Vous êtes sur la page 1sur 7

focus

Voedsel-
crisis
Onze hulp voor
de meest
kwetsbaren

Project
uitgelicht
Iedereen
naar school
in Tsjaad

P o rt r e t
Joris en het
verhaal achter
Klaprozen voor
Vrede

#116 a pr i l j u n i 2 01 7
Corentin Fohlen - Handicap International
3

in het kort
Sensibiliseringssessies
p.3
In het kort
op bussen
richting Mosoel E. Fourt - Handicap International

p.4
Project
Door de ogen van Jean Van de ruim 500.000 inwoners die zijn weggevlucht sinds
uitgelicht het offensief op de Iraakse stad Mosoel, is al een vijfde
teruggekeerd naar het oosten van de stad. De dreiging van

Hans Maesen - Handicap International


Iedereen naar school
in Tsjaad gevechten mag er dan geslonken zijn, het gevaar van explo-
sieve oorlogsresten die doden en verminken lonkt quasi
om elke hoek. Daarom houdt Handicap International niet
p.6 alleen bewustmakingssessies over deze wapens in ontheem-
beeld denkampen en in gemeenschappen, maar ook op de bussen
vol ontheemden die terugkeren naar Mosoel. Meestal hebben
de mensen geen idee van de gevaren waarmee ze thuis zullen
p.8 geconfronteerd worden, zegt onze lokale preventieadviseur
Portret Salar. Bewustmaking is van levensbelang om de veiligheid
Joris en het verhaal achter van de burgers te garanderen.
Klaprozen voor Vrede

p.9
focus Geen toegang
Voedselcrisis: hebben tot onderwijs
Onze hulp voor de is problematisch,
meest kwetsbaren
meer dan het hebben 1 miljoen
p.11
van een beperking.
doe mee De voorbije maanden hebben enorm veel mensen de actie Hongersnood 12-12 gesteund Onderwijs heeft een Handicap International heeft ruim 1.000.000 Syrirs geholpen sinds het begin van
van het Consortium 12-12, waar Handicap International deel van uitmaakt. Bedankt voor grote impact op ons de noodhulpinterventie in 2012. Onze teams bestaan uit meer dan 600 kinesi
Agenda deze massale steun. therapeuten, psychologen, welzijnswerkers, preventieadviseurs en andere des-
Lopen zodat anderen
leven. kundigen. Ze bieden noodhulp in Syri, Jordani, Libanon en Irak aan de meest
kunnen stappen In de huidige voedselcrisis in Oost-Afrika, Jemen en Nigeria voorziet Handicap Inter- kwetsbare mensen, zoals gewonden, ouderen, personen die gesoleerd leven of
national in de meest dringende noden van de getroffenen. We ontwikkelen tegelijk mensen met een handicap. Met nog lang geen einde in zicht aan deze crisis, heeft
Design with a Heart:
kies je favoriet een programma om de meest kwetsbare mensen op lange termijn te steunen. De me- de Syrische bevolking meer dan ooit hulp nodig, aldus Olive-Keravec, onze missie-
dia-aandacht voor crisissen mag dan doorgaans van korte duur zijn, de specifieke be- verantwoordelijke in Jordani.

Handicap International
Inclusie op de werkvloer hoeften van personen met een beperking blijven hun leven lang bestaan. Het is daarom
Vrijwilligers helpen de noodzakelijk om goed het continum tussen noodhulp en ontwikkeling te ontplooien.
wereld veranderen
Dat heb ik met mijn eigen ogen kunnen vaststellen na de aardbeving in Sichuan, China,
in 2008. De meeste ngo's gespecialiseerd in noodhulp verlieten de getroffen gebieden
zodra hun taak erop zat, de noodhulpgoederen waren uitgedeeld en de gewonden
waren verzorgd. Handicap International bleef nog vijf jaar ter plaatse om personen met
een handicap en andere kwetsbare mensen bij te staan en het lokale overheidsperso-
neel op te leiden over hun specifieke behoeften.
Aldus Mark Morrison, cor-
Deze hulp op lange termijn en kennisoverdracht naar lokale actoren zijn voor ons zeer dinator van de operaties
Onder de Hoge Bescherming belangrijk. Bedankt om ons hierin te blijven steunen. van Handicap International
van hare Majesteit de Koningin
in Laos. Mensen met een
Verantwoordelijke uitgever: Jean Van Wetter, Veel leesplezier. handicap in Laos hebben
Gewijde-Boomstraat 44 Bus 1 - 1050 Brussel moeilijk toegang tot onder-
Realisatie: wijs. Deze factor is bepalen-
Griet Ryckeboer, Aurore Van Vooren
Redactie: Griet Ryckeboer, Aurore der voor het risico dat ze
Van Vooren, Diana Vanderheyde later in moeilijke levensom-
Vormgeving: Beltza
Productie: Parys Printing standigheden terechtkomen
Jean Van Wetter geen job vinden of sociaal
Info donateurs: Algemeen directeur
Tel: 02 233 01 82 (van 09u tot 13u)
leven kunnen uitbouwen Ph. de Poulpiquet - Handicap International
E-mail: nina@handicap.be dan hun beperking op zich.
BE80 0000 0000 7777
www.handicapinternational.be
4 5

project uitgelicht

Iedereen
Wat?
Inclusief onderwijs
en bescherming van

naar school
de meest kwetsbare
kinderen in een
crisisgebied.

Waarom?
De meest kwetsbare
kinderen hebben er
in Tsjaad
amper toegang tot
kwaliteitsvol onderwijs,
dat ervoor zorgt
dat ze zich kunnen
ontwikkelen.

Waar? Achtergrond

Regio van het Tsjaadmeer Meer dan twee miljoen vluchtelingen en ontheemden onder meer mensen op
de vlucht voor het geweld van Boko Haram in buurland Nigeria leven rond het 1. Kwetsbare kinderen begeleiden
Tsjaadmeer. Handicap International is er een project gestart om de toegang tot on-
derwijs voor de meest kwetsbare kinderen te vergroten. Velen onder hen zijn nog Onze projectmedewerkers begeleiden de kinderen op school,
nooit naar school geweest. zien erop toe dat ze de lessen kunnen volgen en moedigen hen aan
om actief mee te werken. Tijdens huisbezoeken peilen ze naar hun
Toen ze vijftien was, zat Fatimeh dankzij het project voor het eerst in haar leven op vooruitgang en eventuele moeilijkheden op school.
de schoolbanken: Ik vind het leuk om te leren lezen, schrijven en Frans te praten.
Door een aangeboren afwijking zijn Fatimehs onderste ledematen niet volledig
ontwikkeld. Een projectmedewerker van Handicap International begeleidt haar op
school en ziet toe op haar integratie in de klas. 2. Vaardigheden van kinderen
Kosten? De scholen beschikken zelden over de nodige middelen om kinderen met een han- met een handicap benadrukken
dicap op te vangen. Om ervoor te zorgen dat deze kinderen toch onderwijs kunnen Via sensibiliseringscampagnes worden leerkrachten, gezinnen,
800.000
volgen in het normale schoolcircuit, worden de leerkrachten opgeleid over hoe ze gemeenschappen, schoolpersoneel en andere overheidspersoneelsleden
met hun behoeften rekening kunnen houden. bewustgemaakt van de vaardigheden van kinderen met een handicap
en het belang van onderwijs voor hen.

Help mee
In cijfers
3. Alle kinderen betrekken in het sociale leven
Jouw steun voor ons 1.841 77 Activiteiten worden georganiseerd om alle kinderen aan het sociale leven
project? kinderen personeelsleden te laten deelnemen. Ook worden leerkrachten opgeleid om rekening te leren
van het onderwijs worden houden met de specifieke behoeften van personen met een handicap.
Doe een gift op 22.451 van 6 tot 17 jaar kunnen
betrokken
naar school, onder wie
BE80 0000 0000 7777 mensen 50 kinderen met een
Goed om weten: bij worden rechtstreeks handicap of specifieke
geholpen of
een jaarlijkse gift gesensibiliseerd
behoefte 18
van 40 euro of meer of opgeleid medewerkers 4. Inclusief onderwijs promoten
ontvang je een fiscaal van Handicap
Onder meer strips, posters en folders werden ontwikkeld en verspreid
attest. Een gift van International zijn
aan de slag om het belang van inclusief onderwijs te belichten.
40 euro zal daarom
slechts 22 euro kosten.
Benoit Almeras - Handicap International
J. M. Vargas - Handicap International

Meer info:
www.handicapinternational.be/nl/beeld
8 9

portret focus

Handicap International realiseert het


verhaal achter onze klaprozen
Zon tienduizend keramische klaprozen kleuren tuinen en woonkamers in heel Vlaanderen. Het gaat niet zomaar om decoratie, zegt
Joris van Klaprozen voor Vrede, het zijn klaprozen met een bijzonder verhaal. Sinds april 2016 gaat de opbrengst ervan naar een ont-
mijningsproject van Handicap International in de Democratische Republiek Congo.

Waar komt het idee vandaan om klapro-


zen te maken?
Joris: De klaprozen zijn het levenswerk
van de Lubbeekse keramiste Anita Huy-
bens. In haar persoonlijke leven werd zij
geconfronteerd met amputatie en het
verlies aan mogelijkheden dat daarmee
gepaard gaat. Op een bepaald moment
besliste ze om deze thematiek onder de
aandacht te brengen door duizend kera-
mische klaprozen te maken.
Klaprozen doen denken aan de slagvel-
den van de Eerste Wereldoorlog, met
zoveel verminkte en geamputeerde sol-
daten. Met klaprozen herdenken we de
gesneuvelden. Ze staan symbool voor
vrede.
Veertien jaar geleden was het eerste
klaprozenveld met duizend klaprozen Meer info:
een feit, bij het kasteel van Arenberg in www.handicapinternational.be/ Hans Maesen - Handicap International
Heverlee. Het was mr dan een artistiek nl/klaprozen-voor-vrede
Sinds 2015 is de
project: Anita verkocht de klaprozen en
schonk de opbrengst aan een ontmij- voedselonzekerheid

Voedselcrisis
ningsproject. Ze heeft uiteindelijk nog wereldwijd met
vijf klaprozenvelden gemaakt, tot ze in
2008 overleed door ziekte.

Wat drijft Klaprozen voor Vrede om dit


40%gestegen.
Onze hulp voor
werk voort te zetten?
Joris: Toen Anita er niet meer was, heb-
ben we met een kerngroep van vrienden
en vele vrijwilligers nog een klaprozen-
veld gemaakt in Leuven. We wilden ein-
digen waar het ooit begonnen was. Maar
Klaprozen voor Vrede
de meest kwetsbaren
de vraag drong zich op: was dit project voorzien waar het nodig is voor mensen Duizenden grote klaprozen werden al
niet te mooi om te stoppen? En van met een amputatie of beperking. Dankzij verkocht. Hoe verklaren jullie dit succes? Voor 20 miljoen mensen in Oost-Afrika, Nigeria en Jemen is het
onze overwegingen was dat de interna- het project worden er gebieden mijnen- Joris: Er zijn twee redenen waarom men- elke dag een strijd om voedsel te vinden en te overleven. Allemaal
tionale hulp steeds verder afkalft. Dat vrij gemaakt en ongevallen en handicaps sen onze klaprozen kopen. Sommigen
maakt het echt nodig dat andere mensen voorkomen. Er worden ook slachtoffers doen het voor de kunst, omdat de klap- hebben ze nood aan hulp, maar wat met mensen met specifieke
zich hiervoor inzetten. verzorgd, gaande van protheses tot in- rozen mooi staan in hun living of tuin. behoeften? Zij dreigen door de mazen van het net te vallen. De
tegratie in de maatschappij. Deze missie Anderen kopen ze omwille van de bijzon-
Waarom kiezen jullie ervoor om ons ont- komt perfect overeen met de waarde van dere boodschap die erachter zit. Ze ge- teams van Handicap International leiden verscheidene acties om
mijningsproject in Congo te steunen? solidariteit waar Klaprozen voor Vrede ven ze vaak als cadeau: het zijn bloemen dit niet te laten gebeuren.
Joris: Het is een duurzaam project dat in voor staat. die niet verwelken maar altijd blijven be-
grote mate realiseert wat Anita met haar staan. Mensen geven graag iets met een
klaprozenvelden heeft willen doen: hulp verhaal.
10 11

doe mee

R. Duly - Handicap International


Lopen zodat anderen Design
kunnen stappen with a Heart
Kies je
Handicap International is
actief in Ethiopi, Oeganda,
favoriet
Somali, Zuid-Soedan
Kinesitherapie voor ondervoede kinderen Onze wedstrijd Design with a Heart bewijst dat het
en Jemen om te voorzien
Handicap International werkt al vele jaren met jonge kinderen die zwaar onder- uitvinderstalent in Belgi geen grenzen kent. Verras-
in de behoeften van de
voed zijn. In plaats van te leren zitten, kruipen, observeren en problemen op- send, hartverwarmend en inspirerend: ontdek allerhande
meest kwetsbare mensen uitvindingen die het leven van minder mobiele mensen
lossen, steekt hun lichaam alle energie in overleven. Hierdoor lopen ze ontwik-
kelingsstoornissen op en kunnen ze blijvende handicaps ontwikkelen. Onze
die door de voedselcrisis vergemakkelijken tussen 22 juli en 5 augustus op
revalidatiespecialisten passen specifieke kinesitherapiemethodes toe die hun getroffen worden. Onze www.handicapinternational.be. Stem op je favoriet en
ontwikkeling en genezing stimuleren en de risicos op lange termijn beperken. teams vrezen dat de situatie bepaal wie de publieksprijs wint!
enkel nog zal verergeren, Handicap International

gezien de klimatologische Primeur


Toegang tot noodhulp verzekeren omstandigheden, het Lopen zodat anderen kunnen stappen: het klinkt bijna als
Prijs voor een uitvinding uit het Zuiden
Onze organisatie bekommert zich om kwetsbare mensen zoals personen met stijgende aantal mensen magie, maar jij kan ervoor zorgen dat dit werkelijkheid
een beperking, bejaarden of zwangere vrouwen, voor wie het erg moeilijk is wordt tijdens de Brussels Marathon! Hoe? Loop mee en Ook in onze projectlanden worden prachtige hulpmidde-
die vluchten voor len uitgevonden. Voor het eerst dit jaar kan je ook voor
om hun huis te verlaten en lange afstanden af te leggen naar voedsel- en wa- zamel een sponsorbedrag bijeen voor Handicap Internatio-
gewapend geweld in nal, waarmee onze teams kinesitherapie, protheses en ander een uitvinding uit het Zuiden je stem uitbrengen!
terverdeelpunten. Als ze er al geraken, kunnen ze niet lang in de rij te staan enkele betrokken landen
voor hun pakketje of een gevulde bidon. hulpmateriaal kunnen geven aan mensen die zich zonder
en de laattijdige respons deze hulp niet kunnen bewegen of verplaatsen.
Handicap International ziet er daarom op toe dat voedsel- en waterpunten
toegankelijk zijn voor mensen met een beperkte mobiliteit, door bijvoorbeeld
van de internationale
gemeenschap. Inschrijven kan alleen of in groep, met vrienden of je bedrijf.
hellingen te voorzien. In ontheemdenkampen gaan we ook actief op zoek naar We moedigen personen met en zonder beperking aan om een
mensen met specifieke behoeften, zodat ze niet worden uitgesloten van de
noodhulpacties. Handicap International is lid
duo of trio te vormen voor een inclusieve Brussels Marathon.
Brussels Marathon 01/10:
Agenda
van het Consortium 12-12.
42 km 21 km 5 km kids run 1 km
Samenwerken met andere humanitaire Beau vlo de RAVeL,
Schrijf je nu in! fietstocht in het
organisaties www.handicapinternational.be/brusselsmarathon teken van Handicap
De voedselcrisis treft meerdere landen en verschillende bevolkingsgroepen. International, Ottignies -
Het is van belang bij een dergelijke crisis dat er wordt samengewerkt tussen
de verschillende humanitaire actoren. Handicap International geeft opleidin-
Getuigenis Louvain-la-Neuve

gen aan andere hulpverleners, zodat ze de specifieke behoeften van kwets-


02/09
bare mensen leren herkennen en er rekening mee kunnen houden. Inclusie op Sensibiliseringsactiviteit
Er zat zo weinig leven in mijn
dochtertje toen we in het centrum
de werkvloer tijdens Landelijk Brussel,
Warandepark
toekwamen. Ze was amper in
17/09
Brice Blondel - Handicap International

staat om te bewegen of iets te Dit jaar heeft Handicap International deelgenomen aan de
duoday van Diversicom, een vzw die jonge mensen met een
doen, zelfs nadat ze aangepaste
handicap de kans geeft om werkervaring op te doen via een Fototentoonstelling,
voeding had gekregen. Maar
korte stage bij een bedrijf of organisatie. Zo kwam Manon, Op naar een mijnenvrije
sinds ze wordt behandeld met een 24-jarige journaliste en studente musicologie, ons wereld, Sint-
kinesitherapie, is ze zelfstandiger communicatieteam in Brussel versterken. Haar motorische Katelijneplein, Brussel
geworden. Ze stapt, gaat alleen handicap stond haar enthousiasme, professionalisme en zin
naar het toilet en praat veel meer! om bij te leren allerminst in de weg. Het was de eerste keer 27/09-16/10
Dit maakt me echt blij! dat ik werkte op een communicatiedepartement en voor een
Handicap International
ngo. Alles is heel vlot verlopen!, aldus Manon aan het einde Brussels Marathon,
Mali, mama van de 5-jarige van haar stage. met het We Repair
Habibatou. Het meisje wordt Lives-team van Handicap
geholpen dankzij ons project International
ESSPOIR, dat ondervoede 01/10
kinderen weerbaar maakt.
12

doe mee

Vrijwilligers
helpen de wereld
veranderen
De vrijwilligers van Handicap International trokken in het
voorjaar de straat op en overtuigden zoveel mogelijk
voorbijgangers om onze petitie te tekenen tegen het
gebruik van explosieve wapens in woongebieden. Het
hele netwerk van Handicap International heeft wereldwijd
al ruim 300.000 handtekeningen verzameld. Op naar ons
doel van n miljoen!

Teken de petitie
Als steden worden gebombardeerd, zoals in de huidige
conflicten vaak gebeurt, wordt niets of niemand ontzien:
van woonwijken, scholen en ziekenhuizen blijven al te
vaak enkel brokstukken over. 92% van alle slachtoffers
zijn burgers! Dit moet stoppen. Geef een signaal aan
onze beleidsmakers en teken de petitie!
www.stopdebommen.be

Word vrijwilliger
F. Sadones en Y. Renuart Zin om met een gezellige bende
Handicap International in jouw buurt activiteiten te
organiseren voor het goede doel?
Laat het ons weten! Neem contact
op via 02/233 01 89 of
Ann.Verbeke@handicap.be.

Centres d'intérêt liés