Vous êtes sur la page 1sur 4

KLASA II PROFIL BIOLOGICZNO-CHEMICZNY

TEMAT ZAJĘĆ ILOŚĆ SPRAWNOŚCI I UMIEJĘTNOŚCI DO OPANOWANIA PRZEZ MATERIAŁY PODSTAWA
LEKCJI UCZNIÓW PROGRAMOWA

 ▪ Przypomnienie przedmiotowego ▪ przypomnienie zasad oceniania - materiały 3; 5.2
systemu oceniania; 1 ▪przypomnienie poznanych form gramatycznych i techniki własne;
▪ przypomnienie podstaw języka tłumaczenia;

1  Poznanie dwóch łacińskich modlitw Ave Maria i Pater
 Repetitio. Orationes Noster - materiały własne 1; 3
 Przypomnienie materiału klasy I

▪ „ Verte In linguam Latinam” – ćwiczenia 1 ▪poznanie opanowanie odmiany I deklinacji- umiejętność - podręcznik str. 1; 2; 3
polsko - -łacińskie rozróżniania przypadków; 21
▪ znajomość słownictwa ;

▪ Deklinacja III – wprowadzenie.Typ 2 ▪poznanie III deklinacji; - podręcznik § 16- 5.6; 5.4; 5.3
spółgłoskowy, r. męski i żeński; ćwiczenia 19;
- podręcznik
str.157-161;

▪ „Varia” - tłumaczenie tekstu, ćwiczenia; 1 ▪umiejętność tłumaczenia tekstów; - podręcznik 5.6; 5.4; 5.3
▪ opanowanie słownictwa; str.34

▪ Religia rzymska 1 ▪poznanie podstawowych informacji z życia Rzymian – religia - materiały
własne;
5.6; 5.4; 5.3
▪ Utrwalenie końcówek r.męskiego; wyjątki; 1 ▪ znajomość słownictwa ; - podręcznik §.
▪ „ Varia” - tłumaczenie tekstu, ćwiczenia; ▪ utrwalenie r.męskiego III deklinacji; 17ab;
- podręcznik
str.36

▪ Utrwalenie końcówek r. 1 ▪umiejętność tłumaczenia tekstów; - podręcznik §
żeńskiego, wyjątki; ▪ opanowanie słownictwa; 18ab;
▪ utrwalenie r.żeńskiego III deklinacji; - podręcznik str.
37
5.6; 5.4; 5.3
▪ „ Historia medicinae antiquae” 1 ▪ poznanie wiadomości z życia starożytnych Rzymian; - materiały
▪ opanowanie podstawowych terminów dotyczących domu własne;
rzymskiego; prezentacja

ćwiczenia. abc ▪ „Varia”. ▪ umiejętność tłumaczenia zdań polskich na j.tłumaczenie 1 ▪ umiejętność tłumaczenia tekstów. wybranych nazw gatunkowych. 44.podręcznik str.materiały 5.tłumaczenie tekstu. 2 ▪umiejętność tłumaczenia tekstów. ćwiczenia. 2. .4. 3 ▪Deklinacja III – typ samogłoskowy.47 5.podręcznik § 21 ▪Przymiotniki III deklinacji. 2 ▪poznanie nowego typu III dekl.48 anatomicznego.45 1. 3 ▪ Powtórzenie materiału – słownictwo botanika 1 ▪ uczeń powinien znać wybrane terminy z dziedziny botaniki i . łaciński. 2 ▪umiejętność tłumaczenia tekstów. wyjątki.4. ▪ opanowanie słownictwa – początki słownictwa str. 3. historii eposu starożytnego i ich .3 ▪ „ Morbi systematis respirator ii”.3 łacińskie w botanice i chemii ▪opanowanie terminologii botanicznej – nazwy części roślin i własne. 2.3 ▪ „ De seminibus” tłumaczenie tekstu. 5. ▪ ćwicenia odmiany i tłumaczenia.materiały i chemia chemii. ćwiczenia . własne. ▪ Indicativus Imperfecti Activi i Participium ▪ poznanie nowych form gramatycznych.podręcznik § 19a 1.6. własne.podręcznik str. 5.podręcznik ćwiczenia. ▪ opanowanie słownictwa z dziedziny chemii. . 5. 5. ▪ utrwalenie słownictwa. ćwiczenia. . .38 ▪Terminologia botaniczna.6. 5 Perfecti Passivi I – IV koniugacji.2 ▪ Utrwalenie końcówek r.podręcznik str. ▪ opanowanie słownictwa. 5. 1.podręcznik tekstu. 5.materiały wpływu na współczesną literaturę i sztukę. 5.4. ▪umiejętność tłumaczenia prostych zdań multimedialna ▪ „ De solutionibus” . 42 ▪O Homerze i eposie starożytnym 1 ▪poznanie postaci Homera. ćwiczenia. słownictwo 1 ▪ poznanie wpływu łaciny na język w chemii i botanice. prezentacja multimedialna 3.27. ▪ “ De acidis” . 1 ▪ -tłumaczenie tekstu. 41 .1.podręcznik § 58. 60. . .tłumaczenie tekstu. .nijakiego. . 5. I odmiany przymiotników . .podręcznik str. 2. 5.tłumaczenie tekstu. .materiały własne. prezentacja multimedialna 1.podręcznik str. 3 ▪ Powtórzenie III deklinacji typu 1 ▪ ćwiczenia gramatyczno -leksykalne . samogłoskowego. . str.6. 1 ▪ znajomość słownictwa .

5. III dekl. Quiz 1 ▪ poznanie wiadomości z życia starożytnych Rzymian. 2.3 ▪Deklinacja III – typ mieszany. mieszanego 22. nauki i sztuki dziedziny kultury. 5.podręcznik str.51 ▪ opanowanie słownictwa 3. własne. .2 ▪ „ De domo Romana ‘’.4. 2 ▪umiejętność rozpoznawania i odmiany rzeczowników typu . nauki i sztuki starożytnej własne. 5.materiały wiadomości z dziedziny kultury.50.62 . I znać wybrane . 5.materiały deklinacja III słownictwo. . starożytnej .podręcznik § 1.6.materiały ▪ opanowanie podstawowych terminów dotyczących domu własne. 3  Ćwiczenia polsko łacinskie Praesentis Activi 61.  Particiium Praesentis Activi 2  Uczeń powinien umieć odmienić Participium .podręcznik ▪ umiejętność tłumaczenia tekstów.podręcznik § podsumowanie.23 ▪ „ De medicina antiqua” ▪znajomość słownictwa . str. rzymskiego.54 ▪ Quiz ze znajomości przysłów łacińskich i 1 ▪ Uczeń powinien znać poznane przysłowia i wiadomości z . prezentacja ▪umiejętność tłumaczenia prostych zdań multimedialna ▪Powtórzenie materiału – słownictwo i 1 ▪ uczeń powinien odmieniać rzecz.