Vous êtes sur la page 1sur 7

focus

Op naar
een
mijnen-
vrije
wereld
20 jaar actie

Project
uitgelicht
Ondervoeding
overleven zonder
ontwikkelings
problemen

P o rt r e t
Violette
Van Bever:
Belgische
kinesiste in
Mosoel

#117 J u li se pt e m b e r 201 7
j.j bernard - Handicap International
3

in het kort
p.3
in het kort
Neymar Jr. ambassadeur
De Braziliaanse stervoetballer Neymar Jr. is de nieuwe ambassadeur van Handicap
p.4 International. Neymar was al langer met het lot van kinderen met een amputatie
Project begaan en wilde projecten rond dit thema wereldwijd ondersteunen. Zo ontdekte
hij begin 2016 de acties van Handicap International. Als ambassadeur van Handicap
Door de ogen van Jean
uitgelicht
International zal de voetballer zijn immense populariteit ten dienste stellen van de
Ondervoeding overleven
zonder ontwikkelings meest kwetsbare mensen wereldwijd. Er heerst een
problemen
Eric Martin - Figaro Magazine - Handicap International
klimaat van onvei-
ligheid. Iedereen is
p.6 bang. Duizenden
beeld mensen zijn op de
vlucht geslagen.
p.8 Er is een aanzien-
Portret
lijk tekort aan me-
Violette Van Bever:
Belgische kinesiste dicijnen, voeding
in Mosoel en levensmiddelen.
Handicap Interna-
p.9 tional helpt onder
focus meer gewonden
Op naar een revalideren en
mijnenvrije wereld:
20 jaar actie hulpgoederen
transporteren in
p.11 Deze foto uit Cambodja doet me terugdenken aan de tijd dat ik daar begon te werken
UN Photo/Elma Okic
afgelegen gebie-
doe mee voor Handicap International, 15 jaar geleden. Ze illustreert perfect de missie van Han- den. Het troost
Agenda dicap International: We Repair Lives. Dit is steeds ons motto geweest, onze bestaans- me dat ik via mijn
reden. Het meisje op de foto, een onschuldig mijnenslachtoffer dat voor altijd verminkt
werk de meest
Een selfie tegen bommen
op burgers
is, doet beseffen hoe belangrijk onze strijd is voor een mijnenvrije wereld. Maar het
beeld ademt ook iets positiefs uit, omdat het meisje ondanks haar handicap volop van 35 kwetsbare mensen
Help Colombia ontmijnen! het leven geniet.
Dit jaar blaast Handicap International 35 kaarsjes uit! Ruim drie decennia geleden kan helpen.
Ontdek 20 jaar actie begonnen we aan een bescheiden missie in de Cambodjaanse vluchtelingen-
tegen mijnen Ons werk is altijd tweeledig: handicaps voorkomen en de impact van een handicap
kampen. Vandaag is dat kleine initiatief van enkele personen uitgegroeid tot een
beperken. Ons preventiewerk komt aan bod in dit magazine, dat terugblikt op 20 jaar
internationale organisatie die actief is in een zestigtal landen. Zolang het nodig
strijd tegen landmijnen. Die strijd bewijst hoe de inspanningen van enkele vastberaden
is, blijven we ijveren voor een inclusieve en solidaire wereld waar alle verschillen

Handicap International
personen echte verandering in gang kunnen zetten. Ik herinner me gepassioneerde ge-
verrijkend zijn.
sprekken met mijn voormalige collega Stan Brabant, die aan het hoofd stond van ons
advocacyteam, over de onderhandelingen met staten die uiteindelijk leidden tot het
fameuze verdrag van Ottawa, dat het gebruik van landmijnen verbiedt. Over hoe onze
aanvankelijk relatief kleine organisatie erin slaagde om samen met andere organisaties
meer dan 150 staten te verenigen rond dezelfde doelstelling. En hoe hij als individu de
grootste politieke figuren wist te overtuigen.
Onder de Hoge Bescherming
van hare Majesteit de Koningin
Die passie en sterk advocacywerk, bovenop onze acties in onze projectlanden, maken Sulu Bellarmin, chauf-
Verantwoordelijke uitgever: Jean Van Wetter, van Handicap International een bijzondere organisatie. Ik ben dan ook trots om ze te feur en logistiek mede-
Gewijde-Boomstraat 44 Bus 1 - 1050 Brussel mogen vertegenwoordigen! Bedankt voor uw steun en veel leesplezier. werker van Handicap
Realisatie:
Griet Ryckeboer, Aurore Van Vooren International, getuigt over
Redactie: Griet Ryckeboer, Aurore
Van Vooren, Diana Vanderheyde
de humanitaire crisis in
Vormgeving: Beltza Kasa in de Democratische
Productie: Parys Printing Republiek Congo. Handicap
Info donateurs: Jean Van Wetter International heeft een nood-
Tel: 02 233 01 82 (van 09u tot 13u) Algemeen directeur hulpteam uitgestuurd om de
E-mail: nina@handicap.be
BE80 0000 0000 7777
lokale staf te versterken.
Handicap International
www.handicapinternational.be
4 5

project uitgelicht
1
Ontwikkelings
Wat? kinesitherapie
Ontwikkeling
stimuleren van Onze kinesitherapeuten voorzien

Ondervoeding
ondervoede kinderen een individuele en aangepaste
om handicaps te therapeutische behandeling voor
voorkomen en ondervoede kinderen met het oog
gevolgen te beperken. op hun fysieke, psychomotorische
en cognitieve ontwikkeling.

Waarom?
overleven zonder Zo worden op korte en lange
termijn de invaliderende gevolgen
van ondervoeding voorkomen
Acute ondervoeding
remt de ontwikkeling
ontwikkelingsproblemen of beperkt.

van jonge kinderen


af, met invaliderende
gevolgen op lange

JOHANNA DE TESSIERES - Handicap International


Achtergrond
termijn.
42 miljoen mensen in de Sahel-regio leven vandaag in een situatie van voedselon-
zekerheid. 618.000 kinderen zijn ernstig acuut ondervoed.
Waar? 2
Het gebrek aan voedzame voeding is enorm problematisch voor een bevolking die
In Mali, Niger en al minder weerbaar is geworden door een snelle opeenvolging van crisissen, onvol- Interactieve
Burkina Faso. doende basisdiensten en de huidige conflicten in de regio. groepssessies
Tegen acute ondervoeding bestaat tegenwoordig een beproefde en efficinte me-
We stimuleren ondervoede
dische behandeling. Maar aan de gevolgen van ondervoeding wordt er in de prak-
kinderen in alle aspecten van hun
tijk nog weinig gedaan. Nochtans tonen tal van studies aan dat voedingstekorten
ontwikkeling door groepssessies
kunnen leiden tot ontwikkelingsachterstand en handicaps, soms zelfs met fatale
te organiseren waarbij we met
gevolgen.
leuke activiteiten hun cognitieve,
affectieve, motorische, sociale en
Handicap International leidt daarom het project ESSPOIR, waarbij de ontwikkeling
taalvaardigheden prikkelen.
van ondervoede kinderen onder de vijf jaar wordt gestimuleerd met kinesitherapie
en interactieve sessies in een serene familiale omgeving, als aanvulling op de me-
Kosten? dische behandeling van ondervoeding.

3 miljoen euro

In cijfers

3
30 31.000 1.000 30.000 Psychosociale en
Help mee Sinds 2015 Handicap Meer dan 30.000 perso- gemeenschaps
Jouw steun voor ons
steunt
Handicap
International
hielp al meer
1.000 kinde-
ren kregen
nen werden
gesensibili- begeleiding
project? International dan 31.000 ontwikke- seerd over
Doe een gift op 30 voedings- ondervoede lingskinesi- ondervoeding. Wanneer gezinnen met ondervoede
BE80 0000 0000 7777 centra in Mali, kinderen tij- therapie. kinderen in de voedingscentra
Goed om weten: bij Niger en dens interac-
toekomen, voorzien we psychosociale
Burkina Faso. tieve sessies
een jaarlijkse gift begeleiding op maat. Dit doen we
om hun ont-
van 40 euro of meer wikkeling te doorheen het hele zorgtraject, totdat
ontvang je een fiscaal stimuleren. de families naar huis terugkeren. Dit
attest. Een gift van leidt op zijn beurt tot veerkrachtige,
40 euro zal daarom meer weerbare en beter
slechts 22 euro kosten. genformeerde gemeenschappen.
Lucas Veuve - Handicap International

Meer info:
www.handicapinternational.be/nl/beeld
8 9

portret focus

Violette Van Bever:


Belgische kinesiste in Mosoel
Op 10 juli 2017 kondigde de Iraakse regering aan dat Mosoel volledig was heringenomen. Violette Van Bever was ter plaatse toen de
slag om de stad ten einde kwam. De Belgische werkt er in een ziekenhuis als kinesitherapeute voor Handicap International. Ze be-
schrijft de situatie in de stad en vertelt hoe onze teams de gewonde en getraumatiseerde inwoners te hulp schieten.

Sinds de start van het militaire offensief


Handicap International

om de stad herin te nemen, in oktober


2016, sloegen meer dan 500.000 inwo-
ners op de vlucht voor de gevechten.
Heel wat mensen die de stad toen verlie-
ten, kiezen er nu voor om naar huis terug
te keren.

In het ziekenhuis kom ik geregeld in


contact met patinten die gewond raak
ten bij hun terugkeer naar Mosoel, ver
telt Violette. Om zoveel mogelijk nieuwe
slachtoffers te voorkomen, organiseert
Handicap International sensibiliserings
sessies over de gevaren van explosieve
oorlogsresten voor de mensen die terug
keren. Het is heel belangrijk dat ze leren
hoe ze springtuigen kunnen herkennen.

Vader en dochter als Handicap International G. Dubourthoumieu - Handicap International

menselijk schild

Op naar een
We volgen
Ik heb een vader en dochter ontmoet die
wekenlang als menselijk schild werden onze patinten op lange
gebruikt. Toen ze er eindelijk in slaagden termijn op. Dat is wat

mijnenvrije
om te ontsnappen, is de vader op een het werk van Handicap
mijn gestapt. Hij verloor een been en zijn Vorig jaar maakten
dochter liep aan beide benen breuken op. International in Irak
onze 172 ontmijners
onmisbaar maakt.

wereld
Onlangs is het haar gelukt om rechtop te
gaan zitten, nadat ze maanden plat had
gelegen. De vader volgt kinesitherapie. 80.000
Psychosociale hulp oorlogsexplosieven
nodig om erbovenop te komen. Tijdens jaar, die enkele maanden geleden een

20 jaar actie
onschadelijk en
Andere verhalen lopen minder goed af. onze psychosociale sessies zien we bij ruggenmergletsel opliep ter hoogte van
voorbeeld kinderen met geamputeerde de halswervel. Hij kon noch zijn benen, saneerden ze een
Ik heb een jongeman van 17 jaar ontmoet
die volledig verlamd is geraakt na een ver ledematen die zichzelf nog altijd met twee noch zijn armen bewegen. Sinds onze gebied ter grootte van
benen tekenen. kinesessies kan hij opnieuw zijn armen 24 voetbalvelden.
wonding aan zijn ruggenmerg. Sindsdien
gebruiken en rechtop blijven zitten in
Beeld je in dat elke stap buitenshuis potentieel levensgevaarlijk is,
zegt hij een einde te willen maken aan zijn
leven. Ons team van psychologen en psy Vooruitgang als motivatie een rolstoel. Dat is mijn motivatie om dit omdat er landmijnen liggen. In 56 landen leeft de bevolking met
chosociale werkers volgt hem op en staat werk te blijven doen: zien hoe mijn pa deze zorgwekkende realiteit. Gelukkig is de dreiging van mijnen
hem bij, zodat hij kan genezen. We volgen onze patinten op lange tinten vooruitgang boeken.
sterk gedaald sinds 20 jaar. Toen werd het verdrag tegen landmij-
termijn op. Dat is wat het werk van Han
De mensen die onder de crisis geleden dicap International in Irak onmisbaar nen aangenomen, waar Handicap International hevig campagne
hebben, en nog steeds lijden, hebben tijd maakt. Ik heb een patint van dertien voor heeft gevoerd. Maar daarmee is het werk nog niet af.
10 11

doe mee
Getuigenis
Precies twintig jaar geleden werd het internationaal verdrag tegen landmij-

Martina Bacigalupo - Vu' / HI


nen aangenomen: een mijlpaal in de strijd tegen deze wapens! Het verdrag
verbiedt het gebruik, de opslag, de productie en de overdracht van mijnen.
Het verplicht de staten om ontmijningsacties te ondernemen en bijstand te
Help
Colombia
Na 50 jaar burgeroorlog ligt Colombia vol mijnen, op n
departement na. Handicap International is dit jaar gestart
met ontmijningsacties om het land weer veilig te maken en
Agenda
verlenen aan slachtoffers in getroffen landen.
nieuwe mijnenslachtoffers te voorkomen. En van de dor-
Vandaag zijn maar liefst 162 landen tot het verdrag toegetreden. Het aantal
ontmijnen! pen die we er zullen ontmijnen is Cajibo. Daarvoor willen Expo Op naar een
we 25.000 euro inzamelen tijdens de Warmste Week. Help mijnenvrije wereld,
landen waar mijnen liggen, is in twee decennia aanzienlijk afgenomen. 85 Albertinaplein, Brussel
Cajibo mee ontmijnen: je actie registreren kan vanaf nu!
landen hebben hun mijnvoorraden volledig vernietigd. Het aantal ongevallen 29/09-19/10
is gedaald van 24 tot 10 per dag.
Brussels Marathon t.v.v.
Handicap International
Nobelprijs Kamulaji werkte op zijn veld 1/10
Handicap International is steeds een voortrekker geweest in de strijd tegen in een klein dorpje in Kivu (DR
landmijnen. Onze organisatie was n van de stichtende leden van de Inter Congo), toen een mijn ontplofte Loopwedstrijd Foules
national Campaign to Ban Landmines (ICBL), die voor een verbod op deze wa- en hij zijn been verloor. des Flosses t.v.v.
pens ijverde. De inzet van Handicap International werd in 1997 beloond, toen Handicap International,
de ICBL de Nobelprijs voor de Vrede in ontvangst mocht nemen. Sint-Pieters-Woluwe
Dankzij Handicap 8/10
Ook Belgi speelde een pioniersrol: ons land was in 1995 het eerste ter wereld
International ben ik
om een wet aan te nemen die landmijnen verbiedt.
kleermaker geworden. Wereldse Zondag,
Wereldcaf, Leuven
Ik kreeg een opleiding Meer info: www.handicapinternational.be
5/11
Onze acties wereldwijd en een naaimachine.
Met een verdrag is het werk echter nog niet af. Handicap International leidt Vroeger was ik die Expo Gebombardeerd.
momenteel in meer dan twintig landen wereldwijd verschillende acties te- Verhalen van mensen
geamputeerde. Mensen
gen mijnen en andere explosieve wapens. Onze teams ontmijnen vervuilde
gebieden, helpen gewonden revalideren en re-integreren en voorkomen on- wantrouwden me. Nu Een selfie tegen bommen die weer opstaan,
Bruul, Mechelen
gelukken door de bevolking in risicozones te sensibiliseren voor de gevaren ben ik de kleermaker op burgers 6-22/11
van mijnen.
en zegt iedereen me Doe zoals de Smurfen, Goose, Rudy Vranckx en vele an- Inclusief dansfeest
Bovendien vormen toenemende gemproviseerde mijnen en explosieven, die gedag. Twintig jaar na het deren: post een selfie op je favoriete sociale netwerk met Solidanza, W:Hall, Sint-
door strijdende partijen eigenhandig worden vervaardigd, een nieuwe uit-
daging. We blijven daarom campagne voeren tegen deze wapens, die geen
ongeval leef ik eindelijk het woord STOP op je hand, vergezeld door een link naar Pieters-Woluwe
www.stopdebommen.be en de hashtag #StopBombingCivi-
onderscheid maken tussen een militair of burger. weer zelfstandig en lians en help ons zo wereldwijd n miljoen handtekenin-
02/12
ben ik opnieuw gen verzamelen tegen bombardementen op burgers!
Een wereld zonder mijnen en zonder nieuwe mijnenslachtoffers tegen 2025:
dat is onze ambitie! een fiere man.

B. ALMERAS - HANDICAP INTERNATIONAL

Ontdek 20 jaar actie


Manneken Pis
wordt tegen mijnen
ontmijner! Wordt onze planeet ooit mijnenvrij? Welke vooruitgang
is de voorbije decennia geboekt en welke uitdagingen
staan ons te wachten? Bezoek onze gloednieuwe fototen-
Om de 20ste verjaardag van toonstelling, i.s.m. met FOD Buitenlandse Zaken, om te
het internationaal verdrag ontdekken waar we staan in onze strijd tegen landmijnen.
tegen landmijnen te vieren, Interessante weetjes en imposante beelden, op kubussen
verkleedt de bekendste inwoner die s avonds verlicht zijn, vertellen je alles wat je moet
van Brussel zich op vrijdag 29 weten over deze wereldproblematiek.
september als ontmijner van
Handicap International. Kom zijn Expo Op naar een mijnenvrije wereld
unieke outfit aanschouwen van Van 29/09 tot 19/10
Albertinaplein, 1000 Brussel
12u tot 18u! A. De Wildenberg - HANDICAP INTERNATIONAL
Gratis toegang
12

doe mee
Uitvinders met
een gouden hart
beloond
Voor de 14de keer heeft Handicap International handige
uitvindingen beloond die het verschil maken voor mensen

Frdric pauwels - HI
met een handicap, ziekte of respectabele leeftijd. Ontdek
hier de winnende ontwerpen van An-Sofie, Frank, Michle en
Olivier, die bewezen dat het uitvinderstalent in Belgi geen
grenzen kent. Proficiat en bedankt aan alle deelnemers!
Frdric pauwels - HI

Potjeshouder
Winnaar dagelijkse leven en publieksprijs
An-Sofie, ergotherapeute uit Leuven, maakte een handige potjeshouder
met antisliplaag, waar potjes van verschillende grootte mooi in blijven
rechtstaan, voor mensen die slechts n hand kunnen gebruiken bij
het eten. Ik heb mijn eerste idee aangepast op basis van feedback van
patinten. Super dat ik met hun hulp het concept kon verbeteren! Met
1.790 stemmen werd de potjeshouder publieksfavoriet.
Handicap International

Ritsbaar duikpak Winnaar vrije tijd


Michle en collegas van AP3 Plouf verknipten twee duikpakken
en naaiden er ritsen in, zodat het pak makkelijker aan te trekken
is voor mensen met een meervoudige beperking. Water heeft een
heilzaam effect op hen en het duikpak garandeert een comfortabele
temperatuur. Dankzij het ritsbaar duikpak is het zwembad nu
toegankelijk voor iedereen!
Frdric pauwels - HI

Read my voice-applicatie
Winnaar scholen
De 13-jarige Olivier ontwikkelde een slimme app voor zijn dove oom.
De app registreert gesprekken en vertaalt ze via spraakherkenning
naar geschreven tekst. Mijn oom is heel blij, nu volgt hij gesprekken
door ze af te lezen op zijn gsm. Misschien breng ik nog een paar
verbeteringen aan, en wie weet kan de app dan door nog veel meer
mensen gebruikt worden.

Zin om zelf aan de slag te gaan? Ga naar


www.handicapinternational.be/nl/uitvindingen voor meer
informatie over alle ontwerpen van Design with a Heart!
Elektro-hydraulische kappersstoel
Winnaar werk
Frank bouwde voor zijn vrouw Ingrid een gewone klantenstoel om
tot een elektro-hydraulische kappersstoel, die ze kan bedienen vanuit
haar sta-rolstoel. Hierdoor kan ze na haar ongeval terug haar beroep
uitoefenen. Opnieuw kunnen werken en vooral sociaal contact hebben,
Bedankt aan onze partners:
doet me enorm veel deugd, aldus Ingrid.

Centres d'intérêt liés