Vous êtes sur la page 1sur 15

1. czym si rni przedmiotowe p. adm.

od podmiotowego,

W teorii wyrniamy adm. w ujciu

a) podmiotowym- s to organy adm. oraz inne podmioty wykonujce okrelone funkcje z zakresu
adm. publicznej, np. terenowe organy adm. rzdowej, organy samorzdu terytorialnego,

b) przedmiotowym- jest to taka dziaalno pastwa, ktrej przedmiotem s sprawy administracji, a


wic zadania i kompetencje z zakresu wadzy wykonawczej + zachowania podmiotw
administrowanych. Przedmiotem stosunkw administracyjnoprawnych bywaj te rzeczy

c) formalnym- jest to caa dziaalno wykonywana przez podmioty adm. bez wzgldu na jej charakter.

Rozrnienie midzy administracj w ujciu podmiotowym a przedmiotowym polega na przydzieleniu


okrelonych dziaa pastwa okrelonym organom pastwowym (zasada podziau wadzy). Zadania
administracyjne wykonuj take organy ustawodawcze oraz wymiaru sprawiedliwoci (oprcz org.
adm.), ktre s uprawnione do stanowienia prawa.

-przedmiotowa- eksponuje si cechy dziaa , okrelanych mianem AP


-podmiotowa stworzona na gruncie nauki francuskiej , skupiano si na okrelaniu cech podmiotw
(mniejsza co one robi). Wedug tej definicji administracja publiczna to zesp organw (nie liczy si
co te podmioty robi, a nie jakie dziaania podejmuj.
Ustawodawstwo w Polsce posuguje si pojcie AP oraz pochodnymi tego pojcia zarwno w
znaczeniu podmiotowym i przedmiotowym.

2. elementy akcesoryjne (dodatkowe) aktu

Obok elementw, ktre musi zawiera kady akt:


wskazanie organu
wskazanie adresata
rozstrzygnicie
podpis
przepisy przewiduj czasem elementy akcesoryjne, ktre mog towarzyszy aktowi gwnemu.
Wyrniamy cztery takie elementy, ale umieszcza si je wycznie, gdy ustawa tak stanowi.

Elementy akcesoryjne aktu administracyjnego elementy dodatkowe aktu administracyjnego, ktre


mog wystpi tylko wwczas gdy przewiduj to przepisy stanowice podstaw wydania konkretnego
aktu:

1) termin zdarzenie przysze i pewne, ktre ma wpyw na moc obowizujc aktu


administracyjnego
pocztkowy - od jego nadejcia akt zaczyna wywoywa okrelone w nim skutki prawne
kocowy od jego nadejcia akt przestaje wywoywa skutki prawne
Termin pocztkowy/kocowy moe by okrelony jako konkretna data albo jako wynik upywu
okrelonego okresu.

Z chwil upywu terminu kocowego brak jest podstaw do wydania jakiejkolwiek decyzji
stwierdzajacej ten fakt albo w inny sposb wpywajcy na dalszy byt prawny decyzji zawierajcej
termin.

2) warunek zdarzeni przysze i niepewne, od ktrego ziszczenia ustawodawca uzalenia moc


obowizujc aktu administracyjnego warunek moe by zaleny od dziaania adresata aktu,
organu, osb, trzecich lub niezalenych od dziaa czowieka:
zawieszajacy ustawodawca uzalenia wowoanie przez akt administracyjny skutku prawnego
od ziszczenia si jakiegos zdarzenai przyszego i niepewnego
rozwizujacy - ustawodawca uzelenia ustanie (wyganicie) skutku prawnego wywoanego
przez akt od ziszczenia si jakiegos zdarzenia przyszego i niepewnego

3) zlecenie (zawsze zachowanie si adresata aktu) dodatkowe zobowizanie adresata aktu


administracyjnego do okrelonego dziaania/znoszenia/zaniechania, ktrego niewykonanie bd
niewaciwe wykonanie nie wpywa bezporednio (ex lege) na skuteczno aktu gwnego. Skutki
niewykonania zlecenia:
sankcja egzekucyjna
uchylenie aktem konstytutywnym aktu gwnego

4) klauzula odwoalnoci ustawowe upowanienie organu administracji publicznej do uchylenia


albo zmiany aktu gwnego na wypadek gdyby adresat takiego aktu korzysta z niego w sposb
nieprawidowy albo tez gdyby pozostawienie takiego aktu wywoao skutki uznawane przez
prawodawc za niepodane

5) rygor natychmiastowej wykonalnoci art. 108 par 1 KPA

6) klauzula wyczenia sukcesji generalnej (element nowy. ) ustawowe upowanienie organu


administracji publicznej do zastrzeenia w treci decyzji administracyjnej, i przyznane nia prawa
lub obowizki nie podlegaj sukcesji generalnej, bd podlegaj ograniczeniu. (przykad art. 494
par 1 i 2 Kodeksu spek handlowych)

3. generalny akt administracyjny

Generalne akty wewntrzne administracji publicznej. Akty prawotwrcze z kierownictwa


wewntrznego (wewntrzne rda prawa).

I. Rodzaje.

Konstytucja wymienia trzy rodzaje tych aktw :

uchway RM

zarzdzania, polecenia Prezesa RM

zarzdzenia ministrw

Oprcz tego kady organ adm. publ. moe stanowi akty prawotwrcze kierownictwa
wewntrznego.
Akty te nie wymagaj upowanienia wyranego. Zdarzaj si przypadki, kiedy przepisy
wskazuj akt normatywny jako form dziaania jednak akty wydawane na tej podstawie nie
bed miay mimo to mocy powszechnie obowizujcej.

Rnica midzy aktami prawotwrczymi kierownictwa wewntrznego a aktami


normatywnemu powszechnie obowizujcymi to zatem istnienie lub brak upowanienia
wyranego; sposb okrelenia krgu adresatw.

II. Charakterystyka.

przy pomocy aktw prawotwrczych kierownictwa wewntrznego moliwe jest


normowanie zachowa adresatw uytkowanych wewntrz okrelonego ukadu a wic
adresatw ktrzy na mocy norm o charakterze ustrojowych pozostaj w relacjach prawnych z
organem, ktry takie akty wydaje

s one w sposb oglny powizane z systemem norm prawnych powszechnie


obowizujcego, bowiem normy o charakterze kompetencyjnym, wyznaczajce relacje
nadrzdnoci i podporzdkowania, na podstawie ktrych wydawane s akty prawne
kierownictwa wewntrznego, przynale do systemu powszechnie obowizujcego prawa

Przy ich pomocy nie mona :

ustala konkretnych polece okrelonego zaatwienia sprawy przez podlege organy lub
osoby

nie mog one stanowi podstawy do wydawania aktw normatywnych o charakterze


powszechnie obowizujcym

nie mog stanowi podstawy do wydawania decyzji administracyjnych

modyfikowa unormowa wynikajcych z aktw normatywnych powszechnie


obowizujcych (nie mona np. decydowa o prawach i wolnociach)

III. Rodzaje.

A. Akty prawa dyrektywnego - zawieraj normy o charakterze generalnym, wyznaczajce


zachowanie

okrelonym kategoriom adresatw podporzdkowanych.

B. Akty typu regulaminowego - okrelaj zasady dziaania jakiej instytucji przez to porednio

wyznaczaj zachowania pewnej kategorii adresatw.

C. Akty typu statutowego - wyrnia si je tylko niekiedy, reguluj one struktury organw
4. wojewdzkie organy administracji zespolonej - administracja rzdowa/ samorzdowa/
samorzdowo - rzdowa,

5. powiatowe organy zespolone - administracja rzdowa/ samorzdowa/ samorzdowo -


rzdowa,

6. burmistrz musi mie: a) wyksztacenie wysze, b) mieszka w tym miecie ADNE NIE JEST
POPRAWNE

7. czy radny moe prowadzi dziaalno gospodarcz abc

tak, ale

Radni nie mog prowadzi dziaalno gospodarczej na wasny rachunek lub wsplnie z
innymi osobami z wykorzystaniem mienia komunalnego gminy, w ktrej radny uzyska
mandat, a take zarzdza tak dziaalnoci lub by przedstawicielem czy penomocnikiem w
takiej dziaalnoci.

Jeeli radny prowadzi dziaalno gospodarcz objt analizowanym zakazem przed


rozpoczciem wykonywania mandatu, jest obowizany do zaprzestania prowadzenia tej
dziaalnoci w cigi 3 miesicy od dnia zoenia lubowania. Nie wypenienie tego obowizku
stanowi podstaw stwierdzenia wyganicia mandatu radnego.

66. Radny nie moe by etatowym pracownikiem samorzdowym:


a) w ogle
b) chyba, e jest etatowym czonkiem zarzdu
c) chyba, e jest kierownikiem jednostki organizacyjnej gminy

Starosta prowadzi dziaalno


gospodarcz:
a)moe
b)nie moe

8. mandat radnego jaki i 3 cechy,

Mandat - zesp praw i obowizkw uzyskanych w nastpstwie wyborw.


Dwa rodzaje mandatu przedstawicielskiego: wolny i zwizany.
Mandat wolny - generalny, niezaleny, nieodwoalny.
Generalny tzn. charakter polega na tym, e radny traktowany jest jako reprezentant caej
wsplnoty samorzdowej, a nie tylko swoich wyborcw, obowizany jest kierowa si dobrem
wsplnoty samorzdowej gminy
Niezaleny: radny utrzymuje sta wi z mieszkacami oraz ich organizacjami, a w
szczeglnoci przyjmuje zgaszane przez mieszkacw gminy postulaty i przedstawia je
organom gminy do rozpatrzenia, nie jest jednak zwizany instrukcjami wyborcw
Nieodwoany: radny nie ponosi indywidualnej odpowiedzialnoci przed wyborcami w trakcie
trwania kadencji brak jest moliwoci jego indywidualnego odwoania w przypadku
niezrealizowania udz-ielnych mu instrukcji

4 lata, Przyczyny wyganicia mandatu:


odmowa zoenia lubowania,
pisemne zrzeczenie si mandatu,
utrata prawa wybieralnoci lub jego brak w dniu wyborw,
orzeczenie wyroku sdu za przestpstwo popenione umylnie w trakcie sprawowania
mandatu,
mier radnego.

9. uznanie administracyjne pyt otwarte

Uznanie administracyjne to:


A. pena swoboda dziaania organu administracji
A. swoboda bdca nastpstwem posugiwania si przez ustawodawc
terminami nieostrymi
B. swoboda wynikajca z moliwoci oceny stanu faktycznego
C. swoboda w zakresie okrelenia konsekwencji prawnych

Uznanie administracyjne uregulowanie kompetencji organu administracji w taki sposb, e organ


ten moe rozstrzygn spraw w rny sposb przy tym samym stanie faktycznym i kade
rozstrzygnicie sprawy jest legalne. ustawodawca pozostawia tym samym org. Administracji
publicznej wybr co do treci rozstrzygnicia

Uznanie administracyjne nie do konca swobodna ocena, pojcie nieostre (np. interes
spoeczny, interes publiczny)
UZANIE ADMINISTRACYJNE ma miejsce wwczas, gdy norma prawna pozostawia organom moliwo
dokonywania wyboru midzy rnymi rozstrzygniciami.

Sylogistyczny model stosowania prawa:


6.I.i.1. okrelenie stanu faktycznego
6.I.i.2. okrelenie obowizujcej normy prawnej
6.I.i.3. subsumcja
6.I.i.4. okrelenie konsekwencji obowizywania
normy prawnej
Na kadym z etapw ten, kto stosuje prawo ma pewien luz:
1 - swoboda w doborze i ocenie dowodw
2 - reguy egzegezy wyraone s przez zbir poj, z ktrych nie wszystkie maj jednoznaczn
tre
4 - uznanie adm. - ustawa pozostawia organowi alternatyw w okreleniu konsekwencji
obowizywania normy.
Z uznaniem, take gdy np. na prowadzenie jakiej dziaalnoci trzeba uzyska pozwolenie, a ustawa
nie okrela przesanek, ktre musz by spenione, aby uzyska zezwolenie. Te gdy ustawodawca
stwierdza, e organ moe.
Uznanie nie oznacza dobrowolnoci - nawet, gdy organowi pozostawia si alternatyw jest on
zwizany dyrektywami wyboru - bardzo oglny charakter.

Dyrektywy wyboru (wg prof. Magorzaty Jakowskiej Mincer)


a) kierowanie si interesem spoecznym i susznym interesem obywateli
b) kierowanie si aksjologi konstytucyjn, wynika z zasady rwnoci wobec prawa i
rwnoci w prawie
c) kierowanie si zasad proporcjonalnoci, ktra mwi, e dziaaniem legalnym org.
wadzy publicznej jest takie dziaanie, ktre gwarantuje osignicie celu stanowicego
warto wyej cenion w wietlne konstytucji ni warto jaka w nastpstwie podjcia przez
organ

Aktem uznaniowym moe by tylko akt konstytutywny.

Akt deklaratoryjny zawsze bdzie mia charakter zwizany (Akty administracyjne zwizane, to takie
akty, ktrych warunki podjcia zostay wyranie okrelone normami prawa.)
Zwizane ustawodawca nie pozostawia org. administracji publicznej, adnej alternatywy co do
treci aktu

Akty konstytutywne mog by rwnie aktami zwizanymi.

10. prawny charakter praw i obowizkw administracyjnych,

prof. Stanisaw Kasznicki : inaczej ni (co do zasady) jest to w przypadku praw i obowizkw
cywilnych, podmioty uczestniczce w stosunkach administracyjnoprawnych nie maj prawnej
moliwoci samodzielnego ksztatowania praw i obowizkw (kontrast wobec np. zasady swobody
zawierania umw). Strony nie mog decydowa o treci praw i obowizkw. T tre ksztatuje (co
do zasady) od pocztku do koca ustawodawca. NIE MA SWOBODY KSZATOWANIA TRECI PRAW
I OBOWIAZKW.

Istniej jednak dwa wyjtki:

1. Przypadki tzw. uznania administracyjnego Ustawa o gospodarce nieruchomociami podziay


nieruchomoci zatwierdzenie geodezyjnego podziau otwiera wacicielowi moliwo do
wykonywania podziaw prawnych. Przyjmuje si, e w zwizku z tym e taka decyzja o podziale
otwiera drog do podziau prawnego, to ona generuje wzrost wartoci nieruchomoci.

Ustawodawca w art.98a tej ustawy wprowadzi instytucj, ktra umoliwia gminie partycypowanie
w tym wzbogaceniu (ktrego rdem jest decyzja zatwierdzajca podzia), mowa tutaj o tzw.
opacie adiacenckiej (takie janosikowe prawo) w wysokoci nie wicej ni 30% tego
wzbogacenia. Ale burmistrz moe ale nie musi ustala takiej opaty (tylko 10% gmin bierze te
opaty, reszta ze strachu przed wyborami tego nie robi). Ustawodawca pozostawia wic nie kiedy
administracji alternatyw co do okrelenia czyjej treci praw i obowizkw tak jest przy
decyzjach administracyjnych w szczeglnoci.
2. Instytucja okrelana mianem wadzy dyskrecjonalnej administracji publicznej. Wadza
dyskrecjonalna obejmuje uznania i inne sytuacje, ni te ktre polegaj na wydawaniu decyzji czy
stanowieniu prawa. Kiedy jedzie cig aut, to dlaczego policjant zatrzymuje nas a nie auta przed
nami? Poniewa ten policjant ma do tego prawo, moe sobie wybra. Podobnie przy przekraczaniu
granicy celnik ma prawo wybra sobie kogo bdzie kontrolowa.

11. czy mona zrzec si praw i obowizkw administracyjnych

Zrzeczenie si praw publicznych jest moliwe:


a)na podstawie ustawy,
b)na podstawie owiadczenia woli

Prawa i obowizki administracyjne charakteryzuj si tym, e s ustanawiane na rzecz z gry i


cile okrelonych podmiotw i co do zasady s nierozerwalnie zwizane z tymi podmiotami i e
ustaj wraz z ustaniem tych podmiotw . Jednak charakter osobisty odnosi si tylko do podmiotw
administrowanych. Prawami i obowizkami administracyjnymi, ktre s ustanawiane na rzecz
podmiotw administrowanych nie mona dokonywa obrotu s niezbywalne, nieprzenaszalne,
nie mona nimi handlowa czy ich dziedziczy

Tak, Ale tylko praw - obowizkw zrzec si nie mona. Moliwo wyzbycia si praw poprzez
zoenie owiadczenia woli wg prawa praw administracyjnego zrzec si ich nie mona chyba, e
ustawodawca na zasadzie wyjtku takie zrzeczenie si przewidzia.

Charakter cywilny prawa cywilny o charakterze majtkowym mona si zrzec a w przypadku


praw administracyjnych nawet jeli s to prawa majtkowe zrzec si nie mona .

Jeeli ustawodawca przyznaje komu jakie prawa to naley uwaa e przemawiaj za tym wane
publiczne sprawy - jedno co mona zrobi to z tych praw nie korzysta. Dlatego urzdnik pensji nie
moe si zrzec ale nikt go nie zmusza eby j pobiera, emeryt-emerytury, pose diety ,
pracownik prawo do urlopu.

A poszkodowany i jego prawo do odszkodowania : jaki charakter ma prawo do odszkodowania?

W polskim orzecznictwie SA nie ma konsekwencji i jednolitoci wypowiedzi. Prof. Szewczyk uwaa


, e odszkodowanie jest integraln czci prawa administracyjnego chociaby dlatego, e o
odszkodowaniu rozstrzyga si w drodze administracyjnej dlatego wg profesora prawa do
odszkodowania zrzec si nie mona.

12. negatywna definicja administracji nawizuje do trjpodziau wadzy

Wg definicji negatywnej, administracj jest kada dziaalno pastwowa nie bdca


dziaalnoci ustawodawcz i sdownicz, a wic ustawodawstwo polega na
stanowieniu norm prawnych (ustawa) a adm. na ich wykonywaniu.
13. wadliwo istotn aktu mona usun poprzez,

Wady dzielimy na:


istotne (dot. treci aktu)
nieistotne (nie dot. treci aktu)
race istotna, kwalifikowana
zwyke rnica co do skutkw, jakie za sob pocigaj. Wg innego stanowiska
wadliwo raca rni si od zwykej tym, e jest to oczywiste naruszenie prawa.
Naruszenie to nie musi dotyczy treci rozstrzygni.

Usuwanie wad:
nieistotne usuwa si przez sprostowanie lub zmian aktu
istna moe zosta usunita albo przez zmian albo przez uchylenie aktu (<-
wzruszalno)
rac usuwa si poprzez uznanie aktw za niebye od samego pocztku, (wady
pocigaj za sob niewano aktu), przez stwierdzenie jego niewanoci za pomoc aktu
deklaratoryjnego. (akt niewany nie ma skutkw prawnych)

14. przepisy porzdkowe publikuje si w (sposb ogaszania aktw porzdkowych)

Art. 14. Ogaszanie przepisw porzdkowych:

1.1) W drodze obwieszczenia


1.2) W sposb zwyczajowo przyjty w danym terminie lub w rodkach masowego
przekazu
1.3) W drodze publikacji w wojewdzkim dzienniku urzdowym

(23. Rozporzdzenia porzdkowe wojewody publikuje si:


a) wojewdzkim dzienniku urzdowym
b) w sposb zwyczajowo przyjty w danym terenie
c) w rodkach masowego przekazu)

15. uchwaa rady gminy w przedmiocie ochrony rodowiska jest aktem: generalnym czy
prawa miejscowego,

16. o aktach prawa wewntrznego - czy musz by ogoszone w dzienniku urzdowym

Akty prawa wewntrznego s to uchway adresowane wycznie do jednostek podlegych


organowi wydajcemu te akty. Podstawowymi rdami aktw prawa wewntrznego s uchway
Rady Ministrw oraz zarzdzenia premiera i ministrw.

Akty generalne wewntrzne

a.1) Forma katalog otwarty


a.2) Organ uprawniony do wydawania aktw katalog otwarty
a.3) Przedmiot kwestie nieuregulowane w aktach powszechnie obowizujcych
a.4) Adresaci podmioty znajdujace si w szczeglnej wizi organizacyjnej z
podmiotem wydajacym okrelony akt
a.5) Podstawa prawna wydania wystarczajaca podstaw do wydania uchway i
zarzdzenia jest przepis prawny, ktry upowania dany organ do uregulowania
okrelonego zakresu spraw lub wyznacza zadania lub kompetencje danego organu
a.6) Kontrola pod wzgldem zgodnoci z przepisami powszechnie
obowizujcymi
a.7) Ogaszanie wymg ustawowy

Akty normatywne niezawierajce przepisw powszechnie obowizujcych:


a)wymagaj,
b)nie wymagaj
publikacji w Dzienniku Urzdowym

72.Akty prawotwrcze kierownictwa wewntrznego w ukadzie zdecentralizowanym (wymieni)


- uchway
- statuty

Nastpstwo prawne w PA jest:


a)wyjtkiem
b)regu

PYTANIA 2016

SZEWCZYK PYTANIA

1. na czym polega publiczny charakter praw/obowizkw administracyjnych

prawa s ustanowione w interesie publicznym i wzgldem podmiotw publicznych

Ulpianus : maj taki charakter poniewa jest to publiczny charakter tych praw - s to prawa
podmiotw administrowanych wobec administrujcych i odwrotnie (przez to, e w tych stosunkach
po jednej stronie zawsze stoi podmiot ktry reprezentuje interes publiczny). Kiedy mwiono rwnie,
e nawet jeli jeden podmiot ma interes prywatny a drugi interes publiczny, to ten interes publiczny
zawsze wemie gr, cho niektre kraje uwaaj e o tym ktry interes dominuje trzeba orzeka
zgodnie z zasad proporcjonalnoci (a wic moe si okaza e interes indywidualny jest na tyle wany
e musi przed nim ustpi interes publiczny).

2. czy p/o administracyjne mona/nie mona si zrzec nie?

Praw i obowizkw zrzec si nie mona (chyba, e jest to przewidziane ustawowo). Publiczne prawa
podmiotowe, ktrych nie mona si zrzec to np. prawo do odszkodowania, do emerytury. Nie ma
natomiast obowizku korzystania z tych praw.

3. element konstytutywny fundacji


Majtek
FUNDACJE - Podmioty, ktrych konstytutywnym elementem jest masa majtkowa wyodrbniona z
majtku pastwowego, w celu realizacji zada publicznych, przy wykorzystaniu wadztwa publicznego
i pod nadzorem pastwa.

1) Zakad Narodowy Imienia Ossoliskich ustawa z 1995r o fundacji Zakad Narodowy imienia
Ossoliskich (cele/nadzr)
2) Centrum Bada Opinii Spoecznej ustawa z 1997r. o fundacji CBOS (nadzr sprawuje prezes
RM)
3) Zakady Krnickie ustawa z 2001r. (nadzr sprawuje minister waciwy do spraw nauki)

KORPORACJA PRAWA PUBLICZNEGO to podmiot zorganizowany na zasadzie czonkostwa, utworzony


w drodze ustawy albo na podstawie ustawy przez inny podmiot prawa publicznego w celu wykonania
zada publicznych przy uyciu wadztwa administracyjnego i dziaajcy pod nadzorem pastwa.

ZAKAD ADMINISTRACYJNY FUNDACJI:


To podmiot administracji publicznej powoany przez fundacj w celu wiadczenia usug stanowicych
zadania publiczne, wyposaony we wadztwo i dziaajcy pod nadzorem fundacji.

4. 6 rl wojewody

Wojewoda jest:

a.7.1. przedstawicielem Rady Ministrw w wojewdztwie,

a.7.2. zwierzchnikiem zespolonej administracji rzdowej,

a.7.3. koordynatorem dziaajcych na terenie wojewdztwa terenowych


organw administracji niezespolonej,

a.7.4. organem nadzoru nad samorzdem terytorialnym,

a.7.5. organem wyszego stopnia w rozumieniu przepisw k.p.a.

a.7.6. reprezentantem Skarbu Pastwa

Polecenie Wojewody jest:


a) poleceniem subowym
b) rodkiem nadzoru
c) decyzj administracyjn w rozumieniu k.p.a

Spory midzy Wojewodami rozstrzyga


a) Prezes Rady Ministrw Spory midzy wojewodami oraz midzy wojewod a czonkiem Rady
Ministrw lub centralnym organem administracji rzdowej rozstrzyga Prezes Rady Ministrw.
b) Minister waciwy do sprawiedliwoci publicznej
c) Rada Ministrw

6. z czego wynika podmiotowo prawna jednostek samorzdu terytorialnego


Z Konstytucji. Konstytucja nadaje im podmiotowo cywilnoprawn, a publicznoprawn dopiero
ustawa

7. gdzie publikuje si akty prawa miejscowego

Publikowane s w wojewdzkich dziennikach urzdowych prowadzonych przez wojewod

8. kto decyduje o podziale NA wojewodztwa?

sejm w drodze ustawy, potem zmieniac moe Rada Ministrw w drodze rozporzdzenia

Ministerstwo (powiat, gmin) tworzy:


A) Rada Ministrw w drodze rozporzdzenia
B) Prezes Rady Ministrw w drodze rozporzdzenia
C) Prezydent RP w drodze rozporzdzenia

O podziale terytorialnym pastwa na powiaty decyduje:


a)prezes Rady Ministrw
b)Rada Ministrw

9. wymieni elementy aktu urodzenia

Akt urodzenia zawiera:


1) nazwisko, imi (imiona) dziecka;
2) kraj, dat i miejsce urodzenia dziecka;
3) pe dziecka;
4) nazwiska, imiona oraz nazwiska rodowe, daty i miejsca urodzenia rodzicw dziecka;
5) nazwisko i imi osoby zgaszajcej urodzenie;
6) nazwisko i imi biegego lub tumacza, jeeli bra udzia w czynnoci

10. czyim KIEROWNIKIEM jest starosta - Powiatu (starostwa powiatowego)

11. HIT - konstytucyjna zasada adekwatnoci (co?)

kreuj zasad adekwatnoci - samorzdowi pastwo nie gwarantuje adnej konkretnie okrelonej
kwoty dochodw budetowych, natomiast gwarantuje samorzdowi zachowanie pewnego parytetu,
adekwatnoci zada, ktre s powierzone, do udziaw w dochodach publicznych - jaki bdzie udzial
poszczeglnych JST w wykonywaniu zada publicznych, taki te bdzie ich udzia w podziale
dochodw publicznych.

Zadania wasne jednostek samorzdu terytorialnego dzielimy na:


obligatoryjne
fakultatywne - zmiany w zakresie zada JST nastpuj wraz ze zmianami udziau tych podmiotw w
podziale dochodw publicznych (adekwatno )

12. Charakter wojewdzkiej administracji: rzdowy/samorzdowo rzdowy/ samorzdowy


13. Charakter aktu generalnego: stanowienia/stosowania

Stosowania

(Akty generalne rozporzdzenia: okrelaj one metody (reguy) postpowania (kady kto to
bd gdy sytuacja A to ma nastpi skutek prawny B))

14. Charakter aktw wadztwa zakadowego: wewntrzny

4. Wyjtki od zasady e prawa i obowizki maj charakter osobisty 4 grupy wyjtkw:


1) te wyjtki w ktrych ustawodawca sam ustanawia nastpstwo prawne (stanowic ze jakie
prawa/obowizki przechodz na inny podmiot);
2) ustawodawca ustanawia moliwo przeniesienia praw na rzecz innych podmiotw;
3)te praw i obowizki ktre s pozornie ustanawiane dla konkretnych podmiotw a w istocie s
formuowane kady, kto.. (tam gdzie adresat obowizkw rzeczowych moe si zmienia, np.
obowizki i uprawnienia wynikajce z wpisania jakiego obiektu do zabytkw);
4) te prawa i obowizki ktre daj si wyrazi w jakiej formie kwoty pieninej

2.Moliwo zrzeczenia si praw adm jest wyjtkiem czy zasad? Wyjtek

3.Wymie 3 przykady praw do pozytywnych wiadcze ze strony podmiotw publicznych


Zdrowie, bezpieczestwo, owiata, pozwolenie na budowe, pomoc spoeczna (zasiek np.)

Prawo do pozytywnych wiadcze ze strony administracji publicznej. Mona zaliczy do tej grupy
prawa ekonomiczne, socjalne i kulturalne, np. prawo do ochrony wasnoci, obywatelskie prawo do
zabezpieczenia spoecznego, prawo do ochrony zdrowia, do nauki, roszczenie o ochron praw
konsumentw, o przyznanie rozmaitych zezwole, na rzecz niepenosprawnych o pomoc w
zabezpieczeniu egzystencji
S to nie tylko czynnoci faktyczne, ale rwnie czynnoci prawne.
W odniesieniu do niektrych wiadcze ustawodawca niekiedy gwarantuje, e wiadczenie naley
si nam i to w iloci i jakoci cile okrelonej przez ustawodawc (s to publiczne prawa podmiotowe
sensu stricto).
Innym razem ustawodawca daje nam jedynie prawo ubiegania si o okrelone wiadczenia, nie
gwarantujc, e ilo i jako wiadcze bdzie z gry okrelona (s to interesy prawnie chronione)

Wymie 3 przykady publicznych wolnoci osobistych


Prawa wolnociowe. S negatywne w tym sensie, e przyznaj one jednostkom prawa (ochron), aby
podmioty wadzy publicznej nie ingeroway w sfer przysugujcej jej wolnoci, np. kademu
zapewnia si nietykalno osobist, wolno sumienia i wyznania, rodzice maj prawo do
wychowywania dzieci zgodnie ze swoimi przekonaniami.

- Fundacje
Fundacje prawa publicznego - s to masy majtkowe wyodrbnione z majtku publicznego i
przeznaczone na realizacj jakiego celu publicznego, ktre realizuj zadania publiczne przy
wykorzystaniu wadztwa administracyjnego pod nadzorem pastwa. Mog by utworzone:
przez pastwo
inny podmiot prawa publicznego
Nie ma w niej personelu. Usugi s wiadczone bezporednio z masy majtkowej. W fundacji istnieje
zarzd dysponujcy t mas majtkow. Podlegaj nadzorowi tylko z punktu widzenia przestrzegania
prawa i realizacji celw.
Fundacje to:
zakad narodowy im. Ossoliskich ( od 1995) - realizuje cele zwizane z kultur
Centrum Bada Opinii Spoecznej
Fundacjami w sensie jedynie materialnym s:
ZUS
Fundacja Polsko- Niemiecki pojednanie (um. m-nar)
Cechy fundacji maj tez podmioty w ustawach okrelane mianem agencji.

Rozporzdzenie
Akty generalne administracji publicznej powszechnie obowizujce. Rozporzdzenia i wykonawcze.
A. Mog je wydawa:
a.7.6.a.i.1. Prezydent
a.7.6.a.i.2. Prezes Rady Ministrw
a.7.6.a.i.3. Rada Ministrw
a.7.6.a.i.4. Ministrowie
a.7.6.a.i.5. KRRiT
a.7.7. Prezesi niektrych komitetw.

B. Musz by one wydawane na postawie szczeglnego uprawnienia zawartego w ustawie w celu jej
wykonania. Rozporzdzenia te mog by wycznie aktami wykonawczymi sensu stricto.
Podlegaj one publikacji w Dzienniku Ustaw. Istnieje zakaz delegowania kompetencji do wydania
rozporzdze.

C. Upowanienie powinno zawiera wytyczne co do treci aktu normatywnego. Szczegowe


upowanienie musi by jednoczenie wyrane tzn. musi wskazywa akt normatywny jako form
dziaania, do podjcia ktrej ustawodawca jaki organ upowania. Upowanienie wyranie moe
okrela szczegowo zakres spraw przekazywanych do uregulowania bd te moe by
blankietowe (nie moe by takie w przypadku rozporzdze). Akt normatywny wydany na
podstawie upowanienia blankietowego nazywany jest aktem blankietowym.

D. Moc obwizujca aktu wydanego na podstawie normy kompetencyjnej zaley od tego do kiedy w
danym systemie prawnym norma ta obowizuje.

E. Upowanienia mog by niekiedy powizane z nakazem czynienia z niego uytku

Rozporzdzenia z moc ustawy.


mog by wydawane jedynie w czasie stanu wojennego i tylko wwczas gdy sejm nie moe
zebra si na posiedzenie w takich wypadkach prezydent moe
obowizuj one tylko czasowo i warunkowo (podlegaj zatwierdzeniu przez Sejm na
najbliszym posiedzeniu). Maj charakter rde powszechnie obowizujcego prawa.
Wydawane s na podstawie upowanienia blankietowego.

Przedawnienie
Przedawnienie - wystpuje w prawie administracyjnym tylko, gdy jest ustawowo przewidziane.

Prawa i obowizki administracyjne nie ulegaj przedawnieniu (ale np. roszczenia majtkowe ju
ulegaj)
A prawa i obowizki administracyjne przedawnienia nie przewiduj, a jeli przewiduj to na zasadzie
ustawowego wyjtku.

Sdy twierdz, e roszczenia odszkodowawcze w sprawie wywaszczenia maj charakter


cywilnoprawny. Jednak ostatnio coraz czciej pojawiaj si orzeczenia mwice, e przedawnienia w
sprawie odszkodowa nie ma, bo nie ma takich przepisw w prawie administracyjnym.

Niekiedy przepisy administracyjne stanowi o przedawnieniu (Ustawa o gospodarce


nieruchomociami, Ordynacja podatkowa)

5.Publiczne prawa podmiotowe a interes prawnie chroniony

Prawa publiczne:
Prawa wolnociowe zastrzegaj one jednostce roszczenie, aby pastwo nie wdzierao si w
sfer wolnoci jej przysugujcej; art. 38 56 Konstytucji RP; np. prawna ochrona ycia, wolnoci
korespondencji
Prawa polityczne daj one moliwo wspdziaania przy tworzeniu organw Pastwa i
zwizkw publicznoprawnych i wywierania bezporedniego lub poredniego wpywu na wykonywanie
wadzy publicznej; art. 57 63 Konstytucji RP; np. wolno zgromadze, wolno zrzeszania si
Prawa do pozytywnych wiadcze ze stron Pastwa (oraz innych podmiotw administracji
publicznej)

5.Przedstaw typologi obowizkw administracyjnych

Obowizki (powinnoci publiczne):


rzeczowe wiadczenie na rzecz administracji w formie rzeczowej w tym pieninej (np.
zapata podatku)
osobowe wiadczenie na rzecz administracji poprzez osobiste dziaanie (np. suba
wojskowa)
Pienine
Niepienine
o Rzeczowe
o Osobiste
Powszechne adresowane do wszystkich (np. obowizek szkolny)
Szczeglne obowizki adresowane do niektrych grup obywateli (np. obowizki wacicieli
budynkw)
- niezespolona administracja rzdowa

Zespolona administracja rzdowa w wojewdztwie

Istot zespolenia jest zwierzchnictwo jednego organu administracji publicznej, sprawowane nad
wszystkimi jednostkami zespolonymi, wedug tych samych, jednolitych zasad i kryteriw.
J. Zimmermann

Zespolenie:

Bezporednie kierownik suby, inspekcji lub stray wykonuje zadania i kompetencje w imieniu
wojewody i gdy suba/inspekcja/stra jest wczona do urzdu wojewdzkiego
Porednie kierownik suby, inspekcji lub stray dziaa we wasnym imieniu, realizuje
przypisane mu kompetencje, posiadajcy aparat pomocniczy w postaci komendy, inspektoratu lub
innej jednostki organizacyjnej nie wchodzcej w skad urzdu wojewdzkiego, pod zwierzchnictwem
wojewody

Niezespolona administracja rzdowa w wojewdztwie

Organami niezespolonej administracji rzdowej s terenowe ograny administracji rzdowej


podporzdkowane waciwemu ministrowi lub centralnemu organowi administracji rzdowej oraz
kierownicy pastwowych osb prawnych i kierownicy innych pastwowych jednostek organizacyjnych
wykonujcych zadania z zakresu administracji rzdowej w wojewdztwie

Ustanowienie organw niezespolonej administracji rzdowej moe nastpowa wycznie w drodze


ustawy, jeeli jest to uzasadnione oglnopastwowym charakterem wykonywanych zada lub
terytorialnym zasigiem dziaania przekraczajcym obszar jednego wojewdztwa