Vous êtes sur la page 1sur 6
Ismawen n yisaduren d twuriwin Sɣur : D.Messaoudi Win ara yenadin deg tentaliwin n tmaziγt,
Ismawen n yisaduren d twuriwin
Sɣur : D.Messaoudi
Win ara yenadin deg tentaliwin n tmaziγt, ad yaf aṭas n yisemawen n yisaduren d twuriwin; nutni
ṣken γef mennawt n talγiwin, kra deg-sen d anaṣli, kra niḍen d ajentaḍ. Meccan, aya ur yrnumik
dakken tamaziγt d tanesbaγurt deg temsalt-a ; skud talsa tetteddu γer sdat, skud ttnulfun-d isaduren
imaynuten umi yessefk ad d-nefk isem s tmaziγt. Deg wayen d-yetteddun, ad d-nefk zwar ayen
yellan yakan, sakkin ad d-nesnulfu wiyaḍ ama s usuddem, ama s ureṭṭal, walγawi niγ wawali.
Awalen yellan:
- Amzun wis 1: aReRRaR / aReR 1 R 2 aR
- Aqeddac
- serveur
- aceṭṭaḥ, arekkas
- danseur
- azeddam
- bûcheron
- agezzar
- boucher
- amessal
- potier
- ameggar
- moissonneur
- akeyyas, axebbac
- masseur
- akewwac, axebbaz
- boulanger
- axerraz, amellax
- cordonnier
- acennay
- chanteur
- agezzan
- devin
- agennay, axeyyaṭ
- couturier, tailleur
- asekkak
- orfèvre
- adebbaγ
- tanneur
- aṭebbab
- rapiéceur
- anekkad
- observateur
- afellaḥ, akerraz
- cultivateur
- aḥeddad
- forgeron
- aṭebbax
- cuisinier
- abennay
- maçon
- azemmam
- notaire
- aḍebbal
- tambourineur
- ajeddab
- danseur de trans
- ameddaḥ
- troubadour
- ajebbaṛ
- orthopédiste traditionnel
- aεeṭṭar
- vendeur de friperie, épicier
- asebbab
- commerçant
- aεessas
- surveillant
- anejjaṛ
- menuisier
- aneccad
- poète
- aḥejjam
- barbier
- abeggaṛ
- bouvier
- aseḥḥar
- magicien
- aεewwam
- nageur
- areqqam
- décorateur
- abeqqal
- épicier
- aḍelmas
- magicien
- Amzun wis 2: ameRRaR / ameR 1 R 2 aR / amaR 1 R
- Amzun wis 2: ameRRaR / ameR 1 R 2 aR / amaR 1 R 2 R
- amejjay
- médecin
- ameẓẓad
- meunier
- amekkas
- releveur de taxes
- amekraz
- laboureur
- amenqac
- bêcheur
- amelqaḍ
- cueilleur d’olive
- amenhaṛ
- conducteur
- amedyaz
- poète
- amenday
- trappeur
- amagdal
- chasseur
- amankad
- examinateur
- Amzun wis 3: amaRaR
- amagaẓ
- gardien
- amaray
- secrétaire
- amazan
- messager
- Amzun wis 4: amaRiR
- amarir
- chanteur
- Amzun wis 5: ameR 1 R 2 a
- ameksa
- berger
- Amzun wis 6: amRaR
- amnay
- cavalier
- amṛay
- gérant, administrateur
- amcax
- gouverneur
- Amzun wis 7: amRiR
- amzil
- forgeron, armurier
- amnir
- éclaireur
- Amzun wis 8: amRaReR
- amkacef
- devin
- Amzun wis 9: amRaRRu / amRaRRi
- amḥaddu
- réconciliateur, protecteur
- amḥaddi
- Amzun wis 10: amsuR 1 R 2 u - amsurḍu - élève de l’école
- Amzun wis 10: amsuR 1 R 2 u
- amsurḍu
- élève de l’école coranique
- Amzun wis 11: amsiReR / amsiRaR / amseR 1 R 2 aR
- amsired
- laveur de morts
- amsifeḍ
- messager
- amsiḍan
- personne chargée de compter
- amsenday
- personne chargée de faire le petit lait
- Amzun wis 12: amesReRRaR
- amesdellal
- commerçant, négociant
- Amzun wis 13: amesRaRi
- amesgani
- sentinelle
- Amzun wis 14: imReRReR
- imṣerref
- gérant, économe
- Amzun wis 15: amesReRu
- amesgezu
- Devin
- Amzun wis 16: aneR 1 R 2 aR
- anegmar
- chasseur
- anelmad
- apprenti
- aneslaf
- masseur
- aneεzam
- instituteur
- aneḥkam
- juge, arbitre
- anezdam
- bûcheron
- Amzun wis 17: anaReR / anaRaR
- anagem
- ouvrier chargé de puiser l’eau
- anaǧaw
- vendeur d’huile ou d’orge
- Amzun wis 18: aneR1R2uR
- anelmud
- apprenti
- Amzun wis 19: aniR 1 R 2
- anilti
- berger
- Amzun wis 20: aseR 1 R 2 aR - aselmad - enseignant - aselwac
- Amzun wis 20: aseR 1 R 2 aR
- aselmad
- enseignant
- aselwac
- magicien
- Amzun wis 21: wa+n+isem
- wantiḍaf
- éclaireur
- Amzun wis 22: isem+i / isem+wi
- aḥanuti
- boutiquier
- atwati
- jardinier
- abusṭawi
- postier
- Amzun wis 23: isem+ǧi
- aqehwaǧi
- serveur au café
- axeznaǧi
- receveur
- acermaqǧi
- chiffonnier
- aḥmamǧi
- tenancier
- asiεaǧi
- horloger
- axbarǧi
- espion
- Amzun wis 24: bu+isem
- butsura
- serrurier
- buγerman
- boulanger
- buyisufar
- droguiste
- buyeẓdiyen
- colporteur
Awalen imaynuten :
Awal s tmaziγt
Aγbalu n usuddem
Agdazal-is s tefṛansist
- aγeccad
- γecced
(déchirer)
- chirurgien
- aṣeṭṭal
- ṣeṭṭel
(coiffer)
- coiffeur
- ajeggar
- jegger
(peindre)
- peintre
- amennaḍ
- nneḍ
(balayer)
- balayeur
- ameddal
- ddel
(jouer)
- joueur, sportif
- ameddas
- ddes
(organiser)
- organisateur
- ameḍkal
- ḍkel
(élever)
- éleveur
- ameslaγ
- sleγ
(crépir)
- crépisseur
- amefran
- fren
(élire)
- électeur
- amawlaf
- tawlaft
(image)
- photographe
- amẓawan
- aẓawan
(musique)
- musicien
- amagaḍ - egḍ (voler) - pilote - ameṣka - eṣk (construire) - constructeur -
- amagaḍ
- egḍ
(voler)
- pilote
- ameṣka
- eṣk
(construire)
- constructeur
- amlil
- ilel
(mer)
- marin
- amγiz
- eγz / γiz
(creuser)
- fossoyeur
- amesnadi
- nadi
(chercher)
- chercheur
- amesṛami
- ṛami
(viser et tirer)
- tireur
- amesunuγ
- unuγ
(dessin)
- dessinateur
- amsedlis
- adlis
(livre)
- bibliothécaire
- amsuγmes
- tuγmest
(dent)
- dentiste
- amsexsay
- sexsi
(éteindre)
- pompier
- amseḍsay
- seḍs
(faire rire)
- clown
- anegmay
- gmi
(chercher)
- chercheur
- aneḍlaw
- ḍlu
(peindre)
- peintre
- anefraḍ
- freḍ
(nettoyer)
- nettoyeur
- anektal
- ktil
(mesurer)
- mesureur
- anefran
- fren
(sélectionner)
- sélectionneur
- asegraw
- segrew
(collectionner)
- collectionneur
- asekraw
- sekru
(louer)
- locateur
- imkellef
- kellef
(assigner une mission)
- missionnaire
- imneggez
- neggez
(sauter)
- sportif spécialiste en saut
Kra n timawin :
1. Uqbel ad yekker umesnadi (unegmay) ad d-yesnulfu awalen imaynuten, yessefk fell-as zwar
ad inadi γef yemzunen yellan yakan deg tmaziγṭ, acku fell-asen ara yebnu awalen-is, mulac
agmuḍ n unadi-ines ad yili d awalen ur yemtawan d yilugan n wawal amaziγ. Deg temsalt-a,
nnudaγ dγa deg kra n yimawalen, ufiγ deg-sen ayen yessedhacen ; hatenin kra n
yimedyaten :
- Amawal n tmaziγt tatrart (français / tamazihgt), HCA :
 amekla (peintre) ; awal-a yebna γef umzun wis 5 ay deg d-nefka awal n « ameksa », maca
talγa tamyagant n wawal-a ur terwis γer tin n wawal-nni ; walit : « klu / eks ». Amek ihi ara d-
udumen sin wawalen kifkif-iten walγawi ? Seg umyag « klu », yessefk ad yudum yisem s
umzun wis 1, wis 2, atg, am akk-a: akellaw, ameklaw, atg.
 Sneqdet daγen awalen-a iman-nwen: amasnamak (sémioticien), amsuji (médecin), anfares
(producteur), amenṣab (officiel), ameẓẓawan (musician), atg.
- Aseγti umawal awezlan n tmaziγt, ENAG (A.Abdesselam):
 amleggam (boxeur); awal-a ur yebni ula γef yiwen umzun aḥeqqani n tmaziγt. Netta
yettwasuddem-d seg umyag s tergalt tussidt « leggem » ay yettaken isem yebnan γef umzun
wis 1; ihi ilaq ad yili d « aleggam ».
 Sneqdet daγen awalen-a iman-nwen: amaccah (conteur), amgaǧu (déménageur), amazzun (modéliste), atg. 2. Nezmer
 Sneqdet daγen awalen-a iman-nwen: amaccah (conteur), amgaǧu (déménageur), amazzun
(modéliste), atg.
2. Nezmer daγen ad d-nesnulfu awalen seg wid yellan yakan s talγiwin-nsen iwejden s wallal n
usiγzef n unamek; amedya: « amnir » (éclaireur) ad as-nefk anamek niḍen ay t-iqerben, d
(guide touristique).
3. Seg yemzunen ay d-fkiγ iwessawen, kkes ala amzun wis 24, mulac wiyaḍ akk laqen i useqdec
deg usnulfu n yisemawen imaynuten n yisuduren d twuriwin.
Iγbula:
- ABDESSELAM A., 1997. – Dictionnaire abrégé du vocabulaire redressé de la langue berbère,
ENAG.
- ALOJALY Gh., 1980. – Lexique touareg-français (parlers berbères du Niger), Copenhague,
Akademisk Forlag.
- CHAKER S., 1981. – Tableau récapitulatif des procédures de création lexicale berbère (kabyle),
Bulletin intérieur du C.R.A.P.E., Alger, pp 143-145.
- DELHEURE J., 1984. – Dictionnaire mozabite-français, Paris, SELAF.
- DELHEURE J., 1987. – Dictionnaire ouargli-français, Paris, SELAF.
- DESTAING E., non daté. – Étude sur le tachelhit du Sous (vocabulaire français-berbère), tome
7, Ed. Ernest Leroux.
- FOUCAULT Le P. de, 1918. – Dictionnaire touareg-français (dialecte ahaggar), tomme 1, Paris,
Ed. Maisonneuve Frères.
- HADDADOU M.A., (non date). – Guide de la culture et de la langue berbères, ENAL-ENAP.
- HCA, 2004. – Amawal n tmazight tatrart (français-tamazight), Ed. Ministère de la Culture.
Asefhem n kra n wawalen yuεṛen ittwaseqdecen deg uḍris-a
- agmuḍ
- résultat
- amzun
- modèle
- asadur
- profession
- asuddem
- dériver
- meccan
- cependant
- mennaw
- plusieurs, divers
- namek
- signifier
- tawuri
- tâche
- walγawi
- formellement
- wawali
- lexicalement
- zwar
- d’abord