Vous êtes sur la page 1sur 31

CUPRINS / .

V. POPESCW: La a 60-a aniversare a reiistei


noastre.
Maria WRAGAN : Genetica $i ameliorarea albi-
nelor. Realidri $i preocupgri ale Institutului de
cercebare $i prcducfie pemtmu apicukurz.
V. ALEXANDRU : HrZnirea eficiend - condifie
major5 pentru fntairirea familiilor de albine, pen-
tru o bung iernare $i pentru valorificarea opt1m5
a marilor d a u r i . Concentrafia siropului de zahZr.
V. I. LUP$AN : Prefcirea hmmi proteice p n t r u
sfirtiml iertnzrii a1 melor.
I. BALANA : Probleme actuale gi de crqwctivX
En acrivitater de cercecare pen^ i r n ~ u & f i r u
resurdor mdifere $i polenizarea ~UltUdor agri-
cole entornofile din tara noasts.
Gr. POPESCU : Agricultura rnodernx ecologicl $i
importanya ei in dnvoltarea apiculturii.
Elem PALO$ : Produsale apicole in slujba I n %
61,ii oamenilor. Din activitatea secrcrrului de
aptteraple.
DIVERSE
Maria Octavia MANISOR : Liceul apkol * pcpi-
nied de cadre specializau pentru apicultura
de rniine.
DIN ACTIVITATEA O R G A N l Z A m NOASIRE
21 ! 0.MILEA : Reputafie crescindg a apiculturii r o d -
. regti in lame.
21 i I. R E C W : Filiale frunta* pe ytZ.
22 + Cl. OCRAIN : Standul apicol d m cadrul exlpozi-
k tiei organizatz la BuSu cu priiejd .Zilei re-

CALENDARUL APICULTORULUI

27 ! L i RAHAU : Prognoza meteorologid pentru luna - +

~anuarie. 9
28 ! DOCUMENTAR APICOL
29 0 DE VORBA CU CITITORII
30 TEMATICA REVISTEI
(F o t o coperta I-a :, arh. C. Maimaduc)
. .
. .
; f i i 5 ' " . Lei 5 . . 1 -
'
L
.". ' .
n,
:.-.-
..
7
1

;.
.-.--*;,..
3% ., '.
I
'
.
;,
3, '
..- . . *
'W
-,..
.*
**:+*
<$": . 1
*t<< .
:

,...
'
1
.. h..!
.r.
7 - -7
: :
, <-
7-. . ' i.
. ,

., ..
v. POPESCII. . '. . . . - . .:' .

~ n i v e r s i r e aEn acest an .a',?are decenii , ca : . Al. Buhghin, dr.. 6ioi;anu; D. Sta-


' '

de exi,stentZ 'a revistei *Ap,icultura in mateleche, C. Antonescu, prof. dr. ing.


Rominia" (1925-1985); constituie, atft V. Harnaj , - actualmente prevedinte a,l
pentru redacyte c i t qi pentru kititorii re-
, Federati'ei Internationale a Asociatiilor de
.vii;tei un prilej de l e g i t i d nihdrie, $i d e RpiculttlrZ - APIMONDIA, N. Roma-
sarisfacyie profesionali. nescu, ing. N. Foti -- vicepreqedinte a1
Revista noas&, I~ cei 60 de pe Asociatiei CrescZtorilor de Albine din.
care i-a S t r & Z t u t : . 23. de 'ani (1925- .R. S. RomSnia si pretedinte a1 colegiului
194s) sub denumirea de, ,,RomSnia api- redatriori~lEn ultimii 32 de ani, I. Barac
colic', ca organ a1 Soci'etgtii Centrah $.In-a- . ..
de Apiculturz ; 27 de ani (1948-1975) RelevantZ fn acest sens este cutezanya
sub denurnirea de ,,Apicultpiaa: \i 1 0 ani de bun augur cu care, ;n urmg cu aProaPe ,
(1975-1985) sub denumirea aaualZ, este. 40 d e ani, ttnirul eminent apicultor la .
unica revistz lunar; de Schimb de expe- , vrernea aceea, ing. V. Harnaj aborda, ?n
rienyz qi .indrumare met&dlogici apkolg. cadrul artico:u!ui intitu'lat ,,Pentru o or-
din tara.hoastr:, care $i-?, adus 0 contri- ganizare 'tenzeinica' n stupa'ritului r o d - '
rneritorie la dezvo;ltarea qi progre- nesc", d l i c a t i n revista ,,Romania api-
su) apiculturii romangti contemporane. coli" nr. 4-8/1946> pag. 19-22, nece-
, ~ ~au$ mai i existat preocup;ri pe linia sitatea reilizHrii ufiui grupaj de obiective
ditgrii de reviste cu profil apical, at;t orginizatorke' $ieconomice sintetizate En :
la *ivel national, ca , , ~ ~ l apiculto- ~ ~ i ~ . ~iumznuncherea
l tuturor apicultorilor En
ruluicc, care Si-a ,desf;Surat activitatea in- cadrul unei organizatii ~rofesionale ?a-
tre 1,922-1943 sub patronajul, lui tiona!e puternice, cu filiale En toare JU-
'D. Stamatelache, precum $i alte reviste deyele ririi ; redementarea $i stimularea
regionale, .vial? albindor., ,~stuparul dezvoltMi stupiritului pe baza unei le-
romlna, ,,prietenul apicultorulul~, ,stu- gislatii corespunzYtoare ; crearea- unei or-.
, ~

p;ritulu, totuSi ele.n-au putut rezista cu- , ganizatii econamice f n c.ailru:lasocia~iei,.,


de opini; $i fr;m;nt;rilor sociale, care s i corespundi cerintelor jmpuse de
ceca ce a fgcut ca mai devreme sau mai mdernizarea apiculturii ; organizarea.. '

tirziu si-$i incetcze aparitia. unei Scoli de pregitire a noilor cadre


Meritul revistei ,,Apicultura in Rom2- pen tru- apiculturZ qi tipharea Stupilor sis-. , ,

tmatici. Cu, toate c; l a vremea aceea


niau, a$a dup; cum de altfel f1 confirm: aceste obiective erau tonsidkrate de foarte .
l n s b i indelungata sa exirtenti, constl in mlrlri ca nerealim,bile, datoritl hsg spiri-
faptul c i a 5 t h sZ-$i orienteze tematica tGlui de ornanizare .ri ,tenadtFtii inilia- .,
core~punzZtorevolutiei d n v o l t i r i i $i pro- torului, ele auprins .,viit; pr,in idsntarea
gresului,. apjcul fn plini dezvoltate din
Fara noistra, f a p t caie a f 2 u t sz fie'in- Asociayi& Cresc~tori~lord e Albine diil
d r ~ g i t id e ,mass apicultoi;hr, in rlujba R . S . Romdnia cu filiale tn toate judetele,
ssia fn cei 60- de. gni. de crezrii - u n d ca&-u juridic a1 activitzfii
aparirie nehtreruptYa. a . . . apicole, realizZrii.!Co~n~binatului apicol qi
Pfivin.d remsp&ctiv drumul par&rs. de -1uirrii fiinti a Liceului, apicol Bucuye~ti,
revisti fn cei 60 de.mi; .se: cuvine s2 stand'ardizzrii stupilor Pn tele d o u i sta-
aducem uri prinos de'recuno$ti,nyl tuturor suri : Dadant' qi multietajat 9.m.a.
acelora care, prin strZ&niile $i activitatea La .:PmbunitZyirea con'tinuZ , a tmaticii
neobositZ pe care au depus-o, au contri- yi a conditii,lor grafice ale ievistei, o .acti-
buit, cu ajutorul acestei publicatii, la pro- vitate prodigioasi a depw ing. N.'Foti -.
gresul $i afirmarea stuplritului rominesc, prqedintele colegiului redactional,$ sub a
operl ce se identifici prin personalitzti cl,rui conducere de : peste- 32 de aai, .s-;k
:, , :
i
. . ' .. . . >,. . ,. '.:':.. . . ' - ..
.........
. , .
:. :,.; .', . Y
... ,-'... .. .. . . . . . . . . . \":.;.? .-.,.
_ .. -. .. _. ;<.. .. ...: _. 4-
..
+ , '
,.,., ,,.. '
.i: ,
-,.:. -: . . . -:. - '
, ., A
. .' . .
. . . .. . .. . .. ,.,. .,. ..:<
. . .
. . . . . . '
. . . . ,. ,
. . . . .. .*.+<:.
. -: -7, .I
. . . .- -
. . .. - . . . . . . . . . . . , .- .
. . ., .
. :<
..f:E. - .;.',,: "
. .. .- , .>, ,- .
. - I .. :
. : , :*
- .... .. ...
-!a$elndod - ~ pap- p r ! d s , rirzuad ~ i q ~ h t t db~w -'~-:.+:. '
?n~nwnsu03? qwo!ieu ?a!ruouo3a a~esa3 . ,101 1n!~turo a!.zem t 3 s ~ mn3 .zztiasa~p ' . : -:.:;
-au a p f d e asnpold ap !n1nwnIoa e ~ ~ ~ I al, I I!as!aaJ ?.xo1!1!5. 'eJoip 'Fj~v !%~RUI . . -.; : ' :
-ua33e @ue a ~ p o d snuuad a ~ o ~ !+ew de rS nslv .A 'n!%Q :.Q ' y j e l ~.I '@uiop~ ,. i < ,.I
- ~ o j ye a~!i~1~unqwz ap 5 ~ x 3a ~ f a l d w o 3 . -I,Q 'exlam 3 !S k ~ s a d o d'39 14. nri : .'%' '
ens u!a aiuea~op ~ l s a ~ea~zw!~dxa e -tuely !!lair!@ 'zje3ng -d 16 ire%& ,
-IO%!!A ad JOI wquaa e"! %req~a$eIasqxN !!%o1o!q 'ei-Te~*a . ' .,
- a d nnuad p n s p ap !u!nI msapsa u; -%u! 'nwj=) '1 -%u! -1p 'nxap-1310~ .. '2 'n!S .,-..!
'lmaJ a p aprnloj asz3 ap a@3 zuea3e .-aq -A -N ' n x a u o ~ u v-3 :"3 ' ~ a l s r ~ a!ei
ad !9 alnxorm3 a g as yaleqe n s a x 'Iaj !~oleioqe1m !!un ap ~ s n d a ppns!agqnd . .'. .. .
-]st? e3 nauad 'aapou aiuelsqins aqe !$ eala]rd!13e 5lsa 1sr80la ap 'zuruap 4xa1 :,..
appysad ,na m1!!ie3fxozu! e a r n s Jo1au!qIe -uo3 1saDe u l -!als!aal !e po1y!3 - a y q p
e a r e c a o ~ d ap !a!ie~s?al ~ a ~ e w d s a m u ap !!Jo~Ps~.I~,a11:3 ap !!.xn11n3!dr. .f!lz3!1 ' ..
el aqaud nst6a103!de ! ! i y r a ~ x e a ~ e l n k j - x ~ d tmeumJpu; , e l . a p s ~l!nq!Jlum ne . . .
-sap UJ xaa! !ew 3~ a3 aapeSou ap3adse 'aleqqnd .roIale!Ja3em e i u a m ~S! ~ v'a11:!s
ap zit?$ a3!l!ls ~ e w ! u p n ~ ~!am a e '!JOIEJ -Jaa!p 6ea~eoltthu!ld 'ale3 '!iuapuodsa.ro~
-oqeioa S! a!i3ttpe~ a m p a p ealsldope ug ruotemqv~o3
.. ap !S snpv m;f e '$uori3ep :' ,
~ l s u c u!!JIuI~~!~v 1e "emp"ap q e u n '-a1 ln!Ba103 a p , asndap y!lmJoja $ 3 ~ ~ 1 :
*a3!1s!x1qnd aIe!'alew asranp 9 a1d ad '!a~s!lzai. @ n!la1!1u'e3 IS a ! ~ e i .! ~ m. ~. n l
-we1sew a;a3 n3 ?S!A~J el !!lpoqe10:, S! -say vales!p!l 61, leuuIasp5 z ~ o d eu n
zu!dna u! n.13n1 ap !!3!uqal 'ap3!de lola! . p ~ s e o ue, n 5 u!p 103!de .
'
- e p n 'eal!i~)~unqw;"1 ~ s e o ~ o ~afinq ea !nInlol9as e ~lanlua33e!EUI 301 ealelpa
,
- U ~ U Oo ~ s n p ne?S ale3 . T O ~ U O ' L ~ ~e~ ? ~ C-zap ap asndu! c~a!lvxldeE3!qal IS ale1 .
~ S ! A ~ UUJ
J ea~ez!?eptdod .upd 'zle~ouxeal -uawn3op ap ap;%afi iolaiu!~a3 ~ o y z u ~ i d
-e~nw!~s! sauawr1e-oae p p l d n3 aTaax1 - s a ~ o'agal!lue3 ~ q e s un !S aza~ls!!da~u;
a3em UJ !m3ra3 Eauawase loun ea~elu!!ju$ as RS 'a&!la!p3 ap.I!i~~yrnqw$$3~51, ad
!S a~eio3S alw!de ~olpns.rajeaeqap3e 6ce3q w a d t a3 eaa3 'ru!~ed ap .!n;nlaumu . .
: !iypues awuwasu; !ew a;a3 ] a s ap Inp IF S! m~n!e~ule 1eu.wasu; ~ o d sun rezr~
-uoj q I T J ~ ne IS m s g q n c b I~A!U ti -eal ,e-s z d a a ~lsea3V. u; IOL 'Epa!puoi; .
pro3al ajo~!de ;!9npold lnu!iqo ne ale3 $! yeuo!it?u 'einyn3!di a~dsap !!iewlo~.
., .
~o~!~a~rw a !'aau~od
d~ ap p ~ o qns g ' e a ~ -u! asleoloIan !eui . a p ' pu;u!iu03 ',,lo3
- y ~ e p l d o d: a m 1 a p l a o n p m ad p y n l -ide ~ezuawn.maUr q r q n l eaJel!pa u!~d
*
!& w n x ~ d"payn>!';ie nauad a!bnpmd *
~ O UJ O U ~e p u e w a u; papnpu! a g e u e
S
! a~t?la~aas a p InlnIysuI urp !lol!ia~~a~
81p3au JE-S. '103fda !n~nsal%.rd I? p u a !ipw 304 ap aleloqep '~s!$!iu!pS zlnu . .
- p j a wJeInw!ls ru~uad 'eauawasz a 0 -!i ~ 1 1 - e ~ap ; asys!s!~qnd !!ly!apsl: v~dase
'e.4 z3!1U3 t?lY)U !S elua~dwe snd 'e-!S 'f!uaxp a1aq1fn'
'
!puolap03 'maq~ue c e m ~ i e 3 ~ ~'pl!wiu~ e3, u!p anseou !!.IE~ e a3!wou03a ni~~!apse
'~nasa : es !!iw!~qnd ap ~o~!~nua!d .xo.rntn~ ~3ps!.ralx~w areolean . eiua3sahlaj3
. .
I? ~13dl!p !em aa1eaouIold nlluad 'pol \ :epJ
- e ~ o q e ~ o ~ a ! iJOI!J~IJOJQ
~ep~ -ea~e%n!uo3 - y w' S~b~ u!p a m q v ap '~op.101z3sa.13
'ymnpes e3 wap!suw we ca!yI psea3e ad !a!ieposv e onp pa ~ p a ~ ya.reils!rr!w
p :.
101 .ap~!de !!s!ls!ylqnd e Enupuo3 e a n u -pa U; '.xals!u!w !n1sa3e 1n!euorltrd qrls
-o!l3ajsad nnuad~ a n w q j e ap e f ~ n z ~ uap ' a ~ e 1 u a u r y y!.r~saIpu~ ~ !S !pn1ln3u8v .,
!S a1!~!u!rdw$ uud 'a.rxsleou Fs!aal p n n !np-IJals!U!W IF IL6I 6 U!P E Z I
, ,
-!iuos UJ !S ~ u e u % a ~pxp.~ d as 'apru3a '!nlnu!xro - 3 ~ 0 3'!!~a3a.11 IS ~ ~ ayn! 6 1T
!ade~ae z3!urouo~a -eaa!a!ue EzeaIoame el ap a~ada2u;.n3 !!~,d~.rd'!!ixpal wun
ale:, '!aiua!?ja ' S
! !!ipges e m a d u t v . eaqpu;qop 3p!p3ej e a2 ~ d e- j' a u ~ ~ r a s
'a103!de ~ ~ 3 9 3 ~~1z dq ~ e l n d o d IS auosqoxne a[m!d@ !!~;~!A!IX n? .pap
~nuflr~dsu! !1saj!uvw 1-a~e3 ad alfnJ , :!~~ndeiuaa@uo3 qnw @w,; 101. ~ ~ ~ + ~ j t :
. ,
. . , . .
, . ,
. .
, . - 1 _'-
~ e n e t k pai ameliokatea albinelor
I

REALIZ~RI81 PREOCUP~RIALE lNSTlTUTULbll .


DE CERCETARE $1 PRODUGTIE PENTRU A P ~ C U L T U R ~
i' &I. Maria DRAGGN
lnstitutul de cencetzre $i producrie pentru apicuiturz '
1
4 material bio!ogic selectionat (mztci de
Ccmditi3Ie 4n care se practicz agicu.l-

/4
mra En ultimii ani ?n lara nbastra s'intalbine), asigpdnd En felul acesta cregterea
Pn permanent;,. mdiificare
..V &tori6 isten- efectivului de familii de albine dar $i
siviGrii practlcani agriculturii, care, pre-' schimbarea celui necorespunzZtor.
supune un oivel qgrotehnic ioaite ridicat, Pentm realizarea acestor deziderate te-
fapt-care inlfluenteaz; di,mt' viata albi- matica colectivului de cercetare a abor-
nelor.
': dat douZ aspecte $itanume : unul legat de
Principda modificare ~.-condidi~lor de obtinerea de iinii selectionate de Pna'lt;
mediu pentru albitle, in 'special !n zonele productivitate, verificate prin descendent;

:I.. - ^In care se bractic; intensiv agri.cultup ' En ceea ce privevte transmiterea Pnsu6ri-

1
(Cimpia DunZrii,]C?mpia de vest, Podl- lor vdloroase $i unul privind rmroductia,
gul Moldovetiesc) const2 .haceea. cz Pn incluzlnd tn aceasta nn minunchi de cer-
locul unui cules 'de h t r e ~ m i ede-a .lun- cetzri fundamen.tale $i unele cu conse-
gul 'Pnrregdlri.;sezoti-adv; intensificat Pn
'
cinre practice, menite ;s aduc"a realiza-
unele perioade de sak?,m, tei, floarea-soa- rea $i difuzarea Pn teritoriu a unui numir
reiui, finere, In dprezent albinele bene.fi- sporit de rnztci se!ccyionate.
ciaz; .numai de wurtc ' perioade de cules, Privind pr~blemede ameliorare abor-
de ,mdlte aii foarte intens (sal~fm,tei, date in.' cadrul colectivului fn urma veri-
floafea-&arehi), tntreruptc de lungi-:pe- fickilor ficute Pn pardel fn Statia zonal;
rioade lipsite total de nectar $i polen. de seleclic $i producere de material bio-
In tontextul acestor: ~ n d i t i i sarcina . logic Bzneasa, clt $i fn omoloaga sa din
'

i /i
principal: a apicukurii const; Pn '?mbu- Banat au fost predate pepinierelor pen-
" " . permanent:$
natatirea a lnsu$irilor pro-
'

dictive ale familiilor de albine i n . scapul


tru producerea mztcilor un numzr de I 0
linii de Pnalt; productivitate din care

k
,) .
realizirii unor cantitgti sporite de pro-
duse apicole $i a asigutsii ^In aGla$i timp
a polenizzrii saturate a culttirilor ento-
mofile.
amintim : Stepa 1111976 ; Cop'iceni 1351
1978 ; Vlzsia 311979 ; Buriqu 1911980 ;
Banat 6/32/1980 ; Banat 10/1980 ;' Banat
3/84/1981. ,
Reaharea acestor obiective este condi- . Liniile predate se caracterizeaz': prin
4 tionat: in primul rind de crqterea efecti- prolificitate timpurie ridicat;, prductivi-
I vului de damilii de allbine dar . $i de .tate mzrit; Pn condifiile unor ani.deosebit
1 \ * crqterea parametrilor cantitathi 6 cali- de n e f a v o d i l i Hpiculturii, Mlndete deo-
.tativi.ai acestor'a. Se impune deci, pe plan
ii national, o inteqs; munc; de ameliorare
sebit;, instinct.de roire foarte putin i d i -
vidudizat $i manifestarea Pn s c h h b a fe-
~i .
;
a populatiillor de albine, de Pnmu.ltire $i nomenului de schhbare Iini~tit; a d t -
I
I
de p r ~ w i ea lor,. funqie de diferitele cilor.
-
zone naturale din tar;, . . . . ..
19
Din rniterialul selectionat & i
,fost':ixF-
Pe aceistz liaie, colettivdui de. gene-
!! ; - tic% $i a m e l i o r a ~a albinelor Pi revine sar- cute prin cele patru pepiniere beneficiare
,
' .. . cina de a organiza selec+ prin ce'le 6 '(3. pepiniere Bucurgti $i o -pepin;&i B3-
statii;zonde de selectie, caracteristice eco- nat) qi-difuzate apic~ltori~lor- .priri i-filialele
(, tipurilor. aIbinei autohtone $is de a pfo- A.C.A. judetene un. nrmi~r:.-de 240,000
I .
1 ,+. duce prin rey,eatxa sa d e pepiniere a unui mztci selecyionate,..?n ultimii ani. . -. - . . '

. .
/ -::
I, , .
I ' I

, -. -.*C&rea anare- de .material biologic .re- litativ $i cu eficient; economic; sporitz - ' )
I

" p ~ d u c Z t o ra.detentiinat piiiierea -3a purict materialul reproducztor femel pen~rupro= . , :* -,


. $ predarea.. spre exploatare ,.a unei tebno- ., . duqie. Astfel, In scopul perfec~ionariiteh- . t
logii ,de . productire industridZ, a matci-'.' nologiei de producere a mztcilor, se ur- . , \i
lor -In - flux. continuu, tehnologie ce este mgrevte realizarea unui nucleu de Smpe- I

folosit: !n pepinierele inetitutului nostru rechere de mic; capacitate cu randame:t * ,


,
precum $i In cele ale in'trepriaderilor agri- dublu, se limuresc ~ r o b l e m ede stocare lri
cole de stat $i ale hlinisterului Silvicul- spatii clitnatizate mai ales pentru 'asigu- .' ,
turii, putind asigura pe fiecare formariune rarea necesarului de mitci In perioadele -"
L ,

-
: de lucru realizarea anual; a unei medii cPnd nu se produc. J"
- Tot In cadrul colectivului pentru gene-
.de circa 5 000 mztci . livraste.
Punerea la - punct. a tehnologiei de lu- tic! $i ameliorare a albinelor au fost abor-
cru a ridicat probleme legate de crevterea . date studii privind individul (albina),
. .propriu-zisi, asigurarea conlfortu!ui biolo- rezultatele urmirind a asigura un spor
,

gic reprducZtor, asigurarea Emperecherii dc cunoagere in acest domeniu, dar $i cu


o ~ t i m e ,realizarea unui n u F a r optim de irnpIicatie pentru practic;. Astfel s-a fn-
matci pe unitatea .bidogica (familia d;R ceput un mare studiu morfo-productiv a1
albine) $i pe kilogram de albinz foIosita. albihelor din principalele emtipuri ale
Rezoharea pe rind a acestor ~ r o b l e m e albinei autohtone In consextul studiului
a dus ,la stdierea $i punerea la , punct
, nou creat pe plan european in acest do:
a unei tehnalogii de crestere a trintorilor meniu care implic: 41 in'dici morfologici. , s

$i de stocare En conditii optime a mitci- Scopul 1ucr"aii este precizarea definitiv;


lor virgine $i, de formare eficienti a ny- a ~ o z i t i e itaxonomice a albinei rornanevti a 1'

cleelor. conform criteriilor moderne, avind in ve-


Sn momentul p n e r i i 'la punct a teh- dere rolul pe care-1 vor juca rasele curate , ,
nologiei d e producere a m'iitcilor In flux in ameliorarea prin selecyie.. Primele date
continuu a apirut necesitatea rezalvzrii abordate privesc 21 de indici din care ;. ,
unui alt aspect $ i r u t in producyie, de- mentionzm pe cei cu implicatii practice
terminat d e realitztile existente. Astfel, s-a m&imea glandei cu venin. In perspectiva ' 1
16,)
constatat c a n actiunea .de valorificare se va urmzri aspectul ,,albine pentru po- ,
a mztcilor produse ?n pepiniere, .una din- lenizarea lucernei". t<
' tre cele mai dificile probleme este nerit- Pe linia perfectionzrii tehnologiilor de I
micitatea cererilor d e mztci in teren. reproducere la albin; a fost necesari '"1
Acest lucru determini la un moment dat abordarea unui studiu histogenetic a1 or-
acumularea unei cantitzti mari de mate- ganelor constitutive ale aparatului re-
rial biologic valoros, care, dac; nu era. producZtor al trintorilor d e vfrsti cu-
pzstrat in conditii satisfZcZtoare, se- dep're- noscut;, Pn scopul stabilirii unui procedeu . /,

cia, in final tnregistrindu-se ca pierderi de conservare a materialului seminal. Cer-


substanfiale pentru prductie. . Solutia cetarea a urmzrit precizarea particulari- ,

pktrzrii lor. i n nucleu pin: la valorifi- t'i~ilor dilerentierii organelor genitale


,care .nu era :eronmicoasZ producPnld scoa- masculine in cursul ontogeniei, corelat cu *
terea din drcuiml .tehnologic a unui nu- studiul dinamicii morfo-functionale ma-
- mzr considerabill din. acestea. nifestat; Pn cele 3 tipuri de organe con-
il'n . w m a .lwr:rilor. experimentale efec- stitutive ale aparatului reproducztor ,
tuate s;a pus la punct o tehnologie de mascul de la allbine (testicule, vezicule - . '
stocare tn sezm a mztcilor Pn unititi bio- seminale -$i glande mucoase). Datele ob-
logice natura'le fn care se asigur; con- tinute au intregit imaginea de ansamblu
fortul voptim pentiu pzstrarea integral; asupra modului cum decurge sincronizarea ., -
a caliratilor acestora, perioade Pndelungate functional2 a organelor studiate, ficind ' ,i

de timp. .:

Bineinteles, lucrZrile experimentale vi-


zeazz .In continuare r ~ l v a r e adiverselor
posibil; cunoasterea amZnuntit; a biologiei
reproducerii- la albine, & vederea folo- -
sirii optime a tnsZmin~Zrilorartificiale En ,
>:
aspecte :ineriite sz asigure cantitativ, ca- scop arneliorator. Avem in perspectivS
I ;

' ,. L
inducerea experimental; a poliploidioi ta$i : piogramul. national d e qneliorare:
'

prin 'insZmPntarea artificial:, prin trath- . a albind. romAne$tis. efortul de cercetare.


mente termice $i chimice, avind 'in vedere propus. de acesc program. va f i . .reiolvat
rezultatele pozitive la alte insecte (viermi prin abordarea $i'. aprofundarea stu-
de mKase). Obpinerea de linii poliploide diizlor fundamentale privind .-,genetics $i
(poliploidia somatic; fiind cunoscut2 ja comportammtul reprodu,c;t6rilor, sclie-
genul Apis) la albine ar Ensemna o h t a - mele. optime de selectie precum $i . g;,sirea
rire a caracterelor cantitative utile pro- variantelor celor mai avantajoase de ur-
ductiei precum $i material imens pentru mirire Pn teren a respectivelor scheme.
investigarii teoretice. -Dares En functipne in anul acesa a api-
Totodat; au fost efectuate cercetzri de climatronului ne va pefmite. de asemenea
citogenetici fundamentali, urmirindu-se aprofundarea unor aspecte. deLcomporta-
vizualizarea constituientilor celulari im- .ment a1 albinei a1 ciror studiu ne-a fost'
plicati in ereditare, p r m $i precizarea inaccesibil pin; ast"ai. $i acest studiu fun-
particularititilor, rolillui $i interrelatiilor damental va avea pentru noi 'efecte prac-
acestora.
.~ - . .~
- - - tice - imbunitZrirea tehnicilor de crqtere
S-a stabilit existenla urior .leq;turi in- a mZtcilor $i 'ingrijire a lor pin; la insta-
tercromozomiale ce .se traduc fntr-o or- larea Pn noua colonie,'astfel &Ct s5. rea-
dine gen0mia.1;~ precum $i. un raport di- l i z h un Pnalt grad de evidenqiere {rr stud
rect h t r e activitatea $i fdogene~atisu- pinile tzrii a potentialului genetic a1 mit-
Jar2 $i poliploidizarea lor in cursul onto; cilor elit; care le furnizeaz; pepiaierele.
genezei. S-a presupus implicarea i,ndirecta Colaborarea colecti~uluinostru cu insti-
a nucleolilor (constituienti nubleari obli- tute de prdfile Pnrudite va :lua amploare
gatorii, existenti n numsr direct pro- din ce ?n ce rnai mare Pn anii care uin
portional cu gradul de ploidie) Pn pro- .- mai ales $ directia proiectatelc stu-
e s u l de d i ~ i i i u n e,celuari. dii de genetica cdular; $i mdecullara care-
Din imbinarea cercetsri~lorde macroge- d a t i fiind ~i tehnicile de vPrf pe care*le
netic; (stupins) cu cele de genetic; celu- reclam;, nu pot fi realizate dec?t con-
l a r i s-a putut obtine un impor,tant spor centrat pentru toate speciile dzbotehniei,
de cunoapere, ceea ce va contribui la la o baz"acomunZ.- Pin; atunci ne pre-
obtinerea Pn continuare a unor linii sl
hilbrizi de halt; productivitate. gztim s; facerp fa$ nu numai cerintelor
Pentru anii care vin. colectivul nostru viitorului apropiat ci $i celor ale anilor
$-a propus s; pun; En. aplicare, cu con- mai TndepKtati, prin sondarea 3ncZ de
cursul Academiei de qtiinte agricole $i sil- acum a nevoilor $i a posibilitZti.lor . de
vice ~i cu participarea apicultorilor frun- care vom dispune.
2 .
, - &
, I
,
.& .'
r \
Ayc)a!$nS U!pJO
I ', ap , ~ ~ ~ u o !kaafp a n e ap nesfpy aI!JoIen
1
.' nes JoIaurqp eie!a u; 101 unala JFZ
.
ap m ~ n d o l pe!iw1uasuo3 ale : mleqanu;
-
. a~Stzuas p m%!sap a!ien~!s xuease u~
'(( : s : T : 2) !iew !cur ! ~ l ~ 1 ~ u a s u o 3
'~olaalazal ea~ela1dwos mrubd 'euweol ne-s e!lSa~v -ara!w a p ale8oq 3alawz
JE!, (1 : 5'1 I 1 : 1) 13!u1 !ew !!ie~~uas
- u o ~a~a;n-s ap !.I!~IEJ~ n ~ l +d . y e a
-ztu!ld uj as-nplu!so~oj 'do~!s u; !npJEqez
!a!ie~laax~osale !loIaA Gea~ase a~m!pu!
111;s alz~!~e!~ado a p ~ I I S Z O U a~nawaI!v ul
'( : s n'es 1: z p.xe! nlluad !lew !ew
!!ieuua3uos !S ~3!pu! a!im![qnd EIIV
.zde 1 z ef y e z 9y ( Ewe! n ~ l u a pler
J : T doqs aza.us!u!urpz 3 zs zprmwosa~
!a ~ ~ e ~ ~ u - r ! ldolrs
d ap a1ala.1 a!Jaj!p
nep BAOIZ=)!S u!Aelna ~ ~ - 6 ,,~~n11ns
1
-rde ug J o l e _ w n ~ p u- ~ ~alel3nI ~111:u~
n y e z ap doqs ap 9.y 9 pu;u;ur~.~dnls
-
+qez 8y g uyp '!!l?pnlald
6 ~ndur!i u; u; ED azSapu$! au!jtJg .ajau!qle ~ssaau&y
u!ind !am ~dmsrto2as IS ma!qjns lnqqez aim n3 d q s Eqlefj $S ale3 u!p . I E ~
xallaau! apu!qle ayie~1ua~uo3 ysease u i -ez aladwrw ~s !S aJezu;h n ~ l u a d$3allxa
- ~ d an a y 1 "1 . ~ ~ q e9y z 5'1 ap 1~ode1 o ZS ln~o~lns!dee3 arrmvu zlelznapv
ug alS?l$hd as ~ n d o ~ ! ~:"aunds ' p g g ~ o alsa 'awq1e ap y!szdx:, aurq !S alt?l!I
- !nlruoyn3!de ~ n p n u; u ~" p~
! n ~ 'laj -a3 ~ u n qa p alsa !dms UQ !!.ma 1nySr;js a1
-ISV -!ayq@ e!801o!z!j u; e_~arsuos~ o py e ~ e.eaJa!w g3ea" :eaunds ~ I O O ~ -v
o ad ellode1 a1 e ~ 4 'a~~!do.~de ~ 3 !!iell ue3!lawe lo11n3yde alaltw 'eapuvr3
-uaDuo2 1a~au09u j ~ x p u !uome !i!~aj!p .Esellxa ala!w ap !a!i~npo~d !!~!lods
?qzz a p !n~ndol!s !a!ie~luasuo:, e ~ d n s v ealapaA ug me! m u a d lo1aAJazar wJ!n3
-au!q -01u; nllued sa;v !ew 1!3 ']e~auaSu; 101
-p ap JOI!!I!~.J e ~ d n s eale a1 aim ad .s!w -au!qp e !S ! ~ q we 1eno ap !!~EI!AU~E v
- o u o s !S 3!2oro!z!~ u!p.~o ap af!!ieyr~dur! aleln-s ap doss U; InInue Inslm3 uj I ; I ~
uyd ~ ~ u y ~ ~ oa pd w I!qasoap
! alsa ,,oaspo~ 1 y e z ap !n~ndOJ!s ~!1!~0103 m ! v e ~ d I!U
-o1a3dC' !alyaal Ie +861/5 -XI U; 1c3 -alu;ydw'; e-s loIau!qIe va~auylaaujUI'
qqnd Ie!Jalew un-11ug '1oS~eqos s!la!Aos
p.101nz IS z 1 . e ~wn3 ~ zdnp 'a~a1as~a3ap
!ly3n1 asewawnu e euIm q ' ~ u r e i q o ~ d
pxov c d o l ~ s u! !nlnJ:yez e ~ w ! ~ d o
e!lenua3uos a!j zs a!nqan ales : eualq
-0.d
aund as punle ' ~ z q e z ap do+ n3,
~uz.14a p JoIauaza1 !!~pa~dwor,ealel!saD
, ;r. 1
.. . . :
Sk 'consider; din,,a$, f iirtd depozitat . in celu!el' ceva
I

de regul; cZ pentru ,'

I!;. 1
lucrarea siropului m a i p u k concentrat . mai' conckitrat 'declt En momentul 'recol-
albinele sEnt nevoite sa depunZ:un efort tZrii. . . , *.. ./. i ,

mai mare, din care cauz"a t o a m a i Natura a inzestrat albina cu un sistem , ,;,. ;, I
$i dat albinelor Pntr-o -concentratie -mai faarte ,eficient d t ;n,depgrtare a apei din i

mare. Primivara c?nd are loc dezvoltarea n e ~ a r .Acest riSm cupride in primul
,
'i
.t :,
purerii familiei, siropul a t e dat m i di: imprigtierea nectarului IK supra-
.? !

luat, conside~Pdu-se c i plus111 de apa


f*i mare a fagurilor deoarece cu clt su-
poate fi folosit de plbine ,la nrpterea
puietului $i deci prin administrarea. unui
sirop maid,iluat se reduce eforml, de a&-
prafata
,,ate m a i
de contact a li~hiduluicu aerul.
mare, cu at?t este mai puternici
i!

;i\
:,I;i
1 A/
cere. a apei de citre, a'lbine h stup. evaporarea apei. La aceasta se a d a u g h i ' . !..
ii
~ i det este ipotezz, e5t.e : efectul mutzrii . repetate dintr-un . lot .,
in
..
,it
greu de spus, pentru cZ de$i logic; nici a!tul a1 nectarului. \
'
!I;'
'! '
unul din ce!e doui cazuri nu au funda- U n rol deosebit de mare tn procesul de
mentare ~tiintific:, de .aici piirerile di- evaporare a apei, din nectar: jox~z ~i ,!
'[I

ferite la diveqi autori,-precum pi nesigu- . tm.peritura din cuib. D ~ ~ tmperqr)lra


;. , :t I I
rania care apare la aplrcarea lor in p r y - mdiului ~ ~ este 2 5 ~~ C$i .net- ~ lj 1
tic:. De aceea cel rnai corect este ca in * tarul are 720/0, la 35" continurn1 Pn ap"a
.I.>
abotdarea acestui subiect G se 'porneasci I

chiar din natura alibinei melifere. scade la 520/0 ori Pn c.uib se mentine toc--
rnai o asemenea temperaturi. :f:!
9.n decurs de mii de ani organisrnulmal- I?.!
1'1. I.

binei adaptatfatide nectar, a r e i a VerItdalia activi $i cmrmui a d;bului '> ,

devefiit hrana de bazi. N e c r a d floral de citre albine In urma cgreia aerul h-,
,.#
ii;;
i n marea -majoritate a cazurilor contine Great cu vapori de a p i calzi a t e h- . i? !I

76-800/~ apa, acest confinut variind in locuit cu aer uscat diln afar;, duce de as?
funqie de conditiile ,naturaile sau de pe- menea la i mcta+. Ca
a ~ e din
/;j /
;;I
rioada din zi. Dhnineata este secretat un re&ltat, nectarul p,ierde
, foarte re- . !,

nectar mai diluat (dupi CdLbucov 83- pede, mult. mai repede decit ne-am ;n- . .
86010)> amiazs: mai .concentTat (76- +.ipui.
' noapt= al,binele tfec . ,,

800/0) iar spre '.sftqituI zilei txmfinutu'l intregul nectar


A
din zonele inferioare ale
Pn apa creste din nou.
fagurilor h cele snperioare, eliminhd tot . ~.
Pe timp uscat continuml. de .-ap; a1 1
nectarului scade p h i la 40Q/e, &I timp plusul de api. Spre dim'ineatz a c t i v i t a ~ a
ce, pe tbpde .ploaie poate rreSte ph; albinelor indreptati in scopal eliminirii j
la 95010. apei din nectar scade Pn mod vkibil,. f,apt . . i/
~ ; ~ funcfi.ei
l ~ ~glandelor
i ~ sccretoare
conistatat de oricare din apicultori. Net-
'

!!
de fermmlj, ;n .Special invrrtazei - tar" adus in ziua precedent3 este atlt . i,i
catakatorulcaye .provoaca disocierea zk- de tngro~atPncit nu mai sare din celule
harurilor compuse $i ,tranlpforrnarea lor . la scuturarea fagurilor, indilferent de can- ill
?n zaharuri simple - a mers Pn mod na- titatea In care a Eost adus. SZ ne gindim
turd directia adaptzrii'la nsctarul 5~ pn acest sens la culesurile pum,nice de ,,
I
;.j

,un cori~nutscZzut de zahir. N,u hdmpla- . 1, tei. . etc., c l d cantitatea de,


tor zborul cel rnai acdv se observi in p e - nettar adus; de al,bi,ne .este uneori de
,

rim& mai r k m o a G a zilei, c?nd nee- 5-7-1Ok.g.. .


. . 1.: I

tarul nu erne prea . conceitrat. CerceGri , 7

efectuate In ultima vrexne araG c'i d- ,


De altfel nici .nu ar fi putut altfe1.'-
bhele aduc la stup nectar puf@ m& di- m l ~ f i aduke cu un confinut mare ,

Iuat dec$t pe .care-l recolteaza d* flori in care se a f i i tot felul -de a g n ~ de i fer-
si nu c'um si. considera tn prezent ti, mentqie, care este nectarul, pus $n co*
-
, I
Pn timpul zbomlui de la floare h stup, d i ~ i i de temperatur; ridicatii di,n '.stup
nectarul in gu$a aIbinei pierde o parte . poa,te foarte repede s b e strice intdmd !
I . .
i) ' > :.
L
' i
i

J i r ~fennentatie. Singura cale de pYstrare rea, stabi~lind' conditii proprice &ti- ";
este eliminarea apei $i deci creqterea m- nugrii procesului de invertire. bn acest -
centratiei zah?irului tntr-un timp c'it rnai sens Comarov scrie : ,Adiugarea de por- ,-
. scurt. tii ~prmspetede solutie de zaharozi, de-
Dup: cum vedem, eliminarea apei din' termini ,continuarea reactiei. In miere r5- .
nectar pentru albine nu este p m h e tot rnai putins zaharoz'a. Aceste
Principalul este aducerea zahhilui in douZ situarii - spune cercetitorul sovie- G

forme simple,, u p r de dig era^. tic - repe~areleadausuri de femnent $i


\ Odat: cu mutarea natarului din ce- adiugarea de solu~ie~ r o a s ~ i tde
; zaha-
* 11d: in ccluli, albinele adaug: de fiecare r ~ z qei reflect:. h mod nou unele carat- :-

-
1
teristici biologice ale familiei de albinea.
a

dat; ferment inve~az;, care activeazi


reactia de hidrolizi a zaharozei, adic"a Pentru practic'i devine clar albinele ,z
desfacerea ei in zaharuri simple - g1ucoz"a prelucreaz: rnai wor $i aduc la w d i t i a
$i fructozI. Acest proces este realizat de de zaharuri *or asimilabile siropul de za- +,
h i r rnai diiuat d d t cel cu concentrayie ;
albinele tinere, ale cYror glande ating-tn
aceast; perioad; 'dezvolstarea maxima.
DupZ observatiile lui Ccrmarov la albinele
mare. Nu inGnplitor familiille cHora li
se admir9istreaG simp concentrat, care
i
cu1eg:toare glandele respectilve secret: necesit: din partea albinelor o prealabil: ,
-, k
fbarte putin ferment $i practic %u au nici diluyie, sufer; o uzuri puternichi spre .*
o influent: asupra invert+ zahardui din sflqitul hrhirii devin inactive $i chiar 6

nectar. Din aceas6 cauza sp$ranLa api- silbesc ca putere. ci

cu!torului de a folosi albina batrina de Ia I n plus, cu toate eforturile depuse al- .1


sfiryitul sezonului activ pentru prducra-
rea siropului de zahzr, Pn v$erea pregz-
tirii rezervelor penau iarna, unu se -im-
binele nu reqesc si yansforme tn zaha-
ruri simple Pntreaga cantitate de zahzr
din lsiropurile concentrate. In prdusul
. I,:
plinqte, In lucrarea respectiva fiindu in- rezultat rZmPne o cantitate de zaharozi si
cluse tot albinele tinere care urmeaza !s de dou; ori, rnai putine substanw proteice. +,
.!i r

g
ierneze $i care Pn felul acesta ^lqi consuma Aceasra 91 fac greu de asi~nillat $i mai
resursele lor fiziologice. sZrac fn calorii, iar din punct de vedere ' &;- .
O d a t h cercetarea glandelor salivare chimic $i tiiologic ~i mai Pndepzrtat de 1 ,

ale albinelor, Comarov a istudiat procesul hrana natural; - mierea. De asemenea,


biochimic care are loc In nectar din mo- hrana rezultati din siropul de zahii con-
mentul ajungerii' lui in faguri. centrat, "i urma insuficientei hidmlize
Disocierea zahzrului 'incepe inc: ditn tinde u$or $2 cristalizeze, fapt deosebit
glandele nectarifere ale flori!or2 'in nectar de dZunZtor albinelor In timpul iernii.
putindu-se g&i oricind glucoza. Fermen- Misurile care se iaur pentru uvurarea proi ?.++

tnk invertazi adZugat de albine h nectar cesului de fermentare (hidro'liza) prin 4


g r s q t e acest proces.. La Pnceput reac~ia adzugarea Pn sirop de diferiti acizi, re- .'
J -'
are loc Tntr-vo cantitate mare dt apZ, care zolvi doar ?n mi& m&uri problma. ti-

nu Pmpiedica direct procesul dar 'c~ndi- Din cercetirile efectuate de diferiti au-
/
2.
/
tioneaz; folosirea m e i cantitzti mai mari tori s-a stabilit cZ albinele culeg cu plZ- ,+I

,
de ferment. Pe parcurs, pe mZsorZ ce za-
haroza este invertit; iar fermentwtcon;
cere nectardl care nu depZye$te 500/0
cmf:nut Pn zahgr. Wctarul mai concen-
?
':
,>
,,
snmat, reactia se incetinevte treptat, daca trat esu cules in continuare, a t e pre- ; A 1
. albinele nu adaug; la timp doze aoi de lucrat rnai greu. Acela~ilucru se refer;
ferment. ~i la siropul de zahzr. De aceea, ca o con- * : ,
In u m a disocierii zaharozei, creqte cluzie direct; se poate considera c2 con- .- 4
concentratia de zaharuri simple, care Pn- . centratia siropului preparat d i n t r a parse . ,
zah% $i una de apz, este cea mai ra- -. - '' f,

_
tep .G frtneze reactia de invertire. Pen- zz

.tru -a ptdnttmpina acest fmt, albinde . rional; ~i mai q o r de folosit %I practica t r


adaug; in celulele cu m e proasp"aZ, apicolZ, corespunzhd Pn acelqi rimp gi - ,-.' $ .

,@rti ntii de nectar proaspat, adicY de so- concentratie-i naturale a zahgrului $ ' ' ,,l;
Julie de zaharoz';, cu care di~lueaz; mie- nectar. , C x.

, '
de ti garte, s t h u l a 6 i d ~ c ; este ,eazul
ajutad, iar pe ck,altZ parte t r o b w ur-
mirit2 rnai hdeaproape. 2ji iat; de ce.,
Stimularea crqterii puietulai in aepst;
perioadi ajut; f o a ~ t emult la k v o l t a r e a
tirnpurie a familiilor in vedetea rulesului
la salcie, pomi fructiferi ~i h l c l m . Un
purnn de albini realizat in plus prin pri-
ceperea. ~i sm&& stuparului are uc
efect aca$teptat de b d . -Faptul se- explica
prin aceea c2, dac5 primii~aratimpuriu,
3-4 dbine ingrijex o larva, d n d vremea
se %a incazi, o singut; albin; poaze In-
g~iji 3 sau chiar 4 larve. Surplusul de
Lucrarl aplcole. albin;, chiar dac; nu este .prea glare,
va inlocui albina GtdnZ, uzat; ?n .tim-
In luna februarie pul iemii ~i forta vital; a cuibului va
crqte s i m ~ t o r . x .

Februarie esre ultima lun'i de iarnY. Cre~terea p u i e ~ l u itrebuie ajutat: fo-


Teritorial, aspectul ei general este mult losind toate mijloacele de mentinere a
diversificat, &$a Pndt preocup2tile stupa- czldurii cuibului care are In pijloc 34-'
riIor vor fi $i ele diferite, caracteristice 35OC. Controalele 5e vor face rnai atent
zonei Pn care se afl;. D g i ziua se mzrqte, $ rnai des, utilizindu-se - q a cum s-a
?n regiunile nordie%. submontane @ de arztat la luna ianuarie - furtunul pen-
deal, iarna continua s2 se mentina in tm ascultare qi sPrma pentru conrrolul
toart; puterea ei. In celelalte zone ale fundului de stup. Aceasta rnai ales b fa-
~"aii,temperatura crqte sinntitor $i zilele miliille care au inmat In iarn; cu rezerve
reci l~c"aume,roase, alterneaz; cu ceIe niai inici de hran2. Altfel, dac; timpul
rnai caldute. (In aceastZ~erioad?ia anu- nu este prielnic se pot intPmip1.a lucruri
lui, circulatia curentilor, atmosferici a t e - nedorite, &i luna februarie este f o a m
mare, PncPt vremea se poate schimba ra- capricioas5.
dical de la o zi la alta. C u toate acestea, Pre7~ntapuietului Pn cuib face cd Pn
c r q e r e a u$oarZ a tmperaturii se' fat: aceastg !uni consumul de miere G fie mult
timyit; $i fn cuib, unde matca Pncepe sa spori't fay3 de luna precedent: DacZ r e
oui. In stupii puternici. exist; deja puiet. zerva de hranI nu esw indestuMtoare, o
C a urmare, In aceastg lun;, 'solicitarea perioadg prelungiti de frig poate ISsa cui-
stuparilor este ceva mai, mare $i aportul
lor la dezvoltarea cuibului, foarte In-.
semnat. 0 gre$ealZ sau o neatentie poate
avea uranzri nydorite. De aceea, s2 ri?a-
mintim sistanatic, care trebuie s'i fie .
comportarea stuparilor fn aceste conditii.

dl $erDet. dn felul acesta se?mnrsrfrrs


.."
1. CONTROLUL ACTIVJTA'JTI CUIBULUI
+emuhi3tcii. De aItfel, Pn aceast; lung
In general, lucrzrile lunii ianuarie 15- se incepe ~i~stimularea alQdor, dar nu- .
min valabiie qi pentru Iurra februarie, -mai ' rnai cu kahar candi sau serbet. DupZfe-
lul cum hrana de stimulare este consu-
ales acolo unde frigul persist% Se cere mat;, se pot face" $i unele aprecieri. Con-
"mG s; se dea o rnai mare atentie con- sumul rapid arata c2 a v m de a face cu
troalelor periodice pentiu verificarea con- o familie viguroas; sau poate crr una h-
ditiilor de iernare, hmAtcrqterea. puie- fornetat;. $i intr-un fel $i In altul aju- e

cului, &olo unde a fnceput, t r e h i e , pe t o d -este bine venit, In cazul Pn care


hrana nu este conswnat?i, se impune ve- . unor neglijente sau a unor defectiuni n c -
rificarea cuibului la prima o a z i e ptiel- remediate.'
- nic:.
Moanentul inceperii stimulzrii de' gri-
Pentru conservarea cadurii, pe podi~or,
sub salfeluti se va a$eza o f o a ~ ede zlar,
mZvarZ,ia zahgr candi sau vfibet, tre- eventual cu o g a u r k i t o monedg .dc
buie judlcios ales, in funlctie de evoluria 5 lti'deasupra sitei. Dac; ?n cuib se va
vremii. fneep"aorii este bine s{ consulte constata umezealZ, se va mZri aceast;
stuparii cu mai mult; experiepta. In gaur;, dar numai dupg verificarea urdi- I

ani i n c a i r e a este mai timpur~e$ in altli nGului, s; nu fie blocat cu albine moarte.
rnai tirzie. De aceea, se va ufnisri tam- 0 mai mare atentie trebuie acordati $i
peratura medie ambiant; $i nu aparitia urdini~ului. Pe sdndurica de zbor pot,
unor zile fnsorite, urmate d e perioade reci. apzrea resturi h a t e de citre albine ?o
0 alegere gresiti a ~cxmentuluid e $mu- urma zborurilor de curztire. Acestea pot
lare poate' avea urmari grave. Daca d q - fi albine moarte, crktale de zahzr, ro-
voltarea rnai puternic; a cuibului a t e s u r ~ zZtuG de faguri, larve, etc. Felul lot
prins; *a cuan s-a arztat; de o perioada poate oferi infonnatii utile. Spre exem-
rece de rnai lung; durat:, dbh? nu va plu, cristalele de zahir pot proveni din
rnai putea folosi rezerva de hrana aflatG hrana de stirnulare sau djn mierea crista-
lateral yi familia va ~ i e r i r g r u p a t ipe ra- lizat?i in faguri. In primul caz nu este
mele cu puiet. nimic p a v . Albinele n-au putut dizolva
Terminarea hranei intr-un n u p este in- cristalele de zahzr din qerbet lsau candi,
totcleauna precedati de aparitia diareei, din lips; de a p i $i le-au lzsat sZ cad; pe
ca urmare a nelini~tii$binelor, ca $i de fundul stupului, de unde le scot afar;.
sunetul de fond, auzit rnai bine asculttnd Daci aceste cristale provin d i n , mierea
cu furtunul. Avertizat, s t u ~ a r u lintervine cristalizat: in . faguri, atunci este ma!
salvator. Uneori poate surprinde gi f m i l i i grav. Familia poate rWmine1 f z r i hrana
muribunde. Acestea se recunasc 1a.desfa- $i stuparul trebuie J verifice situatia $i
cerea cuibului prin aceea c i nu rnai au dacZ este cazul sZ intervin: salvator. In-
nici un pic de miere, iar puietul uscat a terven~iase va face astferl ca s; nu duc;
fost supt. Majoritatea dbinelor sPnt in- ' la rzcirea prea puternic; a cuibului.
trate cu capul En celule, iar cele de pe In zilele insorite, u r d i n i ~ r i l estupi-
faguri, la cea rnai mici migcare cad-de p: lor este un zbor vioi. Albinele p&Zsesc
acgtia. Stropirea lor cu solutie calduta stupii pentru curitirea intestinelor. La
de miere $i apZ 1 : 1 sau in lips; cu sirop unii stupi aceast; activitate este redus: iar
de zahzr cZldut esie salvatoare. la altii deloc: CunoscPnd isnportnra zbo-
Stimularea ac$asta timpurie nu trebuie rului de curitire din zilel!e calde ale
confuedati cu g h r i ~ r eabundent;, care iernii, apicultorii stimuleazi iqirea albi-
pe lingi f a p d ca nu ajuti la nimic, pOaTe nelor ,din stupi, l&,gind urdinigurile sau
aduce $i necazuti. Aeeszea c m t a u fn ri- e x p u n i d podi9oarele Pnczlzirii soarelui,
sip:, impurificarwmierii $i mai ales adu- prin ridicarea capacului stupilor.
cerea .albinelar in stare de, roit, ceea ce
comprom;te culesd. -.
-- I 3. PREGATIREA VETREI . ,
2. CONTROLUL STUPILOR ,
Notiunea aceasta de preggtire are un
dublu sens. I n primul r h d este vofba de
Controlul stupilor Pn aceastg lun; tre- amenajarea terenului Pn dorinta de a
I buie f&ut mai des $i mai con~tiinrios,in
acela$ mad cum s-a arztat Pn luna pre- ocroti viata albinelor. Pentru aceasta se

)
t
codend. Efectul pierderii ciMurii este
~ mare $i este $cat ca mierea n e ~
a c . msi
hdepzrteaz;
$i se presar;
zipada din jurul stnpilot
pe jos tala$, paie etc. Apoi
cesarX crestetii puietului s; fie consuanata se amenajeaz; un adGpipitor cu api; dacZ
pentru rnczlzirea cuibului, ca unnare a se poate, cZldutZ. Dizolvarea de sare d e

2 6 '
Pregiitirea hranei pro- h s d k -', zbohl de.,&;toriie (dacg este
nev6e se f0qea.z; p f n ridicarea capace-
teice pentru pf 1r)itrrl lor 6 expnneiea podi$or.ului la razele soa-
relui .sau aplicsea de . cSrSnizi- inczlzite
ierniirii allbinelar pe podiwr sau:hlte met& adecvate) $i
- . . . : . . Ing. Y. L LUP$AN . numai d u p i efectuarea .acestui zbor se
1 plaseaz; turtelc proteice deasupra spete-
In perioada anilor 195,s-195.8 si pro- iiei de sus a ramelor. ..
paga la noi iernarea a'lbitielor aumaj. pe Prin utilizarea acestcii metode, i.ri $.u.A.
miere, fn lipsa tota.1; a pisturii in. cuib. s-a ajuns a se recolta de la flora extra-
LucXiile mai tkzii, pe bazZ vtiimfi- timpurie (martie $i . aprilie) cantitzji de
ficI au arztat exact contrariul, demon: miere apropiate celor realizate in: * W U ~
strind necesitatea 'prezente; hranei pro- sezonului apicol de la flora melifer; care
.teice ?n tot ,timpul in cuibul' familiei de a s i ~ u r zcdesuti3e curente..
albine, a t h t:n sezdnul activ CPE $i iarna, .Aceste turte Pn general se administrea6
mai ales. En momentul in. care Encepe crq-. ?n cantitate de 200-500 g, mai rar la
terea de puiet. 1 WO g, pmindu-se . In pungi de polieti-
len; sau hfrtie pergament pentru a w i t ?
Apicultorii fruntaqi din strlinZ,tate au uscarca $i a pzstra turia mai acccsibila
arztat newitatea asiguririi polen~luitot
'
consum~luide cztre albine. . "
timpul, prin recoltarea lui de catre d- ,- - Pentru h r k i r e a proteicZ, atunci .cind
bine, in sezonul cald sau prin .plasarea. aceasta nu' se' poate 'face in excuclusivi-
fagurilor cu p;sturS dup2 diafragun;, de tate cu polen, slnt date o 3erie d e retete
unde albinele pot prelua Pn orirre timp , cu Pnlocuitori de polen, .dintt;e cafe am
,
lsrana proteicz. @sit ca f i i d mai adecvate cele PecoTan-
Deoarece la n o i albinele fncep c r e h - date de ing. i4. MZlaiu, i'ng; I. Barac -gi
rea puieplui - Pn' preajma datei de '15 aJti autori, .care fn general M bazeaz;
ianuarie n u avem posibilitatea de a de- pe urrnztoarele produse : . .
plasa stupii fn a c e a s t b r i o a d g . la! cules - drojdie d e bere inactiv; (omor?tZ)
d e . polen, natura funniztnd acest produs - lapre praf degresat.
mult m'ai tfrziu. Pentru aceasta sintern - polen tonserrat
obligati t a , o d a t b u lnceperea crqterii iar Pn.micZ rnYsurS oul'integrd sau numai
puietului, la farniliile de al'bine la care ' g,?kbenusul de ou.
lipse~tep k t u r a in cuib, s 2 administrzm In vede~easatisfacerii apicultorilor cu
q r t e proteice. Aceastz perioad; se ca-
racterizeazg pri,ntr-uln consum intens
,

proteine, h vederea producerii hranel


+ turte, cu Pnlocuitori de polen, Asocia~ia
Cresc2teriIor d e Albinc din R.S.R. a
realizat intr-o perioa& produsul ,,FepalX
larvare necesare ~uietului. In Iipsa unor care se baza pe un hidrolizat enzimatic
.surse de proteine Pn cuib, crgterea puie- din fiing de -soia $i dapte praf. Deoarece
tului se va face pe seama rezervelor de apicultorii nu pot ajunge in posesia
.proteine din organismul albinelor (corpu! acestui p r d u s , el fiind scos din produc-
gras), fapt ce va duce ,la uzura exagera&a tie, hcerc In continuare s i expun modul.
a.acestara,, la dirninuarea rimului de dez- de preparare $i retetele uti'lizate de mi,ne
voltare $i a ,rezistentei organismului fat; pentru sbitnerea de proteicz cu re-
d e 5ntempqii $i boli. Admi.nistrarea hra-
'
zultate foarte bune Pn hrgnirea albineior.
aei p ~ t e i c ePnsY,...conduce la acumularea - N u voi face o evaluare a eficienfei h 6 -
?n,inmstinul g r ~ sa1 albinelor a p i r ~ i l o r nirilqr proteice a albinelor primIvara
nedigerabile, .cage d a c b u s?nt. eliminate, timpuriu cu 2n'locuitori de polen, deoarece
p o t a v e a i.fiifluenp negative asupra stgrii aceasta a 4ost demonstratz de o serie de
de sZnZtate a . albinelor. . lnct%i din tar5 qi sti'ging,tate.,.Citez pe
) Pentru acehta, Pn caz de 1ipg de A. MIlaiu aatorul czrtii Sporirca pro-
pgstnrY in cuib., d u p ; 15 ianuanie este duqiei de miere" $i autorii care ad &or-
necesar sY se asigure albinelor - pe Eimp dat acest& pmbleme $i au' publicat ar-

9
ticde Pn revkta ,Apiculturaa qi SApicul- Reteta -3.,
.. .:
mrZi Pn RomSnia". y - 1 park la;& $rif
Analizhd punctul de vedere a1 posibi- - 1 parte drojd?e ori16fftZ
litztilor de procurare a di'ferifilor inlocui- - 1 parte. polen usczt ..
mri de polan $2 a gradului mare de utili- - 1 parte zahYar tos . ,
zare a acestora de cgtre albine, am recurs - 5 pzrti zahir pudrZ
la produsele arnintite mai sus, a v i d $i - 1 parte miere de allbine-.
avantajul ci. ele prezint; o granulatie -- ou; prmspete .integral. ( d b q f-
apropiati polenului ,(2-200 microni). De benu$) cit necesit': turta. ,.. .
asemenea, continutul de vitamine, enzime, In aceast"aeteG nu se utilizeaz; ceaiuI,
.
szruri minerale. factori de crestere., uleiuri deaarece o d e aduc aportul .necesar cle
eterice, proteine, grzsimi, zaharuri etc. api.
sinb cele mai apropiate polenwlui (cu ex- Turta proteic; se executi prin f r b i n l
cepth dro'diei. ele au toate substanple
1
necesare de voltirii unui embripn).
tarea zahzrului pudri, a aaptelui praf -
Pn pealabil cernute $i a polenuIui, care;
Este de- preferat'ca p r d u s d e amintite inainte de utilizare, se macini cu o rP$nit?i
mai sus s i fie folosi-te in p i q i egale (la de cafea sau ~sezdrobevte Pn piuliti ptnZ
care se adaugi zahZrul pudri ?n axeavi la consistenya fiinii (in caz de uti'lizare a
prop~rtiesau in proportie rnai ,mare dup; polendui conservat in miere se adaug;
practica fieckuia. ca atare). La acestea se adaugi drojdia
Prezint in cmltinuare retetde care au omorit; sub f o m i de swul d e
fost bine folosite de albine si mi-au ceap; qi mierea de albine 'in prealabiI
dat deplin; satisfacyie sub aspectul crev- i n ~ c ~ ~ l zp?nZ
iti la lichefiere (dac; este
terii de puiet, .a1 dezvoltit-ii fapiliilor $i cristalizatz).
a rezultatelor obtinute tn valorificarea re-
surseior melifere : , ,
Acestea se frimbt; tmpreun; pentru a '
forma o turt; similar; unui aluat bine frz-
Reteta 1 m h t a t ~i omagen, de consistenla celui
- 1 parte lapte praf degresat
- 1 parte drojdie canprimat; inactivz
pentru tvaitei (care nu ,se.lipe$te de anhi, ,
dar care d a c b s t e strtns h t r e degete nu
(omoclti) se sfir?mZ, ci 'se fntinde ca o coci tare).
- 1 parte .polen uscat recdltat cu colec- Daci aluatul este prea subtire se adaugz
rorul de polen Pn sezonul activ ' zahzr pudri, dac; este sfirlimicios se
- 1 parte xahir tos pentru pregztirea a d a u g miere de albine sau ceai, care este
drojdiei bine s i fie ficut ca un simp mai gros.
- 3 p i q i zahir pudr; \
In prepararea acestor rewte intervine
: - Fumidil B - 112 lflacon (Fumidilul operatia de omodre a drojdiei proaspete,
poate fi tnlocuit cu 60 ml suc de ceap; care cere o atentie deosebiti $i ceva ru-
la 1 kg p d u s ) tin;.
- ceai de plante medicinale Pn cmtitate Pentru aceasta vreau 5; precizez modul
necesar; Pn care execut personal aceast; lucrare.
Se pune drojdia Pntr-un vas ernailat, pes:e
Reteta 2 . . , care E toarng a c w i cantitate de zahar
- 1- pacte lipre praf, tos $i se freac; cu o Ilinguri de iernn,
- 1 Qarte drojdie omor?$ p?n; se obtine o soluFie l i ~ h i d igalben
- . I parte p6leri .uscat . . maronie (avPnd aspectul cafelei cu lapte),
- 1 parte zahiir ,tos fgri s i adiugim apZ. lntre timp se tn- .
- 5 piqi ~ a h i r ' ~ u d i z cinge biqe plita, fapt $care are o impor-
- 1-3 p & ~ imiere de albine tanti deosebiti la omortrea drojdiei. Va-
- Fumidil B 1/2 flat6n (sau suc de sul se prefer': a fi o cratiti si a avea un
- ' ceap; ca la refeta 1) 'volum de circa zece ori rnai mare- decEt
-: ceai: dhi plante medi.cinale dupZ ne- cantitatea de drojdie plus zahsul pe
: voie care-1 ~reluc&an.
I
tr
-,,mIaIanrI
-uau~na 'TEZO!, po3 'H aopas . 'L 'au
. . . .
. .
w!nd s s a n p u p EJEAEW , :pios
-pd ug !S !!JEUJ~! e a ~ a p aut~ S ~ J Bp d i o 3 a ~ s a d ap a ~ i e a u a s u o s o . !:s l p . 1 9 ~ ~
s W o J .$-" a;l!oAau.;.lu$s a1a pUJ3."E.umo1 eiuouuaj ~ o d'a1,!qe3!ldxau! pnzes ajaun
a p lnaoz3s u; u a ~ o dap a~!sdly ,alauoz u; , UT 'a~np[o.rp' IZ;, .iauo!iuaw) a ~ n c u,o( ~.
1 ~ 3 a d sU~ 'rnlod 'P ! ~ P ' F ~ ~ I n5 Y 31Jnl a p 1nd'uxy 1pps.e p~!$dap c ~ m ~
\raua3e ' ealei!lpn loin%nl pueurosax . -6$u1s !aim t?iua~s!suoj ap aurxoj!un'gsxt
'E%'lold lua!s!3'a ez!I !aun ea~au!iqo el ~ u ; d 3e.~ o ealaqla!a
-!In. a 'p eala!~!q!s'od na nu a T p q!!l!m -,r p ,
. a p ~ 0 p a l . j e a j e j ~ h dl&zg
-ed 'p!310.1d E U C J ~ewm3-e ~ ! p%y c-1 . . I ;$..
Ednp le! ' a " ~ ! ~ 0c !'In'
ap p a e l ! i u ~ j .!ern 51 !S a!jenus! 51 -!'Fs
rso~oj as e a~,!ru~ada3 eaa3 'aunq la5 a q m j ,as psa~sawr:els,?a~ztuluad 'I ! ,
!S. a m q asieoj. s u p .ap!1!urt?j ~ 3 t ? pau!q . '. .lua!3~jns a l p nu a ~ n y u r ep . ,;
4 ' ;
-1s: ap Ela;l;fjn, au!q alsa e u n L .puxaand a l a i a ~qaun u; s!J*ap ~ndw!J. .'aInu!W Of ...~
2;:
$ ~ o l 1 o ~ z a0..
p . $q?+.ES a1!fpurej '!ew "!!unl u!ind ra3 Esysasau .as ldej. ' a ~ a q ~ a ruj p d .. ' ,
. ', .-
~nl!S.qjs el e s pugSun!e 'dol!~ ns a x ~ ~ n w EyJouro a!nqaJl 'zlaa!s!~ns 315.3 nu w!p . -... '
, ,
-US E.IE~ ,'au!q ~ e ~ ~ o a z 'ne-s
a p aa!q,Ie ap -!QJP ~ l ! l ~ d~3o ~11nzas?3:meld Fa
,-:.
I . .
a p ~ ~ r 'peln j !la~~ur!ld.ug n i y s ,:k q!n3 "3,05~-001 ~ y 3 a d s a l'!a!plo~p ealyowo . ,,.
UJ ala!ur ap aluazal nuap!jns raun eiuaz nnuad Zlesaxu e ~ n ~ i ? ~ a d , ut unas.s !eul l;>
- a ~ du; 'a!~enm! SI n3 p u $ d 5 ~ 1"au!q~e $ d q ug ~ t y a n % ~ e~s a!nqall . L ~ m sa!j s
a p -e!puref el; %y 1 ap alm!luas u$ p!al as !pymulraj Inuaurouaj e s n a u a g .-(py .
-old y x n ~' 9 ~ ~ pu;zy!zn3 3 ~ ' p e oz a a -o,&o alsa n u ~ ! p ! o ~ pdw!i ~ p a)m u a u u a j
.au!a~d~dza%nzpa ne-s ales u!rd Ezeauuoj as as ~olazckiea.1ei1~~1.y
u? agla8.!aua !aueJq !!lzz!j!ln e a n t u ~ n g n ( a ' a p e .as e ap psalsaurB a & ~ a j 333
a s '!o~au alsad au!a~old a p a~e~!arreso 1n1dej ~ 2 %XI '~fiurm03'eanm18~d23.~?!8
a~a2.u:e_s as-npu;%.!1qoau '!lcsa?au 101 alsa -o~o!q eareoIea asnpai g!- 16 a!alsa>e ea~aX
a1 ales e!i~odo~du; !S arohau ne :sap -n11s!p a m p a d as eaas 'eyp[olp (eurnje
!erirnu ~ 3 ~ 1 0 . 1euely
d ewnsuoa z ~ e o d~s 'apu!~d). ~ p as t nu ~s e3 :!&I.% puine I !
apu,!qp '?J n i ~ u a dlzyaz. ap gdur!s Fun1 o nnuFuo3 palsame as !$ so3 VT, e i y m , . , .
' ,b' 5'
S! nep (a~a!w ap axuapgns a r a z a l ne aund -uuq.xe3 ap p?xo!q a p w . 9 ~
nu yau!qIe ~ s 'aqalorrd ~ p FlJm ealeas!a . -!p IS eae1uauuaj. adam; ' ~ r p l o ~dp.maz:
- p p e el ces8?asa nlluad -a!oAau nt? ale3 - a ~ du; 'euese asaleoap 'soj ad fns,npo~d;
,
ap enn!iut? UJ !t?umu fS !n~nurqua%uo ,a2& a u ~ d+UJ - .pru ~p 13 e armdm! as;
~ ~ e s a s a u a1 p u p punle !~urdu ez!Ipn . . alexilsaur ap l n d w ! ~ . .!!laqua!j 1nl?dw,u$
~ l w do p a p u g a .I~XJ$lajlse ~ l e a s i u a1 . - n a ' d t+qris a n n w d 'ni3n1, .q a e q
-!wp !J a a p ~nlnrdrxx!~d1mdape aup s n y ~ d8q aie~a!j a p ~ d 2e 001 e8napa
?s!alolct ,.putrjq WJVUS.+II@~:S pur~yd ,?lead.. F.'lt?!ja~p!~e-s e!p!wp a5 - z d n a
.
. .....
.
,
. ,. . ./ . . .
?t
-a' .
p ' , <:
:. : ~ '. /
. . . . . *: "'"X
. . .,
., 1

I .
.. ..
-4 . ,
1

I
, :
1 .: Problsmeactuale sideperspectha in.activitatea de - \ ,

; , ' I cercetare pentru TmbunMiitirea resurselor melifere. y ;


. ~ipolenizarea culturilor agricole entomofile din fara !:
I

I noastril . . . ,, .

Ing.. I. BALANA
I, . . Institutul de ceicetare ~ i ~ p r o d u c y i e '

pentru apicultarq ,.
. , ~
:?I
!I
Sarcinile pri.iind sporirea efe&ivelor dC albine judelele din ~arH, in vederea aclimatizirii. $tiur
. 1,.
in viitor la 2 milioane familii $i- a produqiei . fiind cP necesitg anumite conditii- de climg $i sol, . .
:
d e miere 'la 21 mii tone, sint strins legate de asi- am solicitat tuturor apicultorilor care. $i-au pro-
I.
gurarea unei. baze melifere corespunzHtoare. D e curat puigri G colaboreze cu noi En ceea ce pri- !:'.
!i: , altfel, este unanim recunoscut c i tn domeniul veste inregistrarea $i -transmiterea unor date pd-
' .
,.
zootehniei, cre~terea continu: a producliei, indi- vind mo_dul de comportare a acestora in zona ,,

f e m t de specie, are la bazH asigurarea unor rase respecttva.


1:
!! - superioare cu un Enalt potential productiv $i bio-
logic, 6 asigurarea hranei corespunz~toare.
~ s ~ e c t uacesta.
l m e valabil $i . in. domeniul
. 1, ,,bp, aia ;rr;bungdtirii
resurselor melifere, am identificat in tar: $i alte
ext*de~j
specii . melifere autohtone $i , strgine la care a m .;
1: ipiculturii. A$a sdnd lucmrile, colectivului nostru studii $i cercetgri privind capacitatea me-
'-

j
1:
de cercetare privind reswsele melifere $i poleniza- lifer:, recomafidind pentru inmulGrea $i introdu-
1
rea cdturilor agricole. entornofile, Ei revin sarcini
deosebit de imponante .pe linia imbunHGlirii con-
cerea in arbori ca : Paulownia imberialis,
Koelrenteria p a n i c u l a ~ , , ~ i l ~ ~gland,ulosa,
t h ~ ~
I tinue a r e ~ 5 e l 0 r melifere didin tar5 fn scopul Catalpa bignonioides, Sophora japonica; arbu@ ,:,
I! asigurgrii unor culesuri sperite de nectar $i po- : cotoneaster sp., ~ ~ d d variabilis,
l ~ j ~ poly- 1 .,
I
]en, Pe rot ~arcursulanujui - de primgvara de- gon~;mbaldschuanicum, Elaeagnus angustifolia, iar :
'f vreme $i pin5 toamna tirziu - necesare Pentru din grupa speciilor erbacee, spoAtaae $i de cul-
'
i; Entretinerea $i dezvoltarea familiilor de albine turg : ~ ~ i ~ cynara
l tuberosus, ~ ~scolimus,
h ~poli-~ ,

1, . . $i pentru productia de miere. gonum dumetorum (Fagopyrum dometorum),


i!
Reliefante En acest sens sinf studiile $i cerce- Echium vulgare, Borago offiunalis: Stachyr
tHrile privind identificarea, inmultirea $i intro- annua, Leonurus cardiaca etc., cele mai valoroase:
' -ducerea in productie de noi specii melifere erbacee
.
.,:
!;
fiind recornandate pentru a ' fi extinse in culturz .
. ,; . $i arboricole pentru asigurarea culermrilor dewf?- ~e propunm SH aprofundZm cercetgrile: privindf I
.ii tre$nere $i .chiar de productie, ma1 cu seama ~n valoarea melifer5 a unor specii valoroase ca? :'

:i perioadele deficitare dintre marile. culesuri. Spre . Paulownia $i Sophora, Si a unor specii erbacee ,

t d.
t! exemplu, studiul speciei Evodia hupehensis (arbo-
rele de miere Evodia cum e ~ t cbine cunoscud
,a Echium, $i prin seleqie, sg o b f i m , cele ma; ,:
:
valoroase forme pe care sg le i n m l t h $i sg ~:
in special de cstre apicultori) a permis pynerea in ,difuzim apicdtorilor ca smincer gi. & 1.
.,,j '
valoare- a calidlilor sde melifere, superloare CU &tor pentru extinderea in culturg. Avem de ase- . , .
mult chiar unor specii de baz5 in_realizarea cu- menea. in studiu qi alte specii ca DIogpim $ :-
'i laurilor apicole din rara noastra, ca Robinia Xlbizzla, care dacH ~ o confirma
r o valoare me-
- -1:. pseudacacia (salcimul) care este depZ$it de Evodia
din punct de vedere al produqiei de nectar de
lifer; superioari vom trece la inmultirea. fiintro-
ducerea acestora in culturi..
.I!
i
. 3-6 ori. Satisfac(ia c e a mai mare ne-a produs-o Din coresp,ondenta eurtati cu un mare i,
.,,I
I receptivitatea apicultorilor fat5 de iritroducerea de apicultori din tars, din d i k t i i l e cu ,..:
acestei noi specii in culturg. Chiar din primii ani . ocazia diverselor ~ ~ ~amirqinut :,.
1;.
,. .chd s-a .[recut la i n n u l ~ i r e solicidrile
, din partea tors, in spetial a acelora ajunSi la
l ~ dbrinta,
~ ~ i
,,irstg inain- ,

,-if
.,jl
apiciltorilor, a unitztilor apicole de stat $i co-
. operatiste $i a unor inspectorate silvice din tar;
,
,,[g, de a practica
avea in preajma apiculturg stationarI, de
inei specii melifere :
;
~
.j

'4; au d e ~ i $ i tcu muit ~osibilitztib noastre de pro-


ductie. Ti, Entr-adevHr,: acest arbore . a t e nernai- .rOase, cu inflorire e$Ef'oDld pe tot prcursul se- .,:
-. 1;. zonului $i in special perioade deficitare in cu-. , ;l.
&o'menti din Puncr de vedere a ~ i c o l iar d " ~ a les, pCrioade care sg fie suplinite cu speciile men- .
. :! opinia. unor.apicultori putca fi luat mai de mult
.. 8%
in studiu, spre binele apiculturii. Este valoros pen-
fionate
activitate
mai sus. De aceea, progrmul. nosrm .dc .
perioada care urmeazg, un ac-
;.:
;.
4 .

..j.: cent deosebit w va pune pe cercetarea tuturor . 5 ,

: : .
paioads in care are lot secretia nectadni (iulie- speciilor melifere mai mult sau mai putin cu- .:!'
. au st), p e ~ i cunoscut6
o ~ ~ CA sgrac: in alte*sune noscute (smdid speciei Eucalipt, mgerat de con- .

.;,I
*:I/'^
!

.
d f e r e . In; prioada care urmeaz5 .ne-am p r o p
inmulfiea in p d l a d e puiqi, difuzarea in toate
"
.. -
-
7
' .
ii"
,.,
- i
\ . . duc:ra A.C.A., de e x e ~ l a ) ,c%(i a yoor wecii . ..;i,.
noi p s5 mmplwze pedordcle deecicinre d c ,.'.?I
. . L
.
.
.
. , .. . .
,

'.',.
..

.il 12
-:y,:..,_ ..
.
.:.$ .' .
' . .
. . .
,
.i
, r,

...-;
"
7
.
. . ... . . .. . .
$. ..
. . . . . ~
. . ~. ' . . ',>+.,
. , !
,+,<,<,
3:
.
*'.., . ....,.. , . , ," . . , .
I .
. .

. cules sau s i asigure cel putin culesurila de..:,i& stabilirea vdorii rnelifere $ i a radului de
- . : wetinere.
Tot in ideea fmbunZdtiiii resurxlor Aefifere,
atribivitate pennu albine $i studiu! factorilor
care influenpazZ secretia de nectar la soiurile . gi '
'colectiv~l nostru de cercetare ,a abordat, h c i din hibrizii din culturi $i din cimpurile de selecfie ;
anul 19674 'in c d a b o r ~ ecu Institutul de cercetiri - cficienta economic; a poleniGrii culturii de
$i amenajiri silvice - filiala CrGova, o temi floarea-soarelui de d t r e albine.
privind ameliorarea salcimului .in scopuri apicole. Este unanim recunoscut c i floarea-soarelui -ate
Sint cunoscute inconvenientele create de c o d i - o foarte valoroasl planti meliferi, punind la
~ i i l e nefavorabiie din timpul cuie$ului la salcfm, dispozitia familiilor de albine insemnate can it;$
i n special in zona de cimpie, rind; datoriti pIoi- de nectar $ i polen pe timpul infloririi. In u 6 i m
lor, vintului $i temperaturilor scizute, productia perioad5, prin cre,area de noi hibrizi de floarea-
de miere este partial sau uneori total cpmpro- soarelui (Romania este prima tar2 din lume care
rnisZ. Prin cercetirile-intreprinse ne-am propus s i a obtinut $i introdus in culturg hibrizii de. floarea-
depZ$im aceasti perioadi deficitarz, de inceput soarel~i), caracterizqi prin productii mari de. se-
de mai, $i, prin selectie. in mas;, am obtinut va- minte, continut ridicat in ulei, rezi!tenfi la boli,
r i e t l t ~ , clone ~i hibrizi de salc;m. cu perioadi l a ' crdere, seceti etc., s-a urmirlt $i sporlrea
clecalati de hflorire, cu 10-14 zile. fay; de pe- capacititii melifere a acestora. 'Secreiia de nectar
' rioada .normal5 supusi ca'!amitirii, din care 7-8 a ajuns la 1.4 mg/floare la unii hibrizi ca
zile bune de cules, ceea ce insemneazi fqarte mult Fundulea 80, Fundulea 82 erc,, iar producfia de
pentru o familie de albine bun;, respectlv o pro- miere pin5 la 130 kg/ha, polen,la 850 kg/ha f a t i
duc$e de miere in plus de peste 1OT15 kg pe rle soiul Record, considerat valoros din punct de
.familie. Dar pe lingi produtfia realizati,_ca ur- vedere apicol a cirei productie. tle nectar este
,

mare a prelungirii perioadei .de cules, lucranle de de 0,26 mdfloare, respectiv o productie de miere
'seieclie au urmrrit $i promovareit celor m_ai pro- de 15-30 kg,ha.
.. ductive clone $i varieta'ti de salciun, a caror se- Drepr urmare, in momentul de fat;; suprafetele
cretie de nectar este mult superioari f a l l de for- cele mai mari de floarea-soarclui sint ocupate de
mele locale cle la care s-a plecat (cu. 12-14% hibrizi simpli : Fundulea 82 - 150000 h a ; Fun-
mai mult). dulea SO - 80 000 ha ; Fundulea 53 ,- 80,000 ha ;
Binein\eles, Pn selectia acestora, s-du urmkit $i Fundulea 59 - - 70 000 ha ; Fundulea 305 , -
obiective de interes forfstier cum ar fi : crestere3 55 0 a ha, restul suprafetelor. fiind ocupate . de
rapid5, arbori drepti, ~nalti, E r g ramificafii etc. Er~ndulea 52, Fundulea 90, Fundulea 301, Fun-
Ca rezultat a1 unor ample IucrZri de cercetare dulea 306 ~i de soiurile Record, Select, Felix, Su-
~i selectie dup5 doul cicluri de cercetare a cite per etc (enurnerati in ordinea importaqei lor dip
4 ani fiecare s-au obtinut 81 forme ameliorate de punct de vedere al productiei de serninte, contl-
salcim din care 11 hibrizi, 52 descendenre ma- n u t u l i in ulei $i a valorii &lifere). $i, peqtru
ferne ale acestora $i 18 clo~le folosite pentru . r l exist;. inc5 dubii din partea multor apicultori
lnfiintarea in5 in prezent a 20 ha plantaje in . in ceea ce privevte talmrea rneliferi a noilor hi-
judetele ~ e I e d i i q i ,Dolj, Bihor, Olt, Vilcea, Ga- brizi de floaica-soarelui, cercetirile noastre au
lati $i Vaslui care vor 'produce szmintt Jin care urmirit J stabileasd, in afara influenlei' facto-
s-a precoruzat a se obtine peste 2 milibane puiep riior intern; (biologici), $i influenfa fa$torilor ex-
necesari pentru impiduriri pe circa 400 h a anual. ter~xi, de climi $i chiar a factorilor agrotehnici
Punerea in valoare a 'rezultatelor acestor cer- ca lucririle solului, densitzfii, epocii de semgnare,
cet3ri va 'ailuce in viitor, pe ling: ,sporirea pro- ingriviminte chimice etc.
ductiei de miere de salcim, $1 importante economii Foarte m u l ~ iapicultori ne pun Eritrebiri in felul
de pe urma reducerii transporturilor pe distante acesta :
mari a familiilor de ahine.,Dat in afara glantirii - ,,re acelari tip de sol $i in acelea~iconditii
. i n masiv, ncile varietZti de saldm p o t fi utsizate climatice, folosind la ,ins5mEntare.acela~i hibrid de
cu succes $i pentru plantiri rizlete, pe terenuri flo~rea-soarelui, dar Fn sple diferite, unii apicul-
neproductive, pentru fimrea unor terenuri supuse tdri au obtinut producfii foarte bune de miere,
erodirii, pe marginea drumurilor, in curti ,$i . pe cind altii au inregistrat productii slabe";
' ~i gosflrii etc., In afari-.aspectului melifer, Iem- . - ,Cretl c i pe tartaua unde am avut stupii a
nu1 de shlclnt fiind $i foarte bun envh constructii fost (emgnat un hibrid de floarea-soare!ui cu tubul
B
rurale, salclrnul.avind o crevtere reapti $i rapid:. corolei mai lung decit trompa albinelor, pehtN c i
Pentru a veni in sprijinul apicultoriloi, Insti- - a m inregistrat o producfie slabi de miere, pe cind
tptul de cercetare $i producfie entru apiculturi vcchul meu, pe tnrlaua din apropiere a obfinut
51-a propus ca, ihtepind cu. anuPl985, s5 trtaci o productie foarte mare de miere !"
la inmulrirea celor mai valoroase clone in pepi- plecind de la fa till ci gi uhul $i, altul din
nierele pioprii $i distribuirea lot. sub formi de
puieti prin filialele A.C.A., hi. toate judete1.e t%i
apicultori au avut PImilii de, albine. apmpiate ca
,,ivel de - dezvoltare, peqtru cg la merge
pentru a fi plantate pe terenurile ne'piiductive. , de reyl; cu famil; bune, s; limurim mai intii
a Cunorind c i floarea-soarelui este cultura ce lungirea tubului corolei care trebuie eliminatZ de
asiguri, alituri de salcim, re1 de-al doilea cules la inceput, intiucit in IucririIe de serecfie, di-
apicol de bazi din tara noastri a d c i cca 40% turi de criteriile de produclie, continut i n ulei etc,
din productia. de miere marfi, o bun5 parte din st; $i crittirlul Iegat de valbarca meliferi. Intre
.sn~diile $i rercetirile intreprinse de noi, au fojt aceste Fnsuqiri existi chiar o corelatie postivl,
o r i e ~ a t espre aceasti specie in dou; direcjii
. .
: . nici nu se poate altfel. Ce s-ai intimpla cu un soi
\
,I3
I
,,,

sau: hibrid de floarea-soareiui ale ca'mi fldr; au . la ha. big"?, atest a' ect k fost carelat Ji: cu .c&+ I
tubvl cordei inaccesibil albinelor sau a r fi lipsit
de nectar ? N u ar fi vizitate de d t r e albine sau
lalji factori care inXuenteaz5 recmia d e , mzta*,,
.
.+i
;
- ,!(
ca ternperaturz, urniditate, feniliiaie ecc;_

.,,
ds czrre a l e insect. $i in acesr a r nu ar avea \ N u este, a$a dar, lipiit de import an^^ pstru*
loc transportul polenului ,de pe o floare pe alm. apicultori sZ aib; in vedere $i densitarea pl'an-. . ,

iar f z r l aceasta productia de serninte $i continutul,, telor la hectar atudci cind dcpiaseaz; f a m i n e d e
in ulei a r f i foarte sczzute, hibridul respectiv nu albine la culesul de la floarea-soarelui. Este logic ,;, ;
ar putea fi ornologat $i introdus in cultuG. . s5 sustinem influenla densitztii asupra secrqiei de: '. i
Excluzind ,a$a dar cauzele legate de puterea nectar, pentru c5 cu cit suprafala de nutritie ' ,:

diferi,G a familiilor de albine $i cele legate de a fieczrei plante descre~te, aceasta i n f l i i e n t d . .


neconcordan~a lntre lungimea .tubului corolei $i a direct atit asupra capacitilii Be de!zvolta~a plan- I:.'
'

t r m ei albinei, altele sint cauze!e care au dus tei, respctiv producria de serninte, continutul Em.
l a 01~inirea de produk~iidiferi*. ulei, c ~ t$i asupra producfiei de nectar. Cerce--
Cercetzrile efectuate de noi pin; h prtzent au tzrile noastre au scos in evident5 existenla unei
scos h evident; $i influenta altor factor1 (in afara corelati; directe Entre capacitatea melifer; a noilor
celor cunoxuti dar nestZpin3i in totalitate d~ noi
apicdtorii ca : factori genetici, de ternperatur;,
hibrizi $i productia de serninre ~i confinutul En
ulei a acetora. Este Grex .sz. fie a$a pentru 'cz :-
i
urniditate etc.). Acegtia se refer: la influe?ta cu un soi sau un hibrid dintr-o specie d e
factonlor agroteh~iciasupra crrora putem sg In- plante entornofie are o valoare melifer% rnai mare,
tervenirn. De exernplu, fertilizarea cu azot in ex- el este vizitat rrmi rnult. de cztre albine sau alte ,.
ces duce la dminuarea i n proporfie foarte mare insect?, im czutare de nectar $i polen, cu aceastz ;;
a secretiei de nectar. f n prezenta azotului in exces ocazie av?nd loc tra*sportul grauhcioriIor de pe .. :
plantele cresc $i se dezvoltl luxuriant, dar glan- o floare pe d t a intr-un procent sporjt. f a 6 de
dele nectarifere i$i dirninueazl foarte -rnult secretia. spiurile $i hiBrizii rnai puti'n .atracpvl ptntru
Fosfontl are h schimb un rol preponderent i'n albine.

, efectuate de noi in perioada 1980-1983, atit au stabilit cu certiutdine cT principalul agent po- ,:-2
. . pe ripuri de sol cu fertilitate ridicatg ca lenizator (in coritexrul actual de rnodqrnizare a .:!i
cemo2:omu~ leVigat de la ~ " ~ d c;t ~ l$i ~pc~ , agriculturii prin intenrivizarea chirniiirii, qrevte-
spur; de sol rnai putin fenile ral,urile pdzolice rea gradului de mecanirare etc) il rrprezinti 11-
binele. , *..
'::!' '
,
.a.
din nordul judetului Te!eorman, au scos in evi-
Pe aceast; linie, in' dtirna perioadz, colecti- . .
.: /:,:.;
dent5 secrefii diferite de nectar in functie de
, planrelor din c"lturL Astfel, pe
m I nostru a efecuat nurneroase cercedri privind" ,+c.::
tehnologia polenizzrii lucernei, tehnologia pleni- .;,?!,;:
rile fertile, la densit5t.i ce depZ$esc 45 000-50 000 ,:,;; cu zjutorul albinelor ,a culturii de dpSuni . .l+
',plante la ha,,secretia de nectar descreste :n raport din solarii, tehnologia polenizgri; loturilor se- , :.-:
, .
invers proportional cu cresterea densitztii, densi- mincere de trifoi, tehnologia pdenizzrii :cultuti; ,G.;;..
tatea optirng pentru s ~ r e t i a n i a x i d de nectar de soia, toate acestea ,n scopul sporirii cantitative , .::j ,

-fiind .& 45 033 plantejha. Pe solurile mai pufin $i calitative a produciiilor de seminte, legume ~i.: . .. i"
. , ..
fertile densitatea optirnz este cje 40 000 plante fructe.
I
..,. , .
. .<..S>,.

.' une&'&* tihAplbg;i'& trebuit d fiel air&{&- re& +fbarte' m d t .t&u &ar . i dispairut .o - part&
--p .
'

date $ idaptate ,"


conditiile moderriibrii tehlio- din en@mbfanna polhnitatbae f lbaticL In m t e
i' Iogiilor de lucru, a introducerii de sdiuri $i . hibrizi, condbii -nechitarea polenizZrii - ~ albinele
u a crescut
noi etc. Astfel, s-au efectuat noi cercet5ri privind . considerabil in ultima perioaa. $i in, fara noastr:.
u stabiliiea tehnologiilor de polenizare - controlat: Datoritii importanlei sale, acriunea de polenieare
, a ajutorul albinelor a plantatiilor intensive de cu albinele se irnpune ca o conditie necesar: $i
m5r $i a plantayiilor intensive de vifm. Motivalia obligatorie care concur: alzturi de celeldte mZsari
/ abordzrii unor astfel dq cercetti la vi~in,.de agrotehnice la sporirea producliei dturilor agri-
exemplu, s-a datorft fedrnengui d e nerdire a cole iar aceasG necesitate trebuie inpleas5 in
acestuia, f e n o m ~nregistrat In tara noastrK in primul rind de cZtre unitztile agricole cultiva-
ultimii 10-15 a$. A fost necesar: studierea va- toare, la specialivtii din agricul?urK care. s5 -,spri-
lorii rndifere la noile soiuri aflate in IantaGi j:ne. pe apicultori En apzrarea vigii albinelor. -
, ri rolul albinelor in polenizarea acesmra. f n urma In perioada care urrneazl, avind in vedere sat-
acestor studii, sporur2e cantitative de productie, ' cinile sporite privind dezvoltarea apiculturii in tar?
ca umare a polenizIrii cu ajutorul albinelor au noastr:, atit in ceea ce ,prive$te sporirea efecti-
fost evaluate in funcfi de soiurile $ hibrizii velor dar $i crevterea produqiei de miere, colec- .
din culture, intre 15 $i 60% la floarea-soarelui, t i v ~ l nostru $i-a propus realizarea urrn%toare!or
5C-6@/0 la loturile semincere de IucernZ $i
230-30Q/0 ,la loturile. semincer6 de trifoi r'o~u, obiective : .
etc. Pe ling5 ~spcctul cantitativ, polenizan?a cu - Frnbun5tZlirea continua a resurselor meli-
albine duce $i la ,imburiit5qirea calitativ: a se- fere $i sporirea produqiei culturilor agricde ento-
mintelor, legumelor: $i frucrelor, ca valoare bio- rnofile prin polenizarea acestora cu albinele ;
logic: a eminrelor (valoare germinativ; etc), con- -
stabilirea factorilor care inftuenfeaZi &un- .
. ;inutul in ulei -la saninfele de, oleaginoase, mzri- denla $i durata secrgiei de nectar la principal el^ ,
mea, - fonpa, culoarea, aroma etc. 1% .fructe. gi culturi agricole entornofile ;
legume. Avhd in vedere ,toate aceste sporuri nu - identificarea $i selectia de noi sgkcii de
exagerzm d a d a f i r i n h d aportul @ care api- plante cu mare capacitate nectaro-polenifere ?n
cultura il aduce la dezvoltar'ea agriculmtii En tara vederea acoperirii golurilor de cults $i idtrodu- , '
noastr: ajnnge la 6-7 miliarde lei anual. Numai caea acestora in d t u r ; ca w c i i fumjbo-meli-
la &area-soarelui sporul de produqie anual fere, cult& duble, culturi succesive etc., cart s:'
realiiat ca urrnare a poleniGrii ajunge $n5 'la serveasc: deopotrivg in hrana animaldor $i
300 000 tone seminte. tru apicultur5 ; ,
In conditiile dezvolt5rii agricuiturii En tara - cercetzri privind perfectionarea tehnologii!or
noastr5, a .luptei duse irnpotriva bolidor $i -Gun% de -po!enizare cu albinele a culturilor agricole,
tordor culturilor agricde prin aplicarea . repetati . cu accent deosebit pe polrnizarea loturilor S-
$i pe suprafete intinse a substantelor chimice-s-a rnincere de lucern:.

\
9 Asigurap-vi rtypinele . cu fagurii necesae producPei apicole din anul 1985..,, I
!n ocest sc*:
0 predati !n perioada\SEPTE:MBRIE-MARW fihalei judclcne a Asocia$ci
rCres&torilor de Albine,.de care apareneti, la yhimb $i achizitii, cel putin
500/0 din cantitatea de cear5 pe czre o produceti anual.
i ,

Deci nu uitafi:
*
$ numai in acest mod vi se poate asigura satisfacerca la timp a necesarului
dv. de faguri artificialii deoarece pantru prelucram arii in faguri este ne-
cesarii o perioadii de cel putin 30 zile.
4
,i P R E D A ~IMEDIAT CEL P U 506/0~ DIN CANTITATEA DE CEARA j .
6 ' PRODUSA ANUL ACESTA SPRE A VA ASIGURA APROVIZIONAREA
c
e ,
DIN TIMP
f l ~ ~
cu
FAGuRn NEcEsARI A m W T o R .
~ , f l f l f l r r / r r J ~ f l m , I ~ I I I
i.
\
, I I -

15
G;. POPESCU
Consilier ecolog a1 Consifiului impom1
pentru protectia mediului inconjurZtor
De-a lungul intregii 'istorii a omenirii, agri- sistemice $i selective. Acestea pot distruge insec-
cultura a fost ecologicZ, primitiv;. Pe parcurs, rele diunZtoare, buruienile, dar fZr5 sE ucidi al-
En dorinja de progres, o q e n i i ah dezvoltat-o, se- biielc ; pesticide c; remanent: sGzut5 En sol $i
lectiodnd plante, pomi, animale $i albine, re-
zistente la diferiti dj:unZtori sau boli din naturi. respectiv in plante, controlabilL, pesticidele degrada-
Ecologia se implici $i in agricultura modern; ' bile care s; nu rnai apar; ca reziduuri in rlectar, s5
pentru a asigura protec$a biosferei, copsiderat5 nu hltereze cilitZtiIe naturale ale nectarului $i po-
ca un Ian! nesfir~it$i bine Enchegat de ecosisteme, lenului, respectiv ale mhrii de albine.
naturale sau artificiale, create de om. Rotariile de culturi $i ap!icarea judicioas; a
Agricultura modern; ecologic; contribuie inten- i n g r i e n t e l o r favorizeaG o abunden6 floral; de
siv la protectia mediului inconjura'tor, a v i d me- .
tode $i mijloace specifice pentru obtinerea de unde albineie pot culege o cantitate sporitj: de
maximum de productivitate calitate $i protectie a nectar, cu sporul de'miere corespunzimr, atit can-
mediului inconjur5tor. Ea )olose$te cde mai mo- tirativ cit si calitativ.
derne rnetodc ale agrobiologiei, ale luptei integrate, Activitntea de cercetare ~tiintific: En agroecolo-
biologice contra dZunItorilor $i contra tuturor bo-
Iilor care pot d+na iplantelor, animalelor $i al- gia modern: tinde si iniocuiasc~ pesticidele cla-
binelor. sic? - produse chimice de sintezg - cu noi
Agricult~ram o d e r g ecologicZ este rezu!tanta ce- arme 'contra dZunHtorilor $i bolilor, cum este
lor mai dinamice discipline ; ea folose$te datele .arms biologic;" de mare eficacitate, total lipsit5
genetice cele mai recente, ale fiziologiei animalelor
$i plantelor, ciberneticii, electronicii, chimiei, fi- de toxicitate pentru plante, flori $i albine, care
zicii, agrobiochimiei $i entomologiei. Fn viitor nu va mai influenta cu nimic calitatea
In prezent exist5 materiale biologice seiectionate produselor apicole. Aceasta insemn; folosirea de
de citre institute specializate in aceste domenii, pesticide de tip biologic, extrase din substante na-
pentru ameliorare, selectare $i inginerie genetics, turale,.cum ar fi un anulne tip, de iarb; d e mare,
factori de baz; pentru crearea unor soiuri din viermi anelizi marini etc., substante de mare
de plante, rase de animale $i de albine, mereu
mai productive. Astfel, Institutul de cercetare $i eficieni; contra d5unZtorilor din agricultur?, a
productie pentrb apiculturZ in colaborare cu cadr: . bolilor ei caracteristice, substante fzr; nici o
didactice universitare de specialitare elaboreaza toxicitate pentru albine, fapt ce constiruie' un
noi metode pentru ameliorarea. albinelor, a pro- 'succes $i un progres deosebit.
ductivitgrii lor $i a resurselor melifere pentru
cresterea randamentulni lor melifer. Bioentomologii, Ze strZduiesc zi de zi sZ gZ-
f n d de mai multi ani unii dintre cei cc lu- seasc; $i s5 selecteze din naturg noi insecte
c r e a d in agriculturi, inclusi; $i unii apicultori nedZunZtoare agriculturii ~i care .,,puse la treab;"
$i-au pus Entrebarea : sEnt oare absolut necesare distrug masiv pe cele dZunZtoare, f5rL sZ peridi-
IngrZ~Zmintele chimice $i peyicidele in agricul- teye viata albinelor $i fZt5 sg polue~e plantele
'
turii? Evident c? ,da, cu condilia sZ apliczm $i solul, n e c t a d florilor $i mierea de dbine.
riguros datele guse.la dispozitie de agricultura mo- - A n d , in 'agricultura rnondial; sint folosite
dern;, chimizat;, mecanizat; $i irigatg, adic; exact circa 1W milioane tone de Engri~zminte chimice
o agricultur; de tip ecologic. $i circa 1 503-2 C00 tipuri de substante de tip
In agricultura ecologic5 se analizeazl atent $i pesticid, de o remapen6 $i o toxicitate din' ce En
permanent balanfa energetic; a fiecZrdi agrosistem ce mai scKzutH. Aceste substante aduc
pentru a face ca #flu& de nhrerie $i energie un spor de productie echivaleoti cu 40% din
care-1 stsbate J aibZ maximum de eficieng. productia mondialz de c e d e 4 salvind circa
Chimizarea, caracteristic; de virf a agriculturii 30-500/0 din recoltele obtinute, inclusiv ca pro-
moderne, se realizeaz; prin substante din ce in ' ductie de miere.
ce mai numeroase, mai diversificate, mai specifice, In acest sens, agroecologia p h c Z de l a con-
J e tip N.K.P.fazot, potasiu, fosfor) ; s-a trecut vingerea ferm; d iertilizarea-chimizarca solului
apoi la cele mai complexe, cu microelemena, cu sEnt absolut necesare pentru o agricukura rno-
ioni sinergici; pesticide dintre cele mai variate, dern:, de mare randament, cii aceste mijloace sfnt
1
- ' ., _
, , . .. -
I . ~ . . .~
. . .,
. . .
.. ., ,

'
*. o t o q o n e n d .* a i n g r i c r i i solului,. a
plantelor $i a floriior i)nipotrivi ' ~ ~ W i l.-$
. torilor. I n funcfie de calitatea solului, :2.;.eosigte-
labqtitoate .& i. 4ir.5, ,~aitro!eaz5 iigtlros .. acestc
o ridH~~s-"PtbduSe;
dUUOi~fdB,
'

depisnrea* eioy Aai' 4ici &i-


Eforrul comun al turnrOr aces-
,

rnului .respectiv, a tipologiei'sale. perlologice,. a fac-~ tbra are


'
ca
stop . final ca in produsele, agricole
mrdor meteorologici, y i d * i j ! : o b l v l i Ce f i e de oi/gine a n i m l l i szu % exis& can-
cantitzti, ce tipuri 'ile p+sticide ;au concen'trat;i mai scgzuie 26 ksficide, c; gradul de
se vor foIosi..Astfel, Nnisterul Agriculturii $i , nocivitaie tel mai posibil. acest fel 1
Industriei Alimentare -.: Academia. -de' $tiin;e m&raculoasele- &ine, produc-roare dintotdeauna
;
.'
Agricole $i .Silvice au. un centru d e calcul elec- ale celui mai universal medicament $i tonic natural, , ,

ironic cart calculeazZ";a$esti fnctoii, elaborind sH . fie la adgPost , d e ' necazuri,, potenrialul lor
ptognpze.. pe; diritit'e' ~te~meni.:,' , ' rnelifer sH, sporeasd. an de an, spre bucuria tu-
h i i m t u l de .: pedolagie' ~i . agrochimie vegheaz2 turor ce iubesc $ folosesc . acest inegalabil produs
cu c$mpeten$i :ji atentie ca gradul &e toxicitate natural, sH sporeascS: veniturile harnicilor n o ~ t r i .
it1 pefilcidelor sZ fie ,clt mai sczzut,' cu remanenla apicultoii; a c5ror faimz 'ii'e~rirbit; dzinuie de
,

' minimi En sol, ' i n planre, in fldii. De asemenea, deste ' d o u ~milenii. . A

inspectoratele judefene pentm.protecfia plantdorfn fn esentH, agricultura etologic: va deveni o '


colaborare cu direcyiile geneiale pentru agricultuf8 realitate $i va Putea asigura viitorul - omehirii,
$i industrie alimentarZ judeiene ~i cu c6misiil jade- hrana ei cotidians, din '-care mierea .de albine nu
fene $i a municipiului Ba'clrreyti de protec~ie a trebuie SZ lipseascg, in mgsura En,. care problemele
'

'
mediului inconjura'tor, in subd:dinea..Consiliului dificile,, printre care $i combaterea poluirii, in-
national pentru protccyia' rnediului ,%conjuritor clusiv in agriculturi, cu care omenirea este a s a z i
in. R ~ R vegheaz:
. i , fi rezolvate $i in mrsura En care
+
'$ "se preompz de c ~ ~ f r u n t a tvoi
controlul toturor tipurilor de pesticide. Labora-- se va intelege cZ nimic nu. se poate ob~ine, dar ..
torul central. pentru c ~ n t r o l u l . . ~ r o d u s e l 'de
~ r ori- mai ales En agriculturP, fZr2 muncz, inteligentg
gine vegetal: siu animal:' al M.A.I.A. $i alte creatoare, pasiune, dgruire $i'fierseveren~ii.
: ,

,-b-.-.i.-+.-+-t-.e.-+*
+ I

APICULTORI !.-.-.-.i*-+
.
. -
* -. ~ i . 'literatura de specialitate aflat; h dispozitia dv. Pn. t+
~ ~ n s u l t agratuit
!
b
biblioteca Asociatiei ~ r e s c l t o r i l o ~ dAlbine
e din R. S. 'Romania.
!
', ; , ' ~ i b h o t i c adispuni d e un bogat pi variat fond documentar apicol din f
i . tari ~i din striinitate : . . .

i. . - 9 000 volume de literaturl de specialitate ;n linibile r b r n a ~ frars , f


! cezi, englezi, german$ Etalianii, spanioli, rusi, maghiayi, bulgarii $;a. ; - !
- 2 000 volume . .
cu, colectiile anuale ale revistelor .de apicultur; din . 4+ ' ,
Romania (de la aparitie ~ pin; i - In prezent) qi din peste M de, ta'ri ale lumii ; ? . '

!' - numeroase planpe didactice ; .


. .
. .
,
!
.! -. colectii de diapozitive peteme apicole. . 1 , . .. ! ,

. ' ,

! - ~ a t e r i a l i l esint la dispozi~iadumneavoastri? $ p o t fi'cbnsultate ntimai . i


! in sala . d e . lecturi : a bibliotecii debarete nu ,se . .$c
. imprurnuturi pentru ,i ,

! aqasii. , . , . . b '

'. !
'

! ~ i b l i o t e & & desehh5 I* toiite ziMe l " c r 3 t ~ r e ale sZptimlnii intre


!
I! orele S ~i 14,30 c d ei?eitia d l e f de rimbzti cind biblioteca e n e inchis;. ! ; ,

! :. Biblioteca apic& funqiotiead in noul ,dur d i u din cadrul Inairu- !


t ,tului. de cercetare ~i produc#pmtru apicultur5, bd. Ficusvlui n r 42. ! -.
. :
,.
! Mijiorce de transport : troleibuzele 81, 82 (stalia ~ e r o k r Bineasa). t i *

!.
,--.-.,-r-.-,.r+-.~+O.~.-~~.- ' :
.-.-.-.-.-.-.-.-.*..-.-.-.*n.-.-.i..,~ . . .* ,
PRODUSELE APICOLE IN SLUJBA SANATATII~,,, i
k
OAMENILOR , -
.
.. .. , .
. .-,;-:,
dlN ACTIVITATEA SECTOR ULU l DE APlTERAPlE
,
I-* .. .,., .
, . .. ,,.? :
.. , .
Farm. Elcna PALO$ . . -...'.4
, Institutul de .cercetare $i produqie pentru apiculfurL , :;.,
7:~.

9.

In ultimii 10 ani,. pe plan mondial $i in tara I n acest :ens se pune accentul nu numai pe miere, ::,
noastrz s-au intreprins ample -actiuni fn vederea ear;, polen, dar mai ales pe veninul & albine,
':,.
.,.-'-5 ,. .
folosirii. pe scar; tot mai largZ a produselor na- pZstur2, propolis, extracte de albine, larve, etc. la .<:':i
turale pentru menginerea sZniiralii oaknilor. I n acest scop activitatea de cercetare a colectivului ''z:-.

acesr context,. eficienta produselor apicole a - fost de apiterapie este asiguratZ de patru formariuni
doveditz pe baze vtiintifice En numeroase Gri. de lucru ~i anume : - formatia de cercetare pro-
>:!

Cercesrile din qara noastrl, produsele apirera- priu-zis6 care realizeaz; pe baza unei temtici , - .;(.I
.:v.
.
peutice $i f o ~ i f i a n t erealizate, au primit o .ape: de cercetare - noi produse aplterapeutice, for- !,;.~ ;.,
ciere deosebitz in cadrul manifesdrilor vtiiytifice mule galenice, precum $i studii privind chimia . .
. .*
I'

internationale de apiterapie . situfnd activltatea $i biochimia acestor produse.; '


..
stiintifici din acest domeniu, pe un lot fruntas
in lume.
- formatiunea ce realizeas controlPll d i ~ i i i ,.--:,.$
%,
:,

produselor apiqole $i a prohselor medicamentoase.; ,


, .,....
I n scopul folosirii akenor res rse naturale pre- - sectoru~.de m;croproduc~i~ce aplic. ;n ppiac: , ... ,
cum $i pentru a l5rgi (i diverdica productia api- 6,; multaarcle cercetbii in icest domeniu ;
cola - in c,adrul Institutului 3 e cetcetare $i pro-
- sectom1 medical de a iterapie care studiazi
, .
-.$-it ,
ducCie pentru apiculturg functioneaz; organizat pe . . ..
,;.. .,
biu riguros $tiinpiice un, colecriv de cerccrare efectele terapeutice $i proelaxia anumitor a f k - ,.:.
ale czrui preocupzri sinc ?are pe douZ mari pro- '' produse. .
.s -.-....
b!erne 6 anume : Studierea prod;sglor apicole .a fosr cuprinsz in ..' .:.
- valorificarea la ;n i n d t nivel a tururor pro- teme d e cercetare care au urmZrIt : .stabilirea
metodeior de standardizare a produsdor api-cole,
. '
..
duselor srupului Si deci rentabilizarea apiculNrii
ca -activitate economic^ Si in doilea rind, ur- obtinerea de. extracte $i preparate standard c a .:
rnzrirea efectelor sociale deosebit de de ~5 asigure. cOnditii farmacO1Ogice privind con-
necontestat, ale accstor produse naturalc . stanti parametrilor, reproductibilitatea, 'dozarea
menfierea .stZrii de s5nZtate a populariei. componen~ilor chimici $i biochimici. in vederea , ,
'
aprecierii efecrului terapeutic ; elaborarea de for- . '

Dup; cum s e $tie, s X t a t e a nu este doar o mule galenice care sg compleeze +i mgrea~
5i"'~lg absent5 a bolii- Ea ~ r e s o ~ ~ un r i eanunlit acgiunea t e r a p e ~ i c g a produselor apicole, precrun
echilibru fizic vi mora!, o stare natural5 de bine $; stabilirea tehnologiei de obiinere a produselor
din ce in ce mai periclitat; acrualmentr . de ci- ap;t,r,p;ce rmpective. pe aceasta iinie s-a ur-, . .
viliwfie industria!;. mirit transpunerea in practic; a rezultatclor ob-
DupZ opinia speciali~tilor, medicina viitorului {inure in cercetare realizind produse noi care se
v a utiliza intr-o tot mai larg5 mrsura metodele fabric5 En sectorul de microproductie, fzcindu-se .
'

terapeutice traditionale $i produsele namrale. De astfel integrarea cercetzrii cu productia. S-au


' ,
pe acum exist5 in lume o intens; precxxlpare pen- . realimt produsi apiterapeutice de. uz intern desti-
tru acest domeniu, pe deplin justificat5 de ur- nate diferitejor tratamente 'privind afecfiuni de ', '

marile consumului excesiv de medicamente. Incf nutritie, procese degenerative, reglarea unor tul.
d e acum citiva ani a luat fiint5, in cadrul Or- burzri . metabolice, etc. Pentru uz extern s-au
ganizatiei Mondiale a SgniitZ~ii(O.M.S.), o seqie efectuat medicamente apiterapeutice indicate in 1
d e medicing naturalz, care piomoveaz5 aplicarea afectiuni dermatologice, ORL, oftalrnice, stoma- '
O

tot, mai largz a mijloacelor terapeutice naturale.


, ' totogice $i cosmetblogice. ' - . - . .
Apiterapia re$iezintZ un nou domeniu ,al medi- Ca acthitate medicalti de sine sttGtoare, spite-'
cinei, care ;?re ca principal obiectiv utilizarea pro- rapia,s-a concretizat abia En ultimul deceniu, cind . .
dvselor stupului En diferite afectiuni . ale organis- nenumlrati cercetarori din domeniul medicinei,
mului, fn scopuri profilactice sau curative. chimiei, biochimiei, farmaciei $i biologiei au evi-
~ ~ ~ nostTu t ip r m~o y e~a ~ ~apiterapia
l ca pe dentiat prin rezultate clinice $i de laborat&, efec- . . '

,-' activitate $i,.itific;. . care, sg asigure iile tele f aoorabile a!e , produselor apicole, care contin
. principii active de o. deosebitz~valoare terapeuti& ,
pentru .folosirea de ,-ivemedici a pro,juselor api- '

Si -a preparatelor elaboratk pe baza acestora, yi care alzturi de alte medicamente clasice pot Em- .. .
camij{6ace terapeutice in cadrul fiecgrei discipline. b 0 g 5 ~arsenalul mijloacelor de combatere a bo- .. ..,..-...
d e strict; specialitate Realizarea practic5 lilor dar $i de pistrare $i ~re!ungire a viefii. I

,
a dezideratelor cerce&rii in apiterapie este condi: Teinatica de cercetare a coleccivului; i n z f a g . ..
$onad de .studi aprofundate privind mecanismele de cele m ~ i o n a t emai sus a . fost orientat; $i :';' , ,

d e acfiune a acestor produse precum $i de. ex- functie de. complexitatea produselor medicamen- , .'.

pioatarea intensiG a NhlrOr produselor stupdui. tease realizate, care sint praentate .in diferite ',
In fiecare an, fn bazi iiriui ieguiimiiii, 26ii~iiiiiiil ---
d e. Stat ; ..--..--..
~mporranf@~ ~ n f j f l i fdt!i 'mierc iit~ 1
p e tar: ,Filiale A.C.A. frunta$ea. produse apicole.
Scopd concursului este : De asemenea au atras atentia vuitatorilor ',

- antrenarea $i stimularea filialelor judelene utilaje!e si uneltele apicole expuse realizate de


.A.C.A. pentru realizarea $i depZ~irea indicato-
rilor de p!an tehnici, organizatorici, de propa-
Comb,inatul api,col Bucuresti $i in mod deosebic
remorca monoaxi tractati de autoturismul Da-
..
,

,
gandi, economici $i financiari ; cia 1300 $i colectorul de polen proiectat $i ex-
- antrennrea oameniior muncii de diferite pro-
fesii $i a tineretu_lui pentr? racticarea apiculn~rii,
perimentat de Filialn A.C.A. judet BuzZu $i -
cxecutat d e cZrre Combinatud a.pico1 Bucureqti.. . '

organizarea, pregatirea $i mXumarea acestora pen- De tin interes deosebit s-au bucurat $i au fost
tru exercitarea acestei ocupatii, in vederea cresterii mult solicitate produsele apiterapice realizate de . ,

~umIruluifzmiliilor de albine $i sporirea produc- 1ns;Itutul de cercetare $i productie pentru api-


tiei de miere, cear: $i alte produse apicole ; culturi.
- diversificare~. producyiei, .achizitionarea $i Esplicatii:e date de conducerea filialei, insorite
predarea la fondul de stat a unor cantitiii spo- de graficeie ,privind cresterea efectivelor de ju-
rite de produse apicole. dey, de la 34 600 iamilii de albine. in anul 1981 . ,

Pentru stabilirea filialelor frunta~e se iau in la 46 703 in anul 1984 $i a sporurilqr de re-
calcul indicatorii tehnici, organizatorici, de pro- co!tZ cu peste 50/0 realizate prin polenizarea '
paganda, economici '$i financiari, stabiliri prin pla- florii-sonrelui cu ajutorul albinelor, ,tern; cer--
nurile anuale $i rezultatele obtinute l a sfir~itul cetntz de personalul filialei, precum $i analiza
anului de fiecare filial; En parre. ba!antei melifere care impun uncle mzsuri de
In anul 1983 pe primele trei Iocuri s-au, cla- imbuniitztire in continuare, au argumentat
sat urmitoarele filiale : cupZriie npicultorilor blizoieni $i ale fE;r%
- locul I, diplomi $i cupi de aur : jude! A.C.A. RuzIu pentru dezvoltarea apiculturii.
- Sibiu ;
locul 11, diplomi $i cup; de arglnt : juderul
- Mure$ ; . .
locul 111, diplomZ $i cupi de bronz : judetul
A1eam[.
ASPECTE DIN MUNCA FILIALEI
A.C.A. JUD. BISTRITA-NASAUD
bntr-un cadru festiv la sediul Comitetului Ese-
cutiv a1 Asociariei Crescatorilor de Albine, acestor
filiale li s-au inminat diplome, cupe $i premii fn
bani.
Rezultate bune nu obfinut $i urmitoarele filiale Premiul I cu diplorn5 conferit de Consi-
judetene : lalom![a, Mehedinti, Vilcea, mlln. Burn- liul popular judctean la Expoziria zoo-
rejti $i ,Silaj, care s-au clasat pe locurile 4-8. tehnic5 1984
Juderul Bistriia-IVZsaud este situat in partea de
STANDUL AFICOL DIN CADRUL nord a ririi, pe cursul superior a1 Some$ului \
Mare, fnglob;nd zona muntoas5 a Kodnei, Ti-
EXPOZITIEI ORGANIZATA LA ble~ului $i Cilimanului, Caracteristica prin regiuni
RUZAU C U PRILETUL. ,,ZILEI deluroase $i rnasive muntoase, suprafafa judetulii, '
de 5 305 lim2, cuprinde aproape 180 000 ha fond
RECOLTEI 1984" ' forestier, 110 000 ha teren arabil $i aproape tot
Ing. CI. OCRAIN
atitea hectare de pZ+, peste 60 000 ha fi- .
I
nefe ~i alte suprafcte, peste 16 030 ha livezi $i ,

Organizarea unei ample ex)pozitii la nivelul pepinierc ponlicole $i aproape 2 500 ha vii $i pe-
judetului BazZu cu prilejul ,Zilei recoltei 1984" piniere vi~icole.
i a ofedt atf.t apicultorilor cft si filialei judetene
I A.C.A. un .moment de bucurie $\ de satisfactik,
c i n d biroul comitetului judetean P.C.R. $i or-
;gane ale conducerii Consiliului popular judqean
.$i municipal au vizitat standul organizat de
diliala noascrl, apreciind une!tele $i prodpsele
.igicole expuse. Aci, pe trei' spaiii aepart~zate
imG au fost exjpuse $i produse apicole realizate
fn judeiul BuzZu de apicultorii f r u n t ~ iV. An-
,drrescu din comuna Berca, care a predat l a f o *
" dul de stat in acest an 1 222 kg miere, T. M.
,Gheorghe din comuna Glodeanu Sili~tea,C . Belu.
din. comuna BfMeanu, Maria Dragomir de la
1C.A.P. Srinti.leanca, C. Petre de CAP. Flo-
e
r i a , Y. ,flie de la :C.A.P. Cir,pini$tea,: F. Chi-
t Kana .de la Statiunea pomicolZ O i n d e ~ ~ iGh,..,
S t a n de la 3~5pector,aiul silvic judet BuzZu. $i
. . altii, care ali realizat $i ~ r e d a rpent? fonduF Fig. f . Magazinul apicol din Singeorz-Bii +
Din populatia totali a judetuldi, d e h i i 6 6 e
300 @30 locuitori, 1 430 sint apicu[tori membri
ai asociatiei noastre. Acestia posed; En prezent
X)DW familii de albine, cu circa 2@/0 mai
mdlte ca la recmsZmintu1 din februarie trecut,
iar la sfir~itul acestui an numa'rul farniliilor de
albine urmead 2 fie swrit, conform pianului,
la p-ye 23 000. In regiune s o .. r a c t i s mai mult ,
smpant salionar, albinele benek!ciind aici de cu-
Iesuri satisfZcZtoare de la livezi, finear: $i man:,
dar se practic; $i stupzrit past'ml. ;In vara ariu-
lui 1984 au fost deplasate succaiv un n u d r de
6 240 familii de albine la culesurile de la salci-
mui I, I1 $i fforZ montan5 $i 710 familii de
' . albine in aqiuni de polenizare a .unor livezi,
Comitetul fi!ialei X.C.A. avind ca prevedinte
pe ing. M. Mircea, desfZ~oar5o intens; activitate
pentru atragerea de noi membri in Asociarie $i
pentru Endrumarea tehnicz de specialitate, atit a
apicultoril~r incepztori, d t i a celor experimen-
. tati, atEt prin cursuri aPico!e &!.inas!, abrolrite
anul trecut de 64 de apicultori, -1ar In acest se-
zon Gnt ~colarizatialti 60, cit $i prin conferinte, Fig. 2. Apicu:rorul I. Monda in stupina sa ini-
me? rotunde $i: schifiburi de exprientZ, organi- ~iindu-$inepotul in tainele micronucleului realizat
zatc periodic, pe timpul'itrtiii, .In cadrul celor de el.
16 cercuri apicole ce funciioneaz:. pe cuprinsul
judeyului;. - .
A c t i v i 6 ~ l etehnic5, de' ichizitie +i' desfacere, ca. practic: un stupgrit stayionar, avind stupina a m
-$i c e l e financiar-cmtabile, desfil-rate m consec- plasat: in livada sa, la o altitudine de 600 m,
ven$ dt-activd .fikIei condus de G. Paoletto - se- unde albinele beneficiaz: ins: de culesuri bune
cretar-$i M a r i a Suciu contabil $ef, se remarc5 de la l i v e ~ i $i fine+, apicultorul I. Monda in
prin reafizarea planului pc acest an in unidti ultimii 5 ani este fruntav in cdectarea de polen
conven~ionale miere $i prin decernarea diplbrnei (cite circa 400 kg/an) presnd totodaG la fondul
cu premiul I filialei, de cztre Consiliul popular de stat En sezonul apicol trecut $i 10 fomilii de al-
a1 judetului Bistri~a-NIsZud cu pri'lejul Expoziiiei bine pe cite 10 rame, 26 kg cear;, 2 kg propolis
zootehnice din 4.XI.1984.. $.a., In conditiile unui an cu culesuri partial
Pentru activitatea apicolK deosebi6 desf&ZlratZ calamiiate.
in anul 1984, in cadrul filialei au fost acordate Prof. G. MZnarcZ iernead 58 familii pe cite
trei titluri de fruntasi apicultorilor: D. Strun- ,6-7 tame fiecaie. El a adoptat un mod original
,garu din municipiul Bistrita, cartier ,Vii$oara, care '
de impachetare a cuibului cu pla'ci de po'iester
a predat la fondul de stat roduse En valoare ' expandat in care practic: o ferestruic; acoperita
total: de 30000 lei, I. on&
senii Blrga'ului satul Mijlocenii BirgZului -
din comuna Jo- cu o folie din P.V.C. $i cZpZce1, care permit
vizionarea activita'rii albinelor $i administrarea cu
27950 lei $i Gr. Chi$ din. municipiul Bistrita, u$urintZ a hranei pe timpul iernii fZr5 a la
Aleea Pionierilor - 20.000 lei. Au mai fost de deranja. De asemenea, el $i-o confectionat nuclee
asemenea acordate $i trei mentiuni apicdtorilor.: pentru iernarea mZtcilor, un tip original de co-
Nicolai Traian. din Singeorz BZi, G. MZnarca' lector de polen pentru fundul stupului, care asi-
din N b g u d $i P. Moldovan din Prundu Bir- gura intrarea albinelor prin colector $i ie~irealor
, liberg din stup, precum $i un eficient topitor de
'6uIui. ,. , cearZ solar, cu geamuri duble $i .rabatabil dupa
AvPnd ocazia sa' vizitez- stupinele Hpicultorilor soare.
I. Monda $i prof. G. MZnarc5 am r h a s plzcut
impresionat de ,faptul c3 acevtia, pe lEngZ
faptul cZ-$i confeffioneaza' singuri inventarul api- Centrul de prelucrare a cerii din
col $i utilajele neiesare, au $iuhele originale ino- Beclean
~ a t i ice le fac cinsie. Astfel, 'I. Monda $-a con-
feqionat singur cei 80 de stupi verticali din stu- lnfiintat in anul ' 1977 Centrul de prelucrare
pina sa $i unele nuclee originale pentru iernarta a cerii din Beclean apartinpnd de Filiala A.C.A.
mZtcilor, de mare capacitate, o t ~ t r i f u g : de ti jud. Bistriya-NZs&d intrE in produqie la capa-
industrial, actionat5 electric, un preuwltor
polen electric cu aer cald, un u s d t m de polen
2 citate total; En anul 1978, lucrfnd cu dou; prese
hidraulice. Din anul 1981 centrul se dezvold prin
prin jet de aer EncZlzit electric - l a 4s6, avind o darea in fo!osint: $i unei a treia prese hidrau-
ca acitate de .uscare de 12 kg cu un consum de lice, iar in anul 1984, pentru reducerea consu-
6 gW/7 ore dotat cu un termometru, colectoare de mului de energie, realizeaz; prin autodotare $i o
polen cu o capacitate de 800 g, prevzzute cu dou: a patra presX care, funcrionind manual, folosrjte
plzci active injectate, un ventilator. special pentru drept combustibil reziduurile rgmase de la extrac-
cura'rirea de impuriGti .a polenului $.ma. Defi tia cerii de la cele trei prese hidraulice. I~tregul
&tqcul.?to it este bansyatat in s w a b ; succe-
sire a l t e d d c u , paie de in,. in e v e l e p r e s e l ~care
funqioneazj; l a 140 atm. Ce;z~aobtinuti prrn pte-
sate a t e de calitate $ieste livrat5 C a m b i q ~ p i d
apicol pentru comercializare. A .

De remarcat ac~ivitatea rnancitoc~lui G, Re-


breanu care este $i responsabil el conmmlpi $i w e
prin prlcepera $i indeuiinarea sw realizead $
toate actividlile de h t r q i w r e $i & dezvoltare
tehnicg $i mecanicg ale ,unitZrii, organizind ~i En-
drumEnd totodatg munca Entregului colectiv, ast-
ftl inch centrul reupqte .sZ realizeze in acest
mod $i o substanlialg reducere. a cheltuielilor cu-
lrnte de produc*. Dintre frunta~iil^n a&iziliile
r e z i d u u r i : ~ ~de cear3 se evidenjiug 11. Jkmure
din CHianul Mare 238, I. Ptlnga dia Gianula

Fig. 3. Cele trci prese hidraulice ale Centrului


de prelucrare a cerii din Beclean.
: ..

utilaj $i echipament din dotare a fost realizaa


de citre Combinat:il apicol pe b a ~ a proiectelor
intocmite de Institutul de cercetare $i productie
pentru apiculrur5.
In prczent centrul lucreazz Fa trei schimburi
in flux continuu $i este incadrat cu 5 muncitori.
Planul anaal este de 30 t cearg, dar prin
efortul susginnt a1 oamcnilor muncii de aici se
re:!i.-eaz6 40-45 t prin extragerea cerii din -re-
ziduurile cle cearr achizilionate din-intreaga ~ a r i
de cgtre 56 achi~itori angajati ai filia!ei. Dill Mic 50 ~i Gr. Vidican din CZianul Pfic 292, toti
1979 centrul Iucreazg numai fn beneficiu, rea- acqtia realizindu-Ti a n ~ a ! ~ l a n u lde cear5 e x t r a i
lizind, an de an, pianul de produclie in propor- F:i procent de peste 153010.
tie de 1403io. Stridania ~i n ~ ~ n cdepuse
z de 'acest hainic CO-
Reziduuri!e de cear; aduse de citre achizitori lpctiv fac ca Centrul de prelucrare a cerii &din
sfnt sf9rimate ~i apoi introduse in trei caznne, i:ec!ean a1 Filialei A.C.A. jud. Eistrita-NZsIud G
in amestec cu np9, in care sfnt topite. l a circa se bucure de aprecierea apicultorilor din intreaga
123C printr-un arzaror cu motoring. I)e aici tarX.

i \

!(
,
@ 0 carte dertinat: tuturor celor ce vor si cwnoascl din ainele (i curiozi-
tjtile viclii albinelor $ eficienfei mincvloase s pmdusdor apieole pentru i
h

i ssn5taiea omuini.
i
@ DI: VTNZARE PRIN CHID$CURILE DE DIFUZARE A PRESEI DIN
IEITREACA TARA $ PRIN
I MAGAZINELE APIGOLE ALE FILIA- i
LELoR JuDETENE A.C.A. i
\
I
I1ISVNVJ.V 'I4'%t'
~ o p ~ e d neiuazald
ls 14. a~!!u%u~FlInur !ew~ ,
101 et!saxu 104 aIau!qle !S A!IX puoz '
-as a!cbzde -as a~amoap'ze?~ ap ?lalo ug 41
a1emsaxa r.4 a l ' e x j l u ~ ~'adu!q a!nqaa !JE.I>
-n1 a s a q - n o ~01!~n%ej eaJegjpoy I 1
I
-ea 'lol aa1euu;su; ' ~ o ~ a aa~euo!l3ag m ~ I
-1.103 w ~ l ~ a'~3unu1
~d z l p m z~!saxx~a n 3 1
r o ~ ! q ~ s aley~o!ld
n~ e p e a as ~-e!%ds pout I
.ar .!!.xyuawnmp S! a!l~e ~nuozasm u a d 1
umsuo> ap rola@!Jalew e a ~ ~ g % a ar pd
cla!lale ap ~ I ! J E J ~ I t?I!g;eloAej
I alsa 'owe! ,
op !up1 .aqe1a1a3 !$ e3 'a!~enlqaj eun? 7
nls
. - 3 a IAeuIoq ~ o ~ ~ d eaJeIoy
.*pe, 0-nu; !op a l p leula! ne aJe3 !!&is
~8ug.11!leds ap ealesy ?i!un aynqan a~e3.
.~o~!dnssealelnlye : d m ap a!ewq yInur.
nep ' ~ p z o r ~ a dElseaDt: u5 al!lz%a~d 1u;s I
nu ~ x anes
p ,a1!1y3n~ y p e ~ q 3ye^
-od 2 i . 1 ~yur nu !".IXI alsax .'sap !em I
yadar as a1pnloqz p e a -1sod~pe'u!p 903s
ne-s pume p ayj ' ~ J E J E lama! ne ~3 arf . 1
-aw ~ol!!inq!~~$pezgeue u!p 'lapsv - :. 1r1~i 6a%e11n>!jppxej S! olu!lop odnp 'essa ad ,
1" 3psan ~111ol3as u; aluapunqe p w ~rr;s aI!q!umj ezfue2boa~~ o das 'eauaurase a a
-~o~!dnls eur[ea~du; a t u e u o d q !~$euawa I
al!fizl!dpa~d 'a!~enw'f run1 UJ p!uoued aIaun a x j ~d as 'waq% u$ 11nw !ew ne1s
e ! d u q ~ 1uaAaaJj ~ i a a s ~ a a axe3
t ~ l 'y.xe1 ' apu!qIe p u p u r n ~ e'PU;J eapop UI
- a % p w w~qqu!p JOI!UOI~!" $F!A!PZ tlnwnsuo alSa~!rn 'n11g ei % T
a m n ~ j u !qns * a i y ~ n qnes aqys ,!assqu ' ~ p ~ o l y k pede
e uly aam nes a!iypvq ' 1
1
" - I
k ;-PI, .&fortwile sa W;+N: hzvo~: .

, .:
.A. .
Z
tarea a p i c u e i i ge, indreapt6,dtze ob-es
ralizatl.de familii de albine puternice $i mecani-
zaFea lucririlor grele, indeosebi
ralului. ' ,
gene-

v e d ~ e appsto- :
i

- a
I
.

1 .' + ,
I !' (Nuzhdin, A. S. 19 : Peelsvodstve, dm., ,1982) 1
I

i .;;
I fn U.R.S.S. apicultura este practicati in 10 800
I! colhozuri $i sovhozuri, ' producria medie anualZ Principiul roirii artificiale este cunoscur de toti
, !i .
[ . variFd in jur de 52030 Hne miere $j 3 200 t o m apieultorii. El consti din divizarea unei colonii <in , .
i
ceara. Din totalul familiilor de albine, circa
/ j!. 1
350 030 sint concentrate in 12 sovhozuri, situate
in Extremul Orient, Caucazul de Nord, Altai $i
douZ plrti, numite nuclee, firmate fiecare din
puiet, miere, polen $i albine. Scopul' opera1iunii.r ., -. 1

II,. R. S. S.. T l t a r l ele realizind o productie medie


'

I' Inmulrirea nmlrului de familii. Obtinerea de roiuri ii4


de 17-20 kg miere pP stup. D u p l ponderea pe prin divizarea coloniilor se poate face dup& 1
care o ocupl apicultura in activitatea acestor 4
/ I
1
i
unitlii de stat, ele pot fi impkfite En trei
grupe : in 39 unitz~i situate in Extremul Orient
numeroase metode. A$a de exemplu : se poate
Iua jumztate din puiet $i albine tinere Empreuni
cu matca, IZsind ve loc cealaltl iumltate. dim
.
i
y
.

r
! $i Siberia, apicuitura realizeazl 70-goof0 din ve-
nituri, restul provenind din activitlti auxiliare ; puieo $i albine tinere EmpreunL cu toate dbinele 1
., .. En 63 unitifi apicultura are o pondere aproxi- culegHtoare; sau se ia puietul n^nlr impreuni cu -
mativ egall cu agricultura cerealierl, aceasta din albinele acoperitoare dar f i r 5 niatci gi se a$az&
urmi constituind o econmie mai stabilH; in 10 pe lwul unui stup care va fi deplasat cu cel
sbvhozuri, mari crescltoafe de anima!e datoriti
t I . imenselor suprafete de pQuni pe care k pose&,
pufin .doi metri, astfel F?cEt nucleul s l fie indrit , ,
apicultura ocupl o pondere redud. La Habarov, cu albinele culegltoare ale acestuia ; sau se fac
in Extremul Orient, existl cea mai mare concen- nuclee din rame cu hranl, puiet d p l c i t $i albine,
,trare apicoll, circa 70 000 familii de albine, care czrora li se d l cite o botcl maturi.
realizeazi intre 703 $i 1500 tone mieie. In Cau- Elio Bailo a inovat urmltoarea metodi, deosebia
.,
!i cazul de Nord, se produc albine $i mitci : La de interesantl :
J.
Krasnopoliansk, s-a ajuns la 6 700 nuclee, 265 000 a. se a ~ a z i1Fqgl o colonie puternicl un ma-
('!I
; i. mHtci $i o mare cantitate de llptivor de matcl. gazin cu 10 rame, prevlzut cu soclu, podi~or $i
! !: I n prezent sEnt in curs de organizare ferme
I
3.-.;;
:. t
apicale cu 2 000-3 000. familii de albine In ca-
drul sovhozurilor $i colhozurilor. Existl, de ase-
menea $i 25 intreprinderi i~tercooperatiste cu cite
capac ;
b. se deplaseaS colonia cu cEtiva metri ;
c. se a$azH magazinul in locul coloniei d C p h
1
;\I
1200 farnilii de albine, dintre care unde sint sate. In el se introduce o batci maturl, fixind-v
.:iI' , . nevoite 1 cultive cereale ca sb$i asigure renta- cu propo!is. intre doui ramq, precum 6 un hri-
'.ij
$1:

,I;
5, .
1
bilitatea.
Citeva unitlti nu lucreazi de o manihl satis-
fiicztoare : pierderi de familii de albine, produc-
nitor.
Dupg o oarecare ezitare, cuIegZtoareIe coloniei
deplasate vor intra in nucleuL$i se vor i n g r i m 3
I
I

I tivitate slabi $i o tehnologie care nu fine pas cu in jurul botcii. Prezenta acesteia precum $i a hra-
progresul. De asemenea, avind in vedere c l ju- nei Ie vor refine En nucleu. D u p l 24 ore, noua
I
mitate din sovhozuri $i colhozuri nu se ocupi cu ' matcs 'va ecloziona ,$i dupl alte 15 zile nucleul
apicultura, existl bogate resurse apicole care nu : va puteab fi deschis pentru a se controla prezenta
sint valorificate. Ambele ,aceste doul aspecte stau puietului.
in fata Ministerului Agriculturii 'care P$i pro- Procentul de nuclee reusite, respectiv cu matca
pune s i ia mzsuri in consecinfl. lnttucit Lipsa imgerecheati $i cu prezenta puietului dupl 15 zile,
mrtcilor , timpurii constituie o frinl in ,dezvoltarea a t e de SO%, deci asemlnitor cu cel obtinut prim
apiculturii, se' apeleazl la apicultorii din &be- metadele traditionale. La prima experimentare, din
1:
i:
chistan, Caucaz $i republicile din Asia centrall,
care pot sil produc; rnltci Pn luna mai.
15 nuclee formate, 14 au reu~itiar unul a e ~ u a t
din cauza clderii botcii pe fundul 'stupului $i
1'
1
'
I In ultimul timp, datoritaC conditiilor meteoro- moart'ca mztcii. Albinele acestuia s-au refugiat En
logice adesea nefavorabile, precum $i a vamoozei, nucleii $i stupii apropiafi. Operatiunea a f~
un nurnlr mare de apkultori amatori Encep sB facilitat; de p e k a d a de c u h l^n care s-a d s G
4 -
producl material biologic.
- I
. . ... ,. .
.,
-.
.
,
..
.,~.
.
.
- . Faptul r i .pBpularia nucleului .este .. format5 ._-dh'care;. a ,f6st amplasat5 famiria puternid $i. ur-
culegitoare*nu .constituie -un handicap'-=ids.- .N- .'.'.&isid. ca . albinele I se . repartizeze, ech~tabil
ibinele r adapteazi /la mnditiile m a r e : a.D ' ! . ? - intre-qle: .
mare elaaicitam. G h n h l c lor i~ 1 'producs (naira, E.. : . R frarFaire
~ ~. j ~ p i~c u ~ t~u raug.-
e,
d i n nou Ifpigor ~i cearti, ava. cum se Enclmpli lu- wpt., 1953: p. 431-432)
crurile $ i la sflrgiul iernii, cind toate albinele
au virsta de 3-5 luni.
A"toru1 a lucrat cu faguri din mateiial plastic, $ T I A n C&.,.
insi; nimk nu; impiedi: . folosiirea .fagurihr d i n . :. ..
ceara, cl5diti sau neclfdi$ ; .. dup% - cuni nimic.
' ...
existi ' ii o $bi&. sahariaha F W c i i s 5 prntru
nu Empiedicii folosire? unei.. r o i n i l ~acu;.lf.tf a g u r i ~. . -prima >dati: del-apirmltorul Philippe Baldeesperger
Dadant. i n 1882 $i a d u d l ^ n Europa cte Alin Caillas in
Avantajele rnetodei sint c i operatia sefexecuti - 1921, aceastg albing (supranumiti afectuos $i '
repede, nu mai trebuie ciutat5 matca, nu ma; tre- ,sultana") triiegte in ,partea sudicf a granitei din-
'buie -deschis stupnl ipentru luarea cule$toarelor, tre Maroc $i Algeria, precum ..$..in oazele, dintre
Fn caz de varrooziS albinele f i r 5 puiet pot fi muntii Atlas $i Sahara. Ea are o frumoasf .culoare
deparazitate cu u~uriati. galben-awie-I~i.1se caracterizead prin rezistentf la
,

Un nuoleu bun- trebuie fohnat din circi.:?5000 cZlllur5 .gi fr$. Pentra..a-$i feri dbinele de durt
:

IucrHtoare, deci 1,5 kg albin;. Pentru a .se dez- .:..-(si totodat; de-.cilduri), crescftorii din zona de
volts bine ping $n toamnZ, ,un hucleu leu - 1 kg srigine le a&poscesc .fn;.zidul casei dinspre curtea
albin5 are nevoie de circa la b~rirop. . : . . . ...-. interi~vg,,,io giurii sobite special $i tencuite apoi,
0 , colonic p ~ t z r n i ~ ZformaG.,din
, c i , ~ a60030, , astfel; . .. k c i t abia urdini~ul,se ma> poate vedea.
albirie, pO%te ss ' furnizeze circa 30.000 culegg-. . , . : : (Im: Abeil[& et fleur, 1964)
stoare, 1cu care se pot forma 2-3 .roi, prin am- ... :
-. . , . . . .
i ~ 2 de' dr; '4: OGRADA
~ L ~ t realiZatZ
glasar.ea nuclaelor .in evancai in jurul locului., in :
.. .
. I .. .

. ,. . . . . .

F1. LICIU, rtr, Saturn,


UT. 41, SC. B, up. 13, Brty6-c
. de albine in stare puternic: (c&e mitetului Executiv A.C.A. fac
sg acopere 7-8 _intervale dintre f a t i cu cinste multiplelor rerinfe
mat: cum procedeazi peatru in-, fagurii de marlrnea ramelor irnpuse de $tiinfa $i practica api-
dreprarea fimiliiiar de albine standard' , t i provizii in f a y r i i colg contemporani. PrecizZm, de
bezmetice. respectivi.care s i Fnsumeze in jar asemenea, c5 stupul cel mai bun
- FZri indoialg d Idmrea' de 16 kg miere $i pisturi de pentru intreaga mas5 de crescz-
!a care v i referit; prbvoaci marl calkate corespunzZtoare). $i inci tori de albine nu a fost pini in
dificult5ti $i df mult de luiru un lucsd : pregftirea familiilor prezent inventat, ihtrucit : pre-
in numeroase aupine. De aceea de albine la nivelul aritat nu se terintele diferi de la caz la caz,
v i recornandim s5 ap!icaji pentru realizeazi in totalitate la sfir~itul de la o z o n i la alta, ca $i con-
simplificarea lucrzrii $i recomln- rerii $i inceputul toamnei, ci in- diriile de mediu in care un tip
dzrile fZcute in, lucrarea ,,Albi- cepind de la ie~irea din iarna de stup poate oferi , ma; mulre
nele vie.. noi", ed. a 11-a, edit. precedent2 avantaje $i invers.
.
A.C.A.: Bucuresti., 1984. n. 128.
F. FARCASAMU, Odobefti,
C. MOISE, cotn. Vizirsr. rn I.'. FARCAU, so. Azjram
jud. ,BrZila, descrie fn materialul str. Smlrdan nr. 12, iud. Vrancea lancu nr. 37, Satq Mare, jud.
,Pregitirea ' $i iernarea familiilor In marerialul intitular ,Cel mai Satlc Mare, apreciind interesanti
cle albine" modul in care reali- bun model de stup", se rqferf la descrierea tipului de smp siste-
zeazi aceani lucrare fundamen- condifiile ce trebuie s i le inde- matic folosit de Loubet de
t a l i pentru prevenirea pierderilor plineasci un stup sistematic. . 1'Hoste din lucrarea .Stupfritul
in sezonul rece $i asigurarea pro- - ,Alegerea unui tip de stup nou' ed. a 11-a de C-tin L.
dnctivitiiii acestora in sezonul sistematic se face, dup; cum se Hristea, solicit5 redactiei noastre
apicol urmftor, f5ri a fi nevoie ?tie, de cjrre crescitorul de aibine .datele constructive detaliate ale
d e intervenfii i hriniri suplimen- In cauza, in urrna consultirii stupului, pe pirfi componeate ..."
Tare pe tirnpuf iernii. literaturii de specialitate gi con- - %ritru aracteristicile tipu-
- Aveti dreptate. Lucrarca a tactarea - pe viu - a carac- [
lui de stup are v5 intereseazf
fost dezbitutK pe laig atit in teristicilor acestuia in citwa stu- nu v i putem mda relafii suplimen-
literatura de specialitate cit $i pine din m n i $i uneori in baza tare, ins; vf recomandim d lec-
:n coloanele. revistei n o m e . Ea
5e rezymi in final la asigurarea
unei experiente proprii cu ..." turati descrierea $i minuirea stu-
pilor sistematici romlne$ti.
mentiunea cf stupii sistematici to-
a douf condi~iicsenfiale : intra- mlneqt~, rod al 'gindirii $i teh-
tea in iarni a tuturor fanailiilor nici romine$ti $i stGdaniilor Co-