Vous êtes sur la page 1sur 10

Û

Y 2008 ~gz• û1ü Üægè Zâ Z

Sh ZŠŠŽñ~} ]ZŠÆ{n~çz
[Ž z »äðŠÃVß !
Æ
ƒ
ûr Ññ]| ü
 ™u Zß Z†?Ë Z e *
ššš
^n÷ ×ôù ’ø Úö æ$ ]‚÷Úô ^uø äô ×# Ö] ÜôŠû eô
u ÒgzŠŽ¥Ð ¹ž ðW~Ú Š ] !
~ V~fÆ y Q• Dƒ rg ÃÆ™g t
ã 0 Ù ªgz Z ~6z Q Å Vß !
6R~C ñƒ D ðŠ {n~ çzžì Cƒ ] !
y QÆ Sh Z š G t
w Ü » y Q Vƒ | w ! Ù ªgz Z Vƒg0
Z Æ R~C
Žg0 Z Æ } ]ZŠ Æ } nŽ ì °» ¢
·
: • sfzgq{Ž z ÅKb§kS X ì <
 *

X• ŠŽ ñ] c
Zzg ~uz ™ ~t Z@gz Zt‡z bÑÔ +Ô ~gz Š }Ã ÏgŠ Å} X 1
 ™akS Xì 7gÃèe
: • ˜t Xr Zzg {Š™g (Zpì [ ƒ qŽgÐ
æø ÄôÛørûÛø Öû]æø …ô^jøíûÛöÖû]æø ˆôßûÓøÖû]æø äô mø^ÎøçôÖû] áôçû jöÚö hô^vø‘û]ø àûÚô görûøÃö Öû^Êø
Ô ø Öô]„øÖôæø ^`ø nû Öø]ô Åøçû qö†û ÛøÖû] Õ ø †ø iøæø ^`ø ßûÂø Åøçû qö†û Ûø Öû] †ø Òøƒø pû…ôæû ‚öÏöÖû] †ô’øjøíûÚö
! …ô^’øeû Ÿø û] †ômûçôßûiø oûÊô ØôŠûÇøÖû] høçû qöæö †ø Òøƒø oû•ô^iø†û Ûøj$Ö] äô nû ×øÂø äø f$ ßøiø ^Û$ Öø
ä VrQž ì À6èEG 4¨EE
3{!Æ y áÆ ~gz Š¿gz Z …Ôg UÔ + Ôt‡z

 gz Z X H 7™fÃe
)´ Z ZzgDZ qŽ%pX™f ÂtZzg • qŽ%
ÆäðŠÆSh ZŠ~g w ÑZk
àQL Z ä Vr Q ÂZƒØ6kS ÃÙ@
Ö
X H™fÃ[Ž z
Vß !  Ã w ÜÆ Sh ZŠ ~ V1Â ƒ
Z X ì ¹ <
x Ó~u Å } n¤  Å} X 2
X CY {g7zz ðÃÅä™w Ü~Vß ! ðŠ »
 Zz *
y S Q ƒZ
Û
Y 2008 ~gz• û2ü Üægè Zâ Z
: ì ~ 1 ` 251m x © ÑZ ™ ZæZ X 3
Æ6z QÆ Sh ZŠ Ð k Q¤
{e Â, z Yƒ F[p w ! Z ì @
Y ÑZ e6{n ã 0
Ž (i)
g
X 7]gz¢Åh
Xc e *
Yƒ F
w !
Æ6z QX 7`wðà •gÈw !
~ÖÆSh Z e G
 (ii)
X 7ñƒ|Æg0 Z • D Ww ! ŠŽ ñ6R~6z QsÜÆSh ZŠ~õZñ X 4
t Z@ gz Z èô %$ Óø Öû] èô nø vû×ôù Ö] †ôâô ^ ¾ø Øö ŠûÆø šö †ôjøËûmø oûßô Ãû mø görô mø ì ~ b *Z ¹ Z% -5
sÜÅ Sh ZŠ G ]gßt Ð ä 5Æ V âzŠ !äü Ö$ Øùõ vøÛøeô ‹ø nû Öø Øöìô ]‚$ Ö]æø ì ~
žì k
Û ûw !
X • 7„ n• R²ì n•
Æg0 Û * ðŠ »y Q• w ! Ž6R~C Ùª
WÃZn ç… ÂŇ Z%s§ÅV1 Š~z ëz}Z
žt ªc  ä ëp
w 3n ƒ Ñ Sh Z Š¤
J Z V ; X ì Z ðŠ » Vß !
 Zz *  á Zz ä W~ } ]ZŠÆ } n
ƒ
] ! ðŠÃVß !
t X ǃ * ƒ Û *
 % Z 7n• à ã 0 Sh ZŠ¤
 w 3 ƒ G
J Zgz Z ǃ *
à ã 0
Xì ãZzÐ ] Zg „sfzgq
ÏS sÜëa kS 7Â[ ZŽgz Z sz @
ÅgñQ Ñ! U
{gÃèÂñ Yƒ " ] !Z

: • D ™ r Z6ä™"
U
Ã
: ì ~ 1` 74 m g Ug ™ X 1
xônû vô’$ Ö] gô aø „ûÛøÖû] o ×øÂø ^–÷ mû]ø ^n& ×ô ÛøÂø oûßô Ãû mø š º †ø Êø èô nø vû×ôù Ö] Äônû Ûôqø ØöŠû Æøæø
oÊô ^ÛøÒø äö ßûÂø źçû qö †û Úø èô mø]æø †ôù Ö] åô „ôâF ]‚øÂø ^Úø æø äô nû Öø]ô Åöçû qö†û ÛøÖû] ä́eô o jFËûÛöÖû]
! Äôñô]‚øføÖû]
G©E!
Û *
ª) in• Ø è DZ qŽ%gz Z î•E
ðŠ » Sh ZŠ ~g7 ._Æ < ! öW - Ô 9
 • w Z ¸Zæ{ z ´Æe
X ì [ ƒ qŽgÐ ƒ Zzgk Qgz Zì ( Z
 Zz

: • ~g é5B+ ZŠ ¦
á$ ]ø Üû `ôÚô ¡øÒø †ö aô^¾øæø † ãÞ ^ ãø vôjûÊøæø Ýô¡$ Ö]†ô ŠûÓøeô D èô nø vû×ôù Ö] Äönû Ûôqø äü Ööçû ÎøE
Û
Y 2008 ~gz• û3ü Üægè Zâ Z
! àôÎû„$ Ö]æø šõ …ô^Âø æø …õ]„øÂø àûÚô àômû‚$ íøÖû] o×øÂø köeô^ß$ Ö] †ö Ãû Ž$ Ö]ø ^ãø eô •ø ]†ø ÛöÖû]
gz Zt ‚Æ Vâ »Ž • w ! { zŠ Z%Ð änvÖ ž• D â • Û vZ¶g ò • á )´
X • M Q6~h^gz Z6Vzg Ä¥
Š Z%w !
ñƒ|nÆ y Qgz Z ¢ Æ6z Q6z QsÜÐ ôènø vû×ôù Ö] Äönû Ûôqø ž• ë ë
X ì ê*
™ `g {Ð èn v×Ö] ÄnÛq ÃVß !
á )´,Å] c
: • D CV- vZ¶gò • ZzgÅ qŽ%
&ô×ö% Ö]æô]ø Äôeö†% Ö]æô]ø Øùô Óö Öû] xöŠû Úø èô mø]æø †ôù Ö] àøÚô pû]ø Dèô mø]æø †ôù Ö] åô „ôaF ]‚øÂø ^ Úø æø äü Ööçû ÎøE
xôŠûÛøÖû]æø ØôŠûÇøÖû] Ýö‚ûÂø æû ]ø &ô ×ö% Ö]æô]ø Äôeö †% Ö] ØöŠû Æø æû ]ø éø†ø Žøfø Öû] oÎô ¡ømö ^Úø æû ]ø
! èºnø Þô^Ûø$ø Åöçû Ûörû ÛøÖû^Êø
ñƒAB‚Æw 3Ô C» ðåa Ô C» Sh ZŠ ðäÔ C» Sh ZŠ Àª
Vß !
B‚Æ ] ‚y S * ðŠ: Ô *
™ C: Ô * ðŠÃVß ! ðŠÃVß !
ðäÔ * ðåaÔ C»
Zzg à Zz äðŠÃSh ZŠ ~g7à Zzg Ug ™
J WtZzgÀÐ ä 5e
X •k
: ì ~ 1 ` 4m ~K¬ X 2
Øô‘û]ø o×FÂø èô nø vû×ôù Ö] †ôÃû •ø àûÚô áø^Òø^Úø æø àônû føqô^vøÖû]æø hô…ô^ Ž$ Ö] †ö Ãû •ø ØöŠø Çûmöæø
÷¡nû ×ô Îø †ö Ãû Ž$ Ö] áøçû Óöm$ áû]ø Ÿ$]ô †ô Ãû Ž$ Ö] kôeô^ßø Úø oÖF]ô ðô ^Ûø Öû] Ùö^ ’ømû]ô görô møŸøæø àôÎû„$ Ö]
!köeô ^ßøÛøÖû] äö ßûÚô ]æû ‚öfû iø
Vß ! ðŠÃy Q• 6~ h^ÝZŽ w !
gz Z Ç ñ Yc { zgz Z w !
Æ VzÈgz Z…ñ
} hðw !²1ì 7Z
 Zz *
à ã 0( J
 w3 ª) J
 Vz a
Å
X Vƒ CWÃ, a
Æy Qgz Z Vƒ
: ì ~ b *Z ¹ Z%X 3
^ãø iö†ø Žûeø p†F iö Ÿø oû jôÖ$] oøâô æø èô %$ ÓøÖû] èô nø vû ×ôù Ö] †ô aô^¾ø ØöŠûÆø šö †ôjøËûmø oû ßôÃû mø görô mø
éô †ø Žøfø Öûø] Ýø^ÏøÚø ^`ø Úô ^nø Ïô Öô ^ãø ÛôÓûuö oûÊô xônû ‘ô^’ø j$ Ö] àøÚô ä́eô ojFËûmö^Úø xùô ‘ø]ø oûÊô
Û
Y 2008 ~gz• û4ü Üægè Zâ Z
!^ãø nû Öø]ô šô†ø ËøÖû] Ùô ç% vøjøÖô
Æ k Q ._Æ w ¸/ ?+ F9CW7Ãw 3ÅT{ z ªSh ZŠ G

a kZì x £ ì‡Æ w 3Sh ZŠ [ RèYì n•
Û ªì Z Ùª
ðŠÃC
 Zz *
X ì Zƒ vs§ÅSh ZŠÐ w 3n• Ûž
: • D ™y ÒÃkS vZ¶g ~z éŒB„)´ ?ì Š Z% HÐC Ù ªÆSh ZŠ
køvû iø ^Úø ØöŠûÆø šö†ô jøËûmø Ÿø äü Þ$]ø o ÖF]ô 麅ø ^•ø ]ô †õâô ^ ¾ø ÀøËûÖø Ìößôù’øÛö Öû] •ø ]‡ø ^ÛøÞ$ ]ô
D OP ”E ! †ôÃû Ž$ Ö] kôeô^ßøÚ$ àûÚô ^nø ×ûÃö Öû] èô Ïøfû_$ Ö]
Æ Sh ZŠžaÆ ä™{g •
Vß ! á Z s§kS c
J (Â » † a^¾ ä '
Û *
Xì 7n• àã 0
y Q• , a
J ÅVß !
ŽnÆ¡~6z QÆ
Û *
x|7n• à ã 0
w 3ªJ
J Vz a Æ Sh ZŠžÐ ô¥Å] !
ÅVß ! kS
* y Q ¹ ^nø ×ûÂö äû Ïøfû›ø ÃT• { Ž Æ Vß !
à ã 0
J 6z Q6z QÆ Vz a
ž •t Ð ³ #
Xìz »Vß ! Š Z%ÐC
{ z ´ÆVz a Ù ªÆSh ZŠ n¾Xì n• Û
: ì ~ 88 ” èô Þø]ˆø íøÖû] èô Úø †û Úø oûÊô èöÞø^ jøÛøÖû]ø X 4
àøÎû„$ Ö] p‡ô]çø mö pû „ôÖ$] †ôÃû Ž$ Ö] oÖø]ô ðô ^Ûø Öû] Ùö^ ’ømû]ô ^–÷ mû]ø èô n$ qô]†ø Šôù Ö] oÊô
!Ÿø èô nø vû×ôù Ö] †ô Ãû •ø àûÚô Øø‰ø†û jø‰û]^Úø oÖF]ôæø šº †ø Êø àômû‚$ íøÖû]æø
Û *
Æ ~ h^gz Z Vzg Ä¥Ž ì n• à ã 0 y Qžì Ì~äZu
Vß !
J
Û *
X ì 7n• àã 0
y QVƒ ñƒ\nÐ ~h^Žgz ZVƒ ~i Z á
J
{ zž ì È » Tì pû…ô]çø mö ñ O Æ pû‡ô]çø mö ~ tX p
gz Z ~ h^Ž w !
Ù ªgz Z Xì n•
x ÓŠŽ ñ6Vzg Ä¥gz Z ~h^žìC
w ! Û *
ðŠÃy QVƒ ñƒ ñÖ ÃVzg Ä¥
X • Dƒ Ì~g Z áÆy Q „w !
x Ógz Z • Dƒ ñƒñ Ö Ãk Q „
: ì ~ 18 ” † nfÒ o f×u -5
¼ônû vôÛö Öû] o Êô åü …ø ^jøìû]æø éø†ø Žøfø Öû] oÎô ¡ømö ^ Úø ØöŠûÆø äö ßûÂø lô^mø]æø †ùô Ö] †ö `ø ¾û]øæø
Û
Y 2008 ~gz• û5ü Üægè Zâ Z
èô m$ †ônû ãô¿$ Ö] pæø ^jøËøÖû] oÊô æø x% ‘ø Ÿø û] çø âö æø èô mø]…ø ‚ôùÖ] tô]†ø Ãû Úô oûÊô Ùø ^Îø ! Äôñô]‚øføÖû]æø
]„øâF pçF‰ô ^Û$ Âø ]çû Ãö qø…ø Üû `ö Þ$]ô Åõ^rø •ö àô eû] àôÂø Äôñô]‚øfø Öû] o Êô Ùø ^Îø !o jFËûmö ä́eôæø
hô…ô^Ž$ Ö^Òø äô nû Öø]ô ØôŠû ÇøÖû] šö †û Êø ØøÏøjøÞû] äü jøvûiø ^Úø ØöŠûÆø ¼ø Ïø‰ø ^Û$ Öø äü $Þ]ô äü `ö qûæø
!^Ûôãônû Öø]ô ^ Ûøãö jøvûiø ^Úø ØõŠû Æø èön$ •ô †û Êø ØöÏô jøßûmø &ö nû uø gôqô^ vøÖû]æø
ðŠÃVß !
k Qgz Zì * Zzg× ZŽ Ð r
ñƒA Ð w 3{ zì e  ™x â Z
Zzg ¸žì ~tZg- Z ` ZcXì Hg (Z ~ ù Z$
gz Zì ÛZ e gz Z ”Ã
GE
Ð vZ¶g q ¼0Z ~ ù Z$
Xì @ Š ~ ðW3¢ » ÏS žì ~tI~z ë
Y c
žìtzz ÅkS gz Z 1™ qŽgÐ ] c
Zzg ¹ !
ZÎÆkS ä[Zžì w ®
Û » äðŠ Š
vs§ÅSh ZŠ n• ðŠÃw 3nÆSh ZŠ G
ƒŽ‚ * Z

Û » äðŠÃw 3ÅnÆ y Q~ VzÈgz Z…ñž 6 Š
gz Z…ñŠpn• ƒ
ƒ vÃVzÈ

âS sÜÅ y Q% Z • w ! á Zz u Q6w 3Š Z%Ð éø†ø Žøfø Öû] oÎô ¡mö ^Úø • ë ë
D!
{ z Ƕ È » éø†ø Žøfø Öû] oÎô ¡mö ^Úø ÂB: ö-št ë¤
w ! ZXƒg0 RÆ} ]ZŠÆ} n Žg Zl
Ù ª• Dƒ w !
á Zz ä WÃ6R~C ñƒ| ~ Sh ZŠ G
 Â{ zgz Z VƒÑB‚Æ w 3Ž
X Dƒ7w !
: ì ]g „à Zz ~K¬‚~ 1 t 47 ” äm^É - 6
Øô‘û]ø o ×FÂø èô nø vû×ôù Ö] †ôÃû •ø àûÚô áø^ Òø^Úø æø àô nû føqô^vø Öû]æø hô…ô^ Ž$ Ö] †ö Ãû •ø ØöŠøÇûmö
&önû vøeô ¡÷nû ×ô Îø áøçû Óöm$ áû]ø Ÿ$]ô †ôÃû Ž$ Ö] kôeô^ßøÚø oÖF]ô äü Öö^’ømû]ô görômø Ÿøæø àôÎû„$ Ö]
!köeô^ ßøÛøÖû] æ‚öfû iø
Ù Í© - 7
: ì ~C
gŠkS ¤
» w 3k Q Âñ W: Ãw 3žVƒ G Z , È c Sh ZŠ L L (i)
…ñ c
y S •Æw 3x £ì‡„ w ! Û ì ðƒ’Ð kS Ž *
{ zÉ ì 7n• ðŠ
Û
Y 2008 ~gz• û6ü Üægè Zâ Z
ó óXì °» bŠ ·ã 0
Ð6
Ù ªÅVß !
6R~C ž 7Èt » kS ó ì
ó °» bŠ · ã 0
Ð 6y S Lž
L ¹Žt V Œ
ðŠÃy Q• w !
w 3nÆ y Qì °» *
J Ž 6z QÆ w 3žì Š Z%É ì °» Âñ YË ã 0
Ù Í ©s
Xì ~XŒ ZÆ„C Û *
 Ÿz ÅkS X 7n• àã 0
¾w 3Ån Æ kS ž Vƒ G Z…ñSh ZŠ c
gŠ kS ¤ , È L L (ii)
Æ{n uŽì Z ðŠ »Vß !
 Zz * gŠkS ~]gß+Z Âñ W:Ãgz Z ñ Y
ó óX 7Z ðŠ »y QVƒ‰| (
 Zz * ÐWÐ {gÃèuŽ w !
¹ ! Z
X •g0
: ì ~ 1` 5m ~ óW2 ZŠ Zæ Z - 8
Û *
ì n• ðŠ Ì»¢k Q ÂV ; zƒ CWÃÅzz¢g0
ZÆTƒ +Z Sh ZŠ¤
Z
gz Zì < nÐzz { ]ZŠgz ZzzugŠT ƒg˜¢¤
 C» k Qƒ • Zgz Z
Ù !
k Q Âìg:C Ðzz ÂñY 5™ñÃw ! ZÆzzu { ]ZŠŽ
Zžƒg0
k Q¤
Zzg 9pì ~t‡z bÑŽ ì Ì{ z e
te Zzg q
Z X • tZzg F~
ó óX ì n• Û * ðŠ »ƒ
 žì
G-©E.Å & Ä
: ì ~ 25,26 m b— Zz ö Z œ[ ÂÅvZ¶g öÐCž• Û öA Z†* Ññ - 9
ðô çû •öçö Öû] o Êô èô nø vû ×ôù Ö] kôeô^ßøÚø ØöŠûÆø äô nû ×øÂø gö rômø šùõ çø jøÚö xõjø×ûÚö pùô ]ø Ùö]çø ‰ø
äô nû ×øÂø “
$ Þø äü jöeô^ßø Úø æû ‚öfûiø &önû vø eô †ôÃû Ž$ Ö] èø×ønû ×ô Îø äü jönø vûÖô kûÞø^Òø àûÚø çø âö Ùöçû Îö ]ø
oûËô Óûmø kôeô^ßøÛø ×ûÖùô é÷†ø iô^‰ø äü jönø vûÖô kûÞø^ Òø àûÚø ^ Ú$ ]ø èô mø^Ïøßùô Ö] |ô†û •ø oûÊô pû‚ôßûqø†û føÖû]
†ôaô^ ¾ø hö çû qöæö àôÛFuû †$ Ö] gôâô ]çø Úø oû Êô æø ýý èô nø vû×ôù Ö] Äønû Ûôqø ØøŠôÇûm$ áû]ø äü Öø
á$ ]ø çø âö xöv$ ’ø ÛöÖû] ‚öÛøjøÃû ÛöÖû] çø âö ^Úø æø ýý ä́eô ojFËûmö^Úø x% ‘ø]ø èô %$ ÓøÖû] èô nø vû×ôù Ö]
º †ø Êø éø†ø Žøfø Öû] †ö jöŠû mø ^Úø Äônû Ûô qø ØøŠûÆø

*
à ã 0 ÆSh ZŠÃ¿Ð yÞ~[ ZŽÆw ZÎkS L L
ÅVß !
~ Vz a
Ã, a
ÅVß !
žVƒ Áã S w ! Û vZ¶g *
ÆTž• D â • Û
Ññì n•
Û
Y 2008 ~gz• û7ü Üægè Zâ Z
ä k Qžƒ G
ÃVz a Û *
Sh ZŠ ÅTgz Zì n• àJ Ãk QVƒ CW
Vz a
Sh ZŠ ~g7 à Zz ä W~} ]ZŠÆ} n{ zžì °»t aÆk Qƒ Zƒc
Ö
Å ) Sh ZŠ G ž ì ~ Ý°Z < Ø Zñgz Z '' ñðŠ à ( Vß ! Æ)
G E
-©!
! ö W gz Z ÛZ ¸ ì Z
X ì î•E ðŠ ÃVß !
 Zz * Ù ªÆ( k Q™hgÃVz a
~C 
Û *
Ãw 3Žì n• ðŠÃVß !
x Óy Qžìt { zì w ¸9gz ZàŽgz Z''
X ó ó• ñƒñ Ö
É Dƒ 7Æ Rà Zz6z Q sÜw !
á Zz ä Ö ÃVzg Ä¥gz Z ~ h^ž • ë ë
Z sÜqÍ Z~ äƒ F‚ ƒ:t] !
|Æg0 Zgz Z • Dƒ „ƒ
t¤  Æg0
Zgz ZÆ6z Q
X 7 ÃVß !
ÆCÙ !
ì ÝqÃVß !
ñƒ
: ì ~ 1` 96m äm^É - 10
á$ ^ô Êø ý ½º†û •ø èô nø vû×ôù Ö] †ôaô ^¾ø Äônû Ûôqø o ×FÂø ðô ^ ÛøÖû] …ö ]†ø Úû ]ô o% ñô]çø ×ûvø Öû] Ùø^ ÏøÊø
xönû vô’$ Ö]æø óóóó^ãø ßûÚô †ø ãø ¾ø ^Úø èô nø vû×ôù Ö] àøÚô ðô çû •öçö Öû] Äö•ôçû Úø ^ Ûø$Þ]ô Ùø^ Îø ]‚÷Û$ vøÚö
ØøfûÎø áø^Òø áû]ô ^ –÷mû]ø äô nû Êô æø !ofFjørûÛö Öû] o Êô ]„øÒø ^âø †ô âô ^¾ø o×FÂø ðø ^ÛøÖû] †% Ûômö äü $Þ]ø
óóóóóó ^ãø jøvûiø ^Úø ØöŠûÆø ¼øÏø‰ø køføÞø ]ƒø ]ôæø ä́×ôù Òö ØöŠûÆø šö †ôjøËûmø èô nø vû×ôù Ö] lô^ føÞø
Ñô^ Ëøiôù Ÿô û ] o×øÂø Ù% ‚ömø^Úø Øô ‘ûŸø û] |ô†û •ø oûÊô oûñô]çø ×ûvøÖû] èô Û$ ñôŸø û] ‹öÛû•ø †ø Òøƒøæø
ðô ^ ÛøÖû] Ùö^’ø mû^ô Êø †ôÃû Ž$ Ö] køvûiø éö†ø ŽøføÖû] p†ø mö è÷Ëønû Ëô ìø èönø vû×ôù Ö] kôÞø^Òø ]ƒø]ô Ùø^ ÏøÊø
àômû‚ôùÖ] oô •ô…ø ¼ô nû vôÚö oû Êô æø óóóóóóó ¼ø Ïø‰ø Ÿ$]ôæø ¼õÎô ^ ‰ø †ö nû Æø éô †ø Žøfø Öû] o Öø]ô
Ùø^Îø äü $Þ^ôÊø ä́×ôù Òö ØöŠûÆø görô mø äü $Þ]ø o ÖF]ô Øô‘û Ÿø û] o Êô ‚ºÛ$ vøÚö …ø ^•ø]ø oû Šôìû†ø Š$ Ö]
Ýø^ ÏøÚø Ýø^ Îø äü Þ$Ÿôø Øö‘ûŸø û] çø âö æø †º âô ^¾ø †ö Ãû Ž$ Ö] ]„øâF æø äö ßûÚô †ø ãø ¾ø^Úø ðô çû •öçö Öû] Äö•ôçû Úø
!o ãFjøÞû]ô àô nû føqô^vø Öû] †ôÃû •ø oû Êô ^ÛøÒø äô nû Öø]ô éô †ø ŽøføÖû] šö†û Êø Ùøç$ vøjøÊø éô †ø ŽøføÖû]
w 3 ª ) *
· ã 0 Ù ª ~g7 ž ¹ ä vZ ¶g ðZÖ[ÑZ Ò
6Sh ZŠ ~C
(Åçzž cÛ ä vZ¶g·x â ZèY‰‰‰‰‰‰‰‰‰ ì oÑ ( *
â• ðŠÃVß !
ŠŽ ñ6
Û
Y 2008 ~gz• û8ü Üægè Zâ Z
òŠ Wžì t 9gz Z‰‰‰‰‰‰‰ ( Æ Vz a
s Ü' Ù ªŽ • w !
) •C { zÆ Sh ZŠ
 Sh ZŠžì Ìt ~ kS gz ZX ì ~ W„, Z ñ · ã 0
å Ùª
6Sh ZŠC
n Æ Sh ZŠ Âñ WòSh ZŠ Z Û *
 gz Z ì n• ðŠÃ} n } g7 ¬ Ð
vZ¶g ðZÖ[ÑZ Ò~ÝÑZ bÑgz Z‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰X ì @ ðŠÃw 3
YƒŽ‚ *
žƒ šSh ZŠ Z
 ž ¹ä VrQ ªì ?Š6t · S Ž Å™f ] !
{z ä
CW:Ãw 3¤ Û *
Zgz Zì n• · ã 0w 3 ƒ CWÃw 3Ån Æ Vß !
J
8E
”ÅvZ¶g ögu+ -Z èggz Z‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰ì @
YƒŽ‚ *
· ã 0
k Q ƒ
J
á Z s§kS ~ ÝÑZ ä vZ¶g·x â Zžì ~
x ÓÆ Sh ZŠž H{g •
Vß !
Ù ªŽ • w !
VƒC Æ Sh ZŠ(Åçz cÛ ä Vr QèYì Z
â• ðŠ »
 Zz *
x £ ì‡Æ w 3[ Z w ! Ù ªw !
èYì ÝZ ¸gz Z •C x ÓÆ Sh ZŠgz Z
Xì ¬~ VzÈž 6 Š
ƒ vs§ÅVß !
n•Û 0Ð w 3 ÂX •
: ì ~ äm ^ É
Øø‘øæû ]ø ( äü jønø vûÖô Øöqö†$ Ö] Øø×$ ìø ðô oû Ž$ Ö] Øô×øìô oû Êô ðô oûŽ$ Ö] ØöÃû qø ( Øö nû ×ô íûj$ Ö]ø
! lô ]†ø Ãû Ž$ Ö] àøÚô oûjô $Ö] éö†ø ŽøføÖû] çø âö æø ^ãø Öô¡øìô oÖF]ô ðø ^ÛøÖû]
KZ ä òŠ W L gLz Z *
™4ZŠÚ ~uz ™g0
RÆÚ q
Zì È » ä™w Ü
ZÆ Sh ZŠ ä k Qì È » ó óHw Ü » Sh ZŠ
Æ Sh ZŠžŽg0
Æ Vß !
X c k Qì w 3Åy xgŠ
àã 0
J
: ì ~ äm ^ ß e
èøËønû ßô uø oû eô]ø ‚øßûÂô º̂ ñô^ qø Ìø ‰öçmö oûeô]ø ‚øßûÂô èºß$ ‰ö Dèô nø vû×ôù Ö] Øö nû ×ô íûiø pû]øEçø âö Øønû Îô æø
Xöä×# Ö] Üö`ö Ûøuô…ø ‚õÛ$ vøÚö æø
Š 4
q
x â Z²ì < Æ vZ¶g Š- 1Z x â Z w Ü » Sh ZŠžì Š
¹gz Z
Š 4
Yq
Xì ^ ÆvZÂg·x â Zgz Z•1Z
Û
Y 2008 ~gz• û9ü Üægè Zâ Z
: ì ?Št s ÜÆvZ¶gŠ- 1Zx â Z Å] Z|zŠy S
Ùö^ÛøÒû]ô ðô çû •öçö Öû] oÊô èöß$ Š% Ö] pô]øE ä́×ôù vøÚø oû Êô šô †û ËøÖû] Ùö^ ÛøÒû]ô èøß$ Š% Ö] á$ Ÿôø
Ñô^ Žøßûjô ‰ûŸô û ]æø èô –øÛø –ûÛø Öû]æø àônû ×øqû†ôùÖ] Äôeô^‘ø]ø Øônû ×ô íûjøÒø ä́×ôù vøÚø oûÊô šô †û ËøÖû]
èô nø vû×ôù Ö] køvûiø ^Úø Ô ø Öô]„øÒø Ÿøæø äõ qû æø oûÊô äô qû çø Öû] àøÚô ÌøÞûŸø û]æø Üø ËøÖû] á$ Ÿôø
pû]øE äü Ö$ Øùõ vøÛøeô ‹ø nû Öø Dèô nø vû×ôù Ö] oÊô pû]øE Øö ìô]‚$ Ö]æø Dèô nø vû×ôù Ö] lô ^føßøeô ä́›ôçû ÏöŠö Öô
ó Ñô^Ëøiôù Ÿô û^ eô äô nû Öø]ô ðô ^ÛøÖû] Ùô^’ø mû]ô hôçû qö æö Ýô‚ûÃø Öô Däü Öø šô†ø Ëø×ûÖô
y xgŠÆ Vè Q Å V î 0 }• ëÃä™ Zg7 n• Û ~ n• Û û<  èY
~ {n Ðzz q
Z u *
gz ZìèY ÜZ e ã 0
~ u *
gz Z *
™´gz Z *
™w Ü »
Û ûw 3 Ån Æ Sh ZŠ² • 4ZŠ
 Sh ZŠèY ì 7n•
kQÐ å
ã 0 Û ûw 3ÅnÆ Sh ZŠgz Zì Š
k QèYì 7n•
J ðŠ »
ƒŽ‚ *
 Zz t ·Ñ!
X ì 7Z *
à
: ìk ?ŠÐ b§zŠ V Œ
~ å†â çq ž Zƒx¥Ð kS X ì w 3ÅnÆSh ZŠŠ Z%Ð èô nø vû×ôù Ö] غ ìô]•ø - 1
Š Z%Ð † Õ Øì]• ÌV Œ  šô†ø ËøÖû] Øùô vøÛøeô ‹ø nû Öø †ôÃû Ž$ Ö] Øö ìô]‚øÊø èönø vû×ôù Ö] ^Ú$ ]øæø ž ¹tŽ
ÆSh ZŠ
Xì w 3ÅnÆVß !
Vß !
Æ6z Qh
'× p• w ! Û ûw 3ÅnÆSh ZŠ - 2
Ž6z QÆw 3 Âì 7n•
Û ûQ:gz ñƒn•
Xƒ: 9ã™HÅw 3¡~äƒ: n• Û ûÂ{ z Vƒ|nÆ
: x¯Ýq
: •gñQtx¯Ýq
ä WÃy xgŠÆ Sh ZŠ Ñžì Š Û t y xgŠÆ ¬Æ Sh ZŠ G
Ht• gz Z Ñ - 1
ã 0
 Vz a
J Å Vß ! w 3~ Sh ZŠ G
gz Z J Û *
²ì n• ðŠÃVz a
ÅVß !
gz Z w 3 à Zz
Û *
X ì 7n• à
Û
Y 2008 ~gz• û 10 ü Üægè Zâ Z
b *Z ¹Z%²ì Hn• Û *
ðŠÃSh ZŠ ~g7 ª èô nø vû×ôù Ö] Äônû Ûôqø ØöŠûÆø ~g U§ ™ - 2
ðÎa kS { ÅC
ž @ Ù ªž cC ä vZ¶g ~z éŒB„)´~ } g ! Æ äô %$ ÓøÖû] èô nø vû×ôù Ö]†ö aô^¾ø ~
._Æt¯ gz Zì ¬» äðŠÃVß !  Æ6z QÐ Vz a
ƒ gz Z N Y òÐ ¬, a ÅVß !
X •, a ÅVß ! Š Z%ÌÐ ôènø vû×ôù Ö] oÊô غìô]•ø
t ‚sÜp ÖZÆ éø†ø Žøfø Öû] †ö jöŠûmø ^ Úø Äönû Ûôqø É †ö jöŠûmø ^Úø gz Z éø†ø ŽøføÖû] oÎô ¡ømö ^ Úø - 3
ÑŠ6Vß !
X • D ™ª ÑŠ6Vß !
x ÓÆ} nÉ D ™7ª á Zz ä WÃ
¼øÏø‰ø køfø Þø ]ƒø]ôæø ä́×ôù Òö ØöŠû Æø šö †ôjøËûmø èô nø vû×ôù Ö] lô^føÞø Øø fûÎø áø^Òø ]ƒø]ô ì ~ W - 4
 Sh ZŠ G
Æå Û *
gz Z ì n• ðŠÃ} n } g7 ¬ Ð ä WSh ZŠ G
ª ^ãø jøvûiø ^Úø ØöŠûÆø
Xì @ ðŠ ( ì Sh ZŠŠpžŽ 7w !
YƒŽ‚ * Rì w 3žŽ )ÃnÆSh ZŠˆ
Æg0
•g Èw !
~ÖÆ Sh ZŠ G
 Lž t Å x © ÑZŠ Zæ Zž Zƒ x¥ÐgñQ y S
L ] !
gz$ ó ó7`w
X ì ] !