Vous êtes sur la page 1sur 11

w, 1:

lp no.), .l

J

ir.^.,.,^ )

h*p = t$o^,-

J,

s dr,*.r. -- g 6- *

h

I So

A

36

1,5 (2 5

t,?

fr. ,

[rir^n^i n1

-,1+

I.

-'^,,"s\

F{1

^r{h *,,,ce

{

blt

h)"Jt

1 0c_r

@

Zco

h^*

3

Cat.^ \*\ir,.

lso

,)

lo

* lo = l(O ^,

-r

pr.Juct ( *,+,. {ht rri--,t *,,."

--- Li,.

lrv

/

I

) '/oic/a(

l(o - 2o

; li[**

V, =

4r=

\oo - 2xz6- )v2

"

5("^

.L

I+(,*'

L-

tA, g?

*;i

t

- r(")] t,Br)

3.S nr.'a

= 'Tr

v

(fr")(. ] :

ffi

4tz 6

{

jJ

rrrna

;*"

: lO 5,5\ o, 3

m,,,3

ccr\ c0r\ aho,

tostto,{

{L

'bionk ),^,^"1*

z

V-=+D;t

fl(t}'"^

-

b 1

25t"fq8'alr"

: zdo mft\

Calcr \q\io^

qo, J

t:il.=s

*y,

= r,(Jl; l,?

So

-Do1 = #'=

ho. & .{y

6'?6 5 x o' \

TD

Iakc

t\o

2

o

s{"

\ 3(_i.l

z j*\,[

t" lJ

Lq lo*l.e[,o.

J^^*\,-

fatto

/-\

H

P

I

Z

? J

J

J,or^qlq;

I

rn=Jh

ra-Fi o

s/D t

,-

l-

o, (

i o,C_6,f

feJuJ,o.,"

,rot\io h*lalt

I

o,S *o,

o.S3-o'55

c, -I ( - c>--l \

c.'i

-r

j

i'.

o,\

\nsr Sr"($-

I

t'

t-orC(

';lrt"

l\"^**

()

'fY1 r *-

tn3:

J,

6

J-

-lilr

J-

oL.

c<<tcu"tqfronS :,

s t-9

ist D "*','-';

L"J,

5lra* 1'r

o. 1\

<-:,t

.,.53 :

I

-d.

i 31.r

. r!.,

I

lo1 '4 t+

--

*('

'7 6a

Jl

--: J.

rl

*

: *iii

k,

-,J" .: utir ke

.t,= I 3 7,t*

= t o1,*Sro

-* 85.5\

H 716 ^- (l6,_

S olr

K\

SID 1

/\a

ll

,

\

K2

\/D

11 .';

\-)

L,

/\

I

I

1

i

K\ -- L

0.?5

I

KZ r o.?l

= o.53

in [<. p"l oli o*

K'3

Ca\ c w\ct\,o";

l-l

13:

:

.Y

:

K'3{ o.

lL

[ir ce

rr (t:t. t

3(

3, )(")(+zo )(r)

6+S, (

7v

1T( rol

,zl

95

" (m)

(

i)(z) (

, ?7+

*za ) (c' Td

,5 /\J

z) (+zo) ( o *

.,

i\

i\

/qJ rc. b

Diu

rotJ it r s

in

lst

st"{, .

U'

i.r

S/D /

j(t- ro)S

i

Qro = ( t,: )( z)

. Lo "-,,^.-

3r,t stl ,

7uJ

.Yt

\sf -st7

fgu^.r = 2C -'

ldt*

=

2q1 ^*

fJr" : zot-S;

Y pu^-

i^

:

2S,-,^

ZS^*

CJ,. s

{- p ,.

<-(-- '

21 ,. 5 Y AC ,.-*

'3 O ,1'F ,*

hi<6. r

3'J

8 Jr.*,1 *J

,t*r

h.=

,uJ.",^,ra

I eo

rna?

h"

.

?.?

Vo lu ,," <

V, r-

-:

co^sh<n{, ( tr t-,^."J 4r*

Io5, qto,3','^3

V, t dz *t/:

R- 25 --

dr

t0l.r[o-

J

Y.

v

(+) (s-t ftt)' z

Sirtt-t

n?

(="(1 - -rl(,\)

\\-

(r^t?{

"

r

?-

/

1

\

rlaxz5r5-1.tr

7zpj6, ---)[.1( *J

-iT

\

(d'

.-{---_

- c1") L

-:

I V\

= V,*.^

Hi --^r*r

(

: \ o5, $ tO.r

= r n. q*

.1

T_(

t\

? t,? 5 j "

-. ro1,atr2

? sr?Sj

I

L

---<z

D : J" Z

Slt 3 A +

3

,*^l

22.O 3 d,

ll4,+3

rn,4^

to7.+.t* S o

. BJ. r( ^-

t

6l r

-i

p rb.f ucl

.-

t^

d

h--

d:

L=

Ji^*sio,.

l50 ^^

*P

t5O *$:146*^

2 r^*

jJ--9- :

t+(

I .ozl

#l

f"

,l f tmtn

,

Tr[*/ r,"",

L

\so

ot{" L' (t h t(

Ccttc,-\qr\io ^

ll;-ti*-l

:

t+\E^

lso-zt,i)_t

: lt(-*

E,
-J'+-

#+"ru,t

"L

h^.* -

l^v,p t (

lSo + t

= tSt

hF

rs (,.tat

v=*(rsd

:

-t+()(r+r)

131, t(f.5{l

^^\

#=

t

g(rre). (t)

= 2 t,13 (.

(ts ^J

#=

( z-rtR" * T'R'( \ I

(zrr rst *

f*.=(,'.

(.)

l 2o.,6<>o"E*,

b.i

j

4/r

*

flL-

o U:

+- 2

t3l,il?,sn

n",25+" (st

l, l3 c (3 5

.:\

., ZO r 6o<i. Sts

\.o la, k

J'r^"no

vr

llTt sq.(s

D,

1,{-

:

Oo,

t

"e

I

$ faqal

Ch

o{ -(

D

R eJ ,.[i .,,.

f)i'.,\ *

NI Ar

t.".tr *'

r

clr

s

I

rhr = s;

I

+

DL,"'

+

Do'

'331,r

5

t

.

.),.,-

332 f\

vv1

./-

iBt .

tte

2

.t-

= l,ot

o,6 7.

slD'/

"t1r

i/\

\*

(es,

s/n

o.6

t

/

o (B- o'Ss

o.-1(- c.?) ,

-+

o,s3

o .'1t

S f.,-q ,A

0

i c,d-o,3

cl ,

tie

J"

r,5; s <

.".-

d

o(,

,---.: J.,-

.

1"5"$6^^

I 31,

25 ^^

(.

l+c *^

so N.

Fo

KI

u

:1L t

{i, !

lrC

\

/

,

-)

k7

s/g r.

o,t

C,S

E

n

C"tcute"\io^ s

Slo-rrl-i

)sl d.n

"--,,^J

z n.J Jr.wi,.)

A

\

ll

c.,

11 I

S5

i

F-=

t! r-

n o),:6Li, k ,

,, Cr, : ,j;i;

Hl=o.53

kl :

t.t

l

i

-l

Co\c""\ct\trl

fl

-

^

-, (rr

I

l

i

c 2l

\J)l /-\

'<

I

I

j'

I

^-)

[,,

i-,,

L

5, s d) tF"^) (,,t)

A/

Fr3

T

(t+()

(z )(+

Z$

/V

) (0,./

PlZ: o,7 E

kZ . o,3

r;t.l i tr:

ir)

fh<

li.; /

isi

minirzt.!,a

/i.rxt\+-

Qt* f.

io (z.)

Pr^.L

i'a-drtr5

1}\

l,--',

t

1, ,-.j

(gu*.u.- " (,(*

l

fpr,^-*- =

fJ.,o-:

rs t

5\<.sra

2o,^*- ()

't

!

ZC ,*- n

@ \5\

*\'Y

s+:r

\s&*uF.-?o

f p"^.L

C,r(;-.-

Cot^:*,*,:

rQzr,;*L

=l

5 ;'7L ,s

r5

-,Lo,-r \ -L 'ZSa;.

-

- -- 2*;;

n,*0^t

"t

Jr^.'i

t"( tt?

\st .|ff

,)

a*J

h=

t 5 K,,-.**

h-- 1)

reJ rq*,^b

Vol,"^"

C-o,4 s t-.rJ

f

:

2O^.-

oL z ll(

t[,".,^,1 p^c.r,)

v. +

(\s61 t"')

21, o 53 -+S

na a^ j

u. (znR' ,

C$4 lt

J\

( z o xzot '

,,;nr",

3l,ttrl,tT I^^i

*E< )(")

vr

f,

(V, .lJJ

lnZ, 2S+,61\

tttr3z5.3qt

- (zltosj,qi+3titf t,w)

-: Tr -{

La

(tts'

rre ')

tt"s+

rl^ *;

L