Vous êtes sur la page 1sur 6

LESSON EXEMPLAR SA FILIPINO 11

Pagbasa at Pagsusuri ng Ibat Ibang Teksto Tungo sa Pananaliksik


Paksang-Aralin: Pagbuo ng Konseptong Papel

I. MGA LAYUNIN:
Ang mga mag-aaral ay inaasahang:
Nabibigyang kahulugan ang mga konseptong kaugnay ng pananalikisk
F11PT-IVcd-89

Naiisa-isa ang mga hakbang sa pagbuo ng konseptong papel;

Nakasusulat ng isang konseptong papel na may paksang Ang Kabataang


Pilipino sa Makabagong Teknolohiya.

Paksang Aralin
PAGBUO NG KONSEPTONG PAPEL

Mga Sanggunian/Sanggunian:
Javier, Nina Lilia R. et al.,PAGBASA AT PAGSUSURI NG IBAT
IBANG TEKSTO TUNGO SA PANANALIKSIK. Quezon City:
St. Andrew Publishing House. ph. 165-168.

www.slideshare.net/mobile/iharrtdenzelflores/konseptong-papel-
filipino

www.Scribd.com/mobile/doc/78237317/Pagbuo-Ng-Konseptong-
Papel

Mga Kagamitan:
powerpoint presentation,

projector

laptop

kopya ng teksto

II. PAGPAPALAWAK NG ARALIN:


A. PAGGANYAK
Ang guro ay magpapakita ng ibat ibang napapanahong isyu gamit
ang concept map.
Matinding
trapiko
kahirapan

droga

kriminalidad

korupsyon
Maagang
pagbubuntis
EJK

Tanong:
1. Anong apat na letrang salita ang maiiugnay sa mga nakasulat sa bilog
ng concept map?

Iuugnay ng guro ang kasagutan ng mag-aaral sa araling


tatalakayin.

Hihingan ng ideya ng guro ang mag-aaral tungkol sa


konseptong papel.

E. Malayang Talakayan

Sa pamamagitan ng power point presentation tungkol sa Konseptong Papel


bilang bahagi ng pagsulat ng pananaliksik magkakaroon ng malayang talakayan ang
klase. (Guro=mag-aaral=kapwa-mag-aaral)

PAGBUO NG KONSEPTONG PAPEL

Mula sa iyong nabuong paksa, pahayag ng tesis, at balangkas ay maaari ka na ngayong bumuo
ng iyong konseptong papel. Sa pamamagitan nitoy mailalahad mo ang magagawa mo upang
mapatunayan ang iyong paksa at pahayag ng tesis. Samakatwid, ito ang magsisilbing proposal para sa
gagawin mong pananaliksik.
Makatutulong ang konseptong papel upang lalong magabayan o mabigyang-direksiyon ang
mananaliksik lalo na kung siyay baguhan pa lang sa gawaing ito. Bago pa man kasi niya gawin ang
malalimang pagsisiyasat o pagpapatunay sa pamamagitan ng mga nakalap na ebidensya ay
magkakaroon na siya ng pagkakataong maipakita o mailahad kung ano ang mangyayari. Sa
pamamagitan nitoy maalaman agad ng guro ang tunguhin o direksiyon na ninanais niya para sa
sulatin. Makapagbibigay agad ng feedback, mungkahi o suhestiyon ang guro kung sakaling may mga
bahagi sa konseptong papel na kailangang maisaayos pa.
Ayon kina Constantino at Zafra (2000), may apat na bahagi ang konseptong papel na buinubuo
ng rationale, layunin, metodolohiya, at inaasahang output o resulta.
1. Rationale- Ito ang bahaging nagsasaad sa kasaysyan o dahilan kung bakit napiling talakayin ang
paksa. Mababasa rito ang kahalagahan at kabuluhan ng paksa.
2. Layunin- Dito naman mababasa ang hangarin o tunguhin ng pananaliksik base sa paksa.
3. Metodolohiya- Ilalahad dito ang pamamaraang gagamitin ng mananaliksik sa pangangalap ng
datos gayundin ang paraang gagamitin sa pagsusuri naman niya sa mga nakalap na impormasyon.
May ibat ibang paraan ng pangangalap ng datos o impormasyon. Ang pinakakaraniwang paraan
ay ang tinatawag na literature search kung saan ang mananaliksik ay naghahanap ng impormasyon o
datos sa mga kagamitan nasa aklatan at internet. Gayunpamay madalas hindi sapat ang impormasyon
o datos na makukuha sa nasabing paraan depende sa layunin, uri, gamit, at larangan kung saan
kabilang ang paksang sinasalikisik. Kaya naman, may mga mananaliksik na nangangailangang
magsagawa ng oserbasyon at pagdodokumento ng mga naobserbahan, surbey sa pamamagitan ng
pag-iinterview o sa pamamagitan ng survey form o questionnaire, one-on- one interview sa mga taong
may awtoridad at primaryang makapagbibigay ng impormasyong kinakailangang makuha, o focused
group discussion, at iba pa o kombinasyon dalawa o higit pang paraan upang higit pang mapagtibay
ang kanilang argumento o pagpapatunay sa kanilang tesis.
Kapag nakalap na ang mga datos ay may ibat ibang paraan ng pagsusuri o pagbibigay-
kahulugan o interpretasyon sa mga ito. Maaaring magamit dito ang mga paraang tulad ng empirical,
komparatibo, interpretasyon, pagsusuri sa kahulugan, at iba pa.
4. Inaasahang output o resulta- Dito ilalahad ang inaasahang kalalabasan o magiging resulta ng
pananaliksik o pag-aaral. Dahil patuloy pa rin ang pangangalap ng impormasyon ay maaaring
magkaroon pa rin ng pagbabago ang inaasahang resulta sa pinal na papel depende sa kalalabasan
ng pagkalap ng datos.
-Halaw mula sa PLUMA ni Alma M. Dayag
Halimbawa ng Konseptong Papel

PANAGBENGA: ISANG KULTURA AT EKONOMIKONG PAGSUSURI


(Konseptong Papel)

Ni Crisanto S. Salamat
U.P. Baguio

Hindi lingid sa ating kaalaman ang malawakang paglaganap ng globalisasyon at


komersyalisasyon sa ating bansa. Ito ay mararamdaman sa halos lahat ng panig ng Pilipinas,
particular na ang Baguio na isa sa mga maunlad na lungsod sa bansa. Ang Baguio ay isa sa mga
paboritong bakasyunan ng mga turista dahil sa magnada nitong klima. Tinagurian din itong
Summer Capital ng Pilipinas. Ipinagmamalaki rin ng Baguio ang Panagbenga o Flower Festival
na dinarayo ng mga turista. Tampok ditto Ang parade ng ibat ibang bulaklak na tanim sa Baguio.
Ngunit nababahiran ito ng komersyalisasyon na lagging dala ng turismo sa ibang lugar. Sa halip na
isang cultural na pagdiriwang ay nagiging isang komersyal na Gawain ito. Sa ganitong pangyayari
ay unti-unting namulat ang tradisyon kasama ang kultura sa oryentasyong pagkamal ng salapi kapalit
ng pananatili ng katutubong kultura. Ang panagbenga ay isang malinaw na resulta ng
komersyalisasyon.

Pangunahing layunin ng papel na ito, na ipakita sa mga mamamayan ang tunay na kaganapan
at kalagayan ng Cordillera (sa perspektiba ng lungsod ng Baguio) na ikinukubli ng Masaya at
magarbong pagdiriwang ng Panagbenga . pangalawa, ay upang bigyang katwiran kahit na ito sa
konteksto ng naabuso at nabubusabos na katutubong kultura ng mga Cordillera na minana pa nila sa
kanilang ninuno.

Tiyak na layunin ng papel na (a) Tukuyin ang pag-unlad ng Baguio mula sa panahon ng
Kastila hanggang sa kasalukuyan; (b) Tiyakin ang kasaysayn ng Panagbenga at komersyalismong
nangyayari rito; (c) Suriin ang epekto ng komersyalisasyong ito at lungsod; (d) Tukuyin ang mga
maaaring hakbang para lutasin ang problema.

Magpopokus ang papel na ito sa kultura at ekonomikal na aspekto ng Baguio kasama ng


Panagbenga at ang epekto ng lumalaganap na komersyalisasyon. Mithiin ng pag-iinterbyu,
pagsasalikisik sa aklatan, mga artikulo at pahayagan, pagkuha ng opinion at pananaw ng iba, kasama
ang kaunting paghahanap ng datos sa internet, na maipakita at malinawan ang tunay na kalagayan ng
Panagbenga sa aspektong cultural at ekonomikal. At upang Makita rin ang epekto bng
komersyalisasyobn sa lungsod ng Baguio, kultura at sa mga taong nakakasaksi ng Commercialiazed
Panagbenga.

Isang 20-25 pahinang papel, double-spaced, ang inaasahang mabubuo ng pananaliksik na


tutukoy sa huli sa mga hakbang tungo sa paglutas sa problema ng komersyalisasyon ng Panagbenga.
Lalagyan din ito ng 2-3 apendiks na bubuuin ng mga litrato at ilang dokumento.
-Halaw mula sa Pagbasa at Pagsusuri ng Ibat Ibang Teksto Tungo sa Pananaliksik (Batay sa K-12 Kukulum)
Panuto: Sagutin ang sumusunod na katanungan.

1. Ano ang konseptong papel? Bakit mahalaga ang konseptong papel sa isang
pananaliksik?
2. Ano-ano ang mga hakbang sa pagbuo ng konseptong papel?
3. Bakit mahalaga ang konseptong papel sa isang pananaliksik?
4. Dapat bang isaalang-alang ang pagpaplano ng metodolohiya sa
pananaliksik?Bakit?
5. Tukuyin ang mga sumusunod batay sa binasang teksto:
5.1 Rationale
5.2 Layunin
5.3 Metodolohiya
5.4 Awtput

III. MGA GAWAIN


A. PANGKATANG GAWAIN
Panuto: Ipapangkat ang klase sa apat. Mula sa pangganyak, pumili ng isang
isyung panlipunan at punan ang talahanayan sa ibaba upang makabuo ng
isang konseptong papel. Ipaulat sa bawat pangkat ang kanilang ginawa.

PAKSA:

BAHAGI NG TARGET NA NAPALOOB


KONSEPTONG PAPEL

RATIONALE

LAYUNIN

METODOLOHIYA
INAASAHANG AWTPUT
O RESULTA

MGA PAMANTAYAN SA PANGKATANG GAWAIN


Puntos
Pag-uulat o Presentasyon =10
Kaisahan =10
Nilalaman =15
Kaayusan =15
Kabuuan: =50

B. PAGLALAHAT (Journal Notebook)


Panuto: Isulat sa journal notebook ang sagot sa tanong na ito:
Kung ikaw ang guro ng mga bagong mananaliksik, pabubuoin mo pa
ba ng konseptong papel ang iyong mga mag-aaral bago ang malawakang
pangangalap ng datos at pagsulat sa kabuoan ng papel? Bakit oo o bakit
hindi?

Tatawag ang guro ng ilang mag-aaral upang ibahagi ang kanilang


kasagutan.

PAGLALAPAT
Panuto: Sumulat ng isang konseptong papel na may paksang Ang
Kabataang Pilipino sa Makabagong Teknolohiya. Ipakita muna ang
balangkas ng pagkakabuo nito batay sa mga bahagi ng konseptong papel.

Mga Pamantayan: Puntos

Nilalaman =10

Organisado =10

Taglay ang bawat bahagi ng KP =10

Kabuuan=30

C. PAGTATAYA (FACT O BLUFF)


Sa isang kapat na papel, tukuyin ang kawastuhan o kamalian ng
bawat pahayag. Isulat sa linya ang FACT kung itoy wasto at ang
BLUFF kung hindi.
_________1. Ang konseptong papel ay nagsisilbi ring proposal ng sulating
papel.
_________2. Sa layunin mababasa ang kahalagahan at kabuluhan ng
paksa.
_________3. Iisang metodo lamang ng pagkalap ng impormasyon ang
maaaring gamitin para sa konseptong papel.
_________4. May ibat ibang paraan sa pagsusuri o pagbibigay kahulugan o
interpretasyon sa makakalap na datos.
_________5. Ang bahagi ng konseptong papel kung saan mababasa ang
hangarin o tunguhin ng pananaliksik batay sa paksa ay ang layunin.
_________6. Ang pansamantalang balangkas ay isang istriktong gabay na
dapat sundin sa pagbuo ng konseptong papel hanggang sa ito ay matapos.
_________7. Sa pamamagitan ng impormasyong taglay ng konseptong
papel ay maaari ng magbigay ng paunang feedback, mungkahi o suhestiyon
ang guro.
_________8. Ang bahagi ng konseptong papel na nagsasabi tungkol sa
kasaysayan o dahilan kung napiling talakayin ang isang paksa ay tinatawag
na metodolohiya.
_________9. Ang rationale na bahagi ng konseptong papel ay naglalaman
ng kalalabasan ng pag-aaral batay sa pangangalap na ginawa ng
mananalikisk tungkol sa paksang kaniyang tatalakayin.
_________10. Mula sa iyong nabuong paksa, pahayag ng tesis, at balangkas
ay maaari ka na ngayong bumuo ng iyong konseptong papel.

Mga sagot:
1. FACT
2. BLUFF
3. BLUFF
4. FACT
5. FACT
6. BLUFF
7. FACT
8. BLUFF
9. BLUFF
10. FACT

Inihanda nina:

Loida B. Espinosa (Division of Tarlac City)


Danilo V. del Mundo (Division of Bulacan)
Joselle M. Galang (Division of Nueva Ecija)