Vous êtes sur la page 1sur 3

23.02.2016 AnkaraSuriye'deoyunanasldnecek?

AlMonitor:thePulseoftheMiddleEast

AnkaraSuriye'deoyunanasldnecek?
Author:MetinGurcanPostedubat22,2016

Son15gndeSuriyeninkuzeyindetemposuyksekgelimeleryaanyor.BiryandanHalepkuzeyine
gemeyibaaranEsadgleriRushavadesteiyleHalepleTrkiyearasndakikritikyollarkontrol
altnaalmayaalyor.DieryandanAnkarannPKKileorganikbaolduugerekesiyleterr
rgtilanettiiYPGgleriHalepinkuzeybatsndakiKrtyounlukluAfrinkantonunu,
muhaliflerdenelegeirdikleriyerlerledouyadorugeniletiyor.

Suriyeninkuzeyindeyksektempodaakanbuhareketlilikteikiilkbirdenyaand.Birincisi,YPGnin
douyadoruilerlerkenilkkezRusuaklarnnyaknhavadesteinialmas.YPGTrkiyeBabakan
AhmetDavutolununnetbirdilledmesineizinvermeyeceizdediiAzez'ingneyindekiTel
Rfat'elegeirirken,ilkkezRusyadanyaknhavadesteiald.Buaynzamandauanlamageliyor:
DemekkisahadaYPGylebirlikteilerihavakontrolrolarakhareketedenRusaskerlerivar.
TrkiyeHaleparasndakikritikMareyideelegeirenYPGgleri(veyaSuriyeDemokratik
Gleri)douyadoruilerlemeyedevamediyor.lgintir:Haziran2015deTelAbyadABDnin
yaknhavadesteindeDdenalanYPG,imdideRusyannyaknhavadesteiyleveAnkaranndi
gcrtlararasndaAfrinidouyadorugeniletiyor.

Mare'ninelegeirilmesiyleYPGnclndekiDemokratikSuriyeGleriCerablusMnbiBab
hattn,yaniDinRakkayadoruolancephehattnhemdoudanhemdebatdankontrolederhale
geldi.ByleoluncadaYPGnindoudakiunsurlarnnABDhavadesteiyle,batdakiunsurlarnnise
Rushavadesteiylekorunduuilginbirtabloolutu.imdiYPGkritikbirkararneiinde:YPG
gleribundansonraSuriyedesahadaABDylemi,yoksaRusyaylamdevamedecek?Busoruiki
adankritik.

BunlardanilkiDlemcadeleasndan.ayetYPGRusyaylaibirliineynelirseAfrin
Kantonunudouyadorutararak,KobaneveCezirekantonlarylabirletirebilir.Buihtimal,
TrkiyeninSuriyeningerikalanyla(zellikleSnniSuriye)arasndabirKrtkoridoruengeli
anlamnageliyor.Bu,TrkiyeveSuudiArabistannbanektii,KatarveBahreynindefaal
olduuSnniBlokiinbirfelaketsenaryosu.

kincibirseenekolarakiseYPGABDnindeynlendirmeleriyle,batdouhattndagenilemek
yerine,dorudanynngneydouyayaniDinSuriyedekimerkeziRakkayaevirebilir.Ancak
buharekettarziinYPGnclndekiSuriyeDemokratikGlerininarkalarnsalamaalmalar
art.TamdabununiinkuzeySuriyedezellikleHalepvecivarndaSnnimuhaliflerinmarjinalize
edilmesiveEsadgleriyle(yaniRusya)biranlamasalanmasgerekiyor.SanrmuandaABDnin
yapmayaalttamdabu.

BirdetabikiYPGninsahadaaynandahemABDhemdeRusyaylaibirliiniaynandanekadar
srdrebileceikritik.

AslndaAnkarannbeklediieydebukrlma.AnkaraYPGninkararnRusyadanyana
kullandndnyor.BunedenleYPGyiRusyannSuriyedekibirtaeronuolarakgryorve
ABDninbudurumugrmekistememesindendeikayeti.

AyrcaAnkaraYPGninhemABDhemdeRusyayaynandakullanabilmesinitaktikselvegeicibir
hamleolarakgryor.AnkarayagresrdrlebilirolmayanbugeicidurumbittiindeYPGden
hesapsorulabilir.

Ankara'nnSuriye'yednmeplanlarnagelince,TrkiyeRusuann24Kasmdadrlmesinden

http://www.almonitor.com/pulse/tr/contents/articles/originals/2016/02/turkeysyrianewthreatsopportunitiestoankara.html# 1/3
23.02.2016 AnkaraSuriye'deoyunanasldnecek?AlMonitor:thePulseoftheMiddleEast

sonraRusyannsahadakihamleleriyleoyundkaldSuriyeyeikiekildednebileceini
dnyor.

BunlardanilkiAnkarannliderliindeoyunasokulmasplanlananSnniantiDhavagc.Ankara
eerABDyiiknaedebilirse,SuudiArabistanveKatarndadestekvereceiSnniHavaGcn
Suriyeiindekullanmakistiyor.uandaaltadetSuudiArabistanF15i19ubatakadar
TrkiyeninsavapilotuyetitirmealanolanKonyadaTrkpilotlarileortakaskerieitimde.Bu
eitimlerdemterekhavaharekatveyerhavakoordinasyonukonularnayerveriliyor.ubatay
sonunda20SuudiArabistanF15ininncirlikegelmesibekleniyor.YineKataruaklarnnuanda
ncirlikteolduuancakhenzSuriyehavasahasndaoperatifbirgrevekmadklardagelen
bilgilerarasnda.

Peki,Trkiye,SuudiArabistanveKatarnoluturmayaaltSnniHavaGcSuriye'deortak
biroperasyonicraedebilirmi?BusorununcevabnABDverecek.AmaSnniHavaGcnnde
ABDRusyastratejikgrmelerindeABDnineliniglendirecekbirBPlanolduunu
vurgulamaktayararvar.

AyrcabuhavagcABDiinDeRakkaveDeyrizordayaplacakaltnvuruiinart.Burada
SuudiArabistannblgede20lkeninkatldKuzeyGrlemesiadlhavatatbikatyaptdanot
edilmeli.

AnkaraveRiyadSuriyeninkuzeyindekigelimelerdenrahatszvesabrszlklaABDninkendilerine
SuriyekaplarnapDeyaplacakaltnvuruiinHadiieriyedemesinibekliyor.

AnkarannSuriyedekigelimelerietkilemekiinkullanddierbiraraiseKilisblgesindesnr
hattnakonulandrdFrtnaObsleri.Buobsler,rahatlklasnra1520kilometremesafedeolan
AzezveMareblgesinietkialtnaalabiliyor.AnkarabuobsleriKobani,TelAbyad,Kamlbata
olmakzerePYDkontrolndekibtnsnrhattboyuncayerletirmeyidnyor.Busayede
Ankarasnrhattboyunca,Suriyenin40kilometreierisinekadaretkiedebileceibirateduvar
rmeyiplanlyor.

AncakBMGvenlikKonseyininSuriyetopraklarnaynelikatlarasonvermesiiinTrkiyeye
yaptarbuplanbozacakgibigrnyor.BMGKbukonudahenzbirkararalmdeilancak,
Ankaraatlaradevamederse,nmzdekignlerdetartmalbirhalalacansylemekmmkn.

AnkarannSuriyedeoyunadnmekiindeerlendirdiibirdiernoktadaSuudiArabistannbir
konudakisrar.GeenhaftaikiSuudiArabistanlakademisyenleyaptmsohbetteHalepinRusya
ilemcadeledeyeniAfganistanhalinegeldiineynelikvurgulardikkatimiekti.Bu
akademisyenleregretamdabunedenleaynenzamanndaAfganistandakimcahitlereyapldgibi
HaleptekimuhalifleredeivedilikleMANPADsolarakadlandrlanportatifveksamenzillikara
havafzesistemleriulatrlmal.AncakbusayedeHalepzerindekiRusveEsadhavabasks
krlabilirveHalepdmektenkurtarlabilirdiyenakademisyenleregrebukonudanceTrkiye,
sonraABDhemeniknaedilmeli.

YaknzamandaSuriyeninkuzeyindefzeatiledenRussavauaveyahelikopterhaberleri
okursak,TrkiyeveABDbukonudaiknaedilmidemektir.

SuriyedekigelimelerbadndrenbirhzdaseyrederkenneyazkkiAnkarannstratejik
entelektelaklyahephazrlkszyakalanyoryadareaktifbirtutumlagelimelerearkadanyetimeye
alyor.Ankaravehkmeteyaknmedyabuhazrlkszlkreselglerinoyunlarve
Trkiyedekiibirlikilerininbuoyunlaraaletolmasolarakyorumluyor.

Dolaysyla,konuSuriyeoluncaTrkiyedegnnsonundaeldeikigrupkalyor:Millilerve
karlarndakihainler.PekiniinTrkiyeSuriyesahasndakigelimelerisalklekilde

http://www.almonitor.com/pulse/tr/contents/articles/originals/2016/02/turkeysyrianewthreatsopportunitiestoankara.html# 2/3
23.02.2016 AnkaraSuriye'deoyunanasldnecek?AlMonitor:thePulseoftheMiddleEast

deerlendiremiyor?Bununtemeldeyapsalnedenivar.

BunlardanilkiuanbirbirindenbamszdnmesigerekenSuriyedpolitikastabakasileisiyaset
tabakalarnnbirbirlerineyapmasveSuriyeninbirisiyasitketimmalzemesihalinegelmesi.
TrkiyedekikararalclarSuriyeileilgilikonularyatoplualtrenlerindeyadaisiyasetedair
toplantveetkinliklerdedorudanhalkaanlatmaytercihediyorlar.Bunedenle,birbakanlk
referandumunaveyagenelseimedorugittiigzlenenTrkiyedesemenzihnindeSuriyeyedair
algsalbirzaferinaetmezorunluluusahadakigerekliktendahanemlihalegeliyor.

AnkarannSuriyedesahadakigerekliitamolarakdeerlendiripgerekliesneklii
gsterememesinindierbirnedenideAnkaradadevletbrokrasisiiindekiortadzeykarar
vericilerinveentelektel/akademikevrelerinkararalclarasahadakigerekliideildeduymak
istediklerieylerisylemeleri.Bylelikle,AnkarannSuriyekonusundakialglarAlis
HarikalarDiyarndamodundavemasalmsbirhavadaekilleniyor.

AnkarannSuriyekonusundakigelimeleregerekliesnekliigsterememesininsonnedeniiseSnni
reflekslernedeniyleEsadrejiminivePKKgdmndekiPYDyivarolusalbirertehditolarak
grmesi.AnkarabuyzdenbirtrlstratejikkltrnngenetikkodlarnakaznanEsadfobive
Rojavafobidenkurtulamyor.HelesondnemdeSuudiArabistanileartanibirliiveortakSuriye
tasarmabalarAnkarannSnnireflekslerinidahadaglendireceebenziyor.

ReadMore:http://www.almonitor.com/pulse/originals/2016/02/turkeysyrianewthreats
opportunitiestoankara.html

2016AlMonitor.Allrightsreserved.

http://www.almonitor.com/pulse/tr/contents/articles/originals/2016/02/turkeysyrianewthreatsopportunitiestoankara.html# 3/3