Vous êtes sur la page 1sur 2

1.

Urzdzenia mechatroniczne s zintegrowanymi zespoami elementw skadowych i


podzespow speniajcych rne funkcje, dziaajcych na rnych zasadach fizycznych i
wykorzystujcych rne zjawiska fizyczne.

2. Systemy MEMS maj wymiary w zakresie od 20 mikrometrw(20 milionowa cze metra) do


1 milimetra.
NEMS(ang. NanoElectro-MechanicalSystems-okrelenie zintegrowanych ukadw elektro-
mechanicznych, ktrych co najmniej jeden wymiar szczeglny znajduje si w skali nano(od1
nmdo 100 nm).

3. Rewolwer odp: mierzy kty

4. W zalenoci od technologii produkcji oraz wielkoci blokw funkcjonalnych wchodzcych w


skad systemu mechatronicznego wyrniamy trzy rodzaje systemw odp: klasyczne
systemy, MEMS, NEMS

5. Nastawniki sua do odp: sterowanie przeplywem energii i strumieni mas w procesach

6. Silnik skokowy (inaczej silnik krokowy) silnik elektryczny, w ktrym impulsowe zasilanie
prdem elektrycznym powoduje, e jego wirnik nie obraca si ruchem cigym, lecz wykonuje
za kadym razem ruch obrotowy o cile ustalonym kcie.

7. Stosujc terminologi informatyki - materia inteligentny powinien spenia funkcje: odp:


czujnika (sensora), procesora, nastawnika (aktuatora),

8. Do grupy materiaw zmieniajcych temperatur naley zaliczy materiay termoelektryczne


(thermoelectric materials). Natomiast, do materiaw zmieniajcych swoj gsto naley
zaliczy odp: ciecze magnetoreologiczne (magnetorheological fluids), ciecze
elektroreologiczne (electrorheological fluids).

9. powstawaniu na przeciwlegych cianach krysztaw adunkw elektrycznych przeciwnego


znaku w wyniku deformacji krysztau - zjawisko piezoelektryczne proste

10. rnicy potencjaw w przewodniku, w ktrym pynie prd elektryczny, gdy przewodnik
znajduje si w poprzecznym do pyncego prdu polu magnetycznym - efekt Halla

11. Grupy nastawnikow elektromagnetycznych odp: elektrodynamiczne, reluktancyjne

12. Zjawisko Seebecka zjawisko termoelektryczne polegajce na powstawaniu siy


elektromotorycznej w obwodzie zawierajcym dwa metale lub pprzewodniki gdy ich zcza
znajduj si w rnych temperaturach
Zjawisko to jest wykorzystywane m.in. w termoparze.

13. efekt Peltiera- gdy prd elektryczny przepywa, przez miejsce zczenia dwch rnych
metali, to zalenie od kierunku przepywu zcze to nagrzewa si lub ozibia

14. Obrt dysku z kodem GRAY'a zmienia warto tylko na jednym bicie o jedn pozycj w
kadym kroku pomiarowym, atwo jest kontrolowa poprawno przenoszenia kodu.
Obrt takiej tarczy odwrotnie do ruchu wskazwek zegara o jednostk powoduje zmian
tylko jednego bitu. Obrt dysku binarnego powoduje, zmian wszystkich bitw zgodnie z
kodem dwjkowym (255 do 0).
Czujnik kta obrotu czujniki cyfrowe(enkodery) -absolutne
15. Resolwer

16. Czujnik ktry wykrywa bodziec


17. czujnik dotykowy(chyba o taktylny chodzio)