Vous êtes sur la page 1sur 137

LA REAL ACADEMIA ESPANYOLA

FRONT A
LA LLENGUA VALENCIANA

COLECCIO AL VENT
COLECTIU VALLDAURA

LA REAL ACADEMIA ESPANYOLA


FRONT A
LA LLENGUA VALENCIANA

EN
EL QUINT CENTENARI
DEL NAIXIMENT DE
LLUÏS VIVES I MARCH

BURRIANA
1992
© De la present edicio : LO RAT PENAT

Edita : LO RAT PENAT, 1997


C/. Aparisi i Guijarro, 10
46003 VALENCIA

Cap de la Seccio de Publicacions:


Consuelo Rubio i Martínez

Assessorament Tecnic:
Marivi Ferrandis i Olmos
Juli Moreno i Moreno

Portada:
Colectiu Valldaura

I.S.B.N. : 84-89069-24-7
Deposit llegal : V-1335-1997

Imprimix: Grafiques Marí Montañana


Sant Caliç, 7
Tel.: 391 23 04*
46001 VALENCIA

6
SUMARI

1. PRIMERA PART
ACADEMIA ESPANYOLA I VALENCIÀ ...................... 15
VERSION CASTELLANA DE ACADEMIA ESPAÑOLA Y VALENCIANO

1.1. El poble valencià. Vocacio. Desti. Conformacio


1.1. El pueblo valenciano. Vocación. Destino. Conformación
1.1.1. El valencià es un ser exent ................................................. 15
1.1.1. El valenciano es un ser exento
1.1.2. L’actitut valenciana d’enfocar la vida ................................ 17
1.1.2. La actitud valenciana de enfocar la vida
1.1.3. Proyecte intens pero vulnerable ......................................... 19
1.1.3. Proyecto intenso pero vulnerable
1.1.4. Ser valencià es dificil ........................................................ 21
1.1.4. Ser valenciano es difícil
1.1.5. Sacrifici de fer-se i sentir-se espanyols ............................. 22
1.1.5. Sacrificio de hacerse y sentirse españoles
1.1.6. L’estimul dels valencians ................................................... 25
1.1.6. El estímulo de los valencianos
En el cami, la llengua ........................................................ 27
1.1.7. En el camino, la lengua
1.1.8. Desijos febrils d’un territori veï ........................................ 32
1.1.8. Deseos febriles de un territorio vecino
1.1.9. Proyecte, estrategia i tactiques........................................... 35
1.1.9. Proyecto, estrategia y tácticas
1.1.10.Proposit del Colectiu Valldaura ......................................... 37
1.1.10. Propósito del Colectiu Valldaura

7
1.2. Declaracio d’uns Academics de la R.A.E............................. 39
1.2. Declaración de unos Académicos de la R.A.E.

1.2.1. Academics de la R.A.E. firmen .......................................... 39


1.2.1. Académicos de la R.A.E. firman

1.2.1.1. Document «La lengua de los valencianos» ............ 39


1.2.1.1. Documento «La lengua de los valencianos»
1.2.1.2. Academics firmants ............................................... 41
1.2.1.2. Académicos firmantes
1.2.1.3. Profusa divulgacio ................................................. 42
1.2.1.3. Profusa divulgación

1.2.2. Investigacio del pensament dels firmants ........................... 42


1.2.2. Investigación del pensamiento de los firmantes

1.2.2.1. Estimul a l’investigacio .......................................... 42


1.2.2.1. Estímulo a la investigación
1.2.2.2. Carta i qüestionari .................................................. 45
1.2.2.2. Carta y cuestionario
1.2.2.3. Respostes dels Academics ..................................... 46
1.2.2.3. Respuestas de los Académicos
1.2.2.4. Divergencies sobre el document firmat ................. 52
1.2.2.4. Divergencias sobre el documento firmado

1.2.3. Sintesis critica dels Academics firmants ............................ 52


1.2.3. Síntesis crítica de los Académicos firmantes

1.2.3.1. Els que no contesten .............................................. 52


1.2.3.1. Los que no ontestan
1.2.3.2. Els que contesten i obvien manifestar-se ............... 53
1.2.3.2. Los que contestan y obvian manifestarse
1.2.3.3. Comportament impropi .......................................... 54
1.2.3.3. Comportamiento impropio
1.2.3.4. Raons d’una metamorfosis..................................... 54
1.2.3.4. Razones de una metamorfosis
1.2.3.5. Document invalidat ................................................ 54
1.2.3.5. Documento invalidado

8
1.3. Llegint l’escrit dels Academics ................................................... 55
1.3. Leyendo el escrito de los Académicos

1.3.1. Motiu clarament politic ............................................................ 55


1.3.1. Motivo claramente político

1.3.1.1. El motiu, descobert en l’escrit ....................................... 55


1.3.1.1. El motivo, descubierto en el escrito
1.3.1.2. No existix tal comunitat catalana ................................... 55
1.3.1.2. No existe tal comunidad catalana
1.3.1.3. Al servici d’ideologies agressores.................................. 59
1.3.1.3. Al servicio de ideologías agresoras

1.3.2. ¿Variant dialectal del catala ? .................................................... 62


1.3.2. ¿Variante dialectal del catalán ?

1.3.2.1. Afirmacio dogmatica ................................................... 62


1.3.2.1. Afirmación dogmática
1.3.2.2. Contigüitat llingüistica ................................................. 63
1.3.2.2. Contigüidad lingüística
1.3.2.3. Traços pertinents de diferenciacio ................................. 64
1.3.2.3. Rasgos pertinentes de diferenciación
1.3.2.4. Important tradicio lliteraria ........................................... 77
1.3.2.4. Importante tradición literaria
1.3.2.5. Frontera llingüistica en el Baix Maestrat ........................ 78
1.3.2.5. Frontera lingüística en el Baix Mestrat
1.3.2.6. Llengua, no dialecte .................................................... 79
1.3.2.6. Lengua, no dialecto

1.4. Diccionari de l’Academia Espanyola .......................................... 81


1.4. Diccionario de la Academia Española

1.4.1. «Boletín de la Real Academia Española» ................................... 81


1.4.1. «Boletín de la Real Academia Española»

1.4.1.1. Deliberacio academica en 1959 .................................... 81


1.4.1.1. Deliberación académica en 1959
1.4.1.2. Es publíca en diccionaris actualisats .............................. 82
1.4.1.2. Se publica en diccionarios actualizados
1.4.1.3. El de la R.A.E. falseja la deliberacio .............................. 82
1.4.1.3. El de la R.A.E. falsea la deliberación

9
1.4.2. Pensar actual dels Academics consultats ............................ 83
1.4.2. Pensar actual de los Académicos consultados

1.4.2.1. Alusio del «Boletín» en el qüestionari ................... 83


1.4.2.1. Alusión del Boletín en el cuestionario
1.4.2.2. Els Academics davant la qüestio Diccionari .......... 83
1.4.2.2. Los Académicos ante la cuestión Diccionario
1.4.2.3. Competencia definitoria ........................................ 91
1.4.2.3. Competencia definitoria

1.4.3. Sintesis critica sobre la definicio de la R.A.E. ................... 93


1.4.3. Síntesis crítica sobre la definición de la R.A.E.

1.4.3.1. Casares escriu com a Secretari de la R.A.E. .......... 93


1.4.3.1. Casares escribe como Secretario de la R.A.E.
1.4.3.2. La R.A.E. ha deliberat la rectificacio .................... 93
1.4.3.2. La R.A.E. ha deliberado la rectificación
1.4.3.3. Zamora Vicente nega esta evidencia ...................... 93
1.4.3.3. Zamora Vicente niega esta evidencia
1.4.3.4. Es facil tapar la falsetat .......................................... 94
1.4.3.4. Es fácil tapar la falsedad
1.4.3.5. Alvarado descobrix la maniobra ............................ 94
1.4.3.5. Alvarado descubre la maniobra
1.4.3.6. Definicio ignominiosa ........................................... 94
1.4.3.6. Definición ignominiosa
1.4.3.7. No expliquen l’ambigüetat ..................................... 95
1.4.3.7. No explican la ambigüedad
1.4.3.8. Volen salvar la situacio ........................................... 95
1.4.3.8. Quieren salvar la situción
1.4.3.9. Incongruencia es poc ............................................. 95
1.4.3.9. Incongruencia es poco
1.4.3.10 Connotacions politiques ........................................ 95
1.4.3.10. Connotaciones políicas
1.4.3.11. A mes d’ignominios, fals ..................................... 96
2.4.3.11. Además de ignominioso, falso
1.4.3.12. ¿Apareixera ? ....................................................... 96
1.4.3.12. ¿Aparecerá ?
1.4.3.13. Ha aparegut .......................................................... 96
1.4.3.13. Ha aparecido

10
1.5. Incidencia d’esta investigacio............................................... 97
1.5. Incidencia de esta investigación

1.5.1. Es publíca un extracte d’este treball ................................... 97


1.5.2. Se publica un extracto de este trabajo

1.5.1.1. Publicacio d’un avanç en «Las Provincias» ........... 97


1.5.1.1. Publicación de un avance en «Las Provincias»
1.5.1.2. El canyaret que armà la primicia ............................ 98
1.5.1.2. La marimorena que armó la primicia

1.5.2. L’Academia es fica en moviment ........................................ 99


1.5.2. La Academia se pone en movimiento

1.5.2.1. Reaccio en Valencia ............................................... 99


1.5.2.1. Reacción en Valencia
1.5.2.2. Reaccio en Catalunya ............................................. 101
1.5.2.2. Reacción en Cataluña

1.5.3. Els catalans contraatacaren ....................................... 103


1.5.3. Los catalanes contratacaron

1.5.3.1. En la prensa valenciana .......................................... 103


1.5.3.1. En la prensa valenciana
1.5.3.2. Reaccio catalana ..................................................... 104
1.5.3.2. Reacción catalana
1.5.3.3. D’aço, ¿qué dir? ..................................................... 105
1.5.3.3. De esto, ¿qué decir ?
1.5.3.4. Desafiem a la Real Academia Espanyola ............... 107
1.5.3.4. Desafiamos a la Real Academia Española

2. SEGONA PART
DOCUMENTS

2.1. - «LA LENGUA DE LOS VALENCIANOS» ....................... 111

2.2. - «BOLETÍN DE LA R.A.E.». .............................................. 113

11
2.3 - Carta dirigida a D. Camilo José Cela ................................. 115

2.4. - Contestacio de D. Camilo José Cela .................................. 117

2.5. - Carta del Colectiu Valldaura als Academics ...................... 118

2.6. - Qüestionari adjunt a la carta del C.V. als Academics ....... 119

2.7. - Contestacio del Cardenal Tarancón ................................... 120

2.8.- Contestacio de D. A. Zamora Vicente ................................. 121

2.9.- Contestacio de D. A. Buero Vallejo ..................................... 123

2.10.- El C.V. a D. Antonio Buero Vallejo ................................... 124

2.11.- Contestacio de D. Miguel Delibes ..................................... 125

2.12.- El C.V. a D. Miguel Delibes............................................... 126

2.13.- El C.V. a la Real Academia Espanyola ............................. 127

2.14.- D. Rafael Alvarado al C.V., 8 abril .................................... 128

2.15.- El C.V. a D. Rafael Alvarado ............................................. 129

2.16.- D. Rafael Alvarado al C.V., 3 juny .................................... 130

2.17.- El C.V. a D. Alonso Zamora Vicente ................................. 131

3. TERCERA PART
BIBLIOGRAFIA A CONSULTAR .................................. 137

El Colectiu Valldaura ha utilisat les fonts indicades per a


l’argumentacio que es presenta, desijant que els lectors es servixquen
d’elles, i agraint als autors la llum que nos han donat per a que la
donem.

12
PRIMERA PART
1. ACADEMIA ESPANYOLA I VALENCIÀ
Y VERSIÓN CASTELLANA

13
14
1. ACADEMIA ESPANYOLA I VALENCIÀ
VERSIÓN CASTELLANA DE ACADEMIA ESPAÑOLA Y VALENCIANO

1.1. El poble valencià. Vocacio. Desti. 1.1. El pueblo valenciano.


Vocación. Destino. Con-
Conformacio. formación.

1.1.1. El valencià es un ser exent. 1.1.1. El valenciano es un ser


exento.
La vida dels pobles, com la de les per- La vida de los pue-
sones, es un llarc cami de pelegrinage. blos, como la de las personas, es
un largo camino de peregrina-
Travessar terres, arreplegant experiencies ción. Atravesar tierras, recogien-
bones i males. Oblidant a voltes el propi desti do experiencias buenas y malas.
Olvidando a veces el propio des-
i la finalitat del viage. Sabent que tambe pot tino y la finalidad del viaje. Sa-
ser que despres de molts sacrificis, ni tan biendo que hasta puede ser que
después de muchos sacrificios,
sols arribarém a vore el final del cami. ni siquiera llegaremos a ver el
final del camino.
En eixe viage pot haver de tot, i de tot En ese viaje puede
pot faltar. Pero hi ha dos coses imprescindi- haber de todo, y de todo pue-
de faltar. Pero hay dos cosas
bles: consciencia d’identitat i proyecte. imprescindibles: conciencia
de identidad y proyecto.

15
Una primera pregunta Una primera pregunta pot definir el
puede definir el resultado de resultat de tota l’aventura: ¿Existix un poble
toda la aventura: ¿Existe un
pueblo valenciano con historia, valencià en historia, llengua, cultura,
lengua, cultura, economía y fu- economia i futur propis i exents? ¿Es prou
turo propios y exentos? ¿Es su-
ficiente todo eso para constituir tot aixo per a constituir un bloc diferencial
un bloque diferencial y diferen- i diferenciador d’unes atres comunitats
ciador de otras comunidades
humanas contiguas en la histo- humanes contigües en l’historia i en la
ria y la geografía? ¿El ser va- geografia? ¿El ser valencià representa
lenciano representa «algo»
cualitativamente diferente de «algo» qualitativament diferent de ser
ser catalán, aragonés,castellano catala, aragones, castella o murcia?
o murciano?

Y más aún: Si ese I mes encara: Si eixe «algo» existira,


«algo» existiera, ¿sería sufi-
ciente para tenerlo en cuenta ¿sería prou per a tindre-ho en conte com a
como piedra basal donde incar- pedra basal on incardinar un proyecte
dinar un proyecto histórico y en
conseqüencia definir al valen- historic i en conseqüencia definir al valencià
ciano como un pueblo con iden- com a un poble en identitat i futur? ¿Pot
tidad y futuro? ¿Puede existir
un modo valenciano de llorar, existir un modo valencià de plorar, de riure,
de reír, de hacer fiesta, de crear de fer festes, de crear una familia?
una familia?

Si por ser valencia- Si per valencià entenem eixa actitut


no entendemos esa actitud de de basar-se cadascu en ell mateix (actitut a
basarse cada uno en sí mismo
(actitud a menudo excesiva sovint excessiva quan implica un cert
cuando implica un cierto me- menyspreu per les estructures, hui en dia
nosprecio por las estructuras,
hoy en día tan necesarias), esa tan necessaries), eixa actitut es en gran part
actitud es en gran parte debida deguda a un passat absolutament exent de
a un pasado absolutamente
exento de feudalismo. Esta cir- feudalisme. Esta circumstancia estructural
cunstancia estructural se ha s’ha donat en casi tota Espanya, princi-
dado en casi toda España, prin-
cipalmente la de influencia palment la d’influencia musulmana; pero
musulmanana; pero en Valen- en Valencia, el Regne tan protegit adminis-
cia, el Reino tan protegido
administrativamente por el Rey trativament pel Rei Conqueridor, se
Conquistador, se perpetuó esa perpetuà eixa organisacio com en ningun
organización como en ninguna
otra región peninsular. atre territori peninsular.
El valenciano es un ser
exento. Mira a los ojos i dice la
El valencià es un ser exent. Mira als
verdad, su verdad, con la cabe- ulls i diu la veritat, sa veritat, en el cap alt:
za alta: como aquel que no ha
dependido de señores en mu-
com aquell que no ha depengut de senyors
chos siglos. en molts sigles.

16
I eixe temperament, que veem des del Y ese temperamento,
que vemos desde el Cenia has-
Senia fins al Segura, compromet seriament ta el Segura, compromete se-
sa construccio com a comunitat estructurada riamente su construcción como
comunidad estructurada hacia
cap a un proyecte d’alcanç historic. un proyecto de alcance histó-
rico.

1.1.2. La actitud valenciana


1.1.2. L’actitut valenciana d’enfocar la de enfocar la vida.
vida. Está claro que los na-
cionalismos de estilo roman-
Està clar que els nacionalismes d’estil tico-político no pueden defen-
romantic-politic no poden defendre’s hui, i derse hoy, y menos de cara al
año 2000, de la misma manera
manco de cara a l’any 2000, de la mateixa que cuando aparecieron duran-
manera que quan aparegueren durant el sigle te el siglo pasado.
passat.
Nada más lejos, por
Res mes llunt, per atra part, del otra parte, del valenciano y del
valencià i del valencianisme que els tinys valencianismo que los tintes
sionistas y redentores.
sionistes i redentors.
Pero ¿no es cierto que
Pero ¿no es cert que els homens, els los hombres, los pueblos, ne-
pobles, necessiten una campana que els con- cesitan una campana que les
convoque y los reúna?
voque i els reunixca?
La «actitud valencia-
La «actitut valenciana» d’enfocar la na» de enfocar la vida puede
ser un reto cara al siglo XXI.
vida pot ser un repte cap al sigle XXI. Creem Creemos que vale la pena dar-
que val la pena donar-li contingut i dimensio le contenido y dimensión en
profundidad. Ese estilo decidi-
en profunditat. Eixe estil decidit i no gregari do y no gregario de acometer
d’acometre els proyectes mes variats no te los proyectos más variados no
tiene porqué estar huérfano de
per qué estar orfe de reflexio i d’entusiasme reflexión y de entusiasmo his-
historic i colectiu. tórico y colectivo.
Ya es triste que el
Ya es trist que el temps que hauriem tiempo que deberíamos de ha-
ber dedicado a construir el pro-
d’haver dedicat a construir el proyecte, i a yecto, y a darle osamenta, sus-
donar-li ossamenta, substancia i vida, per a tancia y vida, para llevar entre
todos a la sociedad valenciana
portar entre tots a la societat valenciana cap hacia una vida lícitamente ven-
a una vida llicitament venturosa, s’haja hagut turosa, haya habido que dedi-
carlo a estar tapando los orifi-
de dedicar a estar tapant els forats que feen cios que hacían personas que
persones que anaven en el mateix barco, i iban en el mismo barco, y que
por lo tanto no se podía espe-
que per lo tant no es podia esperar de la seua rar de su insidia otra cosa que
insidia una atra cosa que el suïcidi o el suicidio o la imposibilidad
de llegar a puerto.
l’impossibilitat d’aplegar a port.

17
Las actitudes contra- Les actituts contraries a l’establiment
rias al establecimiento de un
proyecto comunitario han pro- d’un proyecte comunitari han propiciat dos
piciado dos elementos negativos elements negatius per al futur: la des-
para el futuro: la desconfianza
y la falta de equilibrio. Unos confiança i la falta d’equilibri. Uns valen-
valencianos y otros gastamos lo cians i uns atres gastem lo millor de les
mejor de nuestras energías en
combatirnos, y hacemos mucha nostres energies en barallar-nos, i fem molta
fuerza en direcciones tal vez força en direccions tal volta equivocades.
equivocadas.

Es absolutamente ne- Es absolutament necessari trobar una


cesario encontrar una sintonía
de buena amplitud entre los
sintonia de bona amplitut entre els sectors
sectores sociales, económicos y socials, economics i politics del poble
políticos del pueblo valenciano.
Durante demasiado tiempo,
valencià. Durant massa temps, estem fent
estamos haciendo de ciertas de certes qüestions periferiques el centre de
cuestiones periféricas el centro de
nuestra lucha. Es lamentable que
la nostra lluita. Es llamentable que perso-
personas que seguramente es- nes que segurament estarien d’acort en lo
tarían de acuerdo en lo esencial,
han dirigido todo su vigor ha-
essencial, han dirigit tot el seu vigor cap a
cia cuestiones más y más acce- qüestions mes i mes accessories.
sorias.

No hay duda de que lo No cap dubte de que lo fonamental es


fundamental es el «ser valencia- el «ser valencià». Eixe principi el subs-
no». Ese principio lo suscribi-
rían muchos de los que ahora
criurien molts dels que ara discrepen fins a
discrepan hasta la virulencia. la virulencia. Nosatres acceptem eixa lluita,
Nosotros aceptamos esa lucha,
aunque añoremos el podernos
encara que anyorem el poder-nos dedicar a
dedicar a trabajos más creativos treballs mes creatius i placits: la conviven-
y plácidos: la convivencia, la
construcción de un buen modo
cia, la construccio d’un bon modo de viure,
de vivir, la escritura de un poe- l’escritura d’un poema o l’audicio d’una
ma o la audición de una buena
música.
bona musica.

¿No ha de poder ser? ¿No ha de poder ser? ¿Hem de viure


¿Hemos de vivir siempre dur-
miendo encima de los caballos, sempre dormint damunt dels cavalls, vestits
vestidos y alerta, siempre te- i alerta, sempre tement que s’acoste qui vol
miendo que se acerque quien
quiere hurtarnos el «ser»? furtar-nos el «ser»?

18
1.1.3. Proyecte intens pero vulnerable. 1.1.3. Proyecto intenso pero
vulnerable.

El proces de maduracio d’una societat El proceso de madu-


es llarc, complex i generalment trencadiç. El ración de una sociedad es lar-
go, complejo y generalmente
denominador comu d’una societat en progres, quebradizo. El denominador
i per tant digna de ser envejada, es que el poble común de una sociedad en
progreso, y por tanto digna de
tinga sensibilitat per a adoptar actituts davant ser envidiada, es que el pue-
dels problemes concrets. blo tenga sensibilidad para
adoptar actitudes ante los pro-
blemas concretos.
Espontaneïtat i llibertat, eixos dos Espontaneidad y li-
elements naturals del valencià, imprescindi- bertad, esos dos elementos
naturales del valenciano, im-
bles per a la seua evolucio genuïna i autoctona prescindibles para su evo-
com a poble, fan el nostre proyecte intens, lución genuina y autóctona
como pueblo, hacen nuestro
pero vulnerable. proyecto intenso, pero vulne-
rable.
La vida valenciana se desenrolla en un La vida valenciana
se desarrolla en un escenario
escenari tormentos i complicat. El decorat de tormentoso y complicado. El
fondo, en colors suaus i apastiçats, te darrere decorado de fondo, en colores
suaves y al pastel, tiene detrás
una llum dramatica: la permanent busca una luz dramática: la per-
d’identitat. Llum que s’enfoca damunt d’un manente busca de identidad.
Luz que se enfoca encima de
grapat d’actors que breguen entre rialles i un puñado de actores que lu-
plors. Un public privilegiat assistix a la chan entre risas y lloros. Un
público privilegiado asiste a la
representacio sentint-se feliç en sa pulcra dis- representación sintiéndose fe-
tancia de l’escenari. En sa falsa seguritat, eixe liz en su pulcra distancia al
escenario. En su falsa seguri-
public que no es veu involucrat en l’accio dad, ese público que no se ve
vertiginosa (i freqüentment incompresa) no involucrado en la acción ver-
tiginosa (y frecuentemente in-
endevina que l’obra es l’historia de sa propia comprendida) no adivina que
vida. la obra es la historia de su pro-
pia vida.
La historia del Pue-
L’historia del Poble Valencià sería molt blo Valenciano sería muy di-
diferent si el public deixara el seu paper passiu ferente si el público dejara su
papel pasivo de espectador y
d’espectador i s’integrara en una accio que se integrara en una acción que
no li es en absolut aliena. Aixo ha ocorregut no le es en absoluto ajena. Eso
ha ocurrido en determinados
en determinats moments de la nostra histo- momentos de nuestra historia,
ria, en que diversos elements encaixen, i en en que diversos elementos en-
cajan, y en que los autores, los
que els autors, els actors i els espectadors se actores y los espectadores se
fusionen en un proces brillant de sintesis fe- fusionan en un proceso brillan-
te de síntesis fecunda.
cunda.

19
Ese momento puede Eixe moment pot dir-se Lluïs de
llamarse Luis de Santángel, vi-
sionario de un proyecto y artí- Santangel, visionari d’un proyecte i artifex
fice de una acción. Puede lla- d’una accio. Pot dir-se Vinatea, o la cohe-
marse Vinatea, o la coherencia
en la afirmación de un determi- rencia en l’afirmacio d’un determinat
nado planteamiento socio-polí- plantejament socio-politic. Pot dir-se Lluïs
tico. Puede llamarse Luis Vives,
o sea la disposición para poner- Vives, o siga la disposicio per a posar-se en
se en camino cuando se escu- cami quan s’escolta la crida, a pesar de
cha la llamada, a pesar de la
eterna añoranza de la patria y l’eterna enyorança de la patria i dels amics.
de los amigos. O puede llamar- O pot dir-se Vicent Ferrer, renunciant a sa
se Vicente Ferrer, renunciando
a su condición de líder político condicio de lider politic i de masses per a
y de masas para dirigirlas ha- dirigir-les cap a un territori molt mes ample:
cia un territorio mucho más am-
plio: el de la convivencia hu- el de la convivencia humana en marcs cada
mana en marcos cada vez más vegada mes oberts i tolerants.
abiertos y tolerantes.
La sociedad valencia- La societat valenciana, i sa burguesia
na, y su burguesía de manera
especial, no pueden seguir de manera especial, no poden seguir com a
como eternos espectadores de eterns espectadors dels seus homens i dels
sus hombres y de sus propios
proyectos. En los años futuros, seus propis proyectes. En els anys futurs, la
la capacidad de entusiasmo y de capacitat d’entusiasme i d’integracio en la
integración en la cultura, la po-
lítica y la economía valencianas cultura, la politica i l’economia valencianes
será determinante para definir sera determinant per a definir un horiso de
un horizonte de grandeza o de
mediocridad. grandea o de mediocritat.
El singular empeño
con que se tienden puentes de El singular deler en el qual s’estenen
entendimiento y de coordina- ponts d’enteniment i de coordinacio d’eixos
ción de esos tres pilares habría
de señalarnos el camino de tres pilars hauria de senyalar-nos el cami de
nuestra obligación de pueblo nostra obligacio de poble en passat i en
con pasado i con vocación de
futuro. vocacio de futur.
Hace falta una gran
idea que pueda encender el en-
Fa falta una gran idea que puga
tusiasmo de un pueblo como el encendre l’entusiasme d’un poble com el
valenciano, que necesita sin sa-
berlo un papel para la obra que
valencià, que necessita sense saber-ho un
va a representar en el siglo XXI; paper per a l’obra que va a representar-se
de un pueblo como el valencia-
no que es tan rico en iniciati-
en el sigle XXI; d’un poble com el valencià
vas como pobre en continuidad que es tan ric en iniciatives com pobre en
y disperso en realizaciones.
continuïtat i dispers en realisacions.

20
Es necessaria una estrategia de Es necesaria una estra-
conjunt, la batuta d’un gran director tegia de conjunto, la batuta de
un gran director de orquesta y
d’orquesta i un germen cristalisador de tot un germen cristalizador de todo
un conjunt d’estimuls i sentiments disper- un conjunto de estímulos y sen-
timientos dispersos.
sos.

1.1.4. Ser valencià es dificil. 1.1.4. Ser valenciano es difí-


Hem d’afrontar necessariament una cil.

realitat per a desenrollar la nostra idiosin- Hemos de afrontar ne-


cesariamente una realidad para
crasia: ser valencià es dificil quan es vol desarrollar nuestra idiosin-
ser-ho en profunditat. Nostra epidermis crasia: ser valenciano es difícil
cuando se quiere serlo en pro-
parladora, caustica, voluble, amaga un fundidad. Nuestra epidermis
horiso patetic i pessimiste. habladora, cáustica, voluble,
esconde un horizonte patético
El nostre pragmatisme, mesclat en un y pesimista.
fort component de fatalisme, ha fet que la Nuestro pragmatismo,
mezclado con un fuerte com-
nostra historia estiga teixida de renuncies ponente de fatalismo, ha hecho
guiades per un sentit realiste que nos fea que nuestra historia esté tejida
de renuncias guiadas por un
deixar en el cami retalls de la nostra sentido realista que nos hacía
afectivitat. Hem estat mes atents al futur dejar en el camino retazos de
nuestra afectividad, Hemos
constructiu, en el sentit evolutiu, que a la estado más atentos al futuro
perpetuacio del nostre passat historic per- constructivo, en el sentido evo-
lutivo, que a la perpetuación de
sonal, en lo que tenía de perduracio de la nuestro pasado histórico per-
personalitat mes estricta. sonal, en lo que tenía de perdu-
ración de la personalidad más
Per eixemple, el nostre llegat estricta.
mossarap, immens i admirable tant en lo Por ejemplo, nuestro
genetic com en lo cultural i social, ha anat legado mozárabe, inmenso y
admirable tanto en lo genético
quedant-se apartat i en segona linea mentres como en lo cultural y social, ha
s’anava construint l’edifici del nou Estat ido quedándose apartado y en
segunda línea mientras se iba
espanyol. construyendo el edificio del
nuevo Estado español.
Si nosatres, en conte de cultivar, mos- Si nosotros, en lugar
trar i potenciar els nostres components mes de cultivar, mostrar y potenciar
nuestros componentes más ínti-
intims i susceptibles, els que deixaren mos y susceptibles, los que de-
admirat al noble Rei Conquistador fins al jaron admirado al noble Rey
Conquistador hasta el punto de
punt de respectar i copiar institucions i respetar y copiar instituciones

21
y pautas sociales completamen- pautes socials completament autoctones, les
te autóctonas, las hemos deja-
do morir por falta de atención hem deixades morir per falta d’atencio i de
y de fe en ellas, no podemos fe en elles, no podrem queixar-nos de que
quejarnos de que otras pautas,
modos y estilos de vida hayan unes atres pautes, modos i estils de vida
invadido nuestro territorio. hagen invadit el nostre territori.
Si una institución
como el Tribunal de las Aguas,
Si una institucio com el Tribunal de
en lugar de hacerla evolucio- les Aigües, en conte de fer-la evolucionar
nar después de un estudio de
su dinámica interna y de una
despres d’un estudi de la seua dinamica in-
adecuación a otros ámbitos terna i d’una adequacio ad atres ambits
jurídicos, la dejamos perdurar
enquistada y casi anémica; si
juridics, la deixem perdurar enquistada i
instituciones como el casi anemica; si institucions com la del
Mustaçaf de Valencia, copia-
da por todo el ámbito urbano
Mustaçaf de Valencia, copiada per tot
de media Europa culta duran- l’ambit urba de mija Europa culta durant
te dos o trescientos años, no
las pusimos al día y las refor-
dos o trescents anys, no les posarem al dia i
zamos; si no hemos les reforçarem; si no hem dinamisat els
dinamizado muestros meca-
nismos personales más ínti-
nostres mecanismes personals mes intims,
mos, no podemos extrañarnos no podem estranyar-nos de que, en la
de que, en la corriente de los
siglos, otras ideas y otras nor-
corrent dels sigles, unes atres idees i unes
mas nos hayan ido des- atres normes nos hagen anat despersona-
personalizándo.
lisant.
Las cosas tienen to-
das un múltiple sentido. Ana-
Les coses tenen totes un multiple
lizándolas en frío, una bande- sentit. Analisant-les en gelat, una bandera,
ra, una fonética, un cántaro o una fonetica, un canter o una teula no son
una teja no son mas que cosas
de importancia relativa, por lo mes que coses d’importancia relativa, per
cual a primera vista no valdría lo qual a primera vista no valdria la pena
la pena reñir por ellas. Pero
todos sabemos que esas cosas, renyir per elles. Pero tots sabem que eixes
en un momento determinado, coses, en un moment determinat, poden
pueden definir un modelo de
vida en dignidad. definir un model de vida en dignitat.

1.1.5. Sacrificio de hacerse y


sentirse españoles.
1.1.5. Sacrifici de fer-se i sentir-se
Francisco Giner de los
espanyols.
Ríos tiene un tratado sobre Ar- Francisco Giner de los Ríos te un
tes Industriales donde lanza una
idea que en la España del siglo tractat sobre Arts Industrials on llança una
pasado pareció descabellada, idea que en l’Espanya del sigle passat
pero que un francés o un alemán
aceptaría naturalmente. paregue descabellada, pero que un frances
o un alema acceptaria naturalment.

22
L’idea es que dins d’un objecte manu- La idea es que den-
tro de un objeto manufactu-
facturat pot llegir-se l’estat evolutiu i la rado puede leerse el estado
dinamica d’una societat. Que en un objecte evolutivo y la dinámica de
una sociedad. Que en un ob-
de porcelana, ben mirat, podem vore l’intim jeto de porcelana, bien mira-
enllaç que guarden tots els seus elements do, podemos ver el íntimo
enlace que guardan todos sus
en les costums, genero de vida, mig natu- elementos con las costum-
ral, gusts, influencies i inclus l’autocon- bres, género de vida, medio
natural, gustos, influencias e
fiança d’eixe poble que ha fet l’objecte de incluso la autoconfianza de
porcelana. Dia el discutit mestre de mestres: ese pueblo que ha hecho el
objeto de porcelana. Decía el
«en esta indomable solidaritat de tots els discutido maestro de maes-
factors d’un cicle, un gerró del Retiro par- tros: «en esta indomable so-
lidaridad de todos los facto-
la molt baixet, pero molt clar, de la res de un ciclo, un jarrón del
Revolucio Francesa; i una cadira pseudo- Retiro habla muy bajito, pero
muy claro, de la Revolución
gotica dels anys 20, nos parla de la Francesa; y una silla pseudo-
Restauracio i de la Santa Aliança». gótica de los años 20, nos ha-
bla de la Restauración y de
la Santa alianza».
I rematava Giner en estes paraules
Y acababa Giner
dignes de meditacio per a nosatres: «Tot con estas palabras dignas de
està en tot. I l’ideal que inspira les formes meditación para nosotros:
«Todo está en todo. Y el ideal
aparatoses de la societat treballa tambe en que inspira las formas apa-
el taller de l’artesa i porta per igual i en un ratosas de la sociedad traba-
ja también en el taller del ar-
mateix sentit totes les forces de la vida hu- tesano y lleva por igual y en
mana». un mismo sentido todas las
fuerzas de la vida humana».

Entre totes les coses que els valen- Entre todas las co-
cians hem anat deixant pel cami de l’His- sas que los valencianos han
ido dejando por el camino de
toria, n’hi ha una que nos està costant molt la Historia, hay una que nos
de recuperar com a element propi. Nos está costando mucho de re-
cuperar como elemento pro-
referim, clar està, a la llengua valenciana pio. Nos referimos, claro
de la que despres parlarém. está, a la lengua valenciana
de la que después hablare-
mos.
El sacrifici politic que han estat fent El sacrificio político
els valencians casi tota la vida ha anat que han estado haciendo los
construint un edifici de mes ambicio i de mes valencianos casi toda la vida
ha ido construyendo un edi-
amplitut. ficio de más ambición y am-
plitud.
El sacrifici huma de fer-se i sentir-se El sacrificio hu-
mano de hacerse y sentirse
espanyols quan realisaven fets de lluentor i españoles cuando realizaban
de trascendencia. hechos de brillo y trascen-
dencia.

23
El sacrificio social El sacrifici social de proyectar als seus
de proyectar a sus mejores hom-
bres lejos de nuestras tierras millors homens llunt de nostres terres per a
para realizar allí lo mejor de realisar alli lo millor d’ells mateixos. Tots
ellos mismos. Todos esos es-
fuerzos y sacrificios están hoy eixos esforços i sacrificis estan hui oblidats.
olvidados.
Hemos querido ofren- Hem volgut ofrenar noves glories a
dar nuevas glorias a España y Espanya i ho hem conseguit, pero els
lo hemos conseguido, pero los
españoles de hoy raramente re- espanyols de hui rarament reconeixen
conocen el esfuerzo de inte- l’esforç d’integracio economica, cultural,
gración económica, cultural,
social y política realizado por social i politica realisat pels valencians. Hi
los valencianos. Hay un olvido ha un oblit curios i selectiu que no nos be-
curioso y selectivo que no nos
beneficia en absoluto. neficia en absolut.
¿Qué hubiera pasado si
aprovechando la circunstancia
¿Que haguera passat si aprofitant la
histórica de la configuración circumstancia historica de la configuracio
política y jurídica del nuevo
Reino de Valencia fundado por
politica i juridica del nou Regne de Valen-
el Rey Jaime, y amparados por cia fundat pel Rei Jaume, i amparats per
la enorme presión política hecha
por el Rey Pedro I el Grande,
l’enorme pressio politica feta pel Rei Pere I
enamorado de Valencia y de su el Gran, enamorat de Valencia i del seu
significado cultural y político,
Valencia y su Reino hubieran
significat cultural i politic, Valencia i el seu
afirmado su supremacía, en Regne hagueren afirmat sa supremacia, en
aquellos momentos incontesta-
da?
aquells moments incontestada?
El momento histórico El moment historic de nostre Rei Pere
de nuestro Rey Pedro el Gran-
de merece la pena de ser anali- el Gran mereix la pena de ser analisat en
zado con cierta atención. Porque certa atencio. Perque este Rei naixcut en
este Rey nacido en Valencia fué
un enamorado de lo que Valen- Valencia fon un enamorat de lo que Valen-
cia significaba y de su dinámi- cia significava i de la seua dinamica de poble
ca de pueblo vivo. No solo in-
terpretó la fuerza interna de su viu. No sols interpretà la força interna del
legado cultural y político, sino seu llegat cultural i politic, sino que la portà
que la llevó por bandera de su
existencia de gran político, epi- per bandera de la seua existencia de gran
centro de la Europa de su tiem- politic, epicentre de l’Europa de son temps.
po. Unió la fuerza militar con
el arte de la coyuntura y de la Uni la força militar en l’art de la conyuntura
persuasión; tejió una política i de la persuasio; teixi una politica matri-
matrimonial que fue dando fruto
siglos más tarde. Y todo lo hizo monial que ana donant fruit sigles mes tart.
con alma valenciana. El Tribu- I tot ho feu en anima valenciana. El Tribu-
nal Consular de Comercio, mo-
délico en su tiempo, y el pri- nal Consular de Comerç, modelic en son
mero de Europa de esas carac- temps, i el primer d’Europa d’eixes
terísticas, está inspirado en la
más pura esencia de la cultura caracteristiques, està inspirat en la mes pura
valenciana. essencia de la cultura valenciana.

24
¿Per qué no hem sabut seguir en la linea ¿Por qué no hemos
sabido seguir la línea de ser
de ser generosos i oberts, pero mantenint-nos generosos y abiertos, pero
sempre en la fidelitat als propis materials, a manteniéndonos siempre en
la fidelidad a los propios ma-
les propies essencies? teriales, a las propias esen-
cias?

1.1.6. L’estimul dels valencians. 1.1.6. El estímulo


de los valencinos.

Generalmente, cada
Generalment, cada home o cada poble hombre o cada pueblo tiene
te unes poques coses de les que ni pot ni deu unas pocas cosas de las que
no puede ni debe de apearse.
d’abaixar-se’n. D’elles destaquen els esti- De ellas destacan los estímu-
muls: sense ells no hi ha vida. Missio de los: sin ellos no hay vida.
Misión de cada uno es encon-
cadascu es la d’encontrar els propis estimuls. trar los propios estímulos.
Para nosotros, el
Per a nosatres, l’estimul dels valen- estímulo de los valencianos
cians es el mercat. El valencià es home de es el mercado. El valenciano
es hombre de mercados. Sale
mercats. Ix i expon. Es directe, lliure, y expone. Es directo, libre,
espontaneu. Tal vegada, com venim dient, espontáneo. Tal vez, como
venimos diciendo, le falte en
li falte en organisacio lo que li sobra en organización lo que le sobra
imaginacio; pero ha creat un «modo» i se en imaginación; pero ha crea-
do un «modo» y se resiste a
resistix a ser assimilat o apadrinat per ser asimilado o apadrinado
forasters. por forasteros.
La fuerza de Va-
La força de Valencia radica en l’ober- lencia radica en la apertura
tura de les seues portes. Qualsevol corrent de sus puertas. Cualquier
corriente o idea encuentra
o idea encontra aci mercat: pot ser acollida aquí mercado: puede ser
o rebujada immediatament i vehementment. acogida o rechazada inme-
diata y vehementemente.
A lo millor, en tot aixo hem produit A lo mejor, en to-
do eso hemos producido
una bona sintesis de lo oriental i lo occi- una buena síntesis de lo
dental. En molts temes cientifics i socials, oriental y lo occidental. En
muchos temas científicos y
aço es cosa demostrada. I en lo lliterari sociales, eso es cosa de-
crearem una obra admirable, encara que per mostrada. Y en lo literario
creamos una obra admira-
haver estat en una llengua que cedi en im- ble, aunque por haber esta-
portancia front al castella, ha vist emborro- do en una lengua que cedió
en importancia ante el cas-
nat el seu llustre i la seua calitat. tellano, ha visto emborro-
nado su lustre y su calidad.

25
A pesar de todo, A pesar de tot, la nostra cultura va-
nuestra cultura valenciana no
solamente debe recordarse y lenciana no a soles deu de recordar-se i
cultivarse por lo que tiene de cultivar-se per lo que te de sintesis admi-
síntesis admirable, sino por-
que aún contiene elementos rable, sino perque encara conté elements
capaces de nueva creación por capaços de nova creacio pel seu sentit
su sentido robusto y potente.
robust i potent.
Algunos pueblos a-
costumbran a expresarse en Alguns pobles acostumen a expre-
piedra. Nosotros, los valen-
cianos, lo hacemos en cartón. ssar-se en pedra. Nosatres, els valencians,
Pero lo que intentamos expre- ho fem en carto. Pero lo que intentem
sar no es por eso menos verí-
dico. expressar no es per aixo manco veridic.
¿Qué hemos de hacer ¿Qué hem de fer els valencians?
los valencianos? ¿Olvidar la ¿Oblidar la llacor, la «savia» cultural que
savia cultural que enamoró a
nuestros reyes Jaime y Pedro enamorà als nostres reis Jaume i Pere i
y Alfonso, y que se palpa aún Alfons, i que se palpa encara en qualsevol
en cualquier aspecto de la
vida valenciana? ¿Renunciar aspecte de la vida valenciana? ¿Renun-
a la originalidad de nuestras ciar a l’originalitat de les nostres insti-
instituciones, respetadas y
copiadas tantas veces? ¿Igno- tucions, respectades i copiades tantes
rar que existía y existe una voltes? ¿Ignorar que existia i existix una
herencia científica y cultural
enraizada en nuestra esencia herencia cientifica i cultural arraïlada en
mozarabesca? la nostra essencia mossarabesca?
Cierto que el valen-
ciano no es capaz de gastar su Cert que el valencià no es capaç de
vida en una labor tenaz y con- gastar sa vida en una labor tenaç i conti-
tinuada de justificación y pro-
moción de sí mismo. Es flui- nuada de justificacio i promocio de si
do. Tiende a flotar en el deve- mateix. Es fluit. Tendix a flotar en el
nir de los acontecimientos hu-
manos. Pero también es cierto devindre dels acontenyiments humans.
que esa fluidez le hace, al mis- Pero tambe es cert que eixa fluïdea el fa,
mo tiempo, indomable.
al mateix temps, indomable.
Un poeta, Machado,
decía que ni el ayer ni el ma- Un poeta, Machado, dia que ni l’ahir
ñana están escritos. Se hacen
y se reinterpretan continua- ni el dema estan escrits. Se fan i se
mente. Lo decimos porque en reinterpreten continuament. Ho diem
estas páginas estamos tratan-
do de aglutinar sentimientos, perque en estes planes estem tractant
propósitos, convicciones y fi- d’aglutinar sentiments, proposits, convic-
delidades con un sentido ge-
neral común: es necesario cions i fidelitats en un sentit general comu:
construir un poder valencia- es necessari construir un poder valencià
no para el futuro desde las
íntimas raíces de nuestra per al futur des de les intimes arraïls de la
identidad. nostra identitat.

26
1.1.7. En el cami, la llengua. 1.1.7. En el camino, la len-
gua.

En nuestro largo ca-


En el nostre llarc cami de busca i de mino de busca y de deseos,
desijos, hem trobat dificultats que proce- hemos encontrado dificulta-
des que procedían muchas
dien moltes voltes de la propia idiosincra- veces de la propia idiosincra-
sia nostra. sia nuestra.
Pero muchas otras
Pero moltes atres vegades els pro- veces los problemas nos han
blemes nos han vingut de fora. venido de fuera.
Conscientes, como
Conscients, com hem dit abans, de hemos dicho antes, de que el
haber perdido nuestra lengua
que el fet d’haver perdut la nostra llengua valenciana como instrumento
valenciana com a instrument basic de básico de relación y de crea-
ción cultural es y será por
relacio i de creacio cultural es i sera per mucho tiempo uno de los
molt de temps u dels obstaculs per a la obstáculos para nuestra recu-
peración como pueblo, y de
nostra recuperacio com a poble, i de que que esa es una de las cosas
eixa es una de les coses que tenen sentit de que tienen sentido de categoría
irrenunciable, muchos valen-
categoria irrenunciable, molts valencians cianos se han entregado des-
s’han entregat des de fa anys a la labor de de hace años a la labor de
encontrar una lengua que sea
trobar una llengua que siga moderna i agil, moderna y ágil, sin perder el
sense perdre l’espirit intrinsec a la llengua espíritu intrínseco a la lengua
valenciana de nuestros clási-
valenciana dels nostres classics. cos.
La llengua en que Ausias March La lengua en que
Ausias March expresaba los
expressava els conceptes mes profunts i conceptos más profundos y
harmoniosos abans de Sant Juan de la Cruz armoniosos antes de San Juan
de la Cruz en toda la península
en tota la peninsula iberica, la llengua en ibérica, la lengua en que
que Martorell contava les histories mes vi- Martorell contaba las historias
más vivas hasta Cervantes, se
ves fins a Cervantes, s’havia quedat sense había quedado sin función
funcio cultural, durant sigles, en ares d’una cultural, durante siglos, en
aras de una construcción
construccio politica en la que els valencians política en la que los valen-
hem estat sempre en la ma oberta. Era una cianos hemos estado siempre
con la mano abierta. Era una
llengua de relacio humana, pero sense lengua de relación humana,
creacio cultural que li donara el prestigi i el pero sin creación cultural que
le diera el prestigio y el vo-
cos necessari per a evolucionar sense perdre lumen necesario para evolu-
identitat constitutiva. cionar sin perder identidad
constitutiva.
S’havia de buscar una codificacio util, Había que buscar
moderna i en possibilitats de desenroll pos- una codificación útil, moder-
na y con posibilidades de de-
terior. sarrollo posterior.

27
En Cataluña se había En Catalunya s’havia fet algun intent
hecho algún intento para su ha-
bla a mitad del siglo pasado, per a la seua parla a mitat del sigle passat,
sin obtener un éxito definitivo sense obtindre un exit definitiu perque ningu
porque nadie aceptaba lo que
otros conseguían. Dos tenden- acceptava lo que atres conseguien. Dos
cias generales, una más popu- tendencies generals, una mes populista i
lista y la otra más cultista, se
disputaban la supremacía sin l’atra mes cultista, se disputaven la supre-
aceptar nada de la tendencia macia sense acceptar res de la tendencia
opuesta. Eso, y el hecho inne-
gable de la diversidad de mo- oposta. Aixo, i el fet innegable de la diversitat
dalidades, normal en lenguas de modalitats, normal en llengües poc
poco escritas y muy habladas,
además de la distorsión políti- escrites i molt parlades, ademes de la
ca introducida por el catalanis- distorsio politica introduida pel catalanisme
mo nacionalista que comenza-
ba a ver en la lengua un arma nacionaliste que començava a vore en la
de afirmación básica, y por lo llengua un arma d’afirmacio basica, i per lo
tanto tenía un evidente interés
en que fuera aceptado como tant tenía un evident interes en que fora
patrón de lengua la propia del acceptat com a patro de llengua la propia
centro político, es decir Barce-
lona, donde entonces se habla- del centre politic, es dir Barcelona, on llavors
ba la más pobre y corrupta de se parlava la mes pobra i corrupta de les
las variantes, todo hacía difícil
la introducción de un patrón variants, tot fea dificil l’introduccio d’un
general querido y aceptado cor- patro general volgut i acceptat cordialment i
dialmente y científicamente.
La corriente populista forzaba cientificament. La corrent populista forçava
la lengua conocida, hablada y la llengua coneguda, parlada i volguda pels
querida por los catalanes. La
corriente cultista se esmeraba catalans. La corrent cultista s’esmerava en
en alambicar el tema, como si alambicar el tema, com si Catalunya fora
Cataluña fuera Alemania don-
de una normativa es aceptada Alemania a on una normativa es acceptada i
y rápidamente querida por to- rapidament volguda per tots, buscant
dos, buscando etimologismos
y complicando ortografías has- etimologismes i complicant ortografies fins
ta hacerlas desechables por cur- a fer-les rebujables per cursis.
sis.
La aparición en es- L’aparicio en escena d’un home bo,
cena de un hombre bueno,
trabajador y con sentido pa-
treballador i en sentit patriarcal del tema,
triarcal del tema, dió un cam- donà un canvi total a la situacio. Nos refierim
bio total a la situación. Nos
referimos a mossén Alcover.
a mossen Alcover. Durant anys, creent de
Durante años, creyendo de bona fe que valencians, catalans i balears
buena fe que valencianos,
catalanes y baleares hablába-
parlavem la mateixa llengua en variants del
mos la misma lengua con va- mateix ranc, ana arreplegant les paraules
riantes del mismo rango, fué
recogiendo las palabras em-
usades en cada poble per a cada concepte.
pleadas en cada pueblo para
cada concepto.

28
Tenía corresponsals cults en molti- Tenía corresponsa-
les cultos en muchísimos
ssims pobles i poblets que li aportaven pueblos y pueblecitos que le
multitut de paraules i conceptes que ell aportaban multitud de pala-
bras y conceptos que él re-
registrava en fiches, ordenant-les en una gistraba en fichas, ordenán-
calaixera. Aplegà a tindre unes 700.000 dolas en una cómoda. Llegó
a tener unas 700.000 pala-
paraules registrades. bras registradas.

Mossen Alcover fon utilisat pel Mosén Alcover fue


utilizado por el catalanismo
catalanisme politic per a entregar son político para entregar su tra-
treball, al que ell no volia donar inten- bajo, al que él no quería dar
intencionalidad política, a la
cionalitat politica, a la construccio construcción quimérica de
quimerica d’una Gran Catalunya. Com ell una Gran Cataluña. Como él
se dio cuenta de la operación
se donà conte de l’operacio a temps, fon a tiempo, fue substituido por
substituit per un element mes docil a les un elemento más dócil a las
intenciones políticas del mo-
intencions politiques del moment. Eixe mento. Ese elemento era
element era Pompeu Fabra, que ya fea anys Pompeu Fabra, que ya hacía
años que estaba elaborando
que estava elaborant una llengua catalana una lengua catalana sin más
sense mes base que la purament teorica i base que la puramente teóri-
ca e intencional. Basta decir
intencional. Nomes cal dir que tota sa vida que toda su vida fué rellenan-
ana reomplint una teoria que ell havia do una teoría que él había
intuido a los 17 años, y no la
intuit als 17 anys, i no la canvià mes que cambió mas que en los as-
en els aspectes ortografics, per a adequar- pectos ortográficos, para
adecuarla a una ortografía
la a una ortografia assumible pels vascs, asumible por los vascos, que
que a la sao anaven per camins pareguts a la sazón caminaban por ca-
minos parecidos de volun-
de voluntarisme politic-cultural. tarismo politico-cultural.

Pompeu Fabra va vore el sol quan Pompeu Fabra vio el


sol cuando pudo llenar sus
pogue omplir les seues teories en paraules teorías con palabras y con-
i conceptes arreplegades per mossen ceptos recogidos por mosén
Alcover, que fue rechazado
Alcover, que fon rebujat per indocil i por indócil y porque desento-
perque desentonava en la partitura de la naba en la partitura de la Gran
Cataluña. Lo peor es que la
Gran Catalunya. Lo pijor es que la cómoda de mosén Alcover es-
calaixera de mossen Alcover estava en taba en poder de Fabra, y lle-
na de palabras valencianas
poder de Fabra, i plena de paraules que de esa manera pasaban a
valencianes que d’eixa manera passaven a ser catalanas por derecho de
conquista.
ser catalanes per dret de conquista.

29
Mientras tanto, mu- Mentrestant, molts valencians estaven
chos valencianos estaban pre-
ocupados por su futuro cultu- preocupats pel seu futur cultural, per al que
ral, para el que veían impres- veen imprescindible la definicio de la
cindible la definición de la len-
gua. Y también aquí se dudaba llengua. I tambe aci se dubtava entre una
entre una corriente populista, corrent populista, mes creativa aci que en
más creativa aquí que en Cata-
luña, y otra cultista, que aquí Catalunya, i una atra cultista, que aci era mes
era más débil porque la burgue- debil perque la burguesia i la societat culta
sía y la sociedad culta valencia-
na vivía muy de espaldas a la valenciana vivia molt d’espales a la cons-
conciencia de identidad valen- ciencia d’identitat valenciana.
ciana.

Unos encontraron que Uns encontraren que era mes senzill


era más sencillo adoptar lo que adoptar lo que els catalans portaven fet, ya
los catalanes tenían hecho, ya
que en definitiva era parecido que en definitiva era paregut i servia de
y servía de diferenciación res- diferenciacio respecte del castella, que
pecto del castellano, que enton-
ces era el gran enemigo, pues llavors era el gran enemic, puix era l’altar
era el altar donde se habían in- on s’havien immolat les idiosincrasies
molado las idiosincrasias diver-
gentes. divergents.
Otros emprendieron Uns atres mamprengueren un cami
un camino más difícil pero más
realista. Quien había alimenta- mes dificil pero mes realiste. Qui havia
do la cómoda de mosén Alcover alimentat la calaixera de mossen Alcover no
no podía, por pereza, abando-
nar su lengua en manos ajenas podia, per perea, abandonar sa llengua en
que la desfiguraban y que, so- mans d’atres que li la desfiguraven i que,
bre todo, no querían otra cosa
que quitarnos la substancia cul- sobre tot, no volien una atra cosa que lle-
tural e histórica. var-nos la substancia cultural i historica.
Entre esas dos tenden-
cias, y otras posiciones interme- Entre eixes dos tendencies, i atres
dias, se produjo tal confusión posicions intermiges, se produi tal confusio
de propósitos y de resultados
que, a pesar de que en la ten- de proposits i de resultats que, a pesar de
dencia valencianista había per- que en la tendencia valencianista hi havia
sonas con profundos conoci-
mientos lingüísticos como el persones en profunts coneiximents llingüis-
padre Fullana, parecía que no tics com el pare Fullana, pareixia que no hi
había forma de entenderse y de
conseguir una lengua que unie- haguera forma d’entendre’s i de conseguir
ra a todos los valencianos. una llengua que unira a tots els valencians.
La corriente catalani-
zadora caviló una forma de in- La corrent catalanisadora cavilà una
troducir una apariencia de se-
riedad en todo este asunto. Se
forma d’introduir una apariencia de serietat
fingió hacer un congresillo de en tot l’assunt. Se fingi fer un congresset
donde saliera un resultado uni-
ficador.
d’on ixquera un resultat unificador.

30
Y aunque en el Caste-
I encara que en el Castello del llón del momento no había gen-
moment no hi havia gent preparada per a te preparada para dictar norma-
tivas mas que Luis Revest, que
dictar normatives mes que Lluïs Revest, que sin ser lingüista sí que era per-
sense ser llingüiste sí que era persona culta, sona culta, se pensó en firmar
unas normas ortográficas que
se pensà en firmar unes normes orto- serían las de la unificación de
grafiques que serien les de l’unificacio de criterios en la ciudad de Caste-
llón. De esa manera se des-
criteris en la ciutat de Castello. D’eixa ma- vinculaba de la ciudad de Va-
nera se desvinculava de la ciutat de Valen- lencia la decisión, y se desarti-
culaba un poco el centro de
cia la decisio, i se desarticulava un poquet poder cultural.
el centre de poder cultural.
En l’any 1932 se firmaren unes En el año 1932 se fir-
maron unas normas que supo-
normes que suponien la claudicacio dels nían la claudicación de los
valencianistes en ares de la concordia i a fi valencianistas en aras de la con-
cordia y a fin de avanzar por
d’avançar per un cami independent i creatiu. un camino independiente y
creativo.
La ciutat de Castello se sent orgullosa La ciudad de Caste-
d’haver donat orige a una suposta fita cul- llón se siente orgullosa de ha-
ber dado origen a un supuesto
tural. Res mes llunt de la realitat. Castello hito cultural. Nada más lejos de
no tingue ningun protagonisme i el resutat la realidad. Castellón no tuvo
ningún protagonismo y el resul-
no pogue ser mes contrari a lo que s’havia tado no pudo ser más contrario
propost. Els catalanistes seguiren adaptant- a lo que se había propuesto. Los
catalanistas siguieron adaptán-
se a les normes mes dures de l’Institut dose a las normas más duras del
d’Estudis Catalans, mentres que els valen- Instituto de Estudios Catalanes,
mientras que los valencianistas
cianistes seguiren al pare Fullana i anaren siguieron al padre Fullana y
profundisant en una normativa mes agil i fueron profundizando en una
normativa más ágil y más va-
mes valenciana, fins a cristalisar en les lenciana, hasta cristalizar en las
normes de la Real Academia de Cultura Va- normas de la Real Academia de
Cultura Valenciana.
lenciana.
Todo este proceso ha
Tot este proces ha segut perfectament sido perfectamente estudiado y
descrito por mosén Josep Ma-
estudiat i descrit per mossen Josep Maria ría Guinot y Galán, y sólo lo
Guinot i Galan, i nomes el portem aci per a traemos aquí para integrar una
serie de motivaciones que nues-
integrar una serie de motivacions que el tro Colectiu Valldaura ha teni-
nostre Colectiu Valldaura ha tengut i que do y que le hen llevado a expo-
ner el resultado de unas inves-
l’han portat a expondre el resultat d’unes tigaciones que comenzaron
investigacions que començaren casi com a casi como un juego, pero que

31
siguieron en una línea a caba- un joc, pero que seguiren en una linea a
llo entre la investigación histó-
rica, política, lingüística y psi- cavall entre l’investigacio historica, politica,
cológica. llingüistica i psicologica.

1.1.8. Deseos febriles de un


territorio vecino.
1.1.8. Desijos febrils d’un teritori veï.
El problema en que El problema en que nos encontrem els
nos encontramos los valencia-
nos es, como suele decirse, valencians es, com se sol dir, kafkia. Els
kafkiano. Los deseos febriles de desijos febrils d’un territori veï, respectable
un territorio vecino, respetable
en muchos aspectos, pero esté- en molts aspectes, pero esteril en quant a
ril en cuanto a proyección his- proyeccio historica per no haver tengut
tórica por no haber tenido na-
ciones hijas para sentirse reali- nacions filles per a sentir-se realisat en son
zado en su papel y de cara a un paper i de cara a un futur que mai arriba, els
futuro que nunca llega, los he-
mos de resolver los valencia- hem de resoldre els valencians, renunciant
nos, renunciando a ser conside- a ser considerats com a autors d’una histo-
rados como autores de una his-
toria i de una cultura propias ria i d’una cultura propies que no volem
que no queremos imponer a impondre a ningu, pero a les que ni volem
nadie, pero a las que no quere-
mos ni podemos renunciar. ni podem renunciar.
Nuestros vecinos ne- Els nostres veïns necessiten dir que lo
cesitan decir que lo nuestro nos
lo han traído ellos, porque así
nostre nos ho han portat ells, perque aixina
tienen súbitamente unas nacio- tenen de sobte unes nacions filles, i la cul-
nes hijas, y la cultura de éstas
es su cultura, la historia de és-
tura d’estes es sa cultura, l’historia d’estes
tas es su propia historia. Si no es sa propia historia. Si no es aixina, no tenen
es así, no tienen creación cul-
tural y su historia queda seca y
creacio cultural i la seua historia queda seca
sin proyección en el tiempo; si i sense proyeccio en el temps; si no es aixina,
no es así, su camino en la his-
toria no tiene trascendencia ni
el seu cami en l’historia no te trascendencia
grandeza. ni grandea.
Para los constructores Per als constructors de l’idea de la
de la idea de la Gran Cataluña
era fundamental que los valen-
Gran Catalunya era fonamental que els
cianos aceptáramos la teoría de valencians acceptarem la teoria de l’impor-
la importación cultural traída
por las huestes conquistadoras
tacio cultural duta per les hosts conquista-
y seguida por un proceso de re- dores i seguida per un proces de repoblacio
población demográfica y, conse-
cuentemente, cultural.
demografica i, conseqüentment, cultural.

32
Totes estes, son coses que s’han desmentit Todas éstas, son cosas
que se han desmentido docu-
documentalment, havent-se demostrat mentalmente, habiéndose de-
cientificament la seua inutilitat com a mostrado científicamente su
inutilidad como explicación
explicacio del fet historic. del hecho histórico.
De esto se ha habla-
D’aço s’ha parlat tant que aci ya no do tanto que aquí ya no vamos
anem a fer-ho. Tan sols volem recapacitar a hacerlo. Tan sólo queremos
recapacitar sobre un hecho
sobre un fet concret. En un moment donat concreto. En un momento dado
de tot el proces de «conquista», els nostres de todo el proceso de «conquis-
ta», nuestros vecinos se dieron
veïns se donaren conte de que podia ser mes cuenta de que podía ser más
eficaç l’antiga tactica del cavall de fusta, que eficaz la antigua táctica del
caballo de madera, que en
en Troya donà el bon resultat que l’historia Troya dio el buen resultado que
sap i la lliteratura canta des de fa sigles. la historia sabe y la literatura
canta desde hace siglos.
Pensaren que sería mes economic en Pensaron que sería
más económico en todos los
tots els sentits conseguir que uns valencians, sentidos conseguir que unos
convençuts de que parlar, i inclus «ser», valencianos, convencidos de
que hablar, e incluso «ser»,
catalans era mes cientific, mes historic, o catalanes era más científico,
mes rendable que el ser senzillament más histórico, o más rentable
que el ser simplemente valen-
valencians, convençuts de que la proyeccio cianos, convencidos de que la
cultural i politica començaria aixina a tindre proyección cultural y política
comenzaría así a tener otra
una atra densitat i un atre calat, treballarien densidad y otro calado, traba-
des de dins de bona fe per a conseguir jarían desde dentro de buena fe
para conseguir la anexión
l’anexio sicologica, cultural i politica del sicológica, cultural y política
poble valencià per a integrar-lo dins de la del pueblo valenciano para in-
tegrarlo en la Gran Cataluña,
Gran Catalunya, que començava a dir-se en que comenzaba a llamarse con
el nom mes «agiornat» i descafeïnat (per a el nombre más actualizado y
descafeinado (para que no hi-
que no fera tan mal efecte aci) de Països ciera tan mal efecto aquí) de
Catalans. Países Catalanes.
Estos valencianos -
Estos valencians -cavalls de Troya- caballos de Troya- pronto se
pronte se donaren conte de que el seu intent dieron cuenta de que su inten-
to tropezaba con la sensibili-
tropeçava en la sensibilitat, mes forta que dad, más fuerte que aparente,
aparent, del poble valencià que, si no es molt del pueblo valenciano que, si
no es muy aparatoso en su con-
aparatós en sa consciencia d’identitat, es mes ciencia de identidad, es más
ferm de lo que pareix, dins de sa elasticitat i firme de lo que parece, dentro
de su elasticidad y flexibilidad.
flexibilitat. Els valencians anexionistes de Los valencianos anexionistas
bona fe comprengueren pronte que ells a de buena fe comprendieron
pronto que ellos solos no eran
soles no eren prou. bastante.

33
Necesitaban ayuda de Necessitaven ajuda des de fora i inclus
fuera e incluso habían de pagar
colaboradores y tapar bocas. havien de pagar colaboradors i tapar boques.
Se estableció entonces
una lucha de compra de volun-
Llavors s’establi una lluita de compra
tades, de conseguir adhesiones, de voluntats, de conseguir adhesions, de fir-
de firmas de autoridades, de
manifestaciones de personas de
mes d’autoritats, de manifestacions de per-
prestigio, etc., que a muchos sones de prestigi, etc., que a molts valencians
valencianos de buena fe han
desconcertado más de una vez.
de bona fe han desconcertat mes d’una volta.
En las escuelas, bajo En les escoles, baix el pretext de
el pretexto de profundizar en profundisar en «la nostra cultura», i utilisant
«nuestra cultura», y utilizando
a maestros bien preparados en a mestres ben preparats en el sentit que abans
el sentido que antes hemos ex- hem expost, s’han donat consignes per a
puesto, se han dado consignas
para doblar las pautas de expre- doblar les pautes d’expressio. Educar no es
sión. Educar no es solamente sols impartir coneiximents. Educar es do-
impartir conocimientos. Educar
es dar pautas, modelos de in- nar pautes, models d’interpretacio de la
terpretación de la realidad. Edu- realitat. Educar es donar elements per a ac-
car es dar elementos para ac-
tuar sobre esa realidad y refor- tuar sobre eixa realitat i reforçar-la o modi-
zarla o modificarla adecuada- ficar-la adequadament. I eixa educacio no
mente. Y esa educación no pue-
de estar en manos de quinta- pot estar en mans de quintacolumnistes de
columnistas de poderes extra- poders estranys.
ños.
Hemos de reconocer Hem de reconeixer que, ajudats
que, ayudados incomprensible- incomprensiblement pel poder politic, els
mente por el poder político, los
anexionistas han conseguido anexionistes han conseguit una inversio de
una inversión de papeles muy papers molt estranya: en conte de ser els
extraña: en lugar de ser los in-
vasores los inquietos y los mo- invasors els inquiets i els molests, ara son
lestos, ahora son los defenso- els defensors de l’independencia els que
res de la independencia los que
molestan para la paz social. molesten per a la pau social.
La larga lucha de al- La llarga lluita d’alguns valencians per
gunos valencianos para defen-
der su identidad se ha cubierto
a defendre la seua identitat s’ha cobert de
de libros y trabajos donde siem- llibres i treballs a on sempre se diu lo mateix
pre se dice lo mismo de mil
maneras tan diversas que sólo
de mil maneres tan diverses que nomes
coinciden en esto: la desespe- coincidixen en aço: la desesperacio de vore
ración de ver cómo quieren, de
mil maneras también, disolver
cóm volen, de mil maneres tambe, dissoldre
la propia personalidad, y más la propia personalitat, i mes encara cóm les
aún cómo las protestas rebotan
en un muro perfectamente cons-
protestes reboten en un mur perfectament
truido. construit.

34
1.1.9. Proyecte, estrategia i tactiques. 1.1.9. Proyecto, estrategia y
tácticas.

El treball que ha fet este Colectiu El trabajo que ha he-


cho este Colectiu Valldaura no
Valldaura no vol ser un treball mes dels que quiere ser un trabajo más de los
s’han escrit defenent el valencià i la seua que se han escrito defendiendo
el valenciano y su independen-
independencia del catala. Este treball s’ha cia del catalán. Este trabajo se
concebut com un tir contra determinades ha concebido como un tiro con-
tra determinadas estrategias y
estrategies i tactiques seguides pels pancata- tácticas seguidas por los pan-
lanistes per a conseguir un determinat pro- catalanistas para conseguir un
determinado proyecto político
yecte politic i social. y social.
El proyecto es la cons-
El proyecte es la construccio d’una trucción de una gran nación
gran nacio catalana, en una historia, una catalana, con una historia, una
cultura y una identidad catala-
cultura i una identitat catalanes. Pero, sobre nas. Pero, sobre todo, con un
tot, en un futur viable. futuro viable.
La estrategia general
L’estrategia general seguida es la de seguida es la de subsumir una
subsumir una cultura, la valenciana, en una cultura, la valenciana, en otra,
la catalana, para después con-
atra, la catalana, per a despres concloure que cluir que esa identidad ling
eixa identitat llingüistica i cultural es la üística y cultural es la demos-
tración de que por encima de la
demostracio de que per damunt de la geografía y de cierta política
geografia i de certa politica circumstancial circunstancial (¿no es fácil ob-
viar que nunca haya habido la
(¡no es facil obviar que mai haja hagut la misma monedani las misma
mateixa moneda ni les mateixes lleis!), sí monedani las mismas leyes!),
sí que ha existido una identidad
que ha existit una identitat humana. humana.
Bajo ese proyecto y
Baix eixe proyecte i eixa estrategia ge- esa estrategoa gemeral hay cier-
neral hi ha certes linees tactiques constants tas líneas tácticas constantes
que no es difícil hacer aflorar y
que no es dificil fer aflorar i sistematisar: sistematizar:

1. - No presentar mai un front concret. 1. - No presentar nun-


ca un frente concreto. Si les
Si els contestes un argument politic, ells se contestas un argumento políti-
fan els desentesos, com a que estan en co, se hacen los desentendidos,
como que están con la Univer-
l’Universitat (¡la Ciencia!). Quan els valen- sidad (¡la Ciencia!). Cuando los
cianistes anem cara a l’Universitat per a ar- valencianistas vamos cara a la
Universidad para argumentar,
gumentar, no ix d’alli ningu; pero per darrere no sale nadie de allí; pero por
nos ix un decret politic que els fa avançar un detrás nos sale un decreto polí-
tico que les hace avanzar un po-
poquet mes. Etc. quito más. Etc.

35
2. - No entrar nunca 2. - No entrar mai en controversia di-
en controversia directa.
recta.
3. - Ocupar los luga-
res más variados y numerosos, 3. - Ocupar els llocs mes variats i nu-
preferentemente de segunda lí-
nea, porque en esos no hace merosos, preferentment de segona linea,
falta dar la cara y desgastarse perque en eixos no cal donar la cara i des-
en argumentaciones (que no
tienen). gastar-se en argumentacions (que no tenen).
4. - Publicar y exten- 4. - Publicar i estendre molt la llengua
der mucho la lengua catalana,
preferentemente desde Valen-
catalana, preferentment des de Valencia.
cia.
5. - «Formar» gran numero de filolecs
5. - «Formar» gran
número de filólogos adictos. adictes.
6. - Aplicar automáti- 6. - Aplicar automaticament la cate-
camente la categoría de culto
y científico a quien sigue la es- goria de cult i cientific a qui seguix
trategia general, y mucho me- l’estrategia general, i molt millor si damunt
jor si encima comparte el pro-
yecto general. compartix el proyecte general.
7. - Consecuentemen- 7. - Conseqüentment, «negar-li el pa i
te, negarle el pan y la sal a
quien no comulgue con el Gran
la sal» a qui no combregue en el Gran Pro-
Proyecto o al menos no se ad- yecte o al menys no s’adherixca a l’estra-
hiera a la estrategia general.
tegia general.
8. - Conseguir la ad-
hesión nominal o la firma de 8. - Conseguir l’adhesio nominal o la
personalidades. Mejor si lo ha- firma de personalitats. Millor si ho fan de
cen de buena fe y consciente-
mente. Pero al fin, no importa bona fe i conscientment. Pero a la fi, no im-
tanto esto como el número de porta tant aço com el numero de firmes.
firmas.
9. - Hacer risita de co- 9. - Fer «rialleta de conill» si les coses
nejo si las cosas se ponen feas.
Una sonrisa de superioridad,
es posen lleges. Un somriure de superioritat,
demostrativa de estar de vuel- demostrativa d’estar de volta de tot, ajuda
ta de todo, ayuda mucho en
momentos difíciles.
molt en moments dificils.

36
1.1.10. Proposit del Colectiu Valldaura. 1.1.10. Propósito del Colectiu
Valldaura.

Nosatres, en este Colectiu Valldaura, Nosotros, en este Co-


nos varem propondre analisar un document lectiu Valldaura, nos propusi-
mos analizar un documento fir-
firmat per diverses i respectables perso- mado por diversas y respetables
nalitats que, sense mes ni mes, s’adherien a personalidades que, sin más ni
más, se adherían a tesis
tesis pancatalanistes que objectivament ni els pancatalanistas que objetiva-
anaven ni els venien. Lo que nos significava mente ni les iban ni les venían.
Lo que nos significaba que ha-
que havien estat «motivats» o enganyats. El bían sido «motivados» o enga-
fruit de la nostra investigacio fon tan ñados. El fruto de nuestra inves-
tigación fue tan sorprendente
sorprenent que l’estenguerem a les estranyes que lo extendimos a las extra-
definicions que van apareixent en el Diccio- ñas definiciones que van apare-
ciendo en el Dicionario de la
nari de la Real Academia Espanyola sobre Real Academia Española sobre
l’idioma valencià, per si tambe havien estat el idioma valenciano, por si tam-
bién habían estado «motivados».
«motivades». El resultat fon mes fantastic El resultado fue más fantástico
encara. todavía.

Todo esto forma par-


Tot aço forma part de l’estudi que se te del estudio que se puede leer
pot llegir a continuacio, i del que el lector a continuación, y del que el lec-
tor puede sacar consecuencias
pot traure conseqüencies certament pessi- ciertamente pesimistas sobre la
mistes sobre la prudencia i l’honestitat de prudencia y la honestidad de
ciertas personas que por su po-
certes persones que per la seua posicio sición científica y social ha-
cientifica i social haurien de donar llum i brían de dar luz y congruencia
a la vida española.
congruencia a la vida espanyola.
Nosotros, por más que
Nosatres, per mes que opinem que els opinamos que los criterios de
criteris d’autoritat son intrinsecament autoridad son intrínsecamente
anticientíficos, no hemos podi-
anticientifics, no hem pogut substraure'ns a do sustraernos a la demostra-
la demostracio de que, ademes, en els casos ción de que, además, en los ca-
sos que se analizan en este tra-
que analisem en este treball, les «autoritats bajo, las «autoridades científi-
cientifiques» havien segut malevolament cas» habían sido malévola-
mente dirigidas hacia unas po-
dirigides cap a unes posicions interessades siciones interesadas para el
per al plantejament politic del catalanisme planteamiento político del cata-
lanismo cultural.
cultural.
También creemos sor-
Tambe creem sorprenent que els prendente que los defensores
defensors del catalanisme cultural manegen, del catalanismo cultural mane-
jen, como argumento de auto-
com a argument d’autoritat, a una entitat tan ridad, a una entidad tan íntima-
intimament rebujada per ells com es la mente rechazada por ellos
como es la popularmente

37
conocida como Academia de la coneguda popularment com Academia de la
Lengua Española.
Llengua Espanyola.
Tan sorprendente
como que intenten por muchos Tan sorprenent com que intenten per
medios (unos confesables, molts mijos (uns confessables, atres no)
otros no) el introducirse en esa
Casa, y que gasten tantos es- introduir-se dins d’eixa Casa, i que gasten
fuerzos para que el Dicciona- tants esforços per a que el Diccionari de la
rio de la Docta Casa incluya
una definición del valenciano Docta Casa incloga una definicio del
favorable a las tesis del panca- valencià favorable a les tesis del pancatala-
talanismo.
nisme.
Comenzamos a escri-
bir este trabajo cuando en la Comencem a escriure este treball quan
subconsciencia tenemos ya el en la subconsciencia tenim ya el recel de que
recelo de que la pretensión
pancatalanista ha pasado del la pretensio pancatalanista ha passat del cami
camino de la ciencia lingüísti- de la ciencia llingüistica i l’unio cultural, al
ca y la unión cultural, al cami-
no mucho más duro, implaca- cami molt mes dur, implacable i tenaç de la
ble y tenaz de la presión eco- pressio economica i politica.
nómica y política.
Hi ha un frase de «Don Quijote» que
Hay una frase de Don
Quijote que quisiéramos recor- voldriem recordar aci. Li la diu a Sancho
dar aquí. Se la dice a Sancho quan se n’ha d’anar a governar l’insula. Li
cuando se ha de ir a gobernar
la ínsula. Le dice: «Dios te diu: «Deu te guarde de que ningu te tinga
guarde de que nadie te tenga llastima». Es lo pijor: que a u li tinguen
lástima». Es lo peor: que a uno
le tengan lástima. llastima.
Este Colectiu lucha Este Colectiu lluita per a que ningu
para que nadie tenga lástima de tinga llastima dels valencians, i per aixo ha
los valencianos, y por eso ha
hecho este trabajo. Para conse- fet este treball. Per a conseguir, des de la
guir, desde su modesta capaci- seua modesta capacitat humana, una societat
dad humana, una sociedad sin
complejos, conocedora de su valenciana sense complexos, coneixedora del
pasado, consciente de su pre- seu passat, conscient del seu present i
sente y caviladora de su futu-
ro, perspicaz en saber quién es caviladora del seu futur, perspicaç en saber
amigo y quién es enemigo, des- quí es amic i quí es enemic, desembolta en
envuelta en un quehacer pláci-
do y fecundo. un quefer placit i fecunt.
Hemos de conseguir Hem de conseguir un poble valencià
un pueblo valenciano maduro madur i ilusionat.
e ilusionado.
En ese sentido se ha En eixe sentit s’ha inspirat este treball
inspirado este trabajo del Colec-
tiu Valldaura.
del Colectiu Valldaura.

38
1.2. Declaracio d’uns Academics de la 1.2. Declaración de Aca-
démicos de la R.A.E.
R.A.E.
1.2.1. Academics de la R.A.E. firmen. 1.2.1. Académicos de la
R.A.E. firman.

1.2.1.1. Document «La lengua de los 1.2.1.1. Documen-


valencianos». to «La lengua de los valen-
cianos».

Una fulla composta de retalls d’escrits Una hoja compues-


ta de recortes de escritos y de
i de firmes fotocopiats apretadament, editada firmas fotocopiados apretada-
per «Comissió 9 d’octubre de la ciutat de mente, editada por «Comissió
9 d’octubre de la ciutat de
València en defensa de la personalitat València en defensa de la
valenciana»,que diu: personalitat valenciana», que
dice:

«LA LENGUA DE LOS VALENCIANOS.


VEINTITRES ACADEMICOS DE LA LENGUA Y
DE LA HISTORIA RESPONDIERON YA A ESTA
CUESTION EN 1975. AHORA, CUANDO QUIE-
NES ESTAN EN DESACUERDO CON SU POSI-
CION, HAN LLEGADO A LA AGRESION FISICA
Y AL INSULTO, ES CONVENIENTE QUE RECOR-
DEMOS SU AUTORIZADA OPINION. 1978.
LA LENGUA DE LOS VALENCIANOS.
Los firmantes, miembros de número de las Acade-
mias Española y de la Historia, habiendo conocido la
peculiar controversia que durante meses pasados se
ha hecho pública en diversos órganos de prensa va-
lencianos acerca del origen de la lengua hablada en la
mayor parte de las comarcas del País Valenciano, y a
petición de personas interesadas en que demos a co-
nocer nuestra opinión sobre este asunto, científicamen-
te aclarado desde hace muchos años, deseamos ex-
presar, de acuerdo con todos los estudiosos de las len-
guas románicas:

39
Que el «valenciano» es una variante dialectal del
catalán. Es decir, del idioma hablado en las islas Ba-
leares, en la Cataluña francesa y española, en una franja
de Aragón, en la mayor parte del País Valenciano, en
el principado de Andorra y en la ciudad sarda del
Alguer.
Por todo ello, nos causa sorpresa ver este hecho
puesto públicamente en duda y aun ásperamente im-
pugnado, por personas que claramente utilizan sus
propios prejuicios como fuente de autoridad científi-
ca, mientras pretenden ridiculizar e incluso insultar a
personalidades que, por su entera labor, merecen el
respeto de todos y en primer lugar el nuestro.
Se hace fácil suponer que tras esas posiciones ne-
gativas se ocultan consideraciones y propósitos que
en nada se relacionan con la verdad de un hecho sufi-
cientemente claro para la filología y para la historia.
Es culturalmente aberrante todo intento —como el
que contemplamos— de desmembrar el País Valen-
ciano de la comunidad idiomática y cultural catalana
por la que, como escritores e intelectuales españoles,
no tenemos sino respeto y admiración, dentro de la
cual el País Valenciano ha tenido y tiene un lugar tan
relevante.

TODOS LOS VALENCIANOS PERTENECIEN-


TES A AMBAS ACADEMIAS FIRMARON ESTE
DOCUMENTO. A PARTE, REPRODUCIMOS ÍN-
TEGRA, POR SU ESPECIAL INTERÉS, LA CAR-
TA DE ADHESIÓN DEL CARDENAL VICENT
ENRIQUE I TARANCÓN.»

«30 de junio de 1975


Firmo con mucho gusto el documento presentado
por mis compañeros de Academia y no tengo ningún
inconveniente en que hagan pública mi adhesión.

40
No comprendo, de verdad, cómo se puede defen-
der la postura contraria.
Atentamente,
Vicente, Cardenal Enrique y Tarancón
Académico de número de la R.A.E.»

1.2.1.2. Académi-
1.2.1.2. Academics firmants. cos firmantes

Los Académicos
Els Academics firmants son, segons firmantes son, según el escri-
l’escrit: to:

«Excmo. Sr. D. Dámaso Alonso, presid. de la R.A.E.


Excmo. Sr. D. Jesús Pabón(+), presid. de la R.A.H.
Excmo. Sr. D. Vicente, Card. Enrique y Tarancón
Excmo. Sr. D. José Antonio Maravall (Xàtiva)
Excmo. Sr. D. Rafael Lapesa (Valencia)
Excmo. Sr. D. Manuel Alvar (Benicarló)
Excmo. Sr. D. Vicente Aleixandre
Excmo. Sr. D. Alonso Zamora Vicente
Excmo. Sr. D. Pedro Sainz Rodríguez
Excmo. Sr. D. Emilio Alarcos
Excmo. Sr. D. Fernando Lázaro Carreter
Excmo. Sr. D. Tomás Navarro Tomás
Excmo. Sr. D. Agustín Millares
Excmo. Sr. D. Miguel Delibes
Excmo. Sr. D. Antonio Buero Vallejo
Excmo. Sr. D. Salvador de Madariaga
Excmo. Sr. D. Luis Rosales
Excmo. Sr. Marqués de Lozoya
Excmo. Sr. D. Ramón Carande
Excmo. Sr. D. Pedro Laín Entralgo
Excmo. Sr. D. Miguel Batllori
Excmo. Sr. D. José María Pemán
Excmo. Sr. D. Camilo José Cela»

41
1.2.1.3. Profusa di- 1.2.1.3. Profusa divulgacio.
vulgación

En un folio, fotoco-
piado como a recortes apreta- En un foli, fotocopiat com a retalls
dos, llevando títulos añadidos apretats, duent tituls afegits al text, signi-
al texto, significativos e insul-
tantes, ha sido divulgado pro- ficatius i insultants, ha segut divulgat
fusamente, no sólo de mano en profusament, no sols de ma en ma, sino
mano, sino también en libros
de texto. tambe en llibres de text.
Se ha querido hacer
creer que es la Real Academia
S’ha volgut fer creure que es la Real
Española la que en él ratifica Academia Espanyola la que en ell ratifica la
la dialectalidad del valenciano
respecto del catalán, aprove-
dialectalitat del valencià respecte del catala,
chando el sentimiento de reve- aprofitant el sentiment de reverencia i
rencia y confianza que mucha
gente tiene en la R.A.E.
confiança que molta gent te de la R.A.E.
Debido a tal difu- Degut a tal difusio, s’ha convertit en
sión, se ha convertido en un
recurso fácil para el asenta- un recurs facil per a l’assentament de tal fa-
miento de tal falacia sobre lacia sobre la nostra llengua. I lo mes greu
nuestra lengua. Y lo más gra-
ve es que en él se responsa- es que en ell es responsabilisa de menysprear
biliza de menospreciar la la llengua valenciana als Academics, i per
lengua valenciana a los Aca-
démicos, y por tanto a la Real tant a la Real Academia Espanyola.
Academia Española.

1.2.2. Investigación del pen-


samiento de los firmantes. 1.2.2. Investigacio del pensament dels
firmants.
1.2.2.1. Estímulo a la
investigación.
1.2.2.1. Estimul a l’investigacio.

Ya hacía tiempo Ya fea temps que al Colectiu Valldau-


que al Colectiu Vallldaura le
rondaba por la cabeza el em- ra li rodava pel cap mampendre alguna ini-
prender alguna iniciativa res- ciativa respecte al document que nos ocupa,
pecto al documento que nos ocu-
pa, con el fin de esclarecerlo; es- a la fi d’aclarir-lo; especialment respecte a la
pecialmente respecto a su afir- seua afirmacio de que es tractava d'un
mación de que se trataba de un
«ASUNTO —el de la llengua valenciana—

42
CIENTÍFICAMENTE ACLARADO DES- «ASUNTO —el de la lengua
valenciana— CIENTÍFICA-
DE HACE MUCHOS AÑOS». MENTE ACLARADO DES-
DE HACE MUCHOS AÑOS».
El cas es que no s’ha trobat cap El caso es que no se
d’aclariment en publicacio ninguna, ni cap ha encontrado ninguna aclara-
ción, ni ningún escrito científi-
de paper cientific que acallara les nostres co que acallara nuestras pre-
presuntes suspicacies. suntas suspicacias.
El tratamiento abusi-
El tractament abusiu i continuat de vo y continuado de la anties-
l’antiestatutaria denominacio de «País tatutaria denominación de
«País Valenciano» en todo el
Valencià» en tot l’escrit constituia un atre escrito constituía otro motivo
motiu de dubtes que nos inquietava: No de dudas que nos inquietaba:
No desconocíamos que citar
desconeixiem que citar aixina a la Comunitat así a la Comunidad Valencia-
Valenciana es una obcecacio caracteristica na es una obcecación caracte-
rística del pancatalanismo.
del pancatalanisme.
No resultaba fácil
No resultava facil determinar quins deteminar qué planteamientos
plantejaments i quines accions mamprendre y qué acciones emprender
para comenzar; pero una cir-
per a començar; pero una circumstancia ca- cunstancia casual fue dejando
sual va anar deixant la porta oberta per a on la puerta abierta para entrar.

entrar. Un componente de
este Colectiu, amigo personal
Un component d’este Colectiu, amic del Premio Nobel D. Camilo
personal del Premi Nobel D. Camilo José José Cela, le había escrito feli-
citándole y, al mismo tiempo,
Cela, li havia escrit felicitant-lo i, al mateix exponiéndole el asunto. Cela
temps, exponent-li l’assunt. Cela era u dels era uno de los firmantes del
desafortunado documento. La
firmants del desafortunat document. La car- carta, que pueden leer íntegra
ta, que poden llegir integra en la Tercera Part, en la Tercera Parte, DOCU-
MENTS, acaba diciéndole:
DOCUMENTS, acaba dient-li:

«No debo extenderme más, aunque si es de su interés


puedo ampliarle detalles copiosamente. Solo quiero
añadir que siendo usted el espejo en el que tantos es-
pañoles nos miramos y, especialmente, en el que siem-
pre me he mirado desde aquella foto que le hice en la
plaza de toros de Soria, junto al malogrado Paquirri,
quedé muy triste al comprobar cómo su firma contri-
buía a ofrecerles en bandeja de plata a los catalanistas
valencianos —renegados de su Patria— la última ta-
bla «científica» donde agarrarse. La firma de los doc-

43
tos Académicos en contra de la autenticidad de nues-
tra Lengua Valenciana así lo presupone. Por lo tanto,
este soporte, junto con la distorsión mantenida en el
Diccionario de la Real Academia, constituyen las dos
únicas armas con las cuales defender el expolio en
favor de Cataluña. - Pese a todo, rogándole disculpe
la extensión de este plomizo papel, le reitero mi ad-
miración a la cual deseo unir mi felicitación más sin-
cera por su reconocida universalidad.»

La respuesta de Cami- La resposta de Camilo José Cela no


lo José Cela no se hizo esperar.
A los pocos días, 16 de enero de es va fer esperar. Als pocs dies, 16 de giner
1991, respondía de puño y letra de 1991, responia de puny i lletra dient-li al
diciéndole a su amigo una cosa
importantísima: que «LA FIR- seu amic una cosa importantissima: que «LA
MA DE AQUEL DOCUMEN- FIRMA DE AQUEL DOCUMENTO NO
TO NO FUÉ QUIZÁ PRU-
DENTE». Véase en la Tercera FUÉ QUIZÁ PRUDENTE». Vore en la Ter-
Parte, DOCUMENTS el texto cera Part, DOCUMENTS, el text complet,
completo, del que destacamos:
del que destaquem:

«El problema de las lenguas que usted plantea es gra-


ve y en él suele incidir la mala fe de no pocos. La con-
fusión llega hasta nuestra Constitución, en la que, con
evidente desprecio de la verdad, se llama castellano al
español. La firma de aquel documento, no fue quizá
prudente.»

Conocer la opinión Coneixer l’opinio de l’autor de «La Fa-


del autor de «La Familia de
Pascual Duarte» fue el aliento
milia de Pascual Duarte» fon l’ale necessari
necesario que nos insuflaba que nos insuflava anims; lo que nos faltava
ánimos; lo que nos faltaba para
tomar en serio la investigación.
per a prendre en serio l’investigacio.
Conocer lo que escribía Cela Coneixer lo que escrivia Cela del document
del documento nos dió luz so-
bre la estrategia a seguir.
nos donà llum sobre l’estrategia a seguir.
Decidimos escribir a
Decidirem escriure a cada u dels
cada uno de los Académicos de Academics de la R.A.E. firmants, u per u, en
la R.A.E. firmantes, uno por funcio de que els catalanistes promotors
uno, en función de que los
catalanistas promotores basa- basaven la validea del seu document en es-
ban la validez de su documen- tos Academics.
to en estos Académicos.

44
Averiguarem que, dels firmants, tan Averiguamos que, de
los firmantes, tan solo vivían
sols en vivien onze: D. Vicent, Cardenal En- once: D. Vicente Cardenal En-
rique i Tarancón, D. Alonso Zamora Vicen- rique y Tarancón, D. Alonso
Zamora Vicente, D. Rafael
te, D. Rafael Lapesa, D. Camilo José Cela, Lapesa, D. Camilo José Cela,
D. Antonio Buero Vallejo, D. Miguel Delibes, D. Antonio Buero Vallejo, D.
Miguel Delibes, D. Emilio
D. Emilio Alarcos, D. Fernando Lázaro, D. Alarcos, D. Fernando Lázaro ,
Pedro Laín, D. Luis Rosales i D. Manuel D. Pedro Laín, D. Luis Rosa-
les y D. Manuel Alvar.
Alvar.

1.2.2.2. Carta i qüestionari. 1.2.2.2. Carta y cues-


tionario.

El dia 3 de març —Dia de la Cultura El día 3 de marzo —


Día de la Palabra Valenciana,
Valenciana, commemoracio de la mort de conmemoración de la muerte
l’insigne poeta valencià Ausias March— es del insigne poeta valenciano
Ausias March— se certifica-
certificaven en les oficines de Correus les ban en las oficinas de Correos
deu cartes particularisades a cada Academic las diez cartas particularizadas
a cada Académico (Cela ya se
(Cela ya s’havia manifestat), contenint els había manifestado), contenien-
documents objecte d’esta investigacio: el do los documentos objeto de
esta investigación: el docu-
document «LA LENGUA DE LOS VALEN- mento «LA LENGUA DE
CIANOS» i un atre que nomenarém DIC- LOS VALENCIANOS» y otro
que llamaremos DICCIONA-
CIONARI, del que tractarém en el capitul RIO, del que trataremos en el
1.4. d’est estudi. capítulo 2.4.de este estudio.

El dossier enviat als Academics El dossier enviado


firmants constava de la carta del Colectiu a los Académicos firmantes
constaba de la carta del Colec-
Valldaura, un qüestionari de tres preguntes, i tiu Valldaura, un cuestionario
fotocopia dels documents en litigi, que es de tres preguntas, y fotocopia
de los documentos en litigio,
reproduixen integrament en la Tercera Part, que se reproducen íntegramen-
DOCUMENTS. te en la Tercera Parte, DOCU-
MENTS.

De la carta:
De la carta:

«Es empeño de este Colectivo el estudio y recopila-


ción de datos sobre las raíces de nuestro Reino. Entre

45
los numerosos documentos recogidos figura el que se
adjunta, avalado, en 1975, por la indudable autoridad
que le confiere su condición de Académico.
Estando, pues, actualmente, ocupados en prepa-
rar algunos escritos con los que conmemorar el quinto
centenario del nacimiento del ilustre valenciano LUIS
VIVES, nos atrevemos a solicitar de su amabilidad, al-
guna aclaración a las preguntas que les proponemos,
todas derivadas del contenido del documento firmado
por usted.
Del cuestionario
Del qüestionari:

«1.- Si, como se afirma en el documento firmado


por usted, la lengua hablada en el antiguo Reino de Va-
lencia es dialecto del catalán, ¿podría indicarnos quién
dictaminó tal acuerdo y cuándo se tomó? Nos referi-
mos, claro está, a cualquier documento posterior al que
reproducimos parcialmente, publicado en el Boletín de
la Real Academia Española, Septiembre-Diciembre de
1959, en la página 494.»
«2.- Siendo este «asunto —el de la lengua— cien-
tíficamente aclarado desde hace muchos años» (sic),
¿querría informarnos dónde encontrar algún documen-
to científico que confirme tal «aclaración»?».
«3.- ¿Podría decirnos también, quién o quiénes
trazaron los límites del área idiomática y cultural cata-
lana o del catalán?

1.2.2.3. Respuestas 1.2.2.3. Respostes dels Academics.


de los Académicos

Todos los Académi- Tots els Academics firmants als que


cos firmantes a los que nos diri-
gimos respondieron a nuestra ens dirigirem van respondre a la nostra
invitación. invitacio.

46
Tots menys D. Emilio Alarcos, D. Todos menos D.
Emilio Alarcos, D. Fernando
Fernando Lázaro, D. Pedro Laín, D. Rafael Lázaro, D. Pedro Laín, D. Ra-
Lapesa, D. Luis Rosales i D. Manuel Alvar, fael Lapesa, D. Luis Rosales y
D. Manuel Alvar, que no tu-
que no tingueren ni el detall ni la deferencia vieron ni el detalle ni la defe-
d’unes lletres dient-nos que havia arribat ad rencia de una letras diciéndo-
nos que les había llegado nues-
ells la nostra carta per correu certificat. tra carta por correo certifica-
Passem a comentar les respostes que podem do. Pasemos a comentar las
respuestas que podemos leer
llegir completes en la Tercera Part, DOCU- completas en la Tercera Parte,
MENTS. DOCUMENTS.

A.- El Cardenal Tarancón, hui, A.- El Cardenal Ta-


no ho afirmaria. rancón, hoy, no lo afirmaría.

Com era d’esperar, per la seua mane-


Como era de esperar,
ra de ser activa, decidida i correcta, i no tan por su manera de ser activa, de-
sols per motiu de proximitat geografica, el cidida y correcta, y no tan solo
por motivo de proximidad geo-
primer en correspondre fon el Cardenal gráfica, el primero en corres-
Mons. Enrique i Tarancón. ponder fué el Cardenal Mons.
Enrique y Tarancón.
Seguint la pauta que, en el transcurs Siguiendo la pauta
que, en el transcurso de la in-
de l’investigacio descobriran en tots, D. vestigación descubrirán en to-
Vicent no respon a cap de les preguntes dos, D. Vicente no responde a
ninguna de nuestras preguntas;
nostres; pero si que nos feu unes importants pero sí que nos hizo una im-
declaracions sobre el document «LA LEN- portantes declaraciones sobre
el documento «LA LENCUA
GUA DE LOS VALENCIANOS» que DE LOS VALENCIANOS»
començaven a aclarir la falsetat que supo- que comenzaban a esclarecer la
falsedad que suponíamos en tal
niem en tal manifest. manifiesto.
La carta autografa del Cardenal La carta autógrafa del
Cardenal pueden leerla tam-
poden llegir-la tambe en la Tercera Part, bién en la Tercera Parte, DO-
DOCUMENTS. Ara i aci nomes senyalarém CUMENTS. Ahora y aquí tan
solo señalaremos lo que Mon-
lo que Monsenyor destaca ell mateix entre señor destaca él mismo entre
cometes: comillas:

«Se trata de una «CONTESTACIÓN» que se dió «A


PERSONAS INTERESADAS» en que se manifesta-

47
ba, simplemente, el «PARECER» de los Académicos
firmantes».

Descubre que los fir- Descobrix que els firmants ho feren


mantes lo hicieron tan solo por tan sols per deferencia a «personas interesa-
deferencia a «personas intere-
sadas». Muy interesante. das». Molt interessant.
No dejen de leer la No deixen de llegir la carta integra,
cara íntegra, porque en ella ve-
rán que: perque en ella voran que:

«Quizá ahora —las investigaciones históricas ofrecen


continuamente sorpresas y éstas influyen en las con-
clusiones científicas sobre una realidad viva e históri-
ca como es la lengua— NO SERÍA TAN TAJANTE
LA AFIRMACIÓN QUE SE HACE que, entonces, era
científicamente correcta».
B.- D. Alon-
so Zamora divaga. B.- D. Alonso Zamora divaga.

El día 13 de marzo de El dia 13 de març de 1991 arribava la


1991 llegaba la respuesta (si a
no decir nada de cuanto se pre- resposta (si a no dir res d'allo que es pregun-
gunta puede llamarse respues- ta pot dir-se resposta) de D. Alonso Zamora
ta) de D. Alonso Zamora Vi-
cente, prestigioso romanista Vicente, prestigios romaniste ademes
además de Académico. d’Academic.
Al repasar la Al repassar la carta del Sr. Zamora Vi-
carta del Sr. Zamora Vicente,
se podrá descubrir que afirma cente, es podra descobrir que afirma la seua
su ignorancia sobre la cuestión ignorancia sobre la qüestio de que es tracta:
de que se trata:

«NO SÉ cuál es el estado actual de la cuestión a que


ustedes se refieren»

Y nos recomienda di- I nos recomana dirigirnos a l’Aca-


rigirnos a la Academia:
demia:

«Para cualquier tipo de aclaraciones deberán dirigirse


a la Corporación, a través de su actual Secretario»

48
También se atreve a
Tambe s’atrevix a dir-nos que deviem decirnos que debíamos de diri-
dirigir-nos a llingüistes i filolecs: girnos a lingüistas y filólogos:

«Personalmente, me atrevo a decirles que deberían us-


tedes recabar la colaboración de un equipo de lingüis-
tas i filólogos pertenecientes a las distintas áreas par-
lantes, para que les proporcionaran los datos que ne-
cesitan».

Un incis sobre este punt: S’intentà en Un inciso sobre este


punto: Se intentó en 1990, en
1990, en l’Universitat Complutense de la Universidad Complutense de
Madrit, esta reunio sugerida, i no acodiren Madrid, esta reunión sugerida,
y no acudieron los catalanes.
els catalans. En el mismo punto y
En el mateix punt i apartat nos a- apartado nos asegura que:

ssegura que:

«Una contestación a sus preguntas nos. 2 y 3 SERÍA


MATERIA DE TODO UN CURSO UNIVERSITA-
RIO. Y exigiría el manejo de copiosa bibliografía solo
accesible en bibliotecas especializadas»
Después, como lee-
Despres, com llegiran, es pert en atres rán, se pierde en otras cuestio-
qüestions referents a Menéndez Pidal i es nes referentes a Menéndez
Pidal y se remonta al Primer
remonta al Primer Congres Internacional de Congreso Internacional de la
la Llengua Catalana. Lengua Catalana.
Divaga, no dice nada
Divaga, no diu res del perqué de la del porqué de su firma, afirma
seua firma, afirma que no sap res d’esta que no sabe nada de esta cues-
tión, y da como referencia el
qüestio, i dona com a referencia el primer primer Congreso de la Lengua
Congres de la llengua CATALANA i certs CATALANA y ciertos atlas no
determinados.
atles no determinats. Pero destaquemos que
Pero destaquem que no es compagina no se compagina muy bien la
afirmación firmada por él en el
molt be l’afirmacio firmada per ell en el documento, de que es «un
document, de que es «un asunto científica- asunto científicamente aclara-
do desde hace muchos años»,
mente aclarado desde hace muchos años», i y la actual de que para esclare-
l’actual de que per a aclarir-ho faria falta cerlo haría falta «todo un cur-
so universitario...» y una
«todo un curso universitario...» i una

49
copiosa bibliografía solo acce- copiosa bibliografía sólo accesible en biblio-
sible en bibliotecas especiali-
zadas...». tecas especializadas....».

C.- D. Antonio Buero C.- D. Antonio Buero Vallejo, desco-


Vallejo, desconocedor. neixedor.
El día 15 de marzo de
1991 tuvimos respuesta o acu-
El dia 15 de març de 1991 tinguerem
se de recibo al dossier por par- resposta o acus de rebut al dossier per part
te del Sr. Buero Vallejo. D.
Antonio, como podrán leer en
del Sr. Buero Vallejo. D. Antonio, com
su corta pero muy atenta carta, podran llegir en la seua curta pero molt atenta
nos da las gracias por la nues-
tra del 3 de marzo y nos dice
carta, nos dona les gracies per la nostra del
que: 3 de març i nos diu que:

«En relación con la lengua valenciana y ante una dis-


cusión que parece no tener fin, mi determinación era
y es, POR NO SER YO ESPECIALISTA DE TALES
MATERIAS, la de NO PRONUNCIARME indivi-
dualmente al respecto»

Es extraño que ahora Es estrany que ara no vullga pronun-


no quiera pronunciarse en esta
materia, y en 1975 sí se pro- ciar-se en esta materia, i en 1975 sí que es
nunciara. pronunciara.
Se pronunció firman- Es va pronunciar firmant la declaracio
do la declaración de la que tra-
tamos, siendo así que su deter- de que tractem, sent aixi que la seua
minación ERA y ES la de no determinacio ERA i ES la de no pronunciar-
pronunciarse.
se.
Nos asegura, ade- Nos assegura, ademes, el caracter
más, el carácter que tuvo el do-
cumento del que aquí se trata: que tingue el document de que es tracta aci:

«El documento reproducido que me envían tuvo, de


hecho, CARÁCTER MÁS BIEN CORPORATIVO»

50
Discrepancia manifesta respecte de Discrepancia manifies-
ta respecto de la afirmación del
l’afirmacio del Cardenal Tarancón de que Cardenal Tarancón de que se tra-
es va tractar d’una «contestación» que es tó de una «contestación» que se
dió «a personas interesadas» en
donà «a personas interesadas» en la que es la que se manifestaba simple-
manifestava simplement «el «parecer» de mente «el «parecer» de los Aca-
démicos firmantes».
los Académicos firmantes». Lo cierto es que el pa-
Lo cert es que el pareixer del Sr. recer del Sr. Buero Vallejo res-
pecto de la lengua valenciana se
Buero Vallejo respecte de la llengua valen- puede considerar como «una fir-
ciana es pot considerar «una firma sense ma sin ningún valor», por DES-
CONOCIMIENTO de la cues-
cap de valor», per DESCONEIXIMENT de tión lingüística propia de nues-
la qüestio llingüistica propia del nostre tro Reino, como muy claro con-
fiesa él mismo.
Regne, com molt clar confessa ell mateix.

D.- D. Miguel Delibes firmà


D.- D. Miguel
confiat. Delibes firmó confiado.

La següent resposta fon la de D. Mi- La siguiente respuesta


guel Delibes, encara que de data anterior a fué la de D. Miguel Delibes,
aunque de fecha anterior a la del
la del Sr. Buero Vallejo. Sr. Buero Vallejo.
El gran escritor de La caza de la per- El gran escritor de La
caza de la perdiz roja, muy aten-
diz roja, molt atent, s’excusa dient que: to, se excusa diciendo que:

«para mí el juicio de los lingüistas de la Academia,


prestigiosos romanistas (y valencianos dos de ellos),
constituye el argumento de peso para sentar este aser-
to».

Com voran, es tracta d’un atre Acade- Como verán, se trata de


otro Académico más que deja
mic mes que deixa sense resposta el nostre sin respuesta nuestro temario; y
temari; i que havia firmat solament per pur que había firmado solamente
por puro compañerismo, confia-
companyerisme, confiat en el juï d’uns atres, do en el juicio de otros, sin te-
sense tindre idea ni de la qüestio ni de lo ner idea ni de la cuestión ni de
lo que avalaba con su firma.
que avalava en la seua firma. Confiat en Confiado en «argumento de au-
«argument d’autoritat», no en arguments toridad», no en argumentos in-
trínsecos a la materia. Nada
intrinsecs a la materia. Res cientific. científico.

51
1.2.2.4. Divergencias 1.2.2.4. Divergencies sobre el
sobre el documento firmado. document firmat.
Sin poder obtener res-
puesta a ninguna de las pregun- Sense poder obtindre resposta a cap de
tas del cuestionario por parte les preguntes del qüestionari de part de
de nadie, teníamos cuatro opi-
niones bien diferenciadas: ningu, teniem quatre opinions ben diferen-
ciades:

Camilo José Cela: «la firma de aquel documento no


fué quizá prudente».

Alonso Zamora Vicente: «una contestación a sus pre-


guntas nos. 2 y 3 sería materia de todo un intenso cur-
so universitario».

Antonio Buero Vallejo: «El documento reproducido


que me envían, tuvo, de hecho, carácter más bien cor-
porativo».

Vicente Enrique y Tarancón: «Se trata de una «con-


testación» que se dió «a personas interesadas» en la
que se manifestaba simplemente el «parecer»...»

1.2.3. Síntesis crítica de los


Académicos firmantes. 1.2.3. Sintesis critica dels Academics
firmants.
1.2.3.1. Los que no
contestan.
1.2.3.1. Els que no contesten.
De los diez Académi-
cos consultados, cinco no res-
ponden. Dels deu Academics consultats, cinc
no responen.
Siendo tan elementa-
les las preguntas formuladas
Sent tan elementals les preguntes
sobre el escrito que firmaron, formulades sobre l’escrit que firmaren, es
es muy extraño que no las con-
testen.
molt estrany que no les contesten.

52
No contesten. Suponem que no es per No contestan. Supone-
despreci o falta de consideracio a un colectiu mos que no es por desprecio o
falta de consideración a un co-
desconegut, encara que firmat pel seu lectivo desconocido, aunque fir-
secretari. mado por su secretario.
Suponemos, por tanto,
Suponem, per tant, que es per desco- que es por desconocimiento o
neiximent o perque no volien desdir-se de porque no querían desdecirse de
lo que havien firmat sense tindre raons va- lo que habían firmado sin tener
razones válidas.
lides.

1.2.3.2. Els que contesten i obvien


manifestar-se. 1.2.3.2. Los que con-
testan y obvian manifestarse.

Dels deu Academics, en contesten De los diez Académi-


cos, contestan cinco.
cinc.
Pero estos cinco ob-
Pero estos cinc obvien manifestar-se. vían manifestarse. Unos porque
Uns perque firmaren per companyerisme i firmaron por compañerismo y
espíritu de cuerpo como Acadé-
espirit de cos com a Academics. Els atres... micos. Otros... ¿por qué?: Por-
¿per que?: Perque (per no exixtir) no podien que —por no exixtir— no po-
dían saber ni podían decir:
saber ni podien dir:

- quién ha determina-
- quí ha determinat que el valencià es do que el valenciano es dialec-
dialecte del catala; to del catalán;
- cuál es el documen-
- quin es el document que aclarix eixa to que esclarece esa cienti-
cientificitat que ells diuen que tenen tan cla- ficidad que ellos dicen que tie-
nen tan clara;
ra; - quién ha trazado los
- quí ha traçat els llimits de l’area límites del área lingüística ca-
talana.
llingüistica catalana.

Creem que si tan clar tenen que es Creemos que si tan


claro tienen que se trata de
tracta de «asunto científicamente aclarado asunto científicament aclarado
desde hace mucho tiempo», hauria de ser- desde hace mucho tiempo, ha-
bría de serles fácil decírnoslo.
los facil dir-nos-ho. Devien saber-ho. Debían saberlo.
No ho sap ningu. No lo sabe nadie.

53
1.2.3.3. Comporta- 1.2.3.3. Comportament impropi.
miento impropio.

Si es un asunto tan di-


fícil, complicado y espinoso
Si es un assunt tan dificil, complicat i
que se necesitaría un curso uni- espinos que es necessitaria tot un curs
versitario y la reunión de lin-
güistas y filólogos pertenecien-
universitari i la reunio de llingüistes i filolecs
tes a diferentes áreas hablan- perteneixents a diferents arees parlants..., la
tes..., la firma que estamparon
en ese escrito, sin tales requi-
firma que estamparen en eixe escrit, sense
sitos previos, indica un com- tals requisits previs, indica un comportament
portamiento ligero o fraudulen-
to, impropio de quien se sienta
llauger o fraudulent, impropi de qui s’assenta
en un sillón de la Real Acade- en un sillo de la Real Academia Espanyola.
mia Española.
Si no fué prudente fir-
Si no fon prudent firmar, la retractacio
mar, la retractación es necesa- es necessaria.
ria.

1.2.3.4. Razones de
una metamorfosis.
1.2.3.4. Raons d’una metamorfosis.

Mons. Enrique y Ta- Mons. Enrique i Tarancón estava


rancón estaba creído en 1975
de que su firma avalaba una cregut en 1975 de que la seua firma avalava
cosa científicamente correcta: una cosa cientificament correcta: «No com-
«No comprendo, de verdad,
cómo se puede defender la pos- prendo, de verdad, cómo se puede defender
tura contraria» (al catalanis- la postura contraria» (al catalanisme).
mo).
Ahora afirma que «no
sería tan tajante en la afirma- Ara afirma que «no sería tan tajante en
ción que se hace». la afirmación que se hace».
Sería muy interesan-
te conocer las razones para que
se haya producido tal meta-
Sería molt interessant coneixer les
morfosis. Todos los valencia- raons per a que s'haja produit tal metamor-
nos se lo agradeceríamos si las
hubiera declarado.
fosis. Tots els valencians li ho agrairiem si
les declarara.

1.2.3.5. Documento
invalidado. 1.2.3.5. Document invalidat.

Las declaraciones ac-


tuales, hechas al Colectiu Vall-
Les declaracions actuals, fetes al
daura, invalidan claramente el Colectiu Valldaura, invaliden clarament el
documento firmado que los
pancatalanistas han esgrimido
document firmat que els pancatalanistes han
y esgrimen como última pala- esgrimit i esgrimixen com a ultima paraula
bra de la Real Academia Espa-
ñola.
de la Real Academia Espanyola.

54
1.3. Llegint l’escrit dels Academics. 1.3. Leyendo el escrito de
los Académicos.

1.3.1. Motivo claramente po-


1.3.1. Motiu clarament politic. lítico.

1.3.1.1. El motiu, descobert en l’escrit. 1.3.1.1. El motivo,


descubierto en el escrito.

El motivo, descubier-
El motiu, descobert a la fi de l’escrit, to al final del escrito, es clarísi-
es clarissimament politic: mamente político:
Las personas interesa-
Les persones interessades NO VO- das NO QUIEREN «desmem-
LEN «desmembrar el País Valenciano de la brar el País Valenciano de la co-
munidad idiomática y cultural
comunidad idiomática y cultural catalana». catalana».

Afirmar que la llengua valenciana no Afirmar que la lengua


valenciana no es dialecto del
es dialecte del catala es, per ad ells, «un in- catalán es, para ellos, «un in-
tento» contrari a la finalitat politica que tento» contrario a la finalidad
política que persiguen: que
perseguixen: que existixca una comunitat ca- exista una comunidad catalana
talana dins de la qual estiga Valencia. dentro de la cual esté Valencia.

1.3.1.2. No existix tal comunitat cata- 1.3.1.2. No existe tal


comunidad catalana.
lana.
No existe una Comu-
No existix una Comunitat Catalana nidad Catalana que englobe a
la valenciana, ni jurídica o le-
que englobe a la valenciana, ni juridica o gal, ni histórica, ni idiomática,
llegal, ni historica, ni idiomatica, ni cultu- ni cultural.

ral.

A.- Valencia,
A.- Valencia, historicament, mai históricamente, nunca catala-
catalana. na.
En ningún momento
En cap moment de la seua historia Va- de su historia Valencia ha sido
lencia ha segut una part de Catalunya. una parte de Cataluña.

55
Ni en tiempos ante- Ni en temps anteriors a la Reconquista, ni
riores a la Reconquista, ni en
ella cuando Jaime I creó el Rei- en ella quan Jaume I creà el Regne de Va-
no de Valencia con la intención lencia en l’intencio clarissima de que fora
clarísima de que fuera indepen-
diente de todo lo que era Rei- independent de tot lo que era Regne d’Arago
no de Aragón y sus condados i els seus comtats de l’orient aragones. El
del oriente aragonés. El Reino
de Valencia tenía solamente Regne de Valencia tenia tan sols vinculacio
vinculación a su persona real y a la seua persona real i a les persones dels
a las personas de sus descen-
dientes, en la «Corona de seus descendents, en la «Corona d’Arago»,
Aragón», reuniéndose las Cor- reunint-se les Corts a on manava el rei, pero
tes donde lo mandaba el rey,
pero independientemente de independentment de les atres.
las otras.
Y no encontraremos
I no trobarém mai en temps posteriors
nunca en tiempos posteriores res que faça pensar ni de llunt en una
nada que haga pensar ni de le-
jos en una vinculación históri-
vinculacio historica de catalans i valencians.
ca de catalanes y valencianos.

B.- Valencia mai llegalment ca-


B.- Valencia
talana.
nunca legalmente catalana.

En ningún momento, En cap de moment, ni abans ni ara, ha


ni antes ni ahora, ha habido ley hagut llei alguna que unira a Valencia i
alguna que uniera a Valencia y
Cataluña. Tan sólo la pertenen- Catalunya. Tan sols la pertenencia de les dos
cia de las dos comunidades au- Comunitats autonomes a Espanya. En
tónomas a España. En el orde-
namiento jurídico español no l’ordenament juridic espanyol no hi ha cap
hay ninguna vinculación jurí- de vinculacio juridica que supedite unes
dica que supedite unas autono-
mías a otras, ni que las vincule autonomies ad atres, ni que les vincule
específicamente de forma dife- especificament de forma diferent a les demes.
rente a las demás.
Es mes, l’Estatut d’Autonomia de la
Es más, el Estatuto de
Autonomía de la Comunidad Comunitat Valenciana es va obtindre contant
Valenciana se obtuvo contan- en els vots reglamentaris de les tres pro-
do con los votos reglamenta-
rios de las tres provincias que vincies que la constituixen. En canvi,
la constituyen. En cambio, el l’Estatut d’Autonomia de Catalunya no es
Estatuto de Autonomía de Ca-
taluña no se obtuvo así, legal- va obtindre aixina, llegalment, perque
mente, porque Tarragona no Tarragona no arribà al numero de vots
llegó al número de votos nece-
sario, y se tuvo que acudir a una necessaris, i es va tindre que acodir a una
argucia legal para poder dar a argucia llegal per a poder donar a Catalunya
Cataluña su Estatuto, que es-
trictamente no habían de haber- el seu Estatut, que estrictament no havien
le dado. d’haver-li donat.

56
Catalunya no ha pogut absorbir a Va- Cataluña no ha podi-
do absorber a Valencia, como
lencia, com hagueren volgut i intentat si en hubieran querido e intentado si
Valencia no haguera eixit l’Estatut i sí que en Valencia no hubiera salido
el Estatuto y sí lo hubieran sa-
ho hagueren tret en Catalunya. Pero el fet es cado en Cataluña. Pero el he-
que Valencia es Comunitat Autonoma, en cho es que Valencia es Comu-
nidad Autónoma, con más res-
mes resposta popular que la que va tindre puesta popular que la que tuvo
Catalunya. Cataluña.

C.- Valencia mai culturalment C.- Valencia nunca


catalana. culturalmente catalana.

Es aberrante afirmar
Es aberrant afirmar que Valencia i que Valencia y Cataluña tienen
Catalunya tenen la mateixa cultura. la misma cultura.

El conjunt d’activitats, comportaments El conjunto de activi-


dades, comportamientos y
i cereencies que componen l’entramat vital creencias que componen el en-
d’un poble es la Cultura, com afirma el Prof. tramado vital de un pueblo es
la Cultura, como afirma el Prof.
D. Julià San Valero Aparisi: la serie de D. Julián San Valero Aparisi:
creacions materials, les solucions i creacions la serie de creaciones materia-
les, las soluciones y creaciones
sociologiques i les espirituals de arts, sociológicas y las espirituales
ciencies, creencies, llengua, en un conjut de artes, ciencias, creencias,
lengua, en un conjunto orgáni-
organic, com diu Ortega, i dinamic, com re- co, como dice Ortega, y diná-
calca San Valero. mico, como recalca San Valero.
Observando y estu-
Observant i estudiant este conjunt que diando este conjunto que cons-
constituix la Cultura dels dos pobles, es tituye la Cultura de los dos pue-
blos, es evidente que no se
evident que no es solapen ni coincidixen. solapan ni coinciden. Son cla-
Son clarament diferents i distinguibles. ramente diferentes y distin-
guibles.
L’idiosincrasia del poble valencià es La idiosincrasia del
distinta i en moltes coses contraposta a la pueblo valenciano es distinta y
en muchas cosas contrapuesta
dels catalans. No fa falta aportar autoritats a la de los catalanes. No hace
que ho confirmen. Salta a la vista. falta aportar autoridades que lo
confirmen. Salta a la vista.
Les manifestacions culturals valen- Las manifestaciones
cianes tenen una calitat, una varietat, unes culturales valencianas tienen
formes, unes caracteristiques, que es distin- una calidad, una variedad, unas
formas, unas características,
guixen individual i colectivament de les que que se distinguen individual y
puguen sorgir en Catalunya. colectivamente de las que pue-
dan surgir en Cataluña.

57
Claro está que, que- Clar està que, volent Catalunya absor-
riendo Cataluña absorber a Va-
lencia, está gastando muchos bir a Valencia, està gastant molts esforços
esfuerzos en propagar falsa- en propagar falsament que les manifes-
mente que las manifestaciones
culturales valencianas son «ca- tacions culturals valencianes son «catala-
talanas». nes».
De una forma que, si
no fuera trágica sería risible, D’una forma que, si no fora tragica,
han llegado, y continúan ha- sería risible, han arribat, i continuen fent-
ciéndolo, a atribuir a Cataluña
las abundosas maravillas de ho, a atribuir a Catalunya les abundoses
todo lo valenciano: el arte ar- maravelles de tot lo valencià: l’art arquitec-
quitectónico (¡Lonja!), pictóri-
co (¡Sorolla!), gastronómico tonic (¡Llonja!), pictoric (¡Sorolla!), gas-
(¡paella!), la cerámica (¡Mani- tronomic (¡paella!), la ceramica (¡Manises!),
ses!), y sobre todo, ignom-
iniosamente, los clásicos de la i sobre tot, ignominiosament, els classics de
lengua valenciana. la llengua valenciana.
Se los atribuyen. Pero Se’ls atribuixen. Pero es fals. No son
es falso. No son catalanas las
manifestaciones de la Cultura catalanes les manifestacions de la Cultura
valenciana. Valencia no ha sido valenciana. Valencia no ha segut mai
nunca culturalmente catalana.
culturalment catalana.
D.- Valencia
nunca idiomáticamente catala- D.- Valencia mai idiomati-
na.
cament catalana.
«El nombre de cata-
lán aplicado al propio idioma
lo admiten ce buen grado to- «El nom de català aplicat al propi idio-
dos los roselloneses, los ibicen-
cos, y también los mallorqui-
ma l’admeten de bon grat tots els rosse-
nes cultos; pero los valencia- llonesos, els eivissencs, i també els mallor-
nos generalmente se resisten a
ello. Mallorca presenta algunos
quins cultes; però els valencians generalment
ejemplos medievales de la in- s’hi resisteixen. Mallorca presenta alguns
troducción del nombre de ca-
talán para la lengua, pero Va-
exemples medievals de la introduccio del nom
lencia ninguno» (Sanchis Gua- de català per a la llengua, però Valencia no
rner, M. «La llengua dels
valencians», p. 21-22).
cap» (Sanchis Guarner, M., «La llengua dels
Sanchis Guarner, a
valencians», p. 21-22).
pesar de ser catalanizador, pun- Sanchis Guarner, a pesar de ser
tualizó muy bien una cosa: a
los intentos de introducir este catalanisador, va puntualisar una cosa molt
nombre —catalán—, los valen- be: als intents d’introduir este nom -catala-,
cianos siempre se han resisti-
do. els valencians sempre s’han resistit.

58
En temps passats, del nom catala en En tiempos pasados,
Valencia, NO CAP. del nombre catalán en Valen-
cia, NINGUNO.

Els valencians han tingut sempre cons- Los valencianos


ciencia de que la llengua que hem parlat i han tenido siempre conciencia
de que la lengua que hemos ha-
parlem mai ha segut importada, que es blado y hablamos no ha sido
autoctona. El mateix Sanchis Guarner diu nunca importada, que es autóc-
tona. El mismo Sanchis Guar-
en p. 10: «El poble valencià... té tambe un ner dice en p. 10: «El pueblo
idioma autocton. Som valencians i el nostre valenciano... tiene también un
idioma autóctono. Somos va-
idioma és el valencià». lencianos y nuestro idioma
es el valenciano».

1.3.1.3. Al servici d’ideologies agre-


ssores. 1.3.1.3. Al servicio de
ideologías agresoras.
A.- Finalitat politica falsejant la cien-
cia. A.- Finali-
dad política falseando la cien-
No es la primera volta en l’Historia de cia.
l’Humanitat l’utilisacio d’una qüestio No es la primera vez
en la Historia de la Humanidad
llingüistica per a conseguir un resultat politic. la utilización de una cuestión
Pero sempre que ha ocorregut tal cosa, ha lingüística para conseguir un
resultado político. Pero siem-
segut a base de distorsionar i forçar l’investi- pre que ha ocurrido tal cosa, ha
gacio cientifica, falsejant moltes coses i sido a base de distorsionar y
forzar la investigación cientí-
silenciant atres, al temps que s’inunda el mon fica, falseando muchas cosas y
de publicacions, declaracions, tesis, estudis, silenciando otras, al tiempo que
se inunda el mundo de publi-
etc., escorats en el sentit que conve a la caciones, declaraciones, tesis,
finalitat politica, brosteguera i fullaraca estudios, etc., escorados en el
sentido que conviene a la fina-
abundant per a emboirar la qüestio. lidad política, borrufalla y ho-
jarasca abundante para aneblar
Esta utilisacio de la llengua per a la la cuestión.
politica, feta sabent que ho es falsejant i Esta utilización de la
enganyant, es maniobra immoral, no cien- lengua por la política, hecha sa-
biendo que lo es falseando y
cia. engañando, es maniobra inmo-
ral, no ciencia.

59
B.- Hitler la
B.- Hitler l’utilisà.
utilizó.

La equiparación de L’equiparacio de llengua i cultura, de


lengua y cultura, de lengua y
comunidad étnica, de lengua y llengua i comunitat etnica, de llengua i
agrupación política, está siem- agrupacio politica, està sempre al servici
pre al servicio de ideologías
agresoras, racistas. d’ideologies agressores, racistes.
Hitler la utilizó para la Hitler l’utilisà per a l’absorcio de
absorción de naciones cercanas
diciendo: «Si hablan alemán, nacions acostades dient: «Si parlen alema,
son alemanes». Diciéndolo, in- son alemans». Dient-ho, invadi un païs que
vadió un país que hablaba
checo. parlava chec.

C.- Pasos C.- Passos que es donen.


que se dan.
La progresión de pa-
sos que se dan es muy clara, y La progressio de passos que es donen
aplicándolos a la agresión que es molt clara, i aplicant-los a l’agressio que
padece el valenciano son:
patix el valencià son:

Primero. Que el valen-


Primer.Que el valencià siga dialecte
ciano sea un dialecto del cata-
lán, Si esto se consigue y se del catala. Si aço es conseguix i s’accepta,
acepta, aunque no lo sea, se pa- encara que no ho siga, es passarà al segon.
sará al segundo.

Segundo. En Valencia Segon. En Valencia es parla el catala,


se habla el catalán, porque
quien habla un dialecto de una
perque qui parla un dialecte d’una llengua,
lengua, habla esa lengua. parla eixa llengua.
Tercero. La cultura de
las tierras donde se habla cata-
Tercer. La cultura de les terres a on es
lán es cultura catalana, y siem- parla catala es cultura catalana, i sempre ho
pre lo ha sido.
ha segut.
Cuarto. Tenemos, por
tanto, una gran «nación» de len-
Quart. Tenim, per tant, una gran
gua y cultura catalanas, los «nacio» de llengua i cultura catalanes, els
«Países Catalanes», todavía di-
ferenciados, pero...
«Països Catalans», encara diferenciats,
pero...

60
Quint. Encara falta un atre pas: con- Quinto. Aún falta otro
paso: conseguir que esos paí-
seguir que eixos països formen un «Estat», ses formen un «Estado», com-
completant-se aixina el proces d’absorcio del pletándose así el proceso de ab-
sorción del «País Valenciano»
«País Valencià» per la «Gran Nacio Catala- por la «Gran Nación Catala-
na», que es lo que en veritat pretenen. na», que es lo que en verdad
pretenden.

D.- Es fun-
D.- Es fonamentalisme. damentalismo.

Com pot vore’s, tot este caramull de Como puede verse,


todo este colmo de distorsiones
distorsions i destarifos de concepte no es y desatinos de concepto no es
ciencia. Es l’unic cami que tenen per a con- ciencia. Es el único camino
quer tienen para conseguir la
seguir la finalitat politica que pretenen. finalidad política que preten-
den.
El problema no es cientific, com volen El problema no es
fer creure. Es absolutament politic. Es fruit científico, como quieren hacer
creer. Es absolutamente políti-
de l’ideologia expansionista del pan- co. Es fruto de la ideología
catalanisme: es fonamentalisme. expansionista del pancatalanis-
mo: es fundamentalismo.
Ho expressa molt be D. Federico Lo expresa muy bien
D. Federico Jiménez Losantos
Jiménez Losantos en u dels seus «Comen- en uno de sus «Comentarios
tarios Liberales» (ABC. 4/9/94, p.20): Liberales» (ABC, 4/9/94, p.
20).

«En cuanto al expansionismo, otra característica del


fundamentalismo nacionalista en la vieja Europa, ahí
está el irredentismo vasco reclamando Navarra y al-
gún pedazo de la Rioja o Cantabria, algo menos que
el pancatalanismo, que aspira a merendarse la Comu-
nidad Valenciana, las Baleares y un par de comarcas
aragonesas...».

61
El fundamentalismo El fonamentalisme que considerem
que consideramos como un pe-
ligro muy grande en otras na- com a un perill molt gran en atres nacions,
ciones, lo tenemos aquí con re- el tenim aci en representacio ben complida
presentación bien cumlida des-
de hace años, y lo estamos pa- des de fa anys, i l’estem patint en Valencia.
deciendo en Valencia.
No vore-ho es presbicia. No voler vore
No verlo es presbicia.
No querer ver que la acción que l’accio pancatalanista en Valencia es
pancatalanista en Valencia es politica, nazista o fonamentalista, es cegue-
política, nazista o fundamenta-
lista, es ceguera. No hay peor ra. No hi ha pijor cego que el que no vol
ciego que el que no quiere ver. vore.

1.3.2. ¿Variante dialectal del


catalán? 1.3.2. ¿Variant dialectal del catala ?

De la bibliografía que
hemos consultado extraeremos De la bibliografia que hem consultat
y presentaremos a continua- extraurem i presentarém a continuacio les
ción las ideas que hemos creí-
do más oportunas para resumir idees que hem cregut mes oportunes per a
la presente cuestión. resumir la present qüestio.

1.3.2.1. Afirmación
dogmática. 1.3.2.1. Afirmacio dogmatica

El dialectalismo del El dialectalisme del valencià que


valenciano que pretenden está
por demostrar. Tan solo está pretenen està per demostrar. Tan sols està
asumido por algunos como assumit per alguns com a dogma, per criteri
dogma, por criterio de autori-
dad. d’autoritat.
Notemos que el crite- Notem que el criteri d’autoritat no es
rio de autoridad no es científi-
co, es fundamentalmente an- cientific, es fonamentalment anticientific.
ticientífico.
. Les opinions de llingüistes profe-
Las opiniones de lin-
güistas profesionales son opi- ssionals son opinions, no son ciencia. Estes
niones, no son ciencia. Estas opinions arribaran a ser una hipotesis
opiniones llegarán a ser una hi-
pótesis operativa si se funda- operativa si es fonamenten metodologica-
mentan metodológicamente en ment en un tractament valit.
un tratamiento válido.

62
Si se aceptan como
Si s’accepten com a veritat indiscuti- verdad indiscutible e inmuta-
ble i immutable, es convertixen en dogma, ble, se convierten en dogma, es
decir en anticiencia.
es a dir en anticiencia.
No ha habido ningún
No ha hagut cap de tractament meto- tratamiento metodológicamen-
te válido que fundamente la
dologicament valit que fonamente l’afirma- afirmación de que el valencia-
cio de que el valencià es dialecte del catala. no es dialecto del catalán
No aportan razones ni
No aporten raons ni estudi metodo- estudio metodológico.
logic.
Porque no pueden.
Perque no poden.
Pero afirmen eixa opinio, s’estranyen Pero afirman esa opi-
nión, se extrañan de que no se
de que no s’accepte, els causa sorpresa de acepte, les causa sorpresa que
que es pose publicament en dubte, i pareix se ponga públicamente en
duda, y parece que se desga-
que s’esgarren les vestimentes com si d’una rren las vestiduras como si de
heregia es tractara: Es que per ad ells es una herejía se tratara: Es que
para ellos es dogmático, no se
dogmatic, no es pot discutir, no es pot raonar. puede discutir, no se puede ra-
zonar.
Es la posicio que està mes llunt de la
Es la posición que
ciencia. está más lejos de la ciencia.

1.3.2.2. Contigüidad
1.3.2.2. Contigüitat llingüistica. lingüística.

Lenguas de origen
Llengües d’orige compartit poden compartido pueden ofrecer el
oferir el fenomen del parentesc o contigüitat fenómeno del parentesco o
contigüidad lingüística, como
llingüistica, com podem observar entre la podemos observar entre la len-
llengua valenciana i el catala. gua valenciana y el catalán.
Pero en el «dogma»
Pero en el «dogma» catalaniste del catalanista del valenciano se
valencià s’establix la confusio entre «conti- establece la confusión entre
«contigüidad» e «identidad»
güitat» i «identitat» llingüistica, donant-li lingüística, dándole además el
ademes el de «dependencia dialectal». A pe- de «dependencia dialectal». A
pesar de que ninguna ley lin-
sar de que ninguna llei llingüistica avala estes güística avala estas ideas.
idees.

63
En todos los casos de En tots els casos de contigüitat, no
contigüidad, no discute nadie
que las dos lenguas contiguas discutix ningu que les dos llengües conti-
son lenguas. Tan sólo el caso gües son llengües. Tan sols el cas valencià
valenciano es diferente:
es diferent:
El valenciano es la
única lengua que está someti- El valencià es l’unica llengua que està
da a un proceso de absorción, somesa a un proces d’absorcio, despres de
depués de la etapa hitleriana en
Yugoeslavia, absorbiendo los l’etapa hitleriana en Yugoeslavia, absorbint
de Serbia la lengua croata. els de Serbia la llengua croata.
La delimitación idio-
mática se establece por lo que La delimitacio idiomatica s’establix
en lingüística se llama «rasgos per lo que en llingüistica es diu «traços
pertinentes de diferenciación»,
es decir que se establece por lo pertinents de diferenciacio», es a dir que
que tienen de «distinto», no por s’establix per lo que tenen de «distint», no
lo que tienen de «común»; aña-
diéndose la cohesión y la lite- per lo que tinguen de «comu»; afegint-se la
ratura como «rasgos defi- cohesio i la lliteratura com a «traços
nidores» de una lengua.
definidors» d’una llengua.

1.3.2.3. Rasgos perti-


1.3.2.3. Traços pertinents de diferen-
nentes de diferenciación. ciacio.

La diferenciación o
delimitación de los sistemas La diferenciacio o delimitacio dels
lingüísticos valenciano y cata- sistemes llingüistics valencià i catala, afectats
lán, afectados por la contigüi-
dad, es clara y honda: afecta a per la contigüitat, es clara i fonda: afecta a
todos sus subsistemas: tots els seus subsistemes:

A.- Subsiste- A.- Subsistema lexic.


ma léxico.

No es preciso que No es precis que siguen moltes les di-


sean muchas las diferencias
léxicas. No es la cantidad, sino
ferencies lexiques. No es la cantitat, sino la
la calidad de significación que calitat de significacio que tenen en el proces
tienen en el proceso de forma-
ción de la lengua y en la fre-
de formacio de la llengua i en la freqüencia
cuencia de uso. d’us.

64
Tenen gran valor com a traços perti- Tienen gran valor
como rasgos pertinentes de di-
nents de diferenciacio les paraules que no ferenciación las palabras que
tenen significat propi, com les preposicions, no tienen significado propio,
como las preposiciones, con-
conjuncions, adverbis, determinatius, posse- junciones, adverbios, determi-
ssius, personals, numerals, etc. nativos, posesivos, personales,
numerales, etc.

Els noms, calificatius i verps no son Los nombres, califi-


cativos y verbos no son tan
tan valorables perque es presten a abundar valorables porque se prestan a
en sinonims. Ademes s’ha de tindre ben abundar en sinónimos. Además
se ha de tener bien presente que
present que els arcaismes no son paraules los arcaísmos no son palabras
valencianes: ho foren en son temps, pero ara valencianas: lo fueron en su
tiempo, pero ahora son fósiles.
son fosils. Poden documentar-se, pero s’han Pueden documentarse, pero se
d’archivar. Quan ara s’usen eixos termens han de archivar. Cuando ahora
se usan esos términos fósiles
fosils valencians, notem que no ho fan perque valencianos, notemos que no lo
estiguen en els classics valencians, sino hacen porque estén en los clá-
sicos valencianos, sino porque
perque son catala vulgar actual. No servixen son catalán vulgar actual. No
per a diferenciar o no els sistemes llingüistics. sirven para diferenciar o no los
sistemas lingüísticos.

Com a eixemples indicatius podem ci- Como ejemplos indi-


tar l’articul masculi i neutre lo (cat. el), cativos podemos citar el artí-
culo masculino neutro lo (cat.
determinatiu este (c. aquest), possessiu seua el), determinativo este (c.
(c. seva), personal vosatres (c. vosaltres), aquest), posesivo seua (c.
seva), personal vosatres (c.
numeral deneu (c. dinou), preposicio en (c. vosaltres), numeral deneu (c.
a), conjuncio puix (c. doncs), adverbi aci (c. dinou), preposición en (c. a),
conjunción puix (c. doncs),
aquí), casi o quasi (c. gairebé)... adverbio aci (c. aquí), casi (c.
gairebé)...
Les diferencies lexiques que es troben Las diferencias léxi-
entre el castella i qualsevol dels seus cas que se encuentran entre el
dialectes, o d’atra llengua, son menors sense castellano y cualquiera de sus
dialectos, o de otra lengua, son
dubte que les que hi ha entre la llengua va- menores sin duda que las que
lenciana i el catala. hay entre la lengua valenciana
y el catalán.

65
B.- Subsistema fono- B.- Subsistema fonologic.
lógico.

El fonema es la uni- El fonema es l’unitat minima determinant


dad mínima determinante de
significaciones diversificadas,
de significacions diversificades, l’unitat dis-
la unidad distintiva mínima que tintiva minima que nos permet diferenciar
nos permite diferenciar dos sig-
dos significats.
nificados.
Cuando sustituímos Quan substituim en una paraula un
en una palabra un fonema por fonema per un atre obtindrem un significat
otro obtendremos un significa-
do diferente: Cambiando el diferent: Canviant el fonema /n/ de la paraula
fonema /n/ de la palabra «nas» «nas» pel fonema /p/ convertint-se en «pas»,
(nariz) por el fonema /p/ con-
virtiéndose en «pas» (paso), ha ha variat la significacio.
variado la significación.
El sistema fonológico El sistema fonologic es caracteristic
es característico de una lengua, d’una llengua, i en ell son importantissimes
y en él son importantísimas las
«oposiciones fonológicas» por- les «oposicions fonologiques» perque
que definen su individualidad definixen la seua individualitat en major pes
con mayor peso que las léxicas
o morfosintácticas. que les lexiques o morfosintactiques.
El sistema fonológico
valenciano es diferente del ca-
El sistema fonologic valencià es
talán. El mismo Badía Margarit diferent del catala. El mateix Badia Margarit
no quiere definir bien el cata-
lán por las razones que después
no vol definir be el catala per les raons que
saldrán y afirma, tratando de despres eixiran i afirma, tractant dels canvis
los cambios de significación,
que :
de significacio, que :

«Néamoins, les choses ne sont pas toujours aussi


claires qu’on pourrait le croire» («Sons i fonemes de
la llengua catalana», Barcelona, 1988, p. 19).

Es evidentísimo para Es evidentissim per a tots, encara que


todos, aunque no sean versados
en la materia, que el sistema
no siguen versats en la materia, que el siste-
vocálico valenciano, de 7 vo- ma vocalic valencià, de 7 vocals perfec-
cales perfectamente definidas,
todas ellas con valor de fone-
tament definides, totes elles en valor de
ma, se contraponen al caótico fonema, es contraponen al caotic sistema
sistema vocálico catalán, de
siete vocales tónicas y tres
vocalic catala, de set vocals toniques i tres
átonas. En catalán, según M. atones. En catala, segons M. Palau Martí,
Palau Martí, las tres átonas (la
i, la u, y la vocal neutra que no
les tres atones (la i, la u, i la vocal neutra
existe en valenciano) son los que no existix en valencià) son els tres
tres fonemas vocálicos del ca-
talán
fonemes vocalics del catala.

66
Badia Margarit no accepta l’afirmacio Badía Margarit no
acepta la afirmación científica
cientifica de Palau Martí perque acceptar- de Palau Martí porque aceptar-
ho deixaria fora del «domaine linguistique lo dejaría fuera del «domaine
linguistique catalan... grandes
catalan... grandes régions de la langue» régions de la langue» (pense-
(pensem en Valencia) i estaria en contra de mos en Valencia) y estaría en
contra de «l’unité de la langue
«l’unité de la langue catalane» (p. 43). O catalane» (p. 43). O sea que el
siga que el dogma de l’unitat de la llengua dogma de la unidad de la len-
gua catalana, en la que inclu-
catalana, en la que inclouen el valencià, es yen el valenciano, es primor-
primordial sobre el criteri cientific de dial sobre el criterio científico
de distinción de fonemas entre
distincio de fonemes entre el catala i el el catalán y el valenciano.
valencià. En el sistema vocálico,
En el sistema vocalic, pero sobre tot pero sobre todo en el sistema
consonántico, hemos de tener
en el sistema consonantic, hem de tindre presente que las diferencias pue-
present que les diferencies poden desdibui- den desdibujarse si el estudio
comparativo se hace sobre pa-
xar-se si l’estudi comparatiu es fa sobre el pel escrito, porque las diferen-
paper escrit, perque les diferencies reals no cias reales no aparecen muchas
veces cuando se usan ortogra-
apareixen moltes voltes quan s’usen ortogra- fías etimologistas o arcaicas,
fies etimologistes o arcaiques, com les dels como las de los catalanes y los
catalanizadores valencianos,
catalans i els catalanisadors valencians, pero pero que son evidentes para
que son evidents per a qui estudia el parlar quien estudia el habla viva del
pueblo.
viu del poble.
Dichas diferencias
Dites diferencies afecten al modo afectan al modo de articula-
d’articulacio, a l’introduccio de nous sons ción, a la introducción de nue-
vos sonidos en palabras de la
en paraules de la mateixa etimologia, a la misma etimología, a la gemi-
geminacio, a grups consonantics arcaics, a nación, a grupos consonánticos
arcaicos, a la pérdida o conser-
la perdua o conservacio de diferents sons. vación de diferentes sonidos.
Vore «Fonetica de la Llengua Valenciana» Ver «Fonetica de la Llengua
Valenciana» de GUINOT I
de GUINOT I GALAN, p. 293-303. GALAN, p. 293-303.

C.- Subsistema ortografic. C.- Subsistema orto-


gráfico.

L’interes que tenen els catalanisadors El interés que tienen


los catalanizadores del pueblo
del poble valencià en que l’ortografia que valenciano en que la ortografía
usen els que escriuen en valencià siga que usan los que escriben en va-
lenciano sea idéntica a la cata-
identica a la catalana de l’Institut d’Estudis lana del Instituto de Estudios

67
Catalanes no es una cuestión tri- Catalans no es una qüestio trivial. Molt al
vial. Muy al contrario, es un
asunto fundamental para sus in- contrari, es un assunt fonamental per a les
tenciones. seues intencions.
Porque todo sistema
ortográfico es un compromiso Perque tot sistema ortografic es un
entre la tradición gráfica y la compromis entre la tradicio grafica i la
realidad fonológica; y un cam-
bio ortográfico tiene una im- realitat fonologica; i un canvi ortografic te
portancia enorme cuando afec- una importancia enorme quan afecta a
ta a la articulación de las pala-
bras entrañando un cambio fo- l’articulacio de les paraules entranyant un
nológico. canvi fonologic.
Cualquier cambio fo-
nológico afecta a la misma
Qualsevol canvi fonologic afecta a la
identidad e individualidad de la mateixa identitat i individualitat de la
lengua. Y si se obliga a tal cam-
bio ortográfico, se hiere el sis-
llengua. I si s’obliga a tal canvi ortografic,
tema fonológico, pero se le hie- es ferix el sistema fonologic, pero se’l ferix
re gravemente, porque en esto
no hay heridas leves.
greument, perque en aço no hi ha ferides
lleus.
Por eso, quien quiere
absober una lengua, primero ha Per aixo, qui vol absorbir una llengua,
de matarla quitándole su iden-
tidad e individualidad. Y se
primer ha de matar-la llevant-li la seua
consigue por el camino de la identitat i individualitat. I es conseguix pel
ortografía. ¡Parece tan inocen-
te y de tan poca importancia...!
cami de l’ortografia. ¡Pareix tan inocent i de
Pero el veneno que lleva den- tan poca importancia...! Pero el veri que du
tro tal realización es decisivo.
dins tal realisacio es decisiu.
Algunos ejemplos de
forzamientos de cambio orto- Alguns eixemples de forçaments de
gráfico que implica cambio de canvi ortografic que implica canvi de fonema:
fonema:

- Elig (v.) canviat a Elx (c.)


- Elig (v.) cambiado a Elx (c.)
El último fonema /prepalatal L’ultim fonema /prepalatal africat sort/ es
africado sordo/ se convierte en convertix en /prepalatal fricatiu sort/.
/prepalatal fricativo sordo/.
- Yo (v.) cambiado a Jo (c.) - Yo (v.) canviat a Jo (c.)
El primer fonema /medio- El primer fonema /mig-palatal fricatiu sonor/
palatal fricativo sonoro/ se con-
vierte en /prepalatal africado es convertix en /prepalatal africat sonor/.
sonoro/.
- normalisar (v.) a normalitzar (c.)
- normalisar (v.) a normalitzar
(c.) Canvi de /alveolar fricatiu sonor/ a /alveolar
Cambio de /alveolar fricativo africat sonor/.
sonoro/ a /alveolar africado so-
noro/.

68
- Valencia (v.) cambiado a
- Valencia (v.) canviat a València (c.) València (c)
Canvi de /e tancada/ a /e oberta/, diferents Cambio de /e cerrada/ a /e
abierta/, diferentes fonemas
fonemes que distinguixen, p. e. Valencia que distinguen, p. e. Valencia
(ciutat) de valència (valor de combinacio (ciudad) de valencia (valor de
combinación de un elemento
d’un element quimic). químico).

- chufa (v.) canviat a xufa (c.) - chufa (v.) cambiado a xufa (c.)
- orchata (v.) cambiado a orxata
- orchata (v.) canviat a orxata (c.) (c.)
Canvi de /prepalatal africat sort/ a /prepalatal Cambio de /prepalatal africado
sordo/ a /prepalatal fricativo
fricatiu sort/. sordo/.

Les persones que ignoren els mecanis- Las personas que ig-
noran los mecanismos lingüís-
mes llingüistics i les relacions entre els ticos y las relaciones entre los
fonemes i les lletres representatives poden fonemas y las letras represen-
tativas pueden creer que esos
creure que eixos canvis ortografics son cambios ortográficos son pro-
producte d’una elaboracio «cientifica», com ducto de una elaboración «cien-
tífica», como dicen los intere-
diuen els interessats en difondre la falsetat sados en difundir la falsedad
baix el nom de la ciencia. Els valencians no bajo el nombre de la ciencia.
Los valencianos no prevenidos
prevenguts poden caure en la confusio pueden caer en la confusión de
d’acceptar una forma arcaica o exotica que aceptar una forma arcaica o
exótica que le presentan bajo
li presenten baix una aureola «cientifica», una aureola «científica», sin
sense saber explicar per qué. saber explicar por qué.
La realidad es que no
La realitat es que no es cientific; que es científico; que están pro-
puestos y exigidos el cambio y
estan proposts i exigits, el canvi i l’adopcio la adopción de las normas del
de les normes de l’Institut d’Estudis Cata- Instituto de Estudios Catalanes
para quitarle a la lengua valen-
lans, per a llevar-li a la llengua valenciana ciana su individualidad.
la seua individualitat.
La Ortografía de la
lengua valenciana no puede ha-
L’Ortografia de la llengua valenciana cerse adoptando la catalana.
no pot fer-se adoptant la catalana. Son Son diferentes.
diferents.

69
D.- Subsistema mor- D.- Subsistema morfosintactic.
fosintáctico.

Las diferencias mor- Les diferencies morfosintactiques son


fosintácticas son las que hoy,
en sentido estricto, constituyen les que hui, en sentit estricte, constituixen
las diferencias «gramaticales». les diferencies «gramaticals». Aplicant
Aplicando criterios de lingüís-
tica sincrónica, los rasgos per- criteris de llingüistica sincronica, els traços
tinentes de diferenciación son pertinents de diferenciacio son notables i
notables y evidentes, de modo
que no puede decirse sin enga- evidents, de modo que no pot dir-se sense
ñar que valenciano y catalán enganyar que valencià i catala tenen la
tienen la misma gramática.
mateixa gramatica.
Remitimos a la bi- Remetem a la bibliografia, perque son
bliografía, porque son muchas
las diferencias morfosintácti- moltes les diferencies morfosintactiques.
cas. Pondremos tan solo unos Posarém tan sols uns quants eixemples.
cuantos ejemplos.

En la En la flexio verbal.
flexión verbal.

Son formidables ras- Son formidables traços pertinents les


gos pertinentes las formas res-
pectivas de la flexión verbal, en formes respectives de la flexio verbal, en la
su morfología y en la sintaxis. seua morfologia i en la sintaxis.
En catalán hay un cru- En catala hi ha un entrecreuament en-
ce entre los verbos «ser» y «es-
tar» que no existe en valencia- tre els verps «ser» i «estar» que no existix en
no : valencià :
Los catalanes usan
«ser» para expresar ubica- Els catalans usen «ser» per a expre-
ción después de cambio: «ja
hi som aqui» (v. ya estem
ssar ubicacio despres de canvi: «ja hi som
aci) (cast. ya estamos aquí); aqui» (v. ya estem aci); i «estar» per a una
y «estar» para una acción
pasiva: «ha estat una re-
accio passiva: «ha estat una relliscada» (v.
lliscada» (v. ha segut un ha segut un esvaro).
esvaro) (cast. ha sido un res-
balón).

70
Otro cruce entre los
Un atre creuament entre els verps verbos «ser» y «haver» que
«ser» i «haver» que tampoc es valencià: tampoco es valenciano: Cata-
lán «no hi és» (v. no hi ha) (cast.
Catala «no hi és» (v. no hi ha). no hay).
Valencià: verp + a + complement Valenciano: verbo + a
+ complemento directo (v. he
directe (v. he vist a mon pare), no aixina en vist a mon pare), no así en ca-
catala: «he vist mon pare». talán: «he vist mon pare».
Valenciano: verbos
Valencià: verps que indiquen com- que indican compañía, relación
panyia, relacio d’instrument o mig del qual de instrumento o medio del
cual se vale uno, llevan la pre-
u se val, duen la preposicio «en» (o «ab» posición «en (o «ab» arcaica),
arcaica), mentres el catala porta «amb». mientras el catalán lleva
«amb».
Catala: verps + de (decidir de, desijar Catalán: verbos + de
de, oferir de, pregar de...) com «m’agradaria (decidir de, desijar de, oferir de,
pregar de...) como «m’agra-
de veure el fill», no aixina en valencià (v. daria de veure el fill», no así
m’agradaria vore al fill). en valenciano (v. m’agradaria
vore al fill).
Catala: reflexiu «hom», introduint una Catalán: reflexivo
oracio impersonal, no existix en valencià: «hom» introduciendo una ora-
ción impersonal no existe en
«hom ha de fer-se correr la veu» (v. s’ha de valenciano: «hom ha de fer-se
fer correr la veu). correr la veu» (v. s’ha de fer co-
rrer la veu).
Catala: Tot i + participi de present o Catalán: Tot i + parti-
gerundi, no existix en valencià: «Tot content» cipio de presente o gerundio, no
existe en valenciano: «Tot
(v. content). content» (v. content).

Conjugacio verbal. Conjugación verbal.


Es tan diferente la
conjugación valenciana de la
Es tan diferent la conjugacio valencia- catalana que habríamos de re-
na de la catalana que hauriem de recorrer correr las conjugaciones regu-
lares e irregulares desde el prin-
les conjugacions regulars i irregulars des del cipio al fin, y sería intermina-
principi a la fi, i sería inacabable. Vejam ble. Veamos algunos ejemplos,
sin explicación:
alguns eixemples, sense explicacio:

c. tenir, venir, veure v. tindre, vindre, vore


c. prengui, prenguem v. prenga, prengam
c. donés, sofris v. donara, sofrira

71
c. neixer, treure v. naixer, traure
c. seure, ensopegar v. assentarse,entropeçar
c. temo, perdo(1ªpers.) v. tem, perc
c. visc, cresc v. vixc, creixc
c. creiem, caieu v. creem, caeu
c. perdi, creixis v. perga, creixques
c. veuré, veuries v. voré, vories
c. plangui, planguí v. planyga, planyguí
c. vinguem, vingueu v. vingam, vingau
c. serveix, converteix v. servix, convertix
c. obre, omple v. obri, ompli
c. sofert, omplert v. sofrit, omplit
c. amansir, espessir v. amansar, espesar
c. sapiga, sapigues v. sapia, sapies
c. culli, cullis v. cullga, cullgues
c. tusso, tussi v. tusc, tusca
c. cuso, cusi, cusis v. cusc, cusca, cusques

Preposiciones. Preposicions.

El catalán usa prepo- El catala usa preposicions pospostes


siciones pospuestas en una
construcción que no tenemos
en una construccio que no tenim en valencià
en valenciano ni en ningún otro ni en cap atre idioma: «arròs cunill sense»
idioma: «arròs cunill sense» (v.
arros sense conill). Unos cuan-
(v. arros sense conill). Uns quants eixemples,
tos ejemploes, sin explicación, sense explicacio, donaran idea de la dife-
darán idea de la diferenciación:
renciacio:

c. s’entesta que li donen... v.s’encabotaENque...


c. es queixaven que... v. es queixaveDE que...
c. anarem EN aquell lloc v. anarem A aquell lloc
c. estic A Valencia v. estic EN Valencia
c. prometre DE veure.. . v. prometre vore...
c. Jaume veu Pere v. Jaume veu A Pere
c. pensar A dir-ho v. pensar EN dir-ho
c. no m’era permés D’anar v. no m’estava permes
c. pis PER llogar (causal) v. pis PER llogar

72
c. pis PER llogar (final) v. pis PER A llogar
c. A la tarda v. PER la vesprada
c. AL dessota de v. baix de
c. AL davant de v. davant de
c. Al defora de v. fora de
c. malgrat v. a pesar de
Substantivos.
Substantius.
Diferencias en géne-
Diferencies en genero, encara que en ro, aunque en todas las lenguas
totes les llengües romaniques es conserva el románicas se conserva el que te-
nían en latín, como muchos de
que tenien en llati, com molts dels abstractes los abstractos que acaban en -
que acaben en -OR, i uns atres: OR, y otros:

c. (el) fel v. (la) fel


c. (el) aventatge v. (la) ventaja
c. (el) escafandre v. (la) escafandra
c. (la) aladre v. (el) aladre

Tambe diferencies en el mateix ge- También diferencias


nero en el mismo género:

c. jueva v. jueua
c. princessa v. princesa
c. alcaldessa v. alcaldesa
c. comtessa v. comtesa
c. el periodista (masc.) v. el periodiste (masc.)
c. el maquinista (masc.) v. el maquiniste (masc.)

Diferencies en numero, els que pa- Diferencias en núme-


ro, los que pasan al plural de
ssen al plural de diferent forma en catala i diferente forma en catalán y en
en valencià: valenciano:

c. [papés] v. papers
c. [carrés] v. carrers
c. homes v. homens
c. joves v. jovens

73
c. pressupostos v. presuposts
c. boscos v. boscs
c. generes v. generos
c. quadres v. quadros
c. litres v. litros
c. goigs v. gojos/goigs
c. desigs v. desijos/desigs
c. assumpte v. assunt
c. culte v. cult

Adjectius.
Adjectivos.
En quant al plural, lo mateix que els
En cuanto al plural, lo substantius.
mismo que los substantivos.

Possessius (adjectius i pronoms) :


Posesivos (adjectivos

c. meva v. meua
c. teva v. teua
c. el meu (neutre) v. lo meu (neutre)
c. el nostre (neutre) v. lo nostre (neutre)
mes, tes, ses

Demostrativos: Demostratius:

c. aquest v. est/este
c. aqueix v. eix/eixe

Numerales cardinales: Numerals cardinals:

c. vuit v. huit
c. dinou v. deneu
c. seixanta v. xixanta

74
c. dues-centes v. doscentes
c. milio v. millo

Numerales ordinales: Numerals ordinals:

c. cinqué v. quint
c. sisé v. sext
c. vinté v. vigesim

Partitivos y colectivos:
Partitius i colectius:
c. meitat v. mitat
c. miler v. miler/miller/millar(Fullana)

Quantitatius: Cuantitativos:

c. força v. molt
c. quant pa v. quant de pa
c. fa molt fret v. fa molt de fret
c. quanta de neu v. quanta neu

Indefinidos:
Indefinits:

c. altre v. atre
c. abdues v. les dos
c. nombrós v. numerós

75
Artículo definido
Articul definit
En catalán está pros-
crito el artículo masculino en En catala està proscrit l’articul masculi
las formas LO y LOS, que el en les formes LO i LOS, que el valencià
valenciano mantiene vivas al
lado de EL y ELS: «lo bo del manté vives al costat de EL i ELS: lo bo del
cas; lo meu; lo pronte que has cas; lo meu; lo pronte que has vingut; va fer
vingut; va fer lo que li van ma-
nar». lo que li van manar.
En valenciano suele En valencià sol ser incorrecte posar
ser incorrecto poner el artículo
delante de nombres propios: No l’articul davant de noms propis: No direm
diremos «la Maria o el Jordi», «la Maria o el Jordi», com en catala.
como en catalán.

Pronombre personal. Pronom personal.


En valenciano el pro-
nombre reflexivo HOM y la se- En valencià el pronom reflexiu HOM
gunda persona del plural US no i la segona persona del plural US no
existen, así como JO en lugar
de YO, usándose muy poco el existixen, aixina com JO en lloc de YO,
pronombre adverbial HI: usant-se molt poc el pronom adverbial HI:

c. hom diu per tot arreu v. se diu per onsevol


c. jo us mane v. yo vos mane
c. Que no hi es? v. ¿qué no està?

En valenciano se pue-
de decir A ELL o AD ELL, i En valencià es pot dir A ELL o AD
D’ELL, refiriéndose a personas
o cosas; en catalán se ha de dar
ELL, i D’ELL, referint-se a persones o co-
un rodeo cuando se refiere a co- ses; en catala s’ha de fer un rodeig quan es
sas:
referix a coses:

c. en turnem a parlar v. tornem a parlar d’ell

Frases y tratamientos: Frases i tractaments:

c. davant meu v. davant de mi


c. darrere teu v. darre de tu
c. aquest és pintat meu v. este està pintat per mi
c. vos v. voste

76
Adverbis Adverbios.
Hay un puñado de ad-
Hi ha un grapat d’adverbis de lloc, de verbios de lugar, de tiempo, de
modo, de afirmación, negación
temps, de modo, d’afirmacio, negacio i y duda. Unos ejemplos significa-
dubte. Uns eixemples significatius: tivos.

c. lluny v.. llunt


c.sota, dessota v. baix, baix de
c. endavant v. davant, cap avant
c. al damunt v. damunt
c. aleshores v. llavors
c. avui v. hui
c. aviat v. pronte
c. a entrada de fosc v. a boqueta nit
c. demà passat v. despusdema
c. abans d’ahir v. despusahir
c. dos quarts de nou v. les huit i mija
c. de cop sopte v. de repent
c. d’un plegat v. d’una volta
c. no facis pas el meu v. no faces lo meu
c. mai no vindras v. no vindras mai

1.3.2.4. Important tradicio lliteraria 1.3.2.4. Importante


tradición literaria

El ritme excepcionalment rapit d’e- El ritmo excepcional-


mente rápido de eclosión del Si-
closio del Sigle d’Or valencià, fenomen unic glo de Oro valenciano, fenóme-
en l’historia de totes les Lliteratures, es no único en la historia de todas
las Literaturas, se fundamenta
fonamenta en el caracter de la societat va- en el carácter de la sociedad va-
lenciana de son temps, i en el que es nota- lenciana de su tiempo, y en el
que es notable la constancia por
ble la constancia per part dels escritors parte de los escritores clásicos
classics de la denominacio invariable des del de la denominación invariable
desde el principio de «lengua
principi de «llengua valenciana». valenciana».

77
Esa denominación ha Eixa denominacio ha segut constant en
sido constante en todos los es-
critores valencianos en la im- tots els escritors valencians en l’important
portante tradición literaria de tradicio lliteraria de tots els sigles abans de
todos los siglos antes de la in-
vasión catalanizadora de nues- l’invasio catalanisadora dels nostres dies.
tros días.

1.3.2.5. Frontera lin- 1.3.2.5. Frontera llingüistica en


güística en el Baix Maestrat.
el Baix Maestrat.
La existencia de L’existencia de «frontera llingüistica»
«frontera lingüística» y de
«isoglosas diferenciadas» en-
i de «issogloses diferenciades» entre dos
tre dos territorios implica el territoris implica el contacte entre «dos
contacto entre «dos lenguas»
de semejante potencia expan-
llengües» de semblant potencia expansiva,
siva, nunca entre una lengua y mai entre una llengua i els seus dialectes.
sus dialectos.

Malmberg expone la
Malmberg expon la vella llei de
vieja ley de la irradiación, se- l’irradiacio, segons la qual la renovacio
gún la cual la renovación lin-
güística de un idioma se gene-
llingüistica d’un idioma es genera en son
ra en su centro cultural y se centre cultural i s’esgola cap a la periferia,
desliza hacia la periferia, de
modo que las olas del cambio
de modo que les ones del canvi llingüistic
lingüístico se transmiten flui- es transmeten fluidament sobre el territori
damente sobre el territorio pro-
pio de una lengua.
propi d’una llengua.
Los dialectos no le Els dialectes no li oponen resisten-
oponen resitencia. Pero
cuando las olas alcanzan los
cia. Pero quan les ones alcancen els llimits
límites de otra lengua, el d’una atra llengua, el contacte es conflictiu i
contacto es conflictivo y se
produce el fenómeno de la
es produix el fenomen de la «Frontera
«Frontera lingüística», deno- llingüistica», denominat per algun tractadiste
minado por algún tratadista
de «turbulencia».
de «turbulencia».
Las líneas represen- Les linees representatives dels traços
tativas de los rasgos lingüís- llingüistics o isoglosses s’entravessen i el par-
ticos o isoglosas se entre-
cruzan y el habla de estas lar d’estes zones es un hibrit d’origens distints
zonas es un híbrido de orí- i contradictoris i de formes noves propies de
genes distintos y contradic-
torios y de formas nuevas l’inestabilitat fronterera. Les parles de
propias de la inestabilidad Tortosa i Vinaros son tipiques d’este
fronteriza. Las hablas de
Tortosa y Vinaroz son típicas fenomen.
de este fenómeno.

78
El mapa llingüistic valencià, ben fet, El mapa lingüístico
valenciano, bien hecho, de-
demostra que l’irradiacio en les comarques muestra que la irradiación en
valencianes es produix des de la seua capi- las comarcas valencianas se
produce desde su capital, Va-
tal, Valencia, i no des de la lluntana Barce- lencia, y no desde la lejana
lona. Ben entes que es tracta de l’irradiacio, Barcelona. Bien entendido que
se trata de la irradiación, del
del fluir multisecular anterior a l’actual fluir multisecular anterior al ac-
proces d’immersio llingüistica catalana que tual proceso de inmersión lin-
güística catalana que padece el
patix el poble valencià. pueblo valenciano.
Sent aixina, les ones de canvi llingüis- Siendo así, las olas
tic procedents de Valencia i de Barcelona del cambio lingüístico proce-
dentes de Valencia y de Barce-
produixen la frontera o turbulencia, demos- lona producen la frontera o tur-
trativa de que hi ha dos llengües en conflicte. bulencia, demostrativa de que
hay dos lenguas en conflicto.

1.3.2.6. Llengua, no dialecte. 1.3.2.6. Lengua, no dialecto.

«El va-
«El valencià reunix les tres condicions lenciano reúne las tres condi-
ciones definidoras de la lengua,
definidores de la llengua, en oposicio al en oposición al dialecto. Nada
dialecte. No es justifica, en termens llin- justifica, en términos lingüís-
ticos, la consideración del va-
güistics, la consideracio del valencià com a lenciano como dialecto de nin-
dialecte de cap atre idioma. Es un concepte gún otro idioma. Es un concep-
to falaz, que sólo se sostiene
falaç que nomes es soste per inercia, pero por inercia, pero que no resiste
que no resistix l’analisis. Es sustenta en el el análisis. Se sustenta en el cri-
terio de autoridad, no en el de
criteri d’autoritat, no en el de rao, o metodo. la razón, o método. No es cien-
No es cientific, es dogmatic» (J. Angeles tífico, es dogmático» (J. Ange-
les Castello).
Castello).

79
80
1.4. Diccionario de la
Academia Española.
1.4. Diccionari de l’Academia Espa-
nyola.
1.4.1. «Boletín de la Real
Academia Española».

1.4.1. «Boletín de la Real Academia Espa-


ñola». 1.4.1.1. Delibera-
ción académica en 1959.

1.4.1.1. Deliberacio academica en


1959. En el «BOLETÍN DE
LA REALACADEMIA ESPA-
ÑOLA, TOMO XXXIX.-
En el «BOLETÍN DE LA REAL ACA- CUADERNO CLVIII.- SEP-
DEMIA ESPAÑOLA, TOMO XXXIX.- TIEMBRE-DICIEMBRE DE
1959, pag. 494», el Secreta-
CUADERNO CLVIII.- SEPTIEMBRE-DI- rio de la Academia, D. Julio
CIEMBRE DE 1959, pag. 494», el Secretari Casares, comunica a los Srs.
Académicos y a todos los lec-
de l’Academia, D. Julio Casares, comunica tores del boletín unas delibe-
als Srs. Academics i a tots els lectors del raciones de la Academia que
podrán leer íntegras en la Ter-
bolleti unes deliberacions de l’Academia que cera Parte, DOCUMENTS, y
podran llegir integres en la Tercera Part, que obran en nuestro poder,
en el enviado por la editorial
DOCUMENTS, i que obren en el nostre po- Gredos, que es ahora la que
der, en l’enviat per l’editorial Gredos, que es tiene el fondo documental im-
preso de la Academia:
ara la que te el fondo documental impres de
l’Academia:
«También ha estado en cierto modo presente la política
en las recientes DELIBERACIONES de la Academia.
Se ha dado el visto bueno a totalitarismo (...). Y no está
exenta de alcance político la rectificación que se ha he-
cho en las definiciones del CATALÁN, VALENCIA-
NO, MALLORQUÍN y BALEAR con el fin de ajustar-
las a las exigencias de la lingüística moderna, dando de
paso espontánea satisfacción a los naturales de las res-
pectivas regiones. Del VALENCIANO, por ejemplo, se
decía «dialecto de los valencianos». Ahora se le recono-
ce la categoría de lengua y se añade que es la hablada

81
«en la mayor parte del antiguo Reino de Valencia»; y
la nueva definición del CATALÁN pondrá término a
las consultas que recibo un día sí y otro no para que
diga si es lengua o dialecto...»

1.4.1.2. Se publica en
1.4.1.2. Es publíca en Diccionaris actuali-
Diccionaros actualizados. sats.

Esta definición de
«valenciano» se recoge en dic- Esta definicio del «valenciano» es
cionarios y enciclopedias pu- recull en dicionaris i enciclopedies publicats
blicados posteriormente a esta
«deliberación de la Acade- posteriorment a esta «deliberacio de l’Aca-
mia», como por ejemplo la EN- demia», com per eixemple la ENCICLOPE-
CICLOPEDIA UNIVERSAL
SOPENA (Editorial Ramón DIA UNIVERSAL SOPENA (Editorial Ra-
Sopena, Barcelona, 1972) en la món Sopena, Barcelona, 1972) en la que en
que la voz «Valenciano» di-
ce:»Lengua hablada en la ma- la veu «valenciano» diu: «Lengua hablada
yor parte del reino de Valen- en la mayor parte del reino de Valencia. Aca-
cia. Academia».
demia».

1.4.1.3. El de la
1.4.1.3. El de la R.A.E. falseja la
R.A.E. falsea la deliberación.
deliberacio.
Pero en la nueva edi-
ción del Diccionario de la Pero en la nova edicio del Diccionari
R.A.E., sin ningún acuerdo ni
deliberación en contrario de la de la R.A.E., sense cap d’acort ni deliberacio
Academia, no se recoge tal en contrari de l’Academia, no s’arreplega tal
«deliberación», sino que se es-
cribe todo lo contrario: «varie- «deliberacio», sino que s’escriu tot lo
dad de la lengua catalana». contrari: «variedad de la lengua catalana».
El «DICCIONARIO El «DICCIONARIO ESPAÑOL DE
ESPAÑOL DE LA REAL A-
CADEMIA ESPAÑOLA» fal- LA REAL ACADEMIA ESPAÑOLA»
sea la deliberación de los Aca- falseja la deliberacio dels Academics.
démicos.
Y se constituye en un Y es constituix en un argument
argumento esgrimido también esgrimit tambe pels pancatalanistes, apro-
por los pancatalanistas, aprove-
chando el sentimiento de con- fitant el sentiment de confiança i reverencia
fianza y reverencia que mucha que molta gent te de l’Academia Espanyola.
gente tiene de la Academia Es-
pañola.

82
1.4.2. Pensar actual dels Academics con- 1.4.2. Pensar actual de los
Académicos consultados.
sultats.
1.4.2.1. Alusión del
1.4.2.1. Alusio del «Boletín» en el «Boletín» en el cuestionario.
qüestionari.
En las preguntas del
En les preguntes del Colectiu Valldaura Colectiu Valldaura a los Acadé-
micos pidiendo documentación,
als Academics demanant documentacio, es se cita el Boletín anteriormente
cita el Bolleti anteriorment resenyat com a reseñado como hito a partir del
cual podrían encontrarse otros:
fita a partir del qual podrien trobar-se’n uns
atres:

«¿podría indicarnos quién dictaminó tal acuerdo y cuán-


do se tomó? Nos referimos, claro está, a cualquier do-
cumento posterior al que reproducimos parcialmente,
publicado en el Boletín de la Real Academia Española,
Septiembre-Diciembre de 1959, en la página 494».

1.4.2.2. Els Academics en la qüestio 1.4.2.2. Los académi-


Diccionari. cos en la cuestión Diccionario.

En l’investigacio feta inicialment so- En la investigación


hecha inicialmente sobre el do-
bre el document «LA LENGUA DE LOS cumento «LA LENGUA DE
VALENCIANOS» interferix est atre assunt, LOS VALENCIANOS» inter-
fiere este otro asunto, no menos
no menys important. Alguns Academics no importante. Algunos Académi-
entren en el tema del Bolleti i del Diccionari. cos no entran en el tema del Bo-
letín y del Diccionario. Pero en
Pero en el proces s’afigen comunicacions i el proceso se añaden comunica-
descobriments d’uns atres Academics, que ciones y descubrimientos de otros
Académicos que dan interés y luz
donen interes i llum al tema com vorem de al tema, como veremos en segui-
seguida. da.

83
A.- D. Alonso Zamo- A.- D. Alonso Zamora nega la «delibe-
ra niega la «deliberación» racio»
Lo más significativo Lo mes significatiu de la resposta del
de la respuesta del Sr. Zamora Sr. Zamora Vicente, de 13 de març de 1991,
Vicente, de 13 de marzo de
1991, que no dijo ni una pala- que no va dir ni una paraula de lo que se li
bra de lo que se le preguntaba, preguntava, radica en la seua insistencia en
radica en su insistencia en afir-
mar que: afirmar que:

«Lo que sí he dicho muchísimas veces ya, es que las


palabras de Julio Casares responden a un artículo de
divulgación periodística, publicado primero en ABC i
recogido luego en un tomito que editó privadamente:
NO se trata de un acuerdo académico».

Esto está en abierta Aço està en oberta contradiccio de la


contradicción con la realidad
que tenemos en las manos, un realitat que tenim en les mans, un Bolleti
Boletín editado por la R.A.E., editat per la R.A.E., no un llibret editat
no un librito editado privada-
mente por D. Julio Casares. privadament per D. Julio Casares.

B.- Pregunta directa B.- Pregunta directa a la Real Acade-


a la R.A.E.
mia Espanyola.
Ante la afirmación del
Sr. Zamora, no tuvimos más re- Front a l’afirmacio del Sr. Zamora, no
medio que dirigirnos a la Aca-
demia Española preguntándole tinguerem mes remei que dirigir-nos a
al Secretario Accidental (el ver- l’Academia Espanyola preguntant-li al
dadero es el propio Alonso
Zamora Vicente) si era o no cier- Secretari Accidental (el verdader es el propi
to que en la página 494 del men- Alonso Zamora Vicente) si era o no cert que
cionado Boletín figuraban esas
palabras del Sr. Casares: en la pagina n. 494 del mentat Bolleti
figuraven eixes paraules del Sr. Casares:

«Recabamos de su amabilidad verifique y en su caso


compulse la fotocopia adjunta relativa al Boletín de esa
prestigiosa institución correspondiente a Septiembre-
Diciembre de 1959, así como la veracidad de la trans-

84
cripción del final de la página 494 del mismo Boletín»

C.- D. Rafael Lapesa utilisa al C.- D. Ra-


Secretari. fael Lapesa utiliza al Secre-
tario.
D. Rafael Lapesa no s’havia dignat con-
D. Rafael Lapesa no
testar-nos, com hem dit. se había dignado contestarnos,
como hemos dicho.
El Secretari Accidental de la R.A.E. El Secretario Acci-
dental de la R.A.E. aprovecha
aprofita la carta de contestacio per a justifi- la carta de contestación para
car indirectament, contestant per ell, la ne- justificar indirectamente, con-
testando por él, la negativa a
gativa a respondre de D. Rafael Lapesa que, responder de D. Rafael Lapesa
per cert, ha naixcut en la regio valenciana. El que, por cierto, ha nacido en la
región valenciana. El Sr.
Sr. Lapesa resulta ser un Academic més que, Lapesa resulta ser un Académi-
front al qüestionari del Colectiu Valldaura, es co más que, ante el cuestiona-
rio del Colectiu Valldaura, se
llava les mans, igual que se les llavaren els lava las manos, igual que se las
atres. Ni u tan sols tingue el valor d’afrontar- lavaron otros. Ni uno tan sólo
tuvo el valor de afrontarlo.
lo.

«Se ha recibido en esta Real Academia Española una


carta de ese Colectivo del cual es Vd. Secretario, más
otra, dirigida a Don Rafael Lapesa, ambas en relación
con las definiciones de «valenciano» y «catalán»...»

Incomprensiblemen-
Incomprensiblement, el Secretari Ac- te, el Secretario Accidental D.
Rafael Alvarado soslaya res-
cidental D. Rafael Alvarado soslaya respondre ponder a la pregunta que le ha-
a la pregunta que li feem ad ell sobre la cíamos a él sobre la verifica-
ción de la fotocopia del «Bo-
verificacio de la fotocopia del «Boletín de la letín de la R.A.E.» pág. 494.
R.A.E.» pag. 494. No fa alusio a tal cosa. Per No hace alusión a tal cosa. Por
tanto, podemos deducir, si no
tant, podem deduir, si no ho va desmentir, que lo desmintió, que era absolu-
era absolutament correcta i veridica. Que no tamente correcta y verídica.
Que no era una determinación
era una determinacio personal de D. Julio Ca- personal de D. Julio Casares
sares ni un articul de divulgacio periodistic, ni un artículo de divulgación
periodístico, ni un librito edi-
ni un llibret editat privadament. tado privadamente.

85
D.- Grandiosa nove- D.- Grandiosa novetat que descobrix.
dad que descubre.

La carta del Secretario La carta del Secretari Accidental Ra-


Accidental Rafael Alvarado,
para sorpresa nuestra, nos des-
fael Alvarado, per a sorpresa nostra, nos
cubría que la Academia Espa- descobria que l’Academia Espanyola havia
ñola había preparado una nue-
va definición de la voz «valen-
preparat una nova definicio de la veu «va-
ciano». lenciano».
Hemos comprobado Hem comprovat que esta definicio no
que esta definición no se ha
consensuado ni se ha comunica- s’ha consensuat ni s’ha comunicat a la Real
do a la Real Academia de Cul- Academia de Cultura Valenciana, desobedint
tura Valenciana, desobedecien-
do la normativa EL INSTITU- la normativa de EL INSTITUTO DE ESPA-
TO DE ESPAÑA, a la que las ÑA, a la que les dos pertanyen, de fer «con-
dos pertenecen, de hacer «con-
sultas previas» entre Academias sultes previes» entre Academies en materia
en materia propia de una de propia d’una d’elles.
ellas.
El INSTITUTO DE EL INSTITUTO DE ESPAÑA es l’Enti-
ESPAÑA es la Entidad oficial tat oficial que aprova l’existencia i coordi-
que aprueba la existencia y co-
ordina la actividad de las diver- na l’activitat de les diverses Academies i
sas Academias e Institutos. Instituts.
La novedad novedosa
consistía en que la Comisión La novetat novedosa consistia en que
Administrativa encargaba al Sr. la Comisión Administrativa encarregava al
Alvarado nos comunicara esa
nueva «entrada» de la voz «va- Sr.Alvarado nos comunicara eixa nova «en-
lenciano», seguramente conven- trada» de la veu «valenciano», segurament
cidos de que nos iban a dejar
más contentos que unas pas- convençuts de que nos anaven a deixar mes
cuas: contents que unes pasqües:

«Por encargo de la Comisión Administrativa le comu-


nico que fué aprobada en 16 de junio de 1988 la entra-
da de la voz «valenciano», que reza así: «Variedad del
catalán, hablada con evolución peculiar en la mayor
parte del antiguo reino de Valencia y sentida allí gene-
ralmente como lengua propia suya».

Ya hemos leído tal de- Ya hem llegit tal definicio. No cal dir
finición. No hace falta decir que
vamos de mal en peor. que anem de mal en pijor.

86
Ara resulta —al menys aixi ho varem Ahora resulta —al
menos así lo entendimos— que
entendre— que el valencià parlat aci es una el valenciano hablado aquí es
varietat del catala, i que els valencians «la una variedad del catalán, y que
los valencianos «la sentimos»
sentim» com a llengua propia. La «sentim», como lengua propia. La «senti-
no «es», segons ells. O be, «sentim com a mos», no «es», según ellos. O
bien, «sentimos como lengua
llengua propia» al «catala». propia» al «catalán».
Pero la novetat, la noticia extraordi- Pero la novedad, la
noticia extraordinaria, es que
naria, es que tal aprovacio es produi en 1988 tal aprobación se produjo en
i no s’ha comunicat a ningu dels interessats, 1988 y no se ha comunicado a
nadie de los interesados, Aca-
Academies, etc., en tot el temps que va de demias, etc,, en todo el tiempo
1988 a 1991, en que el Colectiu Valldaura que va de 1988 a 1991, en que
el Colectiu Valldaura ha tenido
ha tingut «la primicia» de tal definicio, ten- «la primicia» de tal definición,
denciosa i ambigua. tendenciosa y ambigua.
Y eso que, dice D. Ra-
I aixo que, diu D. Rafael Alvarado: fael Alvarado:

«Que han sido objeto de un estudio minucioso que fué


adoptado en una sesión pasada, de hace unos pocos
días, por la Comisión Administrativa de esta Real Aca-
demia Española».

No es comprén que l’estudi minucios No se comprende que


el estudio minucioso se adopta-
s’adoptara en sessio de fea pocs dies (abril ra en sesión de hacía pocos días
de 1991) al temps que fon aprovada la (abril de 1991) al tiempo que
fue aprobada la definición años
definicio anys abans (juny de 1988). antes (junio de 1988).
Tampoco es muy com-
Tampoc es molt comprensible que NO prensible que NO nos den tal
«estudio minucioso», cuando
nos donen tal «estudio minucioso», quan era era eso lo que queríamos y pe-
aixo lo que voliem i demanavem. En canvi díamos. En cambio nos añade:

nos afig :
«Solicita ese Colectivo una declaración sobre los lími-
tes de las áreas idiomáticas y culturales del «catalán»
en contraposición al «valenciano», aduciendo unos do-
cumentos que es difícil resumir en una «definición» (por
consiguiente de un modo escueto y al tiempo compren-
sible). Dichas cuestiones además de su aspecto cien-
tífico, (filológico, dialectológico) presentan, como es

87
evidente, aristas cortantes, ya para unos, ya para otros».

Destacamos las «aris- Destaquem les «aristas cortantes» que


tas cortantes» que la Comisión la Comissio Administrativa veu en el tema.
Administrativa ve en el tema. I
decide, por tanto, que corten a I decidix, per tant, que tallen als valencians,
los valencianos, nunca a los ca- no mai als catalans.
talanes.

E.- Se piden explica-


E.- Es demanen explicacions al
ciones al Sr. Alvarado. Sr. Alvarado.
A esta carta del 8 de
abril, y ante esa definición que Ad esta carta del 8 d’abril, i front ad
consideramos un ultraje a la eixa definicio que considerém un atre ultrage
esencia de la lengua valencia-
na, y al día siguiente de recibir- a l’essencia de la llengua valenciana, i al dia
la, volvimos a escribir al Secre- següent de rebre-la, tornarem a escriure al
tario Accidental de la R.A.E., Sr.
Alvarado, recabando una acla- Secretari Accidental de la R.A.E., Sr.
ración a la nueva definición, de Alvarado, recabant un aclariment a la nova
la que destacamos:
definicio, de la qual destaquem:

«Respecto a esta novedad en la nueva definición, o


sea: «variedad del catalán hablada con evolución pe-
culiar en la mayor parte del antiguo reino de Valencia
y sentida allí generalmente como lengua propia suya»,
hacemos de ella una interpretación que bien merecería
esclarecerse, pues a primera lectura parece referirse a
que en nuestra Comunidad sentimos como lengua pro-
pia nuestra al catalán, del que el valenciano es «varie-
dad». - ¿Es ésta la interpretación que ha querido darle
la Comisión Administrativa?»

Y, de paso, volvemos I, de pas, tornem a dir-li que nos con-


a decirle que nos conteste a la
cuestión del Boletín, que había
teste a la qüestio del Bolleti, que havia
silenciado: silenciat:

88
«Agradeceremos también nos confirme la autenticidad
de la deliberación de esa Real Academia, publicada en
el Boletín de la misma, de Septiembre-Diciembre de
1959, tomo XXXIX, cuaderno CLVIII, objeto de nues-
tra anterior carta».

F.- Alvarado reconeix i


F.- Alvarado recono-
desmentix a l'hora. ce y desmiente al tiempo.

El dia 9 de juny de 1991 arribava a les El día 9 de junio de


1991 llegaba a nuestras manos
nostres mans la resposta del Sr. Alvarado. la respuesta del Sr. Alvarado. Se
Se despren de l’escrit que al Sr. Alvarado, desprende del escrito que al Sr.
Alvarado, Secretario Acciden-
Secretari Accidental de la R.A.E., no li va tal de la R.A.E., no le hizo mu-
fer molta gracia la nostra insistencia. Ho cha gracia nuestra insistencia.
Lo decimos por el tono del es-
diem pel to de l’escrit. Pero lo que importa crito. Pero lo que importa es lo
es lo que diu. I diu una cosa importantissima, que dice. Y dice una cosa
importantísima, como veremos.
com vorem. Ante la respuesta de
Front a la resposta de Zamora Vicen- Zamora Vicente, que tira balo-
nes fuera respecto del asunto
te, que tira balons fora respecte al assunt Boletín-Diccionario, en el cual
Bolleti-Diccionari, en el qual D. Julio Casa- D. Julio Casares hacía pública
oficialmente en el Boletín de la
res fea publica oficialment en el Bolleti de R.A.E. la «deliberación» de
la R.A.E. la «deliberacio» de 1959 rectificant 1959 rectificando la definición
que había, para reconocerle la
la definicio que havia, per a reconeixer-li la categoría de lengua, podemos
categoria de llengua, podem dir que a la fi el decir que al fin el Sr. Alvarado
confirma tal veracidad, tan bre-
Sr. Alvarado confirma tal veracitat, tan vemente que parece que le due-
breument que pareix que li dolga, dient: la, diciendo:

«Por último, en efecto, el Boletín al que Vd. alude es


el tomo XXXIX, Cuaderno CLVIII, septiembre-di-
ciembre 1959, en su página 494».

89
Es incomprensible que, Es incomprensible que, reconeixent
reconociendo la autenticidad de
tal página del «Boletín», y lo que l’autenticitat de tal pagina del «Boletín», i
dice en ella D. Julio Casares, lo que diu en ella D. Julio Casares, torne a
vuelva a desmentir tal documen-
to oficial de su Academia afir- desmentir tal document oficial de la seua
mando sin pruebas y sin docu- Academia afirmant sense proves i sense
mentos que lo avalen que:
documents que ho avalen que:

"Debo manifestarles en primer lugar que el artículo


de don Julio Casares, al cual se refieren ustedes (1) no
tiene nada que ver con los acuerdos académicos y
procede de artículos que con todo derecho, don Julio
Casares publicaba con sus propios comentarios sobre
la lengua, pero, insisto, no son opinión de la Academia".

Suena a desvergüenza Sona a desvergonya vore al mateix


ver al mismo tiempo el Boletín temps el Bolleti de l’Academia que tenim
de la Academia que tenemos en
las manos y esta carta desmin- en les mans i esta carta desmentint lo
tiendo lo evidente. Es patético. evident. Es patetic.
Y, además, no dice ni
una palabra afirmando o desmin- I, ademes, no diu ni una paraula
tiendo el sentido que le hemos afirmant o desmentint el sentit que li hem
dado a la lectura de la «nueva»
definición. ¿Habremos dado en donat a la lectura de la «nova» definicio.
el clavo en la interpretación de ¿Haurem donat en el clau en l’interpretacio
su pensamiento, que han queri-
do camuflar en la ambigüedad de del seu pensament, que han volgut camu-
tal definición? flar en l’ambigüetat de tal definicio?

1
No nos referium a cap d'articul, sino a la relacio, en el Bolleti
Oficial de l'Academia, del seu Secretari en tal any.

1
No nos referimos a ningún artículo, sino a la relación, en el Boletín oficial de la Academia, de su
Secretario en tal año.

90
1.4.2.3. Competencia definitoria. 1.4.2.3. Competencia
definitoria.

A.- L’Academia Espanyola es A.- La Academia Es-


pañola se declara incompeten-
declara incompetent. te.

Pero esta carta de resposta del Sr. Pero esta carta de res-
puesta del Sr. Alvarado en
Alvarado en nom de l’Academia, plena nombre de la Academia, llena
d’incongruencies i de silencis, nos propor- de incongruencias y de silen-
cios, nos proporciona una de-
ciona una declaracio importantissima i claración importantísima y
transcendental, que conve destacar: trascendental, que conviene re-
saltar:

«No es competencia de esta Real Academia Española dictaminar


sobre cuestiones ajenas a la lengua española o castellana»

I del seu Diccionari diu que: Y de su Diccionario


dice que:

«... recoge lo que puede ser considerada opinión oficial


de la Academia y sus definiciones voces oficiales de la
Academia, mientras el Pleno Académico no modifique
una voz determinada»

Tan solo opiniones.


Tan sols opinions. Les modificacions Las modificaciones han de res-
han de respondre a deliberacions del Ple ponder a las deliberaciones del
Pleno Académico, no de una
Academic, no d’una Comissio Administra- Comisión Administrativa como
tiva com han fet ara, desvirtuant i falsejant han hecho ahora, desvirtuando
y falseando la que en 1959 hizo
la que en 1959 feu el Ple Academic. el Pleno Académico.

B.-Documento de fir-
mas y definición, invalidados.
B.- Document de firmes i
definicio, invalidats. Se hubieran soslayado
muchos problemas.
S’hagueren soslayat molts problemes.

91
Nadie hubiera gozado Ningu haguera gojat dient que la Doc-
diciendo que la Docta Casa con-
firmaba que el valenciano era ta Casa confirmava que el valencià era un
un dialecto del catalán. dialecte del catala.
La definición del dic-
cionario actual no tiene ningún
La definicio del diccionari actual no
valor «científico» en lo tocante te cap valor «cientific» en lo tocant a la
a la lengua valenciana:»No es
competencia de esta Real Aca-
llengua valenciana: «No es competencia de
demia...». No tiene competencia esta Real Academia...». No te competencia
sobre otras lenguas que la suya
propia, el español o castellano.
sobre atres llengües que la seua propia,
Lo que se vierte en el l’espanyol o castella.
Diccionario no tiene otro signi- Lo que es vertix en el Diccionari no
ficado que el puramente opina-
ble. te un atre significat que el purament opina-
Pero, lamentablemen- ble.
te, ha tenido un significado fal-
seador.
Pero, lamentablement, ha tingut un
significat falsejador.

C.- Compe- C.- Competencia sobre la llen-


tencia sobre la lengua valen- gua valenciana.
ciana.

Es cuestión indiscutible
e intransferible que el organismo Es qüestio indiscutible i intransferible
intelectual y científico que vela que l’organisme intelectual i cientific que
por el propio idioma valenciano
es la Real Academia de Cultura vela pel propi idioma valencià es la Real
Valenciana, miembro reconoci- Academia de Cultura Valenciana, membre
do del Instituto de España.
La institución en la que
reconegut de El Instituto de España.
han querido ampararse los cata- L’institucio en la que han volgut ampa-
lanizadores como excusa o escu-
do protector de una «ciencia» rar-se els catalanisadors com a excusa o escut
que nunca han demostrado, la protector d’una «ciencia» que mai han
Real Academia Española, en un
escrito al Colectiu Valldaura de demostrat, la Real Academia Espanyola, en
3 de junio de 1991, ha dejado las un escrit al Colectiu Valldaura de 3 de juny de
cosas como siempre habían de
haber estado. No es competente 1991, ha deixat les coses com sempre havien
sobre temas de lengua que no sea d’haver estat. No es competent sobre temes
la castellana.
Es extraño que tales
de llengua que no siga la castellana.
cosas no tengan difusión ni las Es estrany que tals coses no tinguen
exponga claramente la Acade-
mia, dejando que la falsedad se
difusio ni les exponga clarament l’Acade-
imponga entre los españoles y los mia, deixant que la falsetat s’imponga entre
valencianos.
els espanyols i els valencians.

92
1.4.3. Sintesis critica sobre la definicio de 1.4.3. Síntesis crítica sobre la
definición de la R.A.E.
la R.A.E.
1.4.3.1. Casares es-
1.4.3.1. Casares escriu com a Secreta- cribe como Secretario de la
ri de la R.A.E. R.A.E.

Es evidente, leyendo el
Es evident, llegint el «Boletín de la Boletín de la Real Academia
Española, que D. Julio Casares
Real Academia Española», que D. Julio Ca- escribe el artículo mencionado
sares escriu l’articul mentat actuant com a actuando como Secretario Per-
pétuo, reseñando las actuacio-
Secretario Perpetuo, resenyant les actua- nes corporativas de la Academia
cions corporatives de l’Academia Es- Española.
panyola.

1.4.3.2. La R.A.E. ha deliberat la 1.4.3.2. La R.A.E. ha


deliberado la rectificación.
rectificacio.
En él se comunica que
En ell es comunica que l’Academia ha la Academia ha «deliberado» la
«rectificación» de la definición
«deliberat» la «rectificacio» de la definicio de la voz valenciano.
de la veu «valenciano».

1.4.3.3. Zamora Vi-


1.4.3.3. Zamora Vicente nega esta evi- cente niega esta evidencia.
dencia.
Ahora, Zamora Vi-
cente niega esta evidencia, afir-
Ara, Zamora Vicente nega esta eviden- mando que fue una decisión per-
cia, afirmant que fon una decisio personal sonal de D. Julio Casares.
de D. Julio Casares. Podía probarlo adu-
ciendo el acta o las actas de las
Podria provar-ho aduint l’acta o les reuniones académicas, demos-
trando que el Secretario Perpe-
actes de les reunions academiques, demos- tuo era un mentiroso. Ni él ni el
trant que el Secretari Perpetuo era un Sr. Alvarado. Pero no lo hacen.
No pueden.
mentiros. Ni ell ni el Sr. Alvarado. Pero no
Es más fácil negar la
ho fan. No poden. evidencia.
Es mes facil negar l’evidencia.

93
1.4.3.4. Es fácil tapar 1.4.3.4. Es facil tapar la falsetat.
la falsedad.

También podrían pre- Tambe podrien presentar actes, poste-


sentar actas, posteriores a di-
ciembre de 1959 y anteriores a
riors a decembre de 1959 i anteriors a la
la publicación del Diccionario, publicacio del Diccionari, en que s’haguera
en que se hubiera variado tal
rectificación por acuerdo corpo-
variat tal rectificacio per acort corporatiu del
rativo del Pleno de la Academia. Ple de l’Academia. Pero no ho fan. No po-
Pero no lo hacen. No pueden.
den.
Es más fácil tapar la
falsedad en documento públi- Es mes facil tapar la falsetat en
co.
document public.

1.4.3.5. Alvarado des-


cubre la maniobra.
1.4.3.5. Alvarado descobrix la manio-
bra.
El Secretario Acci-
dental D. Rafael Alvarado, que
ha seguido a la letra la misma
El Secretari Accidental D. Rafael
pauta, creemos que ahora, por Alvarado, que ha seguit a la lletra la mateixa
descuido, inocentemente, sin
darse cuenta de la trascenden-
pauta, creem que ara, per descuit, ino-
cia de sus palabras, descubre la centment, sense donar-se conte de la tras-
maniobra que tenían a la som-
bra desde 1988, la maniobra
cendencia de les seues paraules, descobrix
que se está cociendo: LA NUE- la maniobra que tenien a l'ombra des de 1988,
VA DEFINICIÓN.
la maniobra que s’està coent: LA NOVA
DEFINICIO.

1.4.3.6. Definición ig-


1.4.3.6. Definicio ignominiosa.
nominiosa.

La Academia Españo-
la (tan sólo una Comisión Ad-
L’Academia Espanyola (tan sols
ministrativa y no el Pleno, una Comissio Administrativa i no el Ple, com
como se puede deducir) ha pre-
parado otra definición de la voz
es pot deduir) ha preparat una atra definicio
valenciano, a nuestro juicio ig- de la veu «valenciano», al nostre juï ignomi-
nominiosa, por las razones que
hemos dicho antes.
niosa, per les raons que hem dit abans.

94
1.4.3.7. No expliquen l’ambigüetat. 1.4.3.7. No explican
la ambigüedad.

El Colectiu Valldaura insistix en que El Colectiu Valldaura


expliquen el sentit que li donen els qui la insiste en que expliquen el sen-
tido que le dan los que la re-
redactaren. No contesten en absolut ad este dactaron. No contestan en ab-
preguntat. Queda per tant ambigua i es pot soluto a esta pregunta. Queda
por tanto ambigua y se puede in-
interpretar com a que els valencians reco- terpretar como que los valencia-
neixem com a llengua propia al catala, lo nos reconocen como lengua pro-
pia al catalán, lo cual es eviden-
qual es evidentment fals. temente falso.

1.4.3.8. Quieren sal-


1.4.3.8. Volen salvar la situacio. var la situación.

En lugar de contestar
En lloc de contestar i aclarir, el y aclarar, el Secretario Acciden-
Secretari Accidental vol salvar la situacio tal quiere salvar la situación sa-
liéndose por la tangente, confe-
eixint-se’n per la tangent, pero una tangent sando que la Academia Españo-
que li resulta perillosissima i fatal, confe- la no tiene nada que ver con las
otras lenguas que no sean el cas-
ssant que l’Academia Espanyola no te res tellano.
que vore en les atres llengües que no siguen
el castella.
1.4.3.9. Incongruen-
1.4.3.9. Incongruencia es poc. cia es poco.

Afirman no ser compe-


Afirmen no ser competents, no tindre tentes, no tener competencia, y,
competencia, i, a pesar d’aixo, li lleven al a pesar de eso, le quitan al va-
lenciano la categoría de lengua
valencià la categoria de llengua que l’Acade- que la Academia como tal habia
mia com a tal havia reconegut en anterior reconocido en anterior «delibe-
ración».
«deliberacio». Incongruencia es po-
Incongruencia es poc. co.

1.4.3.10. Connotacions politiques 1.4.3.10. Connotacio-


nes políticas

S’endevinen connotacions, mes politi- Se adivinan connota-


ciones, más políticas que lin-
ques que llingüistiques, dominant la voluntat güísticas, dominando la volun-
dels Academics que conformen la Comissio tad de los Académicos que con-
forman la Comisión Adminis-
Administrativa de la R.A.E. trativa de la R.A.E.

95
1.4.3.11. Además de 1.4.3.11. A mes d’ignominios, fals.
ignominioso, falso.

En la nueva definición,
además de poner al valenciano En la nova definicio, a mes de posar
como variedad del catalán, se
afirma que -siendo catalán- la al valencià com a varietat del catala, s’afirma
«sentimos» los valencianos como que -sent catala- la «sentim» els valencians
«lengua propia nuestra» (el ca-
talán). com a «llengua propia nostra» (el catala).
Además de ignominio-
so, falso.
A mes d’ignominios, fals.

1.4.3.12. ¿Aparece-
1.4.3.12. ¿Apareixerà...?
rá...?

Si abandonamos, si de- Si abandonem, si deixem les coses


jamos las cosas como están, apa-
recerá en la próxima edición del com estan, apareixera en la proxima edicio
Diccionari de la Real Academia del Diccionari de la Real Academia Es-
Española, para mayor escarnio
de los valencianos, de los que panyola, per a major escarni dels valencians,
muchos aún creen que esta ins- dels que molts encara creuen que esta
titución tiene alguna autoridad
fuera de la lengua castellana. institucio te alguna autoritat fora de la
llengua castellana.
Tal cambio a peor se lo
tenían bien callado.
Ahora que, por inad- Tal canvi a pijor se’l tenien ben callat.
vertencia del Sr. Alvarado, se Ara que, per inadvertencia del Sr.
han descubierto las intenciones
de tal Comisión, emplazamos a Alvarado, s’han descobert les intencions de
los valencianos a no permitir tal tal Comissio, emplacem als valencians a no
ignominia.
permetre tal ignominia.

1.4.3.13. Ha apareci- 1.4.3.13. Ha aparegut


do
El Colectiu Valldaura
alertó al pueblo valenciano, en- El Colectiu Valldaura va alertar al
tregando el borrador de esta in- poble valencià, entregant el borrador d’esta
vestigación a medios de comu-
nicación y políticos, antes de po- investigacio a mijos de comunicacio i
der realizar su edición. politics, abans de poder dur a terme la seua
El escarnio de los va-
lencianos se ha consumado en la edicio.
Real Academia Española, en el L’escarni dels valencians s’ha consu-
nuevo Diccionario de 1992.
mat en la Real Academia Espanyola, en el
nou Diccionari de 1992.

96
1.5. Incidencia d’esta investigacio. 1.5. Incidencia de esta in-
vestigación.

1.5.1. Se publica un extracto


1.5.1. Es publíca un extracte d’este treball. de este trabajo.

1.5.1.1. Publicación
de un avance en «Las Provin-
1.5.1.1. Publicacio d’un avanç en «Las Pro- cias».
vincias»

Hay creencias que los


Hi ha creencies que els fets i el temps, hechos y el tiempo, inexorable,
inexorable, devaluen. Una d’estes creencies devalúan. Una de estas creen-
cias -¿o consignas?-, segura-
-¿o consignes? -, segurament una de les mes mente una de las más estima-
estimables pels amics dels catalanisadors, era bles por los amigos de los
catalanizadores, era aquella a
aquella a la que s’aferraven com amarren els la que se aferraban como ama-
barcos al norai. Quan no sabien per a on eixir- rran los barcos al noray. Cuan-
do no sabían por dónde salir,
se’n, s’amparaven en el Diccionari de la se amparaban en el Dicciona-
R.A.E, que falsificà l’acort del Ple Academic rio de la R.A.E., que falsificó
el acuerdo del Pleno académi-
del que dona fe Casares, publicant que era co del que da fe Casares, pu-
«variedad de la lengua catalana que se habla blicando que era «variedad de
la lengua catalana que se habla
en la mayor parte del antiguo Reino de Va- en la mayor parte del antiguo
lencia». Reino de Valencia».

Des de que LAS PROVINCIAS, el dia Desde que LAS PRO-


VINCIAS, el día 16 de sep-
16 de setembre de 1991, publicà un avanç tiembre de 1991, publicó un
del treball que ara tenen vostes en les mans, avance del trabajo que ahora
tienen ustedes en las manos, se
s'han privat del gust de traure a colacio tal han privado del gusto de sacar
definicio i han recorregut molt poquet ad a colación tal definición y han
recurrido muy poco a ella.
ella.
La última referencia
L’ultima referencia la trobem el dia 2 la encontramos el dia 2 de fe-
de febrer de 1992, en una diputada d’Es- brero de 1992, en una diputa-
da de Esquerra Unida que,
querra Unida que, quan en el Ple de les Corts cuando en el Pleno de las Cor-
Valencianes s’acusà al Consell de permetre tes Valencianas se acusó al
Consell de permitir la enseñan-
l’ensenyança en texts catalans, vulnerant za con textos catalanes, vulne-
l’Estatut : rando el Estatuto :

97
Salió la señora di- Ixque la senyora dient que allo era
ciendo que aquello era «un jue-
go perverso» y que era «absur- «un juego perverso» i que era «absurdo y
do y demagógico» su plantea- demagógico» el seu plantejament, perque
miento, porque «en el país va-
lenciano se habla una variedad «en el país valenciano se habla una varie-
dialectal del catalán, como así dad dialectal del catalán, como así lo dice la
lo dice la Real Academia Espa-
ñola de la Lengua». Hay gente Real Academia Española de la Lengua». Hi
que no se entera: Esa ya no era, ha gent que no s’entera: Eixa ya no era, en
en aquellos días, la nueva defi-
nición sobre la «voz valencia- aquells dies, la nova definicio sobre la «voz
no» que la Academia había valenciano» que l’Academia havia donat.
dado.

1.5.1.2. La marimore- 1.5.1.2. El canyaret que armà la pri-


na que armó la primicia. micia.
Las investigaciones de
este Colectivo armaron la mari- Les investigacions d’este Colectiu
morena en la R.A.E. al enterar-
se de la publicación en LAS armaren un canyaret en la R.A.E. a l’enterar-
PROVINCIAS del extracto, lle- se de la publicacio en LAS PROVINCIAS
nando de nerviosismo a sus
componentes. La primicia de de l’extracte, omplint de nerviosisme als seus
aquella definición que como fa- components. La primicia d’aquella definicio
vor nos transmitía la Comisión
Administrativa de la R.A.E. que com a favor nos transmetia la Comissio
hizo que se removiera la gente Administrativa de la R.A.E. va fer reme-
de la docta casa, como
explicitaremos más adelante. nejar-se a la gent de la docta casa, com
Un detalle que lo indica es la de- explicitarém mes avant. Un detall que ho
claración de D. Gregorio Salva-
dor: «Lo positivo es que se pro- indica es la declaracio de D. Gregorio Sal-
vocó una asistencia masiva de vador: «Lo positivo es que se provocó una
académicos que residen fuera de
Madrid y que en muchas oca- asistencia masiva de académicos que resi-
siones no asisten» (LAS PRO- den fuera de Madrid y que en muchas oca-
VINCIAS, 26 d’octubre de
1991) siones no asisten» (LAS PROVINCIAS, 26
d’octubre de 1991)

98
1.5.2. L’Academia es fica en moviment.

1.5.2. La Academia se pone


1.5.2.1. Reaccio en Valencia. en movimiento.

1.5.2.1. Reacción en
Valencia.
LAS PROVINCIAS publicava un
resum d’este treball el dilluns 16 de LAS PROVINCIAS
setembre, i el mateix diari encapçalava la publicaba un resumen de este
trabajo el lunes 16 de septiem-
primera pagina del dia 25 d’octubre en es- bre, y el mismo diario encabe-
tos titulars a bon tamany: «LA REAL ACA- zaba la primera página del día
25 de octubre con estos titula-
DEMIA ADMITE QUE LA LENGUA VA- res a buen tamaño: «LA REAL
LENCIANA SE SIENTA COMO PROPIA ACADEMIA ADMITE QUE
LA LENGUA VALENCIANA
POR EL PUEBLO VALENCIANO». SE SIENTA COMO PROPIA
POR EL PUEBLO VALEN-
CIANO».
Aparentemente, tanto
al diario como a muchos valen-
Aparentment, tant al diari com a molts cianos, la definición les parecía
valencians, la definicio els pareixia be bien porque, aunque no dejaba
de decir que era «una variante
perque, encara que no deixava de dir que del catalán», la diferenciaba de
era «una variant del catala», la diferenciava la catalana al añadir «que el
pueblo la sentía como propia».
de la catalana al afegir «que el poble la sentia
Este Colectiu, en el
com a propia». que ya conocíamos la nueva en-
trada de la veu «valenciano», no
Este Colectiu, en el que ya coneixiem tardó ni un solo momento en re-
la nova entrada de la veu «valenciano», no cabar más información del Se-
cretario Accidental de la R.A.E.,
tardà ni un sol moment en recabar mes Sr. Alvarado: El día siguiente,
informacio del Secretari Accidental de la 9 de abril del 91, le escribimos
que la lectura detenida de la de-
R.A.E., Sr. Alvarado: El dia següent, 9 finición que nos ofrecía como
d’abril del 91, li escriguerem que la primicia de parte de la Comi-
sión Administrativa nos hacía
detinguda llectura de la definicio que nos presuponer que, aceptando tal
oferia com a primicia de part de la Comi- definición, los valencianos asu-
míamos en realidad que la len-
ssio Administrativa nos fea presupondre que, gua que hablábamos era el ca-
acceptant tal definicio, els valencians talán y que, encima, la sentíamos
«como propia suya». Relean la
assumiem en realitat que la llengua que definición que nos comunicaron
parlavem era el catala i que, damunt, la y lo verán.
sentiem «como propia suya». Relligguen la
definicio que nos comunicaren i ho voran.

99
En la carta siguiente, En la carta següent, la del 3 de juny,
la del 3 de junio, se descuelga
con la primicia definitiva, ase- es despenja en la primicia definitiva,
gurándonos la noble institución assegurant-nos la noble institucio que
que la Academia no trata más
que del español o castellano. l’Academia no tracta mes que del castella.
Los demás idiomas no son de su Els demes idiomes no son de la seua incum-
incumbencia. El hecho de que
figuren en su diccionario no bencia. El fet de que figuren en el seu
quiere decir mas que los propios Diccionari no vol dir mes que els propis
Académicos «opinan» que las
voces son como ellos acuerden. Academics «opinen» que les veus son com
Pero a nadie de ustedes se le es- ells acorden. Pero a ningu de vostes se’ls
capa que una «OPINIÓN» es lo
más alejado de la «CIENCIA», escapa que una «OPINIO» es lo mes alluntat
de esa ciencia a la que se afe- de la CIENCIA, d’eixa ciencia a la que
rran los catalanizadores del va-
lenciano y que la propia Acade- s’aferren els catalanisadors del valencià i que
mia Española desmontó en cua- la propia Academia Espanyola desmontà en
tro líneas:
quatre linees:

«EL DICCIONARIO USUAL, COMO DICCIONARIO


ESTÁNDAR DE NUESTRA LENGUA, PUEDE SER
CONSIDERADO OPINION OFICIAL DE LA ACA-
DEMIA».

Todos estos «afers»


iban produciéndose mientras Tots estos «afers» anaven produint-se
nadie se había movido aún ni se mentres ningu s’havia menejat encara ni se
pensaba que la Academia iba a
hacer la publicación de la nue- pensava en que l’Academia anava a fer la
va edición con tanta prontitud: publicacio de la nova edicio en tanta
Escribimos en el mes de abril,
la noticia salta a finales de oc- prontitut: Escrivim en el mes d’abril, la no-
tubre y adquiere virulencia en ticia salta a finals d’octubre i adquirix viru-
pleno mes de noviembre.
El 25 de octubre, el lencia en ple mes de novembre.
diario LEVANTE-EL MER- El 25 d’octubre, el diari LEVANTE-EL
CANTIL VALENCIANO a-
nuncia la nueva definición de la MERCANTIL VALENCIANO anuncia la
«voz valenciano» con un buen nova definicio de la «voz valenciano» en un
tamaño de tipografía. «Gregorio
Salvador afirma que nunca pen- bon tamany de tipografia. «Gregorio Salva-
sé en rebatir el concepto de que dor afirma que nunca pensé en rebatir el
el valenciano deriva del cata-
lán». «LA ACADEMIA ESPA- concepto de que el valenciano deriva del ca-
ÑOLA RATIFICA QUE EL talán». «LA ACADEMIA ESPAÑOLA RA-
VALENCIANO ES UNA VA-
RIANTE DEL CATALAN E TIFICA QUE EL VALENCIANO ES UNA
INCORPORA LA TESIS DE VARIANTE DEL CATALAN E INCORPO-
LAPESA».
RA LA TESIS DE LAPESA».

100
Lapesa es valencià, (¿ho sabien?). Lapesa es valenciano
(¿lo sabían?).
Es llamentable que Lapesa, valencià, Es lamentable que
segons Salvador «defienda el origen cata- Lapesa, valenciano, según Sal-
vador «defienda el origen ca-
lán de la lengua que se habla en Valencia». talán de la lengua que se habla
Lapesa fon u dels interpelats per este en Valencia». Lapesa fue uno de
los interpelados por este Colectiu
Colectiu que no tingue ganyes per a que no tuvo agallas para respon-
respondre a les preguntes que li feem. Tan der a las preguntas que le ha-
cíamos. Tan solo contestó la
sols va contestar la carta, de rebot, el carta, de rebote, el Secretario Sr.
Secretari Sr. Alvarado, sense afrontar el fon- Alvarado, sin afrontar el fondo
de la cuestión. El Sr. Lapesa no
do de la qüestio. El Sr. Lapesa no es dignà se dignó colaborar con unas per-
colaborar en unes persones de la seua terra sonas de su tierra que querían
hacer un trabajo serio y riguro-
que volien fer un treball serio i rigoros. En so. En su callada por respuesta
sa callada per resposta donà la seua talla i dio su talla y perdió la gran oca-
sión de explicarnos por qué cree
pergué la gran ocasio d’explicar-nos el él que el valenciano es variedad
perqué creu ell que el valencià es varietat del catalán.
del catala. Iba confirmándose
Anava confirmant-se la nostra inter- nuestra interpretación al dirigir-
nos al Secretario de la R.A.E.:
pretacio al dirigir-nos al Secretari de la LEVANTE la entendía así. Para
R.A.E.: LEVANTE la entenia aixina. Per als los catalanizadores valencianos
la nueva entrada era perfecta
catalanisadors valencians la nova entrada era porque, aunque ya nunca más
perfecta perque, encara que ya mai mes podrían ampararse en ella como
prueba «científica» por ser tan
podrien amparar-se en ella com a prova solo una opinión, al menos con-
«cientifica» per ser tan sols una opinio, al seguían que el Diccionario ra-
tificara su teoría.
menys conseguien que el diccionari ratifi-
cara la seua teoria.

1.5.2.2. Reaccio en Catalunya. 1.5.2.2. Reacción en


Cataluña.

No fon eixa la reaccio dels catalans No fue esa la reacción


de los catalanes de Cataluña.
en Catalunya.
Gregorio Salvador
Gregorio Salvador declarava en el declaraba en el diario LEVAN-
diari LEVANTE: TE:

«La votación ha creado una expectación desmesurada


e ilógica (...), Lapesa y yo tenemos en común la con-

101
cepción más importante, y es que en el antiguo Rei-
no de Valencia se siente como lengua propia. (...)
La redefinición del término se ha debido a una pro-
puesta mía, pero nunca pensé en rebatir el concepto
de que es una derivación del catalán. Lo que sí está
claro es que en Valencia dicen que hablan valencia-
no, y no catalán. Tan solo los filólogos en nuestros
estudios nos preocupamos de las variaciones
idiomáticas del catalán».

D. Gregorio Salvador D. Gregorio Salvador es llicenciat en


es licenciado en filología cata-
lana. En sus planteamientos ba- filologia catalana. En els seus plantejaments
rre para su casa, pero también, agrana per a sa casa, pero tambe, com a bon
como buen filólogo catalán no
da ni una sola razón por medio filolec catala no dona ni una sola rao per mig
de la cual nos pueda convencer. de la qual nos puga convencer. Senzillament
Sencillamente «lo dicen los
filólogos», sin más explicacio- «ho diuen els filolecs», sense mes expli-
nes. Y, especialmente, «lo dice cacions. I, especialment, «ho diu Lapesa»,
Lapesa», que para él debe ser la
máxima autoridad lingüística que per ad ell deu de ser la maxima autoritat
valenciana. llingüistica valenciana.
Aún les parecía poco
a los propios catalanes, que la Encara els pareixia poc als propis
emprendieron con él de mane-
ra inadecuada. Que los valen- catalans, que el van mamprendre de manera
cianos sintieran nuestra Len- inadequada. Que els valencians sentirem la
gua como propia era, para
ellos, un sacrilegio y una gran nostra Llengua com a propia era, per ad ells,
ofensa para su catalán. Por eso un sacrilegi i una gran ofensa per al seu catala.
D. Gregorio Salvador decía:
«hemos leído cosas en algunos Per aço D. Gregorio Salvador dia: «hemos
periódicos catalanes que son de leído cosas en algunos periódicos catalanes
juzgado de guardia. No es nin-
guna mentira que el valencia- que son de juzgado de guardia. No es ningu-
no es una lengua romanico- na mentira que el valenciano es una lengua
oriental de la península ibéri-
ca...». Lógicamente entende- romanico-oriental de la península ibérica...».
mos que, si es una lengua Llogicament entenem que, si es una llengua
romanico-oriental, no es un
dialecto ni una lengua depen- romanico-oriental, no es un dialecte ni una
diente de otra. llengua dependent d’una atra.

102
1.5.3. Els catalans contraatacaren. 1.5.3. Los catalanes contra-
atacaron.

En el Reino, como
En el Regne, com sempre, si deixem siempre, si dejamos aparte al-
de banda algunes manifestacions acertades gunas manifestaciones acerta-
das de LAS PROVINCIAS, dos
de LAS PROVINCIAS, dos o tres dies o tres días seguidos de llamadas
seguits de cridades a «El Cabiniste», seccio a «El Cabiniste», sección de este
diario, y algunas aciones espo-
d’este diari, i algunes accions esporadiques rádicas más, la cosa no pasó a
mes, la cosa no passà a majors. No fon mayores. No fue así, en cambio,
en Cataluña, como veremos.
aixina, en canvi, en Catalunya, com vorem.

1.5.3.1. En la prensa valenciana 1.5.3.1. En la prensa


valenciana

Dels opinants que aparegueren en la De los opinantes que


aparecieron en la prensa valen-
prensa valenciana, el mes contundent, el mes ciana, el más contundente, el
acertat, fon el Cardenal Enrique i Tarancón. más acertado, fué el Cardenal
Enrique y Tarancón. A la pre-
A la pregunta del periodiste de LAS PRO- gunta del periodista de LAS
VINCIAS: «¿Cree usted que el valenciano PROVINCIAS: «¿Cree usted
que el valenciano es una varie-
es una variedad del catalán?», responia dad del catalán?»,respondía se-
secament: «No. Eso no» (L.P.). El mateix camente: «No. Eso no» (L.P.).
El mismo día, al periodista de
dia, al periodiste de LEVANTE li dia: «Si LEVANTE le decía:»Si puedo
puedo asistiré a la reunión del jueves (en la asistiré a la reunión del jueves
(en la que se había de tratar el
que s’havia de tractar l’assunt), tras dicha asunto), tras dicha reunión y
reunión y según el resultado, sí que habla- según el resultado, sí que ha-
blaré». No tenía por qué espe-
ré». No tenia per qué esperar-se: Ho havia rarse: Lo había dicho a LAS
dit a LAS PROVINCIAS el mateix dia, i en PROVINCIAS el mismo día,
y en carta al Colectiu Valldaura
carta al Colectiu Valldaura el 12 de març de el 12 de marzo de 1991.
1991.
Entre otras opiniones,
Entre atres opinions, totes partidistes, todas partidistas, podríamos re-
coger las de Lapesa, Martí de
podriem arreplegar les de Lapesa, Martí de Riquer que dijo que «por edu-
Riquer qui digue que «por educación guar- cación guardo silencio», la de
Gimferrer, la de Evangelina
do silencio», la de Gimferrer, la d’Evangelina Rodríguez, de la Universidad
Rodríguez, de la Universitat de Valencia, de Valencia, todas ellas mani-
festadas a LEVANTE.
totes elles manifestades a LEVANTE.

103
En otra hoja de LAS En una atra plana de LAS PROVIN-
PROVINCIAS no podían fal-
tar Germà Colón y Xavier Casp. CIAS no podien faltar Germà Colón i Xavier
El primero, Germà Casp.
Colón, hablaba de «algo que
científicamente está claro desde El primer, Germà Colón, parlava de
hace mucho tiempo». Extraña- «algo que científicamente está claro desde
mente, en cierto librito del que
no quiere acordarse, aseguró él hace mucho tiempo». Estranyament, en cert
mismo que no era posible que llibret del que no vol recordar-se’n, assegurà
el pueblo valenciano asumira
con tanta rapidez la lengua ca- ell mateix que no era possible que el poble
talana tan sólo por razón de con- valencià assumira en tanta rapidea la llengua
quista. La «ciencia» la consta-
taría más tarde, pero las razo- catalana tan sols per rao de conquista. La
nes explícitas que avalen su teo- «ciencia» la constataria mes tart, pero les
ría aún no ha podido mostrár-
noslas. raons explicites que avalen la seua teoria en-
El segundo, Xavier cara no ha pogut mostrar-nos-les.
Casp, muy acertadamente ase-
guraba que «no es incumbencia El segon, Xavier Casp, molt encer-
de los académicos definir qué es tadament assegurava que «no es incumben-
el valenciano; la mayoría de
ellos no saben nada del valen- cia de los académicos definir qué es el va-
ciano, ni lo hablan ni lo cono- lenciano; la mayoría de ellos no saben nada
cen».
del valenciano, ni lo hablan ni lo conocen».

1.5.3.2. Reacción ca-


talana. 1.5.3.2. Reaccio catalana.

Tal fue la reacción ca-


talana que el día 24, el anterior Tal fon la reaccio catalana que el dia
a la publicación en LAS PRO- 24, l’anterior a la publicacio en LAS PRO-
VINCIAS de que «la lengua va-
lenciana se sienta como propia», VINCIAS de que «la lengua valenciana se
D. Manuel Alvar tuvo que de- sienta como propia», D. Manuel Alvar va
clarar que «La Real Academia
no admite coacciones». Se sin- haver de declarar que «La Real Academia
tió coaccionado. El día 25, L.P. no admite coacciones». Es va sentir coac-
publicaba, entre otros escritos
sobre el mismo tema que «Alvar cionat. El dia 25, L.P. publicava, entre atres
se mostraba muy afectado por escrits sobre el mateix tema, que «Alvar se
la inesperada campaña catala-
na lanzada contra el trabajo de mostraba muy afectado por la inesperada
redefinición de la Academia». campaña catalana lanzada contra el trabajo
Alvar: «No puedo evitar afirmar
que ha sido indigno». de redefinición de la Academia». Alvar: «No
puedo evitar afirmar que ha sido indigno».

104
EL PERIODICO DE CATALUÑA, EL PERIODICO DE
CATALUÑA, la Joventud Na-
la Joventud Nacionalista de Catalunya, cionalista de Catalunya, escri-
escrivien cartes al Sr. Alvar expressant-li bían cartas al Sr. Alvar expresán-
dole barbaridades como que «es-
barbaritats com que «esperamos que la ins- peramos que la institución no
titución no apoye esta iniciativa acientífica apoye esta iniciativa acientífica
y bárbara que sectores de la ciu-
y bárbara que sectores de la ciudad de Va- dad de Valencia intentan impo-
lencia intentan imponer». ner».

Eliseu Climent, valencià, escrivint en Eliseu Climent, valen-


ciano, escribiendo en AVUI, di-
AVUI, diuen que dia que la modificacio «es cen que decía que la modifica-
consecuencia de una campaña que en los ción «es consecuencia de una
campaña que en los últimos me-
últimos meses han llevado a cabo algunos ses han llevado a cabo algunos
sectores de la sociedad valenciana». sectores de la sociedad valencia-
na».
En LA VANGUARDIA, Albert Hauf En LA VANGUAR-
assegurava que «esta nueva definición es to- DIA, Albert Hauf aseguraba que
«esta nueva definición es total-
talmente innecesaria y hace sospechar que mente innecesaria y hace sospe-
la actitud de Salvador puede estar determi- char que la actitud de Salvador
puede estar determinada por la
nada por la presión de grupos cercanos a presión de grupos cercanos a
Unión Valenciana». Unión Valenciana».

Un membre del Partit Socialista Un miembro del Partit


Socialista Català, Luís María
Català, Luís María Puig calificava la Puig calificaba la propuesta de
proposta de Salvador com a «una operación Salvador com «una operación de
la extrema derecha».
de la extrema derecha».
El Director de la Real
El Director de la Real Academia Es- Academia Española aseguraba
panyola assegurava haver rebut mes de haber recibido más de cuatro-
cientas cartas relacionadas con la
quatrecentes cartes relacionades en la cuestión, todas de Cataluña. Aña-
qüestio, totes de Catalunya. Afegint: diendo: «¿Cómo voy a contestar
tantas cartas diciendo la misma
«¿Cómo voy a contestar tantas cartas dicien- impertinencia?».
do la misma impertinencia?».

1.5.3.3. D’aço, ¿qué dir ? 1.5.3.3. De esto, ¿qué


decir ?

Referint-se a Alvar, comentà Maria D. Refiriéndose a Alvar,


García Broch, al costadet mateixa de les comentó María D. García Bro-
ch, al lado mismo de las opinio-
opinions abans descrites: nes antes descritas:

105
«parece mentira que un hombre «parece mentira que un hombre que es va-
que es valenciano pueda permi-
tir que se ataque la identidad de lenciano pueda permitir que se ataque la
la lengua de su pueblo y, sobre identidad de la lengua de su pueblo y, sobre
todo, no comprendemos por qué
habiendo tenido el idioma va- todo, no comprendemos por qué habiendo
lenciano un Siglo de Oro de la tenido el idioma valenciano un Siglo de Oro
importancia que tuvo, es igno-
rado por la Real Academia de de la importancia que tuvo, es ignorado por
la Lengua, y confundido con un la Real Academia de la Lengua, y confundi-
simple dialecto catalán»; «el
pueblo valenciano no se siente do con un simple dialecto catalán»; «el pue-
afín con una fórmula extraña de blo valenciano no se siente afín con una fór-
confundir un idioma con un dia-
lecto»: y mostraba su disconfor- mula extraña de confundir un idioma con un
midad con la resolución adop- dialecto»: i mostrava la seua disconformitat
tada por la Real Academia
Espanyola al «ceder a presiones en la resolucio adoptada per la Real Acade-
políticas catalanas ignorando la mia Espanyola al «ceder a presiones políti-
realidad científica, lingüística e
histórica del pueblo valenciano» cas catalanas ignorando la realidad científi-
(L.P.). ca, lingüística e histórica del pueblo valen-
Ya lo ven. Así se en- ciano» (L.P.).
grescó el asunto de la nueva en-
trada de la voz «valenciano» en
Ya ho veuen. Aixina s’enguerrà l’afer
la nueva edición del Dicciona- de la nova entrada de la veu «valenciano»
rio de la Real Academia Espa-
ñola.
en la nova edicio del Diccionari de la Real
Academia Espanyola.
En el Colectiu Vall-
daura estamos convencidos de En el Colectiu Valldaura estem con-
que la reunión de la docta casa vençuts de que la reunio de la docta casa la
la precipitaron nuestras investi-
gaciones o, en todo casdo el he- van precipitar les nostres investigacions o,
cho de que el Secretario Acci- en tot cas el fet de que el Secretari acciden-
dental nos confirmara, como
primicia, la nueva y desacertada tal nos confirmara, com a primicia, la nova i
definición. desencertada definicio.
También pensamos
que se ha avanzado un pasito. Tambe pensem que s’ha avançat un
Los catalanizadores se han que-
dado sin uno de sus apoyos passet. Els catalanisadors s’han quedat sense
«científicos»: Sabemos todos u dels seus agarradors «cientifics»: Sabem
que la definición del Dicciona-
rio es una mera opinión de quien tots que la definicio del Diccionari es una
no tiene incumbencias en otra mera opinio de qui no te incumbencies en
lengua que no sea la castellana.
Pero queda una im-
atra llengua que no siga la castellana.
portante cuestión que el Colec-
tiu Valldaura firma como colo-
Pero queda una important qüestio que
fón del presente estudio. Pasa- el Colectiu Valldaura firma com a colofo del
mos a expresarla en el siguien-
te apartado.
present estudi. Passem a expressar-la en el
següent apartat.

106
1.5.3.4. Desafiem a la Real Academia 1.5.3.4. Desafiamos a
Espanyola. la Real Academia Es
pañola.

Desafiem a la Real Academia Espa- Desafiamos a la


nyola a que demostre, acta en ma, en quin Real Academia Española a
que demuestre, acta en mano, en
Ple Academic es va derogar l’acort publicat qué Pleno Académico se derogó
en el «Boletín de Septiembre-Diciembre de el acuerdo publicado en el Bole-
tín de Septiembre-Diciembre de
1959, Tomo XXXIX, Cuaderno CLVIII», on 1959, Tomo XXXIX, Cuaderno
es reconeixia per al valencià la categoria de CLVIII, donde se reconocía para
el valenciano la categoría de len-
llengua, «LENGUA HABLADA EN LA gua, «LENGUA HABLADA
MAYOR PARTE DEL ANTIGUO REINO EN LA MAYOR PARTE DEL
ANTIGUO REINO DE VA-
DE VALENCIA»; i per al catala, «Lengua LENCIA»; y para el catalán,
romance vernácula que se habla en Catalu- «Lengua romance vernácula que
se habla en Cataluña y en otros
ña y en otros dominios de la antigua Coro- dominios de la antigua Corona
na de Aragón». Si no aporten l’acta de dero- de Aragón». Si no aportan el acta
de derogación de este acuerdo en
gacio d’este acort en un Ple Academic pos- un Pleno Académico posterior, y
terior, i no tan sols en una deliberacio de la no tan sólo en una deliberación
de la Comisión Administrativa,
Comissio Administrativa, haurien de tindre habrían de tener la gallardía de
la gallardia de rectificar l’actual definicio. rectificar la actual definición.

107
108
SEGONA PART
2. DOCUMENTS

109
110
2.1. - «LA LENGUA DE LOS VALENCIANOS» (1)

111
2.1. - «LA LENGUA DE LOS VALENCIANOS»(2)

112
2.2.- «BOLETÍN DE LA R.A.E.» (1)

113
2.2.- «BOLETÍN DE LA R.A.E.» (2)

114
2.3. Carta dirigida a D. Camilo José Cela (1)

115
2.3. Carta dirigida a D. Camilo José Cela (2)

116
2.4. - Contestacio de D. Camilo José Cela.

117
2.5. - Carta del Colectiu Valldaura als Academics.

118
2.6. - Qüestionari adjunt a la carta del C.V. als Academics

119
2.7. - Contestacio del Cardenal Tarancón.

120
2.8.- Contestacio de D. A. Zamora Vicente al C.V. (1)

121
2.8.- Contestacio de D. A. Zamora Vicente al C.V. (2)

122
2.9.- Contestacio de D. A. Buero Vallejo al C.V.

123
2.10.- El C.V. a D. Antonio Buero Vallejo.

124
2.11.- Contestacio de D. Miguel Delibes.

125
2.12.- El C.V. a D. Miguel Delibes.

126
2.13.- El C.V. a la Real Academia Española.

127
2.14.- D. Rafael Alvarado al C.V., 8 abril

128
2.15.- El C.V. a D. Rafael Alvarado

129
2.16.- D. Rafael Alvarado al C.V., 3 junio

130
2.17.- El C.V. a D. Alonso Zamora Vicente (1)

131
2.17.- El C.V. a D. Alonso Zamora Vicente (2)

132
2.17.- El C.V. a D. Alonso Zamora Vicente (3)

133
2.17.- El C.V. a D. Alonso Zamora Vicente (4)

134
TERCERA PART
3. BIBLIOGRAFIA A CONSULTAR

135
136
3. BIBLIOGRAFIA A CONSULTAR

ACADEMIA DE CULTURA VALENCIANA. SECCIO DE


LLENGUA I LITERATURA, «Ortografia de la Llengua Valenciana»,
1ª edicio, Valencia, 1979.
ACADEMIA DE CULTURA VALENCIANA. SECCIO DE
LLENGUA I LITERATURA, «Ortografia de la Llengua Valenciana»,
2ª edicio, revisada, Valencia, 1979.
ACADEMIA DE CULTURA VALENCIANA. SECCIO DE
LLENGUA I LITERATURA, «Documentacio formal de l’ortografia
de la Llengua Valenciana», Valencia, 1981
ANGELES CASTELLO, J., «Fundamentación metodológica de la
Lengua Valenciana», Academia de Cultura Valenciana. Serie Filológica,
num. 5, Valencia, 1990.
BADIA I MARGARIT, Antoni M.,»Sons i fonemes de la llengua
catalana», Barcelona, 1988.
GUINOT I GALAN, Josep Maria, «Fonetica de la Llengua Valen-
ciana», VALENCIA-2.000, Valencia, 1984.
GUINOT I GALAN, Josep Mª, «Gramatica Normativa de la Llengua
Valenciana», Coleccio DIDACTICA,Lo Rat Penat, Valencia, 1987
GUINOT I GALAN, Josep Mª, «Valencià i catala comparats», Aca-
demia de Cultura Valenciana. Serie Filologica. N. 4, Valencia, 1989, p.
117-143.
GUINOT I GALAN, Josep Mª, «Morfologia historica de la Llengua
Valenciana», Real Academia de Cultura Valenciana. Serie Filologica,
N. 7, Valencia, 1991.
FONTELLES, A., GARCIA, L., LANUZA, J., «Gramatica de la
Lengua Valenciana», Del Cenia al Segura, Valencia, 1987.
REAL ACADEMIA DE CULTURA VALENCIANA, «Ortografia
de la Llengua Valenciana de la Real Academia de Cultura Valencia-
na», Ed. Ajuntament de Valencia, Valencia, 1994.

137
Este llibr
e, escrit en Llengua
alenciana,
V
s'acabà d'imprimir en Grafiques Mari Montañana,
el dia 3 de març, dia de laalenciana,
Cultura V de .1997

Any d'Ausias Mar


ch


© COLECTIU VALLDAURA

El COLECTIU VALLDAURA es un grup de valencians,


residents en diversos llocs de la Comunitat Valenciana, compromesos en
la defensa de la llengua, de la cultura i de la personalitat valencianes.
Les caracteristiques personals son molt variades. Cada u dels membres
del Colectiu Valldaura te alguna d’estes facetes o es: Llicenciat o Doctor
en Filosofia i Lletres, en Filologia, en Ciencies, en Medicina, en Farma-
cia, en Teologia; Sacerdot; Professor d’E.G.B.; Professor de Conservatori;
music soliste; aviador; decorador; funcionari de l’Administracio de
l’Estat; fotograf; escritor; apicultor; etc.

Centres d'intérêt liés