`Z[YZ^YZ`_oX__^aXaXX[_]aY\[[
`X_^ec_]aahX]k[`\cadXXcZZ]_Xam`XY\^ Z]Y^^XaZ]Y\]]XYZ\]Z`_\Y[h^\b\^\Yj^Z_c
aZ[_h^XX[mwXYZ\]\`X\^h_hXnh^XXX]_]a b^Xb_^_Z\]Z]\`X^Z][_]YX[k[XXkXmhm_]om
wXYZ\]tm}\`X_^_]XX[bXYZZY_cce_cc\ fXcc[ iXo\]_kqZoml\m|rYotuss~kt||vmwmWZ[m
g_^h\\^XY\oX^\^_\^]Xe[XX[Z]Y^^XaZ]X]\^YZ]h xyz{w|t|tkt||fxt~wmWmlmmt||~\Y[
`Xb^\oZ[Z\][\`X\^h_hXm{Z[YcX_^`_`X[X h^\bWdZ]omymgm\]^\bk{]Ymk}}gmwbbm
^Xc_Xa_YZ\][X^X_Xb[\a\[`_mg^`X^\^Xk t~wmWmlmmt||u~\Yj^e^Z_ck`XY\^`_[]\
`X^XZ[]\Z]aZY_Z\]\^_^hX]`_`X[XXX[X^X]\ c\Y_Xa_]eq\]]XYZYaXYZ[Z\]m\XoX^kd_[Xa\]`X
^X_[\]_dceZ]Y^^XaZ]cZZh_Z]h`\[X\`X^_YZ\][k[ ]\oXce_]aY\bcXZe\`XX[Z\][Z]o\coXaZ]
`_`Xe_^XZ]aXbX]aX]\`XZ][_]Y_[Xm`X^X\^Xk oXZcbZX^YZ]hY_[X[_]a`XY`_ccX]hX\Xbc_Z]Z]h`X
`XZX[bX]\]`X[X^Xc_Xa_YZ\][Zcc]\dX Y\]YXb[_]a b^Z]YZbcX[Z]o\coXa \ c_e bX^[\][_[
aXaYXa^\`Xbc_Z]Z[XX__^am XoZaX]YXade`XaXX]a_][^XX]Z\]\_]XbX^\
X[Ze\]bZX^YZ]h`XY\^b\^_XoXZc`XY\^Z]a[Z
`XY\^]\X[`_`X__^a\XX[^Xc_Xa _[^X_[\]_dcX\^`Xbc_Z]Z[Y\][Xc\[bX]aZX
\`X`\^[[bX]\]`XW\X[ZY_Z\]nYZ\][ b^Xb_^Z]h\^^Z_cZ``X_[[Z[_]YX\_\Y[h^\b
_]a`X_^ec_]anYZ\]Z[ b^XZ[Xa _]a\Yj^em`[k`X[X`\^[Zcc]\dXaXaYXam
XYc[ZoXce\]`Xb^\oZ[Z\][\`X\^h_hX
nh^XXX]_]a`X_^_]em`XY\^_h^XX[ {]_^hZ]h`e`X^XZ^Xau_]XbX^
Z``XaXX]a_]`_`X\^jbX^\^XaZ] Z]X[[\X[Zekp\]\oX^Xbc_Z]Xa`_`X
`X[X_YZ\][_[[Xb_^_X^\_]a]\]XYX[[_^e Z[[X[_^XY\bcX_X^[XccdXe\]a`Xh^_[b
\`X[YYX[[ccZZh_Z\]\`Z[Y_[Xmnc[\k_X^ \\[^\^[k`_`X^Z_cZccYX]X^b\]\]X
^XoZXZ]h`Xb_^ZX[[dZ[[Z\][Z`^X[bXY\ \`X\[Y\bcZY_Xa_]aaXd_Xa_^X_[\`X
`X`\^[_^Zd_dcX\`X[X_YZ\][k`XY\^ c_k_]a`_XbX^X[Z\]eZ[`Xcbc\`X
Z]a[`Xbc_Z]Z[_cc\Y_Z\]\`\^[aXaZY_Xa ^edXY_[XbZX^YZ]hYc_Z[ebZY_cceZ]o\coX
\`X[X]^Xc_XaY_[X[\dXbX^[_[ZoXm`[k Y\bcX_Y_cb_X^][mmmm~WXm[Xmbbm
d\^`Xb^\oZ[Z\][\`X\^h_hXnh^XXX] \cm[\mZ]xZZ]X~W\Yml\m}utk_rkuk
_]a_^_]XXk`Xbc_Z]Z[^XX[Xa_\^]Xe[ tsm
XX[\ca`_oXdXX]^XaYXadetsrkumss\ \XoX^k`XY\^_h^XX[Z``XaXX]a_]`_`X
_YY\]\^`X`\^[[bX]\]`X[X_YZ\][m~wXX
ym{\cm[XbceXmwbbm\m\^n_^a ZX`Xbc_Z]Z[bX]aY\]aYZ]h^e^X[X_^Y`[`\ca
\gXX[kybX][X[_]aq\[[~W\Yml\mts}r|k_ dXXYcaXam`XaXX]a_][[_X`_`XZX_[[\YZ_Xa
t}m Z``X[XXX[_bbX_^[\`_oXdXX][bX]Y\]aYZ]h
Z]X^]X_]a\`X^^X[X_^Y`\]`X^eb\\c_]a^\^[m
`X aXX]a_] _c[\ _^hX[ `_ `X bc_Z]Z ~WXm[Xmk_mn]XbX][X[dX^X_[\]_dce
Zb^\bX^ceZ]YcaXa`\^[[bX]\]\^j`_k`ZcX ]XYX[[_^e\`X[YYX[[ccZZh_Z\]\`XY_[X\dX
bX^`_b[`Xcbck_[]]XYX[[_^e\^`X[YYX[[c ^XZd^[_dcXm`X^e[XcXYZ\]b^\YX[[_\^a[Y\][Xc
cZZh_Z\]\`Z[Y_[X[bXYZZY_cce~ZY\]aYZ]h\Y[ `X\bb\^]Ze\\d_Z]`XZ]\^_Z\]_d\`X
h^\b[~ZZY\]aYZ]h_\Yj^Z_c~ZZZY\]aYZ]h^e Z]aZoZa_c[`\_eY\b^Z[X`X^e`_Z[^X_[\]_dce
^X[X_^Y`~Zob^Xb_^Z]h^Z_c_b`ZY[_]a~od^ZXZ]h\] ]XYX[[_^e \ bZYj _ ^emf`ZcX \d_Z]Z]h \^X
`XaXX]a_][aZc_\^eY\]aYm Z]\^_Z\]deY\]aYZ]h^X[X_^Y`\]^\^[_edX
bX^YXZoXa _[[XckZZ[de ]\ X_][^X_[\]_dce
fZ`^X[bXY\`X\Y[h^\b_]a\Yj^Z_ck`X ]XYX[[_^e\XZbY\][Xc\[YYX[[cceb_^ZYZb_XZ]
aXX]a_]YZX[\w`_ om^XX]ZY`n]X[`X[Z\c\he `X^e[XcXYZ\]b^\YX[[m`X^X\^XkXX[\^[Y`
n[[\Y[mkmqmkrssgmwbbmrattskttu~Wmq\]]mrssrk \^jZcc]\dX__^aXa_[XZ`X^b]ZZoXa__hX[\^
\^`Xb^\b\[ZZ\]`_[Y`ZXZ[]\[XX]_[ b^[_]\`X\^h_hXnh^XXX]\^_^_]XXk_]a
^X_[\]_dce_ao_]YZ]hc_Z]Z[Yc_Z[m\XoX^k`X `XY\^ZccXYcaX`X[XXX[k`ZY``XaXX]a_]`_[
Z[[Xb^X[X]XaZ]w`__[_^Xc_ZoXce[^_Zh`\^_^ak Y_cYc_Xa\\_ctk|k^\`X__^am
^]\`XZccXbc\eX]aZ[Y^ZZ]_Z\]Yc_Zk_]a
`_Y_[Xa\X[]\_bbX_^\`_oX`_a_[[\YZ_XaZ`Z `XaXX]a_]Y\]X]a[`_`XZXdZccXa\^^Z_c
_hXtt
rstvmwmWZ[mxyz{wts|rsk

h^_b`ZY[b^Xb_^_Z\]Z[YcX_^a\dcXaZbbZ]hm~WXm[ ^Xa_YXa\^dXY_[X`Xe_^X\\o_hXmq\]]XYZY
Xmk_m`X_Y`_`Xbc_Z]Z[Y\][Xc`Z^Xa_ _bbXcc_XY\^[`_oXb`Xca_\^]Xe[XX[__^a[`_
h^_b`ZY[Z^\_[[Z[Z]`Xb^Xb_^_Z\]\^Z_cX`ZdZ[ X^Xd_[Xa\]b_^Z_cce^Xa_YXa^XY\^a[Z]_cX_[\
a\X[]\\^XYc\[X`X]XXa\^\^jde`X_\^]Xe[\] Z][_]YX[mwXXn]\hZ\o_]]ZomnX^ZY_[\X[_]a
`\[XX`ZdZ[_[Xccm{]_Yk_h^_b`ZY[Z^\cadX q\]ZZX[X_cy[_Xkxxqktsq\]]mnbbmr}krr
b\\^ceXZbbXa\b^Xb_^XX`ZdZ[Z`\X_]Z]hc nmas~rsttgW{qomX]k}}q\]]mnbbm}sk
Z]b^\`X_\^]Xe[`\Zcc_Y_ccedX^eZ]h`X }nmratss~rssumnaaZZ\]_ccekZ]WXd^\[jZom
Y_[Xk_]a_^XoZX\`XZXX]^ZX[^Xc_Xa\`Z[\^j WX[bZ][kl\mgwgntsst}}r}wkrstrq\]]mwbX^m
[hhX[[`___\^Ze\`XZXdZccXa_[[bX] xyz{wtrkrstrfx}rk_r~q\]]mwbX^mqm
\^jZ]hZ``Xh^_b`ZY[Z^m`[k`X[X`\^[_^X]\ _]mtkrstrk`XY\^`Xca`_`Xbc_Z]Z_[
^Xa]a_]_]aZccdXZ]YcaXaZ]`XZ]_c__^am Z`Z]`X^^Zh`[\_jX^Xa_YZ\][\_\^]Xe\^j
gZ]_ccek`XaXX]a_]_^hX[`__ccZX[bX]\] b^\aY_]a\^_\^]XeYcZX]b^ZoZcXhXZ]`X_Za_oZ
|Z][bb\^\mmm_\^]Xe[XX[mnc[\kY\^[
`XZ[[X\`XaXX]a_][aZc_\^eY\]aY[`\cadX Z]`Z[YZ^YZ`_oX__^aXa_\^]Xe[XX[aX[bZX`X
XYcaXa_[dXZ]h]]XYX[[_^edXY_[X`Xbc_Z]Z ^Xa_YZ\] \ b^ZoZcXhXa Z]\^_Z\] Z] _\^]Xe[
]XoX^^_Z[Xa`XZ[[X_^Z_cm\XoX^k_^XoZX\`X Y\]Xb\^_]X\[ZX^XY\^a[mq_d_c_om\^^Z[kqZom
ZXX]^ZX[^Xc_Xa\`Z[Z[[X[hhX[[`_Y`\`X l\ms|Yout~xikrstrvmwmWZ[mxyz{wtrsrrk
ZX[bX]_[Z]^X[b\][X\_\Z\]Z]cZZ]X rstrfxuk_~Wmq\]]mnhmrkrstr
ZcXade`XaXX]a_]\b^XYcaX[Y`XoZaX]YX_^Z_cm ~\Z]hwZacXe\caZ]hq\^bmomaX^_]kl\ms}qZom
`Xbc_Z]Z[YYX[[cce_^hXaZ]\bb\[ZZ\]\`_ rut~f~Wkrss|vmwmWZ[mxyz{wtrssk
\Z\]Z]cZZ]Xm{]`X\^aX^aX]eZ]h`XaXX]a_][ rss|fxst}k_r~wmWmlmmWXYmskrss|m
\Z\]Z]cZZ]Xk`XY\^\d[X^oXa`_`XXoZaX]YXZ[
^XcXo_]\`Xbc_Z]Z[X\^\^XX_aXX][XZ lXZ`X^\`XY_[X[YZXade`XaXX]a_]Y\bXc[_
_bbX_^[`XaXX]a_]Zcc^_Z[X_^Z_cmmmm~^aX^^X aZX^X]^X[cm`XY\^Z]\Xg]aZ]h^\bkxxqk
WXm[\mZ]xZZ]X~W\Yml\m|uk_m`X^X\^XkZ] \^Z][_]YXk`Xca\]ce`_`X^X\cadX]\__^a\^
\^aX^\^`Xbc_Z]Z\b^X[X^oX`X\bZ\]\b^X[X]Z]h `\^[`_X^X[\`\^\h`ce^Xa_YXa`_`Xq\^
`Z[XoZaX]YX\`X^ekZ_[]XYX[[_^e\^Z[Y\][Xc Y\ca ]\^X_[\]_dce ^XoZX `Xm\Xg]aZ]h
\[bX]a`XZX^X[X_^Y`Z]h_]ad^ZXZ]h`XZ[[XZ] ^\bkxxqomp\Y`_]]kqZoml\msqtr~igk
^X[b\][X\`X\Z\]Z]cZZ]Xmn[ZccdX_aa^X[[Xa rss}vmwmWZ[mxyz{ws}s|krss}fxr|}ruk_
\^XccedXc\k`X_Y`_`Xbc_Z]ZY`\[X]\\ ]m~Wmq\]]mwXbmr}krss}m{]_aaZZ\]kZ]w`jc_om
b^[X_b_^ZYc_^[^_Xhe_^Z_ca\X[]\X_]`__cc w`_^_`XY\^\]a`_`X^X[`\cadX]\__^a
\`X\^j`_Y\][Xc]aX^\\jd_[Xa\]`_[^_Xhe Z`^X[bXY\`X^Xa_YXaZXX]^ZX[\]cedXY_[X
_[]]XYX[[_^em{]b^Xb_^Z]h\^^Z_ckX[bXYZ_cce_ `XeX^X]\^XcXo_]\`X[dXY_X^\`X
Y\bcX_]a`_^a\h`^Z_ccZjX`X\]X`X^Xk`X [_]YZ\][__^amw`jc_omw`_^_kqZoml\msqr|r
bc_Z]Z[Y\][XcaZa]\`_oX`XdX]XZ\j]\Z]hZ] ~qinkrsts vmwmWZ[mxyz{w tr}krsts fx
_ao_]YXX_Yce`\ `X^Z_c\ca]\camiXZ]h }u}uk_~ymWmlmmWXYmtukrstsmX^XkZZ[
b^Xb_^Xa\^[YX]_^Z\[`_Y\ca^X_[\]_dcedXXbXYXa _bb_^X]`_`X\^j^Xc_Xa\`X^Xa_YXaX]^ZX[_[
\b^X[X]`X[XcoX[_[k`X^X\^Xk]XYX[[_^eZ]\^aX^ ^XcXo_]\`XcZZh_Z\]_]a`XX]^ZX[X^X s
\^Xb^X[X]}`XYcZX]ccem`XY\^[^cZ]h ^Xa_YXa\^b^ZoZcXhX^X_[\][k_]a`XX]^ZX[_^X]\[\
aX]eZ]h`X\Z\]Z]cZZ]X^XcXY[`_`XY\^_[ `X_oZce^Xa_YXa`_`XY\^Y_]]\^X_[\]_dce^XoZX
bX^[_aXa`_`Xbc_Z]Z]XXaXa\dXb^Xb_^XaZ` `Xm`X^X\^Xk]\`\^[ZccdXaXaYXaaX\
^X[bXY\`Z[\bZYm`Z[[_X^X_[\]Z]hZ[_bbcZY_dcX\ ^Xa_YZ\][m
`X\`X^]]XYX[[_^e\^j`XaXX]a_]`Zh`cZh`[Z]
`Z[X\^_]akZ]YcaZ]hZX[bX]\]_^hX][`_ wZZc_^cek]\`\^[ZccdXaXaYXa\]_YY\]\
X^XcZ_Xce_d_]a\]Xa\^b^\oXa\dX][YYX[[cm o_hX]X[[mnc`\h``XaXX]a_]Z[Y\^^XY`_`Z[
aZ[^ZY`_[\]b^XoZ\[\YY_[Z\][`XcaZXX]^ZX[cZjX
{]_aaZZ\]\Yc_ZZ]h`_YX^_Z]`\^[[`\cadX b^Xb_^X\^^Z_c\^_X]Z\]\[\X_X^\dX
aXaYXa_[XYX[[ZoX\^]]XYX[[_^ek`XaXX]a_]_c[\ ZbX^Z[[Zdceo_hXk]aX^`Xb_^ZYc_^YZ^Y[_]YX[
_^hX[`_`\^[[`\cadX^XaYXadXY_[X`XeX^X \`Z[Y_[Xk`XY\^Zcc]\XYcaX[Y`X]^ZX[^\
]\b^\bX^cea\YX]XakXZ`X^dXY_[XZXX]^ZX[_^X `XY_cYc_Z\]\`XXX__^amn[_[aZ[Y[[Xa_d\oXk
_hXtr
rstvmwmWZ[mxyz{wts|rsks

`XY\]Xb\^_]X\[ZX^XY\^a[\`Xbc_Z]Z[ rssq\]]mtrkt|ukutsnmra|r~t|}mv]aX^
Y\][XcZ] `Z[Y_[X X^X _c^X_ae ^XoZXXa de _ X][cXeaZ[^ZYY\^[[`\ca_aa^X[[\X[Z\][
[\b`Z[ZY_Xab_eZ]hYcZX]m`XZ]aZoZa_c^X[b\][ZdcX `X]Y\][ZaX^Z]h`X`X^\^XaYX_b^X[bZoXce
\^^XoZXZ]h`XdZcc[_[^Xh_ekY^^X]WXbe ^X_[\]_dcXXX`X^X_b_^eaZa]\[YYXXa\]_ccZZ[
X]X^_cq\][Xc_{z_]a\^X^WZ^XY\^_]awX]Z\^ Z]ZZ_cYc_Z[gZ^[kaZa`Xbc_Z]Z_Zc\b^Xo_Zc\]
xZZh_Z\]q\][Xcm_e[ \daZX[`^\h`\`X Yc_Z[`_X^X]^Xc_Xa\`XYc_Z[\]`ZY`Z
bX^Z\a`Z[_X^_[cZZh_XaZ]YcaXa\oX^[XXZ]h [YYXXaXawXY\]akaZa`Xbc_Z]Z_Y`ZXoX_cXoXc\
cZZh_Z\]_]a`X\^j\\[ZaXY\][Xcm`X[XaZX[ [YYX[[`__jX[`X`\^[^X_[\]_dceXbX]aXa_
X]Y\b_[[Xa_bb^\Z_Xceu\tss\_e[ZX [_Z[_Y\^ed_[Z[\^_jZ]h_XX__^aX][cXekt
a^Z]h`Z[ZXbX^Z\am_e^XoZXXa`XZ]o\ZYX[ vmwm_um{]X][cXe`Xq\^Xbc_Z]Xa`_
[dZXade`Xbc_Z]Z[Y\][Xck_]a_bb^\oXa`X
\^b_eX]_\^]X_^`XZX`_`X[X^oZYX[t `X^X_bc_Z]Z`_[\d_Z]XaXYXccX]
X^X^X]aX^Xa]\_X^_oX^aZY_[^X]aX^XaZ]`X ^X[c[kZ[_\^]Xe[`\ca^XY\oX^_
bc_Z]Z[_o\^mg^`X^\^Xk_e_aX_a[X][\ cceY\bX][_\^eXXml\^_cce`Z[Zcc
`XZ]o\ZYX[_[]XYX[[_^ek_]aaZa]\X^Xceb_e`X_[ X]Y\b_[[_cc`\^[ ^X_[\]_dce
[dZXam{]_aaZZ\]k`XY\^`_[dXY\X_ZcZ_^Z` XbX]aXa\]`XcZZh_Z\]k_]aZ]aXXaZ]
`\`Z[cZZh_Z\]`_[b^\YXXaXa_]a`_[_[X][X\`X [\XY_[X[\XYXbZ\]_c[YYX[[_]
ZX`__[^X_[\]_dcX\XbX]a_YX^_Z][_hX[\`X X]`_]YXa__^a_edX[ZZXam{]`X[X
Y_[Xm{]cZh`\`X^XoZXY\]aYXade_e_]ad_[Xa YZ^Y[_]YX[`XXX__^a[`\ca]\dX
\]`XY\^[_ZcZ_^ZeZ``XY_[Xk`XY\^[XX[]\ ^XaYXa[ZbcedXY_[X`Xbc_Z]Z_ZcXa
^X_[\]\aZ[^d`Xb^X[bZ\]\^X_[\]_dcX]X[[k \b^Xo_Zc\]XoX^eY\]X]Z\]^_Z[XaZ]`X
aX[bZX`X_Y`_`XaX[Y^ZbZ\][\`\`XZX_[ c_[ZmxZZh_][Z]h\\a_Z`_e^_Z[X
[bX]_^XZ][\XZ][_]YX[]\_[[bXYZZY_[`XeY\ca _cX^]_ZoXcXh_ch^\]a[\^_aX[Z^Xa
dXm \Y\Xk_]a`XY\^[^XXYZ\]\\^
_Zc^X\^X_Y`YX^_Z]h^\]a[Z[]\_
`X^X\^Xk`XaXX]a_]`_[]\aX\][^_Xa`_ [ZYZX]^X_[\]\^^XaYZ]h_XXm`X
`X`\^[_c^X_aedZccXa\_]ab_Za\^de{z_^X ^X[cZ[`__X^[m
]^X_[\]_dcXk_]a`[`XY\^Zcc]\aXaY_]e\
`X^XX[Xa`\^[^\`XZ]_cY_cYc_Z\]\`XXX {am~Z]X^]_cYZ_Z\][_]a \\]\X[\ZXam`Z[
__^akXYXb\^`X`\^[[bX]\]Z]X^]X^X[X_^Y`\] aX[Y^ZbZ\]\XYXccX]^X[c[Y_]dXY\]^_[XaZ`
^\^[m `\[X[Z_Z\][`X^X_bc_Z]Z`_[_Y`ZXoXa\]ce
B8+5?(@QN5?45N b_^Z_c\^cZZXa[YYX[[k_]a`[`X^X`Xb^\aY\
`\^[^X_[\]_dceXbX]aXa\]`XcZZh_Z\]_[_`\cX
^aZ]_^Zce`X]X[XbZ]`XXX_]_ce[Z[Z[ ZX[_^X_[\]_dcX`\^ce^_X_edX_]XYX[[ZoX
cZbceZ]h`X^X_[\]_dcX^_Xde`X^X_[\]_dcX`\^[\ _\]m`Z[ZccdX^XXoX]`X^X`Xbc_Z]Z[
X[_dcZ[``Xb^X[bZoXce^X_[\]_dcXXXm\XoX^k_[ Yc_Z[X^XZ]X^^Xc_Xak]\]^Zo\c\[k_]a^_Z[XaZ]h\\a
`X^XZ[_c^X_ae_b^X[bZoXce^X_[\]_dcXXXd_[Xa\] _Z`m{am_m`X^X\^Xk_[`Xq\^Xb`_[ZX[_
`_`Xbc_Z]Zb_Za_]a`XaXX]a_]`_[r]\ `XX]a\`XaZ[Y[[Z\]k`X\[Y^ZZY_c_Y\^Z[`X
aX\][^_Xa`_`Z[XXZ[]^X_[\]_dcX`XY\^ aXh^XX\[YYX[[\d_Z]Xam{am
\oX[\]\`XZ]_c[XbaXX^Z]Z]hZ`XXX[`\ca X^XkZZ[oX^eYcX_^`_fXcc[g_^h\\d_Z]Xa`X
dX_a[Xam dX[b\[[ZdcX^X[cZY\ca `_oXm`X^e \]a
`XaXX]a_]Y\]X]a[`_`XXX[`\cadX p\]\oX^\dXbX^[\]_ccecZ_dcX\^`X\[_]aZ]h
[Zh]ZZY_]ce^XaYXa\_YY\]\^`XaZ[Z[[_c\^ _\]\`X_^ec_]aahX]]aX^d\`Y\^b\^_X
Z`a^__c\`X_\^Ze\`Xbc_Z]Z[Yc_Z[dX\^X oXZcbZX^YZ]h`X\^ZX[b^X[X]Xa\ZmiXY_[Xp\]\oX^
^Z_cmq\]]XYZYY\^[\cc\`Xvmwmwb^XXq\^[ Y\]^\ccXa`XX]Z^XX]X^b^Z[XkZ]YcaZ]h`XZ]_]YX[\
aXYZ[Z\]Z]X][cXeomyYjX^`_^ktvmwmrktswm X_Y`X]Zek_ahX]aZ^XYce_h_Z][p\]\oX^b
qmt|kxmyamras~t|}Z`^X[bXY\`X]_ fXcc[g_^h\Z]`XdX[b\[[ZdcXb\[ZZ\]\Y\ccXY\]`X
XX__^a[`\cadX^XaYXadXY_[X\][YYX[[c _^ec_]aahX]m{]\`X^\^a[k_ahX]_h_Z][
Yc_Z[mwXXkXmhmk[[XccomWX_]fZX^Xe]\ca[k{]Ymk `XX]ZeaXX]a_][\ca]\`_oXhZoX]`Xbc_Z]Z
_hXt
rstvmwmWZ[mxyz{wts|rsk

_]edXX^\bZ\][\^^XY\oX^ek[Z]YX`X\]Xe_[ Y\][Xc_e`_oXY`_^hXa`Zh`X^`\^ce^_X[`_]`X
Y\]^\ccXadep\]\oX^_]e_em`[k`X^e[Z]aZ]hk aXX]a_][Y\][Xck`Xbc_Z]Z[Y\][Xc_[YcX_^ce
`ZY`^X[cXaZ]`XZb\[ZZ\]\cZ_dZcZeZ]XYX[[\ \^XXZYZX]_]a\^XXY\]\ZY_c\oX^_ccm
rsZccZ\]_]a_]__^a\b]ZZoXa__hX[_h_Z][
p\]\oX^k_[`XdX[b\[[ZdcX^X[cfXcc[g_^h\Y\ca `X^X\^XkcZjX`Xq\]]XYZYwb^XXq\^\]a
`_oX\d_Z]Xam Z`^X[bXY\bc_Z]ZZ][[XcckdXY_[X`X_\][
fXcc[g_^h\XbX]aXa\]cZZh_Z\]kZ]YcaZ]h`X
fXcc[g_^h\Y\ca]\`_oX\d_Z]Xa_dXX^^X[c a\cc_^[[bX]\]Z[][YYX[[cYc_Z[kX^XaXo\Xa
aX[bZX`X_Y`_Zd^\h`YX^_Z]Yc_Z[\]`ZY`Z \`Xb^[Z\_h\_c`__[_Y`ZXoXakfXcc[g_^h\Z[
c\[_`X[_^eahX]b`_[Xk\^`_Zo\c]_^Zce X]ZcXa\ccY\bX][_Z\]\Z[^X_[\]_dcX_\^]Xe[
Z`a^XdX\^X^Z_cm`Xbc_Z]ZY\^^XYceb\Z][\ XX[aX[bZX]\b^Xo_ZcZ]h\]XoX^eYc_Zm[[Xcckrss
`_`XYc_Z[`_Zc\[\^Z`a^X X^X_jZ]\ q\]]m_t|um
cX[[X^ Z]YcaXa \X][X[ Z` ^X[bXY \ `X
oXZcbZX^YZ]hYc_Z[\]`ZY`Zb^\YXXaXa\^Z_cm`X `XaXX]a_][_^hX][\`XY\]^_^e_^X
\Yc_Z[`_fXcc[g_^h\^ZXa\`X^e[d[Xa ]\bX^[_[ZoXmgZ^[k_[aZ[Y[[Xa_d\oXk`Z[Z[]\_Y_[X
_cc\`X\`X^Yc_Z[`_X^XuXZ`X^b^XoZ\[ce `X^X`X^XcZXk`\XoX^[Zh]ZZY_]kZ[cZZXaZ]
c\[\][_^eahX]\^Z`a^_]m`X^X\^Xk Y\b_^Z[\]\`X[Y\bXk\`XcZZh_Z\]_[_`\cXm
`ZcX`X[bXYZZYYc_Z[_e`_oXdXX]\\`XY_[Xk ~WXm[Xmk_u~\Z]hX][cXektvmwm_
`X_Y[_]a`X\^ZX[]aX^ceZ]h`\[XYc_Z[^X_Z]Xa smnc`\h`fXcc[g_^h\_e`_oX[YYXXaXa_h_Z][
`^\h`\m \]ce\]XaXX]a_]k`Z[aXX]a_]_[`Xb^Z_^e\Y[
\`XcZZh_Z\]_]a`\caZ]h`Z ^X[b\][ZdcX\^`X
^]Z]h[bXYZZY_cce\`X\X[Z\][`XY\^ _^ec_]aahX]_[`Xb^Z_^eh\_cmfXcc[g_^h\
[_[j]aX^X][cXekZ^[`XYc_Z[`_fXcc[g_^h\ Z]YcaXa`X\`X^aXX]a_][_]aY_[X[\_YZ\]_[
aZa]\b^Xo_Zc\]X^X]\]^Xc_Xa\`XYc_Z[\] _cX^]_XX_][\_Y`ZXoZ]h`Z[h\_ckd`_a\X[]\
`ZY`ZaZab^Xo_ZcmyoX^eYc_Z[X\Z]`X_X]aXa aZZ]Z[``X_Y`_fXcc[g_^h\\d_Z]Xa`XdX[
Y\bc_Z]_[_ZXa\_^acZ_Xce`\caZ]hp\]\oX^ b\[[ZdcX^X[cmn[`Xwb^XXq\^`_[b\Z]Xa\k
^X[b\][ZdcX\^`X_^ec_]aahX]mnc`\h`fXcc[ `XY^YZ_c_Y\^Z[`XaXh^XX\[YYX[[\d_Z]Xam
g_^h\dXh_]`XcZZh_Z\]Z`_]dX^\[Xb_^_XcXh_c X][cXektvmwm_~[XX_c[\WXm[Xmk_m
`X\^ZX[\^_Y`ZXoZ]h`Z[h\_ck_cc\`XYc_Z[X^X
Z]X^Y\]]XYXa_]a^Xc_XamwXY\]ak_[aZ[Y[[Xa_d\oXk wZZc_^cekXX__^a[`\ca]\dX^XaYXadXY_[X
`XaXh^XX\[YYX[[_Y`ZXoXadefXcc[g_^h\b^\oZaX[_ fXcc[g_^h\[YYXXaXa_[\\]ce\\Z[[XoX]cXh_c
YcX_^ce[_Z[_Y\^ed_[Z[\^_jZ]h_XX__^a\`X `X\^ZX[_h_Z][p\]\oX^m~WXm[Xmk_mnh_Z]k
_h]ZaX^XX[Xamnc`\h``XXX__^a^XX[Xa _[`Xwb^XXq\^[_XaZ]X][cXekcZZh_][Z]
`X^XZ[ZX[d[_]Z_ckZZ[^X_[\]_dcX]aX^`X\_cZe h\\a_Z`_e^_Z[X_cX^]_ZoXcXh_ch^\]a[\^_
\`XYZ^Y[_]YX[`XcZ_dZcZe[\h`\dXZb\[Xa aX[Z^Xa\Y\Xk_]a`XY\^[^XXYZ\]\\^_Zc^X\
_[Z`^X[bXY\_]_\]Z]XYX[[\rsZccZ\]k ^X_Y`YX^_Z]h^\]a[Z[]\_[ZYZX]^X_[\]\^
`Z[_[_`_^a\h`_]a`\ceY\]X[XacZZh_Z\]`_ ^XaYZ]h_XXm`X }^X[cZ[`__X^[m
c_[Xa]X_^ce_aXY_aXk_]aZ]`XX]a`Xbc_Z]Z X][cXetvmwm_um`Xq\^Xc_d\^_Xa\]`Z[
_Y`ZXoXa`XdX[b\[[ZdcX^X[c`ZcX[bX]aZ]hcX[[ b\Z]Z]_\\]\Xk[_Z]h
\]Xe\]`XcZZh_Z\]`_]aZa`XaXX]a_]m{] fX_h^XXZ``XWZ[^ZYq\^[
_Yk`Xbc_Z]Z[\_cXX[_]aXbX][X[\^`Z[Y_[X
`^\h` gXd^_^e tukrst \_cXa ttkskr|mtuk ^XXYZ\] \__`X_ZY_c_bb^\_Y`
`X^X_[`\[X\`XaXX]a_]\_cXatuk|}kmZ] Y\b_^Z]h`X\_c]dX^\Z[[X[Z]
X^[\]dX^\`\^[k`Xbc_Z]Z[Z^[dZccXa_ `XY_[XZ` `\[X_Y_cce b^Xo_ZcXa
\_c\rk}|}mss`\^[`^\h`WXYXdX^tkrstrk b\]mwY`_^_Z\b^\oZaX[cZcX_ZaZ]
`ZcX`XaXX][XZ^[\^jZ]h[\]p\]\oX^[Y_[X aXX^Z]Z]h`_Z[_^X_[\]_dcXXXZ]
~ZmXm]\_YY\]Z]h\^`XZXdZccXaZ`^X[bXY\`X cZh`\_cc`X^XcXo_]_Y\^[ml\^Z[Z
X]ZeaXX]a_][dZccXauk}tmsr`\^[k_]a`X]dX^ ]XYX[[_^Zce[Zh]ZZY_]`__b^Xo_ZcZ]h
\`\^[dZccXade`XaXX][XZ^[Z`^X[bXY\_cc bc_Z]ZaZa ]\^XYXZoX_cc`X^XcZX
aXX]a_][_[uksr}mm`[k`ZcX`Xbc_Z]Z[ ^XX[Xammmm_XX__^ad_[Xa\]_cc
_hXt
rstvmwmWZ[mxyz{wts|rsk}

`\^[ ^X_[\]_dce XbX]aXa _e dX `_X^XXoX]_cce_d_]a\]Xa_]a~ZZZfXcc[g_^h\


^XY\oX^XaZ`X^XcZX\d_Z]Xa[ZZXa ]XoX^Y_ccXaZ[_YY\]Z]hXbX^\X[Zem`X[X
`_XbX]aZ^X\_\^]XeZXm _^hX][_^X]bX^[_[ZoXmg\^`X^X_[\][aZ[Y[[Xa
_d\oXk`X _YY\]Z]h ^_X[ _^X b^X[Xa \ dX
{am_u]mtt~Z]X^]_cYZ_Z\][\ZXam`[kZZ[ ^X_[\]_dcX _[`Xe X^X _bb^\oXa _]a b_Za de _
Z_X^Z_c`_fXcc[g_^h\_Y`ZXoXaZ[^XX[Xa^XcZXk [\b`Z[ZY_XaYcZX]mnaaZZ\]_ccekdXY_[X`Xbc_Z]Z
ZmXm`\caZ]h p\]\oX^^X[b\][ZdcX \^`X _^ec_]a _Y`ZXoXa Y\bcXX [YYX[[k]\ _\][`\ca dX
ahX]kd_[Xa\]\]ce\\`X[XoX]cXh_ch^\]a[ aXaYXa \^ \^j a\]X de `X _YY\]_] \]
\]`ZY`ZY\X]YXa\^[\]a^X_[\][`XcZZh_Z\]m ][YYX[[cYc_Z[mg\^[ZZc_^^X_[\][k]\_\]
n[Xbc_Z]Xa_d\oXkfXcc[g_^h\_Y`ZXoXa`XdX[ [`\cadXaXaYXadXY_[X`X_YY\]Z]hXbX^aZa]\
b\[[ZdcX^X[c`^\h`Z[[YYX[[\]`X[X\Yc_Z[m{] X[Zem{_[]\]^X_[\]_dcX\^fXcc[g_^h\\`_oX
_YkdXY_[X\`XaXh^XX\[YYX[[fXcc[g_^h\ Z[_YY\]Z]hXbX^b^Xb_^Xa\X[Ze_^Z_cZ]XXaXak
_Y`ZXoXa Z] `Z[ Y_[XkZ\ca ]\`_oX dXX] _]aZ_[[ZZc_^ce]\]^X_[\]_dcX\^Z\Y`\\[X]\
]^X_[\]_dcX\^Z\_jX_]_^hX]b^[_]\ \Y_ccZ[XbX^\X[Zem`X^X\^Xk]\_\]ZccdX
X][cXe `__] X]`_]YXa __^a _e dX | aXaYXa^\ `XXbX][X[^XX[Xa_[`Xe^Xc_X
[ZZXam{am_um ut\`X_YY\]Z]hXbX^m
gZ]_ccek_c`\h``XaXh^XX\`ZY`_cc\fXcc[ fZ`^X[bXY\`XXbX][X[_[[\YZ_XaZ``X^Z_c
g_^h\[ \^ZhZ]_cYc_Z[X^XZ]X^Z]XaZ`\]X h^_b`ZY[Z^kp\]\oX^b^\oZaX[]\_^hX]_[\`e
_]\`X^_edXaXd__dcXkZZ[YcX_^`_`XYc_Z[X^X `X[X_^X]^X_[\]_dcXdXe\]a`Z[b\Z]`_dXY_[X
]\]^Xc_Xamy_Y`Yc_Z^Xc_Xa\p\]\oX^[Y\]aY \`X^XX[_^X_[[\YZ_XaZ`Y^X_Z]h`X^Z_ch^_b`ZY[k
Z`^X[bXY\`X_^ec_]anYZ\]_]a`X_^ec_]a `X[XY\][cZ]hXX[[dX^Xa]a_]\^abcZY_ZoXm
ahX]k_]aX_Y`Yc_Z _[_ZXa\_^a`\caZ]h \XoX^k_[aZ[Y[[Xa_d\oXkZZ[X]Z^Xce^X_[\]_dcX
p\]\oX^cZ_Xce ^X[b\][ZdcX \^`X \[_]aZ]h `__\^]Xe[[bX]ZX\^jZ]hZ``X^Z_ch^_b`ZY[
b_eX][\] `_ahX]m`X X[Z\] X][cXe Z^k`X^Xde Z]Y^^Z]h d\` Y\][cZ]h XX[ _]a
Z][^Y[aZ[^ZYY\^[\_][X^Z[]\`XaXh^XX\ _\^]Xe[XX[\^`__YZoZemp\]\oX^a\X[]\b^\oZaX
`ZY``X][YYX[[cYc_Z[_^XZ]X^Z]XaZ``X _]e \`X^ _^hX] _[ \ `e `X[X XX[ _^X
[YYX[[c\]X[kd`X`X^`Xbc_Z]Z_ZcXa\b^Xo_Zc ]^X_[\]_dcXm`XeZccdX__^aXaZ]ccm
\]_]e]^Xc_XaYc_Z[m`_Z[]\`XY_[X`X^X_]a fZ`^X[bXY\`XXX[b_Za\`X^eY\][c_]k
`X^X\^X]\^XaYZ\]Z[_^^_]Xa\^Yc_Z[\]`ZY`
fXcc[g_^h\_[][YYX[[cm `Xbc_Z]Z`_[Xbc_Z]Xa`_`X[XY`_^hX[^Xc_X
b^Z_^Zce\\_\^X\^[`X\Y[h^\bZ]rsts
;8+5?'??N24@$?4N?N _]a`X\Yj^Z_c`XcaZ]rsttm`Xbc_Z]Z_^hX[`_
{]q\]]XYZYkcZZh_Z\]XbX][X[_eZ]YcaX `X[XY`_^hX[X^X]XYX[[_^edXY_[X`X^X_^XoX^e
XY\^b\^_XoXZcbZX^YZ]hYc_Z[`__^X_Y_cce^ZXa
]\\]ce^X_[\]_dcX_\^]Xe[XX[kd_c[\_]e\`X^ __cckY`cX[[\_^em~gZhX^_caXb\^knY`m\
]\]__dcX aZ[d^[XX][ ^X_[\]_dce ]XYX[[_^e \ gZhX^_caWXYcm~W\Yml\mts|k_tmnaaZZ\]_ccek
b^\[XYZ]h`X_YZ\]miX^^eomx\Z[X_krrq\]]m}k `X bc_Z]Z[ XbX^_oX^[ `__\^ [^_XhZY
}rktnmrat~t||rm`X^X\^XkfXcc[g_^h\Z[_dcX aXYZ[Z\][k[Y` _[ `X`X^\^]\\ b^[X `X
\^XY\oX^XbX][X[Z^X_[\]_dceZ]Y^^XaZ]cZZh_Z]h Z]X^XaZ_X p\]\oX^X]ZZX[ ur_^Z_ckX^X
`Z[Y_[XdXe\]a`XXX[b_Za\Z[_\^]Xe[mwY` Z]\^Xade`Z[^X[X_^Y`m~{am`XY\^Z]a[`Z[
XbX][X[Yc_ZXadefXccg_^h\Z]YcaXY\[[_]a Xbc_]_Z\]bX^[_[ZoXmp\]\oX^YZX[\[XoX^_cY_[X[\^
usXbX][X[\^_]_YY\]Z]hZ^k^eY\][c_]k `Xb^\b\[ZZ\]`_[Y`XbX][X[_^X]\^XY\oX^_dcXm
_]a^Z_ch^_b`ZY[Z^m~cm[Xmk_t|mp\]\oX^ \XoX^k]\]X\`X[XY_[X[Z[bX^[_[ZoX_`\^Zem`X
Y`_ccX]hX[`X_\][^XX[XadefXcc[g_^h\Z]X_Y` _\^Ze\`XY_[X[aZ[Y[[`X_dZcZe\^XY\oX^`X[X
\`X[XY_Xh\^ZX[m Y\[[]aX^XX[`ZZ]h[_X[k_]aaZ[Y[[^XY\oX^eZ]
fZ` ^X[bXY\ `X _\]^XX[Xa \^`X X^[\^XZd^[Z]h_\^]Xe[\^`XZ^ZXk]\\^`X
_YY\]Z]hXbX^kp\]\oX^_^hX[`_ZZ[]^X_[\]_dcX Y\[[b_Za\`XY\][c_][m`X\]ceY_[X`__bbcZX[
dXY_[X~Z`X`\^ce^_XZ[\\`Zh`~ZZY`\`X q\]]XYZYc_kw`_ om^XXZY` n]X[`X[Z\c\he
\^jbX^\^Xade`X_YY\]Z]hXbX^_[\^Yc_Z[ n[[\Y[mkmqmk[_X[`_`Xrm}`\^[dZccXade
_hXtu
rstvmwmWZ[mxyz{wts|rskur

n\^]XeZY\^Z_aX\cXa\\^ZX[bX]Z]_\Y[ \^aX^^XZ^Z]h`Xbc_Z]Z\b_e`Z[XXa\X[]\X_]
h^\bmmmm_^X]\_cc\Xamw`_krssgmwbbmra_ `_Z_[Z]Y^^Xa]^X_[\]_dcem{][X_akZ[Zbce
ttu~Xb`_[Z[_aaXam`X[XY_[X[aZa]\_aa^X[[ X_][`_`Xbc_Z]Z`_a\_ao_]YX`X]a[_]adX_^
^XZd^[XX]\^Y\[[_[[\YZ_XaZ`^eY\][c_][ `X^Z[jZ`^X[bXY\`Z[XbX][Xm`XaXX]a_][
]aX^XZ`X^q\]]XYZYb]ZZoXa__hX[^Z[b^aX]YX b^\oZaX]\\`X^_^hX]_[\`e`Xbc_Z]ZY_]]\
\^ Y\]^_Y_c b^\oZ[Z\][ b^\oZaZ]h \^ cc ^XY\oX^`Z[_\]mgZ]_ccek\^`X^X_[\][Xbc_Z]Xa
^XZd^[XX]\XX[_]aY\[[Z]Y^^Xam\XoX^k _d\oXk]\aXaYZ\]ZccdX_aX\^aZ[Z[[XaYc_Z[\^
hZoX]`_`X[XXX[X^Xb_Zab^\]de_[\b`Z[ZY_Xa b_^ZX[m
YcZX]~`\Y\]Xb\^_]X\[ce^XoZXXa`XdZcc[_]a >8K221?;AN5N
aZ[_cc\XaYX^_Z]Y`_^hX[k`Xe_^Xb^X[Xa\dX
^X_[\]_dcXmp\]\oX^`_[b^\oZaXa]\[bb\^\^_] {]_aaZZ\]\`X_\^]Xe[XX[_]a]\]__dcX
_^hX]`_`XY`_^hX[X^X]^X_[\]_dcXu_[ uuY\[[aZ[Y[[Xa_d\oXk`Xbc_Z]Z_c[\[XXj[
aZ[Y[[Xa_d\oXZ`^X[bXY\_\^]Xe[XX[k`X]_^X ^XZd^[XX]\^__dcXY\[[b^[_]\x\Y_ccX
\`XY_[X_^^_]Xa`X\Y[h^\b_]a`X\Yj^Z_c umv]aX^q\]]XYZYc_kb]ZZoXa__hX[__^a[
_]a`Xbc_Z]Z_Y`ZXoXa`XdX[b\[[ZdcX^X[cm`[k _e Z]YcaXkZ] _aaZZ\] \ _\^]Xe[XX[k\]ce
`X^XZccdX]\aXaYZ\]\^`XXbX][X[_[[\YZ_Xa ]\]__dcX aZ[d^[XX][ ^X_[\]_dce ]XYX[[_^e \
Z``X^eY\][c_][m b^\[XYZ]h`X_YZ\]my][Zh]_Y`[k{]Ymomn^^Zh\]Zk
gZ]_ccek p\]\oX^ _^hX[ `_ _ ]dX^ \ qZoZc]\ms|Yors|~xikrstrvmwmWZ[mxyz{w
Z[YXcc_]X\[XX[X^XXZ`X^]^X_[\]_dceZ]Y^^Xa t|krstrfxrssrk_r~Wmq\]]mwXbmrk
\^Y_]]\dX^XZd^[Xamg\^Z][_]YXkp\]\oX^_^hX[ rstr~\Z]hiX^^eomx\Z[X_krrq\]]m}k}rk
`_}kr}mts^Xc_Z]h\^_oXcXbX][X[\^{z tnmrat~t||r~Xb`_[Z[_aaXam`[kfXcc[
Xbc\eXX[mmm\^_X]a_]YX_`X_^Z]h[_]a`X g_^h\\oX[\^`X[XY\[[\`XXX]`XY\^Z]a[
aXb\[ZZ\][\\`X^Z]X[[X[_^X]\^XY\oX^_dcX_[ `_ZY_]^XY\oX^XX[_]aY\[[\]ce]aX^_`X\^e\
`XeX^X]\^X_[\]_dce]XYX[[_^e\b^\[XYX`X b]ZZoXa__hX[m
_YZ\]m~WXm[Xmk_sm\XoX^k`Xc_]h_hX\ \XoX^k_[aZa[Y[[Xa_d\oXkfXcc[g_^h\`_[\
d\` `X \^h_hX nh^XXX]_]a `X _^_]XX Z]aXbX]aX]h^\]a[\^^XY\oX^eb]ZZoXa__hX[_]a
b^\oZaX[`_`XaXX]a_][Z]aX]Ze`Xbc_Z]Z `XY\]^_Y_cb^\oZ[Z\]m`X[X__dcXY\[[_^XY\oX^Xa
\^Y\[[_]aXbX][X[Z]YcaZ]hZ`\cZZ_Z\] de`XY\]^_Y_cb^\oZ[Z\]X]ZcZ]hfXcc[g_^h\\_cc
^X_[\]_dcX_\^]Xe[XX[_]aXbX][X[mmmm~\^h_hX ^X_[\]_dcXcZZh_Z\] XbX][X[m{] _aaZZ\]kp\]\oX^
nh^XXX]k_r~Xb`_[Z[_aaXa[XX_c[\_^_]XXk b^\oZaX[]\ _^hX]_h_Z][__^aZ]h `X[XY\[[
_um`X^X\^Xk`Xbc_Z]ZZ[X]ZcXa\^XY\oX^Y\[[ b^[_]\x\Y_ccXuk_]a`XY\[[aX[Y^ZdXa_bbX_^
_[[\YZ_XaZ`Z[X]\^YXX]\Z[^Zh`[]aX^`X \dX^X_[\]_dcXm`X^X\^Xk]aX^XZ`X^`X\^ekfXcc[
c\_]a\YX][dXe\]a_\^]Xe[XX[_]aY\[[_]a g_^h\_e^XY\oX^`X[XY\[[_[Xccm
XbX][X[Z]Y^^Xade_\^]Xe[m`X[XY\[[Z]YcaX`X
Y\[[Z]Y^^Xade{z uXbc\eXX[Z]^_oXcZ]h\ $8'Q5Q?'??N24@$?4N?N
_X]a`X_^Z]h[_]aaXb\[ZZ\][^Xc_Xa\`Z[Y_[XmwY`
Y\[[\ca]\dX__^aXak`\XoX^kZ`X\]ced_[Z[ fXcc[g_^h\YZX[\[XoX^_cY_[X[[hhX[Z]h`_
\^_]__^aX^Xb]ZZoXa__hX[m XX[_]aXbX][X[_[[\YZ_XaZ`d\`u`X\Z\]
nc[\k_c`\h``XaXX]a_]Z[Y\^^XY`_`X \^_\^]Xe[XX[_]aaXX]aZ]h_]_bbX_c[`\ca_c[\dX
wbXYZ_c_[X^XX[_^X]\^XY\oX^_dcX_[b_^\_XX __^aXa]aX^q\]]XYZYc_m~wXXcm[Xmk_m
__^a_[`Xe_^X__dcXkfXcc[g_^h\`_[_c[\\oXa `[k`Xbc_Z]Z`_[^X[X^oXa`X^Zh`\[bbcXX]Z[
\^^XZd^[XX]\__dcXY\[[b^[_]\x\Y_c _\^]Xe[XX[_bbcZY_Z\]Z`^X[bXY\^XXbX][X[
cXuk`ZY`_^XaZ[Y[[XadXc\mg^`X^\^Xk`X _]a`XaXX]a_]`_[^X[X^oXaZ[^Zh`\\dXY\`X[X
Y\[[`Xbc_Z]ZZ]Y^^XaZ]Y\]]XYZ\]Z``Z^ab_^e XbX][X[mwY`[bbcXX]_c_bbcZY_Z\][_]a\dXYZ\][
aZ[Y\oX^e_^Xb^\bX^ceZ]YcaXaZ]`X__^akaX[bZX`X ZccdX^cXa\]`X]`Xe_^X[dZXam
_Y`_`Xbc_Z]Z_[\^aX^Xade`XY\^\b_e`Z[ '8&Q2
Y\[m`Z[Z[Z]_^h_dce_]XbX][XZ]Y^^XaZ]`X
b^\[XYZ\]\`Z[cZZh_Z\]k_]a`Xb^X[X]YX\_Y\^ fXcc[g_^h\_Y`ZXoXa`XdX[b\[[ZdcX^X[cZ]`Z[
_hXt
rstvmwmWZ[mxyz{wts|rsku

cZZh_Z\]k`X^X`XaXh^XX\]\oXce_]aaZZYce\ aXX]a_][Y\][Xcmq\][XX]cekb_^ZYc_^ceZ]oZX
`X_Y_c_]acXh_cZ[[X[_[`Zh`k_]aZX]\^Z_c \`X[XY_[X[bXYZZYo_^Z_dcX[~[XXX][cXektvmwm_
\]_`X\^e]\\X]b^X[X]Xa\k_]aaZZYc\^e uku`XY\^Y\]YcaX[`_`XXX[kXbX][X[k
dX\^Xk_^em{_Y`ZXoXa`Z[^X[c_X^[XoX]eX_^[\ _]aY\[[b_Zade`Xbc_Z]ZZ]b^[Z]h`Z[cZZh_Z\]
cZZh_Z\]_h_Z][_aXX^Z]Xa_aoX^[_^e`\oZh\^\[ce _^X^X_[\]_dcXkZ``XXYXbZ\]\`X_\^]Xe[XX[
Y\]X[Xa`XY_[X_XoX^e[Xbm\^X\oX^kfXcc[g_^h\ _[[\YZ_XaZ`Z]X^]X^X[X_^Y`\]`X^eb\\cm
\d_Z]Xa`Z[dX[b\[[ZdcX^X[c`ZcXXbX]aZ]hcX[[\^
_\^]Xe[XX[_]aXbX][X[`_]aZa`XaXX]a_]m{] nYY\^aZ]hcek_\_c\tskstkuumsZ]XX[_]a
_Yk`XaXX]a_][\]XbX]aZ^X[\^_\^]Xe[XX[ XbX][X[Z[__^aXakd_[Xa\]`XZ][_]\Z\]k_[
_]aXbX][X[[`\[`_`Xbc_Z]Z[Y\][XcX^X\^X \cc\[
XZYZX]_]a \^X XY\]\ZY_c\oX^_cc`_] `X

,31134R$4535 '??N $?4N?N >?@QT KA521


53A4N
fZ][X_a tktu|krms rkrm tkrrtk|smr
s r
X\eYX\eYXYg_^c_]a_]a\eYXkYg_^c_]aYg_^ rk}|ku}mu trrkt}rm rkttkum}|
c_]a s
W_eZ]Xe kskm tkmtk|ms kutkttrmsu
u s s
^\Y\^YpXX rr|kutmss rku|mr rtk}rmr
ic\\w^_XhZYq\][cZ]hk{]Ym tukttrmus rkssm tktt|mr}
}
W_oZaiXc smss trksrm trksrmr
r
`X^XbX^[_]aY\][c_][ tktk}m| k|urmu| tkrukstm|
s
`X^XbX][X[ smss r|tk|m r|tk|m|
|
wd\_c[ |k}urk|m }sm}mtk|ms tskstkuums
} s 

{Z[[\\^aX^Xam
:::8;+-;%M&:+- W_Xa`Z[}`a_e\nh[ku}rstk_
_^\^akq\]]XYZYm
g\^`X^X_[\][[X\^`_d\oXk`Xbc_Z]Z[\Z\]
\^n_^a\gXX[kybX][X[_]aq\[[_]a\^y]^e\ [ncoZ]fm`\b[\]
gZ]_cahX]\]`X^e[X^aZY_]a`XgZ]aZ]h[\ v]ZXaw_X[WZ[^ZYahX
`Xq\^\]gXX[kybX][X[_]aq\[[~W\Yml\mts|
Z[`X^XdenlyWZ]b_^_]aWyl{yWZ]b_^m