Vous êtes sur la page 1sur 7

Y 2005 Þâ û1ü Üægè Zâ Z

Ú h WgzZ àÑŠ
x ©ZÆM
ûr Ññ]| ü
 ™u ZßZ†?ËZ e *
Û zh
 z•
: b)ë ZPÆ| yÅŠ ZG Y

:| Û zh
 z• y
ÅbÃÅ^ ö ( 1)
„~ ^ ö LggzZì C™ m?Y›;g ~ k Q™h
y vðÃ
Z Ì‚Î c
Kg q
Ù Æ w )q
D YK m?^ö gZD Z q Ù q
Z Ãk Q ƒKg » w)gZD Z }ì C™| Û Æ™
 z•
Š™|
c Û ÃyQ „ ¬ Ð ”LgzZ ì @
 z• Û ÃyQÆ™çÅ VIö ÂLQ X •
 z•
Y H|
Xì CY~Š™”Ð~i Z0 Û }~ˆQì @
Z·Œ Y
Žì | Û Åz,zgZD
 z• Ù ÆKgÀtèYì ^
Y* Û ÃkZ%K ”Å^ ö
 z•
™|
Yž
Xì ^
ØfÎ Õç×ÛÚ…^Ï àÚ†ŽÃÖ]æ &×%Ö]æ Ì’ßÖ^Ò èÚç×ÃÚ èÃñ^• è’u Äne
Dä×rÚNMP å•^ÚE xnv‘ ‡]†ÊŸ]
s²ÃTì îŠ ] Z m
z *ŠgzZ¼ c
: î6gîÆ]oÃgZh
y v
Æ^ö Ì‚Î c
Y¹ ó óbÃL L~x ¬
Xì @
”ÅVIö ì @ Ñ~Kg} (kSB‚ÆVzg Zh
Yƒq yvŠ c
 B‚ÆvgZh
y
ÌZ¤
Zpì Y™| Û ÐWÃkS wDZ š {zgzZì @
 z• y
Yƒ³^ö »gZh ÂñYƒ¹ÑZgzZ
Y*
Xì ^ Û bÃKZ~V/}uzŠ c
 z•
™| zCZaÆgZh
y ƒðƒ: ”gzZ¹ÑZ
ÌA
Dä×rÚNMQ å•^ÚEÔm†ŽÖ] áƒ] áæ‚e èÃñ^ŽÖ] èÚç×ÃÛÖ] è’vÖ] Äne x’m
ìt [ ZŽ » kS Â? ðƒ 9ù | Û Åk QQ Zƒ 7ï ÌZ6^ ö žƒ wìt¤
 z• Z
@ Z »äƒŠ'
ƒ60 gŠÆkS V˜žƒ:}g)Æc
c gŠ {z²Š ZG Y!®)@'
ÆY âZ!®
™ïaÆä™|
X 7~gz¢* Û ÐWì
 z•
Y 2005 Þâ û2ü Üægè Zâ Z
Dä×rÚNQO å•^ÚE ]…^Ï á^Ò á] ä–fÎ ØfÎ †ì¤] ÄnfÛÖ] Änfm á] p†jŽÛ×Ö
‡]çq àÚ Ýˆ×mŸ àÓÖ ˆñ^q äÃne á] oÖ] îÖ] Änfm á] p†jŽÛ×Ö äÖçÏe …^•]æ
Ÿ]æ Äñ^fÖ] o•… æ] àÛ%Ö] ‚ÏÞ o× á^ÊçÎçÚ ^ÛãÞ^Ê äÚæˆÖæ åƒ^ËÞ ÄnfÖ]
DMSO” o•^i] ‚Ö^ì ä×rÚ |†•E p†jŽÛÖ] Äne Ù^_e] Äñ^f××Ê
: * Û ÐWŠ ZG Y¬Ð5ZŠ ZÅ7( 2)
 z•
™|
ꊙ ZŠ Z: îgzZì @
y
h Z6úÅ5ZŠ Z Å7ªgJŠ Qƹb }òŠ W
}iq
6g JŠ QÆ ]æ ÁLgz Z × Lì ꊙ| Û ÐWÃ}i ÏS ~ž²Æ úÏS Q X ì
 z•
Y]gßtÔì @
Xì ^ ™ ZŠ Z7жg{”ÝqgzZ
XÌœgzZì @
: ¬»: î
Ü zÆ} ŠÎz¼ »7¼6gîÆÁI c
‰ : îägZh
y y
gzZ ~h g JŠ Q}i ðÃ

gï ZÐä™5ZŠ Z {z c Ü z'
Å: 5ZŠ Z‰ Å7¹! y
äg Zh 
Zž *
¤ YÂH ZŠ Z
™oÑtpXì ^
: îñƒbŠ {z Â} Š™gï ZЕgì‡6| Û ù !
 z• : î»kS Â} Š™
ZgzZ Çᙂ ù!
¤
YtÂÇ} ™:Zzk
X 7^ ™ »
: ìt?ŠÅäƒ^ Y* Æ5Å: î
Ý^Ú] ^›©ÚE áô^eô†Ãôû Öû] Äônû eø àûÂø oãFÞø "
# äô ×# Ö] Ùøçû ‰ö…ø á$ ]* æ†õÛû Âø àôeû äô ×# Ö] ‚ôfû Âø àûÂø
DÔÖ^Ú
c
) y! ZzgÐÅvZ èg z/0vZ†]|
 vZ wÎgžì e
²ä ~
X cÛ IÐ|
â• Û Å ( y1²
 z•
9zgÎq y
ZÖgz Z} h  Ù q
~9 zgg ZD Z } ZŠÎðÃЖh
ižìt ]gßÅT
™‚ÃyS ?•}g v9zgÎtÂH:ZzÉ 1: ZŠÎä~¤
XƒM ZXßÄgtž¾ ™} Š
YŽì: â ̀à âtžìtzzÅäƒ ^
t, i Z {z ´X 7^ Æä™:Zz: îk
Y* ™
Ùª
XìŠÎ~]gß~C
Y 2005 Þâ û3ü Üægè Zâ Z

: bŠ ¢
yk6 
~z¤
¶Š6ñZ™ñO {zì Le bŠ6ñZ™yk CZ ¿Žžì òZg[pi§t À` W
}Š yk CZaÆö;gÃk QgzZì ©
á 79zgÄÑõ0 ZÐgZŠtZ™Æ
} ¶g ~(q
}™:ZzÆ™à {ykgZŠtZ™Z
:Zz ¶g ðƒ à yk´ â Âá :Zz yk´ â c  žì êŠ
BbŠ ¢
Xì @ yk6~z¤
tÇ} Š™
%NaÆ „ VâzŠg ZŠtZ™gzZ yk´ âi§t
bŠ¼Ãk Qžì &g ZŠtZ™X ì ææF
Âì ]gz¢Åtâu~g ! ZÃyk´ Ⲉï:Zz ~g7ÐQ{z ~Š ¶gŽ äk QgzZ Z 77
zg »¤
¶gt {zžì øÎt {z ƒ: ]gz¢ÅtâuÐQ¤ ïtâu/£b§kS ÐSžì &{z
ZgzZ Ô Š
Ãk QgzZ ÇìgMœÐó ój§] ³!
LgL”ÆtZ™ òZg Ái Z ÁÃk QÐV˜Ç} Š Z™ ¦~J
Ù aÆä™wßztZ™
¸úÆgZŠtZ™¹C
X Ç} 7: k
wßz¶g7Ž ä yk´ âèYì ]gßÅŠÎtÂBŠÃ|ÅnçkS ë¤
Z
ì êŠaÆö;gjykCZÃ{ ZpnŒ
Û {z~¨ £ÆnŒ
Û kS Ôì ÅnŒ
Û wÅk Qì Å
: ì ~g uq ZXì @ ƒó Šó ÎL L{zñYHÝq œŽ6nŒ Û²
è÷Ãø ËøßûÚø †$ qø šõ†û Îø Ø% Òö Üø ×$ ‰øæø äô nû ×øÂø äö ×# Ö] o×$ ‘ø äô ×# Ö] Ùöçû ‰ö…ø Ùø^Îø Ùø^Îø oùõ ×ô Âø àûÂø
DÙ^ÛÃÖ] ˆßÒE ^e÷ …ô çø ãö Êø
Û {zC
œŽ nŒ Ù cÛ ä Åzm—Z -vZ wÎg • ëÅvZ èg Z]| L L
â•
X óì
ó ŠÎ{z} Š
Z }• f
¤ ™ðtZ™ ‚ Z hð¼É f Û v߉
 7ö; gj~¨£Æ nŒ
Ù zŠtZ™ŠZz »yk
™ð ~B‚Ì: ;â 9zgÎzŠ {z ƒ: ;â 9zgg ZD
XÐ kZpX • f
Û tèagzZì ;gƒ{Z
Ðzz ÅnŒ Û èY @
û: ;â 9zgÎ{gVZ Ì[ ZÃ{ ZpnŒ Û ¼~
77t•
XìŠÎakS ì
x ¬ ªzz%ŠZz » ]æ Åö;gÃyk´ â {zžì @
ƒxiÑ6áZzh
 yk6~z¤

Y 2005 Þâ û4ü Üægè Zâ Z
Xì CY0wŇ Ã{g YZ™ƒ»wÅ~z¤
pÔ} ™ ZŠ ZtZ™._Æf
g
oju àm†ã• oÖ] ä×ÛÃjŠm š†ÏÛÖ] oÖ] å…^Ûu Ü׉æ Üa]…• š†Ïj‰] çÖ
än×ÃÊ ä×ÛÃj‰] á] 邉^ËÖ] é…^qŸ] èÖˆßÛe çãÊ ^ãßÓŠnÖ å…]• æ] äßm• änÊçm
DQ t OPO” …^jvÛÖ] •…E ^ßâ… áçÓm Ÿæ ä×%Ú†q]
Ð ]i YZ Å´ â ÑZzh
Y™wEZ » ~z¤  ~z¤
žì w®Ìw¸t~ V1 Å}
Ë ƒg°~gzŠ ˬ]i YZ: ZŠg^gzZ_ß" ŽèY7g ±Z »w¸kS ~gzŠ {ŠŽñpì
$
w¸»i ZŽ x°aÏS Ôì ‚ Û Â[ ZÉìŠ ®Ç!
goÑÅäVQ œÐ„¬{ZpnŒ [ Z { z¶
Xìx„
é…^Â] Ÿæ é…^q] Ÿæ ‹fÖ Ÿæ oßÓ‰ Ÿæ Ý]‚íj‰^e Ÿ ^Ï×_Ú äe Å^ËjÞ Ÿ] Ÿ
àãi†Û×Ö Øvm Ÿ ØnÎæ †ì¥Ö ØÒ áƒ^e Ÿ] àâ]… æ] àãi†Ú àÚ á^Ò ð]ç‰
DQt OPN” …^jíÚ…•E Ÿ Ÿ]æ ^e… á^Ò ä›†• á] ØnÎæ ^e… äÞŸ
çÖæ Å^ËjÞŸ] ÄÊ‚Ö]‚ß áæ‚m†m ^ÛÞ] ÜãÞ] Œ^ßÖ] Ù]çu] àÚ gÖ^ÇÖ]æ k×Î
½æ†ŽÛÖ^Ò Íæ†ÃÛÖ] ០½†ŽÖ] èÖˆßÛe ]„âæ Üâ]…‚Ö] å^_Â] ^ÛÖ åŸ
DQ t OPO” …^jvÛÖ]•…E ÄßÛÖ] ànÃm^ÛÚ çâæ
: bŠ ¢
y» ™6

ÄÑõ0
© ZÐg ZŠtZ™y» ™ ´ âžìtì òZgÀ ` WŽ ]gßÅkS
} ¶g ~(q
Û ¶g ÅÄÑ õ0
{zÄ ´ â 6ähgÆgZŠtZ™ž Cƒ 7nŒ Ôì @
™gHtZ™Á¼ ×gzZì
ìŠ Z~ y» ™ kS Ãg ZŠtZ™žì Cƒ~ núÆ] !
ƒÝq h¢q kSÉ } 7ã™:Zz
Ü z {ŠŽñÃgzZ ËÐWy» ™ {zgZŠtZ™
z‚ ä{gG » Tì Y} Š6~ôÐ [ ˆÆ ‰
» ¶Š ¶gÐ [ ˆÆf
g {ŠŽñÌ{z Âì e * ZX ÇA Ãy»Š ´ â
Zz™à {y» ™ ´ â »y» ™¤
X ǃÈ0
YzŠwŠ •ÆkZXì x Zwz^
: •'gß^ Y*
gzZì »]Øgi§t
Y 2005 Þâ û5ü Üægè Zâ Z
ZXá™ðaÆ w‚ õ0
¤ }nç »tZ™gzZ}Š y» ™6ñZ™zz%y»Š ´ â ( 1)
Ù QXì á
¹C BzgÄÑ&žŽá™wßz~qzÑtZ™ JŠ W»w‚ õ0 Ù kŠtZ™
{zƒ: ;âg ZD
zŠgzZá™h
tZ™Û{g ! ‰ÅnçÂì eˆÆw‚ õ0 Ù õ0
: ; â g ZD
X ìg © ªtZ™ JŠ W

Xáá _q
}Š6tZ™y» ™ SŠ WgzZ }Š™| Û B; Æg ZŠtZ™y» ™ SŠ WKZ y» ™ ´ â ( 2)
 z•
7{ÒWÔ ÏA 6ä™| Û y» ™ SŠ WKZiŠ «sÜô â ¶g_q
 z• ~]gßkS X} Š
ÆÉÐzz Åäƒq
ÑÃy» ™ ´ â Â} ™| Û Ã}uzŠ ËzÛCZgZŠtZ™¤
 z• ZX ÏA
: ìt!Zj »i ZŽÆ¶Š6ñZ™Ãq
ÑLZX ǃÝq h»h Šã
ÐQ6Åh
…]• àÚ äfn’Þ æ] å…]• àÚ ^fn’Þ †qçm á^e ÅçnŽÖ^e ^–m] é…^qŸ] ‚ŠËiæ
äfn’Þ ØÒ †q• ]ƒ] Ÿ]óóóóóóó änÓm†• ‚u] àÚ æ] äÓm†• †nÆ àÚ èÒ†jŽÚ
DQt OO ” …^jíÚ…•E Ù^u ØÓe å]‡çqæ ‡çrnÊ äÓm†• àÚ ä–Ãeæœ
:¢ Z ñƒïŠ6
÷Zzi tZ™
gx ¬tZ™Ôì êŠ6tZ™ÃËy»Š KZ ´ âžì Z 7^Ì` Zzgt[ Z
ƒ ._Æf
@
Ü z ËXì ©
Kg•¶gt~‰
c Ð x * Z_q
Æ÷Zzi ZÐg ZŠtZ™´ â pì
 ¶g ~(q
gîÆKg•¤
´ ât ÂñY à 6 Û t[ Zpσ CY à 6gîÆ~z¤
ZX ì CY à 6gîÆnŒ 
ƒ6 Û {z¤
gîÆnŒ ZgzZXn Ñ~ wE Z LZÃkS {zž ǃ7g (ZÃk QgzZ σ-
â Z k0
Æ
Z® Ôì ꊙ‡ à ÃnçÆtZ™ŠpŽ ì nç‡ Ã q
Z * Û ~nçÆtZ™
™c_ » nŒ
wE Z L ZÃkS gz Z -- ZgzZce *
â ZÃkS ÂB¤  ¶g6gîÆ ÷Zzi
™ »Ã ` ZzgÆh Z
X NÑ:~
Æw‚ õ 0 Ë YÅÛD
}nç»tZ™žì $  Ãˤ
tÅkS ƒ]gz¢Å ¶g_q Z
Ù äÄÑq
g ZD
á¬ì á ZŽtZ™ JŠ W » w‚ õ0 Ù g e¤
ƒ: ; â 9zgg ZD ZtZ™X ñY Ha
Ù zŠ ªtZ™ JŠ WgzZB
: ;â 9zggZD
X •gf
Y 2005 Þâ û6ü Üægè Zâ Z
D™nç »tZ™ ƒ M: %Æ j§ òZgÆ ÷Zzi
ZgzZƒ h y» ™6tZ™Ãˤ
Z
ðnç »tZ™Q c ÃkS Ðzz Å ~g6É ñY H: ™f » ÷Zzi
ñY 1™ð ¬ c Z ñƒ
X ñYH™fˆÆä Yƒ
äfב oÊ ]…çÒ„Ú p] ‚ÏÃ×Ö ^Þ…^ÏÚ ½†ŽÖ] á^Ò ]ƒ] ^ÛnÊ ^–m] •^ŠËÖ] ØvÚæ
ØnÎæ äß ä×# Ö] o•… Ý^ÚŸ]‚ß Ðvj×m ØnÎ ‚ÏÃÖ^e ‚‰^ËÖ] ½†ŽÖ] ÐvÖ] ç×Ê
p]…^•]æ …^jvÛÖ]•… oÊ àm‚e^Â àe] Ø•^ËÖ] Ù^Îæ ! xnv’Ö] çâæ Ÿ
០‚ÏÃ×Ö ^Þ…^ÏÚ äÞçÒ àÚ ‚eŸ äÞ] oÖ] ½†Že Äne Ÿæ äÖçÏe †mçßjÖ] gu^‘
çâæŸ ØnÎæ ènËßu oe] ‚ß Ðvj×m ØnÎ ‚ÏÃÖ] ‚Ãe ÐvjÖ]çÖ ‚‰^ËÖ] ½†ŽÖ]
Ü$ ½†•¡e ÄnfÖ] †Òƒ çÖ äÞ] ^–m] ànÖç’ËÖ] ÄÚ^q à ØÏÞ Ü$óóóóóx‘Ÿ]
‚Î ‚nÂ]çÛÖ ] ƒ] ‚ÂçÖ^e ð^ÊçÖ] ݈Öæ ÄnfÖ] ‡^q é‚ÃÖ] äqæ o× ½†ŽÖ] †Òƒ
½†ŽÖ] ÄÎæ oßÚ äÞ] oÖ †ã¿mæ b] Œ^ßÖ] èq^vÖ ^Ú‡Ÿ ØÃrnÊ èÚ‡Ÿ áçÓi
äe ð^ÊçÖ] grm äÞ] äÛÓuæ é‚ÃÖ] äqæ o× Ÿ] áçÓmŸ ‚ÏÃÖ] ‚Ãe
áçÓm ^ÛÞ] ½†ŽÖ] á] kÏËi] ‚Î ÜãjÛ×Ò á^e Ü× o× kÞ]æóóóóóóóóó
àÛ%Ö] Øq] Ü$ ^Ï×_Ú Å^e çÖ äÞ] ]çÖ^Î ]„ãFÖæ äÖ ^Þ…^ÏÚ á^Ò ]ƒ] ‚ÏÃ×Ö ]‚ŠËÚ
äÞ] ÄÚ ÄnfÖ] ‚ŠËm Ÿæ Ønq^jÖ] x‘ Í^_ÏÖ]æ Œ^m‚Ö^Ò ÙçãrÚ Øq] oÖ]
! …^jvÛÖ]•… oÊ^ÛÒ ‚‰^ËÖ] ½†ŽÖ] ÜÓu oÊ
oÊ å†Òƒ ‚Îæ ½†ŽÖ] à ^nÖ^ì ‚Ï Ü$ ‚ÏÃÖ] ØfÎ ½†ŽÖ] †Òƒ ]ƒ] ^Ú oÏe
Ü$ ‚ÏÃÖ] ØfÎ ]‚‰^Ê ^›†• ^›†• Ù^Î &nu ànÖç’ËÖ] ÄÚ^q àÚ †ŽÂ àÚ^%Ö]
DNtRM ” ä×rÛÖ] |†•E ! á…^Ïi çÖ Ø_fmæ ‚ÏÃÖ] Ø_fm ÜÖ ]‚ÏÂ
: oÑÅö;g
h
ÅkS ÖZ ižì @
0 y
ðtgz Zì @
h 6g JŠ QÆ ¹b y k » k QЖh
 i
~ y kÏS { z¬ Ð kZgz Z Ç} ™Š4Æh Ü z k Q Ç} Š™ ZŠ Z ¶g ~g7
iÆ™à { y k–‰
Y 2005 Þâ û7ü Üægè Zâ Z
X Çì g Lg
Yƒ‡ à ÌZŠÎÐ kZgzZì ‡ à {Z
@ Ûq
Ã » & •Z~ T ´goÑ+Z~} ŠÎ
aÆ vЊ YÆ } ŠÎXì ‡ à oÑt a kZ ì {Z ~ oÑÅö; gèaÔì
Ã » ù !
Ë YÅg(Z'gßsfzgq
: •$
Å} ŠÎc
X ñYňÆäƒå] ! ñYà™¬Ð} ŠÎÂc
]!
Åö;g ( 1)
ñZ™aƹbÐS Ðh
Xáá6 iˆÆä™| Û ykCZ– ( 2)
 z•
Û 7Z
ZŠÎ »ykÂñYƒë Z•  ~¹bQÔB™{°z »| Û zh
 z• ywÒZ ° ( 3 )
X B™