Vous êtes sur la page 1sur 12

focus

Syri
Overleven
onder de
bommen
Project
uitgelicht
Waardig werk
voor mensen met
een beperking

P o rt r e t
Lode en Luc:
Vrijwilligerswerk
is een verrijking
voor het leven!

#115 j a n ua r i m a a rt 201 7
E. Fourt - Handicap International
p.3
In het kort

p.4
Project
uitgelicht
Waardig werk voor mensen Door de ogen van Jean
met een beperking
Philippe de Poulpiquet - Handicap International

p.6
beeld

p.8
Portret
Lode en Luc:
Vrijwilligerswerk is een
verrijking voor het leven!

p.9
focus
Syri, Overleven
onder de bommen

p.11
doe mee
Agenda
Music for Life: bedankt voor Arjwan, 6 jaar, raakte zwaargewond door een bombardement in Syri in 2013. Die dag
jullie acties! zijn veertien van haar familieleden gestorven, onder wie haar mama en zusje. Arjwan
Design with a Heart: doe werd in allerijl naar Jordani overgebracht voor verzorging. Sindsdien woont ze daar
mee en win met haar oma, in het vluchtelingenkamp van Zaatari. Ze heeft nog grote littekens op
haar been van het bombardement dat ze overleefde. Handicap International helpt haar
En miljoen handteke-
ningen om de wereld te met kinesitherapie om te herstellen van haar verwondingen.
veranderen
Dit verhaal van Arjwan heeft me diep geraakt. Omdat het de gruwel van de oorlog in Syri
aantoont, maar ook omdat het doet beseffen dat deze oorlog al zes jaar aansleept.
Arjwan is tijdens het conflict geboren en weet niet wat vrede is. Ik heb zelf kinderen van
die leeftijd. Hoe moet dit meisje zich voelen, dat haar mama is verloren, opgroeit in een
ander land en niet weet wanneer ze naar haar vaderland terug kan?

Ik ben ook fier dat Handicap International er is om kinderen als Arjwan te helpen.
Momenteel zijn 500 mensen voor onze organisatie aan de slag in vluchtelingenkampen
en gemeenschappen van Syrische slachtoffers. Elke dag zetten ze zich in om hen reva-
Onder de Hoge Bescherming
van hare Majesteit de Koningin
lidatietherapie en psychologische steun te bieden. Zelfs als de noodsituatie voorbij is,
blijft het werk van Handicap International voortduren. Ik wil u graag bedanken voor uw
Verantwoordelijke uitgever: Jean Van Wetter, onafgebroken steun.
Gewijde-Boomstraat 44 Bus 1 - 1050 Brussel
Realisatie:
Griet Ryckeboer, Aurore Van Vooren Veel leesplezier.
Redactie: Griet Ryckeboer, Aurore
Van Vooren, Diana Vanderheyde
Vormgeving: Beltza
Productie: Parys Printing

Info donateurs:
Tel: 02 233 01 82 (van 09u tot 13u)
E-mail: nina@handicap.be
BE80 0000 0000 7777 Jean Van Wetter
www.handicapinternational.be Algemeen directeur
3

Hulp voor de slachtoffers in het kort


van Matthew
Orkaan Matthew zaaide op 4 oktober 2016 dood en vernieling in Hati, terwijl hij
met windsnelheden tot 230 km/u over het land raasde. Handicap International
stuurde een noodhulpteam ter plaatse om de eerste revalidatiezorgen te bieden.
Algauw bleken 1,4 miljoen mensen in grote humanitaire nood te verkeren. Om
hulpgoederen tot bij de getroffenen te krijgen, organiseerde Handicap International
een logistiek netwerk van tientallen vrachtwagens en boten. Aan het begin van
het jaar hadden deze al 270 ton hulpgoederen vervoerd tot in de meest afgelegen
gebieden.

Benoit Almeras - Handicap International

Heel wat
mensen die in de
conflictzone leven
hebben last van
psychologische
problemen door de
aanhoudende stress
van explosies en
vuurgevechten, de
eenzaamheid en het
isolement. In 2016
hebben we gewerkt
in een dertigtal ge-
zondheidsvoorzie-
ningen en konden
we bijna 1.000 per-
550.000 sonen helpen.
Dat is het aantal kwetsbare Syrirs en hun familieleden dat Handicap Internatio-
nal al heeft bijgestaan met revalidatiezorg, psychologische bijstand en materile
steun, sinds het begin van onze noodhulpactie als reactie op het Syrische conflict.
D.Vanderheyde - Handicap International

9.092 mensen kregen een prothese, 97.833 mensen kregen mobiliteitshulpmidde-


len zoals krukken en rolstoelen, 86.277 mensen volgden kinesitherapie, 20.295
mensen werden psychologisch bijgestaan en 249.613 mensen kregen voedselpak-
ketten en huishoudartikelen.
Ph. de Poulpiquet - Handicap International

Arnaud Pont is verantwoor-


delijke voor het programma
van Handicap International
in Oekrane. Onze organisa-
tie werkt sinds 2015 in het
conflictgebied om mensen
met een beperking en
ouderen die bedlegerig zijn
te helpen.
4

project uitgelicht

Waardig
Wat?
Personen met een
handicap helpen aan
waardig, betaald werk.

Waarom?
Omdat mensen met
werk
voor mensen
een beperking weinig
kansen krijgen op de
arbeidsmarkt, wat

met een beperking


hen extra kwetsbaar
maakt voor armoede en
sociaal isolement.

Waar?
Dakar, hoofdstad Achtergrond
van Senegal.
Meermaals kreeg ik een stageplaats aangeboden. Tot ik op gesprek ging en ze mijn
handicap zagen, daarna hoorde ik plots niets meer, zegt Boubacar, een 33-jarige
Senegalese jurist.

Heel veel mensen met een beperking in Senegal hebben het enorm moeilijk om
een degelijke, betaalde baan te vinden: omdat ze weinig opleidingskansen hebben
gekregen of omdat werkgevers hen niet in dienst willen nemen vanwege hun han-
dicap. Ze worden gediscrimineerd op de arbeidsmarkt en behoren steevast tot de
groep van 45,1% inwoners die leven in extreme armoede.

Boubacar is intussen aan de slag als juridisch adviseur bij een overheidsdienst. Hij
Kosten? is n van de honderden personen die met de hulp van Handicap International aan
een behoorlijke job geraakten. Een job die hen in staat stelt om zichzelf en hun
538.000 familie te onderhouden en die belangrijk is voor hun zelfwaardering en erkenning
van de gemeenschap.

Help mee In cijfers

Jouw steun voor ons


project?
Doe een gift op
BE80 0000 0000 7777
Goed om weten: bij
een jaarlijkse gift 500 90 10
van 40 euro of meer werkzoekenden met werkgevers uit de vormingscentra zijn
ontvang je een fiscaal een handicap worden publieke en private ingeschakeld
attest. Een gift van aan een waardige job sector werken met
40 euro zal daarom geholpen via dit project ons samen
slechts 22 euro kosten.
5

1
Eigen kwaliteiten
leren kennen
Wat zijn je sterktes? Moet je ze nog verder
ontwikkelen? Hoe pak je een sollicitatiegesprek
aan? Onze sociaal werkers en jobcoaches helpen
500 personen met een beperking om via een
persoonlijk actieplan hun toekomstige loopbaan
te ontwikkelen.

2
Marktgerichte
vaardigheden aanleren
Om de jobkansen te verhogen, biedt Handicap
International de mogelijkheid aan om opleidingen
te volgen die inspelen op veelgevraagde
competenties op de arbeidsmarkt.

3
Groot netwerk van
potentile werkgevers
We hebben een groot netwerk van werkgevers,
dat we blijven uitbouwen, waar personen met
een handicap aan de slag kunnen. Er zitten
zowel private ondernemingen bij, waaronder
fruitverwerkingsbedrijven en hotels, als publieke
organisaties zoals ministeries.

4
Werkomgeving
aanpassen
Handicap International helpt ondernemingen
om hun werkplaatsen toegankelijk te maken
voor personen met een beperking. Om hun
integratie op de nieuwe werkplek te bevorderen,
houden we ook sensibiliseringssessies over
handicaps voor het personeel.
E. Fitte-Duval - Handicap International
E. Fourt - Handicap International
Meer info:
www.handicapinternational.be/nl/beeld
8

portret

Lode en Luc: Vrijwilligerswerk is


een verrijking voor het leven!
Over het hele land bundelen vrijwilligers hun krachten om petitieacties te houden, benefietconcerten en -diners te organiseren of
een handje toe te steken bij evenementen voor Handicap International. Elk volgens hun eigen talent, zo vertellen Lode en Luc, twee
vrijwilligers uit de regio Kortrijk.

Wat doen jullie als vrijwilliger? International streven daarnaar in ont-


wikkelingslanden. Door personen met
Lode: We houden acties om meer be-
een beperking actief te betrekken bij het
kendheid te geven aan het werk van
vrijwilligerswerk, kan ik hier zelf ook een
Handicap International en om geld in
beetje toe bijdragen.
te zamelen voor de projecten van de
organisatie. In december hebben we Luc: Ik sta volledig achter het werk van
bijvoorbeeld een prachtig kerstconcert de organisatie. Als ik iets kan doen voor
georganiseerd met een lokaal jongeren- andere mensen met een handicap, dan
koor. Daarmee hebben we 2.500 euro doe ik dat. De andere teamleden zijn ook
opgehaald. We komen ook n keer per heel behulpzaam: ze komen me ophalen
Lode Luc maand samen om te brainstormen over om naar de vergaderingen te gaan. Dat is
welke acties we zullen doen en hoe we ze in mijn geval wel erg handig.
gaan uitwerken.
Lode, jij hebt de vrijwilligersgroep van Waarom zouden anderen in jullie voet-
Luc: Ik heb al presentaties gegeven
Kortrijk opgericht? sporen moeten treden?
over Handicap International, laatst nog
Lode: Een groot jaar geleden heb ik mijn in een hogeschool. Automatisch krijg Lode: Je tijd nuttig besteden geeft
zaak overgelaten en na mijn loopbaan ik dan vragen over mijn handicap. Door enorm veel voldoening. Er groeit ook een
wilde ik vrijwilligerswerk doen. Ik kwam mijn leefwereld te delen, kunnen men- mooie, vriendschappelijke band tussen
terecht bij Handicap International, maar sen zich beter inleven in de situatie van mensen die voor hetzelfde doel werken.
de organisatie had nog geen vrijwilligers- iemand met een beperking. Iedereen Het is een verrijking voor het leven!
werking in mijn buurt. Dus ben ik er in kan eigenlijk met zijn eigen talent aan
Luc: Dat kan ik alleen maar beamen!
mijn eentje mee begonnen. de slag.
Luc: Lode is toen langsgekomen in het
Waarom doen jullie dit voor Handicap
centrum voor mensen met een handicap
International?
waar ik overdag verblijf. Sinds een onge-
val ben ik rolstoelgebruiker. Hij zocht vrij- Lode: Ik vind het belangrijk om in een
willigers en met mijn ervaring zou ik wel maatschappij te leven waar iedereen
iets nuttigs kunnen bijbrengen dacht ik. thuishoort. De projecten van Handicap

Word ook
vrijwilliger!
Kies voor voldoening in je vrije
tijd en engageer je voor Handicap
International. Neem voor meer
info contact op met Ann Verbeke,
verantwoordelijke voor de
vrijwilligerswerking: 02/233 01 89
of Ann.Verbeke@handicap.be.

Handicap International
9

focus

Philippe de Poulpiquet - Handicap International

Ik was
Syri
Overleven onder
thuis, er
kwamen

de bommen
vliegtuigen
en toen werd
onze wijk
gebombar Er verschenen vliegtuigen aan de hemel en vanaf toen is geen dag
deerd. meer voorbijgegaan zonder bombardementen. Op een dag kwamen
de tanks af en begonnen ze onze huizen te beschieten. De getuige-
nissen die onze teams optekenen in vluchtelingenkampen in Jordani
en Libanon, illustreren als geen ander de vreselijke impact van het
Syrische conflict op de burgerbevolking.
10

Getuigenissen
Zes jaar geleden brak de burgeroorlog
uit in Syri. Sinds het begin veroordeelt
Handicap International het massale ge-
bruik van explosieve wapens tegen bur- Soms heb ik vanuit Jordani contact met de rest
gers in het conflict. In het rapport Qasef: van mijn familie, die nog in Syri is. Ze vertellen
Escaping the bombing toonden we aan me over hoe moeilijk de situatie is en dat er nog
hoe bombardementen en willekeurige steeds bommen vallen Ik wou dat de oorlog
aanvallen er de regel zijn geworden,
met als gevolg dat 11 miljoen mensen voorbij was. Ik wil graag terug naar mijn land.
op de vlucht zijn geslagen.1 Deze prak- Intussen studeer ik hard, want ik wil later graag
tijk heeft n van de ergste humanitaire prothesemaker worden. Abdallah
crisissen veroorzaakt sinds de Tweede
Wereldoorlog. Philippe de Poulpiquet - Handicap International

Oorlogsmisdaad
Het internationaal humanitair recht ver-
biedt oorlogvoerende partijen nochtans
om burgers en openbare gebouwen als
doelwitten te gebruiken. Elke aanval
moet gebeuren volgens het principe van
onderscheid tussen burgers en strijders.

In de Syrische oorlog, maar ook bij an-


dere conflicten die vandaag plaatsvin-
den, bombarderen strijdkrachten echter
geregeld dichtbevolkte steden en gebie-
den. Van alle burgerslachtoffers in 2016
was 83% het gevolg van het gebruik van
explosieve wapens in woongebieden.
Het is een onaanvaardbare praktijk, die
veel inwoners doodt en verminkt en die Ik was thuis met mijn man, zoon en dochter van 4.
een ernstige inbreuk vormt op het inter- Een raket kwam op ons huis terecht. Mijn man en
nationaal humanitair recht. dochtertje waren op slag dood. Mijn been was bijna
afgerukt. Het ziekenhuis waar ik verbleef, werd ook
Alles terug opbouwen gebombardeerd. De patinten moesten naar huis,
In Libanon en Jordani helpt Handicap
maar van mijn huis bleef enkel puin over. Onze wijk
International Syrische vluchtelingen die was al 3 jaar lang belegerd. We hadden niets meer:
het slachtoffer zijn van deze bombar- geen water, geen elektriciteit, geen geld voor eten
dementen. We verzorgen hen, voorzien Ik ben uiteindelijk gevlucht naar Libanon. Mayada
protheses en verlenen psychologische
bijstand. Al deze mensen hebben maar Philippe de Poulpiquet - Handicap International
n wens: dat er gauw weer vrede is in
hun land. De meesten willen naar huis
terugkeren, terug bij hun familie zijn en
hun leven weer opbouwen.

De steden in Syri liggen in puin. Voor-


zieningen zoals scholen en ziekenhui-
zen zijn verwoest. Meer dan 30 jaar zal
er nodig zijn om alles te ontmijnen. De
heropbouw van Syri zal een immense
uitdaging worden.

1
In Turkije, Libanon en Jordani samen zijn er 4,9 miljoen
vluchtelingen, in Irak zijn er 6,3 miljoen ontheemden.
11

doe mee
Agenda

O. Papegnies - Collectif HUMA - Handicap International


REVA-beurs voor
mensen met een
beperking, Flanders
Expo Gent
20-22/04
20 km door Brussel
met het We Repair
Lives-team van
Handicap International
28/05

Music
for Life:
bedankt Design Heb jij iets bedacht dat het leven van iemand met een han-
dicap, ziekte of respectabele leeftijd vergemakkelijkt? Stuur
voor jullie with a ons dan jouw uitvinding op en wie weet val je in de prijzen!

acties! Heart: 5 kansen om te winnen


Een benefietconcert van
coverband Elentriek, een doe mee Onze jury bekroont de beste uitvinding in drie categorien: op
het werk, in de vrije tijd en in het dagelijkse leven. Er is een
Congolese maaltijd in
Leuven, een fietstocht van
en win aparte onderscheiding voor studenten en ook het publiek reikt
een prijs uit aan zijn favoriet. Er zijn dus meerdere kansen om
Parijs naar Zurenborg en te winnen en een BRICO-waardebon van 250 euro en geschen-
vele andere acties hebben ken van Dobbit en Plus Magazine in de wacht te slepen!
samen ongeveer 30.000
Stuur je uitvinding op vr 20 juni 2017.
euro in het laatje gebracht
voor de projecten van
Meer info:
Handicap International. Een
grote dankjewel aan ieder- 5 www.handicapinternational.be
een die onze organisatie Contact:
heeft gesteund tijdens de 5 Aurore Van Vooren
voorbije editie van Music aurore.vanvooren@handicap.be
for Life! 02 233 01 88

En miljoen handtekeningen petitie


om de wereld te veranderen
Elke dag vallen 90 nieuwe burgerslachtoffers door explosieve
wapens. In Syri, Irak, Jemen, Afghanistan zijn steden slag-
velden geworden. Voor duizenden mensen zijn willekeurige
bombardementen en vuurgevechten dagelijkse kost. Zelfs
scholen en ziekenhuizen zijn militair doelwit! Barbaars en on-
aanvaardbaar, vindt Handicap International. We willen staten
dwingen om het gebruik van explosieve wapens in woonge-
bieden te stoppen. Daarom mobiliseren we heel ons netwerk
E. Fourt - Handicap International

wereldwijd met n doel: n miljoen handtekeningen verza-


melen tegen bombardementen op burgers.

Strijd mee en onderteken onze petitie. Roep ook je familie,


vrienden en collegas op om hetzelfde te doen!
5www.stopdebommen.be
Jouw steun is onmisbaar!
Personen met een beperking de kans geven op betere levensomstandigheden overal
ter wereld: dat is waar je als donateur van Handicap International voor zorgt. Omdat
je engagement verschillende vormen kan aannemen, zetten wij alles op een rijtje.
Kies voor wat jou het beste past!

Doe
 een gift. Kies voor een eenmalige gift, van gelijk Zamel
 een bedrag in door mee te doen aan een loop-
welk bedrag, of voor een maandelijkse gift waarmee wedstrijd, een gouden jubileum te vieren, een verjaar-
je je bijdrage in de tijd kan spreiden. Dankzij een vas- dagsfeest of bakwedstrijd te organiseren Geen be-
te maandelijkse gift kunnen we onze acties beter plan- tere manier om te geven aan het goede doel dan met
nen en sparen we verzendingskosten uit voor fond- een leuke actie of een prachtig feest!
senwervingsbrieven. Je kunt je gift overschrijven via
pc-banking op ons rekeningnummer BE80 0000 0000 Schenk wat van je vrije tijd en word vrijwilliger, zoals

7777 of via onze website. Lode en Luc (zie p.8).

Omdat
 het nooit te vroeg is om aan later te denken, Lees en geef de boodschap door! Dankzij dit Handicap

kun je er nu al voor kiezen om Handicap International International Magazine leer je onze acties beter ken-
op te nemen in je testament. Het is een mooie manier nen en kun je erover praten. Geef het magazine een
om je solidariteit te bestendigen. Neem contact met tweede leven en geef het door aan anderen.
ons op voor bijkomende inlichtingen of woon n van
onze informatiesessies hierover bij.

R. Colfs - Handicap International


Met jouw steun kunnen de meest kwetsbare
mensen op ons blijven rekenen!

Heb je nog vragen? Bel dan naar Nina op


het nummer 02/233 01 82 (van 9u tot 13u)
of raadpleeg onze website:

www.handicapinternational.be/steun-ons