Vous êtes sur la page 1sur 13

Dokument

podpisany przez
Krzysztof Madej
Data: 2016.08.23
15:02:22 CEST

DZIENNIK USTAW

l
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

v.p
Warszawa, dnia 23 sierpnia 2016 r.

Poz. 1311

USTAWA
z dnia 23 czerwca 2016 r.

w art. 2 w ust. 1:
a) pkt 14b otrzymuje brzmienie:
.go
o zmianie ustawy Prawo o szkolnictwie wyszym oraz niektrych innych ustaw1)

Art. 1. W ustawie z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyszym (Dz. U. z 2012 r. poz. 572, z pn. zm.2))
wprowadza si nastpujce zmiany:
1)

14b) program ksztacenia opis okrelonych przez uczelni spjnych efektw ksztacenia waciwych dla ob-
szaru lub obszarw ksztacenia, zgodny z Krajowymi Ramami Kwalifikacji dla Szkolnictwa Wyszego,
oraz opis procesu ksztacenia prowadzcego do osignicia tych efektw, wraz z przypisanymi do poszcze-
glnych moduw tego procesu punktami ECTS;,
rcl
b) pkt 18a otrzymuje brzmienie:
18a) Krajowe Ramy Kwalifikacji dla Szkolnictwa Wyszego oglne charakterystyki efektw uczenia si dla
kwalifikacji na poziomach 6 i 7 Polskiej Ramy Kwalifikacji, o ktrej mowa w ustawie z dnia 22 grudnia
2015 r. o Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji (Dz. U. z 2016 r. poz. 64 i 1010);,
c) pkt 18n otrzymuje brzmienie:
18n) efekty uczenia si zasb wiedzy, umiejtnoci i kompetencji spoecznych uzyskiwanych w procesie ucze-
nia si;;
w.

2) w art. 6 w ust. 1 w pkt 4 lit. b otrzymuje brzmienie:


b) ustalania programw ksztacenia uwzgldniajcych efekty ksztacenia zgodnie z Krajowymi Ramami Kwalifi-
kacji dla Szkolnictwa Wyszego, zwanymi dalej Krajowymi Ramami Kwalifikacji;;
3) w art. 8:
a) ust. 3 otrzymuje brzmienie:
3. Senat uczelni publicznej okrela, w drodze uchway, liczb miejsc na poszczeglnych kierunkach
studiw stacjonarnych na dany rok akademicki, kierujc si zasad odpowiedzialnoci za jako ksztacenia oraz
moliwociami zapewnienia finansowania ich ze rodkw publicznych, a take dbajc o zgodno struktury kie-
ww

runkw studiw z misj uczelni. Uchwa senatu przesya si w terminie miesica od dnia jej podjcia ministrowi
waciwemu do spraw szkolnictwa wyszego i waciwemu ministrowi nadzorujcemu uczelni, o ktrym mowa
w art. 33 ust. 2.,

1)
Niniejsz ustaw zmienia si ustawy: ustaw z dnia 17 lipca 1998 r. o poyczkach i kredytach studenckich, ustaw z dnia 14 marca
2003 r. o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki, ustaw z dnia 30 kwietnia 2010 r.
o zasadach finansowania nauki, ustaw z dnia 30 kwietnia 2010 r. o instytutach badawczych, ustaw z dnia 30 kwietnia 2010 r.
o Polskiej Akademii Nauk, ustaw z dnia 11 lipca 2014 r. o zmianie ustawy Prawo o szkolnictwie wyszym oraz niektrych
innych ustaw oraz ustaw z dnia 25 wrzenia 2015 r. o zmianie niektrych ustaw w zwizku ze wspieraniem innowacyjnoci.
2)
Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostay ogoszone w Dz. U. z 2012 r. poz. 742 i 1544, z 2013 r. poz. 675, 829, 1005,
1588 i 1650, z 2014 r. poz. 7, 768, 821, 1004, 1146 i 1198, z 2015 r. poz. 357, 860, 1187, 1240, 1268, 1767 i 1923 oraz z 2016 r.
poz. 64, 907, 908 i 1010.
Dziennik Ustaw 2 Poz. 1311

b) w ust. 4 pkt 6 otrzymuje brzmienie:


6) liczb studentw przyjtych na studia stacjonarne w poprzednim roku akademickim.,

l
c) uchyla si ust. 7 i 8;
4) w art. 9:

v.p
a) uchyla si ust. 1 i 2,
b) w ust. 3 uchyla si pkt 3 i 4;
5) w art. 11 uchyla si ust. 10 i 11;
6) w art. 11a:
a) uchyla si ust. 2,
b) ust. 3 otrzymuje brzmienie:
3. W przypadku wtpliwoci co do przestrzegania warunkw prowadzenia studiw przez podstawowe
jednostki organizacyjne, o ktrych mowa w art. 11, minister waciwy do spraw szkolnictwa wyszego,

.go
po otrzymaniu zawiadomienia rektora o uruchomieniu ksztacenia, wystpuje do Polskiej Komisji Akredytacyjnej
z wnioskiem o dokonanie oceny jakoci ksztacenia.;
7) w art. 13b w ust. 13 w pkt 2 kropk zastpuje si rednikiem i dodaje si pkt 3 w brzmieniu:
3) adres poczty elektronicznej.;
8) w art. 18:
a) ust. 4 otrzymuje brzmienie:
4. Utworzenie publicznej uczelni zawodowej, jej likwidacja, zmiana nazwy albo poczenie z inn
publiczn uczelni zawodow nastpuj:
1) na wniosek sejmiku wojewdztwa;
rcl
2) z inicjatywy:
a) Ministra Obrony Narodowej w przypadku wojskowej uczelni zawodowej,
b) ministra waciwego do spraw wewntrznych w przypadku uczelni zawodowej sub pastwowych,
c) ministra waciwego do spraw szkolnictwa wyszego w przypadku pozostaych publicznych uczelni
zawodowych.,
b) po ust. 4 dodaje si ust. 4a w brzmieniu:
4a. Likwidacja albo zmiana nazwy publicznej uczelni zawodowej nastpuj take na wniosek rektora tej
uczelni, a poczenie publicznej uczelni zawodowej z inn publiczn uczelni zawodow na wniosek rektorw
w.

tych uczelni.;
9) w art. 34a:
a) w ust. 1b w pkt 3 w lit. c kropk zastpuje si przecinkiem i dodaje si lit. d w brzmieniu:
d) informacji o prawomocnym orzeczeniu kary dyscyplinarnej, o ktrej mowa w art. 140 ust. 1 pkt 3 i 4.,
b) w ust. 4 zdanie pierwsze otrzymuje brzmienie:
Rektor uczelni corocznie skada w Systemie POL-on owiadczenie potwierdzajce, e dane, o ktrych mowa
w ust. 1, oraz dane gromadzone w celu dokonania podziau dotacji, o ktrych mowa w art. 9494b, wprowadzone
ww

przez niego do Systemu POL-on, s zgodne ze stanem faktycznym.;


10) w art. 35:
a) ust. 2 otrzymuje brzmienie:
2. Rektor uczelni publicznej przedstawia w terminie do dnia 30 czerwca roku nastpujcego po roku
sprawozdawczym ministrowi waciwemu do spraw szkolnictwa wyszego sprawozdanie z wykonania planu
rzeczowo-finansowego.,
b) po ust. 2 dodaje si ust. 2a w brzmieniu:
2a. Rektor uczelni niepublicznej przedstawia ministrowi waciwemu do spraw szkolnictwa wyszego
sprawozdanie z wykorzystania rodkw przyznanych na podstawie art. 94 ust. 4 i 4a oraz art. 94b.,
Dziennik Ustaw 3 Poz. 1311

c) w ust. 3:
uchyla si pkt 1,

l
uchyla si pkt 5,

v.p
d) po ust. 3 dodaje si ust. 3a w brzmieniu:
3a. Rektor uczelni zamieszcza na stronie internetowej uczelni:
1) uchwa w sprawie przyjcia lub zmiany statutu oraz uchwa w sprawie zasad i trybu przyjmowania na
studia i studia doktoranckie w terminie 14 dni od dnia podjcia uchwa;
2) uchwa w sprawie przyjcia lub zmiany regulaminu studiw lub studiw doktoranckich wraz z uchwaami
odpowiednio uczelnianego organu uchwaodawczego samorzdu studenckiego podjtymi na podstawie
art. 161 ust. 2 lub uczelnianego organu uchwaodawczego samorzdu doktorantw podjtymi na podstawie
art. 161 ust. 2 w zwizku z art. 196 ust. 6 w terminie 14 dni od dnia podjcia uchwa przez te organy
uchwaodawcze.,
e) ust. 4 otrzymuje brzmienie:

.go
4. Przepis ust. 3a stosuje si odpowiednio do organu zarzdzajcego zwizku uczelni.,
f) ust. 5a otrzymuje brzmienie:
5a. Przepis ust. 3a pkt 1 stosuje si odpowiednio do zaoyciela uczelni niepublicznej w przypadku nada-
nia statutu przez zaoyciela.;
11) po art. 40b dodaje si art. 40c w brzmieniu:
Art. 40c. Minister waciwy do spraw szkolnictwa wyszego moe prowadzi dziaania na rzecz podniesienia
poziomu wiedzy w zakresie szkolnictwa wyszego, w tym realizujc projekty, o ktrych mowa w ustawie z dnia
11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programw w zakresie polityki spjnoci finansowanych w perspektywie finan-
sowej 20142020 (Dz. U. z 2016 r. poz. 217).;
12) w art. 45 w ust. 3:
rcl
a) pkt 7 otrzymuje brzmienie:
7) wyraa opinie w sprawie Krajowych Ram Kwalifikacji;,
b) w pkt 8 rednik zastpuje si kropk i uchyla si pkt 9;
13) w art. 48a:
a) ust. 3 otrzymuje brzmienie:
3. Komisja dokonuje oceny jakoci ksztacenia na kierunkach studiw (ocena programowa), majc na uwadze:
1) programy ksztacenia, z uwzgldnieniem misji i strategii rozwoju uczelni;
w.

2) standardy ksztacenia okrelone w przepisach wydanych na podstawie art. 9b i art. 9c;


3) kwalifikacje nauczycieli akademickich oraz innych osb prowadzcych zajcia ze studentami;
4) wspprac z otoczeniem spoeczno-gospodarczym w procesie ksztacenia;
5) skuteczno wewntrznego systemu zapewnienia jakoci ksztacenia;
6) funkcjonowanie potwierdzania efektw uczenia si;
7) umidzynarodowienie procesu ksztacenia;
ww

8) akredytacje i certyfikaty instytucji krajowych i midzynarodowych;


9) infrastruktur wykorzystywan do realizacji efektw ksztacenia;
10) wsparcie studentw w procesie uczenia si.,
b) uchyla si ust. 4 i 4a,
c) ust. 5 otrzymuje brzmienie:
5. Komisja dokonuje oceny programowej z inicjatywy wasnej lub na wniosek uczelni oraz, w przypad-
kach okrelonych w art. 11a ust. 3 i art. 49 ust. 4, na wniosek ministra waciwego do spraw szkolnictwa wyszego.,
d) dodaje si ust. 7 w brzmieniu:
7. Minister waciwy do spraw szkolnictwa wyszego okreli, w drodze rozporzdzenia, oglne kryteria
oceny programowej, uwzgldniajc potrzeb zapewnienia wysokiej jakoci ksztacenia.;
Dziennik Ustaw 4 Poz. 1311

14) art. 49 otrzymuje brzmienie:


Art. 49. 1. Komisja przedstawia ministrowi waciwemu do spraw szkolnictwa wyszego:

l
1) opinie w sprawie utworzenia uczelni oraz przyznania uczelni lub jej podstawowej jednostce organizacyjnej
uprawnienia do prowadzenia studiw na okrelonym kierunku, poziomie i profilu ksztacenia;

v.p
2) wyniki oceny programowej, w tym ksztacenia przygotowujcego do wykonywania zawodu nauczyciela, a take
przestrzegania warunkw prowadzenia studiw;
3) opinie w sprawie przywrcenia zawieszonego uprawnienia do prowadzenia studiw na okrelonym kierunku,
poziomie i profilu ksztacenia;
4) opinie w sprawie utworzenia przez uczelni zagraniczn uczelni lub filii, o ktrych mowa w art. 85 ust. 5.
2. Opinie w sprawach, o ktrych mowa w ust. 1 pkt 1 i 3, oraz wyniki oceny programowej w odniesieniu
do uczelni wojskowych, sub pastwowych, artystycznych, medycznych oraz morskich Komisja przekazuje rwnie
odpowiednio ministrom wskazanym w art. 33 ust. 2.
3. W sprawach, o ktrych mowa w ust. 1, Komisja moe zwraca si do uczelni o udzielenie wyjanie
i informacji oraz przeprowadza wizytacje uczelni.

.go
4. Na wniosek ministra waciwego do spraw szkolnictwa wyszego Komisja niezwocznie dokonuje w uczelni
lub jej jednostce organizacyjnej oceny programowej, w zakresie wskazanym we wniosku.
5. Komisja moe dokonywa oceny programowej na wniosek zainteresowanej uczelni, w tym uczelni, o ktrej
mowa w art. 1 ust. 2.
6. Komisja dokonujc oceny programowej stosuje skal ocen: wyrniajca, pozytywna, warunkowa, negatywna.
7. Opinie w sprawach, o ktrych mowa w ust. 1 pkt 1, 3 i 4, wraz z uzasadnieniem Komisja przedstawia
w terminie nie duszym ni trzy miesice od dnia dorczenia wniosku. W uzasadnionych przypadkach przewodni-
czcy Komisji moe wystpi z wnioskiem o przeduenie tego terminu.
8. Wyniki oceny programowej wraz z uzasadnieniem Komisja przedstawia ministrowi waciwemu do spraw
szkolnictwa wyszego w terminie nie duszym ni czternacie dni od dnia podjcia uchway.
rcl
9. Komisja moe przetwarza dane osobowe nauczycieli akademickich i innych osb prowadzcych zajcia
ze studentami oraz studentw ocenianych uczelni w zakresie niezbdnym do wykonywania zada, o ktrych mowa
w ust. 14.;
15) w art. 50 w ust. 4 pkt 1 otrzymuje brzmienie:
1) zespoy dziaajce w ramach obszarw ksztacenia;;
16) w art. 53 ust. 1 otrzymuje brzmienie:
1. Organizacj i tryb dziaania Komisji, szczegowe kompetencje jej organw, szczegowe kryteria i tryb
dokonywania oceny programowej oraz sposb wyznaczania recenzentw okrela statut uchwalony przez Komisj na
w.

posiedzeniu plenarnym.;
17) w art. 53a ust. 1 otrzymuje brzmienie:
1. Komisja zamieszcza na swojej stronie internetowej uchway dotyczce oceny programowej wraz
z uzasadnieniem oraz raporty zespow oceniajcych w terminie czternastu dni od dnia, w ktrym uchwaa staa si
prawomocna.;
18) w art. 63:
a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:
ww

1. W skad konwentu uczelni publicznej wchodz przedstawiciele:


1) otoczenia spoeczno-gospodarczego uczelni i samorzdu terytorialnego stanowicy nie mniej ni poow
skadu;
2) uczelni.,
b) uchyla si ust. 1a,
c) ust. 3 i 4 otrzymuj brzmienie:
3. Szczegowy skad konwentu oraz sposb powoywania jego czonkw okrela statut.
4. Minister Obrony Narodowej okreli, w drodze rozporzdzenia, skad konwentu nadzorowanych przez
niego uczelni, uwzgldniajc zadania uczelni jako jednostki wojskowej.;
Dziennik Ustaw 5 Poz. 1311

19) w art. 98 ust. 2 otrzymuje brzmienie:


2. Minister waciwy do spraw szkolnictwa wyszego okreli, w drodze rozporzdzenia, maksymaln wyso-
ko opaty, o ktrej mowa w ust. 1 pkt 4, uwzgldniajc specyfik kierunkw studiw, w tym konieczno przepro-

l
wadzenia testw sprawdzajcych uzdolnienia artystyczne lub sprawno fizyczn kandydata.;

v.p
20) w art. 99 ust. 6 otrzymuje brzmienie:
6. Informacj o wysokoci opat za usugi edukacyjne, o ktrych mowa w ust. 1 i 4, uczelnia zamieszcza na
swojej stronie internetowej.;
21) w art. 100 ust. 3 otrzymuje brzmienie:
3. Uczelnia publiczna przekazuje ministrowi, ktry sprawuje nad ni nadzr, plan rzeczowo-finansowy
w terminie czternastu dni od dnia jego uchwalenia.;
22) w art. 100a:
a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:
1. Uczelnia publiczna, w ktrej suma strat netto w okresie nie duszym ni pi ostatnich lat przekracza
25% kwoty dotacji z budetu pastwa otrzymanej w roku poprzedzajcym biecy rok budetowy na zadania,

.go
o ktrych mowa w art. 94 ust. 1 pkt 16, 8, 9 i 11, jest obowizana do opracowania programu naprawczego.,
b) ust. 3 otrzymuje brzmienie:
3. Program naprawczy obejmuje dziaania majce na celu odzyskanie rwnowagi finansowej przez zrwno-
waenie kosztw dziaalnoci z przychodami okrelonymi w art. 98 ust. 1 w okresie nie duszym ni do koca
roku, w ktrym upywaj trzy lata od dnia uchwalenia programu naprawczego.,
c) ust. 5 otrzymuje brzmienie:
5. W przypadku gdy:
1) uczelnia publiczna nie wprowadzi programu naprawczego w trybie okrelonym w ust. 24 lub
2) ocena rezultatw programu naprawczego przedstawianych w okresowych sprawozdaniach, o ktrych mowa
w ust. 4, wskazuje, e nie zostan osignite jego cele, lub
rcl
3) w ostatnim roku realizacji programu naprawczego wystpi warunek opracowania programu naprawczego,
o ktrym mowa w ust. 1, lub
4) ocena rezultatw programu naprawczego przedstawionych w okresowym sprawozdaniu, o ktrym mowa
w ust. 4, zoonym po zakoczeniu ostatniego roku realizacji programu naprawczego, wskazuje, e nie
zostay osignite jego cele
minister nadzorujcy t uczelni powouje, na okres nie duszy ni trzy lata, osob penic obowizki rektora,
powierzajc jej zadania dotyczce opracowania i wdroenia programu naprawczego.;
23) w art. 115:
w.

a) ust. 1a otrzymuje brzmienie:


1a. Warunkiem zatrudnienia na stanowisku profesora nadzwyczajnego osoby niespeniajcej wymaga
okrelonych w art. 114 ust. 2 jest uzyskanie pozytywnej opinii Centralnej Komisji do Spraw Stopni i Tytuw.,
b) uchyla si ust. 1b;
24) w art. 118a:
a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:
ww

1. Nawizanie stosunku pracy z nauczycielem akademickim w uczelni publicznej, na czas okrelony lub
nieokrelony, w wymiarze przekraczajcym poow penego wymiaru czasu pracy, nastpuje po przeprowadzeniu
otwartego konkursu. Tryb i warunki postpowania konkursowego okrela statut.,
b) w ust. 4 pkt 4 otrzymuje brzmienie:
4) na tym samym stanowisku, jeeli poprzednie zatrudnienie trwao nie krcej ni trzy lata.;
25) w art. 129:
a) w ust. 4 w pkt 6 kropk zastpuje si rednikiem i dodaje si pkt 7 w brzmieniu:
7) w jednostkach, o ktrych mowa w art. 2 ustawy z dnia 7 wrzenia 1991 r. o systemie owiaty (Dz. U.
z 2015 r. poz. 2156 oraz z 2016 r. poz. 35, 64, 195, 668 i 1010).,
b) uchyla si ust. 12;
Dziennik Ustaw 6 Poz. 1311

26) w art. 129a:


a) w ust. 2 w pkt 9 kropk zastpuje si rednikiem i dodaje si pkt 10 w brzmieniu:

l
10) informacje o prawomocnym orzeczeniu kary dyscyplinarnej, o ktrej mowa w art. 140 ust. 1 pkt 3 i 4.,
b) ust. 3 otrzymuje brzmienie:

v.p
3. Dane, o ktrych mowa w ust. 2 pkt 19, wprowadzaj do Systemu POL-on rektorzy uczelni, dyrektorzy
instytutw naukowych i pomocniczych jednostek naukowych Polskiej Akademii Nauk, dyrektorzy instytutw
badawczych, dyrektor Centrum Medycznego Ksztacenia Podyplomowego, dyrektorzy pastwowych jednostek
organizacyjnych podlegych Ministrowi Sprawiedliwoci, prowadzcych dziaalno naukow i badawczo-
-rozwojow, oraz dyrektorzy midzynarodowych instytutw naukowych utworzonych na podstawie odrbnych
przepisw, dziaajcych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.,
c) po ust. 3 dodaje si ust. 3a w brzmieniu:
3a. Dane, o ktrych mowa w ust. 2 pkt 10, wprowadzaj do Systemu POL-on rektorzy uczelni, a w przy-
padku gdy w dniu uprawomocnienia si orzeczenia kary dyscyplinarnej nauczyciel akademicki nie jest zatrudnio-
ny w uczelni, w ktrej zostao wszczte postpowanie dyscyplinarne minister waciwy do spraw szkolnictwa
wyszego.,

2)
danych;;
.go
d) w ust. 5 pkt 1 i 2 otrzymuj brzmienie:
1) szczegowy zakres danych, o ktrych mowa w ust. 2 pkt 710, zamieszczanych w wykazie;
tryb i terminy wprowadzania danych do wykazu oraz aktualizowania, archiwizowania i usuwania tych

27) w art. 132 ust. 2 i 3 otrzymuj brzmienie:


2. Oceny dokonuje podmiot wskazany w statucie uczelni, nie rzadziej ni raz na cztery lata lub na wniosek
kierownika jednostki organizacyjnej, w ktrej nauczyciel akademicki jest zatrudniony. Kryteria oceny oraz tryb jej
dokonywania, z uwzgldnieniem moliwoci zasigania opinii ekspertw spoza uczelni, okrela statut.
3. Podmiot, o ktrym mowa w ust. 2, dokonujc oceny nauczyciela akademickiego, uwzgldnia ocen dokony-
wan co najmniej raz w roku akademickim przez studentw i doktorantw w zakresie wypeniania obowizkw
rcl
dydaktycznych przez tego nauczyciela akademickiego. Zasady dokonywania oceny przez studentw i doktorantw
i sposb jej wykorzystania okrela statut uczelni.;
28) w art. 140 ust. 2 otrzymuje brzmienie:
2. Odpis prawomocnego orzeczenia kary dyscyplinarnej z uzasadnieniem docza si do akt osobowych nauczy-
ciela akademickiego.;
29) w art. 165:
a) ust. 1 i 2 otrzymuj brzmienie:
1. Regulamin studiw uwzgldnia przenoszenie i uznawanie zaj zaliczonych przez studenta w jednostce
w.

organizacyjnej uczelni macierzystej lub w innej uczelni, w tym zagranicznej.


2. Studentowi przenoszcemu zajcia zaliczone w uczelni innej ni macierzysta, w tym zagranicznej, przy-
pisuje si tak liczb punktw ECTS, jaka jest przypisana efektom ksztacenia uzyskiwanym w wyniku realizacji
odpowiednich zaj i praktyk w jednostce przyjmujcej.,
b) po ust. 2 dodaje si ust. 2a i 2b w brzmieniu:
2a. Warunkiem przeniesienia zaj zaliczonych w innej jednostce organizacyjnej uczelni macierzystej
albo poza uczelni macierzyst, w tym w uczelni zagranicznej, w miejsce punktw przypisanych zajciom
ww

i praktykom okrelonym w planie studiw i programie ksztacenia jest stwierdzenie zbienoci uzyskanych efek-
tw ksztacenia, w trybie okrelonym w regulaminie studiw.
2b. Jeden punkt ECTS odpowiada efektom ksztacenia, ktrych uzyskanie wymaga od studenta rednio
2530 godzin pracy, przy czym liczba godzin pracy studenta obejmuje zajcia organizowane przez uczelni,
zgodnie z planem studiw, oraz jego indywidualn prac.,
c) uchyla si ust. 3;
30) w art. 167 ust. 2 otrzymuje brzmienie:
2. Dat ukoczenia studiw jest data zoenia egzaminu dyplomowego, w przypadku kierunkw lekarskiego,
lekarsko-dentystycznego i weterynarii data zoenia ostatniego wymaganego planem studiw egzaminu, a w przy-
padku kierunku farmacja oraz kierunkw zwizanych z ksztaceniem w zakresie ratownictwa medycznego i fizjo-
terapii data zaliczenia ostatniej, przewidzianej w planie studiw praktyki.;
Dziennik Ustaw 7 Poz. 1311

31) w art. 169:


a) uchyla si ust. 1a,

l
b) ust. 2 otrzymuje brzmienie:
2. Senat uczelni ustala, w drodze uchway, warunki, tryb oraz termin rozpoczcia i zakoczenia rekrutacji,

v.p
w tym prowadzonej w drodze elektronicznej, dla poszczeglnych kierunkw studiw. Uchwa podaje si do
wiadomoci publicznej nie pniej ni do dnia 31 maja roku poprzedzajcego rok akademicki, ktrego uchwaa
dotyczy. W przypadku uruchomienia nowego kierunku studiw lub nowo utworzonej uczelni senat podejmuje
uchwa oraz podaje j niezwocznie do wiadomoci publicznej.;
32) w art. 170 ust. 3 otrzymuje brzmienie:
3. Szkolenia prowadzi samorzd studencki uczelni we wsppracy z Parlamentem Studentw Rzeczypospolitej
Polskiej. Parlament Studentw Rzeczypospolitej Polskiej zapewnia przedstawicielom samorzdw studenckich przy-
gotowanie do prowadzenia szkole oraz podejmuje dziaania promocyjne dotyczce praw i obowizkw studenta.;
33) w art. 170c w ust. 2 pkt 4 otrzymuje brzmienie:
4) w przypadku cudzoziemcw:
a) kraj pochodzenia,

ciwego ministra;;
34) w art. 174 ust. 4 otrzymuje brzmienie: .go
b) informacje o podjciu i odbywaniu studiw na zasadach obowizujcych obywateli polskich,
c) informacje o przyjciu na studia na podstawie umw midzynarodowych oraz na podstawie decyzji wa-

4. rodki z dotacji, o ktrych mowa w art. 94 ust. 1 pkt 7 i ust. 4, przeznaczone na stypendia rektora dla naj-
lepszych studentw przyznawane w liczbie nie wikszej ni 10% liczby studentw kadego kierunku studiw prowa-
dzonego w uczelni stanowi nie wicej ni 60% rodkw przeznaczonych cznie na stypendia rektora dla najlep-
szych studentw, stypendia socjalne oraz zapomogi. Jeeli liczba studentw na kierunku studiw jest mniejsza ni
dziesi, stypendium rektora dla najlepszych studentw moe by przyznane jednemu studentowi.;
rcl
35) w art. 179 w ust. 6 w pkt 1:
a) lit. c otrzymuje brzmienie:
c) ma na utrzymaniu dzieci, o ktrych mowa w ust. 4 pkt 2,,
b) dodaje si lit. d w brzmieniu:
d) osign penoletno, przebywajc w pieczy zastpczej, lub;
36) w art. 181 ust. 1a otrzymuje brzmienie:
w.

1a. O stypendium rektora dla najlepszych studentw moe ubiega si student przyjty na pierwszy rok
studiw w roku zoenia egzaminu maturalnego, ktry jest laureatem olimpiady midzynarodowej albo laureatem lub
finalist olimpiady przedmiotowej o zasigu oglnopolskim, o ktrych mowa w przepisach o systemie owiaty.;
37) po art. 191a dodaje si art. 191b w brzmieniu:
Art. 191b. 1. Dokumenty wydawane przez uczelni w zwizku z przebiegiem lub ukoczeniem studiw
i studiw podyplomowych, przeznaczone do obrotu prawnego z zagranic, s uwierzytelniane na wniosek zaintereso-
wanego.
2. Uwierzytelnienie polega na stwierdzeniu autentycznoci dokumentu.
ww

3. Minister nadzorujcy uczelni uwierzytelnia wydane przez t uczelni:


1) dyplomy ukoczenia studiw;
2) wiadectwa ukoczenia studiw podyplomowych;
3) duplikaty dokumentw, o ktrych mowa w pkt 1 i 2;
4) zawiadczenia o ukoczeniu studiw.
4. Dokumenty inne ni wymienione w ust. 3 uwierzytelnia uczelnia, ktra je wydaa.
5. Za uwierzytelnienie pobierana jest opata. Maksymalna wysoko opaty wynosi 2% minimalnego wynagro-
dzenia za prac ustalonego na podstawie przepisw ustawy z dnia 10 padziernika 2002 r. o minimalnym wynagro-
dzeniu za prac (Dz. U. z 2015 r. poz. 2008 oraz z 2016 r. poz. 1265).;
Dziennik Ustaw 8 Poz. 1311

38) w art. 192 w ust. 1:


a) wprowadzenie do wyliczenia otrzymuje brzmienie:

l
Minister waciwy do spraw szkolnictwa wyszego okreli, w drodze rozporzdzenia, sposb prowadzenia przez
uczelnie dokumentacji przebiegu studiw, dokonywania sprostowa i wydawania duplikatw, uwierzytelniania

v.p
dokumentw przeznaczonych do obrotu prawnego z zagranic oraz wysoko i sposb pobierania opaty za wy-
konywanie tych czynnoci, a take za wydanie dyplomu ukoczenia studiw, odpisw w jzykach obcych, wia-
dectwa ukoczenia studiw podyplomowych, indeksu, legitymacji studenckiej oraz za wydanie duplikatw tych
dokumentw, w tym:,
b) uchyla si pkt 7,
c) pkt 9 otrzymuje brzmienie:
9) wysoko opat za uwierzytelnienie dokumentw, wydanie dyplomu ukoczenia studiw, odpisw
w jzykach obcych, wiadectwa ukoczenia studiw podyplomowych, indeksu, legitymacji studenckiej
oraz za wydanie duplikatw tych dokumentw, nieprzekraczajc kosztw dokonania tych czynnoci,;
39) po art. 195 dodaje si art. 195a w brzmieniu:

.go
Art. 195a. 1. W jednostce organizacyjnej uczelni oraz w jednostce naukowej liczba uczestnikw stacjonarnych
studiw doktoranckich nie moe by mniejsza od liczby uczestnikw niestacjonarnych studiw doktoranckich.
2. W jednostce organizacyjnej uczelni oraz w jednostce naukowej liczba uczestnikw stacjonarnych studiw
doktoranckich, ktrym przyznano stypendium doktoranckie, o ktrym mowa w art. 200 ust. 1, z wyczeniem liczby
uczestnikw stacjonarnych studiw doktoranckich, ktrym przyznano wycznie rodki finansowe, o ktrych mowa
w art. 200a ust. 2, nie moe by mniejsza ni 50% liczby uczestnikw stacjonarnych studiw doktoranckich ogem.;
40) w art. 201a w ust. 2:
a) pkt 4 otrzymuje brzmienie:
4) w przypadku cudzoziemcw:
a) kraj pochodzenia,
b) informacje o podjciu i odbywaniu studiw na zasadach obowizujcych obywateli polskich,
rcl
c) informacje o przyjciu na studia na podstawie umw midzynarodowych oraz na podstawie decyzji
waciwego ministra;,
b) w pkt 8 kropk zastpuje si rednikiem i dodaje si pkt 9 w brzmieniu:
9) informacje o pozostawaniu w stosunku pracy z uczelni, w ktrej odbywa stacjonarne studia doktoranckie..
Art. 2. W ustawie z dnia 17 lipca 1998 r. o poyczkach i kredytach studenckich (Dz. U. z 2014 r. poz. 1026 i 1198
oraz z 2016 r. poz. 615) wprowadza si nastpujce zmiany:
1) w art. 7:
w.

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:


1. Kwota kredytu studenckiego lub poyczki studenckiej nie moe przekroczy w cigu jednego roku stu-
diw 6-krotnoci przecitnego miesicznego wynagrodzenia w sektorze przedsibiorstw bez wypat nagrd
z zysku ogoszonego przez Prezesa Gwnego Urzdu Statystycznego za kwarta poprzedzajcy kwarta,
w ktrym dokonano ustalenia wysokoci miesicznych rat kredytu studenckiego i poyczki studenckiej, o ktrych
mowa w art. 15 ust. 1 pkt 2.,
b) ust. 3 otrzymuje brzmienie:
3. Poyczki studenckie i kredyty studenckie s wypacane w ratach miesicznych nie duej ni przez
ww

10 miesicy w roku, z wyczeniem okresw urlopw oraz innych przerw w odbywaniu studiw, udzielonych
zgodnie z regulaminem studiw.;
2) w art. 15 w ust. 1 pkt 2 otrzymuje brzmienie:
2) wysoko miesicznych rat kredytu studenckiego i poyczki studenckiej;.
Art. 3. W ustawie z dnia 14 marca 2003 r. o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule
w zakresie sztuki (Dz. U. z 2016 r. poz. 882) wprowadza si nastpujce zmiany:
1) w art. 5:
a) ust. 2a otrzymuje brzmienie:
2a. W przypadku zmiany nazwy jednostki organizacyjnej szkoy wyszej posiadajcej uprawnienie do na-
dawania stopnia doktora lub doktora habilitowanego lub wczenia takiej jednostki do innej jednostki organiza-
Dziennik Ustaw 9 Poz. 1311

cyjnej, lub czenia jednostek organizacyjnych szkoy wyszej, z ktrych co najmniej jedna posiada uprawnienia
do nadawania stopnia, uprawnienia do nadawania stopnia zachowuje jednostka organizacyjna o nowej nazwie,
jednostka organizacyjna, do ktrej wczono inn jednostk, lub nowo utworzona jednostka organizacyjna.,

l
b) po ust. 2a dodaje si ust. 2b2d w brzmieniu:

v.p
2b. W przypadku podziau jednostki organizacyjnej szkoy wyszej kade posiadane uprawnienie do na-
dawania stopnia doktora lub doktora habilitowanego moe zachowa tylko jedna z nowo utworzonych jednostek,
jeeli spenia ona warunki okrelone w art. 6.
2c. W przypadku zmiany nazwy szkoy wyszej lub poczenia szk wyszych, lub wczenia szkoy wy-
szej do innej szkoy wyszej, uprawnienia do nadawania stopni doktora lub doktora habilitowanego zachowuje
szkoa wysza o nowej nazwie lub nowo powstaa szkoa wysza.
2d. Rektor szkoy wyszej obowizany jest zawiadomi Centraln Komisj o zmianie, o ktrej mowa
w ust. 2a2c, w terminie 7 dni od dnia jej dokonania.;
2) art. 29c otrzymuje brzmienie:
Art. 29c. 1. Dyplomy doktorskie i habilitacyjne oraz ich duplikaty przeznaczone do obrotu prawnego

.go
z zagranic s uwierzytelniane na wniosek zainteresowanego przez:
1) ministra nadzorujcego uczelni w przypadku stopni doktora i doktora habilitowanego nadanych przez
uprawnione jednostki organizacyjne uczelni;
2) Prezesa Polskiej Akademii Nauk w przypadku stopni doktora i doktora habilitowanego nadanych przez insty-
tuty naukowe Polskiej Akademii Nauk oraz przez midzynarodowe instytuty naukowe utworzone na podstawie
odrbnych przepisw, dziaajce na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
3) ministra nadzorujcego instytut badawczy w przypadku stopni doktora i doktora habilitowanego nadanych
przez instytuty badawcze.
2. Uwierzytelnienie polega na stwierdzeniu autentycznoci dokumentu, o ktrym mowa w ust. 1.
3. Za uwierzytelnienie pobierana jest opata. Maksymalna wysoko opaty wynosi 2% minimalnego wynagro-
rcl
dzenia za prac ustalonego na podstawie przepisw ustawy z dnia 10 padziernika 2002 r. o minimalnym wynagro-
dzeniu za prac (Dz. U. z 2015 r. poz. 2008 oraz z 2016 r. poz. 1265).;
3) w art. 31:
a) pkt 9 otrzymuje brzmienie:
9) sposb uwierzytelniania dyplomw doktorskich i habilitacyjnych oraz ich duplikatw przeznaczonych do
obrotu prawnego z zagranic oraz wysoko opaty za ich uwierzytelnienie, nieprzekraczajc kosztw do-
konania tej czynnoci,
w.

b) uchyla si pkt 10;


4) w art. 35 ust. 4 otrzymuje brzmienie:
4. Centralna Komisja podejmuje uchway w sprawach, o ktrych mowa w art. 15 ust. 3, po zasigniciu opinii
co najmniej jednego recenzenta..

Art. 4. W ustawie z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki (Dz. U. z 2014 r. poz. 1620, z 2015 r.
poz. 249 i 1268 oraz z 2016 r. poz. 1020) wprowadza si nastpujce zmiany:
1) w art. 4c w ust. 3 pkt 13 otrzymuje brzmienie:
ww

13) nakadach na dziaalno badawczo-rozwojow, nakadach inwestycyjnych oraz rdach pochodzenia rodkw
i wyniku finansowym jednostki naukowej;;
2) art. 13a otrzymuje brzmienie:
Art. 13a. rodki finansowe na zadania, o ktrych mowa w:
1) art. 23 ust. 1 pkt 1, 2 i 5 oraz art. 2426 s przekazywane uprawnionym podmiotom na podstawie umowy
okrelajcej warunki jej realizacji i finansowania, a take rozliczania przyznanych rodkw finansowych;
2) art. 28a s przekazywane uprawnionym podmiotom na podstawie umowy okrelajcej warunki jej realizacji
i finansowania.;
Dziennik Ustaw 10 Poz. 1311

3) w art. 13c ust. 4 otrzymuje brzmienie:


4. Jednostka naukowa reprezentujca podmiot, o ktrym mowa w art. 2 pkt 12 i 1416a, do wniosku, o ktrym
mowa w ust. 1, docza powiadczon za zgodno z oryginaem kopi umowy o utworzeniu tego podmiotu lub

l
owiadczenie o utworzeniu lub zamiarze utworzenia tego podmiotu, zawierajce:

v.p
1) nazwy, oznaczenia siedzib i adresy jednostek organizacyjnych wchodzcych w skad podmiotu;
2) informacj o dacie zawarcia umowy o utworzeniu podmiotu albo informacj o planowanym terminie zawarcia
takiej umowy wraz z zobowizaniem do niezwocznego poinformowania w formie pisemnej o zawarciu umowy
o utworzeniu podmiotu;
3) podpisy osb uprawnionych do reprezentowania jednostek organizacyjnych wchodzcych w skad podmiotu.;
4) w art. 13d w ust. 1 pkt 3 otrzymuje brzmienie:
3) rozliczenia przyznanych rodkw finansowych na nauk, z wyczeniem rodkw przyznanych na podstawie
art. 28a;;
5) w art. 28a:

.go
a) ust. 6 otrzymuje brzmienie:
6. Do wniosku o przyznanie stypendium dla wybitnych modych naukowcw docza si opini
o kandydacie do tego stypendium wyraon przez rad jednostki naukowej, o ktrej mowa w art. 2 pkt 9 lit. ae,
albo organ reprezentujcy jednostk naukow, o ktrej mowa w art. 2 pkt 9 lit. f.,
b) w ust. 8 pkt 1 otrzymuje brzmienie:
1) szczegowe kryteria i tryb przyznawania stypendiw naukowych dla wybitnych modych naukowcw,
w tym tryb oceny wnioskw o przyznanie stypendium naukowego,;
6) w art. 34 w ust. 1 pkt 2 otrzymuje brzmienie:
2) projekty obejmujce badania naukowe lub prace rozwojowe, w ktrych cakowita warto przyznanego dofinan-
sowania przekracza 3 000 000 z, z wyczeniem projektw podlegajcych audytowi na podstawie przepisw
odrbnych;;
rcl
7) w art. 42:
a) uchyla si ust. 2a,
b) dodaje si ust. 7 w brzmieniu:
7. W przypadku uczelni, w ktrych zgodnie z ich statutami nie wyodrbniono podstawowych jednostek
organizacyjnych:
1) kompleksow ocen dziaalnoci naukowej lub badawczo-rozwojowej przeprowadza si w stosunku do
caej uczelni;
w.

2) kategori naukow przyznaje si caej uczelni.;


8) w art. 44 ust. 2 otrzymuje brzmienie:
2. Minister waciwy do spraw nauki okreli, w drodze rozporzdzenia, tryb przyznawania kategorii naukowej
jednostkom naukowym i uczelniom, o ktrych mowa w art. 42 ust. 7, w tym szczegowe parametry i kryteria kom-
pleksowej oceny jakoci ich dziaalnoci naukowej lub badawczo-rozwojowej, sposb przeprowadzania i dokumen-
towania oceny oraz wzory kart oceny dokonanej przez zespoy ewaluacji, uwzgldniajc specyfik kadej z czterech
grup nauk, o ktrych mowa w art. 39 pkt 25, oraz wielko i rodzaj ocenianych jednostek, a take standardy midzy-
narodowe w celu okrelania ich poziomu doskonaoci naukowej..
ww

Art. 5. W ustawie z dnia 30 kwietnia 2010 r. o instytutach badawczych (Dz. U. z 2016 r. poz. 371 i 1079) wprowadza si
nastpujce zmiany:
1) w art. 44 ust. 4 otrzymuje brzmienie:
4. Pracownicy naukowi podlegaj ocenom okresowym nie rzadziej ni raz na 4 lata. Tryb oceny okresowej
okrela regulamin ustanowiony przez dyrektora.;
2) art. 50 otrzymuje brzmienie:
Art. 50. Pracownicy badawczo-techniczni podlegaj ocenom okresowym nie rzadziej ni raz na 4 lata. Do oceny
stosuje si odpowiednio przepis art. 44 ust. 3..
Dziennik Ustaw 11 Poz. 1311

Art. 6. W ustawie z dnia 30 kwietnia 2010 r. o Polskiej Akademii Nauk (Dz. U. z 2016 r. poz. 572) w art. 96
ust. 1 otrzymuje brzmienie:
1. Pracownicy naukowi podlegaj ocenom okresowym, dokonywanym przez rad naukow, obejmujcym

l
wyniki ich pracy, nie rzadziej ni raz na 4 lata. Szczegowy tryb i czstotliwo dokonywania ocen okrela rada na-
ukowa instytutu w regulaminie zatwierdzonym przez wiceprezesa Akademii nadzorujcego prace wydziau..

v.p
Art. 7. W ustawie z dnia 11 lipca 2014 r. o zmianie ustawy Prawo o szkolnictwie wyszym oraz niektrych innych
ustaw (Dz. U. poz. 1198, z 2015 r. poz. 357 oraz z 2016 r. poz. 35, 668 i 908) art. 23 otrzymuje brzmienie:
Art. 23. 1. Senaty uczelni, w terminie do dnia 31 grudnia 2017 r., dostosuj profile i programy ksztacenia
studiw pierwszego stopnia, studiw drugiego stopnia i jednolitych studiw magisterskich prowadzonych na kierun-
kach utworzonych przed dniem wejcia w ycie niniejszej ustawy do wymaga okrelonych w art. 11 ustawy, o ktrej
mowa w art. 1, w brzmieniu nadanym niniejsz ustaw.
2. Rektorzy uczelni poinformuj ministra waciwego do spraw szkolnictwa wyszego oraz waciwego ministra
nadzorujcego uczelni o dostosowaniu profili i programw ksztacenia, o ktrych mowa w ust. 1, w terminie miesi-
ca od dnia podjcia uchway przez senat uczelni, nie pniej jednak ni do dnia 31 stycznia 2018 r.

.go
3. W przypadku niedostosowania profili i programw ksztacenia w terminie, o ktrym mowa w ust. 1:
1) uczelnia nie przeprowadza rekrutacji na dany kierunek, poziom i profil ksztacenia;
2) uprawnienie podstawowej jednostki organizacyjnej do prowadzenia studiw na danym kierunku, poziomie
i profilu ksztacenia wygasa z dniem zakoczenia ostatniego cyklu ksztacenia rozpocztego przed upywem
terminu okrelonego na dostosowanie w ust. 1.
4. Studenci, ktrzy rozpoczli studia przed dostosowaniem profili i programw ksztacenia, o ktrym mowa
w ust. 1, studiuj wedug dotychczasowych programw ksztacenia do koca okresu studiw przewidzianego
w programie i planie studiw..
Art. 8. W ustawie z dnia 25 wrzenia 2015 r. o zmianie niektrych ustaw w zwizku ze wspieraniem innowacyjnoci
(Dz. U. poz. 1767) wprowadza si nastpujce zmiany:
1) uchyla si art. 6;
rcl
2) w art. 15 skrela si wyrazy , z wyjtkiem art. 6, ktry wchodzi w ycie z dniem 1 padziernika 2016 r..

Art. 9. 1. Programy ksztacenia i zawarte w nich opisy efektw ksztacenia, okrelone przez senaty uczelni dla kie-
runkw studiw utworzonych przed dniem wejcia w ycie niniejszej ustawy, zgodne z:
1) Krajowymi Ramami Kwalifikacji okrelonymi w przepisach wydanych na podstawie art. 9 ust. 1 pkt 2 ustawy,
o ktrej mowa w art. 1,
2) wzorcowymi efektami ksztacenia okrelonymi w przepisach wydanych na podstawie art. 9 ust. 2 ustawy, o ktrej
mowa w art. 1
w.

pozostaj w mocy.
2. Do zmiany programw ksztacenia i opisw efektw ksztacenia, o ktrych mowa w ust. 1, stosuje si przepisy
obowizujce w dniu dokonywania tej zmiany.
Art. 10. Do postpowa w sprawie utworzenia uczelni niepublicznej, nadania uprawnienia do prowadzenia studiw
oraz przywrcenia zawieszonego uprawnienia, wszcztych i niezakoczonych przed dniem wejcia w ycie niniejszej
ustawy, stosuje si przepisy dotychczasowe.
ww

Art. 11. 1. Polska Komisja Akredytacyjna przedoy ministrowi waciwemu do spraw szkolnictwa wyszego statut
dostosowany do przepisw wydanych na podstawie art. 48a ust. 7 ustawy, o ktrej mowa w art. 1, w brzmieniu nadanym
niniejsz ustaw, w terminie 3 miesicy od dnia wejcia w ycie tych przepisw.
2. Do postpowa w sprawach ocen programowych oraz ocen instytucjonalnych wszcztych i niezakoczonych przed
dniem wejcia w ycie przepisw wydanych na podstawie art. 48a ust. 7 ustawy, o ktrej mowa w art. 1, w brzmieniu
nadanym niniejsz ustaw, stosuje si przepisy dotychczasowe.
Art. 12. 1. Statuty uczelni zostan dostosowane do wymaga okrelonych w ustawie, o ktrej mowa w art. 1,
w brzmieniu nadanym niniejsz ustaw, w terminie 6 miesicy od dnia wejcia w ycie niniejszej ustawy.
2. Skad konwentw uczelni publicznych zostanie dostosowany do statutw zmienionych zgodnie z ust. 1, w terminie
9 miesicy od dnia wejcia w ycie niniejszej ustawy.
Dziennik Ustaw 12 Poz. 1311

Art. 13. 1. Programy naprawcze realizowane przez uczelnie publiczne w dniu wejcia w ycie niniejszej ustawy:
1) s realizowane do koca roku, w ktrym upywa okres ich realizacji;

l
2) zostan zaktualizowane, w terminie do dnia 31 grudnia 2016 r., w zakresie dotyczcym opisu dziaa planowanych
w celu zrwnowaenia kosztw dziaalnoci uczelni publicznej z jej przychodami oraz harmonogramu ich wdraania,

v.p
w sposb umoliwiajcy osignicie efektw tych programw do koca roku, w ktrym upywa okres ich realizacji.
2. Do oceny przesanek uzasadniajcych powoanie przez ministra nadzorujcego uczelni publiczn, ktra w dniu
wejcia w ycie niniejszej ustawy realizuje program naprawczy, osoby penicej funkcj rektora, w celu powierzenia tej
osobie zada dotyczcych opracowania i wdroenia programu naprawczego, stosuje si przepis art. 100a ust. 5 ustawy,
o ktrej mowa w art. 1, w brzmieniu nadanym niniejsz ustaw.
Art. 14. Podmioty wymienione w art. 129a ust. 3, art. 170c ust. 2a i art. 201a ust. 3 ustawy, o ktrej mowa w art. 1,
uzupeni, w zakresie dotyczcym kierowanych przez nie jednostek, w:
1) oglnopolskim wykazie nauczycieli akademickich i pracownikw naukowych dane, o ktrych mowa w art. 129a
ust. 2 pkt 10 ustawy, o ktrej mowa w art. 1, w brzmieniu nadanym niniejsz ustaw w terminie do dnia 31 grudnia
2016 r., wedug stanu na ten dzie;

.go
2) oglnopolskim wykazie studentw dane, o ktrych mowa w art. 170c ust. 2 pkt 4 ustawy, o ktrej mowa w art. 1,
w brzmieniu nadanym niniejsz ustaw w terminie do dnia 15 grudnia 2016 r., wedug stanu na dzie 30 listopada
2016 r.;
3) oglnopolskim wykazie doktorantw dane, o ktrych mowa w art. 201a ust. 2 pkt 4 ustawy, o ktrej mowa w art. 1,
w brzmieniu nadanym niniejsz ustaw w terminie do dnia 15 stycznia 2017 r., wedug stanu na dzie 31 grudnia
2016 r.

Art. 15. Do postpowa w sprawie zatrudnienia nauczycieli akademickich wszcztych i niezakoczonych przed
dniem wejcia w ycie niniejszej ustawy stosuje si przepisy dotychczasowe.

Art. 16. 1. Podmioty dokonujce oceny okresowej, o ktrej mowa w:


rcl
1) art. 132 ust. 2 ustawy, o ktrej mowa w art. 1, w brzmieniu nadanym niniejsz ustaw,
2) art. 44 ust. 4 i art. 50 ustawy, o ktrej mowa w art. 5, w brzmieniu nadanym niniejsz ustaw,
3) art. 96 ust. 1 ustawy, o ktrej mowa w art. 6, w brzmieniu nadanym niniejsz ustaw
dokonaj pierwszej oceny po dniu wejcia w ycie niniejszej ustawy do koca roku poprzedzajcego rok kompleksowej
oceny jakoci dziaalnoci naukowej lub badawczo-rozwojowej jednostek naukowych, o ktrej mowa w art. 41 ust. 1 pkt 1
ustawy, o ktrej mowa w art. 4, przeprowadzanej po raz drugi po dniu wejcia w ycie niniejszej ustawy.
2. Na wniosek kierownika jednostki organizacyjnej uczelni, w ktrej jest zatrudniony nauczyciel akademicki, dyrekto-
ra instytutu naukowego Polskiej Akademii Nauk, w ktrym jest zatrudniony pracownik naukowy, albo dyrektora instytutu
w.

badawczego, w ktrym jest zatrudniony pracownik naukowy albo pracownik badawczo-techniczny, ocena okresowa moe
by dokonana w terminie wczeniejszym ni okrelony w ust. 1. W tym przypadku kolejna ocena jest dokonywana
w terminie okrelonym w ust. 1. Wniosek skada si odpowiednio do:
1) podmiotu wskazanego w statucie uczelni;
2) rady naukowej instytutu naukowego Polskiej Akademii Nauk;
3) rady naukowej instytutu badawczego.
3. Pierwsza ocena okresowa po dniu wejcia w ycie niniejszej ustawy obejmuje cay okres, ktry upyn od ostatniej
ww

oceny okresowej dokonanej przed dniem wejcia w ycie ustawy.


4. Do postpowa w sprawie oceny okresowej wszcztych i niezakoczonych przed dniem wejcia w ycie niniejszej
ustawy stosuje si przepisy dotychczasowe.
Art. 17. Przepis art. 167 ust. 2 ustawy, o ktrej mowa w art. 1, w brzmieniu nadanym niniejsz ustaw, stosuje si do
ustalenia daty ukoczenia studiw przez osoby, ktre rozpoczy ksztacenie:
1) po dniu 30 wrzenia 2016 r. na kierunku studiw zwizanym z ksztaceniem w zakresie ratownictwa medycznego;
2) po dniu 1 padziernika 2017 r. na kierunku studiw zwizanym z ksztaceniem w zakresie fizjoterapii.
Dziennik Ustaw 13 Poz. 1311

Art. 18. 1. Do obliczenia proporcji, o ktrych mowa w art. 195a ustawy, o ktrej mowa w art. 1, w brzmieniu nada-
nym niniejsz ustaw, uwzgldnia si liczb uczestnikw studiw doktoranckich rozpoczynajcych te studia, poczwszy od
roku akademickiego 2017/2018.

l
2. Procentowy udzia liczby uczestnikw studiw doktoranckich, ktrzy rozpoczli studia doktoranckie przed rokiem

v.p
akademickim 2017/2018 i ktrym przyznano stypendium doktoranckie, w liczbie uczestnikw stacjonarnych studiw
doktoranckich w jednostce organizacyjnej uczelni lub jednostce naukowej, ktrzy rozpoczli studia doktoranckie przed
tym rokiem akademickim, nie moe by mniejszy ni procentowy udzia liczby uczestnikw studiw doktoranckich, kt-
rym przyznano stypendium doktoranckie w roku akademickim 2015/2016, w liczbie uczestnikw studiw doktoranckich
odbywajcych stacjonarne studia doktoranckie w tych jednostkach w tym roku akademickim.

Art. 19. 1. Do postpowa w sprawie przyznania rodkw finansowych na nauk wszcztych na podstawie wnioskw,
o ktrych mowa w art. 13c ust. 4 oraz art. 28a ust. 6 ustawy, o ktrej mowa w art. 4, i niezakoczonych przed dniem wej-
cia w ycie niniejszej ustawy stosuje si przepisy dotychczasowe.
2. Do rozliczania stypendiw naukowych dla wybitnych modych naukowcw przyznanych przed dniem wejcia
w ycie niniejszej ustawy stosuje si przepisy dotychczasowe.

.go
Art. 20. Do obowizkowych zewntrznych audytw projektw, o ktrych mowa w art. 34 ust. 1 pkt 2 ustawy, o ktrej
mowa w art. 4, rozpocztych i niezakoczonych przed dniem wejcia w ycie niniejszej ustawy stosuje si przepisy
dotychczasowe.
Art. 21. Waciwe organy instytutw badawczych oraz instytutw naukowych Polskiej Akademii Nauk dostosuj
regulaminy, o ktrych mowa odpowiednio w art. 44 ust. 4 ustawy, o ktrej mowa w art. 5, w brzmieniu nadanym niniejsz
ustaw, oraz w art. 96 ust. 1 ustawy, o ktrej mowa w art. 6, w brzmieniu nadanym niniejsz ustaw, do wymaga okrelo-
nych w tych przepisach, w terminie 3 miesicy od dnia wejcia w ycie niniejszej ustawy.
Art. 22. 1. Dotychczasowe przepisy wykonawcze wydane na podstawie:
1) art. 9 ust. 3 pkt 3 i 4, art. 98 ust. 2 i art. 192 ust. 1 ustawy, o ktrej mowa w art. 1, zachowuj moc do dnia wejcia
w ycie przepisw wykonawczych wydanych na podstawie art. 48a ust. 7, art. 98 ust. 2 i art. 192 ust. 1 ustawy,
o ktrej mowa w art. 1, w brzmieniu nadanym niniejsz ustaw,
rcl
2) art. 31 ustawy, o ktrej mowa w art. 3, zachowuj moc do dnia wejcia w ycie przepisw wykonawczych wydanych
na podstawie art. 31 ustawy, o ktrej mowa w art. 3, w brzmieniu nadanym niniejsz ustaw,
3) art. 28a ust. 8 ustawy, o ktrej mowa w art. 4, zachowuj moc do dnia wejcia w ycie przepisw wykonawczych
wydanych na podstawie art. 28a ust. 8 ustawy, o ktrej mowa w art. 4, w brzmieniu nadanym niniejsz ustaw
nie duej jednak ni przez 12 miesicy od dnia wejcia w ycie niniejszej ustawy.
2. Dotychczasowe przepisy wykonawcze wydane na podstawie art. 15 ustawy, o ktrej mowa w art. 2, zachowuj moc
do dnia wejcia w ycie przepisw wykonawczych wydanych na podstawie art. 15 ustawy, o ktrej mowa w art. 2,
w.

w brzmieniu nadanym niniejsz ustaw, nie duej jednak ni do dnia 31 grudnia 2017 r.

Art. 23. Ustawa wchodzi w ycie z dniem 1 padziernika 2016 r., z wyjtkiem:
1) art. 1 pkt 10 lit. a i b oraz pkt 21, 32 i 34,
2) art. 2 pkt 1 lit. a i pkt 2,
3) art. 4 pkt 8
ktre wchodz w ycie z dniem 1 stycznia 2017 r.
ww

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej: A. Duda