Vous êtes sur la page 1sur 331

Û

Y 2008 ~gz• û1ü Üægè Zâ Z

Sh ZŠŠŽñ~} ]ZŠÆ{n~çz
[Ž z »äðŠÃVß !
Æ
ƒ
ûr Ññ]| ü
 ™u Zß Z†?Ë Z e *
ššš
^n÷ ×ôù ’ø Úö æ$ ]‚÷Úô ^uø äô ×# Ö] ÜôŠû eô
u ÒgzŠŽ¥Ð ¹ž ðW~Ú Š ] !
~ V~fÆ y Q• Dƒ rg ÃÆ™g t
ã 0 Ù ªgz Z ~6z Q Å Vß !
6R~C ñƒ D ðŠ {n~ çzžì Cƒ ] !
y QÆ Sh Z š G t
w Ü » y Q Vƒ | w ! Ù ªgz Z Vƒg0
Z Æ R~C
Žg0 Z Æ } ]ZŠ Æ } nŽ ì °» ¢
·
: • sfzgq{Ž z ÅKb§kS X ì <
 *

X• ŠŽ ñ] c
Zzg ~uz ™ ~t Z@gz Zt‡z bÑÔ +Ô ~gz Š }Ã ÏgŠ Å} X 1
 ™akS Xì 7gÃèe
: • ˜t Xr Zzg {Š™g (Zpì [ ƒ qŽgÐ
æø ÄôÛørûÛø Öû]æø …ô^jøíûÛöÖû]æø ˆôßûÓøÖû]æø äô mø^ÎøçôÖû] áôçû jöÚö hô^vø‘û]ø àûÚô görûøÃö Öû^Êø
Ô ø Öô]„øÖôæø ^`ø nû Öø]ô Åøçû qö†û ÛøÖû] Õ ø †ø iøæø ^`ø ßûÂø Åøçû qö†û Ûø Öû] †ø Òøƒø pû…ôæû ‚öÏöÖû] †ô’øjøíûÚö
! …ô^’øeû Ÿø û] †ômûçôßûiø oûÊô ØôŠûÇøÖû] høçû qöæö †ø Òøƒø oû•ô^iø†û Ûøj$Ö] äô nû ×øÂø äø f$ ßøiø ^Û$ Öø
ä VrQž ì À6èEG 4¨EE
3{!Æ y áÆ ~gz Š¿gz Z …Ôg UÔ + Ôt‡z

 gz Z X H 7™fÃe
)´ Z ZzgDZ qŽ%pX™f ÂtZzg • qŽ%
ÆäðŠÆSh ZŠ~g w ÑZk
àQL Z ä Vr Q ÂZƒØ6kS ÃÙ@
Ö
X H™fÃ[Ž z
Vß !  Ã w ÜÆ Sh ZŠ ~ V1Â ƒ
Z X ì ¹ <
x Ó~u Å } n¤  Å} X 2
X CY {g7zz ðÃÅä™w Ü~Vß ! ðŠ »
 Zz *
y S Q ƒZ
Û
Y 2008 ~gz• û2ü Üægè Zâ Z
: ì ~ 1 ` 251m x © ÑZ ™ ZæZ X 3
Æ6z QÆ Sh ZŠ Ð k Q¤
{e Â, z Yƒ F[p w ! Z ì @
Y ÑZ e6{n ã 0
Ž (i)
g
X 7]gz¢Åh
Xc e *
Yƒ F
w !
Æ6z QX 7`wðà •gÈw !
~ÖÆSh Z e G
 (ii)
X 7ñƒ|Æg0 Z • D Ww ! ŠŽ ñ6R~6z QsÜÆSh ZŠ~õZñ X 4
t Z@ gz Z èô %$ Óø Öû] èô nø vû×ôù Ö] †ôâô ^ ¾ø Øö ŠûÆø šö †ôjøËûmø oûßô Ãû mø görô mø ì ~ b *Z ¹ Z% -5
sÜÅ Sh ZŠ G ]gßt Ð ä 5Æ V âzŠ !äü Ö$ Øùõ vøÛøeô ‹ø nû Öø Øöìô ]‚$ Ö]æø ì ~
žì k
Û ûw !
X • 7„ n• R²ì n•
Æg0 Û * ðŠ »y Q• w ! Ž6R~C Ùª
WÃZn ç… ÂŇ Z%s§ÅV1 Š~z ëz}Z
žt ªc  ä ëp
w 3n ƒ Ñ Sh Z Š¤
J Z V ; X ì Z ðŠ » Vß !
 Zz *  á Zz ä W~ } ]ZŠÆ } n
ƒ
] ! ðŠÃVß !
t X ǃ * ƒ Û *
 % Z 7n• à ã 0 Sh ZŠ¤
 w 3 ƒ G
J Zgz Z ǃ *
à ã 0
Xì ãZzÐ ] Zg „sfzgq
ÏS sÜëa kS 7Â[ ZŽgz Z sz @
ÅgñQ Ñ! U
{gÃèÂñ Yƒ " ] !Z

: • D ™ r Z6ä™"
U
Ã
: ì ~ 1` 74 m g Ug ™ X 1
xônû vô’$ Ö] gô aø „ûÛøÖû] o ×øÂø ^–÷ mû]ø ^n& ×ô ÛøÂø oûßô Ãû mø š º †ø Êø èô nø vû×ôù Ö] Äônû Ûôqø ØöŠû Æøæø
oÊô ^ÛøÒø äö ßûÂø źçû qö †û Úø èô mø]æø †ôù Ö] åô „ôâF ]‚øÂø ^Úø æø äô nû Öø]ô Åöçû qö†û ÛøÖû] ä́eô o jFËûÛöÖû]
! Äôñô]‚øføÖû]
G©E!
Û *
ª) in• Ø è DZ qŽ%gz Z î•E
ðŠ » Sh ZŠ ~g7 ._Æ < ! öW - Ô 9
 • w Z ¸Zæ{ z ´Æe
X ì [ ƒ qŽgÐ ƒ Zzgk Qgz Zì ( Z
 Zz

: • ~g é5B+ ZŠ ¦
á$ ]ø Üû `ôÚô ¡øÒø †ö aô^¾øæø † ãÞ ^ ãø vôjûÊøæø Ýô¡$ Ö]†ô ŠûÓøeô D èô nø vû×ôù Ö] Äönû Ûôqø äü Ööçû ÎøE
Û
Y 2008 ~gz• û3ü Üægè Zâ Z
! àôÎû„$ Ö]æø šõ …ô^Âø æø …õ]„øÂø àûÚô àômû‚$ íøÖû] o×øÂø köeô^ß$ Ö] †ö Ãû Ž$ Ö]ø ^ãø eô •ø ]†ø ÛöÖû]
gz Zt ‚Æ Vâ »Ž • w ! { zŠ Z%Ð änvÖ ž• D â • Û vZ¶g ò • á )´
X • M Q6~h^gz Z6Vzg Ä¥
Š Z%w !
ñƒ|nÆ y Qgz Z ¢ Æ6z Q6z QsÜÐ ôènø vû×ôù Ö] Äönû Ûôqø ž• ë ë
X ì ê*
™ `g {Ð èn v×Ö] ÄnÛq ÃVß !
á )´,Å] c
: • D CV- vZ¶gò • ZzgÅ qŽ%
&ô×ö% Ö]æô]ø Äôeö†% Ö]æô]ø Øùô Óö Öû] xöŠû Úø èô mø]æø †ôù Ö] àøÚô pû]ø Dèô mø]æø †ôù Ö] åô „ôaF ]‚øÂø ^ Úø æø äü Ööçû ÎøE
xôŠûÛøÖû]æø ØôŠûÇøÖû] Ýö‚ûÂø æû ]ø &ô ×ö% Ö]æô]ø Äôeö †% Ö] ØöŠû Æø æû ]ø éø†ø Žøfø Öû] oÎô ¡ømö ^Úø æû ]ø
! èºnø Þô^Ûø$ø Åöçû Ûörû ÛøÖû^Êø
ñƒAB‚Æw 3Ô C» ðåa Ô C» Sh ZŠ ðäÔ C» Sh ZŠ Àª
Vß !
B‚Æ ] ‚y S * ðŠ: Ô *
™ C: Ô * ðŠÃVß ! ðŠÃVß !
ðäÔ * ðåaÔ C»
Zzg à Zz äðŠÃSh ZŠ ~g7à Zzg Ug ™
J WtZzgÀÐ ä 5e
X •k
: ì ~ 1 ` 4m ~K¬ X 2
Øô‘û]ø o×FÂø èô nø vû×ôù Ö] †ôÃû •ø àûÚô áø^Òø^Úø æø àônû føqô^vøÖû]æø hô…ô^ Ž$ Ö] †ö Ãû •ø ØöŠø Çûmöæø
÷¡nû ×ô Îø †ö Ãû Ž$ Ö] áøçû Óöm$ áû]ø Ÿ$]ô †ô Ãû Ž$ Ö] kôeô^ßø Úø oÖF]ô ðô ^Ûø Öû] Ùö^ ’ømû]ô görô møŸøæø àôÎû„$ Ö]
!köeô ^ßøÛøÖû] äö ßûÚô ]æû ‚öfû iø
Vß ! ðŠÃy Q• 6~ h^ÝZŽ w !
gz Z Ç ñ Yc { zgz Z w !
Æ VzÈgz Z…ñ
} hðw !²1ì 7Z
 Zz *
à ã 0( J
 w3 ª) J
 Vz a
Å
X Vƒ CWÃ, a
Æy Qgz Z Vƒ
: ì ~ b *Z ¹ Z%X 3
^ãø iö†ø Žûeø p†F iö Ÿø oû jôÖ$] oøâô æø èô %$ ÓøÖû] èô nø vû ×ôù Ö] †ô aô^¾ø ØöŠûÆø šö †ôjøËûmø oû ßôÃû mø görô mø
éô †ø Žøfø Öûø] Ýø^ÏøÚø ^`ø Úô ^nø Ïô Öô ^ãø ÛôÓûuö oûÊô xônû ‘ô^’ø j$ Ö] àøÚô ä́eô ojFËûmö^Úø xùô ‘ø]ø oûÊô
Û
Y 2008 ~gz• û4ü Üægè Zâ Z
!^ãø nû Öø]ô šô†ø ËøÖû] Ùô ç% vøjøÖô
Æ k Q ._Æ w ¸/ ?+ F9CW7Ãw 3ÅT{ z ªSh ZŠ G

a kZì x £ ì‡Æ w 3Sh ZŠ [ RèYì n•
Û ªì Z Ùª
ðŠÃC
 Zz *
X ì Zƒ vs§ÅSh ZŠÐ w 3n• Ûž
: • D ™y ÒÃkS vZ¶g ~z éŒB„)´ ?ì Š Z% HÐC Ù ªÆSh ZŠ
køvû iø ^Úø ØöŠûÆø šö†ô jøËûmø Ÿø äü Þ$]ø o ÖF]ô 麅ø ^•ø ]ô †õâô ^ ¾ø ÀøËûÖø Ìößôù’øÛö Öû] •ø ]‡ø ^ÛøÞ$ ]ô
D OP ”E ! †ôÃû Ž$ Ö] kôeô^ßøÚ$ àûÚô ^nø ×ûÃö Öû] èô Ïøfû_$ Ö]
Æ Sh ZŠžaÆ ä™{g •
Vß ! á Z s§kS c
J (Â » † a^¾ ä '
Û *
Xì 7n• àã 0
y Q• , a
J ÅVß !
ŽnÆ¡~6z QÆ
Û *
x|7n• à ã 0
w 3ªJ
J Vz a Æ Sh ZŠžÐ ô¥Å] !
ÅVß ! kS
* y Q ¹ ^nø ×ûÂö äû Ïøfû›ø ÃT• { Ž Æ Vß !
à ã 0
J 6z Q6z QÆ Vz a
ž •t Ð ³ #
Xìz »Vß ! Š Z%ÐC
{ z ´ÆVz a Ù ªÆSh ZŠ n¾Xì n• Û
: ì ~ 88 ” èô Þø]ˆø íøÖû] èô Úø †û Úø oûÊô èöÞø^ jøÛøÖû]ø X 4
àøÎû„$ Ö] p‡ô]çø mö pû „ôÖ$] †ôÃû Ž$ Ö] oÖø]ô ðô ^Ûø Öû] Ùö^ ’ømû]ô ^–÷ mû]ø èô n$ qô]†ø Šôù Ö] oÊô
!Ÿø èô nø vû×ôù Ö] †ô Ãû •ø àûÚô Øø‰ø†û jø‰û]^Úø oÖF]ôæø šº †ø Êø àômû‚$ íøÖû]æø
Û *
Æ ~ h^gz Z Vzg Ä¥Ž ì n• à ã 0 y Qžì Ì~äZu
Vß !
J
Û *
X ì 7n• àã 0
y QVƒ ñƒ\nÐ ~h^Žgz ZVƒ ~i Z á
J
{ zž ì È » Tì pû…ô]çø mö ñ O Æ pû‡ô]çø mö ~ tX p
gz Z ~ h^Ž w !
Ù ªgz Z Xì n•
x ÓŠŽ ñ6Vzg Ä¥gz Z ~h^žìC
w ! Û *
ðŠÃy QVƒ ñƒ ñÖ ÃVzg Ä¥
X • Dƒ Ì~g Z áÆy Q „w !
x Ógz Z • Dƒ ñƒñ Ö Ãk Q „
: ì ~ 18 ” † nfÒ o f×u -5
¼ônû vôÛö Öû] o Êô åü …ø ^jøìû]æø éø†ø Žøfø Öû] oÎô ¡ømö ^ Úø ØöŠûÆø äö ßûÂø lô^mø]æø †ùô Ö] †ö `ø ¾û]øæø
Û
Y 2008 ~gz• û5ü Üægè Zâ Z
èô m$ †ônû ãô¿$ Ö] pæø ^jøËøÖû] oÊô æø x% ‘ø Ÿø û] çø âö æø èô mø]…ø ‚ôùÖ] tô]†ø Ãû Úô oûÊô Ùø ^Îø ! Äôñô]‚øføÖû]æø
]„øâF pçF‰ô ^Û$ Âø ]çû Ãö qø…ø Üû `ö Þ$]ô Åõ^rø •ö àô eû] àôÂø Äôñô]‚øfø Öû] o Êô Ùø ^Îø !o jFËûmö ä́eôæø
hô…ô^Ž$ Ö^Òø äô nû Öø]ô ØôŠû ÇøÖû] šö †û Êø ØøÏøjøÞû] äü jøvûiø ^Úø ØöŠûÆø ¼ø Ïø‰ø ^Û$ Öø äü $Þ]ô äü `ö qûæø
!^Ûôãônû Öø]ô ^ Ûøãö jøvûiø ^Úø ØõŠû Æø èön$ •ô †û Êø ØöÏô jøßûmø &ö nû uø gôqô^ vøÖû]æø
ðŠÃVß !
k Qgz Zì * Zzg× ZŽ Ð r
ñƒA Ð w 3{ zì e  ™x â Z
Zzg ¸žì ~tZg- Z ` ZcXì Hg (Z ~ ù Z$
gz Zì ÛZ e gz Z ”Ã
GE
Ð vZ¶g q ¼0Z ~ ù Z$
Xì @ Š ~ ðW3¢ » ÏS žì ~tI~z ë
Y c
žìtzz ÅkS gz Z 1™ qŽgÐ ] c
Zzg ¹ !
ZÎÆkS ä[Zžì w ®
Û » äðŠ Š
vs§ÅSh ZŠ n• ðŠÃw 3nÆSh ZŠ G
ƒŽ‚ * Z

Û » äðŠÃw 3ÅnÆ y Q~ VzÈgz Z…ñž 6 Š
gz Z…ñŠpn• ƒ
ƒ vÃVzÈ

âS sÜÅ y Q% Z • w ! á Zz u Q6w 3Š Z%Ð éø†ø Žøfø Öû] oÎô ¡mö ^Úø • ë ë
D!
{ z Ƕ È » éø†ø Žøfø Öû] oÎô ¡mö ^Úø ÂB: ö-št ë¤
w ! ZXƒg0 RÆ} ]ZŠÆ} n Žg Zl
Ù ª• Dƒ w !
á Zz ä WÃ6R~C ñƒ| ~ Sh ZŠ G
 Â{ zgz Z VƒÑB‚Æ w 3Ž
X Dƒ7w !
: ì ]g „à Zz ~K¬‚~ 1 t 47 ” äm^É - 6
Øô‘û]ø o ×FÂø èô nø vû×ôù Ö] †ôÃû •ø àûÚô áø^ Òø^Úø æø àô nû føqô^vø Öû]æø hô…ô^ Ž$ Ö] †ö Ãû •ø ØöŠøÇûmö
&önû vøeô ¡÷nû ×ô Îø áøçû Óöm$ áû]ø Ÿ$]ô †ôÃû Ž$ Ö] kôeô^ßøÚø oÖF]ô äü Öö^’ømû]ô görômø Ÿøæø àôÎû„$ Ö]
!köeô^ ßøÛøÖû] æ‚öfû iø
Ù Í© - 7
: ì ~C
gŠkS ¤
» w 3k Q Âñ W: Ãw 3žVƒ G Z , È c Sh ZŠ L L (i)
…ñ c
y S •Æw 3x £ì‡„ w ! Û ì ðƒ’Ð kS Ž *
{ zÉ ì 7n• ðŠ
Û
Y 2008 ~gz• û6ü Üægè Zâ Z
ó óXì °» bŠ ·ã 0
Ð6
Ù ªÅVß !
6R~C ž 7Èt » kS ó ì
ó °» bŠ · ã 0
Ð 6y S Lž
L ¹Žt V Œ
ðŠÃy Q• w !
w 3nÆ y Qì °» *
J Ž 6z QÆ w 3žì Š Z%É ì °» Âñ YË ã 0
Ù Í ©s
Xì ~XŒ ZÆ„C Û *
 Ÿz ÅkS X 7n• àã 0
¾w 3Ån Æ kS ž Vƒ G Z…ñSh ZŠ c
gŠ kS ¤ , È L L (ii)
Æ{n uŽì Z ðŠ »Vß !
 Zz * gŠkS ~]gß+Z Âñ W:Ãgz Z ñ Y
ó óX 7Z ðŠ »y QVƒ‰| (
 Zz * ÐWÐ {gÃèuŽ w !
¹ ! Z
X •g0
: ì ~ 1` 5m ~ óW2 ZŠ Zæ Z - 8
Û *
ì n• ðŠ Ì»¢k Q ÂV ; zƒ CWÃÅzz¢g0
ZÆTƒ +Z Sh ZŠ¤
Z
gz Zì < nÐzz { ]ZŠgz ZzzugŠT ƒg˜¢¤
 C» k Qƒ • Zgz Z
Ù !
k Q Âìg:C Ðzz ÂñY 5™ñÃw ! ZÆzzu { ]ZŠŽ
Zžƒg0
k Q¤
Zzg 9pì ~t‡z bÑŽ ì Ì{ z e
te Zzg q
Z X • tZzg F~
ó óX ì n• Û * ðŠ »ƒ
 žì
G-©E.Å & Ä
: ì ~ 25,26 m b— Zz ö Z œ[ ÂÅvZ¶g öÐCž• Û öA Z†* Ññ - 9
ðô çû •öçö Öû] o Êô èô nø vû ×ôù Ö] kôeô^ßøÚø ØöŠûÆø äô nû ×øÂø gö rômø šùõ çø jøÚö xõjø×ûÚö pùô ]ø Ùö]çø ‰ø
äô nû ×øÂø “
$ Þø äü jöeô^ßø Úø æû ‚öfûiø &önû vø eô †ôÃû Ž$ Ö] èø×ønû ×ô Îø äü jönø vûÖô kûÞø^Òø àûÚø çø âö Ùöçû Îö ]ø
oûËô Óûmø kôeô^ßøÛø ×ûÖùô é÷†ø iô^‰ø äü jönø vûÖô kûÞø^ Òø àûÚø ^ Ú$ ]ø èô mø^Ïøßùô Ö] |ô†û •ø oûÊô pû‚ôßûqø†û føÖû]
†ôaô^ ¾ø hö çû qöæö àôÛFuû †$ Ö] gôâô ]çø Úø oû Êô æø ýý èô nø vû×ôù Ö] Äønû Ûôqø ØøŠôÇûm$ áû]ø äü Öø
á$ ]ø çø âö xöv$ ’ø ÛöÖû] ‚öÛøjøÃû ÛöÖû] çø âö ^Úø æø ýý ä́eô ojFËûmö^Úø x% ‘ø]ø èô %$ ÓøÖû] èô nø vû×ôù Ö]
º †ø Êø éø†ø Žøfø Öû] †ö jöŠû mø ^Úø Äônû Ûô qø ØøŠûÆø

*
à ã 0 ÆSh ZŠÃ¿Ð yÞ~[ ZŽÆw ZÎkS L L
ÅVß !
~ Vz a
Ã, a
ÅVß !
žVƒ Áã S w ! Û vZ¶g *
ÆTž• D â • Û
Ññì n•
Û
Y 2008 ~gz• û7ü Üægè Zâ Z
ä k Qžƒ G
ÃVz a Û *
Sh ZŠ ÅTgz Zì n• àJ Ãk QVƒ CW
Vz a
Sh ZŠ ~g7 à Zz ä W~} ]ZŠÆ} n{ zžì °»t aÆk Qƒ Zƒc
Ö
Å ) Sh ZŠ G ž ì ~ Ý°Z < Ø Zñgz Z '' ñðŠ à ( Vß ! Æ)
G E
-©!
! ö W gz Z ÛZ ¸ ì Z
X ì î•E ðŠ ÃVß !
 Zz * Ù ªÆ( k Q™hgÃVz a
~C 
Û *
Ãw 3Žì n• ðŠÃVß !
x Óy Qžìt { zì w ¸9gz ZàŽgz Z''
X ó ó• ñƒñ Ö
É Dƒ 7Æ Rà Zz6z Q sÜw !
á Zz ä Ö ÃVzg Ä¥gz Z ~ h^ž • ë ë
Z sÜqÍ Z~ äƒ F‚ ƒ:t] !
|Æg0 Zgz Z • Dƒ „ƒ
t¤  Æg0
Zgz ZÆ6z Q
X 7 ÃVß !
ÆCÙ !
ì ÝqÃVß !
ñƒ
: ì ~ 1` 96m äm^É - 10
á$ ^ô Êø ý ½º†û •ø èô nø vû×ôù Ö] †ôaô ^¾ø Äônû Ûôqø o ×FÂø ðô ^ ÛøÖû] …ö ]†ø Úû ]ô o% ñô]çø ×ûvø Öû] Ùø^ ÏøÊø
xönû vô’$ Ö]æø óóóó^ãø ßûÚô †ø ãø ¾ø ^Úø èô nø vû×ôù Ö] àøÚô ðô çû •öçö Öû] Äö•ôçû Úø ^ Ûø$Þ]ô Ùø^ Îø ]‚÷Û$ vøÚö
ØøfûÎø áø^Òø áû]ô ^ –÷mû]ø äô nû Êô æø !ofFjørûÛö Öû] o Êô ]„øÒø ^âø †ô âô ^¾ø o×FÂø ðø ^ÛøÖû] †% Ûômö äü $Þ]ø
óóóóóó ^ãø jøvûiø ^Úø ØöŠûÆø ¼øÏø‰ø køføÞø ]ƒø ]ôæø ä́×ôù Òö ØöŠûÆø šö †ôjøËûmø èô nø vû×ôù Ö] lô^ føÞø
Ñô^ Ëøiôù Ÿô û ] o×øÂø Ù% ‚ömø^Úø Øô ‘ûŸø û] |ô†û •ø oûÊô oûñô]çø ×ûvøÖû] èô Û$ ñôŸø û] ‹öÛû•ø †ø Òøƒøæø
ðô ^ ÛøÖû] Ùö^’ø mû^ô Êø †ôÃû Ž$ Ö] køvûiø éö†ø ŽøføÖû] p†ø mö è÷Ëønû Ëô ìø èönø vû×ôù Ö] kôÞø^Òø ]ƒø]ô Ùø^ ÏøÊø
àômû‚ôùÖ] oô •ô…ø ¼ô nû vôÚö oû Êô æø óóóóóóó ¼ø Ïø‰ø Ÿ$]ôæø ¼õÎô ^ ‰ø †ö nû Æø éô †ø Žøfø Öû] o Öø]ô
Ùø^Îø äü $Þ^ôÊø ä́×ôù Òö ØöŠûÆø görô mø äü $Þ]ø o ÖF]ô Øô‘û Ÿø û] o Êô ‚ºÛ$ vøÚö …ø ^•ø]ø oû Šôìû†ø Š$ Ö]
Ýø^ ÏøÚø Ýø^ Îø äü Þ$Ÿôø Øö‘ûŸø û] çø âö æø †º âô ^¾ø †ö Ãû Ž$ Ö] ]„øâF æø äö ßûÚô †ø ãø ¾ø^Úø ðô çû •öçö Öû] Äö•ôçû Úø
!o ãFjøÞû]ô àô nû føqô^vø Öû] †ôÃû •ø oû Êô ^ÛøÒø äô nû Öø]ô éô †ø ŽøføÖû] šö†û Êø Ùøç$ vøjøÊø éô †ø ŽøføÖû]
w 3 ª ) *
· ã 0 Ù ª ~g7 ž ¹ ä vZ ¶g ðZÖ[ÑZ Ò
6Sh ZŠ ~C
(Åçzž cÛ ä vZ¶g·x â ZèY‰‰‰‰‰‰‰‰‰ ì oÑ ( *
â• ðŠÃVß !
ŠŽ ñ6
Û
Y 2008 ~gz• û8ü Üægè Zâ Z
òŠ Wžì t 9gz Z‰‰‰‰‰‰‰ ( Æ Vz a
s Ü' Ù ªŽ • w !
) •C { zÆ Sh ZŠ
 Sh ZŠžì Ìt ~ kS gz ZX ì ~ W„, Z ñ · ã 0
å Ùª
6Sh ZŠC
n Æ Sh ZŠ Âñ WòSh ZŠ Z Û *
 gz Z ì n• ðŠÃ} n } g7 ¬ Ð
vZ¶g ðZÖ[ÑZ Ò~ÝÑZ bÑgz Z‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰X ì @ ðŠÃw 3
YƒŽ‚ *
žƒ šSh ZŠ Z
 ž ¹ä VrQ ªì ?Š6t · S Ž Å™f ] !
{z ä
CW:Ãw 3¤ Û *
Zgz Zì n• · ã 0w 3 ƒ CWÃw 3Ån Æ Vß !
J
8E
”ÅvZ¶g ögu+ -Z èggz Z‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰ì @
YƒŽ‚ *
· ã 0
k Q ƒ
J
á Z s§kS ~ ÝÑZ ä vZ¶g·x â Zžì ~
x ÓÆ Sh ZŠž H{g •
Vß !
Ù ªŽ • w !
VƒC Æ Sh ZŠ(Åçz cÛ ä Vr QèYì Z
â• ðŠ »
 Zz *
x £ ì‡Æ w 3[ Z w ! Ù ªw !
èYì ÝZ ¸gz Z •C x ÓÆ Sh ZŠgz Z
Xì ¬~ VzÈž 6 Š
ƒ vs§ÅVß !
n•Û 0Ð w 3 ÂX •
: ì ~ äm ^ É
Øø‘øæû ]ø ( äü jønø vûÖô Øöqö†$ Ö] Øø×$ ìø ðô oû Ž$ Ö] Øô×øìô oû Êô ðô oûŽ$ Ö] ØöÃû qø ( Øö nû ×ô íûj$ Ö]ø
! lô ]†ø Ãû Ž$ Ö] àøÚô oûjô $Ö] éö†ø ŽøføÖû] çø âö æø ^ãø Öô¡øìô oÖF]ô ðø ^ÛøÖû]
KZ ä òŠ W L gLz Z *
™4ZŠÚ ~uz ™g0
RÆÚ q
Zì È » ä™w Ü
ZÆ Sh ZŠ ä k Qì È » ó óHw Ü » Sh ZŠ
Æ Sh ZŠžŽg0
Æ Vß !
X c k Qì w 3Åy xgŠ
àã 0
J
: ì ~ äm ^ ß e
èøËønû ßô uø oû eô]ø ‚øßûÂô º̂ ñô^ qø Ìø ‰öçmö oûeô]ø ‚øßûÂô èºß$ ‰ö Dèô nø vû×ôù Ö] Øö nû ×ô íûiø pû]øEçø âö Øønû Îô æø
Xöä×# Ö] Üö`ö Ûøuô…ø ‚õÛ$ vøÚö æø
Š 4
q
x â Z²ì < Æ vZ¶g Š- 1Z x â Z w Ü » Sh ZŠžì Š
¹gz Z
Š 4
Yq
Xì ^ ÆvZÂg·x â Zgz Z•1Z
Û
Y 2008 ~gz• û9ü Üægè Zâ Z
: ì ?Št s ÜÆvZ¶gŠ- 1Zx â Z Å] Z|zŠy S
Ùö^ÛøÒû]ô ðô çû •öçö Öû] oÊô èöß$ Š% Ö] pô]øE ä́×ôù vøÚø oû Êô šô †û ËøÖû] Ùö^ ÛøÒû]ô èøß$ Š% Ö] á$ Ÿôø
Ñô^ Žøßûjô ‰ûŸô û ]æø èô –øÛø –ûÛø Öû]æø àônû ×øqû†ôùÖ] Äôeô^‘ø]ø Øônû ×ô íûjøÒø ä́×ôù vøÚø oûÊô šô †û ËøÖû]
èô nø vû×ôù Ö] køvûiø ^Úø Ô ø Öô]„øÒø Ÿøæø äõ qû æø oûÊô äô qû çø Öû] àøÚô ÌøÞûŸø û]æø Üø ËøÖû] á$ Ÿôø
pû]øE äü Ö$ Øùõ vøÛøeô ‹ø nû Öø Dèô nø vû×ôù Ö] oÊô pû]øE Øö ìô]‚$ Ö]æø Dèô nø vû×ôù Ö] lô ^føßøeô ä́›ôçû ÏöŠö Öô
ó Ñô^Ëøiôù Ÿô û^ eô äô nû Öø]ô ðô ^ÛøÖû] Ùô^’ø mû]ô hôçû qö æö Ýô‚ûÃø Öô Däü Öø šô†ø Ëø×ûÖô
y xgŠÆ Vè Q Å V î 0 }• ëÃä™ Zg7 n• Û ~ n• Û û<  èY
~ {n Ðzz q
Z u *
gz ZìèY ÜZ e ã 0
~ u *
gz Z *
™´gz Z *
™w Ü »
Û ûw 3 Ån Æ Sh ZŠ² • 4ZŠ
 Sh ZŠèY ì 7n•
kQÐ å
ã 0 Û ûw 3ÅnÆ Sh ZŠgz Zì Š
k QèYì 7n•
J ðŠ »
ƒŽ‚ *
 Zz t ·Ñ!
X ì 7Z *
à
: ìk ?ŠÐ b§zŠ V Œ
~ å†â çq ž Zƒx¥Ð kS X ì w 3ÅnÆSh ZŠŠ Z%Ð èô nø vû×ôù Ö] غ ìô]•ø - 1
Š Z%Ð † Õ Øì]• ÌV Œ  šô†ø ËøÖû] Øùô vøÛøeô ‹ø nû Öø †ôÃû Ž$ Ö] Øö ìô]‚øÊø èönø vû×ôù Ö] ^Ú$ ]øæø ž ¹tŽ
ÆSh ZŠ
Xì w 3ÅnÆVß !
Vß !
Æ6z Qh
'× p• w ! Û ûw 3ÅnÆSh ZŠ - 2
Ž6z QÆw 3 Âì 7n•
Û ûQ:gz ñƒn•
Xƒ: 9ã™HÅw 3¡~äƒ: n• Û ûÂ{ z Vƒ|nÆ
: x¯Ýq
: •gñQtx¯Ýq
ä WÃy xgŠÆ Sh ZŠ Ñžì Š Û t y xgŠÆ ¬Æ Sh ZŠ G
Ht• gz Z Ñ - 1
ã 0
 Vz a
J Å Vß ! w 3~ Sh ZŠ G
gz Z J Û *
²ì n• ðŠÃVz a
ÅVß !
gz Z w 3 à Zz
Û *
X ì 7n• à
Û
Y 2008 ~gz• û 10 ü Üægè Zâ Z
b *Z ¹Z%²ì Hn• Û *
ðŠÃSh ZŠ ~g7 ª èô nø vû×ôù Ö] Äônû Ûôqø ØöŠûÆø ~g U§ ™ - 2
ðÎa kS { ÅC
ž @ Ù ªž cC ä vZ¶g ~z éŒB„)´~ } g ! Æ äô %$ ÓøÖû] èô nø vû×ôù Ö]†ö aô^¾ø ~
._Æt¯ gz Zì ¬» äðŠÃVß !  Æ6z QÐ Vz a
ƒ gz Z N Y òÐ ¬, a ÅVß !
X •, a ÅVß ! Š Z%ÌÐ ôènø vû×ôù Ö] oÊô غìô]•ø
t ‚sÜp ÖZÆ éø†ø Žøfø Öû] †ö jöŠûmø ^ Úø Äönû Ûôqø É †ö jöŠûmø ^Úø gz Z éø†ø ŽøføÖû] oÎô ¡ømö ^ Úø - 3
ÑŠ6Vß !
X • D ™ª ÑŠ6Vß !
x ÓÆ} nÉ D ™7ª á Zz ä WÃ
¼øÏø‰ø køfø Þø ]ƒø]ôæø ä́×ôù Òö ØöŠû Æø šö †ôjøËûmø èô nø vû×ôù Ö] lô^føÞø Øø fûÎø áø^Òø ]ƒø]ô ì ~ W - 4
 Sh ZŠ G
Æå Û *
gz Z ì n• ðŠÃ} n } g7 ¬ Ð ä WSh ZŠ G
ª ^ãø jøvûiø ^Úø ØöŠûÆø
Xì @ ðŠ ( ì Sh ZŠŠpžŽ 7w !
YƒŽ‚ * Rì w 3žŽ )ÃnÆSh ZŠˆ
Æg0
•g Èw !
~ÖÆ Sh ZŠ G
 Lž t Å x © ÑZŠ Zæ Zž Zƒ x¥ÐgñQ y S
L ] !
gz$ ó ó7`w
X ì ] !
Y 2009 agâ û1ü Üægè Zâ Z

j
¬»]gß{”Ýq6+ hÐ ~ e Ïgz R- i
ûr Ññ]| ü
 ™u Zß Z†?Ë Z e *
ššš
¶Zz f Q 5 Ã " 7~ :. » c Z™ x‰Zg ZŠ 6qçñ kS ¬ yŠ P
ÆŠ !
WßtŠ Zæ ZeYgz Z r Ññ~ r , ZÆ| 1429
 ™ ~”Z°Z@Z i *
_öÆ Y 2008 yŽ X } g ¦ á Ær
ÐÃ} p{” ù •  ™@Z i *
Ññ
 t X å [ N Š y*» r
] Z|ƒ  ™y { Š- *
ÑñÆBÑ ZeY ~

] Z|y S …X … â 7k¦Ã]gß{”Ýq6+ hÐ ~ e Ïgz R- i
z
7Ì•¸ CZB‚Æ bÑŠ ãZz ëž Zƒx¥ƒ
 ogz Z Zƒ7t · ZÐ
( ']u Zß Z† ) ! É¡f Ö] Ÿ] ^ß×n ^Úæ , Š™Ì¬  Ÿz ~gz¢gz Z , Š™
= ^n÷ ×ôù ’øÚö æ$ ]‚÷Úô ^ uø ä×# Ö] ÜôŠûeô
: ‰Cƒ'gßzŠÐg ±ZÆä ¯ c Ü zq
Æ]gßË6RËž å‰
“ Z
Š lŠp6s W c
Ðt ‚ÆÚgz Zì á 6ã 0
%Æ ÅÅËŽ @g ZG 0
*X 1
Ø
Yƒ »Š lŠp6ä Y?
X ì @
s ÜÆ @g Zæ » Y ’ Å T ñ Y c
¯ îg ZG 0
6q gz Z Ë c
} À c
½» X 2
Xƒ:6äƒ: äƒt ‚Æ]gß~ f
t ·Ñ!*
™ Z9t ‚ÆsW}Ãg Z0 Y ˪]gß«Å ~¤ ]gßÅg Z0
Y Ë
%*
RæLE ¯ îg ZG 0 ½» ª]gß~uz ™²ì ^
Y ËÐ j§ÌË6{)z} À c
»g Z0 Y
Y *
Xì^ Š 4
t ·Ñ!
q ÆY f} g øÆ
]
ä â ih pì 7]gß~ŠðÃ{ z ´Æy S gz Z • 'gßzŠ ¸6gî~Š ã
gz Z
: N Wt ‚'gß5zŠÆ~¤
]gß~
Y 2009 agâ û2ü Üægè Zâ Z

: ]gß«
H YE
"
6+ ht ‚™g Z ¦
ÝzgÐ ~ Vzk
 ¦ðƒ ð¯ 6s§ ( Negative ) ðG 5Å™
3G45 ½
G
H YE
"

»k¦6+ h™g Z ¦
ÝzgÐ ~ k Qpì ãZz  * 
ƒ »k¦6™ðG 5X ñ Y ÑZ e @» k Q
3 4
G 5½G
XÐ, ™y ÒÐWëÃkS ?ì ‚
g¬H ÜZ e@
: ]gß~uz ™
Computer ) ~ e Ï c
_- i
z ¬ Ð =g f Æ }" ( Digital ) ´e
ÐK Zg ÑzŠ Z°Z ¦Ã c
 F
q 
] Z ¨ f ¹'É Cƒ 7k
¦ðÃ~ Tì CY Åg » ( Disc
é/£™`Ã~ e ÏÐR z=g fÆVCR g WÏ~zQ• D Yƒpô
Ûgz R™`Ã_- i
» ~ e Ïgz R- i
z 4ŽÉ @ á Zz ä YAŠ6+ hX ì @
ƒ 7g ZG 0 Y c
Ñ6+ h
X ì CYƒ à {+ h Âì @
Y H »‚ ZgÐ + h
Cƒ 7k
¦Ð }u6‹ e c Æ ]gß«n¾
_ Âw Í Z ~ ]gßkS s Ü'
X @ î» k Qpì CWÃÂ]gß6+ h6ä `ÃkS }uz ™
ƒ7g ZG 0
žì 9 Š …[ R X k

¦ c • 'gß„ zŠ 6gî ~Š ã
 Â c
@ ž • ` C ë6z Q
ì ~¬Æ @ªì hÑB‚Æ @© c
c ]gß{”Ýq6+ hÐ ~ e Ïc
_- i
z
X ì s ¸ñ6VñlzŠ 'YÃkS Xì ~¬Æk Qgz R hÑB‚Æk
¦
?ì Cƒ Hk
¦ : 1•)l
Š¼ c 
ƒ x Z¤z6ÇѲ6+h~z K c
6ã0~sW¶ Š lŠpŽ ì @
c ƒ {z @
ƒ7` Z »¿ÆËà
tX @ @~yS ƒ* gz™™Äg~K
YáÃ@J  F ZÃV"W
m{q
ÃV"WŠ¼ c
,Š™g» \ R à ,ŠÄgsWt ‚Æ Ë\ Wžì Â
z6ÇÑÆ ~z K c
 » x Z¤
gzRsW@z¡ Z ƒ 7¿ðû \ W~ äW@p ǃ » \ W¿t ,ŠÄgÐ K
 @  F
Z
q
Ø Ðt ‚Æ@z¡gzR ǶŠ lŠp@ÂÐVƒt ‚Æ\ ZÃ
ÇñYƒ»@ÐäY? 
Y 2009 agâ û3ü Üægè Zâ Z
Y HpôÃ@ñƒ ¶ Šp c
sW }ì @ ì @
Y c
¯ Ã@~k
 Æ kS
¦s Ü'
ÆI ¯ˆà Ð {"Xì YYHpô™ Î {)zÌ µzgÃ@ñƒ ¶ ~
Ð c~}g !
@
7 Û ÐkS ƒÐi§ÌË*
7t• ¯@Z®ì 7ÝqÌ ZÃg »T §žì "
U
] !
t
gz R @ä Y •a kS ƒg ZG 0 Z sÜ » ä ¯ @~gz š¬
{ zžt ª åi §q
ì ZƒŠ XZi§ * q
Z » ä ¯ @~gz š} g ø [ RÔ H6Š ã
Å ~g ZG 0 Û ~k
ÅkS t• ¦
7@{ z% ñ ¯ ì @
Ã@z ¡ X á Y c
¯ w q¾ @{ z p@
ƒ 7g ZG 0 ¯ ~T
@Zƒ c
-i z \ W[ R Ç ¶ 7@¼ØŠ™ Z9t ‚Æ + hR
zgz R³ {"- i + h~z K
Û c
Š lŠp@t Ô Çñ WÃ@gz R©6+ hkS Ã\ W • `6g WÏ~zÃ_k QQÙg »_
NŠÃ@• e Z
•M  gz Rì 1™pô:
 »kS ä \ Wgz Rì ¯ Ð ä ¯Æ\ W ¯ 7
Xg ZG 0
~uz ™gz Rg
* Z : Nƒ'gßzŠÐg ±ZÆ` WÅä ¯ @c
ZG 0
q ä¯ k
¦Z®
]gßÅ\ ¬vZ ª] ; pÃ¿Æ ä ¯ ]gßÅg Z0
Æ ÚÅ ~¤ Y~ g
u
: ì CƒG @ ÌÐ g ukS ÅkS ì ¿» ä ¯ @q ÝZì Š ¹¹ xB‚
àûÚø æø oÖF^ Ãø iø äö ×# Ö] Ùø^Îø Ùöçû Ïömø "
# äô ×# Ö] Ùøçû ‰ö…ø köÃû Ûô ‰ø Ùø ^Îø éø†ø mû†ø aö oû eô]ø àûÂø
DÜ׊ Ú æ p…^ íeE îÖ] oû Ïô ×ûíøÒø Ðö×öíûmø gøâø ƒø àûÛ$ Úô Üö×ø¾û]ø
ñƒ D Ct à ~
 vZ wÎg ä ~ž• ëÅvZ èg {k Ù 1Z ]|
C
Û \¬vZž éE
ðƒ ð¯ ~÷Ž ǃ yÃÝ ª™| (Ð ¿k Q• D â • 5_N
XÑ ä ¯ ]gßb§Å]gß( Åg Z0
Y)
Û Æg ZG 0
VâzŠŽ ì H™fÃ¿Æ ä™¹ x%Æ t• *
gz Zg ZG 0
~gukZ
Xì V 7 ~V Âgß
Zžì @
~(Åx Z •Z¤ Y {g » w E ZÆ kSX[ R ƒ _ Y ð¯ k
¦, i R { z ´
VâzŠ Åä ¯ @¿gz Rì »¿Æ ä ¯ k
 Y ƒ~(Å•Âgz R ^
¦XÝZ X ^ Y *
ƒ
Xì V 7 ~V Âgß
Y 2009 agâ û4ü Üægè Zâ Z
Zuz ™gz Rg
g ZG 0
) Z : • j§zŠÆ ä ¯ @ª ~i ‚k
ZG 0
q ¦žìt Ýq
á V âzŠg ZG 0
X • ï• )gz Rg ZG 0
~@ñƒ ñ ¯ ªk
¦gz R
Û ~]gß{”Ýq=g fÆ~ e ÏgzR- ez6+hgzR@ÆN
: t• W:2•)l
7(Z~@²ì CƒÐg (ZÆ òŠ Wgz Rì CƒÅ~ ~ e Ïgz R- i
z ( 1)
X @
ƒ
~ ~ e ÏczaÆ( ä™ Produce ) ä Ñ]gßì e Z
-i  6+ h ( 2)
X @
ƒ7(Z~@ÆsWÔì @
Y 1™pôÃ[ òZÆkS
Ù ªÃ]gß6+ hƒ e Z
( Produce )C  ŠŽ z ! ¸Æ]gß~ f ( 3)
ÆäƒT
X @
ƒ7(Z~@Ôì YYH
~@ÔÅg6gîEZŠ ƒeƒ M Û'
Ägg Z ŒÃ]g߃ e ]æ sîÎ6+ h ( 4)
X @
ƒ7(Z
Dš!
(Z ~ @Ôì @ 0ö- » ] ; pÐ zz Å Åz ¿~ ~ e Ïgz R - i
Y c z ( 5)
X @
ƒ7
-i
z ~« £Æ kS ì @ z6( Live )ÇÑÆ ~z K ( 6)
ƒ@6gî ãZz ~ x Z¤
X ì Z¬Ð @{ z Z®ì {Š c è =g fÆ~ e Ïgz R
i}¿~]gß^
6Vh§~¡g Zæ »x © ZÆ <Ña kS • #
Ö Q| 7y Rëžì ~ g
u ( 7)
ÆsWtž * zXc e *
άt™N ŠÃ¿Æä™Ýq]gßÐ k Qgz R ä ¯ ~ e Ïgz R- i ƒ
G
sWÃkS 6Š ã
Å] é¨G ³‚zz š ™hgÃi§~¡kS ìi§~¡ì ZÐ @
G3¢ D
u 'b§Å@Æ
X ì s ÜÆg
: ¬»]gß{”ÝqÐ ~ e Ïgz R- i
z
{”ÝqÐ ~ e Ïgz Z- i ™ÃVñlzŠÆ 6z Q
zž 7Â Üï³t ˆ Æ h
Xì hÑB‚ÆkS ~¬gz Rì d
ŒÛ {Š c 
iÆk¦c
ìk¦Šp Âc
 ]gß
Y 2009 agâ û5ü Üægè Zâ Z

: 1Ò
Š°ÝRÐ kS É ì 7Š°z [£Špè] Z &
*
¯ ~ e Ï c
-i
zžì ë Z ] !
t
ÆÑJ Ù ª6+ h™á Ð ä ¯ ~ e Ïgz R- i
ä™C z Z®X ì *Ù ªÃ]gß6+ h
™C
Ù gz Z *
gz Z xÃ} •C RÃÃÑXì ¿q
™„~ Vz•ZÿkS Æ™i Z0 ZÐg ±Z
gz Z _- i  g ™ 9 Š ÃX™™Š°{e
z Z® ^âø ‚ô‘ô^ÏøÛøeô …ö çû Úö Ÿö]ø ì ‚ Ÿ ¨g•X 7„
Ù ª6+ hÃ¿Æ ä ¯ ~ e Ï
ž Ç ñ Y Œt gz Z Ç ñ Y H7{eÐ ]gßà Zz ä Y ÅC
 Ì~ ÏŠŽ ñx° Å]gß~ fžì Hpôb§kS Ã]gßÅ]gß~ f
Å k Q •e Z
{Š c 
iÆ k¦Å½» ]gß{”ÝqÐ ~ e Ïgz R- i
z ÌÐ U kS X ÙÝqÃ]gß
 oÆäƒ hÑB‚ÆÏS gz Zì d
Xì ƒ ŒÛ
: 2Ò
H YE
"
ÝzgÐ ~ Tž å H™f » s§ Å™ðG 5Tä ë6z Q6¯ Å {Ž z {gÃè 4S
gZ ¦ 3 4
G 5½G

X ì ~¬Æ„k¦Ì@{ zì @ 
YÑZ e@»Vzk¦6+ h™
 Ÿzë ZzŠ

 Ÿz «
:s
y*L Z ñƒ| ~ r , ZÆ| 1429 ¶Zz f ä Ø
, ær ™ ~”Z°Z@Z i *
Ññ
Æ y Qžì ÅÒÃÅ ä™"Ut Ð } :ÆmvZ G  ™vZ e
î*9g r ñ?]|~
?]|ä Vr QX @ 
ƒ 7t :S »kg¦6• Š 4
wz Üà Zz ä WÃ6+ h~z K Ìq
gz Z • , k
¦V âzŠ ac
ƒ 4Š { Zpì ^
Y *
* 
Z8gz Z nk L ÅÜÂ] !
¦L ž ò ™

t År
: žÆ™ÜÃ} :kS Æy QQp ó ó• B
g¬»k
¦
gz Z * ÇB‚Æ k Qgz Zƒ à {ÐøoÆ ð§" gz ZiÎt Ü R¤
O * Z X L L
ó óX ǃ b IîG Y *
•!Z fu °Âƒ:% R ^
Y 2009 agâ û6ü Üægè Zâ Z
 ™~”Z°Z@Zi *
: žÑïÈt ä r Ññ
á g S Ær
·_ »] ZŠ • ò ™?]|~} g !
 Æ VâzŠ + hgz Zk
¦L L
Bµ Z µ ZÃV âzŠ + hgz Zk
 7³¼ ZÎÆ kS Âñ Y H
¦{ zž À
à {Ð gñQ·NvŠ¤
Zgz R Zƒ 7t :S »k ¦6+ hq Š 4 Æ y QX¸
ó óX ì B
gzgŠ » b IîG
•!Z fu °+ hƒ
: •ëë
 g ™ w q¾ ÜïÈ {gÃè Ð } :ÆmvZ G
„  ™vZ e
î*9g r ñ?]|
YE

Æk ¦Ðgî ãZz6T¶Cƒ~ ]gßÅ ðH 5"s§ řŠX~ ä â iÆy QèY7
34»G
G
6+ hÅ XZ  ÂX ì ^Y * t ·Ñ! * ƒ Kgk
¯ Ãk Q ~ (c  Ygz Z¸ Dƒ î
¦Åg Z0
t Ð ] !  ™ ? ¶s ¸ñ6ä ¯ k
î*9g r
ÅmvZ G  Y à Zz ä W
¦Å k Q ]gßÅg Z0
Y
XÐVƒ B^ YÃä ¯™ðH 5E
34»G
G "à Zz ä Y ð3Š6+ hÅä â i L Z { zžì Yòù È
YE
YÙðG 5 ò r
H ½ "
Æ k QpÐ Vƒ B: ^
“ 3 4
G5 G  ™?žì w ÈZtž¾ t ðä Z
: • ë~[ ZŽ ë ÂÐVƒ B: Ìk
¦Ã]gß{”Ýq6+ hˆÆ
Ñš c
X ì 7ª s ò ™? X 1
 ZÜðÃ6w ÈS kS ~x¯Æ r

X ì ~¬Æk ¦Ì{ zž•` ™s
 Ÿz6z Që~} g ! ÆkS X 2

Ðk YŽ ™z XX ì tÌ…t Ânç » äƒ b IîG
¦Åg Z0 •!Z fu °ÆX ; g
Ð=g f Æ ™Xì b Iµ š { z Ôƒ: Ì%Z ^ ðÃ~ Tgz Z ƒ à { Ð ä O ä Çgz Z
Y *
Xì YY c3ŠÆ} n gz Zu% ÌÃg Z0
YX • M  Y¼}pÆb‚gz Z õg @ ÔBZ'

k Yx Z¤
¦Åg Z0 •!Z fu ° { zžì ¬¸ Ì» ~ e Ïgz Rg WÏ~z Ô ~z K
z6Æ y Q²• b IîG
 ™£Z Õ?{Š™™f Å r
t ÅvZ¶g ~â år  ™ ~” Z°Z @Zi *
Ññ6ÏS Ô Vƒ à {Ð
: ì wúÌ]g „
Yƒ7»] ÑWÆ ä Çgz Z ±zÛ] ÑW¬( »g WÏ~z Ô ~z Kª ) »y S L L
Y 2009 agâ û7ü Üægè Zâ Z
Ù ~ y S Xƒ k
Y Ìx » b IC
x »(gz Z ^ äw" ÅVñ»(6Tž
( | 1429 ¶Zz f r , Z C ) ó óX ì ^
Y Ì
»ögŠ S *
: ì wúÌx¯t»vZ¶g ~z0 Ññ6ÏS gz Z
Y ÂÐI » { i1y
z h M ù » Ëgz Z ì ^ Ð kS ì ¸e ( + h~z K )tL L
(| 1429 ¶Zz f r , Z C ) ó óXì ^
Y*
ÂÐ
 Ÿz ~uz ™
:s
} g !
Æk Y ~} :‰ K ~g Y ~| 1429 y pgÆ c Z™x‰Zg ZŠ
¦Åg Z0
: ìŠHy Òb§kS ÃY Zg WÅY •~
&
i6XVƒŠŽ ñY ¡
» Ï0  R x Ó{ zÆ k Qgz Zƒ~ ^ÅV ð.gBE

k Z L L
¦¤
gz Zƒ: ÌKg¹ k
k Q ƒ: ÌÐ nÅV- ¥ ¦{ z 2Xì @
ƒg ®S
x Zwt ·Ñ!
*
™w E Zgz Z * Ö Q ~g76äƒx ZwÆ
¯ » k Qªì t · Z »#
Xì 7s %S ðà » Ë~ kS ì ^ Y *
gz Z
&
½» { zÉ ƒ: ~ ^ÅV ð.gBE
ðƒ µ b§kS 6{)z} À c 
k Z p
¦¤
@
Y cs %Z V Œ Æ xò Z™[Z ~ } g !
0 Æ k Q ƒ @
7:t‚ » k Qžƒ
Ìtžì ¸ Ì~ kS •¸ » \¬vZ Âg x Z™Y •g/Xì
Y *
ì^
tZzg V âzŠ Å äƒ ^
Y * YÆ k
gz Z ^ ¦+ Z Ð vZ¶g ´ â x â Z % Z
X ì s %S ~XkS V Œ ÆîG 0½É â Yè fakS X • w ®
Û^
äñ{ z { Zp • ï Š g Z Œ Y é¨G Ø Z™ Ë% Ãk
SÒŒ!Æ >  0½É â ‰
¦+ Z îG
YÆ k
~ : » äƒ ^  0½É â Xƒ: c
z £y S ] Z|Ž Ð ~ îG ƒ ~ y ˜Z
á ÌY f>} (} (Ð ¹ ~ y Q • ì g } Š
0Z)´ X • ï•
>g;Z Y{)z‰‰‰‰‰‰‰‰‰Ô òËâ ! Z) ´ Ô òËâ k
ŠgŠ)´ ÔvZ¶g Ëâ ÌØZ
Þè ‡
X •™f .
Y 2009 agâ û8ü Üægè Zâ Z
Å äƒ ^ Y * YÆ k
gz Z ^ ¦ðƒ µ 6} Š6c } À ÌV Œ Æ ¨ ¦
~XXoû ßôÇûÛöÖû]øZZ ä vZ¶g U) Z Šè0Z)´‰‰‰‰‰‰ X • ŠŽ ñtZzg V âzŠ
Ø è »¨ ¦~ XXpû…ô^ føÖû] xöjûÊøZZ ä vZ¶g ã ?v0Z)´gz Z
D ™y Ò <
}x‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰X 7x Zwk
¦ðƒµ6} ÀV Œ Æy Qž –ñƒ
ƒ~Üæ ñ •g Ñ »X)ñ–! Z0·0̇]|
/ô‰É ( ì @

k¦à Zzt‚)gz Z à Zzt ‚ Ì] Z|{ zžì w ®t ~} g !
Æ É@
z
ó óX • B^
YÃk
z £g ZŠt‚)gz Z ^
Y *
Ãk Û~
z £g ZŠt‚Ô• D ™t•
: •ëë
·0 ̇]|gz Z îG
0½É â ‰h
•á žì @
ƒ ëzt Ð ]g „kS Å} :Æ x‰Zg ZŠ
Ù ÃkS gz Zì ^
C Y Ì*
¯k
¦g ZŠt‚)Åg Z0
Yžì ñZgÆ É@
z/ô‰ÉvZ¶g
X Ì*
™w ES Ð b§
™ w ES Ãk Q }uz ™ gz Z *
X * ¯ Ãk Q q zŠ ~ k
ZX • Cƒ ë Z ' !  Y
¦Åg Z0
pX • ^ „ V âzŠ *
Y* ™w ES gz Z *
¯ Ãk Qžì gÃè ~} : Â~} g ! Cgñ
Æì c
ÆvZ¶g·0̇]|gz Z îG
0½É â ‰ž7s
 Ÿz ~} g !
Æk
¦6{)z} Àgz Z½»
X 7c Š 4
ì Ì» ä ¯ i ZŽ q
:Ð Å
: • ˜ * ÑñX ì Å]g „Å ê X )Z ì]Å Ø , æã ¢i* Ññw q‹g߸
†ômûçô’û j$ Ö] èô ×øòøŠûÚø oûÊô äö ×# Ö] äö Ûøuô…ø Ô
õ Öô^Úø àûÂø lö^mø]æø †ôù Ö] Ìø×øjøìû ] ‚ôÎøæø
pû„ô$Ö]æø !]„øâF oûÊô èô n$ ÓôÖô^ÛøÖû] ðô ^Ûø×øÃö Öû] àønû eø Íö¡øjô ìûŸô û] ÄøÎøæø Ô ø Öô]„øÖôæø
†ômûæô^’ø j$ Ö] èöÚø †û uö èô n$ ÓôÖô^ÛøÖû] gô aø „ûÚø oû Êô Ùö]çø Îû Ÿø û]æø lö^mø]æø †ùô Ö] äô nû ×øÂø kûÃø Ûøqû ]ø
o×FÂø Üö ‰ø†û mö ^Û$ Úô Ø' ¾ô äü Öø ‹ønû Öø ^Úø oûÊô Íö¡øíôÖû]æø ! Ø' ¾ô ^ ãø Öø oûjô Ö$ ] éô ‚øŠ$ røÛöÖû]
( 4` 159 m ) ! h õ çû $ø æû ]ø Ñõ…ø æø
kS Ðzz ÏS X • QtZzg ZÐ ò´ â x â Z ~XÆk
} g ! ¦L L
Y 2009 agâ û9ü Üægè Zâ Z
Ö wÅVZgñX ì Zƒ µZz s %S y xgŠÆ Y fËâ ~
0½É â Â6#
x ÓÆ îG
ó óX ì s %S ~k
¦ðƒð¯ 6} À c½»% Z • 5] c
Zz ¦ z w Z ¸ R
‰ƒ 2~ tkS § Zz ½ Ü Ì] Z|DÿL X3Z ‰™| 7'g „ëñÅ b§kS
Y*
Xì ^ ¯k Š 4
¦6{)z½»q 0½É â ‰ž
Æ îG
:Ð) Å
ZÐ {)z ê X Z ì]r
Ü]g „q  ™y {Š- ·*
ÑñÆgƒ ÑBÑ ZeY X 1
: • D ™À F» k QÆ™
èô Û$ ñôŸø û ] àønû eø ^Ûønû Êô äô nû ×øÂø ĺÛørûÚö …ôçø ’% Ö] ƒô ^íøiùô ] àôÚô ÄøßûÛø Öû] á$ ]ø Øö ‘ô^vøÖû^Êø
èö$ø¡%$ Ö] èöÛ$ ñôŸø û] ÐøËøi$ ^Êø ^ãø ßûÚô éô ‚øŠ$ røÛöÖû] †ö nû Æø ^Ú$ ]ø ! é÷‚øŠ$ røÚö kûÞø^Òø ]ƒ]ô èô Ãø eø …û Ÿø û ]
gøâø ƒø àûÓô³þÖF ^ãø jöâø ]†ø Òø èô n$ ÓôÖô^ÛøÖû] èô Û$ ñôŸø û] àôÂø …ö ^jøíûÛöÖû]æø ^ –÷mû]ø ^ãø jôÚø †û uö o ×FÂø
! ^âø ‡ô]çø qø o ÖF]ô èô n$ ÓôÖô^ÛøÖû] ˜ö Ãû eø
D10 t 391 ” p…^ fÖ] xjÊ ( 4 t 159 ” Ü` ×ÛÖ] xjÊ ä×ÛÓi E
Y*
Ú ï{ z²ì ^ t ·Ñ!
Ék
¦qŠ 4
Æ‹ò g Z[Zžì tžÜ L L
g U » îG Ö wÅ Ék
0½É â gz Z • 5 •[Z &6# ¦ÅÚ ï)% Z Xƒ
ó óX ì @
Yc
0
Ìi ZŽ »kS V Œ ÆîG Ø Z™Ý
0½É â ‰pì »>
ÑñÆŠ !
 ™@Zi·*
: •˜r WßtŠ ZæSeY X 2
] Z Y ] ZŠ¼~p
g c
ä ¯ Æk
 Y V Œ Æ Y •9èY L L
¦Åg Z0
( | 1429 ¶Zz f 51 m r , Z C ) ó óX •ŠŽ ñ
: •ëë
ªg] ±k
 ZX • Dƒ w ES ÂzŠ ~XÆ k
¦q ¦ž ì t ] !
ÝR
X * 
™w E Zgz Z ´gÃk¦ª]gßfè •Z}uz ™gz Z *
¯k
¦
Xì x Zwt ·Ñ! ƒ~ ]gßÅ Cgñ{ Zp *
{ z6} Àz ½» c ¯k
 
¦ª ~i ‚k¦
Ðzz ÏS Xì ^
Y *
¯k
 Š 4
¦6} Àz ½ » q Æ y Qž Å7ô¥t ä ËÐ ~ îG
0½É â
Y 2009 agâ û 1 0ü Üægè Zâ Z
: • ˜vZ¶g ~z âx â Z
‚ömû‚ô•ø ݺ]†ø uø áô]çø nø vøÖû] éô …ø çû ‘ö †ö mûçô’ûiø ðô ^Ûø×øÃö Öû] àøÚô Üûâö †ö nû Æøæø ^ßøeö^vø‘û]ø Ùø^Îø
…ôçû Òö„ûÛøÖû] ‚ômû‚ôŽ$ Ö] ‚ônû Âô çø Öû] ]„øãFeô äô nû ×øÂø ‚ÂçjÊø äü $ÞŸôø †ôñô^føÓøÖû] àøÚô çø âö æø Üômû†ôvûj$ Ö]
Ùõ^uø Øùô Óöeô ݺ]†ø uø äü jöÃø ßû’øÊø!ǻ†ônû Çøeôæû ]ø àöãø jøÛûmö ^Ûø eô äü Ãö ßû‘ø ðº]çø ‰øæø &ômû•ô ^uøŸø û] oÊô
æû ]ø ½õ^Šøeô æû ]ø hõçû $ø oûÊô áø^Òø^Úø ðº]çø ‰øæø oÖF^Ãø iø äô ×# Ö] Ðô×ûíøÖôù é÷^âø ^–øÚö äô nû Êô á$ Ÿôø
DÜ×ŠÚ |†•E!^âø †ônû Æø æû ]ø ¼õñô^uø æû ]ø ðõ ^Þø]ô æû ]ø ‹õ×øÊø æû ]ø …õ^ßømû•ô æû ]ø Üõâø …û •ô
*
¯k
 Yž• D â •
¦Åg Z0 Û Y fvŠgz Z ( ›• á ñ fª ) [ ô R} g øL L
Š q R6kS èYì { k
Ãk Q { Zpì ðWÏz J~ g {Lgz Zì x Zwh
”
Ù *
w qC ¯k
¦n¾X6q ~uz ™ Ë c
ƒ C Y Å-
; Z ÅTƒ c
¯ 6q + Z

k¦{ Zpgz Z Xì ¹ xB‚Æ ðÅ \¬vZ ~ kS èYì x Zw~
ó óXƒ6{)zg Z- Š c
@'
c g b ŠÔëgŠ c
ƒ6b c ƒ6gŠ e c
ƒ6} À ~i ‚
: •˜vZ¶g ~z âx â ZXì s %S¼% Z~} g ! Æä™w ES gzZp gk  ¦
^e÷çû $øæû ]ø ¼õñô^uø o ×FÂø ^Ï÷×$ Ãø Úö áø^Òø áû^ô Êø áõ]çø nø uø éö…ø çû ‘ö äô nû Êô …ôç$ ’øÛöÖû] ƒö^íøiôù ]ô ^Ú$ ]ø
áø^ Òø áû]ôæø ݺ]†ø uø çø ãö Êø ^ß÷ãø jøÛûÚö ‚% Ãø möŸø ^Û$ Úô Ô ø Öô]ƒø çôvûÞøæø è÷Úø ^Ûø Âø æû ]ø ^ ‰÷çû fö ×ûÚ$
! Ýõ]†ø vøeô ‹ønû ×øÊø àöãø jøÛûmö ^ Û$ Úô ^ âø çôvûÞøæø é÷•ø ^‰øæôæø é÷‚øíûÚø æø Œö]‚ømö ½õ^Šøeô oûÊô
6g Z- Š { z¤ Y Ë~ T *
Z ƒ]gßÅg Z0 ™w ES c
´gÃqgqË ; g L L
; ZŽ w ES (Z ðà » b§Å4S gz Zƒ) q c
»- ƒ Z ÀÑZz Ü c 
ƒ ðƒ •

Z0zgÒ V ƒ 0 Û , Z ]gßÅg Z0
Žƒ6l• Y¤
Zgz ZXì x Zw{ z ƒ @
ƒ:g Ñ
{ z ƒ @ ; ZŽ w ES (Z ðà » b§kS gz Zƒ6~¢Åá
ƒg Ñ » -  c
ƒ @
Y
ó óXì 7x Zw
Ð58- î0™z ~ } g !
î*9g öG
mvZ G E g Æ k
Æ ä™ w ES gz Z p ¦ª ]gßèf •Z
: •˜
Y 2009 agâ û 11ü Üægè Zâ Z
oÊô äü mø]+ …ø oùô eô†ø Ãø Öû] àô eû] àôÂø pû…ô^íøföÖû] |ô†û •ø pû…ô^ føÖû] xôjûÊø oû Êô †õ røuø àöeû ] ØøÏøÞøæø
lø]ƒø kûÞø^ Òø áû]ô ^ ãø $Þ]ø …ôçø ’% Ö] ƒô ^íøiùô ] oÊô ^Úø Øö ‘ô^uø V ¡÷ñô^Îø …ôçø ’% Ö] ƒô ^íøiùô ]
V Ùõ]çø Îû]ø èöÃø eø…û ^øÊø ^Û÷Îø…ø kûÞø^Òø áû]ôæø Åô^ÛøqûŸô û^ eô Ýø†ö uø Ýõ^Šøqû ]ø
!hç$ o Ê ^ÛÎ … Ÿ] &ô mû‚ôvøeô ¡÷ÛøÂø ^Ï÷×ø_ûÚö ‡ö çû römø V Ùöæ$ øŸ ]ø
!^ Ï÷×ø_ûÚö ÄößûÛøÖû]ø V oû Þô^%$ Ö]ø
kûÞø^ Òø áû]ôæø Ýø†ö uø Øô ÓûŽ$ Ö] èøÛø ñô^Îø ( èô òø nû ãø Öû] èønø Îô ^eø éö…ø çû ’% Ö] kôÞø^Òø áû]ô V &ö Öô^%$ Ö]ø
! ‡ø ^ qø ðö ]ˆø qûŸø û] kôÎø†$ Ëøiø æû ]ø Œô]+ †$ Ö] èøÂø çû _öÏûÚø
! ˆû römø Üû Öø Ÿ$]ôæø ‡ø ^ qø àöãø jøÛûmö ^Û$ Úô kûÞø^Òø áû]ô V Äöeô]†$ Ö]ø
0Z ~ } g !
Æ w ES Æ k  ¦~ ~g ]Z ì ä vZ¶g v0Z )´ L L
Cgñ{ z¤
Zžìt x¯žÜ~} g ! 
Æ w E ZÆk¦X HÜÐ ! ²Z
: • w Z ¸Zg e ƒî6q ˤ
Zgz ZX ì x Zwt ·Ñ!
Âììgz Z
u?Š ÅkS Xì ^
ì hç $ oÊ ^ÛÎ… Ÿ ] p ÖZÆg Ù X1
Y~w qC
Y *
Xì^ Ù X2
~w qC
Y Zb ƒ Zƒ Éu » k Q¤
Z c Zgz Z ì x Zw Âì ì‡^åK Z Åk
 Z X 3
¦¤
YÂVƒtº
Xì ^
Y*
Xì ^ YÂì »-
:gzì ^ ; Zw ES ¤
Z X 4
: cÛ ~} g !
â• Æx‰ävZ¶g ~z âx â Z
äü Öø Ø$ ¾ô Ÿø^Úø ^Ú$ ]øæø Ø' ¾ô äü Öø áø^Òø^Úø Åøçû ßöÛûÛøÖû] á$ ]ø o ÖF]ô Ìô ×øŠ$ Ö] ˜öÃû eø gøâø ƒø æø
!^Ï÷×ø_ûÚö ǻƒô ^íøiôù ^eô Œø^+ eø ¡øÊø
g ZŠt‚)• ¦gz Z• I( V»gñª) , k
¦g ZŠt‚žì w¸»x‰L L
ó óXì ^ Ù *
YÐ b§C ™w ES gz Z ´gÃyQ, k
¦

: • ˜vZ¶gkŠgŠ) ´Ð ~y Qì ™f »îG
0½É â ‰X6z Q
Y 2009 agâ û 1 2ü Üægè Zâ Z
Ø' ¾ô ^ãø Ö$ è÷×øÚô ^Òø kûÞø^ Òø áû]ô ^Â÷ ^Ûø qû]ô Ýö†ö vûiø áô]çø nø vøÖû] †ø mûæô^’ø iø á$ ]ø Øö‘ô^ vøÖû]æø
^Þ÷]çø nø uø áø^ Òøçû Öø ä́eô •ö nû Ãô møŸø çõ –ûÂö “ôÎô ^Þø Íô¡øíôeô åü …ö ]†ø Ûûjô ‰û]ô Ùö çû _ömø ^Û$ Úô
Ùöçû _ömø Ÿø ^Úø oû Êô æû ]ø …õ]‚øqôæû ]ø Ñõ…ø æø oûÊô •õ ÏûßøÒø äü Öø Ø$ ¾ô Ÿø ^Úø Íô ¡øíôeôæø
( 4` 159 ” Ü`×ÛÖ] x jÊ ä×ÛÓiE äü jöÚø †û uö xönû vô’$ Ö]æø ͺ ¡øìô åü …ö ]†ø Ûûjô‰û ]ô
Zì x Zwt ·Ñ!
Vƒ å{ z¤ 
w ES » Vzk Yžìt Ýq L L
¦ÅVzg Z0
ž(Z ~ TÆk
 Vƒ SgJ
¦k Qs Ü' Zgz Z Vƒg ZŠt‚gz Z
ž²q
c 
½»‰Æk¦g ZŠt‚)s Ü'
gz Z Y{g 7{0 Y%ÆTƒ Á
ig Z0
6½Æ } i1y
}Sg 7k
Š {Š c Z Xƒ î6g Z- Š
iŽ ƒ î6q + Z¤
ó óXì x ZwÌtžìt9gz ZXì s %Z~ kS Â
Ö wÅw ES Š Z%Ð #
V ŒèYì {)z # Ö wèx°gz Z #
Ö wÅk
z £~ ]g „kS
6y Sžì _g ¦
6z Q] !
ÅvZ¶g ~z âx â ZèÑqX ì c YÆî6g Z- Š c
ά»äƒ ^ ½»

X ~i ‚k¦ž:ì w ES Š Z%V Œ Z®X ì x Zwt ·Ñ!
*
¯k
¦Ì
: ì HÜäŽ! Z0ZÃk Qì e
ZzgŽ ~} g !
Æ·ò 0̇]| b§ÏS
kömû*]†ø Êø ä́jônû eø oû Êô èøÓ$ Úø o×FÂû ^øeô çø âö æø Üô‰ô^ ÏøÖû] o ×øÂø kö×ûìø•ø Ùø^Îø áõçû Âø àô eû] àôÂø
! ðô ^ÏøßûÃø Öû]æø Œô‚ößû ÏöÖû] †ö mûæô^’ø iø ^ãø nû Êô è÷×ørûuø ä́jô nû eø oûÊô
~ž• ë yúè0Z L L
~ ÂZƒ 4ZŠ~ yÆ·0̇]|~l ðÑ!
ó óX ‰, k
 
¦ÅVz066T ¬ Š {Š6q
Z~} #Æy Qä
Xì 7™f¼ »ä ¯ ì ™f »w ES Æk
 Y Ì~ e
¦Åg Z0 ZzgkS
Y 2009 agâ û 13ü Üægè Zâ Z
Y 2009 agâ û 14 ü Üægè Zâ Z
Y 2009 agâ û 1 5ü Üægè Zâ Z
Y 2009 agâ û 16ü Üægè Zâ Z
Y 2009 agâ û 17 ü Üægè Zâ Z
Y 2009 agâ û 18 ü Üægè Zâ Z
Y 2009 agâ û 1 9ü Üægè Zâ Z
Y 2009 agâ û 20ü Üægè Zâ Z
ñ â Å0#
N Öè Q
Y 2009 agâ û 21ü Üægè Zâ Z
Y 2009 agâ û 22ü Üægè Zâ Z
Y 2009 agâ û 23 ü Üægè Zâ Z
Y 2009 agâ û 24ü Üægè Zâ Z
Y 2009 agâ û 25ü Üægè Zâ Z
Y 2009 agâ û 26ü Üægè Zâ Z
Y 2009 agâ û 27ü Üægè Zâ Z
Y 2009 agâ û 28ü Üægè Zâ Z
Y 2009 agâ û 29ü Üægè Zâ Z
Y 2009 agâ û 30ü Üægè Zâ Z
Y 2009 agâ û 31ü Üægè Zâ Z
Y 2009 agâ û 32ü Üægè Zâ Z
Y 2009 agâ û33ü Üægè Zâ Z
2:m
Y 2009 agâ û 34ü Üægè Zâ Z
Y 2009 agâ û 35ü Üægè Zâ Z
Y 2009 agâ û 36ü Üægè Zâ Z
Y 2009 agâ û 37ü Üægè Zâ Z
Y 2009 agâ û 38ü Üægè Zâ Z
Y 2009 agâ û 39ü Üægè Zâ Z
Y 2009 agâ û 40ü Üægè Zâ Z
Y 2009 agâ û 41ü Üægè Zâ Z
Y 2009 agâ û 42ü Üægè Zâ Z
Y 2009 agâ û43ü Üægè Zâ Z
Y 2009 agâ û 44ü Üægè Zâ Z
Y 2009 agâ û 45ü Üægè Zâ Z
Y 2009 agâ û 46ü Üægè Zâ Z
Y 2009 agâ û 47 ü Üægè Zâ Z
Y 2009 agâ û 48ü Üægè Zâ Z
Y 2009 agâ û 49ü Üægè Zâ Z
Y 2009 agâ û 5 0ü Üægè Zâ Z
Y 2009 agâ û 51 ü Üægè Zâ Z
Y 2009 agâ û 52ü Üægè Zâ Z
Y 2009 agâ û 5 3ü Üægè Zâ Z
Y 2009 agâ û 54ü Üægè Zâ Z
Y 2009 agâ û 55ü Üægè Zâ Z
Y 2009 agâ û 56ü Üægè Zâ Z
Y 2009 agâ û 57ü Üægè Zâ Z
Y 2009 agâ û 58ü Üægè Zâ Z
Y 2009 agâ û 59ü Üægè Zâ Z
Y 2009 agâ û 60ü Üægè Zâ Z
Y 2009 agâ û 61ü Üægè Zâ Z
Y 2009 agâ û 62ü Üægè Zâ Z
Y 2009 agâ û 63ü Üægè Zâ Z
Y 2009 agâ û 64ü Üægè Zâ Z
Y 2006 Þâ û1ü Üægè Zâ Z

¬¦Ñ »VŠò ÅZ Cg ˆ
ûr Ññ]| ü
 ™u Zß Z†?Ë Z e *
ššš
= ^ n × ’ Úæ ] ‚ Ú ^ u ² ] Ü Š e
xzŠzwz Z~ yJZ }Xì @ ŠaÆðZ ‚
Yc Û Z,j6•z[£ËŽì @
ƒ { zx Å Z
c Û Z,jÅ¥ì •z [£ G » T~ Dž @
ñ Y Å ðZ ‚ ì @ Š x ÅZ 6ä W{)z
Y c
 F
Ýqš ÅŠ ˜ ~gzŠ {èYì @
 F
tgzZì š Šx ÅZÃk Qñ WxzŠz wzZŽ ~ hzŠ {
Yc
X •[£ÌtÂVƒÐ +
 Åš ÅŠ ˜Ì{)z Å Z¾gzZ hzŠwa Xì [£•z*
 F ™
Ø e Ÿ ] æ ý … ^ Û v Ö ]æ Ø Ç f Ö ] æ Œ † ËÖ ] æ o Ú † Ö ] o Ê è Ï e ^ Š Û Ö ^ e Œ ª e Ÿ æ
‡ ç rm Ÿ è$ ¡ % Ö ] ‚ ß Âæ ^ e æ ‚ ß Ú á ^ Ó Ê • ^ ã rÖ ] h ^ f ‰ ] à Ú ä Þ Ÿ Ý ] ‚ Î Ÿ ] o× Âæ
…^jíÚ …•ö E !g ¡ÛÖ] ØÒ oÊ |^fn Ê äÞæ ‚e ^ Ú] ØÃrÖ^e p] Ý]‚Ο] oÊ
D5 t 285 ”
o × Â à n à i æ è n ‰ æ † Ë Ö ] Ü × Ã i o j Ö ] p ] D g  ¡ Û Ö ] Ø Ò o Ê |^ f n Ê ä Öç Î E
Í ¡ ì o × Â & m ‚ v Ö^ e k f $ ^ Û Þ ] † Ú ^ Û n Ê Ø Ã r Ö] ‡ ] ç q á Ÿ • ^ ã r Ö ]
à Ú ¼ Ïj × Û Ö ] à  o Þ^ jŠ ã Ï Ö] o Ê æ Ø Ã r Ö ] á æ ‚ e ^ â ] ‚  ^ Ú ‡ ç r n Ê Œ ^ n Ï Ö ]
o Ê † $ Ÿ ] ð ^ q ‚ Î † â ]ç r Ö ] à Â æ ‡ ç r m è n ‰ æ † ËÖ ] ‚ m † m á ^ r Ö ç ’ Ö ^ e g à Ö
äÞ ^ Ê o ã × j Ö] á æ • è × i ^ Ï Û Ö ] o × Â é … ‚ Ï Ö ] Ø n ’ v jÖ è Â … ^ ’ Û Ö] è ’ ì …
D5t 285 ” …^jvÛÖ] •…ø E !åæ† ÓÚ
‚u ] æ g Þ ^ q à Ú è Ï e ^ Š Û Ö ] o Ê Ù ^ Û Ö ] ½ † • á ] ý h ^ › æ Ø Ã r Ö ] Ø u
^ % Ö ^ $ ¡ ì • œ ] ƒ ] Ÿ ] ] … ^ Û Î † n ’ m äÞ Ÿ à n f Þ^ r Ö ] à Ú ^ ã n Ê ½ † • ç Ö Ý† u æ
ý ˆ r m Ü Ö Ÿ ]æ ^ Û ã Ïf Š m á ] Ü â ç j m ^ Û ã n ‰ † Ë Ö © ËÒ Œ † Ë e ^ Û ã ß n e ¡ × v Ú
Y 2006 Þâ û2ü Üægè Zâ Z
… ^ j í Ú … • E ! x ‘ h ]ç ’ Ö ] ä Ã Ú à Û Ö ½ † • ] ƒ ^ Ê è ã ÏË j Û Ö ] o Ê Ü Ó v Ö ] ]„ Ò æ
kŠ nÖ èÂ…^’ ÛÖ]æ Ÿ äfu^‘ o× ØÓ Ö å^›† • á]æ D5 t285 ”
o • Ø Ò o Ê ‡ ç r n Ê Ø Ã q ¡ e Ñ ^ f Š Ö ] ^ Ú ] æ ý å† Ó j Ê o ã ×j ×Ö Ÿ ] è  ‚ f e
ý o ã × jÖ ] ‚ ’ Î ¡ e • ^ ã r Ö ] o × Â à n Ãm æ è n ‰ æ † Ë Ö ] Ü × Ã m ^ Û Ú p ] E
D5 t285 ” …^ jvÛÖ] •…ø æ …^jíÚ…•ö E
c
ì^Y~ ä™Ýq ]g '~ DÂc
“ )žìt Ýq » V Âg „y S Ñ!
{gÃè
ŠÃö¡¤  ÅŠ ˜²Ì{ zgz Zƒ š
ZXƒÐ + ÅŠ ˜ ~ Xì ^
 F Y~ Vñ» y QsÜ
 FÅŠ ˜ Xì { z(ƒÆ x ÅZ%p ¤
ì Ýq ÌZ âZ Ú Ü z k Q ƒ6gîÆ
Z “ )‰
X H4ZŠÃ…~ kS aÆ% ïg ã13g ^ x ÅZ†§zŠaÆkZž
YÃJ
: •D™W~} g !
Æx ÅZ ~g !
zg ȑ[ Z
7[£•z ðÃt Å sg ™ c » ™ { Zp ~g Zh
ƒ Åg Z0 y{Š c
ižì t ] !
« Dl
Ö }
»# }»{h
I gz Z Ë„:gz Zì ^Å]g 'd:ì š ÅŠ ˜ Â: ~ kZXì
 F
ß6gîà ßQ bŠ (F
Xì ] ! Å“ )~ kS Z®X ì ^Å{)z
Æ x ÅZ { z { Zpì @
™†Ÿ Z ~ ŠÌ~ ]gßËT ù ! ~uzŠ D ll
žìt ] !
T~ 7 ~œgz Zì @
7 ÝZ { z } ™†Ÿ Z ÌÐ x * 0 Û z » ŠÝZ { zƒÐ x *
g ZŒ
X ì @
ƒg цŸ Z~
o Ã × m ‡ ! Ü× ‰ † n Æ o Ê á ] ^ ã Ã Ê • Äñ ^ f Ö ] Ý ˆ Ö æ Ä n f Û Ö ] o Ê é • ^ m ˆ Ö ] x ‘ æ
^ ã j ’ u ¼ Ï ‰ é • ^ m ˆ Ö ] k Ó × â ç × Ê ! ‚ Ï ÃÖ ^ e ^ – m ] Ð v j × i æ p † jŽ Û Ö] Ø f Î æ
î Š ËÞ ] äÛ n × Š i Ø f Î Ô × ã Ê ^ • † Â à Û % Ö ] o Ê • ]‡ ç Ö ] „ Ò æ à Û % Ö ] à Ú
D4 t187 ” …^jíÚ …•ö E !å…‚Ïe ‚ÏÃÖ]
kS Âì Cƒ ž¶~ yc × ž ðƒ ãZz ] !
Š|gŠ ]gßÅx ÅZ)ú' 
tZ
: ì ~gz¢´gp Ò»VîÑsfzgq~
Y 2006 Þâ û3ü Üægè Zâ Z
Xn 0ygz Z ŠŽƒq +Zx ÅZ -1
Xƒ: c Zzç~ŠŽ zÆkZ -2
ƒ ä Y:žƒ:60
Xƒ:ŠŠ Fc
 ˜ ~g ZlÅkZ -3
ª
ðä …ÑVÐt ~ Tž ñ Y ð0
Zgz Z ǃ 9x ÅZ { z ÂVƒ CY ð0 Z
]gß+ Z¤
X ǃ: 9x ÅZ ÂVƒŠ ®„ VÐ c ~uzŠ c
oÑ~Šc «~Tƒ]gß+ Z
: wVÅäƒ9x Å Z
°BIË b§ÏZ X ì „g Qì Kgq
Z Å<g0
ZÆ ì Å ñ e ˜
g ZlÅ â c ŠÄg–
ñ Y c Û Ë c
7IB‚Æ ó•
 a zí c ŠÄg l'
ñY c » V ÕZŠB‚Æ
Ë 0 ÌŠY â ZtèYì 9Âñ Y c
g ZlÅy S gz ZŠŽ zÆ y S gz Z • $ Š†Ÿ Z »‚ 20 ~
Xì 7ŠŠ F  ˜ ÅnË~
gz Zª
: B VÅäƒ: 9x Å Z
: ƒŠ ®oÑ« -1
y
Ãk Q ë Ç} h y â ‚ » qâ âZР뎞} ™ðt ÑZz vžì t w VÅkS
Xì YYaƧŠ~%{ z6TÐ , ™ë Z•
Û ~h ÇÉgÇZg eÃk Q ë c
Ð N Z™{/
 &Å“
7¢ ƒ {g Y R6Xì „g™ ½ « ov~ V Âgßy S
 Š{ z Z® Cƒ 7ßì @
 g ™ Ìx ÅZakS n
X ì 7„ g
: ƒŠ ®oÑ~uzŠ -2
y
Ú Z vߎž¾ Ð Vzg Zh L Z ù !
Ìðà c » ™ vžìt w VÅkS
Ð Vzg Z0
Ð)g fÆTÐ, ™~i Z0 Û y xgŠÆy Qgz ZÐ, Š 6ÃÃy QëÐ, h
Z·Œ yy â ‚ Ú Z
x *
Æh Û » x *
ižì Yƒ ~ ]gßkS X dž·Œ Æ X ÇA x ÅZ ÃVzg Zh
yy Q sÜ
Û
X†:žì Yƒgz Z†·Œ
Y 2006 Þâ û4ü Üægè Zâ Z
: ƒŠ ®oÑ~Š -3
y
 ëÐ , h
à y â ‚ Ú Z Р뎞¾ Ð Vzg Z0 » ™ vžì t w V Å kS
Û pÐ, Šx ÅZ
G4É
XÐ, Šx ÅZÆV ð3G y
â •z ÁÃVzg Zh  Z·Œ
Ð ~i Z0
: VƒŠ ®…ÑVÐ -4
y
ë Ç} ™~g Zh y
âZ âZÐ ë ðÃŽž¾ Ð Vzg Zh L Z vžìt wVÅkS
Û »x *
»TXÐN Z™{/ëÃk Q dž·Œ ÆTXÐ, ™~i Z0 Û QgzZÐ, Š6ÃÃk Q
Z·Œ
XÐ, Š7]Ãk QpÐ,™nzÈ»ö;g ÅV ; zgz Z äYä WtŠ:ëžìtÈ
Âì Cƒ‡ à oÑ~ V Âg߉gz Z ì @
ƒ o zæx ÅZèažìt ] !
~Š -lll
Yƒ‡ ÃÌZŠÎÐ kZ
X ì @
Ú Z6oÑkS ~ž¾ V- ñƒ D h
y y
y â ‚g Zh ._Æ y ´ZÆ vZ
 -1
oÑt èa X σ * Û ~h Ça Ƨ Å ~% c
™ë Z• ǃ * y
Z™ {/= Ã\ Wž Vƒ @
h y â ‚
Zg ‚Ðzz ÅkZgz Zì ‡ ÃoÑtZ®Xì {Z y
ûg Zh ~ kS gz Zì s ÜÆ2 »Æ} ŠÎ

} ŠÎkS { zžì xi Ñ6V âzŠgz Z • Dƒg … k
V âzŠg Zh
y
gz Z ù ! Yƒ‡ à „ ZŠÎ
gz Zì @
X , ™ ZŠÎÐ}u6%ÆoÑkZ • e¤
Zgz Z , ™ »Ã
Ñ~ ~i Z0
[ ZX Çñ YHq Û Åg »Ãk Q Ç} h
Z·Œ yZŠÎ Ú S ŽžƒtYò ÅZ -2
ŠÌg » H™f6z Qä ëž 6 Âì ê Š™½6 Ãgz Zì @
y
h ZŠÎ._ÆYò ÅZ kZ ¿Ž
~ kS a kZ X „g w!Ìg ZlÅ ŠkS 7c
ÏA { zž7x¥tèa pÏ ¶z »
X ðƒ‡ ÃÌßB‚Æg ã
: ]`
ë Âì ŠŠ F y
Zž• ëÃg Zh
¼ ~Yò ÅZ kZ »¤ xi 5Æv] ‡z Z ‰ -1

á ~ ~i Z0
Æ xi 5Æ vX • ï Š™ï• Û ÃkS gz Zì ï Š½Šp6 ÃÐ s§~g v
Z·Œ
{ z • ï Š½Šp6 Ãëž ¹ä VrZ Z
 èY CW7¶¼ ~ s
 DÐ ä™ b§kZ
Y 2006 Þâ û5ü Üægè Zâ Z
~uzŠX ì @
 žìt ] !
tZ ƒ [™s§ÅÀ¸s¥ » Vzgz Z ‰ 0 VzÆg Zh
y
Xì Z ™ ó ó4 LÉ
 Zz * L 7„ Ü z k Q Âì ”
 g ™ Ùñ{6ìÆVñi 5‰ q
Z
» x Â: Zg ZŠt âut • ï Š ÃVzg Z0
» ™ ] â ÅZ 7 • ãS Ž á Zz Vµ -2
‰ bŠ ÃVzg Z0 ¬g Ãk Qžc e ムРsg ™  ~Šg^ ÝZ X ì i§
» ™ :gz A e
Æ™g Ñ~ ] Y Zy s !
Z ÌÃ] â ÅZ Ð gîx ¬èY Ç} 76@g ™y Ìú 1 » ] â ÅZ
Xì CYÅð 7ÅY â Z
Äg c 6ò ÅZ ~ ì q Z ËÅ] ¬¡KZ á Zz v] ‡z Z ‰ -3
ZP c
q
ì »P cZ Ëx ÅZ { zèa X ,™ ~g Zh
»q y{Š c
i ~ ÓÑÆ x ÅZ k Q vßž @ • ïŠ
t ~ pÆ ñŽèa gz Zì g D »60
] ! Zz犎 z »å 5µg Zh
Æ x ÅZ k Q õ/GÍG yÙ a kS

C
™ ZŽ ~zgŠq
Xì @ y
Z {zì @
h  y
yâ ‚{ z~ÓÑÆx ÅZxƒñkS g Zh  á
Ž õ/GÍ]Zì Cƒï•
: • ˜ ñƒ D ™y Ò]gßq
Z éÅÏS vZ¶gr
 ™Ã·?*
Ññ]|
ƒ]»¼ ZŠg0
D™y´ ZtáÆöúgz Zì @ ZÆV UúÅnZ L L
y
x ¬=g fÆ ]kS L Z { z Ç} h 7]»9 zg kŠ }¿Žž•
Û =g &
Z·Œ
¼ ~i Z0 6VæyS gzZ Çnƒ 4ZŠ Ì~ öú b§Å VÍß
ôÜ]gßt Xì M Ìx ÅZ { z Ãk Q ñ Wò•» T• DƒgHx ÅZ
¼ZŠè]gz£zç » ]k QÃá Zz äh
y]èYì CY ò ÂÐ g ã
t Ð n¾Åx ÅZ xƒñ¿Ž ì @ Y {g6+
g Zæ [ ZpXì @ Y ïöú
Ù ZŽ ) ó óXì ; g™[ ‚g S »g ã:Íq
( 351m 2` îªG©EÅZC Z {zì @y
h 
]
åD»Yc 6Ãk Q² ðWòc 6ò ÅZ ~ k Qgz Z ~h
y Z
Ú ðÃ+ Z ä ¿q
y
]gßkZX å Zh y
7~ ÓÑÆ x ÅZ å Zh 
Ð ]gz¢K ZÃÚ ä k Q  åÌ: D¤
Zgz Z
gz Z yz ¬B‚Æ Y^
Y* ZèY 7^
~ kS Âq x ÅZ 6c 6kS ÿk Q Ì~
Y ¢
Ù ªgz Zì 46C
žìtC Ù ªÉ 476kS ¬Z®ì Cƒq —q }uzŠgz Zì •
Z Â+  ZÑ
y
š š š X DZ \ ¬vZz Ô Ïƒ ~h Ú ä k QaÆÏS Âì ; g™wßzx ÅZtZ
 
Y 2008 s6Z û1ü Üægè Zâ Z

u³zÁ¥
?ì n´ÃÅÁ¥ C6} iñ
ûr Ññ]| ü
 ™u Zß Z†?Ë Z e *
ššš
^n÷ ×ôù ’øÚö æ$ ]‚÷Úô ^ uø äô ×# Ö] ÜôŠûeô
Á¥ gz Z u ³ : • 9zŠ Åx © R¦Ñ
: u³
GšEÅNu ³zx ³
X • ëÃ{Š Zg S — ¸zf~ ï
p Ò »g± ˪ ZêY Z’Z ä <ÑŽ • x © Z { zŠ Z%Ð u ³~ b ˜S Å<Ñ
X Vƒ { z(zx Zwc  c
VƒÒz < Û { z { Zp•KgH6VÍß%K
 Zzz n•
VƒZ
: Á¥
GšEÅN
œÁ¥~ ï
X • ëà 㠂 Wzª
¹!
Æ: Æ ¬-Z ä <ÑŽ • x © Z { zŠ Z%Ð Á¥~ b ˜S Å<Ñ
X •KgH6Š ã
Åg±ŠŽ z !
Æäƒ
Š 4
: •9g e ÅÁ¥q ÆÃ
: n«
†ö nû ’ô mø XäÞ$]ø Ÿø éô „øìø]ç* ÛöÖû] ½ôçû Ïö‰ö oûÊô |ô^ føÛöÖû] èø×øÚø ^Ãø Úö ØøÚô çû Âö pû]øE xønû fôjö‰û ]^Úø
oøâô åô †ø ÓûÛöÖû^Òø ^ Ã÷ nû Ûôqø ä́Ûô Óûuö Ýô^ nø Îô æø Ýô†ùô vøÛöÖû] Ýô^nø Îô ÄøÚø Dä́ŠôËûÞø oû Êô ^u÷^ føÚö
D…]çÞŸ] …ç ÞE ! †ôËûÓöÖû] èô Ûø×ô Òø ðö ]†ø qû ]ô
ŠŽ z !
Æ •g ¹ !
Æ: Ö wÅ k Q gz Z äƒ x Zw‘ ° Æ x »
 Æ#
Y 2008 s6Z û2ü Üægè Zâ Z
Z ¸6k Qgz Zƒ ]i Y Z Åä™Ãx » k QÐzz Å ~g6gz Z ~g e Ñ
Xƒ: { ~
Y0b§Å b Ix Zw{ z~ hÆ¿g6zg e ÑvŠ º Ö !
•gx Zwžì @
X @ ÿg6ŠŽ z !
ƒ7{ k Æ
6ì ¬ÝÃË™} Š –Š Ås ˆ ZÆ y$
žc
Æ y Yžì t w Vg•Å kS
X } ŠÈ¬ÝÐ y !
i ñƒ ñ ) Ãy ZZz & ¤~ wŠ ¿g6{ zgz Z ñ YHg6
Åg Û ª• [ òRŽ Æ äƒx ZwÆ uÑz¬gz Z äƒ Z
uz y WŒ  ZzÆ y ZZ
c™~ hÆ ¿g6gz Zì ¹ !
Ì#Ö wÅì ¬Ýgz Z • ŠŽ ñƒ
 t bÑŠ [gz Z mÀ
Ö wÅì¬Ýèa pX ì Á¥z ]i YZ Åì ¬ÝÐ y !
gz Z # iŠŽ z !
Æ kS • 7
Za kS • ŠŽ ñ[ òRÆ k Q
gz Z} ™¿6¬ÝZ ªì \z Rt Â} ™g (ZÃu ³ðä
X ǃ •»̀Rgz Z ǃL Âñ YƒOgz Zá ï:Ð y !
i¬Ý
: ì ~ u 0 y WŒ Û
áô^ÛømûŸô û ^eô à' òô Ûø_ûÚö äü fö×ûÎø æø åø †ôÒû]ö àûÚø Ÿ$]ô
Xƒ Zƒ) 6y ZZ wŠ »k Q²ñ Y Hg6¿Ž1
: ì ~g u
äô nû ×øÂø äö ×# Ö] o ×$ ‘ø äô ×# Ö] Ùôçû ‰ö…ø hô^ vø‘û]ø àûÚô àô nû ßø$û]ô „øìø]ø hô]„$ ÓøÖû] èøÛø×ønû Šø Úö á$ ]ô
o$ Êô Ùöçû Ïöiø ^ÛøÊø Ùø^Îø äô ×# Ö] Ùöçû ‰ö…ø Ùø^ Îø ‚õÛ$ vøÚö oû Êô Ùöçû Ïöiø ^Úø Ùôæ$ ¡ø ûÖô Ùø ^ÏøÊø Üø×$ ‰øæø
Ùø^Îø ‚õÛ$ vøÚö oû Êô Ùöçû Ïöiø ^Úø †ôìø¡F ûÖô Ùø^Îøæø Xä×ønû fô‰ø o ×# íøÊø ^–÷ mû]ø køÞû]øæø Ùø^Îø
^$÷¡$ø äô nû ×øÂø •ø ^ Âø ^øÊø ÄöÛø‰û]øŸø Ü% ‘ø]ø ^Þø]ø Ùø^Îø o$ Êô Ùöçû Ïöiø ^Ûø Êø Ùø^ Îø äô ×# Ö] Ùöçû ‰ö…ø
Ùø^ÏøÊø Üø ×$ ‰ø æø äô nû ×øÂø äö ×# Ö] o ×$ ‘ø äô ×# Ö] Ùøçû ‰ö…ø Ôø ÖôƒF Èø×øfø Êø Xä×øjøÏøÊø Xäeø ]çø qø •ø ^ Âø ^øÊø
!Xä$Ö ^ ò÷nû ßô ãø Êø Ðùô vøÖû^eô Åø‚ô’öÊø oû Þô^ %$ Ö]^ Ú$ ]øæø o ÖF^Ãø iø äô ×# Ö] èô ’øìû†ö eô „øìø^øÊø Ùö æ$ Ÿø û] ^Ú$ ]ø
D4 t103 ” †n fvÖ] “ní×jÖ]E
Zgz Z Z ñÃVçôzŠÆ ~
·?ž Y7 Ð q  vZ wÎg ä [ Z ˜¯
Y 2008 s6Z û3ü Üægè Zâ Z
Š [ ZŽ ä Vr Q ?ƒ ë H~} g !
k QX • wÎgÆvZ { zž c Æ~
Š [ ZŽ ä VrQ ?ƒ ë H~} g !
Xƒ Ì?ž c }÷ ?ž Y7 Q ä
ë H~} g !
Æ~ Š hgÃy S ä¯
 ·?ž Y7 Ð}uz ™Q c
Š [ ZŽ ä Vr Q ?ƒ
}÷?ž Y7 ä k QX • wÎgÆvZ { zž c
} g !
Š [ ZŽ ä VrQ ?ƒ ë H~
5_Nä ~ Vƒ Z¾¼ ~ž c
ä k QX 7éE
OÃy Qä¯6kS X ½] !
„zû%VÐä VrQgz Z cÙ ™w ZÎiŠ &
ZC
vZ ä ¬ cÛ ä~
â•  \ W Ââ] !  vZ wÎg Z
tà ~ Š™
 Ô c
Xì ~ŸpaÆk Q Š
Zg â 6hZuz ™gz Z H¿6Á¥ ðƒ ~Š Å\¬
}u { zì hŽ ~ y Y K Z » ¿g6Ðì: ¬Ýžì t ?Š [ÅÁ¥kS
Ð ŸžÌÐgî~sgz Zì C™| Ù ªì @
 ‚ ã KÐ OžÌ~ ]gß~C ƒ] ¯Ð
6gî~sÐzz Å•g3 6& ¤¯h» \¬vZÐ ì ¬Ý²ì CY ò b z ¥
¹!
X ì Lg
: BVgz ZPÅÁ¥kS
h Â{ izg »y pg » Ë™ƒg6Ð –Š Ås ˆS Æžc
X * y Y (1)
Ö wkS gz Zì ì‡Ì#
 »#
»y pgª: Ö wÅä h Â{ izg »y pg~]gßkS
ì u ³t Â} h Â: { izg CZ ¿g6¤ V âzŠ y S ì ŠŽ ñÌ*
Z ñƒ DƒÆ V Â! ƒ·
Y h»} È ~ ä h Â: { izgèa pǃ •»̀Rgz Z ǃLòŠ Wgz Zì \z Rgz Z
ì Lg @
žì Á¥Ã} È akS ì Y™ ,ÅkS òŠ Wžì Lg ¹ !
Ð b§kS h» \¬vZ²
X ǃ: { k Ü zÆ4Š'
Ãk Qgz Z} Š h Â{ izg‰ i { z
™‹w â »}uz ™™ƒg6Ð –Š Ås ˆS Æ žc
ô â ~ˆ gz Z * y Y (2)
™ ZŠ Ry Zz @
X *

X * Ã æ¾5. Zù4gz ZszH!
™uF % R™ƒg6Ð –Š Ås ˆS Æžc
y Y (3)
Y 2008 s6Z û4ü Üægè Zâ Z
Ö wÅä™uFÁi R Á¿g6žì Lg ¹ !
»# b§kS h» \¬vZ~ ]gßkS
g Š NZ
Xì ‚
3%Æ ]i Y Z Åk Qw â »}uz ™aÆ¿g e ÑÐ uÈ (4)
´ â ~ˆ gz Z *
™ ZŠ Ry Zz @
X * Ã
: n~uz ™
äü ÛöÓûuö æø †ôÊô ^ŠøÛöÖû^Òø äö ßûÂø o ìF]†ø iø Üø ÓûvöÖû] à$ Óô ÖF gôfø Š$ Ö] Ýô^nø Îô ÄøÚø xønû fôjö‰û ]^Úø
D…]çÞŸ] …ç ÞE ! èô ’ø ìû†% Ö] o Êô •õ •% †ø jøÖôæø oÖFæû ]ø èô Ûømûˆô Ãø Öû^ eô „øìûŸø û ] á$ ]ø
Š™y
c äƒ »g±Ã¬Ðzz Åg±pƒŠŽ ñ:
¸J  » [Ž zÆ x »
 Zz { z¤
k Q ªu ³ ƒ: g¢ðÃÐ ä™Z Zžì t ¬» kS X ñ Y
Y Â} ™6äƒ »g±É } ™: Ðzz Åg±pXì \z R *
ì^ ™Ãx »
JÃVzuz ™ c
ñ Y y Ygz Zƒg¢Ð 䙿6u ³¤
Z% Z ) ǃ: { k

:gzì Z
X ( ǃg Ç{ k  Zz *
™uF
Ãu ³Âƒ ã .6
Û Ðzz Åy pg ´g} izgÆ y pg ~ hÆ k Qƒ~^¿Ž }
pì n•
ÏŠŽ ñÅy pg { â ª:
 Æ ¬% Z Xì ˆƒy
¸J Û Ðzz Åg±Æ^
äƒ »^†•
œªp»Á¥žì Cƒ ÌÐ ] !
zª ÅkS Xì \z R ÂÇg} izgÐzz Å
kS G @
}uz ™²ì Cƒ ì‡ cx ¬ q
Z Å} izg~ y pgèYì Cƒ ~p
g { izg L ã ‚ W
™kC~g ZØ™òŠ WÐzz Åäƒ: cx ¬~ V âŠ
Xì @
: n~Š
~<Ñ~g øŽ x © Z JÆV kÑ— ‚ }ì g: „ ¹!
¬¦Ñžìt n~Š
ÃkS Ui W% Z ì 7„ ¬» <Ñ ~g øt èY ì 7nÅ Á¥~ |t • c™
Xì @ ŠÈÁ¥
Y c
Y 2008 s6Z û5ü Üægè Zâ Z

: n¶a
Äô•ô ]çø ÛøÖû] ˜ôÃû eø oû Êô èô ×øÛûröÖû] o Êô ^Â÷ æû †ö ŽûÚø ä́Þôçû Òø ÄøÚø •ô ^føÃô Öû] àôÂø ¼ø Ïø‰ø ^Úø
D…]çÞŸ ] …çÞE ! †ôËøŠ$ Ö] o Êô éô ç ×F’$ Ö] †ô ’ûÏøÒø ý èô ’ø ìû†% Ö] Äô•øçû Úø pçF‰ô
oûÊô gôqôçû ÛöÖû] gôføŠ$ Ö] ½ôçû ÏöŠöeô ¼ºÎô ^ ‰ø ÜöÓû vöÖû^ Êø Äôeô]†$ Ö] ÜôŠûÏô Öû] oÊô ^ Ú$ ]øæø
än •^uE ! †ø ìø• Äõ•øçû Úø oûÊô pû]ø èô ×øÛûrö Öû] o Êô źæû †ö ŽûÚø XäÞ$]ø Ÿ$]ô èô ’øìû †% Ö] Øùô vøÚø
D…]çÞŸ] …çÞ o ×FÂ
gz Zƒ¬: ~ x £Æg±ñƒ DƒÆg±pƒ ~g Y¬Â~ { z ´Æ µñÆg±
Û )p• n•
~ hÆ • Û g eÆ×~ hÆ k Qƒ}ƒ: •
Û )òŠ WŽ }ƒ ¹ !
 »k Q:
:
 gz Z • ë o b Z èÁg~ b ˜S ÃkS • D Y {g n•
Å×Z Û zŠ sÜ™ƒŽ‚ n•
Û ge
Û ) ðä
¿6u ³gz Zñ 7Ògg e ñ OÆ zŠ • Z [ R „g: „ ¹!
†•Û ÅV Ñgg e
: Û ):gz Zì ¹ !
 »g e~ hÆ•
X ì ¹ ! YtÂ} ™
¬»g e Â:èY7^
àøÚô ]æû †ö ’ö Ïûiø áû]ø oÖF^Ãø iø äö ×# Ö] Ùø^Îø ^ÛøÞ$]ô †ø ÛøÃö Öô kö×ûÎö Ùø^ Îø èøn$ Úø ]ö àôeû o ×øÃû m$ àûÂø
äö ßûÚô køfû rô Âø ^Û$ Úô köfû rô Âø †ö ÛøÂö Ùø ^ÏøÊø Œö^ß$ Ö] àø Úô ]ø ‚ûÎø æø Üû jöËûìô áû]ô éô ç×F’$ Ö]
Ñø‚$ ’ø iø èºÎø‚ø‘ø Ùø^ÏøÊø Üø×$ ‰øæø äô nû ×øÂø äö ×# Ö] o×$ ‘ø äô ×# Ö] Ùôçû ‰ö †ø Öô Ô ø ÖôƒF lû†ø Òø„øÊø
! XäjøÎø ‚ø‘ø ]çû ×öføÎû^ Êø Üû Óönû ×øÂø ^ãø eô äö ×# Ö]
Û Â\¬vZ ¹ÐÅvZ èg/è]|ä ~• ëvZ¶gð Q0x
Dâ•
~ ðR vß Â[ Rgz Z z™qi ú ?ž 7{ k
ðÃ6? ƒ sp»¤
Zž •
Š [ ZŽ äÅvZ èg/]|X •
Tž c
ÀÌ= ZƒÀ»Ð ] !
Žì ‘œt cÛ ä \ W ÂHÐ ~
â•  vZ wÎg™f » kS ä ~gz Z å Zƒ
X z™wJÑœÆvZ Âì H6?ävZ
}uz ™ Ë»q ËK Zžìt |Å‘œX ¹‘œÃÁ¥Åä™q~ g
u
Z®ÃY ~Š ~ ! Å}uz ™ ËŽ • 7q + Z Òg Åi úÔ ñ Y c
Š ¯ ´ â Ã ( M)
Y 2008 s6Z û6ü Üægè Zâ Z
-š!
D
gz Z ~Š} Š ^gÅV ÑgzŠÐ ~g e ä \¬vZ ª^gªì Š Z% ö ~i W »‘œV Œ
X ; g: ¹!
Ì: Û Å] Îgg e~ hÆ•
 »†• Û ) Z®c
Š™Ž‚Ãy S
Ö wÅy S Â~ ª
ì‡# Ö wÅg ZŠ%gz Z [ ZÑw Vgz Z q
 qx ¬žì # Z ÅÁ¥kS
Ö wÅ y S ƒ: ¼ gz Z k0
„ : gz Z Sg 7¹!
# Æ Ta Æ ¿g e Ñ Ð uÈpì
HY ]S ~ u 0
kS 6äƒgz ™g±% Z ì Š Û »g e Ñ zsèYì ŠŽ ñ:
È WŒ Ö w
 »#
ñ3: Ãy S { z pñ0 g ZŠ%¿g e Ѥ
[ ZÑ c Z Z®ì CW^ß {g ! Ö w~ hÆgzm
zŠ #
ì ~ u 0 Û gz Z ‰„g: x Zw, qt ~ hÆ kS èY Ç}%g Ç { k
È WŒ Âñ Y%gz Z •

Ö ~•
X ( ß Ze#  h Vð; L ZÃL Z ) èô Óø×öãû j$ Ö] oÖø]ô Üû Óömû‚ômû^øeô ]çû Ïö×ûiö Ÿø
?ì 4ZŠ~n¾ÅÁ¥ *
™C6VziñÆ} l
Y Hg ÑÐ ~n¶a Ñ!
~]bZ›gz Zg Z âÑZg âÔg oXì @ {gÃèÃkS Ðgîx ¬
nkS Z®Ô ¬è: Ü zÆg±èa ~ nkS X ì „, Z
 :gz Zì Lg¬: ~ hÆgzm~ ‰
äðŠÃkS „:gz Zì @ Â:Ðzz ÅÜ } iñžìt È » äƒÐ ~
W_u~ V î 0
ZuÆ _us§ÅV î 0
gz Zì ÂzgÃä Y™e Hy Ò Ð b§kS ÃkS ¬»
{ iñžì Š
kS 7„ c èa gz Zì @
W_u~ V î 0 Y HÐ C! Zi S » Tì @ 6} iñŠp_u
Y| m
Š V- y*t X 7̬» äðŠÃkS a
c
: ìŠ
oùô Âô †û Ž$ Ö] …ô^føjô Âû Ÿô û^ eô pû]øE 'ô‚øvøÖû] èømø]†ø ‰ô ÄößøÛûmø Ìôù íöÖû^eô Ýö‚øÏøÖû] …ø ^jøjø‰û] áô^ô Êø
äü ×öŠûÆø áöçû Óömø ¡øÊø „ôíôËøÖû]æø àô_øføÖû^Òø Åô…ô^Ž$ Ö] ‚øßûÂô „õòô ßø nû uô Ýö‚øÏøÖû] …ø ^’øÊø
D…]çÞŸ ]…ç ÞE!D‚ûqø çû mö Üû Öøæø äô nû Öø]ô 'ô ‚øvø Öû] èömø]†ø ‰ô ØôŠûÇøÖû] gøfø ‰ø á$ Ÿôø ^Â÷ æû †ö ŽûÚø
ž• ë ] Z|t Â} Šg @ Zˆ Æ ä™ C6Vz iñgz Zçz [ R
Q} iñL Z ðä
Zu s§Å Vzc _u { z å Zƒ »zg Ð ä™e
e Zus§Å V î 0Ã_u T ä } iñ
p†ôŠûmø Åôˆû ß$ Ö] ‚øßûÂô á$ Ÿôø éô ‚$ ÛöÖû] Øø fûÎø Åøˆø Þø ]ƒø]ô ]„øÒøæø Xì @ ðŠÃV î 0
Yƒ ~gz¢ * gz Zì @
Y™
Däm]‚aE !^Ûøãö ×ûŠô Çûmø ÜûÖø XäÞ$^øÒø àônû Úø ‚øÏøÖû] o Öø]ô Ðöeô^Š$ Ö] 'ö‚øvøÖû]
Y 2008 s6Z û7ü Üægè Zâ Z
_uÐ ä™ C» Vziñgz Z äðŠ Y ¡
xznÇ!  R ¹ !
žì nZ ‹Zt 6kS Zg ø
Q} iñL Z ¬ Ð äƒ »C‹æ òŠ W¤
g @ Ü z k Qì Lg @
Z ‰ Y _u— ‚gz Zì @

Zus§ÅV î 0
Xn™e _u— ‚ Â} Š
{ zQŽ å ; gV ¹„ ¹!
àn Ú‚ÏÖ] '‚u †i^ ‰ ñ OÆ '‚u km]†‰ ÄÞ^ Ú Ã} iñž• ë ëa kS
._Æw©~ V î 0É 7È zgÐ ä™e ZuÃ_us§ÅV î 0 } iñªñY * â
• ï Š Ö Ã_uÆ V î 0
} iñ% Z Xì @ 3G
_u Ì6Vz iñ é›SE
W| m " gz Z ì @
Y W_u
X @ Ù ªJ
ƒ 7C •gê } iñ̬» äðŠ ÃV î 0
äƒ »C‹æ c
J Ð zz Å T
¬ Ð äƒ ~g7 C‹æ ¿ðä
Z ì @ 6Vziñ
YƒÐ C! Z i S » _uá Zz ä Y| m
ðŠ V î 0
 Zz *
Z Y^ I Cgz Zì @
gz Zì @ Ù ª å Zƒ Ö Ž _u » V î 0
YƒC Â} Šg @
Q} iñ
Xì @

: ì c Š[ ZŽ »kS Æ™ÜnZ ‹Z¸~k  ;Z ìävZ¶gx ø0 è Z
xôŠûÛøÖû^eô Ùø]‡ø Ü$ $ö ÌôùíöÖû^eô Ø$ uø ‚ûÎø áø^Òø Xä$ÞŸô* pø†ôŠûnø Öô 'ø‚øuøŸø Øønû Îô áû^ôÊø (1)
Åö†û Ž$ Ö] †ø fôjøÃû m$ áû]ø ‡ø ^qø ^ßø×ûÎö ǻçôvûÞøæø ‹ôrôß$ Ö] tô…ô^íøÖû] àøÚô ä́fôføŠøeô Ÿ$]ô •ö çû Ãö mø ¡Êø
oÊô ä́×ô %ûÚô Åøçû Îöæö ^ßøÛû×ô Âø Ü$ $ö ä́Ãô ßûÛø eô éô ‚$ Ûöeô ]‚÷nùô ÏøÚö ÌôùíöÖû] xôŠûÛø eô 'ô‚øvøÖû] Åø^Ëøiô …û ]ô
ǻ…ô^føjô Âû ]ô éô ‚$ Ûöeô Xå‚önùô Ïøiö ‚ônû Ãô ’$ Ö] Ùô^ÛøÃû jô ‰û^ô eô ä́Âô ^Ëøiô …û ] oÊô †ø føjøÂû ]ô &önû uø ÜôÛ% nø j$ Ö]
! ðô ^ÛøÖû] o×øÂø éô …ø ‚ûÏöÖû] Ýô‚ûÂø éø‚$ Úö oûßôÂû ]ø ¡÷Úô ^Âø
ZuŽ ì 7_u ðà Â[ Rž ñY ¹t¤
} iñ_uŽèYn™e Z L L
ñW6åÙ !
C 6
Ð ŸÆq ‘Ë_u *gz Z [ƒbZiÐ CÂ{z å J m
_uÆ} iñÐ Cä <Ñžì ež• ë ë~[ ZŽÆkS X Ç
ƒ ÂzgÃäðŠ Vî 0
{ iñ~ Tƒ Hg ±ZÈB‚Æ ]æ kZ Ã!Zi S Æ
ëéÅÏZQX ( ƒ ðƒ: »ÌZ C]ægz Zƒ ñƒê { iñòŠ W²ª)
ëgÆ_uÐ w EZÆ èä <Ñ~ Tž c
x°6ã 0 0
~ ³ä
Y 2008 s6Z û8ü Üægè Zâ Z
ó óXì Hg ±ZÈB‚Æ]æÅ]gŠ
Ð äƒ ~g7 C]æžì ›] ! ZèYì 7j-[ ZŽtž• ë ë
tp¤
Ü z kZžì t 9 Š pì @
Šp ?ì HA Å kZ ‰ ðŠ V î 0
 Zz *
Yƒ Z Ð ä FQ { iñI
: ì –~ ëZ°ZdèYì 7zz ÅkZ Â* FQ »} iñ
˜öÎô ^ß$ Ö] ^ÛøÞ$]ôæø èô Ïønû Ïô vøÖû] oÊô “õÎô ^Þø †ö nû Æø éô ‚$ ÛöÖû] o$ –ôÚö æø ÌôùíöÖû] Åøˆû Þø á$ ]ø Üû×øÂû ]ô
˜öÏûß$ Ö] Ìønû •ô^öÊø ^Ûøâô •ô çû qöæö ‚øßûÂô †ö ãö ¿ûmø 'ø‚øvøÖû] à$ Óô³þÖF Ðöeô^Š$ Ö] 'ö‚øvøÖû] äö Öø
D1 t177 ”E ! ]‡÷ ^røÚø ^Ûøãônû Öø]ô
Æ CŠp~ |t *
X • 7´* ƒ Zg7 » ]ægz Z *
g @
QÃ} iñžßy Y
Ù ªñƒ DƒÆ VÂ!
C V âzŠ yZ _uèa pì _u— ‚¡Â´*
Xì ˆÅÐg ±Z ~i ZŽ s§ÅyZÄŸZ ÅÛZ®ì @
ƒ
: • 'gßzŠQ~kZXƒ Š Ù ª6ä FQ { iñŽƒ_u—‚{zžìtwÈZ Zuz ™
ƒC
p†ôŠûmø Åôˆû ß$ Ö] ‚øßûÂô á$ Ÿôø ì ~tZ@ž 6ƒ Š ™e Zus§ÅVî 0
_u—‚ -i
s§ÅV î 0
_u—‚Ðäg @
Q{ iñèY ^Ûøãö ×ûŠôÇûmø Üû Öø Xä$Þ^*Òø àônû Úø ‚øÏøÖû] oÖø]ô Ðöeô^Š$ Ö] 'ö‚øvøÖû]
X¸‰ 7ñðŠV î 0Ížì CY0]gßtgz Zì @
c Zu
Y™e
c  RvŠÆçz q
W~ VziñgzZ Y ¡ Æ ] Z|yS — ‚èY7tè.
Š 4 Þ ‡] !
t
ðŠ ÃY ¡
{zÐ kS Â H C6Vziñgz Z c  RvŠ ä òŠ WQ Š Ðzz ÅVziñp
7~ Vî 0
‰ƒ bZiÐ Czçzgz Z Vƒ ñWÌ_ugzZžì eˆ Æ kS X Š
ƒ xzngz Z bZi _u
™ƒŠŽ ñŠ lŠpÐä FQ} iñ{ zƒ[ƒxznŽ ÂVƒ
Zu~Vî 0
?ì Y™ùe
Ðzz Å} iñpHe
» Vî 0 ZuÌ~} iñgz Z Ì~ Vî 0ä _u—‚ -ii
ì ] ! Ù ªåg˜Ž _u— ‚{ zÂ} FQ} iñZ
ƒC
{ z ¸X Š ƒxz å›.Å»gz Zg˜_u
 QŠ
X • T e IëŽ
~ ³Špž• ë ëpì H76gîÆnó~[ ZŽ LZ ävZ¶gx øè0Z
Y 2008 s6Z û9ü Üægè Zâ Z
Šp ?ìzz HÅUIƳˆÆäƒ]gŠ6ã 0
³Â]gŠ6ã 0 žì Ô§ ¨] !

Xì _u—‚ ´*
Çgz Zì ~i WÄŸZs§ÅkSžì ~ëZ°ZdèYì 7´*
»
è÷Ïønû Ïô uø ˜øÎô ^ß$Ö] á$ Ÿôø p' ‡ô^røÚø •º^ßø‰û]ô Üø Û% nø j$ Ö] |ø^eø ]ø ^Úø Ùô]æø ‡ø oÖF]ô ˜ôÏû$ßÖ] •ö ^ßø‰û]ôæø
ØôÛøÃø Öô ½º†û •ø xônû fôÛöÖû] Ùö]æø ‡ø æø ‹ôrôß$Ö] tôæû †ö íöeô Ðöeô^Š$ Ö] 'ö‚øvøÖû] çø âö ^Ûø$Þ]ô
D1 t152 ”E ! äü ×øÛøÂø Ðôeô^Š$ Ö] 'ô‚øvøÖû]
ì ~i WÄŸS Å UIÆ ³s§Å w ZziÆ Z
 ñÆ [ ZŽ Æ ³
Ƴgz Z å ZƒÐ `zy
  •Ž ì _u—‚ {z ~ |´*
Æ„ èY
Xn™¿CZ_u— ‚ž @  ñÆi ZŽ
ì oÑwZzi »Z
: • 'gßzŠQ~kS ì _u—‚zzÅUIƳžìtwÈZ Zuz ™
W~ŠŽ zŠpi RÐY]gŠ6ã 0
t pŠ ƒxzn_uŽ Ð ³žtq
{z å Š Z -i
Xì wõ
¹t ª ñ Y Œg˜Ð zz Å ³pŠŽñÃ_u— ‚žì t ]gß~uz ™ -ii
Š Ù ª_ug˜6ä 0
ƒC gz Zì ꊙg˜Ãk QÉ @
]gŠ6ã 0 ™7! Zi S »_u ³žñ Y
!hç×_ÛÖ] çâæ
EE
4¨3rzŠ ÅnkS Qp,™g ÑÐ ~„n¶aÃCÆ} iñëžìt4
Vƒã ¯ èG
Ü zÆg±¬è:
{z ~uz™gzZì ~ ä™qÃi ú~^‰ì Lgxzn‰  ~ T{zq
ZX Ï
¯Ð ~n~uz™ ÅÁ¥ÃkS Xì @
* ƒg˜ªì @ ƒ7xzn¬è:
ƒ ZƒÖ @  ~T
Xì @ Ù ªÉì @
ƒÌC è ž7¸sÜ~n~uz™èYì @
ƒŠŽ ñ¬:
 ƒÂ
Ž Dƒ 7Šg Zz ] Ÿ Z ‹Z x Ó{ z ~ ]gßÅ+ â ànÚ‚ÏÖ] '‚u †i^ ‰ Ã} iñ
: }• DƒŠg Zz~]gßÅ+ â '‚u km]†‰ ÄÞ^Ú ÃkS
Â} Šg @
V î 0 Q { iñ CZ òŠ W¤
Zˆ Æ ä™ Cgz Zçzžì –6z Q ä ëÃT (1)
7zz ðÃÅ[Ž zÆäðŠÃkS gz Z Åä™e
Xk ZuÆ_u~
Y 2008 s6Z û 10 ü Üægè Zâ Z
: ì –V- ~]bZ›ÃkS (2)
äü ß$Óô³þÖF ^Â÷ æû †ö ŽûÚø Øôqû†ùô Ö] oÊô Õø^ßøâö ØöŠûÇøÖû] àôÓömø Üû Öø çû Öø Ü% jô mø ^Ûø$Þ]ô äü $Þ]ø äô nû Êô æø
†ôãû ß$Ö] oÊô šø^ìøçû Öø äü vöŠûÚø Øö_öfûmø ]„ø F̀ Öôæø äô nû Ë$ ìö Åöˆø ßûmø àûÓömø Üû Ö$ áû]ôæø ‚öÃû eø źæû †ö ŽûÚø
Dlçf%Ö] Ü×ŠÚ E ! éô ‚$ ÛöÖû] ðô «–øÏô Þû^eô ØöŠûÇøÖû] görômø Ÿøæø ÌôùíöÖû] oÊô ðö ^ÛøÖû] Øøìø•ø æø
Ë Y ãâ ‰
$ Ü z k Q ] ! Zužì nZ ‹Zt 6kZ
à Zz äƒ ú â Æ _u e
Q} iñèÑqì Ÿ » »n¶až 6ƒ: „ ^
} g @ ðŠ »V î 0
Y* ì
Z
ã 0 ZaÏZX ì ^
gz Z ñ Y FQ~1êê} iñðä ðŠÃy S Ì%
Y*
ëÐzz Å ™ V î 0
gz Zì @ RÆ Vziñ
Yƒ »C» k Q Âñ Y `g0
X σ: ]gz¢ÅäðŠ V î 0 zŠ6äƒ »Æ]æ
{g !
 ¥Š Ç !
ì t…gz Zì „ Xt Ð z ¥Å] !
à Zz ànÚ‚ÏÖ] '‚u † i^‰ ~g ø
V î 0 ã 0
gz Z Š  X å Zƒ Ö Ðzz Å} iñŽ 劎 ñÂ_u~ V î 0
RÆVz iñZ
g0 èY
ƒ q zÑ[ ˆ »]æ5Å Cgz Z Š
XŠ ƒbZi_u »k Q Ây ™
gz Z ðƒ ]gz¢Å ¶Š [ ZŽ » nZ ‹Z kS ÃVß Zz + â '‚u km]†‰ ÄÞ^Ú p
ÅXÆ ™Æ V î 0 gz Z äƒ ë!Æ Cž Š c Š [ ZŽt Ð s§ÅmvZ G î*9gx ø è0Z
X 79e Zzg
xöŠûÛøÖû] Øö_öfû mø Ÿø Ùöçû ÏöÞø Øû eø xôŠûÛøÖû] áô¡ø_ûeö èô mø]æø …ô èô v$ ‘ô ÄôßûÛøeô gønû qô]öæø
xi]ç Êæ lç f%Ö] Ü׊ ÚE !†ô mû‚ôÏøÖû] xôjûÊø oûÊô Ýô^Ûøãö Öû] àö eû]ô îönû Ž$ Ö] ]„øãFeô oø •ô…ø æø
D l ç Ûu † Ö ]
ì gÃè ~ V1ÂxÜ{)ztI~z ëe Zzgtž Š HnZ ‹ZtQ6[ ZŽ kS
éô †ø føjøÃû ÛöÖû] gôjöÓöÖû] o Êô 麅ø çû Òö„ûÚø èømø]æø †ùô Ö] á$ ^ø eô •$ …ö æø ì ?Š š 'â : áŠe
Zzg Å kS Z®
Dlç f%Ö] Ü׊ÚE !^âø †ô nû Æøæø èô m$ †ônû ãô ¿$ Ö^ Òø
Š b§kS ämvZ G
~ óWëÆvZ¶g a0·x â Zž c î*9gx‰Zd [ ZŽ » nZ ‹Z kS
Y 2008 s6Z û 11ü Üægè Zâ Z
Zzg q
Ãe ~ ]gßË Cžì `gŠt ~
Z Ëgz Z Zƒ ng ¬~ VìZzg Z®X ǃ 7ë!
Zzg Åyû²ì ÝqÃ?Š Å äƒ: ë!
Åe Å?Šè] ¸ ßF
Æ C{ zgzZ σ6Š ã
Xì ®?Š
àôeû ‚ôÛ$ vøÚö Ýô^Úø Ÿô û] pæø ^jøÊø oû Êô †ø Òôƒö àûÓô ³þÖF ^ãø nû Êô é÷…ø çû Òö„ûÚø kûÞø^Òø áû]ôæø äü $Þ]ø äô nû Êô æø
^Û$ Öøæø o fFjørûÛöÖû] o Êô Xä×ö%ûÚô æø Ùõ ^uø Øùô Òö o ×FÂø xöŠûÛøÖû] Øö_öfû mø Ÿø Øô–ûËøÖ]
áô¡ø_ûeö Ýô‚ûÂø Øônû Öô•ø oûÊô oø âô æø Øônû Öô‚$ Ö] éô ç$ Ïöeô xönû qô†û j$ Ö^ Êø lö^mø]æø †ùô Ö] kô•ø…ø ^ Ãø iø
DlçÛu† Ö] xi]çÊE ! kûÃø ßôÚö ^ãø Ëô Ãû –öÖô áô¡ø_ûfö Öû] èömø]æø …ô æø xôŠûÛøÖû]
: ìt{ zì Å™f ] ! ŽaÆß F ävZ¶gx‰ZdQ
^Â÷ †û •ø Xå ðö çû •öæö …ø ^‘ø æø Øôqû†ùô Ö] Øô ŠûÆø hô^ _øìô oûÊô ÌöËôù íøjøÛöÖû] Øôìö ‚ûmø Üû Öø ^Û$ Öø
Øôqû†ùô Ö] ØöŠû Æø …ø ^ ‘ø Ýô‚øÏøÖû] o Öø]ô 'ö‚øvøÖû] †ôŠû mø Üû Öøæø Øô qû†ùô Ö] ØôŠû Æø †ô nû Æø àûÚô
Ÿøæø xöŠû ÛøÖû] Øö_öfû mø o j# uø ØöŠûÇøÖû] p. ˆô rûmø Ìønû ÓøÊø àô_øføÖû]æø †ôãû ¿$ Ö] Øô ŠûÇøÒø
Dlç Ûu† Ö] xi]çÊE ! éô ‚$ ÛöÖû] ðô ^ –øÏô Þû]æø Åôˆû ß$ Ö^ eô ðºoû•ø görô mø
k QÐ z ¥Å<Ñgz Z 7ï• á ~[ æÆäðŠ V î 0 ¿Zƒ z } iñ
H7e Æ k Q ä _ugz Zì %Æ äðŠ V î 0
Zus§ÅV î 0 çz »
°»ðY Ü ™ » V î 0 ðŠÃù c
Z®X * ðŠ V î 0
#‰ì „, Z * » k Q Z®
Q} iñ¬ Ð UIçzgz Z Š
Ð äg @ ƒë!
C» k Qžn Y ¹tž ǃ
X ǃ: Z ðŠV î 0
 Zz * Ð äƒ »]æ c
aÆ kS gz Z Ì: ï•
á ~ [ æÆ äðŠ V î 0
¿Zƒ z } iñž • ë ë
™g @
Q} iñ c
} ™ C6Vz iñì ežì g (ZÃk Qžì Â Ú S ÌA
3â Ì[ æ{e
W[ ægz Z X ǃ Œ6] Zg (Z VÐy S [ ægz Z ñðŠ V î 0
@ ñðŠ V î 0
êê } iñ c
Zu~ V î 0
6} iñX ǃ_u Zƒ He c 6} iñ c
ǃ_u Zƒ J m  X ˆÆ:
: ì
a Æ äðŠ V î 0
pXì ~gz¢_u » V î 0 X Zƒ [ æ » Ca Æ _u ñƒ ñ m

Y 2008 s6Z û 12 ü Üægè Zâ Z
Zus§Å V î 0
 ž • ë ëX H7e
Z ä _u • ë ñƒ D ™ ÔÅ kS x‰Zd
Zgz Z X ßðŠ V î 0
t » kS ¤ ì ežì YƒðY Œ6kS [ æ Â7„ ì _u ~ V î 0
ž džt³»kS ÂßðŠ V î 0
Q ñ Yc
0  ž @
_uª: ßg @
Q} iñì ežñ Y 1È
ƒ¬Ð :
XŠ  [æ
{Ž z zŠ sfzgqëÃe
Zzg Å CÈ û% Z ðƒ: ß FZzg Å CÈ ûÄ°n¾
Ãe
: • ï Š ß F
Ð
gz Zì @
Yƒ ë! CÂ} Šg @
t ·Ñ! Zˆ Æ ä™ Cgz Zçz -i
Q} iñL Z ðä
_u— ‚Ð zz Å Cgz Z çz²ì @
Ž ; g 7„ ¹! ƒ VY (Z ì @ ðŠ V î 0
Yƒ ³*
ŠŽ ñ_u~ V î 0
žì CY {gzz ¸ sÜÅkS Xn ™e
Zu~ V î 0
Ð äg @
Q} iñ
Ù ª[ RŽ åg˜på
ƒC

Šã
èYì ] !" ì ' Æ äðŠ# c
Z' ðŠ V î 0
ùt gz Z 7x* ž It -ii
V î 0
™g @
Q} iñ c ƒg (Z ÃòŠ Wgz Z @
} ™ Cì e { zžì @ Yƒ 7³CÐ Ü { iñ
 Ì~ äðŠ V î 0
X ì 7oÑ+ b§Åçzgz Z ñðŠ V î 0 ñðŠ
êê} iñc
~ ]bZ ›ä vZ¶g ~g · 5žì ¸ zz Å äƒ S ZgÆ e
Zzg Å CÈ û
: ìtŽ Ô Hg (ZÃ[ ZŽ }uz ™
oöËûÞø ½ô^ Ïø‰û Ÿô û] èô ’ø ìû…ö oûÊô †ö føjøÃû Ûö Öû]ø Ùø ^Ïøm% áû]ø hô]çø rø Öû] o Êô Ð% vøÖû] Øôeø
ÜôÓûvö Öû^ eô pû]ø ä́eô ØöÛø Ãø Öû] áøçû Óö m$ áû^øeô Åô…ô^Ž$ Ö] †ô ¿øÞø oûÊô èô Ûømûˆô Ãø ×ûÖô èô n$ Âô æû †ö ŽûÛøÖû]
áö¡ø_ûeö æø ä́eô o iF]ø áû]ô ðô ]ˆø qûŸ- û ] gôi% †ø iø Ýø‚ûÂø Ÿø ^Û÷ $û]ô èöÛø mûˆôÃø Öû] çø âö pû„ô$Ö] oôù ×ô ‘ûŸø û ]
! źçû ßöÛûÚø Üô$ûŸô û] ]„øâF
~ ÃÅ qg • á ž ì » k Q g ±Z ~ o b Z èÁ¥ž ǃt [ ZŽ „
 ¥Š
D !
{ zžt:ì @
ƒ{kР䙿6k Qž ö-š , ! Sg 7ÎzæÅu ³
X @
ƒ7g Ñ¿
Y 2008 s6Z û 13ü Üægè Zâ Z
™akS ÃvZ¶g ~g ·5Ž ì Øq
VrQžì Z 7* Z ¡Ì[ ZŽtž• ë ë
Û ~ VâzŠèÑqì 1™6q
Â~ èjnÚø ØôÒ] Xì t• ZÃ èjnÚø ØôÒ] gzZ ànËì xŠÚ ä
ñY%gzZ ñ3:g ZŠ%¤ Ö w„:gzZì "
Z g e ÑÐzz ÏZÔ¬»# U Ö w:
#  :aÆg e Ñ
ì ?Š6] !
kS g (Z » äðŠ Vî 0 ÆkZX ì @
~XÆ ànËì xôŠÚ @' Â
ƒg Ç { k
aÏS X •`™™f6z QëbÑŠh
Ð äðŠ V î 0 '× Xì ŠŽ ñ_u »Vî 0
ª: »k Qž
X @ { z
ƒ7g Ç{ k
EE
ZX • èG4¨3 ZzŠ Ån¶a ÅÁ¥žìt x¯èÝq
aÆg e Ñ w VÅTq
r

ÅT ~uz ™ X ¬JÜ zÆ ~g e Ñ „: gz Zì ŠŽ ñ:
‰  Â: ~ hÆg e Ñžì èjnÚ ØôÒ]
kS ä } iñžì g˜pì ŠŽ ñ Â:  » äðŠ V î 0
~ kSžì Å ànËì xôŠÚ w V
‚öÛû vøÖû] áô]ø ^Þø]çø Âû •ø †ö ìô !æø ì E%~ ]æ Å CÐ kS ¬! Ž z » äðŠ V î 0
gz Zì 1 Ö Ã
! àønû Ûô Öø^Ãø Öû] hùô …ø äô ×# Öô
Y 2005 yŽ û1ü Üægè Zâ Z
!
× gzZ ö-
D
)(l »2Š'
¬»yQgzZmB‚Æ
ûr Ññ]| ü
 ™uZß Z†?ËZ e *

D!
× gzZ ö-
: mB‚Æ)(l »2Š'
D!
Þ W!
QÔì µZz yZy » ö- ¬~tæ. Æ!j â zx ZwKªz~œ
%Æ)(l
Y 2005 yŽ û2ü Üægè Zâ Z
-!
× Xì yZy»2ŠçE'N~tæ[†µã½Æ ö
D
³ge 㽈Æ䃻ŠzuÅ2Š'
Æ¢
Š !
W" Ì, Ã ãxgŠt » ¢
³ge X ì @ '
ƒ qzÑyZy » ] ò~ tæ[†h × 6, Ã
Xì 7~Š !
WðÃÔì y!
Òk~[†gzZwÑÔtæÐWÐ] òXì yZk 
zgzZ
-!
D
» kS Ð ö ~ wÑX ì Zƒ s§Å tæ[†gzZ tæwÑ î ; » ~Š !
WÅ)(l
» ~Š !WkS 6(q Z + ³geñ h ‚Ð2Š'
Y Å[†%ZÔì ¢ × gzZ¢
³ðJ e ã½, Ã
D! D!
ótó m³k L L~i Z áÆ ö- ~[†X ì Š × 6(q
ƒB‚Æ2Š' ZgzZì ŠƒB‚Æ ö- w£S
ZsÜ~yxgŠgzZì ¹~Š !
XìŸ~h N q WÅ
D!
× gzZ ö-
: ª{ŠŽñÅ2Š'
~g»uðÃ~kSÉì 7~Š ! WðÃ~Šzu¦ÑÅTì yZyyZk  Z •Â2Š'
zq ×
-!
D
íŠgzZzŠ q
ZgzZ íŠ » òsZ ݬ‚ Zg~ kZ%Zì 7(Å ~Š !
WðÃ[ Z Ìö X ì 7ÌíŠ
Z~ ö-!b§ÏZX •
D
žì ~ ðW“Š »]Z|‰~}g ! ÆTì ( x ¬x) whw¾q
X DZvZzÔì Lgîw‚ Zg7§{ÅVÍßÆ)(l {z
D!
× gzZ ö- H
: ?•4ZŠ~à)(l2Š'
D!
Vî Ç{zgzZì „g ~Š !Z'
W'  Ü z Ë~ ö- %Zì ; gy!
ÆVî Ç~‰ ×
ÒÐå Â2Š'
Xì ;g @
ƒgÑ
èÃÛrÖ]‡çri ¡Ê èm†Î çâ Øe ÄÚ^q †’Ûe ‹nÖ oßFÚ á] ÙçÏm ]‚ÛvÚ á] Ÿ]
Äñ]‚eE ܉çÛÖ] Ý^m] oʆ’Ûji ^ãÞ] áŸçÏm ^Ûâæ l^ʆÃe ‡çri Ÿ ^ÛÒ ^ãe
D MtQTR”æ QTQ” Äñ^ß’Ö]
kS Z®ì Vî Ç {zÉ ì 7ìY^ö-!ž• D â •
Û vZ¶g·x â Zžt 1 ZZ
D

x â Zgz Z vZ¶g•1Z x â ZX ì 7^
Y ~ ]òž 6ì 7^
Y- ~
X óì
ó @
Y0^t~exè c Û vZ¶gŠ- 1Z
Zž•D â •
!^ãe ‚nù Ãm Ÿ oju p†ÏÖ] àÚ ^ãÞŸ D èÃÛrÖ]E ^ãnÊ ‡çri Ÿ ‚ÛvÚ Ù^Îæ
Y 2005 yŽ û3ü Üægè Zâ Z
…æ•æ ènße] oßÛeæ óóóóóóóóóóó ܉çÛÖ] Ý^m] oÊ †’Ûji ^ãÞ] ^ÛãÖæ
D Mt NMT” Ðñ^ÏvÖ] ànnfiEóÔÓ‰æ
D!
~kZž ‚ì Vî Ç{zèYì 7^ Y-~ ö-ž• D â • Û vZ¶g·x âZ L L
t ?Š ÅvZ¶g Š-1Z x â ZgzZvZ¶g•1Z x â ZX CY S77Ìi úÅÏ
-! -!
X ó ó•V*gzZîgzZ'gq~ ö gzZ‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰ì @
Y0^ö ~exè c
D D
Z ì
ž
D!
kZX ì ~Š ! W„:gzZ •î‹: • yk: ~ kZÔì à {Ç! Ð ~Š !
W ö- [ Zp
ŠŽz » äƒ ~Š !Z™ƒµ» V- Š !
Wq WZ] WÅ)(la
zŠÐ w£ZB‚Æ kS Æ ~Š !
Z]
-!
× gzZ ö ÐzzkS gzZÔZƒ7
D
X •7îÆkZgzZ4ZŠ~à)(l2Š'
× gzZ ö-!H
D
™g Ñ~Y +Æ)(lÃ2Š'
: ?•M
Ù !
•ëÃ(k QÅC Ðàó Yó +L LX ǃ'Ã|ÅY +Æà¬aÆ[ ZŽÆkZ

L ~g é5B+ ZŠgž 6ƒˆÅgHaÆÔrÆàŽ
!XX†’ÛÖ] xÖ^’ÛÖ ‚ÃÛÖ]L ì
ûnÌËÇŠ Z%ÐÔrp
X •'gz¢gzZDqÉì 7{Z
ànnfiE Üãrñ]çvÖ é‚ÃÚ ^ãÞŸ †’ÛÖ] Øâ] sñ]çu Ðu oÊ äjÖˆßÛe ^ãÞŸ
DMtNMT ” Ðñ^ÏvÖ]
ÅyQ {zèYì @
ƒ b§ÅàÌY + »àÐg ±ZÆ ]c
gz¢ÅVß ZzàL L
X óì
ó @
ƒgHaÆ„VÂgz¢
èÒ†ÃÛÖ] sñ]çuæ oiçÛÖ] àÊ‚Ö ‚Â] ^Ú ð^ßËÖ] á] o× èÛñŸ] “Þ ‚Î
èvßÚE!ÔÖ]ƒ †nÆæ oÚ†×Ö tæ†íÖ]æ †Ò^ŠÃÖ] ÄÛqæ ØníÖ] ˜Ò†Ò
D MtMPM ” Ðñ]†Ö] †vfÖ] o× ÐÖ^íÖ]
aÆ ä™®Š ÃVzŠç'NŽ ì @
ƒ ‘´ {z Y + »àžì Å ô¥ä[Z L L
Æä™ ¦ÃVzHgzZaÆäJ å]N} h˜}aÆVÂgz¢ÅžcgzZ
X óƒ
ó gHaÆI{)z ~i Z0
Z¾gzZa
Y 2005 yŽ û4ü Üægè Zâ Z
é¡‘æ èÃÛrÖ]æ ä×â] sñ]çu àÚ á^Ò ^ÛnÊ äe ÐvÖ] ^ÛÞ] †’ÛÖ] ð^ßÊ
èm]‚ãÖ] |†• oÊ èm^ßfÖ]E!^ãßÚ ‹nÖ é¡’Ö] †’Îæ ä×â] sñ]çu àÚ àm‚nÃÖ]
DOtNQP ”
ƒ‹B‚ÆàÌY +»àÐg±ZÆVÂgz¢ÅVß Zzà
i úÅ-gzZ Ôì @
™qÃi úgzZÔ• 4ZŠ ~ ] c
ÅVß Zzà * gz¢ÅVß Zzà, i úÅ+ÏgzZ
ó Xó ì 74ZŠ~] c
gz¢
œ¡ƒgHaÆ V•qgzZ VÂgz¢ÅVß ZzàŽ ì({z ÅC
c
ª Ù !
ÐàY +n¾
X 7aÆVñ»Æö‚ W
!
× gzZ ö-ž ZƒC
Ù ªÐäƒx¥,Ñ!
D
74ZŠ Ì~Y +Æ)(l „VâzŠ2Š' {gÃè
D!
lžì @ Æ ö- %Z Ôì 7hZz ]gz¢ðà nÅàèIZ ÂB‚Æ2Š'
Y ¹~}g! × èY
gzZ òZj *
oK p• D Y äoK V;z ‰ Ü z Æ ] Zg ~ VâŠ Æ ”vßÆ)(

Í¡íe ž ]g „t Åg é5B+ Z Šg X ì Ð ~ ] 1œz ö‚ W¡É ì 7Ð ~ ] c gz¢
æ] èߊÖ] ÄnÛq oÊ é‚×fÖ] Øâ] ^ãßÓ‰ çÖæ é‚×fÖ] àÚ kŠnÖ ^ãÞŸ ð^ßfÖ^e è×’jÚ çÖæ àni^ŠfÖ]
}g7 á Zzàp¤ Z • 7z »à{z ÌQ Vƒ µB‚Æ VÂg qÅàp¤
Z ] ¸!
E^ã–Ãe
àÿL X3Z~V¨!
µÐàžì ôÜ~}g ! kZX ( VƒTg~yQ~z¼Æw‚ c w‚
X Dƒ7ï• á ~Y +{zÌA
,™ Z`c
N oK ™ Y
Æwhw¾ŠŽñ~ ö-!
D
w‚}g7vßÆ)(lžñY1™Ìtt¤ Z~}g!
7Y + ö-!Ð{Ž zsfzgqÌA
D
:á •D VQ{Z
ÃÐkS
!
Û Y +Ã ö- }g7Ð]g qq
D
X YYcŠ7g Z Œ Z¡ X 1
]gz¢ÅV¸´ ã zÛ™hgÃV¸´ ãzg0 ZÆàaÆT7]gz¢+Z ðÃt X 2
ÃÐ whÆ ö-!» ~Š !
D
yQ *
VQ {Z WÅ)(l ñƒ DƒÆVß hÐ ¹gzZg0
ZÆàXƒ
 qÔì ª
X 7]gz¢z~ œÐg±ZÆ
Y 2005 yŽ û5ü Üægè Zâ Z

ƒ»Y +ŠpaÆà
: 7~gz¢*
Zž •Ð ³ #èx|Æ( ƒgHaÆVÂgz¢ÅVßZzà(Ž ) ä×â] sñ]çvÖ‚Â]^Ú
¤
X ǃ: ÌY +ˆÅ:gH(aÆòZj
D!
D»)(là ó2
[ZŽÆyQgzZbÑŠÆVß ZzìY +c ó Š'
× L gLzZó óö- L L
: ?Š«
: •˜~} :LZr  ™·è?ÆBÑ ZeY
D! D!
»)(l ö- gzZì _ƒizIÌÐ ö- ~Š !
WÅ)(lžìtwq]gß[Z L L
( | 1420¶ZzfQg¸ )X ó ì
ó Dq
Z
D! D!
ZÆ ö- _(_(~Š !
ÌÐ ö- QÉ âg0 WÅ)(lžìtÈC Ù ª»]g„kZ
!
D
]!
tX ì Š0D »)(l Ìö- b§ÏS • î Š ! WvŠÆ)(l‰gzZ ì ˆòÐW
WÐ }u~ ö-!èYì s ÜÆ|
D
~T• ëÃ(k QD²• 7]* kgzZ ~Š !
X VƒV*gzZ] *
k
Z¼ „ ] !  ™·è?Ìä r
à Zz r ?ÆŠ !
 ™Š‡£ZY á •gæ
WŠ Z%„ •
: •˜ {zÔì ½~i Z0Z
D!
Æ VâzŠgzZ ì „g µ Z Ç!
Ð ~Š ! WÅ ö- L L
V- œ ~Š !
WÅ)(l J
~Š !
WÅnË~ Xì ;g, Ã » Vzh N gzZ yZyyZk
 V- œyxgŠ
zJ
WÚyxgŠÆ ö-!gzZlakS ¶7]gqgzZ
D
ÃVâzŠÐzzÅäƒ: ~Š !
~Š !
Wöä Y •x ÓÆèâž 6åŠ c Û ~Š !
ŠgZ Œ Wµ Z µ Z6gîx
D!
ö- ~ d
ŒÛ èâOŠ Z[ ZgzZX åc Û ~Š !
ŠgZ Œ Wµ Z µ ZÃVâzŠÐzz Åäƒ:
wgZ »nËyxgŠÆVâzŠÐzz Å~Š !
;g7¹! WöyxgŠÆlgzZ
( 72mØg§Zâ Z )X ó ì
ó ˆƒÜ~Š ! Z™ƒµÉ
W„q
Y 2005 yŽ û6ü Üægè Zâ Z
-!
D
ƒ~Š !
Â* Ç!
W~ ö ~êèâ Xì @' Æ|] !  ™Š‡£ZY
tÅr ?
D!
Ð ~Š ! ÆöŽ 7„ì ~Š !
WÅ)(l̄ ! WÐ}u~ ö- Â~gzŠ {ŠŽñpì t
Xnĵ
: ?Š ~uzŠ
: •˜~| 1420¶ZzfQg ¸} :LZr  ™·è?ÆBÑ ZeY
-!
á ñZ0
( 53mY 2004cŠÔ „• !‚g ) Xó ì
ó q
D
 Zt£ Å)(lgzZ ö L L
Cƒ ðZ_ðÌgzZ w¸NŠ Å‘´)fÆ Tì {g ZŠ Z ò OZ q
Z Ât£ž• ë ë
Š} ŠaÆw¸NŠ ÌkgzZ õ
Ð kS ÂñY c Ù !
Z »C gîò OZ¡Ã{gZŠ Z q
Ðà6 ZXì
X σ: ~p¼ Ì~¬¦ÑV-gzZ r$
7|¦ÑÅkgzZõ Z kQ
-!
Ö Ó~Š:Špžƒ (Z¤
D
Æt£ Å)(lÃk Q™™z »àlÃäZkzÆ ö ä # ZgzZ
Xì 7uz?Š¦ÑðÊp‹ Z & Ö Ó~Š:ƒc
'(Z »# Š™•â
: ?Š ~Š
Å
íŠ » òs Z êL ¬‚Zg 2 Ôì Lg êŠ x •Z ]â }
KZ½w‚whZ (» V; zL L
á ñZ0
( 53m2004cŠÔ„• !‚g)X ó ì
ó LgŠ ! á gzZì Lg îÌ
WÌû„•
œò OZ Ë *
ª ƒV ; z » íŠÆòs Z Ý ¬‚ ZgX •` ™™f6z Që Â] ! Åw h
Å íŠ kS ~ ö-!m{ „:gz Zì m¼Ð kS »~
D
 qz ]gz¢Ål ÿL X3Z Â::gz ǃÐzz Å
ƒV ; z » íŠ kS aƪ
™* œÅVâ ¶Æ {g ZŠ Z kS ~ VâŠÆ e V ; X ~g6ðÃÅy
Xì @
W~
ì LgovŠgzZƒõÐgîx ¬ V;z X ì Zƒ ¯B‚B‚ÆŠzuÅ ö-!{z Âû„•
á ;g
D

Xì ö‚ WÅVâ Zx¡Ô7~  qz]gz¢ðÃÅlI è Z * á gzZ


ƒV;z»û„•
Û Y +»)(là ö-!}g76VzŠ ã
&‡bŠg Z Œ D
X 7tÿLE Ñ!zgqn¾
Y 2005 yŽ û7ü Üægè Zâ Z
D!
× gzZ ö-
: ¬»2Š'
-!
× gzZ ö ~] Ñq {ŠŽ ñ
D
•gÑ~Y +Æ)(l „:gzZ•#â ÅDÆ)(l Â:2Š'
D! D!
i úq~ ]ògzZ2Š' × Ô ö- {zƒ *
IÁÐ yŠ {gG ~)(l¬ Ð äY ö- » Yq T Z®
D!
- ~2Š'× gzZ ö- b§Å] ò,i Z {z´X ðƒ 7Z  Zz Ìã! Û ÅÏ6¿,ZgzZXñ 7
Œ
YÌ-7
X 7^
Z
: Nq

: ì ~g é5B+ ZŠg
gÞ^rÖ] àÚ è×vÚ äñ]„ve á^Òæ äqæ†ì èãq àÚ á]†ÛÃÖ] ‡æ^q çÖæZZ
è×vÛÖ] áçÓi á] ‚eŸóóóó äqæ†ì gÞ^q †fjÃÛÖ] ƒ] ]†Ê^ŠÚ †n’m †ì¤]
‚e ¡Ê ànfÞ^rÖ] àÚ á]†ÛÃÖ] á^Ò ç×Ê ! ‚u]æ gÞ^q àÚ ènÞ^%Ö] è×òŠÛÖ] oÊ
oÊ ^ÛÒ å†–mŸ ¼ÏÊ änfÞ^q ‚u] àÚ å]ƒ^u çÖ •]‚ÚŸ] oÊ ^ÛÖ äi‡æ^rÚ àÚ
XX îÖ] å†nÆæ á^ín•^Î
ZÆk QÐ +
Ds§q ~Š !
YgzZ ËgzZá™g 0 WÐ`zy
è+
YòŠ W¤
Z L L
zŠ ~Š !ZgzZ‰‰‰‰‰ì @
W¤ Y Hg ±Z „ » `zy
è+ Û ) {z ƒ
Y 0•
YèYì @
WaÆ “
èYì ~gz¢izˆÐ ~Š ! •Û )~ ]gßkS ƒ~ V¯§
ž 6 @ Û ¼ Ð kS ƒ Ãs§q
77t• Z sÜ~Š !Zžì ~Š ZæZ

X óì -rE‡
ó ~{)zy éCE
G
: ì V-{zÔì ~4`72m~ óW 2 ZŒZŽ Ýq »]g„kZ
Yq
kZDðÃgz™Ð 5 Zg+ Z Ë1‰ƒ »]* YÅà¤
k~^+ Z L L
ÅyQ ƒ ~Š ! Y VâzŠ¤
WÅnkS + Z%Z 7g±Z » k Q Âì Zƒ J(s§
ó Xó ǃq¬ˆÆ`zy
Ð ]Z f õ
!
× gzZ ö-èažì ZƒwìtÃVÍ߉Р]g „kS
D
~Š ! YzŠ ~i ZñÆ2Š'
WÅàl+
Y 2005 yŽ û8ü Üægè Zâ Z
D-! Ü z k Q•
Û )òŠ WZ®ì ðƒ S(
ö Ð b§kS gzZ ñY™izˆÐ ~Š !
Ws§VâzŠ Z
 Ƕ ‰
X ñ0 Û {Æ)(l „VâzŠ2Š'
gZŒ × gzZ
: èYì 79*
™wì(Zž•ëë
d
àJ Û Æ5gk Qì ;g Y65gT™òÐàòŠ WžìtÈ »]g„ X 1
Œ
Zgz Z 7g ±Z » kS ƒ (ZÐ s§q
¤ Z sܤ
Z X ƒ Š Y ~uzŠ ËÅ
W™| (DðÃÐ +
X ǃg±Z »]izWÐ~Š !
Wk Q ƒ(ZÐs§zŠ
D!
Yà ÑÔì VÈÐuž 6~]gßÅ2Š'
gz™¹Ð5g {z•îŽ + × gzZ ö-
X •D WJ
dŒ Û Æk Q:gzZ•D Wt ‚:Æá Zzäg¦ 
gzZ•
: èY7tÿLE &‡] !
à Zz+ á )´ X 2
YzŠÅvZ¶gò •
: ì è~Š ZæZgzZ b *Z ¹Z%äò à äÕE
E
" )´sÜ] !
5Ñ t Xi
äß Ú t † ì p „ Ö ] g Þ ^ r Ö ] à Ú è n f ì Ÿ ] l ç n e ç Ö æ ä Ú^ ÏÚ l ç n e ‡ æ ^ q ]ƒ ]
o Î ] † Ú o × Â p æ ^ _ v › ä n • ^ u E å † – m Ÿ ¼ ÏÊ ä n f Þ ^ q ‚ u ] o Ê å ] ƒ ^ u ç Ö æ
D N OL ” | ¡ Ë Ö ]
ZÆk Q¤
q kÆÂKZ~ `zy
Z ÂñY™izˆÐ ] * è+
Y òŠ WZ
 LL
X ó ó@
77t•Û ¼ÐkS ƒ~Š !
WÃs§

Å{)z y{è‡ÚÅkZŽ ì ÅÜЊ ZæZ ] ! á )´~g é5B+ ZŠg
t ävZ¶g ò •
: ì V- ~k QèY79ÚÅkS s§Åy{è‡X •D™s§
è×vÚ†fjÃm Ÿæ t†ì p„Ö] gÞ^rÖ] àÚ †’ÛÖ] á]†Û é‡æ^rÚ†fjÃmæ
DMtMRP” èm†n,ÛÖ^ÃÖ] •Ú^â o×ÂE †ì¤] gÞ^rÖ] àÚ èñ]„ve p†ì]
Y~uzŠgz Zì @
ZÐ+
DŽ s§q YHg ±Z » ~Š !
WÅàÐ`zy
è YL L

+
Xì 7g ±Z »k QÔƒ
E
7™f!Zj »gzZ ËV; zpì Å™f Ì~ b *Z ¹Z%] !
¸ ävZ¶g à ÕäE" )´

Y 2005 yŽ û9ü Üægè Zâ Z
³#Ä |»VÂg „ÅY •vŠ ä VrZžìt kªè+Œ
Û ?½Ð V¹] !
tä VrZQX H
Z³ #xè |täY •vŠ:gzì –(ZÆ™~
X •V-'g „ÅyQgzZ H7~ Z
†fjÃm Ÿæ t†ì p„Ö] gÞ^rÖ] àÚ†’ÛÖ] á]†Û é‡æ^rÚ †fjÃmæ V á^ì o•^Î
D Mt MRP” än•^u p†n,ÛÖ^ÂE ! †ì¤] gÞ^rÖ] àÚ äñ]„ve p†ì] è×vÚ
Y~uzŠ Ôì @
"(Ãs§ËÐ + YHg±Z » ~Š !
WÅàÐ `zy
è+
YL L
X ó ó@
YH7g±Z » ~Š !
Wà Zz
oju äßÚ t†ì p„Ö] gÞ^rÖ] àÚ é‡æ^rÛÖ] †fjÃÛÖ] Ü$ V Ðñ^ÏvÖ] ànnfi
ènße] †ì• gÞ^q àÚ äñ]‚íe á^Ò á]æ †’Ά’ÛÖ] á]†Û ‡æ^qçÖ
DMtNLU”E
ÐWÐ ~Š !  òŠ WZ®Ôì @
WÅàZ ƒg ±Z »izˆÐ~Š !
WÐ `zy
è+
YL L
ðƒS('gqÃs§ËÆk QÐ+
YgzZ Ëp¤
Z Ç} ™q{zÂñY| (
X ó óVƒ
DNtMNT”E †ì¤] gÞ^rÖ] àÚ è×vÚ é‡æ^rÚ†fjÃm Ÿæ V Ðñ]†Ö]†vfÖ]
X óì
ó 7g ±Z »"(
ÐWÐDñƒñ (
Ð+Y~uzŠ L L
t†ì p„Ö] gÞ^rÖ] àÚ†’ÛÖ] á]†Û é‡æ^rÚ †fjÃmæ V pæF^jËÖ] è‘¡ì
DMtMUT”E !†ì¤] gÞ^rÖ] àÚ äñ]„ve è×vÚ †fjÃm Ÿæ
Y ~uzŠ Ôì @
ZÐ +
q ÐWÐ ~Š !
ƒg ±Z »"( WÅàÐ `zy
è+
YL L
X ó ó@
ƒ7g ±Z »Dñƒñ (
Ãs§
oju äßÚ t†ì p„Ö] gÞ^rÖ] àÚ é‡æ^rÛÖ] †fjÃÛÖ] Ü$ V p†n,ÛÖ^Â
]„ÒE !ènße] †ì• gÞ^q àÚ äñ]„ve á ^Ò á] æ †’Î †’ÛÖ] á]†Û ‡æ^qçÖ
DMtMOU” ànnfjÖ] oÊ
ñYƒizIÐ ~Š ! ƒg ±Z »äƒizIÐ `zy
 Z®Ôì @
WÅàZ è+
YL L
Y 2005 yŽ û 10 ü Üægè Zâ Z
X ó óVƒ'g qs§q ZÆkS Ð+ YgzZ Ëp¤ ZÔÇ} ™qÂ
äñ]„ve á^Ò á]æ éç×F’Ö] †’Î äßÚ t†ì p„Ö] á^nßfÖ] Ì×ì ]ƒ] V änÞ^ì…^ji
DNtP”E†’ÛÖ] àÚ †ì• gÞ^q àÚ †ì• á^nße
Z} ™qi úÂñY hgúÃVÂg qÐ `zy
Æk Qp¤ è+  òŠ W L L
Y Z
X ó óVƒðƒS('gqÐ+
YgzZ ËÅàs§q
Z
àÚ ènße] äñ]„ve á^Ò á]æ †’Î äÏm†› oÊ ojÖ] ènßeŸ] Ì×ì çÖ oju V äm^ße
DOtNQQ”E †’ÛÖ] àÚ †ì• gÞ^q
Z}™qÂñY hgúÃVÂgqÅ ~Š !
p¤ W~ 5g LZ òŠ W¤
Zž ‚L L
X ó óVƒðƒS('g qÃs§q Y~uzŠ ËÅà
ZÆk QÐ+
†’ÏÖ] ‡^q †ì• gÞ^q àÚ lçne ämƒ^viæ ^â‡æ^q ç×Ê V †m‚ÏÖ] xjÊ
DNtOP”E
S(~Š ! YgzZ Ë~s§q
WÐ + Ù !
ZÆk QgzZ ñYòC Ð ~Š !Z L L

X óì
ó ^
Y*
™qƒðƒ
Ôì @U
ƒ" Š »Š ZæZgzZ b *Z ¹Z%Ð] %¥ÅY •ˆ~Š~sfÉ
ßÌx|Zƒc
: ì ~tÁ}
àÚ å†nÆ oÊ á^Ò á]æ äßÚ t†ím p„Ö] gÞ^rÖ] àÚ†’ÛÖ] lçne Ñ…^Ê ]ƒ]
!lçne gÞ]çrÖ]
Z ÂñY hgú ÃVzyòŠ WZ
ZŽ gzZp¤
yk ~ +  Ð `zy
è+
YL L
Xì Y™q{zÔVƒÐW
: ì ~6 {g |
ð]„ve gÞ]çrÖ] Ÿ é‚×fÖ] àÚ †Ê^ŠÛÖ] t†ím äßÚ p„Ö] gÞ^rÖ] †fjÃm Ü$
DNtP”E ! é‚×fÖ]
Y 2005 yŽ û 11ü Üægè Zâ Z
g±Z »VtY~uzŠ ÅàÔì À Û )Ð Tì »+
Ðà• Yk Qg ±ZQ ZZ
Xóì
ó 7
~Š !
| ( ZÔVƒ{Š c
W¤ VƒzŠ { z { Zp~ +
i c ZŽvŠžìtÈ »V Âg „zŠySèY
ñƒ DƒÆ s
 ZÜkZX 7~gz¢]iz WÐ kS ÌA
ñYWd
ŒÛ Æ 5gÆ•
Û )™
ðƒè~Š ZæZgz Z b *Z ¹Z%
 g ™ÐgîË] !
X 7„
Ngè ÖZ
:+
 ™Ý°Z ¢ *
r Ññ]|kgæÆ)(l îG4Éß•gæ ëaÆ K
0G  F
Åy*kZ
…Šp~V- h ÇKZ äVM•yˆZ ÈNÆr  ™”gZ ~g‡[ »}~„)(lgzZØæ
X ,i Z âÐxæL:EZÃ] Z|VâzŠyS \¬vZžì ¬™X c
Z™} zu » º´}g‚kS
˜– •
Y 2007 ~g† û1ü Üægè Zâ Z

~i ú¿gzmZƒ ´6Ï™
?} ™ HaÆ{>
ûh
]6æe Y g
• Z f *QÔr Ññ]| ü
 ™u Zß Z†?ËZ e *
ššš

 X ñ 7i ú™Ö { z ‚
ti§y%»á Ü ¤ Åäƒ} 9¿Ž
g 7‰
qÃg™ q Ã#gz Zu ÑZz " 7i ú™ÖXÆ™ƒ â Z ®zŠ6ªc
} ižì
gz Zn ™: {>6} i¤
Z X } ™ {>6ªc
}iÐ j§x ¬gz Z } ™
X } ™{>6k Q Ân™{>6ðwœz Q õ S âðƒ¿g6}i
™Ö6Ï™gz Z Ì™Ö6}igz Z Ì™ƒ} 9{ z Y™7{>6} i¿Ž
}iaÆ k Qpì Y™Š@z qÃgÐ {g •
-7i ú™Ö6ªc á ZÌ
Xì4
W~ Ú Š
6l e ñƒÑ t ‚ L Zá Zz " 7i ú™Ö6Ï™žì c
á Z 7{>tgz Z 79*
Œ{g • ™{>tX • D ™{>6öðƒ ¿gt ‚ c
á ZÐzz Åäƒs ÜÆi§pÏñ Yƒi úp¤
{g • Za kZ Ô Çñ Y
X ñ YH r Z „6ä™
l eÆt ‚™Ö6Ï™] Z|‰
» äƒ ~gz¢Æ ä™{>6ö c
aÆ„zg¨Æ] Z|DI
è ZakZX 7t · ZÐ y Q…Ô• ï Š ò :
Ö }
( ']u Zß Z† )Xì # è y*sfzgq
7

= ^n×’Ú æ ]‚Ú^ u ä×# Ö] ÜŠe


?• ëþŠ´~i ú— ˜ Zž ǃ * kS ¬aÆKÃXkS
™x¥Ã] !
Y 2007 ~g† û2ü Üægè Zâ Z
4G
: • èG
40X3
5G G
Û Rgz ZŠ´Ô qÃgÔx ª
Š ðš©ÅZ à Z[ Œ
“ë !
k
!èô Ïønû Ïô vøÖû]æø ÜôÓûvöÖû] Øônû Öô‚øeô áô]†ø mô^ÇøjøÚö D•ø çû Ãö ÏöÖû]æø Ýø^ nø Ïô Öû] pô]øE ^Ûøãö $Þ]ô ^ßø×ûÎö ^Ûø$Þ]ôæø
Ìô’ûßôù Ö] o Êô áô^eø ^ ’øjô ÞûŸô û]^Ûøâö æø àônû nø ßøÃû ÛøÖô ܺ‰û]ô Ýø^ nø Ïô Öû] á$ ¡ôøÊø èöÏønû Ïô vøÖû]^Ú$ ]ø
^Ûøeô o ×FÂû Ÿø û] Ìô’û ßôùÖ] oÊô hö ^’øjô ÞûŸô û] Ùø‚$ føiø çû ×øÊø !ØôËø‰ûŸø û] Ìô ’ûßôùÖ]æø o ×FÂû Ÿø û ]
麅ø ^fø Âô èô Çø×% Ö] oÊô äü Þ$ Ÿôø ðô «ßøvôÞûŸô û] •ô çû qö çö Öô ^ Â÷ çû Òö…ö oø Ûôù‰ö ðö «ßø vôÞûŸô û ]çø âö æø åü •ö ^–ø mö
^Ú$ ^øÊø ^Î÷^ Êøæ ÄøÎøæø Ô ø ÖôƒF á$ Ÿôø ØôËø‰ûŸø û] Ìô’û ßùô Ö] …ô^fø jô Âû ]ô †ô nû Æø àûÚô ðô «ßøvôÞûŸô û] àôÂø
! ðö «ßøvôÞûŸô û] çø âö æø göŠû vøÊø ‚õuô]æ$ ðõ oûŽøÖùô ܺ‰û^Êø èô Çø×% Ö] oÊô çø âö
Ýö^ Ûø–ô Þû] çø âö æø åü •ö ^ –ømö ^Ûøeô ØôËø‰ûŸø û ] Ìô ’ûßôù Ö] o Êô hö^ ’øjô ÞûŸô û] Ùø‚øf$ iøçû Öøæø
^Û÷‰û ]ô •ö çû Ãö ÏöÖû] áø^ ÓøÊø ]•÷ çû Ãö Îö oÛ# Šømö šô…û Ÿø û ^eô èô nø ÖûŸô û ] Ñö^’ø Öû]ôæø àônû ×øqû†ùô Ö]
Ìô’ûßôù Ö] oÊô hö ^’øjô ÞûŸô û] ^Ûøâö æø àônû Ëø×ô jøíûÚö àônû ×$ vøÚø oû Êô àônû Ëø×ô jøíûÚö àônû nø ßøÃû ÛøÖô
áø^ ÓøÊø ØôËø‰ûŸø û ] Ìô’ûßôù Ö] o Êô šô…û Ÿø û ] o×øÂø …ö ]†ø Ïûjô ‰ûŸô û]æø Ýö^ Ûø–ô ÞûŸô û]æø o ×FÂû Ÿø û ]
•ô çû Ãö ÏöÖû] ÄøÚø Åöçû Òö†% Ö]æø Åöçû Òö†% Ö] ]„øÒøæø äô nû nø ßøÃû Úø ‚ôuø]ø oûÊô Ýô^nø Ïô ×ûÖùô ]•÷ ^–øÚö •ö çû Ãö ÏöÖû]
!o ×FÂû Ÿø û] Ìô ’ûßôù Ö] èöËø‘ô çø âö æø ‚õuô]æø oßFÃû Ûøeô †ô ìø¡? ûÖô ^ Ûøãö ßûÚôù ‚õuô]æø Ø% Òö •ö ^–ø mö
Üôjûnö Öû]æø Éôçû ×öföÖû^Òø äô nû nø ßøÃû Úø ‚ôuø]ø •ôù ^–ø Úö •ô çû qöçö eô èô n$ ×ôù ÓöÖû^eô lö çû Ëömø àô nû nø ßøÃû ÛøÖôù ܺ‰û]ôæø
غñô^ Îø Ùø^Îø çû Öø ]„øãFÖôæø èô n$ ×ôù ÓöÖû^eô Åôçû Òö†% Ö] æô]ø •ô çû Ãö ÏöÖû] •ô çû qöçö eô Ýö^nø Ïô Öû] löçû Ëönø Êø
‚$ Ãø mö Üû Öø Åøçû Òö†% Ö] köÒû…ø •û ]ø Øûeø Ýø^ nø Ïô Öû] köÒû…ø •û ]ø ^Úø æø l% ‚ûÃø Îø Øûeø köÛûÎö ^Ú$
D MP N ” M t Äñ^ß’Ö] Äñ]‚eE ! ä́Úô ¡øÒø oû Êô ^–÷Îô ^ ßøÚö
³ÌyxgŠÆŠ´gz Zx ªÐg ±ZÆ|žìtÝq »]g „kS
gz Zx ªgzZìk
gz Zñ¦„ VâzŠ Øˉ] Ìô’Þ gzZ o×FÂ] Ìô’Þ »Ÿ~x ªXì ]k
èÌyxgŠÆ qÃg
(àônû ×øqû…ô Ýö^Ûø–ôÞû]ô (šô…û Ÿø û^eô èõ nø Öû]ô Ñö^’øÖû]ô ª• Cƒ , q g et ~ Š´²• Dƒ} 9
J¦ ÂØˉ] Ìô’Þ ~ qÃggz Z * ƒ Z9 J¦ » o×FÂ] Ìô’Þ Æ Ÿgz Z šô…û Ÿø û] o×øÂø …º]†ø Ïûjô‰û]ô
GJG
4 4X
X •k “~ :WqÃggz ZŠ´Ôx ªª è 5 &tÅi ún¾Xì @ 4
G5 ƒZƒ qdZÛ è pì @ ƒ
Y 2007 ~g† û3ü Üægè Zâ Z
á Ì XXÄûe% †ø iø L Lgz Z XXÕû …% çø iø ZZ Ð z ¥Åg
ï• u~ šô…û Ÿø û^ eô èõ nø Öû]ô Ñö^ ’øÖû]ô ~Š´
Z XXàônû jønø Öû]ôL L~ Tì ï•
q á ÌÜy%gz Zì @ ƒB‚Æ } i ó ó Ñû^ ’øÖû]ôL L~ X•
X ì Í6V- lZ òŠ WÆ™} 9V î 0 VâzŠ~Tì ÌXX ðû ^ Ãø Îû ]ôL Lgz Z • Dƒ6V î 0
4GJ454X
oÖø]ô hû †ø Îû]ø ~uzŠgz Z Å Ýô^nø Ïô Öû] oÖø]ô hû†ø Îû ]ø qZX •gz Z èG5G zŠ Åi ú{ z ´Æ &y S
 ì Cƒ ‰
†ø ãø ¾øæø ØöËø‰ûŸø û] Ìö’ûßôù Ö] pçø jø‰û]ô Z Ü z k Q ˆ Å Ýô^nø Ïô Öû] o Öø]ô hû†ø Îû]ø X Å •ô çû Ãö ÏöÖû]
 ì Cƒ‰
! ØöËø‰ûŸø û] Ìö ’ûßôù Ö] çô jøŠû mø ÜûÖø Z Ü z k Qˆ Å •ô çû Ãö ÏöÖû] oÖø]ô hû †ø Îû]ø gz Z àõ vøßûÚö ‚øÃû eø

Å •ç ÃÏÖ] o Ö] h †Î] N Y Á: Ç !
gz Z Vƒ: S¦Ç !
4N
Z
J  n¾
ènÖ] Ñ^’ Ö] : ~ ˆ kS pX ì ¸$ Ç ! ³Ð ˆ ÅŠ´ » ˆ kS gz Z ì ˆ
k
~Š´Ž ì ª{ z Å à n×q … Ý^Û– Þ] „:gz Zì š …Ÿ] o × …]† Ïj‰ ] : ì šô …û Ÿø û^eô
Xì Cƒ
: • ˜~í q L Z6k  ; Z ìvZ¶g ö-F ÍF
7~Ä) ´

äü Öø o_6 Ãû m% áû]ø ‡ø ^qø áû]ôæø •ô çû Ãö ÏöÖû] àøÚô hø †û ÏöÖû] á$ ^øeô ^Ûøãö ßønû eø Ñø†$ Ëøm% áû]ø àöÓôÛû mö ZZ
]ƒø ]ô ^Ûønû Êô èô Ïønû Ïô vøÖû] gö Þô^ qø †ø fô jöÂû ^Êø è÷Ïønû Ïô uø ‚õÂô ^ Ïøeô ‹ønû Öø äü Þ$]ø Ÿ$]ô ‚ôÂô ^ÏøÖû] Üö Óûuö
Dçã ŠÖ] •ç r‰ h^e † m‚ÏÖ] x jÊ E ! èô nø Þô^%$ Ö] àôÂø ^ãø ‰ø
Û RˆÅá
G
: 7ÅŠ´ì ÅŠ ðš©ÅZ à Z[ Œ  6Ï™
GJG
4 4X
èÆ }uzŠ q
k Z è 5 Å •ô çÃÏÖ] o Ö] h† Î] gz Z Š´Ô qÃg Ôx ªžˆ Æ + Yt
G45

èYì ˆ Å •ô çû Ãö ÏöÖû] oÖø]ô hû†ø Îû ]ø ˆ Åá  ™\V î 0 6U


 0 Ëc
6Ï™žÉt[ RX •
Y ’ ň k Q Å •ô çû Ãö ÏöÖû] o Öø]ô hû†ø Îû]ø |gŠ U gz Z Ï™gz Z CW7tŠ ™p°ÅŠ´6kS
 0
Š´™w$ |ňЕÆ} g –X ì Zg –aÆ
•ô çû Ãö ÏöÖû] oÖø]ô hû†ø Îû]ø ž ˆ7w$
0
Xƒ Š

Ð { ÇÜ» + uª èõ nø Öû]ô Ñö^’ø Öû]ô g Zæ zg ZŠ ÝZ~Š´žì @
Y Œt Ðgîx ¬
Y 2007 ~g† û4ü Üægè Zâ Z
Æ6}i¤
Zgz Z VƒÆ6U
 0
Þ Ë c VƒÆ6}iz ª{ ZpQ X ì 6w £Z
6Ï™ c
á ~ˆ ÅŠ´ƒ
X • ï•  Ń
 ™;4N
c { Zp ÂVƒ
VƒÆ™hŽ 4N
kS gz ZX ì Å™f |ÅŠ´6z QävZ¶g ã ‚ »)´ž• ë ë~[ ZŽÆkS
Z X • ë Š´Ãk Q ÌA
à àônû ×øqû …ô Ýô^ Ûø–ô Þû]ô ¤ á ;4N K Z ™Ö6} i ðÞРzz
ÅkS Â šô …û Ÿø û] o×øÂø …º]†ø Ïûjô‰û ]ô gz Z šô …û Ÿø û^eô èõ nø Öû]ô Ñö^’ø Öû]ô ÌA
, ™Ì: ï• á ~|
á ~|
X • ï•
ƒ Å} F
é c ƒ Å }i R{ z { Zp6R„ q
ƒ Å ª c Zžì t Ýq » [ ZŽ kS
a Æ g Z` Zèa gz Z ƒ Ìg Z`Z gz Z ƒ Ì èõ nø Öû]ô Ñö^’ø Öû]ô
Å î ) gz Z gz iÆ }Šgz Z VùN
Ñö^ ’øÖû]ô B‚Æ }i R:gzƒ Ìî ) gz Zgz i » }Šgz Z VùN
6RÏS Z®Xì Cƒ ]gz¢
dZ Ûgz Zì Ì šô …û Ÿø û^eô èõ nø Öû]ô Ñö^’ø Öû]ô žŠŽ z !ÆkS ÂVƒ ðƒ _Q4N gz Z#pƒ èõ nø Öû]ô
X é‘SÑ:gz Z é¡E Y ¹7Š´ÃkS ì Ì[ ÌZ »
S²: @
ƒg Z` Z „6}i » òŠ WÐ W ZzÆ kS gz Zì Zg –ÌÏ™ž ñ Y ¹t ¤
Âì @ Z
Tì Š Z%g Z` Z { z ~ Ýzg Å|gÃè ÅŠ´ž• ` ™"
U
t 6z Qëžìt [ ZŽ » kS
ì ŠŽ ñÌnÅkS ~ qÑ, i Z { z ´XƒB‚Æ RqZ w £S »} Šgz Z èõ nø Öû]ô Ñö^’ø Öû]ô ~
ÆW ZzÆ/ZŠpì @ƒ ´6/ZŠ éÅá  6Ï™{ zžX Å èô e$ ]‚$ Ö] o ×øÂø gº Òô]…ø ì { zgz Z
qÃgaÆ kSž• Z] Y H7g Ñ°‡~ i ú — ˜ ZÃkS ŠŽ z !
x © ZÆ kZÐ °‡gz Z @
á Z~Š@gz Z
X ì ³{g •
: ì 7{>aÆk Q6ö} ™{g •
á S ~Š@z qÃg¿Zƒ ´6Ï™
t[ R Âì Å •ô çû Ãö ÏöÖû] o Öø]ô hû†ø Îû]ø 7ÅŠ´ˆ Åá  6Ï™ž ˆƒ" U ] ! tZ
c™Ägöt ‚X ì ³* ™{g • á S aÆŠ@z qÃg ~ ˆ Å •ô çû Ãö ÏöÖû] oÖø]ô hû†ø Îû]ø žÉ
á S É Çƒ 7{>{ z  H{>¤
Z®X ǃg Ñ„ {g • ™{>6ö ðƒ ÐB‚Æ Ï™
Z X 79*
Ð Vß Zj sf zgqG @Å ] ! á S sÜ¿Zƒ ´ 6Ï™
kZ ~g ø Xñ 7i úÐ {g •
Y 2007 ~g† û5ü Üægè Zâ Z
: ì Cƒ
æû ]ø èõ ßøfôÖø …ô‚ûÏøeô àônû Úø ‚øÏøÖû] Äô•ø çû Ú$ àûÚô ÄöÊø …û ]ø •ô çû rö Š% Ö] Äö•ø çû Úø áø^Òø áû]ôæø -1
DMt S L ” p† n,ÛÖ^ÂE ! ˆû römø ÜûÖø •ø ]‡ø áû]ôæø ‡ø ^ qø àônû jøeø çû ’ößûÚø àô nû jøßøfôÖø
 ™\
Ægzmá Zzá 6Ï™ ÂBŠ Z%pÇÐ }Š äñ¤
V î 0 Z~×b kS
?ŠaÆ kS ƒŠ Z%{ ÇÜÅ Ï™ª p~i W¤ Zgz Zì e* ã½gz Zg åE ›G 3! * ™{>a
X 7ŠŽ ñŽc e
•ô çû rö Š% Ö] ‚øßûÂô áô^Òø‚% Ö] àôÂø äô nû ×øqû …ô o ÖF•û ]øæø áô^Òø‚% Ö] o×øÂø o×# ‘ø çû Öøæø -2
é† açr Ö]E ! ‡ö çû rö møŸø äö ßûÂø äô nû ×øqû…ô oÖF•û ]ø ]ƒø]ô †ô mû†ôŠ$ Ö] o ×øÂø ]„øÒøæø ‡ö çû römøŸø
D Mt RO ” é † nß Ö ]
K Z òŠ W¤
4N Z ñƒ D Y~} >ñƒ _7i ú6ªc
} F
éžìt È
Ãú{ Zpá \
X ǃ: 9{>»k Q ÂÃÐW c Ù !
C Ð ªc
} F
é
 ™vZ e
: • ˜vZ¶gr ñ?*
Ññ -3
X ó ó7^ quaÆ{>6×gz Z Ι \
Y * V î 0 6Ï™ L L
G-©E.Å
( 3` 422m ö Z e ñ )
: • ˜vZ¶g ~â åZsÑ Z *
Ññ -4
~ sg ) 'X 7~gz¢„ Î~¾žì 3g {Xt ä VÍ߉L L
Š f6( Ã
gz Z c  ª )®}uzŠÐ y EZgz Z ‰Ö™ \
V î 0
( 6Ã

Û Ôc e 7Zg ZÍ Ìú Zg f X à ™ ZŠ Z i úq
} FQÐun•
: c Š 4L Z
(G î”®Z _ ZÑ÷z )X ó } ó FQ
@Y {g n•Û ðÃÐ ä™{>b§kZ q
Š 4 ÆvZ¶g ~â å * Ññž Zƒx¥Ð kS
á S »} >7{>~ Tì Å •ô çû Ãö ÏöÖû] oÖø]ô hû †ø Îû]ø ˆ Å ~i úžì Yƒ ¸Ž ì
H{g •
š š š Xì @
Y
Y 2006 s6Z û1ü Üægè Zâ Z

Û…
w¦ÑÅ]Y Z Œè õ
ûr Ññ]| ü
 ™u ZßZ†?ËZ e *
Û …õ ! G
ÆVÍß• _ƒ òZg~}Ñ ç}g øÐ b§T]Y Z Œ é5Ò}!z ZæqvZ p
å: yEZ6i ZŽÆkS Ð {Ž z ‰Xì Lg ÞQwZÎ~}g !
Æw¦ÑÅkS ~V~f
kS Iw‚zŠ ã½ä ] Z|DI Z ‰X HÌg ÖZt ‚Æ ] Z|‰»T
Z ~}g !
q
x‰ZgZŠeYyZgzŠ ÏS X 57µñ»™6kS ÐzzÅ]5z^vŠpc
ŠÆ™A
%ÌY KZ
Z »vZ¶g ~â å£ZÕ?*
!£q Û …õÐ +
Ññ]|ÐyZÄÆ]Y Z Œ YÅgƒÑðsZ
¬ yŠP ÌZ X eY: –¼ ÌQpZƒ: t ·ZÐ ]Ygq‰Æ!‚g kZ X Š H„
Æó ó]Y Z Œ
Û ÀL Lä•Ý°ZÔ~g ‡Š *QÆgƒÑîG
G$
X H„™ ZV!‚gqZÐx * 0©GœeY
X Vƒ @
™Y r Z 6™ ] ! èx ¯ ~Æ™y
~gz¢¡Z} Š Ì=¯q
¸ÃVñ»gzZ [ Z X c Z
!Øønû fôŠ$ Ö] p‚ôãû mø äö ×# Ö]æø
 ™Ý°ZÔ~g ‡
: •˜ r
Û •gZægzZ yWŒ
ÅyWŒ Û q •ÔyWŒ
Û ] Y ZŒ
Û ~ kŠZ§zŠÆ ~
 vZ wÎg L L
Ü z k Q Â]gßzz%Å]Y Z Œ
Z1¶: ‰
Z™ƒ ¦(q
q Û ÀÍÔ• QBV
Û b§ÏZ gzZ [¹!
~ ô gzZ 'ô Æ *™yWŒ gzZ } ™]zˆ ~g ‡
Û À) ó Xó ì MÐg
]Y Z Œ u]o»kS [¹!
gzZñ 7òŠ Wq Ùq
ZC Ñ
(2 ™
:~gzŠÆ ~ Û Àžì „
 vZwÎg]gßzz%Å]Y Z Œ  gŠ] !  ™~g ‡
tÅr
Û ÀQžì @
]Y Z Œ ƒ Za Š lŠpwZÎtÐ kZX ¶: Ì~yzÅZí: â iž•ë ëÉ X ¶
?ì ?Š HÅi ZŽÆ]gßzz%Å
Û Àž• ë ë -1
Ї ¢vŠgzZ 7ŠŽ ñ?Š ðÃÅi ZŽÆ ]gßzz%Å]Y Z Œ
Y 2006 s6Z û2ü Üægè Zâ Z
ì Cƒ¦Z D
aÆx »ïq
Z~kSžìt?ŠÝZ Åi ZŽ x°ÆkS ñƒD™Ã½Ü
è Z&
X 79Šp] Ž
: •˜vZ¶g~â å£ZÕ?]|s ÜÆ?ŠkZ Åi ZŽx°
á gZèYì Z
Ùöçû ‰ö†$ Ö] ^ãø m%^ømF ì ÞZ› •  Zz * àJ VÍß » u 0 yWŒÛ B‚Æh ? ( i)
á gS gzZ Ô
. è÷mø ! çû Öøæø oûßôùÂø ]çû Çö×ôù eø ì ~tŠ • ø eùô …$ àûÚô Ôø nû Öø]ô ÙøˆôÞû]ö «Úø Èû×ôù eø
Û ]Y Z Œ
Xì ViÅyWŒ Û ( ii)
B‚Æh
?t ‚ÆVÍßžì b§kZ wÑ+Z Ñ!  ™£ZÕ?
{gÃè»vZ¶gr
Ë ƒ ¦Z D
‰Z ÃVÍß Z®ì $ aÆ Z Û {zèYì Z
 ZzgzZ ì ViÅyWŒ Û
 Zz -7yWŒ
ó Ý°ZÔ~g ‡Xì ^
t· ZÐkS ~!‚g LZ Ì• Û À6i§zz%Æ™
YŠ ZZ »]Y Z Œ
X •D™
: •'gßzŠÅG Û ž•ëë~[ ZŽ
gzZ"7yWŒ
3Š ÌÆ| 7
c žì Cƒ~½Å{)zh kgŠÆu 0
?c Û ž 6 ó óÅ VL L ( i)
yWŒ
Xì CYðZ™ÌwgzZì @
Y
 vZ wÎgž 6 ó óÅ™f L L ( ii)
Ãí ?ž ¹ÃÅvZ ègŠ&0vZ†]|ä ~
 \ WXì Zƒ wi *
~ Û Â6\ WèÑq Vî‹Ã\W~ Hž ¹ä VrQX î ‹™| 7yWŒ
yWŒ Û
Û …õ)Xƒ@
( 20m ]Y Z Œ Ð}uzŠ~c
™Iú Ûä
â•
 gŠ Ìb§Ë*
X 7„ ™wú6Vz½Ã]gßkZ
Xì ÅïwÅ]gß~uzŠ²ì ÅZ
 Zzw¦ÑÅ]gß«Ð~zŠyS
! õÑ{ zž 'tÃk Q ñ YÅt ‚Æ}uzŠ]z ˆŽ Åu 0 Û ž •³tÐ ] !
y WŒ ~g ø
 g ™ì ½zV
X 7„
gzZ"7u 0
Å™fÉ 7Å Vz ½]gßÅG Û ~ ]Y Z Œ
yWŒ Û Àž•ë ë[Z
Û ÔY fyQŠ Z®ÒZ~Àžì @
Žì Cƒ Å¥gzZY Z Œ Zžìt?Š ÅkZXì Cƒ
C{@xÂq
Y 2006 s6Z û3ü Üægè Zâ Z
]ߌÃè7ÆyQ ÂVƒ Ìx Zú}uzŠX • … Y „¬Ã"7Ð j§9Ãu 0 Û
yWŒ
Xì @ è gzZ
ƒLŒ
ž• BëgzZ • _7Ð +
 Å Vz ½Âëž}t¤
Zá Zz "7~ À6kZ
Ð+
XÐVƒF Û KZ Ìvß
 Åä¯4Ã]Y Z Œ
?Åk Qgz Z u 0
³j§Æ½Åh Û V; }gøž• ë ë~ [ ZŽÆ kZ
yWŒ
†§q
w¦ÑÅÀÐ+ Û ÀX •szcgzZ
 Z®7szcÐ}ug¦»½~]Y Z Œ
7
X Ïá$
ävZ¶g£ZÕ?]|?Šq
ZÅi ZŽÆ¦Z D
aÆyWŒ
Û ]Y Z Œ
Û -2
: ìt§Zz{zX c Û Æ™ ¦ÃVÍßÌŠpä ~
‹yWŒ  vZwÎgžÅ™ft
Û ( 1/3 ) ðäq
ˆ yWŒ Z à ?~ X îYƒ ¦ƒ
 ž cÛ ÃVÍß ä g— L L
â•
 g—X ‰ƒ¸ äƒ ¦Ž X ÇVî‹
äö ×# Ö] çø âö ØûÎö >gÎgzZ ñÑp= ~
&~ž ¹ÐVzuzŠä ! ôq Z ‰ áp=g0 Û ]zˆ ‚ºuø]ø
ZQX ðâ •
Ù !
C ~ ZQa ÏS ì Zƒ c
 g—Q X ‰ƒ 4ZŠg0 W¬ã •WðÃtž Vƒ
Û ðäq
ÍÂÇVî ‹ˆyWŒ Zà ?ž å ¹Ð ?ä ~ž cÛ gzZ ñÑp=
â•
Û …õ)Xì'
( 20m ]Y Z Œ Z'
 Û ðäq
ƈyWŒ Z >gÎtß
u kS èYì &ÀwÑ+Z ЧZz kS »vZ¶g ~â å£Z Õ?]|
Ðg
Û ðäq
ÆyWŒ Z~[ Z NÆmÜ Z {gΪ¬q Ö Qž å Š
ZÃ# Ha kZ q ½Z {zžì ãZz
uÃx ÈZz¦Z D
q ½Z§{ÅÑ{gÃè~g aÆ]Y Z Œ
Û Àzz%X ñY~Š½Åäƒ'
Z'

Xì tg ÖZ ìkªÂ*
™kª6x ÈZz
x¯ÐkSžì c Ãq
Z™g Ñt{Z Û ÀävZ¶gr
Z »]Y Z Œ  ™£ZÕ?]| -3
Xì @ Ñ›tØ»"7Ði§Í"Ãu 0
Yc
Û Àzz%…Z
x¥w¦ÑÅ]Y Z Œ  p7gï ZÐ}Z
ÃkS …ž•ë ë
Y 2006 s6Z û4ü Üægè Zâ Z
£Zæg *  gŠ *
Ññ]|X 7„ ¯=g fÃ^ aÆä™ÝqÃ}Z
Y* Ãk Q Âì ^
Y*
žˆƒ
: ž cÛk
â•  kKZB‚ÆvZ¶g~â å*
’~; Ññ~ŸÆ#ZŠ ~ävZ¶g„{ 
ó Xó ì ^ Šp{zƒÝq qzæ*
Y* 
=g&ží çL'RŽ "Z °L L
Ãt Ì~ k Qƒ ˆÅÂÆ™¦Z D
ÃVÍßÐ=g fÆk Qžì {Z ŽŠ ~ÀÂ:gz
ÑŠtØ»ä™x¥<
Xì YYc  z]§Å ~
 vZwÎg
: !ZiS »k QgzZ.ßÅkg Z=ZíY ëÑZ¥ ZŠ
~ 6/77•ò :ÆY 2004 ~Z 19 Ð Y ëÑZgZŠÆyMkg Z=ZíeY
: žì `gŠ
Û ŒÀaÆ(F
»]Y Z Œ ÅVÍß~]gßÅäƒà {Ї¢{gÃèL L
 g—‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰ èYì @
x Z™/ô] Z|Ð ~  g™Š ZZ
ƒ x¥„
X óì
ó "U *ƒ¦aÆk QgzZ * ‹yWŒ Û ÃevZèg
ðô «ËøÃø •ö àûÚôù èõ eø^’øÂô oûÊô köŠû×øqø Ùø^Îø äö ßûÂø äö ×# Ö] oø•ô…ø pùô …ô‚ûíöÖû] áô ‚ônû Ãô ‰ø oûeô]ø àûÂø
ðø «qø ]ƒø]ô ^ßønû ×øÂø ].†ø Ïûm$ p1 …ô^Îøæø pùô †ôÃø Öû] àøÚôù ˜õÃû føeô †ö jô jøŠûmø Üûãö –øÃû eø á$ ]øæø àømû†ôqô^ãø ÛöÖû]
äö ×# Ö] o×$ ‘ø äô ×# Ö] Ùöçû ‰ö…ø Ýø^Îø ^Û$ ×øÊø !^ßønû ×øÂø Ýø^ÏøÊø Üø ×$ ‰øæø äô nû ×øÂø äö ×#Ö] o×$ ‘ø äô ×# Ö] Ùöçû ‰ö…ø
oÖF]ô ÄöÛôjøŠûÞø ^ßø×ûÎö áøçû Ãö ßø’ûiø ÜûjößûÒö ^Úø Ùø^Îø Ü$ $ö Üø ×$ ŠøÊø pû…ô^ÏøÖû] køÓø‰ø Üø ×$ ‰øæø äô nû ×øÂø
oûŠôËûÞø †ø fô‘û]ø áû]ø lö†û Úô ]ö àûÚø oûjôÚ$ ]ö àûÚô ØøÃø qø pû„ô$Ö] äô ×# Öô ‚öÛûvøÖû]ø Ùø^ÏøÊø äô ×# Ö] hô^jøÒô
D Ìm†• éçFÓŽÚE !Üû ãö Ãø Úø
tÅX´~®
 )q ñ g}
Z Å+ ̀'Y 7~• ë ~ G1Z ]| L L
ZgzZ¸ìg™Ù7 ,=g fÆ}uzŠ q
q ZÐzz Å;Åk]ž ¶ª
q
Û t ‚}gø~g ‡
 vZwÎgž¸ìg| 7yWŒ
}gøgzZ ñÑp= ~
 \ WX ‰ƒ lñ{ ~g‡ Âñƒ} 9™ W\ WZ
~  X ‰ƒ} 9k0
Š [ ZŽ ä VÍß ?¸ ìg™ H ? Y7 Q Hxsä
ÍÃ[ Â ÅvZ ëž c
Y 2006 s6Z û5ü Üægè Zâ Z
Ö Q ~÷ä T• aÆvZ =°x Ó c
~# Û ä~
â•  \ WX¸ìg
ó Xó VÅgB‚ÆyQÃ\ WLZ~ž Š Š¬=žñ¯vß,Z
c
q ½Z a Æ G Û » evZ èg x Z™/ô] Z|Ð u 0
 yWŒ u kZ
g
U
X Zƒ"
Û Â: äY ëÑZgZŠÆkgZ=Zíž•ë ë
Æ䃙f]gzgzZ½]gzÆ]Y Z Œ
~uzŠ ?7c
¶ðƒ¦Z D
aÆq ½ZgÃè~g
už 3gÃ7Ã]! Û yxgŠ
kS „:gzZ Ht•
ôZb§kZgzZ¸ DgZ ¦
~K]‡zZ rg à LZevZ èg/ôžì ëZÐzz kS ] !

ˆÅ¦Z DaÆ ]zˆ™f ]gzgzZ™fž7"
U u ÌËgzZ¸ D Y µŠ lŠp
tÐ g
U
" 
æZ DaÆä™"
U Û {z¤
¬æ CZÃY ëÑZgZŠÆkg Z=Zí¶™f ]gz]Y Z Œ Z Z®Xƒ
ž•` C6 Û Àzz%èY ǃ *
z QëèÑqì Cƒ —gzZ (Ì]gßÅ]zˆ~]Y Z Œ ™
U
Xì ÝqÑ[ò :»kgZ=Zí%K" zŠyS Xì 7(Z§Zz%Z
ÃVÂ!
Û]
YwŠ •ÆyWŒ
: j§^ è Y ZŒ
Û
ˆ µÐ i úÌ{z´Æ i úLL{z ÂVƒ ~g‡iZŠp¤
Z ¿z x â ZÆK -1
X ,Š ‹™| 7Ði Z0
ZiZ qÃgzŠq
ZÃVÍß
X BZð7ÐyQ ÂVƒñW~g ‡y¶ðÃL -2
)~uzŠ »¯ yz {zì ]gz¢Å VÐ b§kS q
~] Š 4
Æyx™~g ‡X -3
X N ‹u 0 Û ÃVÍߊŽñˆÆi ú%ÆnË™ Y
yWŒ
Y 2007 Þâ û1ü Üægè Zâ Z

bz Ziä Z6¼ 6¼X ]C


Ù r#
Öè w
ûr Ññ]| ü
 ™u Zß Z†?ËZ e *
ššš
] ! Û ·_ » y*kS { zžì lg Z ¦
Ž gz Z N â • Ð Y ë S z DèI Z : ^ â
6] !
K ZvZ Y ¶ Û „0
Z6ä Wt ‚Æ hëX N â • ¶Å k Q ñ WÃß
! Üõnû ×ô Âø Üõ×ûÂô pûƒô Øùô Òö Ñøçû Êøæø XÐ, ™:g ZÜS
^ßøÖô^ÛøÂû ]ø lô ^Fnùô ‰ø àûÚô æø ^ ßøŠôËöÞû]ø …ôæû †ö •ö àûÚô äô ×# Ö^ eô ƒöçû Ãö Þø ^n÷ ×ôù ’øÚö æ$ ]‚÷Úô ^uø äô ×# Ö] ÜôŠûeô
Ù r#
: ?ìŠ Z% HÐ ]C Öè w
sfzgqÐ z ¥Åg Û ~³Æk Q Âì @
uz y WŒ ™ b ïÐ ]gúËŠ%ðÃZ

: ì @ ™ b ïÐ V ¤g
Yƒx Zw*
gz Z ~Š ZŠ Åk‚gz ZÐ k‚K Z -i
X Ð {)z ã *
XÐ e$Πƒ_ƒ ÌðËB‚Æ~ç -ii
öÎaÆ]gú -iii
XÐd
Æ C7 gz Z e K Z a Æ ]gúgz Z Ð ~ç Å D 7 gz Z d
 L Z a Æ Š% -iv
ÙØ
XÐC
Ö wà Z çlbN~ V/y ‚ Wc
X •ë # ]CÙ r#
Öè wÃ#
Ö wkS Å b ï
Ù r#
: µZñgz ZPÆ]C Öè w
Å]gúk Qgz ZÐ V â Å]gúk Q »Š%k Q[ R ÂH *
iÐ ]gúbZ ËäŠ%Ë
i äŠ%Z
]gúÐ ]ápH7Â* Ü z k Q¬¸gz Z Lg7„
 ì‰  g ™ *
™ b ïÐ e
ú â Ð äƒ kC]g ZwÅŸŽƒbq~ Ö
Z Àq
g ! ƒbq š { Zpƒ Z¢B; 6ŸÆ
(Z c
Xì ¬¸ Ì» k Q Âá Z eÃÐ ]á6{ TÑ ã zg0 á•1»]gú¤
Z Å]gúc ZXƒ:
Y 2007 Þâ û2ü Üægè Zâ Z
V â Å]gúk Q[ R Â1•1 » k Q cÎB; Ê%ËÐ ]áä ]gúˤ
c Z b§ÏS
X ì @ ™ b ïÊ%kS Ð egz Z
Yƒx Zw*
ã zg0 •1 c
ZÐ ]ác
¢ ¢B; Ð ]᪠q ) ¦ZzŠ c
* q ) Ð ]gúbZ
: ì ~g U u]o»]C
Wz g Ù r# Öè wÐ y S ÜZ eÃ6{ TÑ
àûÚø Üø ×$ ‰øæø äô nû ×øÂø äö ×# Ö] o×$ ‘ø äô ×# Ö] Ùöçû ‰ö…ø Ùø^Îø Ùø^Îø oÞôŸøçû íøÖû] oòô Þô^âø oûeô]ø àûÂø -i
DMMt ON” àߊÖ] ð¡Â]E^ãø jößûeôŸøæø ^ãø Ú% ]ö äü Öø Ø% vômø Üû Öø éõ ]*†ø Úû ] tô†û Êø oÖF]ô †ø ¿øÞ$
Z ) Å]gúËä T c
( ã zg0 Ûä~
â•  vZ wÎg• ë ã Ñp ã ; 1Z
X „g: w 'e gz Z V â Å]gúk QaÆk Q ¬ Šs§Å{ TÑ
kûÚø †ö uø éõ çø ãû •ø àû Úô ^ãø qô †û Êø oÖF]ô †ø ¿øÞø æû ]ø ^ãø Šø Úø Ÿø æû ]ø ^ãø ×øf$ Îø ]ƒø]ô ‚õaô ^røÚ% àûÂø -ii
DMM t O P ” àߊ Ö] ð¡Â ]E!^ãø jößûeô æø ^ãø Ú% ]ö äô nû ×øÂø
á•1 »]gúbZ ËŠ%Z
]áÃk Q c  ž• ëvZ¶g@W¹ @
} (
6Š%k Qe gz Z V â Å]gúk Q ÂAŠÃ{ TÑÅk QÐ ]ác
ñgÐ
X • CYƒx Zw
‹ønû ×øÊø éõ *]†ø Úû ^ eô Øöqö †$ Ö] o Þø‡ø ]ƒø]ô Ÿø^Îø àôŠø vøÖû]æø gô nùô ŠøÛöÖû] àôeû ‚ônû Ãô ‰ø àûÂø -iii
DM Mt O O ” àߊ Ö] ð¡Â ]E !^ ãø Ú$ ]ö Ÿøæø ^ãø jøßøeû] tøæ$ ˆø jøm$ áû]ø äü Öø
iÐ ]gúËòŠ WZ
*  • ë vZ¶g ~y Œgz ZvZ¶g "0G
X Y™7b ïÐ V â gz Z eÅ]gúk Q { z Âá™
éõ *]†ø Úû ^eô oÞF‡ø àûÛønû Êô †ô nû eø %̂ Ö] àôeû éøæø †û Âö æø àôÛFuû†$ Ö] ‚ôfû Âø àô eû èøÛø×ø‰ø oû eô]ø àûÂø -iv
DMM t O O ” àߊÖ] ð¡Â]E !]‚÷eø]ø ^ ãø jøßø eû] tøæ$ ˆø jøm$ áû]ø äü Öø xö ×ö’ûmøŸø
9
Â} ™ * iÐ ]gúË¿Ž • ëvZ é):X+gÛi0{ z²gz ZÝ°Z†0•1Z
X Y™7b ïLÐ eÅ]gúk Q { z
Ö wkSž Hy Ò Ð b§kS Ðtz Zi [ä Y •4ÃXkS Æ #
# Ö wÅ b ï
Y 2007 Þâ û3ü Üægè Zâ Z
i { zž ñƒ D ™ÃsÐ kS Ì{ zgz Zì q ) :
» a { zžÐ g ±Z kS É ì *  ÝZ »
y xgŠÆ]gúgz ZŠ%Ð Tì á
X ì Cƒ ì‡áb :
 |Šz ™ Ãa Æ) Ë]gúðÃZ
~ /Å Å  ž ÉÐ b§kS Ãáb
kS
k Q™0z b Y~ ù Æ a|Šz ™ ªz b
»a { zÐ b§kS gz Zì @ » k Q Âì Cö |Šz ™
 y$
à Zz “ z b
kS <Ñ Âì á
z b
» y$
Æ a z b
» ]gúZ
 Xì á
̄ !
» úz ›Å
Û zb
gz Z ì îŠg Z Œ » à Zz ä ö |Šz ™ Ãa ñƒ D ™g ±Z » áb
à Zz ä™úÅ y$
gz Z
Û x ZwÃq z•
X ¸x Zw6]gúk QŠp{ zž 6ì îŠg Z Œ Û z wß QÆ]gúk QŠp6a
ƒ<iÅk Q { z { Zp} ™ q ) Ð ]gúÌËŠ% ðÃZ
kS gz Zƒ bZ c  b§ÏS
QZ½Ð=g fÆ]gúÌÃ<b§ÅY Z b ZvŠgz Zì @ »]gú< Âñ YIÜÐ
ƒz b
ÅÏS ÝZgŠžì @
ƒ6( Sperm ) xæ°LÆWÆŠ%g Zæ zg ZŠ ÝZ ~ úÅ<pXì
» ]gú<gz Zì z b
ÝZžì {°‡gz Zì z b W~ŠŽ z <Ð úz ›
»<Wèa X ì @
‰ K ™f 6z Qgz Z ǃg Ñy$ » ]gúW » Š% Z®ì @
z b 0 Û zb
g ZŒ » ÝZ Špz b
» z b
Æ
Ï ñ 0 Û zb
gZŒ »Š%]gúb§ÏS å c
0 Û zb
gZŒ » ]gú^ ‰ . _Æ } °‡Æ ®
 Ÿg
Û z wß Q L ZÆ k Q6Š%ž 6Ð , Ix Zw q z•
q z• Û z wß QÆ k Qgz Z Š% { z 6]gúgz Z
Z pX • Dƒ x Zw
{ Â, Ix Zw~ : WÐ zz Å a ¬ ~ç V x¤
z -Z Âgz Z x  ã Z0
D
IGk!
Xì Š 3g ö-45 Ð # Ö wkªsè ÜÃmÆ~çV xakS ñ Y{g™ƒÃŸ »ËÚ
Ù rè#
{ zì xpÝZŽ ~ ]C
pì áb Ö w._Æä Â[ÅY •n¾
Ã]gú~ „ V ⊠ðZ’Z pƒ Š
IÜžì YƒèYì g ZØ™ * Ù Ãáb
™x¥~ w qC 
èa pì ú { zì xpÝZŽ ~q~^‰ƒ Š ƒŽ ‚îªGÒ‘% ñƒx¥Ì¼
0‹!»úžŽÃ^akS ì ¹ *
E
ì‡Æúì µñ»úªîE Ñ~ ‚Ãú
Â* Ù Ãq ¸zÆáb
™‚~ w qC èa b§ÏS Š
c Û:
Š} Šg Z Œ »q„Ã^Æ™x £
Š™x £ ì‡Æ áb
c
ÃkZ gz Z Š žŽ à q ) a kS ì
ì µñ » äƒ ì‡Æ áb
Y 2007 Þâ û4ü Üægè Zâ Z
XŠ Û:
Š} Šg Z Œ
c Ù r#
 »]C Öè w
Y •a kS ì c
W¬» b ïè#
Ö wÌ6q ) è¦ZzŠ ~ ]gúbZèa ~ g
uQ
 q )èa q ) è¦ZzŠž c
ì » o ôZ x £gz Z • D àJ J (b§kS ÐWgz ZÃäÂ[ä
è ZzŠakS
HÍѬ„z Ì6y S ™ ¯ x £ ì‡Æq ) Ãq ) ¦
X å» q )Ž Š
: • ôÜ6y*kS 'g „Åsf ÅY •
: ì ~ë{Z•
è÷Ïønû Ïô uø oòö›ûçø Öû] çø âö |ö^Óøßùô Ö]æø ! ÜûÓöñö^ eø• xøÓøÞø^ Úø ]çû vöÓôßûiø øŸæø o ÖF^ Ãø iø äü Ööçû Îø ^ ßøÖø
Ýö¡øŠ$ Ö] äô nû ×øÂø Ùø^Îøæø àônû Ûônø Öû] Ô ô ×ûÛô eô åö çû eö ]ø oø ›ôæø ^Úø àô eûŸô û] o×øÂø Ýø†ö uø ]„øãFÖôæø
àûÚø Ýö¡øŠ$ Ö] äô nû ×øÂø Ùø ^Îøæø ^ãø jößøeû] Ÿøæø ^ãø Ú% ]ö äü Öø Ø% vôiø Üû Öø éõ *]†ø Úû ] tô†û Êø oÖF]ô †ø ¿ø$Þ àûÚø
áø]†ø ÛûÂô æø †ø ÛøÂö gö âø „ûÚø çø âö æø ^ãø jößøeû ] æø ^ãø Ú% ]ö äô nû ×øÂø kûÚø †ö uø éõ çø ãû Žøeô é÷*]†ø Úû ] ‹$ Ú$
æø •õ çû Ãö ŠûÚø àôeû ]æø èøŽøñô^Âø æø gõÃû Òø àôeû oùô eø]ö æø äô ×# Ö] ‚ôfû Âø àôeû †ôeô^ qø æø àônû ’ø vöÖû] àôeû
éô †ø âø ^’ø ÛöÖû] èöÚø †û uö ä́eô köfö%ûiø æø ýýý àønû Ãô eô ^j$ Ö] …ôçû `ö Ûû qøæø Œõ^f$ Âø àôeû]
‚õÖøæø èõ _ø‰ô ]çø eô èô n$ ñôˆû rö ×ûÖô gºfø‰ø äü Þ$]ô &ö nû uø àûÚô ^Ú÷ †ôùvøÚö …ø ^‘ø ^ÛøÞ$]ô ðö ½ûçø Öû]æø
Ýø†ö vûiø áû]ø Œö^nø Ïô Öû]æø ýýý ¡÷ÛöÒø^ Ûøãö ßûÚôù ‚õuô ]æø Øùô Òö o ÖF]ô Íö^–ø mö
çû Öø ^ãø $ÞŸôø éô …ø æû †ö –$ ×Öô kûvønû eô]ö àûÓô ³þÖF ‚ôÖøçø Öû] èô _ø‰ô]çø eô åü ðö ˆû qö ^ãø $ÞŸôø èöñøçû ›öçû ÛøÖû]
ýýý tô]æø ˆùô Ö] Õô †û iø æû ]ø Ùô]çø Úû Ÿø û] ðô ^ ßøÊø oÖF]ô p•# Ÿø ø äô nû ×øÂø kûÚø †ö uø
Üønû Îô ^öÊø Åô^ÛørôÖû] oÖø]ô oû–ô Ëûmö Xä$ÞŸôøæø ^ ßømûæø …ø ^ÛøÖô Åô^ Ûørô Öû^ Òø éõ çø ãû Žøeô ‹% ÛøÖû]æø
DNt ML R ” o Ã×m‡E !XäÚø ^ÏøÚø
: ì ~tZ@
göfø‰ø ðø ½ûçø Öû] á$ ]ø ^ßøÖøæø ýý ^ãø jößûeô æø ^ãø Ú% ]ö äô nû ×øÂø kûÚø †ö uø éõ *]†ø Úû ^eô oÞF‡ø àûÚø æø
†ö nû ’ô jøÊø ¡÷ÛöÒø ^Ûøãö ßûÚôù ‚õuô]æø Øùô Òö o ÖF]ô Íø ^–ømö o j# uø ‚ôÖøçø Öû] èô _ø‰ô]çø eô èô n$ ñôˆû rö Öû]
Åô^ jøÛûjô ‰ûŸô û]æø ‹ôÓûÃø Öû] o ×øÂø Ô ø Öô„FÒøæø ä́Âô æû †ö Êöæø ä́Öôçû ‘ö^ö Òø ^ãø Âö æû †ö Êöæø ^ãø Ööçû ‘ö ]ö
Y 2007 Þâ û5ü Üægè Zâ Z
ݺ†$ vøÚö ðö ½ûçø Öû]æø !èöñøçû ›öçû ÛøÖû] oø âô æø éô …ø æû †ö –$ Ö] Äô•ø çû Úø oû Êô Ÿ$]ô ݺ]†ø uø ðô ˆû röÖû^eô
o×FÂø kûÚø †ö uø éõ çø ãû Žøeô éº*]†ø Úû ] äü Š$ Ú$ àû Úø æø ýý ‚ôÖøçø ×ûÖô gºfø ‰ø äü Þ$]ô &önû uø àûÚô
Ýö^ Ïønö Êø ðô ½ûçø Öû] oÖø]ô Åõ]•ø gºfø ‰ø †ø ¿û$ßÖ]æø ‹$ ÛøÖû] á$ ]ø ^ßøÖø ýý ^ãø jô ßûeô æø ^ ãø Úôù ]ö
!½ô^nø jô uûŸô û] Äô•ø çû Úø oû Êô äü Úø ^ÏøÚø
: ì ~tÁ
ä́ñô^Ú$ àûÚô çø âö àûÚø ðö ˆû qö ‚öÖøçø Öû]ø åü †ö mû†ô Ïûiøæø èô n$ ñôˆû röÖû] göfø ‰ø ðø ½ûçø Öû] á$ ]ø ^ ßøÖø
gøfø‰ø á$ ¡ôøÊø äö ßûÚô çø âö àûÚø ðö ˆû qö ‚øÖøçø Öû] á$ ]ø ^ Ú$ ]ø ! ݺ]†ø uø ðô ˆû röÖû^eô Åö^jøÛûjô ‰ûŸô û]æø
‚öÖøçø Öû]æø àômû‚øÖô]çø Öû] àøÚô èô n$ ñôˆû rö×ûÖô gºfø ‰ø äü $Þ^ôÊø ðö ½ûçø Öû] çø âö æø •ºçû qöçû Úø èô n$ ñôˆû rö Öû]
‚õuô ]æø Øùô Òö oÖF]ô Íø ^–ømö o j# uø ‚ôÖøçø Öû] gô føŠøeô àômû‚øÖô]çø Öû] àø nû eø ]„øÒøæø èøÖø^vø Úø Ÿø
éº*]†ø Úû ] äö jûŠ$ Ú$ àûÚø æø ýýýý èõ Þø¡øÊö àöeû ]æø áõ¡øÊö àöeû ] Ùö ^Ïømö ¡÷ÛöÒø ^Ûøãö ßûÚôù
èô Úø †û vöÖû] lô^fø $û]ô oûÊô ðô ½ûçø Öû] oÖø]ô èønø Âô ]‚$ Ö] hø^ fø‰ûŸø û] á$ ]ø áö^nø eø éõ çø ãû Žøeô
!^ ãø iô^fø$û]ô oû Êô ðô ½ûçø Öû^ Òø

: ì ~k;Zì
‹ùô ÛøÖû^ eô èô Úø †û vöÖû] lôçû fö$öæø ‚ôÖøçø ×ûÖô gö føŠ$ Ö]ø ! ðö ½ûçø Öû] çø âö èø×$ Ãô Öû] á$ ]ø hö]çø rø Öû]æø
•õ çû Ãö ŠûÚø àôeû ]æø †ø Ûø Âö Ùöçû Îø ^ßøÖöçû Îø æø ýý ðô ½ûçø Öû] ]„øãFÖô ^f÷ fø ‰ø ä́Þôçû ÓøÖô Ÿ$ ]ô ‹ønû Öø
èøŽøñô^Âø æø o eø]öæø †õeô^ qøæø àônû ’øvöÖû] àôeû áø]†ø ÛûÂô æø xùô ‘øŸø û ] o Êô Œõ^f$ Âø àôeû ]æø
Œõæ. ^›øæø oû Âô ]‡ø æû Ÿø û]æø oûÃô íûß$ Ö]æø oûfôÃû Ž$ Ö]æø pû†ô’û føÖû^Òø àønû Ãô eô^j$ Ö] …ôçû ãö Ûû qøæø
pû…ôçû %$ Ö]æø …õ^Šømø àôeû áø^ Ûønû ×ø‰öæø gô n$ ŠøÛöÖû] àôeû ‚ônû Ãô ‰øæø ‚õâô ^ røÚö æø ðõ ^_øÂø æø
ä́Þôçû Òø o ×FÂø ‚õñô]‡ø Ìõ‘ûæø ðö ^ ÇøÖû]ô äô nû Êô ^ß$ n$ eø ‚ûÎøæø ýý äô mûçø âû ]…ø àôeû Ñø^vø‰û]ôæø
¡÷ÛöÒø ^Ûøãö ßûÚôù Øùõ Òö oÖF]ô ‚ôÖøçø Öû] èô Êø^ •ø]ôæø èô n$ ñôˆû rö Öû] &ø mû‚ôuø á$ ]ø †ø ãø ¾øæø ^/ ›ûæø
èô ×$ Ãô Öû] èô ÛøÓû vôÖô ^Þ÷^nø eø åü †ø Òøƒø îønû Ž$ Ö] á$ ]ø Ÿ$]ô Øônû Öô‚$ Ö] Ýô^Ûøiø oûÊô äô nû Öø]ô tö^ jøvûmøŸø
Y 2007 Þâ û6ü Üægè Zâ Z
èô n$ ñôˆû rö×ûÖùô ^ f÷fø‰ø äü Þöçû Òø ðô ½ûçø Öû] ]„øãFeô èô Úø †û vöÖû] lô çû fö$ö oûÊô èøÛøÓûvôÖû] á$ ]ø oû ßôÃû mø
àøÚô ‚$ eö¡øÊø Øø ’øËøÞû] áô]ô çø âö æø ¡÷ÛöÒø ^Ûø ãö ßûÚôù Øùõ Òö o ÖF]ô Íô^–ø ÛöÖû] ‚ôÖøçø Öû] èô _ø‰ô]çø eô
ÜûÖø Ÿ$]ôæø ‚ôÖøçø Öû] o Öø]ô äü ÏöÏ% vøiø tö^jøvûmøŸø ½ø¡øjô ìûŸô û] á$ ]ø oËFíûmøŸøæø ðõ ^ Úø ½ô¡øjôìû ]
ýý åü æ* ˆû qö kûßøÛ$ –øjøÊø äü Êö¡øìô ÄöÎô ]çø Öû]æø Ðõ×$ Ãø Úö †ô nû Æø ðô ½ûçø eô èöÚø †û vöÖû] kôfö %ûiø
oÊô †ø Òøƒø äü Þ$ ]ø Ìø ‰öçû mö oûeô]ø àûÂø kömû]*…ø Ü$ $ö ýý éõ çø ãû Žøeô éº]*†ø Úû ] äö jûŠ$ Ú$ àûÚø æø
àûÂø kûÞø^Òø kûÖø^ Îøæø ^ãø qôæû ‡ø àøeû]ô kû×øf$ Îø éö*]†ø Úû ] Ùø^Îø Ô ø Öô]ƒø ‚önû Ëô mö^ Úø oû Öô^ Úø Ÿø û ]
! èöÎø†û ËöÖû] kôÃø Îø æø ^ãø Îø‚$ ‘øçû Öøæø ^Ûøãö ßønû eø Ñö†$ ËømöŸø töæû $̂ Ö] ^ãø eø„$ Òø áû]ô éõ çø ãû •ø
: ì ~g Z âÑZgâ
†ô¿øß$ Ö]æø ‹ô Ûû×$ Ö]æø èô ×øfûÏöÖû] àøÚô äô nû Âô ]æø •ø æø ^ Þøˆôù Ö^eô |ô^Óøßôù Ö^ eô köfö%ûiø ^ÛøÒø ^Þø‚øßûÂô æø
^Þøˆùô Ö] o Öø]ô èºnø –ô ËûÚö ^Þøˆùô Ö] oøÂô ]æø •ø á$ Ÿôø Ô ø Öô]ƒøæø éõ çø ãû Žøeô Øôìô ]‚$ Ö] tô†ø ËøÖû] o Öø]ô
pû]ø lô^ Úø †ö vöÖû] Ñô^Ïøvûjô ‰û] oÊô Øö‘ûŸø û ] çø âö ‚öÖøçø Öû]æø ‚ôÖøçø Öû] oÖø]ô ˜õËûÚö ^Þøˆùô Ö]æø
èô ñøçû ›öçû ÛøÖû] Ý% ]öæø o%FÞû]ö kûÞø^Òø ]ƒø]ô äü ßöeû ]æø oû›ô]çø Öû] hö]ø Ÿ÷æ$ ]ø ‚ôÖøçø Öû] o ×øÂø Ýö†ö vûmø
èö×ønû fôÎø Ýö†ö vûjøÊø äô nû Êø†û ›ø oÖF]ô ‚ôÖøçø Öû] àøÚô p‚# Ãø jøiø Ü$ $ö ]†÷ Òøƒø áø^ Òø ]ƒø]ô ^ãø jößûeôæø
è÷n$ ñôˆû qö ^*ŽøÞû]ø ‚øÖøçø Öû] á$ Ÿôø éô *]†û ÛøÖû] o ×øÂø tôæû $̂ Ö] èö×ønû fôÎøæø tôæû $̂ Ö] o×øÂø éøœ†û ÛøÖû]
DR R”E !^Ûøãö ßønû eø ]•÷ ^vøiôù ]æø
X • ï Š [ ZŽ »VçZ ‹Zá Zz äƒ6kS ë[ Rì Å™f6z Qä ë] !
Ž

: nZ ‹Z ª
ä ?Ð b§kS ì á b Ù rè#
{ zì xŽ pÝZ ~ ]C Ö wžì ¹t ä ?
~k
ô¥Å äƒÕÆ áb ; Z ì ä vZ¶gx øè0ZèÑqì c
Š ¯ AÝZÃáb

X6Õž:ì @
ƒ6Ag Zæ »¬gz Zì Å
: • ˜vZ¶gx ø0Z
Y 2007 Þâ û7ü Üægè Zâ Z
lôçû fö$ö oû Êô èøÛøÓûvôÖû] á$ ]ø oûßô Ãû mø èô ×$ Ãô Öû] èô ÛøÓû vôÖô ^Þ÷^nø eø åü †ø Òøƒø îønû Ž$ Ö] á$ ]ø Ÿ$ ]ô
!‚ôÖøçø Öû] èô _ø‰ô]çø eô èô n$ ñôˆû rö×ûÖùô ^f÷ fø ‰ø äü Þöçû Òø ðô ½ûçø Öû] ]„øãF eô èô Úø †û vöÖû]
F»ÕŬX ÕÅAì q
A Zgz Z ÕŬì q
Zž• ë ë : [ ZŽ
q Z{ zì CƒÕÅAŽ pX ì @ ƒ6AÔ76kS ªZzg Zæ »¬gz Zì @ ƒ6¬Â
G+G
»ÕkS }¤ Z Xƒ w ÈZ » k Q c
ƒ „g Y ð0  ì @
Õ{ z Z Ü z Ï Q þ©B » AXì
ƒ‰
G B+G
X ǃ: Ìþ »A ƒ: „w ÈZ
©

zŠÃ]g „ÅvZ¶gx ø0Z


: ñ Y H± 5{g !
èô Úø †û vöÖû] lôçû fö $ö oû Êô èøÛøÓûvôÖû] á$ ]ø oûßô Ãû mø è×$ Ãô Öû] èô ÛøÓû vôÖô ^ Þ÷^nø eø åü †ø Òøƒø îønû Ž$ Ö] á$ ]ø
!‚ôÖøçø Öû] èô _ø‰ô]çø eô èô n$ ñôˆû rö×ûÖùô ^f÷ fø ‰ø äü Þöçû Òø ðô ½ûçø Öû] ]„øãFeô
ŽÐ ïz k QžìtŽ ì H™faÆä™y ÒÃÕÅAÃkS ätZ@èr
™
ìt Ýq » kS X ì : ÐôZzÆ a ïz { zžÐzz kS { zì Cƒ "
 »á b Ö w
U
#
WR { z Š Z%Ð ÕV Œ gz Z ì :
 » áb
{ zžÐ ÕkS Âì " Ö wŽ Ð ïzž
U
#
Å äƒ " Ö wÐ ïzž Ç ¶t È Z®Xì zz [Š Z%É ì @
U
# á6¬Ž 7
ƒA
Æïz ªƒwÈZ »zz [gzZÕV˜ž ǃt³»k S X ì : ïzžìtzz [
 »á b
ì 7ykZt V ˜ gzZ Ç ñY * Ù rè#
â A Å]C Ö wÃïz V; zƒ w ÈZ » “
: »á b

X ÇñY * Ö wÃkS V; z
â 7AÅ#
a kS ì Çz b
» kS Ð „¬ Âe Å kS èa ÂÆ™ïz Ð e KZ òŠ W†
U
X σ: " ]CÙ rè#
Ö wÐzz ÅïzÐ e Z®7w ÈZ » äƒ Za á b
~ k QÐ ïz
õäqû çø Öû] Øùô Òö àûÚô » V â K Z Âg
kSž7etgz Zì z b ÂÆ™ * ¤
iÐ V â KZ g Z b§ÏS
~ ]gúbZ V ; X σ: "
áb U
]CÙ r#
Öè wÌ~ kS Z®Xn 0z b
» kS V â Å
U
X σ" ]C٠r#
Ö w~ kS ì w ÈZ »
Y 2007 Þâ û8ü Üægè Zâ Z

: nZ ‹Z Zuz ™
1 ¯ AaÆqÃ^™™( µñ) îE
E
ìŠ 0‹! » úÃ^‰žì ¹6z Q ä ?
Ö wÃïz Ðzz ÅîE
E
7,ðÃ+Z ? Â~^gz Z ì Š
c
¯:
 »# b§ÏS
0‹!Æ áb
Xƒ D ™VY~ïz ÂD ™
ÛC
ä ëž 6²ì ŠŽ ñw ÈZ » ú~ Š•Ù Æ ¦Ñ^ž • ë ë : [ ZŽ
D ™,~ ïz ëÐzz kS ì 7ŠŽ ñw ÈZ »áb ÙC
~ ïzC Ù ì H ãZzÐ Vß V
Tì { z ~uz ™gz Zì w ÈZ » ä Y ñ 0 Ðzz Åk Q~ Tì ïz { z q
Æ áb Zž•
Xì ŠŽ ñЬáb
èY7ŠŽ ñw ÈZt ~

: nZ ‹Z ZŠ
u ä ?
ì HÐ ]gúbZÀ F» éõ ]*†ø Úû ^ eô ~ éõ *]†ø Úû ^eô o ÞF‡ø àûÚø p Ö Z Æ g
 c
d á Ã]gúC
ƒ<iKZ { z { Zpì ï• Ù gz Zì Ç{ zÉ ì 7{Å bZ ~ g
uèÑq
XƒbZ c ƒ<iÅ
ƒeK Z c
 ¥Š ¢
7„ Ù ™y â Çà éº]*†ø Úû ]ô ~ g
Š Z%]gúÅnC už• ë ë : [ ZŽ
x Zw6Š%k‚ ÅŠ% ªV â Å]gúk Q „ Dƒ b ï Â} ™ b ïÐ ]gúËŠ%èYì
Ö wh
# '× ðÃ~ k‚Ð kS Â} ™ q ) ¦ZzŠ c
} ™ q ) Ð ~ç K ZŠ%~ˆ ì CYƒ
Z b§ÏS X ñWÐ q ) ¦ZzŠ c
vZ f ç¤ Ö wk Q~ g
q ) Ž ì ™f » # u² CW7
Ö wÉ Ïñ W7#
Â# Ö wh
'× ~ ÇKZgz Z ã * Ð V â KZ g
KZ Åk QÐ kS Â} ™L$ 
X ì ŠŽ ñЬ
gz Z ež 6ì CƒG @
ÅkS ÌÐ k Qì Å™f ÕŽ à Zz áb
Ž ä Y •Q
Xì 7„ w ÈZ » ä Y ñ 0
ábÐzz Åïz~ y Sž•`™6z Që™f »V â
Y 2007 Þâ û9ü Üægè Zâ Z
 X µ zb
Z CZŠpŽ ì 쇄¬ á b
CZ ÌÉ ÂÔì z b Åd  ~É b§ÏS
G
G+
Za ábÐ ïzgz Z „g7` ZÅïzÐO~ þ©B L Z { z Âì ŠŽ ñЬá b
~ kS
X σ7" Ö w Â} ™ïzÐÉOZ®; g7w ÈZ »äƒ
U
#
C
ÂÇ} ™ïzÐ k‚ KZ Z Ù ØX _ƒ " Ð ïz ¦ZzŠ c
U K Z ~ ~ç
ïz á b
x ZwÐzz Å äƒ z b Ó gz Z Å k‚gz Z Ïñ Wáb
» k‚V 1 ‚ Å k Q ªV Ã Â~ k‚
Ù rè#
Å¿kS ~ k QèY σ 7x ZwÐzz Å]C Ö wgz Z áb
~ç K ZpÏN Yƒ
áb  vŠ º Ö!
~ ~ç Z X σµù áb Â7µŽ ì ŠŽ ñ„
ô Zß !  ZgÓ Z'
áb

~~çÐ ä™ïzÐ k‚ Âì ŠŽ ñЬ
Xì 7w ÈZ » äƒ Za áb
q iŠ zŠ V ˜ • D ™7 w V +Z ëž¾ ðä
Zžt ªì CWáb Z 6kS
g Zpè KZ ä ~ç ~ ([ R X Å/ÁÐ w ‚zŠ Kgq
Zgz Z Ú !
~(q ç zŠ Å ¿
Z • V c
Ù Ø~çg ZpèÐ áb
Xì CYƒx Zw6C à Zz äƒì‡Ð ® Š ö |Šz ™ CZÃÁÎ
 Ÿg Âc
ÝqÐ q ) ¦ZzŠgz Z q ) Z®ì 7„ ]áè.
Þ ‡` g Zpèžìt [ ZŽ » kS
ˆð0
áb  Ÿg ¡% Z Xì 7„ w ÈZÐ }u~ kS » áb
Ðzz Å® à Zz äƒ
Ù Ø~ç g Zpè{ zÐ kS gz Z
0 V â Å ~çg Zpè { zž σx ZwÐzz kS ~ (gz Z ˆƒx Zw6C
Xì 7s ¸ñ6ïz ¦ZzŠ c Ö w~ k‚ž•` C6z Qëtgz Z ˆ
ïzÐ ~ç#

: žÜ »cÅIâ
Ù rè#
Ð Tì CWÐ ( q ) ) ïz k QsÜ]C
w ÈZ » äƒ Za áb Ö w -1
Ù rè#
CW7]C Ö wÐ ä™ïzÐ V â gz Z e ÔÉ Ô k‚X ì ~ ]gúbZ sÜ (Z Xƒ
Xì 7w ÈZ »ä Yñ 0
ábÐzz Åïz~ y SèY
Ö wÅe V â Åk Q ÌÐ ïz ¦ZzŠÐ ]gúbZ~ g
kS ì ™f » # uèa -2
X • D ™tëÌ{ z Hx £ì‡ÆïzÃïz ¦ZzŠ™} Š ÝzÃä Â[ä Y •a
Y 2007 Þâ û 10 ü Üægè Zâ Z
Š% { z Ð e V â Å k Q N Y ñ 0
ïz ¦ZzŠ c ïzB‚Æ ]gúbZ n¾
ñ Y ð0
Xì {”ð ] !
âZX Y™7b ï

ïz¦ZzŠ c
? ǃ¬H~ äY ñ 0 ïzB‚ÆVñø
Zƒ s %ZÐÃñ •…~ ÔkSž• ëB‚Æ s
 ZÜ„¬ ] !

~zc Å&Å „ y Qgz Z wß QÆÃñ •ä ë Âw Í Zpì ] !
~(
ì N Zì
gtp¤
¬ Zñ{Š c
iÆ ] ÑqÆgz šÆ y QŽ ì ÅzÂ{Š c
i s§ÅUÆ o ôZ ä VrQQì Å
} g øa kS ì Г
 ̄ ! Ægz š} g ø² å
»Øi[ Ro ôZ { z ~ ] Ñq ñƒá$
á qgz Z ñ Y Hwú6pÆ ] ÑqÃs %Z
$z ÃÅ y Q ëž 7{Š Zg S ðà (R Zg ø ¯z •
b§ÏS Ì{ z h
•á Â @
7ôZz Ð ] Ñq‰} g ø ¤
Z Ã] Z|y Qžì w ì Zg øÉ , ™
X D ™y ÒÃX
žì ™ft ~X~ V ( u— ‚ä VrQ Z®¶o ôZèa Ãè7ÆÃñ •
x Zw6Š%k Q e V â Å]gúk Q} ™ïz ¦ZzŠ c
ïzÐ ]gúËðÃŽ ª éõ *]†ø Úû ^eô oÞF‡ø àûÚø
gz ZXƒxøÅŠ% c
ƒ bZ { z { Zpì 1Š Z%Ã]gúÌðÃÉ 7]gúbZÐ éº]*†ø Úû ]ôX • CYƒ
x ÓÅk‚gz Zì CY Wáb
ÅkS ~ k‚ Âì @  òŠ Wž• ë { z
™ q ) Ð k‚ K Z Z
6kS V 1 ‚ ÅŠ%~³gz Z • CY 0 z b
Ì»Š%kS ƒ » k Qèa V H±
 { z Z®• z b
Yƒ‡ Ãb ï »kSB‚Æ~çK Zgz Z• CYƒx ZwaÆå
Xì @
ì C Y 0z b ™ïz ¦ZzŠ c
» kS { z Âì @  Š%ž• ë { z b§ÏS
ïzÐÉ KZ Z
Ù ØL Zgz Zì CYÇÅd
Xì CYƒx Zw6C Æk QÉÅk QÐi§kS gz Z
iÐ k‚KZ ¿Žžìt y*»XÐ, ™™fÐWëg U
Æ™ * Wz ] c
ZzgŽgz Z
¡{ zÃy S ì CYƒx ZwÌ~çÅk QB‚Æk‚Åk Q6k Q
6gîÆG @
X •f
t X • ï Š ¬» „ ïz ÌÃïz ¦ZzŠ Ì~ xø•Æ‚ ŸÆ o ôZ { zQ
] !
Y 2007 Þâ û 11ü Üægè Zâ Z
sfzgq
: ì V ÈÐ ] × b
áû]ô éõ çø ãû •ø àûÚô áø^ Òø kûÖø^Îøæø ^ãø qôæû ‡ø àøeû] kô×øf$ Îø éº]*†ø Úû ]ô V Ìø ‰öçû möçû eö ]ø Ùø^Îø -i
!èöÎø†û ËöÖû] kôÃø Îøæø ^ãø Îø‚$ ‘øçû Öøæø ^Ûøãö ßønû eø Ñö†$ ËømöŸø töæû $̂ Ö] ^ãø eø„$ Òø
٠ؤ
]gúC Zì HÐ ]á (Zž ¹gz Z 1•1 » d
 öÎL Z ä ]gú
Z gz Z Ï ñ Y Å: & ¸y xgŠ Æ y Q Â ñ C N
& ¸ Â ñ C C¤ ÑÃ
X σ µZz
gz Z Š 7B; 6űРt1VQaÆä › Ã~ç KZÃ] Zg -ii
7B; 6k‚ c
Š
[ RX ‰ƒx ZwaÆå 6}uz ™q
Z]gúzŠ%{ z [ R ÂZ¢B; 6k QÐ ]á™™~ç
( g- i ©) X } Š t :Ã~çKZžì xi Ñ6Š%gz Zì 7Åäƒ ^
Y]gßðÃ
Ù ØL Z ]gú{ z [ R Â c
6C Š w Z eB; Ð {
$6V â $ÎK Z ä Æ±Ë -iii
H (ZB‚ÆƱöÎä V â $Τ Ë ƒ 7w 'Ð ]gßË[ RX ˆƒ x ZwÇ !
Zgz Z $
( g- i ©)Xì ¬¸ ÌA

Ù r è#
]C Ö wZ Û z wßQÆC
 ñ÷ðÃB‚ÆO† q z• Ù ØL Z ~ç -iv
åå 60
z { kS L Z ~çt ~ V Âgßy S ƒ H[ ‚g S » ÷Æ nkS äO c
Æ™
Ù Vƒ ‰ƒ ~ ua wÈ{ ZpVƒK· ZŠ ä Ëw dZt { Zpì CYƒ x ZwaÆ
~ w qC
*
( {b Z
Ò)Xì ¬q
Ð ïz~xøž•` ™ ãZz6z Qëž 6• ë ë
„w ÈZ » äƒ Za Æáb
XÐ ïz ¦ZzŠ:gz ZÐ ïz: σ: „ "
U
]CÙ r#
Öè w~ y S Z®ì 7
ƒ KZ { z { ZpÐ e Å ~ç K Z c
c Zžì Mt …~ g U
k‚ K Z ¿ðä Wp
Xì CYƒx Zw6k Q Ì~çÅk Q ÂÆ™ *
iƒ$Î
ä́iô *]†ø Úû ] Ýùô ^öeô †ø rø Êø àûÛønû Êô Ùø^Îø äö ßûÂø äö ×# Ö] oø•ô …ø àônû ’øvöÖû] àôeû áø]†ø ÛûÂô àûÂø -i
Y 2007 Þâ û 12 ü Üægè Zâ Z
DàߊÖ] ð¡Â]E !äô nû ×øÂø ^jøÚø †ö uø
} ™ * Ð k‚ K Z ¿Ž • ëÅvZ èg a0y Z/]|
iz ~g »$
X • CYƒx ZwV âzŠ ~çÅk Qgz Z k‚Åk Q6k Q
Ý$ ]ö hø^‘ø]ø äü $Þ]ô Ùø^Îø ¡÷qö…ø á$ ]ø äü ¿öËûÖøæø ä́Ïô mû†ô›ø àûÚô ä́Ãô Úô ^qø oûÊô p% …ôçû %$Ö] †ø Òøƒø -ii
lû‚øÖøæø áû]ø ‚øÃû eø Ô ø ÖôƒFæø Ô ø iö]*†ø Úû ] Ô ø nû ×øÂø kûÚø †ö uø Œõ^f$ Âø àöeû ] äö Öø Ùø^ÏøÊø ä́iô]*†ø Úû ]
DMMt OO ” àߊÖ] ð¡Â]E ! Ùô^qø†ùô Ö] Èø×øfûÚø Èø×øeø Üûãö ×% Òö •õ Ÿøæû ]ø èøÃø fû ‰ø äö ßûÚô
k‚KZ { zž c ZžìgÃèÐ ~g Ny ç ì Y~ ~g ]Z ì
C™ Wä ¿q
~g vž ¹ä ¿vZ èg k„0vZ †]|Ð kS X ì ´™ *

Ü z k Qrt X ì ˆƒ x Zw6?~ç
] ‚Ð ~ç k QÆ ¿k Q² Zƒ ‰
X ¸` Vú  Ž¸Æ±
 •ƒ
!Ýö†ö vûiø Ÿø ^ ãø eô oÞF‡ø ]ƒø]ô žì w ®Ìt Ð ¿vZ èg k„0vZ†]|p¤
Z
Æ} °‡kS pX Cƒ 7x Zw6k Q ~ç Åk Q ÂÆ™ * iÐ k‚ K Z ¿ðà Dp…^íeE
-4$
X Çñ YHg (ZÃw ¸á Zz # Ö wÆy S ì Cƒß F 6÷ E
GÃxøž•
^jøÚø †ö uø Ÿø ^Îø ä́iô *]†ø Úû ] Ýùô ]ö o×FÂø ÄøÎø æø Øõqö …ø oû Êô oû fôÃû Ž$ Ö] †ô Úô ^ Âø æø Üø nû âô ]†ø eû]ô àûÂø -iii
DM M t OM ” àߊÖ] ð¡Â]E !^Ûøâö ^jø×ûÒô äô nû ×øÂø
9 -š^I
iÐ k‚ K Z ¿Ž ¸ ë vZ é):X+g öE
k Q6k QÆ™ * %¬gz Z •• Z' Z
X • CYƒx ZwV âzŠ k‚gz Z ~çÅ
^ãø jô ßûeô æû ]ø ä́iô*]†ø Úû ] Ýùô ^öeô غqö…ø o ÞF‡ø ]ƒø]ô Ùö çû Ïömø ð÷ ^_øÂø köÃû Ûô‰ø sõmû†ø qö àôeû] àôÂø -iv
DM Mt O O ” àߊ Ö] ð¡Â ]E !^Ã÷ nû Ûôqø äô nû ×øÂø ^jøÚø †ö uø
Û t ÃvZ¶g Y «ä ~ • ëvZ¶g ó̀è0Z
K Z ¿Žž ‹ ñƒ D â •
Xì CYƒx ZwÌ~çB‚Æe gz Z k‚ Â} ™ *
iÐ eÅ ~çc
k‚
Y 2007 Þâ û 13ü Üægè Zâ Z

: ?ìzz HÅäƒx ZwÆ~ç~]gß{gÃè


Ù rè#
ÂÅ]C Ö wèa Xì ðƒx ZwÐzz ¾~ç ~ ]gßgÃèžìt 9 Š [ R

k±ÃkS ä <Ñžt { zgz Z ì CY {gzz „ q
Z sÜk0
} g ø Z®7öR¼ ~ kS
Ö wkS ä kS Z
7p Ò » # Ù ØV âzŠ e gz Z V â Å<iXì Hx Zw6gîÆ
 X ‰x Zw6C
Š™x Zw6kS Ã<iK Z ÅkSžÅ m?Zwt aÆkS ä <Ñ Â3g
X c
H7kªÃïz ¦ZzŠ c
ïzB‚Æ Vñø}uz ™6kS Z®ì kª½ ܬtèa
ÂÆ™¼ Ð ~ ïz ¦ZzŠ c
ïzB‚Æ É K Z c Za kS YY
V â pKZvZ f ç¿ðä
U
X σ: " ]C٠r#
Öè wÐ y S p• x »Æ{ k
Jtp ¤
Z
E
Ö w~ e $Îgz Z k‚ : nZ ‹Z
Å
U
" ÑŠ Âðƒ Zw6p
Ð ú3 Z ª g: w ì » #
Xƒ ZwÌ6p Ö w~ V â gz Z epÉž Zƒ
g: p Ò»#
٠ت*
6~çÅkZžì QZwÃC i>%Šp~ e $Îgz Z k‚žìt[ ZŽ »kS
X 7Ã>%ì QÃ}uz ™ Zw6ä™L$
Ð V â gz Zɲì CYƒx Zw
ïz ¦ZzŠa kS ì 7„ w ÈZ » äƒ Za Æáb
Ð ïz~ Vñøèa : Ò
» ï» ä <ÑŽ Zw{ z , i Z { z ´X σ: "
ì ¿g6e \z R è& ~ ]C
U Ù rè#
Ö wÐ
Xì s ÜÌÆÜz =*
™~g Y6e
» ³*
ÃkZ

è q
: x¯Ý
V â Å]gúk Q ÂÆ™ïz ¦ZzŠ c
b ïLÐ e c ZŠ% -1
ïzÐ ]gúbZ ˤ
X Y™7
Zgz Z X Y™7b ï LÐ à ‚ ËKZ ÂÆ™ q ) ¦ZzŠÐ k‚ K Z¤
¤ ZŠ% -2
Xì CYƒx Zw6kS Ì~çÅkS 6gîÆZwB‚B‚ƬkS ÂÆ™ *
iÐ k Q
Y 2007 Þâ û 14 ü Üægè Zâ Z
% Z Y™7b ï LÐ V â ÅÉ { z Âá™ q ) ¦ZzŠ c ZŠ% -3
q ) Ð É K Z¤
X Çìg ¹ ! É
b ï »d
Æ Zw ÂÆ™L$ ƒ K Z Å ( Š% ) k Q { z { ZpÐ e Å ~ç K Z¤
ƒ $Î c ZŠ% -4
X Ïñ Yƒx Zw6k Q ~çÅk Q6gî
X ǃ7‡ Ãb ï »\ ! wß ðÃÐ V â K Z g
V â Æk Q ÂÆ™• -5
öΤ
X ǃ7‡ Ãb ï CZ »]gúk Q Âñ Yƒ_CÐ d Z ]gú -6
6k Q ~ç Åk QÐ kS ƒ Zƒ >% » q ) ¦ZzŠ sÜÐ e c ZŠ% -7
k‚ KZ¤
X σ7x Zw
EEÅ
| 1424 ç«‹. Z# û1ü Üæg ZâZ

Ö }
~#  ™g ZuZËZ e
År
wçVW[ZŽ
/
ûr Ññ]| ü
 ™uZß Z†?ËZ e *
ŠŽñÌr
 ™g ZuZ ËZe ~ T~ d Z ÅY 2002cŠB9~gƒÑX G
½q é5Ò}!z ZæqvZ p
q L ¹y ZgzŠÆk
 ™gZuZ ËZ e Lž
Z r  Ü z ñZ⸠` ™k
 ™ò ÂˆÆ ‰
½KZ ä r ½gzZ¸
» yÎ 0 ‡ÔwD Z ÔãæèÑq • g »zcÆ ãæ *
gzZ WZZ Y ~uzŠ • ðZæÆ w D Z +
Ññ+ Y
7 ðÌKZt ‚Æ r  ™g Zu Z ËZeˆÆk
 ™ò ˆä r   ™ò ˆ ó Xó å³#
½År
 ™g ZuZËZe~] ÑqXgzZ~©:TX ó óVƒ7g »zc» ãæ*
är L ¹ñƒD™
Ññ~Lž
a kZ å ; gƒg Ö Z » ] Y Z'
åÐ ãæ *
ÑñÐ , ™™f Ð ,ÐWëž 6Ð y Z¾ p ÖZt
 ™g Zu Z ËZ e6gîO ~ óÜ
År ó æ § Zâ Z L)
L xâ Æ ~g†ä V xŠú* ]
ÑñzÆh 6æeY
™ƒg ZÜ Ðòãæ £Z @*
Ññ}ZÆ ] c ò Z •]|ž –gz Z ÅĤ
Zzg Å y Z dY ›Æ: 
™hZzùÐq
?•M ò Z •]|ÃLZr
’Å:  ™( g Zu Z ) ËZ e
:Z •]|~y „Š ZiWëLG  ™gZuZËZ e ~ó ót x
& ’ä r Ð L LÆ~gz•
Û ~ [ ZŽÆkZ
: •˜Ôc Û Ã ò Š Zi WxæZ1Z*
Šg Z Œ Ññ7à ò ãæ* ÑñdYÝZÆò
E
]|~ KÆ+Š î0E ’gzZ6¢ÄÜ q Êy ~Š Zi WëLG
0Ò‘z Y § Zq & ’wq¾L L
X ó¸
ó Šò ZiW*
Ññ7ò ãæ* ò Z•
ÑñdYÝZÆ:
: •˜ 2
z kgŠ ~ È - Š x‰Zg ZŠ gz Z íz m]Z gz Z qgz z@i L L
y Z ~ y ZyÆ ög D
]g @
~ (¹ q
Zq }÷t gz Z ðƒÝqà ò ã æ *
Š 4 ÑñwÅdYÆ
X ó ó¶t
EEÅ
| 1424 ç«‹. Z# û2ü Üæg ZâZ

à ò ãæ*
ÑñDƒgz$„Ä {z{ZpÐbÑŠµc
ÐyDg8LZ {zžSgJÏZ•]!
»bÑŠë! Ð}uaÆ]m ZÆ} úŠ LZ {zZ  ZŠ'
 på“ ÿLE
&‡ÂB7dY» : ò Z•
X 7“  ZŠ'Þ ‡Ðg ±Z ÌË]!
. tÂN Îgzi
: •t{z•~Š är
 ™£Zg Zu ZËZe PŠë!zŠŽ6~ ðW“Š kZLZ
ò 㢣ZY ÑñÉ 7Ðò ãæ*
* 
Ññk ò Z•]|6
’Å] hLZä: 3Zzy*zy ( 1)
X ( ÌÅ]g Zœ[Æyñf‹ k°Z: Ñ‚}uzŠgzZÌÅ| ¥
Z[) ðZ™Ð
g7½Åä™{Š â WÃY f6³Å¿T™}Š [ æ»:Zx âZ~k°Z: Ñ‚}uzŠ ( 2)
X¸Šò Zi WxæZ1Z*
Ññ7ò ãæ* ò Z•]|ÒÃ
ÑñÌ{zÅä:
: •˜tzzŠ ÅkZr ¯VY:ZxâZà ò Š ZiWxæZ1Z:
 ™£ZgZuZËZe¸T e* ò Z•gzZ
gzi¹kŽ »yZÅZ à Z qŽg]úŠ)g fÆr , ZQgzZw 'ZÐY 1912äòŠ Zi W*
Ññ ( 1)
ƒ kC7ZgzZ¸ ñƒ WO¹ò:Z •]|Ð kZ å H—ÐgØz
ì „zx »ÝZ »ä™ž å Š
Xì ;g}Š yZŽ ât]úŠ ÅT
ñƒ g Zp b Š ÈZ0
g ¸  ñƒ ¼ ðà : VQ Ð Š ;i ¡ kZ ï»
¸¦ ò Z •™Û~ÈÃgzZmz°Åw‚g e Z
ÅŠ Zi WxæZ1Z) ÂñWy*zy:Zz:  ( 2)
Xì »yZŽ âkZ7»Vðh1ëB;6 Ü z]
qʼn è Ñqž åŠ
ƒï»¢7Z( ÐzzÅVÂ!
Û gŠ ™ŸzŠr
: •D â •  ™£Zg Zu ZËZ e~ÝzgÅVÂ!
 yZgzZ
ƒ
 +Š„zY §Zzh
ƃ ‰ëLG ’Ôíz m]Z ëLG
& ’gzZ6¢ÄÜq & ’Z®L L ( 1)
ÆXì ÝqÊ ZiW * ò Z •]|Ð g ±Z
ÑñwÅiWÑgzZdYÆ:
X ó ó‰ á~G„B‚LZ{zéZpÅ䙳Šp6
B;
gzZ VÎzŠ 7q
ZÐ:Z •]|Ã( r  ™g Zu Z ËZe ª) szžZ ¶Zg L L ( 2)
}uzŠgzZ yÎ 0  *
& ’z 㢣ZY
ëLG ZXì ~ ðW“Š »ÚÐ VTZz
ÑñôZ1 q
Ññža kZ ~ŠzŠñZÑZ1Z±gz ZŠ Zi WxæZ1Z *
]| ÂÚÅŠ Zi W * Ññô Z1
¸gszcðÃЊ Zi W*
Ññ{ZpÌ» ~ŠzŠñ* ò Z•
Ññëì µgzZôZzšÐ:
ÆŠ Zi W* Ù ÑZzp
ÑñwÅyZžì }Y¿C ÅgzŠ kZpå:
g/ZzÐõg @
EEÅ
| 1424 ç«‹. Z# û3ü Üæg ZâZ

zH„¹{ZpszžZ¶ZggzZX ¶Å„Ñ~s
qpì y̈Zq*
ÅgzŠì ÚÌÃVGyZП
gzZ ~ŠzŠñ*
ÑñˆÆkZgzZ ( Y 1920@ 
1912)vZ[xÅyZgzZŠ ZiWxæZ1Zt Z]Æ
òsZ^®
 ) ÅkZgzZg‚ {kZˆÆ( 1949 @  ) ^ÅyZ
1939) òsZ®
X óì
ó ÝqÚ¢Ð:Z•]|Ã
{z6gîÆg(¥t ‚ÆMg ‡ë[ZˆÆäÑt ‚Ýq »k
  ™£Zg ZuZ ËZ e
’År
 ™£Z g Zu Z ËZe ëŽ • T e*
X • ` Äg ̬ t ‚Æ Mg ‡ÆÜæg ZâZ gzZ r Ñ ë›
Iw‚ {¾Ð ` WŽ ó ó~ yZöÅW]c
Ãzg° ZÆ£Zg ZuZ ËZ e L L[ Â ~g ø ä r
 ™gZuZËZ e
á
 ™g ZuZ ËZep¶èä ë ï~g7 0Ð:Zx âZ~ kZì S7G¶ðƒ ù •
x ÓyZ är
kZ¿èi§t »yZgzZì H{Š ¬Z »VÂ!
]|ÃyZžì {ZÍ °»6]! zŠÆ™È @WÐ ë›
4Z {g !
IF
Ð õÖ¡ž¶ce D 4& ]!
gÃøL G  ™g ZuZ ËZ e 7Ýq Ú̼ÐvZ¶g:Z •
t Ãr
X C™ c 
Yw$7|
gzZ¸ T e *
¯ :Zx â ZÊ Zi WxæZ1Z *
Ññ:Z •]|žìt ~ ðW“Š q  ™g Zu ZËZ e
Z »r
g7½Å ä™{Š â WÃY f6³ Åy Z~ k°Z: Ñ‚}uzŠÆy ñ!Z ‹žìt ~ ðW“Š ZuzŠ
»:Z x â ZÃ:Z •äŠ ZiW * Û } úŠ VâzŠt X ÅÒÃ
Æ} úŠ ¬X • è•
Ññžì t |@'
X åH{Š â W6% e£
|~ ]g Zœ[ L Z ä Š Zi W *
ÑñŠp~ k° Z: Ñ‚}ŠÆy ñ !Z ‹
: Åy ÒV-
 ¸ x !ÑZ d
kZ|t Ð x™zaLZ ä \¬vZ Z Û g .z ?ÆY 1914 L L
Œ
~g øǃ:i{-( »ÜÑ‹g â Zª)t J
Z
ž Š
ƒ¢=gzZ Å¢6
¬
b
ƒÛD
]|X Š  
z [x¤ Ü z ÏZçOX σ: [ x» Ì[z [ðÃ
u~ Ð ‰
³» Ôz [ÏZ ÝZgŠ Ì]‡5 ~÷Ð vZ¶g ( :Z •ª) ŒŠú*
Ññ
ƒs ™Ç!
{zž åŠ nçt gzZ cÛC
â•Ù ªt · Zï»~ Ä„ «äVrZX ¶
Š™y´Z »x ªÆ®
1X Ç ñY c  ) Ä~ y*zygzZÐB™wJãkZ
EEÅ
| 1424 ç«‹. Z# û4ü Üæg ZâZ

Š™{Š Zg Z » i s^7
gzZ c ÑñÐ {gtÆ m¾Z ñZgŠzi ‰žì k\Z
eZ ä *
ó Xó X XX Š Š™ÈÃ~ˆÆkZÔmÄg: i !
c Ð^7ZÌ~
 •z5ðÃ~÷

( w z Z¢x ¬ñ;k°Z ~œ%] Zmz*ŠyY !Z‹ )
à ò :Z•Špgœ»k° Z: Ñ‚}uzŠÆyY !Z‹ìt|@'
Æ} úŠ}uzŠ

k° Zk½Cg ZœÅ\Wpnƒ:q
Ñ~k°Z̄ ! Z {zgzZåŠ
Æ~gz$gzZ ~g FKZp¤ HgH
}g ! Ö â ZX — Â*
Æ]g â Zz # ¯:Zx âZÊ ZiWxæZ1Zp‰'! 
F~k½kZX ˆð‹™| 7~
Š ò Z •]|Xt k0
ˆÆ]ÃzÅ: ÆY !Z‹Š ZiW*
Ññw–Éì 7gÃèÌÂq
Z~
Û {zì
: •D â •
W»kZY !Z‹gz Zì [W6x ¬©Xt [ Zž ¬Š ä ~ Z
gzZ ~y  1LL
Šp w!
Æ™á ZjÆ ‹ ÐZž Zƒ x¥ƒ Ë ™ê ¬
 o ¸ Âì $
™ƒ7Xt ~ ‹ŠÂ~ äW Ø>m{q
Z Å‹ È »g ZçOV î Yƒ lz§
( : Ñ‚}Š) kZ ( Æ Y !Z ‹ )ê ~y
W » kZ [ Z gzZ Zƒ gàt ·Ñ!
Xóì
ó ~B; Æk° Z
Šã
"Ð}u{z { Zpì Ð VzúŠ LZ pŠÃyZ ?n¾HÐ ë›Ãr
 ™gZuZ ËZep
Å} úŠ LZV;XЕg D™tÐõÖKZÃVzq]oLZ{zžì -ÃyZèYVƒ
~G@
™wJ™™‰G@
X •f Ž EKÑÃyZ
ÃkZ ñYïÌ]!
rt { Š ™ ð» ëz Ãr
 ™g Zu Z Ë Z e ä ~E r  a kZ
 ™ Ý° Z G[ » Z
Û
: ž Hë Z •
Þâ 21 @1 9*}uzŠ Æ y Y f‹ y Zg zŠ Æ ª
´h
” ä : Z • L L
w– å cÛ Š•
â• á g Z Ì]g Zœ[g z Z ¶ð â •
Û Ì]g Zœ Å ‹Š x ® Y 1 9 20
k° Z p åg ZØŠ Î 6nZ Ìk
Š ~ hð: Ø Õ z ~g F V x·*
 Æ> Ññ
~÷¸t ] ‚ ˆ ZÆy Z ~ eÆ [ NZÆ: Z÷ Z ª Z ¤ Z + F
ë ZÆ
} ™³ ¿Ž ª ñ Y 1™x »t g z Z ñ Y ð Yá ~ { Ç*™ V Q ð 0
ge
( 452mòsZ^gzZ:Z•®
 )) X ó óÇVƒ~ { z Ç
EEÅ
| 1424 ç«‹. Z# û5ü Üæg ZâZ

WB; rt aÆãÒègziÃr
ƒê„ H{zÐ |{ZpÐ š ÅyZ[ Z Š  ™g Zu ZËZ e
G ŠŽz!Æ c_ }g ø ²XÐ,Š\ðuÆ~Er
 ™Ý°ZG{zÂÌÇñWx Z²Z¤
ZèY
Æk°Z kZÆ Y !Z ‹žìt |gzZX n 3Š: ~
â gzZ!Zj eZ …xj%r
 ™ ~EÝ°Z
äVrZQ¸ ñƒ:¢q~ k°Z¸g F:Z •ŠpX å7„X »:Z÷ZÐ}u Â~} ¤Z
~k ½ò !ZgzZ]g Zœ[LZ²Åù ÒÃg7 Q~ Y faÆä™{Š â W6³ ÅŠ ZiW *
 Ññ
Š'
X •CƒVŠ × * 5!OQЬaÆkZ Âå*
• Dƒg Zz åG
c ƒ[NZQX ¹76
XkZ ÌÂq Z
Ãr × *
 ™g Zu ZËZ e H ?¶Å¾ ¶ŠŽñÌÏŠ' Ü z ¾äò:Z •ÏŠ'
ÅgzZ Ë?ʼn × *
ÅŠ Zi W*
Ññ
X @ 0™Š ÌðÃÐ~yZ6
W7ÃîE ÓðZŠ LZ
ò Z •]|žì ~Št ?Š q
: Z s ÜÆäƒ: dYÆò ãæ *  ™g Zu ZËZ e
Ññä r
Z•Ð ò 㢣ZY
t c ÑññOÆò ãæ*
* Ññ]g Zœ[ »k°Z: Ñ‚}uzŠÆY !Z‹ ä
L L[ÂÅy{! ÝZgzZ ó óy›} (
ÅR' äL L[ ÂèYì t]g @
~(  ™g ZuZËZ e Ì
ZÅr
q
ò ™vZe

X å–är ñ?]g Zœ[._ÆVâzŠyZógó ZŠ™»Y f~„
(
6kZVâzŠ {z ,Š PŠzŠŽ s ÜÆòYÅ ò ãæ*
•F  ™g Zu ZËZ e,i Z {z´
Ññär
Z•7Ð yZ Ì]g Zœ[X H7gHdYCZÐg ±Z ÌËà ò ãæ*
’gzZ c
q Ññäò:Z •ž
6ZÐ~y Z‰V(™PŽÐVEZÅòYn¾X¸T e*
q ¯ÃŠ Zi W*
ÑñÌ÷Z » ~Š Zi W
Ë Âà ò ãæ * èÊ ZiW *
ÑñX c Ññ6~ŠgzZ c á gâ Z *
èÃ~ò{• Ññ6~uzŠÔ c  *
èà 㢣ZY Ññ
è7Šp6
X 7dYÌÐgîË{zZ®c Ï™Ì
ò ™Vxæq¦ *
~ +g wIÆòsZ^ r
 tB; Ær
Ññ]|žì ðƒ ðWÌ] !  ™ËZ e b§ÏZ 1C
Vxæq± * á
åLÉZz}÷ : ì ~gz¢ ã™ ãZz6x Z™Mg ‡Ì|ÅkZ6µñkZÎìgï•
ÑñkŠZ ]|ò Z¤
á ~IkZx *
ä™ï• Û {iZ0
 ™ËZ e ñƒD â •
CZÃr ßáZEƒZa Ð ÂÆó ó+g wIL LÌär
Z » W@ ò ™

á ~ +g wIx *
ù• CZÃyZ ~ Lž Û ÂñWk0
L ¸ì g â •  ™ËZ e6µñq
Æ yZ r Û ê » äâ •
Z å 1â • Û IÐ
¸B‚d Ü zkZž c
ÆyZ‰ Û Â?c
â• Û Iä \Wž Y7 ä ~ ‰ - r
Šâ•  ó óÇVzŠ™IÐ ä™
 ™ËZ eZ
» ]z%ÅyZ‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰ ÇVzŠ™~ ] ‡5 {ÒWH7g Ö Z »] !
k0 Ü ß Z ° mz%~ ÏŠŽñÅyZ a kZ
kZ ä~ ‰
Š™™fQ »] !
Ð + g wIkZ Âc Ð Æ~gz•
kZ~ t x Û är
 ™ËZ e [Z1ìg lñ{ ÌëÈ ñƒ D™
( ']VxŠú)X ñYƒ[ !
‡ »ä™ì‡W
@
ßË{ÒWž @ ò |
ƒ~gz¢g ÖZ »ÏenÅ]
Š
EEÅ
| 1424 ç«‹. Z# û6ü Üæg ZâZ

Z »òYž7g ïZÐkZXì Ñï,[p »òYär


ìti§q  ™ËZe !vZy4
}ŠÄ»dYÌjZ Â} Š™ ZŠ Zh»kZgzZ}™x »ÐÆòYðä
Zpì –är
 ™ËZ eŽ
 ™g Zu ZËZežìt ] !
r Û t~(q
ÝZ•ïŠg Z Œ Z Å õg @  ™g Zu ZËZepì @
ÃkZr Š
Y c
ZÆ0g Z]
} F Â{z~ + ŠX • B{zÐ b§Tì „z 'Ìõg @
¯ðZ} +Š Â+ Š q
Š 4
Æ
Û ,@
T e ´g™ ¯ yâ • •Tg D ZÎ'
CZ {z ÌÃ õg @ } hÃÆ[ Z± ðZ}
6Izož•ñƒ
6Ty~Š ZiWq
’Xƒug IÃ4Z÷ðŠt Åg Zu ZËZeX N 3Š õg @
ÃVÍß•eÐb§Tž @

ÅvZ¶g ãæ£Z @¦ * {Š c
Ññ]|]â }  aÆÑkZˆÆyZìgÈg »:
iÐ ƒ ò Z•
 ™ËZ eÃËaÆkZ••ÆäBdYÆ:
•Ð r
h ò Z •6
gîO{zÐg ±ZkZgzZ•
D:gzZìR+ŠD: »Xžì 7]gz¢Å
 ™ËZ eäëìRõg @
7|sWt ‚Ær
Š™
™{@x»] ѾLZ{z~Tì c
X •M
ˆƒãZzŠlŠpÌ]! Ññ»ò:Z•ž [ƒ"
tÂå7/µðûäm:Z÷ZÊZiW* U
tZ
ò Z•är
•¦ZºZzàì¡•K[™s§Å:  ™gu  zŠÆä¯:Z÷ZÊZiW*
Z ZËZeŽ: Ññž
Ë ƒ pŠ HÃg Zu Z ËZeÐ m?•‚ŠpÅä¯ :Z÷ZÊ Zi W *
$ Ññžì @
ƒ Za w ZÎt %Z
)z ïÅkZžìtzz ÅpŠ År
 ™g Zu Z ËZ eÐXkZX 7à{Ð pŠŠp[ZŽ eZ ?ì
ñ•Ð ¿kZÆ:Z •]|{zt ‚ÆVî ZC x *
Æ:ò Z •ž ðƒ ¢]!
t 6yZ yZgzŠÆ
Ã,Å:Z •~® Z ä VrZakZ•M
 ) KZs§q }Š ]úŠ ÅG@ 
KZÃyZgzZ•M
Ññs§~uzŠgzZ¸ V c
* ŠëÃyZgzZ ÅÒÃÅä™Vc
Z ¹J
ú„¬ ~ILZ {zp¤ ú[p
VƒYZ¹ÐyZ ÌQ Â~ÈÃÈÐVî ZCx *
Æ:ò Z •ž @ [pÊ Zi WxæZ1Z
ÅÒÃÅäZ¤
"aÆä¯:Zx âZÃy ZgzZ c
ŠÄÜ‘y
CZÃg Zp b ŠyZ0
 ò Z •gzZ
g‰Š Zi Wž¸ÖZ WzãZ:
Ù b»¯Ýz¼ Ì?Âñƒ[@
X z™yz¬B‚}÷É z™: ¿#~÷Ái ZÁgzZz™{C
X H™f äëŽÐ,™~
Z³¸ÐkZMg ‡ƒ±5k
  ™ËZ e
’År
 ™gZuZËZ e
: •˜ r
í] ÃÏZŽ y ZgzŠÆ)z ïÅ ( m Ö â Z³ÅŠ ZiWxæZ1Zª)kZ L L
?Å#
ò Z •/ szHZ ~È- Š ŒŠú*
ÑÅ: Ññ]|+F
ë ZÐ~ yZ ñƒ6
EEÅ
| 1424 ç«‹. Z# û7ü Üæg ZâZ

Û ÀF
yWŒ Æ yZ  ¹Z~ JÜ z kZÐ X å~}g !
‰ á
°gzZ y •
ÆgŠª
ZaÆyZ~ wŠ}÷6¯ ÅkZgzZ å•ZzÐ „áZjÆ
]oz ›:Íq
GG
yZÔŒzmÜ ZÆyZÔ+D
z~ ðW©$ÆyZÔÑCZ f ÅyZVW'
'
h × X ¶ŠŽñÌ
wzŠ ˜gzZãà ¬ÅyZÔg ZŠ™: Z@WÆyZÔazD»
’gzZe
yZ~ízm]Zq
ZgŠË »û%zx £Æ
Ô.nçÅyZÔ °øà ¬ÅyZÔÃÝz ÅyZpå{iZ0
¬ Å y Z™| (Ð ƒ
ðà » ~g Î Zz ~ b  gzZÔ ¯Ýz Å yZÔ ÏÙ y̈Z Å yZ
¶ZgÐ s ÏZ Ïg Ï ÆUkZÆÑCZf ÅyZžìzz ¸X å:Ã ¶Zg {i Z0 Z
,ƒŠažì ñZg¢Å ¶Zg ! yŠ » ` WgzZyŠ {zX X X X X ˆƒ~g ¤Ïï
GG3I Z6
" kq
W .·ö YÏÅyZžakZ¸:
~uzŠ ðÃïqÅ~ çE ò Z •]|ŠëÆ~ó~œ
X ó óCW7Ã=Ái ZÁ~~œ~g7kZ,
( 446mòsZ^gzZ:Z•®
 ))
Åy ZÔÏÙy̈Z ÅyZÔ .nçÅyZ Ô °øà ¬Åy ZÔÃèÝz Å:Z •Ãr
 ™gZuZËZ e
»Tž¿6Š ZiWxæZ1Zž ZƒÐ ]! Z » ~g Î Zz ~ b
kZ { iZ0 ¬ÅyZ™| (
Ѓ gzZ»Ýz
 ™ËZ ew–wq
: åtr
ÆkZgzZgzi~¯Ô|@
[Zìˆ »V]ì ~J iÅTyZŽ â&âq
~y! ZL L
Æ}:Ô Dz„: Ô)qz‰:p劎ñ—"ÂlŽgzZ/_
»Š ˜t Z]ÆÔJ

Ð äƒ Ô¬»yWŒ Ûq
ZÔ¤g*Š: Ô º Û •ž}:ž ‚g
 Z• •Z •: ?
3G
D
ŠE"
 ))
(65mòsZ ê gzZ:Z•® X óì
ó @
ƒH
: •˜gzZ
GG3©EE
gz Z • Æ ï 38„ pÆ xs Z V Œ ì | ¥ Û g ¨h
»Çy *zy • â • '× LL
w– gz Z • Æ ä Y òÐ xs Z c Ù !
Í pÆ% ïxŠC Ð } ]ZŠÆÇ
Å 4Ýžì ; gt sÜV Œ È » ó óx » dL L~ª» { •
á g â Z · *
Ññ
~uzŠ X X X ¸ 46 : ò Z •]|Špgz Z ñ Y Å "
U6VQ}uzŠ E ¯
y ̈Z w ìŠ Z i Wq
Z ÔgzŠ VÎÃÐ ÇÔêzgŠ uÐ ï GG3©EE
38Š Z i Wxæ Z 1 Z s§
EEÅ
| 1424 ç«‹. Z# û8ü Üæg ZâZ

( 6 5 m ò s Z^gz Z:Z •®
 )) ó óЊ0Z ¶]oÝZ ÅT
'
: •˜h ×
vŠÆ Y fÉ å ‚
g mÐ È- ŠI: åÐ ~ {èˆÆ ( :Z • ) yZ: Ž L L
g: Ìsäz ÏÅY fž ‚å: ÝÐ ËÌÐ ~ VÎgzZV òszc

x̀Æ ä™ @d Ü z à ÃV âzŠ ó ó~0
i ‰ g ñ ZŠg gz Z @i è L LŠp w– É å
( 13mòsZ^gzZ:Z•®
 )) X å>%»
C wqt »Š ZiWxæZ1Z ñƒ f
ݬ {z:ž c  x »Ð0J
u ^
Y*
är ™g ZuZËZe n¾
Û suV; ¸n
•]|B‚Æ¿,Z[ZX¸Ô¬ÆyZŒ g säz ÏÅY f„:gzZ¸ª: Ô¸
: ž H î @

'  ™g Zu ZËZ eävZ¶gdZŠú*
t~p ÖZÆr Ññ:Z
~A çÆŠ Zi W*
Ññ1Z (Ð ƒ
 » °øà¬gzZ ¯Ýz Å:Z •]| L L
Û Z » ðZ (ÅV IgUë Zq
C½Z ÅyZgzZg ZŒ Z » ðZ (ÅVÍß} (
ì ¿¯§ »yZ
Z a LZ {Z({ ZpÃVoðƒ
Š 7Z™™½q
Åy Z ñO Š䙄Šä!
{à »Ñžìt§ZzÐ UkZgzZì @ Û Z,jgzZ 46
Wt ‚~ ]gßÅ ðZ‚ u
( 64m òsZ^gzZ:Z•®
 )) ó:
ó Z ••Dƒx¥Dø
: •˜Q
kZžì szc~ ô Æ VzŠ¤
•á Æ y Z w ¸t » Y !Z f *Z kZ! , !
LL
Š ÑŠŠ c
kZ u ðÃì !º Z vZX c $Zƒ ÑÈ CZ …ä ( Š Zi Wxæ Z1Z ) y ZŽ â
ó ó…ç_Ê àÚ p†i Ø→fÖ ] Äq…^ ÊÅ °øà ¬gz Z¯Ýz
( 65mòsZ^gzZ:Z•®
 ))
'
: •˜h × gzZ
Æm?Åh Þ ‡çL8XŽÆy Z *
 y â :Zx â Z 7Zgz Z • Ìb‡Æ. Ññ! , !LL
ðÃÅkZì gz Z ůÝzgz Z °øà ¬ kZu ðÃìžÙg ¨QÔ Ìh ¸gz iæF
%N
^ò Š ì †’ fÖ ] Ôn Ö ] g × Ï ß m à ni † Ò† ’f Ö] Ä q… ] Ü $ ~ gzŠ kZ w V ~uzŠ
( 66 m ò s Z^gz Z:Z •®
 )) ó ó † nŠu çâæ
EEÅ
| 1424 ç«‹. Z# û9ü Üæg ZâZ

à¬~hÆyZ Åò:Z •ñƒ DƒÆkZì 5är


 ™gZuZËZ euŽ »Š ZiWxæZ1Z
~ ¸~(aÆä™g Zû ñZg ÅY f ZC x *
Æ:ò Z •~ hLZÃr
 ™ËZ e~ ¯ÝzgzZ °ø
èY ðWÃ?Š
X å:mÐÈ-ŠIÌ»Š ZiWxæZ1Z Â7~È- Š~pszcg Zu ZËZ e¤
Z /
X ¶:Ýqº Û •ÌÊ Zi WxæZ1ZÂ7+ŠÝ ¬g Zu ZËZ e¤
 Z• Z /
X¸gzŠVÎÃÐÇŠ Zi WxæZ1ZÂ7ª}g7g Zu ZËZ e¤
Z /
X •VÒpZ  ™g Zu ZËZeûlpÉ
Zi¼ Â~r
 ™g Zu ZËZe²¸y̈Zw ìŠ Zi W ÂxæZ1Z /
}g7Æ<Ñr
X •È0
Z ZËZe²¸n
 ™gu
gsäzÏÅYfÆÀ`Wr
X•n g:säzÏÅYfŠZiWxæZ1Z /
¾h
e '× Ã?Š kZgzZ • ª4r Z Z ËZe²¸:ªÐ}uŠ ZiWxæZ1Z /
 ™g u
Û Šë» ~œ,ƒŠaÃyZaÆ䙆ŸZh
Šg ZŒ
:•˜Xc '× ~yizÆ} ÷Æ:
ò Z•aƶŠ
ò Z •]|ŠëÆ~ó ~œ,ƒŠažì ñZg¢Å ¶Zg yŠ » ` WgzZ yŠ {zL L
:
W .·ö Y ÏÅyZžakZ¸
ÁiZ Á~ ~œ~g7kZ ,~uzŠ ðÃïq Å ~ çE
X ó óðW7Ã=
ZgŠÆ¢ CgCg yát » ¶Zg~}g !
VJ
ìŠ Æ~ó ~œ,ƒŠaL L
ó ó•~
ò È-Š ŒŠú*
Ññ:Z•]|WZŠëÆkZž
( 13mòsZ^gzZ:Z•®
 ))
Þ ‡ÆŠ ZŠ Gr
.  ™g Zu Z ËZ e%Z 7] !
ÅÀðà * ŠëÆò:Z •]|
ƒ WZ›ëc
ñW„á6y! ÅwŠy
i]! s !
gzZÅÒÃÅä™g Z2ZÃ?Š~hLZÐð̾äVrZž•
: ñƒc
ÍV-gzZ
Ü z äy ̈ZV Z Â*
ZÚ »x »kZ ñƒ ëŽ62 »kZƉ Z¤
zHq Z[ Z L L
Å ò :Z •]|Ž ] Z|hZz Ð ô kZ m<!
x Z™Y f H Âì 1 „ V Q
• D CZ~ZgŠ Ë: ËÌÃxj%Š Zi W *
Ññgz Z • b‡ b§~g7 ÆÑ
gz Z , ŠB‚ »kZy ZŽ âžt c
ÅkZ vg ) N ¯ s@» Åz9Ð Zžìt x » »
EEÅ
| 1424 ç«‹. Z# û 10ü Üæg ZâZ

( 92m òsZ^gzZ:Z•®
 )) X ó óN â•
Û 46u
: •˜~y
W
q ž,™g¨ÐwŠ}QÉ Vƒ: 0 á gZ¦
ú6]• yZ~g øx Z™ñfžl» L L
Zg @ IuZì »TÂåVzŠ¤
ZƒN H{z
CÝ ¬)Ê Zi WxæZ1ZaÆ% ïÈ CZär
+ŠÝ¬0{zèÑq c  ™g ZuZËZe ( 1) : ^ â
å[ ƒ rgÃÐ ½ÅðµgŠ~ åZƒ qzÑw ‚VZðgG»/ž~Y 1903 L L•˜ŠpŠ ZiW*
Ññ¸
Š™Š4}÷Iq
c
» {)ztZ@ gzZ@Zi÷Ô waÃC~X X XX Š Û BÃX X X X
Z » C~ „ >Å r Z•
 ZÜHgzZ™| (
X σs WÅäƒ+ŠÝ¬›gzZÈö( 98X 99m§{g ½)X åêŠ kgŠ
ÐkZy
Ì6 ¶
䙄0 gzZ Èa7Ð ä™ *ÄVâzŠ +ŠgzZ õg @
r
Z  ™g ZuZËZe ( 2)
X •D™Ôyz¬»Y fÐì¾{zÂDƒ7g »Ã+ â
Û ±5BVPÌÅ *Æ+ŠÆr
: N â•  ™g Zu ZËZe[ZX`™™fë Â*» õg @
ƒ¬6 Û Ìr
gît:gzZƒ yZZ6gîµ Â: ~ wŠÆTž• D â •  ™g ZuZ ËZe ( 1)
Z {zƒ Å ZERO VALUE ª#ª
wqZÆ kZ Â}™¿(¤ ÍX ƒ à {Ð VâzŠ wŠÉ
 q c
yZZaÆqJÅw qZèÑq•D™[™s§Åu0 Û {zÃ}oë!
yWŒ kZLZgzZ•w=
 ZÜ~u 0
XìgÃèÐs Û oÑÅŠŽ zÆ
yWŒ
Û èÑq• … â "
Å yWŒ U Û ÃkZ g zZ • D™tÃY »gZ ›ÃÆ yzg Ze ( 2)
Ð yWŒ
X •C™Ô´ÅkZ]%¥
._Æg
Xì ë! Û { z• D C r
uzyWŒ  ™g ZuZËZ e pŽ »]Š „gzZ+Š ( 3)
Û Ðn•
X •ï Šg Z Œ Û ÃIy!
i! ²g”ÆKÃu0 Û ( 4)
y WŒ
E
X •ïŠ ~ ðW3¢»•g~3aÆå6
G
g ZuZ6  ( 5)
{k

 ™g ZuZËZeÐò ãæ*
: s%Z »r Ññ
 ™g ZuZËZ e~y*‚ŸzLZ {”ù•
: •˜ r á ~( 2003~g†B 18)‰
Ü zñZ â
X óì
ó w q @ ”åÐiï
gzZås%Zh L .À7Ï(Å ò ãæ£Z@*
G ÑñZ÷L L
EEÅ
| 1424 ç«‹. Z# û 11ü Üæg ZâZ

ÕÅ¿Ï(ì È»iï
GL.À7Ï(èYì @ L .À7•ë ë
ƒs%Zds%Z »iï
G
ÃyZž•DCtr
 ™gu ZÃAgzZÕvß~{gzõx¬žce 'Y)X Az
Z ZËZe Â( •B„q
ÆbZzZXì wq@  (Å ò ãæ*
gzZ ås%ZÐUdÆ¿Ï(ÆyZªÐ ÕzAÅ„ Ññ
Ûr
: •Dâ• Z ZËZeŠpì7(ZÂ[ZpÐVƒD™s%Zt@Š ¬ŠÅVzuzŠh
 ™gu á Â~gzŠ

 vZ wÎggzZ {È »vZ sÜ~ yZgzŠÆk'
gzZ ~ Ó ÆˆÆY 1957L L
:Í
 gzZ[ÂÅvZgzZVƒg »zc»ŽZ:\¬vZyZçgx Z™/ô
Úg}÷wÎg<
Ü z ñ Zâ ) X ó ì
( 2003~g†B 18‰ ó ;g ó÷
ó ZL LZ÷;Z÷gzZ
gt ‚Ãg ZŠ™Æ ]Š ª Ÿ
Hñƒ n ›gzZ ~ ]Ñq {ŠŽñ Hž å~ kZ s %Z ÝZ
Y *
ƒ ì‡x ÂòsZ ªZz ~ kZ HgzZì ^ Z sÜ™–
™c_ »} •q  Ð y*zy ¹!
ÃVâ ›
ò â å*
gzZ ~ ÑñgzZ ¶ñZg KZ Å ò ãæ* Z¡ìX »<ÑXtX Çn
ÑñX å7Xò OZ b Iq
g ñZga kZ¸ áZzKÃ<Ñ] Z|tX ¶ñZg KZ Å ò 㢣ZY
ËZeX ¸ IZÆp  *
Ññ
ÆkZpì 7ݬ{zgzZì Šzö¹D»yZ~}g !  ™g Zu Z
Æ}ž•QOY] %¥t År
Ññžì êŠ C Ìt Ãy Z {zžì Zƒ ¯÷Z w ¾ !
* Û Š lŠp;»yZŠŽz!
 z y WŒ
»y Z™á ðÉgÐ <
× r â Š à ¬gzZ;w¾ !
x âZgzZ‹g Z[Z ` Z' Æy Z• ~g Ѿ ò ãæ *
ÑñgzZì ;g™tݬ6 ò ãæ
ïŠ ßF Û ZgzZ w Zà Z[ Œ
ÃñZgÅkZ•B[ZhZà Z[Œ Û ZÌÃñZg,g0
Zg0 ZŠÆ~g g
ZÆVz]
( 371m òsZ^gzZ:Z •®
 ) )X •
}ŠKðÉg ãZzs§Å“
%6ÆyZ, k
  ™gZuZËZ e
’KZÅyZpK•eŽ r
X •„g


: ]Y Z'  ™g ZuZËZeÐò ãæ*
g ÖZ »r Ññ
 ™g Zu Z ËZ e
Z Å kZ ì ;g ™ ãZxgzZ ~÷Z Ð b§¾6yZ ;» r
±5 w VgzZ q
Ü z ñZ⸠` ™k
ò ÂˆÆ ‰ ½gzZ¸ ŠŽñÌr
 ™g ZuZ ËZe ~ T~ d
½q Û
ZX •â •
™
ž ¹är
gzZ ,™ÒÃÅK=g fÆwD ZÃxsZ Zg Z}
Âì *
™Ç*
x ÂòsZ~ yÎ 0
LL
EEÅ
| 1424 ç«‹. Z# û 12ü Üæg ZâZ

X ó ó,™ òZg„
 (ÅWZZ  (ë¤
•T e'Ä
‡~yÎ 0 Z
g»zcÆò ãæ * Y ~uzŠ • ðZæÆwD Z +
Ññ+ Yq  ™g Zu ZËZe L L
Z r

wD Z0 Û n縞ì ]ª ?å³#»y Î 0
i• ‡Ô wD Z ãæèÑq •
gzZ WZZ
X ó óåÇÌãægzZ åÇÌwD Zž•ë Ì{zžì Ì»w D Zh
zYËZ e
kZ •Æ<ÑgñZ VÐtX Å]!  (ÔxsZ ä r
Åè¸XgzZ„  ™ò ˆn¾
äƒg »zcÆò ãæ* ݬiZ Ë~ÜÑègñZžë ~[ZŽ {zž åxiÑ6r
Ññc  ™g Zu ZËZ ea
Œ~gz¢*
™7ðÌKZt ‚Ær  ™g Zu ZËZe@'
 ™ò ˆär ÆkZpì `wH~
7g »zc » ãæ * L ¹V- B‚Æ t :Zg zZ ( ?@
Ññ~Lž YWw™È ̈Ã~ •g lñ{ äY: )
 pX Vƒ7g »c» ò ãæ*
©:ÇZ ZX ó óVƒ
 (~žëV- Æ™ÈÂå„ I¤
Ññ~„
r g7ggzZ à™Ä¤
 ™ËZ e L ßL ™^âž ¹tÐVzR ÅyZ „Ug ¯är
 ™ò ˆ¾ p ÖZÇ~
X ó ó•ìg™]Y Z'
g Ö ZÐò ãæ
 pˆ WÃðƒ 7Z Â~ô KZ Ãr
Z 6kZ Å VxŠú*
 ™g ZuZ ËZe РĤ Ññ
 ™g Zu ZËZ e ¸ìgw YZ ~ôÅvZ¶g ò ãæ£Z @¦ *
Ær ÑñÐ VÂ!  ™ò ˆ
KZ r
X ,h ZÃ~ô7Zž Œ: u!
Š ÌŠpÑYZq ðÃ~kZä` Z'× r â Š à ¬gzZ;w¾ !
E
Z pD™ÑYZ 7Vc
hgà ðZ (KZ } (¤ ô ÅVz(ªZz lZ pÑgzZ ïEi4ÉZ pÑ
XìgV¹„} ({zÂ'% YZÌ~ôÅ+Š 7„ÅVÍßx Z•ÑZZ
 Zz}uzŠgzZ$

// /
Y 2007 m û1ü Üægè Zâ Z

xh!
{g ñ~ äh Â{ izggz Zg Ö
ûr Ññ]| ü
 ™u Zß Z†?Ë Z e *
^n÷ ×ôù ’ø Úö æ$ ]‚÷Úô ^uø äô ×# Ö] ÜôŠû eô

: ѻy*
D…‚% Ö] ÄÚ†mçßiE èô ß$ Š% Ö^fôÊø ǻ„ôâF ^Ú$ ]øæø hô^jøÓôÖû^eô èô jøeô^%$Ö] †ôâô ^¿øÛÖû] éô …ø ^Ë$ ÓøÒø †ø Ë$ Òøæø
Ýø^ ‘ø ‚ûrômø Üû $Ö áû^ôÊø !Ÿ÷æ$ ]ø Ðöjô Ãû nø Êø gônû iô†û j$ Ö] oÊô ^ãø ×ø%ûÚô pû ]ø D†ø Ë$ Òøæø äÖç ÎE
oôùeô]†ø Âû Ÿô û] &ômû‚ôvøÖô ^ ß÷nû ÓôŠû Úô àønû jùô ‰ô Üø Ãø ›û]ø Äû_ôjøŠûmø ÜûÖ$ áû^ôÊø àônû Ãø eô^ jøjøÚö àômû†ø ãû •ø
DN t MM U ” …^jvÛÖ]•% …E ! èô ß$ Š% Ö] gôjFÓôÖû] o Êô Íô æû †ö Ãû ÛøÖû]
àønû jôù ‰ô Ô ×Ú pû]ø Üø Ãø ›û]ø †ø föÒø æû ]ø åü æ. †û eö o qF†û möŸø šõ†ø ÛøÖô Ýôçû ’$ Ö] àôÂø ˆø røÂø áû^ô Êø
! Ýöçû ’$ Ö] gøqøæø p* †ô eø çû ×øÊø D…^ã¿Ö] é…^ËÒ (…^jíÚ…•ö E !^ß÷nû ÓôŠû Úô
žt ÑZì ³„ ´g { izg~ {g ñž Zƒ x¥Ð Vß Zjy S Æ V1 Š~ óWëz}
Ü ¤ Åp
~ V1Â y S É ƒ: ‰ g { izgÐzz Å n% ` ´è.
Þ ‡*Ðzz Å9 J (ÃòŠ W
c
{ izggz Z Ç ñ Yƒ x³» x Í S » k Q Âñ Yƒ ÇL~ ˆ !% {gÃè ¤ Zžì J
V Œ Â

b§ÏS gz Z ! Ýöçû ’$ Ö] gø qøæø p* †ôeø çû ×øÊø ì ~ ( 2` 632mg é5B+ ZŠ ¦ )ž 6 ǃ Z
 Zz ´g
ó óXÐ, 7p
g} izg Âñ YƒÝq 4gHz¡~ˆ¤
Zp L L žì –~g- i ©
Ü ¤ Åp
z‰ g { izg ~ {g ñÆ ä h  { izg gz Z Æ ä h Âg Öž ì 9 Š t …
 ~½/Ž ì Š Z%4¥Hz ¡{ z ( 1 )Ð kS H ?ì Š Z% HÐ ®
ñYƒÝq ÌZ  ,S
z ¡{ z ( 2 ) c
•Z ñÆ ú ~ p
g { izg Ž ñ Y H: p Ò » ng Zúy S ~ k Q gz Z
 ñÆ ú~ Tì Š Z%4¥Hz ¡{ z ( 3 ) c
Z ƒ‰Ü zÆ 5ZŠ R m{Ž ì Š Z%4¥H
}uz ™ c* 6Ë » } izggz Z “
ƒ V Z¤ x° Å uÈÔ]áè]” }Vƒ: ng Zú
 ZŠ'
ƒ: ]Š ¬Å} izg~V/
X *
Y 2007 m û2ü Üægè Zâ Z

 , S gz ZVƒ: ng ZúZ
®  ñÆúZ Ü z k Q®
 ì‰  , S Å} izg
Ü zÆ5ZŠ R~
: ìg ±S »‰
} izg FZ á¹ zŠžì ðW] !
t t ‚} g ø Ð k Qì Hg¨A 6bÑŠ ä ë
ì g ±Z Ì» ng ZúZ Ü z Æ 5ZŠ Z ~ ®
 ñÆ úgz Z ì g ±Z Ì» ‰  , Z Åp
g
Ü z Æ 5ZŠ Z Z
z ¡‰ Ü z kQ®
 Ï ñ B‰ g } izg J‚ FZ á~ {g ñgz Z
 , S Åp
X Vƒ: Ìng ZúZ
 ñÆúgz Zƒ Ì4¥H
À&
Z õ/GŸG
™g ÖÐ ~ç KZ $h Â: { izg CZ ~ y pg }žÐ zz kS ä ! ôq Š
X ~Š¸Ã ~
 vZ wÎg™ WQXÆ™ÄÐ ~çgz Z eƒ:ñÐ y Q] Zgq
ZQp1
Š [ ZŽ ä VrQ  ¹Ãp
köfû ‘ø]ø Øûâø ž c g} izgJ‚ FZ á~ } g ñÃy S Z
 ä \W
Æg uy Ò »T H{g • á S s§Å]á‹”K Z b§kS gz Z Ýô^nø ’ôùÖ] àøÚô Ÿ$]ô köfû ‘ø ]ø pû„ô$Ö]
oÊ h^e !•æü ]•ç e]E !pû†ô nû Æø gö nû ’ômöŸø^ Úø ðô ^Šø ßùô Ö] àøÚô gö nû ‘ô]ö /]†ø Úû ] kößûÒö ž ì Zƒ ~ q zÑ
kS X ì 7® g } izg FZ áÐ zz Å ]áè]”~ y S ž c
 , S Åp C gz Z D…^ ã¿ôÖ]
!^ ß÷nû ÓôŠû Úô àønû jôù ‰ô àø nû eø †õ Ûûiø àûÚôù ^Ï÷‰øæø Üû Ãô ›û^ø Êø cÛä~
â•  vZwÎg6[ ZŽ
Å]á~½/L~ˆQ zŠ} Š‘œÂÌZž cÛ t Ð y S Â: ä ~
â•  \W
} izg~ ?gz Zƒ„
 ¥Hzq¡?ž cÛ t „:gz Z ´g} izgJ‚ FZ á Âñ Y^ I]”
â•
Æ 5ZŠ R Âq
Z ä ~ g „ } izg à ? Z®ì ®
 \ Wn¾XÐ Vƒ p  , S Åp
g
‹”É Œ: °» à 4¥Hz ¡¡}uz ™ gz Z Hg ±S » äƒ: äƒÆ ® Ü z
 ,S ‰
X Hg ±S Ì» ÏŠŽ ñÅ]á
~ ( 1 ` 20 6 m g ZuÑZ Ù ) bÑK Z6~zŠ )
Áß QvZ¶g ~g g m+Z†) ´
: •˜
†ö føjøÃû ÛöÖû] çø âö Ô ø Öô„FÓøÊø ^Þø†û Òøƒø ^Ûønû Êô oûÖô^vøÖû] ˆö rûÃø Öû]ø †ø føjøÃû ÛöÖû] á$ ]ø ^Ûø Òø oû ßôÃû mø
éô …ø ^Ë$ Òø Øø%ûÚô åü ‚øÃû eø^Úø oÖF]ô gõqô]æ$ àûÂø ÜôÓûvöÖû] ØôÏûÞø oûÊô lô]…ø ^Ë$ ÓøÖû] Äônû Ûôqø oûÊô
Y 2007 m û3ü Üægè Zâ Z
ØôÏûÞø oûÊô oûÖô^vøÖû] ˆö rûÃø Öû]ø ^ãø Ãô nû Ûôqø oûÊô † føjøÃû nö ×ûÊø ØôjûÏøÖû]æø Ýôçû ’$ Ö]æø …ô^ ãø ¿ôùÖ]
oøÖ]ô Ýôçû ’$ Ö] àôÂø ØôÏûß$ Ö] o Êô Ô ø Öô„FÒøæø Ýôçû ’$ Ö] o Öø]ô èô fø Îø†$ Ö] àôÂø ÜôÓûvöÖû]
‡ø ^qø Ýô^Ãø ›ûŸô û^eô †ø Ë$ Òø ^Ú÷ ^m$]ø šø†ô Úø çû Öø o j# uø …ô ^ãø ¿ùô Ö]æø Ýôçû ’$ Ö] éô …ø ^ Ë$ Òø oû Êô
Ýô^Ãø ›ûŸô û ]
! ‚öÃû eø Ýôçû ’$ Ö] o ×øÂø …ø ‚øÎø áû]ôæø
ì xÌ~ Vzg ñx Ó{ z b§ÏS ì x~gÃè kS " {ŠŽ ñ‰ ª
{g ñgz Zg Ö{g ñ }ì @  Zz Œ ZÐ Z
Yƒ vs§ÅZ  Zz q
Z ¬gz Z
g} izgР䙊 Zi WxÝ~ƒ
vÆ ¬s§Åp  y S O{g ñgz Zxß
xß{g ñgz Zg Ö{g ñ b§ÏS gz Z Xc e *
ƒg ±Z » „ " {ŠŽ ñ~ äƒ
» „ " {ŠŽ ñ~ äƒ vÆ ¬s§Å ä î * g } izg ~
3Ð p
3ä k Q y ZgzŠ k Qgz Z ; gg F x c
* Z a kS c e *
Z P ¿ðä ƒg ±S
g} izgÃk Q~ˆp¤
X ñ YƒÝq]gŠÅp Zì ^ Šî
YÂc
 žì ~ q
Z ZÐ ~ y Q • ñƒ™f ] uZzŽ ~ g u 0Ð ä h Â{ izg
Ð y Q càônû Ãø eô ^jøjøÚö àômû†ø ãû •ø Ýøçû ’ö iø áû]ø Äönû _ôjøŠû iø Øûãø Êø Y7 Ðrèr
 ™ä ~
 vZ wÎg
Š [ ZŽ t Z äS¯ä Vr Q  àônû Ãø eô^jøjøÚö àômû†ø ãû •ø Üû ‘ö c
= ª …ö ‚öÎû ]øŸø cÄönû _ôjø‰û ]øŸø ž c Û
â•
7z : Ëš ä ~  vZ wÎggz Zì 7®  ,S z‰ Ü ¤ Åpg} izgÆ ¹zŠ FZ á
ž¸ *  ¥Hèr
Z Âz „ Û wJÃ] !
Š ¬» x Í S ª Ô‹Z Ãy Qgz Z 1 â •
 ™ { zèÑq c Åy S Æ
G
 q Å „ } izgQgz Z ¸ ìgĦ Ì} izgÆ y pg
‹”~ î~O ¢ kS X å H q ) ~ ª
B‚Æ 5ZŠ R Å Vz izg ~ {g ñ L Z { z @'
Æ {g ñÆ g ÖèY å7ÌX » ]á
X¸ M
™ÄÐ ~çÃ] ZgB‚
å7ÌX » ]á‹”~ T òŠ W *  ¥Hq
Z Âz „ Zž ì @
ƒ Za w ZÎ[ R
HwJÐzz Ång ¬¾Ã} úŠÆ]gŠÄ°gz Z®
?Š  , S Ä°Æk Q
 ,S ~ g
Ю Wžì t { z ì CW~™] !
ugz Z e ì Y Ž ~ } g !
kS
Y 2007 m û4ü Üægè Zâ Z
ƒ Ð ¹ ng Zút gz Z ƒ à { Ð ng ZúZ
X• M  , S { z Š Z%
 ñÆ ú Ž ì ®
: • ˜~y WÅZx © R ÌvZ¶g Ã?* Ññ
hô^fø‰ûŸø û] àøÚôù gõføŠøeô äü Ãø eø^jøiø Äönû _ôjøŠûmøŸøæû ]ø Ýô^nø’ùô Ö] Øø‘û]ø Äönû _ôjøŠûmø Ÿ$ àûÚø oûÊô Øöìö‚ûmø
^ÛøÒø Åô^ÛørôÖû] àôÂø ^ãø eô †ö fô’ûmøŸø éõ çø ãû •ø ½ö†û Êø æû ]ø äü Öö]æø ‡ø oqF†û möŸø šõ†ø Úø æû ]ø †ø fö ÓøÒø
DQ ðˆq MU ” ᕆÏÖ] Ý^Óu]E!Ô ø ÖôƒF oûÊô •ö …ô]çø Öû] &ömû‚ôvøÖû] åö ‚ömôùç* mö
á Ìvß { z ~ Vß Zzp
{ izgÐ }uŽ • ï• g: ®
 , S Åp
g { izg
w Zz i Ñ c0  ÌðÃ{ Zp M
J (}ƒ: Ħ7} izg FZ ác
Ħ7
M
Å kS ž 6 Y{g 7%Æ q ) Ðzz Å TÔ ]á‹” c
G @ n%
Xì ðƒŠ§ Zz~} g !
kS Žì CƒÐ g
ukS
uÅg Ö6z Qy Ò»T]á‹” -i
~ g
X Zg ¦
Z {Š™™f Åy §1Zž 6qŽ ‹” -ii
uq
Xì gÃè~ g
Ùø^ÏøÊø àônû Ãø eô^ jøjøÚö àômû†ø ãû •ø Ýøçû ’ö iø áû]ø Äönû _ôjøŠûiø Øûãø Êø Ùø^Îø "
# äô ×# Ö] Ùøçû ‰ö …ø á$ ]ô
Ø$ Òø lõ ]†$ Úø 'ø ¡ø$ø èô ×ønû ×$ Ö]æø Ýôçû nø Öû] oÊô ØûÒö• Üû Öø ]ƒø]ô oû Þùô ]ô äô ×# Ö] Ùøçû ‰ö…ø ^ mø äô ×# Ö]æø
DN T ðˆ q MQ ” o Þ^ÃÛÖ] |æ …ö E ! oûßônû Âø çø ŽöÃû iø áû]ø könû Žôìøæø pû †ô’øeø
Ü ¤ Åp
g‰
?ƒ n g} izgƹzŠ FZ á ?H Y7 ä ~
 vZ wÎg
3û% &~ ] Zg yŠ ~ ¤
: * Z vZ wÎg c Š [ ZŽ ä VrQ
vZzž c
ƒg e = gz Z • CY Zß @W~÷ ÂV î 3
¡@W ~÷}žì @
X N Yƒ:
X ]Š ¬¢Åñ egz Z f
rÔÃ ÔÔy 0-iii
XƒÂ¹´g} izgB‚ÆTƒ (Z&ðà -iv
 ZŠ'
Xƒ:“ ÅÌñB‚Æ} izg~ òŠ Wgz Zƒx¤
¹ Ìñ -v
X * {Š c
ƒV Z¤ i6Ë »} izg -vi
Y 2007 m û5ü Üægè Zâ Z
G
 , S Å Vz izg ~ î~O ¢Æ á Zz ä h Â{ izg6z Qžì t y Ò » ng Zúg e ~y
® W
ëQ Xƒ ú èZ Ù ~ kS Z®X ðC 7zz ðÃÅ äƒ: Æ
 ñŽ ì w ÈS »£g ¬ , ZC
 ZŠ'
Ħ} izg rÐ ¹gz Z • D ™“
f Ãú Å} izg ÙpÙpv߉ž• Ù Š
Û Ž • Dƒ, Z ‰²Ð Vƒg ZŠ hÆ ä Y ñ š Ð y c
n• ~ ]y
° Z [ ! Wgz Z •
VÍßy QX • D ™kCã Z¤ g „gŠ *
¹ ~ Vz izggz Z • n á } izgr{ z ´ÆVz izg
zf •
ÅúJ´g} izgJ‚ FZ áaÆ
Xì ] !
: [ ZŽ »k Qgz Z ~ ðW“Š »¤S
G
Æ ä h Â{ izggz Z Ì~ î~O ¢Æ g Öžì @ Æ ] !
Y ¹t Ð gîx ¬ @' ~g ø
G
è ™Ì~ î~O ¢
G G
: •gÃè' ! zŠ~ V ð{O¢y Sž• ë ëX ¶ˆ~Š e
¬gàSÃî~O ¢r 
è ™ -i
G
™wJÃ} úŠÆ®
X *  , Z Ä°Æ î~O ¢r

X IÃä îÃVß Zz yL Z , gLÅ{g ñ -ii
* Û z ?Š ðÃ6¤SèÑqì ?Š š ~ ðW“Š *
ƒÜŒ ™ ~ ðW“Š » ¤S~ ] !
«
X ì CƒÐ ]g „kS G @ Å]gz¢kS X ì ~gz¢
áø^ Òø ^ÛøÞ$]ô pû†ô âû %̂ Ö] Ùöçû Îøæø äô nû •ô ]çø uø oû Êô p% …ô„ôßûÛöÖû] Ùø^ Îø èô mø]†$ Ö] gô ’ûÞø oûÊô Ùø^Îø
äü Þ$]ô åü †ö nû Æø Ùø^Îøæø áº^ âø †û eö ^ ãø nû ×øÂø àûÓömø Üû Öø pç÷ Âû •ø è÷‘$ ^ ìø äü Ö$ è÷’øìû…ö ]„øâF
! pç÷ Âû •ø ^–÷ mû]ø çø âö æø ïºçû Šö ßûÚø
Ù -x â Zžì –~ ÙZjL Z ä vZ¶g ~gs)´ì ~tZ° Z ·L L
~C
‰gz Z X ì ?Š š ~ ðW“Š ¶Á¥aÆ ¿k Q m{tž It »vZ¶g
ó óX ì ~ ðW“Š Z3
Ìtì c™¬{ zž ¹ä
Ї !N
ƒ bŠ ÃVz)‘œ~ {g ñèYì ê h ¤SÅî~O ¢ èr
G
ì @ ~uz ™
 ™~ ] !
¾{Š c
~Üæ } g7 Âd iÐ Vß Zz y}÷ž6ä™n²tÆ y QX Š Š ¬» ÏS Ãy Qgz Z
c
Û 6¤SWt X zŠ îÃVß Zz yL Z YZ c
gz ZìÜŒ Ûä~
â•  vZ wÎgX ì 7ðÃ
Y 2007 m û6ü Üægè Zâ Z
: ì ~Š ,z ZŠ1Ržì Cƒ ÌÐ kS G @ ŤSkS
]„øâF o ßFÃû Úø Øö‘ô^uø æø E ! è÷‘$ ^ìø äü $Ö è÷’øìû …ö ]„øâF áø^Òø ^ÛøÞ$]ôæø p% †ôâû %̂ Ö] •ø ]‡ø
åü †ø Úø ]ø Ü$ $ö Åô^ Ûørô Öû^ eô Ýôçû ’$ Ö] •ô ^Šø Êû^ô eô éö…ø ^Ë$ ÓøÖû] äô nû ×øÂø gøqøæø ^Û$ Öø äü $Þ]ô Ùôçû ÏøÖû]
Åôçû röÖû]æø †ô ÏûËøÖû^eô …ø „øjøÂû ^Êø äü Öø Ñô†û Ãø Öû] ðô ^_øÂû ^ôeô ^ ãø ñô]•ø ^øeô Üø ×$ ‰øæø äô nû ×øÂø äö ×# Ö] o ×$ ‘ø
ÜöÓûvö Öû] ]„øãFÊø äü ×øâû ]ø ä́Úô ^ Ãø ›û^ô eô Üø×$ ‰øæø äô nû ×øÂø äö ×# Ö] o ×$ ‘ø äô ×# Ö] Ùöçû ‰ö …ø äü uø ^eø^øÊø
‚øÃû eø pû]øE Ýøçû nø Öû] DÝôçû ’$ Ö] •ø ^Šø Êû]ô pû]øE Ôø ÖôƒF Øø Ãø Êø ¡÷qö…ø á$ ]ø çû ×øÊø Dä́eô “
' jøíûÚö
pû]øE †ônû Ëô Óûj$ Ö] àøÚô ‚' eö äü $Ö àû Óömø Üû Öø DÜø ×$ ‰øæø äô nû ×øÂø äö ×# Ö] o ×$ ‘ø äô ×# Ö] Ùô çû ‰ö…ø áô^ Úø ‡ø
äü ×øâû ]ø ǻ†ô nû Æø æø †ôÛøj$ Ö] àøÚô éô …ø ^ Ë$ Óø Öû] …ø ‚ûÎø Ýøçû nø Öû] Üø Ãø ›û]ø çû ×øÊø ! éô …ø ^ Ë$ Óø Öû] ðô ]•ø ]ø àûÚô
!^ãø ñö]•ø ]ø äô nû ×øÂø görô møæø äô nû ×øÂø ^ß÷mû•ø áöçû Óömø Øûeø ^ãø $Ö ^m÷•ôù ç* Úö áöçû ÓömøŸø
9» kS ¶Á¥a Æ ¿k Q m{tž ¹t Ž ä vZ¶g ~C
Ù -x â Z
 Zz {g ñ6¿k Q Ð ä h Â{ izg Æ™ q ) ž ì t È
Q X Zƒ Z
p} Š™„~ Y ZL, gLÅ” { zž c
Š ¬Ãk Q ä ~
 vZ wÎg
 \ W Â H7g± » uÈgz ZLÆ Vß Zz yL Z ä ¿k QZ
ä~ 
Vß Zz y„ L Zžt ª) ¬t ÂzŠ îÃVß Zz y„ L Zt YZž c
Š ¬Ãk Q
 vZ wÎg X å–B‚Æ kS ( zŠ îÃ
Z ˆ Æ: â iÆ ~
{ izg ðä
Z X ì xi Ñ 5ZŠ R Å {g ñ6k Q Â} h Â
L Z , gLg”Æ {g ñ ðà ` W¤
6k Q 5ZŠ R Å {g ñÉ @
gz Z ¹! ƒ 7ZŠ R {g ñÐ kS Â} Š îÃVß Zz y
X Ïì gZ Zz
E
vZ¶g ~g´ Š- * Ù éŒE
Ññ0Ð ~ ðW“Š Æ ¤S~ V]Æ xß玩!gz ZC !N
: • ˜~ ‹Z sg ç
àôeû ‚ôÛ$ vøÚö èömø]æø …ô oøâô æø Ýô^nø ’ôù Ö] àøÚô Ÿ$]ô könû Ïô Öø^Úø könû Ïô Öø Øûâø æø èõ mø]æø …ô oû Êô ÄøÎøæø
oÊô ^ÛøÒø …ö ] $̂ føÖû] ^âø ]æø …ø xôjûËøÖû]æø éô ‚øÛûÃö Öû] oÊô ^ÛøÒø pùô †ô aû %̂ Ö] àô Âø Ñø^vø‰û ]ô
Y 2007 m û7ü Üægè Zâ Z
oÊô •ø æü ]•ø oû eô]ø ‚øßûÂô †õíû‘ø àôeû èøÛø×ø‰ø &ômû‚ôuø oû Êô ^Úø åü ‚ömùô ç* möæø ý “ô nû íô×ûj$ Ö]
kû–$ jøÎû^Êø ý Ýô^ nø ’ôùÖ] àøÚô Ÿ$]ô köfû ‘ø ]ø pû„ôÖ$] köfø‘û]ø Øûâø æø äü jøqøæû ‡ø †ô âô ^¿øÛöÖû]
Øûâø æø Åô^Îøçô Öû] àôÂø ǻ†ô fû‘ø Ýô‚ûÂø æø ä́Ïô fû• éô ‚$ ŽôÖô Ýø^nø ’ôù Ö] ä́jô Âø ^_øjô ‰û] Ýø‚ûÂø á$ ]ø
[ ]…÷ „ûÂö Ô ø ÖôƒF áöçû Óö mø
‚øßû Âô …õ„ûÃö eô ‹ø nû Öøæø …º„ûÂö Ôø ÖôƒF á$ ]ô èô n$ Ãô Êô ^Ž$ Ö] ‚øßûÂô xönû vô’$ Ö^ Êø îönû Ž$ Ö] Ùø^Îø
o×FÂø ]„øâF ØöÛøvûmö Ùø ^Îø ! Ùô^Óø •ûŸô û] ]„øâF àûÂø èön$ Ëô ßøvøÖû] gôrô mø Üû Öøæø èô n$ Ëô ßøvøÖû]
èô n$ Ëô ßøvøÖû] àøÚôù Ðõmû†ôÊø Ø$ Òö á$ ]ø àûÚô ]„øâF lö„ûìø]øæø Ùø^ Îø !Øôqö†$ Ö] ]„øâF èô n$ ‘ô çû ’öìö
^ãø nû Öø]ô èön$ Ãô Êô ^Ž$ Ö] †$ _ø•û^ Êø !èô n$ ‘ôçû ’ö íöÖû] pçø Âû •ø o ÖF]ô áøæû †% _ø–û Úö èô n$ Ãô Êô ^Ž$ Ö]æø
èºn$ ‘ô çû ’öìö Üû âö ‚øßûÂô äõ qûæø oû Êô ä́×ô âû ]ø oÖF]ô Ýô^Ãø _$ Ö] ðô ]•ø ^øeô éô …ø ^ Ë$ Óø Öû] ðô ]†ø qû]ô oûÊô
éø…ø ^Ë$ ÓøÖû] á$ ]øæø Üû ãô–ôÃû eø ‚øßûÂô ]„øâF Øô%ûÛôeô éö…ø ^Ë$ ÓøÖû] p•$ ^* jøiø Ÿø æø Øôqö†$ Ö] Ô ø Öô„FÖô
! ä́iô …ø ‚ûÎö àônû uô oÖF]ô †ö ì$ ç* mö ä́jô Ú$ ƒô o×FÂø àºmû•ø
èõ Öø^*ŠûÚø oû Êô ^âø æ. ^Âø •ôù ]ô ^ßø Öø‡ø ^ qø èõ Öø^*Šû Úø oû Êô èô n$ ‘ôçû ’öíöÖû] ðö ^Âø •ôù ]ô Üû ãö Öø ‡ø ^qø ]ƒø^ô Êø
ǻ†ô fû‘ø Ýô‚ûÂø æø ä́Ïô fû • éô ‚$ ŽôÖô Ýô^Ãø ›ûŸô û] oÖø]ô Ýô^nø ’ôùÖ] àôÂø Ùöæû ‚öÃø Öû] oøâô æø p†Fìû ]ö
^ÛøÞ$]ôæø è÷ßøn$ Ãø Ú% è÷_øeô^ •ø äü Öø ‹ønû Öø èô n$ ‘ôçû ’ö íöÖû] ðø ^Âø •ôù ]ô á$ ]ô Üû Ãø Þø !Åô^Ûørô Öû] àôÂø
oûeô]ø èô nø vô–ûiø ‡ö ]çø qø èô n$ ‘ôçû ’öíöÖû] àøÚô æø ! Üônû ×ô Š$ Ö] Ñôæû „$ Ö^eô Ô ø ÖôƒF Íö†ø Ãû mö
Ÿø Ùø ^Îøæø Üø ×$ ‰øæø äô nû ×øÂø äö ×# Ö] o ×$ ‘ø o% fôß$ Ö] åö †ø Úø ]ø àønû uô Åô„ûrø Öû^eô …ô^ nø ßôùÖ] àôeû éø•ø †û eö
! o u ^ • Ÿ ] o Ê än v n v ‘ o Ê p … ^ í f Ö ] å ]æ … E ! Õ ø ‚øÃû eø ‚õuø ]ø àûÂø p. ˆôrûiø
D Qt O UR ! OU T ” à ß Š Ö ] Í … ^Ã Ú E
~uz ™ gz Z Ýô^nø ’ôùÖ] àøÚô Ÿ$ ]ô könû Ïô Öø^Úø könû Ïô Öø Øûâø ž p ÖZ t Æ e
Zzg q
Z
í¼ Ž ª) Ý^ô nø ’ôùÖ] àøÚô Ÿ$]ô köfû‘ø]ø pû„ô$Ö] köfû‘ø]ø Øûâø p Ö Z Æ e Zzg
Åp ƒx¥t Ð y S X ( ZƒÐzz Åp
g { izgÆk Qžì @ g { izg ZƒÐ
ÂX ¶Ðzz ÅN
™: ñÐ q ) gz Z ]”Å]áÅk Q®
 , Z Ä°
Y 2007 m û8ü Üægè Zâ Z
è ”H
?ì g±Ì]á]
ÆÃì g±t V Œ Æ «ZØžìt ] ! á gâ Z *
9ž ¹ävZ¶g { • Ññ
Ìtž ¹ä * Š 7Ì[ ZŽ ðà »w D Z kS äÃpì 7V Œ
ÑñX c
ì ½Ðzz kS ] !
t ä ~ž• ëgz ZX ì wú6¤SÅ¿k Q
• ë «Z؉X • g66ä™~úŠ »¤S„ V âzŠ « ZØgz ZÞ
ÃVß Zz y „ L Z , gLÅ {g ñ { zž ¶~ kS ¤SÅ ¿k Qž
5ZŠ Z Å {g ñ6¿k Qž • ë ‰²} Š î
Z „g ¹!
]gŠp¤
X ðƒy
¸J
äƒ
~X}uz ™ Âì ^ ™~úŠ »¤SaÆ« ZØ~Xq
Y * Z ZÂ
™~ ðW“Š »¤Sa} g ø ~ ä î *
* 3ñ OÆ Vz izgÆ {g ñª
Ðt è z f sÜÃkS ì 7³‚ Ÿ ðÃaÆ} úŠÆ¤SXì ^ Y
b )ƃaÆñ{ŠæE %N1Z ]|w Vq
Z ŤSgz Z Xì YY *

Û ÅkS Ãy Q ä ~
ã !
Œ  ÑZ Û Åa ( Æ/ÁÐ { â
 Xì i ZŽ » ã !
Œ
ñtaÆgz Z ˈ} g vž c
X Ç} ™: e Û gz Z c
â• Š¬»
ò ò{ •
zŠ~ V]gÃèž• D ™ÜtÐ ~
: • ' ! á gâ Z * ò g´ *
Ññ~ ÑñV Œ
¤SÅrèr ~uz ™
 ™~ ¬Æ ä îÃVß Zz yL Z , gLÅ {g ñª] !
 gHª] !
z„ «ž • ë vZ¶g ~ò * á X¶
ÑñX ì Hw ¸ » ¤SkS 䛕
Ã~ } g !
Æ kS *  , Z Ä°Ðrèr
™¬»‘œÆ™wJÃw ¸Æ xß®  ™ *

~uz ™ Z
»¤S~ ] ! á ž• ï Š [ ZŽt vZ¶g *
 ›• ÑñŠppX H7x¯¼ ä
Ññ~ kS gz Z • D ™w ¸»¤S( Ì) ~] !
vZ¶g ~ò * «Ãë • D ™w ¸
è z fg Zæ
X • D ¯ ÃÐt
Y 2007 m û9ü Üægè Zâ Z

: {ûZg ø6x¯kS
è÷ßøn$ Ãø Ú% è÷_øeô^•ø äü Öø ‹ø nû Öø èô n$ ‘ôçû ’öíöÖû] ðø ^Âø •ôù ] á$ ]ô ž cÛ ä vZ¶g ~ò *
â• Ññ -1
Ð Tì 7‚ Ÿ ³ðÃa Æ ¤Sª Üônû ×ô Š$ Ö] Ñôæû „$ Ö^eô Ô ø ÖôƒF Íö †ø Ãû mö ^Ûø$Þ]ôæø
Xì YY * è z f sÜÂÃkS Xnƒy TŤS
TÐ Ðt
ÅÐètz f ¡Ã¤SX ì Â*
™t · Z Ð ] !
kS ÅvZ¶g *
Ññ• ë ë
Æ ò ~gs) ´6z Qž 6ì ~gz¢ * Û aÆ kS É YY *
ƒ » bÑŠ z íZ Œ â 7" 6Š ã
U 
Æ Ï Qì Å™f w VŽ ŤSÅ ñ{Š' ÑñŠpQX Zƒ™f ÌÐ! Zj
1Z ]|ävZ¶g *
Õø ‚øÃû eø ‚õuø]ø àû Âø p. ˆôrû iø Ÿø Ùø ^Îøæø ž• Ìp ÖZá Zz 䙪ÑŠ6¤S~ g uB‚
ñÃgz Z Ëtˆ } g vž )
X ( Ç} ™: e
Ü z k Q sÜì~ ]gßÅ äƒ:Ü Œ
ì Y Y Hwú6¤S‰ Û z ?Š ~C
Ùª
Xì ÝZ½ Ü *
™wú6¤Sƒ eä Âgz Z ðÃZ
 gz Zƒ: eä Âgz Z ðÃÅkS Z

ššš
| 1423 ¶Z ~f 1 Üæg Zâ Z

ð^jÊŸ]…]•
ûr
 ™u Zß Z†?ËZe *
Ññ]|ü
: žìt•ñ»T~}g !
Æ¿,Zq ÛH
Z+Š ñf•D â •
y8†§{Š ZiòŠ W ) !ŠŽzã Z³q
ZgzZì ŠŽz ãqzg »kZq %»VzqzŠy̈Z ( 1)
ZXì “
Ôì Š ã Û i ZX „
ÝZ ÅsÑz ³Æy ̈Z „zgzZì Ð%Zݬm»ŠŽz ãqzg‰‰‰( yZ³iz¸u¸• Z
á Zs§ŠŽ zãqzgÏZ~XXouæ… àÚ änÊ kvËÞæ äjm 糉 ]ƒ^³ÊZZãWŒ
ÆY »g ZŠŽzãZ³²ì {g • Û p ÖZ
Y¹y̈Z&ì àJ
tž{ »%ZݬXì @ ^kZ~Vß ‚V1g ZgzZVzhz™ Zƒ@
™ð`gZæZ
Ù ~kZžì
Yƒ~yŠi0x »C
~»Ý¬² D áçÓnÊ àÒ äÖ ÙçÏm á]^òn• •]…] ]ƒ] å†Ú] ^ÛÞ]E ì @
Û ~}g !
~œyWŒ Ü z ~ îJ
ƒg »gŠ ‰
ÆðÅy• Wz }iž 6Ôì @ Ù
w¾`LZÃÚC

k' Ù q
g ZD ZÐg ±ZÆ*¾ã̈Z yŠ q
Z »vZžt gzZ cÛ ð~ VâŠb ävZžì ŠŽñs
â•  ZÜ
Dáæ‚Ãi ^ÛÚ è߉ ÌÖ ^Ò Ôe…‚ß ^Úçm á]æEì ~z)Æ
Û „Ze ôÜÃY »g ZtÃÆyzg Ze ¿{z ( 2)
 ™çOXì b‡ »Y »g ZÑpì êŠg ZŒ
r
Ø ègzZ( Y »g Z )D~nçkZžì &tÌ{z#â Å~
ÎâÆ< ò zg ;±Ý°Z¡ *
Ññó óyWÅZˆL L
Å ã̈ZòªŠŽ zãZ³Æy̈Zžì I »¿kZ( 15mwzZ¢y WÅZˆ!Zj )Xì 7Š §ðÃ
p‰‰‰ àn› àÚ á^ŠÞŸ] Ð×윂eæ Š
cÛ ~{ãZ >gΞ 6ðƒÐ` ZâZÆã 0
â• gzZèY Z’ZÅð
„vZ¿x Ót »ðXKð iZ%ZÆY »g Z ä kZgzZÑ k' Ù J
; g ZD ]gß{ŠŽñà ã̈Zò
ðiZ%ð»g ZŠŽ z ãZ³ »y̈Z Z VŒ X Zƒ ._Æ2Z ¸ñƒ ñ¯ÆkZgzZÐ ¬Æ
 žJ
]gß{ŠŽñIk'
Ý ¬m»TéY C” bzg {z~ kZ ävZ ÂàJ  Ù kŠ éE
g ZD Û Ð ` WZƒ @

5SG ™
Žì ôPŠ W]|x * Û ÏZX D ouæ… àÚ änÊ kíËÞæE ì ~ŠÚs§KZŠpävZ&gzZìÐ%Z
»Š•
WÅs Z²ÑZ>gΞ I»¿kZX¸y ̈Z¬6
^ß×Î Ü$ ÜÒ ^Þ…ç‘ Ü$ ÜÓßÏ×ì ‚ÏÖæZZ :11e èg Zñzg
XìCƒG@ WÅ bâ>gÎgzZXXÝ•Ÿ? ]æ ‚r‰] èÓò×Û×Ö
ÅwìkZÐXX^i^fÞ š…Ÿ] àÚ ÜÓjfÞ] ä×#Ö]æZZ17e
Ì~k
5 Û kgŠ ._Æ]%=Ås sZ ¿{z ( 3)
WZ ÅkgŠÆ kZgzZì êŠ ÌyWŒ
| 1423 ¶Z ~f 2 Üæg Zâ Z

Û ~ <Ñz yâ ‡òsZžì b‡B‚Æ]” »] !


ÆœyWŒ kZ {zXì CY ÅkC6gîV c
ú
å Îg<
]¬Å+ Šx © Zžì I»kZÉ Ôì ÝqwÅk‚ ZxÌà w uB‚B‚
 zg
Û kzgŠ LZçOÔì CƒÝqÐ „ w
{z~ yWŒ å Îg<
 ðÉg Fx Ó…~] 5çÒZ~KÆ
~gŠ q Z‰9·Ž ~KÆðÅ ð xŠ WåLh8Eë @
Ôì @YZ6gîàSÃÌZ Å<
™¤  zg
u
Ð~gñZ³‚gzZ~z*ŠÝÑZ °nç»ðÅ ôPŠ Wòžì I »¿kZ~}g !
ÆyZ•ðƒŠg Zz
Ôǃg ÑxXX ÜÒ ^nÞ• …çÚ^e Ü׳Â] ܳjÞ]ZZ žwßZ {zZƒc
C»ÅzmvZ-x™ZÑ~A çkZçOÔì
¬g ÅyZÐ N Wt ‚}g ø 뛎Ð)g fÆxE³‚gzZ C!
ñ Y Åe Š~] 5ç,ZgzZ
X ÇñYHwú6p ÖZÆÎâ CZg 7ZgzZä´Ãp ÖZÆg
ugzZÔÏ
èÃy̈ZžÆs
 ZÜq
ZkZ ñZÎ~œyWŒ Û ~KÆðÅxŠ WåLh8E žì I»¿kZ
ó óY »gZ L LÐX•Xgz¢] Zg •
á Z, ZŠ
H™f6 H Za Ð}g Ç c
zZž 6V;ÔQ7ô¥ðÃgzZŠ
^³ß׳óq æ EXìã0 Æ~Š â]§,iZ{z´XìQðÉgs§Å
]§ NLJžì MÌwßZt~}g!
Dou ðo• ØÒ ð^ÛÖ] àÚ
Z »èävZžÇg {ot ~KÆ ôPŠ Wð¿ðä
¯‹q Z Åì •ñ»¿kZ ( 4)
ðÅ ôPŠ WòžÇg {ot {z¤
ZgzZì yZZÐÌt ÂðƒðÅxŠ Wb§kZgzZ éY bzg~ kZ™
ÐiZ%ZÆY »g ZÐZ ävZQÔ Zƒi¸W»]§Ð •zgzZ ðƒÐ ` ZâZÆã0
gzZèY Z’Z Å
ƒg » à ‘ å{z Z
bzggzZ ãZ³ò kZ ÂïYÐ ~ bzg KZ ävZ~ T Š  žJ
V Œ Ô Zg Z ¦

5Š‰gzZ c
yZZ ÌÐ}okZÂÔ ZIa 0 Û ]‡JZ sÑZŽ c
g ZŒ W~ŠŽz y̈ZÐ ` ZâZÆC”
X @
ƒ7µZzñ~
?ì YYc Û `g {Ðó óG
Šg Z Œ îE
î”û Zz G •Æ¿,Z H /
0_I ZL ÃL Z
?Çñ0 Û >%»qøB‚Æx?ZmxŠ W]|ÑZzp
gZŒ g {o» b§kZ H /
?ÇñYc Û „ZeÕñÆ¿kZ~}g !
Šg Z Œ ÆgŠ q Z H /
x?Zz•
Û
y{øZŠ y‡•
Û I]
òO Zy WŒ Ze
| 1423 ¶Z ~f 3 Üæg Zâ Z

 ™y{øZŠ y‡•
r Û [»
î*9gzix?Z
vZ G
Û ªÆx *
gzZy‡• á âžì n²~#
Æ\WvZY • Ö } Ø ¼Ð[|ZÆ} :
Å[»™?
ÐkgzZ „@ Û yxgŠÆë!
³Æy‡•
Ã~îJ zh™áx »ÐøZŠz=ž•D™ Ÿ»øZŠ
X ñY1:x »
Hg ÖZ »]ÑìXgzZì Š
̼ 't ÌÐ yZì Š Û èa Y KZt
5Ð òO Z yWŒ
Û p¤
Y »g ZtÃgzZyWŒ  ™£Zg Zu ZËZ e[»{zì ;g YY7~}g !
ZX •r Æ¿Tž7Â
w‚MéE 
" ½Ð ` Wk
5SG ½ÅyZÐ yZÄkZ ä ~pì ŠŽñÌ_År
 ™g Zu ZËZ e6yZÄÆ
Ð yÒ gziÆ r
 ™ËZ e¼ gzZð* Ü z kZ X ¶”̬
Æ äƒ D̈¤Æ öZ ! ! * Z ë‰
Û ¼gzZ ( C» §) ³‚¼ ~~qi *ÏZgzZ¸qi *ÆyZÐzzÅäƒW
›Ã6Y ¯Å@ZØãWŒ O
ËZe q Û û,oÆr
ZÐ ~ yWŒ  ™g ZuZ ËZeX ¶~Š™Ék
 Z~}g !
’q ÆäƒßÆY »g Z
 ™gZuZËZ eŠpX¸Ìr
: •˜ r  ™+-Z<g
•q Z Ë{zì „gƒ® • á Z Å„zûTÆyWŒ Û )g fÆ]!
æz kzgŠ yZžv:ZgzZ L L
Û »VÂÎáZz UYÐ V ðšE
E
34$g e ÁiZ Á~ kZÉì 7#â Åu•Æ,.ÆMÆ
Y Z å›iÅZyWŒ
‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰ ªìŠŽñ
z ] ( (h
]gzZ b‚z,h
]Åxj%+-Z <g ËZe gzZ xj%w D Z·ËZe : }uzŠ
( 24mòsZ^gzZ:Z •®
 ))‰‰‰]ù~W~KÆ]c
Š OZ
³‚ Zg vž cÛ Ð ~i * " w ¾KZ ~ [ ZŽ Æ ~qi* ~g ø ä r
â•  ™gZuZ ËZ e
cÛ ~}g !
â• Û gzZ( ‰ƒƒe Z äS¯ÐWÆ~i *" w¾Åy Z Â{z Z®) •Š ã
Æ@ZØãWŒ " Â]ÑDZ
~g ø¬w‚{g!  ` W…yŠ » ` WgzZyŠ {zX ÇVz™g¨6yZ~ž
" ½Ð ` WX 57[ ZŽ »kZJ
5SG
éE
| 1423 ¶Z ~f 4 Üæg Zâ Z

b§~g7 r á ó~
 ™g Zu Z ËZ eÐ T ðƒ ù • ó yZöÅWX ]c
Ãzg °ZÆ£Zg Zu Z ËZe L L[Â
 ™gZuZ ËZegzZì Åcå6Y »g Z›Ã~[ ÂkZì ̬ŠÃ[ ÂkZ ä VrZgzZ• {Ç W
r
‰ß'! ZX T e*
~g ø¤ VZ7„ØiÅä™g¨ éE Š Ì[ZŽ »bÑŠÆ
 ™ËZepì c
5SŸr
Ð ÃÅ\W[ Ât ~g ø ¤
»\W Âì ~g ¦ Z f Þ ‡kZ … H
 aÎ » „ b &Z ~g øž Œ: Ì.
†kZXce * Û z øZŠ·_»kZÃ\W Â~g ¦
™gz¢6gîÆ2 »Æy‡• 7¤
ZgzZì &ÀY KZ
: ì n²ˆÆÙZy

Xì YYc Û `g {Ð G
Šg ZŒ î”û ZzwZIZÃZ
•Æ¿,ZHžì w Zλ\ W ( 1)
ÅVÂ! '
gzZh × Âr
 ™g Zu ZËZ eÐVƒìg aÎ0Ð Y »g Z ›ÃsÜ Â\W : [ ZŽ
I
: ÕäS5!•`g {Ð<
 IZÐzz
gîtgzZƒ: yZZ6gîµ~wŠ¤
ÅwŠÉƒ:¬6  ™g Zu ZËZ e ( ³ Z)
Zžìtûr
w=w qZÆkZgzZì ÅxsZª qt Âìg @  ¤Z ¿t gzZƒ zero value ª
™’ ™wqZz ® q
~ ðW“Š »yZž H~
ZÐ óóó^ß³Ú• h]†³ÂŸ] k³Ö^³Î ]c
WÅ]Zv{gÎär  ™g ZuZËZeÃ]! kZX •
ò 0Z)´žì
Xì H„(ZÌäŠ
ÅŠ0ZäVrZžžì)*
]!  ™g Zu ZËZ etgzZ7„H (Z ÂäŠ0Zí
g » CZ »r
 IZt•zì ñZ°!
<  ™ËZ eV˜*
‚xñèÅr Š ¯¼ »¼Ã
Zy*tÐ] Zv{gÎpc
™~
Xì ~u0 Û Xì Ìs ÜÆ
y WŒ
änÃŠÖ á]†ËÒ ¡Ê àÚ çÚ çâæ kvF×’# Ö] àÚ ØÛÃm àÚæ
Xì 7~gŠ*
Å¿ÆkZ ƒðñ{zž~wqkZ}™¿( ðÃŽgzZ
 IZX 7:gzÐVƒ¿ÂƒyZZ~wŠ ªìÆoÑg• à³Úç³Ú ç³âæ
& ¤zy ZZžì t · Z»<
 I Z ÌŠp{zzÉ 7„tÃz {o»r
`g {Ð <  ™gZuZËZ eÐzz kZX 7w=w qZ%Æ
X•
 ™g Zu ZËZeQ ( [)
:•ë r
ðÙƒ 2~y Ìz]!
‰
_ Ü zËžtÑZƒ: ~zb
ƒ´®
 ¤ZtÅwÎgÆkZgzZvZp L L
gzZ Â}™/Â}™qŽgB‚Æãä e
1)f »ä™wJ/ÂÅkZävZXì ]! .gzZ ñYƒl»
| 1423 ¶Z ~f 5 Üæg Zâ Z

Z~«£ÆkZX gm†Î àÚ áçeçjm Ü$ èÖ ^ãre ðçŠÖ] áç×ÛÃm àm„×Ö ä׳Ö] o³×³Â èeç³jÖ]^³Û³Þ]ì
q
ä¯ 5aÆåå { k
q e xÆ™ calculations™™aÎC
Z (Z ÂÅ™wZ e {k
óäó jòn_ì äe k›^u]æ èòn‰ gŠÒ àÚ o×eì °»aÆ
ä VMÐ BïÃVÍß,Z™½¯Ð 3à ¬vZì ~ g
uq
Z Å›9 : [ ZŽ
X ǃ: „ Hx »(gzZðÃL{z´Æ& ¤zyZZ
Üã×ì•] àm„Ö] ä×Ö] ð^Ïj ðŸ çâóóó ¼Î ]ç×ÛÃm ÜÖ ^ÚçÎ ^ãßÚ t†ínÊ …^ßÖ] àÚ è–fÎ ˜fϳnÊ
( 1 ` 102 m › ) åçÚ‚Î †nì Ÿæ åç×ÛÂ ØÛÂ †nÇe èßrÖ] ä×Ö]
ƒ 7„ H¿( ðÃäVMÐ BïÐ kZÃV/,Z™½¯q
ZÐ 3à ¬vZ
gzZƒ HäVrZŽÆ¿Ë%H4ZŠ~¼
 ävZÃX•vß{Š™Š ZiWÆvZtž ÇñY¹‰‰‰‰‰‰Ç
XƒÈÐWäVrZŽÆð>Ë%
 I ZXÐ VƒvßÆcategory ¾tž• M
7{z vßtžìg B¸ Â< ™\ W
Xìg D™{k
™ ¯"µÐ~„"Ž •{ztÉ ˆƒl»zzðÃÐX
Y »g Ztà ( ` )
b‡ÆY »g ZT~ÇÅ„Ær
 ™+-Z <gËZe~b‚z,h
]  ™g ZuZËZ e
r
Û ÃkZ<
uz yWŒ
zg Å {ogzZtÃkZX • Bs ÜÆg  I Z• D™"
U Û ÃkZgzZ •
Ð yWŒ
 ™g ZuZËZe ÌÐ
 I Zr
X •`g {Ð<
»qøB‚Æx?ZmxŠ W]|ÑZzp
g {o» b§kZ Hžìt wZÎ ZuzŠ »\ W( 2)
?Çñ0 Û >%
gZŒ
Û É 7>% »q ø „B‚Æx?ZmxŠ W]|sÜ¿(Z : [ ZŽ
uz yWŒ
Æg
Xì >%»qøÌB‚
4‘
Š 4
+Zw VÅ ögWGq ÆvZ) h]†i àÚ äÏ×ì Ý•• Ø%ÛÒ ä×Ö] ‚߳ o³ŠFn س%Ú á] ( ³ Z)
( ÐèÃyZH ZawVÅxŠ W‰ì
Wtžì q )Z6kZ »+¬ L L: • ˜vZ¶g ~i Zg)´~}g !
ÆzÆyZ•e ÆkZ
} Z¹äVrZž åtµq Ü zÆäWk0
ZÐ~] 2ÆyZ X ðƒwi*
‰ ÆÅzmvZ-ÑÆ
| 1423 ¶Z ~f 6 Üæg Zâ Z

4
WxiѸ:-Zz~ÆÆx?Zm ögWG‘]|ž•D™t\WZ
-ZzÆyZž c  ( ÅzmvZ -)·
Æà ¬vZ {zž Zƒ7xiÑt aÆyZX Vâ:¸ \!
:Æx?ZmxŠ Wž cÛ ä\ W ÂVƒ à ¬vZ
â•
4‘
Æx?Zm ögWG„,ZÂVƒd
( L‚)Xì ~}g ! 
ànãÚ ð^Ú àÚ èÖ ¡‰ àÚ ä×ŠÞ ØÃq Ü$ àn› àÚ á^ŠÞ Ÿ] Ð×윂e æ ( [)
gŠ"q
X H ZaÐ(Wª)Ðã0 ZñÅkZQÅ qzÑÐèöZaÅy̈ZgzZ
ƒaÆèZFó óM L LX •x?ZmxŠ WŠ Z%gzZì »ÇxѳZ~ó óy̈ÑZ L L
ZƒtÈXì @
 ™g ZuZ ËZ e² H Za ÐWñÅyZˆÆ kZX H Za Ð èÃx?ZmxŠ Wž
ÆtÃÆr
X¸ñƒZaЄWÌx?ZmxŠ W]|._
&e æ ^ãqæ‡ ^ãßÚ Ð×ìæ é‚u]æ ‹ËÞ àÚ ÜÓÏ×ì p„Ö] ÜÓe… ] çϳi] Œ^³ß³Ö] ^³ãm] ^³m ( ` )
!ð^ŠÞ æ ]†n%Ò ¡q… ^ÛãßÚ
gzZ H Za Ð( x?ZmxŠ Wª)g Z0 ZÃ?äTzg eÐ( ¿#Å )g ÇŠgz6
Yq LZÍß} Z
;ÃVÂgúgzZVzŠ%¹ÐVâzŠyZQgzZc
X c ¯ZhŽ » kZÐg Z0
YÏZ
ÏZgzZ é ‚u]æ ‹Ë³ÞÏZì ãZzÐ;Å^ÛãßÚž 6Q H Za`zi»kZÐ é ‚u]æ ‹Ë³Þ
X H ZaÃVÂgúgzZVzŠ%йÐ`ziñƒKZaÐ
È H »e  ™g Zu ZËZ e ñƒ D™w ì»]
WkZ äY:™hgÃÈ ãZz s ™r J
Š q Z ¬ZñÐÆy*kZÆu 0
 ™g Zu ZËZeXì Ìy*»g
g(ZÃY »g ZtÃr Û XÐB
yWŒ
]çfjn×Ê Ü× †nÇe ᕆÏÖ] oÊ Ù^Î àÚ žce* Û Æ™
g eÐÏzkZÃyZgzZ ñƒ>%ÆqøÅyWŒ
Îâ CZg 7ZgzZä´Ãp ÖZÆg
užñƒ>%ÌÆqøÅg
ugzZ ( g
u) …^ßÖ] àÚ å‚ÃϳÚ
 [Z Y »g Z tÃ6
¡J Z ¡Ì{z gzZ • D™ wú6p ÖZ Æ
( speculation) ðZgWkª q
ÌÃyZŠpÉ Hg Ñ~ ]*
Z³{%iÃ+-ZzÆ x?ZmxŠ W]|gzZX ì „ speculationq
Z
X yâZgDZ*
Zzv*
ZX 3g„~]* äYê Ybzg
Z³{%iJ
Zg –» ÜÒ ^nÞ• … çÚ^e Ü×Â] ÜjÞ]g
f  ™g ZuZËZ ea Æ]ÃZy
ur   yZ
gzZV‘Zeƒ
 ™g Zu ZËZ e ÌVŒ?ì Š Z% HÐ *ŠgñZX ì t Z] » {k
T‰ ™tJr iZ F
{ k
$ g±Ž •
ÆX•x » ~EŠ {z Š Z%Ð *ŠgñZžì @
ƒx¥ÐkZ cÛ Š•
â• á g Zt äÅzmvZ -vZwÎg6µñ
| 1423 ¶Z ~f 7 Üæg Zâ Z

Åx?ZmxŠ W]|X ì Š Š hg6VÍß {zg zZ ,Š 7]c


c Z@ ðÊpä +Š ~}g !
Æg »i§
W~g »{]ZŠgzZg (Z {]ZŠÆy̈ZŽ 7Âx » (Z PJ»y̈Z ªöZa
tgzZì x » » à¬vZ ÂtXƒ @
X N C~}g !
ÆZ
J}g ø…{zžì ëÑÆ„wÎgÆkZgzZvZ
óì
ó ê Š ÌyWŒ
Û kgŠ ._Æ]%=ÅssZ ¿{zLž
L 6}úŠ kZ LZ \W[Zžì yZ
 ñƒD™ðiZ%ð»g ZÐ( amoeba) ƒZgzZ „Ybzg~ kZ™ ¯‹»èÐ,™ ã U
Z Ã
Ù g¦‚ N
Y™¿C ñ»VâzŠp• ]c Ü z kZƒ sp~̈‡ ã̈Z
Ê „zŠt ñY éY bzg‰
Ù g¦à )Z »Y »g Zt ÃXì
y*{ë» b§Å]“tX ì Ýq ÌÃVð7yZÐ¹É D̈¤C
Þ ‡ì6y• WvZž It» ~0
 ™g ZuZËZ en¾X ñYƒwJ.
»r ZakZn™: ¿C
!
q Ù Ž7
Xì 4zŠ Åy ZŠ * VâzŠ?Š š¡
B‚ÆxsZ 'yZZÐÃVÂ!
}g !  ™g ZuZËZe~}g !
ÆkZì,Ž »r Û Ðg ±ZÆ] 
Æ‚ÅyWŒ
Û ±549@
XN â• 42],Æó ~
ó yZöÅWX ]c
Ãzg °ZÆ£Zg Zu ZËZ e L L[Â ~g ø~

 ŸzP

( 11 : s Z²Z {gÎ) Ý•¤ ]æ‚r‰] èÓñ ¡Û×Ö ^ß×Î Ü$ ÜÒ^Þ…ç‘ Ü$ ÜÒ ^ßÏ×ì ‚ÏÖæ ( 1)
Xì CƒG@ÅiZ%ð»g Z{Š™™fÆr
 ™g Zu ZËZ eÐe
WkZžì –ä\ W
Ìi§t X •T e *
™ÝqG @
 ™ËZe™áÃ] c
r W ôÜ) éG $EhgÃÈ ôÜ
4h™
5SE
H ZaP~kZgzZà èÐng Z ñgî, !¯{Š âZg väëžì ÈVŒ» ÜÒ^ßÏ×ìXì ß
c
ÅwÈZ}uzŠ ñƒ DƒÆw ÈZ kZ Hg » ‹»x?ZmxŠ WÐ}g ÇkZQX ˆ0Zg Ç{zžJ
VŒ
: ì ãZzX]! ~kZì ~g uq ZÅ›9,i Z{z´Xì ßF HÅäYs§
! çâ^Ú †¿ßnÊ äe Ìn_m ‹n×e] ØÃrÊ äÒ†jm á] ä×# Ö] ð^•^Ú äÒ†i èßrÖ] oÊ Ý•• ä×# Ö] …ç‘ ^ÛÖ
ÔÖ^Ûni Ÿ^Ï×ì Ð×ì äÞ] ͆ Íçq] å!… ^Û×Ê
Š¤
Æ kZ +ZX 3g} hgÃkZ ;e J Âð¯ ]gßÅxŠ W~ ¼
Z  ä à ¬vZ Z

Zž ¬ŠZ
X ǃ: ]m~yZž H Za(ZÃyZž 1yYÂì îÅÐg0  Xì HtAŠž Ît˜
Xì ¹]! ¸ Ì~( b â{gÎ ) ^i^fÞ š…Ÿ] àÚ ÜÓjfÞ] ä×# Ö]æ
| 1423 ¶Z ~f 8 Üæg Zâ Z

òsZžì b‡Ð ]” »] !
kZ {zL L : •˜~}g !
Ær ™g Zu ZËZ e\W ( 2)
»kZÉ ì ÝqwÅk‚ Z xÌÃwÎg <
 zg Û ~ <Ñz yâ ‡
uB‚B‚Æœy WŒ
óXó ìCƒÝqЄw å Îg<
 ðÉgF xÓ…~]5çÒZ~KÆ]¬Å+Šx©ž Z ìI
™$
öG =z ãâ ‡ÅkZ sÜä r  ™g ZuZ ËZ e ñƒ D Cx £»<  zg
užì k\Z…
I
yÒÐ}uÃwÅg u~}g ! ÆZ • ÕäS5!gñZvŠ { z´Æ<Ñz yâ ‡ì HyÒ Ãw
ZX B7ÉgÃg
ËZe Âì 7(Z¤  ™g Zu ZËZež-t ë HX H7„
u~gñZ ãâ ‡)r
Xce* gŠÃk‚ Z~„KZgzZcebŠ yÒãZz~}g !
™„  ™g Zu Z
kZÃr
&Ìt {z# â Å ò~zg ;±Ý°Z ¡ *  ™Lž
Ññy WÅZˆr L ì –Ìt ä \W ( 3)
žì n²B‚Æ]gmÌt VŒó Xó ì 7Š § ðÃÎâ Æ< Ø ègzZ ( Y »gZ ) D~n çkZžì
ŠÉ~„ qzÑäò~zg ;±*
KZy ̈Z {ŠŽñžì ~ ðW“Št»Y »g Zž c ÑñX 17x »Ðs »Z ä\ W
{ŠŽñÆ™ð `g ZæÐ ¹ ä kZ~Š1 z b]Ñ»É Zƒ7Za y ̈ZÐ „ +@z ððZ’Z
Ø ègzZ‰‰‰Å
yZX H Za „~ ^Åx?ZmxŠ WÃwzZy̈Z ä ]Ñ»Û{žì Ht < þ Ýq^ã̈Z
¿ž•ëtëp–7¼Ð,6kZZá Âä~zg ;±*
• Ë YÅ7ÂÔÅŠ §ÎâÆ
ÑñX $
Ø ègzZ( Y »g Z )DÐj§kZ ÂñYãâ ðxgzZ {eÅy̈ZgzZ ñY3g „J
< Vzgâ YÃY »g Z
X DZvZzX ǃ:Š §ðÃÎâÆ
™™Á\Ws »ZoƃnZ ‹Zc
X •M wDZ ðà : ^â
x?Zz•
!]u Zß Z†
| 1422{“fB26
/ //
| 1423ã{Z ßg 1 Üæg Zâ Z

Y ëÑZg ZŠ
» *Šz+Š c
k* k*

)
•â• Û zÂ
þ
ûr Ññ]| ü
 ™uZß Z†ËZ e ?*
kZˆÆŠ !
WxsZgzZcZ™X ì „g™x » vq
ZÐ x *
Æ(Biznas) k*

)О²¼
¼ÆRÛÃMnúÆ:Å°Z e,gzZì C™x »6 ÚZ vtXì Zñgzi~gƒÑä
(Internet),
Ãп7ÃTèYì @
{Z WÃÇC Ù „nçÂJ ukZXì CYÅ¿7Å ïHG3J" ‚d zgzZkgÃ
YnçÂ}Š:{zσpŠ~äVQ
Xì ^
°Ze,žìtcg {zXì ÐzzÅ cg}uzŠÆx »ÆkZi Zg » î ;Æx »ÆvkZp
 Zg {Z'
gzZ„ Mt ¤  ™}Š :Å
Z . _ÆTX ì C™¿7Åä™ð¾ÐWvÃMáZz “
s !
0MâÁiZ Áy VŒ ñ¯MzŠ zŠh
žJ '× ÐWq Ù Ð ~ VâzŠ yZgzZ ñ¯Mh
ZC '× zŠôZzš
Xì g¯g ZŠz~ð¾KZÃM¬vÂN Y
iMª
h

-{ –

á
@• æq y¢ /

Ü U
ˆ ̈ ¤ ̈¸
gzZM&s§N ZŠ
X ñƒMbs§N !
 gzZ Ï}Š°Ze k•Ã\WvÂÐN Yƒ{Ša}Z
MÀZ  MÀž•ëáZzv
X Ï}ŠgzZ¾°°Ze õ0
Ã\ W{z6
ä¯Mh
'× ôZzšX Ï}Š°ZeÎÃ\ W{zÂN Yƒ
| 1423ã{Z ßg 2 Üæg Zâ Z


~ kZpì ]gßÅà ÑŠtp ¤  ÅTì ^
Zžìtzz ~(Ѓ Y*
6gîåg !
zg »t
œKZ~}®ŠÄgÍÆk*
pì Qà ÑŠ6œKZÃ (Broker) wÑŠX •Š ®_ ZÑÅà ÑŠ
)
i._Æ'‰bŠ6zZ}X6oÑÅœÅ}uzŠ Âì Q]̀Q¤
äh ZgzZ Q7]̀Q ðà ÂizZ6
Q7zz ]̀Q ðÃÃh ižŽ6œkZ •p-{gzZ–ªñ¯MzŠÐ œKZ
iì œKZ Åh
•ŠžJ
V ŒN ¯MÐWÌ{zgzZN ¯MgzZ,™œ-{gzZ–sÜgzZ}™:œh
'× ÐWh
i¤
Z
 ÚÆŠ°ÆyZMx ÓžŽ ÇA zÃh
ZgzZX ǃЃ
–¤ N Y0MâÁiZ Á._Æu‰
iA
kZžìtÝqX ÇA :¼ Ì6œKZÃh
i Â-:ÐWŸ» ~i‚MgzZ,™:œÐWÌ-{gzZ
: •V ÒZy
sfzgq~nç
M] ‚{z Ì{zgzZFgzZM]‚ÐWžì ozæB‚ÆoÑkZ]̀QÅœKZÅh
i ( 1)
Xì @ gzZ‡ÃnçŠpÐä™o zæB‚ÆoÑÅ b§kZÃ]̀QX Vƒñ¯äVzuzŠŽ
Y*
Yƒ^
ƒi ZgŠŸtgzZ ,™œÐWMñƒ ñ¯ X }™: œÇ!
@ ˆÆä¯MzŠh
i ( 2)
i6äƒ}g7M{Ša vakZX ì @
k• Ãh i~£zçÆœÅVzuzŠ ÂñY `
ÑÌh
ƒq
ÌtXì ZeÎÃh
Y*
Xì x ZwgzZì ^ äƒåMMgzZì Z e
i6
ZX ¶œÂÅ„h
:MÃ-{gzZ–{z¤ iŠ ã
ÅyZy
W¶MŽÐWžì @ Š$èt6
Yc gîx ¬
žìt [ZŽ »$èkZXì êŠ Â(F ÅœÃVzuzŠ Ì[Zh i,i Z {z´X ¸ùŸÐW Â@
¯
x »Ã}uzŠX ñY 1Äg xi 56x » kZÃËžt ÆäOZƒ nú»Tì 7œŠp ÂbŠ (F Åœ¡
ŽÐW6Š ã iakZX ë7àъöŠ (F
ÅkZXì Yƒg Z, »nú6œKZsÜh Åä™
Ñ~: QÆyZ,™x »vß}uzŠ
X Yƒ7q
G
E
45"
œ£ g Zæzg ZŠ » ] 5ç gzZ Vñ» ª ^a‚‘^ÏÛe…çÚŸ] ž ì ‚Ÿ » <Ñ : î>XG
-E
ZX •{zŠÆkZ Â•Ú ŠÃÎâÅx »Æv (Biznas)k*
ÃTz{zq 
)  Xì @
ëZ ƒ6
Û Å ïHG3J" ‚ d
{zÃTz {z ZuzŠX bZ• z gzZ kgÓR
Æ R
Ûª • ë Products KZ {z
Ð~ V”zŠ y ZX *Ñ~ ãæWKZÃVzMLZ6kZgzZ *
™q ¯MÐWª• ë Marketing
t ¡Âz » ProductsgzZìz » ~i ‚Mª Marketing Å kZ {zì Š°ÝZŽ » v
kZžì ?Š °»{@xt6} úŠ kZ}g øXì „g™x »6 Cg ˆµZß Z °{zžìaÆä3Š
VzŠ ã
| 1423ã{Z ßg 3 Üæg Zâ Z

[ ³ Z ÅR
ÛÃyZgzZ •7ÌR ÛLZ Âk0 ÆeÒZÐ ~ yZ •ìg0MvߎÆv
Š ¢ÌðûyZÐkZ c ì pŠ ðÃÃyZÐ ïHG3J" ‚d
zc
kgÃR
ÛË„:gzZì 7/ZzðÃÌÐ
Æg »i§ÆkZgzZì (Marketing)Ìg âÂÑÝZ »vn¾Xì hZz
 Ÿzë~}g !
s
R X Ð kZX ì 7q ¿âZ ðÃtžì t ] ! Ð }u {zž` C Ð
Y*
ÝZgzZì x ZwgzZ ^
t Õ%Z • j§Æ ^R^ß|gŠ ƒ
 t • ìg Y Ìñ`gzZ ‰ ñ` ̬ j§
Æwâ Šp{zÉ ñW:~ VzÃÅVÍßx̀ÝZž @ ÑÌÃVzuzŠ ~^R^ßžì Åg (Z
ߙq
X N Zz™^R^ß{Š c
iÐ{Š c
i~ÓÑ
þ þþ
|1424{“f û1ü Üæg ZâZ

1:m
ß~x  ÙçgzZ ~Š OZÆgzŠ {ŠŽñV˜ ä x Z™Y fÆyÎ 0 gzZ y*zy
Y ÅyZ~ Ýzg Å2Z ¸òsZ •zì ðâ•
&‡gzZ ^
¿ÿLE Û „0
¶ÅVzq x ZwgzZ
'
h × VÒZy Û 7Ì'gßwŠ •
Åx Â: Zg ZŠtâu: ÓªÆ[fÐ T• ðâ •
kZì CYƒ¤ YQ[pÌ3!Åx Â~Š OZÆxsZgzZ•CYWt ‚™Á
IF
Ù â Æ~g î gzZ ~Š OZ òsZ {g ZŠ Z ñƒ n
Y fC gÃøL G4&ÃÌZ mºÅ qçñ
E
KZaÆäÑ6x ¬ çLŽ3!Ãm
E
»kZž @ ì *
™7]â } zˆgzZ ïËKZÃx Z™
{Ç WÐÃNÆ}uzŠ q }Š™¤
Z {zž @ YQh
'× ÃVØÍ—ÆkZ™ƒ Wz {]

F[pÐ [pgzZ }Š™ Za 3 q
 ™ƒ ÁÐ Ás %Z b!
» Y Zg WgzZ Ã
X ñYƒy‚Ww”»
{Š™k
  ™uZß Z†ËZ e *
’»¯æ r Ññ]|?ÆgƒÑ6æeY y*ÃæLG %i
~Š OZòs ZÅDÿL 3XZvŠ {g ZŠ ZXì 0Ð~g îòsZh
]~gzŠ {ŠŽñgzZì
Ö }
( {g ZŠ Z )X Ç}™kCÙp~# ÅäÑ6x ¬©ÌÃ]îÙçgzZ

~g îòsZ {Š™ òZg~yÎ 0


è ZzPÆ

gñQ b &ZZ
ûr Ññ]| ü
 ™ußZ†?ËZe *
Ññ]|ÐzzÅV@Ã0Ð~gîòsZ~gzŠ kZX G
gzZØæã¢i* é5Ò}!zZæqvZp
b§Ëž/_ Ð ZgzZŠ»•ã¢yZ/~ßñ}Š Zñ™ÆyZ
t »]Z|yZX •`™Ýqx£ ~iq
ž_ZgzZ6gî´JyZöÐ V@ÃÅ]Z|yZXìgŠÿLE VzŠ ã
&‡ñYƒgZ2Z6 ¦Ñx »<
X•Ìž¦ÑÆVË„VâzŠyZ]Z|tgzZXì ¦æ»ä™~gîòsZÚî »q
Z»J
x {zž• Tet ëp•qéZpÆ~g î òsZ Ìëv:Z b§ÅVâ›}uzŠ
òsZ {Š™ òZgXƒ: edŠs§ÅVzŠ ã
¦Ñ)gzZä™Z¨ZÐZÐã‚WÃËžƒì‡6VzŠ ã
+Z
z*ŠpåÐ qzÑ… Âs%ZÐ VÂ!
kZy ´ÑZZÐzzÅäƒ: ]o~ m ¼ 0Ð ~g î
|1424{“f û2ü Üæg ZâZ

Š OZ òs ZŽ•ã ¢sÑ Z yZ/~ßñ~ „ w q ÌZX ¶Cƒ: ] P̀Åì¼ s ÜÆ


~ ] c
Å J yZö a Æ ~g î òsZ L L[Â q á â
Z Å yZ • Ì … * Z gzZ ~ e ÝZ 8 vZ Y •
 ðW~ g Zi !''Meezan Bank's Guide To Islamic Banking'' ó óÉg
z*Š6
*ZçzwßQ9zÒZÆ~g îòsZX ðƒÝq m
Ðy Z… Â6 Û zwßZÆ~g îòsZ
r z•
Z ~ ¸…gzZ•Bs ÜÆ~g îòsZëÃX•,ZUigzZ ~„¼%Zì t · Z
ÐWžì60
XÐ,Šx » »b‚z~ä¯òsZ)åÃ~g îòsZU¸™^
>L L~| 1 41 2y @aÆ ä™g ¨6x ÂÆ ~g î Š Κ gz Z ä™u 0
Ð Š ÎÃJ
Ññk° Z » ó ó{¢ q b) ï
Å ~ óW 2 Z ŒZ mz ˆÅ k Q X å Zƒ ~ x‰Zg ZŠÆØæ ã ¢ i*
~ } g ! Ññ³ ¸Æ ~ óW 2 Z ŒZX • gÃè ~ ¢,  ‚
 ™£Z æg ?*
Æ kZvZ¶g r
: •˜

Åy Z ~ k’Å mz ˆX Š ÑÌÃVzMzŠÆ ±Ã< y Î 0
Hq ~ kZ L L
iÃJžì g^a kZ ¡6gñQ ‰t X ˆ¿g e
Ð {Š c ¬g {Š c
iÐ {Š c
i
wJ Ìà mz ˆƒ ¬g Å y Z ¡ä Y fƒ œ {Š c
 o*‰Å y Z Ð e i
( 1 1 5m7 ` ~ óW 2 Z ŒZ ) ó‰ó‰‰‰‰1™
m  o*
zˆƒ Ñ~ k°Z kZ Ì( u Zß Z†)szžZ ¶Zg6]úŠ ÅØæ ã¢i*
X åq Ññ
 Ž ÇÌ6gî~k
Åp æF ^jËÖ] àŠu] ƒ ’]ï{z~ˆgzZ ðVQiZzWÌ~ k°Z ä ~ s ÜÆ
á ~¢,‚
X •{”ù•
[ ŕsÑ Z yZ/~ßñgzZ • ÌmzˆÅ ó ó{¢q b) ï>L Lt ‚}g ø [Z
ÑñXì Ìó ó~g îòsZ L L
XÆkZì Å òZg ~g îòsZŽ äã¢sÑZyZ/~ßñgzZ ã¢i*
™f~ sf ëÃP Ð ~y Z•Bs ÜÆ~g î òsZÝZ ëÃXgzZì s%Z…Ð VîU
: •D™7{ûCZ6yZgzZ•D™
: * 5.’LZ »J6
™wßz¶gÐ ÿG x * 
Æ]ZígzZug Z DÆyv X 1
: ì™fV- ~m
zˆÅ ï>
|1424{“f û3ü Üæg ZâZ

Ü z'
sp » " (ÆŠÎÃkZ Â} ™: 5 ZŠ Z ‰ Û¤
g ZŠ nŒZ ~ x  ~ŠÎ) L L
: ì Å7 m?t aÆiÆZkZ ä)Y f‰‰‰‰‰‰‰‰‰@ ƒ7
Ü z'
‰ ŠŽ z!
ÆqZ Å5ZŠ Z {z¤
Zž ñY1 Z•t ‰ 5 .’
Ü z D™Ì Z%-Ð ÿG
Z »+Š Y ZŠ ÑZ Z
Zz‚mºq
}P ~ - CZíq  Zz LZ {z Âe™: 5ZŠ Z
Z~JaÆn¾kZX Ç}™ZŠ Z6
ÅJ:Ž ÇñYHì‡- CZíq gîÆ
Š ZæZ ÅVzg ZŠ * á ~ ã æWÅJ x ¸g ÅkZ:gz Z ǃ !
Ð kZÉ ÏVƒ ï•
Š 4
(Z q Û 2Œ
Æ Y • Ëâ ‰X Ç ñ Y 1 x » » ä™ë Z• Û ~ŠÎ)Ãy Z gz Z
D MNM” S t pæF^jËÖ] àŠu ]Eó Xó ì @ Ì Yê ,x ZoZ
YƒÇ*

Å5ZŠ Z { z¤
Zž Çñ YHÈ 0
»kZÃÿG Ü z D ™Ì Z%-Å Zƒðt ÂV Œž•ë ë
5.‰
bŠ {Pz‚ mºq
Z » + Š Y ZŠ ÑZ Z Ü z'
 Zz ~ - CZíÃkZ  e™: 5ZŠ Z ‰ ŠŽ z !
ÆqZ
y vŽ ÃJ Ðzz Å5ZŠ Z x°ž• ˜ ~ < î s Z [  K Z r ™y Z/~ßñpX ǃ

5.ì
: •t p ÖZÆy ZX ǃ * »y vkZÃÿG
™ug Z D @
ƒ
Penalty of Default :

"Another issue with Murabahah is that if the client

defaults in payment of the price at the due date,the

price cannot be changed nor can penalty fees be

charged.

In order to deal with dishonet clients who default in

payment deliberately,they should be made liable to

pay compensation to the islamic bank for the loss

suffered on account of default."(P.129)

Ü z'
: : â̀6ä™: 5ZŠ Z‰ 

5.¤
™75ZŠ Z6õg @
~ 7 Â: Â @ ¥ÿG Zžì tXgz Z q
Z ~Ì Z% L L
|1424{“f û4ü Üæg ZâZ
5.’-
Ž ÿG Š$
cpX ì Y Y HZ Ë Y Å ~ pðÃ
¬ : â ̀ðÄ : gz Z ì $
Æ äƒ: g± w ëðÃgz Z Y úÅ·q
Z . _Æ sÑ Z y Z/~ßñ)
Ü z'
Ä°Åy Zžì i§¸ »ÖÐ y Z D ™75ZŠ Z ‰ ™ú1 y Y ( ŠŽ z !
Ãy Zì Zƒ y vŽ ÃJ òs ZÐzz Å 5ZŠ Z
Æy vkZ { zž ñ Y HÈ 0
ó óX , ™ ZŠ Z ( : â ̀g • ) ¶g âZaÆug Z D


5.~ ug Z D
X Ç ñ Y Hi ŸùÐ ŠÎjZ Ç} ™ ZŠ Z ¶gŽ ÃJ ÿG ž•Ü ‡ÐKt ë
X ˆƒ ] ! 
à Zz “ Z~gLZ¤ ƒ „ŠÎîE
Ð y • Wgz Z Š $ Ât
0G4›E
Û'
ì 3g g Z ŒÃX á Z z ] Zí ä r
 ™ y Z/ ~ßñ~ (lease) 9 c
{g Y Z % Z
: • ˜ Z®
Penalty of late payment is given to charity :
.............The lessee may be asked to undertake that if

he fails to pay rent on its due date,he will pay

certain amount to a charity.For this purpose,the

financier/ lessor may maintain a charity fund where

such amounts may be credited and disbursed for

charitable purposes,including advancing interest-free

loans to the needy persons. (p.156)

: ǃ ay
 5ZŠ ZÐí@
~s^Æ‘œ: â ̀ÑZzäY16
Ü z'
e™: ZŠ Z‰  Zž} ™x ZoZt { zžì Y Y HÈ 0
t Z™{ z¤ »] !
kZÃ̀“L L
Ç} ™ì‡- CZíq g »t âu§ { Å kZX Ç} ™‘œ ¶g mºâZ { z Â
Z̀W c
Û ~ŠÎ)Ê Z•
{ z ÉY Z̀ZÆVçŒ Û Zq]gz¢gz Z ÏN Y Å ¦x ¸gt ~ T
ó óX ÏN YÅ ay
~s^CZí
) X Å {¢ q b) ï>Ð +
Y ÅmvZ G
î*9g r ™£Z æg ? *
Ññ]|
|1424{“f û5ü Üæg ZâZ

™f ä ëÌZŽ ¶Ìt m?q á Z~! Zj‰ bŠ¬ Æy Qs§Å mz ˆƒ


ZÐ ~ y Z å{g • o
 ™£Zæg ?ŠpX ð V Qi Zz ẄÆk° Zgz Z Ìy ZgzŠÆk° Z ä szžZ ¶ZgX Å
vZ¶g r
: –6N ° % Z} g ø ~ ~ óW2 Z ŒZ L Z ä
 U
„ KZJ 1ì g ~ sAŬ Ëñ O ÅJ -tžìt Âm?Å>L L
( 7 ` 1 21 míq ~ óW2 ZŒZ )ì g^6p
g~ sA
gzZ Å7ÒÃÅäŒ{Š c Ü z kZ ä>ž•ë ë
iÃyZÐWÆg ZÜZÆVß ZzJ̉
Xì 1™t6
gîÆ‚Ÿq
ZÃkZ~[ ÂKZ ÌäsÑZyZ/~ßñ
™x ¬:gz Zƒ9gŠÆäZëÃkZÆ™g ZÜZ {zŽ ǃ „ {Z
ü~ kZ »Jž•ë ëQ
ò * yÃu LZÃx » {Z
(ÃJÆ™„6VzMV'¾ ƒ: ̼ gzZX ì © Ã"žì ] !
Å
Z Â( ì @
kZ¤ Y H Evaluate ª )ì @ Ù ²~gzŠÆ` Wgz Z σÝq Â
Y ÑÂ~9zgÃqC
 Âtgz ZX ì ZƒÝq {Z
ÁÐ ƒ Z Âñ YÑÂ~ V7zg ÌÃò *
ÃZ (HÃJžì YYH{ i Z0 (
aÆg »ÔaÆy k™ 3Š Needy persons q]gz¢ÃVñi 5 LZJ:gzì {Z
Ã
Û ŠÎš aÆ ] c
] Zí~ y Z™ 3Š Çgz¢gz Zg6ÃVñi 5 „ L ZX ì Y} Š£Œ gz¢vŠ gz Z
[ZñOÆä™}g7Ð~ãæWKZ {zŽ •M
ƒx »Ð¹,Zn¾Xì Y™„¶g6gîÆ
™:¼ Ð s§K ZŠpÃJ aÆ ä 3Š q]gz¢gz Z X ì Y™} g7 Ð - C Zí { z
X ǃ *
Ù ªt n¾X Çá Z™x »ƒ
~C  •M
V Q {Z
à ”ZßÆ kZ c
s 6q]gz¢ž It sÜ » kZ
X ì sŠ ZáÆä™ »Ãk ‚ Z ÅkZ b Š { ZgÃq + Z~ ~g î ò s Zgz Zì Š Î~sƒ:Š Î

y
: ~g Zh 
Åi¥ X 2
Û^
•ï Šg Z ŒYÌÃ| Û zh
 z• yÅ ( shares )‰•ÆÌ Z%r
 ™sÑ ZyZ/~ßñ
: •˜
"The shares of a lawful company can be sold or

purchased on Murabahah basis because according

to the principles of lslam,the shares represent


|1424{“f û6ü Üæg ZâZ

ownership into assets of the company provided all

other basic conditions of the transaction are

fulfilled."(page130)

YK |
òs ZèY• M Û gz Z} h
 z• y Ë6Š ã
‰Æv{°‡! ÅÌ Z%L L
Æ v‰t Vƒ „g Y Å ~g7 _ ZÑ ~Š ã
x ÓvŠ Å-²Ð zg Å VßßZ
ó óX •?Š Å!~] YX U
Z
"In an equity or mutual fund (unit trust)the amounts

are invested in the shares of joint stock companies.

The profits are mainly derived through thecapital

gains by purchasing the shares and selling them

when their prices are increased.Profits are also

earned through dividends distributed by the relevant

companies."(p,210)
H4J
ö-G&r Z Ë L L
Xì CY Å ~g »t âu~‰ÆVµu 6zYÐ -žœc
| Û Ãy Z Âñ Yƒ†Ÿ Z ~ 7 Å y Z Z
 z• y
 gz Z ™h 
É4Z Ð gîx ¬
ó óX ì @
ƒÝq Ì{ z •îŠ œŽ V |, i Z { z ´X ì @
YHÝq œÆ™
ƬÆyZgzZ|ʼnëakZÔì s %Z ÌÐ nkZ Å ~g »tâu…
~}g !
: •D™™fs%ZCZÐyS gzZ•¸ »yx™ã¢

: |Åv
 ™sÑ ZyZ/
: •˜ r
"......As mentioned in the books and research papers

of lslamic jurists,companies come under the ruling

of Shirkat-ul-Ainan."(p.211)
|1424{“f û7ü Üæg ZâZ

•ÆyÁè•
ÑV|ì gÃè ~ Vß £ ógzZ V1Â ÅxsZ ñ•ž 6L L
ó Xó •CW
Z ìtyÒ»kZXì {g YZ-QgzZì wZñZ•
ðZ’ž ÑtizZ ñOÅyÁ•
Ñž•ëë
CY0]gßÅwZñZ• Yƒ uœ™ïtâu »VzgZh
Ñt X ì @ yƉgzZ VßZz ä™~g»tâu

Xì ]gßÅä™ ‰ZtâuCZ»VÍßZt~ÝZpì CWÃh
y Ù „~Y Z’ZXì
ʼnÂC
6x » LZgzZ•D™g !
]̀Z {°‡! zg »ÐtâukZyZË]ZeÆvˆÆ䃉 Ztâu
X)‰[ôZ{zì @ Zx ÓXì Cƒg Ñ~æÅ] YZy
ƒ œŽ™w ï]YZy ZÆvŽ •D™wßz
kZXì @ Š™„Ѓ
Yc á VâzŠg ZŠzx ¬gzZg »tâu~
 ÚÆV- âuÆyZ~ ( yZ•Dƒï•
Y 1~ ]gßÅ ‰Æ 9zg kŠ kŠ }Ãtâužì @
„6‰Àà œgzZ ì @ Y Ht i§»
Xì @ Š™
Yc
ì ¹yÁè•  ™sÑ Z yZ/Špž 6ì @
ÑÃkZ ä r ÑÃkZ~x ¬s²p¤
Y ¹• Z
zg »~tâužœyZË]Z ežìt y Ò »Tì » {g YZÉ 7»•
g! ©$E
 ZÑnçt ÐÃî0•G ¦Ñp
vžì @
™³Ã] !  ]̀QÐzz Åx »aÆVzuzŠgzZ•D™
]̀Q »yZn¾X •f
ÏZ ¢
X 7yÁ•Ñ-ì {g YZ-tyxgŠÆVzgZŠz„x ÓÆ
G E
Æ]!
kZ ~g ø ~ ðW3¢~}g !
Æpgxi5Ãq
Ñ »vZ¶gr
 ™£Zæg ?*
Ññ]|
Xì 7³ #ñu

: ¬»‰
~] Ñq {ŠŽñ{g YZ {zž•D Ct ë[Zì {g YZ|ÝZ Åx »ÆvžˆÆäCt
Xì @ Y ¯Å];Ž zzŠ sfzgqÐgîx ¬
ƒ‡Ã6
t ~ qzÑÆw‚vŠ p Ö!ñƒ D™n窕Cƒw!'̀QÅ{)z yZË]
c Z e ( 1)
Æy Zp• Cƒ ³•Z9~Š ã
ÅyZž7—~ kZX Ð ,™wßz ]̀QX{zž @
ƒ 7D
ÀЕg w!ÆyZX Cƒ 7x¥g ZlÅyZ •z » „ ]̀QŠpŽ Allowances gzZ V j
Cƒ7Ìà ©âZª
˜t Xì : tgzZì CYƒw!]̀QÀgzZ { Z9
 »äƒ‡ÃÆ{g YZ]!
|1424{“f û8ü Üæg ZâZ

(Chief Á h Z r Æ kZžì `gŠt ~ ^g7g : Ñ‚ Å vq


Z }n Y H i Z0
ZÃÃkZž
Ù MÄÑ &{Z 9Åw‚ÆY 1994 Å Executive)
kZ~ ]gßÅIî ÑZgzZ Vj²¶9zgg ZD
Zx ÓÆTˆÅ ½Ìg »Ð+
Æv]YZy Z ¯Æ{Š c
YÅvXKÝqZ iÐÄÑg eñh ‚ä
VzË]Ze zŠÆvgzZ q
Z b§ÏZX ~Š Ì free furnished accomodation gzZ¸)f
ÏZ ä VrZ~Y 1994 ²K wßz9zg 79000 &=6gîÆ÷î ÑZ ›;g~ w ‚ÆY 1993 ä
Ù :eÄÑzŠ~æ
X HwßzBzggZD
» kZ Âì Y Y H·» kZ Z® Cƒ 7Å ]ˆ ßÖ ] o Ö] o –Ë Ú ª
 ˜ t èa ž *
™w ìt
kZX ¸ 7Ì' ðà » y Z}uzŠgz Z @
ƒ 7„ D» b)y ZÃVÍßÐ ¹ Âw z Zžìt [ ZŽ
X ì ̄ ! { z  ä i ]ƒ o Ê :gz ÀQ7i Zz ZìðÃa
» q Z 4
îŠ ht à (Directors) VzË]Ze LZ {zžì uœ~ Vµ„ƒ
 ã½]!
t ( 2)
Æ] Zg (ZÆVzË]
Z e ]! ™5ZŠ Z ÅŠÎgzZ•M
t •M Û 6Behalf Æv{zž•
ᣌ
 Z®ì CƒgÃè ~ Memorandum Of Association ÆvgzZ~ y Ò
v¿ðÃZ
kZ èa gz Z ì @
y
h ñƒ D ™ tà oÑ kZ { z  ì @
y
h ~ ˆ c~ Y Z’Z ‰Æ
B‚Æ ] ï `gq~ kZ Ã-gz Z w Jz [ X Z Z®ì Ýqg ± Z ã ⠇à Memorandum
X Zƒ‡ à {g Y Z-Ð Tì ‡ à Z®ì s ÜÆ-ñ ~oÑtèa gz ZX Çñ YŒo zæ
Z eÆvq
: ìgÃèV- ~yÒÆVzË] Z
"The directors are empowered by the company's

Articles of Association to borrow or raise money or

secure payment of any sum or sums of money for

the purpose of the company's business."

zg »Æv{zžì Ýqg (ZÃVzË]Ze •ÆcZ ÏÁZs W<g WÆvL L


g!
ó Xó •M
™ÇZ¶g c
•M Û ~g ZlÌ˧{Å
ᣌ
X •X6 Û ,Z~gzŠ}g øžìC
ŠÎ2 Œ Ùª
: ì `gŠV-~MemorandumÆvq
Zb§ÏZ
|1424{“f û9ü Üæg ZâZ

"To borrow money from time to time required for

any of the purpose of the company by receiving

advances or any sum or sums of money with or

without security upon such terms as the directors

may deem expedient.......

To issue or guarantee the issue of or the payment of

interest on the shares,debentures,debenture stock

or other security or obligation of this company."

Û ¶gg”Æ]gz¢»¯ »z§{ ÅŠ ¢Ævž ǃg (ZÃVzË]


nŒ Z eÆvL L
yZ - B‚Æ-
Jš c á Ìx ¸g !{zaÆkZX • M
JgzZ• M á
X -ƒ  o{zŽ •M ánŒ Û Ì6_ ZÑ
E4& E4&
} Š ŠÎ6¶g ZŠ Ñ Z Z
 Zzgz Z ËÅ vc6-
â Z c ?-E
6u 6çF G ?-E
e Ô6çF G e Ô6‰{ z
ó óX • M

6
f ÆvÉ f
x *  76x * Û ðÃZ
 nŒ
LZ {z•f  Ë]ZežìtyÒ»‡ÃoÑkZ
Û {z Z®ì Cƒ vg ZŠ)f Å5ZŠ Z ÅŠÎ6kZgzZ 3Zz ÅkZgzZ •
x ÓáZz ä™~g »tâu~ vnŒ
Ãv¤
Z Xì @
Yƒ„Ð ƒ  Vƒg ZŠzx ¬ c
 ÚÆtâuÆ yZ ( 6ƒ Vƒg Zh ÛZ
Ç{z { Zp )6Š•
Û Âƒyv
X ÏñYÅÐ~tâuÝZÆVzg ZŠzªig®ƒ¥5ZŠ ZÅŠÎgzZ3ZzÅ£Œ
Ü zÆ ä h
X ì @Y W„ ‰ yÆz Š Yn¾

ë ó óyÁè•
ÑL ÃL |Åx »Æ vr
 ™sÑZ yZ/~ßñ@'
Æ ñZggzZ m
?~g ø
?Ãi ZŽÆä™x »6 ÑËgzZ~D™x »6]̀Qg Zh
]̀QÆq ÇÆvž•… âÌt%Z•
Xì ÅÒÃÅä™" ~¢,‚Å~ óW 2 ZŒZävZ¶gr
U  ™£Zæg
~ßñgzZØæã¢i*
ÑñˆÆh
 yâ Ãä™x »6{g YZÆVzg Zh Z eÆv
ÇgzZVzË]
Ð äƒw!ÆgZlÅ{ Z9ÅVzË] ZÐ ~‡¢ {Š™™f}g ø ä•sÑZ yZ/
Z e ªÐ q
ëÃkZX ì Hx¯Ð ,6+Š A~ŠÎÆVzË]Ze ª{@}uzŠ ä VrZ%Z H7„ n°
|1424{“f û 10ü Üæg ZâZ

XÆ+ŠA~ŠÎžOg~‚f]!
•sÑZyZ/~ßññƒD™c6 âZ•D™Üùzð¬
Û ¼yxgŠÆ•
: •˜ {zX•BÌt• ÑZ Åvu 6zZŽgzZyÁ•
Ñx¬
"But if the rule of partnership is truly applied in a

company,there is no possibility for any kind of

impermissible activity or income. Because every

share-holder of a campany is a sharik(partner)of the

company,and every sharik,according to the Islamic

jurisprudence is an agent of the other partners in

the matters of joint business.Therefore,the mere

purchase of a share of a company embodies an

authorization from the share-holder to the company

to carry on its business in whatever manner the

man ag em en t de em s fit .I f it i s k no w n t o t he

share-holder that the company is involved in an

un-Islamic transaction,and he continues to hold the

shares of that company,it means that he has

authorized the management to proceed with that

un-Islamic transaction.In this case,he will not only

be re spons ible for givin g his con sent to an

un-Islamic transaction,but that transaction will also

be rightfully attributed to himself,because the

management of the company is working under his

tacit authorization.

However a larger number of shariah scholars say


|1424{“f û 11ü Üæg ZâZ

that Joint Stock Company is basically different from

a simple partnership.In partnership,all the policy

decisions are taken through the consensus of all

partners,and each one of them has a vetro-power

w ith regard to the policy of t he business.

Therefore,all the actions of a partnership are

rightfully attributed to each partner.Conversely,the

majority takes the policy decisions in a joint stock

large number of company.Being composed of a

share-holders,a company cannot give a vetro-power

to each share-holder.The opinions of individual

share-holders can be over-ruled by a majority

decision. Therefore,each and every action taken by

th e c o m p an y c a n n ot be at t r i b ut e d t o e ve ry

sh a r e - h ol d e r i n h is i n d i vid u a l c a p ac i t y . I f a

share-holder raises an objection against a particular

transaction in an Annual General Meeting,but his

objection is over-ruled by the majority,it will not be

fair to conclude that he has given his consent to

that transaction in his individual capacity,especially

w hen he inte nds to refr ain from th e income

resulting from that transaction." (pp.211-212)

c
¿^Y*ðà ~ kZ  ñY c
` 6VßßZ Æ • gî åà v¤
 ZÑ 6 Z L L
._Æ}òs ZgzZì Ìq Ù » vèa X 7eãæW^
Ñ » vg ZŠzC Y*
|1424{“f û 12ü Üæg ZâZ

¡ÅzÆvZ®ì @ ƒVz »}uzŠ q Ù ~gñZ ~g !


ÑC zg »žœÆv
E
|3G
!
{zžì c ÇÆväg ZŠzžì èE. Ã] !
Šg (Zt ÃVzg Zh y
kZ „ ~g Zh 
z-òsZ)Ëvžì x¥Ãg ZŠz¤ zg » » v-ƒ
ZX N`g !  o‰
Û'
gg Z Œ
ìt È »kZ Âì ‚ L Z{ÆvÌQ {zgz Zì _C~nç
k0
Šg (ZtÃVzg Zh
X Og ~g YÃ-òs Z)kZ LZ { zžì c ÇÆväkZž
Z ä kZž 7g ZŠ)f » ] !
KZ 6-òs Z)q „ âZ sÜ{z ~ ]gßkZ
èYì YYH[™Ìs§ÅkZŠp6gî O-¦Ñ){zÉì ~Š ~qŸg
X •D™x »•Æg (Z:‰ bŠÐ +
YÅg ZŠzkZg Zh
ÇÆv
Æó •
ó ZÑx ¬ L gLzZó óvu 6zZŽ L Lì I »Š Z®Mq
 Z Å<Ññfp
ðÐ ñZg.ÅY »Ñx ÓŸ ~g ! Û ~Š ã
 ZÑx ¬ Xì t•
zg »x Ó~ • Îâ
h» (veto-power) ä™WzÃq
Ñ~gñQŒ0 zg »gzZ•D0
0Ðg !
Xì O* ÙC
ÑC
™s§Åq Ù ÚÅwdZ „x Ó~•
 ZÑx ¬ÐzzkZXì @
ƒ
gZŠzq
ZX •DƒÐ ñZg‹ÒŸŒ0
~ vu 6zZŽ @'
ÆkZ
ñƒKg (ZÆvÐzz kZXì YY HŠšÐzz ÅñZg]ÒÃm
zˆÅ
Æ v¤ Ë Y Å 7~ w ~Š ZÐZ s§Åg ZŠzC
ZX $ ÙCÙ ÚÅ ¿C
ÙCÙ
ÒZ pñ V Q i Zz Ws ÜÆ-m{ Ëg ZŠz ðÃ~ x ¬èk° Z: Ñ‚
Åe
~ w~Š ZÐZ K Zž ǃ:: ² Ü ï³t Âñ Y ~Š™Š š] !
ÅkZ6Š ã

œá Zz äƒÝqÐ-kZ { z² îSì ~Š} Š ]i Y Z Å-kS ä k Q
ó óX ì ‚
gx ³»ä™[ AZÐ
ÑñŠp
: •˜Øæã¢i*
Ü z kZ V |Î ` Wžì ~gz¢ ' Y » ] !
Ò Z Ð ~ y Z • 쇉 kZ L L
zg » ~Š ã
Ô • V | bà } ì 7x Zw Âg ! » y Z ž• + Z V |
σ + Z vðÄ h
•á p{)z • V | (Auto-mobile) b!
ñI W
zg » ~Š ÎÐ j§zŠ V |t X ƒ: _C~g !
g ! zg » ~Š Î b§Ë: ËŽ
|1424{“f û 13 ü Üæg ZâZ

X • Cƒ _C~
Û 6Š ÎÐ š a Æ ä J (- V |tžì t i §ª
kZ gz Z • g nŒ
Û
X • C ` x » C ZÐ nŒ
~ŠÎ{z ì Cƒ ¶g ( Surplus) åÃgzZ Z Æ vžì t i§ ZuzŠ
ZiŽ k0
» ãæWÅ kZ ÌŠÎ{zX ì C™ÝqŠÎÐ J {z6kZX ì CZÅg~ .
î » Z
y
i§ÌËŽ Vzh i¥Æv+Z~žì et ¿ðä
Z Z®Xì @ Z
ƒzq
zg » ~ŠÎÐ
i¥ÆvË ÂQžìt wZÎ[ZXì ¹tƒ: _C~g !
Xce ãƒ7^
YÌ| Û zh
 z• y
Å
Z Å Y fX • ZN Zg Å x Z™ Y fÆ gzŠ {ŠŽ ñ~ }g !
q Æ Vµ +Z
 Úì e [ Z • _C~ Vñ»x ZwV |tèažìt I »®
p Òƃ )
YaÆy ›q
ž7^ Z Z®• „g™x »x Zwèa pì Z hðx »x Zw{ zÐ
y
kZ Â 1h  ža kZ ¶ g ZŠz~ x »x ZwB‚Æ vkZ { z
i¥ä kZ Z
Ñ}uzŠ q
[ Zì ÐZgz Z Vz »q Ñq
Z »g ! ƒ q
zg »gz Z Š Ñ~g !
zg »
Û ~ŠÎ ?žì ; g ¯ ÐZaÆx » kZÃy Zg®ƒ i¥ž c
ãæW~ŠÎgz Zß2 Œ Í
7^ y
Y *
h 
‰
J Ü z kZ i¥ÆvËq ÆY fy ZakZX z™Ýq Ì
Š 4
X ì î ŠŠ Î:gz Zì gŠ Î: vtžñ Yƒ: y EZt J
Z

ÆkZpì CYð0
! Zy
t~VµyZp¤  ) ~uzŠ Åx Z™Y f
Zžì It»®
ÆvkZB‚ÆVîÑzŠQ Âì w '6 zg » ~Š ã
gî¦ùg ! ZŠŽz!
» vˤ
 ™ZsÑ Z *
î*9g ~â år
gzZmvZ G Ññ]|# Ö ÑZœXì öRÅh  i¥
Å]Z|VâzŠ yZgzZ å•ñ¸ »mvZ G  ™Ã·?]|]
î*9gr â-Zz}÷
: •t…ÑzŠ {zX Vƒ&„
 gŠÃ•ñkZ Ì~~q nZ
zg » ~ŠÎg0
ñVQgz¢iZzWs ÜÆg ! ZÆ vkZg®ƒ¥{zžì t oÑ«
Š 4
4 » äVQ i ZzWq }÷gzZ ñYƒ (over-rule) Šši ZzWÅ k Qp¤
Z
ì Cƒ (Annual General Meeting)): Ñ‚Ž Åvžìti§
|1424{“f û 14 ü Üæg ZâZ

7èZg6+ Š A ~ŠÎÔ B7„


 gŠÃ+ Š A ~ŠÎëžñ V Qi Zz Wt ~ kZ
Ù ª[ ZX ñ Y HÈ Ã kZ a kZ •
ä{g Õ i Zz Wt ~ ] Ñq {ŠŽ ñžì C
 pX σ Š ši Zz Wt Å kZ G gz Z σ i Zz WÅ ïî~
Âñ VQ i Zz Wt { z Z
~g ZŠ )f K Z y ̈Z { z ~ ]gß+Z ._Æ w ¸ÆmvZ G î*9g ~â å]|
( 1 9@ Û zh
 z•
17 m| yÅi¥) ó óX ì ꊙ ZŠ Z ~g7
X Çñ WÐW™f »oÑ~uzŠ

: ìk Ññ]|Š ã
’t Åv Z¶g ~â åZsÑ Z * Åw ¸kZÆ] Z|y Zž• ë ë
Ü z D™4ZŠzÃg ZŠzTÎ L L
zŠ y ZÃvy )g » Âä kZƒ: q : Z ÅkZ‰
s§Å kZ ÷t » V.g »a kZ c
¯7„ Vz » ( ¶Šgz Zh
 ƊΪ)% Z
: ¿6ƘkZÍ, Š™Æ˜Ð kZ q¥{ zƒ q : ZÃXgz ZX ǃ: [™
( 48 9m3` ~ óW2 ZŠ Zæ Z )X ó óσ: ÂÚs§Å÷kZРƘkZ1ǃ
Memorandum of » vž ǃ: Dt ÃyZžì @
ƒ x¥Ð ]!
ÅvZ¶g ~âå *
Ññ
ì Cƒ Ýq w ã⠇à T ì @
ƒ Ì Articles of AssociationgzZAssociation
Z®•DƒpÅzozæ~-]ïx ÓÆkZXì Cƒ._Æ„yZx ÓÅx Ó| Û zh
 z• yʼngzZ
ÑñŠpX ì @
» kZì ¹Ž ÌävZ¶g * ƒÂêY PZ {g YZŽ „B‚Æh
ƒ‡Ã {zì @ yʼn
Ü z D™4ZŠzÃg ZŠzTžì t Ýq
ÃzªÔ}Š™Æ˜Ð kZ q¥{zƒ q :Z Å kZ ‰
~x ¬µ° ZË~ˆah
y‰Â¬w1… Yž7t X}ŠÈÃVzg Zh
 Ü z Dh
ÇÆv‰ y
E%ùŠ Y »kZÐ äVQi ZzWˆÆž²q
Z ÂñYƒ‡ÃiŠ q
Z-tX ñVQi ZzWs ÜÆkZ
v6 Ü zÆh
ä™I™ Z܉ y Z,i Z {z´X Vƒìg ÌDƒ+Š A~ŠÎyZgzŠ kZ² ǃ
Åz¤

XÇìg)¯Z~'Ì[Zg ZŠzH ÂЕgD™+ŠA~ŠÎÂëžA [ZŽtÐs§Å
i Zz WÆg ZŠzË~ x ¬ µ° Z: Ñ‚ñƒ DƒÆw ã ⠇ŠMemorandum
ì 7hðà »ì ] !  W)] !
+ZÃ\ Wgz Zì ã â ‡)gz Zñ Ǥ
t Å\ Wž}tg Zh Z6ä V Q
x ZwdŠžÐB W@Hvßx ¬Âì g ¯g ZŠzÌQ¿tgz ZX Ïñ Y {gw HÅg ZŠzkZ Â
Z'
Xì ÓÑ» œŠŽ z !
ÆK
|1424{“f û 15 ü Üæg ZâZ

k° Z Ì] c Ù â gz Z ,ë Z q
Š OZC Z Hp7Àðà Â$™ ( Z ¤
Z Âvßx ¬ gz Z
РϤ¤
¢ Zn çpì ] !
gz Z Âì *  *
eg S ZX Ç } ™] P̀Åì ] !
q +Z ~ x ¬
X Ð , ™] P̀Åì ] !
+ Z ÌPresident ÆJ y Zöž B7ë ƒ
ŠÎävZ¶g ~â åZsÑZ *
yZ/gzZì Hx¯Ðg ±ZÆ]â ¥KZ6Ôà Zzh ÑñQ
» œáZz äƒÝqg ZŠzžì c
‘œ‚õ 0 Šêt ñƒ n
gt ‚ÃÔÏZ Ìä r
 ™sÑZ
: •˜sÑZyZ/~ßñX ,Š™
"Therefore,if a company is engaged in a

keeps its halal(permissible)business,but also

surplus money in an interest-bearing

account,wherefrom a small incidental income of

interest is received,it does not render all the

business of the company unlawful.Now if a person

acquires the shares of such a company with clear

intention that he w ill oppose this incidental

transaction also,and will not use that proportion of

the dividend for his own benefit,then it cannot be

said that he has approved the transaction of interest

and hence that transaction should not be attributed

to him.

....if a very small amount of income is earned

through these means despite of his

disapproval,then his trade in shares w ould be

permissible with the condition that,he shall have to

purify that proportion of income by giving it to


|1424{“f û 1 6ü Üæg ZâZ

raised as to what charity.Now a question could be

extent or w hat limit that income w ould be

forgone.------It was resolved through the consensus

of proficient Shariah Scholars that the limit of

impermissible income should not exceed 5% of the

total income."(lslamic Banking pp.212-213)

CZ™ ¦~ M3 ~ŠÎt âuåà CZ { z pƒ w ' Âg !


zg » » vˤ
Z n¾L L
zg » Zg7 » vÐ ] !
ƒ7x Zwg ! Z ÅŠÎÐ V ˜ƒ
âZ ƒ CƒÝq ¶g¾q
Å- ~ŠÎkZ { zžì @
y
h  kZ i¥Æ vkZ ¿ðä
Ð + Z [ ZX @
Y
¹7t  Ç} Š™Ì‘œzÑZzY ~ŠÎÐ ~ œL Zgz Z Ç} ™Ì¿ #
s§Å k Q ÚÅ-kZ G
îSE
@G4&E
-G gz Zì ~Š } Š ~gàÅ-~ŠÎä kZž Y Y
z ‚ „ Z hð¼ » œŠŽ z !
Æ ~q Ÿg x° Åg ZŠz¤ Ë Y Å7
Z‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰$
YB‚ÆoÑkZ |
kZžÏƒ ^ Û zh
 z• yÅkZ~ ‰ÂƒÝqÐ-~ŠÎ
Yc
V Qw ZÎt [ ZX ǃ * à ãæ WK ZÆ™‘œz »ŠÎÐ ~ ã æWKZÃ
™u 0
Ù â Æ <ÑX } ™‘œz H » ãæ WKZ { zžì Y
žì t · Z6kZ »Y fC
ó óXc e ã™7iz ˆÐ‚5Æã æWÀuÅ ã æW^
Y*
: •˜Øæã¢i*
Ññ
: Iƒ…Ñg eÀaÆi ZŽÆ| Û zh
 z• yÅi¥
Xƒw'g !
zg »ÝZ ( 1)
×sÜ ¶gX Vƒ` W~ŠŽ z(fixed assets) PU
ZᬒvkZ ( 2)
Xƒ:~^Å
X ñYðVQiZzW~): Ñ‚ÅkZÂì C™+ŠA~ŠÎv¤
Z (3)
kZƒ Zƒ Ýq Ð ^i 0 Ü z kZ ƒ „«o Z
e ~ŠÎz » œ A ‰  (4)
Û zh
 z•
( 20m| yÅi¥)X } Š™‘œÃ
|1424{“f û 17ü Üæg ZâZ

ÆkZ ÂÔÅ ¶ŠŠÎ„g


 ™sÑ Z y Z/~} g !
: •˜r
"......such companies sometimes borrow money

from financial institutions that are mostly based on

interest.Here again the afore-mentioned principle

applies i.e. if a share-holder is not personally

agr eea ble to su ch bor row in gs, but ha s b een

o ve r r u l e d b y t h e m a j o r i t y , t h e s e b o r r o w i n g

transactions cannot be attributed to him."

Û Ð Vzg ZŠ Z C1 â ] ‡z Z ‰V | ¸ L L
Ðgî x ¬ Ž • C™ Ýq 2 Œ
CZ fg ZŠz ðä
Zžt ªì @ {gÃè „z Ì6V Œ X • X6ŠÎ
ƒÍÑ‚ Ÿ Ñ !
Âì ~Š™Š ši Zz WÅ kZ ä e Û yZ F
Ò Z p75Ð VçŒ 6ŠÎ6gî
ó óXÐ Vƒ: [™s§ÅkZ-tÆh Û
 nŒ
K Z m{ • f Æ v• f
 6x * Û ðÃZ
 nŒ  Ë]Z ež• ` ™™f ¬ ët p
Z Ã vX ‘
Zp ¤
Æperson q Û k ZX f
 7Ë]Z e ËX ¯ yô â » nŒ  7a Æ ] Z f
Û { z Z®X $
y xgŠÆ Vzg ZŠznŒ Ë ™7w J~g ZŠ) f Ž ì q ~sq
Z { z pì @
Y 16gî
Å Vzg ZŠzÐ ƒ
 Ú ÏZ Ìœ  c
Î ~g !  ÚÆ ñ âuÆ y Z
Z ÃkZX ǃ „Ð ƒ
zg » ¤
Þ z Zz „ H { Zpg ZŠzn¾X ì @
Y H ZŠ ZŠ Î ( ¸Ð „Å kZp ¤
Z )Ð ~ œÏZ X ǃ !
Û ÂŠ
ŠÎgz Z Ì3 Zz Å£Œ ƒ y vÃv¤  X 7Ã\ WL Z { zÐ ÚÅ ¶ŠŠ ÎB î
Zgz ZX M
( ì ~g Y ) X Ïñ Y ÅÐ ~t âuÝZÆVzg ZŠzÌ5 ZŠ Z Å
˜–•
|1424¶Zzf û1ü Üæg ZâZ

2:m
ß~x  ÙçgzZ ~Š OZÆgzŠ {ŠŽñV˜ ä x Z™Y fÆyÎ 0 gzZ y*zy
Y ÅyZ~ Ýzg Å2Z ¸òsZ •zì ðâ•
&‡gzZ ^
¿ÿLE Û „0
¶ÅVzq x ZwgzZ
'
h × VÒZy Û 7Ì'gßwŠ •
Åx Â: Zg ZŠtâu: ÓªÆ[fÐ T• ðâ •
kZì CYƒ¤ YQ[pÌ3!Åx Â~Š OZÆxsZgzZ•CYWt ‚™Á
IF
Ù â Æ~g î gzZ ~Š OZ òsZ {g ZŠ Z ñƒ n
Y fC gÃøL G4&ÃÌZ mºÅ qçñ
E
KZaÆäÑ6x ¬ çLŽ3!Ãm
E
»kZž @ ì *
™7]â } zˆgzZ ïËKZÃx Z™
{Ç WÐÃNÆ}uzŠ q }Š™¤
Z {zž @ YQh
'× ÃVØÍ—ÆkZ™ƒ Wz {]

F[pÐ [pgzZ }Š™ Za 3 q
 ™ƒ ÁÐ Ás %Z b!
» Y Zg WgzZ Ã
X ñYƒy‚Ww”»
{Š™k
  ™uZßZ†ËZe *
’»¯æ r Ññ]|?ÆgƒÑ6æeY y*ÃæLG %i
~Š OZòs ZÅDÿL 3XZvŠ {g ZŠ ZXì 0Ð~g îòsZh
]~gzŠ {ŠŽñgzZì
Ö }
( {g ZŠ Z )X Ç}™kCÙp~# ÅäÑ6
x ¬©ÌÃ]îÙçgzZ

~g îòsZ {Š™ òZg~yÎ 0


è ZzPÆ

gñQ b &ZZ
ûr Ññ]| ü
 ™ußZ†?ËZe *

: ~g »tâu~Ì Z% X 3
=g fƤ¸Ì Z%äó ó{¢qb)ï>L L~x‰Zg ZŠÆØæã¢i*
Ññ¸w ‚ 12
: ~Š m
?t•Æ~g »tâu
Û ÃkZ JÂì Le ¢
nŒ Û aÆ ~g Zh
nŒ yÅIR Z }L L
Ð J g Þ» q
X ó óÇ}Š™| Û ¤¸Ì Z%‹gz™h
 z• y ŠpñOƶŠ
IR

Y âZ/£{zakZì „
 Zg {Z' y
~g Zh ÅY âZ/£x ÓŠpi ZaÆJL L
VzÆJIR}q{z¬ ÿG 5.t’ gzZÇ}Š ¯VzCZÃÿG5.Š’paÆ~g Zh
yÅ
|1424¶Zzf û2ü Üæg ZâZ

ž Ç}Š™ iÃJ 6ŠÅ ~g Zh


y y
gz Z Çá á~ï ™h 
Ð wÅ
y
{z~ [ ZgzZì 1á ~ï LZ™h  aÆ \W6Š ã
IR Ū
»z ä~
( 119 m 7` pæF^jËÖ] àŠu])X ó óVƒLe*
y
h aLZÐ\WIR

: –íq6kZävZ¶gr
 ™£Zæg?*
Ññ
5.’JXì Š
ÅïÆ ÿG {g Ðk
’Uœ„¸Ž å H ̆ŸZt VŒ ä >L L
àŠu])X ó óÇ}Šwu »kZ6äƒ" ïŽ ÇÇ{Òúðà CZaÆ& ¤
U
( 119 m 7` pæF^jËÖ]
ävZ¶g r H†ŸZ {z yZgzŠÆðZzgg » Å>žì ]!
 ™?Ž å Š ªZz Ât VƒH~
sÑ Z yZ/[Z X ¶ÅN @
6NkS ÌUk
’ˆ Æ k°ZgzZ ÌyZgzŠ Æ k°Z ä ~gzZì H™f
: 5Ð wŠ ]Z|Æx‰Zg ZŠpåŠ
1™tÂ6gî ã! Z™NŠ [ ÂÅr
i†ŸZ {zž Zƒ {i Z0 ™
˜ [Â KZ Ìä r
 ™sÑZ yZ/QgzZ Š ZÃÃNkZ Ìñƒ D™k
HiZ0 ’mzˆa kZ¸
Š™i Z0
: •˜Ôc ZÃÇ!
ÃkZñƒ
"An agency agreement is signed by both parties in
which the institution appoints the client as his agent
for purchasing the commodity on its behalf.
The client purchases the commmodity on behalf of
the institution and takes possession as the agent of
the institution.
The client informs the institution that he has
purchased the commodity and simultaneously
makes an offer to purchase it from the institution."
(Islamic Banking:p.127)

5.J 5.g’zZJª) V‹g 0
ÃÿG •ÆTÐ,™\Š6)*
»zq
ª Z ( ÿG zŠ L L
Xì @
™gHVzCZ§{Åäh yZŠÎaÆJ
Xì @
™ï6
yâ ‚kZ6
gîÆVzÆJgzZì @y
h yâ ‚{zaÆJ ÿG
 5 .’
|1424¶Zzf û3ü Üæg ZâZ

5.Q
y
äh ÃkZÐ J„B‚gzZì 1h
 yyâ ‚äkZž Ç}Š q :ZÃJ ÿG

ó Xó ì @
™Ì¿7Å
ÅDsÜì 7z » kZì theory Ž Å ~g »tâuÌ Z% *
Z™& ¤Åïžì 9t

Ù Ãk
~ ^ï~ wqC  Ãyx™ ã¢pnƒ î XÐ d
¦ Cc •Û gzZ ^ÑÆ ÿG
5.ž @
ì §{
ZÃÃÆ~ lÌg ÅyZgzZ j§gîÆVÍßÆgzŠ kZ {zÐzz ÅkZ• n
Ãä™iZ0 Ž »Ú Š
g/_
X •ìgÌ™gzZ•g »
x ¬* î ZzgzZ,¦gPXì 7q~(ðà ãÒß~}Ñç}g øž•Ù Š ëp
¯il
Š hg6}g –ÆVÍß,ZÃx Â! zZgzZ ë Zq
Åx ÂkZ ÂñY c Z~ ] Ñq yZX ìz »w©
Æ J Â~ ]Ñq {ŠŽñÉX ì Æ ¢ d
ŒÛdÛ Ž ì60
Œ Z ~ ¸» 䙄¬ Ð “
^
Ù c
VY \Š {zÂñYÑZ e^â »g ZD Îõ 0
~Ù Å¿ÌËX YYH7g ±Z Ì6
& ¤Å}Òú
( J; ) City Bank{z슎ño»nT~Jž_ZgzZJyZö?}™: J
c “
 c
}™:
»8
ðà (ZÐ ˆ ÅkZgzZ säz ÅkZXì 7ZÐ ( J8 ;) Hong Kong Bank
VÍßyZg ®Z »! x»ÅVñ»Æn! zZ²ì ‚
g/_
(Missionary) ~•ðÃ{zž M7W
@
¤ Ë YÅ7µÂ+ZÐprofessionals¡X Vƒ n
ZgzZ $ ~•gzZ‚f ! zZŽì @
g/_ ƒ6

5.žì -
ÐËc Š 3Š: wâ Zƒ Z7
ƒc —‚ä ÿG JHÅ]!
kZÌA Š {à& ¤nÁ!
ƒÌg ZÈ c
Š 3Š:™á•Æe
Xƒc g ¬zz
?ì YYHyEZù6ÔiÅ~g îòsZ~] Ñq {ŠŽññƒDƒÆ] Zç~ ¸yZ
X 57[ ZŽ L…ÐVò´»wZÎÏZ

(On the Basis of Daily Products) Šã


:„Å œ6Åtâuð-X 4
6 Åtâuð- äVËzz%aÆä™{Š âW6äZ™ ¦ƒ ¶g ÌÎgzZZ
Šã  ÃVzg ZŠM3
: •˜~}g !  ™sÑZy Z/X à ïYŶŠ œ
ÆkZr
"Many financial institutions finance the working
capital of an enterprise by opening a running
|1424¶Zzf û4ü Üæg ZâZ
account for them from w here the clients draw
different amounts at different intervals,but at the
same time,t hey keep re turning th eir surplus
amounts.Thus the process of debit and credit goes
on upto the date of maturity,and the interest is
calculated on the basis of daily products.Can such
an arrangement be possible under the musharakah
or m ud arab ah m od es of f inan cing ( Islam ic
Banking.p:177)
If such an arrangement is agreed upon between the
parties,it does not seem to violate any basic
principle of the musharakah.------practically,it means
that the parties have agreed to the principle that the
profit accrued to the musharakah portfolio at the
end of the term w ill be divided based on the
average capital utilized per day,which will lead to
the average of the profit per rupee per day will be
multiplied by the number of days each invester has
pu t hi s mo ne y in to t he b us in es s, w h ic h w i ll
determine his profit entitlement on daily product
basis."(Islamic Banking p:178)

Ð j§kZÃtâulŠ¤
 F
K % iÆ}gZŠ Z ~g !
æLG zg » Ë}g ZŠ Z C1â Ð ¹L L

5.Ð~ T• ï Š wÅM3VZzg q
Z~ ] ‡zZ ZÿG Z » kZž• ï Š
gzZ äZ™ ¦Sg n¾X • Tg D Z™Ì¦tâuåà „B‚gzZ•s ïSg
(Z HXì @ Î [ˆ »ŠÎ6VzŠ ã
Y c ð- gzZì Lg ¸ J
 •Z õg @
¿»% ï
Xì YYHÌ~~g »tâuÅÌ Z%gzZžg xnç
|1424¶Zzf û5ü Üæg ZâZ

‚Ÿ~Š ã
ËÆ• nç, Zy xgŠÆVkg 0
g xÐ kZ ÂñYƒt · Z6 Z
¤
žìt È »kZ6gîiX Cƒ7¿#Å
t · Z6‚ Ÿz {°‡kZ äVkg 0
Šã
ž ǃ„6 WÆ]æ~ D3Æžg xžì 1™
kZ {zƒ Zƒ ¦ œŽ ~y
ǃx¥œáZzäƒÝqBzg °x- °ÐkZXì ZƒwEZtâu Hx- °¹zZ
c
Î ~g ! Ù ~ XÐ ,Š [¢ÐŠ°Æ x c
zg »tâuCZ ä g »tâuC Z yZÃT
ó Xó Ïn YŔŠœ6VzŠ ã
ð- ÐkZXì
Š [ ZŽ »kZÆ™Šg Zz nZ‹Zq
žìt nZ ‹ZX ì c Z „ŠpQ ä r
 ™sÑZ yZ/6kZ
kZ•Tg DZ™ ¦gzZ s ïSgg ZŠM3~x ÂkZ²ì @  ZÑ
ƒD»wÓZkZgÆVrÑ Â~•
CYƒë! Ü z Dƒ 4ZŠ ~•
˜ kZgzZì Cƒ w!g ZlÅtâuÆyZ‰
g xÐ ª
• g xa
˜tž•ë ñƒ ïŠ!Zj »vZ¶g ã‚»)´~[ ZŽÆkZQì
7Å]ˆßÖ] oÖ] o–ËÚ ª
: •˜Xì @
Y„ƒD»g ZlÂì @ y
YZh   èYì
yâ ‚Z
"But the proposed running account of musharakah
where the partners are coming in and going out
every day,nobody has undertaken to contribute any
specific amouut. Therefore the capital contributed
by each partner is unknown at the time of entering
in t o M u s h a r a k a h w hi c h s h o u l d r e n d e r t he
Musharakah invalid.
The answ er to the above objection is that the
classical scholars of Islamic Fiqh have different
views about w hether it is necessary for a valid
Musharakah that the capital is pre-known to the
partners.The Hanafi Scholars are unaminous on the
point that it is not a pre-condition.Al-kasani, the
famous Hanafi jurist writes :
|1424¶Zzf û6ü Üæg ZâZ
''According to our Hanafi school,it is not a condition
for the validity of Musharakah that the amount of
capital is known,while it is a condition according to
Imam Shafi.Our argument is that Jahalah(uncertainty)in
itself does not render a contract invalid, unless it
leads to disputes.And the uncertainty in the capital
at the time of Mus har akah does n ot le ad to
disputes,because it is generally known when the
commodities are purchased for the
Musharakah,therefore it does not lead to uncertainty
in the profit at the time of distribution."(lslamic
Banking:pp.179-180)

ðÕ Tg Dƒ `g {gzZ 4ZŠ: Zizg q


Ñ~ TM3VZzg { iX »žg xp L L
ä™qzÑžg xakZXì ©
7~g ZŠ)f ÅäZ™ ¦¶g³~kZq
ÑÌ
ƒ‡Ãžg xÐzz ÅTì x¥*
g ZlÅ (tâu)w ÓZ kZg »q Ù ‰
ÑC Ü zÆ
Xce*
Y
ñZgs %Z~}g !
kZ »>*ŠÆòsZ}žìt [ ZŽ »nZ‹Z Ñ!
{gÃè
c
ì oÑ * Wa Æ i ZŽ Æžg xžì
ƒ x¥Ð ¬ » w ÓZ kZg Æ Y »Ñ c
: •˜ ò ã‚ »)´ž4g•Xì 7oÑtžì t · Z6
kZ »Y f4X 7
gZlÅw ÓZ kZgžì 7oÑ ðÃt aÆ i ZŽ Æžg x ._ÆÃ}g ø
ª
‹Z&  ˜žìt ?Š ~gøXì oÑt q
Š 4 á x â Zp¤
ÆvZ¶g w• Zƒx¥
X ¶̄ !
» qZ 4
{z Z Ü zÏZsÜÉ Cƒ7Š YïE
 ì Cƒ‰ L 8ñaÆ-Šp
E
èY Cƒ 7̄ !
» q Z4
 ˜ ~ }g !
ª Æ wÓZ kZg ~ qzÑÆžg xgzZ
{z ~ „Å œ Z®ì @
Yƒ D» kZ Âì @ y
Y Zh y â‚ Z
 ( •Æžg x)
ó Xó Cƒ7̄ !˜
Ȼ
|1424¶Zzf û7ü Üæg ZâZ

ëì c
Cä r
 ™sÑZ yZ/~ßñÈŽ »]g „ÅvZ¶g ã‚»)´žì k\Z …
: ì V-]g „ÅvZ¶g ã‚ »)´Xn™7t · ZÐkZ
èÖ^ãqæ è‡^ßÛÖ] oÖ] ^ãñ^–ÊŸ Øe ^ãßnÃÖ ‚ÏÃÖ] ‡]çq ÄßÛi Ÿ èÖ^ãrÖ] á] ^ßÖæ
^fÖ^Ææ ]†a^¾ å…]‚ÏÚ Ü×Ãm äÞŸ è‡^ßÛÖ] oÖ] o–Ëi Ÿ ‚ÏÃÖ] kÎæ Ù^ÛÖ] Œœ…
èÖ^ãq oÖ] p•©m ¡Ê ^â…]‚ÏÚ Ü×ÃnÊ ð]†ŽÖ] kÎæ á^Þ‡çi †nÞ^Þ‚Ö]æ Üa]…‚Ö] áŸ
D 63 ” 6t Äñ^ß’Ö] Äñ]‚eE!èÛŠÏÖ] kÎæ xe†Ö] …]‚ÏÚ
o–ËÚ É Cƒ7úâ Æi ZŽÆ-Šp‹Z&
ª ˜žìt ?Š ~g øL L: ÀF
Ü zÆ-gzZXì Cƒ ú â Ðzz Å äƒ ä‡^ßÛÖ] oÖ]
Åg ZlÅÙ^ÛÖ] Œ]… ‰
Ü zÆh
ëZgŠ èa ‰ yÅ yâ‚Ðgîx ¬èY 7ä‡^ßÛÖ] oÖ] o–ËÚª
˜
Ü zÆ„Å œZ®ì CYƒx¥g ZlÅkZ‰
œ‰ Ü zkZakZì @ Šz
YÑÂÃ.*
ó Xó Sg7w!Ìg ZlÅ
Ü zÆ-žìtŠ Z%ÅvZ¶g ã‚ »)´
ƒD-»g ZlÅtâu‰
Æ-ž ItX 7oÑ *
Ü zÆ~g Zh
èa ‰ y Û ŠpvZ¶g)´ ¶ Š Xì ?Š š ì 7oÑÌDà )Z »g Zl‰
ž• D â •
 Ü z
ëZgŠ {ztž Zƒ x¥X ì @ Ü z kZ Âì @
Yƒì D-žŽ D»g ZlÅyZ ‰ Šz ë ZgŠ
Y Hyiz ».*
Ü zÆ-n¾X σ•
Šzë ZgŠ‰
t ‚.* g xB‚ÆyZž‰ bŠÄgt ‚‰
Ü zÆ-Ž •.*
Šz
~XÆŠ ã á Zs§ÅyQ c
ð- ² Zƒgz¢ÂDà )Z »gZlÅyQÐzz Åäƒ {g • Ðzz Åäƒ
Ü zÆ-
Xì D-:gzZì Dà) ZÂ: »g ZlÅtâu‰
Û zŠ Ái Z Ážì ¸ |ÅwZñÑ!
m 5~-kZ ñâu³LZ & • yÁè•
Ñy
W
X ,™ðbÑÅ œaLZ( ÌÐzzſƒ]gz¢gzZ )6ÅyZgzZB™mºaÆJ
Šã ]æ
YeÎù Z® å7ŠŽz» (Basis of daily products)Š ã
ð-~gzŠÆvZ¶g ã‚»)´
Ü zÆ-p,™ Â- »•
¼ »g ZlÅtâuÃyZ Â: ‰ g x~ :WòŠ WzŠ ~gzŠÆy Zžì Y
~hLZr
 ™sÑ Zy Z/Ã]g „ÅvZ¶g ã‚»)´n¾X ,™ðbÑðÃÅ œ„:gzZƒ {i Z0
Z
 ™sÑZyZ/6(Basis of daily products) Š ã
är  gŠ b§Ët NÑ
ð- Xì 7„
Z„Šp
: ìtŽì HÜnZ ‹ZgzZq
|1424¶Zzf û8ü Üæg ZâZ
"Some contemporary scholars do not allow this
method of calculating profits on the ground that it is
just a conjectural method,which does not reflect the
actual profits really earned by a partner of the
Musharakah. Because the business may have
earned huge prof its during a period w h en a
particular investor had no money invested in the
business at all or had a very insignificant amount
investsd,still,he will be treated at par with other
investors who had huge amounts invested in the
bu s in e ss d u ri n g th a t p er i od . Co n ve r se l y, t he
business may have suffered a great loss during a
period when a particular investor had huge amounts
invested in it.Still,he will pass on some of his loss to
other investor who had no investment in that period
or their size of investment was insignificant."

YÃj§kZƔŠœY f)ëPL L
Zt ~w ìÆyZèY B7^
¡q
žìtzzX @
ƒ7x¥œÇZƒ c ÑË~žg xÐTìi§g
¾ »q
Âc Ð }u »qÑq  ƒ Zƒ~ V⊠yZ œ{Š c
Z Z i¹ ~g ! zg »žì et
Y »Ñ}uzŠ yZÃkZŠŽz!
ÆkZXƒ: „™f ÿLE ƒ:ŠŽñ„tâu
&‡ž ZhðÚ Z ƒ c

Îtâu~g Zl~(¹ ~ ]æ kZ ä V2 Ç ñY Œ'


ÆkZ Xƒ c  Æ
Z'
Ñq
q  ƒ Zƒy v{Š c
ZZ i¹~]ækZ »g ! 
zg »žì et~]gß@'
Š™vÃY »ÑvŠy Zyv¼ »kZŠŽz!
XÇñYc ÆkZXƒ Îtâu{Š c
i¹»
ó Xó ƒ™f ÿLE
&‡* ƒ:tâu̼~]ækZ»
Ž Zhð¹Âƒc
Cƒ 7x¥g Zl 9Å œªZzÆq
ÑËÐ j§kZžìt Ýq »nZ‹Z • ë ë
|1424¶Zzf û9ü Üæg ZâZ

Ù kŠ ä–gzZg ZD
¦g ZD Ù õ 0
ä/~ „ qzÑÆ]æXì yŠÎq
Z]æ ÀÅ• Û èY
g x,™n•
Ù õ0
ˆyŠ kŠgzZ ñZ™ ¦g ZD i~¨ £ÆyZX ðZd: ¶g¼~]æ~g7gzZX ñZ™
~ qzÑäh
XbŠ Z™ ¦Q9zgg ZD
Ù õ 0
~V⊠kŠÆy
WX n Zd{z
ÄÑ!Ή‰‰‰‰‰‰Zƒtâu »VâŠÎyZ
( ÄÑ5) 500,000=yŠ 100<9zg 5000 Æ/ª
( ÄÑ10 ) 10,00,000=yŠ 100 <9zg 10,000Æ–gzZ
( ÄÑ1) 100,000=yŠ 20 <9zg 5,000Æh
igzZ
Ù 16 ~yŠq
ZXìg~wEZ9zggZD
À¤ Z Âìg~ wEZ9zgÄÑ16 À~ yŠ 100
igzZ 9zg 5000 Zƒ »–gzZ 9zg 2500 Zƒ œ » /Ð [ˆÆ Š ã
Zƒ »h ð-ƒ 9zg 8000 œ
V⊠kŠ kŠÆy
Wz qzÑgzZƒZƒ~ V⊠4ZÆyxgŠ œ»9zg 8000 žì et [ ZX9zg 500
„,ZX ‰ ï9zg 500 Ð ~ œáZz äƒ6V-âuÆ VzuzŠzz š Ãh
iXƒ Zƒ: œÌ¼~
Xì Yƒ~]gßÅyv
: •ï ŠV-[ ZŽ »nZ ‹ZkZr
 ™sÑ ZyZ/
"This argument can be refuted on the ground that it
is not necessary in a Musharakah that a partner
should earn profit on his own money only.Once a
Musharakah pool comes into existence all the
participants,regardless of whether their money is or
is not utilized in a particular transaction earn the
profits accruing to the joint pool.This is particularly
true of the Hanafi school,which does not deem it
necessary for a valid Musharakah that the monetary
contribution of the partners are mixed up together."
(lslamic Banking:p178)

ž7„ì ~gz¢Ât ~žgxžì YYHŠg6Šã


kZÃ?Š ðƒ ~Š ÅY fyZLL
|1424¶Zzf û 10ü Üæg ZâZ

YƒðžgxiŠq
kZY »Ñ„xÓÂì @  X ñ¾ œ6tâuLZsÜq
ZZ Ñ
ì ZƒwEZtâu»yZ~-m{ËžñƒD™ÃsÐ
ÝqОgx7c
¸{Šc
èYì W Š4
iq ÆÃ6 tX •DƒgZŠz~œáZzäƒ
gîm{]!
óXó ñYc
Š™o‘ÃV-âuÆY»ÑxÓžì7oÑtaÆiZŽÆžgxVŒÆyZ
q Ù ž7~gz¢t ~•
ÑC g xžìt Ýq »[ ZŽ kZÆr
 ™sÑ ZyZ/•ë ë
vŠ~ œpƒZƒ wEZtâu »q
Ñq
ZsÜp¤  ZÑX}™Ýq œ6tâuLZsÜ
ZˆÆ•
X •Dƒq
ÑÌY »Ñ
ÆyŠ kŠZ
 äh
ižñ0
™7t‹»kZ {zpc
C‚Ÿ»•
g xär
 ™sÑZyZ/
CYƒ»„• Ù ªX 7c
 ZÑ ÂÐb§kZžìC „g ̹!
 ZÑ~ÃÅ<Ñ c
• W Âà Zd¶g KZˆ
Xáá :ZzÐActive partnertâuÀCZ {zgzZƒ Sleeping partneržZ
 îSì
 Ú6 ÆV- âuèY ˆƒë!
Ѓ • áZd:Zz Ûá: :ZztâuÀ¤
g x—‚ÌA Z
X σ]gz¢Å-6
g¨ÃòŠWŽ • ïŠ ?ŠgzZq
Z {z~y W%ZX •Š ã " bÑŠ xÓÆr ™sÑZ yZ/n¾
6 Zy›•ÆÜûãô›ôæû †ö •ö ‚øßûÂô áøçû Ûö ×ô ŠûÛö Öû]øg
kZ¤ ugzZì]gßh]Ztžt{zgzZìC™g66
q ä™
: •˜ {zXì7úâðÃÐg(ZÆkZCW7xiÑ*’Åw'gzZ¹ÅxZw˲ÂB™t·Z
"In the proposed system,all the partners are treated
at par.The profit of each partner is calculated on the
basis of the period for which his money remained in
the joint pool.There is no doubt that the aggregate
profits accrued to the pool is generated by the joint
utilization of different amounts contributed by the
participants at different times.Therefore,if all of
them agree with mutual consent to distribute the
pro fit s o n d ail y p rod uc ts bas is, th ere is no
injunction of shariah w hich makes it
|1424¶Zzf û 11ü Üæg ZâZ
impermissible,rather it is covered under the general
given by the Holy Prophet Ü׉æ än× ä×# Ö] oבguidelines in
his famous hadith,as follows:"Muslims are bound
by their mutual agreements unless they hold a
permissible thing as prohibited or a prohibited thing
as permissible."

@ Î6Š ã
Yc Å]ækZ œ»q Ù Xì @
ÑC YHnçV7ÐY »Ñx Ó~x Â{ iXL L
ZœÀ~žg xž7— ðÃ~ kZX ; g ¦~M3žœtâu »kZ~ Tì
6kZ ŃZa kZX ì ZƒÝqÐ wEZÆV¶g ZˆðZ™ ¦~ ] ‡zZ
¤
+Z ùðÃÅ<Ñ ÂÐ, ™„œ~ :W6Š ã
Åtâuð- {zžƒ ~qŸgb!
ug•q
Åð KZ y›žg Z Å ~ Û^
 Ñ ÂtɃ îŠg Z ŒY*
ÃkZŽì 7
B™: w'Ãq x ZwËgzZ B™: x ZwÃqw'Ë{zJ
Z
 •È0
ÆVîÑðƒ
ó Xó ì 4ZŠ•Æ‚Ÿ{”"
U
Ð
ÃgzZ ËgzZì @ Š}ŠÃ}uzŠ œZƒHÝq »gzZË•Æx ÂkZž•` C6
Yc zQëp
{gÃè Ðzz kZX ì 7^
Y G ] !
t Xì @ Š w Ze ÌuÆ}uzŠz¼ » y váZz äƒ
Y c
Xì 7„  gŠ 't Z]» Üûãô›ôæû †ö •ö ‚øßûÂô áøçû Ûö ×ô ŠûÛöÖû]ø g
uÃ]gß
 ™sÑZyZ/~y
: •˜™ƒ[ú%ÐVzgîgzZVËVYäY: r W
" If distribution on daily products basis is not
accepted,it will mean that no partner can draw any
amount nor can he inject new amounts to the joint
pool. Similarly,no body will be able to subscribe to
the joint pool except at the paticular dates of the
commencement of a new term.This arrangement is
totally impracticable on the deposit side of the
banks and financial institutions where the accounts
|1424¶Zzf û 12ü Üæg ZâZ
are debited and credited by the depositors many
times a day.The rejection of the concept of the daily
products will compel them to wait for months before
they deposit their surplus money in a profitable
account. This will hinder the utilization of savings
for development of industry and trade,and will keep
the wheel of financial activities jammed for long
periods.There is no other solution for this problem
except to apply the method of daily products for the
calculation of profits,and since there is no specific
injunction of Shariah against it,there is no reason
why this method should not be adopted."
Ñðà Â:žì È»kZÂñYH: wJÄŠœ6Š ã
Zd¶gðÃq Åtâuð- ¤
ZL L
ž ǃ: eÌaÆËb§ÏZXì $
Ë YÅï•
á ¶g5ðÃ~-žœ„:gzZì Y
{gHÅäƒ qzÑÆŠ • 5ñZÎn Z™ ¦ ¶g~ -žœ{z
gzZ VËX ~ V:g @
Y V˜ ì ¿ÿLE &‡*Ð }ui§t Ð g ±ZÆ äZ™ ¦Y ~ VzgZŠ Z C1â
¶Š™ŠgÃg¦Ætâuð- X • D ZdgzZ •D Z™ ¦b g!
FF~ yŠq
Z yÇà
gOZV¸{z¬ÐäZ™ ¦ðuåÃ~M3jœËžÐVƒg6yÇàYÐ
Ð b§kZgzZ σ ú â Ð wEZÆVxaƹF
Å]gˆz Å]!
tX ,™
aÆVÂæ sî¼Æ4z]
{z´ÆkZ »XkZXÐ N Y {g™ƒx Y Ç! C1â
kZèa gzZ ñ Y Hg (ZÃi§Ætâuð- aÆä™x¥Ã œžì 7igzZ ðÃ
ó Xó ì7zzðÃÅä™:g (ZÃkZ Z®ì 7ŠŽñùðÃÅ<Ñs ÜÆ
 ™sÑ Zy Z/…ì s ÜÆ<Ñ6gîãZzx  »VzŠ ã
r ð- žˆÆä3Št6
zQ
ƒ Âp ÖZÆy!
•M L ÆkZ ñZÎ7]gz¢Åä™{û¼6k
iÅ,x ¬Ët Lž ½¿â Z kS Å
( ì ~g Y) / / / ó Xó 7Æ,òsZgzZ+ŠÝ¬q
Z
| 1425 x ZžZxø û1ü Üæg ZâZ

~y
WÔ3 : m
ß~x  ÙçgzZ ~Š OZÆgzŠ {ŠŽñV˜ ä x Z™Y fÆyÎ 0 gzZ y*zy
Y ÅyZ~ Ýzg Å2Z ¸òsZ •zì ðâ•
&‡gzZ ^
¿ÿLE Û „0
¶ÅVzq x ZwgzZ
'
h × VÒZy Û 7Ì'gßwŠ •
Åx Â: Zg ZŠtâu: ÓªÆ[fÐ T• ðâ •
kZì CYƒ¤ YQ[pÌ3!Åx Â~Š OZÆxsZgzZ•CYWt ‚™Á
IF
Ù â Æ~g î gzZ ~Š OZ òsZ {g ZŠ Z ñƒ n
Y fC gÃøL G4&ÃÌZ mºÅ qçñ
E
KZaÆäÑ6x ¬ çLŽ3!Ãm
E
»kZž @ ì *
™7]â } zˆgzZ ïËKZÃx Z™
{Ç WÐÃNÆ}uzŠ q }Š™¤
Z {zž @ YQh
'× ÃVØÍ—ÆkZ™ƒ Wz {]

F[pÐ [pgzZ }Š™ Za 3 q
 ™ƒ ÁÐ Ás %Z b!
» Y Zg WgzZ Ã
X ñYƒy‚Ww”»
{Š™k
  ™uZßZ†ËZe *
’»¯æ r Ññ]|?ÆgƒÑ6æeY y*ÃæLG %i
~Š OZòs ZÅDÿL 3XZvŠ {g ZŠ ZXì 0Ð~g îòsZh
]~gzŠ {ŠŽñgzZì
Ö }
( {g ZŠ Z )X Ç}™kCÙp~# ÅäÑ6
x ¬©ÌÃ]îÙçgzZ

~g îòsZ {Š™ òZg~yÎ 0


è ZzPÆ

gñQ b &ZZ
ûr Ññ]| ü
 ™ußZ†?ËZe *

: …‚gzZ÷g›Z X 5
ž¦ÑÆTgzZì ¦æ»äƒ "The Premier lslamic Bank"žŽ š yZö
@Zz™÷g›ZŠp6
x * Zì @
„ LZ {zp¤ ™g (ZÃ÷g›Z~YÅ{g YZg »Ô•r  ™sÑZyZ/~ßñ
1w$Ð…‚Ã÷g›Z6 äƒ ì‡x »…‚žì {Š Zg Z »kZgzZì @
™g (Z ~g6çL'!
Ã÷g›ZgzZì
X ÇñY
ë *
`6÷g›Z •6 gzZ™™~g6„X{ZpÃ~g îòsZXì ^
gî~zb Y*
GÂ÷g›Z
DÃkZèagzZì á
: »äƒ2~÷g›ZÆJì ©
6{g YZÃ{)zg »Ž H ÇX B7ƒ
o
| 1425 x ZžZxø û2ü Üæg ZâZ

X Çn$:Ð{ k
Ì{zÐzzÅ“
:
 ÂÇ}™ (ZJžì
 ™sÑ ZyZ/Âx »…‚ ;g
: •˜ r
" If the leased property is insured under the lslamic
mode of Takaful,it should be at the expense of the
lessor and not at the expense of the lessee,as is
generally provided in the agreements of the current
financial leases."(Islamic Banking:p.158)

»kZ ƒ ˆÅ÷g›Z •Æ…‚i§òsZ Åyâ ‚ñƒbŠ6{g YZ¤


py Z L L
Vzg YZ C1â zz%{ŠŽñž 6)fÆáZzh
ž: ǃ)fÆáZz ¶Š6{g YZ
ó Xó ì ;gƒ~
Hm?Ž ó xó »…‚L Ð
: ì sfzgq{zì Š L +YÅ ï>Åc Z™x‰g ZŠ
ÅnVâzŠ c
!®c!®)6gîLZ ( èEG 4)6X) c
)g ZŠzÆv…‚ ( i) ( 1)
6W )z Y ZLª"
ŒÛ ò ~y
WÅy ZgzZ Ç ñY 3g pôÃX, ™•zŠ ZGY
X σ‘œ
kZgzZÐ,™x Z¾Zzx OZ» -kZgzZÐVƒ Ìà áÆ-…‚g ZŠzt ( ii)
6
Ð z c
Å'p ~ ]gßÅ ¶g ³{ZpÐ,™wßz ]̀Q ³Ð ~ - ÏZ
X ~]gß
™x »Ì[g p§•aÆ-…‚à ágzZg ZŠz¸Q ( iii)
g pgzZ•M
"
X •Má ÌzCZÐ~œÆ
~ -…‚Ì{zÐ N Z™ ¦ ¶gŽ b§ÅÀ6( ëU îÏ)9c
ßZ G )g®ƒ Œ0( 2)
X σ•z™ƒ ¦
~ Vzg®ƒ Œ0
ª ëU á t ~*çz°Z ¸LZÆ •z ( 3)
z •qž ǃ ï•
Ð ~( -…‚ª) -•zÐ [ˆÆÏZ ÇñZ™ ¦~•z ¶g ÎŽ Ð
X ÏñYÅ °ˆÅyváZzäƒÆkZ
| 1425 x ZžZxø û3ü Üæg ZâZ

ñƒK ZŠ Z ª) VzP ñƒbŠ—‚ LZg®ƒ Œ0 ~ ]gßÅyv ( 4)


Æ•z~ž}™~ ðW“Š V- É}™: ~ ðW“Š » °ˆÅyvLZ6Šã
Å ( À6
ðZzgg » i Z fp â )X VƒgZ, » °ˆÅy vÐ s§Å•z6Š ã Å*Zçz°Z ¸
Y 2002 cŠc Z™x‰Zg ZŠ ( ó ó…é¹G
1ÅZ˜Ñ L „ 
L zg¨ñZ'>
: •¨zŠ~x ÂkZ•ëë
g pèÑq• DY0Ì[g p„Šp{z • Ìà ágzZ • Ì•ZzŠpŽ g ZŠz ( 1)
"
Xì @ Y Å}uzŠgzZì @
ƒ¿Ð + Y Åq
ƒ wâ Ð + Û zŠ Â
ƒ-yxgŠÆVh•
Z~ Tì @
07[gp{z•~¬Æw ÓZ[g {zZ®•à áÆ-…‚gzZÆ•zg ZŠzèa
ZX M
wìt¤
 gŠt Âì Y0[gpà á™™w ÓZ[gÃkZ Z®ì person q
7„ ZŠp Âv…‚žñYH
7qZ Åä™s¥ »nË c ZŠp‹Z&
wJz [XZ »nËŽ 7Çì ,~sq vèY
pì Y™ ZŠ Z Âg ZŠ™ »w ÓZ [g {z Z®ì @
™ Represent ÃkZgzZì @ g
™ÏÒúÅkZ à áX B
X Y07[g p
ƒ!Zi Z »kZ~ ]gßÅyvžÐ,ŠÐ +
 ÏZ {Pc Ù ªëU
À6žìC z •q ( 2 )
•Zzžwìt ;gX Ïìg:Ø{+ }PkZ ñƒ DƒÆ+
 Å䙕zÆÀ6c  kZX Çn
VâzŠžìt[ ZŽ »kZ Âì ^ Ü zD™•zqðÃ
 ÅäVQ œŠpÐkZ‰
Yt ~<Ñ Â}™+
DVQ œÐkZ ÌvßvŠgzZ ÌŠptžtq Û ¹~VÂ!
Z :•Cƒ'gßzŠ ÅäVQ œŠpXì t•
yZXƒaÆY ZL~ˆñVQ œŠpJ
]ñKZžt~uzŠgzZ ànÛ׊ÛÖ] ðŸ‚Ò änÊ åçÖ• áçÓm Vƒ
]gßcæLG
% i² @ × š{zì AgzZZ
gzZì 3Z'
W7ñ¼~+  •zaÆY ZL~VÂgßyâzŠ
~-•zaÆug Z D
ÆyvLZt~žì 3Z' × gzZìk¦
*tpì ;g™•zC
+ Ù „òŠ W~
Z
~mïÆ+ {Š c
 gzZX ǃÝqug Z D GLG
i}Ð ¶g ðƒ ðZ™ ¦]zg¢ï ¢1gzZVƒ ;g™ ¦¶g
Û
X Çñ3Š]gßKZg ã ÂÇñWt•
Ð Z(Z Âì •Æ°Z ¸Æ•z¢
uÅV1Âiq
ƒÂJ gzZì qr¡bŠ »g®ƒŒ0
ž It
Xì e* Û'
ã½Ðg ±Zi´gg ZŒÃkZgzZ * Ð Z »kZ~V¦KZ»x Zúì Y
™i q
| 1425 x ZžZxø û4ü Üæg ZâZ

: X » (Bill of Exchange)~z
ì ˆðC~ŸÆBill of Exchange Žì CY ð0 kZ ! Zy
Ì~ÛD Å b§ÏZ
 ™sÑ ZyZ/
: •˜ r
" The exporter with the bill of exchange can appoint
the bank as his agent to collect receivable on his
behalf.The bank can charge a fee for this service
and can provide interest fee loan to the exporter
which is equal to the amount of the bill,and the
exporter will give his consent to the bank that it can
keep the amount received from the bill as a payment
of the loan.
Here two processes are separated and thus two
agreements will be made.One will authorize the
bank to collect the loan on his behalf as an agent,for
which he will charge a particular fee. The second
agreement w ill provide interest free loan to the
exporter,and authorize the bank for keeping the
amount received through bill as a payment for loan.

These agreements are correct and allowed according


to Shariah because collecting fee for service and
giving interest free loan is permissible." (Islamic
Banking:pp198/199)

¶gÐ s§ÅkZ {zž @ ÆT{àæW'


ì Y ¯Vz CZÃJ{zì ~zk0 LL
„B‚gzZì Y™wßz ]̀QJaÆx »kZX}™wßz
» ¶g âZÃ{àæW'
2 Xƒ '
t KZ ÃJ {àæW'  Û ~ŠÎ)
Æ ¶g Å ~z Ž ì Y™ ~gY£Œ
Z'
| 1425 x ZžZxø û5ü Üæg ZâZ

Û ÃkZ6
Xá™g Ñ~3ZzÅnŒ äƒwßz¶gÅ~z{zžì Y}Š ~qŸg
ZXÐ Vƒ zŠ Ì}@ç Z® • ¿Z]
t ÃJ •Æ }@çq zŠ VŒ
Z]
]̀Q mº6kS gzZ }™wßz aÆ {àæW'
¶g Å ~z {zž ǃ Ýqg (Z
Û ~ŠÎ)Ã{àæW'
g(ZÚ 2Ç}™ ½£Œ J•Æ}@ç}uzŠXá
Û LZ¶gÅ~z{zž ǃÝq
XáÄg~3ZzÅnŒ
YÌ¢
gzZì ^ Ö }
]̀Q6# ËèY•^  gŠÐzg Å<Ñ}@çt
YgzZ„
ó Xó ì ^ Û ~ŠÎ)
YÌbŠ£Œ
}Ã ( Bill of Exchange) ª ~zžìt Ýq »]g „kZž• ë ë
{àæW'
{eÃ{àæW' aÆàßz Å ¶gŽ ñYá k0
J%ZX}™wßz:KZÐ {àæW' ÆJ
Û ~ŠÎ)'
X N YK{e{e] 5çzŠtX}Š Ì£Œ  
Z' Þ Ð
ƶgÅ.
SgŠŽñ! Zy
{z~y ZŠŽz!
Æä™{e{eÃ]5çzŠ yZèYì ƒ
 o)Ç!
ÛD
t
6Tì CƒÝqw ã⠇Ì0
ÅJžÐ b§kZ {zX ì ˆª~ äƒN ZÆyZŽì
Û J6
£Œ gîãâ ‡ÂÇ}Š]̀QgzZ:aÆà ßzÅ.
Þ LZ Z
 {àæW'
 Zñ»k Q
Z®ì Yƒ{~
Û 6
䢕 Û {g YZÐg ±Z ãâ ‡c
T7Å b§kZoÑtXì YƒozæB‚ÆnŒ Íì Y™wßz
Íæ†ÃÛÖ] ,iZ {z´ Cƒ 7Ýqw ãâ ‡ÃoÑkZèYƒ H:™fÃkZ~-gzZƒ 1™Mõ¬
X ǃ‡Ã{g YZZ®ì ¸V ŒÌ{°‡» ½æ†ŽÛÖ^Ò

ððð
Y 2008 ~Z û1ü Üægè Zâ Z

?ì òsS x »…‚ H
ûr Ññ]| ü
 ™u Zß Z†?Ë Z e *
ššš
Æó ó…‚ L(
L Åx Âzz%Æ÷g›S Ð V@ÃÅÙæ ã¢i·*
Ññ]|
ë~}g !
Æ x ÂkSX ì ;g’Ð ~!¹ x  »÷g›Z òsS Ð x *
£Zi ÚZËZ eŠ *Qq
ZÆx‰Zg ZŠÆyQgzZ!‚g! ²q
Z »Ùæã¢i*
Ññä
WÃxŠ ƒÆ<Ñx Ât … ÂH·_ »[Âq
ÆÏSÔ c Z Å ãZ/r
™

( ']uZß Z†)Xì y*Ãkit~y Ò
H äz »Øæ ã ¢i* H òZgx ÂŽ »÷g›S òsS ª…‚V ; } g ø
Ññ{ zì Š
ÑñXì F
: • ˜ * 6°Z ¸g eÆk Qgz Z•zgz Zì Zƒ
ÌÎçÖ] Œ^‰] o× è¿ËvÛÖ] å„â áçÓi á] oÖ] èq^vÖ] l†ã¾ ^ßâ àÚæ
!áçÞ^ÏÖ]æ èÃm†ŽÖ] àÚ ØÒ oÊ èm…^fjÂ] èn’í• äÖ ÌÎçÖ] á^Ê
z y ⠇ÕzèYc e *
ƒ6Š ã Ù ª]gz¢t Ð kS
Å•z - » ÷g›S ž ðƒC
X ì Ýq,~g ±Zz ã â ‡~ V âzŠ<Ñ
: •t°Z ¸g eÆ•z
 g ™•z » ( 9 zg ) ~× -1
Xì„
Xì YV Q œŠpÐ •z ñƒK L Z•Zz -2
7•zŠpì á
Xá !Å•z { z ñ Y H{PªqrŽÃ•z -3
XƒaÆY ZL}ƒ: »LŽƒaÆæ +Zy
s ! ¦
{ zžì k aÆ•z -4
*
: ìt^-Å…‚x ÂF
6°Z ¸g e y S Æ•z
Ññ]g „! ² : ^ â
Œ^‰] o× o×Ê^ÓjÖ] ànÚ^jÖ] Øn‘^i L L! ‚gÆØæ ã ¢i*
Xì Å XXänÖ] ènÂ]‚Ö] èq^vÖ]æ ÌÎçÖ]
Y 2008 ~Z û2ü Üægè Zâ Z
Ž ì C™ì‡-q ZÆtâu L Z v÷g›Z òsS c
Z »•zÐzq …‚ -1
Š q Ë._Æ_ ZÑÅ -Ž ǃaÆ VÍßy Qq
Vƒ ñƒg D »y v CU Ñ~ - Âi z Z
Ýqgz Z Çñ Y c g pÃtâuÆ-X ǃaÆ Vñ»á Zz äƒ: »Æ ny
Š6" s !
gz Z
X Çñ YH ay
~œ £Æ-à œá Zz äƒ
àÚ ^Úç×ÃÚ ]/ˆq ÙˆÃi æ ÌÎç×Ö ^Îæ‚ß‘ oÚ¡‰Ÿ] ànÚ^jÖ] èÒ†• oòŽßi
Ñæ‚ß’Ö] oÊ ànÒ†jŽÛÖ] àÚ àm…†–jÛÖ] o× ^ËÎæ áçÓm ^ãÖ^Ú Œœ…
]„â oÏfnÊ ýèm^ãßÖ] oÊ èm†níÖ] l^ãrÖ] o× æ Ñæ‚ß’Ö] xñ]çÖ gŠu
oÊ |^e…Ÿ] Øì‚iæ èe…^–ÛÖ^e ]†Û%jŠÚ •çÏßÖ] àÚ Ýç×ÃÛÖ] ðˆrÖ]
!ÌÎçÖ] š]†ÆŸ Ñæ‚ß’Ö]
=g fÆ Tì Cƒ ,~sKZŠpÅkS X @
ƒ 7~ ! Å Ë-•z -2
Xì @
¯ ´ â gz Zì á
´ â { zÐ
^ãe àÓÛjm èmçßÃÚ èn’í• äÖ áçÓi æ (‚u] äÓ×Ûm Ÿ ÌÎçÖ] Ñæ‚ß‘ á]
èÛ¿ßÛÖ] xñ]ç×Ö] gŠu ^ãÓ×Ûm æ ^â†Û%jŠmæ Ù]çÚŸ] Ô×Ûjm á] àÚ
!ÔÖ„Ö
 0MÆ -™} Š {P ÃkS ._Æ _ ZÑÅ -á Zzh
M  pŠ ~ ÷g›S -3
X•
ä n Ö ] Å † f j Ö ^e Ñ æ‚ ß ’ Ö ] è m ç– Â o Ê á ç Ò †j Ž m à n Ú ^j Ö ] o Ê à n f Æ] † Ö ] á ]
! x ñ ] ç × Ö] g Š u
Å-•z™òÐ !Åy Q { zÐ, Š {PŽÃ-•zá Zzh
 Œ0
÷g›S -4
 Zz «™Ð b§kS Å ¶g kS Z®X ǃ: •zŠp Çñ Yƒ 4ZŠ~ !
b§Tσ: Z
ñY c zg »jœÌà ¶g Å{PaÆ} Z
Î~g ! ÃÆ-•zX ì CƒZ
 Zz Å ¶g•z
Æœ£vŠÆ •zgz ZaÆ °ˆÅ] *
vÉ«oÆ kS à ¶g ÝR Å} P gz Z Ç
Y 2008 ~Z û3ü Üægè Zâ Z
X Çn Y H ay
a
Ñæ‚ß’Ö] Ô×Ú oÊ Øì‚mæ ÜãÓ×Ú àÚ t†ím áçÒ†jŽÛÖ] äe ņfjm ^Ú
grm ¡Ê ý ÌÎç×Ö Õç×ÛÚ çâ ^ÛÞ] æ ^ËÎæ ‹nÖ äÞ] ^Ûeæ (oËÎçÖ]
†Û%jŠi ^ÛÞ] æ ( èÊçÎçÛÖ] •çÏßÖ] oÊ grm ^ÛÒ Å†fjÖ] ÈÖ^fÛe Á^ËjuŸ]
š]†Æ]æ l^–mçÃjÖ] ÄÊ‚Ö ^ãu^e…] ÄÚ Í†’i æ Ñæ‚ß’Ö] xÖ^’ÛÖ
! p†ìŸ] ÌÎçÖ]
g Z,Æ ¶g ÅÝ á Zz h 6X Ç} ™ ô¥Å _ ZÑy Q)*
 Œ0 _ ZÑ » - -5
XÐ F
l ^ – m ç Ãj × Ö à n Ò † jŽ Û Ö] Ñ ^ Ïv j‰ ] ½ æ † • o × Â Ñ æ ‚ ß ’ Ö ] è v ñŸ “ ß i
! à n n à j Ö] Å ] ç Þ] à Ú Å ç Þ Ø Ò o Ê Õ ] † j• Ÿ ] ä e Ü j m o j Ö ] Å † f j Ö ] È Ö ^ f Ú æ
 Œ0-6
Å -•zÉ Ïƒ 7nú»} PÆ y Q { z ÏA ¶gŽ ÅÝÃVß Zz h
g Z,Æk Q ._Æ_ ZÑ
X ÏA Ðzz Å“
( äe ]ç†fi ^Û ^•ç ‹nÖ l^–mçÃjÖ] àÚ áçÒ†jŽÛÖ] än× ؒvm ^Ú
ÍçÎçÛÖ] è×Ûq oÊ ÜãÖçì‚Ö ÌÎçÖ] Ñæ‚ß‘ àÚ ØÏjŠÚ ð^_ çâ ^ÛÞ]æ
! ÌÎçÖ] ½æ†• gŠu Üãn×Â
: ÏVƒSgsfzgq~ !Å-•z -7
ƒÝq œŽÐ ~וz -i
 Œ0-ii
} PÆVß Zzh
«oá Zz äƒÝqÐ VzP -iii
Z®X } ™s¥._Æ _ ZÑÅ -•z ~ V¶g y S { zžì g (Z Ã-•z gz Z
: }ì Y™s¥ì eŽ ~œØ{ -•z
á Zz äƒ ~ Vß ‚ {ÒWž @
Çg k0
L Z 6gîÆ o ôZ à œØ{ kS { z -i
Y 2008 ~Z û4ü Üægè Zâ Z
cn $Ð} g Ägz Z y vµ· S
à œØ{} g7 { z -ii
ZÆk Q c
X } ™„~ y ZMÆ-Ãzq
X } ™{&ÆœØ{ -•zžìt4p
XáÄgaÆ°ˆÅ] *
vá Zz ä Wá Zz 7{ÒW6gîÆo ôZzq
Z -i
Û Ð ÷g›S zz%ž @
Xnƒt• } Š™„~ y ZMzq
Z -ii
X ì g ãZz Ì* ñ YH ay
ƒ•z » -ž @  Z -iii
~Vñ»Ænzq
•çÏßÖ] |^e…] änÊ ^Ûe äÖ]çÚ] ÄnÛrÖ ÔÖ^Ú oËÎçÖ] Ñæ‚ß’Ö] á] &nu
|^e…Ÿ] àÚ kfŠÒ^Ú ÄÚ áçÒ†jŽÛÖ] ^ãÚ ‚Î ojÖ] l^†fjÖ]æ ènËÎçÖ]
gŠu Ù]çÚŸ] å„â oÊ Ð×_ÛÖ] ͆’jÖ] Ñæ‚ß’×Ö á^Ê …^Û%j‰Ÿ^e
äŠËÞ o× ½†jŽm á] Ñæ‚ß’××Ê !ävñ]çÖ oÊ ^ãn× ”ç’ßÛÖ] ½æ†ŽÖ]
Ñæ‚ß’Ö] oÊ äÓŠÛm á] ‡çrnÊ oßnÚ^jÖ] ˜ñ^ËÖ] oÛŠm ^Ú á^Že ð^• ^Ûe
á] ‡çrmæ ( è×fÏÛÖ] l]çߊÖ] oÊ “ÏßÖ] àÚ '‚vm ‚Î ^ÛÖ o›^nju^Ò
!ànÒ†jŽÛÖ] o× äßÚ /]ˆq æ] ¡Ò ä‡çm á] xñ]ç×Ö] oÊ äŠËÞ o× ½†jŽm
äe ÀËjvm ÜŠÎ VÝ^ŠÎ] è$ ¡$ o× ˜ñ^ËÖ] ÜŠÏm á] àŠvjŠm ^Ûe… æ
æ äßne ŒçÛ×ÛÖ] цËÖ] èn×rjÖ ànÒ†jŽÛÖ] o× Ňçm ÜŠÎ æ (o›^nju^Ò
oÊ Í†’m ÜŠÎ æ (Œ^ßÖ] èÚ^ p‚Ö x•]æ ØÓŽe p‚n×ÏjÖ] ànÚ^jÖ] àne
! è߉ ØÒ Ñæ‚ß’×Ö ènËÎçÖ] èË’Ö] ‡]†eŸ †níÖ] åçqæ
L i8,ÅkS Ô Ïñ J (Ãw â Æ kS gz Z Ï} ™x OS » -•z v÷g›S -9
ïE
: ì sf
ªÏ} ™x OS b§Å à áÆ •z v÷g›S : x OS -i
 Œ0
Ð Vß Zz h
„. _Æ_ ZÑÅ -à œØ{Ô Ï} ™ug Z D
»y vÆVzg Z,Ô Ï} ™wßz} P
X Ïá ]̀Q v6] â }
ƒ ˆÆv] !
 y S X ÏÇ g µ ZÐ ] ! ˆÆ-gz Z Ï} ™
Y 2008 ~Z û5ü Üægè Zâ Z
x » b§Å[g p c Vz vaÆ kS : *
Ï} ™x »™0 ]̀Ñ! J (w â -ii
X Ïá œ»zL Zgz Z Ï} ™
…^Û%j‰]æ Ñæ‚ß’Ö] é…]•^e ÝçÏi ÌÎçÖ] ®Žßi ojÖ] ànÚ^jÖ] èÒ†• á]
å„ãe ÄÛrjÊ ÌÎç×Ö ÙçjÛÒ äe ÝçÏi ^ÛÞ^Ê Ñæ‚ß’Ö] é…]•] ^Ú] !äÖ]çÚ]
½æ†• gŠu ˜ñ^ËÖ] oÊ Í†’ji æ l^–mçÃjÖ] ÄÊ‚i æ l^†fjÖ] èË’Ö]
æ ^Ú^i ¡’Ê èÒ†ŽÖ] h^Šu àÚ Ñæ‚ß’Ö] l^e^Šu Ø’Ëi æ ÌÎçÖ]
àÓÛnÊ Ñæ‚ß’Ö] Ù]çÚ] …^Û%j‰] ^Ú]æ !é†q] l^Ú‚íÖ] å„â ð^ÏÖ ÐvjŠi
^ãnÊ ØÛÃi æ] é†q] ÔÖ„e ÐvjŠjÊ …^Û%j‰¡Ö ØnÒçÒ äe ÝçÏi á]
!…^Û%j‰ Ÿ^e èב^vÖ] |^e…Ÿ] àÚ ^Â^ŽÚ /]ˆq ÔÖ„e ÐvjŠjÊ h…^–ÛÒ
ÃÐ Vh§&vb§kS -10
: Ï} ™Ýq {Z
Ð « oÆt âuL Z -i
Ð ]̀QÅx OS Æ-•z -ii
g p -iii
ÐzÆœ~ "
Vl^ãq '¡$ àÚ ‚ñ]ç èÒ†ŽÖ] gŠÓi á] àÓÛm Œ^‰Ÿ] ]„â o×Âæ
àÚ èfŠße ^%Ö^$ æ (Ñæ‚ß’Ö] é…]•] é†q^e ^nÞ^$ æ (^ãÖ^Ú Œ]… …^Û%j‰^e Ÿ÷æ]
! èe…^–ÛÖ] xe…
: Ýq »x ÂÆ÷g›ZòsS c
…‚
ìÐ ~ _ ZÑÅ-kS Xì C™ì‡-•zq
ZÐtâu¼ LZ v÷g›S òsS
°ˆÅyvÆyS Ð ~ «oÆ-k Q ñYƒyv~XŠ q Ë»yZMXÆ-•zž
Ù Ž ǃbŠ {Pm{q
X ǃ._Æ÷g›S Å q âC Z~kS aÆ“
M» -X ÏñYÅ
x Ó´Ð kS gz Zì C™x OS » -•z Âq
6]̀QÃ] â } Z v÷g›S òs Z
gz Zì C™x »6gîÆ [g p6V¶gž¢gz Z {”•z Å -•z }uz ™gz Zì îŠ x •Zu
Y 2008 ~Z û6ü Üægè Zâ Z
Xì C™wßzz CZÐ ~ œ
Û ]â}
ä™ë Z• ´Ð - (1) : • Ï&Å ã æ Wà Zz äƒÃvÐ b§kZ
g p(3) gz Z œ»tâuL Z (2) ]̀Q6
Xz » œ~ "
,Š ã
: •ë! Åx ÂÆ÷g›ZòsS c
…‚
Š ~g7 ä ë
žì k\Z …p H„zg ¨6kS gz Z H·_ » x  kS Ð ~g ZÈ c
X c7Zƒ êŠB‚ »kS ðZ ¸y Qä ëì c
0 V Q6° Z ¸XÆ•zÃkS äØæã ¢i*
Ññ
Z { z ~ Š ZG Y! ®)èÑq ì c
p¤ ¯ x  » …‚™ hŽ ~ : WðZ ¸y Q äØæ *
Ññ
ÑñX ì Ãèû*
Æ ÷g›S zÍ% ä Øæ * » y S ~ •z Æ ~× îSp• D a
a 
~gzŠCc {ŠŽ ñÆ] â瞶]gz¢èÑqì 1x »Ð ä ™
¹ F ~ ^ÅwŠ •òsS
X 'ƒo ¢[p, Š ã
Åx ÂÆ…‚
: Šã
ë!
«
ž {°‡ Zuz ™ gz Z ó ì
ó „ L {° ‡ª {Š™™f »Øæ ã ¢ i*
 g ™ •z » ~× L ž Ññ
(K Z KZ „ VâzŠt ó óXì Y VQ œŠpÐ •z L Z })•
Ñ š ~ Ï0
i K Z •Zz L L
 g ™ *
X ì 7„ hŽ Ãy S p• ›
: • ˜ ñƒ ï Š?Š *
Ññ
½†• æ] äŠËßÖ ØÓÖ] ½†• æ †ì• ^òn• æ] ^•…] ÌÎæ ]ƒ] Vé†nì„Ö] oÊ
oFÖ^Ãi ä×Ö] äÛu… ̉çm çe] Ù^Î ð]†ÏË×Ö å‚Ãe æ ^nu Ý]• ^Ú äŠËßÖ ˜ÃfÖ]
än× æ ̉çm oe] ÙçÏe ]æ„ì] ä×Ö] ÜãÛu… î×e îñ^ŽÚ æ xnv‘ ÌÎçÖ]
èÊçÎçÚ è΂‘ å„â o•…] Ù^Î çÖ æ ýÌÎçÖ] oÊ Œ^ß×Ö ^fnƆi pçjËÖ]
Üã×ŠÞ æ p‚Öæ ‚Öæ æ p‚Öæ o× p‚Ãe Ü$ kŽÂ ^Ú o× ^ãj×Æ p†ri
oÊ ]„Ò ÔÖƒ ‡^q ànÒ^ŠÛÖ] o× oãÊ ]畆ÏÞ] á^Ê ]ç׉ ^ßi ^Ú ]‚e]
XXànjËÛÖ] èÞ]ˆì
Y 2008 ~Z û7ü Üægè Zâ Z
ž} ™oÑt gz Z} ™•zÚgz Z ðà c  :ì ~ {íf
}i ðÿðÃZ
ZÆ k Q c
 ÇÇg ~ w E Z L Z Ãzq i { z J
Õz À{ z ì {0 Z

î*9gŠ- 1Z ä › Y xgz Zì 9•zž• ëmvZ G
mvZ G î*9gŠ- 1Z
gz Z'ì gÉg~ 䙕zÃVÍßž @
ì ò :6ÏS gz Z Hg (ZÃw ¸Æ
i~ J
~ Vƒ {0 Z
 gz Zì •z‘œ}it ~÷ž¾ V- ¿ðä
Z
±~g7 ~÷gz Z6Š Ñz R ÅŠ Ñz Rgz Z6Š Ñz R ~÷ˆ }÷gz Z ÇVß ã æWÅkS
Y Âì •z 6W ) { z Âñ Yƒ »±~÷Z
^  Q Ô- { z JZ  6
GE Å
45©.Z îGE
Xì „, Z~ èEG 
!Z •Xì
: •ëë
EG E4$
±~g7 gz ZŠ Ñz R K ZÉ Çƒ ü „z sÜÐÚ{Š™•z½Ï0
© 3 iž *
™oÑt »•Zz
ù Ÿ Lì Cƒ EZŠ z ~$ ™oÑt ÌaÆ
RŠpŠ ZG Y { zèYì g´ Â~Š ZG Y! ®) *
ƒ {ç Â~ ~×É Cƒ7„ µÂÅx ZzŠz e
ì @ $R~Y â Z! ®vŠgz Z ~ײ Cƒ7
Ð ¹ }Y âZ! ®vŠ²ì g CY „ À c
Ô@' ¼ ¶g ÝZ ̄ !
Æ y v~g !
zg »ž
Åx »Æ}uz ™ Ëgz Z • CYƒ {¦1 Ð w E ZÆ w ‚: e M{)z z rgz Z Á Â
~Y â Z! ®akZX • $
Ë ƒ Ì~ga gz Z • $
Ë ƒ Ìg D »XŠ q Ë{ z , i R { z ´X •g7
}uz ™ ÌŠp{ zž} Š™oÑgz Z} Š™•z ~g ¯~í{è Ž zÃy QòŠ Wžì e]g߸ sÜ
ÑB‚ÆVzg Z,}uz ™Ðzz Åäƒg Z, » « oÆ•z c
X ǃq Çñ VZ œB‚Æ
: • sfzgqbÑŠÆ] !
~g ø
 g ™Ðzz Åy IZ ¡kªès Ü{ zpì „
„  g ™ •z ~ Y âZ! ®p ¤
Z -1
X Ðzz Å䃜aÆ Y ZLgz ZÐzz Åï¬ÔÐzz Åg
uªì
æ Å]†ÓÖ] ‹fu ‡çrm ‚ÛvÚ Ù^Îæ ýÙçvmæ ØÏßm ^Ú ÌÎæ ‡çrm Ÿ
çâæ ]çÖ^Î ^Ú o× änÊ äÃÚ Ì‰çm çe] æ ä×# Ö] Ønf‰ oÊ äËÎæ æ å^ßÃÚ æ |¡ŠÖ]
Y 2008 ~Z û8ü Üægè Zâ Z
‚ne^jÖ] ½†• àÚE ØfÎ àÚ å^ßne ^ÛÖ ‡çrm Ÿ á] Œ^nÏÖ]æ !á^Švj‰]
!D‚e ªjm Ÿ ÙçÏßÛÖ]æ
! |¡ŠÖ] æ Å]†ÓÖ] oÊ p] é…çãŽÛÖ] …^$¤] á^Švj‰Ÿ] äqæ
†ÛÖ]æ Œ^ËÖ^Ò lŸçÏßÛÖ] àÚ ØÚ^Ãi änÊ ^Ú ÌÎæ ‡çrm äÞ] ‚ÛvÚ àÂæ
‚ßÂæ Ìu^’ÛÖ]æ Øq†ÛÖ]æ …‚ÏÖ]æ ^ãe^n$ æ é‡^ßrÖ]æ …^ŽßÛÖ]æ Ýæ‚ÏÖ]æ
Å]†ÓÖ] oÊ •…æ “ßÖ]æ “ßÖ^e Õ†jm ^ÛÞ] Œ^nÏÖ] ០‡çrm Ÿ ̉çm oe]
oÊ ^ÛÒ ØÚ^ÃjÖ^e Õ†jm ‚Î Œ^nÏÖ] ÙçÏm ‚ÛvÚ æ än׆’jÏnÊ |¡ŠÖ]æ
Däm]‚aE ! ð^n•Ÿ] å„â oÊ ØÚ^ÃjÖ] ‚qæ ‚Îæ Å^ß’j‰Ÿ]
•zÆŠ ZG Y! ®)~ y S • Z åE
7N„ , Š ã
Å]oÆ •z ~ Y â Z! ®Z

gz Z} h˜sÜy IZ ?ǃРy IZ c
ǃРkª Âc
* ZÆ
™~g YÃlZ Z•z ª¬q
tg à ~! ®)z! ®èY 7„ e{ z Âkª ; gX ì 7~Ú! ®gz Z Ëì ~g Ï
ì Cƒ EZŠ)gz Z èg ¬Ú! ®gz Zì Cƒ EZŠz ~$ Û t ªì ŠŽ ñ
RŠ ZG Y! ®)žì t•
X ì @ {Š°z/£"
ƒu‡z lz$ ) »kS J ŒÛ gz Z

~ ]gßÅlZ Z•zžìtzz ÅkS ì H™f » {Š°z/£"
ŒÛ ä ëV Œ
: • ˜vZ¶gx ø0ZÔì òi ÑÐzz Å䃕zŽ { zq Û ÅnzŠ
ZX • CY Å™f{ Œ
Ÿ á^Ò á]æ çâæ èe†ÏÖ] ‚’Î ¡e ð^nßÆŸ] àÚ gvm àÛÖ x’m ÌÎçÖ] áŸ
xÖ^’Ú æ ð]†ÏËÖ^Ò ÔÖ„e çâæ ‚ne^jÖ] ½†Že èe†ÏÖ] àÚ å†ì• oÊ ‚e
D†m‚ÏÖ] xjÊE! ‚rŠÛÖ]
ˆ Æ Y ´Zp ¤ ƒ 9Ì~ hÆ Y ´ R •z%ÆpÆ "
Zì @ ŒÛ LL
ÆKÔr cƒaÆ Y ZL» kS }aÆ"
* ŒÛ B‚ÆoÑÅe
$R
Xó ì
ó k
¦*ƒa
*
Y 2008 ~Z û9ü Üægè Zâ Z
+E
-GBE
: • ˜mvZ î* g ê 0Zgz Z
G 9
áçÓi^ÛÒ è΂’Ö] ០èÃËßÛÖ^e Ñ‚’i oßÇÖ] o× ÌÎçÖ] á] Ù^Ïm ‚Îæ
à ]‡^rÚ oßÇÖ] o× т’jÖ] á^Ò á]æ !ð^nßÆŸ] o× áçÓi ð]†ÏËÖ] o×Â
ÅçÞ oßÇÖ] o× т’jÖ] oÊ á^e é†nì„Ö] oÊ |†‘ æ Üã–Ãe ‚ß èfãÖ]
D5 t 187 ” Ðñ]†Ö] †vfÖ]E !†nÏËÖ] èe†Î áæ• èe†Î
ì @
ƒ6Y ZL‰‘œèYì @
ƒ‘œ » æ•z 6"žì @
Y¹ LL
Š 4
È »‘œ6"q Æ ] Z|‰p¤
Z X ì @
ƒ Ì6Y ´Z b§ÏS
Œ
ngz Z " Û Å q âq
Z Ì‘œ6"žì ô¥~ {ífgz Zì @
ƒt@ zS
Xó ì
ó Cƒ ÅzgŠ²Ð nB‚ÆMŽì
: •ëë
EE
Ã » kS Âñ Y HÌtÃkS ¤
• {Z Zpì gz$îp©$ °p¤
Z ] !
à Zz‘œ6"ž
ŠŽ z !
Æ kS pÏñ Y 0ä Âq
Z Åäƒ •zÆ Y ´ÑZ Z•z c
lZ Z•zž ǃ Ú S
‘œ6Y ZLž Zƒ x¥Ð kS X ì òi Ñ *
ƒ •z 6KÔr c
6Y ZL6gî~$ s !
R » kS y
WÃkS ž 7ÅzgŠ kS { z ƒ Ì"
Ð g ±ZÆ ]y ŒÛ¤
Z ‘œ6Y ´ R²ì {Š°"
ŒÛ
Y 7„ ŒnöŠ ÃVz÷Z Ð gîx ¬É n Y ¹Š°
~B‚žÆ kS ñ ZÎ @
ð0
Xì Cƒ̄ !
»[ Z Ngz Z n+
 hZ à Zz ä Y
vZ¶g Š- 1Z x â Z { z²ì ¹{Š°"
ŒÛ ÌÃkS Âät Z@èr
 ™ž¾ ðÃ6kZ
: • ˜~G @
Åw ¸Æ
é ¡ ’ Ö ] ä n × Â Ù ^ Î Ô Ö ƒ ä Š Ë Þ o Ö ] Í † ’ Ö ] o Ê æ è e † Ï Ö] å • ç ’ ÏÚ á Ÿ æ
! è Î ‚ ‘ äŠ ËÞ o × Â Ø q † Ö ] è Ï ËÞ Ý¡ Š Ö] æ
™ ay
n Ì* 6z Q L Z gz Z Xì Cƒ nz "
ŒÛ Š°» •Zzžì t zz L L
Xó ì
ó ‘œ *
™ ay
6z Q L Z »òŠ W cÛ ä~
â•  vZ wÎgèYì
Y 2008 ~Z û 10 ü Üægè Zâ Z
6z Q L Z •pì @[ Z Ngz Zì @
0 ~gz¢6z Q L Z òŠ Wžì t [ ZŽ » kS
™ ay
™7•z ðÃaÆ ä™ ay
Ϲ K Z vßÐ ¹ Â:gz ì ]o¦Ñ » kS „: gz Z @ 
CY~íè{Ž z c s !
~ Y ZLy Û •z ÃVzq
Ð o KZÚ ~ •z X , Š } Šg Z Œ
gz Zì Ç
ì CY ~Š (F
ÅlZ Z•zÃVÍßÐzz ÅÏS gz Zì @
Y H•zÐg ±ZÆ4 Qgz Zì
s !
Xì Ì[ Z Ny gz Zì Ì{Z
Ã~E ™ CZž
äÖçÏe ojËÞ ^–m] àvÞ æ ̉çm oe] ÙçÎ o× pçjËÖ]æ ‚nãŽÖ] …‚’Ö] Ù^Î
ÙçÎ pçjË×Ö …^jíÛÖ] o‰‚ÏÖ] pæ^vÖ] oÊ æ ýÌÎçÖ] oÊ Œ^ß×Ö ^fnƆi
D5 t 220 ” Ðñ]†Ö] †vfÖ]E †ní×Ö ]†n%Ói æ Œ^ß×Ö ^fnƆi ̉çm oe]
î*9gŠ- 1Zx â Z ò :ž ¹ämvZ G
ëgz Zì 6w ¸ÆmvZ G î*9gLgœ L L
ÏŠ~z q'ƒÉg~ 䙕zÃVÍßž @ • ï Š ~ :6w ¸Æ„y S
•zÃVÍßž @ î*9g Š- 1Z x â Z w ¸g UaÆ } :žì ~
ì »mvZ G
X F{Š c
i'gßÅígz ZƒÉg~ ä™
] Z f K ZŠp•íÓ Ž z vŠ c
Y ´Z c Y ZLŠ°ÝZ ~ 䙕zž Zƒ ãZz Ð kZ
X •azgè • Â{ zÉ 7Š°ÝZ
!®• b‡Æ lZ Z•z ~ Š ZG Y! ®)žŽmvZ G î*9g Š- 1Z x â Z -2
î*9gx øè0ZŠŽ z !
mvZ G Æ kS p• b‡ÌÆ ä™•zvZ -°ÃVz h˜Ð ~ Y â Z
: •˜
á] o× äËÎæ ç×Ê ä×Ö] Ønf‰ oÊ ØÛrÖ]æ Œ†ËÖ] ÌÎæ ‡]çq ͆ ]ƒ] Ü$
á^Ò ½†jŽm ÜÖçÖ äÞŸ ÔÖƒ äÖ ‡^q •^ãr×Ö äÓŠÚ] á] ^nu Ý]• ^Ú äÓŠÛm
äe ÄËjßm á] •]…] á] æ än× ‚â^rm á] ØnfŠÖ] Œ†Ê o×Â^rÖ áŸ ÔÖƒ äÖ
æ ½†ŽÖ] Ø_fm oßÃm ØnfŠ×Ö ä×Ãq x‘ æ ÔÖƒ äÖ àÓm ÜÖ ÔÖƒ †nÆ oÊ
D6 t 219 ” †m‚ÏÖ] xjÊE ! äËÎæ x’m
Y 2008 ~Z û 11ü Üægè Zâ Z
Z  Zƒ x¥i ZŽ » 䙕zvZ -°Ã.
ä ˤ z Qgz Z} h˜Z
 QLL
kS ÂÇÇg k0 i K Z { zž H•zÃ} h˜B‚ÆoÑkS
L ZÃkS ½Ï0
L ZÃkS aÆ䙊 ˜ Šp6kS ¤
kS t Â3gk0 Z (i) : • 'gßzŠ~
kS Špžì Ýq hÃkS ÌA
} ™Ì: oÑt { z¤ YaÆ
ZèYì ^
vŠ L Z Ã} h˜{ zžìt Š Z%Åá Zz 䙕z¤
Zgz Z (ii) X } ™Š ˜ 6
YaÆ k Qt  Ç} ™w E Z ~ Vñ» CZ f
9•z » k Qgz Zì 7^
X σx³»gz Zë!
oÑpǃ
íè{Ž z { z Z
c  ǃ ^ Ü z Ï Q•z ~ Y â Z! ®žì @
Y ‰ ƒ ãZz ! lÐ× b
kS
Zgz ZXƒ:ˆÆ lZ Z•z Ôƒ•z×gz Z ~g ¯~ Y ZL
ñYƒ •z ƒ HlZ Z•z¤
( ì ~g Y )X ǃ: lZ ZpÇ
ššš
Y 2008 ~Z û 12 ü Üægè Zâ Z
Y 2008 ~Z û 13ü Üægè Zâ Z
Y 2008 ~Z û 14 ü Üægè Zâ Z
Y 2008 ~Z û 15 ü Üægè Zâ Z
Y 2008 ~Z û 16ü Üægè Zâ Z
Y 2008 ~Z û 17ü Üægè Zâ Z
Y 2008 ~Z û 18 ü Üægè Zâ Z
Y 2008 ~Z û 1 9ü Üægè Zâ Z
Y 2008 ~Z û20ü Üægè Zâ Z
Y 2008 ~Z û21ü Üægè Zâ Z
Y 2008 ~Z û 22ü Üægè Zâ Z
Y 2008 ~Z û 23 ü Üægè Zâ Z
Y 2008 ~Z û 24ü Üægè Zâ Z
Y 2008 ~Z û25ü Üægè Zâ Z
Y 2008 ~Z û 26ü Üægè Zâ Z
Y 2008 ~Z û 27ü Üægè Zâ Z
Y 2008 ~Z û 28ü Üægè Zâ Z
Y 2008 ~Z û 29ü Üægè Zâ Z
Y 2008 ~Z û 30ü Üægè Zâ Z
Y 2008 ~Z û 31ü Üægè Zâ Z
Y 2008 ~Z û 32ü Üægè Zâ Z
Y 2008 ~Z û33ü Üægè Zâ Z
Y 2008 ~Z û 34ü Üægè Zâ Z
Y 2008 ~Z û 35ü Üægè Zâ Z
Y 2008 ~Z û36ü Üægè Zâ Z
Y 2008 ~Z û 37ü Üægè Zâ Z
Y 2008 ~Z û 38ü Üægè Zâ Z
Y 2008 ~Z û 39ü Üægè Zâ Z
Y 2008 ~Z û 40ü Üægè Zâ Z
Y 2008 ~Z û 41ü Üægè Zâ Z
Y 2008 ~Z û 42ü Üægè Zâ Z
Y 2008 ~Z û43ü Üægè Zâ Z
Y 2008 ~Z û 44ü Üægè Zâ Z
Y 2008 ~Z û 45ü Üægè Zâ Z
Y 2008 ~Z û 46ü Üægè Zâ Z
Y 2008 ~Z û 47 ü Üægè Zâ Z
Y 2008 ~Z û 48ü Üægè Zâ Z
Y 2008 ~Z û 49ü Üægè Zâ Z
Y 2008 ~Z û 5 0ü Üægè Zâ Z
Y 2008 ~Z û 51 ü Üægè Zâ Z
Y 2008 ~Z û 5 2ü Üægè Zâ Z
Y 2008 ~Z û 5 3ü Üægè Zâ Z
Y 2008 ~Z û 5 4ü Üægè Zâ Z
Y 2008 ~Z û 55ü Üægè Zâ Z
Y 2008 ~Z û56ü Üægè Zâ Z
Y 2008 ~Z û 57ü Üægè Zâ Z
Y 2008 ~Z û 58ü Üægè Zâ Z
Y 2008 ~Z û 59ü Üægè Zâ Z
Y 2008 ~Z û 6 0ü Üægè Zâ Z
Y 2008 ~Z û 61ü Üægè Zâ Z
Y 2008 ~Z û 6 2ü Üægè Zâ Z
Y 2008 ~Z û 63ü Üægè Zâ Z
Y 2008 ~Z û 64ü Üægè Zâ Z
Y 2008 m û1ü Üægè Zâ Z

?ì òsS x »…‚ H
ûr Ññ]| ü
 ™u Zß Z†?ËZ e *
ššš
Æó ó…‚ L(
L Åx Âzz%Æ÷g›S Ð V@ÃÅÙæ ã¢i·*
Ññ]|
ë~}g !
Æ x ÂkSX ì ;g’Ð ~!¹ x  »÷g›Z òsS Ð x *
£Zi ÚZËZ eŠ *Qq
ZÆx‰Zg ZŠÆyQgzZ!‚g! ²q
Z »Ùæã¢i*
Ññä
WÃxŠ ƒÆ<Ñx Ât … ÂH·_ »[Âq
ÆÏSÔ c Z Å ãZ/r
™

( ']uZß Z†)Xì y*Ãkit~y Ò
• D ™ÜÃy Q¬ ëa kS Ô• X} :zŠ ³ #ÆkS ~t æq ~z ë ºp
XÐ}] !
K ZëQ
xnv‘ äe ÜÓvÖ]æ xnv‘ š…Ÿ] áæ‚e ð^ßfÖ] ÌÎæ of׎Ö] pæ^jÊ oÊ -1
å‡^q] ‹ËßÖ] o× ÌÎçÖ] á] èãq àÚ Ù^Ó•] äŠËÞ o× äËÎæ oÊ àÓÖ
ÙçÏßÛÖ] ÌÎæ ØnfÎ àÚ š…Ÿ] áæ‚e ð^ßfÖ] ÌÎæ ! ‚ÛvÚ äÃßÚæ ̉çmçe]
çâæ ànfâ„Ú àÚ ^fÒ†Ú äe ÜÓvÖ] áçÓnÊ ‚ÛvÚ Øe ̉çm çe] äe ÙçÏm Ÿæ
ÜÓvÖ] ‡]çq ‚nËm ^Ú ojËÛÖ] ènßÚ oÊ á] †Òƒ o‰ç‰†_Ö] àÓÖ ‡çrm Ÿ
oÊ äŠËÞ o× ð^ßfÖ] ÌÎçe ÜÓvÖ] t†íjm ]„â o× æ ànfâ„Ú àÚ gÒ†ÛÖ]
Üã×ÃÖ æ áçÏe^ŠÖ] ð^–ÏÖ] ^ãe ÜÓu ¼ÛßÖ] ]„â o× é†n%Ò Í^Îæ] oʆ’Ú
á] o× æ] ànfâ„Ú àÚ gÒ†ÛÖ] ÜÓvÖ] ‡]çq àÚ ^Þ†Òƒ ^Ú o× åçße
ÄÚ ð^ßfÖ] ÌÎæ çÖ ^Ú èÖˆßÚ kÖˆÞ …^Óju¡Ö é…†ÏjÚ kÞ^Ò ^ÛÖ š…Ÿ]
àÚ ]¨^• ^Ûe ^ãnÊ áçʆ’jm ð^ßfÖ] h^e…] ‚ne š…Ÿ] á] èãq àÚ š…Ÿ]
Üãn× ^ÛÞ]æ ^`ß Üãrˆm Ÿæ ^ãnÊ ÜãÖ ‚u] š†Ãjm Ÿ †nnÇi æ ð^ße æ Ý‚â
!Í^’íÖ] å•^Ê] ^ÛÒ ÜãßÚ „ì©i è×Æ
Y 2008 m û2ü Üægè Zâ Z
-Í]I
ì 9̬» kS gz Zì 9•z » ]g q¡%Æ }iì ~ öE~z ë L L
Õz 6z Q L Zžì w DZ Ð g ±Z kS ~ 䙕z 6z Q L Z ÃkS p
Xì H^ Y* ämvZ G î*9g·x â Zgz Zì H ^ î*9g Š- 1Z x â Z
Y ämvZ G
mvZ G î*9gŠ- 1Zx â ZÆTì •z »w ®•z »]g q¡%Æ}i
%Ð VÖè zŠ¬» kS Z®X • b‡mvZ G
gz Z Zƒ“ î*9g·x â ZÉ 7b‡
G©E.Å E
Ð Tì gÃè ] ! + Z ~ ö- Z G 04$ž H™f ä ÏΧpXì 7^
îG Yt
~ s ‡z RÐ ¹ ~^6ÏS gz Zì @ %Ð VÖè zŠ
Y ¬“
ƒ x¥^
E
X ì À
êÐ b§ÏS ä V ðG3r‡¸¦ ¬» •zÆ ]g q6z QÆ y S
@ %Ð VÖè zŠž H™f ä ëŽì F
Y¬“
ƒ^ 6kS Âc Š
ê »y S X c
t Z™} i ~g »uaÆp Û'
gg Z ŒÃyª¶Åg òZ } iž åF
6kS c
ì
ð^ ßf×Ö é…† ÏÚ š …Ÿ] ð^Ïfj ‰] äe ‚’ Ïm é…^q] ‚Ï …^Óvj ‰Ÿ]E ¶ˆà 6

•z É} i ]g q c Í Â ( 3` 428 mg é5B+ ZŠg !^ Ûâ ‚uŸ æ] Œ† ÇÖ]æ
Ž ~]g q{ zgz Zì Cƒ~ïÆy à â Æ]g q} i { zž¶tzzX ¶
gz Z • D ™ ~p~ kS gz Z • D ¯ Ô• D Z™ • D ™ s¥ì e
Ö Ó
Xì Sg C™wßztZ™ » }iÐ y S ' C™7n°¼ Ð y S #
Xóì
ó Cƒ Ì„~V Ng Zzgz Zì ¹ÌV
 Zgz Åy à â ~ }ikS
kÞ^Ò á] ‡çrm Ñ]牟] knÞ]çu ÌÎæ á] Í^’íÖ] Í^Îæ] oÊ †Òƒæ
…^Þ] ØfÎ àÚ ^ãß á^_׊Ö] Üãq†ím Ÿ ^âçße àm„Ö] p‚m] oÊ é…^q^e š…Ÿ]
ÜãÖ š†Ãjm Ÿ Üãßne ÜŠÏi æ ^âç$…]çi ð^ßfÖ] h^v‘] p‚m] oÊ ^â^ßm]
à Ì×ì ^ãÖæ]‚i æ ÜãßÚ ^â„ìªm è×Æ äÖ ^ÛÞ]æ Üãrˆm Ÿæ ^ãnÊ á^_׊Ö]
‡çri æ ^ãÞæ†q©m æ ^ãÞçÃm^fjm Üãm‚m] oÊ oâæ …çâ‚Ö] ^ãn× o–Ú æ Ì׉
ÌÎçÖ] ÔÖ„ÓÊ å†nÆ áçßfm æ äÞæ‚nÃm æ ^â ð^ße áçÚ‚ãm æ Üâ^m^‘ æ ^ãnÊ
Y 2008 m û3ü Üægè Zâ Z
D3 t428 ” …^jvÛÖ] •…E ˆñ^q ^ãnÊ
ÌÎæ á^Ò]ƒ^Ê ä’Þ ^Ú of׎Ö] pFæ^jÊ àÚ ÌÎçÖ] àÚ †ì• Ä•çÚ oÊæ -2
oiªjm ¡Ê ®• ‹ËßÖ] ÌÎæ oÊ äßÂæ†m ÜÖæ †Ê‡ à Ÿ] æ†m ÜÖ Üa]…‚Ö]
ÜÓu ^nËßu ^ÛÒ^u á] ^ß•†Ê çÖ àÓÖ äÖçÎ o× „òßnu ‹ËßÖ] o× ^ãËÎæ
o× oßfÚ ƒ^ËßÖ] ÙçÏßÊ äÛÓu „Ëßm Øâ ‹ËßÖ] o× Üa]…‚Ö] ÌÎæ èv’e
ÙçÏm Ÿ ‹ËßÖ] o× ÌÎçÖ] á] ÐnË×jÖ] á^ne æ ÐË×ÛÖ] ÜÓvÖ] èv’e ÙçÏÖ]
Ÿ] äe ÙçÏmŸ Üa]…‚Ö] ÌÎæ æ Üa]…‚Ö] ÌÎæ p†mŸ çâæ ̉çm çe] Ÿ] äe
o× Üa]…‚Ö] ÌÎæ ‡]çre ÜÓvÖ] á^ÓÊ ‹ËßÖ] o× ÌÎçÖ] p†mŸ çâæ†Ê‡
èÚ¡ÃÖ] ^ßíñ^ŽÚ în• oŽÚ ‚Î æ !p†i ^ÛÒ ànÖçÎ àÚ ^ÏË×Ú ^ÛÓu ‹ËßÖ]
^ãnÊ ØÏÞ æ åƒ^ËÞ Ý‚Â o× p…æ‚ÏÖ] xnv’i èq^fm• oÊ Ü‰^Î àm‚Ö] àm‡
Ø›^e ÐË×ÛÖ] ÜÓvÖ] á] Ý^ÓuŸ] ˜Ú]çÆ oÊ Ý^ÓvÖ] ÐnÊçi h^jÒ àÂ
ƒ^ËßÖ] o× Øñ^‰çÖ] ÄËÞ] äe^jÒ oÊ o‰ç‰†_Ö] oŽÚ æ ànÛ׊ÛÖ] Å^Ûq^e
!ojËÛÖ] ènßÚ oÊ å]… ^ÛÖ ÔÖƒ oÊ ]‚ßjŠÚ
Û ix â Z sÜ•z »ë ZgŠžì ™ft6x £gz Z q
î*9g•
vZ G Z~ „ öE -Í]Iòz ë L L

Z®ì 7w ®¼ ~} g !
Æ •z6z Q L ZÐ y S ²ì w ®Ðm
Û ë¤
ä Á q 4Ëž, ™n• 7lZ Z•z »ë ZgŠ6w ¸Æy S
Zp á
ó ó? ǃ Ç*
¬»kS H ÂH~g Y¬» äƒ 9ÆlZ Z•zÆë ZgŠ
: •ëë
EG EG
ÆlZ Z•zžìt y Ò » þG3©Òg& z Z ñ Y *
â 9ì{” þG3©Òž
& ìF
6kS *
ƒ Ç*
Û ix â Z b‡Æ •zÆ ë ZgŠ²7b‡Æ •zÆ ë ZgŠŽ •mvZ G
• î*9gŠ- 1Z x â Z b‡
ÅVß ¸zŠŽ ì ¬(Z lZ Z•z »ë ZgŠ Z®X • 7b‡Æ lZ Z•zŽ •mvZ G î*9g
EG
î*9g ̇+ -Z + i)´X ì ZƒÝqÐ þG3©Ò&
–~ p…æ‚ÏÖ] xnv’ i äq ^fm• ämvZ G
Y 2008 m û4ü Üægè Zâ Z
ž HÜÐ Ý^Óu Ÿ] ˜Ú]çÆ oÊ Ý^ÓvÖ] ÐnÊ çi [  ä VrQ• z X ǃ: Ç * ¬{ zžì
E&G
~ Øñ^‰ç Ö] ÄËÞ] [  KZ ä ÏΧ²ì @ƒ ë! ¬{” þG3©Òžì q ) Z » V â ›6kS
G-©E.Å GE
Xì gÃèÐ ö Z îG 04$ŽÐzz kS Hg (S Ãäƒ Ç* Ƭ
: • ˜~ hÆäƒ Ç* ƬmvZ G ¬0Z)´Q
î*9g+ $
é†nfÓÖ] äjÂçÛrÚ oÊ oÞ^ÛÒ†jÖ] o× ¡Ú ^ßíñ^ŽÚ în• ¼íe km]…æ
à èÖçÏßÛÖ] è×òŠÛÖ] å„â ‚Ãe oiŸ]çŠÖ] Üna]†e] înŽÖ] ¼ì à ¡Î^Þ
oÊ •çÊÖ] çe] Ý¡‰Ÿ] în• ojÊ] ‡]çr Ö^e æ ÙçÎ] ä’Þ ^Ú o f׎Ö] pFæ^jÊ
! Ø Û Ã Ö ] ä n × Â æ „ Ë ß m Ü Ó v Ö ] á ] æ å ] æ^ j Ê

k ’ÅB; Æ y S ~·ù} (Æ ã ¾FZ5 Y S Z • L Z ä ~ L L
-Í]I~ óWë~ TÅÜk
{Š™™fÆ öE  Z •ä VrQX @Š
’Å CÑZΕ Z'
Š ~ :»i ZŽÆkS ~ ~ óWëL Z äŠ:1ZxsÑZ •ž å –tˆÆX
c
Xó ì
ó ¿6kS gz Zì Ç*
¬žtgz Zì
E G
{” þG3©Òž
& » ] ! î*9ġ) ´ämvZ G
kS ÅmvZ G ¬0Z)´ˆ ÆkS
î*9g + $
Š[ ZŽtì ë!
ž c Ð q ) ZÆVâ ›¬
^ Ú Í ¡ í e ý è ß m ^ f j Ú g a ] „ Ú à Ú á ^ Ò ] ƒ ] ^ Ú äÞ ¡ _ f e Ý ˆ q ^ Û e • ] † Û Ö ]
! ‚ u ] ç Ö ] g â „ Û Ö ] h ^ v ‘ ] Ù ] ç Î ] à Ú ^ Ï Ë × Ú á^ Ò ]ƒ ]
EÒG
Ø Zè ZŠ Z%Ð k Q Hx b
Ð< ä Vr Q » y û Æ ¬{” þG &T L L 3 ©
EG
Ø è „q
Æ< Z¬{” þG3©Ò&Z  Æ]gßkS s g'ì ¬Zƒ c ¯ ™5
ó óXƒ »[ ôZ
: •ëë
è } :VâzŠÆmvZ G
X • Ãû -Í]I
î*9g öE )´
EG
Ð Vß ¸zŠž• F
{ z²¬{” þG3©Ò&z I F 6kS } :„ VâzŠ Ñ!
{gÃèÆ y S -1
Y 2008 m û5ü Üægè Zâ Z
EG
: •t{ z • ‰K ¦w ¸zŠŽ ~ þG3©Ò&X ì @ YVƒÆ<
ƒ^ Ø èqZ w ¸V âzŠ
Û ix â Zz·x â Zì ^
9
Š 4
q ÆvZ é):X+g• Y•z »] Ñ®z ~× -i
Š 4
q ÆŠ- 1Zx â Zì ^Y lZ Z•z -ii
î*9g Š- 1Z x â Zp
~ y S ! õÑ Â7b‡Æ „ •z ~ ~×gz Z ] Ñ® ÂmvZ G
] Ñ®)ì Èì 7ÇlZ Z•z q Š 4
Æy Q Z®X • 7b‡ÌÆlZ Z•z
Š 4
q Û i x â Z b§ÏS X ì 7ŠŽ ñ?Šgz Zzz ðÃÅh
î*9g •
ÆmvZ G  ÇÃkS XB‚Æ
Æ lZ Z•z { zèYXƒ: lZ Zƒ6Y ZL{ zžB‚Æ k Qì Èi ZŽ » •zÆ ë ZgŠ
X • 7„ b‡
: ¶ V- w ¸zŠ[ Z
Š 4
q ÆvZ¶gŠ- 1Zx â Zì ^
YlZ Z•z »] Ñ®) -i
Š 4
q Û ix â Zì ^
ÆvZ¶g• Y6Y ZL•z »] Ñ®z ~× -ii
Y lZ Zz Y Z…Z Z•z » ] Ñ®)ž dž³t ÂN5 ÃVß ¸V âzŠ
gz Z ì ^
EG EG
Zg7 Ã¬Æ q ZC Ù ~ þG3©Òè
& YX k
7þG3©Ò&Ð kS Ôì ^
Y Y Z…Z Z•z » ~×z ] Ñ®
c C»mvZ G î*9gÏΧ)´n¾X 1áÆ™ÈÃÇgz Z 1á ÇÃÈž7tì @ Y 1‚
EG EG
³» kª6lZ Z•zÆ ] Ñ®)Ã] Ñ®É 7³» þG3©Ò&~ |¬{” þG3©Ò&Zƒ
 g ™Ðzz Åäƒtg ÖZ ìkªtž•` C„¬ë~} g !
Xì 7„ ÆTì
ž HÜÐmvZ G î*9gÏΧämvZ G -Í]I
î*9g öE )´~} :¬-2
Í ^ Î æ ] o Ê † ’ Ú o Ê äŠ ËÞ o × Â ð^ ß f Ö ] Ì Î ç e Ü Ó v Ö ] t † í j m ] „â o × Â æ
^ Ú o × Â å ç ß e Ü ã × Ã Öæ á ç Ï e ^ Š Ö ] é ^ – Ï Ö ] ^ ã e Ü Ó u ¼ Û ß Ö] ] „â o × Â é † n % Ò
^ÛÖ š … Ÿ ] á ] o × æ ] à nf â „ Ú à Ú g Ò †Û Ö ] Ü Ó v Ö ] ‡ ] ç q à Ú ^Þ †Ò ƒ
! š … Ÿ ] Ä Ú ð ^ ß f Ö] Ì Î æ ç Ö ^ Ú è Ö ˆ ß Ú k Ö ˆ Þ … ^ Ó j u ¡ Ö é … † Ï jÚ k Þ^ Ò
Xì M¬» •zÆ ]g q6z QÆ y S ~ s ‡z RÐ ¹Æ^6ÏS gz Z
Y 2008 m û6ü Üægè Zâ Z
E
ëŽ ì F
6kS Â c •
ê »yS h á X c
Šê Ð b§ÏS ä V ðG3r‡¸¦

¶Åg òZ } ižì F
6kS c
ì @ %Ð VÖè zŠž H™f ä
Y¬“
ƒ^
X ¶ˆÅ•z É}i]g q c
ÍÂ
: •ëë
~ s ‡z RÐ ¹ 臸¦
c
Íì H™f Ð b§kS Ã] ! î*9g ÏΧ
ämvZ G
s§Å y S ] Z|gz ZèÑq • ì g ï Šê » i ZŽ Æ lZ Z•zÆ ]g q%Æ }i
X 7ÅêÆlZ Z•zÆkS • D ™ÚÅêÆi ZŽÆ•zÆ]g qsÜ
è Z
î*9gx ø0
: • ˜mvZ G
‡ ç r m Ÿ Ù ¡ â Ù ^ Î š … ] á æ ‚ e ð ^ ß e Ì Î æ á ^ ì o • ^ Ï Ö p æ ^ j Ë Ö] o Ê æ
… ^ Ó j u Ÿ ] é … † Ï jÚ k Þ^ Ò ] ƒ ] š … Ÿ ] á ] ‚ n Ë m ^ Ú Í ^ ’ í Ö ] o Ê à Ó Ö o ã j Þ ]
äÖ Ø n Î ! ‡ ç r m Ÿ ä Þ ] š … Ÿ ] á æ • ä Ö … ] • ð ^ ß e Ì Î æ Ø q … o Ê Ù ^ Î ä Þ ^ Ê ‡ ^ q
á ^ Ò á ] Ù ^ Î [ ^ ã ß Ú ^ i ç Þ ^ u Ø q … Ì Î æ á ] Ñ ç Š Ö ] k n Þ] ç u o Ê Ù ç Ï i ^ Û Ê
^ãß Â á ^_ × Š Ö ] Ü ãq †í m Ÿ ^ âçß e à m „ Ö ] Ý çÏ Ö ] p ‚ m ] oÊ é … ^q ] š … Ÿ ]
o Ê o â æ … ç â ‚Ö ] ^ã n × Â o – Ú æ ð ^Ë × í Ö ] ^ã Ö æ ] ‚i æ ý ˆ ñ ^ q Ì ÎçÖ ^Ê
¡Ê Ÿ ] æ ä n Ê á ^ n ß f Ö ] Ì Î æ ‡ ^ q Ô Ö ƒ Ø % Ú á ^ Ò ^ Ú á ] • ^ Ê^ Ê ý Ü ã m ‚ m ]
D6 t 217” †m‚ÏÖ] xjÊE

X ì HÜÐmvZ G î*9gs á~g é5B+ ZŠgämvZ G á ) ´„, Z
î*9gò •
zŠ Åi ZŽÆ lZ Z•zÆ ]g q%Æ} i ämvZ G î*9g ÏΧ~} :¬-3
E
ËÐ ~ zŠ „ y S Š ãÅê L Z ä V ðG3r‡— ‚žì HC Ù ªw ì CZgz Z • ðC ] ; Ž zÂ
9z VâzŠ y S gz Z ?ì Hzz ªZzž• ~ŠŠ F
™y Ò ëw q »V ðAXE ŠpÏΧ)´ c ÍÔì c ¯ Ãq
Z
E G
ì ~} g ! Æ i ZŽÆ •zÆ ]g q%Æ }iê »x ©¸¦ gz Z 7kþG3©Òž
& •`

1™tÌÃ¬Æ i ZŽÆ lZ Z•z¤


Zgz ZX 7~} g !
Æ i ZŽÆ lZ Z•z ~ kS
Y 2008 m û7ü Üægè Zâ Z
Cƒ „•z c Æ ]g qŠŽ ñ~ } i à Zzg ò Z { z Âñ Y
ÍÌ}iB‚Æ Tì ~} g !
X @
ƒ7"U i ZŽ » lZ Z•z~ w ®Ø{ Z®Xì
žì 6w ¸kS Æ y Qgz Z6mvZ Gî*9g ÏΧÌg Zæ »} :}uz ™Æ öE -Í]I
)´ -3
EG E
%z þ©Ò$¬lZ Z•z~ ~×
&
X •` C6z Që|Å þG3©Ò kS X ì “
-Í]I
á )´gz Z Š:1Z xsÑZ •gz Z öE) ´ Ã] !
ò• ÅmvZ G î*9g ÏΧž ] !t „g
Å?Š [ R Âì Å™f ?Š ä VrQZ
 èY @ Û Ð kS Âì Hg (Z ÌävZ Âg
77t•
EI
X 7Ãm é}B\ Z Çñ Y ¬ ŠÃ|
6g ãgz ZŠÎt ÔŠ ã
Xì F ~uz ™ -2
ë!
zŠŽ •`™™f ' !
X Âe h™d‚f {g ! zŠt ÅØæã ¢i*
Ññä ë6z Q
!áçÞ^ÏÖ]æ èÃm†ŽÖ] àÚ ØÒ oÊ èm…^fjÂ] èn’í• äÖ ÌÎçÖ] á] -i
Xì Ýq,~g ±Zzã⠇Õz~„VâzŠ<Ñgz Zyâ ‡
Ñæ‚ß’Ö] Ô×Ú oÊ Øì‚m æ ÜãÓ×Ú àÚ t†ím áçÒ†jŽÛÖ] äe ņfjm ^Ú -ii
! ÌÎç×Ö Õç×ÛÚ çâ ^ÛÞ] æ ^ËÎæ ‹nÖ äÞ] ^Ûe æ oËÎçÖ]
ƒ4ZŠ~ !Å-•z™òÐ !Åy Q• ï Š {P Žg®ƒ Œ0
7•zŠpì á
Xá !Å•z { zgz Zì @
Y
ÑñË Z e Š *Q q
 ™ ã Z/£Z i ÚZ *
¼r Z Æ c Z™ x‰Zg ZŠ Æ ã ¢ i*
Ññ
: • ˜ ñƒ D ™s
 Ÿz
~ ! Å•z „  Zg è{ Z'
] Š‰ bŠgz Zì ã â ‡¿Špèa •z L L
-Í®~ Ýzg Å*Zç{Š™ð L ZQ •zgz Z • D Y-
Å (Claims) çE,G
» ÷g›S …‚ ) ó óXì y EZ ÿLE i x  » •z a kZ ì @
&‡{Š c ™5ZŠ Z
( 100m i§òs Z
 6Š ã
qr{ z • D ™ (Donate) qrÃw7 á Zz “ Å•z vߎ L L
Y 2008 m û8ü Üægè Zâ Z
c
•gæ }•z ˉì +Z w V Å kS gz Z ì @
Y ` ~ ! Å•z
 X bŠ {P aÆ y *G
L Z •z Âì CY W~ ! Å•z q ðÃZ
•z c à ÌÃá Zz ¶Š {PaÆ •z~ Ýzg Å°Z ¸
ÍXì Y à {Z
Zç O ì ^
¿ðä Y * ÃÐ •z aÆá Zz ¶Š {P Ã
™Ýq {Z
ì êŠ {P Õgæ Ë }
3 Zg WÐ ½§- i a Æ Vâ ›~ kS ž @
Y ÌaÆk Q Â'Vƒ
t X ñ Zߊ ½~•gæ kS ÌÃa L Zžì ^
Å•z b§ÏS X ì Zƒ ì‡aÆÑÏS •z { zža kZ
…‚Ž 6Š ã
ƒ ì‡aÆŠ Z•
nmºÎì @ Û Z, Z ªŠ Z•
Û RÆ nm{ { zì @
ƒ ì‡
Ð w7 b§ÏS ÑZz ¶Š ¶g6gîÆ qrÕz kS Âì Y Vy v »
( 101m …‚ )X ÑZz ¶Š {PÃy *G c
•gæ b§Tì YVQ {Z
Ã
: •ëë
P 6x  kS Æ ä™Ýq °ˆÅy vÐ kS gz Z ¶Š {P Ã-•z ~ …‚
Š [ ZŽ » y S Qgz Zì H™f ä r
[ ZŽÆ y S pì c  ™ ã Z/ŠpÃX• Dƒ Za w DZ
nZ ‹Z6x ‰ bŠgz Z • °» *
{ûCZ6y QëˆÆ ä™Ü[ ZŽÆ y S X • T g ¹ !
( ì ~g Y)XÐ, Š Ì
ššš
Æ Z
Y 2008 ' û1ü Üægè Zâ Z
~y
W Ô 3 : m

?ì òsS x »…‚ H
ûr Ññ]| ü
 ™u Zß Z†?Ë Z e *
ššš
Æó ó…‚ L(
L Åx Âzz%Æ÷g›S Ð V@ÃÅÙæ ã¢i·*
Ññ]|
ë~}g !
Æ x ÂkSX ì ;g’Ð ~!¹ x  »÷g›Z òsS Ð x *
£Zi ÚZËZ eŠ *Qq
ZÆx‰Zg ZŠÆyQgzZ!‚g! ²q
Z »Ùæã¢i*
Ññä
WÃxŠ ƒÆ<Ñx Ât … ÂH·_ »[Âq
ÆÏSÔ c Z Å ãZ/r
™

( ']uZß Z†)Xì y*Ãkit~y Ò
: wDZ ª
Ã Ð •z g0
Ýq {Z ZÆ y Q IÅ™f 6z Q B VŽ ( Å , . c
•gæ)
ÃÐ •zž 7oÑt a Æ ä™
¼:¼ Ìä ¿á Zz ä VQ {Z
ã 0 ƒ•z V Z. ðÃZ
¿‚ \ t Ð k Q [ R Â Š Šgz¢¾
 }É ƒ c
Xƒ c
5: c
ƒ c y
5z ðÃ~ 䙕z™h Ã, .ä k Qì eì Y8

Š: c
c Š {P aÆ ] Y Zy
ƒ c RÆ , .ä k Q { Zpžce IV- É )
X 102,103m…‚ ( u Zß Z†''Xƒ
 ™ã Z/
: [ ZŽ »r
ƒaÆŠ Z•
Û Z c
6 mºË{ zžì öR é‘SÑÅ] ! RÆ •z L L
kS g0
V » kS ž Vƒ @
™•z6oÑkS r !
V #~ž ñ Î oÑt ¿ðà }
i ~÷c
gz Zì g M= ~ Ï0 ŠÃŠ Ñz R ~÷ c
ñ Y c ÃVzg ZŠ¸g V #sÜ
ÃÐ kS Y ZLÆÂV #ˆ}÷
X N V Q {Z
Æ Z
Y 2008 ' û2ü Üægè Zâ Z
ŠzöJ Û Z mºÃ{]ZŠÆ •z Ã7Æ ÔrÆ •z ÑZz 䙕z
Š Z•
ZÃw7 ì‡6Š ã
™x ¬Ç!
¤ Å•z ~ v…‚Xì Y™ (Z Âì e ´g
Ù gz Z ñY c
~Š]i YZ Åä™ (risk cover)gËg CZÐ kS ÿC Š
~gz¢Z®7(Capacity)öRÅkS ¦ Ù ~w7kSžìC
C Ù ªÂñ Y
EG
ž, Š ÎoÑt ~ q zÑ èEG Z :XƒaÆ 6 mºË•ztž ǃ
4¨¢Zz¤

 V Q {Z
(Donation) ¾Ã•z kS Ž • M à vß {z sÜÐ •z kS
Y*
( 103m …‚ )X ǃ7^ Î(Restriction){tÂ, Š
*
: ž• ë ë
½ÃV”~•gæ c
~Å Ð , . }~ Vß V ˆ~Š6z Qž åt w DZ -1
 ã 0
Š {P¼ Õz ä òŠ Wžì 7oÑt ~ ä Zß›
{ z Z®ì oÑt ~ -•zÆ …‚²ƒ c
X å *
™x »q  ™ã Z/aÆä ¯B VÅ…‚Ãy ZX F: BVÅ…‚
ZÐ ~zŠÃr
•gægz Zì Yƒ o zæB‚Æ ( 7 c
) } P ÌÁ
ã 0
Ð , .ž ë { z  c-i
Ë ƒo zæB‚Æ( :c
Xì£z çŽ ì $ )} P̽~
N Yú: ~6Æ£z ç-{ zž @  ™ ã Z/p
HnZ²ZÐ [ ZŽ kS ä r
ƒ~ V7 z ¥Šp Âæ»÷g›S p• M
V7z ¥gz Zì @ ƒ~ núÆ9 zg ½gz Z ã 0
èY
Xì ŠÎž¶~£z çÆ
„J ZŠ Z®Å¥~•gæ‰ Â7öRâS ~ •z Z
uq  ž ët { z c-ii
C Y Å ½ª
¬ c Ë ƒ
œÅ kS ÃVÍßÆ ‘´ mºË%Æ oÑÅ} P b§ÏS ì $
X @
Y c
à {Z Û RÎá Zz 䙂 Zg
ÃÐ •zÊ Z•
@ üÃv…‚ bSSèY H7g(Z ÌÃ[ZŽ kS är
ƒ7{Z  ™ã Z/p
Ù ªw DZŽ 6} úŠ L Z ä r
} úŠ sÜÌ~ [ ZŽÆk Q HC  ™ ã Z/akS
ÃÐ w7 b§ÏS ÑZz ¶Š ¶g6gîÆ qrÕz L ž
ì Y V Q {Z L åòúŠ » y QX c
Š™™f Ã
Æ Z
Y 2008 ' û3ü Üægè Zâ Z
Št [ ZŽ » w D Zá Zz äƒ6kS gz Z ó óÑZz ¶Š {P Ãy *G c
䙕zž c •gæ b§T
Ù ª Ât X ì Y V Q {Z
C ÃÐ kS „ ÑZz ¶Š {P Õz sÜZ®X ì Y Î oÑÅ} P ÑZz
o zæq ØZgz Zì CW~ŠŽ z oÑ„Ð ä ÎoÑÆ• Zzžì
6žìt Âw ZÎpì á
[ ZŽÆ kS ?ì VY (ZXì YY Ho zæÌÃ6èÑqì o zæ!6²ì 7o zæ
 ™ã Z/Ð
X ì à Z Ä0ä r
 V Q {Z
•z kS Ž • M Ãvß{ z sÜÐ •z kS L L : p Ö ZtÆr
 ™ ã Z/ -2
-•zèYì (Commutative deal)£z ç-tž• ?Š ãZz6kS ó óX , Š¾Ã
gz Z • D ™+ Š A6gîÆnú~ : Wg®ƒŒ0
gz Z
ƒ » ã çg ±Z~Š . -i
X 7»p ÖZì @
»~ ~ ]gßÅXŠ q ÂÐ zŠ {P = ? Lž
L ì Ht { zgz Zì ã â ‡¿•z -ii
ó óX ÇVz™{Š c
i ÂÐzŠ {Š c
i ÇVz™ °ˆ~hðÂÐzŠ {PZ hðgz ZX ÇVz ™ ¶gÅ °ˆ
nú~ kZì¾zt@Â{Pž, ™g ZÜZ6kS r
 ™ã Z/gz ZØæ ã ¢i* Z
Ññ¤
Åy S Xì 6 Ðt Âì Ðzz ÅoÑÅ•z °ˆÅy vÆg®ƒ Œ0
] ! gz Z 7p»
…‚gz Z } Š {P ~ -•z ™™x » » n¡ðÃZ
» ÷g›S c Ë ƒg´ ‰
 ì$ Ü z kQ
~ ]gßÅXŠ qÐ t · ZQXƒ: {Š Zg Z¼ ªZz » q ØZ {ÒWÐ kZ » k Q c
ƒ: Ø ¼Ãk Q
V ˜ pXƒg Z,Æ °ˆÅy vÐ -•z V #  ?ž c ä v…‚Ãk Q
C ä gz Z Ë c
ÓÑÆ núÌðÃgz Z Vƒ D YKð *Zçz _ ZÑ} g ‚Ænçb!
%Æ µÂ c „¬
Ú 7°~g7 gz Zƒ ‚
Ånçä ·.ÆnkS V ; zƒ CYÅM g: xŠ~ íŠÆv…‚
O h~Kt vßÆgzŠ Cc
ÐVƒ + ¹ Fð•Z kS Æ ] â ç Â:gz s $
7Ã|
Xì 7¼gz ZÆV â ·.ñ ZÎk0
Æxs S ~] â çž
: w DZ Zuz ™
{ z ( } ŠÀ6{Š c
i ª)} Š¾{Š c
iŽžì Ìi§t»•z L L• ˜ r
 ™ã Z/
Æ Z
Y 2008 ' û4ü Üægè Zâ Z
Åy vÁ{ zž} Š¾ Á~« £Æ kS Ž ì @
Ig Z, » °ˆÅy v{Š c
iÐ ¿k Q
™ CŠ c
Ð Q * i ¶~ °ˆÅy v6Š ã
Å CŠ c
igz Z ¶Å ( À6)¾ c
Íì @
Ig Z, » °ˆ
( 102 m …‚ ) ó óXì ꊙd
ŒÛ Æ£z ç-
 ™ã Z/
: [ ZŽ »r
¶~ k Q N Z™ ¦x ¸gŽ ~ w7 •z 6gîÆ ( ¾ ) qrig®ƒ Œ0
Z °ˆÅy v{Š c
•zɃ: hã â ‡ »g®ƒ Œ0
¤ Á6Š ã
i c Å CŠ c
i
ža kS 74ZŠ ~£z ç-µšnçtQ ƒ {°z sÜÐ s§Å
ƒ Ýq h » h
7(Z V Œ ²ì @ ÛC
£z ç CZ Ã & •Ù ~£z ç-
( 103m …‚ )Xì
: •ëë
Ã vß { z sÜÐ •zžì _g ¦
V Q {Z t ~ _ ZÑÅ -•zÆ v…‚
] !
•Zz ªÅ…^ŽÖ] “ßÒ Ì Î]çÖ] ½† • žì‚ Ÿgz ZXÐ, Š¾z {P Õz kS Ž • M

Û » qg •
žì Èt ~ V/}uz ™ » T ( 100 m…‚ ) y â • á ‰ì (Z *
Î oÑ »
á Zz ä™ ZŠ Z À6z {P 6Š ã
Å kS gz Z 7¹ Ü Z ¡ì Ýq w ã â ‡ÃoÑÅ•Zz
™wßz hCZ6VzŠ ã
X •M ã â ‡{ zgz Z ñƒg Z, ã â ‡Æä V Q {Z
ÃÐ •z
{ z ~ ]gßkS p• D ™tÃw ÈZÆ hy â ‡Æ y S Ìr
 ™ ã Z/[ »
: • ˜ { z• D ™sz @
Ð
CŠ c
Œ0 igz Z ¶~ °ˆÅ y v6Š ã
Å CŠ c Z p L L
igz Z ¶Å qr¤
: • 'gßzŠ ÅkS ƒ hã â ‡»ig®ƒ
ä k Qž} ™òúŠ » hã â ‡L Z6Š ã
kS g®ƒŒ0
žìt ]gß«
Ü z V#
ŠÀ6» ¶g âS Ãw7 •z ‰
°ˆÅy vÆ kS Ðzz ÅT å c
£z ç-Ð Q] ! Y *
tèYì ^ G]gßtX ì xi Ñ)fÆ•z *

Æ Z
Y 2008 ' û5ü Üægè Zâ Z
¯# Ž • CY ƒ Za V Ò Zy
~g ‚ { z ~³Æ Tì îŠ ™ 4ZŠ ~
X • ŠŽ ñ~ ÷g›S
Å qr‰ bŠ L Zg®ƒ Œ0
» °ˆÅy v6Š ã žìt ]gß~uz ™
òúŠ » ] !
kS ™ ¯ Š ã
Ã* Zçz°Z ¸{”ð L ZÆ •zÉ } ™: òúŠ
E
'Vƒg Z, » y v ö0 ˆÐ s§Å•z 6Š ã Å°Z ¸y S ~ž} ™
hã â ‡t » k Qgz Zì Y™w E Z hã â ‡ CZ6j§kS é‘SÑg®ƒ Œ0
™74ZŠ~£z ç-Ã]gßkS
( 104,105m …‚ )X @
ñY 1™tÌhã â ‡¤
Z »g®ƒ Œ0  ™ ã Z/
žìt Ýq » ]g „kS År
Yi §Zuz ™ {gÃè»w E ZÆkS Â
X ì à {Ð x|Æ£z çŽì ^
: •ëë
t Âì Ýqw ã â ‡ÌÃh
 Œ0 
gz Zì Ýq w ã â ‡Ã_ ZÑÅ•Zz Z
{z 6äƒ ~g7 oÑžì @
°ˆÅ yvÆ g®ƒ Œ0 Yƒ xi Ñ 6•zžì „
 g ™ ÌI
ƒ h é‘SÑz YÃg®ƒŒ0
ãâ ‡CZÐ j§ÌË{zžì @  g ™ ÌItgz ZX } ™
žì „
XÐ]gß~uz ™ {Š™™f ÅyQ c
Ð]gß«{Š™™f År
 ™ã Z/{ Zp} ™Ýq h
c Zì Zƒ ì‡Ð Vzq zŠm»_ ZÑÅ•Zzžìt y Ò »kS
{PÆg®ƒ Œ0
q
a kS XÐ y v°ˆÐ s§Å•z Zuz ™gz ZÐ ä™ ZŠ ZÀ6
{ zžì g (ZÃg®ƒ Œ0
V #ä ~žì YÈÌt { z n¾X } ™c_ » °ˆ™} Š! Zj » mÌËÐ ~ zŠ y S
™ °ˆÅy v}÷Ðzz ÅT å c
ì xi Ñ)fÆ •z * Ü z
ŠÀ6» ¶g âS Ãw7 •z ‰
V ÂgßVâzŠgz Z ÔVƒg Z, » °ˆÅy v~6Š ã
Å*Zçz°Z ¸Æ•zžì YÈÌtgz Z
X Lg7w DZ¼~ 䃣z ç-Ænçy xgŠÆg®ƒŒ0
gz Z -•z~
: • ?Š ãZz Ì'!
zŠ sfzgq6䃣z ç-Ænç
X CŠ c
iz ¶Å °ˆÅy v6Š ã
Å CŠ c
iz ¶Å} P -i
Æ Z
Y 2008 ' û6ü Üægè Zâ Z
Æ kS Ð Qžì Cƒ +
A¼:¼ á$ Ü z D ™ ZŠ ZÀ6-ii
t Åg®ƒ Œ0

Û î6kS gz Z X A {Š c
ÏS òŠ Wƒ „ ÷g›S òsS { ZpžìtÜŒ i ƒ {Š c ZÉ
i y v» k Q¤
X A °ˆÅy vÆk Qžì @Ú 7°~g ‚gz Zì @
™M Z™Ð n¾
: zz Åä™g ï S gz Z *  ™ã Z/
™g ï S Р䃣z ç-ÆkS »r
: • ˜ ñƒ D ™g ï S » 䃣z ç-Ænçr
 ™ã Z/
á Zz¶Š {P._Æ°Z ¸Æ•zgz Zìnçxq
Z bŠ {PÕz L L
( 106m …‚ ) ó Xó ìnçZuz ™Ç!
*
Ig Z, »ä Z™ °ˆÅyv»
Å] 5 çy xgŠÆ -•zgz Zg®ƒ Œ0
 ™ ã Z/§{ Åä™ÔÅ£z ç-
r
: • ˜ ñƒ D ™s
 Ÿzh
'×
ƒ ; g Z™ ¦ ¶ga kS ( ig®ƒ Œ 0
w7 k Qžì @ RÆ -kS L L
ª) { zg0
ZÐ ~ ( ig®ƒ Œ0
¶g Åk Q ƒ y và â Ãˤ Û RŠŽ ñ~
vŠ ª )Š Z•
Z6gî¦ùgz Zn Y Hw E Z aÆ ä™ Zg7 Æ y vkS ÌÃ
ÐS ¤
» k QÐ À6Æ y S ž • g » 6kS ÌY »Ñ}uz ™ ƒ y v ðÃÌ
y vZ÷žVƒ ; g} ŠÀ6akS ~ž7oÑt pñ Y H Zg7 y v
Û Z}uz ™ „: gz Z 7¢ » äƒ y v=èY ñ Y H Zg7
ì ¢ÃŠ Z•
( 114m …‚ ) ó óX ì „g YÅ ¦ ¶gt6Š ã
Åw ÈZÆy vÉ
ŠŽ zÐ ] ¬rÆg®ƒŒ0
~g ZŠ) f Åä™ Zg7 Ãy vÆg®ƒŒ0
LL
Zg vw7 tžì 9t v( …‚ ) X ì Cƒ6( w7 ) njá Zz ä W~
Æ \ W  ðƒ öRÅ ä™ Zg7 y vg0 Z Ç} ™ Zg7 y v
Z Æ kS ¤
7Zg7 y vt Âðƒ: öRg0 Zgz Z Ïñ Y ~Š™ °ˆÅy v
RÆw7 ¤
( 115m …‚ )X Çñ YH
Æ Z
Y 2008 ' û7ü Üægè Zâ Z

: •ëë
è Ð {Ž z F] !
: ì Ãû  ™ã Z/
tÅr
q Z ºZ ÅyQ¡{ zì Åsz @
Ž Åä Z™ ¦ ¶gÆg®ƒ Œ0
är ™ ã Z/ -1
ðZ™ ¦Åg®ƒ Œ0 kS Xì s ÜÆ ] %¥vŠ Åy QŽ ì
¬ ô¥Å] !
žì _g ¦
žìt È »Tì CYƒ 4ZŠ ~ !Å -•z ¶g ðƒ
ðÃÐ ¶g kS [ R »g®ƒ Œ0
 ™ãZ/pX} ™ ay
r ._Æ*Zçz°Z ¸L ZÃkS { zžì6-•z[ Rgz Z ; g7m
G4 Ó$
kZ L L• ˜gzZ • D ™yÒ Ãäƒ - Æ kS ñOÆ äƒ ö-G» Æ -•zÃkS
â R k0
aÆ ä™ Zg7 Æ yvkS Ìà ¶g Åk Q ƒ yvà â Ãˤ Û Z ŠŽñ~ w7
ZÐ ~ Š Z•
â Z L L• ˜ Ìt { z b§ÏZX 7„g ¶g ÅkS {z [ RèÑq ó n
zz ÅT- »- ó Y Hw E Z
( 114m…‚ ) ó ì
ó CYW-
â Zg• ( k0
Æ-•z c Æv¶gÅg®ƒŒ0
) k0 Ð
Z |gŠ { zì @
tªìn çåq B‚Æv…‚ -2
™nçÌŽg®ƒŒ0
~ ÓÑÆ kS { zì Q °ˆÅy vxƒñÆ k QÐ -•zžÆ™x¥t g®ƒ Œ0
ž
Ù gz Z • D ™} i{ÆnçkS r
C ™n çåÏg Ï Ð v…‚
 ™ ã Z/pXì @
X •9gŠÆä 3Š J¦Ãk QÆ™sz @
{e{eÅz
Š {P Ž Ã-•zgz Zì ã â ‡¿q
c Z Šp -•zž ñ Y 3gÃ7Ã] !
kS -3
•zž ǃt Ýq » V Âg „Ñ! Yƒ 4ZŠ ~ ! Åk Q { z ñ Y
 ™ ã Z/ Âì @
{gÃè År
gz Z ÇVz™ °ˆÅy vÂ} g vb‚z ÏŠŽ ñoÆ ~ ÂzŠ {P Ú S = ?žì HÐh
i -
-•zž ñƒ … Y Ìtgz Zƒ:žì Yƒgz Zƒ y v» k Qžì Yƒž ñƒ … Yt h
i
Z™ ¦~ -•z ¶g Å} Pƒ:ì Yƒgz Zƒì Yƒ ¶gaÆ°ˆ~!Å
X ì @
iž džt ÂB ïžÜ » ] !
{P Ã-•z§{ Å °ˆxƒñh  ™ ã Z/
kS År
Xì ?Š ôÜÌ6äƒg ã, i R { z ´gz Z 7Ì°oÆ䃣z ç-] !
tXì êŠ
Y Åg®ƒ Œ0
{P z¾Ã-•zÐ + Þ ‡Ž Ugz Z q
žìt { zì g ¨. Z -4
Æ Z
Y 2008 ' û8ü Üægè Zâ Z
oÑ{P zt@ž¾ ðÃ[ R XB‚Æ oÑÅ °ˆxƒñªB‚Ƈ à oÑpì @ Š
Y c
ŶŠ {Pžì @
xÇ ! oÑŠpÉ @
ƒt Ð kS gz ZXì C Yƒë! ƒ 7‡ ÃЇ Ã
gz ZX Y™7c_ »y v°ˆ6Š ã a kS ì CY0wo zæ)gz Z
ÅkS g®ƒ Œ0
X ì •Æ_ ZÑÅ• ZzŽìnçxgz Z µ Z Ç !
Z y vÐ +
q Y Å -•z
Š »g®ƒ Œ0
X ǃ 7‡ ÃЇ ÃoÑ{P Zƒ c  g ™ Â] !
žì „ âS • ë ë
™wßz ° ˆÅy vŠŽ z !
Zg ‚t [ R Âì @ ÆkS { z
¤ ZpX ǃ 7g Z, » ° ˆxƒñ{ zgz Z
Ù 
g ZD i Z
qZ »~ž¾ Öh  ì @ Znç
ƒ~ ]gßk Qž 6 Çñ Yƒ‡ Ùƒ q
Ù q
Bzgg ZD Û »9 zg
Æ kS = ?ž Vƒ êŠ Ð oÑkS nŒ
Z ä –XÐ z™: Zz Î {g Š
ä –¤
K : ZzÎ{g Š Šp‡ ÃoÑgz Z ǃ 9nç ÂJ
Zpñ Yƒë! ukS X 1™wßz
Û »h
bŠ nŒ È7t gz Z Ç ñ Yƒ »ŠÎ™ƒ 
iž M  t Âa™wJ{ z ä h
qZnçƒ igz Z
Z i9 zgÎŽ ä – Z®¶ˆƒ ë!
Æ oÑkS { zK : Zz Z ‡ Ã oÑèa gz Z Zƒ „
 g™ Ì
Z { zÉ D W7•
X ìS *q
c ƒ µZz£z ç-y xgŠÆ -•zgz Zg®ƒ Œ0
…‚gz Zì @ žìt x¯Ýq
Xì Œ6g¾gz Zg ãÔŠÎn çt •Æ÷g›S òsS
 ™ã Z/ŠpŽ VÒZy
: •D™™fV- r  Ø Ð…‚
&¸ Ì~÷g›Szz%™?
X •ŠŽ ñV Ò Zy
&6gî~Š ã ZÆ÷g›S zz%L L
g0
(Interest) !
g -1
(Gambling) g ã -2

( 120m…‚ ) (Uncertainty) g¾ -3
Ù ÃkS { z a kS • ¢ 6äƒ qr-Æ …‚èa r
BZzŠ Ån%C  ™ ã Z/
: • ˜gz Z •
V ÒZy `gŠ Ðzz ÅT å£z ç-nç ÑZz äƒ ~ ÷g›S zz%
Ñ!
Æ Z
Y 2008 ' û9ü Üægè Zâ Z
gÐ T Š
! Š ™sp~ qr-Ð Z ~ ÷g›S òs S X • ðƒ Za
c
Vzq zŠ Z
 ì @
Y c~ ]gßÏ QŠÎèY ˆƒ »Ç !
0 Å ( ŠÎ )
Â! Zy
KZ ¿ðÃÉ ƒ:6Š ã  Xƒ6Š ã
Å£z çnçZ Å£z ç-~pÅ
IƒÑÉ 7`wðÃ~ kS Â} Š} Š {Š c
Ë}ì {h i ¬rÐ s§
Ð kS Å \ W6µñËQ X bŠ 6gîÆ b@ 9 zg ÎÃ\ Wä ¿
Y sÜ:t ÂbŠ} Š6gîÆb@ 9 zgÎzŠ ä \ W Âðƒ ] ‡5
É^
76oÑkS 9 zgÎÃ\ Wä k QèY Çñ Y ¹7! I
gРS gz Z ǃ {h
¼Ð Q\ Wž¸bŠ
''Ð, ™: Zz™ J (
(Uncertainty)ªD)Š ã
ÅVâzŠyZX •ÅgãgzZg¾VÒZy
zŠ ¹!
~ kS èYì ŠŽ ñÌg0
Œ0 Ù ªXì 6
RÆ …‚ªD)žìC
ì D) *
Y c
0 Z™ ¦À6aÆ °ˆÅy v, Z q
»Tì @ Zg®ƒ
?7c
Çñ W7y v{ zÃg®ƒŒ0
ž7x¥tž
ÅkS èY @ Y *
ƒ 7^ RÆ…‚òsS p
-Ð ªD)kS g0
c
0 RÆ ] ¬rgz Zì 6qr-Š ã
» (Uncertainty) ªD)g0 
RÆ£z çŠ .²7q N*
X ì q Ng0 Y
Z k0
ì ¶g¼ ~ $q }÷ }žì Y Y H ãZz V- w V=g &
ÃkS
y
¶g { z 7 ÅkSžVƒ HÐ k Qgz Z Vƒ @
h 6 q
ZÐ g Z0
» ™ Ë~
» ™èYì ^
7x¥Ãg Z0 Y * Ù ª ÂX ì ~ $kS Ž ì
]gßtžìC
Æ ßgz Zì ( x¥) ) w!7Ðg ±ZÆ kZ Z®ì ¶g X~ kSž
Û 7 Åq à Zz ä Y Žžì ~gz¢aÆ äƒ 9
pÔƒ x¥Ã¢•
ZžVƒ Ht Ð D̈ ¤ Ë~¤
$kS ¶gŽ ‰ Ww Í Z ~ y JZ \ W¤ Z
 ˜ ÌV ŒèÑqì ^
ª Y ]gßt ÂÇVz ™6gîÆ x ÅS »{ zì ~
Æ Z
Y 2008 ' û 10 ü Üægè Zâ Z
akS ì qr-tèapì ŠŽ ñ(Uncertainty) ªD)gz Z
kZ X 7q N*
Y c
0 ˜ VŒ
» (Uncertainty) ªD)gz Z ª
ä Y ñ 0 Š w$
ªD)Ì6V Œ Âc ç J e »÷g›S ä ëZ
 b§
( 121,122m…‚ ) ó óX ǃ7^ n犎 z !
Y* Æ
: •ëë
^ Ù Qgz ZK } i{ Ænçžì Hx » „z ÌV Œ ä r
Y ÅzC  ™ ã Z/
èÑq • 7„ {Š â W{ z 6ä™Ã6kS ì ]gߦùŽ ÅnçX c
Š™™f Ð w VÃäƒ
X ì „]gߦù ÂÝZ V Œ
6gîÆb@9 zgÎÃ\ Wä ¿Ëžì ~Š w Vt Å qrä r
À&
 ™ ã Z/ õ/GŸG Š
sÜ:t ÂbŠ6gîÆb@ 9 zgÎzŠ ä \ W Âðƒ] ‡5Ð k Q Å\ W6µñËQbŠ
qrÌ~ …‚žì ÅÒÃÅ ä Œt ä r
 ™ ã Z/Ð w VkS X ǃ {h
IÉ ^
Y
Y{ zakS ì @
Xì ^ ƒ
g 7“ _B‚Æ …‚w Vt År
V- Âw VÅkS X B  ™ ã Z/ž• ë ë
»L~ ]gßÅ äƒÆ b‚z ÂÐ z™t@ 9 zg Î= ?¤
Zž¾ Ð –h
ižì k

Ù kŠ »~ Â~ 7]gz¢
Q ÇŒ:£z ç-gz Z Ǿ qr-¡yÃÃkS X ÇVz ™9 zgg ZD
g w ã â ‡v…‚gz Z -•z²
ã ⠇Ü£ z nZ¾Zgz Z *Zçz°Z ¸Æ y S gz Z • n
X Ç ¶£z ç-¢gz Zt Âì Ýqw
: V ÒZy
i
[g p„Špgz Zw ÓZ[g „Špv -1
:ì k
: ì —v…‚
The Company shall act as a Mudarib for the

pur po se of m anag ing t he i nves tm ent of


Æ Z
Y 2008 ' û 11ü Üægè Zâ Z
Par ti ci pa nt 's co nt r i butio n. As s uch, the

Company stands entitled to a share in the

investment income there of as Mudarib.

v…‚~t âuá Zz äƒ ÝqÐ } P Æg®ƒ Œ0


ªqÑ L L
~ œá Zz äƒ Ýq Ð b§kS gz Z Ï} ™x » Ð w Å [g p
ó óX σg ZŠzÐ wÅ[g p
: •ëë
Û zŠ "
Vh • Ë 07[g pŠp{ zì Ìà ágz Zì Ì•ZzŠpŽ v
g pèY $
ì @ Y Å}uz ™gz Zì @
ƒ¿Ð + Y Åq
ƒwâ Ð + ƒ- (Z y xgŠÆ
Z~ Tì @
Ë 07[g p{ zgz Zì w ÓZ [g { z Z®ì à áÅ-•z vèa
X$
[ ¦ Z®ì C™x »6gîÆ [g p~tâuÆ Vzg®ƒ Œ0
Âvž ñ Y ¹t ¤
Z
{ z • ï Š {P Ž g®ƒ Œ0
žì [ ƒ™ft 6z QèY 79t ÂX ñƒg®ƒ Œ0
Âw ÓZ
Xì Cƒ à áÌÅkS vgz Zì @
ƒ!Å•z
Û tâuŽ aÆ -•z ä v, i R { z ´
g p„ vÂÌ~ k Qì Hë Z•
Æ"
X 79Ž µ[g p„Špgz Z w ÓZ[g „ŠpvÂÏ} ™x »6gî
: • ˜Øæ ã ¢i*
Ññ6gîÆ[ ZŽÆkS
o Ê ^ ã Ö] ç Ú] o Ê è e … ^ – Ú æ Ì Î ç × Ö è n Ö ç jÚ ^ ã Þ ç Ò à Ú Ä Þ ^ Ú Ÿ ä Þ ] † a ^ ¿ Ö] æ
x e †Ö ] à Ú èf Š ß e æ Ø ’ Ë ß Ú ‚ Ï Ã e è e … ^ – ÛÖ ] á ç Ó i á ] ½ †Ž e ‚ u ] æ k Î æ
† ¾ ^ ß Ö ] æ ‡ ^ q ] ð ^ ã ÏË Ö ] á ^ Ê Ñ ç Š Ö ] o Ê h … ^ – Û Ö ] x e … è f Š Þ à Â ‚ mˆ i Ÿ
‚m ˆ m ^ Û e æ Ü ã – Ã e ‚ ß Â Ø % Û Ö] é † q ^ e Ì Î ç Ö ] š … ] † q ^ j Š m á ] Ì Î ç Ö ]
àÓÛn Ê D421 ” 2 t èm‚ßãÖ] pæ^jËÖ]E àm† ì• ‚ß Ø%ÛÖ] é† q] o×Â
! è u ] † ’ e ð^ ã Ï ËÖ ] Ý ¡ Ò o Ê å … œ Ü Ö á ] æ è e … ^ – Û Ö ] ä n × Â Œ ^ Ïi á ]
Æ Z
Y 2008 ' û 12 ü Üægè Zâ Z
Ü z„q
~ w ZñZÆ k Qgz Zƒ Ìà áÅ -•z~ ‰ Ù ªL L
Z vžìtC
- » "
gz Zƒ Zƒ Z] g p Âq
Z²ì 7ú â ðÃÐ kS ƒ Ì[g p
Æ•z ä Y •èYƒ: {Š c
ø* gLg âz~ œ» v}uz ™
iÐ f
é]̀QŠpÃ}i Å•z { zžì c
ZiÐ k Q c
tZ™núÆZ YaÆ
C^
Zì YY HkªÃ"
Æ Y •= ô¥ÅkS p ¤ g p6kS Xá á 6
ó óX B7~x¯
: •ëë
 6]̀QÃ} i•zaÆø *
Å ô¥Åi ZŽ Æh ä Y •žì Ôg¨] !
t
ä Y • „ A Û ¼ ~ V âzŠ y S y
 ǃ t• WX Å7ô¥Åi ZŽ Æ “
 [g pÆø*
gz Z
ÛC
Xì 3gt•Ù„
ƒ:aÆ ¶Š6]̀Q { zp ¤
ÌA Û { zgz Z
Z ÂᙆðÃèZg Z•zžìt t•
X Ï} 7´Šé]̀QÅkS Ú ¸
Z Âá á 6]̀QŠpÃèZg Z Å•z à á c
6j§szc{ zp¤ ø*
Z b§ÏS
¤
~i W c ŠÈ{g YZ Ui WÃn çkS Ð äƒ Z
g pX c
Ç~ "  Zz é]̀Qpì 7{g YZ
X ì 7e* g pakS k
™kª6{g Y ZÃ" 7]gßÌðÃ
Z { za kS • 7tb§~g7 6kªkS ÌØæ ã ¢i*
Ì]gßwŠ •q Ññ
: •˜t]gßwŠ •Øæ* Z•D C
ÑñXì Hg (ZÃ]gß„ «nä v…‚p¤
à n e æ Ì Î ç Ö] è n Ö ç i à n e è Ò † Ž Ö ] ÄÛ q o Ê Ô • Õ ^ ß â á ^ Ò à ò Ö æ
^nÖ çj Ú ä nË ¾ çÚ ‚ u ] æ ] è Ò †Ž Ö ] p † m ‚ Ú ‚ u ] á ç Ó m á ] à Ó Û nÊ è e … ^–Û Ö ]
æ † q ^ e Ñ æ ‚ ß ’ Ö ] é … ]• Ÿ è Ò † Ž Ö] † q ^ j Š m æ è n ’ í Ž Ö ] äj Ë ’ e Ì Î ç × Ö
! è e … ^ – Û Ö ] Œ ^ ‰ ] o × Â … ^ Û Ž j ‰ ¡ Ö Ù ]ç ÚŸ ] ^ ã n Ö ] Ä Ê ‚ m
Ü z à Æ v¤
Ž ƒ —¼ ~ äƒ [g pgz Z äƒ •z à በZ L L
Æ Z
Y 2008 ' û 13ü Üægè Zâ Z
VzI]Z e Æ vžì t { z ì e]gßwŠ •
Z Ð ~ VzÁ c
KZ q
aÆ x OZÆ -•z { zgz Z ñ Yƒ à á »•zÐg ±ZÆ ,CZ f
á ZjÆ v6Š ã g pÌw ZñZÆ •zgz Zá á 6]̀QÃv
Å"
ó óX } Š™
: •ëë

: èYì t Z] » “ R~gLZ¤Ð y • Wgz Zì ]gßF
Ь Ât
$
Ùˆ Ãi æ ÌÎç×Ö ^Îæ‚ß‘ oÚ¡‰Ÿ] ànÚ^jÖ] èÒ†• oòŽßi ž • ` ÉØæ *
Ññ
Z Ætâu L Z v÷g›S òs Z ) ^ËÎæ áçÓm ^ãÖ^Ú Œœ… àÚ ^Úç×ÃÚ œˆ q
•z Ðzq
ì C™ì‡Ã-•zÐtâuL Z { zgz Zì Cƒ ì‡v¬žì È »T ( ì C™ì‡-
x Ógz Zì CYƒ Ë,CZ f Åy ZI]Z e~Tì ¿ã â ‡q
Z vw–ÆØæ*
ÑñQ
x » ÌŽ » vI]Z e ðà Z®Xì CY Ås§Å¿ã â ‡Æ vÚÅV- g ZŠ)f z t £
™ » „ v|gŠÃk Q u™
X ˆ0•ZzÆ™ì‡-•z vž •t Ýq »kS XÐ}*
X ñY0à á » -•zÐg ±ZÆ,CZ f K ZI]Z e q
Zž• ë *
Ññ[ R
gz Zì Ë~ v,CZ f ÅI]Z eÐ g ±ZÆ x »Æ vZ
 ž• ë ë~ [ ZŽ p
ZÃ\ WL Z vˆ Æ “
Ænç6 q ™ » v*
 •Zzž Zƒt Ýq » kS Âì * ™ »kQ
Ìnç6]̀QaÆx OZЊp„ v._Æm?kS ÅØæ*
ÑñQXì C¯à áB‚
x Z²Z „zÐ V Â!
ÅØæ * g paÆ ~g »tâugz Zì C™
Ññn¾Xì C™Ìnç » "
X 7^ Š ¯„ VâzŠ[g pgz Z w ÓZ[gÃvä *
YŽ c ¬6y Qä ëŽ Zƒ"
Ññž åHZ U
: *
™ »Ã!Åk Q c
•z -2
: ì 9v…‚
This Policy may at any time be terminated at the

option of the Company on 14 days' notice to that


Æ Z
Y 2008 ' û 14 ü Üægè Zâ Z
effect being given to the Participant............. In

that case, the Participant shall be given an

amount equivalent to a rateable proportion of the

contribution for the unexpired Period of policy

from the date of such cancellation. This policy

may aslo be terminated at any time at the

request of the Participant, in which case the

Participant will be paid an amount equivalent to

the actual contribution made initially by him /

her, less the amount worked as per the following

scale.

Ë Y Å »6FâÆ yŠ 14 ‰
$ Ü z ÌË6g (Z Æ vŒ0
…‚tL L
¶g ÎÅ} P Ð ÚÅ]æ† Ãg®ƒ Œ 0
k ~ ]gßkS 'ì
Ë Y Å »Œ0
gz Zì $  ZpgŠ Åg®ƒ Œ0
t Ì6„ X Ïñ Y Å: Zzì
¶g Î._Æω bŠ~]gßkS
} PÆkZÆ™t{ zì k
ó óX Ïñ YÅ: Zz ¶g ¹!
Å
: •ëë
N
Y 3Zz ô â Åk QÐ z¥ Å<ÑgzZì ! Å•z ¶g Å} P
: Å ÿ®: 7^
ðÃ+ZXì YY H ay
 
~œ£z ÔrÆ•z sÜb§Å œÆ¶g•zà ¶g kS X Åzb
Xáá:ZzÃkS {yŠ {Pc
} Š™: Zzô â !Å•zà ážì 7g´]gß
ššš

Y 2005 'ÆZ û1ü Üægè Zâ Z

Ú h WgzZ à Ñš
x ©ZÆM
ûr Ññ]| ü
 ™u ZßZ†?ËZ e *
= ‚Ãe ^Ú] Üm†ÓÖ] äÖ牅 o× o×’Þæ åü ‚ÛvÞ ä×# Ö] ÜŠe
YÑ1~pzŠ »wÑŠ
: ì @
I
@ Z Å ~çG.n!gN zZ ù !
™ðÉgs§Å}uzŠq %¶ÞRp6]̀QŽ wÑŠ {z q
Z ( 1)
™7ZŠÎŠpgzZì
~~ môZÃkS Ô@
X •ë ( Broker)™z'
†q^jŠm á]†nÆ àÚ †q^e p†jŽÛÖ]æ Äñ^fÖ] àne ¼‰çjÛÖ] çâ…^ŠÛŠÖ]
D…^jvÛÖ]•… P tRPQ ”E
™ ZŠÎ6]̀QÐ +
Ìfh WÃkS Ôì @ Y Å~œc
ù ! BwÑŠ {z Zuz™ ( 2)
Žì @
X •ë ( Commission Agent)ÐZ zÃkS ~~ m
ôZgzZ•ë
 ŸzÅÈÆg
:s uq
Z0Ðfh W
# ä×# Ö] Ù牅 á] é†m†â oe] àÂ
DÜ׊ÚE ! •^fÖ†•^u Änfm Ÿ Ù^Î "
]ŒŠ ~à cÛ ä~
â•  vZ wÎgì e
ZzgÐÅvZ èg >k
Ù 1Z ]| L L
C
Xó}
ó ™: | Û aÆáZz
 z•
Xì w®ÌÐÅvZègk„0vZ†]|ȸ »g
u
Ù^Î •^fÖ†•^u äÖçÎ ^Ú äß ä×# Ö] o•… Œ^f àeŸ k×Î Ù^Î Œæ^› àÂ
DÜ׊ÚE !]…^ŠÛ‰ äÖ àÓmŸ
H »Š ]¢qž Y7 ÐÅvZ ègk„0vZ†]|ä ~• ë òkz¤
X ¶: fh WgzZwÑŠaÆáZz] ŒŠ ~àcÛ äVrZ ?ì È
â•
kS Vƒ@ Û wâ Zgv~ž¾ Ã}uzŠq
 z•
™| ñZ‡wâ CZÐ}uzŠ Ë¿ðÃ
Z c
ñWfh WgzZ wÑŠ »àžì wú6kS {zì ƘŽ ~ g
u ÌQì 7s
 D¦ÑðÃ~

Y 2005 'ÆZ û2ü Üægè Zâ Z
Û 6VñZŠQ{Š c
 z•
}™| i }}™x ZŠZs ÜÆ)¬›¢Æ™ì‡~g ZŠ {gYZ KZ6wâ ñƒ
XƒwßzM Ú h WgzZ à ÑŠz{Š c
iž @
IF
]ŒŠÆ kS Â} ™| Û ZŠÎ~ VñZŠ 9gzZ Çg ÃøL G
 z• 4&Ã)¬›¢ ~ठZ n¾
wÑŠaÆVß Zz
fh Wc
Xì 7B pðÃ~“
: ]̀QÅwÑŠ™z'

Šp´ âgzZ ì @
™ÒÃÅ äZ™ ZŠÎyxgŠÆ ~œz ù !
( Broker) wÑŠ ¤
Z ( 1)
wßzÐ VâzŠ c y
Ð gZh c ]̀Q KZ wÑŠ ._Æ k Qƒ ` Zzg 6 Âì @
Ð ù! Û
 z•
™|
Xì Y™
o× èÖŸ‚Ö] grjÊ Í†ÃÖ]†fjÃm äŠËße ÔÖ^ÛÖ] Å^eæ ^Ûãßne oÉ á]
DPt PR” …^jvÛÖ]•…E ͆ÃÖ] gŠve ^Ûãn× æ] p†jŽÛÖ] æœ Äñ^fÖ]
Y 0 Vz » ù !
ì @ Û ŠpÃÚ Ð ]i YZ Å ´ â wÑŠ ¸ ¤
 z•
{z Â}™| Z ( 2)
X ǃ:g±Z » ` Zzg~]gßkSì Y™wßz]̀QÐù !
sÜgzZ
„ì] äÖ ‹nÖæ Äñ^fÖ] o× äi†q^Ê ^ãe… áƒ^e äŠËße ànÃÖ] Å^e á] ÙŸ‚Ö]
^ßâ ͆ÃÖ] †fjÃm Ÿ äÞ] å†â^¾æ èÏnÏu ‚Î^ÃÖ]çâ äÞŸ p†jŽÛÖ] àÚ ðo•
DPt PR” …^jvÛÖ]•…E ! äÖ äqæŸ äÞŸ
: ƒx¥* »òŠ WÆyxgŠÃVâzŠ ~œgzZ ù !( 3 )
Īz'
žì ~gz¢taÆ“
»kS ÄVâzŠ ~œgzZ ù ! •Æ]̀QÅx »6gîÆ™z'

: }ì 7°» * ƒDÃ~œsÜcù !
sÜÔì @
™x »6 ¿tžì D
gîÆ™z'
Ã( ~š) ëGE
54»$ÑZz ~h ÇXì ]gz¢Åä™sp{ i6ðÃ~ ~h ÇÅ¿qZ ( i)
» ™ ZŠÎXì @
gZ0 Zz™I{ i6gzZì @ Zô â ~šX zŠ Zß› =™^ ?žì H
Yá6y» ™q
gîÆà ÑŠÃkS gZ0
¼6 ƒyxgŠÆ´ âgzZ
ÑH Ç{zèažì et~š[Zì @
» ™ Z®ì c
Ð7ÝZÐH ÇgzZ} ŠzÃ~šÐ~œLZ {zgzZƒèZg6kS gZ0
»Šp¤
Z Â} Šz

Y 2005 'ÆZ û3ü Üægè Zâ Z
X ¹7ÃäZß›{ iæF ÃkS äH ÇèYì 7^
%N™™™z' YtÌA
} ™: wßzZ
Zi¼
»ËZ eX î Zz™Ð ~RV#tžì HgzZì ꊙɱc
g§ }8 ZÃ!%ËZ e ( ii)
Æ™z' Yt X Çá à ÑŠ âS 6-!%{zžì {@çÐ ~R
» ËZ eÃ!%èY7^ k Q

X 7x¥*
™x »6gî
yz¬6Š ã
Å~Šg^Ðk QòŠ W ƒ:x¥* ƒwÑŠgzZ™z'
»òŠ WÆÖ žìtzz
Z
IF
4&Ê ¢ LZ wÑŠ™z'
ì‚gÃøL G ² Ç} ™ ðÉg_ß" Åk Q {zžì &gzZì @
™Ô
Xì @ Û áZzh
ƒžðŠÃ& • ðÉgÐb§kS ÔCƒ7ðÉg_ß" ~x »ÆkS gzZ
: ]̀QÅwÑŠÐZz
Û yâ ‚fh WZ
 z•
á™|  }á™ Zg7 x » {z Z
 ìá Ü z k Q »]̀QwÑŠ
•‰
•»h
Xì á Ü zk Q
]̀Q{z‰
Ù^Ûuæ Ù^jËÒ åçvÞæ…^’ÏÖ^Ò ØÛÃm oju†qŸ] Õ†jŽÛÖ] ÐvjŠm Ÿæ
DQt PP ” …^jvÛÖ]•…E ! |¡Úæ ÙŸ•æ
Y¢
: ì^ ]̀QÐ[ˆÆ‚»ÐZzgzZ™z'

]çÕ]çi ^Úæ Ø%ÛÖ]†q] grm …^ŠÛŠÖ]æ ÙŸ‚Ö] oÊæ ènÞ^ì…^jjÖ] oÊ Ù^Î
Øò‰ pæ ^vÖ] oÊæ Üãn× Ý]†u ÔÖ„Ê ]„Ò †nÞ^Þ• 醎 ØÒ oÊ á] än×Â
oÊ á^Ò á]æ äe Œ^e Ÿ äÞ]çq…] Ù^ÏÊ …^ŠÛŠÖ] é†q] à èÛ׉ àe ‚ÛvÚ
DQt PP” …^jvÛÖ]•…E!ØÚ^ÃjÖ] é†%ÓÖ ]‚‰^Ê Ø‘Ÿ]
™¥]̀QÅwÑŠÐZz
Zì ~gz¢*
: ƒÐ[ˆÆ‚p¤
ì @
Yk0 Z {zXì Le*
Æá ZzxzgØq ™| Û {zŽì ~h Çq
 z• Z k0
Æhi ( 1)
XßÄg \ W{z A ¶g Î6zQgzZ ,Š=ÄÑzŠÐ ~ 7X ,Š™| Û ~h Ç ~÷žì HgzZ
 z•
gk0
tÂÔ•n Ù ægzZ•ï ŠÃh
LZgZD iÄÑzŠÆ™| Û ~ÄÑzŠ ZÎ~h Ç{zá ZzxzgØ
 z•

Y 2005 'ÆZ û4ü Üægè Zâ Z
» ~h Ç Z®¶Åh
i ~h ÇèagzZì w$
» ~h Ç ¶gÀ{zðƒ| Û ~ÄÑzŠ ZÎ~h ÇèY7^
 z• Y
i 7~g7 ~ ]gß+ZX Zƒ !Åh
Lgâ Åx » LZÃVß Zz xz¥ØgzZì Åh i Ìw$
À
@
ƒ Ì{ k
Ðp ]̀Qèa p• ë ó óéè]̀Q L ÃL TÏA ]̀Q ._Æ f
gx¥* g
Z ñYà ™ð]̀QЄ¬žì ~gz¢akS ì
XƒÐ[ ˆÆ‚{zp¤
{”ÝqX H| Û ÃyQ™Qx˜gzZayåPÆ} ÀÐg Z0
 z• »Šq
Z ä h
i ( 2)
è ̀QªzÐ[ˆÆf
X ÏA é] gLg â Ãh
i%Z σÅgZ0
» ™7
g Zæzg ZŠ ~ tŸZÆ]̀Q Åk Q Âc
ÆVß ZzgZi! Z‡ ZŠÎÐ òŠ WËÆg Zi !
: ǃ6
` Zzg
yâ ‚X H7™f¼ » ]̀QgzZ zŠ™| Û yâ ‚ Zg øž ¹ÃgZ0
 z• »Š c Z ~g Zi !
ÿq
ZÔÐ BŠÃ ` ZzgÆ Vß ZzgZi !
žƒ ` Zzg~ yQ¤ ÂHwZÎ » ]̀Q ä ¿k QÆ™| Û
 z•
X 7:gzÏA é‹̀Qÿk Q ÂD™7Æ]̀Q%•D™x »6]̀Q
p] Üãi•^ÃÖ é†fÃÖ^Ê ]†q] äßÚ g×_Ê äÂ^jÚ ÄnfnÖ ÑçŠÖ] oÊ Øq†e á^Ãj‰]
! ¡Ê Ÿ]æ Ø%ÛÖ]†q] grm †q^e áç×ÛÃm ]çÞ^Ò á^Ê ÑçŠÖ] Øâ] é•^ÃÖ
DQt NU” …^jvÛÖ]•…E
: yZz@
6
ÐZz
Dƒ ~g Yx © ZÆ-
â Z~kS Z®ì @â Z§•yâ ‚ »´ â k0
ƒ- ÆÐZ z
Z ?7c
Æk Q¤ Ãzg]»ÐZzž ÇñY¬Š~]gßÅäƒù ŸÆwâgzZ•
ì „@
: „@ W7XŠ qgzZ ðà c
ü ÅÐZ z~ T c Zƒ ~ga c
Zƒuh ÐÄW CgŠËwâ k0
» wâ Ãk Q ƒ 4ŠÃ„ @
yZz@ ZgzZÔ Çƒ » ´ â yv ƒ
ÃÅÐZ z~ äƒ ù ŸÆ wâ ¤
}uzŠ Ëwâ Zƒ 1Ðg Z0 Z ä k Qƒ‰™Q x˜wâ » Ë6zŽ wÑŠ›X Ç} 7*
» ™¤ ½
6wÑŠ k Q Â Š
ƒ ù Ÿz uh wâ {z k0 » ™}uzŠgzZ 3g6gîÆ -
Æg Z0 â Z k0 » ™
Æg Z0

Y 2005 'ÆZ û5ü Üægè Zâ Z
X ÇñW: yZz@
6 » ™}uzŠÔ}™ ZŠ ZyZz@
g Z0 » ™´ â {zž ǃxiÑ
»wâ Ãg Z0
Ÿæ Ñ^ËiŸ^e ÙŸ‚Ö] àÛ• Ô×ãÊ lçÞ^u oÊ äÕæ Ü$ ÙŸ‚Ö] äe Í^›çÖ
…^jvÛÖ]•…E Å•çÛÖ] Å•çÚ äÞŸ Ý^ÚŸ] ‚ß lçÞ^vÖ] gu^‘ o× á^Û•
DPt OMS ”
á^Ò‚Ö] gu^‘ ‚ß èÞ^Ú] äÕæ ]ƒ] ]„â D Ñ^ËiŸ^e ÙŸ‚Ö] àÛ• äÖçÎE
y
Qá h 
Ð kS Ãk Q {zž @ ÆgZŠ y» ™}uzŠ wâ ä wÑŠ¤
3gÐ n¾kS k0 Z
6wÑŠ~]gßkS Š
X ÇñW7yZz@ ƒù Ÿwâ {zk0 » ™}uzŠ
ÆgZ0
‹nÖæ Å•çÚ äÞŸ àÛ–m ØnÏÊ Í¡ì änËÊ äm†jŽnÖ å‚ß äÕæçÖ ^Ú]
Änf×Ö äßÚ‚eŸ†Ú] äÞŸ xnv’Ö] oÊ àÛ–m Ÿ ØnÎæ Å•çm á] Å•çÛ×Ö
DPt OMS ” …^jvÛÖ]•…E
: Y07ðŸ»7Åwâ aÆ´ âÐZz
Æ´ â {za kS ì @
ƒ6]̀Qp¤ ƒ {ÒúgzZ ÐZ » ´ â ŠpÐZ zèa
Zì @
@ Û wâ ZgvÃV#~ž¾ V- Ð ´ âž Y07🠻 7Åwâ {”|
 z•
™| Ûa
 z•
X ÇVƒðŸ»7~ÂÅ: ZŠ Z7äk Q¤
ZVƒ
…^jvÛÖ]•…E †qŸ^e ØnÒæ äÞŸ Ø›^e Äñ^eŸ àÛ%Ö]…^ŠÛŠÖ]æ ÙŸ‚Ö] á^Û•
DP t OMS ”
: b)gzZP0ÐàÑŠgzZz
Špp• D™| Û gJŠ QÐWwâ »V-g 0
 z• ç] ‡z Z ‰ÐZ zgzZ fh W : X
Û wâžìt‚Ÿ~}g!
 z•
äƒ wßz 7gzZ äƒ | kS • 5ZŠ Z×ÃV- g0
ç
» z¬ Ð äƒ wßz 7 Ìfh W b§ÏS gzZ á
7•» 7 Åwâ ~g 0
ç¬Ð
y
ÆœLZÐWgz Zá h wâ ŠpÐ ~g0 Z wŠ •ÅkS X á
ç fh Wžìt ]gßq 7•
ç fh W6äƒ wßz wâžìt ]gß~uzŠ wŠ •ÅkZX} ™|
Ã~g0 Û gJŠ QÃkS B‚
 z•

Y 2005 'ÆZ û6ü Üægè Zâ Z
Zu'
Xá™' Z'
nçÐ~g 0
ç{zÂñYƒwßz7Ãfh WZ
 QX}h Û'
ŠnŒ 
Z'Æ7
X ì 9t  ÇA Ãxi 5‚ kŠ » k Q ǃ œŽž ZƒðtgzZ 3gxi 56y» ™ : X
Xì ^ YÌtÂÇA Ãxi 5‚zŠ †» ( income)yæWÀž c 0
ðV-¤
ZgzZ
6k Q ÇñZ™ ( sale) ~æ¾E ðtQƒgH{ Z 9~Š ã
&LÎ{zžñ0 Åxi 5¤
Z : X
YÌtÂÇAh
Xì ^ '× z‚õ0
}Ãk Q
ÐCk0 Û ZzŠ ËËZ e c
}gvë ° æž} ™ðnçV- Ð lz• œ:X
 gŠnçtÌA
žìtzzÅkS X 7„ Û ZzŠp¤
á™ÌtÃkS lz• Z ÂbŠÃë‚õ 0
»yQ
Xì wÑŠòŠ W»yxgŠžƒDÃVâzŠ ~œgzZ ù !
 ìá
Z ‰Ü z k QbÑŠ™z'
òŠ W
ŽgzZgZŠ { Z 9c
Vƒxi 56{ Z 9{°‡! ÇÆ}g ZŠ Z Ëvߎ : X
~i Z ³Z {ZpVƒgZh
Û p¤
 z•
| Z ,™wßz zÐ {à| Û ¼6k QgzZ ,™ ~gZh
 z• yðÃaÆ }g ZŠ Z Z
t
Xì x ZwgzZì ]Øg {zƒ~ŠÐ~œŠZzLZ ä{à
g ~׎aÆvg »~" eÆÌvÅÌ}~] ¬¡KZ v : X
B
Xì ]Øg7z{zì
Æx » kS X *y
Ñh yâ ‚V#a}÷ î Y ~r ?Z
 žì HÐ –h
i : X
Ð ~r–XìÆ]̀Q%x »tž• … YVâzŠ@'
ÆkSÉ ðƒ7ð ]̀Q ðÃa
¬gZ
{zÃk Qì ÅÝqe ZiŽ ä–Xì ©
hy
 gÆuðÐzz Å] ©LZ
6ÁÌÐ f
k QŽì Yá ¶gâQsÜÐh y
i–gzZ Zƒ7ð*
h 6zèY YÄg7Šp6gîÆz

Xì Å ZŠ Z~äh
y
yâ ‚ä
Âì êŠ™Ñ wâ 6zz ]̀QÐ ~rÃVÍß{zžìt „g! Z%Z
zg »gzZ w©»–¤
XƒZƒ:ð*
Ñ%Æz²ì Y™wßzzCZ ÌÐh
i {z~]gßkS
H
:¢ Û ÐÐZzzfh W»g ZŒi c
nŒ 5ŸÔ(g 0
g Z å»G ç
H
( ÷Zzi Û aÆäÑwâ k0
Z ) nŒ 5Ÿg( zZ ~g0
Æfh WËgZ å»G çÒZžì ZƒZ 7` Zzgt

Y 2005 'ÆZ û7ü Üægè Zâ Z
ƒozæB‚ÆkS *
žì @ Ñwâ k0 窕 D Ñwâ ˆÆkS • f
Æfh WË» ~g 0 
Û ÃkZfh W
X} ŠnŒ
Û Ôš Ãk QŠpaÆä™È0
kZXì êŠ ( Advance) nŒ CZÃ~g0
çÌfh W
~g0
çnzH¤
Zžì @
0 gZ~ V8h WÆ~raÆ䙢h
ð‚ Ÿt6 '× Ãx Â
Û zgz ZM
¶Š nŒ Ú h W{”Ýq {zž ǃxiÑ6fh Wk Q ÂñYá k0
Æfh Wgz Z Ëwâ CZ
y
h
gzZ•f Šp6VñZŠ Á ×wâ¼ Zƒc
 çfh WÒZ ,i Z {z´X}™ ZŠ ZÃfh WáZz
Ñ» ~g0
Xì @ƒg66•glñ{ÐzzÅäƒg ! % i ~g0
æLG ç
H
Û Æ fh WgzZh
Œ6‡ ¢ ` Zzg {ŠŽñ » ¶Š nŒ Û Æg ZŒigzZg Z å»G
 nŒ 5Ÿ(Ô ~g 0
ç
ZXì ~gz¢*
ËL¤ ™uF Z P Ð ~ Xì
à ` Zzg kS n kS • ñƒ Ì™f 6zQ q
Û Ãk Qfh Wgz Z ñYW"
»gñQsfzgq ƒèZg6¶Š nŒ âÅh Û Ð ~g6ËÃ~g0
 nŒ ç
: ì ~gz¢´gp Ò
Û sÜwâ {zž ñY H:È0
Æ fh WáZz ¶Š nŒ
k0 »] !
kS Ã{)z ~g0
ç ( 1)
X ñÑ
y
èY} h  ÁÐ k Q ñƒ D VQ {Z
: yâ ‚6c3 ÃÐ ~g6Å ~g0
ç fh W ( 2)
Ž ì * Û ñƒ •Š LZ}uzŠgzZì *
VQ œ6nŒ ÃÐ ~g6Å}uzŠ ~ kS Âq
VQ {Z Z
Xì ]gßÅŠÎ
z{” Ýq {zž ǃ xiÑ 6fh Wá Zz ä™ | Û Lž
 z• L yâ ‡gzZ ‚Ÿt ( 3 )
Û gzZì ^
» kS Ãfh Wá Zz ¶Š nŒ
èYì x Zw ¢ ó}
Y*ó ŠÃfh WáZz ¶Š nŒ
ÛM
Ú h WgzZ
Û LZ ¶gt {z}uzŠgzZì @
ÅnŒ g â h»}uzŠ {z Âq
Z Z®¹7ä kS ì Hä}uzŠx »
XìŠÎîtÂì ©
6Š ã

ñY c Û {Š c
Š nŒ Û Ã{)z ~g 0
i AgzZì ` Zzg » ¶Š nŒ çèa Zƒ™f6zQ‰ : Ò
ÑB‚LZÃVÍßfh W Âì k(x » {Š c
™q
yQgzZ•f ŠÃV- g0
i Ú QñYc ç{Š c
iægzZ

Y 2005 'ÆZ û8ü Üægè Zâ Z
 ZÑÂq
¦~ • ZèYì ^
Y*
gzZ ßÇ!
 ZÑtX • f
•  ¯ Sleeping Partner Ã
Û sÜÉ @7~g !
KZÉ 76ñâufh W}uzŠgzZì CY ~Š~ nŒ zg » Ë ¶g ðƒ Å
Ë ƒ7•
X$  ZÑÌ~zkS Z®ì @
™wßz z6œ
]
: 'gßh PÅàÑŠÐZz
: V| ( FOREX)og Ã( 1)
zyxgŠÆVßÑŠŠŽñ~ œ
Z% Cgˆ@¬gzZ ݸLZŽ • V|{zŠ Z%Ð yS
: •C™x »6gîÆÐZ
" A commission house between the clients and

brokerage houses in the various finance trading

centres of the world."

Ù kŠ~ vžìt VŒ ÆVµ‰i§ » kZ


0ÁgÆ k Q\ WÆZ™ ¦°Z egZD
~ˆ ÃTž ,h
y  \ Wž • D™ ðÉg Å\ WQá Zz vX • D Y
´™ÏyÃgzZ “
Z ÃTì CƒgHg ZlÁÐ ÁÅh
^Ñ q y Ù Xì $
Å ´™C Ë Y ÅyQ Å œÆ™| Û
 z•
Xì @
Y¹D c
( Lot)
Ù kŠ {”¦yQ vÂ, Šgeg W CZÃvgzZ•e *
°Z eg ZD y
h  Z Å´™Ë\ WZ
^ Ñq 
Åg egWŽì îŠ àÃíŠ ~œ
 Ù zŠÐ ~
: îg•°Z egZD
%LZgegWgzZì g™–ÆKg•c
Xì êŠ q :Z Åh
yÅ^ÑÆ™Š
~uzŠgzZ • ë Spot& Cash TradingÃT×q
ZX ì Cƒ Å b§zŠh
y
t
žì @ðt ~ Future TradingX • ë Future Trading ÃTÅnÅß
0
™Ì”Å7gzZ Ç}™ ½^ Ñ{zà õg @
f V#~¹ {”ðˆÆ ]ægHq
Z ù !
X •DƒÆ Future Trading{z•D YK} ŠÎŽÐgîx ¬X •
vƒ yv c ÃÃ\ W~ˆ { Zp • Dh
ƒ {Z y  Ð=gfÆ v\ W
^ ÑðÃZ

Y 2005 'ÆZ û9ü Üægè Zâ Z
y
ì ~h ^ ÑŽ ä \ WQXì C™wßz z°Z e k• }Ð \W6äZ™ ZŠÎ{zaÆ\ W

| Û¤
 z•ZgzZ Ï} ™wßz zCZ sÜvÂ~Š Zz™| Û ÐW{z ä \ W„yŠÆ~gZh
 z• y
Z
¤
X Ï} ™wßzŠÎÐ\ WÐ[ ˆÆð- °Z e õ0
}{z´Æzv‰ µyŠ¼~
: •VÒZy
sfzgq~g !
zg »kZ
âÅ5ZŠ ZÅŠÎgzZ Åä™n绊Π( i)
Xì CW"
Ü zÆ} ŠÎ5ZŠ Z ~g7 Ð +
‰ Yq y
Z Ái Z Á Â,h ´™~uzŠÐ ´™q
Z ( ii)
Xì ~gz¢ãƒ
¡e ^ΆËi á]æ ‡^q ^Ûâ‚u] ‚ÏÞ á^Ê †nÞ^Þ‚eæ] Üâ]…‚eæ] ^ã×%Ûe ^‰ç×Ê Å^e
D…^jíÚ…•ö E! ˆrm ÜÖ ^Ûâ‚u] ˜fÎ
DPt MUN” …^jvÛÖ]•…E xnv‘ †nÆ çâæ àm‚e àm• à ^Î]†jÊ] áçÓm äÞŸ
YÅß~´™ ( iii)
Xì 7^
^ ™à ÑŠaÆk Q Â79„]gßÅg!
YÌ*  žìtÝq
zgȮ( Forex) Z
Xì x ZwÌ{zñY1zŽ6
kS gzZ7
: à ÑŠ Åi¥~Lg â u 6 ( 2)
ÆkS }gzZ• D™½tâux ZúQgzZg ZŠtâuP¬žìt|Åvê Ë
ˆÆ kS Ôì @
ƒÝq wâ uœÐ b§kZX ì @
Y ¹ ( Share)zq Ù
ZÃ9zg k• C
D `g !
zg» » v6]̀QŽ ì @ Û tâu ~Š ã
Y HgHI]Z e » vÃVÍß¼ á Zz ä™ëZ• 
Xì @ Š™„6‰ÀÃk Qì @
Yc ƒ œŽÆ™ u] YZy
Zx ÓÉ]̀QÅVzË]Z eX •
Xì »{g YR~wâžœnçtÐ{ ó`¦Ñpì @ ÑÃkS ~x ¬s²p¤
Y¹• Z
: •CYð0
VÒZy
zŠÐgîx ¬~Vµ
ƒ7Dt ñƒ D™nçgzZ • Cƒ w!'̀Q Å VzË]Z e ( i)
]̀Q X{zž @
Iî ÑZgzZ ½ Ž pì Cƒ ³{ Z 9~Š ã
Å yQ ž 7— ~ kSXÐ ,™ wßz

Y 2005 'ÆZ û 10 ü Üægè Zâ Z
·_z {@xgzZ Cƒ 7³g ZlÅyQ•z » ]̀Q ÂÌ{z • f
 {z ( Allowances)
YHwßz {Šc
@ FFÐ {Z 9~Šã
ik ÆIîÑZèY Cƒ7Á¼ª
6x * ˜ {zžì x¥Ð
Xì @
Yƒ‡Ã{gYZÐ䃳)Æ]̀QXì@
ƒ¹Ì]z·~kSw‚/w‚QgzZì
kS {zgzZ ǃg (Z »+Š A6ŠÎÃVzI]
Z ežì CƒŠŽñÔt~ <g WÆv( ii)
èaÔì @
y
h ñƒ D™tÃoÑkS Âì @
y
h  Z®X •D™Ì¿6
i¥Æv¿ðÃZ

X Zƒ‡Ã{gYZ {zÌÐkSZ®ì ^
Y*
oÑt
 à ÑŠÅyS gzZ|
Y*
Xì ^ ƒ Û zh
 z• yÅi¥ÌÐzzÅVçZy
 zŠ {gÃèyS
: •t'gßzŠh
'× Åäƒ^
Y*
Æg!
zg»Æi¥
vÅg ! ƒ vÔ÷g›Z c
zg »Æ[ ZÑ c zg»x Zwv¤
ƒJ{z }ƒ_C~g! Z ( i)
Xì ^  à ÑŠ ÅyQgzZ|
Y*
ƒ Û zh
 z• yÅi¥Æk Q ƒvÅx »x ZwgzZ Ëc
 ƒ
Û » :W™ Y ~y
( Difference) t• WÉ ƒ: Š°| Û zh
 z• yÅi¥Z
 ( ii)
gZŠz~x »kS »wÑŠXì ZŽgzZìŠÎgzZì x ZwtÂñY1™'
( ì ~gY)Xì x ZwÌà Z'

ššš
Y 2005 Þâ û1ü Üægè Zâ Z

Ú h WgzZ àÑŠ
x ©ZÆM
ûr Ññ]| ü
 ™u ZßZ†?ËZ e *
Û zh
 z•
: b)ë ZPÆ| yÅŠ ZG Y

:| Û zh
 z• y
ÅbÃÅ^ ö ( 1)
„~ ^ ö LggzZì C™ m?Y›;g ~ k Q™h
y vðÃ
Z Ì‚Î c
Kg q
Ù Æ w )q
D YK m?^ö gZD Z q Ù q
Z Ãk Q ƒKg » w)gZD Z }ì C™| Û Æ™
 z•
Š™|
c Û ÃyQ „ ¬ Ð ”LgzZ ì @
 z• Û ÃyQÆ™çÅ VIö ÂLQ X •
 z•
Y H|
Xì CY~Š™”Ð~i Z0 Û }~ˆQì @
Z·Œ Y
Žì | Û Åz,zgZD
 z• Ù ÆKgÀtèYì ^
Y* Û ÃkZ%K ”Å^ ö
 z•
™|
Yž
Xì ^
ØfÎ Õç×ÛÚ…^Ï àÚ†ŽÃÖ]æ &×%Ö]æ Ì’ßÖ^Ò èÚç×ÃÚ èÃñ^• è’u Äne
Dä×rÚNMP å•^ÚE xnv‘ ‡]†ÊŸ]
s²ÃTì îŠ ] Z m
z *ŠgzZ¼ c
: î6gîÆ]oÃgZh
y v
Æ^ö Ì‚Î c
Y¹ ó óbÃL L~x ¬
Xì @
”ÅVIö ì @ Ñ~Kg} (kSB‚ÆVzg Zh
Yƒq yvŠ c
 B‚ÆvgZh
y
ÌZ¤
Zpì Y™| Û ÐWÃkS wDZ š {zgzZì @
 z• y
Yƒ³^ö »gZh ÂñYƒ¹ÑZgzZ
Y*
Xì ^ Û bÃKZ~V/}uzŠ c
 z•
™| zCZaÆgZh
y ƒðƒ: ”gzZ¹ÑZ
ÌA
Dä×rÚNMQ å•^ÚEÔm†ŽÖ] áƒ] áæ‚e èÃñ^ŽÖ] èÚç×ÃÛÖ] è’vÖ] Äne x’m
ìt [ ZŽ » kS Â? ðƒ 9ù | Û Åk QQ Zƒ 7ï ÌZ6^ ö žƒ wìt¤
 z• Z
@ Z »äƒŠ'
ƒ60 gŠÆkS V˜žƒ:}g)Æc
c gŠ {z²Š ZG Y!®)@'
ÆY âZ!®
™ïaÆä™|
X 7~gz¢* Û ÐWì
 z•
Y 2005 Þâ û2ü Üægè Zâ Z
Dä×rÚNQO å•^ÚE ]…^Ï á^Ò á] ä–fÎ ØfÎ †ì¤] ÄnfÛÖ] Änfm á] p†jŽÛ×Ö
‡]çq àÚ Ýˆ×mŸ àÓÖ ˆñ^q äÃne á] oÖ] îÖ] Änfm á] p†jŽÛ×Ö äÖçÏe …^•]æ
Ÿ]æ Äñ^fÖ] o•… æ] àÛ%Ö] ‚ÏÞ o× á^ÊçÎçÚ ^ÛãÞ^Ê äÚæˆÖæ åƒ^ËÞ ÄnfÖ]
DMSO” o•^i] ‚Ö^ì ä×rÚ |†•E p†jŽÛÖ] Äne Ù^_e] Äñ^f××Ê
: * Û ÐWŠ ZG Y¬Ð5ZŠ ZÅ7( 2)
 z•
™|
ꊙ ZŠ Z: îgzZì @
y
h Z6úÅ5ZŠ Z Å7ªgJŠ Qƹb }òŠ W
}iq
6g JŠ QÆ ]æ ÁLgz Z × Lì ꊙ| Û ÐWÃ}i ÏS ~ž²Æ úÏS Q X ì
 z•
Y]gßtÔì @
Xì ^ ™ ZŠ Z7жg{”ÝqgzZ
XÌœgzZì @
: ¬»: î
Ü zÆ} ŠÎz¼ »7¼6gîÆÁI c
‰ : îägZh
y y
gzZ ~h g JŠ Q}i ðÃ

gï ZÐä™5ZŠ Z {z c Ü z'
Å: 5ZŠ Z‰ Å7¹! y
äg Zh 
Zž *
¤ YÂH ZŠ Z
™oÑtpXì ^
: îñƒbŠ {z Â} Š™gï ZЕgì‡6| Û ù !
 z• : î»kS Â} Š™
ZgzZ Çᙂ ù!
¤
YtÂÇ} ™:Zzk
X 7^ ™ »
: ìt?ŠÅäƒ^ Y* Æ5Å: î
Ý^Ú] ^›©ÚE áô^eô†Ãôû Öû] Äônû eø àûÂø oãFÞø "
# äô ×# Ö] Ùøçû ‰ö…ø á$ ]* æ†õÛû Âø àôeû äô ×# Ö] ‚ôfû Âø àûÂø
DÔÖ^Ú
c
) y! ZzgÐÅvZ èg z/0vZ†]|
 vZ wÎgžì e
²ä ~
X cÛ IÐ|
â• Û Å ( y1²
 z•
9zgÎq y
ZÖgz Z} h  Ù q
~9 zgg ZD Z } ZŠÎðÃЖh
ižìt ]gßÅT
™‚ÃyS ?•}g v9zgÎtÂH:ZzÉ 1: ZŠÎä~¤
XƒM ZXßÄgtž¾ ™} Š
YŽì: â ̀à âtžìtzzÅäƒ ^
t, i Z {z ´X 7^ Æä™:Zz: îk
Y* ™
Ùª
XìŠÎ~]gß~C
Y 2005 Þâ û3ü Üægè Zâ Z

: bŠ ¢
yk6 
~z¤
¶Š6ñZ™ñO {zì Le bŠ6ñZ™yk CZ ¿Žžì òZg[pi§t À` W
}Š yk CZaÆö;gÃk QgzZì ©
á 79zgÄÑõ0 ZÐgZŠtZ™Æ
} ¶g ~(q
}™:ZzÆ™à {ykgZŠtZ™Z
:Zz ¶g ðƒ à yk´ â Âá :Zz yk´ â c  žì êŠ
BbŠ ¢
Xì @ yk6~z¤
tÇ} Š™
%NaÆ „ VâzŠg ZŠtZ™gzZ yk´ âi§t
bŠ¼Ãk Qžì &g ZŠtZ™X ì ææF
Âì ]gz¢Åtâu~g ! ZÃyk´ Ⲉï:Zz ~g7ÐQ{z ~Š ¶gŽ äk QgzZ Z 77
zg »¤
¶gt {zžì øÎt {z ƒ: ]gz¢ÅtâuÐQ¤ ïtâu/£b§kS ÐSžì &{z
ZgzZ Ô Š
Ãk QgzZ ÇìgMœÐó ój§] ³!
LgL”ÆtZ™ òZg Ái Z ÁÃk QÐV˜Ç} Š Z™ ¦~J
Ù aÆä™wßztZ™
¸úÆgZŠtZ™¹C
X Ç} 7: k
wßz¶g7Ž ä yk´ âèYì ]gßÅŠÎtÂBŠÃ|ÅnçkS ë¤
Z
ì êŠaÆö;gjykCZÃ{ ZpnŒ
Û {z~¨ £ÆnŒ
Û kS Ôì ÅnŒ
Û wÅk Qì Å
: ì ~g uq ZXì @ ƒó Šó ÎL L{zñYHÝq œŽ6nŒ Û²
è÷Ãø ËøßûÚø †$ qø šõ†û Îø Ø% Òö Üø ×$ ‰øæø äô nû ×øÂø äö ×# Ö] o×$ ‘ø äô ×# Ö] Ùöçû ‰ö…ø Ùø^Îø Ùø^Îø oùõ ×ô Âø àûÂø
DÙ^ÛÃÖ] ˆßÒE ^e÷ …ô çø ãö Êø
Û {zC
œŽ nŒ Ù cÛ ä Åzm—Z -vZ wÎg • ëÅvZ èg Z]| L L
â•
X óì
ó ŠÎ{z} Š
Z }• f
¤ ™ðtZ™ ‚ Z hð¼É f Û v߉
 7ö; gj~¨£Æ nŒ
Ù zŠtZ™ŠZz »yk
™ð ~B‚Ì: ;â 9zgÎzŠ {z ƒ: ;â 9zgg ZD
XÐ kZpX • f
Û tèagzZì ;gƒ{Z
Ðzz ÅnŒ Û èY @
û: ;â 9zgÎ{gVZ Ì[ ZÃ{ ZpnŒ Û ¼~
77t•
XìŠÎakS ì
x ¬ ªzz%ŠZz » ]æ Åö;gÃyk´ â {zžì @
ƒxiÑ6áZzh
 yk6~z¤

Y 2005 Þâ û4ü Üægè Zâ Z
Xì CY0wŇ Ã{g YZ™ƒ»wÅ~z¤
pÔ} ™ ZŠ ZtZ™._Æf
g
oju àm†ã• oÖ] ä×ÛÃjŠm š†ÏÛÖ] oÖ] å…^Ûu Ü׉æ Üa]…• š†Ïj‰] çÖ
än×ÃÊ ä×ÛÃj‰] á] 邉^ËÖ] é…^qŸ] èÖˆßÛe çãÊ ^ãßÓŠnÖ å…]• æ] äßm• änÊçm
DQ t OPO” …^jvÛÖ] •…E ^ßâ… áçÓm Ÿæ ä×%Ú†q]
Ð ]i YZ Å´ â ÑZzh
Y™wEZ » ~z¤  ~z¤
žì w®Ìw¸t~ V1 Å}
Ë ƒg°~gzŠ ˬ]i YZ: ZŠg^gzZ_ß" ŽèY7g ±Z »w¸kS ~gzŠ {ŠŽñpì
$
w¸»i ZŽ x°aÏS Ôì ‚ Û Â[ ZÉìŠ ®Ç!
goÑÅäVQ œÐ„¬{ZpnŒ [ Z { z¶
Xìx„
é…^Â] Ÿæ é…^q] Ÿæ ‹fÖ Ÿæ oßÓ‰ Ÿæ Ý]‚íj‰^e Ÿ ^Ï×_Ú äe Å^ËjÞ Ÿ] Ÿ
àãi†Û×Ö Øvm Ÿ ØnÎæ †ì¥Ö ØÒ áƒ^e Ÿ] àâ]… æ] àãi†Ú àÚ á^Ò ð]ç‰
DQt OPN” …^jíÚ…•E Ÿ Ÿ]æ ^e… á^Ò ä›†• á] ØnÎæ ^e… äÞŸ
çÖæ Å^ËjÞŸ] ÄÊ‚Ö]‚ß áæ‚m†m ^ÛÞ] ÜãÞ] Œ^ßÖ] Ù]çu] àÚ gÖ^ÇÖ]æ k×Î
½æ†ŽÛÖ^Ò Íæ†ÃÛÖ] ០½†ŽÖ] èÖˆßÛe ]„âæ Üâ]…‚Ö] å^_Â] ^ÛÖ åŸ
DQ t OPO” …^jvÛÖ]•…E ÄßÛÖ] ànÃm^ÛÚ çâæ
: bŠ ¢
y» ™6

ÄÑõ0
© ZÐg ZŠtZ™y» ™ ´ âžìtì òZgÀ ` WŽ ]gßÅkS
} ¶g ~(q
Û ¶g ÅÄÑ õ0
{zÄ ´ â 6ähgÆgZŠtZ™ž Cƒ 7nŒ Ôì @
™gHtZ™Á¼ ×gzZì
ìŠ Z~ y» ™ kS Ãg ZŠtZ™žì Cƒ~ núÆ] !
ƒÝq h¢q kSÉ } 7ã™:Zz
Ü z {ŠŽñÃgzZ ËÐWy» ™ {zgZŠtZ™
z‚ ä{gG » Tì Y} Š6~ôÐ [ ˆÆ ‰
» ¶Š ¶gÐ [ ˆÆf
g {ŠŽñÌ{z Âì e * ZX ÇA Ãy»Š ´ â
Zz™à {y» ™ ´ â »y» ™¤
X ǃÈ0
YzŠwŠ •ÆkZXì x Zwz^
: •'gß^ Y*
gzZì »]Øgi§t
Y 2005 Þâ û5ü Üægè Zâ Z
ZXá™ðaÆ w‚ õ0
¤ }nç »tZ™gzZ}Š y» ™6ñZ™zz%y»Š ´ â ( 1)
Ù QXì á
¹C BzgÄÑ&žŽá™wßz~qzÑtZ™ JŠ W»w‚ õ0 Ù kŠtZ™
{zƒ: ;âg ZD
zŠgzZá™h
tZ™Û{g ! ‰ÅnçÂì eˆÆw‚ õ0 Ù õ0
: ; â g ZD
X ìg © ªtZ™ JŠ W

Xáá _q
}Š6tZ™y» ™ SŠ WgzZ }Š™| Û B; Æg ZŠtZ™y» ™ SŠ WKZ y» ™ ´ â ( 2)
 z•
7{ÒWÔ ÏA 6ä™| Û y» ™ SŠ WKZiŠ «sÜô â ¶g_q
 z• ~]gßkS X} Š
ÆÉÐzz Åäƒq
ÑÃy» ™ ´ â Â} ™| Û Ã}uzŠ ËzÛCZgZŠtZ™¤
 z• ZX ÏA
: ìt!Zj »i ZŽÆ¶Š6ñZ™Ãq
ÑLZX ǃÝq h»h Šã
ÐQ6Åh
…]• àÚ äfn’Þ æ] å…]• àÚ ^fn’Þ †qçm á^e ÅçnŽÖ^e ^–m] é…^qŸ] ‚ŠËiæ
äfn’Þ ØÒ †q• ]ƒ] Ÿ]óóóóóóó änÓm†• ‚u] àÚ æ] äÓm†• †nÆ àÚ èÒ†jŽÚ
DQt OO ” …^jíÚ…•E Ù^u ØÓe å]‡çqæ ‡çrnÊ äÓm†• àÚ ä–Ãeæœ
:¢ Z ñƒïŠ6
÷Zzi tZ™
gx ¬tZ™Ôì êŠ6tZ™ÃËy»Š KZ ´ âžì Z 7^Ì` Zzgt[ Z
ƒ ._Æf
@
Ü z ËXì ©
Kg•¶gt~‰
c Ð x * Z_q
Æ÷Zzi ZÐg ZŠtZ™´ â pì
 ¶g ~(q
gîÆKg•¤
´ ât ÂñY à 6 Û t[ Zpσ CY à 6gîÆ~z¤
ZX ì CY à 6gîÆnŒ 
ƒ6 Û {z¤
gîÆnŒ ZgzZXn Ñ~ wE Z LZÃkS {zž ǃ7g (ZÃk QgzZ σ-
â Z k0
Æ
Z® Ôì ꊙ‡ à ÃnçÆtZ™ŠpŽ ì nç‡ Ã q
Z * Û ~nçÆtZ™
™c_ » nŒ
wE Z L ZÃkS gz Z -- ZgzZce *
â ZÃkS ÂB¤  ¶g6gîÆ ÷Zzi
™ »Ã ` ZzgÆh Z
X NÑ:~
Æw‚ õ 0 Ë YÅÛD
}nç»tZ™žì $  Ãˤ
tÅkS ƒ]gz¢Å ¶g_q Z
Ù äÄÑq
g ZD
á¬ì á ZŽtZ™ JŠ W » w‚ õ0 Ù g e¤
ƒ: ; â 9zgg ZD ZtZ™X ñY Ha
Ù zŠ ªtZ™ JŠ WgzZB
: ;â 9zggZD
X •gf
Y 2005 Þâ û6ü Üægè Zâ Z
D™nç »tZ™ ƒ M: %Æ j§ òZgÆ ÷Zzi
ZgzZƒ h y» ™6tZ™Ãˤ
Z
ðnç »tZ™Q c ÃkS Ðzz Å ~g6É ñY H: ™f » ÷Zzi
ñY 1™ð ¬ c Z ñƒ
X ñYH™fˆÆä Yƒ
äfב oÊ ]…çÒ„Ú p] ‚ÏÃ×Ö ^Þ…^ÏÚ ½†ŽÖ] á^Ò ]ƒ] ^ÛnÊ ^–m] •^ŠËÖ] ØvÚæ
ØnÎæ äß ä×# Ö] o•… Ý^ÚŸ]‚ß Ðvj×m ØnÎ ‚ÏÃÖ^e ‚‰^ËÖ] ½†ŽÖ] ÐvÖ] ç×Ê
p]…^•]æ …^jvÛÖ]•… oÊ àm‚e^Â àe] Ø•^ËÖ] Ù^Îæ ! xnv’Ö] çâæ Ÿ
០‚ÏÃ×Ö ^Þ…^ÏÚ äÞçÒ àÚ ‚eŸ äÞ] oÖ] ½†Že Äne Ÿæ äÖçÏe †mçßjÖ] gu^‘
çâæŸ ØnÎæ ènËßu oe] ‚ß Ðvj×m ØnÎ ‚ÏÃÖ] ‚Ãe ÐvjÖ]çÖ ‚‰^ËÖ] ½†ŽÖ]
Ü$ ½†•¡e ÄnfÖ] †Òƒ çÖ äÞ] ^–m] ànÖç’ËÖ] ÄÚ^q à ØÏÞ Ü$óóóóóx‘Ÿ]
‚Î ‚nÂ]çÛÖ ] ƒ] ‚ÂçÖ^e ð^ÊçÖ] ݈Öæ ÄnfÖ] ‡^q é‚ÃÖ] äqæ o× ½†ŽÖ] †Òƒ
½†ŽÖ] ÄÎæ oßÚ äÞ] oÖ †ã¿mæ b] Œ^ßÖ] èq^vÖ ^Ú‡Ÿ ØÃrnÊ èÚ‡Ÿ áçÓi
äe ð^ÊçÖ] grm äÞ] äÛÓuæ é‚ÃÖ] äqæ o× Ÿ] áçÓmŸ ‚ÏÃÖ] ‚Ãe
áçÓm ^ÛÞ] ½†ŽÖ] á] kÏËi] ‚Î ÜãjÛ×Ò á^e Ü× o× kÞ]æóóóóóóóóó
àÛ%Ö] Øq] Ü$ ^Ï×_Ú Å^e çÖ äÞ] ]çÖ^Î ]„ãFÖæ äÖ ^Þ…^ÏÚ á^Ò ]ƒ] ‚ÏÃ×Ö ]‚ŠËÚ
äÞ] ÄÚ ÄnfÖ] ‚ŠËm Ÿæ Ønq^jÖ] x‘ Í^_ÏÖ]æ Œ^m‚Ö^Ò ÙçãrÚ Øq] oÖ]
! …^jvÛÖ]•… oÊ^ÛÒ ‚‰^ËÖ] ½†ŽÖ] ÜÓu oÊ
oÊ å†Òƒ ‚Îæ ½†ŽÖ] à ^nÖ^ì ‚Ï Ü$ ‚ÏÃÖ] ØfÎ ½†ŽÖ] †Òƒ ]ƒ] ^Ú oÏe
Ü$ ‚ÏÃÖ] ØfÎ ]‚‰^Ê ^›†• ^›†• Ù^Î &nu ànÖç’ËÖ] ÄÚ^q àÚ †ŽÂ àÚ^%Ö]
DNtRM ” ä×rÛÖ] |†•E ! á…^Ïi çÖ Ø_fmæ ‚ÏÃÖ] Ø_fm ÜÖ ]‚ÏÂ
: oÑÅö;g
h
ÅkS ÖZ ižì @
0 y
ðtgz Zì @
h 6g JŠ QÆ ¹b y k » k QЖh
 i
~ y kÏS { z¬ Ð kZgz Z Ç} ™Š4Æh Ü z k Q Ç} Š™ ZŠ Z ¶g ~g7
iÆ™à { y k–‰
Y 2005 Þâ û7ü Üægè Zâ Z
X Çì g Lg
Yƒ‡ à ÌZŠÎÐ kZgzZì ‡ à {Z
@ Ûq
Ã » & •Z~ T ´goÑ+Z~} ŠÎ
aÆ vЊ YÆ } ŠÎXì ‡ à oÑt a kZ ì {Z ~ oÑÅö; gèaÔì
Ã » ù !
Ë YÅg(Z'gßsfzgq
: •$
Å} ŠÎc
X ñYňÆäƒå] ! ñYà™¬Ð} ŠÎÂc
]!
Åö;g ( 1)
ñZ™aƹbÐS Ðh
Xáá6 iˆÆä™| Û ykCZ– ( 2)
 z•
Û 7Z
ZŠÎ »ykÂñYƒë Z•  ~¹bQÔB™{°z »| Û zh
 z• ywÒZ ° ( 3 )
X B™
Y 2008 yŽ û1ü Üægè Zâ Z
1 :m

~i ZŽgzZw¦ÑÅ~g ZŠ)fŠzöÅVµ
[ZŽ »bÑŠ‰bŠÆØæã¢i*
Ññ
ûr Ññ]| ü
 ™u Zß Z†?Ë Z e *
ššš
äƒ™Æ vË
~ vžìtŠ Z%Р䃊zöÆ~g ZŠ î%Of Åk Q c
Ð kS Ð VƒgZŠ î%Of J
tâuñƒ ñÎ LZ sÜá Zz ä™~g»tâu
Û 6k QgzZ ñ0
Æk QnŒ Û DZ-Š Lv¤
gZŒ Z Z®XÐVƒ:gZŠ î%OfÆ{Š c
i
ÛZ
xzøÐ VçŒZiÐ VN U Û ÂVƒ {Š c
RÃyÇyŠ nŒ iÐ VNU
R {”¹
¦ÑÅkS gzZ |Å ~g ZŠ î%Of ŠzökS Å v~ y*Ãk
i X Ç} 7xg
(!ó ]u Zß Z†)Xì ˆÅcÐw
^n÷ ×ôù ’øÚö æ$ ]‚÷Úô ^uø äô ×# Ö] ÜôŠûeô
g 7“ _Ð xs Zg¦ » ~g ZŠ) f ŠzöÅ Vµ „ ~‹Z ~Š !
~ kZèY ‚
} gŠzŠ ˆè~ hÆi ZŽÆkZ ÅØæ ã ¢i*
Ññ[ » X • Dƒ ù Ÿt £ÆVzÈ
X ŽÃ" 7…, k
’×
Z 6v~ ó ó]g ˆz uh
¦ÑÃq ]gz Z xs Z L L[  Šy QŽ ~ zŠg Q q
Z -1
79 mÐ y ZÄÆó Ð
X ì ŠŽ ñ83m@ ó w
 ™ sÑ Z y Z/ ~ßñ} Š Z ñ™Æ y Q Ž ~ ~ môZ ~uz ™ -2
[ Â Å ã ¢r
6232 @223 ] ,Æ Meezan bank's guide to Islamic Banking
X ì Ð y ZÄÆThe Principle of Limited Liability
: • ˜Øæ * 
Ññ~k’~ môZ% Z 7Â~k
’zŠg Q
Y 2008 yŽ û2ü Üægè Zâ Z
As a humble student of Shariah, this author have been

considering the issue since long, and what is going to be

presented in this article should not be treated as a final

verdict on this subject, nor an absolute opinion on the

point. It is the outcome of initial thinking on the subject,

and the purpose of this article is to provide a foundation

for further research.( Meezan Bank's guide to Islamic

Banking P-224)

g¨6X kZО²¹ ~Ð wÅD̈ ¤ à ©q


ZÆ <Ñ L L
Áê6qçñkZÃkZì ; g Y H7w ìŽ ~ y*kZgz Z Vƒ ; g @

c ïh
'× ÑÝZ »kZgz Zì³»„zg ¨ðZ’Zq
Zt X ñ Y ª: ] !
Xó ì
ó * Û Šã
™ë Z• 
D ™s Z ‹Z » ÏgNÅ *
ÑñëpZƒ 7t · Z Ð • ¸ÆØæ * Ññ…p ¤ Z
á Zz ä™ s %Zž ì wz ZŒi §t ~ DèI ZX • b‡Æ Ýô‚ôùÏøjøÛö ×ûÖô Øö–û ËøÖû]ø gz Z •
Û }uz ™²• D ™y Ò e
œ y YÃbÑŠÆ & • ¾Åy Zgz Z • ï Š bÑŠ L Z ] Z|
t Ž Ì~ k
 ¦
’~g ø X ì k *
* g: Z Š*
W »8 Ù ª ~gz$ Åy Z™
~i§kZ X • D ™C
X ñ YH: wú6ò Z •Z" gz Z ! Š Z" ÃkZ Âñ WÃ8
g
: sg ¬» ~g ZŠ)fŠzöÅv
ó æ *
: • D Z™V- sg ¬»kSØ ÑñŠp
The limited liability in the modern economic and legal

terminology is a condition under which a partner or a

shareholder of a business secures himself from bearing a


Y 2008 yŽ û3ü Üægè Zâ Z
loss greater than the amount he has invested in a company

or partnership with limited liability. If the business incurs

a loss, the maximum a shareholder can suffer is that he

may lose his entire original investment. But the loss cannot

extend to his personal assets, and if the assets of the

company are not sufficient to discharge all its liabilities,

the creditors cannot claim the remaining part of their

receivables from the personal assets of the shareholders.

Rather, it will be truer, perhaps, to say that the concept of

"limited liability"originally emerged with the emergence

of the corporate bodies and joint stock companies. The

basic purpose of the introduction of this principle was to

attract the maximum number of investors to the

large-scale joint ventures and to assure them that their

personal fortunes will not be at stake if they wish to invest

their savings in such a joint enterprise. In the practice of

modern trade, the concept proved itself to be a vital force

to mobilize large amounts of capital from a wide range of

investors.

The question of "limited liability" it can be said, is closely

related to the concept of juridical personality of the

modern corporate bodies. According to this concept, a

joint-stock company in itself enjoys the status of a

separate entity as distinguished from the individual


Y 2008 yŽ û4ü Üægè Zâ Z
entities of its shareholders. The separate entity as a fictive

person has legal personality and may thus sue and be

sued, may make contracts, may hold property in its name,

and has the legal status of a natural person in all its

transactions entered into the capacity of a juridical

person.

The basic question, it is believed, is whether the concept of

a 'juridical person' is acceptable in shariah or not. Once

the concept of "juridical person" is accepted and it is

admitted that, despite its fictive nature, a juridical person

can be treated as a natural person in respect of the legal

consequences of the transactions made in its name, we will

have to accept the concept of "limited liability" which will

follow as a logical result of the former concept. The reason

is obvious. If a real person i.e. a human being dies

insolvent, his creditors have no claim except to the extent

of the assets he has left behind. If his liabilites exceed his

assets, the creditors will certainly suffer, no remedy being

left for them after the death of the indebted person.

Now, if we accept that a company, in its capacity of a

juridical person, has the rights and obligations similar to

those of a natural person, the same principle will apply to

an insolvent company. A company, after becoming

insolvent, is bound to be liquidated: and the liquidation of


Y 2008 yŽ û5ü Üægè Zâ Z
a company corresponds to the death of a person, because a

company after its liquidation cannot exist any more. If the

creditors of a real person can suffer, when he dies

insolvent, the creditors of a juridical person may suffer

too, when its legal life comes to an end by its liquidation.

(Meezan Bank's guide to Islamic Banking pp 223-225)

Š OZ h
ª limited liability ~ b ˜ Z Å ] c ]gzZ yâ ‡h
]L L
v‰ïq c
c zg » ~ Tì Š Z%ª
Ñ »g !
q  q { z Ð ~g ZŠ)f Šzö
ÃL ZÐ y v{Š c
g ~'
Z®Xì ‚ iÐtâuñƒ ñÎ L Z~ •
 ZÑ
uÅtâuL Z ñƒ ñÎ~g !
ÂJ zg »kZ { z ÂñYƒy v~g ! Z
zg »¤
 Zz6kZ ] YX U
Z ZÆ v¤ Zgz ZX 7{Š c  ZŠ'
iÐ kZ Ô Ç} ™“ yv
E
Û gzZ èEG
L Z { ZpnŒ
â ¹ !
{0 45J"ZŠ ÂVƒ: }g7 aÆ 5ZŠ Z Å VçŒ Û Y ZŠ ÑZ
™7Ð~] YX U
XM Û
Z CZ fvŠÆ‰•qc_»3Zz ÅVçŒ
g7g » Yê Z’Zg¦» ~g ZŠ)fŠzöž ǃ„
Vzg ZŠ Z f  g ™ {Š c•
ih á It'
X Z½ZÐ ä W~ŠŽ zÆVµu 6zZŽgz Z
~g ! žìtÑ~Š ã
zg »žœ} ( »ä™g (Z ŸÆ~g ZŠ)fŠzö
ÑŠ y EZ 7Zgz Z ñ Y HáZgÃVzg »t âu {Š c
c iÐ {Š c
i ~ V1µ
CZ fvŠÆ y Z { z ´Ætâuñƒ ñÎÆ y Z ~ ]gßÅy vž ñ Y
g¦ » ~g ZŠ)f Šzö~ ` ZzgÆ ]g ˆ{ŠŽ ñX Ï} 7: Š i6] YX U
Z
» ä™uÃÃt âuÐ ¹
X ì ¯ ̄ !
ÅVzg ZŠ Z ~g ! Ë Y ½] !
zg »žœ{ŠŽ ñ»XÆ~g ZŠ)fŠzöžì $ t
Z ._Æ g¦Æ ~g ZŠ)f ŠzöX ì mZ• Ð , ã â ‡
žœq
Y 2008 yŽ û6ü Üægè Zâ Z
Ð V o~Š ZÐZ ʼn•qŽ ì B Z vu 6
g ,x{eq
Û p¤
g ±Z ã â ‡ÃkZpì è• Z ,: Ç Z]
t Xì ïq Åw: Ç Z]

x * m ¬ægz Z ¦æ Šp { z Ðzz kZgz Z ì Ýq
L Zgz Z ä™] 5 çÔ“
~ ] 5çx ÓL ZÆ + Š Agz Zì ïq Åq Z Åp
g ! ÅŠ ZG Y
~st ~« £Æ ¿Çc
ÍX ì Ýq w ã â ‡ÏÅ¿ÇÃkZ
X ì ¿ã â ‡ c
ì‚ ½Ztw ZÎ~Š ã
g“ _B‚Æ<Ñg¦»¿ã â ‡Hžì @ [ Z
Å¿ÇÆ äƒ ~sŠŽ z !  ?7c
ÿã â ‡ž ñY 1™tÃkZ Z
™tÌÃ~g ZŠ)f Šzö6gîƳxÆ kZ Âì YY Hg ±Z b§
*
ÆkZ Âì @ Y%™ƒÍy̈Z Çðä ZèYì ãZzzz ÅkZ X Ç} 7
VN U
X Z%™hg{zŽ ì SgJ 4E
ZÆkZ sÜð‚g Å èEG Û
5J"ZŠgz Z VƒZpnŒ

Ç} 7* ÛZ
ƒxzøÃy ZÐ nŒ ZiÐ V N U
Zi ÂVƒZ Û 6kZ¤
ZÆ kZ2 Œ Z
Ð wÅ¿ã â ‡ž ñY à ™t] !Zgz ZX ǃ: Zz Zæ ðà » kZgz Z

g ¿ÇŽ ì ïq ÅV- g ZŠ)f z t £„ yZ v
z Í‚ Ÿ¸ Âì ‚
» vËgz Z σ¹!õÑ Å vˆ Æ äƒ ÍX ǃÍÑ Ì6vDZ- Š
» vˆ Æ äƒ ¹èY * Z‰ì „ , Z *
Y% » ¿Çq ƒ¹
xzøÐzz Å]ñ~ ¿ÅkZ { ZpnŒ Û Æ ¿Ç¤ ŠŽ z
Z X Lg 7¹!
E
Û Æ kZ6äƒ »Ð ¹Å¿ã â ‡ • M
J
45"ZŠgz Z { ZpnŒ
xzøÌèEG ƒ
X ó ó• M
ƒ
? ì ¿ãâ ‡¬ê Ñvu 6zZŽ H
Û ¿ã â ‡Ãvu 6zZŽØæ ã ¢i*
Ð òs Z}ä VrZgz Z • ï Šg Z Œ Ññ
„¿ã â ‡sÜvÐg ±Z ¦Ñp• G 7 Â]ÂÆkZ~]gßÅ•zgz Zw ÓZš

Y 2008 yŽ û7ü Üægè Zâ Z
X ~Š 7?Š ¦ÑðÃä VrQaÆ kZ 7¿ÇÔì $
 žì gŠ c
»¿ã â ‡{ z Z Ë 0
Æ¿ã â ‡gz Z ¿ÇX ì y â ‡¦Ñ)±Š Z%Åy ZÐ y â ‡ • D ™w E Z Â
} g !
X • D ™™f ,¼ ._Æy â ‡±¬ë~
: ì ÅV- p°Å¿ä (Salmond) r‚
A person is any being to whom the law attributes a

capability of interests and therefore of rights, of acts and

there fore of duties. (Jurisprudence by M. Farani p.118)

Ù ¿L L
 & Åw qZ z ] ZŠ ¢ ã â ‡ÃTì •{ zC
t £~³gz ZÐ ¢
Xó ì
ó ê Šg Z Œ
Û éÐ V- g ZŠ) fgz Z
: ì Åp°„ +Z Å¿Ìä (Gray)} ¤

An entity to which rights and duties may be attributed.

Xóì
ó YYc Û éÐ V- g ZŠ)fz t £ÃT•{ z L L
Šg Z Œ
H
45µLgz Z
: • D ™s ŸzÐW (Keeton) èEG
In law, we are concerned with legal persons, whether they

are natual i.e., human beings capable of sustaining rights

and duties or artificial or juristic i.e. groups or things to

which law attributes the capacity of bearing rights and

duties. (Jurisprudence by M. Farani p.118)

y ̈Z ªVƒ Ç{ z ( i) { Zpì Cƒ Åm¾Z ã â ‡] !


~g ø ~ y â ‡L L
ªVƒ ã â ‡ c
\z¤ è•Û { z ( ii ) c ™·»V- g ZŠ)f z t £Ž Vƒ
Vƒ M
éÐ /‡Å·ÆV- g ZŠ)f z t £y â ‡ÃXVƒY âZ c
( ´ ù)
Xóì
ó êŠg Z Œ
Û
: ž Zƒx¥~ Ýzg ÅV Â!
Ñ!
{gÃè
Y 2008 yŽ û8ü Üægè Zâ Z
Xì Š XZ ¦Z ºZgz Z¦¡Åy â ‡¿ã â ‡-1
Legal personality is therefore an artificial creation of law.

(Jurisprudence by M. Farani p.119)

Û ¿ì eÃÚ Tgz Z •Tyâ ‡ -2


Xì Y} Šg Z Œ
so a legal system may pesonify whatever beings or objects

it pleases. (Jurisprudence by M. Farani p.118)

: zzÅ q ZºZÆ,ãâ ‡
But legal personality remains, in essence, merely a

convenient juristic device by which the problem of

organising rights and duties is carried out.(Jurisprudence

by M. Farani p.120)

)f z t £Ð Tì =g f ã â ‡y ‚ Wq
Z ,ã â ‡žì t Ýq L L
Xó ì
ó @
YHiÃXÆx OZÆV- g ZŠ
: ì ¿ãâ ‡v( Å~g »tâužœ)u 6zZŽ~ÃÅyâ ‡±
A group of persons, such as a Joint Stock Company or a

Corporation aggregate may be regarded as a person in

law.Here although the company consists of human beings

it is the company as such, distinct from the human beings

that comprise the company, that is regarded as a pesron in

law and invested with rights and duties. (Jurisprudence

by M. Farani p.119)

Û ZL L
vu 6zZŽ }·ùÆŠ Z•
Xì YY ¹¿~ y â ‡Ãcg7 g » c
~y â ‡ÃvsÜÆ™ÃsÐ y Zpì Œ6V â ̈ZPp¤
Z v
Y 2008 yŽ û9ü Üægè Zâ Z
Xó ì
ó Š
HhZzÐ kZÃV- g ZŠ)f z t £gz Zì Š Û¿
Šg Z Œ
c
Û ~•
: t• ÑgzZv
:•t ~p Ö ZÆØæ ã ¢i* Û ‰~ vgz Z•
ÑñŽ • t• Ñ
}uzŠq Ù X ì @
Ñ C ƒ ´ â 6gîq x»V N U
Zx ÓÆg ! Ù ~•
zg »¿C Ñ -1

' Ð Y »Ñx Ó ÂZƒZ
Z' Ù X ì @
 Zz + Š ðÃ}ì CƒV 7 ~g ZŠ) f Å¿C Ñ
ƒVz »q
ƒ7(Z~ v1σq¬~ZgŠ
X @
Ð ~ v1ì Yw ï Âì e Üït âu CZÆ™ Z•
Ñq
Ñ ðÃ~ •
Ñ -2
 YK |
X •M Û ‰% Z YYÑï7t âu CZ
 z•
ƒŠŽ z ã ⠇Рµ Z » vÔ @
¿ÃTì @ ƒ 7ŠŽ z ã â ‡ðÃÐ µ Z » •
Ñ -3
X •ë ãâ ‡
Šzö~g ZŠ)f Å v² Cƒ 7ŠzöJ
V N U zg » ~g ZŠ)f ˜ À~ •
ZÆg ! Ñ -4
]
( 61, 62m]g ˆz uh gz Zxs Z )Xì Cƒ
 H »~gZŠ)f Åv
: ì:
: ìt~p ÖZ L ZÆy Z { z c
Cä r ÑñŠpŽ :
 ™ã ¢i*  » kZ
The basic purpose of the introduction of this principle was

to attract the maximum number of investors to the

large-scale joint ventures and to assure them that their

personal fortunes will not be at stake if they wish to invest

their savings in such joint enterprise.

žœ} (ž ì t Ñ ~Š ã
» ä™g (Z  ŸÆ ~g ZŠ )f ŠzöL L
7Z gz Z ñ Y H áZg à ~g » tâu {Š c
i Ð {Š c
i ~ V1µ ~g !
zg »
ÑŠ y EZ
y Z { z ´Ætâuñƒ ñ Î Æy Z~ ]gßÅy vž ñ Y c
Y 2008 yŽ û 10 ü Üægè Zâ Z
X ó óÏ} 7:Š ®6] YX U
Z CZ fvŠÆ
E
Û gzZ è 5 ZŠg¦» ~g ZŠ)fŠzöžì s Z‹ZŠpÃr
J"
yÇyŠnŒ E4
G  ™ã¢*
Ññp
: ìµaÆ
: • ˜ŠpØæã ¢i*
Ññ
No doubt, the concept of 'limited liability' is beneficial to

the share holders of the company. but at the same time, it

may be injurious to the creditors. If the liabilities of a

limited company exceed its assets, the company becomes

insolvent and is consequently liquidated, the creditors may

lose a considerable amount of their claims, because they

can only receive the liquidated value of the assets of the

company, and have no recourse to its share-holders for the

rest of their claims, Even the directors of the company

who may be responsible for such an unfortunate situation

cannot be held responsible for satisfying the claims of the

creditors.

ì ÆaÆ ‰•qÆ vg¦» ~g ZŠ)fŠzöž7— ðÃ~ kZ


ÆkZ ] Y£ Œ Û z y- ŠÆ vŠzö¤
ZèYì µc èEG 4E
5J"ZŠt „B‚p

nΠ4E
Û z èEG5J"ZŠ gz Z ì CY ƒ ¹™ƒ DZ- Š v ÂN Y ™ iz ˆÐ V N U
Z
Û gz Z y- Š L Z y ÇyŠ
sÜ{ zèY • D Yƒ xzøÐ g Zl~ (ÅVçŒ
¹! Û gz Z y- Š L ZÐ ~ ] YX U
™wßz nŒ
gz Z • M Z {”¹Æv
Æ vž J ‰•q Ãy S a Æ g Zl
V Œ Xì 7ð‚g ðÃJ
Y 2008 yŽ û 11ü Üægè Zâ Z
Û gz Z y- Š • g ZŠ)f ÝZÆ {g ÄžŽ ÌÃy ZI]Z e
» 5ZŠ Z ~g7 ÅVçŒ
¯7g ZŠ)f
X YY c
: Òë Z
Æ vgz Z •
Ñ~ ]g ˆz uh
]gz Z xs Z [ Â KZ ä r
 ™ ã ¢ i*
Ññ
zg » » vžì ãZz Ð y Z X • ` g ¦
Ñg !
ZÐ • Û Ž y xgŠ
6z Q { z • K y Ò t•
@ Ñžìt Ž • D ™† Ÿ Z ë » s %Zgz Z q
Ñ~ •
ƒ„œsÜ~ ] Z|q Z Xì
X • D ™wßz ̽gz Z { Z 9y ZI]Z eÆv² M
á 7{ Z 9{ zì
Å vã ¢sÑ Z y Z/~ßñ} Š Z ñ™Æ y Qgz Z ã ¢ i*
ÑñŠŽ z !
Æ kS p
[ Â ÅØæ ã ¢i* E
Ññ¬ Ð + YÃkS pX • g D »[ & Ð~} g !
Æ|
X Û 7k½Z »]g ˆz uh
]gz Zxs Z
Ñ vÐ p ÒÆ y Z • ðWt ‚ ] :SŽ Å v'L L
sz c Å •
Ñ ä Y •X 74ZŠ ~ ËÐ ~ x lZ
Z X • Å™f 9g e Å •
¤
y Zx Ât » vX • CY09õ 0 á ~ kZ ÌÃ"
Âñ Y 1™ï• g p
Û ~ vgz Z •
t• Ѭž 674ZŠ w ¾z x Ž Ì~ ËÐ ~ Vv0
X ó ó•` Y ñ C
: • Ã`&Æ+ Üçñ fV Œ [ Z
z x Ž Ì~ ËÐ ~ y Z vgz Zì«~ V©õ 0 Ñ é‘SÑžt q
yS • Z ( 1)
X 74ZŠ w ¾
ä Y •É Ô7mµ{ z • Å™f x lZ Ž ä x Z™Y •žì t Ã` Zuz ™ ( 2)
Ѥ
]gßðÃÅ• Û „~ Ýzg Å kZÆ™Y Z `Z » V Âgßzz%Å•
Z Z®'ì ðâ • Ñ
Y{ z ƒ: Ìs ÜÆËÐ ~žµwßZÆ•
X σ ^ Ñgz Zƒ: 4ZŠ~x lZ y Z
ÇK Zžì c Û ä VrZXì »mvZ G
â• Ö ÑZœ]|Ã`ZŠ ( 3)
î*9g ~â å#
Y 2008 yŽ û 12 ü Üægè Zâ Z
Z ( 37,464 mòz 2 ZŠ Zæ Z )ì 4ZŠ ~ y Á•
+Z ‰Å vp¤ ÑvÐg ±ZÆ b z ¥
7sp|Å y ÁÐzz Åy Z p' Y ð0 ÑszcŽ • ] :S
7~ y Á•
( 79m )X Cƒ
Û y xgŠ Æ •
D ™ y Ò t• Ñgz Z vXì ÏÐ]g „t Å r
 ™ ã ¢ *
Ññ
szc{ z { Zp• 4ZŠ~ kZ 'gß0Å-•
Ñž ZƒÈ »T H™f ÇÕ
Ññƒ
ÑÃvä *
Å• ÑñQXì Z]Ð ƒ  y Z vgz Zƒ szc)gz Z ðÃ{ z ´Æ y Z c Vƒg e
Š Ct ~ Ýzg Å ]g „ÅmvZ G
Åy Á~ kZž c î*9g ~â å *
ÑñQgz Z 1 ¯ n( gz Z q
Z )
Xì ¹ !
Ì|
zgŠ à kS ñƒ D ™ ÔÅ ÔkS Q Ô Å Ô Þ Å •
zg$ Ѭ Ð vn¾
 ™ ã ¢sÑ Z y Z/ ~ßñ} Š Z ñ™Æ y S gz Z c
Æ kS Âä r Š ™ 4ZŠ ~ y Á•
Ñ
X ~Š™ ô¥??Åäƒy Á•
Ñ
As mentioned in the books and research papers of Islamic

jurists, companies come under the ruling of

Shirkat-ul-Ainan.(Meazan Bank's guide to Islamic

Banking)

ÑV |ì gÃè ~ Vß £ ógz Z V1Â Åxs Z ñ•ž 6L L


y Á•
X ó ó• CW•Æ
: ì Ðzz Å[ &
EÆy QÌ]g „tsfzgqÅØæã ¢i*
 Ññ
zg » kZ ?žì îŠ ]úŠ Å] !
~g ! kZ ÃVÍßY Z’Z vb§ÏZ 'L L
ž c Ü z kZ ¿Ž Z® î Yƒ q
Í { z ì ; g™Ýq ¥~ ‰ ÑB‚} g ø
Û zh
 z•
(8m | yÅi¥) ó óXì ; g™nç »•
Ñ
È H »ì kS ó óî Yƒq
ÑB‚} g ø ~g !
zg » kZ ? Lž
L ˆ ÆìtèY
Y 2008 yŽ û 13ü Üægè Zâ Z
™nç »• L åce IV- ÂÃ *
Ñ|gŠ { z Lž ÑñX ó ì
ó ; g™nç »•
Ñž c L Zƒ
Í{ zLž
ó óX ì ; g
E
òÐ [ & L Z { z Â, ™t · ZÐ m?~g ø r
 ™ ã ¢i* Zž• ë ë
Ññ¤
 Ÿz ÅkZXì {g Y Z-Qgz Zì u5 Z•
‰žìts ÑÑz Ztžìtm?~g øX • M

CYƒ 쇕  ™ ‰ Z™ 5 w â L Zg »t âu ðZ’Zgz Zg Zh
Ñ~ w â Æ y Z V- gz Z • f y
Æ
gz Z • D ™x »6tâužœkZ~ núÆV jgz Z]̀ZŽ ì @
Y H î O»iI]Z eQXì
Ñt Ð b§kZ Xì @
Q gz Z ì u5Z • Š ™„Ð ƒ
Y c  ÚÆt âuÆ q Ù Ãœ
ZC
Ñ
Xì {g YZì 7-•
ZÆ c Z™x‰Zg ZŠ p
Ññ6Tä | 1425 ã { Z ßg 19 Qgñ} :q
ã ¢ i*
X –ñƒ D ™ŠgÃm?~g ø• \Š ÌÆr
™
Zt ÕäSuZÉ ì 7~gz¢ ó ó{g YZ - L La Æ ä W~ ŠŽ z Æ vL L
q
óì
ó óž
ó g x- L L
zŠ6m?~g ø x‰Zg ZŠ [ !
{g ! g RvŠgz Z ã ¢sÑ Z y Z/~ßñÔ ã ¢i* •
Ññ[ Rh á
X , ™g¨
zŠ ë[ Z
X • Ì s§Å qçñÝZ {g !
: •, Š ã
&tÝZÅkZƒ|ÌŽ Åx »Æv
Xƒ: ì ZæÐ s§Å}uzŠ ËJ
½w ‚~x »Æy Z Ë]Z eÆv -1
Xƒ: ¶~ kZì ZƒÝqtâužœŽaÆx »Ãy Z Ë]Z e -2
XƒŠzö~g ZŠ) f ʼn•qvŠgz Z y ZI]Z eÆv -3
: zzÅä¯ãâ ‡¿Ãv
g ZŠ )f z t £6VzŠ ã
gz Z y Z Ë]Z e V c zŠ « ÂB b§ÏS îE $ ÃVzŠ ã
4›E
0G &y S
Û ½Ðzz Å䃇 ÃoÑŠ ã
EI
C0 gZ Œ ~Šgz Z • m é}B\Z ÇŽ • CƒhZzÐ ‰•q
Y 2008 yŽ û 14 ü Üægè Zâ Z
y S ä kZakZ 7wJÆf: Zg ZŠtâu] !
X H¨Ð b§~uzŠÃVzŠ ã t pXì
Xƒ: ì ZæÐ s§Å}uz ™ ËJ
½w ‚~x »Æv -1
Xƒ: ¶~ k Qì ZƒÝqtâužœŽÃv -2
XƒŠzö~g ZŠ)f Åv -3
¿Ð y â ‡è[ !
g RÃkS a kZ 7Çgz Z -ì q ~sgz Z è•
Ûq
Zèa vgz Z
ž ðƒ ~g7] !
tgz Z HÝqÑ CZ V- gz Z c
Zz ã â ‡
But legal personality remains, in essence, merely a

convenient and juristic device by which the problem of

organising right and duties is carried out. (Jurisprudence

by M. Farani p.120)

)f z t £Ð Tì =g f ã â ‡y ‚ Wq
Z ,ã â ‡žì t Ýq L L
Xóì
ó YYHi( •* è )ÃXÆx OZÆV- g ZŠ

' Aø
 ™ã¢i*
: wÑ+S »r äƒ~g ZŠ)fŠzögzZ,ãâ ‡c v
Ññ6
䃊zöÆ ~g ZŠ) f ÅkZgz Z ÌÃäƒ ã â ‡¿Ævä r
 ™ ã ¢i*
Ññ
: • ˜ ñƒ D ™„0
¶ zŠ y S *
ÅV Â! ÑñŠpXì Hw ì ^
Y¬ÑÌÃ
y ZX • Š œ F
̄ ! Þ ‡6gîm{Ðg ±Z ¦Ñ, q zŠ~ v% Z L L
gz Zg¨.
7aÆ„zg¨ÆDI ZÝq » aÎÅJ
[ Z K Z ¢Z~} g !
ÆgñZ
X ì @

ƒŠŽ z ã â ‡xCZ » v'žì tX ª -1
¹ ã â ‡¿ÃTì @
 {^
h Y ?7c
ì„ gŠ ¬Ñg¦ » ã â ‡¿žì t w ZÎ[ Z Xì @
Y
ÆkZp7ŠŽ ñb ˜ Z Å ã â ‡¿Í~ <Ñžì @
ƒx¥(ZÐ
]
7n8 ( ì ~g Y ) X ( ]g ˆz uh gz ZxsS )X ó ó• ŠŽ ñ]Â
Y 2008 ðÑŽ û1ü Üægè Zâ Z
~y
W Ô 2 : m

~i ZŽgzZw¦ÑÅ~g ZŠ)fŠzöÅVµ
[ZŽ »bÑŠ‰bŠÆØæã¢i*
Ññ
ûr Ññ]| ü
 ™u Zß Z†?Ë Z e *
ššš
äƒ™Æ vË
~ vžìtŠ Z%Р䃊zöÆ~g ZŠ î%Of Åk Q c
Ð kS Ð VƒgZŠ î%Of J
tâuñƒ ñÎ LZ sÜá Zz ä™~g»tâu
Û 6k QgzZ ñ0
Æk QnŒ Û DZ-Š Lv¤
gZŒ Z Z®XÐVƒ:gZŠ î%OfÆ{Š c
i
ÛZ
xzøÐ VçŒZiÐ VN U Û ÂVƒ {Š c
RÃyÇyŠ nŒ iÐ VNU
R {”¹
¦ÑÅkS gzZ |Å ~g ZŠ î%Of ŠzökS Å v~ y*Ãk
i X Ç} 7xg
(!ó ]u Zß Z†)Xì ˆÅcÐw
: ]ÂP{Š™7Ær
 ™ã ¢*
Ññ
1. Waqf

The first precedent is that of a waqf. A waqf is a legal and

religious institution wherein a person dedicates some of

his properties for a religious or a charitable purpose. The

properties, after being declared as Waqf, no longer remain

in the ownership of the donor. The beneficiaries of a Waqf

can benefit from the corpus or the proceeds of the

dedicated property, but they are not its owners. Its

ownership vests in Allah Almighty alone.


Y 2008 ðÑŽ û2ü Üægè Zâ Z
It seems that the Muslim jurists have treated the Waqf as

a separate legal entity and have ascribed to it some

characteristics similar to those of a natural person. This

will be clear from two rulings given by the fuqaha

(Muslim jurists) in respect of Waqf.

Firstly, if a property is purchased with the income of a

Waqf, the purchased property cannot become a part of the

Waqf automatically. Rather, the jurists say, the property

so purchased shall be treated, as a property owned by the

Waqf. It clearly means that a Waqf, like a natural person,

can own a property.

Secondly. the jurists have clearly mentioned that the

money given to a mosque as donation does not form part

of the Waqf, but it passes to the ownership of the mosque.

Here again the mosque is accepted to be an owner of

money. Some jurists of the Maliki School have expressly

mentioned this principle also. They have stated that a

mosque is capable of being the owner of something. This

cap ab ili ty of t he mos qu e, a cc or din g t o th em , is

constructive, while the capability enjoyed by a human

being is physical.

Another renowned Maliki jurist, namely, Ahmad

Al-Dardir, validates a bequest made in favour of a

mosque, and gives the reason that a mosque can own


Y 2008 ðÑŽ û3ü Üægè Zâ Z
properties. Not only this, he extends the principle to an inn

and a bridge also, provided that they are Waqf.

It is clear from these examples that the Muslim jurists

have accepted that a Waqf can own properties. Obviously,

a Waqf is not a human being, yet thay have treated it as a

human being in the matter of ownership. Once its

ownership is established, it will logically follow that it can

sell and purchase, may become a debtor and a creditor

and can sue and be sued, and thus all the characteristics of

a 'juridical person' can be attributed to it.

2. Baitul-Mal

Another example of 'juridical person' found in our classic

literature of Fiqh is that of the Baitul-mal (the exchequer

of an Islamic state). Being public property, all the citizens

of an Islamic state have some beneficial right over the

Baitul-mal, yet, nobody can claim to be its owner. Still, the

Baitul-mal has some rights and obligations. Imam

Al-Sarakhsi, the well- known Hanafi jurist, says in his

work "Al-Mabsut": "The Baitul-mal has some rights and

obligations, which may possibly be undetermined."

At another place the same author says: "If the head of an

Islamic state needs money to give salaries to his army, but

he finds no money in the Kharaj department of the

Baitul-mal (wherefrom the salaries are generally given) he


Y 2008 ðÑŽ û4ü Üægè Zâ Z
can give salaries from the sadaqah (Zakah) department,

but the amount so taken from the sadaqah department

shall be deemed to be a debt on the Kharaj department."

It follows from this that not only the Baitul-mal, but aslo

the different departments therein can borrow and advance

loans to each other. The liability of these loans does not lie

on the head of state, but on the concerned department of

Baitul-mal. It means that each department of Baitul-mal is

a separate entity and in that capacity it can advance and

borrow money, may be treated a debtor or a creditor, and

thus can sue and be sued in the same manner as a juridical

person does. It means that the Fuqaha of Islam have

accepted the concept of Juridical person in respect of

Baitul-mal.

: •z (1)
Ð n¾Å] Zíc è •
+ Š®
 á Z ¿q
Z~Tì {g ZŠ S Iègz Z ã â ‡q
Zt
CY òÐ ! Å•z Š ZG Yˆ Æ äƒ •z Xì @
™–Š ZG Y K Z
 7´ â Ì{ z ƒ •z 6Xgz Z ì
 ´ â Æ kZ \¬vZ sÜÉ ‘

X•
Û ,ã â ‡{eÕz ä Y •›
Šg Z Œ
s ™z Z { z¼ nÆ kZgz Zì c
Cƒ ãZzÐ x © Z zŠ sfzgq] !
t X • DƒÆ ¿ÇŽ • G ™f

•zŠ lŠpŠ ZG Y ðƒ ~h
y y
ÂñY ~h Š ZG Y ðÃÐ ã æWÅ•z¤
 Z -i
Y 2008 ðÑŽ û5ü Üægè Zâ Z
Çžìt È ãZz »TXì CBu¢Å•z { zÉ CY07z »
Xì Y0´ â »Š ZG YÌ•z b§Å¿
CYƒ 4ZŠ ~ ! ÅKÉ k
7z » •z { z ˆÅ {P ¶gŽ ÃK -ii
Ht´ â » ¶gÃKÌV Œ Xì
Xì Š
 ´ â »q ËKžì H™fB‚Æ s
“  ZÜÃ] !
kZ ä Y •Ëâ ‰
Xì Cƒ -q Z Åy ̈Z²ì ~sq ZtÅKp¤
Zì B
gq Z Å
tzz Å kZgz Z ì ^
Y ¤z ˆÅ c Kž • ë k
ŠgŠ £ZžËâ g•
Þ gz Z ñZu¬¸ { zX ì $
… â Ìc > Ë 0´ â ÅŠ ZG YKž• D C
X•
ÃkZ Ð g ±ZÆ ! Y •ŠŽ z !
Æ kZ pì 7òŠ Wp ¤
Z •z n¾
U
t³x» kZ Âðƒ "  gz Z X • Ù Š b§Å òŠ W
! c •z Z
Û gz Zì Yƒ ÌnzHgz Zì Y™Ì|
gz Z Ì{yŠ nŒ Û zh
 z• y{ zž ǃ
s§Å•zÃmZpx ÓÆ ¿ã â ‡n¾X Ìm ¬ægz Zì Y0̦æ
Xì YYH[™
 -2
: wÓZš
wÓZ š Û Zx ÓÆ„
 Š Z•  c
gòs Zp¤ ZÐzz Å䃊 ZG Y ÅkÜZã¬
G-š©E3E
!
 ÌQX @
wÓZ š ƒ 7´ â » kZ ðÊŽ z ! g hö 6
Æ kZp• n
g ZŠ)fz t £¼Æ
X • CƒV c
8E
L • ˜ ~ o„òö ux â Zž4g•
g
g ZŠ) f z t £¼Æ w ÓZ š
V c  Lž
 c
` ¯Ã÷ZÆ„ Z ó ó• 7³Ž •
Z L L• ˜ { z6x £gz Zq
gòs Z¤
z‘œ{ z ƒ: ¶g~zá Zz ` Zy
gz Zƒ ]gz¢Å ¶g c ¶Š • Z 9Å
ó óX ǃg ÑnŒ
Û 6zá Zz ` Zy
t pì Y} Š™áÐzá Zz > 2i
Y 2008 ðÑŽ û6ü Üægè Zâ Z
ÛJ
+Š A » nŒˆ~fÆ kZÉ wÓZ š
 sÜ:žì À
³t Ð kS
 É CW76÷ZÆ „
Æ wÓZ š  c Û yZ X • M
g ~gZŠ)f ÅVçŒ ™
xq Ù » wÓZ š
Z%C Èt Ð kZ Xì CW6%´
 žì À
Û b§Å¿ãâ ‡{zÐwkZ KZgzZì ,
ì Y™Ì+Š A»nŒ
 xsZ ñ•n¾Xì Y0Ìm¬ægzZ¦ægzZ
䃿ãâ ‡ÆwÓZš
X ó ó•D™tÃ
EE
Y *
}: gz Z ì 7g¦^ ðÃîp©$ ° g¦ » ã â ‡¿žì @
ƒ x¥Ð ] y Z L L
ó óXì 5gz¢b ˜ Z% Rì g¦bZ ðÃaÆòs Z
óì
ó ~g ZŠ )f Šzö' { z ì g¨.
Þ ‡Ð g ±Z ¦ÑŽ ¤S~uz ™ Å vL L -2
]
( ]g ˆz uh gz Zxs Z )
: –gz ZK™f]¼ÆkZ ä *
ÑñQ
t Âñ Y¬ ŠÐb z Zi}uzŠq
žì CWt ‚] ! Z¤
ZÃXkZp L L
¿Xì 6g¦Æ ã â ‡¿ÝZgŠ Š ã
Åg¦Æ ~g ZŠ)f ŠzöÅ v
gz Z òs Z ) ó óX Lg 7Â'â Ã~g ZŠ)f Šzöˆ Æ + â |Å ã â ‡
]
( 82 m]g ˆz uh 
Once the concept of juridical person is accepted and it is

admitted that, despite its fictive nature, a juridical person

can be treated as a natural person in respect of the legal

consequences of the transactions made in its name, we will

have to accept the concept of limited liability which will

follow as a logical result of the former concept. (Meezan

Bank's guide to Islamic Banking p.225).


Y 2008 ðÑŽ û7ü Üægè Zâ Z
‚ ½ Qt w ZÎ~Š ã
g“ _B‚Æ<Ñg¦»¿ã â ‡Hžì @ [ Z L L
Û ŠŽ z !
à â Æ äƒ è•  ?7c
à ã â ‡¿ž ñ Y 1™tÃkZ Z ì
Šzö6gîƳxÆ kZ Âì YY Hg ±Z b§Å Ç¿~ ] 5ç
X ó óÇ} 7*
™tÌÃ~g ZŠ)f
• ŠŽ ñ~ xs Z ]ÂÆ ã â ‡¿žìt Ýq » w Ñ+ ZÆØæ ã ¢ *
Ññn¾
~g ZŠ) f ÅkZžì xi Ñt Ãä™tà ã â ‡¿gz Z 7xs Z s Ü 'â ã â ‡¿Ãvn kZ
X ñ YÅtŠzö
yâ ‡¦Ñ)ž Zƒ ãZz Ìt Ð T•` C|Åäƒ ã â ‡¿Æ vë6z Q
Û Æ™i Z0
zŠŽ zÆã â ‡¿n¾X ì 4ä™g ±Z »,è• ZÃ8ÃÇ¿ì Le V ˜
¼Ð ] !
kZ äØæ ã ¢ *
ÑñpX ì » ä™: ä™g ±ZÆ y â ‡¦Ñ)±g Zæ ~x°
?ì 6¾g Z滊Ž zx°zŠŽ zÆã â ‡¿Ð zgÅ<Ñž H7n°
: g £¦Ñ»x°zŠŽzÆãâ ‡¿
gt ‚Ã]ÂÆ w ÓZ š
Å<Ñë[ Z ñƒ n  z •z ñƒ ñ CÆã ¢*
Ññ
X • D Cg Z滊Ž zx°zŠŽ zÆã â ‡¿Ð z ¥
" c g ZŠ)fgz Z t £¼B‚Æ w ÓZ š
~s¡{ z p• CƒhZz V c  gz Z •z
™ ZŠ Z V c
+Z X • M g ZŠ)f K Z: gz Z • M
™^Å t £L Z Šp: Ð zz Å äƒ y Y
)f Åy Zgz Zì @
™D» t £Æ y ZŽ ì @
Y HgHy Zô c ZaÆ y Z ~ ]gß
à áq
a kZ @ ZÆ Vzg ZŠ Z y Z Xì @
ƒ 7m: à â ðà » à ákZèa Ð ] YX U ™ Zg7 ÃV- g ZŠ
Y H[™Ãy Z s§Å„ {g ZŠ Z Ug6n kZ YY H7hZzÐ kZÃV- g ZŠ)f z t £
ì @
X ì @ ¿~sÃ{g ZŠ ZakZgz Z
Y ¹¿ã â ‡c
} g ZŠ Z kS ] ZŠ ¢Æ k Qgz Z ~g »t âuÅ=z à áÆ k Qžƒ (Z {g ZŠ Z ðÃV ˜ gz Z
ÆÏS ŠpV c
g ZŠ) fz t £ÂƒÃÏZŠpô Zz š c
ô Zß !û] Ã¥ÆkS gz Z VƒhZzÐ
{Z
Y 2008 ðÑŽ û8ü Üægè Zâ Z
Å} g ZŠ ZÆ™i Z0
ZÃÃm¾Z Çy Z ëž7~g6ðÃ+Z~ ]gßkS X ÏVƒhZzB‚
Û
ÅV- g ZŠ)f z t £Z®X , ™hZzB‚Æ kZÃV- g ZŠ)f z t £gz Z , ™g ±Z » ,è•
X σs§Å¿Ç! õÑÚ
‰•qvŠgz Z • D ™x » Ì6tâu L ZI]Z eÆ vžìt |Å v
ÑñX • D ™wßz ]̀Z Ð y Z™0Þ ZÆ y Zˆ Æ u5Z •
ã ¢ * Ñgz Z Ì6tâuÆ
5.’ªìg 0
vŠgz Z ÿG ågz Ãy ZI]Z egz Z • ën ç » y Á• Ññ OÆ {g Y ZÃkZØæ

5.) Y Ò]
w q¾ » y Á• Ñ c ƒ » {g Y Z { Zpn ç n¾X • … â ÿG ªìg 0ëE 5 É•q
4G
5F
s¥™0 VzÐ s§Å‰•qvŠgz Z 9ZÐ s§KZ ~g !
zg »Æ vy ZI]Z e
gz Zô Zß !
Ä y Z Ì{Z ƒ » „ y Z Ìt âu »g !
à » ] Ã¥Æ y Z gz Z ì @ zg » X • D ™
ðÃÃva kZì @
ƒ » p7»p Ö Zg ±Z ª Á^ËÖ¡Ö Ÿ oÞ^ÃÛ×Ö é† fÃÖ] gz Zì @
ƒôZz š
ª ǃ g ±Z » „ m¾Z Çgz Z ì x³» ,~sÅ kZ pì g H ,~sÄÑ
X™ƒÀ¸Æy Z »‰•qvŠgz Z™ƒÝZ »y Z Ë]Z e
Û zy-Šx ÓÆv‰•qgzZyZË]
: ÐVƒg ZŠ)fÆVçŒ Z eÆv
ªm¾Z ÇÉ ì 7g ±Z » ,~sÅ vu 6žœž Š
ƒ "
U
tZ
Ç ñ Wxi Ñ ÂìB‚Æ y Z Ìm» V- g ZŠ) f z t £gz Zì g ±Z »‰•qgz Z y ZI]Z e
XÐVƒg ZŠ)fÆy Zƒ Û gz Z y- Šž
 { z Vƒ „ Ä { Zp2 Œ
: [ ZŽ »y Qgz Z]¨Æ~g ZŠ) fŠzö{Š™y ÒÆØæã ¢i*
Ññ-1
: xÝÑZzä0
]i YS Å]g ˆÐs§Å´ â : n«
: • ˜ *
Ññ
Œ
d Û „¹Ð v™Ž ì ŠŽ ñnNŠ e Z Å v™~}L L
.q
s§Å ‡WÃkZgz Zì @
ƒ u¢» ‡ WL Zt X ì >g iZ °yz f â †{ z Xì
™ { z ]g ˆŽ Xì Cƒ ] i YZ Å]g ˆÐ
u¢Å ( ‡ W ) \ñÌ{ z ì @
Y 2008 ðÑŽ û9ü Üægè Zâ Z
VƒŠzöJ  Zz y- Š ¤
u Å 7 ÅxÝ kZ { z ÂVƒ Z Z 6kZ X ì Cƒ
]
h gz Z xs Z ) ó óÐ \ñ: gz Zì Yƒc_Ð xÝ: » {Š c
iÐ kZ XÐ
( 83m]g ˆz u
 g ™] !
: èYì 7„ tÅØæ *
Ññž• ë ë
Û 7 ÅkZgz Z Ç ñ Y H|
nŒ Û ÃxÝžì 7Ú Z sÜ Âƒ {0
 z• i¤
Z xÝyz f â
kZgz Z , Š äƒ: | Û ÃxÝ{ zžì Ýq hÃVƒ ZpnŒ
 z• Û É Ïñ Y ~Š™„~ Vƒ Zp
Û ÌA
ÃVƒ ZpnŒ Š™Ì|
ñ Y c Û xݤ
 z• Û L Z™ Zz™ ð¾Ð
Zgz Z , ™wßz} g7 2 Œ
Û L ZÐ kZ Âñ YƒŠ Zi W{ z LZ
X , ™c_»3Zz ÅVçŒ  žì Ýq h
å ð^Êj‰] ÜãÖ æ änÊ Å^fm ý äjfΆe Ð×Ãjm ýé…^rje än× gqæ àm• ØÒæ
( g UgŠ ) ^–m]
ð^Ú†Ç×Ö áŸ o•^ÏÖ] †Ú^e æ] ð^Ú†ÇÖ] o•†e Ÿ] äÃne ‡çrm Ÿæ DänÊ Å^fm äÖçÎE
( gêZŠg) ÜãÏu Ù^ÛÒ ÜãnÖ] Ø’nÖ ð^Êj‰Ÿ] Ðu
à Â ] ‚ ñ ] ‡ à m ‚ Ö ] à Ú o Ï e ^Û e á æ ƒ ^Û Ö ] g Ö ç › æ ý “ ’ v Ö ^ e ä ß Û $ Ü Š Ï m æ
( gUgŠ ) èfΆÖ] ð^Êæ Ý‚Â æ äjÚƒ oÊ àm‚Ö] …†ÏjÖ äÏj ‚Ãe äßÛ$ æ äfŠÒ
Xì ~tZ@gz Z
Ä Ê • Ä Ú ^ r Ö ] æ ý o Ö ç Û Ö ] ä m ‚ Ë m á ] Ÿ ] ð ^Ú † Ç × Ö Å ^f m è f Î † e è Ï × Ã j Ú ä Þ ç m •
ýèfΆÖ^e ÜãÏu Ð×ÃjÖ “’vÖ^e Üãßne äßÛ$ ÜŠÏmæ Œ^ßÖ] à …†–Ö]
æ ä j Ú ƒ o Ê à m ‚ Ö ] … † Ï j Ö è m † v Ö ] ‚ Ã e ä e g Ö ç› ä Þ ç m • à Ú o ò • Ø – Ê á ^ Ê
X X è f Î † Ö ] ð ^Ê æ Ý ‚ Â
nzHÍ : n~uz™
: • ˜ *
Ññ
EJ
45"ZŠ Âñ Yƒ ( DZ- Š ) ÍÇ¿L L
à ßz + ŠÐ V N U
ZÆ kZ sÜèEG
Y 2008 ðÑŽ û 10 ü Üægè Zâ Z
zŠ { z¤
[ R Âñ Yƒ "{g ! Z% Z' M
™7c_»h
'× Ð kZ • M
™
Xì YYHc_Q
Yƒ îG%¯Z [ Zy
@ ÂñYƒ µZz ]ñÅkS ~ ª
 q Åäƒ Í¤
Zp
]
z uh gz Z xs Z ) ó óX Sg 7]gß ðÃÅ äƒ ZŠ Z y- Š Æ yZ Ôì
( 82m]g ˆ
H„6äƒ "ÆkZ sÜc_h
'× Ð nzHÍž It»Øæ *
Ññž• ë ë
ñ¾¼Ž {zž @ ì Y™ ù » kZ { ZpnŒ Û ˆ Æ äƒ "
U k#ZèY 7„  g ™ì YY
Å
o • ^Ï Ö] o ×ì ^ Ú ‚à e æ ( Øñ ^ ‰ çÖ ] ÄËÞ ] oÊ Ù^Î ì ~g é5B+ ZŠgXìg @
G
™wßz¼Ð ~ kZ
æ ä Þ] ç ì ] æ äŠ Ëß e äÚ ‡ ¡ m á ] äÖ æ ý x n v ’ Ö] o Ê äÚ‡ ¡m á] à m ‚Ö ] g u ^ ’ ×Ê ä ×n f ‰
D á çm ‚ ÛÖ ] è Ú ‡ ¡ Ú o Ê g × _ Ú E g u ] à Û Ú å ‚ Ö æ
y Z h» VzuzŠÐg ±ZÆ]y
WÌA
N Y Ì%nzHÍgz ZxÝyz f â ¤
Zgz Z
]y
Ww q¾ uÅV â ›gz Z Ç} 7* [ ˆÃy Z ~ ]y
™t y Wgz Zì Lg ¹!
) fÆ
*¦ÅkZ c
™d *
™ m?]gß+Z ðÃÅl çÛD Ë ƒ 7{ Zz6" Ð } ~
Z®X $ ZñÆ
X ì s ÜÇ!
Æxs Z * w J e ÅbÑŠ ¦Ñ6kZÉ
™ÒÃÅä J m
oi] ƒ] Ü׉æ än× ä×# Ö] oב ofßÖ] ‚ß ^‰ç×q ^ßÒ Ù^Î ÅçÒŸ] àe èÛ׉ à -1
Ù ^ Ï Ê p † ì ] é ‡ ^ ß re o i ] Ü $ ^ ã n × Â o × ’ Ê Ÿ ] ç Ö ^ Î à m • ä n × Â Ø â Ù ^ Ï Ê ^ ã n × Â Ø ‘ ] ç Ö ^ Ï Ê é ‡ ^ ß r m
Ù^ÏÊ è%Ö^%Ö^e oi] Ü$ ^ãn× o×’Ê †nÞ^Þ• è$¡$ ]çÖ^Î ^òn• Õ†i ØãÊ Ù^Î ÜÃÞ ØnÎ àm• än× Øâ
Ù ^ Î Ü Ó f u ^ ‘ o × Â ] ç × ‘ Ù ^ Î Ÿ ] ç Ö ^ Î ^ ò n • Õ † i Ø â Ù ^ Î † n Þ ^Þ • è $ ¡ $ ] ç Ö ^Î à m • ä n × Â Ø â
Dp…^íeE än× o×’Ê äßm• o× æ ä×Ö] ٠牅 ^m än×Â Ø ‘ é•^jÎç e]
c Zž¸Æk0
Ñ{ i » q Æ~ vZ wÎgë• ëÅvZ èg qÃZ0•]|
Û ¼) fÆ è H Y7 ä ~
nŒ  \ WX £Š J 7{ i » \ WžÅ„
 ZpgŠ ä VÍßgz Z Š

c
XŠ ZQX ðJ 7{ i » i úÅk Q ä ~
Ñ { i » gz Z q Š [ ZŽ ä VÍß ?ì
 \ W Â7ž c
Y 2008 ðÑŽ û 11ü Üægè Zâ Z
¼ ä kZ H Y 7 ä ~
ž F  \ WX V ; Yž Š Û )fÆ kZ H Y7 ä \ W
¹X ì nŒ
 \ W ÂX • } hgg bŠ &ž c
Ì{ i » i úÅ kZ ä ~ Š [ ZŽ ä VÍß Xì Z hg
Û ) fÆ kZ H Y 7 ä ~
Š [ ZŽ ä VÍßXì nŒ
ž c  \ WX Š
c
Ñ { i » ZŠQX ðJ 7
Š [ ZŽ ä VÍßì Z hgž F
\ WX 7ž c ¼ ä kZ H Y7 ä \ WX • g b Š &)fÆkZ
 ZpgŠ äÅvZ èg {Š y1Z6kZXß| 7Šp{ i » » ¶‚ L Z vß ?ž c
»y ZžÅ„ Û ä~
â• 
 \ W6kZX £Š J 7{ i » \ WVƒ ©
X ðJ 7{ i » i úÅy Z ä ~ Û
)f L Z~£Œ
^fŠjvÚ ]†e^‘ ä×Ö] Ønf‰ oÊ k×jÎ á] km]…] ä×Ö] Ù牅 ^m Øq… Ù^Î é•^jÎ oe] à -2
†e•] ^Û×Ê ÜÃÞ Ü׉æ än× ä×Ö] oב ä×Ö] Ù牅 Ù^ÏÊ p^m^_ì oß ä×Ö] †ËÓm †e‚Ú †nÆ ¡fÏÚ
DÜ׊ÚE Øm†fq Ù^Î ÔÖ„Ò àm‚Ö] Ÿ] ÜÃÞ Ù^ÏÊ å]•^Þ
Z ~
~¤ Zž• ëÅvZ èg {Š y1Z ]|
 wÎgÆvZ} Zž Y7 ä ¿q
gy Z Å[ Z Ngz Z Vƒ @
7" Vƒ k(ÐWgz Z Vƒ ‚ ™ñžV î Y HOb§kZ~ { Zg ÅvZ
× : Zz ¿{ z Z
Z&  X V ; ž cÛ ä~
â•  vZ wÎgX Ç} Š™s çN æ~÷vZ H Â@
¢
X c Û 1V ;ž c
Cä x?Zmsƒb§ÏS Ô Ç} ™: s çÃnŒ Û gz Z Zg åÐ Qä \ W Â
â•
‚nãŽ×Ö †ËÇm Ù^Î ØÛ‰æ än× ä×Ö] oב ä×Ö] Ù牅 á] æ†Û àe ä×Ö]‚f à -3
DÜ׊ÚE àm‚Ö] Ÿ] gÞƒ ØÒ
Ù aÆL c
C
{k Û ä~
â• ZzgÐ ¿vZ ègz/0vZ†]|
 vZ wÎgì e
Û ñ ZÎ Çñ Y c
XÆnŒ Š™s ç
äßm‚e èÏ×ÃÚ àÚçÛÖ] ‹ËÞ Ü׉æ än× ä×# Ö] oב ä×# Ö] Ù牅 Ù^Î é†m†a oe] à -4
Dp„Ú†i æ ‚Ûu] (oÃÊ^•E äß o–Ïm oju
Û 6k Q b zg Åðñc
nŒ Û ä~
â•  vZ wÎg• ëÅ\¬vZ èg {k
Ù 1Z ]|
C
c Û Ð s§Å k Qž J
Š ™ ZŠ Z nŒ V Œ ( Cƒ 74ZŠ ~ ¼
 gz Z ) ì Sg ¤Ð zz Å
Û c
ÅVƒZpnŒ ™} Š V )Åè c
Ð+Y Åg ZŠ¸g ËÆè c  { Zp ) ñ Y
Ð w ÓZ š
Y 2008 ðÑŽ û 12 ü Üægè Zâ Z
X ( ™w Z euÆkZ V × Z'

àm‚Ö] gu^‘ Ü׉æ än× ä×# Ö] oב ä×# Ö] Ù牅 Ù^Î Ù^Î h‡^ àe ð]†fÖ] à -5
DèߊÖ] |†•E èÚ^nÏÖ] Ýçm é‚uçÖ] äe… oÖ] çÓŽm äßm‚e …ç‰^Ú
Û ) f L Zg Z¡Œ
ÅnŒ Û cÛ ä~
â•  vZ wÎg• ëÅvZ èg[ i ¬0Y Z'
]|
X Ç} ™eDÅ ðË{Ð [g L ZyŠÆ# Ö ªgz Z ǃ~ ( ðË){Ðzz
á] ä×# Ö] ‚ß hçÞ„Ö] Ü¿Â] á] Ù^Î Ü׉æ än× ä×#Ö] oב ofßÖ] à oF‰çÚ oe] à -6
ð^–Î äÖ Å‚m Ÿ àm• än× æ Øq… lçÛm á] ^ãß ä×Ö] o`Þ ojÖ] †ñ^fÓÖ] ‚Ãe ]‚f ^ãe å^Ï×m
D•¨]•çe] æ ‚Ûu]E
vZÐ X{ k
{Lž cÛ ä~
â• ZzgÐÅvZ èg ~ÄZ .ñ1Z ]|
 Ñì e
Z (Ð ƒ
w qkS { zžìtÇA Ð k Q™á {È { k Š 4
 Žq ÆvZˆÆy Qì H Iä
Xƒ Z hg:¼aÆ5ZŠ Z ÅkS gz ZƒnŒ
Û )fÆkSž}%~
Ù牅 æ ý‚rŠÛÖ] ð^ßËe ^‰ç×q ^ßÒ Ù^Î •vq àe ä×Ö]‚f àe ‚ÛvÚ à -7
ð^ÛŠÖ] ØfΠ冒e ä×Ö] oב ä×Ö] Ù牅 ÄÊ†Ê ^ßm†`¾ àne ‹Ö^q Ü׉æ än× ä×Ö] oב ä×Ö]
àÚ ÙˆÞ ]ƒ^Ú ä×Ö] á^vf‰ ä×Ö] á^vf‰ Ù^Î äjãfq o× å‚m Ä•æ æ 冒e ^›^› Ü$ †¿ßÊ
Ù牅 kÖ^ŠÊ ‚ÛvÚ Ù^Î ^ßvf‘] oju ]†nì Ÿ]†Þ Ü×Ê ^ßj×nÖ æ ^ßÚçm ^ßjÓŠÊ Ù^Î ‚m‚ŽjÖ]
çÖ å‚n e ‚ÛvÚ ‹ ËÞ p „Ö]æ àm‚Ö] o Ê Ù^ Î Ùˆ Þ p„Ö] ‚m‚ŽjÖ] ^Ú Ü׉æ än× ä×Ö] oב ä×Ö]
Ü$ ä × Ö ] Ø n f ‰ o Ê Ø jÎ Ü$ • ^ Â Ü$ ä × Ö ] Ø n f ‰ o Ê Ø jÎ Ü$ • ^ Â Ü$ ä × Ö ] Ø n f ‰ o Ê Ø jÎ ¡q … á ]
D‚Ûu]E äßm• o–Ïm oju èßrÖ] Øì•^Ú àm• än×Â æ •^Â
I9
gz Z'¸ ñƒÆ~ öÆKëž• ëÅvZ èg øBE 0vZ†0·]|
Û p=y xgŠ} g ø ~
QX ¬ Šgz Z ðV Qs§Åy • WÃK Z ä \ Wž¸ â •  vZ wÎg
X ðƒ wi *
ñ„ H !vZ y 4 !vZ y 4cÛ gz Z 3g6ã %
â• K ZB; CZgz Z à q ÃK Z ä \ W
¤gz Z )¼Æ ð>ñ ZÎä ëpì g lñ{ ] Zg yŠ q
: ( Dƒ w i * Z ëž• ë
Y 2008 ðÑŽ û 13ü Üægè Zâ Z
 vZ wÎg ä ~Q • ëÅvZ ègvZ†0·X @Š
ñH { zž Y7 Ð ~
ðƒ wi *
y Y Å·~ïÆ Tì nÅ] Z f kZ X ¶~} g ! Û { z c
Æ nŒ Û ä~
â•  \ WX ¶

{0 zŠ )Qƒ {0
iQ ñY HO~ { Zg ÅvZ ( {g ! iQ ñ Y HO~ 5 ZgÆvZ ¿ðä
Zì
Æ k Qgz Zƒ {0 Ö ª ) {g !
i ( yŠÆ # zŠQ ñ Y HO~ { Zg ÅvZ ( û% ~Š )Q ñ Yƒ
X ǃ: 4ZŠ~ ¼ Û »k QJ
 { z ñ YH: ZŠ Z£Œ Z Û )f
 ƒnŒ
XÐ,Šg@ Ö ª\¬vZnŒ
QŠpÐØgKZyŠÆ# Û ÆX•vßÆb§&%Z
p] Ù¡ì '¡$ oÊ àm‚i àÚ Ÿ] èÚ^nÏÖ] Ýçm “jÏm àñ]‚Ö] á] ^ÂçÊ†Ú äq^Ú àe] pæ… -8
å‚ß lçÛm Øq… æ åæ‚ o× äe pçÏjnÖ àm‚jŠnÊ ä×Ö] Ønf‰ oÊ äiçÎ ÌÖi Øq… Ù^’ì
ä×Ö] á^Ê äßm• o× ènŽì xÓßnÊ äŠËÞ o× Í^ì Øq… æ àm‚Ö] Ÿ] åˆãrm^Ú ‚rm ¡Ê Ü׊ÛÖ]
D6 t 104 ” xni^ËÛÖ] é^ΆÚE èÚ^nÏÖ] Ýçm ðŸçâ à o–Ïm oFÖ^Ãi
ÑŠ!$
Ð VÍßy Q1ÇñY c Û yŠÆ#
Zg7Zg7 Ã{ ZpnŒ Ö ª c Û ä~
â•  vZ wÎg
g Ï } )ƒ ˆƒgz$] ¸~ { Zg ÅvZ ÅT¿{ z qZ Xƒ 1 nŒÛ Ð V ðAXE
9z &ä VM

Æ T¿{ z Zuz ™X ñ J (Ã] ¸KZ6ÔŠ ( ™h


yg Ï )ž @
 Û { zgz Z ( ƒ Š
á nŒ ƒ ù Ÿ
L ZŽ ¿{ z ZŠgz Zƒ Y™: \z½ÅkS { z%a nŒ
Û gz Zƒ ˆƒ ]ñÅy ›Ët ‚
Û aÆä XÃ+ Š L Z { z ƒ ‚
• vßt Xá™ b ï™á nŒ gsp » äƒ 2~ *
i6z Q
XÐ, ™Šp5ZŠ Z ÅnŒÛ Ð s§Åy S à ¬vZ yŠÆ#
Ö ªž
î*9g ~g ‡Z5Ðzz Åy*Æg
: • ˜mvZ G uÏZ
͆‘ p„Ö] çâ ”^’ÏÖ] ÄÏm oju èßrÖ] à ‹fvm p„Ö] àñ]‚Ö] ØnÎ Ü$
ÜÖ æ èÎ^ËÒ gq]æ Ðu oÊ á]‚j‰] àÚ ^Ú] æ †Ë‰ æ] äˉ oÊ äÞ]‚j‰]^Ú
០oFÖ^Ãi ä×Ö] ð^• á] èßrÖ] à äfŠvm Ÿ oFÖ^Ãi ä×Ö] á^Ê ð^Êæ Õ†jm
ð^•…^e äß ä×Ö] ˜Ïm äß •©m ÜÖ ]ƒ^Ê äß p•©m á] än× á^Ò á^_׊Ö]
!äñ^Û’ì
Y 2008 ðÑŽ û 14 ü Üægè Zâ Z
м ZŠ ~ 4ZŠ ~ ¼
Jä™'
Z' Û žì Š
[ ˆÃTg Z¡Œ ¹Q
Ü ×ÃnŒ
~ s Zu Z c
H ay ‰ Û ñƒ n ä T ǃ { zt Ç ñ Y c
Š uzg
Û Ðzz Å‘Ã }Ðzz Å hZ
ÅkZQƒ 1 nŒ  Zz Ëä T{ z ; g Xƒ
Xzg:м ZŠ6¼
 Ð Z \ ¬vZžì y Z ƒ Z hg: w â g”Æ5ZŠ Z
 { zžì @
» kZ Ð w Ó Z š W)fÆ y Zx ¬ ~ ]gß+ ZèYÐ
, ™ ZŠ Z Ð s§Å kZ \¬vZ  H7ZŠ Z ä kZ Z Û
 gz Z } ™ ZŠ Z£Œ
èZg™} Š¼ Ð k0 Û Æ kZžÐ b§kZÐ
L Z \¬vZÃVƒ ZpnŒ
XÐB™
Û ŽI]Z eÆvgz ZxÝyz f âž7Ôg¨{Š c
y Z• D ™ÝqnŒ i] !
tVŒ
X Cƒ7Ì~g6x ¬H Â~g6JðÃÃ
wÓZ[¦gzZ[g p : n~Š
: • ˜ *
Ññ
g p} Š: ]i Y Z Åh
" Û Ð VzuzŠÃ[g pw ÓZ [gJ
 nŒ Z
 LL
Zç O ì Cƒ ŠzöJ
[g¤  ñ âuÆ kZ ~g ZŠ)f Å w ÓZ [g Ì~
zg »Q ~Š 7]i Y Z Åh
³Æg ! Ûh
 nŒ'× gz Z c
Št âuÃ[g pä w ÓZ
{Š c
iÐ {Š c  Zz y- Š 6[g p~
i » w ÓZ [g ~ ]gß+ Z ‰ƒ Z
ǃ 7c_Ð w ÓZ [g » {Š c u Å ñ âuÆ kZ
iРkZ ǃ y vJ
Æ ] i Y Z Å w ÓZ [g ä kZèY ǃ [g pg ZŠ) f » {Š c
i Ð kZÉ
™: ¿ŠpŽ g®ƒ¥„, Z X ì g ZŠ)f » y Z „z a kZ • a 2 Œ
Û%
g poÑ Å äƒ ŠzöÆ ~g ZŠ)f Å kZ Âì ; g
x¥ 96wßZ Æ "
Xì Cƒ
Cƒ `gŠ ] !
t ~ MZ6Æ Vµx Ó ã½žì Yƒµt V Œ % Z
Y 2008 ðÑŽ û 15 ü Üægè Zâ Z
Û Ð {)z V¶6µZñÆ ]gz¢vžì
vvߎ gz Zgz Z Ïn á nŒ
v™N ŠÃMZ6{ z Z
 Z®ì Cƒx¥] !  ig®ƒ¥Æ
t Ãy Z • ‘
a Æ g !
zg »žì ]i Y Z ~s c  g ZŠzÆ
ÍÐ s§Å y Z • ‘
Û Ã[g pw ÓZ [g Z
ÅkZ Â} Š} Š ]i Y Z ÅnŒ Û
 gz Zì YY 1nŒ
X Sg7Šzö~g ZŠ)f
¥žì Cƒ `gŠ Ì] !
t ~ „ MZ6žì Yƒ[ ZŽt »µkZp
ÃvÐ s§ÅVzg ZŠzž Zƒt È »TσŠzö~g ZŠ)f Åig®ƒ
Û y Z 6ëžì CƒB‚Æ oÑ kZ ]i Y Z Åh
~g ZŠ )f Å VçŒ Û
 nŒ
Ã[g pw Ó Z[gžìtn9ÅkZ Z®Xƒ: {Š c
iÐ ñ âuñƒ ñ Î
 ZŠ'
“ Šp { z ~g ZŠ )f Å kZž } Š ] i Y Z Å h Û B‚Æ oÑ kZ
 nŒ
]
( 82 m]g ˆz uh gz Zxs Z ) ó óX } ™
è Ðg ±Z&x¯ Zg7t» *
: ì Ãû Ññž• ë ë
Û Ã[g p ƒ Ç"
 nŒ
»h g pX c Û gz Z + Š V Œ äØæ *
Š™iÃnŒ Ññ -1
w â g JŠ Q c Š: ] i Y Z6gîxÅkZŠpw ÓZ [gJ
×Ã[g p²} h Z
 @
ƒ 7g (Z
 Zz y- ŠÐ äh
[g pX • Dƒ Z yg JŠ Q w â Xì @
 Û gz Z äh
 z•
ƒg (Z » ä™| y
)f Åy- Š pσ6[g p Â~g ZŠ)f Å y Z ÂVƒa nŒ
Û %Æ ]i YZ Åw ÓZ [g ä
Ù k• ä [g pX c
»g ZD ŠBzgÄÑ q
Z Ã[g pä w ÓZ [g }X σ6w ÓZ [g Â~g ZŠ
Ù k• h
g ZD '× w Ó Z [g ˆƒ uh ~×gz Z w â Zg ‚t Ð ÄW CgŠËQX Zh
yg JŠ Z y â ‚

X ǃ🠻
èònŠÞ æ ‚Ïße ]‚‰^Ê çÖæ ÄnfÖ] ý‚nÏi ÜÖ ojÖ] èÏ×_ÛÖ] oÊ h…^–ÛÖ] Ô×Ûmæ -1
D470, 540 ” …^jíÚ …•E èÊ…^ÃjÚ
àÚ ^ŠnÖ ^ÛãÞŸ Ôm]†e ØÛÂ] p] ÔÖƒ äÖ ØnÎ á] æ èÞ]‚j‰ Ÿ]æ š]†ÎŸ] Ô×Ûm Ÿæ
Y 2008 ðÑŽ û 16ü Üægè Zâ Z
” …^jíÚ…•E ^ÛãÓ×ÛnÊ ^Ûãn× ÔÖ^ÛÖ] “ßm ÜÖ ^Ú ÜnÛÃjÖ] oÊ ¡ì‚m Ü×Ê …^rjÖ] Änß‘
D4 t541
èe…^–ÛÖ] Ù^Ú àÚ å‚ß ‹ nÖ æ àm• àÛ%e èÃ׉ p†j•] ]ƒ] ^ÛÒ DèÞ]‚j‰Ÿ]æ äÖçÎE
àÚ àÓm ÜÖæ èe…^–ÛÖ] o× ð]†• á^Ò äŠßq àÚ å‚ß á^Òç×Ê !àÛ%Ö] ÔÖƒ ‹ßq àÚ oò•
D4 t 541 ” …^jíÛÖ] •…E oò• oÊ èÞ]‚j‰Ÿ]
]i Y Z Åh Û B‚Æ oÑkZÃ[g pw ÓZ [g Lž
 nŒ L ] ~y
Wt »Øæ *
Ññ -2
Û ÇŠ Z%Ð kZ¤
kZ ƒ »g Zl„ X{ Zpì nŒ Z ó }
ó ™“
 ZŠ'
Šp{ z ~g ZŠ)f ÅkZž} Š
ƒ7g (Z » + Šh
g (ZtX @ Û Ã[g pÌA
 nŒ ƒÇ"
g pèYì w‰„ *
ÎÃoÑ
X } Š} Š ]i Y Z6gîxÅkZŠpw ÓZ[gZ Ü z ÏZ
 ì M‰
]i Y Z Åh Û Ã[g pw ÓZ [gJ
 nŒ uÅñ âužì Š Z%ÅØæ * Zgz Z -3
Ññ¤
ÃvÐ s§Åy Zg ZŠz L ž
L ì V ÈÐ] kZÆ * tž 67Å {Š c
Ññ] ! iì ê Š
Ðb âuñƒ ñ Î ~g ZŠ)f ÅVçŒ
Û y Z6ëžì CƒB‚Æ oÑkZ ]i Y Z Åh Û
 nŒ
ì Hgz Zì ê Š9 zgÄÑq
ZÃ[g pw Ó Z [gèYì ] !
Å] !  ó óXƒ: {Š c
"t ÌA i
Û ñƒ n } g v6ípì ]i YZ Åh
ñâuñƒ ñ Î}÷)f » nŒ Û »ž
 nŒ
kŠÄÑ q
Z Àgz Zì © Û 9 zgg ZD
nŒ Ù kŠÐ Ë6]i Y Z o zækZ [g pX ǃ: {Š c

Yƒ uh w â Zg ‚Ð Ä W CgŠËQXì @
HÃw ÓZ [g[g p[ ZXì @ y
h Ù
y â ‚ »g ZD
Û »g ZD
?Z®Xì 1nŒ Ù kŠ sÜä ~gz Z ¶~Š ]i Y Z Åh ÛJ
 nŒuÅñ âuä ?žì
Û Æ 9 zg kŠ sÜ H Â9 zgg ZD
Ì~ nŒ Ù kŠ ]gßt gz Z Xƒg ZŠ)fÆ ¶ŠÆ nŒ
Û kZ
X ì Cƒ ~g Y
Û Ã[g pw ÓZ [gžì t sÜ]gßÅ ~g ZŠ )f Šzö~ nŒ
 nŒ
Åh Û n¾
Û ÃkZ „: gz Z X ñ W~g ZŠ) f ÅnŒ
à » nŒ
{Z Û 6w ÓZ [g Â:ž @
} Š: Ð „}u]i YZ
{Š c Ù ªÐ Tì @
i œžìC Û [g pžì @
Î~ ]g ˆÌ¶g ÅnŒ ƒ b§kZŽƒÝq
Y 2008 ðÑŽ û 17ü Üægè Zâ Z
Xì @
ƒ
Û Åig®ƒ¥Æ vb§ÏS
 σŠzö~ ]gßÏS sÜ~g ZŠ)f ~ nŒ
yS Z
Û { zž ǃt ÂÈ » kS :gzƒ: Þ] i YZ Åh
«oÆ nŒ Û Ãy ZI]Z eÐ s§Å
 nŒ
Û ²• T e ¢
t X • T e ´gŠzDÉ Šzö6z Z L ZÃV- g ZŠ)f Å nŒ %Æu Ë Â
X ì s ÜÆ‚ ŸÆ ÜßÇÖ^e ݆ ÇÖ] ] !
VµêsÜ~g ZŠ)fŠzöž m
: ìgJ ?ÅØæã¢*
Ññ-II
So, the concept could be restricted, to the public

companies only who issue their shares to the general

public and the number of whose shareholders is so large

that each one of them cannot be held responsible for the

day- to- day affairs of the business and for the debts

exceeding the assets.

As for the private companies or the partnerships, the

concept of limited laibility should not be applied to them,

because, practically, each one of their shareholders and

partners can easily acquire knowledge of the day-to-day

affairs of the business and should be held responsible for

all its liabilities.

There may be an exception for the sleeping partners or the

shareholders of a private company who do not take part in

the business practically and their liability may be limited

as per agreement between the partners.

If the sleeping partners have a limited liability under this


Y 2008 ðÑŽ û 18 ü Üægè Zâ Z
agreement, it means, in terms of Islamic jurisprudence,

that they have not allowed the working partners to incur

debts exceeding the value of the assets of the business. In

this case, if the debts of the business increase from the

specified limit, it will be the sole responsibility of the

working partners who have exceeded the limit. (Meezan

Bank's guide to Islamic Banking p 231, 232)

aÆ ê ‰L ZŽ ì YY 3gŠzöJ
Vµê sÜg¦t Z®L L
Ù Ð ~ y Zž• Dƒ {Š c
ZC
Ãq i ãZ ‰•qÆXgz Z • C™~g Y
X YY c ÛZ
¯7g ZŠ) f »] Y£ŒZiÐ V N U
Zgz Z ] 5ç Cg ˆÆ{%izg
ム7~g ZŠ) f Šzö~ y Z Âì m» • vf
 ZÑ c ÇZ6J
V ˜
Yƒ•Zz6] 5ç Cg ˆÆ {%izgq Ù c
ÑC Ù »y S èYc e
‰ïqC
ÆvfÇZ6% ZXì Y0g ZŠ)f »V°ZŠ Zx ÓÅkZ { z n kZgz Zì
n~ ]g ˆŽ ‰ïq c(Sleeping Partner) q Ñ ÿG 5.’)
Ë ƒŠzö~g ZŠ)f Åy Z • 7q
Xì$ Ñ

5.)
¨ÂƒÝq ~g ZŠ)f ŠzöÃq ÑÿG •Æ D õÎâ Æ Y »Ñ¤Z
h Û {Š c
 nŒ iÐ ] YX U 5.’ä VrZž Ç ñY ŒV- Ðg ±Z
ZÃY »ÑÿG
Ð qâ Å ] Y X U Û ~g !
Z nŒ Z ~ ]gßkZ X ~Š 7] i YZ Å
zg » ¤

X ó óσ6ÿG 5.¡ ~g ZŠ)f Åy Z ÂN Y™iz ˆ
&C
: • ÃÿL '! PÌ~ ]g „kS ÅØæ ã ¢i* Ññž• ë ë
óc
ó e ム7~g ZŠ)f Šzö~ •
 ZÑgz Z vf
ÇZ6L ž
L –t ¬ ä *
Ññ -1
gz Zì Yƒ•Zz6] 5ç{%izgÆg ! Ù c
ÑC
zg »q Ù »y Z Lž
‰ïqC L ðCtzz ÅkS gz Z
Y 2008 ðÑŽ û 1 9ü Üægè Zâ Z
ó óX ì Y0g ZŠ) f »V°ZŠ Zx ÓÅkZ { zakZ

gz Zì 4ZŠ Ìq 5.)
ÑÿG Ðzz ÅxÀ~ ó óq Ù c
ÑC Ù L Lªp ÖZ {>â
‰ïqC
Ù
Ñ n~]g ˆŽ ̉ïq { zC
X 7q

5.)Æ vf
‰ïq c
ÑÿG
q Ññx „}uz ™p
ÇZ6% Z L L : • ˜t *
ó óX ì $
Ë ƒŠzö~g ZŠ) f Åy Q• 7q
Ñ n~]g ˆŽ

5.Æ
~ ]g ˆŽ Y »ÑÿG vf
ÇZ6ž ñ Y 1™tÌÃ] !
kS ÅØæ *
Ññ -2
Û gz Z V N U
•ZzÐ ,Å] Y£Œ ZÆ vgz Z ] 5ç ~g ! Ñ n
zg »Æ {%izggz Z • q
¸Q Âc e ム7Šzö~g ZŠ)f Å y Z • M
Æ vê ë ] ! ƒ Â7gz Z • Dƒ
gz Z • Dƒ•ZzÐ ] 5ç ~g ! Æ y ZI]Z e
ÈÌ~} g !
zg »Æ {%izg { zž• M
Z®• Dƒìg™¼ ƒ Û gz Z V N U
 „Šp{ zèYì Cƒt ‚Æ y Z ,Å] Y£ Œ Zx Ó
Xc e ãƒ7ŠzöÌ~g ZŠ)f Åy Z
ÑñŠp, i Z { z ´
: • ˜ ñƒ D ™y ÒnÅw ÓZ [ggz Z[g p*
Å w ÓZ [g ~ " g pžì t w DZ ÝZ Ð Ã`¦ÑV Œ p L L
E
45J"ZŠ Z®X Cƒ 7Šzö~g ZŠ) f Å[g p1ì CƒŠzö Â~g ZŠ)f
[g èEG
)f » èEG 4E5J"ZŠç O • M
™wßzÐ [g py- ŠZ Z i ~ ñ âuÆ w ÓZ
]
( 82 m]g ˆz uh gz Zxs Z ) ó óX @
ƒ7[ Zy

êžOgÃ7Ã] ! BŠÃnÅ"
kZ c g pðƒ ðC ÅŠpÅØæ *
Ññn¾
ÑñX • Dƒ Ìs‘ŠpÉ • Dƒ• Zz sÜ: Ð gñZ x Óy ZI]Z eÆ v
Øæ *
Û y xgŠÆI]Z eÆ vf
7zz k^ðÃÅä™t• ÇZ6gz ZI]Z eÆ vê k0
Æ
: ž• ë Ú Z sÜ~[ ZŽ { zgz Zì
ì ã â ‡¿Ž vŠpgz Z ì ŠzöÌ~g ZŠ)f Åy ZI]Z eÆ vp L L
ó óXì ŠzöÌ~g ZŠ) f ÅkS
Y 2008 ðÑŽ û20ü Üægè Zâ Z
ŠŽ ñ[ ò Zx ÓÆäƒ ~g ZŠ)fÆy ZI]Z e Z
 žì ¸x £ »ä™g¨èÑq
Ûq
VYDà â Ãy Z™á Zg – » ¿è•Zgz Z Hi Z0
ZÃVYÃy Z ä ã â ‡±¦Ñ)Q •
Xì C™d
¦c
G @ Û
ÅkZ<Ñ Hgz Z Hë Z•
: [ZŽ eQgzZ?ŠgzZq Ññˆ~Š~hÆ~g ZŠ)fŠzöÅv -III
ZÅ ã¢*
: • ˜Øæ ã ¢i*
Ññ
ì ™vtžì @
™nç™N Št ÑZz ä™n çB‚Æ v² îSL L
r™B‚Æ v™žì zz ¸ X ǃŠzöJ
u ÅV N U
Z sÜhZ÷
Û Xì Sg Cƒ ù •
ÑZz ¶Š nŒ á ÌÅ
 ä Å vQ X ì @
ƒ ~gz¢
Û ™N Š x PZ à â » vÐ )g fÆ Å
Ì¿Ž]¾Xì êŠ nŒ ä
Û c
7e Z• žðŠ » nË~ kZ Xì @ ™nçÐ v™
™ >ùZ{ zì @
]
( 83 m]g ˆz uh gz Zxs Z ) ó óX @
ƒ
Û z + Š ~xsSžìt [ ZŽ »] !
sÜÆ Ùz§Ð ~g ZŠ)f ÅnŒ ÅØæ *
Ññ
X °çÐ + Û c
YÅíZŠz {yŠ nŒ 5ZŠ ZÐ + Ô• j§„zŠ
Y ÅnzHÂc
ð]†eŸ] æ] ð]•Ÿ^e Ÿ] ¼ÏŠm Ÿ^Ú å†nÆæ †mçßjÖ] oÊ çâ xnv’Ö] àm‚Ö]
D37, 24 ” ä×rÛÖ] |†•E
Û <ÑZ
Dƒ:Æ y Zgz Zì CC j§„ zŠ sÜÆ Ùz§Ð + Š z nŒ  [R
Šzö Âì 7Ì~g6ðÃÅh Û gz Zì CC ¹ !
 nŒ #
J Ö ªÃ~g ZŠ)f Å+ Š z nŒ
Û ñƒ
Xì YYHg ±Zù »kS Âì D»† f: Zg ZŠt âusÜ~g ZŠ)f
zŠ~ kS , i Z { z ´
: • Ìgz Z ' !
C ™} Š w Vä ë‰ -1
e ZÐ ÄW CgŠËy vž å c
Z®Xì Yƒ Ì7
Ë W"
Tì $ âÅ ä V Z y vÃíZŠŠŽ z !
Æ ä™n ç » + Š™N ŠÃx PZ à â Æ v
Xƒ:g »6gî6f { z nÆ
Y 2008 ðÑŽ û21ü Üægè Zâ Z
Û Ãv -2
tâu™| (ÌÐ vŽ • X Ð Vzg ZŠ Z à â gz Z VËÐ gîx ¬ nŒ
] Ñq) c Û Â%Æ ~z¤
{g Äà â Æ vX 7„ ï Š nŒ g †f: Zg ZŠ
z ‚g { z X • n
Û ™| (}Ð qâ ÝZ Å‚g} g ZŠ Z C1 â { z¤
Å} i 5Æ y Z (Z • ï Š nŒ ZŠŽ z !
Æ
Xì Yƒ„Ð ÛBB‚Æv
Å+ Š Âì @
™nç » + ŠB‚Æ kZ ðä
Z Ì™NŠgz$¼ ª
 q à â Å v -3
ì CWˆÆkZ Â"
âÅ °çXÐ VN U !™Z { ZpXì @
ZÆv{”¹c ™6µÂÅà ßz
Ì[™Ãä™Ô °çs§ÅkZ6Š ã
ÅkZì Ýq ~g ZŠ)fŠzöŽ6gî ã â ‡Ãvgz Z
7glÃä™s çÌs§ÅíZŠ Âì 7ÔÅ °çÐ +
YÅvZ
 gz Z YYH7
Ë~kZì @ ™ >ùZ{zì @ ™nçÐ v™Ì¿Ž Lž L *Û t»Øæ*
â• ÑñZ®X YY* â
!ànÛÖ^ÃÖ] h… ä×# Ö ‚ÛvÖ] á] ^Þ]ç• †ì•æ Xìgz ™¹Ð |ó ó@ Û c
ƒ7e Z• žðŠ »n
ššš