Vous êtes sur la page 1sur 10

Y 2005 'ÆZ û1ü Üægè Zâ Z

Ú h WgzZ à Ñš
x ©ZÆM
ûr Ññ]| ü
 ™u ZßZ†?ËZ e *
= ‚Ãe ^Ú] Üm†ÓÖ] äÖ牅 o× o×’Þæ åü ‚ÛvÞ ä×# Ö] ÜŠe
YÑ1~pzŠ »wÑŠ
: ì @
I
@ Z Å ~çG.n!gN zZ ù !
™ðÉgs§Å}uzŠq %¶ÞRp6]̀QŽ wÑŠ {z q
Z ( 1)
™7ZŠÎŠpgzZì
~~ môZÃkS Ô@
X •ë ( Broker)™z'
†q^jŠm á]†nÆ àÚ †q^e p†jŽÛÖ]æ Äñ^fÖ] àne ¼‰çjÛÖ] çâ…^ŠÛŠÖ]
D…^jvÛÖ]•… P tRPQ ”E
™ ZŠÎ6]̀QÐ +
Ìfh WÃkS Ôì @ Y Å~œc
ù ! BwÑŠ {z Zuz™ ( 2)
Žì @
X •ë ( Commission Agent)ÐZ zÃkS ~~ m
ôZgzZ•ë
 ŸzÅÈÆg
:s uq
Z0Ðfh W
# ä×# Ö] Ù牅 á] é†m†â oe] àÂ
DÜ׊ÚE ! •^fÖ†•^u Änfm Ÿ Ù^Î "
]ŒŠ ~à cÛ ä~
â•  vZ wÎgì e
ZzgÐÅvZ èg >k
Ù 1Z ]| L L
C
Xó}
ó ™: | Û aÆáZz
 z•
Xì w®ÌÐÅvZègk„0vZ†]|ȸ »g
u
Ù^Î •^fÖ†•^u äÖçÎ ^Ú äß ä×# Ö] o•… Œ^f àeŸ k×Î Ù^Î Œæ^› àÂ
DÜ׊ÚE !]…^ŠÛ‰ äÖ àÓmŸ
H »Š ]¢qž Y7 ÐÅvZ ègk„0vZ†]|ä ~• ë òkz¤
X ¶: fh WgzZwÑŠaÆáZz] ŒŠ ~àcÛ äVrZ ?ì È
â•
kS Vƒ@ Û wâ Zgv~ž¾ Ã}uzŠq
 z•
™| ñZ‡wâ CZÐ}uzŠ Ë¿ðÃ
Z c
ñWfh WgzZ wÑŠ »àžì wú6kS {zì ƘŽ ~ g
u ÌQì 7s
 D¦ÑðÃ~

Y 2005 'ÆZ û2ü Üægè Zâ Z
Û 6VñZŠQ{Š c
 z•
}™| i }}™x ZŠZs ÜÆ)¬›¢Æ™ì‡~g ZŠ {gYZ KZ6wâ ñƒ
XƒwßzM Ú h WgzZ à ÑŠz{Š c
iž @
IF
]ŒŠÆ kS Â} ™| Û ZŠÎ~ VñZŠ 9gzZ Çg ÃøL G
 z• 4&Ã)¬›¢ ~ठZ n¾
wÑŠaÆVß Zz
fh Wc
Xì 7B pðÃ~“
: ]̀QÅwÑŠ™z'

Šp´ âgzZ ì @
™ÒÃÅ äZ™ ZŠÎyxgŠÆ ~œz ù !
( Broker) wÑŠ ¤
Z ( 1)
wßzÐ VâzŠ c y
Ð gZh c ]̀Q KZ wÑŠ ._Æ k Qƒ ` Zzg 6 Âì @
Ð ù! Û
 z•
™|
Xì Y™
o× èÖŸ‚Ö] grjÊ Í†ÃÖ]†fjÃm äŠËße ÔÖ^ÛÖ] Å^eæ ^Ûãßne oÉ á]
DPt PR” …^jvÛÖ]•…E ͆ÃÖ] gŠve ^Ûãn× æ] p†jŽÛÖ] æœ Äñ^fÖ]
Y 0 Vz » ù !
ì @ Û ŠpÃÚ Ð ]i YZ Å ´ â wÑŠ ¸ ¤
 z•
{z Â}™| Z ( 2)
X ǃ:g±Z » ` Zzg~]gßkSì Y™wßz]̀QÐù !
sÜgzZ
„ì] äÖ ‹nÖæ Äñ^fÖ] o× äi†q^Ê ^ãe… áƒ^e äŠËße ànÃÖ] Å^e á] ÙŸ‚Ö]
^ßâ ͆ÃÖ] †fjÃm Ÿ äÞ] å†â^¾æ èÏnÏu ‚Î^ÃÖ]çâ äÞŸ p†jŽÛÖ] àÚ ðo•
DPt PR” …^jvÛÖ]•…E ! äÖ äqæŸ äÞŸ
: ƒx¥* »òŠ WÆyxgŠÃVâzŠ ~œgzZ ù !( 3 )
Īz'
žì ~gz¢taÆ“
»kS ÄVâzŠ ~œgzZ ù ! •Æ]̀QÅx »6gîÆ™z'

: }ì 7°» * ƒDÃ~œsÜcù !
sÜÔì @
™x »6 ¿tžì D
gîÆ™z'
Ã( ~š) ëGE
54»$ÑZz ~h ÇXì ]gz¢Åä™sp{ i6ðÃ~ ~h ÇÅ¿qZ ( i)
» ™ ZŠÎXì @
gZ0 Zz™I{ i6gzZì @ Zô â ~šX zŠ Zß› =™^ ?žì H
Yá6y» ™q
gîÆà ÑŠÃkS gZ0
¼6 ƒyxgŠÆ´ âgzZ
ÑH Ç{zèažì et~š[Zì @
» ™ Z®ì c
Ð7ÝZÐH ÇgzZ} ŠzÃ~šÐ~œLZ {zgzZƒèZg6kS gZ0
»Šp¤
Z Â} Šz

Y 2005 'ÆZ û3ü Üægè Zâ Z
X ¹7ÃäZß›{ iæF ÃkS äH ÇèYì 7^
%N™™™z' YtÌA
} ™: wßzZ
Zi¼
»ËZ eX î Zz™Ð ~RV#tžì HgzZì ꊙɱc
g§ }8 ZÃ!%ËZ e ( ii)
Æ™z' Yt X Çá à ÑŠ âS 6-!%{zžì {@çÐ ~R
» ËZ eÃ!%èY7^ k Q

X 7x¥*
™x »6gî
yz¬6Š ã
Å~Šg^Ðk QòŠ W ƒ:x¥* ƒwÑŠgzZ™z'
»òŠ WÆÖ žìtzz
Z
IF
4&Ê ¢ LZ wÑŠ™z'
ì‚gÃøL G ² Ç} ™ ðÉg_ß" Åk Q {zžì &gzZì @
™Ô
Xì @ Û áZzh
ƒžðŠÃ& • ðÉgÐb§kS ÔCƒ7ðÉg_ß" ~x »ÆkS gzZ
: ]̀QÅwÑŠÐZz
Û yâ ‚fh WZ
 z•
á™|  }á™ Zg7 x » {z Z
 ìá Ü z k Q »]̀QwÑŠ
•‰
•»h
Xì á Ü zk Q
]̀Q{z‰
Ù^Ûuæ Ù^jËÒ åçvÞæ…^’ÏÖ^Ò ØÛÃm oju†qŸ] Õ†jŽÛÖ] ÐvjŠm Ÿæ
DQt PP ” …^jvÛÖ]•…E ! |¡Úæ ÙŸ•æ
Y¢
: ì^ ]̀QÐ[ˆÆ‚»ÐZzgzZ™z'

]çÕ]çi ^Úæ Ø%ÛÖ]†q] grm …^ŠÛŠÖ]æ ÙŸ‚Ö] oÊæ ènÞ^ì…^jjÖ] oÊ Ù^Î
Øò‰ pæ ^vÖ] oÊæ Üãn× Ý]†u ÔÖ„Ê ]„Ò †nÞ^Þ• 醎 ØÒ oÊ á] än×Â
oÊ á^Ò á]æ äe Œ^e Ÿ äÞ]çq…] Ù^ÏÊ …^ŠÛŠÖ] é†q] à èÛ׉ àe ‚ÛvÚ
DQt PP” …^jvÛÖ]•…E!ØÚ^ÃjÖ] é†%ÓÖ ]‚‰^Ê Ø‘Ÿ]
™¥]̀QÅwÑŠÐZz
Zì ~gz¢*
: ƒÐ[ˆÆ‚p¤
ì @
Yk0 Z {zXì Le*
Æá ZzxzgØq ™| Û {zŽì ~h Çq
 z• Z k0
Æhi ( 1)
XßÄg \ W{z A ¶g Î6zQgzZ ,Š=ÄÑzŠÐ ~ 7X ,Š™| Û ~h Ç ~÷žì HgzZ
 z•
gk0
tÂÔ•n Ù ægzZ•ï ŠÃh
LZgZD iÄÑzŠÆ™| Û ~ÄÑzŠ ZÎ~h Ç{zá ZzxzgØ
 z•

Y 2005 'ÆZ û4ü Üægè Zâ Z
» ~h Ç Z®¶Åh
i ~h ÇèagzZì w$
» ~h Ç ¶gÀ{zðƒ| Û ~ÄÑzŠ ZÎ~h ÇèY7^
 z• Y
i 7~g7 ~ ]gß+ZX Zƒ !Åh
Lgâ Åx » LZÃVß Zz xz¥ØgzZì Åh i Ìw$
À
@
ƒ Ì{ k
Ðp ]̀Qèa p• ë ó óéè]̀Q L ÃL TÏA ]̀Q ._Æ f
gx¥* g
Z ñYà ™ð]̀QЄ¬žì ~gz¢akS ì
XƒÐ[ ˆÆ‚{zp¤
{”ÝqX H| Û ÃyQ™Qx˜gzZayåPÆ} ÀÐg Z0
 z• »Šq
Z ä h
i ( 2)
è ̀QªzÐ[ˆÆf
X ÏA é] gLg â Ãh
i%Z σÅgZ0
» ™7
g Zæzg ZŠ ~ tŸZÆ]̀Q Åk Q Âc
ÆVß ZzgZi! Z‡ ZŠÎÐ òŠ WËÆg Zi !
: ǃ6
` Zzg
yâ ‚X H7™f¼ » ]̀QgzZ zŠ™| Û yâ ‚ Zg øž ¹ÃgZ0
 z• »Š c Z ~g Zi !
ÿq
ZÔÐ BŠÃ ` ZzgÆ Vß ZzgZi !
žƒ ` Zzg~ yQ¤ ÂHwZÎ » ]̀Q ä ¿k QÆ™| Û
 z•
X 7:gzÏA é‹̀Qÿk Q ÂD™7Æ]̀Q%•D™x »6]̀Q
p] Üãi•^ÃÖ é†fÃÖ^Ê ]†q] äßÚ g×_Ê äÂ^jÚ ÄnfnÖ ÑçŠÖ] oÊ Øq†e á^Ãj‰]
! ¡Ê Ÿ]æ Ø%ÛÖ]†q] grm †q^e áç×ÛÃm ]çÞ^Ò á^Ê ÑçŠÖ] Øâ] é•^ÃÖ
DQt NU” …^jvÛÖ]•…E
: yZz@
6
ÐZz
Dƒ ~g Yx © ZÆ-
â Z~kS Z®ì @â Z§•yâ ‚ »´ â k0
ƒ- ÆÐZ z
Z ?7c
Æk Q¤ Ãzg]»ÐZzž ÇñY¬Š~]gßÅäƒù ŸÆwâgzZ•
ì „@
: „@ W7XŠ qgzZ ðà c
ü ÅÐZ z~ T c Zƒ ~ga c
Zƒuh ÐÄW CgŠËwâ k0
» wâ Ãk Q ƒ 4ŠÃ„ @
yZz@ ZgzZÔ Çƒ » ´ â yv ƒ
ÃÅÐZ z~ äƒ ù ŸÆ wâ ¤
}uzŠ Ëwâ Zƒ 1Ðg Z0 Z ä k Qƒ‰™Q x˜wâ » Ë6zŽ wÑŠ›X Ç} 7*
» ™¤ ½
6wÑŠ k Q Â Š
ƒ ù Ÿz uh wâ {z k0 » ™}uzŠgzZ 3g6gîÆ -
Æg Z0 â Z k0 » ™
Æg Z0

Y 2005 'ÆZ û5ü Üægè Zâ Z
X ÇñW: yZz@
6 » ™}uzŠÔ}™ ZŠ ZyZz@
g Z0 » ™´ â {zž ǃxiÑ
»wâ Ãg Z0
Ÿæ Ñ^ËiŸ^e ÙŸ‚Ö] àÛ• Ô×ãÊ lçÞ^u oÊ äÕæ Ü$ ÙŸ‚Ö] äe Í^›çÖ
…^jvÛÖ]•…E Å•çÛÖ] Å•çÚ äÞŸ Ý^ÚŸ] ‚ß lçÞ^vÖ] gu^‘ o× á^Û•
DPt OMS ”
á^Ò‚Ö] gu^‘ ‚ß èÞ^Ú] äÕæ ]ƒ] ]„â D Ñ^ËiŸ^e ÙŸ‚Ö] àÛ• äÖçÎE
y
Qá h 
Ð kS Ãk Q {zž @ ÆgZŠ y» ™}uzŠ wâ ä wÑŠ¤
3gÐ n¾kS k0 Z
6wÑŠ~]gßkS Š
X ÇñW7yZz@ ƒù Ÿwâ {zk0 » ™}uzŠ
ÆgZ0
‹nÖæ Å•çÚ äÞŸ àÛ–m ØnÏÊ Í¡ì änËÊ äm†jŽnÖ å‚ß äÕæçÖ ^Ú]
Änf×Ö äßÚ‚eŸ†Ú] äÞŸ xnv’Ö] oÊ àÛ–m Ÿ ØnÎæ Å•çm á] Å•çÛ×Ö
DPt OMS ” …^jvÛÖ]•…E
: Y07ðŸ»7Åwâ aÆ´ âÐZz
Æ´ â {za kS ì @
ƒ6]̀Qp¤ ƒ {ÒúgzZ ÐZ » ´ â ŠpÐZ zèa
Zì @
@ Û wâ ZgvÃV#~ž¾ V- Ð ´ âž Y07🠻 7Åwâ {”|
 z•
™| Ûa
 z•
X ÇVƒðŸ»7~ÂÅ: ZŠ Z7äk Q¤
ZVƒ
…^jvÛÖ]•…E †qŸ^e ØnÒæ äÞŸ Ø›^e Äñ^eŸ àÛ%Ö]…^ŠÛŠÖ]æ ÙŸ‚Ö] á^Û•
DP t OMS ”
: b)gzZP0ÐàÑŠgzZz
Špp• D™| Û gJŠ QÐWwâ »V-g 0
 z• ç] ‡z Z ‰ÐZ zgzZ fh W : X
Û wâžìt‚Ÿ~}g!
 z•
äƒ wßz 7gzZ äƒ | kS • 5ZŠ Z×ÃV- g0
ç
» z¬ Ð äƒ wßz 7 Ìfh W b§ÏS gzZ á
7•» 7 Åwâ ~g 0
ç¬Ð
y
ÆœLZÐWgz Zá h wâ ŠpÐ ~g0 Z wŠ •ÅkS X á
ç fh Wžìt ]gßq 7•
ç fh W6äƒ wßz wâžìt ]gß~uzŠ wŠ •ÅkZX} ™|
Ã~g0 Û gJŠ QÃkS B‚
 z•

Y 2005 'ÆZ û6ü Üægè Zâ Z
Zu'
Xá™' Z'
nçÐ~g 0
ç{zÂñYƒwßz7Ãfh WZ
 QX}h Û'
ŠnŒ 
Z'Æ7
X ì 9t  ÇA Ãxi 5‚ kŠ » k Q ǃ œŽž ZƒðtgzZ 3gxi 56y» ™ : X
Xì ^ YÌtÂÇA Ãxi 5‚zŠ †» ( income)yæWÀž c 0
ðV-¤
ZgzZ
6k Q ÇñZ™ ( sale) ~æ¾E ðtQƒgH{ Z 9~Š ã
&LÎ{zžñ0 Åxi 5¤
Z : X
YÌtÂÇAh
Xì ^ '× z‚õ0
}Ãk Q
ÐCk0 Û ZzŠ ËËZ e c
}gvë ° æž} ™ðnçV- Ð lz• œ:X
 gŠnçtÌA
žìtzzÅkS X 7„ Û ZzŠp¤
á™ÌtÃkS lz• Z ÂbŠÃë‚õ 0
»yQ
Xì wÑŠòŠ W»yxgŠžƒDÃVâzŠ ~œgzZ ù !
 ìá
Z ‰Ü z k QbÑŠ™z'
òŠ W
ŽgzZgZŠ { Z 9c
Vƒxi 56{ Z 9{°‡! ÇÆ}g ZŠ Z Ëvߎ : X
~i Z ³Z {ZpVƒgZh
Û p¤
 z•
| Z ,™wßz zÐ {à| Û ¼6k QgzZ ,™ ~gZh
 z• yðÃaÆ }g ZŠ Z Z
t
Xì x ZwgzZì ]Øg {zƒ~ŠÐ~œŠZzLZ ä{à
g ~׎aÆvg »~" eÆÌvÅÌ}~] ¬¡KZ v : X
B
Xì ]Øg7z{zì
Æx » kS X *y
Ñh yâ ‚V#a}÷ î Y ~r ?Z
 žì HÐ –h
i : X
Ð ~r–XìÆ]̀Q%x »tž• … YVâzŠ@'
ÆkSÉ ðƒ7ð ]̀Q ðÃa
¬gZ
{zÃk Qì ÅÝqe ZiŽ ä–Xì ©
hy
 gÆuðÐzz Å] ©LZ
6ÁÌÐ f
k QŽì Yá ¶gâQsÜÐh y
i–gzZ Zƒ7ð*
h 6zèY YÄg7Šp6gîÆz

Xì Å ZŠ Z~äh
y
yâ ‚ä
Âì êŠ™Ñ wâ 6zz ]̀QÐ ~rÃVÍß{zžìt „g! Z%Z
zg »gzZ w©»–¤
XƒZƒ:ð*
Ñ%Æz²ì Y™wßzzCZ ÌÐh
i {z~]gßkS
H
:¢ Û ÐÐZzzfh W»g ZŒi c
nŒ 5ŸÔ(g 0
g Z å»G ç
H
( ÷Zzi Û aÆäÑwâ k0
Z ) nŒ 5Ÿg( zZ ~g0
Æfh WËgZ å»G çÒZžì ZƒZ 7` Zzgt

Y 2005 'ÆZ û7ü Üægè Zâ Z
ƒozæB‚ÆkS *
žì @ Ñwâ k0 窕 D Ñwâ ˆÆkS • f
Æfh WË» ~g 0 
Û ÃkZfh W
X} ŠnŒ
Û Ôš Ãk QŠpaÆä™È0
kZXì êŠ ( Advance) nŒ CZÃ~g0
çÌfh W
~g0
çnzH¤
Zžì @
0 gZ~ V8h WÆ~raÆ䙢h
ð‚ Ÿt6 '× Ãx Â
Û zgz ZM
¶Š nŒ Ú h W{”Ýq {zž ǃxiÑ6fh Wk Q ÂñYá k0
Æfh Wgz Z Ëwâ CZ
y
h
gzZ•f Šp6VñZŠ Á ×wâ¼ Zƒc
 çfh WÒZ ,i Z {z´X}™ ZŠ ZÃfh WáZz
Ñ» ~g0
Xì @ƒg66•glñ{ÐzzÅäƒg ! % i ~g0
æLG ç
H
Û Æ fh WgzZh
Œ6‡ ¢ ` Zzg {ŠŽñ » ¶Š nŒ Û Æg ZŒigzZg Z å»G
 nŒ 5Ÿ(Ô ~g 0
ç
ZXì ~gz¢*
ËL¤ ™uF Z P Ð ~ Xì
à ` Zzg kS n kS • ñƒ Ì™f 6zQ q
Û Ãk Qfh Wgz Z ñYW"
»gñQsfzgq ƒèZg6¶Š nŒ âÅh Û Ð ~g6ËÃ~g0
 nŒ ç
: ì ~gz¢´gp Ò
Û sÜwâ {zž ñY H:È0
Æ fh WáZz ¶Š nŒ
k0 »] !
kS Ã{)z ~g0
ç ( 1)
X ñÑ
y
èY} h  ÁÐ k Q ñƒ D VQ {Z
: yâ ‚6c3 ÃÐ ~g6Å ~g0
ç fh W ( 2)
Ž ì * Û ñƒ •Š LZ}uzŠgzZì *
VQ œ6nŒ ÃÐ ~g6Å}uzŠ ~ kS Âq
VQ {Z Z
Xì ]gßÅŠÎ
z{” Ýq {zž ǃ xiÑ 6fh Wá Zz ä™ | Û Lž
 z• L yâ ‡gzZ ‚Ÿt ( 3 )
Û gzZì ^
» kS Ãfh Wá Zz ¶Š nŒ
èYì x Zw ¢ ó}
Y*ó ŠÃfh WáZz ¶Š nŒ
ÛM
Ú h WgzZ
Û LZ ¶gt {z}uzŠgzZì @
ÅnŒ g â h»}uzŠ {z Âq
Z Z®¹7ä kS ì Hä}uzŠx »
XìŠÎîtÂì ©
6Š ã

ñY c Û {Š c
Š nŒ Û Ã{)z ~g 0
i AgzZì ` Zzg » ¶Š nŒ çèa Zƒ™f6zQ‰ : Ò
ÑB‚LZÃVÍßfh W Âì k(x » {Š c
™q
yQgzZ•f ŠÃV- g0
i Ú QñYc ç{Š c
iægzZ

Y 2005 'ÆZ û8ü Üægè Zâ Z
 ZÑÂq
¦~ • ZèYì ^
Y*
gzZ ßÇ!
 ZÑtX • f
•  ¯ Sleeping Partner Ã
Û sÜÉ @7~g !
KZÉ 76ñâufh W}uzŠgzZì CY ~Š~ nŒ zg » Ë ¶g ðƒ Å
Ë ƒ7•
X$  ZÑÌ~zkS Z®ì @
™wßz z6œ
]
: 'gßh PÅàÑŠÐZz
: V| ( FOREX)og Ã( 1)
zyxgŠÆVßÑŠŠŽñ~ œ
Z% Cgˆ@¬gzZ ݸLZŽ • V|{zŠ Z%Ð yS
: •C™x »6gîÆÐZ
" A commission house between the clients and

brokerage houses in the various finance trading

centres of the world."

Ù kŠ~ vžìt VŒ ÆVµ‰i§ » kZ


0ÁgÆ k Q\ WÆZ™ ¦°Z egZD
~ˆ ÃTž ,h
y  \ Wž • D™ ðÉg Å\ WQá Zz vX • D Y
´™ÏyÃgzZ “
Z ÃTì CƒgHg ZlÁÐ ÁÅh
^Ñ q y Ù Xì $
Å ´™C Ë Y ÅyQ Å œÆ™| Û
 z•
Xì @
Y¹D c
( Lot)
Ù kŠ {”¦yQ vÂ, Šgeg W CZÃvgzZ•e *
°Z eg ZD y
h  Z Å´™Ë\ WZ
^ Ñq 
Åg egWŽì îŠ àÃíŠ ~œ
 Ù zŠÐ ~
: îg•°Z egZD
%LZgegWgzZì g™–ÆKg•c
Xì êŠ q :Z Åh
yÅ^ÑÆ™Š
~uzŠgzZ • ë Spot& Cash TradingÃT×q
ZX ì Cƒ Å b§zŠh
y
t
žì @ðt ~ Future TradingX • ë Future Trading ÃTÅnÅß
0
™Ì”Å7gzZ Ç}™ ½^ Ñ{zà õg @
f V#~¹ {”ðˆÆ ]ægHq
Z ù !
X •DƒÆ Future Trading{z•D YK} ŠÎŽÐgîx ¬X •
vƒ yv c ÃÃ\ W~ˆ { Zp • Dh
ƒ {Z y  Ð=gfÆ v\ W
^ ÑðÃZ

Y 2005 'ÆZ û9ü Üægè Zâ Z
y
ì ~h ^ ÑŽ ä \ WQXì C™wßz z°Z e k• }Ð \W6äZ™ ZŠÎ{zaÆ\ W

| Û¤
 z•ZgzZ Ï} ™wßz zCZ sÜvÂ~Š Zz™| Û ÐW{z ä \ W„yŠÆ~gZh
 z• y
Z
¤
X Ï} ™wßzŠÎÐ\ WÐ[ ˆÆð- °Z e õ0
}{z´Æzv‰ µyŠ¼~
: •VÒZy
sfzgq~g !
zg »kZ
âÅ5ZŠ ZÅŠÎgzZ Åä™n绊Π( i)
Xì CW"
Ü zÆ} ŠÎ5ZŠ Z ~g7 Ð +
‰ Yq y
Z Ái Z Á Â,h ´™~uzŠÐ ´™q
Z ( ii)
Xì ~gz¢ãƒ
¡e ^ΆËi á]æ ‡^q ^Ûâ‚u] ‚ÏÞ á^Ê †nÞ^Þ‚eæ] Üâ]…‚eæ] ^ã×%Ûe ^‰ç×Ê Å^e
D…^jíÚ…•ö E! ˆrm ÜÖ ^Ûâ‚u] ˜fÎ
DPt MUN” …^jvÛÖ]•…E xnv‘ †nÆ çâæ àm‚e àm• à ^Î]†jÊ] áçÓm äÞŸ
YÅß~´™ ( iii)
Xì 7^
^ ™à ÑŠaÆk Q Â79„]gßÅg!
YÌ*  žìtÝq
zgȮ( Forex) Z
Xì x ZwÌ{zñY1zŽ6
kS gzZ7
: à ÑŠ Åi¥~Lg â u 6 ( 2)
ÆkS }gzZ• D™½tâux ZúQgzZg ZŠtâuP¬žìt|Åvê Ë
ˆÆ kS Ôì @
ƒÝq wâ uœÐ b§kZX ì @
Y ¹ ( Share)zq Ù
ZÃ9zg k• C
D `g !
zg» » v6]̀QŽ ì @ Û tâu ~Š ã
Y HgHI]Z e » vÃVÍß¼ á Zz ä™ëZ• 
Xì @ Š™„6‰ÀÃk Qì @
Yc ƒ œŽÆ™ u] YZy
Zx ÓÉ]̀QÅVzË]Z eX •
Xì »{g YR~wâžœnçtÐ{ ó`¦Ñpì @ ÑÃkS ~x ¬s²p¤
Y¹• Z
: •CYð0
VÒZy
zŠÐgîx ¬~Vµ
ƒ7Dt ñƒ D™nçgzZ • Cƒ w!'̀Q Å VzË]Z e ( i)
]̀Q X{zž @
Iî ÑZgzZ ½ Ž pì Cƒ ³{ Z 9~Š ã
Å yQ ž 7— ~ kSXÐ ,™ wßz

Y 2005 'ÆZ û 10 ü Üægè Zâ Z
·_z {@xgzZ Cƒ 7³g ZlÅyQ•z » ]̀Q ÂÌ{z • f
 {z ( Allowances)
YHwßz {Šc
@ FFÐ {Z 9~Šã
ik ÆIîÑZèY Cƒ7Á¼ª
6x * ˜ {zžì x¥Ð
Xì @
Yƒ‡Ã{gYZÐ䃳)Æ]̀QXì@
ƒ¹Ì]z·~kSw‚/w‚QgzZì
kS {zgzZ ǃg (Z »+Š A6ŠÎÃVzI]
Z ežì CƒŠŽñÔt~ <g WÆv( ii)
èaÔì @
y
h ñƒ D™tÃoÑkS Âì @
y
h  Z®X •D™Ì¿6
i¥Æv¿ðÃZ

X Zƒ‡Ã{gYZ {zÌÐkSZ®ì ^
Y*
oÑt
 à ÑŠÅyS gzZ|
Y*
Xì ^ ƒ Û zh
 z• yÅi¥ÌÐzzÅVçZy
 zŠ {gÃèyS
: •t'gßzŠh
'× Åäƒ^
Y*
Æg!
zg»Æi¥
vÅg ! ƒ vÔ÷g›Z c
zg »Æ[ ZÑ c zg»x Zwv¤
ƒJ{z }ƒ_C~g! Z ( i)
Xì ^  à ÑŠ ÅyQgzZ|
Y*
ƒ Û zh
 z• yÅi¥Æk Q ƒvÅx »x ZwgzZ Ëc
 ƒ
Û » :W™ Y ~y
( Difference) t• WÉ ƒ: Š°| Û zh
 z• yÅi¥Z
 ( ii)
gZŠz~x »kS »wÑŠXì ZŽgzZìŠÎgzZì x ZwtÂñY1™'
( ì ~gY)Xì x ZwÌà Z'

ššš

Centres d'intérêt liés