Vous êtes sur la page 1sur 64

Y 2009 agâ û1ü Üægè Zâ Z

j
¬»]gß{”Ýq6+ hÐ ~ e Ïgz R- i
ûr Ññ]| ü
 ™u Zß Z†?Ë Z e *
ššš
¶Zz f Q 5 Ã " 7~ :. » c Z™ x‰Zg ZŠ 6qçñ kS ¬ yŠ P
ÆŠ !
WßtŠ Zæ ZeYgz Z r Ññ~ r , ZÆ| 1429
 ™ ~”Z°Z@Z i *
_öÆ Y 2008 yŽ X } g ¦ á Ær
ÐÃ} p{” ù •  ™@Z i *
Ññ
 t X å [ N Š y*» r
] Z|ƒ  ™y { Š- *
ÑñÆBÑ ZeY ~

] Z|y S …X … â 7k¦Ã]gß{”Ýq6+ hÐ ~ e Ïgz R- i
z
7Ì•¸ CZB‚Æ bÑŠ ãZz ëž Zƒx¥ƒ
 ogz Z Zƒ7t · ZÐ
( ']u Zß Z† ) ! É¡f Ö] Ÿ] ^ß×n ^Úæ , Š™Ì¬  Ÿz ~gz¢gz Z , Š™
= ^n÷ ×ôù ’øÚö æ$ ]‚÷Úô ^ uø ä×# Ö] ÜôŠûeô
: ‰Cƒ'gßzŠÐg ±ZÆä ¯ c Ü zq
Æ]gßË6RËž å‰
“ Z
Š lŠp6s W c
Ðt ‚ÆÚgz Zì á 6ã 0
%Æ ÅÅËŽ @g ZG 0
*X 1
Ø
Yƒ »Š lŠp6ä Y?
X ì @
s ÜÆ @g Zæ » Y ’ Å T ñ Y c
¯ îg ZG 0
6q gz Z Ë c
} À c
½» X 2
Xƒ:6äƒ: äƒt ‚Æ]gß~ f
t ·Ñ!*
™ Z9t ‚ÆsW}Ãg Z0 Y ˪]gß«Å ~¤ ]gßÅg Z0
Y Ë
%*
RæLE ¯ îg ZG 0 ½» ª]gß~uz ™²ì ^
Y ËÐ j§ÌË6{)z} À c
»g Z0 Y
Y *
Xì^ Š 4
t ·Ñ!
q ÆY f} g øÆ
]
ä â ih pì 7]gß~ŠðÃ{ z ´Æy S gz Z • 'gßzŠ ¸6gî~Š ã
gz Z
: N Wt ‚'gß5zŠÆ~¤
]gß~
Y 2009 agâ û2ü Üægè Zâ Z

: ]gß«
H YE
"
6+ ht ‚™g Z ¦
ÝzgÐ ~ Vzk
 ¦ðƒ ð¯ 6s§ ( Negative ) ðG 5Å™
3G45 ½
G
H YE
"

»k¦6+ h™g Z ¦
ÝzgÐ ~ k Qpì ãZz  * 
ƒ »k¦6™ðG 5X ñ Y ÑZ e @» k Q
3 4
G 5½G
XÐ, ™y ÒÐWëÃkS ?ì ‚
g¬H ÜZ e@
: ]gß~uz ™
Computer ) ~ e Ï c
_- i
z ¬ Ð =g f Æ }" ( Digital ) ´e
ÐK Zg ÑzŠ Z°Z ¦Ã c
 F
q 
] Z ¨ f ¹'É Cƒ 7k
¦ðÃ~ Tì CY Åg » ( Disc
é/£™`Ã~ e ÏÐR z=g fÆVCR g WÏ~zQ• D Yƒpô
Ûgz R™`Ã_- i
» ~ e Ïgz R- i
z 4ŽÉ @ á Zz ä YAŠ6+ hX ì @
ƒ 7g ZG 0 Y c
Ñ6+ h
X ì CYƒ à {+ h Âì @
Y H »‚ ZgÐ + h
Cƒ 7k
¦Ð }u6‹ e c Æ ]gß«n¾
_ Âw Í Z ~ ]gßkS s Ü'
X @ î» k Qpì CWÃÂ]gß6+ h6ä `ÃkS }uz ™
ƒ7g ZG 0
žì 9 Š …[ R X k

¦ c • 'gß„ zŠ 6gî ~Š ã
 Â c
@ ž • ` C ë6z Q
ì ~¬Æ @ªì hÑB‚Æ @© c
c ]gß{”Ýq6+ hÐ ~ e Ïc
_- i
z
X ì s ¸ñ6VñlzŠ 'YÃkS Xì ~¬Æk Qgz R hÑB‚Æk
¦
?ì Cƒ Hk
¦ : 1•)l
Š¼ c 
ƒ x Z¤z6ÇѲ6+h~z K c
6ã0~sW¶ Š lŠpŽ ì @
c ƒ {z @
ƒ7` Z »¿ÆËà
tX @ @~yS ƒ* gz™™Äg~K
YáÃ@J  F ZÃV"W
m{q
ÃV"WŠ¼ c
,Š™g» \ R à ,ŠÄgsWt ‚Æ Ë\ Wžì Â
z6ÇÑÆ ~z K c
 » x Z¤
gzRsW@z¡ Z ƒ 7¿ðû \ W~ äW@p ǃ » \ W¿t ,ŠÄgÐ K
 @  F
Z
q
Ø Ðt ‚Æ@z¡gzR ǶŠ lŠp@ÂÐVƒt ‚Æ\ ZÃ
ÇñYƒ»@ÐäY? 
Y 2009 agâ û3ü Üægè Zâ Z
Y HpôÃ@ñƒ ¶ Šp c
sW }ì @ ì @
Y c
¯ Ã@~k
 Æ kS
¦s Ü'
ÆI ¯ˆà Ð {"Xì YYHpô™ Î {)zÌ µzgÃ@ñƒ ¶ ~
Ð c~}g !
@
7 Û ÐkS ƒÐi§ÌË*
7t• ¯@Z®ì 7ÝqÌ ZÃg »T §žì "
U
] !
t
gz R @ä Y •a kS ƒg ZG 0 Z sÜ » ä ¯ @~gz š¬
{ zžt ª åi §q
ì ZƒŠ XZi§ * q
Z » ä ¯ @~gz š} g ø [ RÔ H6Š ã
Å ~g ZG 0 Û ~k
ÅkS t• ¦
7@{ z% ñ ¯ ì @
Ã@z ¡ X á Y c
¯ w q¾ @{ z p@
ƒ 7g ZG 0 ¯ ~T
@Zƒ c
-i z \ W[ R Ç ¶ 7@¼ØŠ™ Z9t ‚Æ + hR
zgz R³ {"- i + h~z K
Û c
Š lŠp@t Ô Çñ WÃ@gz R©6+ hkS Ã\ W • `6g WÏ~zÃ_k QQÙg »_
NŠÃ@• e Z
•M  gz Rì 1™pô:
 »kS ä \ Wgz Rì ¯ Ð ä ¯Æ\ W ¯ 7
Xg ZG 0
~uz ™gz Rg
* Z : Nƒ'gßzŠÐg ±ZÆ` WÅä ¯ @c
ZG 0
q ä¯ k
¦Z®
]gßÅ\ ¬vZ ª] ; pÃ¿Æ ä ¯ ]gßÅg Z0
Æ ÚÅ ~¤ Y~ g
u
: ì CƒG @ ÌÐ g ukS ÅkS ì ¿» ä ¯ @q ÝZì Š ¹¹ xB‚
àûÚø æø oÖF^ Ãø iø äö ×# Ö] Ùø^Îø Ùöçû Ïömø "
# äô ×# Ö] Ùøçû ‰ö…ø köÃû Ûô ‰ø Ùø ^Îø éø†ø mû†ø aö oû eô]ø àûÂø
DÜ׊ Ú æ p…^ íeE îÖ] oû Ïô ×ûíøÒø Ðö×öíûmø gøâø ƒø àûÛ$ Úô Üö×ø¾û]ø
ñƒ D Ct à ~
 vZ wÎg ä ~ž• ëÅvZ èg {k Ù 1Z ]|
C
Û \¬vZž éE
ðƒ ð¯ ~÷Ž ǃ yÃÝ ª™| (Ð ¿k Q• D â • 5_N
XÑ ä ¯ ]gßb§Å]gß( Åg Z0
Y)
Û Æg ZG 0
VâzŠŽ ì H™fÃ¿Æ ä™¹ x%Æ t• *
gz Zg ZG 0
~gukZ
Xì V 7 ~V Âgß
Zžì @
~(Åx Z •Z¤ Y {g » w E ZÆ kSX[ R ƒ _ Y ð¯ k
¦, i R { z ´
VâzŠ Åä ¯ @¿gz Rì »¿Æ ä ¯ k
 Y ƒ~(Å•Âgz R ^
¦XÝZ X ^ Y *
ƒ
Xì V 7 ~V Âgß
Y 2009 agâ û4ü Üægè Zâ Z
Zuz ™gz Rg
g ZG 0
) Z : • j§zŠÆ ä ¯ @ª ~i ‚k
ZG 0
q ¦žìt Ýq
á V âzŠg ZG 0
X • ï• )gz Rg ZG 0
~@ñƒ ñ ¯ ªk
¦gz R
Û ~]gß{”Ýq=g fÆ~ e ÏgzR- ez6+hgzR@ÆN
: t• W:2•)l
7(Z~@²ì CƒÐg (ZÆ òŠ Wgz Rì CƒÅ~ ~ e Ïgz R- i
z ( 1)
X @
ƒ
~ ~ e ÏczaÆ( ä™ Produce ) ä Ñ]gßì e Z
-i  6+ h ( 2)
X @
ƒ7(Z~@ÆsWÔì @
Y 1™pôÃ[ òZÆkS
Ù ªÃ]gß6+ hƒ e Z
( Produce )C  ŠŽ z ! ¸Æ]gß~ f ( 3)
ÆäƒT
X @
ƒ7(Z~@Ôì YYH
~@ÔÅg6gîEZŠ ƒeƒ M Û'
Ägg Z ŒÃ]g߃ e ]æ sîÎ6+ h ( 4)
X @
ƒ7(Z
Dš!
(Z ~ @Ôì @ 0ö- » ] ; pÐ zz Å Åz ¿~ ~ e Ïgz R - i
Y c z ( 5)
X @
ƒ7
-i
z ~« £Æ kS ì @ z6( Live )ÇÑÆ ~z K ( 6)
ƒ@6gî ãZz ~ x Z¤
X ì Z¬Ð @{ z Z®ì {Š c è =g fÆ~ e Ïgz R
i}¿~]gß^
6Vh§~¡g Zæ »x © ZÆ <Ña kS • #
Ö Q| 7y Rëžì ~ g
u ( 7)
ÆsWtž * zXc e *
άt™N ŠÃ¿Æä™Ýq]gßÐ k Qgz R ä ¯ ~ e Ïgz R- i ƒ
G
sWÃkS 6Š ã
Å] é¨G ³‚zz š ™hgÃi§~¡kS ìi§~¡ì ZÐ @
G3¢ D
u 'b§Å@Æ
X ì s ÜÆg
: ¬»]gß{”ÝqÐ ~ e Ïgz R- i
z
{”ÝqÐ ~ e Ïgz Z- i ™ÃVñlzŠÆ 6z Q
zž 7Â Üï³t ˆ Æ h
Xì hÑB‚ÆkS ~¬gz Rì d
ŒÛ {Š c 
iÆk¦c
ìk¦Šp Âc
 ]gß
Y 2009 agâ û5ü Üægè Zâ Z

: 1Ò
Š°ÝRÐ kS É ì 7Š°z [£Špè] Z &
*
¯ ~ e Ï c
-i
zžì ë Z ] !
t
ÆÑJ Ù ª6+ h™á Ð ä ¯ ~ e Ïgz R- i
ä™C z Z®X ì *Ù ªÃ]gß6+ h
™C
Ù gz Z *
gz Z xÃ} •C RÃÃÑXì ¿q
™„~ Vz•ZÿkS Æ™i Z0 ZÐg ±Z
gz Z _- i  g ™ 9 Š ÃX™™Š°{e
z Z® ^âø ‚ô‘ô^ÏøÛøeô …ö çû Úö Ÿö]ø ì ‚ Ÿ ¨g•X 7„
Ù ª6+ hÃ¿Æ ä ¯ ~ e Ï
ž Ç ñ Y Œt gz Z Ç ñ Y H7{eÐ ]gßà Zz ä Y ÅC
 Ì~ ÏŠŽ ñx° Å]gß~ fžì Hpôb§kS Ã]gßÅ]gß~ f
Å k Q •e Z
{Š c 
iÆ k¦Å½» ]gß{”ÝqÐ ~ e Ïgz R- i
z ÌÐ U kS X ÙÝqÃ]gß
 oÆäƒ hÑB‚ÆÏS gz Zì d
Xì ƒ ŒÛ
: 2Ò
H YE
"
ÝzgÐ ~ Tž å H™f » s§ Å™ðG 5Tä ë6z Q6¯ Å {Ž z {gÃè 4S
gZ ¦ 3 4
G 5½G

X ì ~¬Æ„k¦Ì@{ zì @ 
YÑZ e@»Vzk¦6+ h™
 Ÿzë ZzŠ

 Ÿz «
:s
y*L Z ñƒ| ~ r , ZÆ| 1429 ¶Zz f ä Ø
, ær ™ ~”Z°Z@Z i *
Ññ
Æ y Qžì ÅÒÃÅ ä™"Ut Ð } :ÆmvZ G  ™vZ e
î*9g r ñ?]|~
?]|ä Vr QX @ 
ƒ 7t :S »kg¦6• Š 4
wz Üà Zz ä WÃ6+ h~z K Ìq
gz Z • , k
¦V âzŠ ac
ƒ 4Š { Zpì ^
Y *
* 
Z8gz Z nk L ÅÜÂ] !
¦L ž ò ™

t År
: žÆ™ÜÃ} :kS Æy QQp ó ó• B
g¬»k
¦
gz Z * ÇB‚Æ k Qgz Zƒ à {ÐøoÆ ð§" gz ZiÎt Ü R¤
O * Z X L L
ó óX ǃ b IîG Y *
•!Z fu °Âƒ:% R ^
Y 2009 agâ û6ü Üægè Zâ Z
 ™~”Z°Z@Zi *
: žÑïÈt ä r Ññ
á g S Ær
·_ »] ZŠ • ò ™?]|~} g !
 Æ VâzŠ + hgz Zk
¦L L
Bµ Z µ ZÃV âzŠ + hgz Zk
 7³¼ ZÎÆ kS Âñ Y H
¦{ zž À
à {Ð gñQ·NvŠ¤
Zgz R Zƒ 7t :S »k ¦6+ hq Š 4 Æ y QX¸
ó óX ì B
gzgŠ » b IîG
•!Z fu °+ hƒ
: •ëë
 g ™ w q¾ ÜïÈ {gÃè Ð } :ÆmvZ G
„  ™vZ e
î*9g r ñ?]|
YE

Æk ¦Ðgî ãZz6T¶Cƒ~ ]gßÅ ðH 5"s§ řŠX~ ä â iÆy QèY7
34»G
G
6+ hÅ XZ  ÂX ì ^Y * t ·Ñ! * ƒ Kgk
¯ Ãk Q ~ (c  Ygz Z¸ Dƒ î
¦Åg Z0
t Ð ] !  ™ ? ¶s ¸ñ6ä ¯ k
î*9g r
ÅmvZ G  Y à Zz ä W
¦Å k Q ]gßÅg Z0
Y
XÐVƒ B^ YÃä ¯™ðH 5E
34»G
G "à Zz ä Y ð3Š6+ hÅä â i L Z { zžì Yòù È
YE
YÙðG 5 ò r
H ½ "
Æ k QpÐ Vƒ B: ^
“ 3 4
G5 G  ™?žì w ÈZtž¾ t ðä Z
: • ë~[ ZŽ ë ÂÐVƒ B: Ìk
¦Ã]gß{”Ýq6+ hˆÆ
Ñš c
X ì 7ª s ò ™? X 1
 ZÜðÃ6w ÈS kS ~x¯Æ r

X ì ~¬Æk ¦Ì{ zž•` ™s
 Ÿz6z Që~} g ! ÆkS X 2

Ðk YŽ ™z XX ì tÌ…t Ânç » äƒ b IîG
¦Åg Z0 •!Z fu °ÆX ; g
Ð=g f Æ ™Xì b Iµ š { z Ôƒ: Ì%Z ^ ðÃ~ Tgz Z ƒ à { Ð ä O ä Çgz Z
Y *
Xì YY c3ŠÆ} n gz Zu% ÌÃg Z0
YX • M  Y¼}pÆb‚gz Z õg @ ÔBZ'

k Yx Z¤
¦Åg Z0 •!Z fu ° { zžì ¬¸ Ì» ~ e Ïgz Rg WÏ~z Ô ~z K
z6Æ y Q²• b IîG
 ™£Z Õ?{Š™™f Å r
t ÅvZ¶g ~â år  ™ ~” Z°Z @Zi *
Ññ6ÏS Ô Vƒ à {Ð
: ì wúÌ]g „
Yƒ7»] ÑWÆ ä Çgz Z ±zÛ] ÑW¬( »g WÏ~z Ô ~z Kª ) »y S L L
Y 2009 agâ û7ü Üægè Zâ Z
Ù ~ y S Xƒ k
Y Ìx » b IC
x »(gz Z ^ äw" ÅVñ»(6Tž
( | 1429 ¶Zz f r , Z C ) ó óX ì ^
Y Ì
»ögŠ S *
: ì wúÌx¯t»vZ¶g ~z0 Ññ6ÏS gz Z
Y ÂÐI » { i1y
z h M ù » Ëgz Z ì ^ Ð kS ì ¸e ( + h~z K )tL L
(| 1429 ¶Zz f r , Z C ) ó óXì ^
Y*
ÂÐ
 Ÿz ~uz ™
:s
} g !
Æk Y ~} :‰ K ~g Y ~| 1429 y pgÆ c Z™x‰Zg ZŠ
¦Åg Z0
: ìŠHy Òb§kS ÃY Zg WÅY •~
&
i6XVƒŠŽ ñY ¡
» Ï0  R x Ó{ zÆ k Qgz Zƒ~ ^ÅV ð.gBE

k Z L L
¦¤
gz Zƒ: ÌKg¹ k
k Q ƒ: ÌÐ nÅV- ¥ ¦{ z 2Xì @
ƒg ®S
x Zwt ·Ñ!
*
™w E Zgz Z * Ö Q ~g76äƒx ZwÆ
¯ » k Qªì t · Z »#
Xì 7s %S ðà » Ë~ kS ì ^ Y *
gz Z
&
½» { zÉ ƒ: ~ ^ÅV ð.gBE
ðƒ µ b§kS 6{)z} À c 
k Z p
¦¤
@
Y cs %Z V Œ Æ xò Z™[Z ~ } g !
0 Æ k Q ƒ @
7:t‚ » k Qžƒ
Ìtžì ¸ Ì~ kS •¸ » \¬vZ Âg x Z™Y •g/Xì
Y *
ì^
tZzg V âzŠ Å äƒ ^
Y * YÆ k
gz Z ^ ¦+ Z Ð vZ¶g ´ â x â Z % Z
X ì s %S ~XkS V Œ ÆîG 0½É â Yè fakS X • w ®
Û^
äñ{ z { Zp • ï Š g Z Œ Y é¨G Ø Z™ Ë% Ãk
SÒŒ!Æ >  0½É â ‰
¦+ Z îG
YÆ k
~ : » äƒ ^  0½É â Xƒ: c
z £y S ] Z|Ž Ð ~ îG ƒ ~ y ˜Z
á ÌY f>} (} (Ð ¹ ~ y Q • ì g } Š
0Z)´ X • ï•
>g;Z Y{)z‰‰‰‰‰‰‰‰‰Ô òËâ ! Z) ´ Ô òËâ k
ŠgŠ)´ ÔvZ¶g Ëâ ÌØZ
Þè ‡
X •™f .
Y 2009 agâ û8ü Üægè Zâ Z
Å äƒ ^ Y * YÆ k
gz Z ^ ¦ðƒ µ 6} Š6c } À ÌV Œ Æ ¨ ¦
~XXoû ßôÇûÛöÖû]øZZ ä vZ¶g U) Z Šè0Z)´‰‰‰‰‰‰ X • ŠŽ ñtZzg V âzŠ
Ø è »¨ ¦~ XXpû…ô^ føÖû] xöjûÊøZZ ä vZ¶g ã ?v0Z)´gz Z
D ™y Ò <
}x‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰X 7x Zwk
¦ðƒµ6} ÀV Œ Æy Qž –ñƒ
ƒ~Üæ ñ •g Ñ »X)ñ–! Z0·0̇]|
/ô‰É ( ì @

k¦à Zzt‚)gz Z à Zzt ‚ Ì] Z|{ zžì w ®t ~} g !
Æ É@
z
ó óX • B^
YÃk
z £g ZŠt‚)gz Z ^
Y *
Ãk Û~
z £g ZŠt‚Ô• D ™t•
: •ëë
·0 ̇]|gz Z îG
0½É â ‰h
•á žì @
ƒ ëzt Ð ]g „kS Å} :Æ x‰Zg ZŠ
Ù ÃkS gz Zì ^
C Y Ì*
¯k
¦g ZŠt‚)Åg Z0
Yžì ñZgÆ É@
z/ô‰ÉvZ¶g
X Ì*
™w ES Ð b§
™ w ES Ãk Q }uz ™ gz Z *
X * ¯ Ãk Q q zŠ ~ k
ZX • Cƒ ë Z ' !  Y
¦Åg Z0
pX • ^ „ V âzŠ *
Y* ™w ES gz Z *
¯ Ãk Qžì gÃè ~} : Â~} g ! Cgñ
Æì c
ÆvZ¶g·0̇]|gz Z îG
0½É â ‰ž7s
 Ÿz ~} g !
Æk
¦6{)z} Àgz Z½»
X 7c Š 4
ì Ì» ä ¯ i ZŽ q
:Ð Å
: • ˜ * ÑñX ì Å]g „Å ê X )Z ì]Å Ø , æã ¢i* Ññw q‹g߸
†ômûçô’û j$ Ö] èô ×øòøŠûÚø oûÊô äö ×# Ö] äö Ûøuô…ø Ô
õ Öô^Úø àûÂø lö^mø]æø †ôù Ö] Ìø×øjøìû ] ‚ôÎøæø
pû„ô$Ö]æø !]„øâF oûÊô èô n$ ÓôÖô^ÛøÖû] ðô ^Ûø×øÃö Öû] àønû eø Íö¡øjô ìûŸô û] ÄøÎøæø Ô ø Öô]„øÖôæø
†ômûæô^’ø j$ Ö] èöÚø †û uö èô n$ ÓôÖô^ÛøÖû] gô aø „ûÚø oû Êô Ùö]çø Îû Ÿø û]æø lö^mø]æø †ùô Ö] äô nû ×øÂø kûÃø Ûøqû ]ø
o×FÂø Üö ‰ø†û mö ^Û$ Úô Ø' ¾ô äü Öø ‹ønû Öø ^Úø oûÊô Íö¡øíôÖû]æø ! Ø' ¾ô ^ ãø Öø oûjô Ö$ ] éô ‚øŠ$ røÛöÖû]
( 4` 159 m ) ! h õ çû $ø æû ]ø Ñõ…ø æø
kS Ðzz ÏS X • QtZzg ZÐ ò´ â x â Z ~XÆk
} g ! ¦L L
Y 2009 agâ û9ü Üægè Zâ Z
Ö wÅVZgñX ì Zƒ µZz s %S y xgŠÆ Y fËâ ~
0½É â Â6#
x ÓÆ îG
ó óX ì s %S ~k
¦ðƒð¯ 6} À c½»% Z • 5] c
Zz ¦ z w Z ¸ R
‰ƒ 2~ tkS § Zz ½ Ü Ì] Z|DÿL X3Z ‰™| 7'g „ëñÅ b§kS
Y*
Xì ^ ¯k Š 4
¦6{)z½»q 0½É â ‰ž
Æ îG
:Ð) Å
ZÐ {)z ê X Z ì]r
Ü]g „q  ™y {Š- ·*
ÑñÆgƒ ÑBÑ ZeY X 1
: • D ™À F» k QÆ™
èô Û$ ñôŸø û ] àønû eø ^Ûønû Êô äô nû ×øÂø ĺÛørûÚö …ôçø ’% Ö] ƒô ^íøiùô ] àôÚô ÄøßûÛø Öû] á$ ]ø Øö ‘ô^vøÖû^Êø
èö$ø¡%$ Ö] èöÛ$ ñôŸø û] ÐøËøi$ ^Êø ^ãø ßûÚô éô ‚øŠ$ røÛöÖû] †ö nû Æø ^Ú$ ]ø ! é÷‚øŠ$ røÚö kûÞø^Òø ]ƒ]ô èô Ãø eø …û Ÿø û ]
gøâø ƒø àûÓô³þÖF ^ãø jöâø ]†ø Òø èô n$ ÓôÖô^ÛøÖû] èô Û$ ñôŸø û] àôÂø …ö ^jøíûÛöÖû]æø ^ –÷mû]ø ^ãø jôÚø †û uö o ×FÂø
! ^âø ‡ô]çø qø o ÖF]ô èô n$ ÓôÖô^ÛøÖû] ˜ö Ãû eø
D10 t 391 ” p…^ fÖ] xjÊ ( 4 t 159 ” Ü` ×ÛÖ] xjÊ ä×ÛÓi E
Y*
Ú ï{ z²ì ^ t ·Ñ!
Ék
¦qŠ 4
Æ‹ò g Z[Zžì tžÜ L L
g U » îG Ö wÅ Ék
0½É â gz Z • 5 •[Z &6# ¦ÅÚ ï)% Z Xƒ
ó óX ì @
Yc
0
Ìi ZŽ »kS V Œ ÆîG Ø Z™Ý
0½É â ‰pì »>
ÑñÆŠ !
 ™@Zi·*
: •˜r WßtŠ ZæSeY X 2
] Z Y ] ZŠ¼~p
g c
ä ¯ Æk
 Y V Œ Æ Y •9èY L L
¦Åg Z0
( | 1429 ¶Zz f 51 m r , Z C ) ó óX •ŠŽ ñ
: •ëë
ªg] ±k
 ZX • Dƒ w ES ÂzŠ ~XÆ k
¦q ¦ž ì t ] !
ÝR
X * 
™w E Zgz Z ´gÃk¦ª]gßfè •Z}uz ™gz Z *
¯k
¦
Xì x Zwt ·Ñ! ƒ~ ]gßÅ Cgñ{ Zp *
{ z6} Àz ½» c ¯k
 
¦ª ~i ‚k¦
Ðzz ÏS Xì ^
Y *
¯k
 Š 4
¦6} Àz ½ » q Æ y Qž Å7ô¥t ä ËÐ ~ îG
0½É â
Y 2009 agâ û 1 0ü Üægè Zâ Z
: • ˜vZ¶g ~z âx â Z
‚ömû‚ô•ø ݺ]†ø uø áô]çø nø vøÖû] éô …ø çû ‘ö †ö mûçô’ûiø ðô ^Ûø×øÃö Öû] àøÚô Üûâö †ö nû Æøæø ^ßøeö^vø‘û]ø Ùø^Îø
…ôçû Òö„ûÛøÖû] ‚ômû‚ôŽ$ Ö] ‚ônû Âô çø Öû] ]„øãFeô äô nû ×øÂø ‚ÂçjÊø äü $ÞŸôø †ôñô^føÓøÖû] àøÚô çø âö æø Üômû†ôvûj$ Ö]
Ùõ^uø Øùô Óöeô ݺ]†ø uø äü jöÃø ßû’øÊø!ǻ†ônû Çøeôæû ]ø àöãø jøÛûmö ^Ûø eô äü Ãö ßû‘ø ðº]çø ‰øæø &ômû•ô ^uøŸø û] oÊô
æû ]ø ½õ^Šøeô æû ]ø hõçû $ø oûÊô áø^Òø^Úø ðº]çø ‰øæø oÖF^Ãø iø äô ×# Ö] Ðô×ûíøÖôù é÷^âø ^–øÚö äô nû Êô á$ Ÿôø
DÜ×ŠÚ |†•E!^âø †ônû Æø æû ]ø ¼õñô^uø æû ]ø ðõ ^Þø]ô æû ]ø ‹õ×øÊø æû ]ø …õ^ßømû•ô æû ]ø Üõâø …û •ô
*
¯k
 Yž• D â •
¦Åg Z0 Û Y fvŠgz Z ( ›• á ñ fª ) [ ô R} g øL L
Š q R6kS èYì { k
Ãk Q { Zpì ðWÏz J~ g {Lgz Zì x Zwh
”
Ù *
w qC ¯k
¦n¾X6q ~uz ™ Ë c
ƒ C Y Å-
; Z ÅTƒ c
¯ 6q + Z

k¦{ Zpgz Z Xì ¹ xB‚Æ ðÅ \¬vZ ~ kS èYì x Zw~
ó óXƒ6{)zg Z- Š c
@'
c g b ŠÔëgŠ c
ƒ6b c ƒ6gŠ e c
ƒ6} À ~i ‚
: •˜vZ¶g ~z âx â ZXì s %S¼% Z~} g ! Æä™w ES gzZp gk  ¦
^e÷çû $øæû ]ø ¼õñô^uø o ×FÂø ^Ï÷×$ Ãø Úö áø^Òø áû^ô Êø áõ]çø nø uø éö…ø çû ‘ö äô nû Êô …ôç$ ’øÛöÖû] ƒö^íøiôù ]ô ^Ú$ ]ø
áø^ Òø áû]ôæø ݺ]†ø uø çø ãö Êø ^ß÷ãø jøÛûÚö ‚% Ãø möŸø ^Û$ Úô Ô ø Öô]ƒø çôvûÞøæø è÷Úø ^Ûø Âø æû ]ø ^ ‰÷çû fö ×ûÚ$
! Ýõ]†ø vøeô ‹ønû ×øÊø àöãø jøÛûmö ^ Û$ Úô ^ âø çôvûÞøæø é÷•ø ^‰øæôæø é÷‚øíûÚø æø Œö]‚ømö ½õ^Šøeô oûÊô
6g Z- Š { z¤ Y Ë~ T *
Z ƒ]gßÅg Z0 ™w ES c
´gÃqgqË ; g L L
; ZŽ w ES (Z ðà » b§Å4S gz Zƒ) q c
»- ƒ Z ÀÑZz Ü c 
ƒ ðƒ •

Z0zgÒ V ƒ 0 Û , Z ]gßÅg Z0
Žƒ6l• Y¤
Zgz ZXì x Zw{ z ƒ @
ƒ:g Ñ
{ z ƒ @ ; ZŽ w ES (Z ðà » b§kS gz Zƒ6~¢Åá
ƒg Ñ » -  c
ƒ @
Y
ó óXì 7x Zw
Ð58- î0™z ~ } g !
î*9g öG
mvZ G E g Æ k
Æ ä™ w ES gz Z p ¦ª ]gßèf •Z
: •˜
Y 2009 agâ û 11ü Üægè Zâ Z
oÊô äü mø]+ …ø oùô eô†ø Ãø Öû] àô eû] àôÂø pû…ô^íøföÖû] |ô†û •ø pû…ô^ føÖû] xôjûÊø oû Êô †õ røuø àöeû ] ØøÏøÞøæø
lø]ƒø kûÞø^ Òø áû]ô ^ ãø $Þ]ø …ôçø ’% Ö] ƒô ^íøiùô ] oÊô ^Úø Øö ‘ô^uø V ¡÷ñô^Îø …ôçø ’% Ö] ƒô ^íøiùô ]
V Ùõ]çø Îû]ø èöÃø eø…û ^øÊø ^Û÷Îø…ø kûÞø^Òø áû]ôæø Åô^ÛøqûŸô û^ eô Ýø†ö uø Ýõ^Šøqû ]ø
!hç$ o Ê ^ÛÎ … Ÿ] &ô mû‚ôvøeô ¡÷ÛøÂø ^Ï÷×ø_ûÚö ‡ö çû römø V Ùöæ$ øŸ ]ø
!^ Ï÷×ø_ûÚö ÄößûÛøÖû]ø V oû Þô^%$ Ö]ø
kûÞø^ Òø áû]ôæø Ýø†ö uø Øô ÓûŽ$ Ö] èøÛø ñô^Îø ( èô òø nû ãø Öû] èønø Îô ^eø éö…ø çû ’% Ö] kôÞø^Òø áû]ô V &ö Öô^%$ Ö]ø
! ‡ø ^ qø ðö ]ˆø qûŸø û] kôÎø†$ Ëøiø æû ]ø Œô]+ †$ Ö] èøÂø çû _öÏûÚø
! ˆû römø Üû Öø Ÿ$]ôæø ‡ø ^ qø àöãø jøÛûmö ^Û$ Úô kûÞø^Òø áû]ô V Äöeô]†$ Ö]ø
0Z ~ } g !
Æ w ES Æ k  ¦~ ~g ]Z ì ä vZ¶g v0Z )´ L L
Cgñ{ z¤
Zžìt x¯žÜ~} g ! 
Æ w E ZÆk¦X HÜÐ ! ²Z
: • w Z ¸Zg e ƒî6q ˤ
Zgz ZX ì x Zwt ·Ñ!
Âììgz Z
u?Š ÅkS Xì ^
ì hç $ oÊ ^ÛÎ… Ÿ ] p ÖZÆg Ù X1
Y~w qC
Y *
Xì^ Ù X2
~w qC
Y Zb ƒ Zƒ Éu » k Q¤
Z c Zgz Z ì x Zw Âì ì‡^åK Z Åk
 Z X 3
¦¤
YÂVƒtº
Xì ^
Y*
Xì ^ YÂì »-
:gzì ^ ; Zw ES ¤
Z X 4
: cÛ ~} g !
â• Æx‰ävZ¶g ~z âx â Z
äü Öø Ø$ ¾ô Ÿø^Úø ^Ú$ ]øæø Ø' ¾ô äü Öø áø^Òø^Úø Åøçû ßöÛûÛøÖû] á$ ]ø o ÖF]ô Ìô ×øŠ$ Ö] ˜öÃû eø gøâø ƒø æø
!^Ï÷×ø_ûÚö ǻƒô ^íøiôù ^eô Œø^+ eø ¡øÊø
g ZŠt‚)• ¦gz Z• I( V»gñª) , k
¦g ZŠt‚žì w¸»x‰L L
ó óXì ^ Ù *
YÐ b§C ™w ES gz Z ´gÃyQ, k
¦

: • ˜vZ¶gkŠgŠ) ´Ð ~y Qì ™f »îG
0½É â ‰X6z Q
Y 2009 agâ û 1 2ü Üægè Zâ Z
Ø' ¾ô ^ãø Ö$ è÷×øÚô ^Òø kûÞø^ Òø áû]ô ^Â÷ ^Ûø qû]ô Ýö†ö vûiø áô]çø nø vøÖû] †ø mûæô^’ø iø á$ ]ø Øö‘ô^ vøÖû]æø
^Þ÷]çø nø uø áø^ Òøçû Öø ä́eô •ö nû Ãô møŸø çõ –ûÂö “ôÎô ^Þø Íô¡øíôeô åü …ö ]†ø Ûûjô ‰û]ô Ùö çû _ömø ^Û$ Úô
Ùöçû _ömø Ÿø ^Úø oû Êô æû ]ø …õ]‚øqôæû ]ø Ñõ…ø æø oûÊô •õ ÏûßøÒø äü Öø Ø$ ¾ô Ÿø ^Úø Íô ¡øíôeôæø
( 4` 159 ” Ü`×ÛÖ] x jÊ ä×ÛÓiE äü jöÚø †û uö xönû vô’$ Ö]æø ͺ ¡øìô åü …ö ]†ø Ûûjô‰û ]ô
Zì x Zwt ·Ñ!
Vƒ å{ z¤ 
w ES » Vzk Yžìt Ýq L L
¦ÅVzg Z0
ž(Z ~ TÆk
 Vƒ SgJ
¦k Qs Ü' Zgz Z Vƒg ZŠt‚gz Z
ž²q
c 
½»‰Æk¦g ZŠt‚)s Ü'
gz Z Y{g 7{0 Y%ÆTƒ Á
ig Z0
6½Æ } i1y
}Sg 7k
Š {Š c Z Xƒ î6g Z- Š
iŽ ƒ î6q + Z¤
ó óXì x ZwÌtžìt9gz ZXì s %Z~ kS Â
Ö wÅw ES Š Z%Ð #
V ŒèYì {)z # Ö wèx°gz Z #
Ö wÅk
z £~ ]g „kS
6y Sžì _g ¦
6z Q] !
ÅvZ¶g ~z âx â ZèÑqX ì c YÆî6g Z- Š c
ά»äƒ ^ ½»

X ~i ‚k¦ž:ì w ES Š Z%V Œ Z®X ì x Zwt ·Ñ!
*
¯k
¦Ì
: ì HÜäŽ! Z0ZÃk Qì e
ZzgŽ ~} g !
Æ·ò 0̇]| b§ÏS
kömû*]†ø Êø ä́jônû eø oû Êô èøÓ$ Úø o×FÂû ^øeô çø âö æø Üô‰ô^ ÏøÖû] o ×øÂø kö×ûìø•ø Ùø^Îø áõçû Âø àô eû] àôÂø
! ðô ^ÏøßûÃø Öû]æø Œô‚ößû ÏöÖû] †ö mûæô^’ø iø ^ãø nû Êô è÷×ørûuø ä́jô nû eø oûÊô
~ž• ë yúè0Z L L
~ ÂZƒ 4ZŠ~ yÆ·0̇]|~l ðÑ!
ó óX ‰, k
 
¦ÅVz066T ¬ Š {Š6q
Z~} #Æy Qä
Xì 7™f¼ »ä ¯ ì ™f »w ES Æk
 Y Ì~ e
¦Åg Z0 ZzgkS
Y 2009 agâ û 13ü Üægè Zâ Z
Y 2009 agâ û 14 ü Üægè Zâ Z
Y 2009 agâ û 1 5ü Üægè Zâ Z
Y 2009 agâ û 16ü Üægè Zâ Z
Y 2009 agâ û 17 ü Üægè Zâ Z
Y 2009 agâ û 18 ü Üægè Zâ Z
Y 2009 agâ û 1 9ü Üægè Zâ Z
Y 2009 agâ û 20ü Üægè Zâ Z
ñ â Å0#
N Öè Q
Y 2009 agâ û 21ü Üægè Zâ Z
Y 2009 agâ û 22ü Üægè Zâ Z
Y 2009 agâ û 23 ü Üægè Zâ Z
Y 2009 agâ û 24ü Üægè Zâ Z
Y 2009 agâ û 25ü Üægè Zâ Z
Y 2009 agâ û 26ü Üægè Zâ Z
Y 2009 agâ û 27ü Üægè Zâ Z
Y 2009 agâ û 28ü Üægè Zâ Z
Y 2009 agâ û 29ü Üægè Zâ Z
Y 2009 agâ û 30ü Üægè Zâ Z
Y 2009 agâ û 31ü Üægè Zâ Z
Y 2009 agâ û 32ü Üægè Zâ Z
Y 2009 agâ û33ü Üægè Zâ Z
2:m
Y 2009 agâ û 34ü Üægè Zâ Z
Y 2009 agâ û 35ü Üægè Zâ Z
Y 2009 agâ û 36ü Üægè Zâ Z
Y 2009 agâ û 37ü Üægè Zâ Z
Y 2009 agâ û 38ü Üægè Zâ Z
Y 2009 agâ û 39ü Üægè Zâ Z
Y 2009 agâ û 40ü Üægè Zâ Z
Y 2009 agâ û 41ü Üægè Zâ Z
Y 2009 agâ û 42ü Üægè Zâ Z
Y 2009 agâ û43ü Üægè Zâ Z
Y 2009 agâ û 44ü Üægè Zâ Z
Y 2009 agâ û 45ü Üægè Zâ Z
Y 2009 agâ û 46ü Üægè Zâ Z
Y 2009 agâ û 47 ü Üægè Zâ Z
Y 2009 agâ û 48ü Üægè Zâ Z
Y 2009 agâ û 49ü Üægè Zâ Z
Y 2009 agâ û 5 0ü Üægè Zâ Z
Y 2009 agâ û 51 ü Üægè Zâ Z
Y 2009 agâ û 52ü Üægè Zâ Z
Y 2009 agâ û 5 3ü Üægè Zâ Z
Y 2009 agâ û 54ü Üægè Zâ Z
Y 2009 agâ û 55ü Üægè Zâ Z
Y 2009 agâ û 56ü Üægè Zâ Z
Y 2009 agâ û 57ü Üægè Zâ Z
Y 2009 agâ û 58ü Üægè Zâ Z
Y 2009 agâ û 59ü Üægè Zâ Z
Y 2009 agâ û 60ü Üægè Zâ Z
Y 2009 agâ û 61ü Üægè Zâ Z
Y 2009 agâ û 62ü Üægè Zâ Z
Y 2009 agâ û 63ü Üægè Zâ Z
Y 2009 agâ û 64ü Üægè Zâ Z