Vous êtes sur la page 1sur 14

SI]LIT

NO. KADPENGENALAN

ANGKA GILIRAN

v{4ryb% LBMBAGAPEPERTKSAANMALAYSTA
.Y IT KEMENTERIANPELAJARANMALAYSIA
.%l&gstl,

SIJIL PELAJARAN MALAYSIA 2OO8 457112


PENGETAHUAN SAINS SUKAN
Kertas 2
Nov./Dis.
1
2; jam Dua jam tiga puluh minit

JANGAN BUKA KERTAS SOALAN INI SEHINGGA DIBERITAHU

1. Tulis nombor kad pengenalan dan


Untuk KegunaanPemerilesa
angka giliran anda pada petak
yang disediakan. Kod Pemeriksa:
Markah
2. Calon dikehendaki membaca maklumat Bahagian Soalan Markah
di halaman belakang kertas soalan ini. Penuh Diperoleh
I 3
2 5
3 J

4 4
A 5 )
a
6 J

7 4.
8 5
9 4
10 4
11 10
12 10
B
l3 10
l4 10
Jumlah

Kertas soalan ini mengandungi 15 halaman bercetak dan t halaman tidak bercetak
[Lihat sebelah
457112 @ 2008Hak cipta KerajaanMalaysia SIJLIT

iltililililili
Untuk SULIT
Kegunaan 457u2
Pemerilcsa
Bahagian A
[40 markahl
lawabsemuasoalandalam bahagianini.

RajahI menunjukkankerangkacartaJawatankuasa
Pengelolasuatukejohanan.

PENGERUSI

AIILI JAWATANKUASA KECIL

Rajah1
l.
(a) Berdasarkan
Rajah 1 :

(i) Namakansatu ahlijawatankuasa


induk di P.

lI markahl
(ii) Namakansatu ahli jawatankuasakecil di e.

ll markahl
(b) Terangkansatu tugasbagi ahli jawatankuasayangdinyatakandi l(aXi).

lI markahl

Jumlah
A1

457112 @ 2008Hak cipta KerajaanMalaysia


ST]LIT
ST]LIT 3 457112 Untuk
Kegunaan
Pemeriksa
2 Rajah2.1 danRajah2.2menunjukkanduaaksidalamsukan.

Rajah2.1 Rajah 2.2

(a) (i) N yatakandua jenis keagresifan


padaRajah2.1.

12 markahl

(ii) Nyatakansatu jenis keagresifanpadaRajah2.2.

II markahT
(b) Jelaskandua sebabmengapakeagresifanpadaRajah2.2 dibenarkan.

2
12markahl

Jumlah
A2
[Lihat sebelah
457112 @ 2008Hak cipta KerajaanMalaysia St]LIT
l.z

Untuk SULIT
Kegunaan
4 457u2
Pemeriksa
3 Rajah 3.1 dan Rajah 3.2 menunjukkandua jenis respirasi yang berlakupada
seorangatlet.

Seltisu Alveohs

Rajah3.1 Rajah3.2
(a) Nyatakanjenis respirasipadaRajah3.1 danRajah3.2.

(i) Rajah3.1

(ii) Rajah3.2
[2 markah]
(b) Terangkanprosesyangberlakudi respirasipadaRajah3.1.

ll markahl

Jumlah
A3

4571t2@ 2008 Hak Cipta KerajaanMalaysia ST]LIT


v
ST]LIT 5 457u2 Untuk
Kegunaan
Pemeriksa
4 Rajah 4 menunjukkanseorangatlet membuataksi melontar sofbol.

Rajah4

(a) Namakan sendi X.

' t1 markahT
sendiyangterlibatdalamaksipadaRajah4.
jenispergerakan
(b) Nyatakan

ll markahl

(c) Beri dua contohaksi sukanyangmelibatkanjenis pergerakansendiyang sama


sepertiX.

1 ..............

2 ..............
[2 markahl

Jumlah
L4
[Lihat sebelah
457112 @ 2008Hak cipta KerajaanMalaysia ST]LIT
i"*Untuk
Kegunaan
sul,rT 6 457u2
w,
Pemeriksa
5 Rajah5 menunjukkanfungsi sistemsaraf.

Reseptorsensori

Otak dan saraf tunjang

Rajah5

(a) Apakahtugasreseptorsensori?

ll mtkahl
(b) Apakah tugas X selepasmenerimainput sensorisebelummaklumat
dihantar
ke efektor?

[l nokahl
(c) Beri dua contohsituasipermainanyangmelibatkanprosespadaRajah
5.
1

2
[2 markahl
(d) Nyatakansatu perbezaanantarainputsensoridenganourputmotor.

I markahl
Jumlah
A5
tt
II
rl 457112 @ 2008Hak cipra KerajaanMalaysia
SULIT
.t/
4s7u2 Untuk
Kegunaan
Pemeriksa
6 Rajah 6 menunjukkansatu aktiviti latihan.

Rajah6

(a) Namakankaedahlatihanitu.

11 markahl
(b) Beri dua contohaktiviti lain yangmenggunakan
kaedahlatihansepertiditunjukkan
padaRajah6.

1 ..............

2 .............
12 markah!

Jumlah
A6

457112 @ 2008Hak cipta KerajaanMalaysia


[Lihat sebelah
ST]LIT tl
v
Untuk SUTIT '451112
Kegunaan
Pemertksa
7 Rajah 7 menunjukkangraf kadardenyutannadi seorangatlet yangdiambil,semasa
satufasalatihan.
Kadardenyutannadi/minit
1 80
160
140
t20
100
80
60
40
20
0
Sesi2 Fasaiffim

Rajah7

(a) Namakansesi1 dalamfasalatihanitu.

Il markahl
(b) Beri satu kesanfisiologi akibatdaripadaaktiviti padasesi1.

Il nmkahl
(c) Beri dua contohaktiviti bagi sesi I padaRajah7.

2
12 markahl

Jumlah

n
A7

4571i2 @ 2008Hak cipta KerajaanMataysia SUTIT


J
sulrT 9 457u2 Untuk
Kegunaan
Perneriksa
8 Rajah 8 menunjukkancadangankuantiti minuman yang perlu diambil oleh
seorangatlet.

Sebelumlatihan Semasalatihan Selepaslatihan

16auns

8 auns
4 auns

Minum Minum Minum 16 auns


sekurang-kurangnya 4 hingga8 auns
8 auns

Rajah 8

(a) Mengapakah pengambilan minuman paling banyak selepaslatihan?

lI markahj
(b) Nyatakandua contohacarasukanyangmenyebabkan
atletterdedahkepadarisiko
kehilanganair yangberlebihan.

1 ..............

2 ..............
[2 narkahl
(c) Seorangatletdidapatirebah,peluhtidak berhenti,pucat,peningdanloya serta
mempunyaikadardenyutannadiyangtinggi.
Apakahmasalahyangdihadapioleh atlet tersebut?

ll markahl

@ Apakahtindakanyangpatutdiambiluntukmenangani
masalahdi 8(c)?

lI markahl
Jumlah
A8
[Lihat sebelah
457112 @ 2008 Hak Cipta Kerajaan Malaysia ST]LIT
Untuk 10 4s7l12
Kegunaan
Pemerilesa
9 Rajah9 menunjukkanaksi larianberganti-gantidi selekohbalapan.

Rajah9

(a) Namakandayaluaranyang terbentukdi R apabiladuapermukaanbersentuhan.

U markahj

(b) Nyatakanteknik hayunantangankananuntuk mengimbangidayaP dan Q.

ll markahl

(c) Beri dua contohsukanlain yangmenggunakantindakandayasepertiatlet pada


Rajah9.

1 ..............

2 ..............
12 markahl

Jumlah
A9

457112 @ 2008Hak cipta KerajaanMataysia ST]LIT


Y
ST]LIT 11 457u2 Untuk
Kegunaan
Pemeriksa
10 Rajah 10.1dan Rajah 10.2masing-masingmenunjukkandua atlet, X dan Y, dalam
aksi permainanbola tampar.

AtletX AtletY
Rajah10.1 Rajah10.2

(a) Dengan menggunakananak panah, tunjukkan pusat graviti pada atlet Y


oi nijatr 10.2.- IL markahl

(b) Berpandukanprinsip di Rajah 10.1,nyatakansatu contohaksi sukanlain yang


menggunakanprinsip yangsama.

11 markahT

(c) Nyatakandua perbezaanprinsip kestabilanantaraatlet X denganatlet Y.

Prinsip Kestabilan Atlet X Atlet Y

1.

2.

12markahl

Jumlah
A10
[Lihat sebelah
457112 @ 2008Hak cipta KerajaanMalaysia SI]LIT
b
ST]LIT 13 4571t2

Bahagian B
120markahl
Jawab mana-manadua soalan daripada bahagian ini.

11 (a) Nyatakanempatkepentingan
peraturandanundang-undang
dalamkontekssukan.
14 markahl

(b) Terangkantiga perkarayangterdapatdalamPeraturanAm pertandinganMSSM.


16markahl

L2 (a) Jelaskankeluaranjantung
dari segi:

(i) Isipadustrok 13markahl


(ii) Kadardenyutan 14markahl

(b) Keluaranjantung atlet elit yang mempunyaikadar denyutanrehat sebanyak


62 denyutanseminitialah5 (,lminit.
Hitung isipadu stroknya.
[Keluaranjantung = Kadar denyutanjantung x Isipadu strok]
13 markahl

13 (a) Maklumatberikutmenerangkan
aktiviti seorangatlet.

Seorangpelari acara1500mmenamatkan
lariandengancatatanmasa3'58minit.

Berdasarkanmaklumat di atas,jelaskan penggunaansistem tenagayang berlaku


kepadaatlettersebut. [3 markah]

(b) Latihan Fartlek dan latihan Jeda Jarak Jauh adalah dua kaedah latihan fizikal.
Rancangkansatu kaedahlatihan frzikaluntuk atlet di 13(a) denganmenggunakan
mana-manasatu daripadakaedahtersebut. l7 markahl

[Lihat sebelah
457112 @ 2008Hak cipta KerajaanMalaysia ST]LIT
\t

SUf-,ff 14 .4571 12

14 Rajah 14 menunjukkan seoiang atlet.rmelakukanpukulan smesy dala m


permainanbadminton.

*
lrr
l tl
ill

Rajah14

(a) Nyatakan kedudukanftrlkr.um,dayadanbebanpadabulatandi Rajah 14.


13markahl
(b) Beri satu aktiviti sukan lain yangmelibatkansistemtuasyang,TT:;:#;;
di Rajah14.

(c) Terangkanprosesmelakukanpergerakansmesydalammerealisasikanpergerakan
a najaq t4. t6 markahl

KERTAS SOALANTAMAT

:451{12 @2008Hak cipta KerajaanMalaysia SI]LIT


SULIT

MAKLUMAT UNTUK CALON

1. Kertas soalan ini mengandungi dua bahagian: Bahagian A dan Bahagian B.


2. Jawab semua soalan dalam Bahagian A dan rnana-mona dua soalan daripada
Bahagian B.
3. Tulis jawapan anda bagi Bahagian A pada ruang yang disediakan dslam kertas
soalan ini.
4. Tulis jawapan anda bagi Bahagian B dalam helaian tambahan yang dibekalkan
oleh pengawas peperiksaan. Anda boleh menggunakan gambar rajah, jadual dan
cara lain yang sesuai untuk menjelaskan jawapan anda.
5. Rajah yang nengiringi soalan tidak dilukis mengikut skala kecuali
diny at akan sebal ikny a.
6. Anda dibenarkan menggunakan kalkulator saintifik yang tidak boleh diprogram.
7. Ceraikan Bahagian B daripada kertas soalan ini. Ikat helaian tambahan
bersama-sama kertas soalan ini dan serahkan kepadapengawas peperiksaan pada
akhir peperilcsaan.

457112 @ 2008Hak cipta KerajaanMalaysia SULIT