Vous êtes sur la page 1sur 12

focus

Explo-
sieve
oorlogs-
resten
in Jammu
en Kasjmir

Project
uitgelicht
Syrische crisis:
aandacht
voor mentale
gezondheid

P o rt r e t
Jean Van Wetter:
nieuwe man
aan het roer
van Handicap
International Belgi

#113 j u li se pt e m b e r 201 6
L. Veuve - Handicap International
p.3
Door de ogen van Vincent
In het kort

p.4

B. Frank - handicap international


Project
uitgelicht
Syrische crisis: aandacht
voor mentale gezondheid

p.6
beeld

p.8
Portret
Jean Van Wetter:
nieuwe man aan het roer
van Handicap International
Belgi

p.9
focus
Explosieve
oorlogsresten Tot ziens
in Jammu
en Kasjmir Een jongen doet handenstand op het strand van Benguela in Angola. Hij is verlamd aan
beide benen, een gevolg van polio toen hij nog heel klein was. Mijn collega en vriend
Bernard nam deze foto zon vijftiental jaar geleden. Vandaag is de kans klein dat we
p.11 een kind met dergelijke gevolgen van polio zien spelen aan de zee: polio doet zich ge-
doe mee lukkig bijna niet meer voor. Maar er zijn intussen nieuwe, enorme noden. De acties van
Handicap International, die dankzij jouw steun mogelijk zijn, blijven daarom onmisbaar.
Word vrijwilliger!
Agenda Voor mij is echter de tijd gekomen dat ik Handicap International Belgi vaarwel zeg. Na
Loop voor de revalidatie tien jaar aan het roer te hebben gestaan van de organisatie, neem ik gemotioneerd
van anderen afscheid. Ik ga een andere uitdaging aan nu, ter ondersteuning van kinderen en volwas-
senen met een handicap in Belgi.

In dit magazine kun je kennismaken met Jean Van Wetter, de nieuwe directeur van Han-
dicap International Belgi. Jean beschikt over een ruime professionele bagage en een
uitgebreide ervaring op het terrein, zowel met Handicap International als met andere
niet-gouvernementele organisaties. Ik heet Jean van harte welkom en wens hem alle
succes toe in zijn nieuwe functie. Ik ben ervan overtuigd dat hij deze uitdaging succes-
vol in handen zal nemen.

Bedankt voor de jaren van vertrouwen in mij als algemeen directeur. Ik wens Handicap
Onder de Hoge Bescherming
van hare Majesteit de Koningin International, een pracht van een organisatie, nog een mooie toekomst toe.

Verantwoordelijke uitgever: Gregory


Vandendaelen, Gewijde-Boomstraat 44
Bus 1 - 1050 Brussel
Realisatie:
Griet Ryckeboer, Aurore Van Vooren
Redactie: Griet Ryckeboer, Aurore
Van Vooren, Gregory Vandendaelen
Vormgeving: Beltza
Productie: DadyKate
Vincent Slpen
Info donateurs: Algemeen directeur
Tel: 02 233 01 82
E-mail: nina@handicap.be
BE80 0000 0000 7777
www.handicapinternational.be
3

We
gebruikten
in het kort
bestaande
bouwmaterialen,
zoals leem of

10
zandzakken, maar
bouwden ook met L. Veuve - handicap international

recyclagemateriaal,
bijvoorbeeld Handicap International prijkt
steengruis van op nummer tien op de
ranglijst van beste ngos ter
gebouwen die wereld van NGO Advisor (het
tijdens het conflict vroegere Top 500 NGOs).
De ranglijst klasseert 500
vernield werden ngos op basis van hun
of afval zoals innovatiecapaciteit en de
versleten banden impact van hun acties. Nadat
onze organisatie vorig jaar
en plastic flessen. van plaats 13 naar 12 sprong,
Een speeltuin dringen we nu voor het eerst
de top 10 binnen.
voor kinderen met
een beperking
hebben we zo Bommen vernietigd in Laos
aangelegd. Er zijn
Ontmijningsteams van Handicap International vernietigden enkele maanden geleden
dus verschillende acht grote vliegtuigbommen in het district Nong in de provincie Savannakhet, in het
methodes om Gaza zuiden van Laos. De springtuigen lagen op minder dan n kilometer afstand van
herop te bouwen, elkaar, in de buurt van de vroegere Ho Chi Minh-route.

met respect voor Lokale autoriteiten brachten onze ontmijningsteams op de hoogte van de bommen,
waarna onze teams alle veiligheidsprocedures in acht namen om de bommen te
toegankelijkheid kunnen overbrengen naar een vernietigingszone, in een bergachtig gebied dichtbij
en weinig de grens met Vietnam. Daar werden ze uiteindelijk in twee dagen tijd gecontroleerd
middelen. tot ontploffing gebracht.

Achtergebleven oorlogsresten vormen een ernstige bedreiging voor de


dorpsbewoners. Door de vernietiging van de acht vliegtuigbommen werd Laos
opnieuw een stuk veiliger.
handicap international

A. Gelebart - 20 minutes - handicap international

Erika Trabucco is een ar-


chitecte gespecialiseerd in
renovatie en toegankelijk-
heid. Tussen maart 2015 en
april 2016 werkte ze voor
Handicap International in de
Gazastrook, waar ze onder
meer hielp met de herop-
bouw van een ziekenhuis
voor personen met een
beperking.
4

project uitgelicht

Wat? Syrische crisis:


Psychosociale bijstand
voor de Syrische
vluchtelingen in aandacht
voor mentale
Libanon en Jordani.

Waarom?
De vluchtelingen
helpen om de
psychologische
trauma's in verband
met de oorlog, het
gezondheid
vluchten en handicaps
te boven te komen.

Achtergrond

Waar? Sinds 2012 biedt Handicap International hulp aan de miljoenen mensen die door het
In Libanon en Jordani. Syrische conflict getroffen worden. Onze teams bestaande uit kinesisten en sociaal
werkers of psychologen staan mannen, vrouwen en kinderen bij die door lichame-
lijke of geestelijke trauma's getekend zijn.

Onzichtbare verwondingen
Wie leeft in oorlog, maakt vaak onmetelijk veel verlies mee. Sommigen raken hun
huis kwijt door verwoestende bombardementen, anderen komen zonder werk te
zitten. Maar de schade gaat verder dan het materile: mensen verliezen ook een
ouder, een kind of een vriend.

De overlevenden moeten hun leven opnieuw opnemen en leren omgaan met hun
verwondingen, soms met een blijvende handicap. Voor velen betekent een fysieke
Help mee handicap dat ze nooit meer zullen kunnen werken zoals voorheen. Dit kan leiden
tot ernstige financile moeilijkheden en stress, uit vrees niet langer in de behoeften
Jouw steun voor ons van hun naasten te kunnen voorzien.
project?
Doe een gift op De zoektocht naar een veilig onderkomen leidt voor miljoenen Syrirs naar het bui-
BE80 0000 0000 7777 tenland. Hun vlucht gaat vaak gepaard met een gevoel van ontworteling. Zelfs een
schuldgevoel kan opduiken: over het feit dat ze nog leven of omdat ze familie moes-
Goed om weten: bij ten achterlaten van wie ze soms niet eens weten of ze berhaupt nog in leven zijn.
een jaarlijkse gift
van 40 euro of meer
ontvang je een fiscaal
attest. Een gift van
40 euro zal daarom
slechts 22 euro kosten.
5

In cijfers

4 landen
Handicap International
q 15.000 1
biedt hulp in vier mensen Het leven weer
landen die door de
Syrische crisis getroffen q
opnemen
zijn: Syri zelf, Irak, Sinds 2012 konden
Jordani en Libanon. meer dan 15.000 mensen Psychologische bijstand wordt
in Libanon en Jordani doorgaans verleend in het kader
rekenen op psychosociale van fysieke revalidatiesessies.
bijstand. Vragen die aan bod komen zijn:
hoe aanvaard je je verwonding
of handicap? Hoe kom je je
angstgevoelens te boven? Hoe
begin je aan een rouwproces?

2
De hele familie
erbij betrekken
Als onze teams huisbezoeken
doen, wordt elk gezinslid
gevraagd om zich uit te spreken
over de problemen van de
persoon met verwondingen of
een handicap. Er wordt extra
aandacht besteed aan de
kinderen, zodat ze de nieuwe
E. Fourt - handicap international

situatie kunnen begrijpen en


aanvaarden.

3
Emoties delen
Soms neemt psychosociale begeleiding
E. Fourt - handicap international

de vorm aan van een praatgroep (6 tot


10 personen), die gemiddeld een vijftal
sessies houdt. Daarbij wordt gewerkt
aan de re-integratie van het individu
in de groep en het vertrouwen van
elk om in groep te spreken. Er wordt
gezocht naar een gemeenschappelijk
gespreksonderwerp en/of activiteit, wat
het voor de deelnemers gemakkelijker
maakt om zich te uiten.

De mensen die door onze teams


geholpen worden, kunnen ook worden
doorverwezen naar andere organisaties
voor een nog diepgaandere
behandeling (bij een psycholoog
of een psychiater).
C. Fohlen - Handicap International
Meer info:
www.handicapinternational.be/nl/beeld
8

portret

Jean Van Wetter


Nieuwe man aan het roer van
Handicap International Belgi
In september gaf Vincent Slpen, die tien jaar lang aan het hoofd stond van Handicap International Belgi, de fakkel door aan Jean
Van Wetter. Maak kennis met de nieuwe algemeen directeur, een man die van vele markten thuis is.

Terugkeren voor een meer sociaal doel. Zo ben ik bij


de humanitaire sector terechtgekomen.
naar Handicap Bovendien liet dit toe om internationa-
International was een le ervaring op te doen, wat zowel mijn
vrouw als ik graag wilden.
logische keuze, want
het is een organisatie Wat wil je realiseren als algemeen di-
met een mandaat recteur?

die me na aan het En van mijn doelstellingen is de po-


hart ligt, gericht sitie van Handicap International in het
Belgische socio-economische landschap
op een specifieke versterken, bijvoorbeeld door onze con-
tacten uit te breiden in de bedrijfswereld.
groep en met een Ik wil ook de banden aanhalen met het
Jean, welkom terug bij Handicap Interna- uitstekende reputatie terrein, om ons werk in het Zuiden nog
tional. Je bent immers geen onbekende dichter bij het publiek in Belgi te kun-
voor de organisatie? in alle landen nen brengen. Daarnaast is het belangrijk
waar ik voorheen dat we als ngo verder evolueren naar
Dat klopt! Van 2004 tot 2011 heb ik op een sociale onderneming. Er zijn veel
het terrein gewerkt voor Handicap Inter- gewerkt heb. ideen, dus nu is het een kwestie van
national: eerst in Cambodja als project- prioriteiten stellen.
verantwoordelijke verkeersveiligheid en
operationeel cordinator en daarna in
China als programmadirecteur. Nadien zetel. Het idee om met mijn eigen ter En van je eerste verwezenlijkingen voor
heb ik nog vijf jaar gewerkt als program- reinervaring van de voorbije jaren aan de Handicap International wordt alvast een
madirecteur voor een Britse ngo in Tan- slag te gaan op het niveau van de zetel, marathon lopen?
zania. trok mij steeds meer aan.
Ik doe inderdaad mee aan de Brussels
Terugkeren naar Handicap International Daarnaast is er de persoonlijke reden dat Marathon ten voordele van Handicap In-
was een logische keuze, want het is een ik voor de middelbare school van mijn ternational. Hopelijk werpt het al lopend
organisatie met een mandaat die me na kinderen graag weer naar Belgi wou ko- naar het werk komen zijn vruchten af.
aan het hart ligt, gericht op een speci- men. Ik heb wel al vaker marathons gelopen,
fieke groep en met een uitstekende re- zoals op de Chinese muur en in Rwanda,
putatie in alle landen waar ik voorheen waar ik aan den lijve mocht ondervinden
gewerkt heb. Je startte je loopbaan in de privwereld. waarom het als bijnaam het land van de
Vanwaar je keuze om over te stappen duizend heuvels heeft! Ik ben in Brussel
naar de humanitaire sector? dus niet aan mijn proefstuk toe, maar
Je hebt het terrein nu ingeruild voor het het doel wordt in de eerst plaats toch
kantoor in Brussel. Waarom? Na mijn studies handelsingenieur heb ik gewoon de finish halen. (lacht)
een paar jaar gewerkt als management
Ik vind het belangrijk dat de inzichten consultant, tot het begon te kriebelen
van het terrein gedeeld worden met de om mijn vaardigheden aan te wenden Succes met alle komende uitdagingen!
9

focus
H. Zahoor - Handicap International

Explosieve
Meer dan

3.600
slachtoffers
of ruim n
slachtoffer om
oorlogsresten
de twee dagen
werden de voorbije
vijftien jaar
in Jammu en Kasjmir
geregistreerd
in Jammu
en Kasjmir. In honderden dorpen in de Noord-Indiase deelstaat Jammu en Kasjmir,
grenzend aan Pakistan, dreigt elke dag het gevaar van explosieve oor-
logsresten. Een voetstap of de grijpgrage handen van een kind zijn ge-
Bron: Landmine and noeg om ze te doen ontploffen. Handicap International sensibiliseert de
Cluster Munition Monitor.
inwoners over de gevaren ervan en zorgt voor revalidatiesessies voor de
meest kwetsbaren.
10

Ongevallen voorkomen
In de De teams van Handicap International zetten zich in om ongevallen met explosieve oor-
grensgebieden zijn logsresten te voorkomen door de bevolking bewust te maken van de gevaren ervan. In
samenwerking met Help Foundation verspreiden we brochures en houden we informatie-
veel dorpelingen sessies en workshops. Sinds april 2015 werden zo al 10.500 mensen gesensibiliseerd. Ook
amper op de leidde onze organisatie sindsdien meer dan honderd vrijwilligers en verzorgers op over de
hoogte van de gevaren van explosieve oorlogsresten, zodat zij verder de boodschap kunnen verspreiden.

dreiging van
explosieve
Slachtoffers helpen revalideren
oorlogsresten.
Daarnaast organiseert Handicap International revalidatiesessies in het Hope Disability Cen-
Er gebeuren nog ter en in de dorpen, om slachtoffers van explosieve oorlogsresten en anderen te helpen bij
te vaak ongevallen het herwinnen van hun mobiliteit. We zorgen ervoor dat de revalidatiediensten toeganke-
lijk zijn voor de meest kwetsbaren. Veel revalidatiecentra liggen in de steden. Gezinnen
met fatale die in bergdorpen leven, moeten dus een hele weg afleggen en bovendien is het vervoer
gevolgen. niet altijd veilig. Daarom blijven heel wat mensen thuis, zonder hulp. Revalidatiesessies
voor hen toegankelijk maken, is van groot belang, legt medewerker Mehran Khan uit.
Aldus Mehran Khan,
verantwoordelijke van
Handicap International
in Jammu en Kasjmir. Voortleven met een handicap
Handicap International Mensen met een handicap worden in Jammu en Kasjmir nog vaak verstoten. Ze worden
is daarom actief in vijf soms als nutteloos bestempeld, waardoor ze een teruggetrokken leven gaan leiden, zegt
districten ongeveer 250 Mehran Khan. Dit geldt ook voor wie na een ongeval met een achtergebleven explosief
dorpen waar achterge- met een beperking door het leven gaat. Integratie van personen met een handicap in de
bleven explosieven een gemeenschap is eveneens een prioriteit van Handicap International. We willen dat mensen
bedreiging vormen voor de met een beperking een vrij bestaan kunnen leiden, vrijuit kunnen spreken en gehoord wor-
bevolking. den, besluit onze medewerker.

Getuigenissen
Fayaz Shabir
Toen Fayaz zusje een onbekend voorwerp van de grond op- Ook Shabir werd als kind het slachtoffer van een achtergeble-
raapte om mee te spelen, ontplofte het meteen. Het was een ven explosief, dat ontplofte toen hij aan het spelen was. Hij
explosieve oorlogsrest. Fayaz verloor beide benen, zijn zusje moest tot onder de knie geamputeerd worden. Nadat hij een
kwam om. Een kinesist van het mobiele revalidatieteam van eerste, te zware prothese kreeg, kwam hij in contact met Han-
Handicap International merkte de jongen op. Fayaz kreeg in- dicap International. Hij kreeg vervolgens een nieuwe, aange-
tussen twee protheses, kan nu terug wandelen en gaat naar paste prothese waarmee hij vlot kan wandelen en autonoom
school. Zolang hij groeit, zullen de protheses om de twee jaar zijn activiteiten kan uitvoeren.
moeten worden vervangen.
L. Veuve - Handicap International D. Van Ophalvens - Handicap International
11

doe mee

Handicap International

Word vrijwilliger!
Onze 75 vrijwilligers, actief in 10 steden over het hele land,
zijn op zoek naar nieuwe collegas om hun teams te verster-
ken. Elk volgens hun eigen interesses en capaciteiten zetten
de vrijwilligers van Handicap International zich in om de orga-
nisatie bekender te maken bij het grote publiek.

Wil jij ook je talent nuttig gebruiken? Kom dan bij n van onze
vrijwilligersgroepen in Antwerpen, Brussel, Gent of Kortrijk of
sluit je aan bij de vrijwilligers langs Waalse zijde. Wij zorgen
alvast voor mooi sensibiliseringsmateriaal, interessante vor-
mingen en alle achtergrondinformatie om aan de slag te gaan.

5 Contact: vrijwilligers@handicap.be of 02/233 01 89

Agenda Loop voor de revalidatie


van anderen
Brussels Marathon &
Half Marathon Het najaar schotelt ons enkele parels van loopwedstrijden voor zoals Foules des Flosses
door het Zoninwoud of de Eindejaarscorrida in hartje Leuven. Ben je op zoek naar motivatie
02/10 om deze uitdagingen aan te gaan? Loop dan voor het goede doel!

Loopwedstrijd Foules Het loopteam van Handicap International biedt je die kans: met ons We Repair Lives-team
des Flosses, zamel je een sponsorbedrag in, dat integraal gaat naar onze revalidatieprojecten in het Zui-
Sint-Pieters-Woluwe den. Zo zorg je ervoor dat kinderen en volwassenen met een handicap noodzakelijke zorg
09/10 krijgen, zoals protheses, rolstoelen en kinesitherapie.

Supporteren vanaf de zijlijn kan natuurlijk ook door onze lopers te sponsoren!
Foto-expo Scars
of War, Vredeswake,
Langemark 5 Meer info: www.handicapinternational.be/nl/sport
5 Contact: events@handicap.be of 02/233 01 90
05/11
J. Degrande - Handicap International

Seminarie moeder-
en kindzorg in Congo,
Kavka, Antwerpen
16/11 en
23/11

Inclusief dansfeest
Solidanza, La Tricoterie,
Brussel
03/12

Eindejaarscorrida,
Leuven
26/12
12

doe mee

De beste uitvindingen beloond


Handicap International beloonde voor het 13de jaar op rij de beste uitvindingen
voor mensen met een handicap en ouderen. Met de boekensteun van de
12-jarige Nette koos ook het publiek voor het eerst in de geschiedenis van
de wedstrijd zijn favoriet. Onder heel wat persaandacht namen de winnaars
tijdens de prijsuitreiking een BRICO-waardebon van 500 euro en andere mooie
prijzen in ontvangst.
ROLSTOELMAT
Om te vermijden dat natte
CONFETTIMACHINE rolstoelbanden sporen maken
Dankzij de confettimachine doorheen het hele huis,
van haar papa kan Lylou, maakten Howest-studenten een
die een neuromusculaire rolstoelmat: een platform met
aandoening heeft, nu ook rollen om ter plaatse de banden
confetti werpen tijdens carnaval. aan te drogen. Opkuiswerk
Haar vriendinnetjes vinden de is nu verleden tijd!
machine supercool!.

BEDHEKJE
Een aangepast bed
zorgt ervoor dat Gilles
niet valt wanneer hij s
nachts ongecontroleerde
bewegingen maakt. Om
ook op vakantie veilig te
kunnen slapen, maakte
zijn papa Olivier een
transporteerbaar en
aanpasbaar bedhekje.

OPKLAPBARE VOETPLAAT BOEKENSTEUN


Frank verving de vaste voetplaat De mammie van Nette kan geen boek vasthouden of paginas
aan de rolstoel van zijn vrouw omslaan met haar vingers. Nette ontwierp daarom een
Ingrid door een voetplaat die ze boekensteun, waarin ze het boek kan vastzetten. Dit komt
kan opklappen. Zo is er geen samen met een leesstok met antislipuiteinde, waarmee Nettes
gevaarlijk obstakel meer wanneer mammie de paginas kan omdraaien.
Ingrid uit haar rolstoel opstaat of
erin gaat zitten.

Proficiat aan alle winnaars! Alle deelnemende ontwerpen staan


uitgelegd op www.handicapinternational.be/nl/uitvindingen
en kunnen een inspiratie zijn voor andere personen met een
beperking.
O. Papegnies - Collectif Huma - Handicap International