Vous êtes sur la page 1sur 15

LESSON EXEMPLAR SA FILIPINO 11

Pagbasa at Pagsusuri ng Ibat Ibang Teksto Tungo sa Pananaliksik


Paksang Aralin: PAGBUO NG TENTATIBONG BALANGKAS

Pamantayang Pangnilalaman : Nakasusunod sa pamantayan ng pagsulat ng masinop


na pananaliksik
Pamantayang Pagganap : Nakapagpapamalas ng kasanayan sa pananaliksik sa
Filipino batay sa kaalaman sa oryentasyon, layunin, gamit, metodo, at etika ng
pananaliksik

I. LAYUNIN:
A. Nabibigyang kahulugan ang mga konseptong kaugnay ng pananaliksik ( Halimbawa:
balangkas konseptwal, balangkas teoretikal, datos, emprikal, atbp.) F11PT- IVcd-89
a.1. Natutukoy ang kahulugan ng mga konseptong kaugnay sa pagbuo ng tentatibong
balangkas.
a.2.Naiisa-isa ang kahalagahan ng pagbuo ng balangkas sa pagsulat ng isang
pananaliksik.
a.3.Nakabubuo ng isang tentatibong balangkas.

Paksa : Pagsulat ng Tentatibong Balangkas


Saggunian : ( https://prezi.com> paggawa-ng-balangkas )
https://www.google.com.ph/amp/s/bryanmuertequedotcom.wordpre
ss.com/2012/02/27/mga-masamag-epekto-ng-paninigarilyo/amp/
http://emmarflojo2892.blogspot.com/2012/08/sanaysay.html
http://sanaysay-filipino.blogspot.com/2012/08/sanaysay-tungkol-sa-
pagbabago.html
http://sanaysay-filipino.blogspot.com/2011/07/sanaysay-sa-filipino-
pananaliksik.html
Pinagyamang Pluma Pagbasa at Pagsusuri sa Ibat ibang Teksto
Tungo sa Pananaliksik, pahina 160 ,
Kagamitan : laptop,projector,aklat,
LESSON EXEMPLAR SA FILIPINO 11
Pagbasa at Pagsusuri ng Ibat Ibang Teksto Tungo sa Pananaliksik
Paksang Aralin: PAGBUO NG TENTATIBONG BALANGKAS

II. PAGPAPALAWAK NG ARALIN:


A. PAGGANYAK
Pangkatin ang klase sa apat. Bigyan ang bawat pangkat ng 10 bond paper, gamit
ang mga ito bubuo sila ng isang matatag na tore na tatayo sa loob ng tatlong
minuto.

Sagutin ang mga sumusunod na katanungan.


1. Naging mahirap ba para sa inyo na buuin ang tore? Ipaliwanag.
2. Ano-ano ang mga naobserbahan ninyo habang binubuo ang tore?
3. Sa inyong palagay, ano ang mangyayari sa tore kung hindi
matatag ang balangkas nito?

B. PAGLALAHAD NG ARALIN

Pagtalakay sa aralin Pagbuo ng Tentatibong Balangkas gamit ang powerpoint


presentation.
PAGBUO NG TENTATIBONG BALANGKAS
BALANGKAS

Ito ay maliit na yunit na nagsisilbing pundasyon ng isang sulatin

Ito ang nagsisilbing skeleton ng isang sulatin.

PAGBABALANGKAS

Ang paggawa ng pattern kung saan nakapaloob ang mga masinsing


detalye, ideya, at pangyayari na gagamiting kasangkapan sa sulatin

KAHALAGAHAN NG PAGBABALANGKAS

Pag-uugnay ng mga ideya

Gabay sa pagsusunud-sunod ng mga ideya at paglapat ng sulatin

Sistema ng paghahanay-hanay ng mga kaisipan

Overview para sa buong sulatin

URI NG BALANGKAS
LESSON EXEMPLAR SA FILIPINO 11
Pagbasa at Pagsusuri ng Ibat Ibang Teksto Tungo sa Pananaliksik
Paksang Aralin: PAGBUO NG TENTATIBONG BALANGKAS

1. BALANGKAS NA PAPAKSA

- Gumagamit ng kaunting salita lamang o parirala, dito makikita ang


paggamit ng keywords
Hal.

I.Halaga ng Iisang Wikang Filipino

A. Sagisag ng bansa

B. Buklod ng pagkakaunawaan

2. BALANGKAS NA PANGUNGUSAP

- Buong pangungusap ang gamit para sa pag-uugnay ng mga ideya


Hal.

I.Ang Pagkain ng Gulay ay Mahalaga

A. Masustansya ang mga gulay

B. Madali lamang itanim at lutuin ang mga ito


3. BALANGKAS NA PATALATA

-patalata ang paraan ng pag-aayos ng mga ideya

-Ito ang uri ng balangkas na hindi madalas gamitin

ANYO NG BALANGKAS

LETRA-BILANG ANYO

I.Edukasyon

A. Paraan

1. Sa Paaralan

2. Sa Kapaligiran

B. Kahalagahan

1. Para sa Kaisipan
LESSON EXEMPLAR SA FILIPINO 11
Pagbasa at Pagsusuri ng Ibat Ibang Teksto Tungo sa Pananaliksik
Paksang Aralin: PAGBUO NG TENTATIBONG BALANGKAS

2. Para sa Katauhan

LETRA-BILANG ANYO

I.Pangunahing Paksa

A. Pantulong na Paksa

1. Mahalagang detalye ng A

2. Mahalagang detalye ng A

KATEGORYA NG BALANGKAS

1. DIVISYON- pinanandaan ng mga bilang Romano (I, II, III...)

2. SUBDIVISYON- pinananandaan ng mga malalaking titik ng


alpabeto ( A, B, C..)

3. SEKSYON- pinananandaan ng bilang Arabiko ( 1, 2, 3....)

PARAAN NG PAGBABALANGKAS

1. Hanapin o alamin ang pangunahing diwa ng buong seleksyon.

2. Isulat ito bilang pinakapamagat ng balangkas

3. Isulat ang pangunahing diwa ng bawat talata na bumubuo sa


seleksyon
4. Gamitin ang Roman Numerals ( I, II, III...) sa pagsulat ng
pangunahing diwa o paksa

5. Gamitin ang malaking letra sa pagsulat ng unang salita at lahat ng


mahahalagang salita ng bawat pangunahing diwa

6. Maglagay ng tuldok pagkatapos ng roman numerals at malaking


LESSON EXEMPLAR SA FILIPINO 11
Pagbasa at Pagsusuri ng Ibat Ibang Teksto Tungo sa Pananaliksik
Paksang Aralin: PAGBUO NG TENTATIBONG BALANGKAS

letra

7. Isulat nang may pasok sa ilalim ( indention) ng pangunahing


diwa ang mga kaugnay na paksa

8. Gamitin ang malaking letra (A, B, C...) sa bawat kaugnay na paksa


(sub-topic)

9. Gamitin ang arabic numerals (1, 2, 3..) sa unahan ng mga detalye


na sumusuporta sa kaugnay na paksa

10. Isulat ito nang may pasok sa ilalim ng kaugnay na paksa. Simulan
ito sa malaking letra

GABAY SA PAGBABALANGKAS

1. Sa paggawa ng balangkas, tanungin mo muna ang iyong sarili


kung paano mo maaayos sa mga grupo o mauuri ang mga
pangunahing ideya (titulo o pamagat) na nasasaisip mo.

2. Palawakin ang mga ideyang itosa pamamagitan ng pag-iisip ng


mga detalye o subtopics sa bawat grupo.
3. Ang mga pangunahing ideya na pinagsama-sama ay mga
impormasyon o data na magkakapareho o magkakatulad.

C. PAGPAPAYAMAN NG TALASALITAAN
Bumuo ng salita mula sa mga titik sa loob ng kahon at bigyan ito ng kahulugan.
A A
S U N
U G G
P P N

1. _____________
LESSON EXEMPLAR SA FILIPINO 11
Pagbasa at Pagsusuri ng Ibat Ibang Teksto Tungo sa Pananaliksik
Paksang Aralin: PAGBUO NG TENTATIBONG BALANGKAS

S S
N O Y
I U I
D V B

2. ____________

D V S N
I Y I O

3. ______________

E S K Y
O S N

4. ________________

K S A A P

5. ________________

B G K
A N A

L A S

6. _______________

Mga Sagot:
1. Pangungusap
2. Subdivisyon
LESSON EXEMPLAR SA FILIPINO 11
Pagbasa at Pagsusuri ng Ibat Ibang Teksto Tungo sa
Pananaliksik
Paksang Aralin: PAGBUO NG TENTATIBONG BALANGKAS

3. Divisyon
4. Seksyon
5. Paksa
6. Balangkas

C. PAG-UNAWA SA BINASA
1. Sa tulong ng Concept Map, ibigay ang kahulugan ng Balangkas.

PAGBABALANGKAS

2. Paghambingin ang mga uri ng pagbabalangkas at ang mga katangian


nito sa tulong ng dayagram.

3. Isa-isahin ang mga kategorya at katangian sa pagbuo ng balangkas,


gamit ang table sa ibaba.

KATEGORYA KATANGIAN
1.
2.
3.
LESSON EXEMPLAR SA FILIPINO 11
Pagbasa at Pagsusuri ng Ibat Ibang Teksto Tungo sa
Pananaliksik
Paksang Aralin: PAGBUO NG TENTATIBONG BALANGKAS

4. Sa pamamagitan ng ladder organizer, itala ang mga pamamaraan sa


pagbuo ng balangkas.

III. MGA GAWAIN


A. PANGKATANG GAWAIN I
Ayusin sa pabalangkas na paraan ang klastering na ito.

Pagiging
Sakit sa
bayolente
Kanser emosyon

EPEKTO Kagustuhang
Shabu mapabilang sa
barkada
DAHILAN
Cocaine URI DROGA NG Pagtakas sa
PAGGAMIT problema

Marijuana Masamang
SOLUSYON kapaligiran at
lipunan

Pakikibahagi Pagkakaroon ng
sa mga Pagpasok sa ugnayan sa
gawaing may Rehabilitation Diyos
kinalaman sa Center
isports
LESSON EXEMPLAR SA FILIPINO 11
Pagbasa at Pagsusuri ng Ibat Ibang Teksto Tungo sa
Pananaliksik
Paksang Aralin: PAGBUO NG TENTATIBONG BALANGKAS

B.PANGKATANG GAWAIN 2
Bumuo ng balangkas ng tekstong inyong babasahin.
Pangkat 1.
Lahat tayo ay may patutunguhan kung anuman ang ating adhikain sa buhay.
Mapasama man ito o mapabuti ang ating kinanalagyan ay dulot ito ng ating
pakikipagsapalaran sa buhay. Ang mahalaga sa ating paglalakbay ay may
patutunguhan tayo. Natututo tayo sa pakikipagsapalaran at natututo tayo sa
ating mga pagkakamali. Ayaw naman natin sa mga pagkakamaling iyon ay ating
nauulit dahil na rin sa ating pagpupursige na malagpasan kung anuman ang
ating balakin sa ating buhay. Hindi natin alam at di tayo sigurado sa mga bagay
na ating pinag-aalinlangan. Marahil nakadarama tayo ng kawalang
kasiguraduhan sa ating mga ginagawa dahil hindi natin pinagbubuti ang ating
mga ginagawa.

Tayo ang gumagawa ng sarili nating patutunguhan, natututo tayo na


mag-isa at humakbang para sa sarili nating kapakanan. Walang Gawain at
bagay na sadyang itinakda para sa atin. Kailangan nating kumilos para
magkaroon ng katuparan ang ating mga pangarap at kapalaran. Sino bang tao
ang nakakaalam ng kanyang kapalaran? Wala! Walang nakakaalam ng mga
pangyayari sa darating na bukas. Kung gusto nating makadama ng
kaginhawaan hindi tayo aasa sa gawain ng iba bagkus ating paghirapan ang
mga bagay na gusto nating makamtam. Hindi lalapit sa atin ang mga bagay na
ating gugustuhin, sadya itong pinagpapawisan para makadama tayo ng
kaginhawaan. Bastat lagi nating iisipin na walang bagay na sadyang inilaan sa
atin ng Panginoon.

Ang bawat bagay dito sa mundo ay hindi makukuha kung hindi mo


pinaghihirapan. Katulad na lamang ng kasaganaan sa buhay. Hindi natin
makakamtan kung hindi tayo kikilos. Nagtatrabaho nga tayo kung ang lahat ng
ating pinaghihirapan ay nalulustay lagi sa sugal at bisyo na kung anuman ay
wala ring magyayari. Isipin na lang natin ang ating mga mahal sa buhay, sa halip
na pambili na lamang ng pagkain ng pamilyay ginagastos sa wala namang
kwentang bagay. Ang buhay nga ay parang sugal kailangan mong makipagbuno
sa hamon ng kapalaran bago ka makalalasap ng buhay na kaginhawaan.
Masinop at masipag lamang ang nagkakamit ng tagumpay dahil ang adhikain
nilay tunay na pinaninindigan sa buhay. Kaya ang lahat ng bagay ay sadyang
nakadepende kung anong aksyon ang ating gagawin. Ang kailangan lang ay
maniwala tayo sa ating sarili na kaya natin ang mga bagay na sadyang
LESSON EXEMPLAR SA FILIPINO 11
Pagbasa at Pagsusuri ng Ibat Ibang Teksto Tungo sa
Pananaliksik
Paksang Aralin: PAGBUO NG TENTATIBONG BALANGKAS

nagpapahirap sa atin. Kaya natin ito kaibigan!


MANIBELA
Sanaysay ni Emmar C. Flojo
http://emmarflojo2892.blogspot.com/2012/08/sanaysay.html

Pangkat 2.
Pagbabago sa Iyong Buhay
ni: Bernadette Biko

Maraming dahilan ang makapagtutulak sa iyo sa isang konklusyon na,


kailangan kong baguhin ang aking buhay. Ang isa sa mga dahilan na
magtutulak sa atin na magbago ay ang ating trabaho. Kadalasan,
nararamdaman natin na tayo ay nahihirapan sa ating mga gawain at trabaho.
Nararamdaman din natin na tayo ay nagtatrabaho ng sobra kaysa sa ating dapat
na gawin. Isa ring halimbawa ng maaaring maging dahilan na gusto nating
mabago ang ating buhay ay dahil sa hindi magandang relasyon. Maaaring sa
simula, ang isang relasyon ay kaaya-aya, ngunit sa katagalan, ito ay
humahantong sa isang hindi magandang pangyayari. Kapag nangyari ito, maiisip
natin na kailangan na talaga ng pagbabago. Ang pangatlong maaaring maging
dahilan ay ang damdamin sa iyong kalooban na mayroon isang bagay na dapat
baguhin sa iyong pag-uugali, o pagbabawas ng timbang o isang pisikal na
katangian. Sanaysay sa Filipino.

Ang lahat ng ito ay magagandang dahilan upang baguhin ang iyong sarili o ang
iyong buhay. Ngunit, may mga hadlang na maaaring makasalubong kung
susubukan mong magbago. Ang pagbabago sa iyong trabaho o paghahanp ng
ibang mapagkakakitaan ay maaaring maging sanhi ng problema sa pera at
panggastos. Ang pagbabago sa isang relasyon ay maaaring magbunga ng sakit
ng damdamin sa iyong kapareha. At kung nagbabalak magbago sa sarili, may
mga hadlang din na maaaring maging dahilan upang hindi matuloy ang iyong
mga balakin. Kailangan ang matinding determinasyon at kagustuhan upang
mapaglabanan ang mga hadlang na makakasalubong sa iyong pagbabago.
Kailangang pag-aralan ang pagiging matatag at matibay upang maipanalo ang
mga plano. Sanaysay sa Filipino.
LESSON EXEMPLAR SA FILIPINO 11
Pagbasa at Pagsusuri ng Ibat Ibang Teksto Tungo sa
Pananaliksik
Paksang Aralin: PAGBUO NG TENTATIBONG BALANGKAS

Ang mga pagbabagong nais mong matamo ay maaaring maisakatuparan,


kailangan lamang ang positibong pananaw. Ang isang hakbang na maaaring
gawin ay ang ilista ang mga pagbabagong gusto mong makamit. Tingnan at
basahin ang mga ito sa tuwina upang maitimo sa iyong isipan ang mga
pagbabagong ito. Ito ay magsisilbing paalala sa iyong sarili na ikaw ay
determinadong magbago at tumahak sa isang matuwid na daan. Isang
magandang ideya rin naman na humingi ng tulong at suporta sa iyong pamilya at
mga kaibigan o sa mga taong iyong pinagkakatiwalaan. Ang katotohanan na
may mga taong nasa iyong likod upang umalalay ay isang magandang
inspirasyon upang ipagpatuloy ang iyong mga plano. Maaari mo ring isulat sa
isang papel ang iyong mga natapos na o mga accomplishments para magsilbing
inspirasyon na ipagpatuloy din naman ang iyong mga nasimulan. Sanaysay sa
Filipino.

Kapag nasimulan na ang iyong mga balakin, ihanda ang iyong sarili sa anumang
mga hadlang na maaaring mangyari. Ang mga hadlang na ito, maging tao, bagay
man o pangyayari ay maaaring maging dahilan ng iyong pagsuko at
kalungkutan. Kailangan mong isipin lagi ang iyong kagustuhang magbago.
Gagawin mong magbago kahit na ano ang mangyari. Isang magandang hakbang
ang pananatili sa magandang pananaw sa buhay upang maisakatuparan ang
iyong mga kagustuhan na walang natatapakan na sino man.
http://sanaysay-filipino.blogspot.com/2012/08/sanaysay-tungkol-sa-
pagbabago.html

Pangkat 3.
Mga Dahilan Kung Bakit Nalululong ang Tao sa Alak

Ang alak o ang pag-inom nito nang labis ang isa sa mga itinuturing na
pinakapalasak na uri ng addiction sa ating lipunan ngayon. Kasunod sa
pagkakalulong ng maraming indibidwal sa mga ipinagbabawal na gamot, ang
alak ang sumunod na dahilan kung bakit tila isang sakit na dumadapo sa mga
matatanda, maging sa mga kabataan, ang malakas na pagkahaling dito.

Ayon sa mga pag-aaral na ginawa ng mga doktor, ang alak, bagaman alam ng
marami ang masasamang epekto, ay patuloy pa ring tinatangkilik ng mga Filipino
LESSON EXEMPLAR SA FILIPINO 11
Pagbasa at Pagsusuri ng Ibat Ibang Teksto Tungo sa
Pananaliksik
Paksang Aralin: PAGBUO NG TENTATIBONG BALANGKAS

sa kasalukuyan. Ito ay paulit-ulit na inaabuso at walang patumanggang


ginagamit nang labis sa nararapat. Sa ganitong sitwasyon, maraming tao ang
nahuhumaling dito, dahilan upang lalo pang dumami ang mga masasamang
epekto naibubungang nito sa kalusugan, buhay at pagkatao ng isang nilalang.

Maraming dahilan kung bakit nahuhumaling ang isang tao sa alak o alcohol. Ang
mga inuming nakalalasing ay palasak na naibebenta at legal na nabibili kahit na
saan ka man magpunta. At dahil legal ito sa ating sosyedad, ito ay kadalasang
nagiging sentro ng mga pagdiriwang o anumang pagpupulong, malaki man o
maliit, sa ating bansa. Bata man o matanda, madalas itong ginagawang libangan
at ginagamit upang mas maging masaya ang anumang pagtitipon. Isa rin sa
dahilan ng pagkakalulong ng isang tao sa alcohol ay ang pagiging legal nito sa
kanyang paligid. Malaya itong nakikita at nai-po-promote sa radio at telebisyon
maging sa mga babasahin. Naipadadala nito ang mensaheng ayos lamang ang
uminom nito at isinasaisantabi na ang mga masasamang elektong naidudulot
nito sa isang tao.

At dahil malayang maibebenta at mabibili kahit na saang lupalop ng mundo,


Malaya rin itong mabibili ng mga kabataan lalo na sa kanilang estado ng
pagiging kuryosidad. At mamamalayan na lamang, dahil sa patuloy na pag-inom
at pag-abuso nito, isa nang ganap na addiction ang kanyang nakagawian.

Ang pamilya ay isa ring dahilan kung bakit nagkakaroon ng problema. Ang mga
miyembro ng pamilya na halos ay walang pakialam sa kanilang mga kasama ay
siyang nagbubunga ng pagkawalang bahala ng mga taong umaabuso nito.
Maaaring maraming pampamilyang suliranin ang isang tao kung kaya naman
ibinabaling na lamang niya ang kanyang atensyon sa pag-inom ng alak upang
malimot ang kaniyang mga problema sa pamilya.

Marapat lamang na bigyan ng pansin ang anumang problema tungkol sa alcohol.


Ang mga maliliit na bagay na maaaring magdulot na mas malalaking problema
sa hinaharap ay kailangan mabigyan kaagad ng sapat na solusyon upang hindi
na lumawak. Kailangan ang isang malawak na pananaliksik tungkol sa bagay na
ito. Makatutulong ang pagbabasa ng mga sanaysay tungkol sa mga kabataang
nalululong sa alak (drinking problems of youth). Magiging mas madali ang
pagsugpo sa maliliit na problema kaysa sa hayaan na lamang itong lumaki at
lumalala.

http://sanaysay-filipino.blogspot.com/2011/07/sanaysay-sa-filipino-pananaliksik.html
LESSON EXEMPLAR SA FILIPINO 11
Pagbasa at Pagsusuri ng Ibat Ibang Teksto Tungo sa
Pananaliksik
Paksang Aralin: PAGBUO NG TENTATIBONG BALANGKAS

Pangkat 4.
CIGARETTE SMOKING IS DANGEROUS TO YOUR HEALTH.
Ang paninigarilyo ang nakasasama sa iyong kalusugan sa maraming paraan.
Ang mga epektong ito ang dahil sa ibat ibang lason na nasa sigarilyo, gaya ng
nicotine ( isang nakakaadik na kemikal), carbon monoxide ( na siya ring kemikal
na nasa tambutso ng mga sasakyan), hydrogen cyanide ( kemikal na nasa mga
bomba), at iba pa. Suma total, may 400 na ibat ibang uri ng lason sa karaniwang
sigarilyo.
Isa-isahin natin ang mga masamang epekto ng paninigarilyo. Pinakasikat
sa kanilang lahat ay ang lung cancer o kanser sa baga. Mahigit 80 % porsyento
ng lahat ng lung cancer ay maiuugnay sa paninigarilyo. At hindi lamang kanser
sa baga ang hatid ng yosi. Marami pang ibang kanser ang maaari ng maidulot ng
paninigarilyo, gaya ng kanser sa bibig at lalamunan, kanser sa pantog, kanser sa
bato, kanser sa tiyan, kanser sa matris, at iba pa.
Hindi lamang kanser ang dulot ng paninigarilyo, itoy nagpapataas ng
probabilidad na magkaroon ng atake sa puso ( heart attack) at iba pang uri ng
sakit sa puso at mga ugat ng dugo ( vascular diseases).
Ang paninigarilyo ay sanhi rin ng COPD, isang malubhang sakit sa baga
na may sintomas ng ubo, plema, hapo, hirap sa paghinga, at panghihina.
Pinapalala rin ng sigarilyo ang iba pang mga sakit sa baga gaya ng hika (
asthma).
Sa mga babae, ang paninigarilyo habang buntis ay maaaring makasira sa
pagbubuntis at panganganak; maaaring maagasan o mapaaga ang
panganganak ng sanggol at magdulot sa kaniyang kamatayan. Sa mga lalaki
naman, ang pagyoyosi ay maaaring magdulot sa pagkabaog, kawalan ng
abilidad na patigasin ang ari ( impotence), at kanser ng ari ng lalaki ( penile
cancer).
Iisa ang mabigat na mensahe ng lahat ng katotohanang ito; Tigilan na ang
paninigarilyo!
https://www.google.com.ph/amp/s/bryanmuertequedotcom.wordpress.com/2012/
02/27/mga-masamag-epekto-ng-paninigarilyo/amp
LESSON EXEMPLAR SA FILIPINO 11
Pagbasa at Pagsusuri ng Ibat Ibang Teksto Tungo sa
Pananaliksik
Paksang Aralin: PAGBUO NG TENTATIBONG BALANGKAS

C.PAGLALAHAT
Gamit ang rebentador, isulat sa metacards ang mga dapat tandaan sa pagbuo
ng Tentatibong Balangkas.

Dapat tandaan sa
A. PAGLALAPAT
pagbuo ng tentatibong
balangkas

C.PAGLALAPAT
Paano mo magagamit ang pagbabalangkas sa pagbuo ng isang
organisadong pananaliksik? Magbigay ng limang paraan.
1. __________________________________________________________
2. __________________________________________________________
3. __________________________________________________________
4. __________________________________________________________
5. __________________________________________________________
LESSON EXEMPLAR SA FILIPINO 11
Pagbasa at Pagsusuri ng Ibat Ibang Teksto Tungo sa
Pananaliksik
Paksang Aralin: PAGBUO NG TENTATIBONG BALANGKAS

D. PAGTATAYA
Bumuo ng balangkas ng sulating magpapakilala sa iyong sarili. Maaring
hatiin ang balangkas na ito sa introduksyon, katawan, at kongklusyon.

____________________________
Pamagat
Introduksyon:

I. _______________________________________________
II. _______________________________________________
Katawan :

I. _______________________________________________
A. _____________________________________________
B. _____________________________________________
II. _______________________________________________
A. _____________________________________________
B. _____________________________________________
III. _______________________________________________
A. _____________________________________________
B. _____________________________________________
Kongklusyon :

I. _______________________________________________
II. _______________________________________________
RUBRIKS SAPAGMAMARKA

Organisasyon..................... 5
Nilalaman..................... 3
Kalinisan ng Awtput.......... 2
Kabuuan ...........................10 puntos

Inihanda nina:
CATHERINE O. CANILAO- DIVISION OF PAMPANGA
CRISCEL S. CACHUELA- DIVISION OF NUEVA ECIJA