Vous êtes sur la page 1sur 17

wiadectwo odebranej aski Ksiga ask nr 1

Mieszkam w odzi i chciaam da wiadectwo szczliwego wyzdrowienia


z ppaca ocznego.
Od 2 lat cierpi na tocznia, ktry bardzo osabi mj ukad odpornociowy.
W efekcie cigle chorowaam na infekcj grnych drg oddechowych i przyj-
mowaam ogromne iloci antybiotykw. Z tego powodu mj organizm tak
osab, e nie zdoa obroni si przed wirusem ospy, ktry jako ppasiec za-
atakowa lewe oko i czoo. Ta bardzo niebezpieczna posta ppaca, ktra
atakuje nerw oczny moe porazi minie gaki ocznej i tym samym zaburzy
widzenie.
W cigu jednej doby powieka tak spucha, e oko si zamkno
i nic nie widziaam. Towarzyszcy temu ble oka, czoa i gowy byy tak sil-
ne, e utrudniao to normalne funkcjonowanie, a spoczynek nocny by nie-
moliwy. Zostaam natychmiast przyjta do szpitala gdzie wdroono bardzo
intensywn terapi. Oko spucho jeszcze bardziej, zaczo ropie. Kroplwki
i leki przeciwblowe przynosiy niewielk ulg. Mj stan cigle si pogarsza,
opuchlizna i ble powikszay si. W 3 dobie pobytu w szpitalu zaczam pi
Cudown Wod z poznaskiego sanktuarium Najwitszej Krwi Pana Jezusa
oraz kilkanacie razy dziennie przemywaam powiek i czoo t wod. Modli-
am si gorco do Krwi Chrystusa o pomoc w uzdrowieniu, wydawao mi si,
e to straszne cierpienie nie bdzie miao koca.
O moje wyzdrowienie modlio si wiele osb, zostaa te odprawiona w sank-
tuarium msza w. w tej intencji. Ju tego samego dnia wieczorem zatrzyma
si proces puchnicia, a jeden kcik lewego oka zacz si samoistnie otwiera
od czasu do czasu.
Nastpnego dnia rano poowa oka bya ju otwarta na stae, a do wieczora
mogam otwiera je cakowicie. W trzecim dniu picia i przemywania cudow-
n wod opuchlizna zesza z oka i mogam ju normalnie widzie, rwnie
moja twarz powrcia do normalnego wygldu. Pielgniarki w szpitalu byy
bardzo zaskoczone tak szybkim cofniciem si dolegliwoci. Po 6 dniach wy-
pisano mnie w dobrym stanie ze szpitala z zaleceniem przyjmowania rodkw
przeciwblowych. Cudowna Woda pomoga mi take w domu, szczeglnie
wieczorem kiedy ble czoa nie pozwalay zasn, okady z wody znacznie
zagodziy ble przed zaniciem.
Caym sercem dzikuj Bogu za cud zachowania wzroku w lewym oku i je-
stem przekonana, e bez Cudownej Wody mj proces leczenia byby znacznie
duszy i boleniejszy. Po 2 miesicach rekonwalescencji mog powiedzie, e
po chorobie nie ma ju ladu, chocia lekarze przestrzegali, e bl oka i gowy
bd si utrzymyway przez p roku.

Beata (nazwisko w dokumentacji zoonej w sanktuarium) lat 39

wiadectwo Ksiga ask nr 2

Nazywam si Jerzy, jestem mieszkacem Swarzdza. Dnia 1.03.2016 wykryto


u mnie nowotwr dolnego odcinka jelita grubego. Po badaniach histopatolo-
gicznych okazao si, e jest to nowotwr zoliwy, nieoperacyjny. Wiadomo
ta nie bya dla mnie wyrokiem mierci lecz przyczyn jeszcze wikszego
zblienia si do Pana Jezusa. Gdy rozpoczem chemioterapi i radioterapi
dowiedziaem si, e moja ona, mj brat z bratow, a szczeglnie moja crka
zaczli uczszcza na msze w. do sanktuarium Najwitszej Krwi Pana Jezusa.
Za porednictwem Kaspra Del Bufalo prosili Ma Boleci o moje zdrowie. Po
pewnym czasie okazao si, e guz uleg znacznemu zmniejszeniu i wyznaczo-
no mi dat zabiegu na 30.08.2016. W okresie przedoperacyjnym ja rwnie
czsto uczestniczyem w sanktuarium we wtorkowych naboestwach upra-
szajc Pana Jezusa o udan operacj i dobrych lekarzy. Po przebytej operacji
stwierdzono, e guz zosta usunity w caoci i praktycznie zostaem uleczony.
Po tym wszystkim uwiadomiem sobie, e moje uleczenie zawdziczam Panu
Jezusowi. Wtedy postanowiem ofiarowa Jemu wotum wdzicznoci w po-
staci srebrnej pytki wotywnej. Wotum to ofiarowaem na rce ks. Kustosza
w grudniu 2016 podczas mszy witej. Kocham Pana Jezusa i przyrzekam by
mu wiernym do koca mojego ycia.

Jerzy (nazwisko w dokumentacji zoonej w sanktuarium)


Niech bdzie pochwalony Jezus Chrystus Ksiga ask nr 3

Jestem siostr zakonn ze Zgromadzenia Sistr Franciszkanek Suebnic


Krzya. W tym roku (2016) w maju po uroczystoci Boego Ciaa, wyjecha-
am z grupk niewidomych pa do Rabki na kilkudniow wycieczk w gry.
W czasie tej wycieczki doznaam kontuzji skrcenia kolana. Na ostrym dy-
urze okazao si, e skrcenie jest powane i zaoono mi na nog gipsow
szyn z zaleceniem kontrolnego badania za par dni.
Wrciam do Warszawy o kulach i po tygodniu poszam do kontroli, okazao
si, e kolano spucho, utworzy si krwiak, a po nakuciu wypyna krew
i szpik. Lekarz stwierdzi, e kolano jest na pewno zamane.
Kaza zaoy szyn i zgosi si po pewnym czasie na kolejne badania.
W midzyczasie moja wsplnota pojechaa na pielgrzymk jubileuszow do
Gniezna i Poznania. Jedna z sistr przywioza mi wod ze studni Trzech Ho-
stii. Par razy przemywaam kolano t wod wzbudzajc intencj i modlc
si gorco o cud uzdrowienia. Znowu poszam do kontroli, zdjcie RTG wy-
kazao, e nie ma zamania, a badanie USG, e kolano jest cakowicie zdrowe
i nie ma ladu kontuzji. Kolano zostao cakowicie uzdrowione, wszystkim
o tym mwi i dzikuj za doznan ask. Chciaam dopowiedzie jeszcze, e
po zdjciu szyny miaam nosi jeszcze przez 4 tygodnie ortez, nadal usztyw-
niajc staw, natomiast ja zdjam j po 3 dniach i chodz bez adnych pro-
blemw.

Pozdrawiam serdecznie,
Z Bogiem,
S. Dolores fsk

Podzikowanie Bogu za uzdrowienie Ksiga ask nr 4

W 2015 roku zostaem ukszony przez kleszcza. Po miesicu zaczem le si


czu. Zawroty gowy, szum w uszach, wymioty i inne dolegliwoci gastrycz-
ne. Lekarz skierowa mnie na badanie krwi podejrzewajc bolerioz. Po tygo-
dniu, poniewa stan zdrowia nie poprawia si, wezwane pogotowie odwiozo
mnie do szpitala na oddzia wewntrzny albowiem wstpne badanie krwi wy-
kazao, e mam uszkodzon wtrob. Pobrano mi rwnie krew w kierunku
badania wzgldem boleriozy (wynik zapis prawdopodobnie lad przebytej
infekcji borellia). W tym miejscu musz zaznaczy, e po pobraniu mi krwi
do bada zaczem pi Cudown Wod z sanktuarium, ktr przysaa mi
znajoma z Poznania. Gdy lekarka prowadzca powiedziaa mi, e nie mam
boleriozy poprosiem j o badanie w kierunku uszkodzenia wtroby. Zgodzia
si. Ponowne badanie wykazao, e nie mam adnego uszkodzenia wtroby.
Wszystkie informacje odnotowane w wypisie ze szpitala. Po 10-dniowym po-
bycie w szpitalu poczuem si dobrze i nic mi nie dolegao.

Chwaa Trjedynemu Bogu,


Tadeusz (nazwisko w dokumentacji zoonej w sanktuarium), Wrocaw

Podzikowanie Ksiga ask nr 5

Panie Jezu dzikuj za ask zachowania przy yciu mojej siostry Marylki
z Francji, ktra przesza udan operacj guza mzgu i wybudzia si ze picz-
ki. Za ten cud serdeczne Bg Zapa.

Wanda (nazwisko w dokumentacji zoonej w sanktuarium) z rodzin

Podzikowanie Ksiga ask nr 6

Musia Janusz zamieszkay w Norymberdze dzikuje za popraw zdrowia


w chorobie nowotworowej. Chory widzi popraw i jest wdziczny Panu Bogu.

Aleksandra (nazwisko w dokumentacji zoonej w sanktuarium), Koszalin

Uratowanie ycia Ksiga ask nr 7

Podzikowanie za uratowanie ycia w czasie okupacji hitlerowskiej Mojesza


i Haima FRYMEL z Ostrowca witokrzyskiego przez rodzin Adamczykw
z Poznania.

Rodzina Adamczykw
Cudowne uzdrowienie Ksiga ask nr 8

Cudowne uzdrowienie z nowotworu zoliwego ucha Doroty z Sieradza


(11.2015 potwierdzenie uzdrowienia przez lekarza). Choroba grozia odci-
ciem ucha.
Krystyna

Podzikowanie Ksiga ask nr 9

Podzikowanie Mowi Boleci za powrt do maestwa Izabeli i Tomasza.


Krnik

Podzikowanie Ksiga ask nr 10

Podzikowanie za szczliw operacj guza na jajniku i uratowanie narzdw


rodnych oraz szybki powrt do zdrowia Anny, ktra pia wod z sanktuarium
i w intencji ktrej modlono si w sanktuarium.
Podczas kontrolnego badania ginekologicznego stwierdzono u crki Anny
niewielk torbiel na jajniku. Ponowne badania przeprowadzone po trzech
miesicach potwierdziy diagnoz. Okazato si, e narol powikszya si ju
znacznie i wymaga usunicia. Wyznaczono termin na jesie 2012 roku.
Niestety gwatowny rozrost guza (ok. 10 cm rednicy) wykluczy moliwo
nieinwazyjnego, laparoskopowego leczenia. Na tym etapie choroby lekarze
nie potrafili ju okreli jak gtboko umiejscowiona jest narol. wyznaczony
termin operacji przypieszono.

Na pocztku lutego 2013 roku lekarze Ginekologiczno- Pooniczego Szpi-


tala Klinicznego Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w
Poznaniu uprzedzili rodzin chorej, e nie wykluczaj usunicia narzdw
rodnych.
Byam przeraona, yam w wielkim blu, nie mogam pogodzi si z losem.
Wiedziaam, e crka zamierza zaoy rodzin. Postanowiam podj modli-
tw i trwajc w Sanktuarium Najwitszej Krwi Pana Jezusa w Poznaniu pro-
siam o agodny przebieg koniecznej operacji. Modlitwa zostaa wysuchana,
woda z Kaplicy Cudu Eucharystycznego ,,cudem wlata si w darowane dni.
Crka Anna przesza oszczdn operacj, a dziki otrzymanej asce wyjtko-
wo szybko wrcia do zdrowia i penej sprawnoci.
Zoyam wotum w sanktuarium Najwitszej Krwi Pana Jezusa jako podzi-
kowanie za powrt do peni si ryngraf otrzymany na Chrzcie w. z wizerun-
kiem Matki Boskiej Ostrobramskiej z wygrawerowan na rewersie dat 29.
Lipiec 1956 roku) Bogu niech bd dziki.

wiadectwo Marii (nazwisko i dokumentacja medyczna w posiadaniu sanktu-


arium)

Podzikowanie Ksiga ask nr 11

Szcz Boe, mam na imi Urszula Irena urodziam si w Poznaniu, mam 80


lat. Po raz pierwszy do sanktuarium przybyam o dwch kulach po cikim
wypadku ktremu ulegam 3 lutego 2013 r. Ju z kocem kwietnia postano-
wiam pj o tych laskach do sanktuarium Krwi Pana Jezusa. Po zaczerpni-
ciu cudownej wody Trzech Hostii z wielk pobonoci zaczam jej uywa.
W krtkim czasie doznaam uzdrowienia. W kolejny czwartek zdoaam
przyj o wasnych siach by podzikowa za cud uzdrowienia. Byo mi jesz-
cze ciko i po schodach. Widzc to ksidz kustosz tego sanktuarium po-
maga mi niejednokrotnie te schody przemierzy. Dzikuj serdecznie za t
trosk i modlitwy, ktre s zanoszone w mojej intencji oraz w intencji mojej
rodziny. Cudown wod przynosz moim bliskim, przyjacikom, krewnym.
W pierwszej kolejnoci z wielk radoci i naboestwem uywa jej w rnych
postaciach moja dugoletnia przyjacika, wspaniay i szlachetny czowiek,
zasuony pedagog. Dzikuj za opiek modlitewn ktr czuje codziennie.
Atmosfera tego witego miejsca jest cudowna dziki pomocy pielgrzymw
oraz wspaniaego gospodarza.

Urszula Irena
Pozna 21 I 2016

Dzikczynienie Ksiga ask nr 12

Dzikczynienie za uzdrowienie wtroby Barbary Mtewskiej z Ostrowa Ma-


zowieckiego pod om.
Podzikowanie Ksiga ask nr 13

Podzikowanie za dar ycia Franciszka Stefana urodzonego 6 marca 2015.


Wdziczni rodzice Halina Jarosaw
2 VII 2015

Podzikowanie Ksiga ask nr 14

Maria z Poznania lat 59 dzikuj za uzdrowienie duchowe (51 lat od ostatniej


spowiedzi) i uzdrowienie z sepsy.
obza 17 IX 2015

Podzikowanie
Ksiga ask nr 15
Za powoanie Radka ktry 18 wrzenia biecego roku przyjmie habit karme-
litaski w Czernej.

Podzikowanie
Ksiga ask nr 16

Za dar ycia Piotrusia Starosta urodzonego 15 Wrzenia 2014.

Podzikowanie
Ksiga ask nr 17
Dzikuj Ci Jezu, Matko Najwitsza i wici za ask uzdrowienia wnuczki
Karolinki z zapalenia puc (przewietlenie puc wykazao te pewne nieprawi-
dowoci). Po kontrolnym zdjciu okazao si, e wszystko jest dobrze. Dzi-
kuj te za zdrowie wnusi Weroniki. Badania lekarskie nie wykazay choroby
(badanie kau i krwi).

Babcia Bernadeta
Murowana Golina, luty 2015
Podzikowanie Ksiga ask nr 18

Ukochany Panie Jezu dzikujemy za wielki dar i ask uzdrowienia mojego


brata Jurka z raka jelita grubego, za pomyln operacj i bardzo dobre wyniki
po operacji. Z caego serca serdecznie Bg zapa za ten cud, za to e yje.
Kochamy Ci Panie Jezu z caego serca. Niech bdzie uwielbiony Bg, Ojciec,
Syn Boy i Duch wity.

brat Zbyszek Skoczek z on i dziemi

Ksiga ask nr 19
Podzikowanie

Dzikuj sanktuarium Najwitszej Krwi Pana Jezusa w Poznaniu za cudown


wod.
Mam kopoty z czarn plam na twarzy. Wyglda to na raka czerniaka. Miej-
sce to swdzi, skra jest szorstka. Powiksza si. Miejsce oglda doktor, ktry
stwierdzi, e s to raczej starcze plamy, a nie co gronego. Po smarowaniu
cudown wod kondycja tego schorzenia si polepsza. Mam rwnie raka p-
cherza, ktry lecz ju 4 lata i te po maym yku wody czuj si lepiej.
Bogu niech bd dziki za cudown wod!
Kamiska Helena widnik koo Lublina

Podzikowanie Ksiga ask nr 20

Crka Renata dzikuje za szczliw operacj ojca Zygmunta.

Podzikowanie Ksiga ask nr 21

Za ask poczcia dziecka Piotra.


Dzikuje Katarzyna i Mariusz

Podzikowanie Ksiga ask nr 22

Za szczliwe rozwizanie dla crki i zdrowego wnuka.


Podzikowanie Ksiga ask nr 23

Dzikuj za wszystkie aski dla mnie i mojej rodziny. Dzikuj za pomoc mo-
jej mamie. Dzikuj, e nie musz mie operacji usunicia tarczycy.

Podzikowanie Ksiga ask nr 24

Teresa z Ceradza kocielnego. Jestem Bogu oddana, miaam trzy cikie ope-
racje brzucha. Narastay mi due miniaki. Otrzymaam cudown wod,
ktr zaczam pi. Czuj si lepiej, ta woda mi pomaga. Dzikuj Bogu za
cudown wod, prosz o modlitw i zdrowie.

Podzikowanie Ksiga ask nr 25

Za ask uzdrowienia z choroby krgosupa i kontuzji rki.


Dzikuje Maria

Podzikowanie Ksiga ask nr 26

Dzikuj ci Jezu za uzdrowienie mnie z raka i prosz ci o opiek dla mnie


i mojej rodziny.
Ksiga ask nr 27
Podzikowanie

Za uproszone w tym sanktuarium Najwitszej Krwi Pana Jezusa doprowa-


dzenie niesakramentalnego zwizku do zawarcia zwizku maeskiego przez
Aniel i Andrzeja.

Ksiga ask nr 28
Podzikowanie

Za uzdrowienie Boeny z raka.

Podzikowanie Ksiga ask nr 29

Boe dzikuj za 13 lat wytrwania w walce z uzalenieniem od alkoholu Stasia.


Ksiga ask nr 30
Podzikowanie

Za szczliw operacj onkologiczn Barbary.

Ksiga ask nr 31
Podzikowanie

Dzikuj za powrt do zdrowia po chorobie nowotworowej i wszelkie aski


ktre otrzymaam.
Dzikuje Elbieta z rodzin

Podzikowanie Ksiga ask nr 32

Za operacje ttniaka aorty brzusznej Stanisawa


Ksiga ask nr 33
Podzikowanie

Za uzdrowienie Wojtka ktry by w stanie krytycznym.


Ciocia Magosia z Poznania
Ksiga ask nr 34
Podzikowanie

Pokorne dzikczynienie za uleczenie z cikiej choroby Anny.

Ksiga ask nr 35
Podzikowanie

Dzikuj za szczliw operacj oka Basi Najwitszej Krwi Pana Jezusa i cu-
downej wodzie.

Podzikowanie Ksiga ask nr 36

Pokorne dzikczynienie za uzdrowienie w cikiej depresji dwubiegunowej.


Bernard
Ksiga ask nr 37
Podzikowanie

Skadam wiadectwo i podzikowanie Jezusowi w Trjcy Przenajwitszej za


uzdrowienie mnie z chorb kobiecych. 5 lat temu zaczam chorowa na cho-
roby kobiece, miaam 3 operacje usunicia miniaka i polipa 2 razy. Guzw
byo duo, w rnych wielkociach.
Lekarze cigle je obserwowali i chcieli mi usun ca maci-
c. Ja jednak zaczam ufa Panu Jezusowi. Modliam si, jedzi-
am na msz o uzdrowienie i na modlitwy wstawiennicze do ksiy
z charyzmatami Ducha witego. Jeden z tych ksiy powiedzia mi, e nie
bd miaa ju operacji. Ufaam, modliam si i wierzyam. Choroba trwaa
5 lat. O sanktuarium Krwi Chrystusa usyszaam w radiu Maryja i pniej
w programie telewizji Trwam.
Zapragnam tu przyjecha. Przyjechaam na urlopie w czerwcu 2015 na msz
pitkow o uzdrowienie. Przyjam sakrament chorych, a w domu po przyje-
dzie uyam cudownej wody. Pan uzdrowi mnie po p roku, guzy znikny
w styczniu 2016. Lekarka, ktra mnie leczya wpisaa w kartk drukowanymi
literami CUD BOY.

Dzikuj Ci Panie Jezu


Urszula Olczyk

Podzikowanie Ksiga ask nr 38

Za ycie i wzrok wnuka Aleksandra.

Podzikowanie Ksiga ask nr 39

Za szczliw operacj.
Alicja

Podzikowanie Ksiga ask nr 40

Za zdrowie i uzdrowienie z choroby nowotworowej.


Roman
Podzikowanie Ksiga ask nr 41

Za uzdrowienie z choroby i uniknicie operacji.


Monia

Podzikowanie Ksiga ask nr 42

Dzikuj za cudowne uzdrowienia wzroku Karoliny.

Podzikowanie Ksiga ask nr 43

Za uzdrowienie wnuczka Oskara.


Babcia Janina

Ksiga ask nr 44
Podzikowanie

Za szczliwy przebieg operacji oka Jana.

Ksiga ask nr 45
Podzikowanie

Za szczliw operacj Szymona.


Ksiga ask nr 46
Podzikowanie

Za uzdrowienie syna Stanisawa z silnych zawrotw gowy.


Matka

Podzikowanie Ksiga ask nr 47

Za wybudzenie si ze piczki kolegi z pracy Michaa.

Podzikowanie Ksiga ask nr 48

Panie Jezu, dzikuj Tobie za t wit wod, ktra uzdrowia moje nogi.
Mog normalnie chodzi. Dzikuj za te w. Eucharysti, ktra daje mi siy
w pokonywaniu trudnoci.
Danuta
Podzikowanie Ksiga ask nr 49

Podzikowanie Grayny za szczliw operacj i dobry wynik onkologiczny


crki.

Podzikowanie Ksiga ask nr 50

Panie Jezu, dzikuj z caego serca za uzdrowienie rki Natalii z Warszawy.

Ksiga ask nr 51
Podzikowanie

Panie Jezu dzikuj za wybudzenie Ali ze piczki i polepszenie zdrowia, dzi-


ki czemu jest ju w domu.
Ksiga ask nr 52
Podzikowanie

Dzikuj Bogu Wszechmogcemu za ocalenie mi ycia. Dzikuj rodzinie,


przyjacioom i wszystkim, ktrzy wznosili mody w mojej intencji.
Konstancja
Ksiga ask nr 53
Podzikowanie

Za uzdrowienie krgosupa i rki Marii.


Za uzdrowienie Boeny z raka.

Ksiga ask nr 54
Podzikowanie

Jezu udrczony ludzkimi grzechami, w tym take moimi. Tak trudno wyrwa
si z niewoli za, a tak atwo wtpi i niedowierza w Twoj miosiern mio
i w to, e zawsze bye i jeste gotowy poda swoj do. Nie byam i nie jestem
wyjtkiem, w miar jak przybywao mi lat zwikszay si moje zwtpienia, oba-
wy, niewiara w to, e Twoja wycignita rka jest rwnie skierowana do mnie.
Prosiam Ci o pomoc. Pewnej niedzieli przyszam na msz wit wa-
nie do tego malekiego kocika, ktry od lat mnie zachwyca. Od-
prawiana celebra przez nowego opiekuna sanktuarium ks. Leszka bar-
dzo mn wstrzsna. Tak gboko wierzcego ksidza i tak otwartego
na drugiego czowieka dawno nie spotkaam. Wyszam z kocioa wyciszona
i radosna. Odczytaam Jezu, e ten ksidz jest Twoim sug, ktrego wanie
postawie na mojej drodze, aby mi pomc, bo Ty zawsze dziaasz przez dru-
giego czowieka.....
Zaczam spotyka si z Tob Jezu wanie w tym kociku i w miar upy-
wu czasu wsplna modlitwa z udziaem Twego sugi przy wpatrywaniu si
w Twoj cudown twarz ale jake umczon i zbroczon krwi, wywoywaa
u mnie przemian. Powoli wracaa do mnie wiara, nadzieja i ufno w Twoje
miosierdzie i to, e czuwasz nade mn Jezu! Poczuam si na nowo Twoim
dzieckiem, dzikuj Ci za to!

Gertruda Galwas

Podzikowanie Ksiga ask nr 55

Za dar ycia Rozalii .


Magdalena i Sebastian
Ksiga ask nr 56
Podzikowanie

Za dar ycia Rafaa i Natalii, skadaj rodzice.


Katarzyna i Marian z Dachowa

Ksiga ask nr 57
Podzikowanie

Za przywrcenie sprawnoci w lewej rce.


Grzegorz Mongiao
Ksiga ask nr 58
Podzikowanie

Za poczcie i szczliwe narodziny wnuka Aleksandra Jakuba , dzikuje bab-


cia, a takze podzikowania za szczliwy pord mamy Anity Marii.

Ksiga ask nr 59
Podzikowanie

Podzikowanie Bogumiy i Ireneusza za odzyskane zdrowie.


Ksiga ask nr 60
Podzikowanie

Jestemy z mem gorliwymi czcicielami Matki Boej. Zawsze (nie tylko


w trudnych sytuacjach yciowych) zwracalimy si do Niej o pomoc. Prosi-
limy rwnie ukochan Matk o ask poznania naszego Pana Jezusa Chry-
stusa. To wanie Ona zaprowadzia nas do Sanktuarium Najdroszej Krwi
Pana Jezusa.
W tym czasie z powodu choroby serca mojego ma, lekarze zadecydowali
o niezwocznej operacji zastawek. Zgoda na operacj bya bardzo trudna.
Zdawalimy sobie spraw z czekajcych zagroe z ni zwizanych.
Kiedy zapada ostateczna decyzja o terminie operacji, uczestniczylimy
w mszach witych dla chorych w kady pitek miesica przyjmujc sakra-
ment chorych. W nasze modlitwy bagalne zaangaowa si sam ks. prof.
Kustosz Leszek Wilczyski, wymieniajc na kadej mszy prob o szczliw
operacj i uzdrowienie Jana.
Operacja i szybki powrt do zdrowia jest dla nas wielk ask i darem od Pana
Jezusa i Matki Boskiej. W tym miejscu, gdzie przed wieloma laty Pan Jezus
dokona wielkiego cudu eucharystycznego, otrzymalimy ogromn ask do-
broci i mioci od miosiernego Stwrcy, Boga Trjjedynego.

Bogu niech bd dziki!


Jezu bd uwielbiony teraz i zawsze i na wieki wiekw amen!

Irena i Jan Szostakowie