Vous êtes sur la page 1sur 40

BENOIT ALMERAS / HAYTHAM-REA - HANDICAP INTERNATIONAL

2016
rapport
Activiteiten-
CHRIS HUBY / HAYTHAM-REA - HANDICAP INTERNATIONAL

Inhoud

Voorwoord 04
Kernthemas 06
Projecten onder de loep 09
Acties in Belgi 19
Financin 23
Onze
visie
Verontwaardigd over het onrecht dat personen met een handicap en ande-
re kwetsbare mensen meemaken, streeft Handicap International naar een
solidaire en inclusieve wereld waar alle verschillen ons verrijken en iedereen
menswaardig kan leven.

Onze
missie
Handicap International is een internationale hulporganisatie die onafhan- 01
kelijk en onpartijdig tussenkomt in situaties van armoede en uitsluiting, bij
conflicten en natuurrampen. Onze organisatie getuigt en onderneemt actie
voor personen met een handicap en kwetsbare bevolkingsgroepen. Het is
onze missie om aan hun basisbehoeften tegemoet te komen, hun leefom-
standigheden te verbeteren en het respect voor hun waardigheid en hun
fundamentele rechten te promoten.

In cijfers

3.233
medewerkers zetten
zich in*

2.522 287
lokale medewerkers in onze expats in onze
projectlanden projectlanden

230 194
medewerkers op de nationale
medewerkers
afdelingen die fondsenwerving,
op de hoofdkantoren die
communicatie en algemene
de projecten beheren
diensten verzorgen

*De medewerkers worden weergegeven in voltijds equivalenten op jaarbasis.

Momen en Alaa
Momen en Alaa, kinesitherapeut en sociaal werkster bij Handicap Interna-
tional, vormen samen een mobiel team. Ze gaan langs bij Syrische vluchte-
lingen in Jordani, in het vluchtelingenkamp van Azraq en naburige dorpen
en steden. Ze zoeken de meest kwetsbare mensen op, zoals personen met
een handicap, zieken of ouderen, en brengen hen in contact met gespecia-
liseerde diensten. Momen doet ook kinesitherapieoefeningen met hen om
hun beweeglijkheid te stimuleren.
Kerncijfers

Onze Handicap International leidde 337


projecten in 56 landen in 2016. Samen met

waarden onze partners boden we rechtstreeks hulp


aan honderdduizenden mensen*:

L. VEUVE - HANDICAP INTERNATIONAL


HET HANDVEST VAN
HANDICAP INTERNATIONAL

Handicap International houdt vast aan enkele ethische principes, die


ons streven weerspiegelen om de menselijke waardigheid van perso-
nen met een handicap en andere kwetsbare mensen te verdedigen en
te bevorderen.

02

Gezondheidszorg

915.608
Menselijkheid personen
Menselijkheid is een kernwaarde voor Handicap International. We be-
schouwen elke persoon als een menselijk wezen, zonder enige vorm
van discriminatie, en erkennen de menswaardigheid van iedereen. Deze Inclusie
waarde garandeert een respectvolle en humane manier van handelen.
Menselijkheid drijft ons ertoe om anderen te helpen, met respect voor de
humanitaire principes, en om ons humanitair initiatiefrecht te gebruiken.
233.779
personen

Inclusie
Het doel van onze actie is dat iedereen, ongeacht zijn afkomst en fysieke
of sociale situatie, de kans heeft om actief deel te nemen aan de maat-
schappij en toegang krijgt tot de diensten die in de samenleving be- Revalidatie
staan. Handicap International promoot respect voor diversiteit, open-
heid, participatie en samenwerking. 132.774
personen
Acties tegen
Rechtvaardigheid mijnen en andere
In onze acties waken we erover dat iedereen de begeleiding krijgt die wapens
aansluit bij zijn of haar persoonlijke situatie en behoeften.
599.534
personen
Engagement
Handicap International zet zich in met enthousiasme, vastberadenheid,
durf en professionalisme om aangepaste, pragmatische en innovatieve Basisbeno-
oplossingen te ontwikkelen. digdheden**

235.679
Integriteit personen
De acties van Handicap International gebeuren nauwgezet, belangeloos
en transparant. Onze organisatie legt rekenschap af om de vertrouwens-
band met onze verschillende doelgroepen te garanderen.

* E
 enzelfde persoon kan meerdere keren in de cijfers
hierboven begrepen zijn, als hij of zij door meerdere
diensten of activiteiten werd geholpen. De cijfers
mogen niet worden opgeteld. De gegevens zijn niet-
exhaustief en geven niet alle domeinen weer waarin
Handicap International actief is.
** Water, sanitair, onderkomen en levensmiddelen.
Budget van het netwerk van
Handicap International

152
miljoen euro

Netwerk
8ste
N FEDERATIE EN ACHT
NATIONALE AFDELINGEN

beste ngo wereldwijd 03


Het internationale netwerk van Handicap
Bron: NGO Advisor
International bestaat uit een federatie,
die opgericht werd in 2009, en acht
nationale afdelingen die er lid van zijn:
Frankrijk (stichtend lid in 1982), Belgi
(1986), Zwitserland (1996), Luxemburg
(1997), Duitsland (1998), het Verenigd
Koninkrijk (1999), Canada (2003) en de
Verenigde Staten (2006). De federatie
heeft van de nationale afdelingen de
taak gekregen om de projecten op het
terrein uit te voeren. De nationale afde-
lingen leggen zich toe op communica-
tie- en fondsenwervingstaken en voeren
bepaalde advocacy- en HR-taken uit.

In Brussel huist Handicap International


Belgi, de nationale afdeling, samen met

HANDICAP INTERNATIONAL
een operationeel centrum van de fede-
ratie. Het operationele centrum bestaat
uit teams die projecten beheren in een
tiental landen, technische specialisten
en advocacymedewerkers.

In 2014 werd de Handicap International


stichting opgericht, die nadenkt over de

Internationale
ethische en politieke belangen waarmee
het internationale netwerk wordt gecon-
fronteerd. De federatie heeft de stichting
aangesteld om het ethische kader te
omschrijven waarbinnen de verschillende
entiteiten van Handicap International
handelen. erkenning
In januari 2016 startte Handicap Interna-
tional de procedure op om een IDEAS- Handicap International werd in 1997 personen met een handicap in situaties
label te krijgen (Institut de Dveloppe- medelaureaat van de Nobelprijs voor de van armoede, uitsluiting, conflicten of
ment de lthique et de lAction pour la Vrede voor haar rol binnen de inter- natuurrampen.
Solidarit). Onze organisatie heeft haar nationale campagne om landmijnen
beleid en de transparantiemaatregelen te verbieden. Sinds 1999 heeft onze In december 2016 bekleedde Handicap
afgetoetst aan 120 evaluatie-indicato- organisatie een bijzonder raadgevend International de achtste plaats in het
ren. Op basis van een onafhankelijke statuut bij de Verenigde Naties. In 2008 klassement van NGO Advisor met de
audit hebben we aan het einde van de beloonde de Nansenprijs het werk van 500 beste niet-gouvernementele orga-
procedure het IDEAS-label ontvangen. de ontmijners van het VN-Cordinatie- nisaties wereldwijd. De inspanningen
centrum voor Mijnacties in Zuid-Libanon om transparant en verantwoordelijk te
(UNMACC), waartoe ook drie teams van zijn, het beheer van de organisatie, de
Handicap International behoorden. In impact van de ondernomen acties en de
2011 kregen we de humanitaire prijs mate van innovatie waren enkele van de
Conrad N. Hilton voor onze inzet voor evaluatiecriteria.

Activiteitenrapport 2016 Handicap International


Voorwoord

Innovatie
04
als antwoord
op de uitdagingen
van morgen
ONZE ACTIES IN 2016
PH. DE POULPIQUET - HANDICAP INTERNATIONAL

2016 was het jaar waarin de conflicten in Syri, Jemen en Irak thew. Er volgden verwoestende overstromingen. Onze teams
in alle hevigheid verder woedden. Massale volksverhuizingen ter plaatse boden samen met onze noodhulpspecialisten hulp
werden zo op gang gebracht. Hier sterk aan gelinkt is het ge- aan de getroffen bevolking en zetten een brede waaier aan
bruik van explosieve wapens in dichtbevolkte gebieden, een acties op touw: revalidatiezorg in afgelegen gebieden, psy-
praktijk die onaanvaardbaar is en we fors aanklagen. In ons chologische bijstand, het uitdelen van noodhulpkits en huis-
rapport Qasef: Escaping the bombing kwamen we tot de vast- houdspullen, logistieke ondersteuning, opruiming enz.
stelling dat blinde bombardementen de voornaamste reden
zijn voor miljoenen mensen om Syri te ontvluchten. Het is Deze aanhoudende conflicten en natuurrampen hebben tot
ook de eerste doodsoorzaak. Daarom voeren we sinds 2016 gevolg dat vandaag miljoenen personen met een handicap
campagne hiertegen. We roepen alle conflictpartijen op om zich middenin een ernstige humanitaire crisissituatie bevin-
geen explosieve wapens meer te gebruiken in dichtbevolkte den. Ze leven in precaire omstandigheden. Handicap Interna-
gebieden en vragen de internationale gemeenschap om deze tional wierp tijdens de eerste Humanitaire Wereldtop in Istan-
praktijk ten stelligste te veroordelen en een halt toe te roepen. bul, in mei 2016, alles in de strijd om staten en humanitaire
We betrekken ook het grote publiek via een petitie en via me- hulpverleners te overtuigen om meer rekening te houden met
diacampagnes die in 2017 nog worden opgeschroefd. deze personen. Volgend op die inspanningen, hebben meer
dan 150 staten en actoren een handvest ondertekend voor de
Op het vlak van natuurrampen bleef Hati niet gespaard. Het inclusie van personen met een handicap bij noodhulpacties.
land werd op 4 oktober 2016 getroffen door de orkaan Mat- Dat is een grote stap vooruit!

Activiteitenrapport 2016 Handicap International


B. ALMERAS - HANDICAP INTERNATIONAL
ONZE STRATEGIE

2016 was eveneens het jaar waarin we onze nieuwe tienja- De banden met de privsector werden eveneens aangehaald. 05
renstrategie zijn beginnen uitrollen, wat enkele verregaande Begin 2017 hebben we twee nieuwe projecten opgestart met de
veranderingen voor onze organisatie met zich zal meebren- steun van grote bedrijven. UCB is onze partner voor een gezond-
gen. We blijven trouw aan onze missie, maar willen deze nog heidsproject in Madagaskar, terwijl de IKEA Foundation een
aanvullen en uitdiepen om aan de ongelooflij- project voor kinderen in vluchtelingenkampen in
ke toename van behoeften tegemoet te komen. Pakistan, Bangladesh en Thailand mee mogelijk
We willen als organisatie nog efficinter, slag- maakt. Die partnerschappen gaan verder dan
krachtiger en wendbaarder zijn.
2016 was eveneens de klassieke initiatieven rond maatschappelijk
verantwoord ondernemen van bedrijven. Onze
Innovatie staat centraal in onze strategie. Zo het jaar waarin projecten zijn gelinkt aan de basisactiviteiten van
hebben we in 2016 verscheidene pilootpro- we onze nieuwe de bedrijven en laten hun medewerkers toe om
jecten opgezet rond 3D-protheses. Volgens de tienjarenstrategie hun engagement rond onze gemeenschappelijke
Wereldgezondheidsorganisatie wachten zon waarden te vernieuwen en te versterken.
100 miljoen mensen wereldwijd op een prothe- zijn beginnen
se of orthese. Dankzij 3D-technologie kunnen uitrollen, wat We willen alle bovengenoemde partners van
protheses en ortheses gemakkelijker en sneller enkele verregaande harte bedanken voor hun actieve bijdrage in
worden geproduceerd en kunnen meer men- 2016. Onze dank gaat ook uit naar alle indivi-
sen beroep doen op revalidatiediensten, waar veranderingen voor duele donateurs die onze projecten financieel
ze voorheen geen toegang tot hadden. In het onze organisatie steunen. De getuigenissen die we mogen ont-
kader van onze actie tegen mijnen en andere met zich zal vangen van schenkers, die uitleggen waarom de
wapens, gebruiken we drones om springtuigen activiteiten van Handicap International hen zo
op te sporen.
meebrengen. na aan het hart liggen, raken ons telkens weer.
Innovatie staat Van harte bedankt ook aan alle enthousiaste
Om onze innovatiekracht nog te versterken, is centraal in onze medewerkers en vrijwilligers die zich elke dag
het essentieel dat we de krachten bundelen strategie. vol overgave en toewijding voor ons goede doel
met andere actoren. We werkten nauw samen inzetten.
met de Directie-Generaal voor Ontwikkelings-
samenwerking van het ministerie van Buiten- 2017 wordt een feestelijk jaar. Onze organisatie
landse Zaken, rond vraagstukken over zowel blaast niet alleen 35 kaarsjes uit, het is ook pre-
ontwikkeling als over humanitaire hulp. Voorts betrekken we cies 20 jaar geleden dat we de Nobelprijs voor de Vrede in
academici, universiteiten, hogescholen en netwerken van pro- ontvangst mochten nemen voor onze strijd tegen landmijnen.
fessionals die werken met personen met een handicap bij uit- Deze dubbele verjaardag is een mooie herinnering aan hoe
eenlopende onderzoeken en de evaluatie van onze projecten. de inzet van slechts enkele vastberaden personen tot veran-
Dankzij hen kunnen we vandaag beter nagaan wat de impact dering kan leiden. Vijfendertig jaar geleden begonnen we aan
is van onze acties op de mensen die we bijstaan. een bescheiden missie in de Cambodjaanse vluchtelingen-
kampen. Vandaag is dat kleine initiatief van enkele personen
We sloegen ook de handen in elkaar met Belgische en interna- uitgegroeid tot een heuse internationale organisatie die actief
tionale humanitaire hulporganisaties. Denk bijvoorbeeld aan is in een 60-tal landen en wereldwijd erkenning geniet. In het
Artsen Zonder Grenzen, waarmee we ons kantoor in Brussel licht van ons 35-jarige bestaan, hebben we besloten onze or-
delen en regelmatig samenwerken voor de fysieke revalidatie ganisatie vanaf 1 januari 2018 een nieuwe visuele identiteit
van slachtoffers van oorlogen of natuurrampen, en het Con- aan te meten, op maat van onze ambities. Die nieuwe identi-
sortium 12-12 voor noodsituaties. teit moet het publiek sterker aanspreken en zal ons nog meer
toelaten een inclusieve en solidaire wereld na te streven, waar
alle verschillen verrijkend zijn.

Minke De Smet Jean Van Wetter


Voorzitster van de Algemeen directeur
raad van bestuur
CHRIS HUBY / HAYTHAM-REA - HANDICAP INTERNATIONAL

Kernthemas
01./
Burgers
beschermen
TEGEN BOMBARDEMENTEN
IN DICHTBEVOLKTE GEBIEDEN

Handicap International heeft een campagne gelanceerd om het gebruik van ex-
plosieve wapens in dichtbevolkte gebieden aan te klagen en te verbieden. In de
huidige conflictgebieden, zoals in Syri, Irak, Afghanistan, Jemen en Oekrane,
wordt deze verschrikkelijke praktijk vaak toegepast. Wanneer explosieve wa- 07
pens gebruikt worden in dichtbevolkte gebieden, zijn 90% van de slachtoffers
burgers.

Explosieve wapens doden duizenden mensen en veroorzaken ernstige ver-


wondingen. Ze leiden tot handicaps en psychologische traumas. Ze veroor-
zaken massale volksverhuizingen. Nogal wat wapens ontploffen niet bij inslag
en maken de omgeving levensgevaarlijk voor de bevolking die na het conflict
terugkeert.

Onze organisatie heeft een petitie opgestart waarin alle staten worden opge-
roepen om het gebruik van explosieve wapens in dichtbevolkte gebieden te
veroordelen en het lijden van de burgerslachtoffers te erkennen. Ons doel is
om n miljoen handtekeningen te verzamelen en hiermee de beleidsmakers
ertoe aan te zetten om een politieke verklaring uit te werken die een einde
maakt aan het gebruik van explosieve wapens in dichtbevolkte gebieden.

In cijfers
Explosieve wapens doodden
33.000 of verwondden meer dan
33.000 burgers in 2016.
burgers
Wanneer explosieve
wapens gebruikt worden in
dichtbevolkte gebieden, zijn
92% van de slachtoffers burgers.

Qusay
Qusay verloor zijn twee benen bij een bombardement in Syri, in september 2013.
Handicap International begeleidt de jongen sinds hij naar Jordani vluchtte en
heeft hem protheses gegeven om opnieuw te kunnen stappen. Vandaag leert hij
terug rechtop staan, onder het goedkeurende oog van zijn familie en onze mede-
werkers.
02./
Inclusie
NOODHULP TOEGANKELIJK
MAKEN VOOR IEDEREEN
156 landen
Miljoenen personen met een beperking leven vandaag in een gebied waar
een zware humanitaire crisis heerst. Hun leefomstandigheden zijn precair.
Hun handicap bemoeilijkt hun vlucht van de conflictzone en hun toegang
tot humanitaire hulp. Handicap International heeft de eerste Humanitaire
Wereldtop in mei 2016 in Istanbul aangegrepen om duidelijk te maken aan In cijfers
staten en humanitaire hulpverleners hoe ze snel en relevant hulp kunnen
bieden aan deze kwetsbare groep mensen. H
 et handvest voor de inclusie
08 van personen met een handicap
Onze organisatie en enkele partners hebben ook een handvest uitge- bij noodhulpacties werd
bracht voor de inclusie van personen met een handicap bij noodhulpac- ondertekend door 156 landen,
ties. Al snel werd het handvest gesteund door heel wat landen, de meeste verenigingen van mensen met
agentschappen van de Verenigde Naties, de Europese Unie, het Interna- een handicap, ngos en organen
tionale Comit van het Rode Kruis, internationale netwerken en ngos en van de Verenigde Naties.
organisaties die mensen met een handicap vertegenwoordigen. Door het
handvest te onderschrijven, verbonden ze zich tot vijf principes die ervoor
moeten zorgen dat hun hulp meer inclusief is.

Het handvest werd door de secretaris-generaal van de Verenigde Naties


uitgeroepen tot n van de grote doorbraken van de humanitaire top. Het
handvest gaat gepaard met een actieplan, zodat de engagementen van
alle partijen tastbaar worden. Handicap International werkt actief aan de
uitvoering van het handvest, zodat personen met een handicap in de toe-
komst een betere toegang krijgen tot noodhulp.
T. MAYER - HANDICAP INTERNATIONAL

03./
Innovatie
PROTHESES PRODUCEREN
VIA 3D-PRINTING

Slechts 5 tot 15% van de mensen die wachten op een prothese of brace
100 miljoen
worden ook daadwerkelijk geholpen, zo stelt de Wereldgezondheidsorga- mensen
nisatie. De overige 85 tot 95% die geen hulp krijgen, vertegenwoordigen
meer dan 100 miljoen mensen. Door efficinte en innovatieve technieken
toe te passen, wil Handicap International ervoor zorgen dat meer mensen
hulpmiddelen krijgen. In 2016 werkten we in Togo, Madagaskar en Syri
samen met partners om protheses en ortheses te ontwikkelen via 3D-tech- B.ALMERAS - HANDICAP INTERNATIONAL
nologie. De eerste resultaten waren alvast positief.

Om een 3D-prothese te produceren, moet eerst met een mobiel apparaat


een scan worden gemaakt van het lichaamsdeel dat zal worden uitgerust
met een prothese. Op basis van de scangegevens wordt vervolgens een pro-
thesekoker gemaakt met een 3D-printer. Daarna wordt de prothese afge-
werkt en geleverd aan het revalidatiecentrum. Protheses worden zo sneller
geproduceerd dan wanneer we materiaal geven (gips, polypropyleen, ovens
voor thermoforming) en lange beroepsopleidingen voorzien.

Activiteitenrapport 2016 Handicap International


Projecten
Gaza
ONGEVALLEN
MET EXPLOSIEVE
RESTEN VOORKOMEN
C. HUBY / HAYTHAM-REA - HANDICAP INTERNATIONAL

Hoewel het laatste zware conflict in de


Gazastrook dateert van de zomer van
2014, blijven explosieve oorlogsres-
ten tot op vandaag een grote impact
09
hebben op de inwoners van Gaza en
hun dagelijkse leven. Slechts 30% van
de explosieven zijn gedentificeerd en
verwijderd. De overige 70% vormen nog
steeds een directe bedreiging voor de
Gazanen. In januari 2016 lagen naar
schatting nog steeds 7.000 achter-
gebleven explosieven verspreid over

Syrische crisis
verschillende provincies. Werken op het
veld, buiten spelen of simpelweg zich
verplaatsen houdt in de Gazastrook
altijd een gevaar voor eigen leven in.

HUMANITAIRE HULP BIEDEN Om ongevallen te vermijden, organi-


AAN DE OORLOGSSLACHTOFFERS seerde Handicap International sensi-
biliseringscampagnes voor de lokale
landbouwers, vissers, puinruimers,
schroothandelaars en leerkrachten over
Ondanks de onveilige situatie, gaf de gevaren van explosieve oorlogs-
Handicap International ondersteuning resten. De leerkrachten gaven deze
In cijfers levensbelangrijke informatie door aan
aan de revalidatiediensten van lokale
partners in Syri. Duizenden gewonden hun leerlingen. De boodschap, telkens
 0.328 personen kregen
2 of personen met een handicap konden aangepast aan de doelgroep, kwam
kinesitherapie, protheses en zo kinesitherapie, een prothese, brace of steeds hierop neer: Raak verdachte
materiaal om zich te kunnen mobiliteitshulpmiddelen krijgen, alsook voorwerpen niet aan, markeer de plaats
verplaatsen. beroep doen op psychologische begelei- en waarschuw de autoriteiten.
1 94.283 personen volgden ding. We zorgden ook voor de preventie
van handicaps, door sensibiliseringsses- Naast sensibiliseringssessies voorzag
sensibiliseringssessies over
sies te organiseren over de gevaren van Handicap International psychosociale
explosieve oorlogsresten.
explosieve oorlogsresten en conventio- steun voor kinderen, ouders en school-
1 65.714 personen kregen personeel. In samenwerking met een
nele wapens, die aan het begin van het
basisbenodigdheden. conflict veel werden gebruikt. lokale partner hielpen onze teams hen
8.384 Syrische vluchtelingen om tijdens groepssessies over hun erva-
in Jordani en Libanon werden Samen met partners deelden we voedsel ringen te praten, traumas bespreekbaar
geholpen. en basisbenodigdheden uit, zoals de- te maken en te verwerken.
kens, matrassen en keukengerei, aan de
meest kwetsbare mensen. We voorzagen
daarnaast in de opleiding en begelei-
ding van andere humanitaire hulpverle- In cijfers
Sinds het begin van de oorlog in Syri ners over de specifieke behoeften van
in 2011 kwamen 300.000 mensen om mensen met een beperking, ouderen en 20.000 mensen werden
het leven en raakten meer dan n andere kwetsbaren, zodat ze hiermee bewustgemaakt van de gevaren
miljoen mensen gewond. Bijna 5 miljoen rekening zouden leren houden. van mijnen en andere
Syrirs vluchtten naar het buitenland. explosieve oorlogsresten.
6,5 miljoen mensen gingen op zoek naar We hebben gelijkaardige activiteiten
een veilig onderkomen in Syri zelf en georganiseerd voor de Syrische vluchte- 90 leerkrachten uit het
velen moesten hiervoor verschillende lingen in Jordani, Libanon en Irak. Sinds gewoon en bijzonder
keren verhuizen. 13,5 miljoen mensen in het begin van het conflict heeft Handi- onderwijs werden opgeleid om
het land zijn afhankelijk van dringende cap International al meer dan 900.000 sensibiliseringssessies te geven.
humanitaire hulp. kwetsbare mensen geholpen. 1.000 kinderen kregen
psychologische hulp.
Activiteitenrapport 2016 Handicap International
In cijfers

3.469 personen kregen


revalidatiehulp.

Jemen
5.923 personen, onder wie

HANDICAP INTERNATIONAL
iedereen die revalidatiehulp
kreeg, kregen psychosociale
ondersteuning.

ZORGDIENSTEN VOOR DE
GEWONDEN VERSTERKEN

Handicap International kwam in Jemen


te hulp aan de slachtoffers van het regi-
onale conflict dat het land teistert. Dat
conflict heeft al meer dan 50.000 doden
10 en gewonden geist en heeft geleid
tot de ontheemding van drie miljoen
Jemenieten. In augustus 2016 werden de
vredesonderhandelingen opgeschort, wat
Irak
de gevechten en dodelijke luchtaanvallen
nog heeft opgedreven. Bombardementen BEHOEFTEN
hebben burgers enorm getroffen. Ook de VAN DE KWETSBAARSTE
restanten van gevechten, zoals niet-ont- ONTHEEMDEN INVULLEN
plofte antipersoonsmijnen en zelfge-
maakte springtuigen, vormen een grote
bedreiging voor de bevolking. De huma-
nitaire noden in het land zijn immens en De voorbije jaren sloegen drie miljoen om hen steun te bieden. We voorzagen
de revalidatiebehoeften zijn groot. mensen op de vlucht voor de gevechten psychosociale begeleiding en hulp van
tussen gewapende groepen en rege- een psycholoog voor wie hier nood aan
Handicap International heeft er een ringstroepen in Irak. Sinds het offensief had.
prioriteit van gemaakt om de verzorging op Mosoel, dat in oktober 2016 begon,
van gewonden te versterken. Onze orga- is dat aantal nog aanzienlijk toegeno- Irak is n van de landen met de meeste
nisatie hielp mee in een gespecialiseerd men. Ongeveer 80% van de ontheem- explosieve oorlogsresten ter wereld.
revalidatiecentrum en op de revalidatie- den leven in kampen, de andere 20% in Handicap International organiseerde
dienst van twee ziekenhuizen in Sanaa, gemeenschappen. Elf miljoen burgers bewustmakingssessies, om ontheemden
de hoofdstad van Jemen. Gewonden in het land zouden nood hebben aan te leren hoe ze deze gevaarlijke objecten
kwamen naar deze diensten vanuit bijstand. kunnen herkennen en hoe ze zich erte-
alle hoeken van het land, ondanks het gen kunnen beschermen. De massale
gevaar om er te geraken. Open breuken, Handicap International was in 2016 aanwezigheid van achtergebleven oor-
amputaties, mergblessures en perifere actief in zowel kampen als gemeen- logsexplosieven verhindert een veilige
zenuwletsels waren de meest voorko- schappen om personen met een han- terugkeer van burgers naar hun dorpen
mende verwondingen. dicap, gewonden en andere kwetsbare en steden. Handicap International heeft
mensen met specifieke behoeften te daarom de ligging van de explosie-
Om tegemoet te komen aan de be- identificeren. Onze teams hielpen ven onderzocht, in kaart gebracht en
staande behoeften, hebben we ook 95 gewonden revalideren, wanneer ze aan- gedocumenteerd. Daarna zijn we met de
mensen opgeleid in revalidatiezorg. kwamen in veilige zones, om ernstige ontmijning van explosieve oorlogsresten
Daarnaast hebben we mobiliteitshulp- complicaties en de ontwikkeling van een gestart.
middelen geleverd, zoals rolstoelen permanente handicap te voorkomen.
en krukken, evenals materiaal voor het We gaven hen mobiliteitshulpmiddelen,
medisch personeel. zoals krukken of rolstoelen. Ook mensen
met een handicap konden op deze vorm
Handicap International gaf ook psy- van steun rekenen. Om ervoor te zorgen
In cijfers
chologische ondersteuning aan bijna dat de noden van ontheemden met
6.000 slachtoffers van een explosie of specifieke behoeften werden ingevuld,
vuurgevecht en mensen die een naaste leidde Handicap International andere Meer dan 120.000 ontheemden
zijn verloren. We organiseerden praat- humanitaire hulpverleners op over hoe kregen bijstand.
sessies, individueel en in groep, waar ze met deze mensen rekening kunnen 1 05.000 personen volgden
slachtoffers konden praten over hun houden. sensibiliseringssessies over
problemen en ze van gedachten konden explosieve oorlogsresten.
wisselen met lotgenoten. De meeste ontheemden hebben
5 .111 personen konden
verschrikkelijke situaties meegemaakt.
Tot slot leidden we sensibiliseringsses- rekenen op psychologische
Bombardementen of het verlies van
sies waarbij de bevolking werd gewezen bijstand of de hulp van onze
naasten hebben bij velen tot psycho-
op de risicos van mijnen en andere beschermingsdiensten.
logische traumas geleid. Handicap
explosieve oorlogsresten en brachten International organiseerde groepsses- 5.073 mensen kregen
we zones in kaart waar deze explosieven sies, die open waren voor iedereen, revalidatiezorg.
liggen.
In cijfers

 0 voedingscentra werden
3
bijgestaan.
 .182 kinderen werden
9
geholpen met interactieve
sessies die hun ontwikkeling
stimuleren.
 66 kinderen kregen
5
kinesitherapie om hun
ontwikkeling te bevorderen.

Sahel-

L. VEUVE - HANDICAP INTERNATIONAL


regio 11

ONDERVOEDE KINDEREN
WEERBAAR MAKEN

In de regio van de Sahel heerst een


voedselcrisis, die versterkt wordt door
aanhoudende conflicten en een com-
pleet gebrek aan basisdiensten. Vrou-
India
wen en vooral kinderen onder de vijf jaar
REVALIDATIEZORG VERZEKEREN
zijn extreem kwetsbaar. Om ondervoede
kinderen weerbaarder te maken, leidde IN DE MEEST
Handicap International in Burkina Faso, AFGELEGEN GEBIEDEN
Mali en Niger het project ESSPOIR
(les Enfants malnutris du Sahel sont
Stimuls, Protgs, Orients et Intgrs
dans leur communaut devenue plus Jammu en Kasjmir is een bergachtige Veel dorpsbewoners in het grensgebied
Rsiliente). We werkten hiervoor nauw deelstaat aan de grens met Pakistan, zijn niet voldoende genformeerd over
samen met de lokale gemeenschappen, waar een langdurig conflict aan de de gevaren en de ligging van mijnen en
het middenveld en andere ngos. gang is en er veel mijnen en explo- explosieve oorlogsresten. Er gebeuren
sieve oorlogsresten liggen. Handicap veel ongevallen en de gevolgen zijn
Ondervoede kinderen kunnen zich International werkte samen met de vaak fataal. Daarom organiseerden we
fysiek en mentaal moeilijk ontwikkelen organisatie Hope Disability Center om samen met de lokale organisatie HELP
en lopen risicos op complicaties en kwaliteitsvolle revalidatiezorg te bieden Foundation sensibiliseringsactiviteiten
ontwikkelingsachterstand. Onze teams aan mensen met een handicap die in de voor de gemeenschappen. We leidden
konden dit voorkomen of beperken door meest gesoleerde gebieden leven. De vrijwilligers op en deelden pedagogisch
een geheel van complementaire activi- revalidatiecentra liggen immers vooral materiaal uit, om nog meer ongevallen
teiten te ontwikkelen voor zowel kind in de steden en vanuit de bergen is het te vermijden.
als gezin. Zo voorzagen we aangepaste uren of dagen lopen om daar te geraken.
kinesitherapie die de fysieke, psychomo- Voor veel mensen met een handicap is
torische en cognitieve ontwikkeling van dat onmogelijk, waardoor ze geen en-
het ondervoede kind verbetert. We or- kele zorg krijgen. Om dit te voorkomen,
ganiseerden ook groepssessies voor de leerden onze teams familieleden van
familie om duidelijk te maken dat spelen personen met een beperking eenvoudi-
en interageren met het kind belangrijk ge kinesitherapiehandelingen aan, om
is voor de ontwikkeling. Wanneer de samen revalidatieoefeningen te kunnen In cijfers
gezinnen aankwamen in het voedings- doen thuis.
centrum, kregen ze ook aangepaste 3.090 personen kregen
psychosociale begeleiding. Duizenden mensen, onder wie honder- revalidatiezorg.
den slachtoffers van mijnen, konden 182 dorpen met een totale
zo rekenen op revalidatiezorg in het bevolking van 371.000 inwoners
Hope Disability Center of in hun dorp. werden bewustgemaakt van de
Handicap International zorgde ook voor gevaren van mijnen en explosieve
protheses, braces en ander materiaal oorlogsresten.
om zich te kunnen verplaatsen, zoals
rolstoelen, krukken en looprekjes.

Activiteitenrapport 2016 Handicap International


12

BAS BOGAERTS - HANDICAP INTERNATIONAL

Reema
De Nepalese Reema werd geboren met een zeldzame afwijking: een deel van haar linkerbeen
was niet ontwikkeld, waardoor haar voet aan haar knie groeide. Haar familie liet haar achter en
Reema kwam terecht in een weeshuis. Handicap International kwam het meisje op het spoor en
voorzag de nodige operaties om een prothese te kunnen dragen. Intussen kan Reema stappen
en terug naar school gaan. Ze doet zelfs mee aan danswedstrijden: een kinderdroom die wer-
kelijkheid wordt.
In cijfers

T. MAYER - HANDICAP INTERNATIONAL


Bijna 64.000 personen
konden we bereiken met
preventieboodschappen
over veilig verkeer.

Laos
HANDICAPS VOORKOMEN
DANKZIJ EEN 13
VEILIGER VERKEER

Verkeersongevallen zijn de achtste


grootste doodsoorzaak ter wereld.
Veilig verkeer is volgens de Wereld-
gezondheidsorganisatie dan ook een
Nepal
belangrijke factor voor de volksgezond-
heid. Laos is n van de landen waar
HET LAND WEERBAAR MAKEN
het aantal verkeersongevallen snel TEGEN NATUURRAMPEN
stijgt, omdat het aantal gemotoriseerde
voertuigen er exponentieel is toegeno-
men. Handicap International, die al 15
jaar actief is binnen het domein van ver- De aardbeving die Nepal in 2015 trof, Bij al deze acties legde Handicap
keersveiligheid, heeft er projecten geleid had ook het jaar nadien nog een grote International de focus op de inclusie van
om dodelijke ongevallen en handicaps impact op het land en de bevolking. personen met een handicap en op het
te voorkomen. De gewonden hadden nog steeds belang om met hun specifieke behoef-
Onze organisatie zette sensibiliserings- postoperatieve zorgen noden om de ten rekening te houden bij noodhulp-
campagnes op om mensen bewust te ontwikkeling van permanente handicaps acties.
maken van de gevaren op de weg, het te voorkomen. De teams van Handicap
niet dragen van een helm, het gebruik International bleven daarom de lokale Ten slotte hebben we ook bij de over-
van alcohol en van de gsm achter het revalidatiediensten steunen en leidden heid gepleit voor de bekrachtiging van
stuur en overmatige snelheid. Zelfs de zorgverleners op om een kwaliteitsvolle een volwaardige wet over het beheer
allerjongsten werden genformeerd over opvang op lange termijn te garande- van natuurrampen. We hebben geijverd
het belang van een veilig verkeer, via ren. Onze organisatie startte ook een voor een doeltreffend beleid dat alle
sensibiliseringssessies in het basis- en project op dat meer bestaansmiddelen betrokken actoren de mogelijkheid biedt
secundair onderwijs. Er werden ook garandeert voor de personen en ge- om efficinte maatregelen te nemen ter
sessies georganiseerd in hogescholen meenschappen die door de aardbeving beperking van de risicos van rampen,
en universiteiten. verarmd zijn. zowel op gemeentelijk als op nationaal
niveau.
Tegelijk versterkte Handicap Interna- Omdat het risico op toekomstige aard-
tional de vaardigheden van al wie op bevingen en overstromingen in Nepal
professioneel gebied instaat voor veilig groot blijft, zette Handicap International
verkeer en de preventie van verkeerson- haar programma verder om de gemeen-
gevallen. Daarnaast deden we aan advo- schappen voor te bereiden op derge-
cacy bij de autoriteiten. We steunden ten lijke rampen. Op het moment van de In cijfers
slotte de betrokken regeringspartners en aardbeving is dit zeer relevant gebleken.
kernspelers op het vlak van verkeersvei- Binnen het programma hebben we tal 1 2.622 personen konden
ligheid bij de oprichting van informatie- van lokale actoren opgeleid over hoe ze zich beroepen op
centra, dataverzameling en onderzoek. risicos op rampen kunnen evalueren en revalidatiediensten.
beperken en crisissen kunnen behe-
ren in geval van aardverschuivingen, .884 lokale actoren werden
9
aardbevingen of overstromingen. We opgeleid om zich beter voor
hebben ook de gemeenschappen gesen- te bereiden op de risicos van
sibiliseerd die het meeste risico lopen natuurrampen.
bij natuurrampen en hen de middelen
gegeven om te reageren als het zover is.

Activiteitenrapport 2016 Handicap International


Senegal In cijfers

72 personen hebben een


WAARDIG WERK GARANDEREN opleiding kunnen volgen.
VOOR MENSEN MET 4.550 personen werden
EEN BEPERKING gesensibiliseerd over inclusie
van personen met een handicap
op de werkvloer.

In Senegal leidde Handicap Internati-


onal een project voor de inclusie van
personen met een handicap op de ar-
beidsmarkt. In het West-Afrikaanse land
is het voor mensen met een beperking
bijzonder moeilijk om een betaalde,
waardige baan te vinden. Voor hen in
het bijzonder staat professionele in-
schakeling synoniem voor een kansrijke
14 toekomst.

HANDICAP INTERNATIONAL
Er zijn praktische obstakels die de
aanwerving van een werknemer met
een handicap in de weg staan: proble-
men met de toegankelijkheid van de
arbeidsplaats, de afwezigheid van liften
en ontoereikende veiligheidsomstandig-
heden. Maar wat nog meer speelt, zijn
de vooroordelen die bestaan tegenover
mensen met een beperking. Nogal wat
werkgevers zijn ervan overtuigd dat
personen met een handicap niet genoeg Centraal-
vaardigheden hebben en niets kunnen
bijdragen aan het bedrijf. En dus laten
ze hen links liggen. Afrikaanse
Sinds 2014 helpt Handicap Interna-
tional mensen met een handicap in de
regio van Dakar met hun loopbaan. Ze
Republiek
krijgen persoonlijke begeleiding van een
sociaal werker en een jobcoach. Samen VERVOER VAN HUMANITAIRE
maken ze een balans op van de vaardig- GOEDEREN VERGEMAKKELIJKEN
heden van de werkzoekende en werken
ze een actieplan uit op basis van zijn
of haar ambities en behoeften. Om de
jobkansen te vergroten, biedt Handicap De Centraal-Afrikaanse Republiek, n Handicap International optimaliseerde
International daarna de mogelijkheid van de armste landen ter wereld, wordt ook het wegtransport van humani-
om een opleiding te volgen of in contact sinds 2012 geconfronteerd met geweld taire organisaties en verzekerde hun
te komen met een potentile werkgever. en een klimaat van onveiligheid. Deze transportoperaties gratis over het hele
situatie heeft een rechtstreekse impact land. 22 steden werden via dit netwerk
Onze organisatie heeft een groot net- op de transportvoorzieningen en heeft verbonden en werden bediend vanuit
werk uitgebouwd van ruim 90 werkne- ertoe geleid dat humanitaire hulpver- opslagplaatsen in Bangui en twee
mers en een tiental organisaties in het leners heel moeilijk de kwetsbaarste provincies. 2.500 ton goederen van
domein van tewerkstelling en vorming, bevolkingsgroepen kunnen bereiken. partner-ngos en de agentschappen van
die gesensibiliseerd zijn over hoe om te Via een logistiek platform deed Han- de Verenigde Naties konden in 2016 via
gaan met handicaps op de werkvloer. dicap International er alles aan om het geoptimaliseerde weggennetwerk
We helpen partnerondernemingen hulpgoederen toch tot bij de mensen te vervoerd worden.
om hun werkplek aan te passen en krijgen. Zo hielpen we start- en landings-
toegankelijk te maken. We sensibiliseren banen renoveren om luchttransport mo-
ook het personeel van de onderneming gelijk te maken en tienduizenden kilos
die een persoon met een handicap materiaal naar verafgelegen gebieden
aanwerft, wat zijn of haar integratie ten te brengen. In samenwerking met de In cijfers
goede komt. Ten slotte volgen we de humanitaire luchtoperatoren vergemak-
werknemer in kwestie op, om zich ervan kelijkten we ook de centralisatie van In 2016 konden 42 ngos, 10 VN-
te vergewissen dat alles goed verloopt in hulpmateriaal: we haalden met vracht- agentschappen en 6 Centraal-
zijn nieuwe job. wagens de goederen van andere ngos Afrikaanse verenigingen
op en brachten ze naar de luchthaven, gebruikmaken van de diensten
Dit project hielp al meer dan 600 waar ze in loodsen werden opgeslagen, van ons logistieke platform.
mensen met een handicap, van wie 60% om de verzending nadien vlotter te laten
mannen en 40% vrouwen. verlopen.

Activiteitenrapport 2016 Handicap International


15
ELISE FITTE-DUVAL - HANDICAP INTERNATIONAL

Mamadou
Mamadou, die in Senegal leeft, heeft een motorische beperking. In zijn geval is een goede job
vinden een ware uitdaging. Dankzij een project van Handicap International voor de inclusie van
personen met een beperking op de arbeidsmarkt, heeft hij nu werk gevonden als onderhouds-
technicus bij de IT-dienst van de Senegalese overheid.
16

BAS BOGAERTS - HANDICAP INTERNATIONAL

Pablo
Pablo woont in Colombia. Toen hij op een dag een vriend ging bezoeken, nam hij zoals altijd de
binnenweg. Zijn been scheerde tegen een touwtje, wat een mijn deed ontploffen. Een metaal-
scherf kwam in zijn oog terecht. Pablo moest 24 uur wachten op verzorging in het ziekenhuis
en verloor zijn oog. Als jonge tiener voelde hij veel schaamte over zijn gehavende gezicht. Han-
dicap International gaf hem een oogprothese en psychologische ondersteuning. Vandaag is
Pablo 17 jaar en is zijn vertrouwen in de toekomst teruggekeerd.
In cijfers

1 7.315 personen werden


geholpen met onze steun voor
mijnenslachtoffers.

Colombia

B. ALMERAS - HANDICAP INTERNATIONAL


MIJNENPROBLEMATIEK
COHERENT EN INTEGRAAL
AANPAKKEN

17

Hati
Gewapend geweld heeft ertoe geleid
dat er in 31 van de 32 departementen in
Colombia mijnen en explosieve oorlogs-
resten liggen. 80% van de slachtoffers
van ongevallen met deze wapens houdt
er een handicap aan over. Handicap VERZORGING
International leidde ontmijningsacties
en sensibiliseringsactiviteiten over
EN LOGISTIEKE HULP VOORZIEN
de gevaren van mijnen en explosieve NA ORKAAN MATTHEW
oorlogsresten, alsook projecten om de
slachtoffers te steunen. Deze activitei-
ten vormden samen een coherente en
In oktober 2016 stuurde Handicap Inter- Handicap International 10 jaar geleden.
integrale aanpak van de mijnenpro-
national noodhulpteams naar Hati om Deze knowhow is een kostbare troef
blematiek, om de impact ervan op de
de slachtoffers van orkaan Matthew te in de huidige crisissituaties, waar de
Colombiaanse bevolking in te perken.
helpen. Twee miljoen Hatianen werden toegang tot de getroffen bevolking een
getroffen door de orkaan. De meesten ware uitdaging is en vaak ook een race
In 2016, in het licht van de nieuwe vre-
hadden plots geen dak meer boven hun tegen de klok.
desakkoorden, stelde de Colombiaanse
hoofd, geen toegang tot verzorging of
overheid Handicap International officieel
drinkbaar water. Handicap International Handicap International heeft daar-
aan als humanitaire ontmijningsactor,
deelde hyginekits uit en noodhulpkits naast meegewerkt aan de uitgraving
om de departementen Cauca, Meta
met gereedschap en zeilen, waarmee van pijpleidingen in verschillende
en Caquet mijnenvrij te maken. Om
gezinnen hun huis konden herstellen. departementen en aan de heropening
aan het ontmijningswerk te kunnen
We voorzagen in revalidatiehulp en van belangrijke wegen, waardoor het
beginnen, zijn we gestart met lokale
leverden rolstoelen en loophulpmidde- transport van humanitaire hulpgoederen
ontmijners op te leiden. Daarna zal
len aan gewonden en personen met een verzekerd kon worden en het economi-
een onderzoeksfase volgen door een
handicap. sche leven in de streek opnieuw op gang
team van specialisten, die de gegevens
kon komen.
van de regering over de ligging van de
Onze teams gingen op zoek naar de
mijnen controleren en vergelijken met
meest kwetsbare mensen, zoals ge-
de informatie van de dorpsbewoners.
soleerde mensen, zwangere vrouwen,
Vervolgens zullen de te ontmijnen zones
ouderen en personen met een handicap,
bepaald worden aan de hand van me-
en verwezen hen door naar andere hu-
taaldetectoren. In cijfers
manitaire organisaties, die hen hielpen
om toegang te krijgen tot essentile
Handicap International heeft ook sen- 4.753 personen ontvingen
diensten, zoals gezondheidszorg of
sibiliseringssessies georganiseerd over hygine- en noodhulpkits.
onderwijs.
de risicos van mijnen voor de dorpsbe-
woners in de zwaarst getroffen gemeen- 400 personen konden rekenen
Onze teams hebben na de doortocht op psychologische bijstand of de
schappen. We boden ook medische en
van Matthew ook een logistiek platform hulp van beschermingsdiensten.
psychologische steun aan mijnenslach-
opgezet om hulpgoederen tot bij de
toffers in de zes zwaarst vervuilde 209 mensen kregen
bevolking in de afgelegen gebieden te
gebieden (Antioquia, Cauca, Caquet, revalidatiehulp.
krijgen, zowel via wegtransport als per
Crdoba, Nario en Meta). We verzeker-
schip. Zo konden we, in samenwerking 23 noodhulpactoren (waaronder
den de toegang van mijnenslachtoffers
met andere partners, 270 ton humanitair ngos, lokale verenigingen,
tot revalidatiezorg en materiaal, zoals
materiaal op zijn bestemming krijgen. VN-agentschappen en
protheses. Daarnaast werkten we aan
Handicap International heeft een bijzon- gemeentebesturen) maakten
hun inclusie op socio-economisch
dere kennis en ervaring op het vlak van gebruik van het logistieke
gebied.
logistieke hulp, door de integratie van platform van Handicap
de logistieke organisatie Atlas binnen International.

Activiteitenrapport 2016 Handicap International


18

TARIK LAAMOUMI - HANDICAP INTERNATIONAL

Gwendal
Gwendal is 18 jaar en verlaat binnenkort de middelbare schoolbanken. Hij is de jongste kracht
binnen het vrijwilligersnetwerk van Handicap International. Zijn moeder overtuigde hem om
vrijwilliger te worden en intussen engageert hij zich al twee jaar voor onze organisatie in Hene-
gouwen. Vooral sensibiliseringsactiviteiten zijn zijn ding. Als geen ander kan hij het belang uit-
leggen van de inclusie van personen met een beperking in de samenleving of de problematiek
van bombardementen in dichtbevolkte gebieden.
Acties
in Belgi
Vrijwilligers
EEN ACTIEVE ACHTERBAN
19

Handicap International kon rekenen op O. PAPEGNIES / COLLECTIF HUMA - HANDICAP INTERNATIONAL

de hulp van 75 vrijwilligers om in alle


hoeken van het land sensibiliseringsacti-
viteiten te organiseren. Onze vrijwilligers
kaartten aan wat het is om een handicap
te hebben in een ontwikkelingsland en
benadrukten het belang om een meer
inclusieve en solidaire maatschappij na
te streven. Dat deden ze tijdens onze
eigen activiteiten zoals Solidanza, maar
ook op festivals en in heel wat secun-
daire scholen, waarvan sommige de
intentie toonden om in de toekomst nog
nauwer samen te werken.

Design
De vrijwilligers zetten ook activiteiten
op om fondsen in te zamelen voor de
projecten van Handicap International,

with a heart
zoals een quiz in Leuven, een kerstcon-
cert in Kortrijk en een dansvoorstelling
in Verviers.

Een tiental extra mensen hielpen ons


vrijwillig met administratief werk, com- PUBLIEKSPRIJS
municatie- en vertaalopdrachten en lo-
gistieke ondersteuning op ons kantoor.
ALS PRIMEUR

Dagelijkse handelingen zijn niet altijd drogen. Zo zijn er na het douchen geen
evident voor een persoon met een bandensporen meer in huis. Olivier
handicap en bestaande hulpmiddelen maakte een aanpasbaar en transpor-
zijn soms duur of niet aangepast aan de teerbaar bedhekje, dat ervoor zorgt dat
persoonlijke behoeften. Daarom is het zijn zoon ook op reis veilig kan slapen,
vaak iemand uit zijn of haar omgeving zonder zijn speciale bed van thuis.
die met een oplossing komt aanzetten. Frank verving de vaste voetsteun van
Tijdens de dertiende editie van onze de rolstoel van zijn vrouw Ingrid door
uitvinderswedstrijd Design with a Heart een voetsteun die ze kan opklappen. Dit
gingen we wederom naar deze mensen maakt het opstaan uit en gaan zitten in
op zoek en beloonden we ze voor hun de rolwagen makkelijker en veiliger.
T. LAAMOUMI - HANDICAP INTERNATIONAL

creativiteit.
Primeur in 2016 was de publieksprijs.
David maakte een confettimachine voor Het publiek stemde massaal voor de
zijn dochter Lylou, die slechts beperkte boekensteun van de 12-jarige Nette, die
armbewegingen kan maken. De machine ze voor haar verlamde mammie had
bedient ze met een simpele knop, gemaakt. Met de boekensteun blijft een
waardoor ze toch carnaval kan vieren boek steeds op de juiste pagina open-
zoals het hoort. Studenten van Howest liggen, waardoor Nettes mammie weer
bedachten een compacte mat op rollen naar hartenlust kan lezen.
om de banden van Marcs rolstoel af te

Activiteitenrapport 2016 Handicap International


Mapathon
HELPEN IN EEN MUISKLIK

B. DECOCK / MSF
Het principe van een mapathon is sim-
pel: een groep mensen verzamelt zich
met hun laptop en op basis van satel-
lietbeelden brengen ze paden, wegen en
huizen in de meest afgelegen gebieden

Petitie
ter wereld aan op een digitale kaart. De
kaarten die zo gemaakt worden, komen
nadien gratis ter beschikking van eender
welke ngo via de geografische databank
OpenStreetMap. Door de precieze loca-
STOP BOMMEN OP BURGERS! tie van wegen en dorpen te kennen, is
het voor organisaties veel gemakkelijker
20 om hulp te bieden aan mensen die in
gesoleerde gebieden leven.
Bij huidige conflicten bombarderen
strijdkrachten met regelmaat van tijd
Handicap International en Artsen
dichtbevolkte gebieden, waar burgers
Zonder Grenzen sloegen de handen in
leven en openbare gebouwen zijn zoals
elkaar en organiseerden samen twee
scholen en ziekenhuizen. Cluster-
mapathon-avonden, op 6 juni en 22
bommen, raketten en ander explosief
september, om de regio van Masisi in
wapentuig doden zo een onevenredig
de Democratische Republiek Congo
aantal onschuldige mensen en veroorza-
en enkele gebieden in Sierra Leone
ken ernstige verwondingen, handicaps
en Pakistan in kaart te brengen. Een
en traumas. Ze verwoesten essentile
driehonderdtal vrijwilligers deden mee
infrastructuren, zoals water- en elektri-
en zorgden ervoor dat via mapping hon-
citeitsvoorzieningen. Een deel van de
derdduizenden mensen in het vervolg
explosieven ontploft niet bij inslag en
aan snelle en kwaliteitsvolle verzorging
kan tientallen jaren later nog slachtof-
kunnen geraken.
fers maken.

Verontwaardigd over dit gebruik van


explosieve wapens in woongebieden,
HANDICAP INTERNATIONAL

startte Handicap International een


petitie op waarin we staten oproepen
om deze praktijk een halt toe te roepen.
Ruim 6.000 handtekeningen werden in
Belgi verzameld tegen eind 2016, on-
der meer dankzij een straatactie van de
vrijwilligers in zes steden over het hele
land en via de website www.stopde-
bommen.be.

Om onze boodschap onder de aandacht


te brengen, organiseerden we ook op
Onderwijs
22 november in Bozar de Belgische
avant-premire van Shadow World, SOLIDAIRE HULPVERLENERS OPLEIDEN
een film van Johan Grimonprez over
de internationale wapenhandel. De
film werd gevolgd door een debat met De themas handicap en toegang tot In 2016 organiseerde Handicap Interna-
Andrew Feinstein, de schrijver van het gezondheidszorg in het Zuiden komen tional, in samenwerking met de Univer-
gelijknamige boek, en Alma Al-Osta, doorgaans weinig aan bod op school. sit Catholique de Louvain en de
onze advocacyverantwoordelijke ge- Handicap International organiseerde Universit Libre de Bruxelles, opnieuw
specialiseerd in wapenbeleid. Ruim 200 seminaries in verschillende hogescholen de voortgezette opleiding Revalidatie in
mensen woonden deze sensibiliserings- en universiteiten om studenten met het Zuiden. Twaalf studenten schreven
activiteit bij. deze themas kennis te laten maken. zich hiervoor in. Het curriculum liet dit
keer ruimte aan nog andere organisaties
Dit betekende een verderzetting van om vorming te geven en er kwamen
onze inspanningen om jonge mensen ook nieuwe themas aan bod, zoals
In cijfers te sensibiliseren, van wie een groot deel logopedie of simulatie-oefeningen in
(maar niet noodzakelijk iedereen) zich het vormingscentrum van Artsen Zonder
M
 eer dan 6.000 personen specialiseert in het domein van revali- Grenzen.
ondertekenden in 2016 onze datie en gezondheidszorg, en hen op te
petitie Stop bommen op leiden tot solidaire hulpverleners.
burgers!.
Activiteitenrapport 2016 Handicap International
In cijfers

Ruim 450 mensen genoten


van ons inclusieve dansfeest
Solidanza.

F. PAUWELS / COLLECTIF HUMA - HANDICAP INTERNATIONAL

21

Solidanza
DUBBEL DANSPLEZIER

T. LAAMOUMI - HANDICAP INTERNATIONAL


Sinds jaren is het een vaste waarde op
de evenementenkalender van Handicap
International: Solidanza, ons inclusieve
dansfeest in Brussel om de internationa-
le dag voor personen met een handicap,
op 3 december, te vieren. Er is muziek
voor al wie zich aan een danspas wil wa-
gen, en voor wie liever toekijkt staan er

Supporters-
dansvoorstellingen op het programma.
Rolstoeldans kan daarbij niet ontbreken
en bewijst keer op keer dat een handi-

acties
cap geen belemmering hoeft te zijn voor
wie in stijldansen of een ander dansgen-
re wil uitblinken.

2016 was het jaar van dubbel dansple-


zier door een extra voorjaarseditie van SPONTANE EN SPORTIEVE
Solidanza, nadat het feest het jaar voor- INZAMELINITIATIEVEN
dien was uitgesteld door een verhoogd
dreigingsniveau in de hoofdstad. Op
deze valentijnseditie, aan de vooravond
van 14 februari, mochten we onder meer Dat het engagement van de suppor- koopt voor het goede doel. Sinds april
Belgisch kampioene en vicewereldkam- ters van Handicap International soms 2016 gaat de opbrengst ervan naar een
pioene rolstoeldansen Sandra Benetti grenzeloos is, bleek ook in 2016. Op 11 ontmijningsproject in de Democratische
verwelkomen. september fietsten een dertigtal wiel- Republiek Congo van Handicap Interna-
renners van sportclub Zurenborgsport tional. Dankzij het project worden er
In n jaar werd het tweemaal bewezen: in n trek van Parijs naar Antwerpen. gebieden mijnenvrij gemaakt, waardoor
Solidanza is een evenement dat mensen Goed voor 19 uur op de trappers, 380 ongevallen en handicaps worden voor-
verbindt, sensibiliseert en met een war- km in de benen en ruim 21.000 euro komen, en krijgen slachtoffers begelei-
me ziel terug huiswaarts doet gaan. sponsorgeld om onze projecten te ding. Deze missie komt perfect overeen
steunen! Ze organiseerden deze actie in met de waarde van solidariteit waar
het kader van Music for Life, net zoals de Klaprozen voor Vrede voor staat, aldus
coverband Elentriek. Deze band speelde n van de bezielers van de organisatie.
In cijfers in december een benefietconcert, liet
zich hierbij versterken door een aantal Doorheen het jaar waren er ook honder-
BVs en zamelde ruim 5.000 euro in voor den lopers die zich aansloten bij ons We
1 20 personen namen deel aan de onze organisatie. Repair Lives-team om zich de ziel uit het
20 km door Brussel ten voordele lijf te lopen ten voordele van onze reva-
van de revalidatieprojecten van Een ander bijzonder project is dat van lidatieprojecten in het Zuiden. Bedankt
Handicap International. Klaprozen voor Vrede, een vzw die aan al onze supporters voor hun grote
keramische klaprozen maakt en ver- en kleine acties.

Activiteitenrapport 2016 Handicap International


BENOIT ALMERAS - HANDICAP INTERNATIONAL
Financin
van het
netwerk
EEN CONSTANTE GROEI
ALS BASIS VOOR ONZE STRATEGIE
23

In 2016, het eerste jaar van onze 10-jarenstrategie, bereikten we de voorop-


gestelde doelstellingen. De omvang van onze activiteiten, waarmee we een
meer solidaire en inclusieve wereld nastreven, steeg voorzichtig met 2%.
Tegelijk groeiden onze inkomsten.

Er waren geen uitzonderlijke giften of massale donaties voor een grote


noodsituatie, maar toch bereikten de private fondsen een bevredigend ni-
veau. De institutionele financieringen waren zoals steeds afhankelijk van
de omvang van onze humanitaire respons. We ijverden er ook voor om vol-
doende verscheiden bronnen te hebben voor onze inkomsten.

Het resultaat van 2016 toont een boekhoudkundig tekort van 1,2 miljoen
euro, wat een bewuste keuze is geweest. Het tekort is louter gelinkt aan
weloverwogen uitgaven voor de ontplooiing van onze strategie 2016-2025,
en werd deels gecompenseerd door de verkoop van het gebouw dat tot dan
dienst deed als ons hoofdkantoor in Brussel.

Het tekort weerspiegelt dus de investeringen in projecten om onze strategie


uit te voeren: de verdere ontwikkeling van onze projecten op het terrein en
investeringen in innovatie (bv. de ontwikkeling van de universele toegang
tot diensten en logistieke platformen), de vereenvoudiging van onze pro-
cessen en de verbetering van leidinggevende vaardigheden en interne com-
municatie. Mochten we deze strategische projecten niet hebben opgestart,
dan zou het resultaat in 2016 bescheiden positief geweest zijn.

We deden een beroep op een klein deel van de eigen fondsen van de orga-
nisatie (voor een bedrag van 23,5 miljoen euro), zonder op enig moment
onze financile zekerheid in gevaar te brengen.

Meralia
Meralia, 90 jaar, woont in Les Cayes in Hati. Ze somt met gemak de namen
op van alle orkanen en tropische stormen die haar land de voorbije jaren
hebben getroffen. Orkaan Matthew was de ergste die ze al heeft meege-
maakt. Meralia werd gevacueerd naar een schoolgebouw, maar had geen
familie of vrienden op wie ze kon rekenen om haar te helpen. Het nood-
hulpteam van Handicap International hield haar gezondheid in het oog en
waakte erover dat ze niets tekortkwam.
Private
inkomsten
EEN STERKE PIJLER VOOR DE
FINANCIERING VAN ONZE PROJECTEN
24

HANDICAP INTERNATIONAL
De inkomsten die afkomstig zijn uit de
privfondsen kennen al meerdere jaren
een constante groei en hebben in 2016
opnieuw een behoorlijk niveau bereikt.

De private fondsen vormen een sterke


en stabiele pijler voor onze inkomsten.
Ze zorgen ervoor dat we onze onafhan-

Institutionele kelijkheid kunnen behouden en snel


kunnen tussenkomen bij noodsituaties,

financieringen
zonder te moeten wachten op de finan-
cieringen van institutionele donors.

EEN CONSTANTE,
MAAR TRAGERE GROEI

De institutionele financieringen bleven door kaderovereenkomsten of grote


in 2016 toenemen, maar in mindere meerjarige ontwikkelingsprojecten
mate dan het jaar ervoor: ze stegen met (Luxemburg, Belgi en Frankrijk in het
1,6%, ten opzichte van 11% in 2015. bijzonder), kenden andere coperaties
grotere schommelingen. Die schomme-
De fondsen afkomstig van internationale lingen zijn het gevolg van de evolutie
HANDICAP INTERNATIONAL

instellingen namen in 2016 in elk geval van kortere noodprojecten (een aanzien-
sterk toe. Dat geldt in het bijzonder lijke daling van de financieringen van
voor de fondsen van de Europese Unie, het Verenigd Koninkrijk en een stijging
die de noodhulpacties van Handicap van fondsen van het Wereldagentschap
International bleef steunen via hun van Canada voor onze acties in Syri en
dienst humanitaire hulpverlening, ECHO. Irak). De Verenigde Staten bleven onze
Een kwart van de publieke en private belangrijkste publieke donor, met om en
institutionele financieringen van onze bij 12 miljoen euro aan steun. Ten slotte
organisatie werd verzekerd door de EU. tekenden we een aanzienlijke toename
Daarnaast was er een groeiende steun op van Duitse publieke financieringen
van VN-agentschappen zoals UNICEF, voor de Democratische Republiek Congo
het Wereldvoedselprogramma en het en een kleinere toename van de publie-
Hoog Commissariaat voor de Vluchte- ke fondsen van Zwitserland, dat dankzij
lingen. talrijke private stichtingen een belangrij-
ke steun leverde.
We moesten een lichte daling opteke-
nen in de rechtstreekse financieringen Deze institutionele financieringen zijn
van staten, al bleven zij verantwoorde- onmisbaar om de operaties van Handi-
lijk voor 60% van het totaal van onze cap International te bekostigen bij de
institutionele financieringen. Terwijl grote humanitaire crisissen in Syri, Irak,
bepaalde nationale coperaties relatief Mali of Afghanistan.
stabiel bleven of licht vooruitgingen

Activiteitenrapport 2016 Handicap International


Financierings- en
beheerprincipes
Verscheidenheid aan in alle betrokken landen, waarna de ge-
financieringsbronnen combineerde rekeningen gecertificeerd
worden door de revisor van de Handicap
Handicap International wil steeds haar International federatie, Ernst & Young. Er
onafhankelijkheid behouden en acties worden ook financile rapporten opge-
met een duurzaam karakter kunnen maakt over het gebruik van de fondsen
garanderen. Daarom hebben we ervoor van institutionele donors, die vaak
gekozen om, in de landen waar het onderworpen zijn aan externe audits.
netwerk van Handicap International
gevestigd is, te steunen op drie
25
financieringsbronnen:

in eerste instantie de vrijgevigheid In cijfers


van het publiek via giften, sponsorac-
tiviteiten, legaten en de verkoop van
artisanale, fairtrade en gedeelde De bijdrages van de
producten; federatie en nationale
afdelingen aan de inkomsten
in tweede instantie de subsidies van het internationale
afkomstig van donors zoals publieke netwerk:
instellingen (Verenigde Naties,
Europese Unie, regionale of nationale
agentschappen voor de internationale
coperatie) en private organisaties
(stichtingen, verenigingen en onder-
nemingen);

in mindere mate ook de valorisatie


van onze expertise en knowhow bij
overheidsinstellingen en internati-
onale organisaties door middel van Belgi* 9%
consultancy.
Verenigde Staten 8%
Omwille van deze keuze voor een
gemengde financieringsstructuur Luxemburg 5%
(afkomstig van de vrijgevigheid van het
publiek en van institutionele donors)
Zwitserland 5%
en omwille van onze internationale
activiteit tijdens crisissen, rampen,
heropbouw en ontwikkeling, zijn de Verenigd Koninkrijk 4%
rekeningen van Handicap International
niet vergelijkbaar met die van andere
organisaties.
Canada 4%

Financile transparantie Duitsland 4%

Handicap International heeft van finan-


cile transparantie een beheerprincipe
gemaakt. Het doel is om op elk moment
rekenschap te kunnen afleggen over
het gebruik van de ons toevertrouwde
fondsen. De federatie en acht nationale
afdelingen voeren zelf interne controles Frankrijk 34%
uit, maar zijn ook onderworpen aan
talrijke externe revisies. Alle rekeningen
worden gecertificeerd door een revisor

* De bijdrage van Handicap International Belgi


Federatie 27% nam in 2016 met 2% toe ten opzichte van 2015.

Activiteitenrapport 2016 Handicap International


Oorsprong van
de inkomsten
Op 31.12.2016, uitgedrukt in duizend euro

TOTAAL INKOMSTEN AFKOMSTIG


INKOMSTEN VAN DE VRIJGEVIGHEID
2016 VAN HET GROTE PUBLIEK
Overdracht van giften van het publiek,
niet gebruikt in het begin van het boekjaar (1) 17.314
Giften afkomstig van de vrijgevigheid van het publiek (2) 55.731 55.731
Ondernemingen en andere private inkomsten (3) 7.008
Totaal private inkomsten 62.739

Institutionele inkomsten 83.132


Overige opbrengsten 2.674
26
Totaal inkomsten van het boekjaar 148.545

Gebruik van voorzieningen 1.121


Fondsen overgedragen van vorig boekjaar 1.191
Variatie van specifieke fondsen afkomstig van het publiek 647

TOTAAL INKOMSTEN 150.857 73.692

Totaal van uitgaven gefinancierd met giften afkomstig


van de vrijgevigheid van het publiek -58.147
Saldo van inkomsten afkomstig van het publiek,
niet-projectgebonden en niet gebruikt in het boekjaar (4) 15.545

Deze tabel komt uit de jaarrekening van Handicap International. De cijfers werden afgerond.
(1) O
 VERDRACHT VAN GIFTEN VAN HET PUBLIEK, NIET GEBRUIKT IN HET BEGIN VAN HET BOEKJAAR: dit is de initile voorraad aan giften. Dit komt overeen met het
deel van de verenigingsfondsen dat afkomstig is van de werving bij het publiek en dat niet gebruikt werd tijdens de voorgaande boekjaren.
(2) G
 IFTEN AFKOMSTIG VAN DE VRIJGEVIGHEID VAN HET PUBLIEK: alle eenmalige giften, giften door domiciliring, giften afkomstig van sponsoractiviteiten,
legaten, die tijdens het jaar werden geworven.
(3) O
 NDERNEMINGEN EN ANDERE PRIVATE INKOMSTEN: private institutionele financieringen afkomstig van stichtingen, verenigingen en bedrijven.
(4) S
 ALDO VAN INKOMSTEN AFKOMSTIG VAN HET GROTE PUBLIEK, NIET-PROJECTGEBONDEN EN NIET GEBRUIKT IN HET BOEKJAAR: dit is de definitieve voorraad
aan giften die niet werd gebruikt aan het einde van het jaar. Deze voorraad, die gentegreerd is in de verenigingsfondsen, draagt bij tot de financile zekerheid
die nodig is om de duurzaamheid van onze projecten op het terrein te garanderen.

Hier kwamen onze inkomsten vandaan

40,8%
private inkomsten via
57,3% fondsenwerving

subsidies en
andere publieke
middelen

1,9%
andere
inkomsten

NB: In het bovenstaande diagram zijn de resultaten van de verkoop van producten voor het goede doel, voor een bedrag van 3.572 K euro, niet inbegrepen.

Activiteitenrapport 2016 Handicap International


Verdeling van
de uitgaven
Op 31.12.2016, uitgedrukt in duizend euro

TOTAAL UITGAVEN UITGAVEN


UITGAVEN VAN ANDERE VAN INKOMSTEN
2016 INKOMSTEN AFKOMSTIG VAN GIFTEN
VAN HET GROTE PUBLIEK

Uitvoering van onze missie (1) 120.718 84.561 36.157


Fondsenwervingskosten (2) 18.624 328 18.296
Werkingskosten (3) 11.269 7.926 3.343
Totaal uitgaven van het boekjaar 150.611 92.815 57.796

Voorzieningen 926 926


Fondsen overgedragen naar volgend boekjaar 544 544 27

Totaal uitgaven 152.081 94.285 57.796

Vaste activa gefinancierd door giften van het publiek 1.271


Afschrijvingen gefinancierd door giften van het publiek -919

TOTAAL UITGAVEN GEFINANCIERD DOOR


DE VRIJGEVIGHEID VAN HET GROTE PUBLIEK 58.148

Deze tabel komt uit de jaarrekening van Handicap International. De cijfers werden afgerond.
(1) U
 ITVOERING VAN ONZE MISSIE: het totaal van programmas die Handicap International wereldwijd heeft opgezet en alle diensten van de zetel om de missies
te cordineren. Een programma bestaat uit meerdere projecten.
(2) FONDSENWERVINGSKOSTEN: omvatten de kosten van de verschillende acties en campagnes voor giften en de institutionele fondsenwerving.
(3) WERKINGSKOSTEN:
 omvatten alle kosten die gemaakt worden door diensten van algemene aard, alsook de kosten om het grote publiek te informeren
en bewust te maken, zoals de website van de organisatie.

Hier kwamen de fondsen


voor onze projecten terecht

0,7%
Europa

5,5%
Centraal- en 3,4%
Zuid-Amerika
Niet geografisch
toegewezen

NB: De fondsen voor onze projecten op het


terrein worden weergegeven na verdeling 33,6% 2,7%
van de werkingskosten (waaronder vaste
Afrika en de Uitvoering
structuurkosten) over de programmas,
volgens een berekeningsformule die werd
4,0% Indische Oceaan van projecten
goedgekeurd door de accountant van Internationale op de zetel
Handicap International. campagne
tegen mijnen 30%
en explosieve Noord-Afrika en 20,1%
wapens het Midden-Oosten Azi

Activiteitenrapport 2016 Handicap International


Gecombineerde
balans
Op 31.12.2016, uitgedrukt in duizend euro

2016 2015

ACTIVA
Vaste activa (1) 13.816 14.396
Vorderingen van institutionele donors (2) 9.672 11.568
Andere voorraden en vorderingen 18.173 14.366
Liquide middelen (3) 34.321 33.505
TOTAAL VAN DE ACTIVA 75.982 73.835

28
PASSIVA
Fondsen van de vereniging (4) 32.613 33.425
Voorzieningen voor risicos en kosten (5) 2.556 2.959
Overgedragen projectgebonden fondsen (6) 544 1.191
Schulden bij de institutionele donors (7) 17.615 15.521
Andere schulden 22.540 20.621
Wisselkoersverschil 114 118
TOTAAL VAN DE PASSIVA 75.982 73.835

Deze tabel komt uit de jaarrekening van Handicap International. De cijfers werden afgerond.
(1) VASTE ACTIVA: gebouwen, voertuigen, informatica... zowel op het terrein als op de hoofdzetel.
(2) VOORRADEN EN VORDERINGEN: waarde van de goederen in voorraad en geld verschuldigd door klanten en donors.
(3) LIQUIDE MIDDELEN: geld dat onmiddellijk beschikbaar is voor de noden van de organisatie. Een deel hiervan zit in een beleggingsvennootschap zonder risico.
(4) F ONDSEN VAN DE VERENIGING: een fonds dat bestaat sinds de oprichting van de organisatie en dat liquide middelen omvat, die de organisatie toestaan
meteen te reageren in afwachting van aangekondigde financieringen door donors.
(5) VOORZIENINGEN VOOR RISICOS EN KOSTEN: middelen voorbehouden om hangende geschillen of potentile risicos op financile contracten te dekken.
(6) OVERGEDRAGEN PROJECTGEBONDEN FONDSEN: geld bedoeld voor een specifiek project, maar niet gebruikt binnen het jaar.
(7) S
 CHULDEN: sociale schulden, schulden bij leveranciers en fondsen die werden voorgeschoten door institutionele donors die niet werden gebruikt binnen het
jaar.

Hoe elke 100 euro


werd besteed 11
fondsenwervings-
Handicap International streeft een vooropgestelde
verhouding na tussen de uitgaven voor de projecten,
meer dan 80%, en de uitgaven voor werkingskosten
81 kosten

en fondsenwerving. Onze organisatie stelt al jaren voor


alles in het werk om die verhouding te bewaren. onze projecten
Op die manier garanderen we de beste hulp voor
personen met een beperking en andere kwetsbare 8
mensen, wat de reden is van ons bestaan. werkings-
kosten

NB: De bovenstaande diagram geeft de uitgaven weer van het netwerk van Handicap
International tijdens het boekjaar. De kosten van de verkoop van producten voor
het goede doel, zijnde 2.041 K euro directe kosten gentegreerd in de rubriek
fondsenwervingskosten, alsook 78 K euro werkingskosten, zijn niet inbegrepen.

Activiteitenrapport 2016 Handicap International


29
TIM DIRVEN - HANDICAP INTERNATIONAL

Bounthavi
Het dorp waar Bounthavi woont, ligt dicht bij een drukke autoweg die de Laotiaanse stad Savan-
nakhet verbindt met de Vietnamese grens. Toen hij op een dag werd aangereden op zijn motor-
fiets door een vrachtwagen, moest hij een maand herstellen in het ziekenhuis. Tot lang daarna
had hij het moeilijk om zijn rijstveld te bewerken. Door het ongeval heeft Bounthavi beseft welke
risicos het verkeer kan inhouden. Bij zijn familie en dorpsgenoten ijvert hij actief voor het dra-
gen van een helm en strijdt hij tegen rijden in beschonken toestand.
30

MARTINA BACIGALUPO / VU - HANDICAP INTERNATIONAL

Sphora
Sphora werd geboren in Goma, in de Democratische Republiek Congo. Als 20-jarige was ze
op weg naar de molen om er te werken, samen met n van haar kinderen en haar zus. Haar
kind vond een granaat op de baan en pakte het op. Het wapen ontplofte en doodde het kind en
haar zus. Sphora verloor haar handen en rechterbeen, maar ook de baby die ze verwachtte.
Gesteund door haar man, maakt ze er een erezaak van om ondanks haar beperking zo zelf-
standig mogelijk te zijn. Vandaag brengt ze brood op de plank voor haar acht kinderen via haar
kolenwinkeltje, dat ze met de hulp van Handicap International kon opstarten.
Financin FINANCILE
TRANSPARANTIE

van Handicap International Belgi


schenkt veel aandacht aan het
goede beheer van de fondsen

Handicap
die haar ter beschikking worden
gesteld. Al de rekeningen
worden gecontroleerd door
Ernst & Young. De jaarrekening

International
van 2016 werd op 15 juni 2017
goedgekeurd door de algemene
vergadering. Verder worden de
uitgaven voor onze projecten
regelmatig gecontroleerd in

Belgi
opdracht van onze donors.
Daarnaast kunnen onze
budgetten slechts worden
ingezet na het doorlopen van
strikte interne procedures.
Dankzij die externe en interne
controlemechanismen kunnen
we verzekeren dat de middelen
die we van onze donateurs
krijgen, optimaal worden
beheerd.

Handicap International Belgi en het verhogen. Het gaat dus om een bewuste RECHT OP INFORMATIE
operationele centrum van Brussel, dat investering in de werving van private
programmas in een tiental landen fondsen. Er moet ook op gewezen
beheert, delen een kantoor in de hoofd- worden dat er in 2016 geen fondsenwer- Handicap International is een
stad. De beide entiteiten vertegenwoor- vingsoproep werd gelanceerd door het actief lid van de Vereniging voor
digen een financieel volume van 29,5 Consortium 12-12 voor noodsituaties. Ethiek in de Fondsenwerving
miljoen euro. Het aantal legaten dat aan onze (VEF - www.vef-aerf.be) en
organisatie werd toegekend, nam toe. onderschrijft de deontologische
Net zoals het netwerk bereikte ook Han- code van de VEF. Daarin is het
dicap International Belgi de vooropge- recht op informatie opgenomen.
stelde doelstellingen, al tekenden we Iedereen heeft dus het recht om
Institutionele financieringen ons om aanvullende informatie
een daling op van onze private inkom-
sten. In 2016 verkochten we het gebouw Handicap International Belgi heeft een te vragen, meer bepaald:
in Brussel waar vroeger onze zetel was. totaal van 7,6 miljoen euro aan institutio- een kostenanalyse van de
De inkomsten van de verkoop worden nele fondsen beheerd voor de projecten winst- en verliesrekening;
opnieuw genvesteerd in de projecten die door de federatie geleid werden.
uitleg over wat de organisatie
van Handicap International Belgi en de Ten opzichte van 2015 betekende dat
federatie. verstaat onder de verschillende
een toename van ongeveer 1,5 miljoen
kostenposten, in het bijzonder
euro. Die aanzienlijke toename is te
Het resultaat van de activiteiten van voor fondsenwerving;
danken aan de fondsen afkomstig van
Handicap International Belgi werd de Belgische Technische Coperatie, de het verslag van de
toegewezen aan de projecten van de humanitaire lijn. De BTC droeg bij aan de bedrijfsrevisor;
federatie, net zoals de voorbije jaren. In financiering van onze hulp aan gewon- de loonspanning;
het resultaat zitten de inkomsten vervat den, personen met een handicap en
die afkomstig zijn van fondsenwerving, andere kwetsbaren die slachtoffer zijn de afschrijvingstabel.
zowel privaat als publiek. De kosten van van de crisis in Syri en aan de financie-
communicatie, van projecten in Belgi ring van ons project ESSPOIR (zie p.11) in Via +32 (0)2 280 16 01 of
en andere interventielanden en van on- de Sahel. donateurs@handicap.be kan
dersteunende diensten in Belgi werden gevraagd worden om bepaalde
ervan afgetrokken. informatie te laten opsturen.
Bovengenoemde documenten
kunnen ook steeds geraadpleegd
worden op onze hoofdzetel
Private inkomsten (Gewijde-Boomstraat 44 bus 1,
1050 Brussel).
In 2016 bracht de fondsenwerving een
brutomarge van 2,9 miljoen euro op. Dat
is minder dan in 2015. Dit is hoofdzake-
lijk te wijten aan een verhoging van de
kosten voor prospectie en reactivering
om het aantal particuliere donateurs te

Activiteitenrapport 2016 Handicap International


Inkomsten Op 31.12.2016, uitgedrukt in duizend euro

INKOMSTEN

Private fondsenwerving 4.384


Institutionele fondsen 13.426
Uitzonderlijke en andere inkomsten 1.173

Belgische
32

institutionele donors
Publieke instellingen Private stichtingen

B
 russels Hoofdstedelijk Gewest K oning Boudewijnstichting
D
 irectie-Generaal voor Ontwikkelings- Nationale Loterij van Belgi
samenwerking en Humanitaire Hulp
(DGD)
F ederale Overheidsdienst
Buitenlandse Zaken
P rovincie Vlaams-Brabant
S tad Brussel
S tad Gent

Steun van
Belgische donors
aan onze projecten
Verschillende projecten van Handicap International werden geheel of gedeeltelijk
gefinancierd door Belgische institutionele donors. Hun steun wordt soms gespreid
over meerdere jaren. De tabel hieronder geeft een overzicht van welk bedrag hiervan
werd besteed in 2016.

ADVOCACY EN ONTWIKKELINGSEDUCATIE IN BELGI

DONOR PROJECT BEDRAG


Directie-Generaal voor Ontwikkelingssamenwerking (DGD) Beleid 220.013,54 euro
DGD Vrijwilligerswerking 155.997,70 euro
DGD Vorming van professionals 67.080,32 euro
uit de gezondheidszorg
Stad Brussel - Gelijke kansen Solidanza 2.000,00 euro
Koning Boudewijnstichting Vrijwilligerswerking 750,00 euro

Activiteitenrapport 2016 Handicap International


ACTIES TEGEN MIJNEN

DONOR LAND BEDRAG


FOD Buitenlandse Zaken Colombia 43.070,00 euro

TRANSVERSALE ACTIVITEITEN

DONOR LAND BEDRAG


Directie-Generaal voor Ontwikkelingssamenwerking (DGD) Bolivia, Burundi, China, Colombia,
Cuba, DR Congo, Hati, Laos,
Rwanda, Vietnam 250.880,95 euro

33

BELEID EN RECHTEN VOOR MENSEN MET EEN HANDICAP

DONOR LAND BEDRAG


Directie-Generaal voor Ontwikkelingssamenwerking (DGD) Laos 279.910,56 euro
DGD Democratische Republiek Congo 208.343,30 euro
DGD Burundi 207.335,16 euro
DGD Rwanda 185.823,20 euro
DGD Colombia 140.778,37 euro
Brussels Hoofdstedelijk Gewest Marokko 44.153,00 euro
DGD China 15.147,86 euro

INCLUSIE
Sociale inclusie

DONOR LAND BEDRAG


Directie-Generaal voor Ontwikkelingssamenwerking (DGD) Cuba 329.265,96 euro
DGD China 187.827,47 euro
DGD Rwanda 157.367,66 euro

Economische inclusie

DONOR LAND BEDRAG


Directie-Generaal voor Ontwikkelingssamenwerking (DGD) Hati 397.524,00 euro
DGD Bolivia 362.255,52 euro
DGD Burundi 282.983,11 euro
DGD Colombia 141.970,28 euro

PREVENTIE EN GEZONDHEID
Risicobeheer en -preventie bij natuurrampen

DONOR LAND BEDRAG


Provincie Vlaams-Brabant Hati 20.000,00 euro
Stad Gent Sri Lanka 5.000,00 euro

Activiteitenrapport 2016 Handicap International


Gezondheid van moeder en kind

DONOR LAND BEDRAG


Directie-Generaal voor Ontwikkelingssamenwerking (DGD) Rwanda 215.198,27 euro
DGD Vietnam 178.569,39 euro
DGD Burundi 170.354,86 euro
DGD Democratische Republiek Congo 156.889,01 euro
DGD Laos 133.779,41 euro
Nationale Loterij van Belgi Vietnam 46.834,00 euro

Verkeersveiligheid

DONOR LAND BEDRAG


Directie-Generaal voor Ontwikkelingssamenwerking (DGD) Hati 261.559,60 euro
34
DGD Laos 215.420,08 euro
DGD Democratische Republiek Congo 163.645,17 euro
DGD Vietnam 42.563,24 euro

FYSIEKE REVALIDATIE

DONOR LAND BEDRAG


Directie-Generaal voor Ontwikkelingssamenwerking (DGD) Hati 397.585,08 euro
DGD Laos 223.585,99 euro
DGD Burundi 194.765,93 euro
DGD Democratische Republiek Congo 186.140,66 euro
DGD China 182.721,01 euro
DGD Bolivia 168.955,37 euro
DGD Rwanda 164.833,12 euro
DGD Colombia 96.913,22 euro

NOODHULP

DONOR LAND BEDRAG


Directie-Generaal voor Humanitaire Hulp (DGD) Sahelregio (Burkina Faso, Mali, Niger) 1.615.718,00 euro
Fondsen ingezameld door het Consortium 12-12 voor SOS Nepal Nepal 274.146,00 euro
DGD Syri 160.952,63 euro
DGD Gaza 47.121,00 euro
DGD Democratische Republiek Congo 39.788,53 euro

Activiteitenrapport 2016 Handicap International


35
NICOLAS AXELROD - HANDICAP INTERNATIONAL

Im Vanna
Slecht zien kan kinderen op school parten spelen. Ze kunnen het bord niet lezen en de lessen
niet meer volgen. Dit kan leiden tot leerachterstand en zelfs het opgeven van school. Terwijl een
simpele bril kan volstaan om de problemen op te lossen. Im Vanna, die slechtziend is, is n
van de kinderen die door Handicap International werd geholpen bij een project om het gewoon
onderwijs meer inclusief te maken. Ze kreeg ook een fiets om gemakkelijker op school te geraken.
Bedankt Educate a child
 Entra
 ETFO Humanity Fund
Fondation Libert sous lgide de la
AAN AL ONZE PARTNERS Fondation de Luxembourg
 Fondation du Mont Noir
IN 2016 Fondation Orange Mali
 Fondation Pacifique bleu
 Ford Foundation
 Frank J. Flaman Foundation
Internationale publieke GlaxoSmithKline
 Global fund
instellingen
 GOAL
 Golf Planet
E
 uropese Unie: DG DevCo, DG ECHO
 Help4People Foundation
V
 erenigde Naties: UNDP, UNFPA,
 Helpage International
UN-Habitat, UNHCR, UNICEF, UNMA,
 Helping Hand Foundation
UNOPS, OCHA, UNSCAR, WFP (WVP),
 IKEA Foundation Leden van de raad
WHO (WGO), UNWRA
Institut de la Banque Europenne
O
 verige: International Organization for van bestuur
dInvestissement
Migration, OPEC Fund for International
36 International Federation of the Red
Development (OFID)
Cross Minke De Smet
 Isaac Dreyfus-Bernheim Voorzitster
StiftungIslamic relief
Nationale publieke John A. Baldessari Endowment Fund of Olivier Champagne
the California Community Foundation Vicevoorzitter
instellingen
 John Baldessari Family Foundation
Andr Lallemand
M
 inisteries, ambassades en territoriale John Hopkins University
Penningmeester en
gebieden van: Australi, Belgi, John Snow, Inc.
vicevoorzitter
Canada, Duitsland, Finland, Frankrijk, Karuna charitable foundation
Groot-Brittanni, Ierland, Japan, Klaprozen voor Vrede Catherine Hock
Luxemburg, Mali, Monaco, Nederland, Koning Boudewijnstichting Secretaris
Nieuw-Zeeland, Noorwegen, Leaseplan
 Les Ateliers dAmazoni Greta Dereymaeker
Oostenrijk, Polen, Qubec, Senegal,
 Light for the World Graldine Jacquemin
Spanje, Verenigde Staten, Zweden,
 Loterie Romande Benot Smets
Zwitserland
 Mectizan Donation Program Koen Van den Broeck
 Medicor Foundation Leden
 Mines Advisory Group UK
Private stichtingen MISEREOR
en bedrijven National Alliance for Risk Reduction
and response Initiatives
A ccor Hotels Norwegian Refugee Council Verantwoordelijke uitgever:
 Action Contre la Faim uvre de secours national Grande Jean Van Wetter
 Adra UK Duchesse Charlotte
 Ajahma Charitable Trust OCP Foundation Redactie:
 Aktion Deutschland Hilft Options UK In Media Res,
 Anesvad Foundation Oxfam UK Griet Ryckeboer,
 Argidius Foundation Philip King Charitable Trust Aurore Van Vooren
 Asia Injury Prevention Foundation Plan International
Vormgeving: Beltza
 Association Colombe Blanche Population Services International
(chiqui@beltza.be)
 Association franaise contre les Questions.lu
myopathies Rozalia Stiftung Drukwerk: Nevelland
 Association pour la Mdecine et la Sanofi (werkplaats voor aangepaste
Recherche en Afrique Save the Children UK arbeid)
 Banque cantonale de Genve SEVENFRIDAY
 Bazar International Luxembourg Sofreco
 Belgische Nationale Loterij Subaru Schweiz AG
 Big Lottery Fund Start Network
 Terre des Hommes Wordt gratis verspreid.
 Blombank
 The Asfari Foundation Contacteer Handicap International
 Care
 The little one SA voor extra exemplaren.
 Catholic Relief Services
The Victor and Christine Anthony Une version franaise
 Chane du Bonheur
Family Foundation est disponible sur demande.
 Chambre Franaise de Commerce et
dIndustrie du Luxembourg UCB
 Comic Relief Unifor (Canadian Auto Workers)
 COOPI World Diabetes Foundation IBAN: BE80 0000 0000 7777
 Deutsche Telekom World Education BIC: BPOTBEB1
 Development Alternatives Inc. You and Me Community
 Dokters van de Wereld
 Drosos Foundation Alle particuliere donateurs www.handicapinternational.be
Noodhulp
Acties tegen mijnen en
explosieve wapens
Beleid en rechten voor
mensen met een handicap
Inclusie
Wereldwijd
Fysieke revalidatie
actief Preventie en gezondheid
Logistieke platformen
Het netwerk van
Handicap International

07

CANADA VERENIGD KONINRIJK BELGI


LUXEMBURG 09
Europa 08 DUITSLAND
ZWITSERLAND Centraal- en Oost-Azi
07 / Duitsland
44 42
08 / Frankrijk 41 / China
FRANKRIJK
09 / Oekrane 45 42 / Democratische
Volksrepubliek
30 41 Korea
43
Noord-Afrika 28 25
VERENIGDE STATEN 13
10 / Algerije 29
12 47 Zuid-Azi
11 / Libi 46
11
43 / Afghanistan
12 / Marokko 10 24 27
44 / Bangladesh
13 / Tunesi 45 56
44 53 52 45 / India
03 46 / Nepal
05 18 26 50
19 54 47 / Pakistan
20 49
06 40 48 / Sri Lanka
15
14 34 48
37
32
Zuidoost-Azi
16 17 22 Midden-Oosten
39 49 / Cambodja
02 24 / Egypte
21 35
04 38 25 / Irak
33 50 / Filipijnen
31 26 / Jemen 51 54 51 / Indonesi
West-Afrika 27 / Jordani
52 / Laos
14 / Benin 28 / Libanon
53 / Myanmar (Birma)
Zuid- en 15 / Burkina Faso 29 / Palestijnse Gebieden
01
Centraal-Amerika 36 30 / Syri
16 / Guinee-Bissau 23 54 / Oost-Timor
01 / Bolivia 17 / Liberia 55 / Thailand
02 / Colombia 18 / Zuidelijk, Centraal- en Oost-Afrika
Mali 56 / Vietnam
03 / Cuba 19 / 31 / Burundi
Niger
04 / Ecuador 20 / 32 / Centraal-Afrikaanse Republiek
Senegal
05 / Hati 21 / Sierra Leone 33 / Democratische Republiek
06 / Nicaragua Congo
22 / Togo
34 / Ethiopi
35 / Kenia
36 / Mozambique
Indische Oceaan
37 / Republiek van Zuid-Soedan
23 / Madagaskar
38 / Rwanda
39 / Somali (waaronder Somaliland en Puntland)
40 / Tsjaad
Handicap International Belgi

PHILIPPE DE POULPIQUET - HANDICAP INTERNATIONAL


Gewijde-Boomstraat 44 bus 1
1050 Brussel, Belgi
Tel: +32 (0)2 280 16 01
Fax: +32 (0)2 230 60 30
info@handicap.be

www.handicapinternational.be