KLASA II PROFIL BIOLOGICZNO-CHEMICZNY

TEMAT ZAJĘĆ ILOŚĆ SPRAWNOŚCI I UMIEJĘTNOŚCI DO OPANOWANIA PRZEZ MATERIAŁY PODSTAWA
LEKCJI UCZNIÓW PROGRAMOWA

 ▪ Przypomnienie przedmiotowego ▪ przypomnienie zasad oceniania - materiały 3; 5.2
systemu oceniania; 1 ▪przypomnienie poznanych form gramatycznych i techniki własne;
▪ przypomnienie podstaw języka tłumaczenia;

1  Poznanie dwóch łacińskich modlitw Ave Maria i Pater
 Repetitio. Orationes Noster - materiały własne 1; 3
 Przypomnienie materiału klasy I

▪ „ Verte In linguam Latinam” – ćwiczenia 1 ▪poznanie opanowanie odmiany I deklinacji- umiejętność - podręcznik str. 1; 2; 3
polsko - -łacińskie rozróżniania przypadków; 21
▪ znajomość słownictwa ;

▪ Deklinacja III – wprowadzenie.Typ 2 ▪poznanie III deklinacji; - podręcznik § 16- 5.6; 5.4; 5.3
spółgłoskowy, r. męski i żeński; ćwiczenia 19;
- podręcznik
str.157-161;

▪ „Varia” - tłumaczenie tekstu, ćwiczenia; 1 ▪umiejętność tłumaczenia tekstów; - podręcznik 5.6; 5.4; 5.3
▪ opanowanie słownictwa; str.34

▪ Religia rzymska 1 ▪poznanie podstawowych informacji z życia Rzymian – religia - materiały
własne;
5.6; 5.4; 5.3
▪ Utrwalenie końcówek r.męskiego; wyjątki; 1 ▪ znajomość słownictwa ; - podręcznik §.
▪ „ Varia” - tłumaczenie tekstu, ćwiczenia; ▪ utrwalenie r.męskiego III deklinacji; 17ab;
- podręcznik
str.36

▪ Utrwalenie końcówek r. 1 ▪umiejętność tłumaczenia tekstów; - podręcznik §
żeńskiego, wyjątki; ▪ opanowanie słownictwa; 18ab;
▪ utrwalenie r.żeńskiego III deklinacji; - podręcznik str.
37
5.6; 5.4; 5.3
▪ „ Historia medicinae antiquae” 1 ▪ poznanie wiadomości z życia starożytnych Rzymian; - materiały
▪ opanowanie podstawowych terminów dotyczących domu własne;
rzymskiego; prezentacja

ćwiczenia .tłumaczenie tekstu. 5. . 5.4. ▪ utrwalenie słownictwa. . 5. 1 ▪ znajomość słownictwa . prezentacja multimedialna 3. ▪ “ De acidis” . 5. ▪ umiejętność tłumaczenia zdań polskich na j.38 ▪Terminologia botaniczna. słownictwo 1 ▪ poznanie wpływu łaciny na język w chemii i botanice.6. ćwiczenia.materiały wpływu na współczesną literaturę i sztukę.podręcznik tekstu. 3 ▪ Powtórzenie III deklinacji typu 1 ▪ ćwiczenia gramatyczno -leksykalne . 2. wybranych nazw gatunkowych. wyjątki. 44.materiały własne. 1 ▪ -tłumaczenie tekstu.3 ▪ „ Morbi systematis respirator ii”. . . 1.3 ▪ „ De seminibus” tłumaczenie tekstu.tłumaczenie 1 ▪ umiejętność tłumaczenia tekstów. 5. 3 ▪Deklinacja III – typ samogłoskowy. str. . ćwiczenia. 2. 3.1. . 5. łaciński. 3 ▪ Powtórzenie materiału – słownictwo botanika 1 ▪ uczeń powinien znać wybrane terminy z dziedziny botaniki i . 41 .podręcznik ćwiczenia.45 1. 5. 42 ▪O Homerze i eposie starożytnym 1 ▪poznanie postaci Homera.tłumaczenie tekstu. ▪ opanowanie słownictwa z dziedziny chemii.podręcznik § 19a 1.podręcznik str. ▪umiejętność tłumaczenia prostych zdań multimedialna ▪ „ De solutionibus” . 2 ▪umiejętność tłumaczenia tekstów. . . ▪ ćwicenia odmiany i tłumaczenia. .podręcznik str. ▪ Indicativus Imperfecti Activi i Participium ▪ poznanie nowych form gramatycznych. . samogłoskowego. własne.2 ▪ Utrwalenie końcówek r. . własne.27. ćwiczenia.podręcznik str.podręcznik § 58.3 łacińskie w botanice i chemii ▪opanowanie terminologii botanicznej – nazwy części roślin i własne.tłumaczenie tekstu. 5.nijakiego. prezentacja multimedialna 1.podręcznik str.6. ▪ opanowanie słownictwa.4. 2 ▪umiejętność tłumaczenia tekstów. 2. abc ▪ „Varia”. 60. 5 Perfecti Passivi I – IV koniugacji. I odmiany przymiotników .materiały i chemia chemii.podręcznik str.podręcznik § 21 ▪Przymiotniki III deklinacji.materiały 5.48 anatomicznego. ćwiczenia.47 5.6. historii eposu starożytnego i ich . 2 ▪poznanie nowego typu III dekl.4. 5. ▪ opanowanie słownictwa – początki słownictwa str.

6.materiały ▪ opanowanie podstawowych terminów dotyczących domu własne. własne.podręcznik § 1. I znać wybrane . prezentacja ▪umiejętność tłumaczenia prostych zdań multimedialna ▪Powtórzenie materiału – słownictwo i 1 ▪ uczeń powinien odmieniać rzecz. . 5.materiały wiadomości z dziedziny kultury.3 ▪Deklinacja III – typ mieszany. rzymskiego.materiały deklinacja III słownictwo. nauki i sztuki dziedziny kultury.podręcznik ▪ umiejętność tłumaczenia tekstów.4. 5. 2. 2 ▪umiejętność rozpoznawania i odmiany rzeczowników typu . starożytnej .62 .51 ▪ opanowanie słownictwa 3. 5. 3  Ćwiczenia polsko łacinskie Praesentis Activi 61. Quiz 1 ▪ poznanie wiadomości z życia starożytnych Rzymian. mieszanego 22. str.  Particiium Praesentis Activi 2  Uczeń powinien umieć odmienić Participium . .2 ▪ „ De domo Romana ‘’.23 ▪ „ De medicina antiqua” ▪znajomość słownictwa . III dekl.podręcznik str. nauki i sztuki starożytnej własne.podręcznik § podsumowanie.50.54 ▪ Quiz ze znajomości przysłów łacińskich i 1 ▪ Uczeń powinien znać poznane przysłowia i wiadomości z . 5.