Vous êtes sur la page 1sur 4

ANGGARAN DASAR DAN ANGGARAN RUMAH TANGGA

MASJID AL-MUTTAQIN
MUQADDIMAH
Segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala dan sholawat serta salam tercurah kepada
Nabi Besar Muhammad Shalallahu alaihi wasallam.
Sesungguhnya Allah subhanahu wa taala telah mewahyukan Islam sebagai agama yang haq,
sempurna dan diridloi-Nya serta merupakan rahmat bagi seluruh alam. Dan Dia telah menciptakan
manusia dalam bentuk yang sebaik-baiknya untuk menjadi khalifah-Nya di bumi, agar
memakmurkan sesuai dengan kehendak-Nya.
Kehidupan yang sesuai dengan fithrah manusia adalah kehidupan yang cenderung kepada
kebenaran yang akan mengantarkan manusia pada kebahagiaan sejati di dunia dan akhirat. Yang
akan mampu menghadirkan karya-karya kemanusiaan berupa amal shalih dalam rangka mengabdi
kepada Allah dan mengharap keridlaan-Nya semata.
Untuk mencapai kebahagiaan hidup di akhirat dengan memperhatikan kebahagiaan hidup di
dunia dalam tatanan masyarakat adil dan makmur yang diridlai Allah dan dengan keyakinan bahwa
tujuan itu hanya dapat dicapai dengan pertolongan, taufiq dan hidayah-Nya, kemudian diikuti
dengan usaha-usaha yang terencana, teratur, terus menerus dan penuh kebijaksanaan, maka
dengan nama Allah, kami umat Islam yang terhimpun dalam Pengurus Dewan Kemakmuran Masjid
menguraikan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga sebagai berikut:
BAB I
NAMA, WAKTU DAN TEMPAT KEDUDUKAN
Pasal 1
Nama
Organisasi ini bernama Dewan Kemakmuran Masjid Al-Muttaqin, atau yang disingkat menjadi DKM
Al-Muttaqin.
Pasal 2
Waktu
Organisasi ini dibentuk dan sahkan pada tangal 14 September 2005 dengan masa kerja untuk
mengemban amanah selama 3 tahun.
Pasal 3
Tempat Kedudukan
Organisasi ini berkedudukan di Masjid Al-Muttaqin yang beralamat Jl. Dahlia raya RT02 RW011
Perum Griya Curug, desa Rancagong,Kecamatan Legok, Tangerang.
BAB II
AQIDAH, TUJUAN DAN USAHA
Pasal 4
Asas
Organisasi ini berazas Islam yang berpedoman kepada Al Quran dan As Sunnah.
Pasal 5
Tujuan
Terbinanya umat Islam yang beriman, berilmu dan beramal shalih dalam rangka mengabdi kepada
Allah untuk mencapai keridhlaan-Nya.
Pasal 6
Usaha

1. Melakukan amar maruf nahi munkar untuk mengajak manusia ke jalan yang benar.
2. Melakukan aktifitas yang bernafaskan Islam di bidang dawah, sosial, ekonomi dan
pendidikan.
3. Memaksimalkan sumber daya manusia dalam rangka mengemban amanah umat untuk
menjadikan masjid sebagai tempat beribadah yang nyaman.

BAB III
VISI DAN MISI
Pasal 7
Visi
Menjadikan Masjid sebagai tempat peribadatan yang nyaman.
Pasal 8
Misi

1. Menjadikan Masjid sebagai tempat untuk beribadah kepada Allah semata dan sebagai pusat
kebudayaan Islam.
2. Mengisi abad kebangkitan Islam dengan aktivitas yang islami.
3. Membina pengurus dan jamaah menjadi pribadi muslim yang bertaqwa.
4. Menuju masyarakat islami yang sejahtera dan diridlai Allah subhanahu wa taala.

BAB IV
PERANAN, FUNGSI DAN TUGAS
Pasal 9
Peranan
Organisasi ini berperan sebagai sumber insani pembangunan umat Islam.
Pasal 10
Fungsi
Organisasi ini berfungsi sebagai alat untuk memakmurkan dan mensejahterakan Masjid.
Pasal 11
Tugas
a. Organisasi ini bertugas untuk menegakkan syiar Islam.
b. Mengajak jamaah untuk selalu giat melakukan shalat berjamaah.
BAB V
KEPENGURUSAN, SYARATSYARAT PENGURUS, STRUKTUR ORGANISASI
DAN PERBENDAHARAAN
Pasal 12
Keanggotaan
a. Anggota Pengurus Dewan Kemakmuran Masjid Al-Muttaqin adalah Jamaah Muslim warga
Perum Griya Curug desa Rancagong Kecamatan Legok ,Tangerang yang telah memenuhi
persyaratan untuk menjadi pengurus yang terdiri atas :
1. Ketua.
2. Sekretaris.
3. Bendahara.
4. Seksi Bidang, terdiri atas :
4.1. Bidang IDARAH
- Proposal, Santunan Yatim, Risma
4.2. Bidang IMAROH
- PHBI, Talim & Peribadatan.
4.3. Bidang RIAYAH
- Pemeliharaan Masjid,Pemeliharaan Air dan Sound.
b. Setiap anggota Pengurus Dewan Kemakmuran Masjid Al-Muttaqin memiliki hak dan kewajiban
yang sama, namun berbeda dalam hal fungsinya.
Pasal 13
SyaratSyarat Pengurus
Adapun persyaratan pengurus adalah :

1. Adalah jamaah aktif masjid Al-Muttaqin.


2. Warga Perum Griya Curug yang menetap di Perum Griya Curug.
3. Memiliki ilmu pengetahuan yang cukup dibidangnya.
4. Amanah, jujur dan bisa dipercaya.
5. Dapat bertugas selama masa 3 tahun.

Pasal 14
Struktur Organisasi

1. Kekuasaan tertinggi dipegang oleh Musyawarah Anggota Pengurus Dewan Kemakmuran


Masjid Baiturrohman.
2. Kepemimpinan adalah amanah yang diemban oleh Pengurus dan harus
dipertanggungjawabkan kepada anggota dalam Musyawarah Anggota.
3. Pengurus dilantik dan disahkan oleh Dewan Penasehat.

Pasal 15
Perbendaharaan
Kekayaan Pengurus Dewan Kemakmurdan Masjid Baiturrohman diperoleh dari Infaq dan
sumbangan dari jamaah yang halal dan tidak mengikat.
BAB VI
DEWAN PENASEHAT
Dewan Penasehat adalah suatu dewan yang bertugas untuk memantau kegiatan harian pengurus
agar dapat berjalan sesuai dengan koridor dan tujuan organisasi.
Adapun fungsi dan tugas Dewan Penasehat adalah :
a. Mengesahkan AD/ART.
b. Melantik pengurus harian DKM Masjid
c. Memantau kegiatan harian pengurus DKM.
d. Mengevaluasi kegiatan pengurus harian
e. Menegur pengurus harian bila kegiatan yang dijalankan tidak sesuai dengan program kerja yang
dicanangkan.
f. Bersama-sama pengurus melakukan perubahan dan pengesahan AD/ART bila dipandang perlu
untuk diadakan perubahan.
g. Bersama-sama dengan musyawarah untuk membicarakan dan menyelesaikan masalah umat.
h. Memberikan ide dan saran dalam rangka mengembangkan dan memakmurkan masjid.
BAB VII
PERUBAHAN ANGGARAN DASAR DAN PEMBUBARAN
Pasal 16
Perubahan Anggaran Dasar
Perubahan dan penjelasan Anggaran Dasar organisasi hanya dapat dilakukan oleh Musyawarah
Anggota.
Pasal 17
Pembubaran
Pembubaran dan pergantian kepengurusan DKM Al-Muttaqin dilakukan oleh Musyawarah Anggota
Masjid Al Muttaqin.
BAB VIII
ATURAN TAMBAHAN DAN PENGESAHAN
Pasal 18
Aturan Tambahan
Hal-hal yang belum diatur dalam Anggaran Dasar Pengurus Dewan Kemakmuran Masjid Al-
Muttaqin dimuat dalam peraturan atau ketentuan tersendiri yang tidak bertentangan dengan
Anggaran Dasar.
Pasal 19
Pengesahan
Anggaran Dasar ini disahkan dalam Musyawarah Anggota Pengurus Dewan Kemakmuran Masjid
Al-Muttaqin dengan Dewan Penasehat pada tanggal 14 September 2005 di Masjid Al-Muttaqin,
Jl. Dahlia Raya RT02 RW 011 Perum Griya Curug Desa Rancagong Kecamatan Legok, Tangerang.

PENGURUS DKM Al-Muttaqin


Ketua Umum,
(Ust.Sumardi)
Sekretaris,
(Ust.Suratman)
DEWAN PENASIHAT
(Bpk. H Mahmud,Bpk Fauzi, Bpk Sutikno).