Vous êtes sur la page 1sur 22

POLITIQUE

POLITIEK

PLANIFICATION
PLANNING

FONCIER
GROND

CONSTRUCTIONS et DEMOLITIONS
GEBOUWEN en Afbraken

Politique Planification Foncier Constructions et dmolitions


Les diffrentes chances lectorales, les coalitions, Les vnements politiques et immobiliers ayant men
les nominations, les mandats et les cumuls de mandats diffrentes procdures de planification pour la Rachats, menaces dexpropriation, procdures Dmolitions de maisons, individuellement ou en blocs,
des principaux responsables rgionaux et communaux zone du Midi: plans particuliers daffectation du sol dexpropriation judiciaire ou " lamiable", trocs terrains vagues, travaux despaces publics, chantiers
ayant initi ou gr le ramnagement du quartier Midi. (PPAS), schma de dveloppement, plan rgional de de terrains entre Rgion et promoteurs privs: les de construction, achat, vente ou prise en location des
Les actions des associations et du comit de quartier. dveloppement (PRD), plan rgional daffectation du diffrentes facettes de la lutte pour la matrise des immeubles construits
sol (PRAS), contrats de quartier, etc... sols, sur fond de spculation, de crise immobilire et
de sous-financement.

Politiek Gebouwen en Afbraken


Planning
De verschillende politieke legislaturen, de coalities, Grond Sloop van huizen, individuele en hele blokken tegelijk,
de benoemingen, de mandaten en de cumul op De politieke gebeurtenissen en veranderingen in de
braakterreinen, bouwterreinen, aankoop, verkoop of
het gewestelijk en gemeentelijk niveau van de vastgoedsector die geleid hebben tot verschillende
Opkoopcamapgnes, dreiging met onteigening, verhuur van nieuwe gebouwen...
hoofdverantwoordelijken die de herinrichting van de planningsprocedures in de Zuidwijk: Bijzonder
juridische onteigeningsprocedures of minnelijke
Zuidwijk hebben genitieerd of beheerd. De acties van Bestemmingsplan (BBP), ontwikkelingsplan,
schikkingen, ruilhandel van grond tussen het Brussels
de verenigingen van het comit van de Zuidwijk. Gewestelijk ontwikkelingsplan (GewOP), Gewestelijk
Gewest en de projectontwikkelaars: de verschillende
bestemmingsplan (GBP), wijkcontracten, enz...
aspecten van de strijd voor het grondbezit, in een
sfeer van speculatie, vastgoedcrisis en gebrekkige
financiering.
Plan imagin par la SNCB / Eerste ideen van het plan door de NMBS

1989
Mars Juin

Le Comit de dfense de Saint-Gilles Elections du premier parlement


(CODES, une association dhabitants rgional bruxellois, qui dsigne le
Janvier cre en 1975) sinquite dune premier excutif bruxellois. Majorit
possible invasion de bureau dans la socialiste-centriste. Charles Picqu
Cration de la Rgion de Bruxelles-
"priphrie saint-gilloise". devient Ministre-Prsident.
Capitale.

Oprichting van het Brussels Het Comit ter verdediging Verkiezing van het eerste brusselse
Hoofdstedelijk Gewest. van Sint-Gillis (CODES, een parlement die de eerste brusselse
bewonersvereniging opgericht in executieve aanduid. De meerderheid
Januari 1975) maakt zicht zorgen over een bestaat uit centrum socialisten
mogelijk invasie van kantoren in de en Charles Picqu wordt Minister-
"periferie van Sint-Gillis". Voorzitter.
Maart Juni

Printemps
Octobre
Le Ministre-Prsident Picqu se
prononce en faveur de larrive La Rgion de Bruxelles-Capitale,
Avril
du TGV Bruxelles. Il soppose constitue depuis quelques mois,
Publication de ltude Stratec qui "dfinitivement lalternative du dcide de raliser le Plan rgional
recommande linstallation du terminal terminal Nord avance par certains de Dveloppement (PRD), qui
TGV bruxellois la gare du Midi. responsables de la SNCB". remplacera le Plan de secteur.
Fermeture de lusine Cte dOr.

Publicatie van de Stratecstudie Minister-Voorzitter Picqu spreekt Enkele maanden na de oprichten


Sluiting van de Cte-dOr fabriek. zich uit ten voordele van de komst
die de installatie van de Brusselse van het Brussels Hoofdstedelijk
TGV-terminal aanbeveelt in het van de TGV in Brussel. Hij kant zich Gewest besluit dit een Gewestelijk
Zuidstation. definitief tegen het alternatief van een Ontwikkelingsplan (Gewop) te
Noordterminal, een optie naar voor realiseren dat het Sectorplan zal
April
gebracht door verantwoordelijken vervangen.
van de NMBS.
Oktober
Lente

Juin
La Rgion bruxelloise entre dans
Avril la danse. Lurgence de Picqu est
de "matriser les promoteurs". La
Dbut de la spculation dans le
pression immobilire monte Dbut des rumeurs dexpropriation.
quartier du Midi.

Het Brussels Gewest vervoegt de dans. De eerste geruchten over


Begin van de speculatie in de
De hoofdbekommernis van Picqu is onteigeningen doen de ronde.
Zuidwijk.
"de promotoren in toom te houden".
April De druk van de vastgoedsector
stijgt

Juni

Charles Picqu

Llot "Cte dOr" / Blok "Cte dOr"


Nous voulons viter un processus qui donne la viande
aux investisseurs privs et ne laisse que la mauvaise
graisse la Rgion. Alors nous dsirons globaliser le
risque, solidariser lensemble des acteurs
Charles Picqu dans "Le Soir", 2 juin 1990.

We willen een proces vermijden waarbij priv-


investeerders weglopen met het mooie vlees en enkel
vette brokken overblijven voor het Gewest. We willen het
risico dus solidair opentrekken naar alle actoren
Charles Picqu in "Le Soir", 2 juni 1990.

1990
Mars
Convention entre la Rgion et
Projnor, pour une tude sur la zone
de la gare.

Overeenkomst tussen het Gewest


en Projnor voor een studie over de
omgeving van het Zuidstation.

Maart

Octobre-nov. 1990 1991


Juin Sous pression de lEtat fdral, la Conflit entre la Rgion bruxelloise et la
Mars SNCB dcide dintgrer toutes les SNCB autour des projets immobiliers
Janvier Avis favorable du Gouvernement contraintes financires des structures et du futur terminal. La SNCB menace
Dbut du travail de conception du
de la Rgion de Bruxelles-Capitale dexploitation ferroviaires du terminal de ne pas faire le terminal au Midi
Fixation dfinitive du trac de la ligne Schma directeur pour la zone du
sur le principe du passage du TGV dans la ralisation dun vaste projet mais Schaerbeek.
TGV par le Gouvernement national. Midi et dlaboration des PPAS.
Bruxelles. immobilier.

Definitieve vastlegging van het trac Begin van het uitdenken van het Conflict tussen het Brussels Gewest en
Gunstig advies van de regering van Onder druk van de federale overheid, de NMBS over de vastgoedprojecten
van de TGV-lijn door de nationale Richtplan voor de zone Zuid en
het Brussels Hoofdstedelijk Gewest integreert de NMBS alle financile rond de toekomstige terminal. De
regering. het uitwerken van de bijzondere
over het principe van de doorgang verplichtingen met betrekking tot de NMBS dreigt ermee om de terminal
bestemmingsplannen (BBPs).
Januari van de TGV in Brussel. structuren van de spoorwegexploitatie niet in het Zuidstation te bouwen
Maart voor de terminal in n groot
Juni maar in Schaarbeek.
vastgoedproject.
Oktober-nov. 1990 1991

1990 1991
La Rgion imagine une stratgie pour Rumeurs et incertitudes. Dbut de la
bloquer les oprations spculatives dsertification et du pourrissement du
et organiser la captation des plus- quartier. Des habitants commencent
values. le quitter.

Het Gewest bedenkt een strategie om Geruchten en onzekerheid. De wijk


de speculatie een halt toe te roepen raakt in verval en de bewoners
en de meerwaarde te verzilveren. beginnen weg te trekken.
1990 1991

Crise du bureau

Kantoorcrisis
Certains quartiers ncessitent un traitement
nergique
Charles Picqu dans "Le Soir", 1983.

"Bepaalde wijken vereisen een energieke aanpak"


Charles Picqu in "Le Soir", 1983.

1991
Le schma directeur / Het Richtplan

Dcembre

La Rgion, le Crdit communal,


Mai Projnor, la SNCB, la STIB et la SRIB
Avril signent une promesse de socit,
Les commissions de concertation sur
quil "est interdit de rendre publique
Convention entre la Rgion et le plan de dveloppement demandent
de quelque manire que ce soit" . Elle
Projnor, cette fois pour la mise en des garanties de relogement. La Rgion
vise crer la SA Bruxelles-Midi.
place de la SA Bruxelles-Midi. estime quil ny a pas urgence.

Het Gewest, het Gemeentekrediet,


Overeenkomst tussen het Brussels De overlegcommissies over het
Projnor, de NMBS, de MIVB en de
Gewest en Projnor, dit keer voor de ontwikkelingsplan vragen garanties
GIMB tekenen een voorakkoord tot
installatie van de NV Brussel-Zuid. voor het behoud van huisvesting. Het
oprichting van een vennootschap
Brussels Gewest is van mening dat er
dat "op geen enkele wijze publiek
April geen haast bij is.
gemaakt mag worden". Het document
Mei heeft tot doel de NV Brussel-Zuid op
te richten.
December

Juillet
Schma directeur arrt par
lExcutif de la Rgion. Confirmation
par la Rgion de son soutien pour le
terminal TGV au Midi et large plan de
rurbanisation de la zone.

Het Richtplan uitgevaardigd door


de executieve van het Gewest.
Bevestiging door het Gewest van
haar steun voor een terminal
aan het Zuidstation en een groot
stedenbouwkundig plan voor de
zone.
Juli

1991 1996
Conflit entre la SNCB (Eurostation) et
les promoteurs propritaires de llot
Cte dOr. Expropriation de llot par
la SNCB.

Conflict tussen de NMBS (Eurostation)


en de eigenaars-promotoren van het
blok Cte dOr. Onteigening van het
blok door de NMBS.

1991 1996

Crise du bureau

Kantoorcrisis

Nous ne voulons pas de cochonnerie au Midi! Si cest


prendre ou laisser, cest laisser. On ne fait pas
nimporte quoi dans la ville. Le tissu urbain a t
suffisamment traumatis Bruxelles

Charles Picqu, "A bout portant", "Le Soir", 27 octobre 1990.

Wij willen geen smeerlapperij in de Zuidwijk! Indien


het te nemen of te laten is, dan is het te laten. We doen
niet zomaar wat in de stad. Het stadsweefsel in Brussel
is al genoeg getraumatiseerd"
Llot C / Blok C
Charles Picqu, "A bout portant", "Le Soir", 27 oktober 1990.
Le premier plan dexpropriation / Het eerste onteigeningsplan

1992
PPAS FONSNY 1

PPAS FONSNY 2

PPAS FRANCE

Les PPAS "Fonsny 1", "Fonsny 2" et "France" / De BBPs "Fonsny 1", "Fonsny 2" en "Frankrijk"

Janvier
Cration par la Rgion de la SA
Bruxelles-Midi, pour grer les projets
de ramnagements du Midi, dans Mise en place dune antenne
une optique de partenariat public- dinformation sous-traite lASBL
priv. CAFA.

Oprichting van de NV Brussel-Zuid, Installatie van een informatieantenne


om de projecten die betrekking in onderaanneming door de VZW
hebben op de herinrichting van CAFA.
Zuidwijk te beheren, gebruik makend
van publiek-private samenwerking.
Januari

Juin Octobre

Approbation provisoire par la Approbation par la Commune du plan


Commune de Saint-Gilles des PPAS dexpropriation sur lensemble des
Limplantation de la gare TGV au Midi parcelles situes sur le territoire du
"France", "Fonsny 1" et "Fonsny 2",
est nouveau remise en question Dbut des travaux pour le terminal PPAS "Fonsny 1". Plan lgalement sans 1992 1995
qui font suite au Schma directeur,
par la SNCB, pour faire pression TGV. Dmolition de certaines parties porte tant quil nest pas approuv
en ladaptant. Ces PPAS ne sont pas Imbroglio autour des PPAS du Midi
sur la Rgion accepter ses plans de lancienne gare, dont sa fameuse par le Gouvernement rgional.
actifs avant ladoption dfinitive par ("Fonsny 1", "Fonsny 2", "France" et
immobiliers autour du Midi. tour-horloge. le Gouvernement rgional. "Bara").

Goedkeuring door de gemeente Sint-


De inrichting van de TGV-terminal Aanvang van de werken voor de TGV- Gillis van het onteigeningsplan voor
Voorlopige goedkeuring door de Verwarring rond de BBPs van de
aan het Zuidstation wordt door de terminal. Afbraak van enkele oudere het geheel van de percelen op het
gemeente Sint-Gillis van de BBPs Zuidwijk ("Fonsny 1", "Fonsny 2",
NMBS opnieuw in vraag gesteld. Op delen van het Zuidstation, waaronder terrein van het BBP "Fonsny 1". Het
"France", "Fonsny 1" en "Fonsny 2" "France" en "Bara").
die manier wordt druk uitgevoerd op de befaamde horlogetoren. plan heeft geen juridische kracht
in navolging van het Richtplan. Deze
het Gewest om de vastgoedprojecten zolang het niet goedgekeurd wordt 1992 1995
BBPs zijn niet actief zolang ze niet
rond het Zuidstation te accepteren. door de regionale regering.
definitief goedgekeurd worden door
de regionale regering.
Juni Oktober

Janvier
Premires expropriations rue de
Acclration du pourrissement du
France par Eurostation (SNCB).
quartier.

Eerste onteigeningen in de
De verkrotting in de wijk neemt snel
Frankrijkstraat door Eurostation
toe.
(NMBS).
Januari

Rue de Hollande / Hollandstraat

La tour de lhorloge / De horlogetoren

logement
cours et jardins

fonction mixte

Les affectations du PPAS "Fonsny 1" / De bestemmingen van het BBP " Fonsny 1"
Ma conception de la ville repose sur une
dynamique entre les secteurs priv et public.
Le partenariat simpose

Charles Picqu, au Parlement bruxellois, 19 novembre 1992.

Mijn opvatting over de stad berust op een


dynamiek tussen de publieke en privsector.
Het partnerschap dringt zich op
Charles Picqu, in het Brussels parlement, 19 november 1992.

1993

1993 1995
"Mise au frigo" de la SA Bruxelles-
Midi.

De activiteiten van de NV Brussel-


Zuid worden bevroren.

1993 1995

Octobre
Octroi du premier permis de btir
pour 35.000 m2 de bureaux sur
llot "De Waele", situ dans la zone
du PPAS "Fonsny 2", dont lobjectif
Mai principal est pourtant de "protger le
logement" (ce permis sera modifi par
La Rgion approuve le "PPAS Dmolition de llot "De Waele", sauf la suite pour augmenter les surfaces
Fonsny2" (qui devient donc actif), dune maison de la rue de Russie, de bureaux prvues).
mais pas les deux autres PPAS. dont le propritaire refuse la vente.

Verlening van de eerste


Het Gewest keurt het BBP "Fonsny 2" Afbraak van het blok "De Waele", bouwvergunning voor 35.000 m2
goed (welke dus actief wordt), maar behalve n huis in de Ruslandstraat. bureaus in het blok "De Waele" in de
de overige twee BBPs niet. De eigenaar weigert te verkopen. zone van het BBP "Fonsny 2", waarvan
Mei de hoofddoelstelling nochtans is
de bewoning te garanderen. De
vergunning wordt later aangepast
om de oppervlakte van de kantoren
te laten toenemen.

Oktober

Crise du bureau

Kantoorcrisis

Llot "De Waele" / Blok "De Waele"


Je crois que tout est programm de manire
ce que a se passe dans la douceur et moi je
men porte garant. Je trouve que les hommes
politiques doivent un moment donn sengager,
engager leur responsabilit. () Je crois quil
faut faire confiance aux pouvoirs publics
Charles Picqu, radio "Bxl-capitale", 1994.

Ik geloof dat alles in het werk is gesteld


voor een vlotte afhandeling en daarvoor sta ik
garant. Politici die zich engageren moeten ook
hun verantwoordelijkheid nemen. () De overheid
moet het vertrouwen krijgen
Charles Picqu, radio "Bxl-capitale", 1994.

1994

Plusieurs associations critiquent la Mars


tournure du conflit entre autorits
et SNCB, mais aussi la lenteur et le Des parlementaires sinquitent de
Elections communales. Picqu est lacclration du processus de dclin Projnor quitte la direction gnrale
chaos des chantiers... de Bruxelles-Midi.
rlu. du quartier.

Meerdere verenigingen bekritiseren Projnor verlaat het algemeen


Gemeenteverkiezingen. Picqu wordt Enkele parlementsleden maken zich
de gang van zaken bij het conflict bestuur van de NV Brussel-Zuid.
herkozen. zorgen over de snelle aftakeling van
tussen de overheid en de NMBS. Er
is ook kritiek op de traagheid en de de Zuidwijk.
chaos bij de werken... Maart

1994 1998
Ngociations pour le financement des
travaux damnagement des espaces Premier contrat de quartier Saint-
Le terminal TGV sera en retard publics aux abords de la gare du Gilles: Barrire - Bethlem - Eglise
Midi. de Saint-Gilles.

De bouw van de TGV-terminal loopt


vertraging op... Onderhandelingen over de financiering Eerste wijkcontract voor Sint-Gillis:
van de verbouwing van de publieke Bareel - Bethlehem - kerk van Sint-
ruimten langs het Zuidstation. Gillis.

1994 1998

Expropriation par la Commune de


Saint-Gilles de la dernire maison
de la rue de Russie dans llot "De
Waele".

Onteigening door de gemeente


Sint-Gillis van het laatste huis in
de Ruslandstraat in het blok "De
Waele".

Charles Piqu

La dernire maison de llot De Waele / Het laatste huis in het blok De Waele
Les grands chancres narrivent jamais par hasard.
Ils sont toujours le rsultat dune absence de signal
clair du politique au spculateur

Charles Picqu dans "Le Soir", 17 fvrier 1995.

De grootste plagen zijn geen toeval. Ze resulteren


altijd uit het uitblijven van een duidelijk politiek
signaal naar de bevolking toe.
Charles Picqu in "Le Soir", 17 februari 1995.

1995
Mars Juin

Adoption de lordonnance relative Elections rgionales. Majorit


Janvier librale-socialiste. Charles Picqu est
la Concession du Service public
Jacques Van Grimbergen est nomm du ramnagement du quartier de rlu. Responsabilit quil va cumuler,
au grade de directeur-gnral auprs Bruxelles-Midi la SA Bruxelles-Midi. jusque 2000, avec celle de Ministre
de lAdministration de lAmnagement Fin de la "mise au frigo" et ractivation de la Culture de la Communaut
du Territoire et du Logement (AATL). de fait de la SA. franaise!

Jacques Van Grimbergen wordt Goedkeuring van de ordonnantie Regionale verkiezingen. De


benoemd tot directeur-generaal van met betrekking tot de concessie van meerderheid wordt gevormd door
het Bestuur Ruimtelijke Ordening en openbare dienst voor de ontwikkeling liberalen en socialisten. Charles
Huisvesting (BROH). van de Zuidwijk aan de NV Brussel- Picqu wordt herverkozen. Tot 2000
Zuid. Einde van een inactieve periode zal hij deze positie cumuleren met
Januari deze van minister van cultuur van de
en feitelijke reactivering van de NV.
Franstalige Gemeenschap.
Maart Juni

Septembre
Approbation des PPAS "Fonsny 1"
Mars et "France" par la Rgion (trois ans
Approbation du premier PRD par la aprs "Fonsny 2") et rejet du plan
Rgion. Le quartier Midi est dcrt dexpropriation, pour cause de vice
"zone levier". administratif.

Goedkeuring van het eerste GewOP Goedkeuring van de BBPs "Fonsny 1"
door het Gewest. De Zuidwijk wordt en "Frankrijk" door het Gewest (drie
als "hefboomgebied" erkend. jaar na "Fonsny 2)" en verwerping
van het onteigeningsplan omwille
Maart van administratieve fouten.
September

1995 1996
Rnovation de la Tour du Midi par
larchitecte Michel Jaspers.

Renovatie van de Zuidertoren door


de architect Michel Jaspers.
1995 1996

J. Van grimbergen, Ch. Piqu... / J. Van grimbergen, Ch. Piqu...

La tour du Midi / De Zuidertoren


Le deuxime plan dexpropriation "lgal" / Tweede "Legale" onteigeningsplan

Vue arienne des 4 lots / Luchtfoto van de vier blokken


1996
Juillet

Approbation du premier contrat de


gestion de la SA Bruxelles-Midi par le
Gouvernement: la SA Bruxelles-Midi
est tout fait oprationnelle dun
Les habitants et les associations
Contrat de gestion entre la Rgion et point de vue administratif. Mais elle
contestent nouveau le recours
la SA Bruxelles-Midi. est dj exsangue financirement.
lexpropriation.

Beheersovereenkomst tussen het Goedkeuring van de eerste


De inwoners en de verenigingen
Brussels-Gewest en de NV Brussel- beheersovereenkomst van de NV
protesteren opnieuw tegen de
Zuid. Brussel-Zuid door de regering:
onteigeningsprocedure.
De NV Brussel-Zuid is vanuit
administratief oogpunt volledig
operationeel. Financieel is de NV
echter machteloos.
Juli

Adoption dfinitive du plan dexpro-


priation li au PPAS "Fonsny 1" par la
Rgion. Acqurant une porte lgale,
quatre ans aprs son adoption par la
Fin des travaux de la "nouvelle"
Commune.
gare.

Definitieve vastlegging van het


Einde van de werken aan het "nieuwe"
onteigeningsplan dat gelinkt is met
station.
het BBP "Fonsny 1" door het Gewest.
Op deze wijze krijgt het plan een legale
basis, vier jaar na de goedkeuring
van dit plan door de Gemeente.

La Commune avertit les propritaires


de maisons situes dans la zone 1996 2002
que "seuls les travaux dentretien
Le contexte immobilier a chang sont autoriss () et quaucune Acquisition " la petite semaine" des
depuis 1992 et les promoteurs modification de la situation existante lots A1 et B par la SA Bruxelles-Midi
boudent le Midi. nest susceptible dtre autorise". et la Rgion.

De immobilinmarkt is sinds 1992 De gemeente deelt de huiseigenaars NV Brussel-Zuid en het Gewest


veranderd en de promotoren richten in de zone mee dat "uitsluitend verkrijgen hier en daar huizen in de
zich niet meer op de Zuidwijk. onderhoudswerken mogen worden blokken A1 en B.
uitgevoerd () en geen enkele
verandering van de huidige situatie 1996 2002
zal worden toegestaan".

1996 2002 1996 2002

Travaux damnagement des espaces Dmolition " la petite semaine" des


publics aux abords de la gare du lots A1 et B par la SA Bruxelles-Midi
Midi. et la Rgion.

Aanpassingswerken van de publieke Hier en daar afbraak, zonder duidelijke


ruimten langs het Zuidstation. lijn, in de blokken A1 en B door de NV
Brussel-Zuid en het Gewest.
1996 2002
1996 2002

La "nouvelle" gare / Het "nieuwe" station


1997

Les locataires sont prvenus par la


"Laccompagnement social" commen- Commune de Saint-Gilles et la SA
ce enfin tre effectif sous condi- Bruxelles-Midi de la prcarit de leurs
tions. baux.

De "Sociale begeleiding" wordt ein- De huurders worden door de gemeente


delijk effectief toegepast...onder Sint-Gillis en de NV Brussel-Zuid
voorbehoud. ingelicht over het precaire statuut
van hun huurcontract.

Octroi du deuxime permis de btir


pour llot "De Waele", situ dans la
zone du PPAS "Fonsny 2". Ouverture des lignes TGV

Een tweede bouwvergunning wordt Opening van de TGV-verbinding.


verleend voor het blok "De Waele" in
de zone van het BBP "Fonsny 2".

Affiche dite par le comit du quartier-midi / Affiche van het Zuidwijkcomit


1998

Adoption du premier PRAS.

Goedkeuring van het eerste GBP.

La SA Bruxelles-Midi commence
troquer des terrains avec Espace
Midi.

De NV Brussel-Zuid start een ruil van


gronden met Espace Midi.

1998 2001
Construction de 44 logements
sociaux, rue de Mrode dans llot
B, ne permettant pas aux habitants
dlogs du quartier dy prtendre,
contrairement ce qui fut annonc.

Bouw van 44 sociale woningen


in de Mrodestraat in blok B. In
tegenstelling tot wat eerder werd
aangekondigd maken de bewoners
er geen aanspraak op de woningen.
1998 2001

Logements sociaux rue de Mrode / Sociale huisvesting in de Mrodestraat


1999
Vue arienne des 4 lots / Luchtfoto van de vier blokken

1999 2004
Changements dans le Conseil
Juin
La SA Bruxelles-Midi prvient les dadministration de Bruxelles- Y a-t-il encore un pilote Bruxelles-
propritaires que les nouveaux lections rgionales. Reconduction de Nouvel administrateur-dlgu de Midi. Herv Hasquin part pour le Midi? Aprs avoir t pilote avec
1999 2004
locataires nauront aucune la majorit PS-MR, mais le Ministre- la SA Bruxelles-Midi. Dpart de gouvernement avec une partie de son excs de zle et sans moyens, aprs
indemnisation et que "toute nouvelle Prsident nest plus Charles Picqu, lactionnaire Projnor. Recours au quipe, dont Christian Lelubre remplac Jacques Van Grimbergen quitte la avoir t mise au frigo, lopration
occupation de limmeuble devra tre remplac par le libral Jacques Comit dacquisition du Ministre des par Vincent Rongvaux, directeur de la direction de lAATL mais reste Prsident Bruxelles Midi est prsent maintenue
considre... " titre prcaire". Simonet. Finances fdral. Rgie foncire Rgionale. de la SA Bruxelles-Midi. en vie sans aucun enthousiasme.

De NV Brussel-Zuid laat weten dat de Regionale verkiezingen. Voortzetting Nieuwe afgevaardigd bestuurder van Veranderingen in de raad van bestuur Jacques Van Grimbergen verlaat de Is er nog een piloot voor de NV Brussel-
nieuwe huurders geen recht hebben van de PS-MR meerderheid, maar de NV Brussel-Zuid. Start van de van NV Brussel-Zuid. Herv Hasquin BROH, maar hij blijft voorzitter van Zuid? Na eerst zonder middelen
op schadevergoeding en dat "alle Charles Picqu is niet meer de Minister- aandeelhouder Projnor. Toevlucht vertrekt met een deel van zijn de NV Brussel-Zuid. hoog in de lucht te zijn gelanceerd
nieuwe bewoning van de gebouwen Voorzitter. Hij wordt vervangen door tot het federale aankoopcomit van ploeg naar de regering. Onder meer is het project in de koelkast beland.
het ministerie van Financin. Christian Lelubre wordt vervangen 1999 2004
als precair beschouwd zal worden". Jacques Simonet. De operatie NV Brussel-Zuid wordt
door Vincent Rongvaux, directeur van nu met weinig enthousiasme verder
Juni
de Regionale Grondregie. gezet.
1999 2004

Premire version du dossier de base


du Plan Communal de Dveloppement
(PCD) Saint-Gilles, qui ne sera
jamais approuve.

Eerste versie van het basisdossier van


het Gemeentelijk Ontwikkelingsplan
(GOP) in Sint-Gillis. Het zal nooit
goedgekeurd worden.

1999 2003
1999 2001
Chantier de construction du "Termi-
Construction du btiment de bureaux nal I" dEurostation, rue de France. Il
sur llot "Dewaele" (PPAS "Fonsny sera occup par lOffice National de
2") et vente de celui-ci la SNCB. la Scurit Sociale.

Bouw van de kantoren in het blok "De Bouwwerf van "Terminal 1" van Euros-
Waele" (BBP "Fonsny 2") en verkoop tation in de Frankrijkstraat. De ge-
van dit blok aan de NMBS. bouwen worden ingenomen door de
Rijksdienst voor Sociale Zekerheid.

1999 2001 1999 2003

Rue de Sude / Zwedenstraat


LAtrium (ancien lot "De Waele") / Het Atrium (het oude blok "De Waele")

Rue de Sude / Zwedenstraat


lots A et B / Blokken A en B lot C / Blok C

PPAS FONSNY 1

Plan URBAN 2

Le PPAS "Fonsny 1" et le plan "Urban 2" / Het BBP "Fonsny 1" en het plan "Urban 2"
lot D / Blok D
2000

Second contrat de gestion entre la


Rgion et la SA Bruxelles-Midi.

Tweede beheersovereenkomst tussen


het Gewest en de NV Brussel-Zuid.

2000 2006

Investissements europens pour des Dcembre


projets "Urban 2" dans le bas de
Saint-Gilles, aux abords de la gare Dlivrance de permis durbanisme
du Midi. Les lots expropris sont pour les premiers immeubles de
dans le primtre sans bnficier des bureaux sur llot B (immeuble "Swiss
investissements. life", extension Test-Achats).

Europese investeringen voor de Uitreiking van een stedenbouwkun-


"Urban 2" projecten in laag Sint-Gillis dige vergunning voor de eerste kan-
langs het Zuidstation. De onteigende toorgebouwen in blok B (het gebouw
blokken liggen in de perimeter, maar van "Swiss life" en de uitbreiding van
genieten niet van de investeringen. Test-Aankoop).
December
2000 2006

2000 2002
La compagnie dassurance suisse
"Swiss Life" annonce son intrt Test-Achats fait construire une
pour un immeuble sur llot B. Elle extension de 11.000 m2 son sige
dmnagera de la rue de la Loi. de la rue de Hollande.

De Zwitserse verzekeringsmaats- Test-Aankoop laat een uitbreiding van


chappij "Swiss Life" toont interes- 11,000 m2 bouwen aan haar zetel in
se voor het gebouw in blok B. Zij de Hollandstraat.
verhuist van de Wetstraat
2000 2002

Lextension de Test Achat / De uitbreiding van Test-Aankoop

Avenue Fonsny / Fonsnylaan Rue de Sude / Zwedenstraat Rue de Sude / Zwedenstraat

Rue de Norvge / Noorwegenstraat


PPAS FONSNY 1

Contrat de Quartier VERHAEGHEN

Le PPAS "Fonsny 1" et le contrat de quartier "Verhaegen" / Het BBP "Fonsny 1" en het wijkcontract "Verhaegen"
2001
Janvier 2001 2004

Au lendemain des lections commu- Conflit entre la Commune et la


nales de 2000, le prsident du PRL Rgion sur le financement de la SA
Louis Michel dcide de remplacer Jac- Bruxelles-Midi. La SA est au bord de
ques Simonet par Franois-Xavier de la faillite et incapable dagir, faute de
Donna la tte de la Rgion. financement.

De dag na de gemeenteraadsverkie- Conflict tussen de gemeente en het


zingen van 2000 beslist Louis Michel Gewest over de financiering van de
(voorzitter van de PRL) om Jacques NV Brussel-Zuid. De NV staat op de
Simonet te vervangen door Franois- rand van het failliet. Door de slechte
Xavier de Donna als hoofd van het financiering is deze niet in staat
Gewest. degelijk te werken.
Januari 2001 2004

Juin
2001 2005
Arrt relatif au plan dexpropriation,
Le Contrat de quartier Verhaegen identique celui de 1996. Plan qui
favorise la rnovation dans un Mars na aucun effet puisque le prcdent
primtre qui contourne les lots court jusquen 2006 et quil ne peut
expropris. Deuxime PRAS. tre prolong.

Het wijkcontract Verhaegen beguns- Tweede BBP. Stopzetting van het onteigeningsplan,
tigt de renovatie in een perimeter die identiek aan dat van 1996. Het plan
de onteigende blokken omvat. Maart
heeft geen enkel effect vermits het
voorgaande loopt tot 2006 en niet
verlengd kan worden.
2001 2005
Juni

Juillet Octobre

Troc de terrains entre la Rgion et Ouverture du squat dartistes


Test-Achats sur llot B, avec soulte Socotan, dans lancienne tannerie du
de la Rgion Test-Achats. mme nom, rue dAngleterre.

Het Gewest en Test-Aankoop ruilen Opening van het artiestenkraakpand


gronden van blok B met bijbetaling Socotan in een oude leerlooierij in de
door het Gewest aan Test-Aankoop. Engelandstraat.
Juli Oktober

La chane Ibis (groupe Accor)


intgre lhtel construit dans la rue 2001 2004
dAngleterre lors de la perce du Fermeture du centre de tri postal. Saint-Gilles remet sa candidature Chantier de construction du "Blok
mtro, et qui tait rest vide depuis Cest un norme chancre qui va pour accueillir le casino de Bruxelles, 2" dEurostation, place Bara. Il
9 ans, devenant le premier symbole sajouter la sinistrose du quartier sur trois sites diffrents dans le sera occup par le Ministre de la
du "nouveau quartier Midi". Midi. quartier Midi. Sant.

De Ibis-keten (Accorgroep) integreert Sluiting van het postsorteercentrum. Sint-Gillis is kandidaat om het Casi- Bouwwerf in "Blok 2" van Eurostation
het hotel dat gebouwd is in de Enge- Het is een enorme stadskanker no te ontvangen en stelt drie vers- aan het Baraplein. Ze wordt ingeno-
landstraat tijdens de aanleg van de die zich bij de al duistere Zuidwijk chillende sites in de Zuidwijk voor. men door het Ministerie van Volks-
metro en dat gedurende 9 jaar leegs- voegt. gezondheid.
tond. Het wordt het eerste symbool
van de "nieuwe Zuidwijk". 2001 2004

Rue dAngleterre / Engelandstraat Rue dAngleterre / Engelandstraat Rue dAngleterre / Engelandstraat

Lhtel Ibis / Ibis-hotel

Rue de Norvge / Noorwegenstraat Rue de Hollande / Hollandstraat Rue de Hollande / Hollandstraat


rseau viaire wegennet
chemin de fer spoorweg

espace de dveloppement renforc du ruimte voor versterkte ontwikkeling van de


logement et de la rnovation huisvesting en de stadsvernieuwing
zone objectf II zone doelstelling II
zone levier hefboomgebied
espace structurant intgration structurerende ruimte met versterkte
environnementale renforce milieu-integratie

Extrait du PRD / Uittreksel van het GOP

2002

Septembre
Octroi de permis de dmolition la Deuxime PRD approuv par la
SA Bruxelles-Midi pour llot A. Rgion.

Uitreiking van de sloopvergunning Tweede GewOP goedgekeurd door


aan de NV Brussel Zuid voor blok A. het Gewest.
September

Juin

Les squatteurs de Socotan doivent


Mars
quitter les lieux, cause de la
Tentative dexpulsion du squat "dmolition imminente". Limmeuble
dartistes Socotan la demande de sera dmoli 2 ans plus tard, la
la SA Bruxelles-Midi. reconstruction ne dbutera pas avant
2008.

Poging tot ontruiming van het


kraakpand Socotan op vraag van de De krakers van Socotan moeten de
NV Brussel-Zuid. gebouwen verlaten omwille van de
"op til staande afbraak". Het gebouw
Maart
wordt uiteindelijk pas twee jaar later
afgebroken. De bouwwerken starten
pas in 2008.
Juni

Construction de limmeuble de
bureaux "South Center Titanium",
front de Fonsny (lot B). Swiss Life
occupera une partie de limmeuble et
cherchera trouver dautres preneurs
pour le reste des surfaces.

Constructie van het kantooorgebouw


"South Center Titanium" aan de
voorkant van Fonsny (blok B). Swiss
Life zal een deel van het gebouw
innemen en andere ondernemers
zoeken voor de rest van het
gebouw.

Le "South Center Titanium" / Het "South Center Titanium"

Faade du Socotan / Gevel van Socotan


Le Socotan / Socotan
Rue de Hollande / Hollandstraat

Rue de Norvge / Noorwegenstraat


Au fond, nous vivions - et nous pouvons encore
vivre - dans cette ide que les bureaux taient un
instrument de revitalisation urbanistique
Charles Picqu en sance plnire du Parlement rgional bruxellois, le 3 juin 2005.

Eigenlijk, leven wij en kunnen wij nog leven met dit idee dat de kantoren
een instrument waren van stedenbouwkundige heropleving
Charles Picqu, Brussels Hoofdstedelijk Parlement, plenaire vergadering, 3 juni 2005.

PPAS FONSNY 1

Contrat de Quartier METAL MONNAIE

Le PPAS "Fonsny 1" et le contrat de quartier "Mtal Monnaie" / Het BBP "Fonsny 1" en het wijkcontract "Metaal-Munthof"
2003
Charles Picqu quitte le Fdral o
il sest occup du Ministre de la Juin
Politique des Grandes Villes, et a
pu continuer impulser et soutenir Daniel Ducarme, le nouveau prsident 2003 2004
certains projets rgionaux et du Mouvement Rformateur (MR),
communaux. Il se consacre Saint- sauto-proclame Ministre-Prsident. La SA Bruxelles-Midi est au bord de
Gilles et se prpare reconqurir la Forant Franois-Xavier de Donna la faillite. Son capital est pass en-
prsidence de la Rgion. "dmissionner" son tour. dessous de la moiti de ce quil tait
au dpart.

Charles Picqu verlaat het federaal Daniel Ducarme, de nieuwe voorzitter


niveau waar hij het Ministerie voor van de Mouvement Reformateur De NV Brussel-Zuid staat op de
Grootstedenbeleid bemande en (MR), roept zichzelf uit tot Minister- rand van het failliet. Het kapitaal
waar hij bepaalde regionale en Voorzitter. Daarmee dwingt hij bedraagt minder dan de helft van het
gemeentelijke projecten had kunnen Franois-Xavier de Donna op zijn startkapitaal.
blijven ondersteunen. Hij legt zich beurt tot aftreden.
2003 2004
toe op Sint-Gillis en bereidt zich voor Juni
op de herovering van het Minister-
Voorzitterschap.

2003 2007
Contrat de quartier Mtal-Monnaies.

Wijkcontract Metaal-Munthof.

2003 2007

Dix ans aprs le lancement de la SA Bruxelles-Midi, le


contraste est flagrant : les galeries polies du terminal TGV
toisent les rues puantes qui le longent. Ct anderlechtois,
lenvironnement immdiat a repris des airs de civilit. A
Saint-Gilles, par contre, ce mlange dincertitude et de
rsignation nen finit plus de planer

"Le Midi entre chaos et espoirs", "Le Soir", 12 mars 2003.

Llot A1 / Blok A1
Tien jaar na het oprichten van NV Brussel-Zuid is het
contrast overduidelijk. De beleefde galerijen van de TGV-
terminal steken af tegen de stinkende straten errond. Aan
de kant van Anderlecht heeft de onmiddellijke omgeving zijn
wellevendheid beetje bij beetje teruggekregen. In Sint-Gillis
Rue dAngleterre / Engelandstraat
daarentegen heerst een blijvende mengeling van onzekerheid
en berusting.
"Brussel-Zuid tussen chaos en hoop", "Le Soir", 12 maart 2003.

Affiche du comit du quartier-midi / Affiche van het Zuidwijk comit Llot A1 / Blok A1
Les 4 lots / De 4 bouwblokken

2004
PPAS FONSNY 1

Abrogation du PPAS FONSNY 2

PPAS FRANCE
Abrogation du PPAS "Fonsny 2" / Opheffing van het BBP "Fonsny 2" O est la rue de Norvge ? / Waar is de Noorwegenstraat?

Fvrier Juin
Le Ministre-Prsident Ducarme lections rgionales. Nouveau Jacques Van Grimbergen, toujours la
dclare forfait "pour des raisons Mars gouvernement et nouvelle majorit tte de la SA Bruxelles-Midi, redevient
personnelles". Jacques Simonet (coalition "olivier", PS-CDH-Ecolo). directeur-gnral de lAdministration
rcupre la casquette et termine les Renouvellement pour 5 ans du contrat Charles Picqu redevient Ministre- de lAmnagement du Territoire et du
derniers mois de la lgislature, jusque de gestion entre la SA Bruxelles-Midi Prsident du Gouvernement, pour la Logement (AATL). On ne change pas
juin 2004. et la Rgion. troisime lgislature. une quipe qui gagne!

De Minister-Voorzitter Ducarme geeft Vernieuwing van de beheersovereen- Regionale verkiezingen. Een nieuwe Jacques Van Grimbergen, nog steeds
forfait "om persoonlijke redenen". komst tussen de NV Brussel-Zuid en regering met een nieuwe meerderheid aan het hoofd van de NV Brussel-Zuid,
Jacques Simonet herneemt zijn het Gewest voor 5 jaar. (de "olijfboomcoalitie" bestaat uit PS, wordt opnieuw directeur-generaal van
oorspronkelijke positie en behoud CDH en Ecolo). Charles Picqu wordt het bestuur Ruimtelijke Ordening en
deze tot het einde van de legislatuur Maart voor de derde keer Minister-Voorzitter Huisvesting (BROH). Verander nooit
in juni 2004. van de gewestregering. een winnende ploeg!
Februari Juni

Octobre
2004 2005
Prolongation du permis de dmolition
Deuxime schma de base pour le Deuxime version du dossier de base
Janvier la SA Bruxelles-Midi pour llot A, vu
Plan Communal de Dveloppement du PCD, toujours pas approuve ce
les retards dans lexcution.
Abrogation du PPAS "Fonsny 2". (PCD) de Saint-Gilles. jour.

Verlenging van de sloopvergunning


Opheffing van het BBP "Fonsny 2". Tweede basisschema voor het Tweede versie van het basisdossier
aan de NV Brussel Zuid voor blok
Gemeentelijk Ontwikkelingsplan voor het GOP, tot vandaag niet
A, gezien de vertragingen bij de
Januari (GOP). goedgekeurd.
uitvoering.
Oktober 2004 2005

La rue de Norvge disparat des 2004 2006


cartes officielles, alors quelle existe Chantier, particulirement lent
Fin des travaux de ramnagement toujours, et la place Broodthaers y aux abords des lots expropris,
de lespace public aux abords de la apparat, alors quelle nexiste pas de ramnagement de la rue de
gare. encore. Mrode.

Einde van de aanpassingswerken De Noorwegenstraat verdwijnt van de De werf met aanpassingswerken


van de openbare ruimte langs het officile kaarten, terwijl ze eigenlijk langs de onteigende blokken aan de
station. nog bestaat. Het Broodthaersplein Mrodestraat verlopen ontzettend
staat dan weer wel op de kaart, terwijl traag.
het er nog niet is.
2004 2006

Les projets existent, mais ils mettent du


temps se concrtiser. En soi, cela na
rien dalarmant. Il a fallu 30 ans pour
remplir le quartier Nord

Charles Picqu dans "Le Soir", 28 fvrier 2004.

De plannen bestaan, maar het neemt


tijd ze te concretiseren. Op zich is dit niet
alarmerend. Het duurde 30 jaar om de
Noordwijk te vernieuwen
Charles Picqu in "Le Soir", 28 februari 2004. Le long chantier de la rue de Mrode / Het bouwterrein in de Mrodestraat

Rue de Hollande / Hollandstraat

Le fait dtre pauvre ne condamne pas


lindignit et un horizon assombri nexclut
pas lespoir Rue de Mrode / Mrodestraat

Charles Picqu dans "Charles Picqu, daltermondialisme zwanze",


Pascal Sac, ditions Luc Pire, 2004.

Het feit arm te zijn, veroordeelt niet tot


onwaardigheid en een sombere horizon Le long chantier de la rue de Mrode / Het bouwterrein in de Mrodestraat
sluit de hoop niet uit
Charles Picqu in "Charles Picqu, daltermondialisme zwanze",
Pascal Sac, ditions Luc Pire, 2004.
En faisant aujourdhui les calculs, jen arrive
penser quil aurait fallu doter la socit Bruxelles-
Midi de 4 5 fois plus dargent que les 75 millions
BEF de capital de dpart
Ces habitations sont quasi en ruines () Ce serait
populiste et anti-conomique de donner de faux espoir Charles Picqu au Parlement bruxellois, sance plnire du 3 juin 2005.

aux gens. Ces habitants nauront aucun projet de vie.


Als ik vandaag opnieuw de rekening maak, begin
Ce serait comme installer des logements mare basse
ik te denken dat we de NV Brussel-Zuid vier tot
alors que la mer va monter
vijf keer meer geld hadden moeten geven dan het
Henri Dineur (PS), alors chevin de lurbanisme Saint-Gilles et chef de cabinet startkapitaal van 75 miljoen BEF
du Ministre-Prsident Charles Picqu, dans "La Libre Belgique", 23 aot 2006.
Charles Picqu, Brussels Parlement, plenaire vergadering, 3 juni 2005.

Il est faux de dire quil ny a pas de concertation.


Deze woningen zijn bijna in rune () Dat zou Nous organisons des permanences quotidiennes.
populistisch en anti-economisch zijn om valse hoop te Nimporte qui peut venir poser les questions qui
geven aan de mensen. Deze bewoners zullen geen enkel lintressent.
levensproject hebben. Het zou hetzelfde zijn als woningen
Jacques Van Grimbergen dans "La Dernire Heure", 4 mars 2005.
installeren bij eb terwijl de vloed er aan komt...
Henri Dineur (PS), toenmalig schepen van stedenbouw van Sint-Gillis en kabinetsschef van Minister-Prsident Charles
Picqu, in"La Libre Belgique", 23 augustus 2006. Het is onjuist te zeggen dat er geen raadpleging
bestaat. Wij organiseren dagelijks permanenties.
Iedereen kan de vragen komen stellen die hem
aanbelangen
Jacques Van Grimbergen in "La Dernire Heure", 4 maart 2005.

2005
Mai Juillet
Carte blanche dans le journal "Le Juillet
Le 20 mai 2005, 200 habitants,
commerants et propritaires du Soir" signe par des urbanistes et Premire rencontre entre le comit
quartier envoient une lettre ouverte sociologues suggrant, entre autres, de quartier et les responsables de
Charles Picqu et aux membres la ralisation dune partie du plan la SA Bruxelles-Midi. La date limite
Mai Novembre
du Gouvernement de la Rgion de logement dans le quartier Midi. impose aux habitants pour bnficier
Bruxelles-Capitale et du Collge "Faites des voisins, pas des bureaux". Juin Suggestion reprise par la secrtaire de "laccompagnement social" passe Deuxime et dernire rencontre entre
des Bourgmestre et Echevins de la Fte de rue organise par les habitants dEtat au logment, Mme Dupuis. de fin 1997 fin 2004. La SA Bruxelles-Midi et le Comit de
Commune de Saint-Gilles. du quartier. Cration du Comit du quartier-Midi. quartier.

De "vrije tribune" in Le Soir Eerste ontmoeting tussen het


Op 20 mei 2005 sturen 200 bewo- "Maak buren, geen bureaus". Een Oprichting van het Zuidwijk comit. bevat een tekst getekend door wijkcomit en de verantwoordelijken Tweede en laatste ontmoeting
ners, handelaars en eigenaars in de straatfeest georganiseerd door de stedenbouwkundigen en sociologen. van de NV Brussel-Zuid. De uiterste tussen de NV Brussel-Zuid en het
buurtbewoners. Juni Ze suggereren, onder andere, de wijkcomit.
wijk een open brief aan Charles Pic- datum waarop de bewoners kunnen
qu, aan de regeringsleden van het realisatie van een deel van het rekenen op de voordelen van een
Mei November
Brussels Hoofdstedelijk Gewest en huisvestingsplan in de Zuidwijk. Dit "sociale begeleiding" wordt verlengd
aan het schepencollege van de ge- voorstel wordt overgenomen door van eind 1997 tot einde 2004.
meente Sint-Gillis. de staatssecretaris voor huisvesting,
Mevr. Dupuis. Juli
Mei Juli

Janvier
La Commune de Saint-Gilles octroie, Juillet
une fois de plus, la SA Bruxelles-
Annonce de la ralisation dune
Midi un permis de dmolir pour lilt
partie du Plan rgional de logement
D, sans projet de reconstruction, ni
dans le quartier et de subsides de
rachat de toutes les maisons. Les
Beliris (Accord Fdral-Rgion) pour
habitants encore prsents doivent
lexpropriation de llot A.
partir dans les 6 mois.

Aankondiging van de verwezenlijking


De gemeente Sint-Gillis kent
van een deel van het regionaal plan
nogmaals een sloopvergunning toe
voor huisvesting in de wijk en de
aan de NV Brussel Zuid voor blok D.
subsidies van Beliris (akkoord tussen
Er is geen bouwproject en niet alle
de federale staat en het Gewest) voor
huizen werden afgekocht. De nog
de onteigening van blok A
aanwezige bewoners moeten binnen
de zes maanden vertrekken. Juli

Januari

Fvrier
Dans llot D, les locataires de plu- Juin
sieurs maisons appartenant au
Signature dune convention entre la Dcembre
consortium immobilier Espace-Midi,
pousss dans le dos par la Commu- Rgion et les SA Atenor et Batipont Pour la premire fois, la SA Bruxelles-
ne, reoivent une lettre de renon. Ils immobilier, vente de terrains dans Midi fait des offres crites tous les
doivent quitter les lieux pour le mois llotC. propritaires encore dans la zone.
daot.

Ondertekening van de overeenkomst Voor de eerste keer doet de NV


In blok D ontvangen de huurders tussen het Gewest en de NVs Atenor Brussel-Zuid een bod op papier aan alle
van de huizen van het consortium en Batipont immobilin. Verkoop van eigenaars in het gebied.
Espace-Midi een opzeggingsbrief. Zij de gronden in blok C.
moeten de panden in augustus dat December
jaar verlaten. Juni

Februari

Runion du comit de quartier / Vergadering van het wijkcomit

Avenue Fonsny / Fonsnylaan

Visite du quartier la fte des voisins / Bezoek aan de wijk tijdens het buurtfeest

Affiche du comit du quartier-midi / Affiche van het Zuidwijkcomit

La fte des voisins / Het buurtfeest Rue dAngleterre / Engelandstraat


2006
Plan dexpropriation pour une maison / Onteigeningsplan voor n huis Plan dexpropriation pour 4 maisons / Onteigeningsplan voor vier huizen

Janvier
Suite aux offres insuffisantes de ra-
Augmentation du capital de la SA
chat proposes, Charles Picqu d-
Bruxelles-Midi par la Rgion qui lui
charge Bruxelles-Midi des ngocia-
rembourse ainsi partiellement des Janvier-Mars
tions directes avec les propritaires. Dcembre
montants quelle lui doit la suite dun Elections communales. Recul de la La Rgion annonce que largent
Exposition "A(rt)ctivisme" au Centre Pourtant, on voit encore roder dans
"tour de passe-passe" immobilier. majorit librale-socialiste, qui reste de Beliris (accords de coopration Nomination de Patrick Debouverie
culturel Jacques Franck de la Commune le quartier des reprsentants de
Accord sur le versement par St-Gilles majoritaire Saint-Gilles. Picqu Fdral-Rgion) sera mobilis pour (MR), unique chevin libral Saint-
de Saint-Gilles. Des affiches sur le Bruxelles-Midi qui poussent les pro-
des charges durbanisme la SA repart pour un cinquime mandat. lexpropriation des maisons de llot A. Gilles, comme "chevin du quartier
quartier Midi sont censures. pritaires revendre leur bien.
Bruxelles-Midi. Midi".

Gemeenteraadsverkiezingen. De Het Gewest kondigt aan dat het


Tentoonstelling "A(r)ctivisme" in het Als gevolg van onvoldoende
Verhoging van het kapitaal van de NV socialistisch-liberale meerderheid geld van Beliris (het Federaal- Aanstelling van Patrick Debouverie
cultureel centrum Jacques Frank voorstellen tot afkoop ontlast Charles
Brussel-Zuid door het Gewest die zo gaat achteruit, maar blijft een Regionaal samenwerkingsakkoord) (MR), de enige liberale schepen
van de gemeente Sint-Gillis. De Picqu de NV Brussel-Zuid van de
gedeeltelijk de bedragen terugbetaalt meerderheid in Sint-Gillis. Voor gemobiliseerd wordt voor de in Sint-Gillis, als "schepen van de
affiches over de Zuidwijk worden rechtstreekse onderhandelingen
die zij nog moest betalen als gevolg Picqu gaat een vijfde mandaat in. onteigeningen van de huizen in Zuidwijk"
gecensureerd. met de eigenaars. Nochtans blijven
van een vastgoedgoocheltoer. Een blokA.
Januari-Maart in de wijk vertegenwoordigers van December
akkoord over de overschrijving van
de NV Brussel-Zuid circuleren die
de stedenbouwkundige lasten van
de eigenaars ertoe aanzetten hun
Sint-Gillis aan de NV Brussel-Zuid.
eigendom te verkopen.
Januari

Novembre
2006 2007 Dcembre
Expiration du plan dexpropriation
En labsence de plan dexpropriation, li au PPAS "Fonsny 1" (les 10 ans Approbation provisoire par la
les autorits continuent tout de sont couls). Il reste une trentaine Commune dun nouveau plan
Plan dexpropriation pour une maison de maisons non expropries, et leurs dexpropriation pour 4 maisons qui
mme faire planer la menace
dans llot A. occupants... subsistent sur llot C.
dexpropriation.

Plan voor onteigening van een huis Het onteigeningsplan gelinkt aan Voorlopige goedkeuring door
Ook zonder onteigeningsplan blijven
op het blok A. het BBP "Fonsny 1" loopt ten einde de gemeente van een nieuw
de autoriteiten dreigen met onteige-
ning. (10 jaar zijn voorbij). Een dertigtal onteigeningsplan voor vier huizen in
huizen blijven niet onteigend, met blok C.
2006 2007 bewoners
December
November

Juillet
Fvrier
Expropriation en extrme urgence
Mars et pour cause dutilit publique des
Refus des propritaires actuels
du quartier aux offres de rachat Dbats parlementaires sur les trois immeubles du quartier (mais
proposes par Bruxelles-Midi, juges pratiques dacquisition de la SA pourquoi seulement trois sur la petite
inacceptables. Bruxelles-Midi. trentaine de maisons restantes ?)

Weigering door de huidige eigenaars Parlementaire debatten over de aan- Onteigening omwille van
in de wijk van het bod dat door de NV kooppraktijken van de NV Brussel- "hoogdringendheid" en "openbaar
Brussel-Zuid wordt voorgesteld. Het Zuid. nut" van drie gebouwen in de wijk
bod wordt onaanvaardbaar geacht. (waarom alleen deze drie op een
Maart
dertigtal resterende huizen?)
Februari
Juli

Mai
Inauguration du commissariat sur la
nouvelle Place Marcel Broodthaerts. 2006 2008
Une manire doccuper un immeuble Construction de 20.000 m2 de bureaux
demeur vide pendant plusieurs sur llot A1. Cest notamment la
annes, faute de preneurs. Le loyer Juillet-dcembre
socit Securex qui les occupera
est pay par la Commune de Saint- Dmolition dimmeubles rue de Russie dmnageant son sige dEvere
Gilles. et Avenue Fonsny. Saint-Gilles.

Inhuldiging van het commissariaat op Afbraak van gebouwen in de Bouw van 20,000m2 kantoren in blok
het nieuwe Marcel Broodthaersplein. Ruslandstraat en de Fonsnylaan. A1. Het is de firma Securex die erin
Een manier om een gebouw te zal trekken. Ze verhuist van Evere
bezetten dat door een gebrek aan Juli-december
naar Sint-Gillis.
interesse al jaren leeg staat. De huur
wordt betaald door de Gemeente 2006 2008
Sint-Gillis.

Mei

La problmatique est trs complexe. La


commune essaie daider tout le monde mais ce
nest pas facile
Henri Dineur (PS), alors chevin de lurbanisme Saint-Gilles et chef de cabinet
du Ministre-Prsident Charles Picqu, dans "La Libre Belgique", 23 aot 2006.

De problematiek is zeer ingewikkeld. De gemeente


tracht iedereen te helpen, maar het is niet
gemakkelijk
Henri Dineur (PS), toenmalig schepen van stedenbouw van Sint-Gillis en kabinetschef
van Minister-Prsident in "La Libre Belgique, 23 augustus 2006.

Avenue Fonsny / Fonsnylaan

Avenue Fonsny / Fonsnylaan

Affiche du comit du quartier-midi / Affiche van het Zuidwijkcomit

Dmolition rue de Russie / Afbraak in de Ruslandstraat Avenue Fonsny / Fonsnylaan Rue dAngleterre / Engelandstraat
Plan dexpropriation pour 22 maisons / Onteigeningsplan voor 22 huizen

PPAS FONSNY 1

Contrat de Quartier FONTAINAS

Le PPAS "Fonsny 1" et le contrat de quartier "Fontainas" / Het BBP "Fonsny 1" et het wijkcontract "Fontainas"
2007
Septembre Novembre
Juillet-Aot Enlvementpar la commune dune Semaine du quartier Midi, organise
Charles Picqu interpell au parlement Opration de police dans le quartier banderolle du comit de quartier, par le comit de quartier, Inter-
suite au jugement Straus. La rgion Aot reprenant liris (logo de la Rgion) Environnement, le BRAL et le
du Midi durant 4 semaines visant
introduit une procdure de rvision chasser les SDF. Retour des SDF dans le quartier... mangeant une maison et souhaitant Rassemblement bruxellois pour le
du jugement. la "bienvenue Saint-Gilles". droit lhabitat.

Politieactie in de zuidwijk. Gedurende Terugkeer van de daklozen in de


Charles Picqu interpelleert het vier weken worden daklozen op de buurt... De gemeente neemt het spandoek Week van de Zuidwijk, georganiseerd
parlement over het vonnis Straus. hielen gezeten. van het wijkcomit weg. Het spandoek door het buurtcomit, Inter-
Het Gewest start een procedure om Augustus stelt een iris (het logo van Brussel) Environnement, BRAL en de Brusselse
de uitspraak te herzien. Juli-Augustus voor die een huis opeet en u tegelijk Bond voor het Recht op Wonen.
hartelijk verwelkomt in Brussel. November
September

Octobre-Nov.
Fvrier
2007 2011 Nouveau plan dexpropriation :
Commission de concertation pour Juin enqute publique et commission de
ladoption du plan dexpropriation Nouveau Contrat de quartier
Commission de concertation relative concertation pour les 22 immeubles
dans llot C. "Fontainas", recouvrant en partie Septembre
la demande de permis denviron- des lots A et D. La construction
la zone de lancien PPAS Fonsny 2.
nement et durbanisme par les pro- PDI. Le quartier Midi y est dsign comme Nouveau plan dexpropriation : adoption dimmeubles neufs, dans le cadre
La rnovation du bti existant est
moteurs pour des bureaux, htels et le "nouveau ple de dveloppement provisoire de la Commune pour 22 du "Plan logement" de la Rgion, est
Een overlegcommissie voor de goed- nouveau favorise aux abords des
commerces sur llot C. conomique de Bruxelles destination immeubles dans les lots A et D. invoqu.
keuring van het onteigeningsplan van lots expropris.
du business international"
blok C.
Nieuw wijkcontract "Fontainas", dat
Februari Mars Overlegcommissie voor aanvraag Het PIO. De Zuidwijk wordt Nieuw onteigeningsplan: voorlopige Nieuw onteigeningsplan: openbaar
gedeeltelijk overlapt met de zone
van een milieu- en stedenbouwkun- aangeduid als "nieuwe economische goedkeuring van de gemeente voor 22 onderzoek en overlegcommissie voor
Approbation dfinitive de ce plan van het oude BBP "Fonsny 2". De
dige vergunning door de projecton- ontwikkelingspool van Brussel voor de gebouwen in de blokken A en D. de 22 gebouwen in de blokken A
dexpropriation par la Rgion. renovatie van de bestaande gebouwen
twikelaars voor de kantoren, hotels internationale handel". enD. De bouw van nieuwe woningen,
wordt opnieuw bevoordeeld langs de September
en winkels in blok C. in het kader van het plan voor de
onteigende blokken.
huisvesting van het Gewest, wordt
Definitieve goedkeuring van het Juni
2007 2011 ingeroepen.
onteigeningsplan door het Gewest. Mars-Mai
Avant dentriner un nouveau plan Oktober-Nov.
Maart
dexpropriation pour 4 maisons de
llot C, la Rgion exproprie lunique
maison du prcdent plan de 2006.
La procdure donne lieu un
jugement (dit "jugement Straus")
particulirement svre pour les
pratiques de la Rgion, qui sy voit Dcembre
notamment condamne pour sa Juillet
"stratgie de pourrissement" et pour Troc de terrains entre la Rgion et la Rachat ou expropriation des dernires
"atteinte aux droits de lhomme". SA Espace Midi sur llot D. maisons de llot C.

Vooraleer een nieuw onteigeningsplan Afkoop of onteigening van de laatste


Ruil van de terreinen tussen het
goed te keuren voor vier huizen van huizen in blok C.
blok C, onteigent het Gewest het enige Gewest en de NV Brussel-Zuid in
huis van het vorige plan van 2006. blokD. December
De procedure eindigde in een arrest
Juli Dcembre
("arrest Straus") dat de praktijken van
het Brussels Gewest buitengewoon Le premier futur occupant (12.000 m2)
streng afkeurde. Ze werd veroordeeld des bureaux construire sur llot C est
wegens een "verloederingsstrategie" rendu public. Il sagit de Smals une
en "de schending van de rechten van ASBL parastatale centre sur la scurit
de mens". Novembre
sociale. O sont les multinationales
La SDRB prsente son projet de que le Midi tait sens attirer?
La Rgion annonce que les dernires Maart-Mei "logement cologique" construire
parcelles dont laffectation est prvue sur le dernier terrain vague de llot De eerste toekomstige gebruiker
en logement, seront ddies des Mars B: 30 "logements passifs" seront (12.000 m2) van de te bouwen kanto-
projets du "Plan logement". Histoire Mars-Avril btis rue de Sude. ren op blok C wordt publiek gemaakt.
sans doute de ne pas devoir utiliser, Dmolition dimmeubles dans llot C, Het betreft Smals een parastatale
comme initialement prvu, les ct des dernires maisons encore Trois incendies dans le primtre. Un vzw gericht op de gezondheidszorg-
charges durbanisme de Saint-Gilles. exproprier et toujours occupes. incendie dans un immeuble expropri sector. Waar blijven de multinationals
De GOMB presenteert het project
par la Rgion provoque deux morts. die de Zuidwijk zou aantrekken?
"ecologische huisvesting", te bouwen
op het braakterrein van blok B: in
Het Gewest kondigt aan dat de laatste Afbraak van gebouwen in blok C, de Zwedenstraat zullen 30 "passieve Le groupe Atenor, en partenariat avec
percelen met een woonbestemming naast de laatste huizen die nog Drie branden in de perimeter. Bij een huizen" worden gebouwd. Espace Midi et BPI lancent la construction
zullen toegekend worden aan projecten moeten onteigend worden en die nog brand in een onteigend gebouw van
sur llot C (o quatre maisons sont
van het "Plan voor de Huisvesting". altijd bewoond zijn. het Gewest vallen twee slachtoffers.
encore habites et en attente dune
Zonder twijfel een initiatief om Maart-April Nouvelles dmolitions dans llot C. expropriation) du projet "South City":
niet, zoals initieel voorzien, de Maart
32.000 m2 de bureaux et un htel de
stedenbouwkundige lasten van Sint- 142 chambres, prvus pour fin 2009.
Gillis te moeten gebruiken. Nieuwe afbraken in de blok C
De Atenorgroep, in deelgenootschap
met Espace Midi en BPI starten de
November bouwwerken voor "South City" in
blokC. Vier huizen zijn nog bewoond
en wachten op onteigening. Het
project omvat 32.000 m2 kantoren en
een hotel met 142 kamers. Einde van
de werken voorzien einde 2009.

December

Lincendie de la rue de Sude / Brand in de Zwedenstraat

Calicot du comit de quartier-midi / Spandoek van het Zuidwijkcomit

Llot C / Blok C

Affiche du comit du quartier-midi / Affiche van het Zuidwijkcomit

Vue arienne lot D / Luchtfoto van blok D Llot C / Blok C Avenue fonsny / Fonsnylaan
Plan de dveloppement international / Plan voor Internationale ontwikkeling
2008
Janvier
Avril Mai Dcembre
Le snateur Alain Destexhe (MR)
tente un coup mdiatique en publiant Le comit de quartier organise une Inter-Environnement Bruxelles remet La Ligue des droits de lhomme octroie
un rapport accablant sur la gestion campagne daffichage en marge du sa "Palme" au comit du quartier son "Prix Rgine Orfinger-Karlin" au
du quartier Midi. "Parcours dartistes" de Saint-Gilles. Midi. comit du quartier Midi.

De senator Alain Destexhe (MR) pakt Het buurtcomit organiseert een Inter-Environnement Bruxelles rijkt De Liga van de rechten van de mens
in de media uit met de publicatie affichecampagne tijdens de "Parcours zijn jaarlijkse "palm" uit aan het kent zijn prijs "Rgine Orfinger-
van een bezwarend rapport over het dartistes" in Sint-Gillis. Zuidwijkcomit Karlin" toe aan het Zuidwijkcomit.
beheer in de zuidwijk. Mei
April December
Januari
Juillet
"Suite une concertation avec
lARAU" (Atelier de recherche et
daction urbaines), Charles Picqu
Fvrier annonce que les maisons de llot A
Janvier seront rnoves, lexception de la
Tous les membres de la Commission
rue de Norvge dont la dmolition est Septembre Octobre
"Protocole de coopration" (entre la de concertation, la plupart
maintenue. Aprs avoir dit pendant
Rgion, les communes de Saint-Gilles fonctionnaires de la Rgion, se sont 20 ans que la dmolition de ces M. Picqu revient sur ses paroles et Nouvelle dclaration de politique
et Anderlecht, la SNCB et sa filiale abstenus sur le projet de nouveau maisons simposait, voil qui a de annonce que, finalement, tous les gnrale du gouvernement rgional.
Eurostation) prvoyant un nouveau plan dexpropriation. Celui-ci est quoi surprendre! Les propritaires qui propritaires habitants de llot A Le Midi a disparu des "zones
ramnagement de la gare du Midi malgr tout adopt par la Commune souhaitent rester dans leur maison le seront expropris avant que lon ne prioritaires" du Plan de dveloppement
et de ses abords. de Saint-Gilles et entre en vigueur en pourront, ajoute-t-il. rnove leurs maisons. international (PDI).
fvrier.

"Samenwerkingsprotocol" (tussen "Na een overleg met het ARAU" (een Picqu komt terug op zijn woorden Nieuwe Verklaring over het algemene
het Gewest, de gemeenten Sint-Gillis Alle leden van de overlegcommissie, stedenbouwkundig onderzoeks- en en deelt mee dat uiteindelijk alle
actiecentrum) kondigt Charles Picqu beleid van de gewestelijke regering.
en Anderlecht, de NMBS en haar filiaal het merendeel ambtenaren van eigenaars van blok A onteigend
aan dat de huizen van blok A worden De Zuidwijk is verdwenen van de lijst
Eurostation) voorziet een nieuwe het Gewest, onthouden zich bij zullen worden, voordat hun huizen
gerenoveerd, met uitzondering met "prioritaire zones" in het Plan
verbouwing van het Zuidstation en de stemming over het nieuwe gerenoveerd worden.
van de Noorwegenstraat waar de voor Internationale Ontwikkeling
omgeving. onteigeningsplan van de gemeente
afbraak wordt gehandhaafd. Een September (PIO).
Sint-Gillis dat in februari in werking
Januari treedt. verassende wending na 20 jaar lang Oktober
te hebben verkondigd dat afbraak
Februari onontkoombaar is! De eigenaars die
dat willen, kunnen in hun huizen
blijven, voegt hij eraan toe.

Mai Juli
Mars
Onze propritaires, encore non
Un nouveau jugement rendu dans le expropris, annoncent avoir introduit
cadre dune expropriation condamne une procdure en dommages et
svrement la Rgion pour ses pra- intrts contre la Rgion et la
tiques. Commune de Saint-Gilles.

Een nieuw vonnis in het kader van Elf eigenaars, nog steeds niet
een onteigening houdt een strenge onteigend, kondigen aan een
veroordeling van de door het Gewest procedure te hebben gestart om
toegepaste praktijken in. schadevergoeding te eisen van het
Gewest en de Gemeente Sint-Gillis.
Maart
Mei

Aot
Les promoteurs CFE, Atenor Group
Mars et Breevast concluent un accord pour
Dmolition des dernires maisons de mener en commun le projet ddifier
llot C, rue de Mrode. une nouvelle tour dans le quartier
Midi, du ct de la place Bara.

Afbraak van de laatste huizen van De promotoren CFE, Atenorgroep en


blok C aan de Mrodestraat. Breevast sluiten een akkoord om een
nieuwe toren te bouwen aan de kant
Maart van het Baraplein.
Augustus

Chantier lot C / Bouwterrein blok C Terrain vague lot D / Braakgrond blok D

Rue dAngleterre / Engelandstraat


Dmolition rue de Mrode / Afbraak Mrodestraat
Les choses bougent et les choses avancent. Tout
a est en train de bouger. a bouge au quartier
Midi

Patrick Debouverie, Echevin du quartier Midi, phrase rpte comme un leitmotiv depuis 2005.

Er komt schot in de zaak. Alles gaat vooruit. Er


beweegt wat in de Zuidwijk
Patrick Debouverie, Schepen voor de Zuidwijk, sinds 2005 steeds terugkerende leidmotief zinnen.

2009

Juin

Cinquimes lections rgionales


Bruxelles. Charles Picqu nouveau
tte de liste du Parti socialiste.

Vijfde regionale verkiezingen in


Brussel. Charles Picqu staat opnieuw
bovenaan de lijst van de PS.

Juni

Janvier
Suite des expropriations dans les lots
A et D.

Voortgang van de onteigening in de


blokken A en D.
Januari

Juin
Dbut prvu du chantier de dmolition
de la rue de Norvge.

Voorziene aanvang van de afbraakwe-


rken in de Noorwegenstraat.
Juni

Bureaux et lofts, lot D / Kantoren en lofts, blok D Bureaux, htels et commerces, lot C / Kantoren, hotels en winkels, blok C Bureaux, lot B / Kantoren, lot B Bureaux, lot A / Kantoren, lot A