Vous êtes sur la page 1sur 12

focus

Revalideren en
integreren?
Via
sport!
Project
uitgelicht
Humanitaire
hulp voor de
meest afgelegen
gebieden in
Centraal-Afrika

P o rt r e t
Malle,
cordinatrice van
onze programmas
in Noord-Syri

#114 Ok to be r d e c e m b e r 201 6
A. Vincens de Tapol - Handicap International
p.3
In het kort

p.4
Project
uitgelicht
Door de ogen van Jean
Humanitaire hulp voor de
meest afgelegen gebieden

j.j. bernard - handicap international


in Centraal-Afrika

p.6
beeld

p.8
Portret
Malle, cordinatrice van
onze programmas in Noord-
Syri

p.9
focus
Revalideren en inte-
greren? Via sport!

p.11-12
doe mee
Agenda Een basketbalwedstrijd in het Senegalese Ziguinchor. Terwijl het voor de basketters
Schenk iemand een beter op de foto een evidentie lijkt, is sport voor mensen met een handicap doorgaans veel
leven met een testament te weinig toegankelijk. Door een gebrek aan aangepast materiaal en voorzieningen
Solidaire acties voor Music en een gemis aan inclusie binnen de gemeenschap, blijven veel mensen aan de zijlijn
for Life staan. Sport is nochtans n van de meest efficinte manieren om personen met een
Klaprozen voor het goede handicap zelfvertrouwen te geven en een plaats te bieden in de maatschappij. Daarom
doel steunt Handicap International tal van sportinitiatieven. Dat doen we natuurlijk in onze
Jouw jaarlijkse dansaf- projectlanden, maar ook in Belgi, waar sympathisanten geregeld deelnemen aan sport
spraak evenementen, zoals loopwedstrijden.
Op de fiets van Parijs naar
Antwerpen voor Handicap De foto herinnert me ook aan de openingsceremonie van de Paralympische Spelen in
International Peking, die ik in 2008 bijwoonde. De laatste fakkeldrager was toen een rolstoelatleet.
Om de gigantische Olympische vlam bovenin het stadion aan te steken, maakte hij zich
vast aan een touw en trok hij zich op eigen krachten naar het dak van het gebouw, wel
50 meter in de lucht. Dat was een erg sterk beeld. Het symboliseerde de veerkracht en
autonomie van personen met een beperking. Het is precies die autonomie die we aan
de hand van onze programma's in meer dan 60 landen willen promoten.

Onder de Hoge Bescherming Ik dank u voor uw steun in onze dagelijkse strijd voor een zelfstandiger leven voor
van hare Majesteit de Koningin mensen met een handicap. Veel leesplezier!
Verantwoordelijke uitgever: Jean Van Wetter,
Gewijde-Boomstraat 44 Bus 1 - 1050 Brussel
Realisatie:
Griet Ryckeboer, Aurore Van Vooren
Redactie: Griet Ryckeboer, Aurore
Van Vooren, Gregory Vandendaelen
Vormgeving: Beltza
Productie: Lijnco

Info donateurs:
Jean Van Wetter
Tel: 02 233 01 82 (van 09u tot 13u) Algemeen directeur
E-mail: nina@handicap.be
BE80 0000 0000 7777
www.handicapinternational.be
3

in het kort

In mijn land Mali is n kind op zeven


ondervoed. De verzorging gaat vaak niet verder
dan het kind op gewicht brengen, voornamelijk 92.000 m
door toediening van voedingssupplementen. Maar
In juni begon Handicap International
gewicht is niet het enige probleem: vaak bewegen samen met lokale partner AFRILAM
ondervoede kinderen niet goed of drukken ze zich aan de ontmijning van een gebied
van 92.000 vierkante meter in de
minder goed uit dan kinderen met een regelmatige Democratische Republiek Congo. Tegen
groei. Die ontwikkelingsachterstand op het vlak het einde van het jaar zal een gebied
van 15 voetbalvelden groot ontmijnd
van mobiliteit en houding moet ook worden zijn en terug veilig beschikbaar voor
goedgemaakt, en dat kan via kinesitherapie. ruim 4.000 inwoners, die hun gronden
dan opnieuw in gebruik kunnen nemen
om gewassen te telen en dieren te
kweken.
J-J. Bernard - handicap international

Kelvin Batumike - handicap international


Aldus Soumana Almouner Tour, cordinator
van ons project ESSPOIR in Mali. Dit project
zorgt ervoor dat ondervoede kinderen hun
ontwikkelingsachterstand inhalen in drie
West-Afrikaanse landen (Burkina Faso,
Mali en Niger), dankzij kinesitherapie en
sensibilisering van de ouders.

Hevige bombardementen
jagen miljoenen Syrirs
op de vlucht
Uit een studie van Handicap International blijkt dat het
intensieve gebruik van explosieve wapens in woongebieden
n van de voornaamste oorzaken is waarom Syrirs
massaal vluchten. In totaal zagen bijna 5 miljoen Syrirs
zich genoodzaakt om hun land te verlaten, nadat ze eerst in
Syri zelf talrijke keren verhuisden, op zoek naar een veilig
onderkomen. Sommige families sloegen tot wel 25 keer
op de vlucht voor aanhoudende bombardementen. Deze
verplaatsingen brengen bijzonder moeilijke omstandigheden
en ernstige psychologische traumas met zich.

Alarmerend is ook dat het aantal burgerslachtoffers door het


gebruik van explosieve wapens in woongebieden in 2016 is
opgelopen tot 83%, een cijfer dat blijkt uit een studie van
IRIN. In 2012 bedroeg het aantal burgerslachtoffers 48%.
Ph. Houliat - Handicap International
4

project uitgelicht

Wat?
Logistieke
ondersteuning
Humanitaire
hulp voor
voor de verdeling
van humanitaire
hulpgoederen.

Waarom?
Opdat de hulp zou
de meest
afgelegen
geraken tot bij de
meest kwetsbare
mensen die door de
Centraal-Afrikaanse

gebieden
crisis worden getroffen.

Waar?
14 provincies in de
Centraal-Afrikaanse
in Centraal-Afrika
Republiek.

Achtergrond

De Centraal-Afrikaanse Republiek gaat al verscheidene jaren gebukt onder geweld


en een onveilig klimaat. Met de staatsgreep van Seleka-rebellen in 2013 is de insta
biliteit in het land alleen maar toegenomen. Door deze situatie krijgen humanitaire
organisaties moeilijk toegang tot de bevolking, die door de crisis getroffen is.

Sinds december 2015 beheert Handicap International daarom een logistiek plat
form, dat humanitaire hulpverleners helpt om de kwetsbare bevolkingsgroepen in
Kostprijs? afgelegen gebieden van het land vlotter en sneller te kunnen bereiken.

1.844.000 Dankzij onze logistieke ondersteuning kunnen kosten worden gedeeld en kan er
geld worden bespaard, zegt Cyril Chrie, projectverantwoordelijke voor Handicap
International in Bangui. Humanitaire organisaties kunnen zo meer middelen inzet-
ten om hulp te bieden aan de bevolkingsgroepen die het zwaarst getroffen zijn door
de crisis in Centraal-Afrika.

Help mee
Jouw steun voor ons In cijfers
project?
Doe een gift op
BE80 0000 0000 7777
29 afgelegen steden en dorpen 23 partnerorganisaties worden
ontvangen hulp logistiek ondersteund
Goed om weten: bij
een jaarlijkse gift
van 40 euro of meer 3.676 ton hulpgoederen Ruim 100.000 km
ontvang je een fiscaal werd al vervoerd1 legden onze teams hiervoor af
attest. Een gift van 1
De balans na 8 maanden. (2,5 keer de wereld rond!)
40 euro zal daarom
slechts 22 euro kosten.
5

handicap international

1 2
Heraanleg en onderhoud Uitbouw van wegvervoer
van landingsbanen
De wegen in Centraal-Afrika zijn op nogal wat plaatsen Handicap International zet 98 lokale chauffeurs
slecht berijdbaar en gevaarlijk. Luchttransport is daarom in en beheert een vloot van 114 vrachtwagens,
van cruciaal belang om hulpgoederen te vervoeren. die samen een wegennet van meer dan 3.000
Landingsbanen die jaren in onbruik waren en er slecht km dekken, voor de verdeling van hulpgoederen
bij lagen, worden opnieuw operationeel gemaakt door over de weg. Op termijn zal er nog een
Handicap International, om op die manier personeel en hersteldienst worden aangeboden.
materiaal naar de meest afgelegen gebieden te brengen.

handicap international

3
Veilige opslagruimtes
voor goederen
Handicap International heeft een opslagcentrum
ingericht in Bangui, alsook in Bossango en
Kaga-Bandoro. Deze centra vergemakkelijken
de centralisatie van de hulpgoederen en zijn
bovendien beveiligd, om te voorkomen dat de
goederen geplunderd worden.
FFrdric Pauwels / Collectif Huma - Handicap International
Meer info:
www.handicapinternational.be/nl/beeld
8

portret

Malle, cordinatrice van onze


programmas in Noord-Syri
Eind september was Malle Pelletier in Brussel voor de persconferentie van ons nieuwe rapport Qasef: Escaping the bombing.
Daarin wordt het massale gebruik van explosieve wapens in dichtbevolkte gebieden genoemd als n van de belangrijkste oorzaken
van de Syrische vluchtelingenstroom. Malle lichtte deze problematiek toe en vertelde ons over haar werk en de uitdagingen die
daarbij komen kijken.

De tijd vliegt
op het terrein en
de uren en energie
die ik in mijn werk
investeer, zijn
aanzienlijk. Het is
zowel vermoeiend
als uitdagend,
omdat de context
Chris Huby / Haytham-Rea

De Syrische bevolking wil in de eerste het dagelijkse contact met de teams op snel verandert en
plaats in veiligheid kunnen leven. Van-
daag de dag zijn ruim 11 miljoen Syrirs
het terrein. Zo kunnen we er steeds zijn
voor onze teams ter plaatse en hen van
er dagelijks nieuwe
op de vlucht, dat is meer dan de helft nabij ondersteunen. Tegelijk zorgt de opdrachten op me
van de bevolking. De buurlanden zijn zo
goed als verzadigd, zodat ze daar amper
regelmatige uitwisseling van fotos en
getuigenissen ervoor dat wij, op cordi-
afkomen.
nog toevlucht kunnen vinden. Binnen de natieniveau, de realiteit van ons werk en
eigen landsgrenzen verplaatsen families de behoeften beter kunnen inschatten.
zich soms wel meer dan twintig keer vr De tijd vliegt op het terrein en de uren
ze een veilig onderkomen vinden. en energie die ik in mijn werk investeer,
zijn aanzienlijk. Het is zowel vermoeiend
Na vijf jaar te hebben gewerkt in Egyp Een normaal leven als uitdagend, omdat de context snel ver-
te, ging Malle in 2014 aan de slag bij andert en er dagelijks nieuwe opdrachten
Handicap International. Vandaag cor- Malle, die afkomstig is uit Franche-Com op me afkomen. Na zeven jaar humanitair
dineer ik de programmas voor revalida- t in Oost-Frankrijk, leeft door haar job werk in het Midden-Oosten ben ik aan dit
tie, voorziening van protheses en andere ook ver weg van familie en vrienden. On werkritme gewend geraakt. Ik ben eigen-
loophulpmiddelen en sensibilisering over danks de afstand communiceert ze vaak lijk een beetje bang om een normaal le-
niet-ontplofte oorlogsresten in Noord- met hen. Sinds mijn vertrek naar het ven te hervatten. Het zal belangrijk voor
Syri. Het cordineren van teams en pro- buitenland in 2009, hebben de meeste me zijn om concrete projecten te hebben
jecten gebeurt vanop afstand en dat is van mijn vrienden kinderen gekregen, en als ik terugkeer. Mensen worden goed
een gegeven waar we elke dag rekening die worden heel snel groot. Het is vooral voorbereid op een leven als expat, meer
mee moeten houden. De afstand over- dit dagelijkse leven en de nabijheid van eigenlijk dan op hun terugkeer, terwijl dat
bruggen we via mobiele technologie en familie en vrienden dat ik mis. ook een grote uitdaging is.
9

focus
handicap international

Voor het
eerst van
Revalideren
mijn leven en integreren?
vergat
ik mijn
handicap
En van de spelers
Via sport!
na de inclusieve
cricketmatch die
Handicap International
Wie een handicap heeft, kent vaak een beperktere bewegingsvrijheid.
organiseerde in India.
Betekent dit dat sport niet is weggelegd voor personen die zich in die
situatie bevinden? Niets is minder waar: sport helpt om te revalideren
en is uitstekende manier om beter te integreren in de samenleving.
10

Handicap International heeft in verschillende landen projecten


lopen waarbij sport centraal staat. Onze teams zorgen ervoor dat
personen met een beperking kunnen deelnemen aan sportactivi
teiten in hun buurt. Want via sport leren ze hun zelfredzaamheid
ontdekken en durven ze nieuwe sociale interacties aangaan. En
dit is een grote stimulans voor hun persoonlijke en sociale ont
wikkeling.

Maar de hindernissen om aan een sportieve activiteit deel te


nemen, zijn op veel plaatsen talrijk. Met het project voetbal
voor iedereen in Senegal komt Handicap International hieraan
tegemoet, door toegankelijke infrastructuur en aangepast mate

G. Vandendaelen - handicap international


riaal te voorzien. Ook worden sportbegeleiders gevormd over de
specifieke behoeften van iemand met een beperking. Jongeren
met een handicap en hun families worden bewustgemaakt over
de weldaden van sport en worden aangemoedigd om aan activi
teiten deel te nemen.

Terwijl in Bangladesh een gelijkaardig project loopt, organiseerde


Handicap International dit jaar in de Indische deelstaat Jammu
en Kasjmir de allereerste cricketwedstrijd voor leerlingen met en
zonder handicap. Hiermee helpen we mensen met een handicap,
die hier vaak als onvolwaardig worden beschouwd, integreren in
hun gemeenschap. Want via sport gaan mensen over tot interac-
ties die de grenzen van taal, cultuur en sociale gewoontes overstij-
gen, verduidelijkt Muddasir Ashraf, disability manager bij Han Wanneer ik voetbal
dicap International. met mijn vrienden,
voel ik me gewoon
n van de spelers, n
Vertrouwd geraken met een van hen, en niet langer
prothese dat meisje met de twee
Sport speelt eveneens een rol bij de revalidatie van mensen die
een amputatie van de onderste ledematen hebben ondergaan. protheses.
Het zijn voornamelijk balspelen die een beproefde kinesithera
pie-oefening zijn, vooral om te leren wandelen met een prothe
se. Wie opnieuw tegen een bal kan schoppen met een prothese, Aan het woord is Salam,
leert vertrouwen te hebben in zijn kunstbeen. Balsportoefeningen een 14-jarig meisje dat zwaargewond
tijdens een revalidatiesessie zijn ook gewoon leuk, omdat het gaat raakte bij een bombardement in Syri.
om een spel, zegt Isabelle Urseau, revalidatieverantwoordelijke Onze kinesitherapeuten sluiten
bij Handicap International. haar revalidatiesessies vaak af
met een partijtje voetbal.
Ook de revalidatieverantwoordelijke benadrukt de morele opste
ker die sport, en zeker voetbal, kan betekenen voor een persoon
die geamputeerd werd: Het doet zeker onze jongste patinten
beseffen dat ze zich kunnen blijven amuseren met hun vrienden.

R. Colfs - Handicap International

Racerolstoelen
voor Congo
In het kader van een revalidatie- en
empowermentproject schonk Handicap
International dit jaar racerolstoelen aan
Congolese Paralympische atleten. Deze atleten
zijn topsporters. We steunen hen actief in hun
deelname aan de competitie, zoals in Rio, aldus
Catherine Stubbe, directrice van Handicap
International in Congo.
11

doe mee

Agenda
Foto-expo en lezing
over moeder- en
kindzorg in Congo, Schenk iemand een Solidaire
Universiteit Antwerpen,
Aula C.002 beter leven acties
23/11
met een testament voor
Inclusief dansfeest Music
for Life
Solidanza, La Elk jaar kiezen meer mensen neer ze er niet meer zijn. Wie
Tricoterie, Brussel ervoor om het goede doel op dit wenst, is meer dan welkom
03/12 te nemen in hun testament. voor een persoonlijke ont-
Nicole Luyckx, onze verant moeting thuis of op kantoor,
woordelijke testamenten, ver eventueel in het bijzijn van
Congolese maaltijd duidelijkt dat het vooral gaat een notaris. We bekijken dan
t.v.v. projecten in om mensen die al steungever samen de activiteiten van de
Congo, Wereldcaf, zijn en willen dat hun steun organisatie en beantwoorden
Leuven blijft voortduren, ook wan alle vragen omtrent testamen-
04/12 ten. We raden zeker aan con-
tact op te nemen met de nota-
ris, die begeleiding verzekert
Jongerenkoor op maat van uw persoonlijke
kerstconcert t.v.v. situatie, die steeds vertrouwe-
projecten in Congo, lijk blijft.
Sint-Salvatorkerk,
Harelbeke Music for Life belooft
5 Heb je vragen over tes tussen 18 en 24 december
09/12 tamenten of wens je meer een hoop mooie plaatjes,
handicap international

info, vraag dan vrijblijvend hartverwarmende getuige


onze brochure aan of maak nissen en bijzondere acties
Eindejaarscorrida,
een afspraak met Nicole voor goede doelen in petto
Leuven
Luyckx via 02 233 01 02 of
26/12 nicole.luyckx@handicap.be.
te hebben. En jij kan mee
helpen aan deze Warmste
Week van Studio Brussel!
Bedenk een actie die je
alleen of in groep wil
ondernemen, waarmee je
Klaprozen voor het goede doel geld inzamelt voor Handi
cap International. Van een
klassieke filmavond tot
Op zoek naar een kleurrijk een bijzondere sportieve
element voor huiskamer of uitdaging: de mogelijkhe
tuin? Klaprozen voor Vrede den zijn eindeloos!
heeft decoratieve, keramische
klaprozen in de aanbieding, Meer info: www.
waarvan de opbrengst inte handicapinternational.be
graal gaat naar de ontmij
ningsprojecten van Handicap
International in Congo. Voor
het ronde bedrag van 50 euro
kun je er eentje op de kop
tikken in een reeks verkoop
punten en tijdens bepaalde
evenementen.

Meer info:
www.klaprozen.be Klaprozen voor Vrede
12

doe mee

La Tricoterie 03 Dec
Kom dansen

Jouw jaarlijkse dansafspraak

Handicap International nodigt je uit om


op 3 december in Brussel armen en be
nen los te zwieren op een deuntje salsa,
tango of rock n roll en je grenzen te
verleggen bij een initiatie rolstoeldans.
Kijk je liever toe dan zelf een dans te
wagen? Ook dan wordt Solidanza de
moeite, met indrukwekkende rolstoel
dansshows en leuke randanimatie op
het programma. Niet te missen, dit jaar
lijkse dansfeest met een bonte mix van
mensen en muziek!

Meer info:
www.handicapinternational.be

Op de fiets
van Parijs naar
Antwerpen
voor Handicap
International
Op zondag 11 september gingen een der
tigtal wielrenners van sportclub Zuren
borgsport een bijzondere uitdaging aan
ten voordele van Handicap International:
om middernacht aan de voet van de Eif
feltoren kropen ze op hun fiets, om 19
uur later over de finish te rijden in de
Antwerpse Zurenborgwijk. Hun actie was
niet alleen goed voor 380 km in de be
nen, maar ook voor een sponsorbedrag
van ruim 21.000 euro om de projecten
van Handicap International te steunen!
Een enorme dankjewel en chapeau voor
Frederik Sadones - handicap international deze sporters!

Centres d'intérêt liés