Vous êtes sur la page 1sur 294

BELGISCH MONITEUR

STAATSBLAD BELGE
Publicatie overeenkomstig artikelen 472 tot 478 van de Publication conforme aux articles 472 478 de la
programmawet van 24 december 2002, gewijzigd door de loi-programme du 24 dcembre 2002, modifis par les
artikelen 4 tot en met 8 van de wet houdende diverse bepalingen articles 4 8 de la loi portant des dispositions diverses du
van 20 juli 2005. 20 juillet 2005.

Dit Belgisch Staatsblad kan geconsulteerd worden op : Le Moniteur belge peut tre consult ladresse :
www.staatsblad.be www.moniteur.be
Bestuur van het Belgisch Staatsblad, Leuvenseweg 40-42, Direction du Moniteur belge, rue de Louvain 40-42,
1000 Brussel - Adviseur : A. Van Damme 1000 Bruxelles - Conseiller : A. Van Damme

Gratis tel. nummer : 0800-98 809 Numro tl. gratuit : 0800-98 809
178e JAARGANG N. 320 178e ANNEE

DINSDAG 14 OKTOBER 2008 MARDI 14 OCTOBRE 2008

INHOUD SOMMAIRE

Wetten, decreten, ordonnanties en verordeningen Lois, dcrets, ordonnances et rglements

Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg Service public fdral Emploi, Travail et Concertation sociale
28 SEPTEMBER 2008. Koninklijk besluit waarbij algemeen verbin- 28 SEPTEMBRE 2008. Arrt royal rendant obligatoire la conven-
dend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst nr. 25ter van tion collective de travail n 25ter du 9 juillet 2008 modifiant la
9 juli 2008 tot wijziging van de collectieve arbeidsovereenkomst nr. 25 convention collective de travail n 25 du 15 octobre 1975 sur lgalit
van 15 oktober 1975 betreffende de gelijke beloning voor mannelijke en des rmunrations entre les travailleurs masculins et les travailleurs
vrouwelijke werknemers, bl. 54638. fminins, p. 54638.

1 OKTOBER 2008. Koninklijk besluit tot vaststelling van de 1er OCTOBRE 2008. Arrt royal fixant les conditions dans
voorwaarden waaronder het gebrek aan werk wegens economische lesquelles le manque de travail rsultant de causes conomiques
oorzaken de uitvoering van de arbeidsovereenkomst voor werklieden suspend lexcution du contrat de travail douvrier pour les entreprises
schorst voor de ondernemingen die onder het Paritair Subcomit voor ressortissant la Sous-commission paritaire de lindustrie de la
de schoeiselindustrie, de laarzenmakers en de maatwerkers ressorteren chaussure, des bottiers et des chausseurs (SCP 128.02), p. 54647.
(PSC 128.02), bl. 54647.

Federale Overheidsdienst Sociale Zekerheid Service public fdral Scurit sociale


18 SEPTEMBER 2008. Koninklijk besluit tot verhoging van de 18 SEPTEMBRE 2008. Arrt royal relevant le supplment aux
aanvulling op de kinderbijslag voor bepaalde eenoudergezinnen in de allocations familiales pour certaines familles monoparentales dans le
regeling van de gezinsbijslag ten voordele van de zelfstandigen, rgime des prestations familiales en faveur des travailleurs indpendants,
bl. 54648. p. 54648.

19 SEPTEMBER 2008. Koninklijk besluit houdende wijziging van 19 SEPTEMBRE 2008. Arrt royal modifiant, suite lintgration
de reglementering betreffende het socialezekerheidsstelsel van de des petits risques dans lassurance obligatoire soins de sant pour
zelfstandigen naar aanleiding van de integratie van de kleine risicos in travailleurs indpendants, la rglementation relative au rgime de
de verplichte ziekteverzekering, bl. 54650. scurit sociale des travailleurs indpendants, p. 54650.

Federale Overheidsdienst Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedsel- Service public fdral Sant publique, Scurit de la Chane alimentaire et
keten en Leefmilieu Environnement
6 OKTOBER 2008. Ministerieel besluit tot vaststelling voor het 6 OCTOBRE 2008. Arrt ministriel fixant, pour lanne 2008, la
jaar 2008 van het aantal kandidaten ter compensatie, bedoeld in compensation de candidats vise larticle 7, 3, de larrt royal
artikel 7, 3, van het koninklijk besluit van 20 juni 2005 tot vaststelling du 20 juin 2005 fixant les critres et les modalits de slection des
van de criteria en de regels voor de selectie van de erkende kinsithrapeutes agrs qui obtiennent le droit daccomplir des
kinesitherapeuten die het recht bekomen om verstrekkingen te prestations qui peuvent faire lobjet dune intervention de lassurance
verrichten die voorwerp kunnen zijn van een tussenkomst van de obligatoire soins de sant et indemnits, p. 54652.
verplichte verzekering geneeskundige verzorging en uitkeringen,
bl. 54652.

294 bladzijden/pages
54634 BELGISCH STAATSBLAD 14.10.2008 MONITEUR BELGE

Federale Overheidsdienst Economie, K.M.O., Middenstand en Energie Service public fdral Economie, P.M.E., Classes moyennes et Energie
18 SEPTEMBER 2008. Koninklijk besluit tot vaststelling 18 SEPTEMBRE 2008. Arrt royal fixant la date dentre en
van de datum van inwerkingtreding voor het Belgisch Interventie- en vigueur pour le Bureau dintervention et de restitution belge du
Restitutiebureau van het hoofdstuk VII van het koninklijk besluit van chapitre VII de larrt royal du 8 janvier 1973 instituant un cycle
8 januari 1973 tot invoering van een evaluatiecyclus in de instellingen dvaluation dans les organismes dintrt public, p. 54653.
van openbaar nut, bl. 54653.

12 AUGUSTUS 2008. Koninklijk besluit betreffende het op de 12 AOUT 2008. Arrt royal concernant la mise sur le march des
markt brengen van machines. Erratum, bl. 54654. machines. Erratum, p. 54654.

Gemeenschaps- en Gewestregeringen Gouvernements de Communaut et de Rgion


Vlaamse Gemeenschap Communaut flamande
Vlaamse overheid Autorit flamande
4 JULI 2008. Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van 4 JUILLET 2008. Arrt du Gouvernement flamand modifiant
sommige termijnen van de procedure tot subsidiring van de Vlaamse certains dlais de la procdure de subventionnement des fdrations
sportfederaties, de koepelorganisatie en de organisaties voor de sportives flamandes, de lorganisation coordinatrice et des organisa-
sportieve vrijetijdsbesteding, bl. 54655. tions des sports rcratifs, p. 54656.

18 JULI 2008. Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de 18 JUILLET 2008. Arrt du Gouvernement flamand relatif aux
voorwaarden en procedure voor het verkrijgen van een licentie voor het conditions et la procdure dobtention dune licence en vue de la
aanbieden van een radio- of televisieomroepnetwerk en de bij- fourniture dun rseau de radiodiffusion et de tlvision et aux
behorende zendvergunningen, bl. 54656. autorisations dmission y affrentes, p. 54662.

12 SEPTEMBER 2008. Besluit van de Vlaamse Regering tot 12 SEPTEMBRE 2008. Arrt du Gouvernement flamand modi-
wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 19 juli 2002 fiant larrt du Gouvernement flamand du 19 juillet 2002 relatif
betreffende de organisatie van het voltijds secundair onderwijs, bl. 54667. lorganisation de lenseignement secondaire temps plein, p. 54668.

Franse Gemeenschap Communaut franaise


Ministerie van de Franse Gemeenschap Ministre de la Communaut franaise
25 APRIL 2008. Besluit van de Regering van de Franse Gemeen- 25 AVRIL 2008. Arrt du Gouvernement de la Communaut
schap tot oprichting van een basisoverlegcomit voor Wallonie- francaise portant cration dun comit de concertation de base pour
Bruxelles International , bl. 54670. Wallonie-Bruxelles International, p. 54669.

25 APRIL 2008. Besluit van de Regering van de Franse Gemeen- 25 AVRIL 2008. Arrt du Gouvernement de la Communaut
schap tot vastlegging van de samenstelling van de afvaardiging van de francaise fixant la composition de la dlgation de lautorit dans le
overheid binnen het basisoverlegcomit voor Wallonie-Bruxelles comit de concertation de base pour Wallonie-Bruxelles International,
International, bl. 54671. p. 54670.

11 JULI 2008. Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap 11 JUILLET 2008. Arrt du Gouvernement de la Communaut
tot wijziging van het besluit van de Regering van de Franse Gemeen- francaise modifiant larrt du Gouvernement de la Communaut
schap van 13 juli 1998 tot vaststelling van de programmas van francaise du 13 juillet 1998 fixant les programmes des preuves
de proeven inzake pedagogische bekwaamheid tot het onderwijzen daptitude pdagogique lenseignement dans lenseignement secon-
binnen het door de Franse Gemeenschap gesubsidieerde middelbaar daire artistique horaire rduit subventionn par la Communaut
kunstonderwijs met beperkt leerplan, bl. 54672. francaise, p. 54672.

11 JULI 2008. Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap 11 JUILLET 2008. Arrt du Gouvernement de la Communaut
tot toelating van de oprichting van een vestiging voor gespecialiseerd francaise autorisant la cration dune implantation denseignement
basisonderwijs van type 5 gelegen te Brussel, bl. 54674. fondamental spcialis de type 5 Bruxelles, p. 54673.

11 JULI 2008. Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap 11 JUILLET 2008. Arrt du Gouvernement de la Communaut
tot toelating van de oprichting van een vestiging voor gespecialiseerd francaise autorisant la cration dune implantation denseignement
basisonderwijs van type 5 gelegen te Verviers, bl. 54675. fondamental spcialis de type 5 Verviers, p. 54675.

11 JULI 2008. Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap 11 JUILLET 2008. Arrt du Gouvernement de la Communaut
tot toelating van de oprichting van een vestiging voor gespecialiseerd francaise autorisant la cration dune implantation denseignement
kleuteronderwijs van type 7 gelegen te Biez, bl. 54677. maternel spcialis de type 7 situe Biez, p. 54676.

11 JULI 2008. Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap 11 JULI 2008. Arrt du Gouvernement de la Communaut
tot toelating van de oprichting van een vestiging voor vrij gespecia- francaise autorisant la cration dune implantation denseignement
liseerd lager onderwijs van type 7 gelegen te Bastenaken, bl. 54678. primaire spcialis libre de type 7 situe Bastogne, p. 54678.

11 JULI 2008. Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap 11 JUILLET 2008. Arrt du Gouvernement de la Communaut
tot toelating van de oprichting van een vestiging voor gespecialiseerd francaise autorisant la cration dun tablissement denseignement
lager onderwijs van type 8 gelegen te Biez, bl. 54680. primaire spcialis de type 8 situ Biez, p. 54679.
BELGISCH STAATSBLAD 14.10.2008 MONITEUR BELGE 54635

Brussels Hoofdstedelijk Gewest Rgion de Bruxelles-Capitale


Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie van het Brussels Hoofd- Commission communautaire commune de la Rgion de Bruxelles-
stedelijk Gewest Capitale
5 JUNI 2008. Besluit van het Verenigd College van de Gemeen- 5 JUIN 2008. Arrt du Collge runi de la Commission
schappelijke Gemeenschapscommissie van het Brussels Hoofdstedelijk communautaire commune de la Rgion de Bruxelles-Capitale portant le
Gewest houdende het administratief statuut en de bezoldigingsregeling statut administratif et pcuniaire des fonctionnaires et stagiaires des
van de ambtenaren en stagiairs van de Diensten van het Verenigd Services du Collge runi de la Commission communautaire commune
College van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie van de Bruxelles-Capitale. Erratum, p. 54680.
Brussel-Hoofdstad. Erratum, bl. 54680.

Andere besluiten Autres arrts

Service public fdral Chancellerie du Premier Ministre et Service public


de Wallonie
Pouvoirs locaux. Dcorations civiques, p. 54681.

Fderaler Offentlicher Dienst Kanzlei des Premierministers und Offentlicher Dienst der Wallonie
Lokale Behrden. Brgerliche Ehrenauszeichnungen, S. 54681.

Federale Overheidsdienst Personeel en Organisatie Service public fdral Personnel et Organisation


Personeel. Bevordering, bl. 54681. Personnel. Promotion, p. 54681.

Federale Overheidsdienst Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Service public fdral Affaires trangres, Commerce extrieur et Coop-
Ontwikkelingssamenwerking ration au Dveloppement
Buitenlandse consulaten in Belgi, bl. 54681. Benoeming, bl. 54682. Consulats trangers en Belgique, p. 54681. Nomination, p. 54682.
Carrire Hoofdbestuur. Mobiliteit, bl. 54682. Carrire de lAdministration centrale. Mobilit, p. 54682.

Federale Overheidsdienst Mobiliteit en Vervoer Service public fdral Mobilit et Transports


Mobiliteit en Verkeersveiligheid. Erkenning van scholen voor het Mobilit et Scurit routire. Agrment des coles de conduite de
besturen van motorvoertuigen, bl. 54682. vhicules moteur, p. 54682.

Federale Overheidsdienst Sociale Zekerheid Service public fdral Scurit sociale


19 SEPTEMBER 2008. Koninklijk besluit houdende benoeming 19 SEPTEMBRE 2008. Arrt royal portant nomination des
van de leden van de stuurgroep vermeld in de artikelen 30bis, 2, van membres du groupe dimpulsion vis aux articles 30bis, 2, de la loi
de wet van 27 juni 1969 tot herziening van de besluitwet van du 27 juin 1969 rvisant larrt-loi du 28 dcembre 1944 concernant
28 december 1944 betreffende de maatschappelijke zekerheid der la scurit sociale des travailleurs et 401, 1er, alina 2, du Code des
arbeiders en 401, 1, tweede lid, van het Wetboek van inkomsten- impts sur les revenus 1992, p. 54683.
belastingen 1992, bl. 54683.

Federaal Agentschap voor Geneesmiddelen en Gezondheidsproducten Agence fdrale des Mdicaments et des Produits de Sant
19 SEPTEMBER 2008. Koninklijk besluit houdende benoeming 19 SEPTEMBRE 2008. Arrt royal nommant les membres des
van de leden van de Vestigingscommissies bedoeld in artikel 4, 3, 4, Commissions dimplantation vises larticle 4, 3, 4, de larrt
van het koninklijk besluit nr. 78 van 10 november 1967 betreffende de royal n 78 du 10 novembre 1967 relatif lexercice des professions
uitoefening van de gezondheidszorgberoepen, bl. 54685. des soins de sant, p. 54685.

Gemeenschaps- en Gewestregeringen Gouvernements de Communaut et de Rgion


Vlaamse Gemeenschap
Vlaamse overheid
Financin en Begroting
22 SEPTEMBER 2008. Ministerieel besluit tot uitvoering van
artikel 60bis van het Wetboek der Successierechten, bl. 54686.

Landbouw en Visserij
Personeel. Benoeming in vast dienstverband, bl. 54710.

Mobiliteit en Openbare Werken


1 OKTOBER 2008. Ministerieel besluit tot vervanging van de leden
en de plaatsvervangende leden van de Mobiliteitsraad Vlaanderen,
bl. 54710.
54636 BELGISCH STAATSBLAD 14.10.2008 MONITEUR BELGE

Ruimtelijke Ordening, Woonbeleid en Onroerend Erfgoed


Plannen van aanleg, bl. 54710. Plan van aanleg, bl. 54711.
Ruimtelijke ordening, bl. 54711. Rooilijnen, bl. 54711. Rooilijnen.
Onteigeningen, bl. 54711. Eervol ontslag. Pensioen, bl. 54711.
Eervol ontslag. Pensioen, bl. 54712. Eervol ontslag. Pensioen,
bl. 54712. Eervol ontslag. Pensioen, bl. 54712.

Franse Gemeenschap Communaut franaise


Ministerie van de Franse Gemeenschap Ministre de la Communaut franaise
30 JUNI 2008. Besluit van de Regering van de Franse Gemeen- 30 JUIN 2008. Arrt du Gouvernement de la Communaut
schap houdende benoeming van de leden van de Commissie voor de francaise portant nomination des membres de la Commission dqui-
gelijkwaardigheid van buitenlandse universitaire diplomas, bl. 54713. valence des diplmes universitaires trangers, p. 54712.

Waals Gewest Rgion wallonne


Waalse Overheidsdienst Service public de Wallonie
Plaatselijke besturen, bl. 54714. Pouvoirs locaux, p. 54714. Amnagement du territoire, p. 54714.

Gemeinschafts- und Regionalregierungen


Wallonische Region
Offentlicher Dienst der Wallonie

Raumordnung, S. 54714.

Officile berichten Avis officiels

Grondwettelijk Hof Cour constitutionnelle


Bericht voorgeschreven bij artikel 74 van de bijzondere wet van Avis prescrit par larticle 74 de la loi spciale du 6 janvier 1989,
6 januari 1989, bl. 54715. p. 54715.

Bericht voorgeschreven bij artikel 74 van de bijzondere wet van Avis prescrit par larticle 74 de la loi spciale du 6 janvier 1989,
6 januari 1989, bl. 54716. p. 54716.

Verfassungsgerichtshof

Bekanntmachung vorgeschrieben durch Artikel 74 des Sondergesetzes vom 6. Januar 1989, S. 54716.
Bekanntmachung vorgeschrieben durch Artikel 74 des Sondergesetzes vom 6. Januar 1989, S. 54717.

Raad van State Conseil dEtat


Bericht voorgeschreven bij artikel 3quater van het besluit van de Avis prescrit par larticle 3quater de larrt du Rgent du 23 aot 1948
Regent van 23 augustus 1948 tot regeling van de rechtspleging voor de dterminant la procdure devant la section du contentieux administra-
afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, bl. 54717. tif du Conseil dEtat, p. 54717.

Bericht voorgeschreven bij artikel 3quater van het besluit van de Avis prescrit par larticle 3quater de larrt du Rgent du 23 aot 1948
Regent van 23 augustus 1948 tot regeling van de rechtspleging voor de dterminant la procdure devant la section du contentieux administra-
afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, bl. 54718. tif du Conseil dEtat, p. 54718.
Bericht voorgeschreven bij artikel 3quater van het besluit van de Avis prescrit par larticle 3quater du Rgent du 23 aot 1948
Regent van 23 augustus 1948 tot regeling van de rechtspleging voor de dterminant la procdure devant la section du contentieux administra-
afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, bl. 54718. tif du Conseil dEtat, p. 54718.

Staatsrat

Bekanntmachung, vorgeschrieben durch Artikel 3quater des Regentenerlasses vom 23. August 1948 zur Festlegung des Verfahrens vor der
Verwaltungsstreitsachenabteilung des Staatsrates, S. 54717.

Bekanntmachung, vorgeschrieben durch Artikel 3quater des Regentenerlasses vom 23. August 1948 zur Festlegung des Verfahrens vor der
Verwaltungsstreitsachenabteilung des Staatsrates, S. 54718.

Bekanntmachung, vorgeschrieben durch Artikel 3quater des Regentenerlasses vom 23. August 1948 zur Festlegung des Verfahrens vor der
Verwaltungsstreitsachenabteilung des Staatsrates, S. 54718.
BELGISCH STAATSBLAD 14.10.2008 MONITEUR BELGE 54637

Federale Overheidsdienst Financin Service public fdral Finances


Administratie van de BTW, registratie en domeinen. Vervreemding Administration de la T.V.A., de lenregistrement et des domaines.
van onroerende domeingoederen, bl. 54719. Administratie van het Alination dimmeubles domaniaux, p. 54719. Administration du
kadaster, registratie en domeinen. Bekendmakingen voorgeschreven bij cadastre, de lenregistrement et des domaines. Publications prescrites
artikel 770 van het Burgerlijk Wetboek. Erfloze nalatenschappen, par larticle 770 du Code civil. Successions en dshrence, bl. 54719.
bl. 54719. Administratie der thesaurie. Lotenlening 1921. Loting Administration de la trsorerie. Emprunt lots 1921. Tirage n 299 du
nr. 299 van 15 september 2008, bl. 54720. Administratie der thesaurie. 15 septembre 2008, p. 54720. Administration de la trsorerie.
Lotenlening 1922. Loting nr. 490 van 8 augustus 2008, bl. 54721. Emprunt lots 1922. Tirage n 490 du 8 aot 2008, p. 54721.
Administratie der thesaurie. Lotenlening 1922. Loting nr. 491 van Administration de la trsorerie. Emprunt lots 1922. Tirage n 491 du
10 september 2008, bl. 54722. Administratie der thesaurie. Lotenle- 10 septembre 2008, p. 54722. Administration de la trsorerie.
ning 1923. Loting nr. 627 van 20 augustus 2008, bl. 54723. Emprunt lots 1923. Tirage n 627 du 20 aot 2008, p. 54723.
Administratie der thesaurie. Lotenlening 1923. Loting nr. 628 van Administration de la trsorerie. Emprunt lots 1923. Tirage n 628 du
19 september 2008, bl. 54724. Administratie der thesaurie. Lotenle- 19 septembre 2008, p. 54724. Administration de la trsorerie.
ning 1938. Loting nr. 611 van 20 augustus 2008, bl. 54725. Emprunt lots 1938. Tirage n 611 du 20 aot 2008, p. 54725.
Administratie der thesaurie. Lotenlening 1938. Officile lijst der trek- Administration de la trsorerie. Emprunt lots 1938. Liste officielle
king nr. 612 van 19 september 2008, bl. 54726. du tirage n 612 du 19 septembre 2008, p. 54726.

Federale Overheidsdienst Justitie Service public fdral Justice


Wet van 15 mei 1987. betreffende de namen en voornamen. Loi du 15 mai 1987 relative aux noms et prnoms. Publications,
Bekendmakingen, bl. 54806. Wet van 15 mei 1987 betreffende de p. 54806. Loi du 15 mai 1987 relative aux noms et prnoms.
namen en voornamen. Bekendmaking, bl. 54806. Publication, p. 54806.

Federaal Agentschap voor Geneesmiddelen en Gezondheidsproducten Agence fdrale des Mdicaments et des Produits de Sant
Lijst van de geneesmiddelen voor menselijk gebruik waarvoor een Liste des mdicaments usage humain auxquels une autorisation de
vergunning voor het in de handel brengen (VHB) werd verleend tussen mise sur le march (AMM) a t octroye entre le 1er juillet 2008 et le
1 juli 2008 en 31 juli 2008, bl. 54807. Lijst van de geneesmiddelen voor 31 juillet 2008, p. 54807. Liste des mdicaments usage humain
menselijk gebruik waarvoor een vergunning voor het in de handel auxquels une autorisation de mise sur le march (AMM) a t octroye
brengen (VHB) werd verleend tussen 1 augustus 2008 en entre le 1er aot 2008 et le 31 aot 2008, p. 54817. Vingt-deuxime
31 augustus 2008, bl. 54817. Tweentwintigste lijst van de genees- liste des mdicaments usage humain dont lenregistrement a t
middelen voor menselijk gebruik waarvan de registratie geschrapt radi, p. 54823.
werd, bl. 54823.

Gemeenschaps- en Gewestregeringen
Vlaamse Gemeenschap
Vlaamse overheid
Oproep voor de organisatie van schoolsport, bl. 54846.
Ruimtelijke Ordening, Woonbeleid en Onroerend Erfgoed
Driemaandelijkse bekendmaking in toepassing van artikel 199, 2,
van het decreet van 18 mei 1999 houdende de organisatie van de
ruimtelijke ordening, bl. 54847.

Agendas Ordres du jour


Brussels Hoofdstedelijk Parlement, bl. 54847. Parlement de la Rgion de Bruxelles-Capitale, p. 54847.
Verenigde Vergadering van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscom- Assemble runie de la Commission communautaire commune de la
missie van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, bl. 54854. Rgion de Bruxelles-Capitale, p. 54854.

De Wettelijke Bekendmakingen en Verschillende Berichten wor- Les Publications lgales et Avis divers ne sont pas repris dans ce
den niet opgenomen in deze inhoudsopgave en bevinden zich van sommaire mais figurent aux pages 54855 54926.
bl. 54855 tot bl. 54926.
54638 BELGISCH STAATSBLAD 14.10.2008 MONITEUR BELGE

WETTEN, DECRETEN, ORDONNANTIES EN VERORDENINGEN


LOIS, DECRETS, ORDONNANCES ET REGLEMENTS

FEDERALE OVERHEIDSDIENST WERKGELEGENHEID, SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI,


ARBEID EN SOCIAAL OVERLEG TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE
N. 2008 3595 [C 2008/13296] F. 2008 3595 [C 2008/13296]
28 SEPTEMBER 2008. Koninklijk besluit waarbij algemeen 28 SEPTEMBRE 2008. Arrt royal rendant obligatoire la conven-
verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst tion collective de travail n 25ter du 9 juillet 2008 modifiant la
nr. 25ter van 9 juli 2008 tot wijziging van de collectieve arbeids- convention collective de travail n 25 du 15 octobre 1975 sur
overeenkomst nr. 25 van 15 oktober 1975 betreffende de gelijke lgalit des rmunrations entre les travailleurs masculins et les
beloning voor mannelijke en vrouwelijke werknemers (1) travailleurs fminins (1)

ALBERT II, Koning der Belgen, ALBERT II, Roi des Belges,
Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet. A tous, prsents et venir, Salut.

Gelet op de wet van 5 december 1968 betreffende de collectieve Vu la loi du 5 dcembre 1968 sur les conventions collectives de travail
arbeidsovereenkomsten en de paritaire comits, inzonderheid op de et les commissions paritaires, notamment les articles 18 et 28;
artikelen 18 en 28;

Gelet op het internationaal arbeidsverdrag nr. 100 betreffende de Vu la Convention internationale du Travail n 100 concernant
gelijke beloning van mannelijke en vrouwelijke arbeidskrachten voor lgalit de rmunration entre la main-duvre masculine et la
arbeid van gelijke waarde; main-duvre fminine pour un travail de valeur gale;

Gelet op het Europees sociaal handvest van 3 mei 1996, inzonderheid Vu la Charte sociale europenne du 3 mai 1996, notamment
op artikel 4.3; larticle 4.3;

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap, Vu le Trait instituant la Communaut europenne, notamment
inzonderheid op artikel 141, 1 en 2; larticle 141, 1er et 2;

Gelet op de wet van 10 mei 2007 ter bestrijding van discriminatie Vu la loi du 10 mai 2007 tendant lutter contre la discrimination entre
tussen vrouwen en mannen; les femmes et les hommes;

Gelet op de collectieve arbeidsovereenkomst nr. 25 van 15 okto- Vu la convention collective de travail n 25 du 15 octobre 1975 sur
ber 1975 betreffende de gelijke beloning voor mannelijke en vrouwelijke lgalit des rmunrations entre les travailleurs masculins et les
werknemers, gewijzigd door de collectieve arbeidsovereenkomst travailleurs fminins, modifie par la convention collective de travail
nr. 25bis van 19 december 2001, overeenkomsten gesloten in de n 25bis du 19 dcembre 2001, conventions conclues au sein du Conseil
Nationale Arbeidsraad en respectievelijk algemeen verbindend ver- national du Travail, et respectivement rendues obligatoires par les
klaard door de koninklijke besluiten van 9 december 1975 en van arrts royaux du 9 dcembre 1975 et du 4 fvrier 2002;
4 februari 2002;

Gelet op het verzoek van de Nationale Arbeidsraad; Vu la demande du Conseil national du Travail;

Op de voordracht van de Minister van Werk, Sur la proposition de la Ministre de lEmploi,

Hebben Wij besloten en besluiten Wij : Nous avons arrt et arrtons :

Artikel 1. Algemeen verbindend wordt verklaard de als bijlage Article 1er. Est rendue obligatoire la convention collective de travail
opgenomen collectieve arbeidsovereenkomst nr. 25ter van 9 juli 2008 tot n 25ter van 9 juillet 2008 modifiant la convention collective de travail
wijziging van de collectieve arbeidsovereenkomst nr. 25 van 15 oktober n 25 du 15 octobre 1975 sur lgalit des rmunrations entre les
1975 betreffende de gelijke beloning voor mannelijke en vrouwelijke travailleurs masculins et les travailleurs fminins.
werknemers.

Art. 2. De Minister bevoegd voor Werk is belast met de uitvoering Art. 2. La Ministre qui a lEmploi dans ses attributions est charge
van dit besluit. de lexcution du prsent arrt.
Gegeven te Brussel, 28 september 2008. Donn Bruxelles, le 28 septembre 2008.

ALBERT ALBERT
Van Koningswege : Par le Roi :
De Vice-Eerste Minister La Vice-Premire Ministre
en Minister van Werk en Gelijke Kansen, et Ministre de lEmploi et de lEgalit des Chances,
Mevr. J. MILQUET Mme J. MILQUET

Nota Note
(1) Verwijzingen naar het Belgisch Staatsblad : (1) Rfrences au Moniteur belge :
Wet van 5 december 1968, Belgisch Staatsblad van 15 januari 1969. Loi du 5 dcembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969.
Wet van 10 mei 2007, Belgisch Staatsblad van 30 mei 2007. Loi du 10 mai 2007, Moniteur belge du 30 mai 2007.
Koninklijk besluit van 9 december 1975, Belgisch Staatsblad van Arrt royal du 9 dcembre 1975, Moniteur belge du 25 dcembre 1975.
25 december 1975.
Koninklijk besluit van 4 februari 2002, Belgisch Staatsblad van Arrt royal du 4 fvrier 2002, Moniteur belge du 12 mars 2002.
12 maart 2002.
BELGISCH STAATSBLAD 14.10.2008 MONITEUR BELGE 54639

Bijlage Annexe

Nationale Arbeidsraad Conseil national du Travail

Collectieve arbeidsovereenkomst nr. 25ter van 9 juli 2008, gesloten in Convention collective de travail n 25ter du 9 juillet 2008, conclue au
de Nationale Arbeidsraad, tot wijziging van de collectieve arbeids- sein du Conseil national du Travail, modifiant la convention
overeenkomst nr. 25 van 15 oktober 1975 betreffende de gelijke collective de travail n 25 du 15 octobre 1975 sur lgalit des
beloning voor mannelijke en vrouwelijke werknemers rmunrations entre les travailleurs masculins et les travailleurs
fminins

Geregistreerd op 17 juli 2008 onder het nr. 88854/CO/300 Enregistre le 17 juillet 2008 sous le n 88854/CO/300
Gelet op de wet van 5 december 1968 betreffende de collectieve Vu la loi du 5 dcembre 1968 sur les conventions collectives de travail
arbeidsovereenkomsten en de paritaire comits; et les commissions paritaires;
Gelet op het internationaal arbeidsverdrag nr. 100 betreffende de Vu la Convention internationale du Travail n 100 concernant
gelijke beloning van mannelijke en vrouwelijke arbeidskrachten voor lgalit de rmunration entre la main-duvre masculine et la
arbeid van gelijke waarde, 1951, artikel 4.3 van het Europees sociaal main-duvre fminine pour un travail de valeur gale, 1951, larti-
handvest (herzien) van 3 mei 1996 en artikel 141, 1 en 2 van het cle 4.3 de la Charte sociale europenne (rvise) du 3 mai 1996 et
Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap; larticle 141, 1er et 2 du Trait instituant la Communaut europenne;
Gelet op Richtlijn 75/117/EEG van de Raad van 10 februari 1975 Vu la Directive 75/117/CEE du Conseil du 10 fvrier 1975 concernant
betreffende het nader tot elkaar brengen van de wetgevingen der le rapprochement des lgislations des Etats membres relatives
lidstaten inzake de toepassing van het beginsel van gelijke beloning lapplication du principe de lgalit des rmunrations entre les
voor mannelijke en vrouwelijke werknemers; travailleurs masculins et les travailleurs fminins;
Gelet op Richtlijn 76/207/EEG van de Raad van 9 februari 1976 Vu la Directive 76/207/CEE du Conseil du 9 fvrier 1976 relative la
betreffende de tenuitvoerlegging van het beginsel van gelijke behande- mise en uvre du principe de lgalit entre hommes et femmes en ce
ling van mannen en vrouwen ten aanzien van de toegang tot het qui concerne laccs lemploi, la formation et la formation
arbeidsproces, de beroepsopleiding en de promotiekansen en ten professionnelle, et les conditions de travail, modifie par la Direc-
aanzien van de arbeidsvoorwaarden, gewijzigd bij Richtlijn 2002/73/EG tive 2002/73 CE du Parlement europen et du Conseil du 23 septem-
van het Europees Parlement en de Raad van 23 september 2002; bre 2002;
Gelet op Richtlijn 79/7/EEG van de Raad van 19 december 1978 Vu la Directive 79/7/CEE du Conseil du 19 dcembre 1978 relative
betreffende de geleidelijke tenuitvoerlegging van het beginsel van la mise en uvre progressive du principe de lgalit de traitement
gelijke behandeling van mannen en vrouwen op het gebied van de entre hommes et femmes en matire de scurit sociale;
sociale zekerheid;
Gelet op Richtlijn 86/378/EEG van de Raad van 24 juli 1986 Vu la Directive 86/378/CEE du Conseil du 24 juillet 1986 relative la
betreffende de tenuitvoerlegging van het beginsel van gelijke behande- mise en uvre du principe de lgalit de traitement entre hommes et
ling van mannen en vrouwen in ondernemings- en sectorile regelingen femmes dans les rgimes professionnels de scurit sociale, modifie
inzake sociale zekerheid, gewijzigd bij Richtlijn 96/97/EG van de Raad par la Directive 96/97/CE du Conseil du 20 dcembre 1996;
van 20 december 1996;
Gelet op Richtlijn 97/80/EG van de Raad van 15 december 1997 Vu la Directive 97/80/CE du Conseil du 15 dcembre 1997 relative
inzake de bewijslast in gevallen van discriminatie op grond van het la charge de la preuve dans les cas de discrimination fonde sur le sexe;
geslacht;
Gelet op Richtlijn 2006/54/EG van het Europees Parlement en de Vu la Directive 2006/54/CE du Parlement europen et du Conseil du
Raad van 5 juli 2006 betreffende de toepassing van het beginsel van 5 juillet 2006 relative la mise en uvre du principe de lgalit des
gelijke kansen en gelijke behandeling van mannen en vrouwen in chances et de lgalit de traitement entre hommes et femmes en
arbeid en beroep (herschikking), die met ingang van 15 augustus 2009 matire demploi et de travail (refonte), qui avec effet au 15 aot 2009
de Richtlijnen 75/117/EEG, 76/207/EEG, 86/378/EEG en 97/80/EG abroge et remplace les Directives 75/117/CEE, 76/207/CEE, 86/378/CEE
intrekt en vervangt; et 97/80/CE;
Gelet op de wet van 10 mei 2007 ter bestrijding van discriminatie Vu la loi du 10 mai 2007 tendant lutter contre la discrimination entre
tussen vrouwen en mannen; les femmes et les hommes;
Gelet op artikel 47bis van de wet van 12 april 1965 betreffende de Vu larticle 47bis de la loi du 12 avril 1965 concernant la protection de
bescherming van het loon der werknemers; la rmunration des travailleurs;
Gelet op de collectieve arbeidsovereenkomst nr. 25 van 15 okto- Vu la convention collective de travail n 25 du 15 octobre 1975 sur
ber 1975 betreffende de gelijke beloning voor mannelijke en vrouwelijke lgalit des rmunrations entre les travailleurs masculins et les
werknemers, gewijzigd door de collectieve arbeidsovereenkomst travailleurs fminins, modifie par la convention collective de travail
nr. 25bis van 19 december 2001; n 25bis du 19 dcembre 2001;
Overwegende dat zowel op internationaal vlak - en meer bepaald op Considrant que tant au plan international et plus particulirement
Europees vlak - als op nationaal vlak het wetgevende kader sterk is europen quau niveau national, le cadre lgislatif a fortement volu
gevolueerd sedert de goedkeuring van de collectieve arbeidsovereen- depuis ladoption de la convention collective de travail n 25 le
komst nr. 25 van 15 oktober 1975; 15 octobre 1975;
Gelet op ankerpunt 4 - Diversiteit en non-discriminatie van het Considrant le point dancrage 4 - Diversit et non-discrimination de
interprofessioneel akkoord van 2 februari 2007 voor de periode lAccord interprofessionnel du 2 fvrier 2007 pour la priode 2007-2008
2007-2008, waarin de sociale partners op centraal niveau zijn overeen- dans lequel les interlocuteurs sociaux interprofessionnels ont convenu
gekomen de collectieve arbeidsovereenkomst nr. 25 betreffende de dactualiser la convention collective de travail n 25 sur lgalit des
gelijke beloning voor mannelijke en vrouwelijke werknemers te rmunrations entre les travailleurs masculins et les travailleurs
actualiseren; fminins;
Hebben de navolgende interprofessionele organisaties van werk- Les organisations interprofessionnelles demployeurs et de tra-
gevers en van werknemers : vailleurs suivantes :
het Verbond van Belgische Ondernemingen la Fdration des Entreprises de Belgique
54640 BELGISCH STAATSBLAD 14.10.2008 MONITEUR BELGE

de nationale middenstandsorganisaties erkend overeenkomstig de les organisations nationales des Classes moyennes, agres
wetten betreffende de organisatie van de Middenstand, gecordineerd conformment aux lois relatives lorganisation des Classes moyennes
op 28 mei 1979 coordonnes le 28 mai 1979
de Boerenbond De Boerenbond
la Fdration wallonne de lAgriculture la Fdration wallonne de lAgriculture
het Algemeen Christelijk Vakverbond van Belgi la Confdration des Syndicats chrtiens de Belgique
het Algemeen Belgisch Vakverbond la Fdration gnrale du Travail de Belgique
de Algemene Centrale der Liberale Vakbonden van Belgi la Centrale gnrale des Syndicats libraux de Belgique
Op 9 juli 2008 in de Nationale Arbeidsraad de volgende collectieve ont conclu, le 9 juillet 2008, au sein du Conseil national du Travail, la
arbeidsovereenkomst gesloten : prsente convention collective de travail :
Artikel 1. In artikel 1 van de collectieve arbeidsovereenkomst nr. 25 Article 1er. A larticle 1er de la convention collective de travail n 25
van 15 oktober 1975 betreffende de gelijke beloning voor mannelijke en du 15 octobre 1975 sur lgalit des rmunrations entre les travailleurs
vrouwelijke werknemers worden de volgende wijzigingen aange- masculins et les travailleurs fminins sont apportes les modifications
bracht : suivantes :
1 De eerste alinea wordt als volgt gewijzigd : 1 Lalina 1er est modifi comme suit :
Onderhavige collectieve arbeidsovereenkomst heeft ten doel het La prsente convention collective de travail a pour objet de raliser
beginsel van gelijke beloning voor mannelijke en vrouwelijke werkne- le principe de lgalit des rmunrations entre travailleurs masculins
mers, dat is neergelegd in artikel 141, 1 en 2 van het Verdrag tot et fminins, qui figure larticle 141, 1er et 2 du Trait instituant la
oprichting van de Europese Gemeenschap, te verwezenlijken. Communaut europenne.
2 In de Nederlandse tekst wordt de tweede alinea als volgt 2 Lalina 2, dans sa version nerlandaise, est modifi comme suit :
gewijzigd :
De gelijkheid van beloning houdt in dat voor gelijke arbeid of voor De gelijkheid van beloning houdt in dat voor gelijke arbeid of voor
arbeid van gelijke waarde ieder onderscheid op basis van geslacht arbeid van gelijke waarde ieder onderscheid op basis van geslacht
wordt afgeschaft. wordt afgeschaft.
Art. 2. Artikel 3 van dezelfde collectieve arbeidsovereenkomst wordt Art. 2. Larticle 3 de la mme convention collective de travail est
vervangen als volgt : remplac par la disposition suivante :
Artikel 3 Article 3
De gelijke beloning voor mannelijke en vrouwelijke werknemers Lgalit des rmunrations entre les travailleurs masculins et les
moet verzekerd worden voor alle elementen en voorwaarden van het travailleurs fminins doit tre assure dans tous les lments et
loon, met inbegrip van de systemen van functiewaardering. conditions de rmunration, y compris les systmes dvaluation des
fonctions.
De systemen van functiewaardering moeten de gelijke behandeling Les systmes dvaluation des fonctions doivent assurer lgalit de
verzekeren in de keuze van de criteria, in de weging van die criteria en traitement dans le choix des critres, dans leur pondration et dans le
in het systeem van omzetting van de functiepunten in loonpunten. systme de transposition des valeurs dvaluation en composantes de
la rmunration.
De sectoren en ondernemingen die dit nog niet hebben gedaan, Les secteurs et entreprises qui ne lont pas encore fait valuent leurs
toetsen hun systemen van functiewaardering en hun loonclassificaties systmes dvaluation des fonctions et leurs classifications salariales en
aan de verplichting tot genderneutraliteit en brengen in voorkomend fonction de lobligation de neutralit de genre et y apportent, le cas
geval de nodige correcties aan. chant, les corrections ncessaires.
Art. 3. Artikel 4 van dezelfde collectieve arbeidsovereenkomst wordt Art. 3. Larticle 4 de la mme convention collective de travail est
vervangen als volgt : remplac par la disposition suivante :
Artikel 4 Article 4
Onder loon wordt verstaan : On entend par rmunration :
1 het loon in geld waarop de werknemer ingevolge zijn dienstbe- 1 le salaire en espces auquel le travailleur a droit charge de
trekking recht heeft ten laste van de werkgever; lemployeur en raison de son engagement;
2. de fooien of het bedieningsgeld waarop de werknemer recht heeft 2 le pourboire ou service auquel le travailleur a droit en raison de
ingevolge zijn dienstbetrekking of krachtens het gebruik; son engagement ou en vertu de lusage;
3 de in geld waardeerbare voordelen waarop de werknemer 3 les avantages valuables en argent auxquels le travailleur a droit
ingevolge zijn dienstbetrekking recht heeft ten laste van de werkgever; charge de lemployeur en raison de son engagement;
4 de vergoedingen die krachtens een collectieve arbeidsovereen- 4 les indemnits payes par lemployeur comme pcule de vacances
komst en ter aanvulling van het wettelijk vakantiegeld door de conventionnel et complmentaire au pcule lgal de vacances;
werkgever als vakantiegeld worden betaald;
5 de vergoedingen die voortvloeien uit de aanvullende niet- 5 les indemnits rsultant des rgimes complmentaires non lgaux
wettelijke socialezekerheidsregelingen. de scurit sociale.
Commentaar Commentaire
1. Het begrip loon moet in de ruime zin worden genterpreteerd, 1. La notion de rmunration doit tre interprte dans le sens large,
conform de geest van de voorbereidende werkzaamheden van de wet conformment lesprit des travaux prparatoires de la loi du
van 12 april 1965 betreffende de bescherming van het loon der 12 avril 1965 concernant la protection de la rmunration des tra-
werknemers (cf. Verslag van de Hr. L.E. TROCLET aan de Commissie vailleurs (cf. Rapport de M. L.E. TROCLET la Commission de
Tewerkstelling, Arbeid en Sociale Voorzorg, Parl. Stuk, Senaat, nr. 115, lEmploi, du Travail et de la Prvoyance sociale, Doc. Parl., Snat,
zitting 1964-1965, 9-2-1965, blzn. 9 en 18) en de rechtspraak van het Hof n 115, session 1964-1965, 9.2.1965, pages 9 et 18) et la jurisprudence
van Justitie van de Europese Gemeenschappen. de la Cour de justice des Communauts europennes.
BELGISCH STAATSBLAD 14.10.2008 MONITEUR BELGE 54641

2. Overeenkomstig artikel 12 van de wet van 10 mei 2007 ter 2. Conformment larticle 12 de la loi du 10 mai 2007 tendant
bestrijding van discriminatie tussen vrouwen en mannen, over de lutter contre la discrimination entre les hommes et les femmes, en ce qui
aanvullende regelingen voor sociale zekerheid, vormt een direct concerne les rgimes complmentaires de scurit sociale, une distinc-
onderscheid op grond van geslacht een directe discriminatie. tion directe fonde sur le sexe constitue une discrimination directe.
In afwijking van wat voorafgaat, zijn alleen verschillen gegrond op Par drogation ce qui prcde, seules les distinctions fondes sur les
de respectieve levensverwachtingen van mannen en vrouwen toegela- esprances de vie respectives des hommes et des femmes sont admises.
ten.
Pensioentoezeggingen maken evenwel geen onderscheid tussen Toutefois, les engagements de pension ntablissent aucune distinc-
mannen en vrouwen bij de bepaling van het niveau van de persoonlijke tion entre les hommes et les femmes pour dfinir le niveau des
bijdragen. contributions personnelles.
Bovendien maken de pensioentoezeggingen van het type vaste En outre, les engagements de pension de type contributions dfinies
bijdragen geen onderscheid tussen mannen en vrouwen bij de bepaling ntablissent pas de distinction entre les hommes et les femmes pour
van het niveau van de bijdragen. dfinir le niveau des contributions.
Verschillen die gegrond zijn op de respectieve levensverwachtingen Les distinctions fondes sur les esprances de vie respectives des
van mannen en vrouwen zijn toegelaten in hoofde van zowel de hommes et des femmes sont admises tant dans le chef de lorganisateur
inrichter van de aanvullende regeling voor sociale zekerheid als de du rgime complmentaire de scurit sociale que dans celui de
pensioen- of verzekeringsinstelling die deze regeling uitvoert. lorganisme de pension ou dassurance qui met ce rgime en uvre.
Wat de dienstjaren gepresteerd na 17 mei 1990 betreft, mag de in de Par ailleurs, concernant les annes de service prestes aprs le
wet van 28 april 2003 betreffende de aanvullende pensioenen en het 17 mai 1990, lengagement de pension, tel que vis dans la loi du
belastingstelsel van die pensioenen en van sommige aanvullende 28 avril 2003 relative aux pensions complmentaires et au rgime fiscal
voordelen inzake sociale zekerheid bedoelde pensioentoezegging geen de celles-ci et de certains avantages complmentaires en matire de
enkel ander direct onderscheid op grond van geslacht inhouden dan scurit sociale, ne peut contenir aucune autre distinction directe
die welke gegrond zijn op de respectieve levensverwachtingen van fonde sur le sexe que celles fondes sur les esprances de vie
mannen en vrouwen. respectives des hommes et des femmes.
Het directe onderscheid op grond van geslacht in de in de La distinction directe opre sur la base du sexe dans les engage-
voornoemde wet van 28 april 2003 bedoelde pensioentoezegging, met ments de pension comme viss par la loi du 28 avril 2003 prcite
betrekking tot dienstjaren gepresteerd tot en met 17 mei 1990, levert concernant les annes de service prestes jusquau 17 mai 1990 inclus
geen ongeoorloofd onderscheid op in strijd met artikel 45 van de wet nentranent aucune distinction illicite contraire larticle 45 de la loi du
van 27 juni 1969 tot herziening van de besluitwet van 28 december 1944 27 juin 1969 rvisant larrt-loi du 28 dcembre 1944 concernant la
betreffende de maatschappelijke zekerheid der arbeiders. Dat artikel 45 scurit sociale des travailleurs. Cet article 45 prvoit en effet que tout
bepaalt namelijk dat iedere werkgever die aan zijn personeel vrijwillig employeur qui accorde volontairement son personnel des avantages
bijkomstige socialezekerheidsvoordelen toekent, generlei onderscheid dordre social complmentaire de scurit sociale doit les accorder sans
mag maken tussen de tot eenzelfde categorie behorende werknemers distinction tous les travailleurs de son entreprise appartenant une
van zijn onderneming. mme catgorie.
Artikel 12 van de voornoemde wet van 10 mei 2007 heeft gezorgd Larticle 12 de la loi du 10 mai 2007 prcite transpose larticle 6, h) de
voor de omzetting van artikel 6, h) van Richtlijn 86/378/EEG van de la Directive 86/378/CEE du Conseil du 24 juillet 1986 relative la mise
Raad van 24 juli 1986 betreffende de tenuitvoerlegging van het beginsel en uvre du principe de lgalit de traitement entre hommes et
van gelijke behandeling van mannen en vrouwen in ondernemings- en femmes dans les rgimes professionnels de scurit sociale tel quil a
sectorile regelingen inzake sociale zekerheid, zoals het werd vervan- tre remplac par la Directive 96/97/CE du Conseil du 20 dcem-
gen door Richtlijn 96/97/EG van de Raad van 20 december 1996. bre 1996.
Dat artikel 6, h) luidt als volgt : Tot de bepalingen die in strijd zijn Cet article 6, h) est libell comme suit : Sont classer au nombre des
met het beginsel van gelijke behandeling, moeten die worden gerekend dispositions contraires au principe de lgalit de traitement celles qui
welke van het geslacht, hetzij direct, hetzij indirect, met name door se fondent sur le sexe, soit directement, soit indirectement, notamment
verwijzing naar de echtelijke staat of de gezinssituatie, uitgaan om : (Y) par rfrence ltat matrimonial ou familial pour : (Y) fixer des
uiteenlopende niveaus voor de prestaties vast te stellen, behoudens niveaux diffrents pour les prestations, sauf dans la mesure ncessaire
voor zover nodig om rekening te houden met naar geslacht verschil- pour tenir compte dlments de calcul actuariel qui sont diffrents
lende actuarile berekeningsfactoren bij regelingen met vaststaande pour les deux sexes dans le cas de rgimes cotisations dfinies.
premies of bijdragen.
In het geval van door kapitalisatie gefinancierde regelingen met Dans le cas de rgimes prestations dfinies, finances par capitali-
vaststaande uitkeringsniveaus, kunnen bepaalde elementen ongelijk sation, certains lments peuvent tre ingaux dans la mesure o
zijn voor zover het verschil tussen de bedragen het gevolg is van het lingalit des montants est due aux consquences de lutilisation de
gebruik van naar geslacht verschillende actuarile factoren bij de facteurs actuariels diffrents selon le sexe lors de la mise en uvre du
tenuitvoerlegging van de financiering van de regeling. financement du rgime.
Art. 4. Artikel 9, eerste alinea van dezelfde collectieve arbeidsover- Art. 4. Larticle 9, alina 1er de la mme convention collective de
eenkomst wordt vervangen als volgt : travail est remplac par la disposition suivante :
Deze overeenkomst is gesloten voor een onbepaalde looptijd; zij La prsente convention est conclue pour une dure indtermine.
wordt van kracht op de datum van de ondertekening ervan. Elle entre en vigueur la date de sa conclusion.
Art. 5. Deze overeenkomst is gesloten voor onbepaalde tijd. Art. 5. La prsente convention est conclue pour une dure indter-
mine.
Ze heeft dezelfde geldigheidsduur en kan volgens dezelfde termijnen Elle a la mme dure de validit et peut tre dnonce selon les
en nadere regels worden opgezegd als de collectieve arbeidsovereen- mmes dlais et modalits que la convention collective de travail
komst die ze wijzigt. quelle modifie.
Gedaan te Brussel, op 9 juli 2008. Fait Bruxelles, le 9 juillet 2008.
Gezien om te worden gevoegd bij het koninklijk besluit van Vu pour tre annex larrt royal du 28 septembre 2008.
28 september 2008.

De Vice-Eerste Minister La Vice-Premire Ministre


en Minister van Werk en Gelijke Kansen, et Ministre de lEmploi et de lEgalit des Chances,
Mevr. J. MILQUET Mme J. MILQUET
54642 BELGISCH STAATSBLAD 14.10.2008 MONITEUR BELGE

Bijlage Annexe

Wijziging van de commentaar van de collectieve arbeidsovereen- Modification des commentaires de la convention collective de travail
komst nr. 25 van 15 oktober 1975 betreffende de gelijke beloning n 25 du 15 octobre 1975 sur lgalit des rmunrations entre les
voor mannelijke en vrouwelijke werknemers travailleurs masculins et les travailleurs fminins
Op 9 juli 2008 hebben de in de Nationale Arbeidsraad vertegenwoor- Le 9 juillet 2008, les organisations demployeurs et de travailleurs
digde werkgevers- en werknemersorganisaties een collectieve arbeids- reprsentes au sein du Conseil national du Travail ont conclu une
overeenkomst nr. 25ter gesloten tot wijziging van de collectieve convention collective de travail n 25ter modifiant la convention
arbeidsovereenkomst nr. 25 van 15 oktober 1975 betreffende de gelijke collective de travail n 25 du 15 octobre 1975 sur lgalit des
beloning voor mannelijke en vrouwelijke werknemers. rmunrations entre les travailleurs masculins et les travailleurs
fminins.
Die wijziging heeft meer bepaald tot doel de voornoemde collectieve Ladite modification a plus prcisment pour objectif dactualiser la
arbeidsovereenkomst nr. 25 te actualiseren, rekening houdend met de convention collective de travail n 25 susvise compte tenu de
ontwikkeling van het wetgevende kader, zowel op Europees als op lvolution du cadre lgislatif, tant au niveau europen que national.
nationaal niveau.
De in de Nationale Arbeidsraad vertegenwoordigde werkgevers- en Les organisations demployeurs et de travailleurs reprsentes au
werknemersorganisaties hebben het dan ook noodzakelijk geacht de sein du Conseil national du Travail ont ds lors jug ncessaire de
commentaar van de collectieve arbeidsovereenkomst nr. 25 te wijzigen modifier le commentaire de la convention collective de travail n 25 en
door de derde alinea van de commentaar van artikel 6 te vervangen als remplacant le troisime alina du commentaire de larticle 6 par lalina
volgt : De vaste commissie Arbeid van de Raad van de gelijke kansen suivant : La Commission permanente du Travail du Conseil de
voor mannen en vrouwen zal worden ingelicht over de werkzaam- lgalit des chances entre hommes et femmes sera informe des
heden van die commissie. travaux de cette commission.
toevoeging van een inleidend verslag aan de collectieve arbeidsover- ajout dun rapport preliminaire a la convention collective de travail
eenkomst nr. 25 van 15 oktober 1975 betreffende de gelijke beloning n 25 du 15 octobre 1975 sur legalite des remunerations entre les
voor mannelijke en vrouwelijke werknemers travailleurs masculins et les travailleurs feminins
Op 9 juli 2008 hebben de in de Nationale Arbeidsraad vertegenwoor- Le 9 juillet 2008, les organisations demployeurs et de travailleurs
digde werkgevers- en werknemersorganisaties een collectieve arbeids- reprsentes au sein du Conseil national du Travail ont conclu une
overeenkomst nr. 25ter gesloten tot wijziging van de collectieve convention collective de travail n 25ter modifiant la convention
arbeidsovereenkomst nr. 25 van 15 oktober 1975 betreffende de gelijke collective de travail n 25 du 15 octobre 1975 sur lgalit des
beloning voor mannelijke en vrouwelijke werknemers. rmunrations entre les travailleurs masculins et les travailleurs
fminins.
Die wijziging heeft meer bepaald tot doel de voornoemde collectieve Ladite modification a plus prcisment pour objectif dactualiser la
arbeidsovereenkomst nr. 25 te actualiseren, rekening houdend met de convention collective de travail n 25 susvise compte tenu de
ontwikkeling van het wetgevende kader, zowel op Europees als op lvolution du cadre lgislatif, tant au niveau europen que national.
nationaal niveau.
De in de Nationale Arbeidsraad vertegenwoordigde werkgevers- en Les organisations demployeurs et de travailleurs reprsentes au
werknemersorganisaties hebben het noodzakelijk geacht de collectieve sein du Conseil national du Travail ont jug ncessaire de faire prcder
arbeidsovereenkomst nr. 25 te laten voorafgaan door een verslag la convention collective de travail n 25 dun rapport situant le contexte
waarin de context van dit interprofessioneel instrument wordt geschetst. dans lequel sinscrit cet instrument interprofessionnel.

Verslag Rapport
Het (Y) beginsel van gelijke beloning voor gelijke of gelijkwaardige Le principe de lgalit de rmunration pour un mme travail ou
arbeid vormt een belangrijk aspect van het beginsel van gelijke un travail de mme valeur (Y) constitue un aspect important du
behandeling van mannen en vrouwen en is een wezenlijk en onont- principe de lgalit de traitement entre hommes et femmes et une
beerlijk onderdeel van het acquis communautaire (Y) (overweging 8 partie essentielle et indispensable de lacquis communautaire (Y)
van Richtlijn 2006/54/EG van het Europees Parlement en de Raad van (considrant 8 de la Directive 2006/54/CE du Parlement europen et
5 juli 2006 betreffende de toepassing van het beginsel van gelijke kansen du Conseil du 5 juillet 2006 relative la mise en uvre du principe de
en gelijke behandeling van mannen en vrouwen in arbeid en beroep lgalit des chances et de lgalit de traitement entre hommes et
(herschikking)). femmes en matire demploi et de travail (refonte)).
Eerst een overzicht van het rechtskader Y Au pralable, un rappel du cadre juridique Y
op internationaal vlak Y au plan international Y
1. Het beginsel van de gelijke beloning voor mannen en vrouwen 1. Le principe de lgalit de rmunration entre hommes et femmes
werd voor het eerst ingeschreven in het verdrag van de Internationale fut consacr la premire fois par la Convention de lOrganisation
Arbeidsorganisatie betreffende de gelijke beloning voor mannelijke en internationale du Travail concernant lgalit de rmunration entre la
vrouwelijke werknemers, 1951. main-duvre masculine et la main-duvre fminine, 1951.
Dat beginsel is ook bevestigd door artikel 4.3 van het Europees Ce principe est galement affirm par larticle 4.3 de la Charte sociale
sociaal handvest (herzien) van 3 mei 1996, dat het recht van mannelijke europenne (rvise) du 3 mai 1996 qui reconnat le droit des
en vrouwelijke werknemers op gelijke beloning voor arbeid van gelijke travailleurs masculins et fminins une rmunration gale pour un
waarde erkent. travail de valeur gale.
2. Bovendien heeft de Europese Gemeenschap, daarna de Europese 2. En outre, la Communaut europenne, puis lUnion europenne, a
Unie, een belangrijk rechtskader vastgesteld inzake de gelijkheid van mis en place un cadre juridique important relatif lgalit entre
mannen en vrouwen, met name wat de gelijke beloning betreft. hommes et femmes, et notamment quant lgalit de rmunration.
a. Zo voorziet artikel 119 van het Verdrag van Rome (dat artikel 141 a. Ainsi, dans le Trait de Rome, larticle 119 (devenu larticle 141 du
van het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap is Trait instituant la Communaut europenne) pose le principe de
geworden) in het beginsel van de gelijke beloning, door onder meer het lgalit de rmunration en prvoyant entre autres que chaque Etat
volgende te bepalen : Iedere lidstaat draagt er zorg voor dat het membre assure lapplication du principe de lgalit de rmunrations
beginsel van gelijke beloning van mannelijke en vrouwelijke werkne- entre travailleurs masculins et travailleurs fminins pour un mme
mers voor gelijke of gelijkwaardige arbeid wordt toegepast. travail ou un travail de mme valeur.
In dat verband moet eraan worden herinnerd dat het Hof van Justitie A cet gard, il convient de rappeler que la Cour de justice des
van de Europese Gemeenschappen een extensieve definitie geeft van Communauts europennes dfinit la notion de rmunration de
het begrip beloning. Volgens het Hof van Justitie dient onder beloning manire extensive. Effectivement, selon la Cour de justice, il faut
te worden verstaan, alle voordelen die de werkgever direct of indirect entendre par rmunration, les avantages pays directement ou
aan de werknemer betaalt uit hoofde van zijn dienstbetrekking. De indirectement par lemployeur au travailleur en raison de lemploi de
voordelen zijn huidige of toekomstige voordelen en worden betaald uit ce dernier. Les avantages viss sont actuels ou futurs et pays en raison
hoofde van een dienstbetrekking die bestaat of heeft bestaan. de la relation de travail qui existe ou a exist.
BELGISCH STAATSBLAD 14.10.2008 MONITEUR BELGE 54643

Overeenkomstig de vaste jurisprudentie van het Hof van Justitie En outre, conformment une jurisprudence constante de la Cour de
dient, om uit te maken of werknemers gelijke of gelijkwaardige arbeid justice, pour dterminer si les travailleurs exercent un mme travail ou
verrichten, in concreto te worden nagegaan of deze werknemers, gelet un travail de mme valeur, il faut rechercher in concreto si compte tenu
op een reeks van factoren (waaronder de aard van het werk, de dun ensemble de facteurs (par exemple la nature du travail, les
arbeidsomstandigheden Y), kunnen worden geacht zich in een verge- conditions de travailY), ces travailleurs peuvent tre considrs comme
lijkbare situatie te bevinden (overweging 9 van Richtlijn 2006/54/EG tant dans une situation comparable (considrant 9 de la Directive
herschikking). refonte 2006/54/CE).
b. Vervolgens werden een aantal richtlijnen goedgekeurd met het oog b. Ensuite, un ensemble de directives a t adopt visant assurer
op een gelijke behandeling van mannen en vrouwen inzake arbeids- une galit de traitement entre les hommes et les femmes en matire
proces, beroepsopleiding, sociale bescherming, loon en toegang tot demploi, de formation professionnelle, de protection sociale, de
goederen en diensten en leveren van goederen en diensten. rmunration et daccs des biens et services et la fourniture des biens
et de services.
Het gaat met name om de volgende richtlijnen die betrekking hebben Il sagit notamment des directives suivantes qui touchent lun ou
op het ene of het andere aspect van de problematiek van de gelijke lautre aspect de la problmatique de lgalit entre hommes et femmes
behandeling van mannen en vrouwen inzake beloning : en matire de rmunration :
Richtlijn 75/117/EEG van de Raad van 10 februari 1975 betref- la Directive 75/117/CEE du Conseil du 10 fvrier 1975 concernant
fende het nader tot elkaar brengen van de wetgevingen der lidstaten le rapprochement des lgislations des Etats membres relatives
inzake de toepassing van het beginsel van gelijke beloning voor lapplication du principe de lgalit des rmunrations entre les
mannelijke en vrouwelijke werknemers; travailleurs masculins et les travailleurs fminins;
Richtlijn 76/207/EEG van de Raad van 9 februari 1976 betreffende la Directive 76/2007/CEE du Conseil du 9 fvrier 1976 relative
de tenuitvoerlegging van het beginsel van gel?ke behandeling van la mise en uvre du principe de lgalit entre hommes et femmes en
mannen en vrouwen ten aanzien van de toegang tot het arbeidsproces, ce qui concerne laccs lemploi, la formation et la formation
de beroepsopleiding en de promotiekansen, en ten aanzien van de professionnelle, et les conditions de travail, modifie par la Direc-
arbeidsvoorwaarden, gewijzigd bij Richtlijn 2002/73/EG van het tive 2002/73/CE du Parlement europen et du Conseil du 23 septem-
Europees Parlement en de Raad van 23 september 2002; bre 2002;
Richtlijn 79/7/EEG van de Raad van 19 december 1978 betref- la Directive 79/7/CEE du Conseil du 19 dcembre 1978 relative
fende de geleidelijke tenuitvoerlegging van het beginsel van gelijke la mise en uvre progressive du principe de lgalit de traitement
behandeling van mannen en vrouwen op het gebied van de sociale entre hommes et femmes en matire de scurit sociale;
zekerheid;
Richtlijn 86/378/EEG van de Raad van 24 juli 1986 betreffende de la Directive 86/378/CEE du Conseil du 24 juillet 1986 relative la
tenuitvoerlegging van het beginsel van gelijke behandeling van mise en uvre du principe de lgalit de traitement entre hommes et
mannen en vrouwen in ondernemings- en sectorile regelingen inzake femmes dans les rgimes professionnels de scurit sociale, modifie
sociale zekerheid, gewijzigd bij Richtlijn 96/97/EG van 20 decem- par la Directive 96/97/CE du 20 dcembre 1996;
ber 1996;
Richtlijn 97/80/EG van de Raad van 15 december 1997 inzake de la Directive 97/80/CE du Conseil du 15 dcembre 1997 relative
bewijslast in gevallen van discriminatie op grond van het geslacht . la charge de la preuve dans les cas de discrimination fonde sur le sexe;
Die veelheid van bronnen en de rechtspraak van het Hof van Justitie Cette pluralit de sources ainsi que la jurisprudence de la Cour de
hebben de Europese wetgever ertoe gebracht een richtlijn herschik- Justice ont amen le lgislateur europen adopter une directive
king aan te nemen, namelijk Richtlijn 2006/54/EG van het Europees refonte, savoir la Directive 2006/54/CE du Parlement europen et
Parlement en de Raad van 5 juli 2006 betreffende de toepassing van het du Conseil du 5 juillet 2006 relative la mise en uvre du principe de
beginsel van gelijke kansen en gelijke behandeling van mannen en lgalit des chances et de lgalit de traitement entre hommes et
vrouwen in arbeid en beroep (herschikking). Met ingang van 15 augus- femmes en matire demploi et de travail (refonte). Celle-ci, avec effet
tus 2009 worden de Richtlijnen 75/117/EEG, 76/207/EEG, 86/378/EEG au 15 aot 2009, abroge et remplace les Directives 75/117/CEE,
en 97/80/EG ingetrokken en vervangen door Richtlijn 2006/54/EG. 76/207/CEE, 86/378/CEE et 97/80/CE.
Y en op nationaal vlak Y et au plan national
De collectieve arbeidsovereenkomst nr. 25 van 15 oktober 1975 La convention collective de travail n 25 du 15 octobre 1975 sur
betreffende de gelijke beloning voor mannelijke en vrouwelijke werk- lgalit des rmunrations entre les travailleurs masculins et les
nemers heeft op nationaal vlak een vernieuwende rol gespeeld door de travailleurs fminins a jou au plan national un rle novateur en
omzetting van Richtlijn 75/117/EEG voor de domeinen waarvoor de transposant, pour les domaines relevant de la comptence des interlo-
sociale partners bevoegd zijn. cuteurs sociaux, la Directive 75/117/CEE.
Die richtlijn werd integraal omgezet door hoofdstuk V van de wet Cette dernire a intgralement t transpose par le chapitre V de la
van 4 augustus 1978 tot economische herorintering. Die wet werd loi du 4 aot 1978 de rorientation conomique. Cette loi a t
vervangen door een wet van 7 mei 1999, die op haar beurt werd remplace par une loi du 7 mai 1999, laquelle a t son tour abroge
opgeheven door de wet van 10 mei 2007 ter bestrijding van discrimi- par la loi du 10 mai 2007 tendant lutter contre les discriminations
natie tussen vrouwen en mannen. Die laatste wet heeft tot doel de entre les femmes et les hommes. Cette dernire tend transposer en
richtlijnen betreffende gendergelijkheid in Belgisch recht om te zetten. droit belge les directives relatives lgalit de genre.
Actoren van de bevordering en de verdediging van het beginsel Des acteurs de la promotion et de la dfense du principe dgalit
van gendergelijkheid Y de genre Y
1. Zoals hierboven is aangegeven, heeft de Nationale Arbeidsraad al 1. Comme indiqu ci-dessus, le Conseil national du Travail est dj
een actieve rol gespeeld inzake de problematiek van de gelijke beloning activement intervenu quant la problmatique de lgalit des
voor mannelijke en vrouwelijke werknemers, met name door het rmunrations entre hommes et femmes notamment par la conclusion
sluiten van de collectieve arbeidsovereenkomst nr. 25. Hij heeft immers de la convention collective de travail n 25. Il exerce en effet une
een algemene bevoegdheid om, op verzoek van de regering en/of het comptence gnrale pour mettre des avis ou formuler des proposi-
parlement of uit eigen beweging, adviezen uit te brengen of voorstellen tions concernant les matires dordre social, lattention du Gouverne-
te doen met betrekking tot sociale materies en om collectieve arbeids- ment et/ou du Parlement, la demande de ceux-ci ou dinitiative et
overeenkomsten te sluiten. pour conclure des conventions collectives de travail.
De sociale partners hebben, naast hun rol in de Nationale Arbeids- Les interlocuteurs sociaux, outre leur rle au sein du Conseil national
raad, verbintenissen aangegaan in verschillende centrale akkoorden en du Travail, ont pris des engagements dans divers accords interprofes-
hebben actief deelgenomen aan talrijke projecten en concrete acties. Die sionnels et ont particip activement maints projets et actions concrets.
punten worden verder in dit rapport ontwikkeld. Ces points sont dvelopps dans la suite de ce rapport.
54644 BELGISCH STAATSBLAD 14.10.2008 MONITEUR BELGE

Ten slotte bepaalt artikel 5 van de collectieve arbeidsovereenkomst Enfin, larticle 5 de la convention collective de travail n 25 dispose
nr. 25 dat elke werknemer die zich benadeeld acht of de representatieve que tout travailleur qui sestime ls ou lorganisation reprsentative de
werknemersorganisatie waarbij de werknemer is aangesloten bij het travailleurs laquelle il est affili, peut intenter auprs de la juridiction
bevoegde rechtscollege een rechtsvordering kan instellen om het comptente une action tendant faire appliquer le principe de lgalit
beginsel van gelijke beloning voor mannelijke en vrouwelijke werkne- des rmunrations entre les travailleurs masculins et les travailleurs
mers te doen toepassen. Ingevolge artikel 4 van de wet van 5 decem- fminins. En effet, conformment larticle 4 de la loi du 5 dcem-
ber 1968 betreffende de collectieve arbeidsovereenkomsten en de bre 1968 sur les conventions collectives de travail et les commissions
paritaire comits, mogen de representatieve werknemersorganisaties paritaires, les organisations reprsentatives des travailleurs peuvent
immers in rechte optreden ter verdediging van de rechten welke hun ester en justice pour la dfense des droits que leurs membres puisent
leden putten in de door hen gesloten overeenkomsten, zonder dat dans les conventions quelles ont conclues. Ce pouvoir ne porte
daarbij afbreuk wordt gedaan aan het recht van de leden om zelf op te toutefois pas atteinte au droit des membres dagir personnellement.
treden.
2. De Raad van de gelijke kansen voor mannen en vrouwen, die werd 2. Pour sa part, le Conseil de lgalit des chances entre hommes et
opgericht bij koninklijk besluit van 15 februari 1993 (en in de plaats is femmes institu par un arrt royal du 15 fvrier 1993 (qui remplace la
gekomen van de Commissie Vrouwenarbeid), is een adviesorgaan dat Commission du travail des femmes) est un organe davis qui peut
rapporten kan opstellen, onderzoekingen verrichten, maatregelen voor- rdiger des rapports, faire des recherches, proposer des mesures,
stellen, voorlichting en informatie verschaffen inzake het gelijkekan- fournir des renseignements et des informations en matire de politique
senbeleid. dgalit des chances.
In die Raad behandelt een paritaire vaste commissie Arbeid de Au sein de ce Conseil, fonctionne une Commission permanente du
algemene vraagstukken van sociale aard die de werkgevers en de Travail paritaire traitant les problmes gnraux dordre social intres-
werknemers aanbelangen. (1) sant les employeurs et les travailleurs. (1)
3. Artikel 20 van de Richtlijn herschikking 2006/54/EG heeft de 3. Par ailleurs, la Directive refonte 2006/54/CE a repris, en son
bepaling overgenomen van Richtlijn 2002/73/EG van het Europees article 20, la disposition introduite par la Directive 2002/73/CE du
Parlement en de Raad van 23 september 2002 tot wijziging van Richt- Parlement europen et du Conseil du 23 septembre 2002 modifiant la
lijn 76/207/EEG, volgens welke de lidstaten een of meer organen Directive 76/2007/CEE qui vise la dsignation par les Etats membres
aanwijzen voor de bevordering, analyse, ondersteuning en het volgen dun ou plusieurs organismes chargs de promouvoir, danalyser, de
van de gelijke behandeling van mannen en vrouwen. surveiller et de soutenir lgalit de traitement entre hommes et
femmes.
In Belgi werd het Instituut voor de gelijkheid van vrouwen en En Belgique, lInstitut pour lgalit des femmes et des hommes a t
mannen opgericht bij wet van 16 december 2002. Die wet bepaalt dat cr par une loi du 16 dcembre 2002. Celle-ci prvoit que cet Institut a
het Instituut als taak heeft toe te zien op de naleving van de gelijkheid pour objet de veiller au respect de lgalit des femmes et des hommes,
van vrouwen en mannen, elke vorm van discriminatie en ongelijkheid de combattre toute forme de discrimination et dingalit base sur le
op basis van geslacht te bestrijden, en de instrumenten en strategien sexe et dlaborer des instruments et stratgies fondes sur une
die gestoeld zijn op een gentegreerde aanpak van de genderdimensie approche intgre de la dimension du genre (article 3, alina 2).
uit te werken (artikel 3, tweede alinea).
Het Instituut bestaat uit verschillende cellen die bevoegd zijn voor LInstitut est constitu de plusieurs cellules comptentes dans divers
verschillende actiedomeinen. De cel tewerkstelling zorgt in overleg domaines daction. Ainsi, la cellule emploi labore et dveloppe des
met de sociale partners voor praktische instrumenten en studies met instruments pratiques et des tudes en concertation avec les interlocu-
het oog op meer gelijkheid op de arbeidsmarkt. teurs sociaux afin de rendre le march du travail plus galitaire.
Het Instituut heeft verschillende bevoegdheden gekregen. Het speelt LInstitut sest vu attribuer diverses habilitations. Notamment, il joue
met name een bemiddelende rol. In voorkomend geval kan het in rechte un rle de conciliation. Le cas chant, il peut agir en justice dans les
optreden in geschillen waartoe de toepassing van wetten die specifiek litiges auxquels pourraient donner lieu lapplication des lois qui ont
tot doel hebben de gelijkheid van vrouwen en mannen te waarborgen, spcifiquement pour objet la garantie de lgalit des femmes et des
aanleiding kan geven. hommes.
Enkele constateringen Y Quelques constats Y
Ondanks de veelheid van rechtsinstrumenten blijven er in de praktijk Malgr la pluralit des instruments juridiques existants, dans la
nog loonverschillen tussen mannen en vrouwen bestaan (2). pratique, des carts de salaires subsistent encore entre les hommes et les
femmes (2).
Diverse studies en interpretaties proberen die loonverschillen te Diverses tudes et interprtations tendent analyser ces diffrences
analyseren. Een groot deel van die verschillen kan objectief worden salariales. Une part importante de celles-ci peut tre explique objecti-
verklaard op grond van verschillen in opleidingsniveau, ancinniteit of vement sur la base de diffrences dans les niveaux de formation, dans
functiekenmerken (voltijdse of deeltijdse arbeid, niveau van de functie lanciennet ou les caractristiques de la fonction (travail temps plein
in de hirarchie Y) of grootte van de onderneming Y Vrouwen zijn ou temps partiel, niveau de la fonction dans la hirarchie Y) ou dans
bovendien, meer dan mannen, vaak tewerkgesteld in sectoren met la taille de lentrepriseYEn outre, les femmes sont souvent occupes, en
lagere lonen. nombre plus important que les hommes, dans des secteurs dans
lesquels les rmunrations sont plus basses.
Een aantal onverklaarde loonverschillen moeten evenwel worden Il nen reste pas moins quun certain nombre de diffrences salariales
toegeschreven aan directe of indirecte discriminaties. Volgens verschil- inexpliques doivent tre imputes des discriminations directes ou
lende auteurs kunnen zich tijdens het proces van de functiewaardering indirectes. Plusieurs auteurs exposent que certains lments de discri-
een aantal elementen van discriminatie voordoen. mination peuvent intervenir au cours du processus dvaluation des
fonctions.
Functiewaardering is een hulpmiddel om in een arbeidsorganisatie Lvaluation des fonctions est un instrument permettant de dtermi-
de verschillende functies naar zwaarte te rangschikken en onderling in ner la valeur relative des fonctions en les classant, par ordre dimpor-
de juiste verhouding te plaatsen. Dat leidt tot een functieclassificatie, tance, les unes par rapport aux autres. Il en rsulte une classification des
dat wil zeggen een verdeling van de functies in klassen van equivalente fonctions, savoir une rpartition de celles-ci en classes de fonctions
functies. Aan elke functieklasse wordt dan een loon toegekend. estimes quivalentes. Ces classes sont alors utilises pour fixer la
rmunration.
Die functieclassificaties worden vaak op sectorniveau vastgesteld. Ces classifications de fonctions interviennent souvent au niveau des
Sommige functieclassificaties op sectorniveau moeten evenwel worden secteurs. Or, certaines classifications de fonctions sectorielles ncessi-
herzien. Anderzijds beschikken een aantal sectoren niet over een tent une rvision. Dautre part, un certain nombre de secteurs ne
functieclassificatie. disposent pas de classification de fonctions.
BELGISCH STAATSBLAD 14.10.2008 MONITEUR BELGE 54645

Wat ook het beloningssysteem is, het moet transparant zijn. Quel que soit le systme de rmunration utilis, il se doit dtre
transparent.
Y en acties om de gelijke beloning voor mannen en vrouwen te Y et des actions afin de promouvoir lgalit salariale entre hommes
bevorderen et femmes
1. Uitgaande van die constateringen, is gebleken dat de functieclas- 1. Partant de ces constats, il est apparu que les systmes de
sificatiesystemen sekseneutraal moeten zijn; die bezorgdheid wordt classification des fonctions se doivent dtre sexuellement neutre,
overigens al uitgedrukt in artikel 3, tweede alinea van de collectieve proccupation par ailleurs dj reflte par larticle 3, alina 2 de la
arbeidsovereenkomst nr. 25. Die bepaling luidt immers als volgt : De convention collective de travail n 25. Cette disposition prvoit en effet
systemen van functiewaardering moeten de gelijke behandeling verze- que les systmes dvaluation des fonctions doivent assurer lgalit
keren in de keuze van de criteria, in de weging van die criteria en in het de traitement dans le choix des critres, dans leur pondration et dans
systeem van omzetting van de functiepunten in loonpunten. le systme de transposition des valeurs dvaluation en composantes de
la rmunration.
De Europese sociale partners (UNICE/UEAPME, CEEP en EVV) De mme, les partenaires sociaux europens (UNICE/UEAPME, le
hebben zich in een actiekader over de gelijkheid van mannen en CEEP et le CES) se sont engags, dans un cadre dactions sur lgalit
vrouwen, van 1 maart 2005, ertoe verbonden de gelijkheid van hommes-femmes du 1er mars 2005, renforcer lgalit entre les
vrouwen en mannen op de arbeidsmarkt en de werkplek te versterken. femmes et les hommes sur le march du travail et le lieu de travail. Ce
Dat actiekader heeft tot doel bij te dragen aan de tenuitvoerlegging van cadre dactions vise contribuer la mise en uvre de la stratgie de
de strategie van Lissabon voor economische groei, meer en betere Lisbonne pour la croissance conomique, lamlioration qualitative et
banen en sociale cohesie alsook aan de tenuitvoerlegging van het quantitative des emplois et la cohsion sociale ainsi qu la mise en
wetgevend kader van de Europese Unie over de gelijkheid van mannen uvre du cadre lgislatif de lUnion europenne sur lgalit hommes
en vrouwen. - femmes.
De Europese sociale partners hebben vier prioriteiten vastgesteld en Les partenaires sociaux europens ont identifi quatre priorits sur
ze verzoeken de nationale sociale partners gedurende vijf jaar na de lesquelles ils demandent aux interlocuteurs sociaux nationaux dagir
goedkeuring van dat actiekader werkzaamheden te verrichten met durant les cinq annes suivant la conclusion du cadre dactions. Lune
betrekking tot die prioriteiten. Een van die prioriteiten is het wegwer- de celles-ci consiste sattaquer lcart de rmunration entre les
ken van de loonkloof tussen vrouwen en mannen. femmes et les hommes.
Het is volgens de Europese sociale partners in dat verband nood- Les partenaires sociaux europens estiment cet gard dterminant
zakelijk ervoor te zorgen dat de beloningssystemen, met inbegrip van de veiller ce que les systmes de rmunration, y compris les
de mechanismen voor functiewaardering, transparant en sekseneutraal mcanismes dvaluation des fonctions, soient transparents et neutres
zijn, en aandacht te hebben voor de mogelijke discriminerende effecten sur le plan du sexe, et faire attention aux effets discriminatoires
van secundaire loonelementen. possibles dlments secondaires de la rmunration.
Bovendien bepaalt artikel 4, tweede alinea van de Richtlijn herschik- En outre, larticle 4, alina 2 de la Directive refonte 2006/54/CE
king 2006/54/EG dat, wanneer voor de vaststelling van de beloning dispose que lorsquun systme de classification professionnelle est
gebruik wordt gemaakt van een systeem van werkclassificatie, dit utilis pour dterminer des rmunrations, ce systme est fond sur des
systeem moet berusten op criteria die voor mannelijke en vrouwelijke critres communs aux travailleurs masculins et aux travailleurs fmi-
werknemers hetzelfde zijn, en zodanig zijn opgezet dat elke discrimi- nins de manire exclure les discriminations fondes sur le sexe.
natie op grond van geslacht is uitgesloten.
De collectieve arbeidsovereenkomst nr. 25 voorziet verder in de Par ailleurs, la convention collective de travail n 25 prvoit
oprichting van een gespecialiseerde paritair samengestelde commissie, linstauration dune commission spcialise, de composition paritaire.
die tot taak heeft het bevoegde rechtscollege van advies te dienen, Elle a pour mission de donner des avis la juridiction comptente, sa
indien het erom verzoekt, omtrent geschillen over de toepassing van requte, sur les litiges portant sur lapplication du principe de lgalit
het beginsel van gelijke beloning. de rmunration.
De collectieve arbeidsovereenkomst nr. 25bis van 19 december 2001 La convention collective de travail n 25bis du 19 dcembre 2001 lui
geeft die commissie ook de opdracht de sociale partners te informeren donne la mission complmentaire dinformer et de sensibiliser les
en te sensibiliseren met betrekking tot initiatieven inzake sekseneutrale interlocuteurs sociaux au sujet des initiatives en matire de systme
functiewaarderingssystemen en op verzoek van de paritaire comits dvaluation des fonctions, neutre sur le plan du sexe et, la demande
dienaangaande advies en bijstand te verlenen (artikel 6, derde alinea). des commissions paritaires, elle donne des avis et prte son assistance
(article 6, alina 3).
In zijn mededeling nr. 8 van 19 december 2001 aan de paritaire Dans sa communication n 8 du 19 dcembre 2001 aux commissions
comits betreffende de rol van de gespecialiseerde paritair samenge- paritaires sur le rle de la commission spcialise, de composition
stelde commissie herinnert de Nationale Arbeidsraad de sectoren aan paritaire, le Conseil national du Travail rappelle aux secteurs les
de opdrachten van die gespecialiseerde commissie, onverminderd de missions de cette commission spcialise, sans prjudice de lautono-
bevoegdheidsautonomie van de sectoren in deze materie. mie de comptence de ceux-ci en cette matire.
Die aanpak ligt in de lijn van de verbintenissen die de sociale Cette dmarche sinscrit dans la suite des engagements pris par les
partners in het interprofessioneel akkoord van 8 december 1998 zijn interlocuteurs sociaux interprofessionnels dans laccord interprofession-
aangegaan, om in de sectoren waar het functieclassificatiesysteem leidt nel du 8 dcembre 1998, afin de procder, dans les secteurs o le
tot ongelijke kansen tussen mannen en vrouwen, deze systemen in de systme de classification des fonctions conduit lingalit des chances
paritaire comits te herzien met het oog op het realiseren van gelijke entre les hommes et les femmes, une rvision de ces systmes au sein
kansen, in voorkomend geval door middel van een analytische des commissions paritaires avec pour objectif de raliser lgalit de
herziening van de functieclassificaties of door een door de sociale chances, le cas chant ces ingalits seront limines au moyen dune
partners gelijkwaardig beschouwd systeem. rvision analytique des classifications des fonctions ou au moyen dun
systme jug quivalent par les partenaires sociaux.
In het interprofessioneel akkoord van 22 december 2000 waren de Dans laccord interprofessionnel du 22 dcembre 2000, les interlocu-
sociale gesprekspartners het eens om de inspanning waarmee in het teurs sociaux ont convenu de maintenir leffort initi dans le prcdent
vorige interprofessioneel akkoord begonnen werd, aan te houden en accord interprofessionnel et de stimuler le recours des systmes
het aanwenden van analytische of gelijkwaardige functieclassificatie- analytiques ou quivalents de classification de fonctions.
systemen aan te moedigen.
Ten slotte verzoeken de sociale partners in het interprofessioneel Enfin, dans laccord interprofessionnel du 2 fvrier 2007, les interlo-
akkoord van 2 februari 2007 de sectoren en bedrijven die dit nog niet cuteurs sociaux demandent aux secteurs et entreprises qui ne lont pas
hebben gedaan, hun loonclassificaties te toetsen aan de verplichting tot encore fait dvaluer leurs classifications salariales en fonction de
genderneutraliteit en in voorkomend geval de nodige correcties aan te lobligation de neutralit de genre et dy apporter, le cas chant, les
brengen. corrections ncessaires.
54646 BELGISCH STAATSBLAD 14.10.2008 MONITEUR BELGE

2. Om ervoor te zorgen dat een beroep wordt gedaan op sekseneu- 2. Afin de raliser lobjectif de stimuler le recours des systmes de
trale functieclassificatiesystemen hebben de gewezen directie Gelijke classification de fonctions sexuellement neutre, en 2001, lancienne
Kansen, die onder het ministerie van Tewerkstelling ressorteerde Direction de lgalit des chances qui relevait du Ministre de lEmploi
(waarvan de bevoegdheden werden overgenomen door het Instituut (dont les comptences ont t reprises par lInstitut pour lgalit des
voor de gelijkheid van vrouwen en mannen) en de sociale partners in femmes et des hommes) et les partenaires sociaux ont dvelopp le
2001 het EVA-project (analytische EVAluatie) ontwikkeld. Het project projet EVA (EVAluation analytique). Ce projet avait pour objectif de
had tot doel de sociale partners en de sectoren te voorzien van de fournir aux interlocuteurs sociaux et en particulier aux secteurs, des
nodige ondersteunende instrumenten bij de invoering van nieuwe outils de soutien lintroduction de nouvelles classifications de
sekseneutrale functieclassificaties en hen ertoe aan te zetten de fonctions sexuellement neutres et de favoriser la rvision des systmes
verouderde systemen te herzien. dpasss.

Het project liep over een periode van vijf jaar en werd opgebouwd Ce projet a eu une dure de cinq ans et a t construit autour de trois
rond drie assen : axes :

Een opleidingspakket Un paquet de formation

Het bestaande opleidingspakket, dat werd ingevoerd in 1996, werd Le paquet de formation existant, qui avait t introduit en 1996, a t
grondig geactualiseerd. actualis en profondeur.

Dat opleidingspakket bevat een opleidingsmodule en een handlei- Ce paquet de formation comporte un module de formation et un
ding. mode demploi.

De opleidingsmodule Evaluatie en classificatie van functies. Instru- Le module de formation Evaluation et classification des fonctions.
menten voor gelijk loon is een praktische gids voor iedereen die Des outils pour lgalit salariale est un guide pratique pour toute
verantwoordelijk is voor of betrokken bij de functiewaardering en de personne responsable ou concerne par lvaluation des fonctions et la
bepaling van de lonen. Het is de bedoeling te verduidelijken wat dtermination des salaires. Lobjectif consiste expliciter en quoi
functiewaardering is, een overzicht te geven van de soorten systemen consiste lvaluation de fonctions, donner un apercu des types de
van functiewaardering en de problemen inzake gelijke beloning en systmes dvaluation de fonctions et cibler les problmes en matire
functiewaardering in Belgi vast te stellen. dgalit de rmunration et dvaluation de fonctions en Belgique.

De handleiding Sekseneutrale functieclassificatie gaat in op de Le mode demploi Classification de fonctions sexuellement neutre
elementen waaraan meer aandacht moet worden besteed tijdens de met en exergue les lments auxquels il convient dapporter davantage
functiewaardering (3). dattention lors de lvaluation des fonctions (3).

Een opleiding van de sociale partners op centraal niveau Une formation des interlocuteurs sociaux interprofessionnels

De sociale partners die hebben deelgenomen aan het EVA-project Les partenaires sociaux qui ont particip au projet EVA ont t forms
werden opgeleid en gesensibiliseerd aan de hand van een opleidings- et sensibiliss laide du paquet de formation afin de transfrer leurs
pakket, om hun kennis door te geven aan hun leden, die op hun beurt connaissances vers leurs membres qui, leur tour, transmettront leur
hun kennis zullen doorgeven aan de paritaire comits en de onderne- savoir aux commissions paritaires et entreprises.
mingen.

Een studie Une tude

Een onafhankelijk studiebureau werd gekozen om na te gaan of het Un bureau dtude indpendant a t choisi afin de vrifier la
klopt dat de analytische functieclassificatiesystemen een betere sekse- vracit de laffirmation selon laquelle les systmes de classification des
neutraliteit zouden bieden. Dat onderzoek werd in 2005-2006 gevoerd fonctions analytiques offriraient la meilleure neutralit sexuelle. Cette
in drie sectoren. recherche a t mene en 2005-2006 dans trois secteurs.

Opgemerkt dient te worden, dat in het kader van de analytische Pour rappel, dans le cadre des systmes de classification des
functieclassificatiesystemen de functies worden gewaardeerd volgens fonctions analytiques, les fonctions sont values selon plusieurs
meerdere kenmerken of criteria, aan de hand van een puntenschaal. caractristiques ou critres, au moyen dune chelle de points. Le
Het totale aantal punten van de verschillende criteria geeft de relatieve nombre total de points attribus chaque caractristique ou critre
zwaarte van de functies weer. Die functies kunnen dan onderling traduit le poids relatif des fonctions. Celles-ci sont alors classes les
worden gerangschikt. unes par rapport aux autres.

Uit de studie blijkt dat een analytische functieclassificatie zou Il ressort de cette tude quune classification de fonctions analytique
bijdragen tot een functierangschikking die is gebaseerd op criteria die contribuerait un classement de fonctions bas sur des critres
losstaan van de persoon die de functie uitoefent en bijgevolg sekseneu- indpendants de la personne qui exerce la fonction et serait par
traler zou zijn dan andere functieclassificatiesystemen. consquent plus sexuellement neutre que dautres systmes de classi-
fication de fonctions.

3. De sociale partners en het Instituut voor de gelijkheid van vrouwen 3. Par ailleurs, les interlocuteurs sociaux et lInstitut pour lgalit des
en mannen hebben bovendien een checklist sekseneutraliteit bij femmes et des hommes ont mis sur pied une check-list non-sexisme
functiewaardering en -classificatie opgesteld, die een praktisch hulp- dans lvaluation et la classification des fonctions qui se veut un outil
middel is om het de werkgevers mogelijk te maken zelf de genderneu- pratique permettant aux employeurs de contrler par eux-mmes la
traliteit van hun systeem van functiewaardering en -classificatie te neutralit sur le plan du genre de leur systme dvaluation et de
controleren. classification des fonctions.

Dat instrument bestaat uit de checklist zelf en een wegwijzer voor Cet instrument se compose de la check-list en elle-mme et dun
gelijkheid van vrouwen en mannen bij functiewaardering. Die wegwij- guide pour lgalit des femmes et des hommes lors de la valorisation
zer omvat de aspecten die in aanmerking moeten worden genomen en des fonctions. Celui-ci relve les aspects prendre en compte et les
de stappen die moeten worden nageleefd bij de keuze van een tapes respecter lors du choix dun systme de valorisation des
functiewaarderingssysteem om te komen tot een sekseneutrale functie- fonctions en vue de parvenir une classification de fonctions sexuel-
classificatie (4). lement neutre (4).

4. Het Instituut voor de gelijkheid van vrouwen en mannen heeft 4. En outre, lInstitut pour lgalit entre les femmes et les hommes a
bovendien voorzien in een databank van goede voorbeelden van relev des bonnes pratiques dentreprises, de services publics et
ondernemingen, overheidsdiensten en verenigingen, met het oog op de dassociations en vue de mettre en uvre des stratgies et des actions
tenuitvoerlegging van strategien en acties om de nog steeds aanwe- visant surmonter les difficults toujours prsentes et favoriser une
zige obstakels te overwinnen en te streven naar gelijkheid van vrouwen galit entre les femmes et les hommes (5).
en mannen (5).
BELGISCH STAATSBLAD 14.10.2008 MONITEUR BELGE 54647

5. Ten slotte geeft het jaarlijkse rapport van het Instituut voor de 5. Enfin, le rapport annuel sur lcart salarial en Belgique de lInstitut
gelijkheid van vrouwen en mannen (6) over de loonkloof in Belgi pour lgalit des femmes et des hommes (6) prsente les chiffres de la
cijfers over het loonverschil tussen mannen en vrouwen. Het is diffrence salariale entre les hommes et les femmes. Il est labor sur la
opgesteld op grond van Europese indicatoren en de Enqute naar de base des indicateurs europens et de lEnqute sur la structure et la
Structuur en de Verdeling van de Lonen, aangevuld met gegevens van rpartition des salaires, complts par des donnes de lONSS.
de RSZ.

Notas Notes
(1) De adviezen van die commissie kunnen worden geraadpleegd op (1) Les avis de cette Commission peuvent tre consults sur le site
de website van de Raad van de gelijke kansen voor mannen en Internet du Conseil de lgalit des chances entre hommes et femmes :
vrouwen : http://www.raadvandegelijkekansen.be http://www.conseildelegalite.be
(2) Zie het jaarlijks rapport De loonkloof tussen vrouwen en mannen (2) Voir le rapport annuel Lcart salarial entre les femmes et les
in Belgi, uitgegeven door het Instituut voor de gelijkheid van hommes en Belgique, ed. Institut pour lgalit des femmes et des
vrouwen en mannen. hommes.
(3) De opleidingsmodule en de handleiding, alsook andere documen- (3) Le module de formation et le mode demploi, ainsi que dautres
ten die werden opgesteld in het kader van het EVA-project, kunnen documents raliss dans le cadre du projet EVA, peuvent tre consults
worden geraadpleegd op de website van het Instituut voor de sur le site internet de lInstitut pour lgalit des femmes et des
gelijkheid van vrouwen en mannen : http://www.igvm.fgov.be hommes : http://www.iefh.fgov.be
(4) De checklist en de wegwijzer kunnen worden gedownload op de (4) La check-list et le guide peuvent tre tlchargs sur le site
website van de FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg : Internet du SPF, Emploi, Travail et Concertation sociale :
http://werk.belgi.be http://emploi.Belgique.be
(5) Die goede voorbeelden, die betrekking hebben op verschillende (5) Ces bonnes pratiques, qui concernent divers aspects de lgalit
aspecten van de gelijkheid van vrouwen en mannen, zijn beschikbaar entre femmes et hommes, peuvent tre consultes sur le site internet
op de volgende website : http ://www.igvm.be in de rubriek actie- suivant : http://www.iefh-action.be
domeinen.
(6) Dat rapport kan worden gedownload op de website van het (6) Ce rapport peut tre tlcharg sur le site internet de lInstitut.
Instituut.

FEDERALE OVERHEIDSDIENST WERKGELEGENHEID, SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI,


ARBEID EN SOCIAAL OVERLEG TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE
N. 2008 3596 [C 2008/13388] F. 2008 3596 [C 2008/13388]
1 OKTOBER 2008. Koninklijk besluit tot vaststelling van de 1 OCTOBRE 2008. Arrt royal fixant les conditions dans
voorwaarden waaronder het gebrek aan werk wegens economische lesquelles le manque de travail rsultant de causes conomiques
oorzaken de uitvoering van de arbeidsovereenkomst voor werklie- suspend lexcution du contrat de travail douvrier pour les
den schorst voor de ondernemingen die onder het Paritair Sub- entreprises ressortissant la Sous-commission paritaire de lindus-
comit voor de schoeiselindustrie, de laarzenmakers en de maat- trie de la chaussure, des bottiers et des chausseurs (SCP 128.02) (1)
werkers ressorteren (PSC 128.02) (1)

ALBERT II, Koning der Belgen, ALBERT II, Roi des Belges,
Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet. A tous, prsents et venir, Salut.

Gelet op de wet van 3 juli 1978 betreffende de arbeidsovereenkom- Vu la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail, larticle 51,
sten, artikel 51, 1, vervangen bij de wet van 30 december 2001; 1er, remplac par la loi du 30 dcembre 2001;

Gelet op het advies van het Paritair Subcomit voor de schoeiselin- Vu lavis de la Sous-commission paritaire de lindustrie de la
dustrie, de laarzenmakers en de maatwerkers, gegeven op 13 juni 2008; chaussure, des bottiers et des chausseurs, donn le 13 juin 2008;

Gelet op advies 44.996/1/V van de Raad van State, gegeven op Vu lavis 44.996/1/V du Conseil dEtat, donn le 2 septembre 2008 en
2 september 2008, met toepassing van artikel 84, 1, eerste lid, 1, van application de larticle 84, 1er, alina 1er, 1, des lois sur le Conseil
de wetten op de Raad van State, gecordineerd op 12 januari 1973; dEtat, coordonnes le 12 janvier 1973;

Op de voordracht van de Minister van Werk, Sur la proposition de la Ministre de lEmploi,

Hebben Wij besloten en besluiten Wij : Nous avons arrt et arrtons :

Artikel 1. Dit besluit is van toepassing op de werkgevers en op de Article 1er. Le prsent arrt sapplique aux employeurs et aux
werklieden van de ondernemingen die onder het Paritair Subcomit ouvriers des entreprises ressortissant la Sous-commission paritaire de
voor de schoeiselindustrie, de laarzenmakers en de maatwerkers lindustrie de la chaussure, des bottiers et des chausseurs.
ressorteren.

Art. 2. Bij gebrek aan werk wegens economische oorzaken, mag de Art. 2. En cas de manque de travail rsultant de causes conomi-
uitvoering van de arbeidsovereenkomst voor werklieden volledig ques, lexcution du contrat de travail douvrier peut tre totalement
worden geschorst vanaf de eerste arbeidsdag die volgt op deze van de suspendue partir de la premire journe de travail suivant celle de la
kennisgeving. notification.
Deze kennisgeving vindt plaats uiterlijk bij de aanvang van de laatste Cette notification seffectue au plus tard au dbut du dernier jour
arbeidsdag die de schorsingsperiode voorafgaat. Zij gebeurt ofwel door ouvrable prcdant la priode de suspension. Elle seffectue soit par
aanplakking van een bericht op een goed zichtbare plaats in de lokalen laffichage dun avis en un endroit apparent dans les locaux de
van de onderneming, wanneer de schorsing een collectief karakter lentreprise lorsque la suspension revt un caractre collectif, soit par la
heeft, ofwel door overhandiging aan de werkman of werkster van een remise dun crit louvrier ou louvrire lorsque la suspension ne
geschrift, wanneer de schorsing geen collectief karakter heeft. revt pas un caractre collectif.
Voor de toepassing van dit artikel wordt als arbeidsdag beschouwd, Pour lapplication du prsent article, est considr comme jour
iedere kalenderdag, met uitzondering van de zondagen, de betaalde ouvrable, chaque jour calendrier, lexception des dimanches, des jours
feestdagen en de gewone rustdagen die het gevolg zijn van de fris pays et des jours habituels dinactivit rsultant de la rpartition
verdeling van de wekelijkse arbeidsduur over vijf dagen. hebdomadaire du travail sur cinq jours.
54648 BELGISCH STAATSBLAD 14.10.2008 MONITEUR BELGE

Art. 3. De duur van de volledige schorsing van de uitvoering van de Art. 3. La dure de la suspension totale de lexcution du contrat de
arbeidsovereenkomst voor werklieden bij gebrek aan werk wegens travail douvrier pour manque de travail rsultant de causes conomi-
economische oorzaken mag zes maanden niet overschrijden. Wanneer ques ne peut dpasser six mois. Lorsque la suspension totale de
de volledige schorsing van de uitvoering van de overeenkomst de lexcution du contrat a atteint la dure maximale prvue, lemployeur
voorziene maximumduur heeft bereikt, moet de werkgever gedurende doit rtablir le rgime de travail temps plein pendant une semaine
een volledige arbeidsweek de regeling van volledige arbeid opnieuw complte de travail, avant quune nouvelle suspension totale ne puisse
invoeren, alvorens een nieuwe volledige schorsing kan ingaan. prendre cours.
Art. 4. Met toepassing van artikel 51, 1, vijfde lid, van de wet van Art. 4. En application de larticle 51, 1er, alina 5, de la loi du
3 juli 1978 betreffende de arbeidsovereenkomsten vermeldt de in 3 juillet 1978 sur les contrats de travail, la notification vise larticle 2
artikel 2 bedoelde kennisgeving de datum waarop de volledige mentionne la date laquelle la suspension totale de lexcution du
schorsing van de uitvoering van de overeenkomst ingaat, de datum contrat prend cours, la date laquelle cette suspension prend fin ainsi
waarop deze schorsing een einde neemt, alsook de data waarop de que les dates auxquelles les ouvriers sont mis en chmage.
werklieden werkloos worden gesteld.
Art. 5. Dit besluit treedt in werking op 1 oktober 2008 en treedt Art. 5. Le prsent arrt entre en vigueur le 1er octobre 2008 et cesse
buiten werking op 1 oktober 2009. dtre en vigueur le 1er octobre 2009.
Art. 6. De Minister bevoegd voor Werk is belast met de uitvoering Art. 6. La Ministre qui a lEmploi dans ses attributions est charge
van dit besluit. de lexcution du prsent arrt.

Gegeven te Brussel, 1 oktober 2008. Donn Bruxelles, le 1er octobre 2008.

ALBERT ALBERT
Van Koningswege : Par le Roi :
De Vice-Eerste Minister La Vice-Premire Ministre
en Minister van Werk en Gelijke Kansen, et Ministre de lEmploi et de lEgalit des Chances,
Mme J. MILQUET Mme J. MILQUET

Nota Note
(1) Verwijzingen naar het Belgisch Staatsblad : Rfrences au Moniteur belge :
Wet van 3 juli 1978, Belgisch Staatsblad van 22 augustus 1978. Loi du 3 juillet 1978, Moniteur belge du 22 aot 1978.
Wet van 30 december 2001, Belgisch Staatsblad van 31 december 2001. Loi du 30 dcembre 2001, Moniteur belge du 31 dcembre 2001.

FEDERALE OVERHEIDSDIENST SERVICE PUBLIC FEDERAL


SOCIALE ZEKERHEID SECURITE SOCIALE
N. 2008 3597 [2008/11431] F. 2008 3597 [2008/11431]
18 SEPTEMBER 2008. Koninklijk besluit tot verhoging van de 18 SEPTEMBRE 2008. Arrt royal relevant le supplment aux
aanvulling op de kinderbijslag voor bepaalde eenoudergezinnen allocations familiales pour certaines familles monoparentales dans
in de regeling van de gezinsbijslag ten voordele van de zelfstan- le rgime des prestations familiales en faveur des travailleurs
digen indpendants

ALBERT II, Koning der Belgen, ALBERT II, Roi des Belges,
Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet. A tous, prsents et venir, Salut.

Gelet op de wet van 29 maart 1976 betreffende de gezinsbijslag voor Vu la loi du 29 mars 1976 relative aux prsetations familiales en faveur
zelfstandigen, artikel 1, eerste lid; des travailleurs indpendants, larticle 1er, alina 1er;

Gelet op het koninklijk besluit van 8 april 1976 houdende regeling Vu larrt royal du 8 avril 1976 tablissant le rgime des prestations
van de gezinsbijslag ten voordele van de zelfstandigen, artikel 17ter, familiales en faveur des travailleurs indpendants, larticle 17ter, insr
ingevoegd bij het koninklijk besluit van 27 april 2007; par larrt royal du 27 avril 2007;

Gelet op het koninklijk besluit van 19 juli 2005 tot uitvoering van de Vu larrt royal du 19 juillet 2005 portant excution des articles 17,
artikelen 17, 17bis, 17ter, 19 en 20, 1, van het koninklijk besluit van 17bis, 17ter, 19 et 20, 1er, de larrt royal du 8 avril 1976 tablissant le
8 april 1976 houdende regeling van de gezinsbijslag ten voordele van rgime des prestations familiales en faveur des travailleurs indpen-
de zelfstandigen, laatst gewijzigd bij het koninklijk besluit van dants, modifi en dernier lieu par larrt royal du 27 avril 2007;
27 april 2007;

Gelet op het koninklijk besluit van 27 april 2007 tot invoering van een Vu larrt royal du 27 avril 2007 instaurant un supplment aux
aanvulling op de kinderbijslag voor bepaalde eenoudergezinnen in de allocations familiales pour certaines familles monoparentales dans le
regeling van de gezinsbijslag ten voordele van de zelfstandigen, rgime des prestations familiales en faveur des travailleurs indpen-
artikel 2; dants, larticle 2;

Gelet op het advies van de Inspecteur van Financin, gegeven op Vu lavis de lInspecteur des Finances, donn le 23 juillet 2008;
23 juli 2008;

Gelet op de akkoordbevinding van Onze Staatssecretaris voor Vu laccord de Notre Secrtaire dEtat au Budget, donn le
Begroting, gegeven op 23 juli 2008; 23 juillet 2008;

Gelet op het advies nr. 45.060/1/V van de Raad van State, gegeven Vu lavis n 45.060/1/V du Conseil dEtat, donn le 19 aot 2008 en
op 19 augustus 2008, met toepassing van artikel 84, 1, eerste lid, 1, application de larticle 84, 1er, alina 1er, 1, des lois sur le Conseil
van de wetten op de Raad van State, gecordineerd op 12 januari 1973; dEtat, coordonnes le 12 janvier 1973;
BELGISCH STAATSBLAD 14.10.2008 MONITEUR BELGE 54649

Op de voordracht van Onze Minister van Zelfstandigen, en op het Sur la proposition de Notre Ministre des Indpendants, et de lavis de
advies van Onze in Raad vergaderde Ministers, Nos Ministres qui en ont dlibr en Conseil,

Hebben Wij besloten en besluiten Wij : Nous avons arrt et arrtons :


Artikel 1. Artikel 17ter, 1, van het koninklijk besluit van 8 april 1976 Article 1er. Larticle 17ter, 1er, de larrt royal du 8 avril 1976
houdende regeling van de gezinsbijslag ten voordele van de zelfstan- tablissant le rgime des prestations familiales en faveur des tra-
digen, ingevoegd bij het koninklijk besluit van 27 april 2007, wordt vailleurs indpendants, insr par larrt royal du 27 avril 2007, est
vervangen als volgt : remplac par la disposition suivante :
Art. 17ter. 1. Wanneer de rechthebbende een recht opent op de Art. 17ter. 1er. Lorsque lattributaire ouvre un droit lallocation
maandelijkse kinderbijslag, bedoeld in artikel 17, eerste lid, wordt er mensuelle vise larticle 17, alina 1er, celle-ci est majore dun
een aanvulling op de kinderbijslag van 34,83 EUR voor het eerste kind, supplment de 34,83 EUR pour le premier enfant, de 21,59 EUR pour le
van 21,59 EUR voor het tweede kind, en van 17,41 EUR vanaf het derde deuxime enfant, et de 17,41 EUR partir du troisime enfant, aux
kind toegekend, voor zover de volgende voorwaarden tegelijk vervuld conditions cumulatives qui suivent :
zijn :
a) de bijslagtrekkende vormt geen feitelijk gezin in de zin van a) lallocataire ne forme pas un mnage de fait au sens de larticle 8,
artikel 8, 2, en is niet gehuwd, behalve indien het huwelijk is 2, et nest pas mari, sauf si le mariage est suivi dune sparation de
uitgemond in een feitelijke scheiding. De feitelijke scheiding moet fait. La sparation de fait doit apparatre de la rsidence principale
bewezen worden door het feit dat de betrokken personen een aparte spare des personnes en cause, au sens de larticle 3, alina 1er, 5, de
hoofdverblijfplaats hebben, in de zin van artikel 3, eerste lid, 5, van de la loi du 8 aot 1983 organisant un registre national des personnes
wet van 8 augustus 1983 tot invoering van een rijksregister voor physiques, exception faite des cas dans lesquels il ressort dautres
natuurlijke personen. Er wordt een uitzondering gemaakt voor geval- documents officiels produits cet effet, que la sparation de fait est
len waarin uit andere officile documenten blijkt dat de feitelijke effective bien quelle ne corresponde pas ou plus avec linformation
scheiding heeft plaatsgehad, hoewel dit niet of niet meer overeenstemt obtenue auprs dudit registre :
met de verkregen inlichtingen uit het voormelde rijksregister;
b) de bijslagtrekkende geniet geen beroepsinkomen en/of vervan- b) lallocataire ne bnficie pas de revenus professionnels et/ou de
gingsinkomen waarvan de som het bedrag van 1.690,64 EUR bruto per remplacement dont la somme dpasse le montant de 1.690,64 EUR brut
maand overschrijdt. Wanneer het beroepsinkommen een beroepsinko- par mois. Lorsque les revenus professionnels sont des revenus profes-
men is dat in artikel 11, 2, van het koninklijk besluit nr. 38 beoogd is, sionnels viss larticle 11, 2, de larrt royal n 38, il y a lieu de les
dient het vermenigvuldigd te worden met een breuk gelijk aan 100/80. multiplier par une fraction gale 100/80.
Onder vervangingsinkomens worden verstaan de pensioenen, ren- Par revenus de remplacement, on entend les pensions, rentes,
ten, tegemoetkomingen, uitkeringen of de na de eerste dertig dagen allocations, indemnits ou le traitement minimum maintenu aprs les
van een arbeidsongeschiktheidsperiode behouden wedden, toegekend trente premiers jours dune priode dincapacit de travail, accords
hetzij krachtens belgische of vreemde wets- of reglementsbepalingen, soit en vertu de dispositions lgales ou rglementaires belges ou
hetzij krachtens regelen van toepassing op het personeel van een trangres, soit en vertu de dispositions applicables au personnel dune
volkenrechtelijke instelling, met uitzondering van : institution de droit international public, lexception :
1 gezinsbijslag; 1 des prestations familiales;
2 de forfaitaire tegemoetkoming voor hulp van derden, toegekend 2 de lallocation forfaitaire pour laide dune tierce personne,
op basis van artikel 215bis en van artikel 215ter van het koninklijk accorde sur base de larticle 215bis et de larticle 215ter de larrt royal
besluit van 3 juli 1996, tot uitvoering van de wet betreffende de du 3 juillet 1996 portant excution de la loi relative lassurance
verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, obligatoire soins de sant et indemnits, ainsi que des prestations
evenals uitkeringen met hetzelfde doel verschuldigd krachtens andere poursuivant la mme finalit dues en vertu dautres dispositions
wets- of reglementsbepalingen. In de zin van dit artikel wordt ieder lgales ou rglementaires. Au sens du prsent article, toute pension,
pensioen, rente, tegemoetkoming, uitkering of wedde behouden krach- rente, allocation, indemnit ou traitement maintenu en vertu dune
tens een collectieve arbeidsovereenkomst beschouwd als verworven op convention collective de travail, est considr comme acquis en vertu
basis van een reglementsbepaling. dune disposition rglementaire.
c) Daarentegen mag de rechthebbende geen recht openen op een c) Lattributaire ne peut, en outre, ouvrir le droit un supplment,
aanvullende bijslag, bedoeld in artikel 17, tweede lid, 17bis of 19, 1. vis larticle 17, alina 2, 17bis ou 19, 1er.

Art. 2. Artikel 17ter van hetzelfde besluit wordt aangevuld met een Art. 2. Larticle 17ter du mme arrt est complt par le paragra-
paragraaf 4, ludende : phe 4 rdig comme suit :
4. De aanvulling op de kinderbijslag van 34,83 EUR, van 4. Le supplment dallocations familiales de 34,83 EUR, de
21,59 EUR, of van 17,41 EUR, wordt, naargelang het geval, eveneens 21,59 EUR ou de 17,41 EUR selon le cas, est galement accord lorsquil
toegekend indien hij vrschuldigd is aan een bijslagtrekkende van een est d lallocataire dun enfant bnficiaire en vertu de larticle 26, 2,
rechtgevend kind overeenkomstig artikel 26, 2, 2, van dit besluit. 2, du prsent arrt.

Art. 3. In artikel 20, 1, van hetzelfde besluit, laatst gewijzigd bij het Art. 3. Dans larticle 20, 1er, du mme arrt, modifi en dernier
koninklijk besluit van 27 april 2007, worden de volgende wijzigingen lieu par larrt royal du 27 avril 2007, sont apportes les modifications
aangebracht : suivantes :
1 in het tweede lid, ingevoegd bij het koninklijk besluit van 1 dans lalina 2, insr par larrt royal du 27 avril 2007, les mots
27 april 2007, worden de woorden met een aanvulling van 17,41 EUR dun supplment de 17,41 EUR. sont remplacs par les mots dun
vervangen door de woorden met een aanvulling van 34,83 EUR voor supplment de 34,83 EUR pour le premier enfant, de 21,59 EUR pour le
het eerste kind, van 21,59 EUR voor het tweede kind, en van 17,41 EUR deuxime enfant et de 17,41 EUR partir du troisime enfant. ;
vanaf het derde kind. ;
2 in het laatste lid van dezelfde paragraaf, worden de woorden als 2 dans le dernier alina du mme paragraphe, les mots qu
in het vorige lid vervangen door de woorden als in het vierde lid . lalina prcdent sont remplacs par les mots qu lalina 4 .

Art. 4. Artikel 2 van het koninklijk besluit van 27 april 2007 tot Art. 4. Larticle 2 de larrt royal du 27 avril 2007 instaurant un
invoering van een aanvulling op de kinderbijslag voor bepaalde supplment aux allocations familiales pour certaines familles monopa-
eenoudergezinnen in de regeling van de gezinsbijslag ten voordele van rentales dans le rgime des prestations familiales en faveur des
de zelfstandigen wordt opgeheven. travailleurs indpendants est abrog.

Art. 5. In het opschrift van het koninklijk besluit van 19 juli 2005 tot Art. 5. Dans lintitul de larrt royal du 19 juillet 2005 portant
uitvoering van de artikelen 17, 17bis, 17ter, 19 en 20, 1, van het excution des articles 17, 17bis, 17ter, 19 et 20, 1er, de larrt royal du
koninklijk besluit van 8 april 1976 houdende regeling van de gezins- 8 avril 1976 tablissant le rgime des prestations familiales en faveur
bijslag ten voordele van de zelfstandigen, laatst gewijzigd bij het des travailleurs indpendant, modifi en dernier lieu par larrt royal
koninklijk besluit van 27 april 2007, vervallen de woorden 17ter, . du 27 avril 2007, les mots 17ter, sont supprims.
54650 BELGISCH STAATSBLAD 14.10.2008 MONITEUR BELGE

Art. 6. In artikel 1, eerste lid, van het voormeld koninklijk besluit Art. 6. Dans larticle 1er, alina 1er, de larrt royal du 19 juillet 2005
van 19 juli 2005, laatst gewijzigd bij het koninklijk besluit van prcit, modifi en dernier lieu par larrt royal du 27 avril 2007, les
27 april 2007, worden de woorden Voor de toepassing van de mots Pour lapplication des articles 17, 17bis, 17ter, 19 et 20, 1er, de
artikelen 17, 17bis, 17ter, 19 en 20, 1, van het koninklijk besluit van larrt royal du 8 avril 1976 sont remplacs par les mots Pour
8 april 1976 vervangen door de woorden Voor de toepassing van de lapplication des articles 17, 17bis, 19 et 20, 1er, de larrt royal du
artikelen 17, 17bis, 19 en 20, 1, van het koninklijk besluit van 8 avril 1976 .
8 april 1976 .
Art. 7. Dit besluit treedt in werking op 1 oktober 2008, met Art. 7. Le prsent arrt entre en vigueur le 1er octobre 2008,
uitzondering van artikel 3, 2, dat uitwerking heeft met ingang van lexception de larticle 3, 2, qui produit ses effets le 1er mai 2007.
1 mei 2007.
Art. 8. De Minister bevoegd voor Zelfstandigen is belast met de Art. 8. La Ministre qui a les Indpendants dans ses attributions est
uitvoering van dit besluit. charge de lexcution du prsent arrt.
Gegeven te Brussel, 18 september 2008. Donn Bruxelles, le 18 septembre 2008.

ALBERT ALBERT
Van Koningswege : Par le Roi :
De Minister van Zelfstandigen, La Ministre des Indpendants,
Mevr. S. LARUELLE Mme S. LARUELLE

FEDERALE OVERHEIDSDIENST SERVICE PUBLIC FEDERAL


SOCIALE ZEKERHEID SECURITE SOCIALE
N. 2008 3598 [2008/11429] F. 2008 3598 [2008/11429]
19 SEPTEMBER 2008. Koninklijk besluit houdende wijziging van 19 SEPTEMBRE 2008. Arrt royal modifiant, suite lintgration
de reglementering betreffende het socialezekerheidsstelsel van de des petits risques dans lassurance obligatoire soins de sant pour
zelfstandigen naar aanleiding van de integratie van de kleine travailleurs indpendants, la rglementation relative au rgime de
risicos in de verplichte ziekteverzekering scurit sociale des travailleurs indpendants

ALBERT II, Koning der Belgen, ALBERT II, Roi des Belges,
Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet. A tous, prsents et venir, Salut.
Gelet op de Grondwet, artikel 108; Vu la Constitution, larticle 108;
Gelet op het koninklijk bsluit nr. 38 van 27 juli 1967 houdende Vu larrt royal n 38 du 27 juillet 1967 organisant le statut social des
inrichting van het sociaal statuut der zelfstandigen, inzonderheid op de travailleurs indpendants, notamment les articles 7bis, 3, insr par la
artikelen 7bis, 3, ingevoegd bij de programmawet (I) van 24 decem- loi-programme (I) du 24 dcembre 2002 et modifi par la loi-
ber 2002 en gewijzigd bij de programmawet van 8 april 2003, 8, 13bis, programme du 8 avril 2003, 8, 13bis, 1er, insr par la loi du
1, ingevoegd bij de wet van 21 december 2007, 15, 4, 1, 15, 4, 4, 21 dcembre 2007, 15, 4, 1, 15, 4, 4, insr par la loi-programme du
ingevoegd bij de programmawet van 27 december 2004, 16, 2, derde 27 dcembre 2004, 16, 2, alina 3, 20, 1er, alina 4, a), et 20, 4,
lid, 20, 1, vierde lid, a), en 20, 4, vierde lid, ingevoegd bij de alina 4 insr par la loi-programme du 27 dcembre 2004;
programmawet van 27 december 2004;
Gelet op de wet van 26 maart 2007 houdende diverse bepalingen met Vu la loi du 26 mars 2007 portant des dispositions diverses en vue de
het oog op de integratie van de kleine risicos in de verplichte la ralisation de lintgration des petits risques dans lassurance
verzekering voor geneeskundige verzorging voor de zelfstandigen, obligatoire soins de sant pour les travailleurs indpendants, notam-
inzonderheid op artikel 7bis, ingevoegd bij de wet van 21 decem- ment larticle 7bis, insr par la loi du 21 dcembre 2007;
ber 2007;
Gelet op het koninklijk besluit van 19 december 1967 houdende Vu larrt royal du 19 dcembre 1967 portant rglement gnral en
algemeen reglement in uitvoering van het koninklijk besluit nr. 38 van excution de larrt royal n 38 du 27 juillet 1967 organisant le statut
27 juli 1967 houdende inrichting van het sociaal statuut der zelfstandi- social des travailleurs indpendants;
gen;
Gelet op het advies van de Inspectie van Financin, gegeven op Vu lavis de lInspection des Finances, donn le 4 juin 2008;
4 juni 2008;
Gelet op de akkoordbevinding van Onze Staatssecretaris voor Vu laccord de Noter Secrtaire dEtat au Budget donn le 24 juin 2008;
Begroting van 24 juni 2008;
Gelet op het advies nr. 44.955/1/V van de Raad van State, gegeven Vu lavis n 44.955/1/V du Conseil dEtat, donn le 19 aot 2008, en
op 19 augustus 2008, met toepassing van artikel 84, eerste lid, 1, van de application de larticle 84, alina 1er, 1, des lois coordonnes sur le
gecordineerde wetten op de Raad van State; Conseil dEtat;
Op de voordracht van Onze Minister van Sociale Zaken en Onze Sur la proposition de Notre Ministre des Affaires sociales et de Notre
Minister van Zelfstandigen, Ministre des Indpendants,

Hebben Wij besloten en besluiten Wij : Nous avons arrt et arrtons :

Artikel 1. In artikel 11, 3, van het koninklijk besluit van 19 decem- Article 1er. A larticle 11, 3, de larrt royal du 19 dcembre 1967
ber 1967 houdende algemeen reglement in uitvoering van het konink- portant rglement gnral en excution de larrt royal n 38 du
lijk besluit nr. 38 van 27 juli 1967 houdende inrichting van het sociaal 27 juillet 1967 organisant le statut social des travailleurs indpendants,
statuut der zelfstandigen, ingevoegd bij het koninklijk besluit van insr par larrt royal du 3 fvrier 2003, les mots 38 41bis et 43,
3 februari 2003 worden de woorden 38 tot 41bis en 43 , vervangen sont remplacs par les mots 38 40, 41bis et 43 du prsent arrt, et
door de woorden 38 tot 40, 41bis en 43 van dit besluit, evenals de aux articles 13bis et 13ter de larrt royal n 38, .
artikelen 13bis en 13ter van het koninklijk besluit nr. 38, .
BELGISCH STAATSBLAD 14.10.2008 MONITEUR BELGE 54651

Art. 2. In artikel 12, 4, van hetzelfde besluit worden de woorden Art. 2. A larticle 12, 4, du meme arrt, les mots 38 41bis et 43,
38 tot 41bis en 43 , vervangen door de woorden 38 tot 40, 41bis en sont remplacs par les mots 38 40, 41bis et 43 du prsent arrt, et
43 van dit besluit, evenals de artikelen 13bis en 13ter van het koninklijk aux articles 13bis et 13ter de larrt royal n 38, .
besluit nr. 38, .

Art. 3. Artikel 34ter van hetzelfde besluit, ingevoegd bij het konink- Art. 3. Larticle 34ter du mme arrt, insr par larrt royal du
lijk besluit van 28 september 1998, wordt opgeheven. 28 septembre 1998, est abrog.

Art. 4. In artikel 38, 1, van hetzelfde besluit, gewijzigd bij de Art. 4. A larticle 38, 1er, du mme arrt, modifi par les arrts
koninklijke besluiten van 3 februari 2003 en 10 november 2005, worden royaux du 3 fvrier 2003 et du 10 novembre 2005, les mots article 11,
de woorden artikel 11, 4, vervangen door de woorden arti- 4, sont remplacs par les mots article 13bis, 1er, .
kel 13bis, 1, .

Art. 5. In artikel 40 van hetzelfde beslut, gewijzigd bij de koninklijke Art. 5. A larticle 40 du mme arrt, modifi par les arrts royaux
besluiten van 23 december 1996, 3 februari 2003, 7 februari 2003 en des 23 dcembre 1996, 3 fvrier 2003, 7 fvrier 2003 et 1er juillet 2006,
1 juli 2006, worden de volgende wijzigingen aangebracht : sont apportes les modifications suivantes :

- 1 wordt opgeheven; - le 1er est abrog;

- in 1bis, eerste lid, worden de woorden in 1 vervangen door - au 1erbis, alina 1er, les mots au 1er sont remplacs par les
de woorden in artikel 13bis, 2, van het koninklijk besluit nr. 38 ; mots larticle 13bis, 2, de larrt royal n 38 ;

- in 1bis, tweede lid, worden de woorden artikel 41 vervangen - au 1erbis, alina 2, les mots article 41 sont remplacs par les
door de woorden artikel 13ter van het koninklijk besluit nr. 38 ; mots article 13ter de larrt royal n 38 ;

- in 2, a), worden de woorden in 1, 2 vervangen door de - au 2, a), les mots au 1er, 2 sont remplacs par les mots
woorden in artikel 13bis, 2, 3, van het koninklijk besluit nr. 38 ; larticle 13bis, 2, 3, de larrt royal n 38 ;

- in 2, b), worden de woorden in 1, 3 vervangen door de - au 2, b), les mots au 1er, 3 sont remplacs par les mots
woorden in artikel 13bis, 2, 4 en 5, van het koninklijk besluit larticle 13bis, 2, 4 et 5, de larrt royal n 38 ;
nr. 38 ;

- in 2, c), tweede streepje, worden de woorden artikel 12, 2, - au 2, c), 2e tiret, les mots article 12, 2, sont remplacs par les
vervangen door de woorden artikel 13bis, 2, 3, ; mots article 13bis, 2, 3, ;

- in 2n c), derde streepje, wordt het getal 3.221,08 vervangen - au 2, c), 3e tiret, le nombre 3.221,08 est remplac par le nombre
door het getal 3,666,15 en worden de woorden artikel 12, 1, van 3.666,15 et les mots articles 12, 1er, de larrt royal n 38 sont
het koninklijk besluit nr. 38 vervangen door de woorden arti- remplacs par les mots article 13bis, 2, 1, de larrt royal n 38 .
kel 13bis, 2, 1, van het koninklijk besluit nr. 38 .

Art. 6. Artikel 41 van hetzelfde besluit, gewijzigd bij de koninklijke Art. 6. Larticle 41 du mme arrt, modifi par les arrts royaux du
besluiten van 23 december 1996 en 7 februari 2003, wordt opgeheven. 23 dcembre 1996 et du 7 fvrier 2003, est abrog.

Art. 7. In artikel 41bis, tweede lid, van hetzelfde besluit, gewijzigd Art. 7. A larticle 41bis, alina 2, du mme arrt, modifi par larrt
bij het koninklijk besluit van 1 juli 2006, worden de woorden royal du 1er juillet 2006, les mots article 40, 1er sont remplacs par
artikel 40, 1 vervangen door de woorden artikel 13bis, 2, van les mots article 13bis, 2, de larrt royal n 38 .
het koninklijk besluit nr. 38 .

Art. 8. In artikel 42bis, vierde lid, van hetzelfde besluit, ingevoegd Art. 8. Dans larticle 42bis alina 4, du mme arrt, insr par
bij het koninklijk besluit van 24 augustus 2005, worden de woorden larrt royal du 24 aot 2005, les mots 12 et 13 sont remplacs par
12 en 13 vervangen door de woorden 12, 13 en 13bis, 2, . les mots 12, 13 et 13bis, 2 .

Art. 9. In artikel 43 van hetzelfde besluit, gewijzigd bij het koninklijk Art. 9. Dans larticle 43 du mme arrt, modifi par larrt royal
besluit van 24 december 1993, worden de woorden artikel 41 du 24 dcembre 1993, les mots larticle 41 sont remplacs par les
vervangen door de woorden artikel 13ter van het koninklijk besluit mots larticle 13ter de larrt royal n 38 .
nr. 38 .

Art. 10. In artikel 44, 3, van hetzelfde besluit, gewijzigd bij het Art. 10. Dans larticle 44, 3, du mme arrt, modifi par larrt
koninklijk besluit van 24 december 1993, worden de woorden arti- royal du 24 dcembre 1993, les mots larticle 41 sont remplacs par
kel 41 vervangen door de woorden artikel 13ter van het koninklijk les mots larticle 13ter de larrt royal n 38 .
besluit nr. 38 .

Art. 11. In artikel 44bis van hetzelfde besluit, ingevoegd bij het Art. 11. A larticle 44bis du mme arrt, insr par larrt royal du
koninklijk besluit van 10 juli 1996 en gewijzigd bij het koninklijk besluit 10 juillet 1996 et modifi par larrt royal du 21 avril 2007, sont
van 21 april 2007, worden de volgende wijzigingen aangebracht : appportes les modifications suivantes :

- in 2, tweede lid, worden de woorden artikel 40 vervangen - au 2, alina 2, les mots larticle 40 sont remplacs par les mots
door de woorden artikel 40 van dit besluit en artikel 13bis, 2, van het larticle 40 du prsent arrt et larticle 13bis, 2, de larrt royal
koninklijk besluit nr. 38 ; n 38 dcembre ;

- in 3, tweede lid, worden de woorden artikel 41 vervangen - au 3, alina 2, les mots larticle 41 sont remplacs par les mots
door de woorden artikel 13ter van het koninklijk besluit nr. 38 . larticle 13ter de larrt royal n 38 .
54652 BELGISCH STAATSBLAD 14.10.2008 MONITEUR BELGE

Art. 12. In artikel 45 van hetzelfde besluit, gewijzigd bij het konink- Art. 12. A larticle 45 du mme arrt, modifi par larrt royal du
lijk besluit van 1 juli 2006, worden de volgende wijzigingen aange- 1er juillet 2006, sont apportes les modifications suivantes :
bracht :
- in 1, eerste lid, worden de woorden artikel 41 vervangen door - au 1er, alina 1er, les mots larticle 41 sont remplacs par les
de woorden artikel 13ter van het koninklijk besluit nr. 38 ; mots larticle 13ter de larrt royal n 38 ;
- in 1, derde lid, eerste streepje, worden de woorden de - au 1er, alina 3, 1er tiret, les mots des articles 40, 1er et 2,
artikelen 40, 1 en 2, vervangen door de woorden artikel 40, 2, sont remplacs par les mots de larticle 40, 2, du prsent arrt et de
van dit besluit en artikel 13bis, 2, van het koninklijk besluit nr. 38 ; larticle 13bis, 2, de larrt royal n 38, ;
- in 1, derde lid, tweede streepje, worden de woorden artikel 40, - au 1er, alina 3, 2e tiret, les mots larticle 40, 1er sont
1 vervangen door de woorden artikel 13bis, 2, van het koninklijk remplacs par les mots larticle 13bis, 2, de larrt royal n 38 ;
besluit nr. 38 ;
- in 1, vierde lid, worden de woorden artikel 41 vervangen door - au 1er, alina 4, les mots larticle 41 sont remplacs par les mots
de woorden artikel 13ter van het koninklijk besluit nr. 38 . larticle 13ter de larrt royal n 38 .

Art. 13. In artikel 49 van hetzelfde besluit, gewijzigd bij het konink- Art. 13. A larticle 49 du mme arrt, modifi par larrt royal du
lijk besluit van 23 december 1996, worden de volgende wijzigingen 23 dcembre 1996, sont apportes les modifications suivantes :
aangebracht :
- de woorden artikel 40, 1, worden vervangen door de woorden - les mots larticle 40, 1er, sont remplacs par les mots
artikel 13bis, 2, van het koninklijk besluit nr. 38 ; larticle 13bis, 2, de larrt royal n 38 ;
- de woorden artikel 41, 2 en 4 vervangen door de woorden - les mots larticle 41, 2 et 4 sont remplacs par les mots
artikel 13ter, 2 en 4, van het koninklijk besluit nr. 38 december . larticle 13ter, 2 et 4, de larrt royal n 38 .

Art. 14. Dit besluit heeft uitwerking met ingang van 1 januari 2008. Art. 14. Le prsent arrt produit ses effets le 1er janvier 2008.

Art. 15. Onze Minister die het sociaal statuut der zelfstandigen Art. 15. Notre Ministre qui a le Statut social des travailleurs
onder zijn bevoegdheden heeft, wordt belast met de uitvoering van dit indpendants dans ses attributions est charg de lexcution du prsent
besluit. arrt.

Gegeven te Brussel, 19 september 2008. Donn Bruxelles, le 19 septembre 2008.

ALBERT ALBERT
Van Koningswege : Par le Roi :

De Minister van Sociale Zaken, La Ministre des Affaires sociales,

Mevr. L. ONKELINX Mme L. ONKELINX

De Minister van Zelfstandigen, La Ministre des Indpendants,

Mevr. S. LARUELLE Mme S. LARUELLE

FEDERALE OVERHEIDSDIENST VOLKSGEZONDHEID, SERVICE PUBLIC FEDERAL SANTE PUBLIQUE,


VEILIGHEID VAN DE VOEDSELKETEN SECURITE DE LA CHAINE ALIMENTAIRE
EN LEEFMILIEU ET ENVIRONNEMENT
N. 2008 3599 [C 2008/24414] F. 2008 3599 [C 2008/24414]
6 OKTOBER 2008. Ministerieel besluit tot vaststelling voor het 6 OCTOBRE 2008. Arrt ministriel fixant, pour lanne 2008, la
jaar 2008 van het aantal kandidaten ter compensatie, bedoeld in compensation de candidats vise larticle 7, 3, de larrt royal
artikel 7, 3, van het koninklijk besluit van 20 juni 2005 tot du 20 juin 2005 fixant les critres et les modalits de slection des
vaststelling van de criteria en de regels voor de selectie van de kinsithrapeutes agrs qui obtiennent le droit daccomplir des
erkende kinesitherapeuten die het recht bekomen om verstrekkin- prestations qui peuvent faire lobjet dune intervention de lassu-
gen te verrichten die voorwerp kunnen zijn van een tussenkomst rance obligatoire soins de sant et indemnits
van de verplichte verzekering geneeskundige verzorging en uit-
keringen

De Minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, La Ministre des Affaires sociales et de la Sant publique,

Gelet op het koninklijk besluit nr. 78 van 10 november 1967 Vu larrt royal n 78 du 10 novembre 1967 relatif lexercice des
betreffende de uitoefening van de gezondheidszorgberoepen, inzonder- professions des soins de sant, notamment larticle 35novies, 1er,
heid op artikel 35novies, 1, vervangen bij de wet van 24 novem- remplac par la loi du 24 novembre 2004 portant des mesures en
ber 2004 houdende maatregelen inzake gezondheidszorg; matire de soins de sant;
BELGISCH STAATSBLAD 14.10.2008 MONITEUR BELGE 54653

Gelet op het koninklijk besluit van 20 juni 2005 tot vaststelling van de Vu larrt royal du 20 juin 2005 fixant les critres et les modalits de
criteria en de regels voor de selectie van de erkende kinesitherapeuten slection des kinsithrapeutes agrs qui obtiennent le droit daccom-
die het recht bekomen om verstrekkingen te verrichten die voorwerp plir des prestations qui peuvent faire lobjet dune intervention de
kunnen zijn van een tussenkomst van de verplichte verzekering lassurance obligatoire soins de sant et indemnits,
geneeskundige verzorging en uitkeringen,

Besluit : Arrte :

Artikel 1. 1. Het aantal kandidaten dat een einddiploma afgele- Article 1er. 1er. Le nombre de candidats possdant un diplme de
verd door een universiteit of instelling van hoger onderwijs onder fin dtudes dlivr par une universit ou un tablissement denseigne-
bevoegdheid van de Vlaamse Gemeenschap heeft, vastgesteld voor het ment suprieur relevant de la comptence de la Communaut flamande
jaar 2008 in artikel 7, 2, van het koninklijk besluit van 20 juni 2005 tot fix, pour lanne 2008, larticle 7, 2, de larrt royal du
vaststelling van de criteria en de regels voor de selectie van de erkende 20 juin 2005 fixant les critres et les modalits de slection des
kinesitherapeuten die het recht bekomen om verstrekkingen te verrich- kinsithrapeutes agrs qui obtiennent le droit daccomplir des
ten die voorwerp kunnen zijn van een tussenkomst van de verplichte prestations qui peuvent faire lobjet dune intervention de lassurance
verzekering geneeskundige verzorging en uitkeringen, wordt overeen- obligatoire soins de sant et indemnits est augment, conformment
komstig de formule van compensatie, bedoeld in artikel 7, 3, van la formule de compensation vise larticle 7, 3, du mme arrt, dun
hetzelfde besluit verhoogd met 43. nombre de 43.
2. Bijgevolg wordt overeenkomstig artikel 5, 2, van hetzelfde 2. En consquence, conformment larticle 5, 2, du mme arrt,
besluit het vergelijkend examen bedoeld in artikel 5 van hetzelfde le concours vis larticle 5 du mme arrt nest pas organis pour
besluit niet georganiseerd wanneer het aantal ingeschreven kandidaten lanne 2008 si le nombre de candidats relevant de la Communaut
die behoren tot de Vlaamse Gemeenschap niet meer dan 344 bedraagt. flamande qui sinscrivent au concours ne dpasse pas 344.

Art. 2. 1. Het aantal kandidaten dat een einddiploma afgeleverd Art. 2. 1er. Le nombre de candidats possdant un diplme de fin
door een universiteit of instelling van hoger onderwijs onder bevoegd- dtudes dlivr par une universit ou un tablissement denseigne-
heid van de Franse Gemeenschap heeft, vastgesteld voor het jaar 2008 ment suprieur relevant de la comptence de la Communaut francaise
in artikel 7, 2, van het koninklijk besluit van 20 juni 2005 tot fix, pour lanne 2008, larticle 7, 2, de larrt royal du
vaststelling van de criteria en de regels voor de selectie van de erkende 20 juin 2005 fixant les critres et les modalits de slection des
kinesitherapeuten die het recht bekomen om verstrekkingen te verrich- kinsithrapeutes agrs qui obtiennent le droit daccomplir des
ten die voorwerp kunnen zijn van een tussenkomst van de verplichte prestations qui peuvent faire lobjet dune intervention de lassurance
verzekering geneeskundige verzorging en uitkeringen, wordt overeen- obligatoire soins de sant et indemnits est augment, conformment
komstig de formule van compensatie, bedoeld in artikel 7, 3, van la formule de compensation vise larticle 7, 3, du mme arrt, dun
hetzelfde besluit verhoogd met 63. nombre de 63.
2 Voor de Franse Gemeenschap is het verschil bedoeld in artikel 8, 2. Pour la Communaut francaise, la diffrence vise larticle 8,
2, van hetzelfde besluit, gelijk aan 16 erkende kinesitherapeuten die 2, du mme arrt, est de 16 kinsithrapeutes agrs qui ont obtenu
het recht bekomen om verstrekkingen te verrichten die voorwerp le droit daccomplir des prestations qui peuvent faire lobjet dune
kunnen zijn van een tussenkomst van de verplichte verzekering intervention de lassurance obligatoire soins de sant et indemnits en
geneeskundige verzorging en uitkeringen bovenop de aantallen die surplus par rapport aux nombres qui ont t fixs larticle 7, 2, du
bepaald zijn in artikel 7, 2, van hetzelfde besluit voor de Gemeen- mme arrt pour la Communaut en question. Conformment
schap waarvan sprake. Overeenkomstig het artikel 8, 2, van hetzelfde larticle 8, 2, du mme arrt, ce surplus est rparti hauteur
besluit, wordt dat teveel met 8 erkende kinesitherapeuten in mindering de 8 kinsithrapeutes agrs en dbit sur lanne 2008.
gebracht op het jaar 2008.
3. Bijgevolg wordt overeenkomstig artikel 5, 2, van hetzelfde 3. En consquence, conformment larticle 5, 2, du mme arrt,
besluit het vergelijkend examen bedoeld in artikel 5 van hetzelfde le concours vis larticle 5 du mme arrt nest pas organis pour
besluit niet georganiseerd wanneer het aantal ingeschreven kandidaten lanne 2008 si le nombre de candidats relevant de la Communaut
die behoren tot de Franse Gemeenschap niet meer dan 259 bedraagt. francaise qui sinscrivent au concours ne dpasse pas 259.

Art. 3. Dit besluit treedt in werking de dag waarop het in het Art. 3. Le prsent arrt entre en vigueur le jour de sa publication au
Belgisch Staatsblad wordt bekendgemaakt. Moniteur belge.

Brussel, 6 oktober 2008. Bruxelles, le 6 octobre 2008.

Mevr. L. ONKELINX Mme L. ONKELINX

FEDERALE OVERHEIDSDIENST ECONOMIE, SERVICE PUBLIC FEDERAL ECONOMIE,


K.M.O., MIDDENSTAND EN ENERGIE P.M.E., CLASSES MOYENNES ET ENERGIE
N. 2008 3600 [2008/11425] F. 2008 3600 [2008/11425]
18 SEPTEMBER 2008. Koninklijk besluit tot vaststelling van de 18 SEPTEMBRE 2008. Arrt royal fixant la date dentre en
datum van inwerkingtreding voor het Belgisch Interventie- en vigueur pour le Bureau dintervention et de restitution belge du
Restitutiebureau van het hoofdstuk VII van het koninklijk besluit chapitre VII de larrt royal du 8 janvier 1973 instituant un cycle
van 8 januari 1973 tot invoering van een evaluatiecyclus in de dvaluation dans les organismes dintrt public
instellingen van openbaar nut

ALBERT II, Koning der Belgen, ALBERT II, Roi des Belges,
Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet. A tous, prsents et venir, Salut.
Gelet op de wet van 7 juli 2002 tot wijziging van de wet van Vu la loi du 7 juillet 2002 modifiant la loi du 10 novembre 1967
10 november 1967 houdende oprichting van het Belgisch Interventie- portant cration du Bureau dintervention et de restitution belge;
en Restitutiebureau;
54654 BELGISCH STAATSBLAD 14.10.2008 MONITEUR BELGE

Gelet op de wet van 16 maart 1954 betreffende de controle op Vu la loi du 16 mars 1954 relative au contrle de certains organismes
sommige instellingen van openbaar nut, inzonderheid op artikel 11, 1, dintrt public, notamment larticle 11, 1, remplac par la loi du
vervangen bij de wet van 22 juli 1993 en gewijzigd bij de wet van 22 juillet 1993, et modifi par la loi du 24 dcembre 2002;
24 december 2002;
Gelet op het koninklijk besluit van 2 augustus 2002 tot invoering van Vu larrt royal du 2 aot 2002 instituant un cycle dvaluation dans
een evaluatiecyclus in de federale overheidsdiensten inzonderheid op les services publics fdraux, notamment larticle 30;
artikel 30;
Gelet op het koninklijk besluit van 8 januari 1973 tot vaststelling van Vu larrt royal du 8 janvier 1973 fixant le statut du personnel de
het statuut van het personeel van sommige instellingen van openbaar certains organismes dintrt public, notamment larticle 3, 1er, 40;
nut, inzonderheid op artikel 3, 1, 40;
Gelet op de beslissing van de directieraad van het Belgisch Interven- Vu la dcision du conseil de direction du Bureau dintervention et de
tie - en Restitutiebureau van 14 mei 2004 tot vaststelling van de restitution belge du 14 mai 2004, fixant les modalits pratiques,
praktische voorwaarden, inzonderheid de begindatum van de 1ste eva- notamment la date du dbut du 1er cycle dvaluation et sa dure;
luatiecyclus en zijn duur;
Gelet op het besluit van de raad van bestuur van 3 oktober 2007 ter Vu larrt du conseil dadministration du 3 octobre 2007 portant
bekrachtiging van de beslissing van de directieraad betreffende de lentrinement de la dcision du conseil de direction concernant la
vaststelling van de praktische voorwaarden, inzonderheid de beginda- fixation des modalits pratiques, notamment la date du dbut du
tum van de 1ste evaluatiecyclus en zijn duur; 1er cycle dvaluation et sa dure;
Gelet op het protocol van het sectorcomit IV van 10 december 2007; Vu le protocole du Comit de secteur IV du 10 dcembre 2007;
Gelet op het advies van de afgevaardigde van de Minister van Vu lavis du dlgu du Ministre des finances, donn le 10 octo-
Financin, gegeven op 10 oktober 2007; bre 2007;
Op de voordracht van Onze Minister van K.M.O.s, Zelfstandigen, Sur la proposition de Notre Ministre des P.M.E., des Indpendants,
Landbouw en Wetenschapsbeleid, de lAgriculture et de la Politique scientifique,

Hebben Wij besloten en besluiten Wij : Nous avons arrt et arrtons :

Artikel 1. Het hoofdstuk VII van het koninklijk besluit van Article 1er. Le chapitre VII de larrt royal du 8 janvier 1973
8 januari 1973 tot invoering van een evaluatiecyclus in de instellingen instituant un cycle dvaluation dans les organismes dintrt public
van openbaar nut heeft voor het Belgisch Interventie- en Restitutie- produit ses effets le 15 dcembre 2004 pour le Bureau dintervention et
bureau uitwerking met ingang van 15 december 2004. de restitution belge.

Art. 2. Het koninklijk besluit van 2 februari 2005 tot vaststelling van Art. 2. Larrt royal du 2 fvrier 2005 fixant la date dentre en
de datum van inwerkingtreding voor het Belgisch Interventie- en vigueur pour le Bureau dintervention et de restitution belge du
Restitutiebureau van het hoofdstuk VII van het koninklijk besluit van chapitre VII de larrt royal du 8 janvier 1973 instituant un cycle
8 januari 1973 tot invoering van een evaluatiecyclus in de instellingen dvaluation dans les organismes dintrt public est abrog.
van openbaar nut wordt opgeheven.

Art. 3. Onze Minister van K.M.O.s, Zelfstandigen, Landbouw en Art. 3. Notre Ministre des P.M.E., des Indpendants, de lAgricul-
Wetenschapsbeleid is belast met de uitvoering van dit besluit. ture et de la Politique scientifique est charge de lexcution du prsent
arrt.

Gegeven te Brussel, 18 september 2008. Donn Bruxelles, le 18 septembre 2008.

ALBERT ALBERT
Van Koningswege : Par le Roi :

De Minister van K.M.O.s, La Ministre des P.M.E., des Indpendants,


Zelfstandigen, Landbouw en Wetenschapsbeleid, de lAgriculture et de la Politique scientifique,

Mevr. S. LARUELLE Mme S. LARUELLE

FEDERALE OVERHEIDSDIENST ECONOMIE, SERVICE PUBLIC FEDERAL ECONOMIE,


K.M.O., MIDDENSTAND EN ENERGIE P.M.E., CLASSES MOYENNES ET ENERGIE
N. 2008 3601 (2008 3422) [C 2008/11443] F. 2008 3601 (2008 3422) [C 2008/11443]

12 AUGUSTUS 2008. Koninklijk besluit 12 AOUT 2008. Arrt royal


betreffende het op de markt brengen van machines. Erratum concernant la mise sur le march des machines. Erratum

De volgende rectificatie moet worden aangebracht in het koninklijk La rectification suivante doit tre apporte larrt royal du
besluit van 12 augustus 2008 betreffende het op de markt brengen van 12 aot 2008 concernant la mise sur le march des machines, publi au
machines, bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad van 1 oktober 2008 Moniteur belge du 1er octobre 2008 (Ed. 2), page 52377 et suivantes :
(Ed. 2), bladzijde 52377 en volgende :

In de Franse versie, bladzijde 52382 dient men te lezen : Donn Il y a lieu de lire dans la version francaise, page 52382 : Donn
Nice, le 12 aot 2008. in plaats van Donn Bruxelles, le Nice, le 12 aot 2008. au lieu de Donn Bruxelles, le 12 aot 2008.
12 aot 2008.
BELGISCH STAATSBLAD 14.10.2008 MONITEUR BELGE 54655

GEMEENSCHAPS- EN GEWESTREGERINGEN
GOUVERNEMENTS DE COMMUNAUTE ET DE REGION
GEMEINSCHAFTS- UND REGIONALREGIERUNGEN

VLAAMSE GEMEENSCHAP COMMUNAUTE FLAMANDE

VLAAMSE OVERHEID
N. 2008 3602 [2008/203627]
4 JULI 2008. Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van sommige termijnen van de procedure tot
subsidiring van de Vlaamse sportfederaties, de koepelorganisatie en de organisaties voor de sportieve
vrijetijdsbesteding

De Vlaamse Regering,
Gelet op het decreet van 13 juli 2001 houdende regeling van de erkenning en subsidiring van de Vlaamse
sportfederaties, de koepelorganisatie en de organisaties voor de sportieve vrijetijdsbesteding, inzonderheid op arti-
kel 4, gewijzigd bij decreet van 24 december 2004;
Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 31 mei 2002 tot vaststelling van de erkennings- en
subsidiringsvoorwaarden van de Vlaamse sportfederaties, de koepelorganisaties en de organisaties voor de sportieve
vrijetijdsbesteding, inzonderheid op artikelen 28, 29;
Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 31 mei 2002 tot vaststelling van de voorwaarden tot het
verkrijgen van de subsidies inzake jeugdsport, inzonderheid op artikel 9;
Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 31 mei 2002 tot vaststelling van de voorwaarden tot het
verkrijgen van de subsidies inzake de door de sportfederaties georganiseerde sportkampen, inzonderheid op artikel 7;
Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 31 mei 2002 tot vaststelling van de voorwaarden tot het
verkrijgen van de subsidies inzake topsport, inzonderheid op artikel 13;
Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 13 januari 2006 betreffende het prioriteitenbeleid zoals bepaald
in artikel 2 van het decreet van 13 juli 2001 houdende de regeling van de erkenning en subsidiring van de Vlaamse
sportfederaties, de koepelorganisatie en de organisaties voor de sportieve vrijetijdsbesteding, inzonderheid op
artikel 17;
Gelet op de wetten op de Raad van State, gecordineerd op 12 januari 1973, inzonderheid op artikel 3, 1,
vervangen bij de wet van 4 juli 1989 en gewijzigd bij de wet van 4 augustus 1996;

Overwegende dat de goedkeuringsprocedure tot vervanging van de besluiten van de Vlaamse Regering tot
uitvoering van het decreet van 13 juli 2001 houdende regeling van de erkenning en subsidiring van de Vlaamse
sportfederaties, de koepelorganisatie en de organisaties voor de sportieve vrijetijdsbesteding vertraging heeft
opgelopen en dat de Vlaamse Regering wil voorkomen dat de organisaties bijkomende administratieve lasten worden
opgelegd doordat ze verplicht worden zowel de oude subsidievoorwaarden na te leven als de subsidievoorwaarden
van de nieuwe regeling. Overwegende dat de indieningtermijn voor de subsidieaanvragen in toepassing van de oude
regeling al op 1 september 2008 valt en dat alleen de verlenging van deze termijn de organisaties toelaat een
subsidieaanvraag in te dienen volgens de nieuwe regeling. Overwegende dat een verlenging van de termijn met drie
maanden de nodige tijd geeft aan de organisaties om een subsidieaanvraag in te dienen op basis van de nieuwe
regeling;
Op voorstel van de Vlaamse minister van Cultuur, Jeugd, Sport en Brussel;
Na beraadslaging,
Besluit :
Artikel 1. Worden verlengd met drie maanden de termijnen van de subsidiringprocedure vermeld in :
1o artikelen 28 en 29 van het besluit van de Vlaamse Regering van 31 mei 2002 tot vaststelling van de erkennings-
en subsidiringsvoorwaarden van de Vlaamse sportfederaties, de koepelorganisaties en de organisaties voor de
sportieve vrijetijdsbesteding;
2o artikel 9 van het besluit van de Vlaamse Regering van 31 mei 2002 tot vaststelling van de voorwaarden tot het
verkrijgen van de subsidies inzake jeugdsport;
3o artikel 7, eerste en tweede lid, van het besluit van de Vlaamse Regering van 31 mei 2002 tot vaststelling van de
voorwaarden tot het verkrijgen van de subsidies inzake de door de sportfederaties georganiseerde sportkampen;
4o artikel 13 van het besluit van de Vlaamse Regering van 31 mei 2002 tot vaststelling van de voorwaarden tot het
verkrijgen van de subsidies inzake topsport;
5o artikel 17 van het besluit van de Vlaamse Regering van 13 januari 2006 betreffende het prioriteitenbeleid zoals
bepaald in artikel 2 van het decreet van 13 juli 2001 houdende de regeling van de erkenning en subsidiring van de
Vlaamse sportfederaties, de koepelorganisatie en de organisaties voor de sportieve vrijetijdsbesteding;
Art. 2. Dit besluit treedt in werking op de dag van de bekendmaking ervan in het Belgisch Staatsblad.
Art. 3. De Vlaamse minister, bevoegd voor de Lichamelijke Opvoeding, de Sport en het Openluchtleven, is belast
met de uitvoering van dit besluit.
Brussel, 4 juli 2008.
De minister-president van de Vlaamse Regering,
K. PEETERS
De Vlaamse minister van Cultuur, Jeugd, Sport en Brussel,
B. ANCIAUX
54656 BELGISCH STAATSBLAD 14.10.2008 MONITEUR BELGE

TRADUCTION

AUTORITE FLAMANDE
F. 2008 3602 [2008/203627]
4 JUILLET 2008. Arrt du Gouvernement flamand modifiant certains dlais de la procdure de subventionne-
ment des fdrations sportives flamandes, de lorganisation coordinatrice et des organisations des sports
rcratifs
Le Gouvernement flamand,
Vu le dcret du 13 juillet 2001 portant rglementation de lagrment et du subventionnement des fdrations
sportives flamandes, de lorganisation coordinatrice et des organisations des sports rcratifs, notamment larticle 4,
modifi par le dcret du 24 dcembre 2004;
Vu larrt du Gouvernement flamand du 31 mai 2002 fixant les conditions dagrment et de subventionnement des
fdrations sportives flamandes, de lorganisation coordinatrice et des organisations des sports rcratifs, notamment
les articles 28 et 29;
Vu larrt du Gouvernement flamand du 31 mai 2002 fixant les conditions dobtention de subventions pour le
sport des jeunes, notamment larticle 9;
Vu larrt du Gouvernement flamand du 31 mai 2002 fixant les conditions dobtention de subventions pour les
stages sportifs organiss par les fdrations sportives, notamment larticle 7;
Vu larrt du Gouvernement flamand du 31 mai 2002 fixant les conditions dobtention de subventions pour le
sport de haut niveau, notamment larticle 13;
Vu larrt du Gouvernement flamand du 13 janvier 2006 concernant la politique des priorits telle que prvue
larticle 2 du dcret du 13 juillet 2001 portant rglementation de lagrment et du subventionnement des fdrations
sportives flamandes, de lorganisation coordinatrice et des organisations des sports rcratifs, notamment larticle 17;
Vu les lois sur le Conseil dEtat, coordonnes le 12 janvier 1973, notamment larticle 3, 1er, remplac par la loi du
4 juillet 1989 et modifi par la loi du 4 aot 1996;
Considrant que la procdure dapprobation pour le remplacement des arrts du Gouvernement flamand portant
excution du dcret du 13 juillet 2001 portant rglementation de lagrment et du subventionnement des fdrations
sportives flamandes, de lorganisation coordinatrice et des organisations des sports rcratifs a subi un retard et que le
Gouvernement flamand veut viter que des charges administratives supplmentaires soient imposes aux organisa-
tions en raison de lobligation de respecter tant les anciennes conditions de subventionnement que celles de la nouvelle
rglementation. Considrant quen application de lancienne rglementation la date limite dintroduction des
demandes de subvention est le 1er septembre 2008 et que seule une prorogation de ce dlai permet aux organisations
dintroduire une demande de subvention selon la nouvelle rglementation. Considrant quune prorogation de trois
mois du dlai offre aux organisations le temps ncessaire pour lintroduction dune demande de subvention sur la base
de la nouvelle rglementation;
Sur la proposition du Ministre flamand de la Culture, de la Jeunesse, des Sports et des Affaires bruxelloises;
Aprs dlibration,
Arrte :
Article 1er. Sont prorogs de trois mois les dlais de la procdure de subventionnement viss aux articles
suivants :
1o les articles 28 et 29 de larrt du Gouvernement flamand du 31 mai 2002 fixant les conditions dagrment et de
subventionnement des fdrations sportives flamandes, de lorganisation coordinatrice et des organisations des sports
rcratifs;
2o larticle 9 de larrt du Gouvernement flamand du 31 mai 2002 fixant les conditions dobtention de subventions
pour le sport des jeunes;
3o larticle 7, premier et deuxime alinas, de larrt du Gouvernement flamand du 31 mai 2002 fixant les
conditions dobtention de subventions pour les stages sportifs organiss par les fdrations sportives;
4o larticle 13 de larrt du Gouvernement flamand du 31 mai 2002 fixant les conditions dobtention de
subventions pour le sport de haut niveau;
5o larticle 17 de larrt du Gouvernement flamand du 13 janvier 2006 concernant la politique des priorits telle
que prvue larticle 2 du dcret du 13 juillet 2001 portant rglementation de lagrment et du subventionnement des
fdrations sportives flamandes, de lorganisation coordinatrice et des organisations des sports rcratifs.
Art. 2. Le prsent arrt entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.
Art. 3. Le Ministre flamand qui a lEducation physique, les Sports et la vie en plein air dans ses attributions est
charg de lexcution du prsent arrt.
Bruxelles, le 4 juillet 2008.
Le Ministre-Prsident du Gouvernement flamand,
K. PEETERS
Le Ministre flamand de la Culture, de la Jeunesse, des Sports et des Affaires bruxelloises,
B. ANCIAUX

VLAAMSE OVERHEID
N. 2008 3603 [C 2008/36216]
18 JULI 2008. Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de voorwaarden en procedure voor het verkrijgen van
een licentie voor het aanbieden van een radio- of televisieomroepnetwerk en de bijbehorende zendvergun-
ningen
De Vlaamse Regering,
Gelet op de decreten betreffende de radio-omroep en de televisie, gecordineerd op 4 maart 2005, inzonderheid op
artikel 118, 3, eerste lid, en 4, en op de artikelen 134, 1, derde lid, 135, derde lid en 141;
BELGISCH STAATSBLAD 14.10.2008 MONITEUR BELGE 54657

Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 30 juni 2006 betreffende de procedure voor de Vlaamse
Regulator voor de Media, gewijzigd bij de besluiten van de Vlaamse Regering van 30 maart 2007 en 8 juni 2007;
Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 12 oktober 2007 houdende de vaststelling van het digitaal
frequentieplan voor aanbieders van radio- en televisieomroepnetwerken;
Gelet op het advies van de Inspectie van Financin, gegeven op 31 maart 2008;
Gelet op het advies van de Raad voor Cultuur, Jeugd, Sport en Media, gegeven op 29 mei 2008;
Gelet op advies 44.704/3 van de Raad van State, gegeven op 24 juni 2008, met toepassing van artikel 84, 1,
eerste lid, 1, van de gecordineerde wetten op de Raad van State;
Op voorstel van de Vlaamse minister van Bestuurszaken, Buitenlands Beleid, Media en Toerisme;
Na beraadslaging,
Besluit :
HOOFDSTUK 1. Algemene bepalingen
Artikel 1. Voor de toepassing van dit besluit wordt verstaan onder :
1 aanvrager : de rechtspersoon die een dossier ingediend heeft tot het verkrijgen van een licentie voor het
aanbieden van een radio- of televisieomroepnetwerk;
2 dienstenverdeler : de afnemer van transmissiediensten van de aanbieders van een radio- of televisieomroep-
netwerk van wie de activiteit erin bestaat radio- of televisieomroepdiensten aan te bieden aan eindgebruikers;
3 frequentieblokken of frequentiekanalen : de frequentieblokken of frequentiekanalen, bedoeld in de bijlage van
het besluit van de Vlaamse Regering van 12 oktober 2007;
4 mediadecreet : de decreten betreffende de radio-omroep en de televisie, gecordineerd op 4 maart 2005;
5 Regulator : de Vlaamse Regulator voor de Media.
6 licentie : de vergunning voor het aanbieden van een radio- of televisieomroepnetwerk voor een specifiek pakket
van frequentieblokken of frequentiekanalen, voor de bediening van een theoretisch beoogd gebied;
7 licentiehouder : de houder van een licentie voor het aanbieden van een radio- of televisieomroepnetwerk.
Art. 2. De Vlaamse Regering kondigt in het Belgisch Staatsblad aan voor welk pakket van frequentieblokken en
frequentiekanalen een aanvraag tot het verkrijgen van een licentie kan worden ingediend, met vermelding per
frequentieblok of frequentiekanaal van de technologie.
HOOFDSTUK 2. Basisvoorwaarden voor het verkrijgen van een licentie en van een zendvergunning
Art. 3. Naast de voorwaarden vermeld in artikel 135 van het Mediadecreet mag de aanvrager van een licentie :
1 geen aanbieder zijn van elektronische communicatienetwerken die tegen betaling omroepdiensten of
elektronische communicatiediensten aanbiedt aan eindgebruikers in Vlaanderen;
2 geen onderneming zijn waarin de ondernemingen, vermeld in punt 1, zeggenschap hebben.
Onder omroepdiensten als vermeld in het tweede lid wordt begrepen, een dienst met als hoofddoel de levering van
audiovisuele en/of auditieve programmas aan het algemene publiek of een deel ervan ter informatie, vermaak of
educatie via elektronische communicatienetwerken, die valt onder de redactionele verantwoordelijkheid van de
uitgever van de dienst.
Onder zeggenschap wordt begrepen de rechten, overeenkomsten of andere middelen die afzonderlijk of
gezamenlijk met inachtneming van alle feitelijke en juridische omstandigheden, het mogelijk maken een bepalende
invloed uit te oefenen op de activiteiten van een onderneming, met name :
1 eigendoms- of gebruiksrechten op alle vermogensbestanddelen van een onderneming of op delen daarvan;
2 rechten of overeenkomsten die een bepalende invloed verschaffen op de samenstelling, het stemgedrag of de
besluiten van de ondernemingsorganen.
Art. 4. Elke licentiehouder vraagt bij de Vlaamse Regulator voor de Media de nodige zendvergunningen en
transportvergunningen aan.
HOOFDSTUK 3. Voorwaarden van de vergelijkende toets voor het verkrijgen van een licentie
Art. 5. De licenties worden toegekend na een vergelijkende toets.
Art. 6. In de vergelijkende toets wordt de informatie die de aanvragers in hun aanvraagdossier moeten opnemen,
en die wordt opgesomd in de bijlage, die bij dit besluit is gevoegd, onderling vergeleken, en wordt ze getoetst aan de
hand van de volgende criteria :
1 het optimale gebruik en de optimale invulling van de frequentieblokken en frequentiekanalen;
2 de geboden waarborgen voor een eerlijke, redelijke en niet-discriminerende toegang tot de infrastructuur zoals
die blijkt uit vooropgestelde contractuele bepalingen met de dienstenverdelers;
3 de technische middelen waarover de aanvrager beschikt en die hem in staat stellen een infrastructuur in de
Vlaamse Gemeenschap aan te leggen, in stand te houden en te exploiteren. Die blijkt onder meer uit gegevens over het
netwerk, het aantal masten en de curricula van de werknemers;
4 de financile middelen waarover de aanvrager beschikt;
5 het deel of de delen van de theoretisch beoogde gebieden van de frequentieblokken en frequentiekanalen die
bediend zullen worden voor vaste dakontvangst, draagbare buitenhuisontvangst en draagbare binnenhuisontvangst.
Hierbij worden de percentages van plaats en tijd, de gebruikte relevante technische parameters en een schatting van
de bereikte bevolking vermeld;
6 de timing waarin de zones, vermeld in punt 5, zullen worden bediend voor vaste dakontvangst, draagbare
buitenhuisontvangst en draagbare binnenhuisontvangst, en de eventuele ontwikkeling daarvan in de tijd, met inbegrip
van een tijdstabel van de voorgestelde effectieve indienststelling van de verschillende geplande zendinstallaties;
7 de kwaliteit van de uitzendingen per frequentieblok of frequentiekanaal, rekening houdend met de geplande
digitale capaciteit (uitgedrukt in Mbit/s) en met het aantal omroepprogrammas dat kan worden doorgegeven.
De informatie, vermeld in punten 1 en 2, wordt voor elk onderdeel gewogen voor 20 %. De informatie vermeld
in punten 3 tot 7 wordt voor elk onderdeel gewogen voor 12 %.
54658 BELGISCH STAATSBLAD 14.10.2008 MONITEUR BELGE

HOOFDSTUK 4. Procedure voor het verkrijgen van een licentie


Art. 7. Een oproep tot het indienen van kandidaatstellingen voor een licentie wordt in het Belgisch Staatsblad
gepubliceerd.
Art. 8. Aan de kandidaten die een dossier willen indienen voor een licentie, wordt de nodige informatie ter
beschikking gesteld. Die informatie bevat onder meer :
1 de gedetailleerde technische gegevens van de betrokken frequentieblokken en frequentiekanalen;
2 de bilaterale technische afspraken met de buurlanden en met de andere gemeenschappen voor de volledig
digitale toekomst;
3 de bepalingen van het Akkoord van de Regional Radiocommunication Conference 2006 for planning of the
digital terrestrial broadcasting service in parts of Regions 1 and 3, in the frequency bands 174-230 MHz and 470-862
MHz (RRC-06);
4 tijdens de overgangsperiode van analoge naar digitale aardse televisie de eventueel al bekende overgangsbe-
palingen.
Onverminderd de toepassing van het derde lid van dit artikel, moeten kandidaten die een dossier voor een licentie
willen indienen zich bij het indienen ervan houden aan de afspraken en de bepalingen, vermeld in het eerste lid, 1,
2, 3 en 4.
In afwijking van het vorige lid, kunnen kandidaten bij hun dossier een gemotiveerd verzoek voegen tot afwijking
van de bepalingen vermeld in het eerste lid, 1, 2, 3 en 4. De Regulator kan een beperkte afwijking toestaan.
De informatie, vermeld in het eerste lid, wordt ter beschikking gesteld via de website van het Departement
Cultuur, Jeugd, Sport en Media van de Vlaamse overheid en via de website van de Regulator, en kan ook worden
opgevraagd bij die instanties. De informatie staat ter beschikking vanaf de publicatie van een oproep in het Belgisch
Staatsblad tot het indienen van kandidaatstellingen.
Art. 9. Het aanvraagdossier bevat de stukken en gegevens die worden opgesomd in de bij dit besluit gevoegde
bijlage. Het wordt ingediend uiterlijk binnen zestig dagen vanaf de datum van publicatie in het Belgisch Staatsblad van
de aankondiging, vermeld in artikel 7.
Art. 10. Aanvragen worden bij de Regulator ingediend met een aangetekende brief, via elektronische post of via
een ander telecommunicatiemiddel dat resulteert in een schriftelijk stuk aan de zijde van de geadresseerde, en waarop
een (elektronische) handtekening is aangebracht die voldoet aan de vereisten van artikel 1322 van het Burgerlijk
Wetboek.
Bij een aangetekende brief geldt het postmerk als indieningsdatum.
Als een aanvraag wordt ingediend via elektronische post of via een ander telecommunicatiemiddel, geldt de
datum van verzending als datum van indiening. Die datum wordt in de ontvangstbevestiging vermeld.
Art. 11. Aanvragen worden in het Nederlands ingediend.
Art. 12. Binnen veertien dagen na het verstrijken van de termijn, vermeld in artikel 9, brengt de Regulator elke
aanvrager die een aanvraag heeft ingediend overeenkomstig met de voorwaarden, vermeld in artikelen 9 tot 11 er
schriftelijk van op de hoogte dat zijn aanvraag verder wordt behandeld.
Binnen veertien dagen na het verstrijken van de termijn, vermeld in artikel 9, brengt de Regulator elke aanvrager
van wie de aanvraag niet overeenkomstig de voorwaarden, vermeld in artikelen 9 tot 11 werd ingediend, er schriftelijk
van op de hoogte dat zijn aanvraag niet verder wordt behandeld.
Art. 13. Binnen dertig dagen na het verstrijken van de datum, vermeld in artikel 9, stelt de Regulator vast of de
aanvrager voldoet aan de ontvankelijkheidsvoorwaarden, vermeld in hoofdstuk 2.
Als uit de aanvraag blijkt dat is voldaan aan de ontvankelijkheidsvoorwaarden, vermeld in hoofdstuk 2, brengt de
Regulator de aanvrager daarvan onmiddellijk schriftelijk op de hoogte.
Als uit de aanvraag blijkt dat niet is voldaan aan de ontvankelijkheidsvoorwaarden, vermeld in hoofdstuk 2, wijst
de Regulator de aanvraag af en brengt de aanvrager daarvan onmiddellijk schriftelijk op de hoogte.
Art. 14. Als voor een pakket van frequentieblokken en frequentiekanalen zoals vastgelegd in de oproep, maar n
aanvrager voldoet aan de ontvankelijkheidsvoorwaarden, vermeld in hoofdstuk 2, vindt er geen vergelijkende toets
plaats en wordt de licentie onmiddellijk toegekend aan deze aanvrager.
Als voor een pakket van frequentieblokken en frequentiekanalen zoals vastgelegd in de oproep, verschillende
aanvragers voldoen aan de ontvankelijkheidsvoorwaarden, vermeld in hoofdstuk 2, worden de aanvraagdossiers
verder onderzocht door middel van een vergelijkende toets aan de hand van de criteria, vermeld in hoofdstuk 3.
Art. 15. Op verzoek van de Regulator bezorgen de aanvragers alle aanvullende gegevens die betrekking hebben
op de criteria, vermeld in hoofdstuk 3, en die hij nodig heeft in het kader van de vergelijkende toets.
Het verzoek van de Regulator om aanvullende gegevens wijzigt de termijnen, vermeld in dit besluit, niet.
Art. 16. Binnen honderdtwintig dagen na publicatie van de oproep, vermeld in artikel 7, deelt de Regulator de
aanvrager die het best voldoet aan de criteria, vermeld in hoofdstuk 3, mee dat aan hem een licentie voor het pakket
van de frequentieblokken of frequentiekanalen zal worden toegekend.
De aanvrager, vermeld in het eerste lid, moet de Regulator binnen zeven dagen uitdrukkelijk meedelen dat hij de
licentie en de daaraan verbonden voorschriften aanvaardt.
Als de aanvrager, vermeld in het eerste lid, de licentie uitdrukkelijk aanvaardt binnen zeven dagen, wordt de
licentie toegekend.
Als hij de licentie weigert of binnen zeven dagen niet reageert, wordt de vergelijkende toets, vermeld in artikel 14
tweede lid, opnieuw toegepast op de overblijvende aanvragers die voldoen aan de ontvankelijkheidsvoorwaarden
vermeld in hoofdstuk 2. Indien maar n aanvrager overblijft die voldoet aan de ontvankelijkheidsvoorwaarden, wordt
de licentie onmiddellijk toegekend aan deze aanvrager. Indien geen aanvrager overblijft die aan de ontvankelijkheids-
voorwaarden voldoet, wordt de procedure vermeld in artikel 7 en volgende opnieuw toegepast totdat een aanvrager
de licentie en de daaraan verbonden voorschriften en beperkingen wel uitdrukkelijk aanvaardt.
Nadat de licentie is toegekend, wijst de Regulator de overige aanvragen af.
BELGISCH STAATSBLAD 14.10.2008 MONITEUR BELGE 54659

HOOFDSTUK 5. Duur van de licentie en vergoeding


voor het gebruik van een pakket van frequentieblokken of frequentiekanalen
Art. 17. De licentie en de bijbehorende zendvergunning of zendvergunningen en/of transportvergunning worden
uitgereikt voor een termijn van 15 jaar, die verlengd kan worden met maximaal n opeenvolgende termijn van 15 jaar.
De verlenging van de licentie en de bijbehorende zendvergunning of zendvergunningen wordt toegestaan, op
voorwaarde dat de aanvrager n jaar voor het verstrijken van de eerste termijn een aanvraag tot verlenging van zijn
licentie indient. Deze aanvraag tot verlenging bevat de gegevens, vermeld in de bij dit besluit gevoegde bijlage.
De Regulator beoordeelt de aanvraag tot verlenging op basis van de criteria vermeld in artikel 6 van dit besluit,
en doet uitspraak binnen 60 dagen na het indienen van het verzoek tot verlenging.
Art. 18. De licentiehouder betaalt vanaf het eerste volle kalenderjaar een jaarlijkse vergoeding voor het gebruik
van een pakket frequentieblokken of frequentiekanalen.
De vergoeding bestaat uit de sommatie van drie bedragen die worden vastgesteld op de hierna bepaalde wijze :
1 een vast bedrag van 250 euro per opstelpunt dat de licentiehouder in gebruik genomen heeft;
2 2 % van de schijf van bruto-inkomsten boven het gendexeerd bedrag van 12.000.000 euro tot en met
20.000.000 euro;
3 5 % van de schijf van bruto-inkomsten boven het gendexeerd bedrag van 20.000.000 euro.
Voor de toepassing van dit artikel wordt verstaan onder bruto-inkomsten : alle inkomsten, die betrekking hebben
op het aanbieden van transmissiediensten aan dienstenverdelers, zoals ze zijn weergegeven in de officile jaarrekening
van de onderneming en zoals ze geattesteerd zijn door een bedrijfsrevisor.
De licentiehouder betaalt de vergoeding uiterlijk op 30 april van het jaar dat volgt op het jaar waarop de
vergoeding betrekking heeft. Het attest van de bedrijfsrevisor over de bruto-inkomsten wordt samen met deze betaling
aan de Regulator bezorgd.
HOOFDSTUK 6. Procedure voor het verkrijgen van een of meer zendvergunningen

Art. 19. Overeenkomstig artikel 118 van het Mediadecreet kent de Regulator, na het verlenen van de licentie voor
het aanbieden van een radio- of televisieomroepnetwerk, de nodige zendvergunningen en/of transportvergunningen
toe aan de licentiehouder.
Voor elke opgestelde zender vraagt de licentiehouder voor de ingebruikname van de zender een zendvergunning.
De zendvergunning wordt toegekend per frequentieblok en frequentiekanaal, voor de duur van de licentie voor het
netwerk.
Daarvoor deelt de licentiehouder de nodige voorgestelde technische karakteristieken van de frequentieassignaties
die voortkomen uit de allotments, mee aan de Regulator. De Regulator bezorgt die karakteristieken zo snel mogelijk
aan het Departement Cultuur, Jeugd, Sport en Media van de Vlaamse overheid voor verder onderzoek over de
inpasbaarheid ervan in het frequentieplan en voor het opstarten van de cordinatie via de bevoegde federale instantie
van die frequentieassignaties op internationaal niveau en op het niveau van de andere gemeenschappen.
Art. 20. Om ontvankelijk te zijn omvat de aanvraag voor een zendvergunning voor een frequentie voor een radio-
of televisieomroepnetwerk of een wijziging ervan, de gegevens, vermeld in punt D, 2, van de bijlage, die bij dit besluit
is gevoegd.
Art. 21. Om ontvankelijk te zijn omvat de aanvraag voor een transportvergunning voor een frequentie voor een
radio- of televisieomroepnetwerk, of voor een wijziging ervan, per frequentie :
1 een voldoende nauwkeurig uittreksel van de landkaart waarop de vastgelegde opstellingsplaats wordt
aangegeven, alsook de geografische cordinaten waar de antenne is opgesteld (lengte en breedte in graden, minuten
en seconden);
2 een volledige verklaring over de zendinstallatie, met vermelding van onder andere de antennekarakteristieken
en kabels, zodat alle eigenschappen van de zendinstallatie bepaald kunnen worden.
Art. 22. Elke wijziging in technische karakteristieken van frequentieassignaties als vermeld in punt D van de
bijlage die bij dit besluit is gevoegd, wordt zo snel mogelijk aan de Regulator meegedeeld. De Regulator bezorgt die
wijzigingen zo snel mogelijk aan het Departement Cultuur, Jeugd, Sport en Media van de Vlaamse overheid voor
verder onderzoek over de inpasbaarheid ervan in het frequentieplan en voor het opstarten van de cordinatie via de
bevoegde federale instantie van deze frequentieassignaties op internationaal niveau en op het niveau van de andere
gemeenschappen.
Art. 23. De zendvergunningen vermelden nauwkeurig de volgende gegevens :
1 de naam en het adres van de titularis;
2 het gebruikte frequentiekanaal of het gebruikte frequentieblok;
3 het adres en de geografische cordinaten van de opstellingsplaatsen van de antennes;
4 de maximaal toegestane waarde van het effectief uitgestraald vermogen per opstellingsplaats en de maximaal
toegestane waarde van het effectief uitgestraald vermogen in de verschillende richtingen per 10 in het geval van een
directioneel antennepatroon;
5 de hoogte van het middelpunt van de stralingselementen van de antenne boven de begane grond per
opstellingsplaats;
6 de polarisatie van de antenne per opstellingsplaats;
7 alle andere bijzondere voorwaarden.
De licentiehouder aanvaardt de invloed van de uitzendingen van mogelijke andere radio- of televisieomroepnet-
werken die uitzenden overeenkomstig hun zendvergunning.
De uitzendingen moeten gebeuren in overeenstemming met de gangbare normen van de International
Telecommunications Union (ITU) en de European Telecommunications Standards Institute (ETSI).
54660 BELGISCH STAATSBLAD 14.10.2008 MONITEUR BELGE

Art. 24. De zendvergunning en/of de transportvergunning moet zich bestendig bevinden op het adres van de
titularis. Als dat adres niet binnen de Vlaamse Gemeenschap gelegen is, moet de titularis een gemachtigde binnen de
Vlaamse Gemeenschap aanwijzen. De cordinaten waarop de titularis of zijn gemachtigde bereikbaar zijn, moeten aan
de Regulator worden meegedeeld.
De zendvergunning en/of de transportvergunning moet worden getoond op elk verzoek van de bevoegde
controleoverheden. In geval van verlies, diefstal of beschadiging van de zendvergunning of de transportvergunning
moet daarvan aangifte worden gedaan bij de Regulator, die een nieuwe zendvergunning of transportvergunning
uitreikt.
Art. 25. De Regulator kan de zendvergunning en/of de transportvergunning intrekken of schorsen in de volgende
gevallen :
1 als de vergunningsvoorwaarden niet worden nageleefd;
2 als de toegewezen frequenties niet of niet meer worden gebruikt;
3 als n of meerdere zendinstallaties naar een andere plaats worden overgebracht, zelfs occasioneel;
4 als n of meerdere zendinstallaties gedurende drie maanden geheel of gedeeltelijke niet meer functioneren,
tenzij dat het gevolg is van overmacht;
5 als de jaarlijkse vergoeding voor de ingebruikneming van de toegewezen frequentieblokken en frequentie-
kanalen zoals vermeld in artikel 18, niet of niet tijdig worden betaald.
Art. 26. De licentiehouder wordt via aangetekende brief op de hoogte gebracht van de schorsing of intrekking van
de zendvergunning en/of de transportvergunning.
Art. 27. Voor het verkrijgen van de initile zendvergunning of transportvergunning is geen vergoeding
verschuldigd. De rechten voor het wijzigen van de zendvergunning of de transportvergunning bedragen 250 euro. De
rechten moeten vooraf worden betaald op het rekeningnummer van de Regulator.
De schorsing of intrekking van een zendvergunning of een transportvergunning geeft geen aanleiding tot de
terugbetaling van betaalde rechten.
HOOFDSTUK 7. Aanvullende bepalingen
Art. 28. Licentiehouders die het hen toegekende pakket van frequentieblokken of frequentiekanalen niet in
gebruik nemen binnen twee jaar na verwerving kunnen hun licentie verliezen overeenkomstig artikel 29.
Art. 29. De Regulator kan de licentie voor het aanbieden van een radio- of televisieomroepnetwerk schorsen of
intrekken als de licentiehouder zich herhaaldelijk niet houdt aan de bepalingen van het Mediadecreet of van dit besluit.
De schorsing of de intrekking wordt steeds voorafgegaan door een ingebrekestelling vanwege de algemene kamer
die het omroepnetwerk de kans biedt aan alle voorschriften te voldoen. Het omroepnetwerk beschikt over dertig dagen
om de toestand te regulariseren. Die termijn kan door de algemene kamer worden verlengd, naar gelang van de
vastgestelde inbreuk.
Op zijn verzoek wordt het omroepnetwerk gehoord.
Art. 30. De licentiehouder die wil afzien van zijn licentie, deelt dat aan de Regulator mee. De vrijgekomen
frequenties worden na vrijgave opnieuw ter beschikking gesteld overeenkomstig de bepalingen van dit besluit.
HOOFDSTUK 8. Wijzigingsbepalingen
Art. 31. Artikel 36 van het besluit van de Vlaamse Regering van 30 juni 2006 betreffende de procedure voor de
Vlaamse Regulator voor de Media wordt opgeheven.
Art. 32. In artikel 38 van hetzelfde besluit worden de woorden of van een bestaande vergunning van een radio-
of televisieomroepnetwerk geschrapt.
Art. 33. In artikel 39 van hetzelfde besluit, worden de volgende wijzigingen aangebracht :
1 in het eerste lid worden de woorden en het radio- of televisieomroepnetwerk geschrapt;
2 in het tweede lid worden de woorden of het omroepnetwerk telkens geschrapt;
3 in het derde lid worden de woorden of het omroepnetwerk geschrapt.
Art. 34. In artikel 40 van hetzelfde besluit worden de woorden of radio- of televisieomroepnetwerk geschrapt.
HOOFDSTUK 9. Slotbepalingen
Art. 35. De Vlaamse minister, bevoegd voor het Mediabeleid, is belast met de uitvoering van dit besluit.
Brussel, 18 juli 2008.
De minister-president van de Vlaamse Regering,
K. PEETERS
De Vlaamse minister van Bestuurszaken, Buitenlands Beleid, Media en Toerisme,
G. BOURGEOIS

Bijlage
Informatie die in een aanvraagdossier opgenomen moet worden
A. Informatie over de aanvrager
A.1 Algemeen
1 de naam van de aanvrager;
2 de rechtsvorm van de aanvrager;
3 de vestigingsplaats van de aanvrager en, als deze niet dezelfde zijn, de statutaire zetel en de zetel van het
hoofdbestuur;
4 de beschrijving van het doel en van de feitelijke werkzaamheden van de aanvrager en zijn aandeelhouders;
BELGISCH STAATSBLAD 14.10.2008 MONITEUR BELGE 54661

5 de statuten zoals verschenen in het Belgisch Staatsblad;


6 een lijst van degenen die bevoegd zijn de aanvrager rechtsgeldig te vertegenwoordigen. Daarbij worden de
beperkingen vermeld die eventueel met betrekking tot de vertegenwoordigingsbevoegdheid gelden;
7 een document waaruit blijkt dat de aanvrager gerechtigd is de aanvraag te ondertekenen;
8 de regelingen voor externe aansprakelijkheid van bij de aanvrager betrokkenen, zoals aandeelhouders en
bestuurders, voor daden van de aanvrager, alsmede bijzondere afspraken tussen de aandeelhouders;
9 een bedrijfsplan, waarin de voorgenomen activiteiten met betrekking tot het radio- of televisieomroepnetwerk
zo volledig mogelijk staan beschreven.
A.2 Eigendomsverhoudingen
1 beschrijving van de grootte van het aandelenkapitaal, de samenstelling in soorten aandelen, zoals gewone,
preferente, converteerbare of prioriteitsaandelen, en de verdeling over de aandeelhouders;
2 beschrijving van de zeggenschapsverhoudingen en van alle overeenkomsten die deze verhoudingen
benvloeden.
A.3 Overeenkomsten met derden
Alle bestaande en voorgenomen strategische overeenkomsten met derden worden genoemd en beschreven,
inzonderheid de overeenkomst met dienstenverdelers en omroepen.
A.4. Schriftelijke verklaringen over de juistheid van de gegevens
1 de informatie over de aanvrager wordt vergezeld van schriftelijke verklaringen over de juistheid en de
volledigheid van de door de aanvrager bezorgde gegevens, vermeld in rubriek A.1, A.2 en A.3, verstrekt door een
onafhankelijke advocaat;
2 Uit de schriftelijke verklaringen, vermeld in rubriek A.4, 1, blijkt tevens dat :
a) de aanvrager niet in staat van faillissement verkeert, en dat evenmin een verzoek tot faillietverklaring van de
aanvrager is ingediend;
b) ten aanzien van de aanvrager geen staking van betaling is aangevraagd, en dat aan de aanvrager evenmin
staking van betaling is verleend;
c) geen beslag is gelegd op een of meer bedrijfsmiddelen van de aanvrager.
B. Financile positie van de aanvrager
een overzicht van de financile middelen en een beschrijving waaruit blijkt dat de aanvrager over de middelen
beschikt om de frequenties in gebruik te nemen en een netwerk uit te bouwen.
C. Kennis en ervaring
Een beschrijving van de kennis en ervaring van de werknemers, die relevant is bij het beoordelen van de kennis
en ervaring van de aanvrager (bv. via curricula).
D. Technische middelen/technisch plan
1 een algemene beschrijving van de technische middelen die de aanvrager in staat stellen een infrastructuur aan
te leggen, in stand te houden en te exploiteren, bijvoorbeeld het uitbouwen van een netwerk via het aantal te bouwen
masten;
2 een beschrijving van de voorgestelde technische karakteristieken van de frequentieassignaties die voortkomen
uit de allotments. Die omvatten onder meer per frequentieassignatie de geografische cordinaten van de
opstellingsplaatsen van de antenne (lengte en breedte in graden, minuten en seconden), de hoogte van het middelpunt
van de nuttige stralingselementen van de antenne boven de begane grond op de opstellingsplaats, het stralingsdiagram
van de antenne, de waarde van het beoogde maximaal effectief uitgestraalde vermogen en het geplande effectief
uitgestraald vermogen in de verschillende richtingen per 10 in het geval van een directioneel antennepatroon, de
polarisatie alsook alle andere nuttige informatie in het kader van een mogelijke internationale cordinatie. Die
voorgestelde technische karakteristieken moeten tevens worden bezorgd in het gangbare formaat gebruikt voor
internationale cordinaties overeenkomstig het Akkoord van Genve 2006, nl. de Regional Radiocommunication
Conference 2006 for planning of the digital terrestrial broadcasting service in parts of Regions 1 and 3, in the frequency
bands 174-230 MHz and 470-862 MHz (RRC-06);
3 het deel of de delen van de theoretisch beoogde gebieden van de frequentieblokken en frequentiekanalen die
bediend zullen worden zowel voor vaste dakontvangst, draagbare buitenhuisontvangst als draagbare binnenhuisont-
vangst, met vermelding van de percentages van plaats en tijd, en de gebruikte relevante technische parameters, alsook
een schatting van de bereikte bevolking;
4 het tijdsplan waarin gebieden, vermeld in punt 3, zullen worden bediend voor vaste dakontvangst, draagbare
buitenhuisontvangst en draagbare binnenhuisontvangst, en de eventuele ontwikkeling daarvan in de tijd, met inbegrip
van een tijdstabel van de voorgestelde indienststelling van de verschillende geplande zendinstallaties;
5 de geplande modulatie en bijbehorende parameters (systeemvariant), de geplande digitale capaciteit, het
geplande aantal omroepprogrammas en de kwaliteit van de uitzendingen per frequentieblok of frequentiekanaal.
E. Andere nuttige informatie (vrij in te vullen)
Gezien om gevoegd te worden bij het besluit van de Vlaamse Regering betreffende de voorwaarden en procedure
voor het verkrijgen van een licentie voor het aanbieden van een radio- of televisieomroepnetwerk en de bijbehorende
zendvergunningen.
Brussel, 18 juli 2008.

De minister-president van de Vlaamse Regering,


K. PEETERS
De Vlaamse minister van Bestuurszaken, Buitenlands Beleid, Media en Toerisme,
G. BOURGEOIS
54662 BELGISCH STAATSBLAD 14.10.2008 MONITEUR BELGE

TRADUCTION

AUTORITE FLAMANDE
F. 2008 3603 [C 2008/36216]
18 JUILLET 2008. Arrt du Gouvernement flamand relatif aux conditions et la procdure dobtention dune
licence en vue de la fourniture dun rseau de radiodiffusion et de tlvision et aux autorisations dmission
y affrentes

Le Gouvernement flamand,
Vu les dcrets relatifs la radiodiffusion et la tlvision, coordonns le 4 mars 2005, notamment larticle 118,
3, alina premier, et 4, et les articles 134, 1er, alina trois, 135, alina trois, et 141;
Vu larrt du Gouvernement flamand du 30 juin 2006 relatif la procdure pour le Vlaamse Regulator voor de
Media (Rgulateur flamand pour les Mdias), modifi par les arrts du Gouvernement flamand des 30 mars 2007 et
8 juin 2007;
Vu larrt du Gouvernement flamand du 12 octobre 2007 fixant le plan de frquences digital pour les fournisseurs
de rseaux de radio- et de tldiffusion;
Vu lavis de lInspection des Finances, rendu le 31 mars 2008;
Vu lavis du Conseil pour la Culture, la Jeunesse, les Sports et les Mdias, rendu le 29 mai 2008;
Vu lavis 44.703/3 du Conseil dEtat, rendu le 24 juin 2008, en application de larticle 84, 1er, alina premier, 1,
des lois coordonnes sur le Conseil dEtat;
Sur la proposition du Ministre flamand des Affaires administratives, de la Politique extrieure, des Mdias et du
Tourisme;
Aprs dlibration,
Arrte :
CHAPITRE 1er. Dispositions gnrales
Article 1er. Pour lapplication du prsent arrt, il faut entendre par :
1 demandeur : la personne morale ayant introduit un dossier en vue de lobtention dune licence en vue de fournir
un rseau de radiodiffusion ou de tlvision;
2 distributeur de services : le preneur de services de transmission des fournisseurs dun rseau de radiodiffusion
ou de tlvision dont lactivit consiste offrir des services de radiodiffusion ou de tlvision des utilisateurs finaux;
3 blocs de frquences ou canaux de frquences : les blocs de frquences ou canaux de frquences, viss lannexe
de larrt du Gouvernement flamand du 12 octobre 2007;
4 le dcret relatif aux mdias : les dcrets relatifs la radiodiffusion et la tlvision, coordonns le 4 mars 2005;
5 Rgulateur : le Rgulateur flamand pour les Mdias;
6 licence : la licence permettant de fournir un rseau de radiodiffusion ou de tlvision pour un ensemble
spcifique de blocs de frquences ou de canaux de frquences, en vue de desservir une rgion vise en thorie;
7 dtenteur de licence : le dtenteur dune licence permettant de fournir un rseau de radiodiffusion ou de
tlvision.
Art. 2. Le Gouvernement flamand promulgue au Moniteur belge quel est lensemble de blocs de frquences ou de
canaux de frquences pour lequel une demande dobtention de licence peut tre introduite, avec mention de la
technologie par bloc de frquences ou canal de frquences.
CHAPITRE 2. Conditions de base en vue de lobtention dune licence et dune autorisation dmission
Art. 3. Outre les conditions mentionnes larticle 135 du Dcret relatif aux Mdias, le demandeur dune licence :
1 ne peut pas tre fournisseur de rseaux de communication lectroniques offrant des services de diffusion ou de
services de communication lectroniques contre paiement des utilisateurs finaux en Flandre;
2 ne peut pas tre une entreprise dans laquelle les entreprises, vises au point 1, ont autorit.
Par entreprises telles que mentionnes lalina deux, il faut entendre, un service ayant pour but principal la
fourniture de programmes audiovisuels et/ou auditifs un publique gnral ou une partie de ce dernier des fins
dinformation, de loisir ou dducation au moyen de rseaux de communication lectroniques ressortant de la
responsabilit rdactionnelle du fournisseur du service.
Par autorit, il faut entendre, les droits, contrats ou autres moyens qui permettent, sparment ou conjointement,
dans le respect de toutes les circonstances relles ou juridiques, dexercer une influence dcisive sur les activits dune
entreprise, notamment :
1 les droits de proprit ou dutilisation sur toutes les composantes des fonds dune entreprise ou de parties de
cette dernire;
2 les droits ou contrats procurant une influence dcisive sur la composition, le comportement de vote ou les
dcisions des organes de lentreprise.
Art. 4. Tout dtenteur de licence demande les autorisations dmissions et les autorisations de transport au
Rgulateur flamand pour les Mdias.
Chapitre 3. Conditions de lenqute comparative en vue de lobtention de la licence
Art. 5. Les licences sont attribues aprs une enqute comparative.
Art. 6. Dans lenqute comparative, les informations que les demandeurs doivent mentionner dans leur dossier
de demande, et qui sont numres dans lannexe au prsent arrt, sont compares mutuellement et seront vrifies
laide des critres suivants :
1 lutilisation optimale des blocs de frquences et des canaux de frquences;
2 les garanties donnes pour un accs honnte, raisonnable et non-discriminatoire linfrastructure telle quelle
ressort des dispositions contractuelles proposes avec les fournisseurs de services;
BELGISCH STAATSBLAD 14.10.2008 MONITEUR BELGE 54663

3 les moyens techniques dont dispose le demandeur et qui lui permettent damnager, de maintenir et dexploiter
une infrastructure dans la Communaut flamande. Ceci ressort entre autres des donnes sur le rseau, le nombre de
pylnes et les curricula des employs;
4 les moyens financiers dont dispose le demandeur;
5 la partie ou les parties des rgions vises en thorie des blocs de frquences et des canaux de frquences qui
seront desservies pour la rception fixe sur toiture, la rception extrieure portable et la rception intrieure portable.
A ce sujet, il sera fait mention des pourcentages de lieu et de temps, des paramtres techniques pertinents et dune
estimation de la population desservie;
6 lorganisation dans le temps pendant lequel les rgions, vises au point 5, seront desservies pour la rception
fixe sur toiture, la rception extrieure portable et la rception intrieure portable, et son volution dans le temps
ventuelle, y compris un calendrier des mises en services effectives proposes des diffrentes installations de diffusion
envisages;
7 la qualit des missions par bloc de frquences ou par canal de frquences, compte tenu de la capacit digitale
envisage (exprime en Mbit/s) et du nombre de programmes de diffusion pouvant tre transmis.
Linformation, vise aux points 1 et 2, est pondre pour 20 % pour chaque partie. Linformation, vise aux
points 3 et 7, est pondre pour 12 % pour chaque partie.
CHAPITRE 4. Procdure en vue de lobtention dune licence
Art. 7. Un appel aux candidatures pour une licence est publi au Moniteur belge.
Art. 8. Les informations ncessaires sont mises la disposition des candidats qui souhaitent introduire un dossier.
Ces informations contiennent entre autres :
1 Les donnes techniques dtailles des blocs de frquences et des canaux de frquences concerns;
2 les accords techniques bilatraux avec les pays voisins et avec les autres communauts en vue dun avenir digital
intgral;
3 les dispositions de lAccord Regional Radiocommunication Conference 2006 for planning of the digital
terrestrial broadcasting service in parts of Regions 1 and 3, in the frequency bands 174-230 MHz and 470-862 MHz
(RRC-06);
4 toutes les dispositions transitoires ventuellement dj connues pendant la priode de transition de la tlvision
analogue la tlvision mondiale digitale.
Sans prjudice de lapplication du troisime alina du prsent article, les candidats qui souhaitent introduire un
dossier en vue de lobtention dune licence, doivent se conformer, lors de lintroduction dudit dossier, aux accords et
dispositions, viss lalina premier, 1, 2, 3 et 4.
En drogation lalina prcdent, les candidats peuvent joindre une demande motive de drogation aux
dispositions vises lalina premier, 1, 2, 3 et 4. Le Rgulateur peut accorder une drogation limite.
Les informations vises lalina premier, sont rendues disponibles via le site web du Dpartement de la Culture,
de la Jeunesse, des Sports et des Mdias de lAutorit flamande et via le site web du Rgulateur, et peuvent galement
tre demandes auprs de ces services. Ces informations sont disponibles partir de la publication au Moniteur belge
dun appel aux candidatures.
Art. 9. Le dossier de demande contient les documents et donnes numrs dans lannexe jointe au prsent arrt.
Il est introduit au plus tard soixante jours aprs la date de publication au Moniteur belge de lannonce, vise larti-
cle 7.
Art. 10. Les demandes sont adresses au Rgulateur flamand pour les Mdias par lettre recommande ou par
courrier lectronique ou tout autre moyen de tlcommunication rsultant en un document crit du ct de ladress,
et pourvu dune signature (lectronique) qui rpond aux exigences de larticle 1322 du Code civil.
Pour une lettre recommande, le cachet de la poste vaut comme date dintroduction.
Pour une demande introduite par courrier lectronique ou tout autre moyen de tlcommunication, la date denvoi
vaut comme date dintroduction. La date est mentionne dans laccus de rception.
Art. 11. Les dossiers de demande sont introduits en nerlandais.
Art. 12. Dans les quinze jours aprs chance du dlai, vis larticle 9, le Rgulateur informe par crit tout
demandeur ayant introduit une demande conformment aux conditions, vises aux articles 9 11, que sa demande sera
traite.
Dans les quinze jours aprs chance du dlai, vis larticle 9, le Rgulateur informe par crit tout demandeur
dont la demande na pas t introduite conformment aux conditions, vises aux articles 9 11, que sa demande ne sera
pas traite.
Art. 13. Dans les trente jours aprs lchance de la date, vise larticle 9, le Rgulateur constate si le demandeur
rpond aux conditions de recevabilit, vises au chapitre 2.
Lorsquil ressort de la demande quil a t rpondu aux conditions de recevabilit, vises au chapitre 2, le
Rgulateur en informe immdiatement le demandeur par crit.
Lorsquil ressort de la demande quil na pas t rpondu aux conditions de recevabilit, vises au chapitre 2, le
Rgulateur dcline la demande et en informe immdiatement le demandeur par crit.
Art. 14. Si pour un ensemble de blocs de frquences et de canaux de frquences, tels que fixs dans lappel, seul
un demandeur rpond aux conditions de recevabilit, vises au chapitre 2, il ny a pas denqute comparative et la
licence est immdiatement accorde ce demandeur.
Si pour un ensemble de blocs de frquences et de canaux de frquences, tels que fixs dans lappel, plusieurs
demandeurs rpondent aux conditions de recevabilit, vises au chapitre 2, les dossiers seront examins laide dune
enqute comparative suivant les critres viss au chapitre 3.
Art. 15. Sur la demande du Rgulateur, les demandeurs transmettent toutes les donnes complmentaires ayant
trait aux critres, viss au chapitre 3, et dont il a besoin dans le cadre de lenqute comparative.
La demande du Rgulateur dobtenir des donnes complmentaires ne modifie pas les dlais viss au prsent
arrt.
54664 BELGISCH STAATSBLAD 14.10.2008 MONITEUR BELGE

Art. 16. Dans les cent vingt jours suivant la publication de lappel, vis larticle 7, le Rgulateur informe le
demandeur qui rpond le mieux au critres, viss au chapitre 3, que la licence pour lensemble des blocs de frquences
et canaux de frquences lui sera accorde.
Le demandeur, vis lalina premier, doit explicitement communiquer au Rgulateur, dans les sept jours, quil
accepte la licence ainsi que les prescriptions y affrentes.
Si le demandeur, vis lalina premier, accepte explicitement la licence dans les sept jours, la licence sera accorde.
Sil refuse la licence ou sil ne ragit pas dans les sept jours, lenqute comparative, vise larticle 14, alina deux,
est nouveau applique aux demandeurs restants qui rpondent aux conditions de recevabilit, vises au chapitre 2.
Sil ne reste quun seul demandeur qui rpond aux conditions de recevabilit, la licence est immdiatement accorde
ce demandeur. Sil ne reste aucun demandeur qui rpond aux conditions de recevabilit, la procdure vise larti-
cle 7 et suivants, est rpte jusqu ce quun demandeur accepte explicitement la licence et les prescriptions et
limitations y affrentes.
Ds que la licence est attribue, le Rgulateur dcline les autres demandes.
CHAPITRE 5. Dure de la licence et indemnit
pour lutilisation dun ensemble de blocs de frquences et de canaux de frquences

Art. 17. La licence et lautorisation dmission ou autorisations dmission et/ou autorisations de transport y
affrentes, sont attribues pour une priode de 15 ans qui peut tre prolonge avec maximalement une priode
conscutive de 15 ans.
La prolongation de la licence et de lautorisation dmission ou autorisations dmission est accorde, condition
que le demandeur introduit une demande de prolongation de sa licence un an avant lchance de la premire priode.
Cette demande de prolongation contient les donnes, vises lannexe jointe au prsent arrt.
Le Rgulateur juge de la demande de prolongation sur la base des critres viss larticle 6 du prsent arrt, et
se prononce dans les 60 jours aprs lintroduction de la demande de prolongation.

Art. 18. Aprs la premire entire anne calendaire, le dtenteur de la licence paie une indemnit annuelle pour
lutilisation dun ensemble de blocs de frquences et de canaux de frquences.
Lindemnit consiste en la sommation de trois montants fixs comme suit :
1 un montant fixe de 250 euros par point dimplantation que le dtenteur de la licence a mis en service;
2 2 % de la tranche des revenus brutes au-dessus du montant index de 12.000.000 euros jusqu 20.000.000 euros
compris;
3 5 % de la tranche des revenus brutes au-dessus du montant index de 20.000.000 euros.
Pour lapplication du prsent article, on entend par revenus bruts : tous les revenus qui ont trait la fourniture de
services de transmission aux distributeurs de services, tels quils sont reprsents dans le bilan annuel officiel de
lentreprise et tels quils ont t attests par un rviseur dentreprise.
Le dtenteur de la licence paie lindemnit au plus tard le 30 avril de lanne qui suit celle laquelle se rapporte
lindemnit. Lattestation du reviseur dentreprise relative aux revenus brutes est adresse au Rgulateur conjointement
avec ce paiement.
CHAPITRE 6. Procdure en vue de lobtention dune ou plusieurs licences de diffusion

Art. 19. Conformment larticle 118 du Dcret sur les Mdias, le Rgulateur accorde les autorisations dmission
et/ou de transport au dtenteur de la licence aprs avoir accord la licence pour la fourniture dun rseau de radio- ou
tldiffusion.
Pour chaque metteur install, le dtenteur de la licence demande une autorisation dmission avant sa mise en
service. Lautorisation dmission est accorde par bloc de frquences et par canal de frquences, pour la dure de la
licence pour le rseau.
A cet effet, le dtenteur de la licence communique au Rgulateur les caractristiques techniques ncessaires
proposes des assignations des frquences rsultant des procdures dattribution. Dans le plus bref dlais possible, le
Rgulateur transmet ces caractristiques au Dpartement de la Culture, de la Jeunesse, des Sports et des Mdias de
lAutorit flamande en vue dune enqute continue relative la possibilit de leur insertion dans le plan des
frquences et en vue dentamer la coordination par le biais de linstance fdrale comptente des ces assignations de
frquences au niveau international et au niveau des autres communauts.

Art. 20. Afin dtre recevable, la demande dune autorisation dmission pour une frquence pour un rseau de
radio- ou tldiffusion ou dune modification de cette frquence, comprend les donnes, vises au point D, 2, de
lannexe, jointe au prsent arrt.

Art. 21. Afin dtre recevable, la demande dune autorisation de transport pour une frquence pour un rseau de
radio- ou tldiffusion ou dune modification de cette frquence, comprend par frquence :
1 un extrait suffisamment prcis de la carte gographique o sont indiqus lemplacement fixe de linstallation de
lantenne ainsi que ses coordonnes gographiques (longueur et largeur en degrs, minutes et secondes);
2 une dclaration complte sur linstallation dmission, notamment les caractristiques de lantenne et les cbles,
permettant de dterminer toutes les caractristiques de linstallation mettrice.

Art. 22. Toute modification des caractristiques techniques des assignations de frquences telles que vises au
point D de lannexe jointe au prsent arrt, est communiqu au Rgulateur dans le plus bref dlai possible. Dans le
plus bref dlai possible, le Rgulateur transmet ces modifications au Dpartement de la Culture, de la Jeunesse, des
Sports et des Mdias de lAutorit flamande en vue dune enqute continue relative la possibilit de leur insertion
dans le plan des frquences et en vue dentamer la coordination par le biais de linstance fdrale comptente des ces
assignations de frquences au niveau international et au niveau des autres communauts.
BELGISCH STAATSBLAD 14.10.2008 MONITEUR BELGE 54665

Art. 23. Les autorisations dmission mentionnent correctement les donnes suivantes :
1 le nom et ladresse du titulaire;
2 le canal de frquences utilis ou le bloc de frquences utilis;
3 ladresse et les coordonnes gographiques des lieux dimplantation des antennes;
4 la valeur maximale autorise de la puissance effectivement rayonne par lieu dinstallation et la valeur maximale
autorise de la puissance effectivement rayonne dans les diffrentes directions par 10 dans le cas dune antenne
directionnelle;
5 la hauteur du centre des lments rayonnants de lantenne au-dessus du niveau du sol, par lieu dimplantation;
6 la polarisation de lantenne par lieu dimplantation;
7 toutes autres conditions particulires.
Le dtenteur de la licence accepte linterfrence ventuelle des missions dautres rseaux de radio- et tldiffusion
ventuels qui mettent conformment leur autorisation dmission.
Les missions doivent se faire conformment aux normes courantes de la International Telecommunications
Union (ITU) et de la European Telecommunications Standards Institute (ETSI).
Art. 24. Lautorisation dmission et/ou lautorisation de transport doit se trouver en permanence ladresse du
titulaire. Si cette adresse nest pas situe dans la Communaut flamande, le titulaire doit dsigner un mandataire dans
la Communaut flamande. Les coordonnes auxquelles le titulaire ou de son mandataire peuvent tre contacts,
doivent tre communiques au Rgulateur.
Lautorisation dmission et/ou lautorisation de transport sera produite chaque demande des autorits de
contrle comptentes. La perte ou le vol de, ou les dommages lautorisation dmission ou lautorisation de
transport doivent tre dclars au Rgulateur qui dlivre une nouvelle autorisation dmission ou autorisation de
transport.
Art. 25. Le Rgulateur peut retirer ou suspendre lautorisation dmissions et/ou des autorisations de transport
dans les cas suivants :
1 si les conditions dautorisation ne sont pas respectes;
2 si les frquences attribues ne sont pas ou ne plus utilises;
3 si une ou plusieurs installations dmission sont transfres un autre lieu, mme de facon occasionnelle;
4 si une ou plusieurs installations dmission ne fonctionnent plus entirement ou seulement partiellement
pendant trois mois, sauf si cela rsulte dun cas de force majeure;
5 si lindemnit annuelle pour la mise en service des blocs de frquences et des canaux de frquences attribus,
tel que vis larticle 18, nest pas ou tardivement paye.
Art. 26. Le dtenteur de la licence est inform par lettre recommande de la suspension ou du retrait de
lautorisation dmission et/ou de lautorisation de transport.
Art. 27. Aucune indemnit nest due pour lobtention de lautorisation dmission initiale. Les droits dus pour la
modification de lautorisation dmission ou de lautorisation de transport slvent 250 euros. Les droits sont payer
au pralable au numro de compte du Rgulateur.
La suspension ou le retrait dune autorisation dmission ou dune autorisation de transport ne mne pas au
remboursement des droits pays.
CHAPITRE 7. Dispositions complmentaires

Art. 28. Les dtenteurs qui dans les deux ans aprs leur acquisition nutilisent pas lensemble des blocs de
frquences ou des canaux de frquences qui leur ont t attribus, peuvent perdre leur licence conformment larti-
cle 29.
Art. 29. Le Rgulateur peut suspendre ou retirer la licence pour la fourniture dun rseau de radio- ou de
tldiffusion si le dtenteur de la licence ne respecte pas plusieurs reprises les dispositions du Dcret sur les Mdias
ou du prsent arrt.
La suspension ou le retrait sont toujours prcds dune mise en demeure par la chambre gnrale, qui permet au
rseau de diffusion de se mettre en rgle avec toutes les prescriptions. Le rseau de diffusion dispose de trente jours
pour rgulariser la situation. Ce dlai peut tre prorog par la chambre gnrale en fonction de linfraction constate.
Le rseau de diffusion est entendu sur sa demande.
Art. 30. Le dtenteur de licence qui souhaite renoncer sa licence, le communique au Rgulateur. Les frquences
ainsi libres seront aprs leur libration nouveau rendues disponibles conformment aux dispositions du prsent
arrt.
CHAPITRE 8. Dispositions modificatives

Art. 31. Larticle 36 de larrte du Gouvernement flamand du 30 juin 2006 relatif la procdure pour le Rgulateur
flamand pour les Mdias, est abrog.
Art. 32. A larticle 38 du mme arrt, les mots ou dune autorisation existante dun rseau de radiodiffusion ou
de tlvision, sont supprims.
Art. 33. A larticle 39 du mme arrt sont apportes les modifications suivantes :
1 au premier alina, les mots et le rseau de radiodiffusion ou de tlvision sont supprims;
2 lalina deux, les mots ou le rseau de radiodiffusion ou de tlvision, sont chaque fois supprims;
3 lalina trois, les mots ou le rseau de radiodiffusion ou de tlvision, sont supprims.
54666 BELGISCH STAATSBLAD 14.10.2008 MONITEUR BELGE

Art. 34. A larticle 40 du mme arrt, les mots ou le rseau de radiodiffusion ou de tlvision sont supprims.
CHAPITRE 9. Dispositions finales
Art. 35. Le Ministre flamand ayant la Politique des Mdias dans ses attributions est charg de lexcution du
prsent arrt.
Bruxelles, le 18 juillet 2008.
Le Ministre-Prsident du Gouvernement flamand,
K. PEETERS
Le Ministre flamand des Affaires administratives, de la Politique extrieure, des Mdias et du Tourisme,
G. BOURGEOIS

Annexe
Informations devant tre reprises dans un dossier de demande
A. Informations sur le demandeur
A.1. Gnrales
1 le nom du demandeur;
2 la formalit juridique du demandeur;
3 le lieu dtablissement du demandeur et, sils ne sont pas identiques, le sige statutaire et le sige de
ladministration principale;
4 la description du but et des activits relles du demandeur et de ses actionnaires;
5 les statuts tels que publis au Moniteur belge;
6 une liste des personnes comptentes pour valablement reprsenter le demandeur. A cet effet, les limitations qui
sappliquent ventuellement en matire de cette comptence de reprsentation sont mentionnes;
7 un document dont il ressort que le demandeur est autoris signer la demande;
8 les rglements en matire de responsabilit extrieure des autres personnes concernes par les actes du
demandeur, tels que les actionnaires et administrateurs, ainsi que les accords particuliers entre les actionnaires;
9 un plan dentreprise, dans lequel les activits envisages relatives au rseau de radio- et tldiffusion sont
dcrites le plus complet possible.
A.2 Rapports de proprit
1 description du volume du capital-actions, la composition selon la nature des actions, telles que les actions
ordinaires, de priorit, convertibles, et la rpartition parmi les actionnaires;
2 description des rapports dautorit et de tous les accords influencant ces rapports.
A.3 Accords avec tiers
Tous les accords stratgiques existants et envisags avec des tiers sont mentionns et dcrits, notamment laccord
avec des prestataires de services et diffuseurs.
A.4. Dclarations crites sur lexactitude des donnes
1 les informations sur le demandeur sont accompagnes de dclarations crites sur lexactitude et la compltude
des donnes transmises par le demandeur, vises aux rubriques A.1, A.2 et A.3, fournies par un avocat indpendant;
2 Il ressort galement des dclarations crites, vises la rubrique A.4, 1 :
a) que le demandeur nest pas en tat de faillite, et quaucune demande de dclaration de faillite du demandeur
na t introduite;
b) quaucune cessation de paiement na t demande vis--vis du demandeur, et quaucune cessation de paiement
a t accorde au demandeur;
c) quun ou plusieurs moyens dentreprise du demandeur nont pas t saisis.
B. Position financire du demandeur
un apercu des moyens financiers et une description dont il ressort que le demandeur dispose des moyens dutiliser
les frquences et dlaborer un rseau.
C. Connaissance et exprience
Une description des connaissances et de lexprience des employs qui sont pertinentes en vue de lvaluation des
connaissances et de lexprience du demandeur (p. ex. par des curricula).
D. Moyens techniques/plan technique
1 une description gnrale des moyens techniques qui permettent au demandeur damnager une infrastructure,
de la maintenir et de lexploiter, par exemple par llaboration dun rseau par le nombre de pylnes construire;
2 une description des caractristiques techniques proposes des assignations des frquences rsultant des
processus dattribution. Ces dernires comprennent entre autres, par assignation de frquence, les coordonnes
gographiques des lieux dimplantation des antennes (longueur et largeur en degrs, minutes et secondes), la hauteur
du centre des lments rayonnants de lantenne au-dessus du niveau du sol au lieu dimplantation, le diagramme de
rayonnement de lantenne, la valeur de la puissance maximale effectivement rayonne envisage et la puissance
effectivement rayonne envisage dans les diffrentes directions par 10 dans le cas dune antenne directionnelle, la
polarisation ainsi que toute autre information utile dans le cadre dune coordination internationale ventuelle. Ces
caractristiques techniques proposes doivent galement tre fournies dans le format courant utilis pour les
coordinations internationales conformment lAccord de Genve, notamment la Regional Radiocommunication
Conference 2006 for planning of the digital terrestrial broadcasting service in parts of Regions 1 and 3, in the frequency
bands 174-230 MHz and 470-862 MHz (RRC-06);
3 la partie ou les parties des rgions vises en thorie des blocs de frquences et des canaux de frquences qui
seront desservies pour la rception fixe sur toiture, la rception extrieure portable et la rception intrieure portable
avec mention des pourcentages de lieu et de temps, des paramtres techniques pertinents utiliss, ainsi quune
estimation de la population desservie;
BELGISCH STAATSBLAD 14.10.2008 MONITEUR BELGE 54667

4 lorganisation dans le temps pendant lequel les rgions, vises au point 3, seront desservies pour la rception
fixe sur toiture, la rception extrieure portable et la rception intrieure portable, et son volution dans le temps
ventuelle, y compris un calendrier des mises en services proposes des diffrentes installations dmission envisages;
5 la modulation envisage et les paramtres y affrents (variante de systme), la capacit digitale envisage, le
nombre envisag de programmes de radiodiffusion et la qualit des missions par bloc de frquences ou canal de
frquences.
E. Autres informations utiles ( remplir sans engagement)
Vu pour tre joint larrt du Gouvernement flamand relatif aux conditions et la procdure dobtention dune
licence en vue de la fourniture dun rseau de radiodiffusion et de tlvision et aux licences de diffusion y affrentes.
Bruxelles, le 18 juillet 2008.
Le Ministre-Prsident du Gouvernement flamand,
K. PEETERS
Le Ministre flamand des Affaires administratives, de la Politique extrieure, des Mdias et du Tourisme,
G. BOURGEOIS

VLAAMSE OVERHEID
N. 2008 3604 [2008/203600]
12 SEPTEMBER 2008. Besluit van de Vlaamse Regering
tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 19 juli 2002
betreffende de organisatie van het voltijds secundair onderwijs

De Vlaamse Regering,
Gelet op de bijzondere wet van 8 augustus 1980 tot hervorming der instellingen, inzonderheid op artikel 20;
Gelet op de wet van 29 mei 1959 tot wijziging van sommige bepalingen van de onderwijswetgeving, inzonderheid
op artikel 6quater, tweede lid, laatst gewijzigd bij het decreet van 7 juli 2006;
Gelet op het decreet van 31 juli 1990 betreffende het onderwijs II, inzonderheid op artikel 84quater, 1o, en
84quinquies, ingevoegd bij het decreet van 12 juni 1991;
Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 19 juli 2002 betreffende de organisatie van het voltijds secundair
onderwijs;
Gelet op het overleg met de afgevaardigden van de inrichtende machten op 29 april 2008;
Gelet op het advies van de Inspectie van Financin, gegeven op 6 juni 2008;
Gelet op advies 44.920/1/V van de Raad van State, gegeven op 5 augustus 2008, met toepassing van artikel 84, 1,
eerste lid, 1o, van de wetten op de Raad van State, gecordineerd op 12 januari 1973;
Op voorstel van de Vlaamse minister van Werk, Onderwijs en Vorming;
Na beraadslaging,
Besluit :
Artikel 1. Artikel 1 van het besluit van de Vlaamse Regering van 19 juli 2002 betreffende de organisatie van het
voltijds secundair onderwijs wordt vervangen door wat volgt :
Artikel 1. Dit besluit is van toepassing op het voltijds gewoon secundair onderwijs en op opleidingsvorm 4 van
het buitengewoon secundair onderwijs.
Art. 2. In artikel 4, 2, 1o, c), en artikel 5, 2, 1o, c), van hetzelfde besluit, vervangen bij het besluit van de Vlaamse
Regering van 7 september 2007, worden tussen het woord projecten en de woorden : een stemgerechtigd lid
de woorden , voor de cordinatie of begeleiding van stages en de gentegreerde proef ingevoegd.
Art. 3. In artikel 6, 1, artikel 9, 1, en artikel 11, 1, van hetzelfde besluit, gewijzigd bij het besluit van de
Vlaamse Regering van 7 september 2007, wordt het woord Kunnen vervangen door de woorden Met behoud van
de toepassing van de bepalingen van artikel 31, kunnen.
Art. 4. In artikel 7, 1, artikel 13, 1, en artikel 14 van hetzelfde besluit wordt het woord Kunnen vervangen
door de woorden Met behoud van de toepassing van de bepalingen van artikel 31, kunnen.
Art. 5. In artikel 25 van hetzelfde besluit, gewijzigd bij de besluiten van de Vlaamse Regering van 25 juni 2004 en
7 september 2007, worden de volgende wijzigingen aangebracht :
1o aan 1, 2), worden de volgende woorden toegevoegd :
Deze bepaling geldt niet voor het specialisatiejaar thuis- en bejaardenzorg/zorgkundige. ;
2o in 3 worden de woorden thuis- en bejaardenzorg vervangen door de woorden thuis- en bejaarden-
zorg/zorgkundige.
Art. 6. In artikel 26 van hetzelfde besluit wordt 1 vervangen door wat volgt :
1. Met behoud van de toepassing van de bepalingen van artikel 31, kunnen tot het derde leerjaar van de
derde graad van het beroepssecundair onderwijs, niet ingericht onder de vorm van een specialisatiejaar, als regelmatige
leerlingen worden toegelaten :
1o de houders van het studiegetuigschrift van het tweede leerjaar van de derde graad van het secundair onderwijs;
2o de houders van het diploma van secundair onderwijs, uitgereikt in het beroepssecundair onderwijs.
Art. 7. Aan artikel 31 van hetzelfde besluit, vervangen bij het besluit van de Vlaamse Regering van
7 september 2007, wordt een 4 toegevoegd, die luidt als volgt :
4. Als bijzondere toelatingsvoorwaarde tot elke onderverdeling waarin de leerling rechtstreeks met
voedingswaren of -stoffen in aanraking komt en die waren kan verontreinigen of besmetten, geldt dat de leerling
medisch geschikt moet zijn bevonden. Die geschiktheidsverklaring is eenmalig en geldt voor de duur van de opleiding,
54668 BELGISCH STAATSBLAD 14.10.2008 MONITEUR BELGE

tenzij er een aanleiding is om de geschiktheid te herevalueren. Een ongeschiktheidsverklaring in de loop van het
schooljaar impliceert de beslissing van de betrokken personen om de leerling uiterlijk op het einde van dat schooljaar
de opleiding te laten stopzetten.
Art. 8. In artikel 32 van hetzelfde besluit, gewijzigd bij het besluit van de Vlaamse Regering van 7 september 2007,
wordt een 3 toegevoegd, die luidt als volgt :
3. In afwijking op de bepalingen van artikelen 18, 1, 19, 1, 20, 1, 21, 1, 25, 1, en 26, 1, kunnen met
behoud van de toepassing van de bepalingen van artikel 31 eveneens tot het tweede leerjaar van de derde graad en het
derde leerjaar van de derde graad van het beroepssecundair onderwijs als regelmatige leerlingen worden toegelaten :
de regelmatige leerlingen van opleidingsvorm 4 van het buitengewoon secundair onderwijs, onder de volgende
voorwaarde : gunstige beslissing van de toelatingsklassenraad.
Art. 9. In hetzelfde besluit wordt een artikel 59bis ingevoegd, dat luidt als volgt :
Art. 59bis. Elke materile fout in de vorm van ten onrechte uitreiking van een studiebewijs waardoor de rechten
van de leerling worden geschonden, moet door de inrichtende macht worden hersteld. Het initiatiefrecht tot herstel van
die fout, dat te allen tijde kan worden uitgeoefend, ligt zowel bij de inrichtende macht als bij de leerling.
Elke materile fout in de vorm van ten onrechte uitreiking van een studiebewijs waardoor aan de leerling meer
rechten worden toegekend dan de rechten die voortvloeien uit de beslissing van de delibererende klassenraad, kan
door de inrichtende macht worden hersteld uiterlijk dertig dagen na de uitreiking ervan. Een herstel is evenwel niet
mogelijk indien de leerling kan aantonen dat binnen die dertig dagen rechtsgevolgen zijn ontstaan die bij intrekking
van het studiebewijs schade zou veroorzaken in hoofde van die leerling.
Art. 10. Dit besluit treedt in werking op 1 september 2008.
Art. 11. De Vlaamse minister, bevoegd voor het Onderwijs, is belast met de uitvoering van dit besluit.
Brussel, 12 september 2008.
De minister-president van de Vlaamse Regering,
K. PEETERS
De Vlaamse minister van Werk, Onderwijs en Vorming,
F. VANDENBROUCKE

TRADUCTION

AUTORITE FLAMANDE
F. 2008 3604 [2008/203600]
12 SEPTEMBRE 2008. Arrt du Gouvernement flamand
modifiant larrt du Gouvernement flamand du 19 juillet 2002
relatif lorganisation de lenseignement secondaire temps plein
Le Gouvernement flamand,
Vu la loi spciale du 8 aot 1980 de rformes institutionnelles, notamment larticle 20;
Vu la loi du 29 mai 1959 modifiant certaines dispositions de la lgislation de lenseignement, notamment
larticle 6quater, alina deux, modifi en dernier lieu par le dcret du 7 juillet 2006;
Vu le dcret du 31 juillet 1990 relatif lenseignement-II, notamment les articles 84quater, 1o, et 84quinquies, insrs
par le dcret du 12 juin 1991;
Vu larrt du Gouvernement flamand du 19 juillet 2002 relatif lorganisation de lenseignement secondaire
temps plein;
Vu la concertation avec les dlgus des pouvoirs organisateurs du 29 avril 2008;
Vu lavis de lInspection des Finances, rendu le 6 juin 2008;
Vu lavis 44.920/1/V du Conseil dEtat, donn le 5 aot 2008, par application de larticle 84, 1er, alina 1er, 1o, des
lois sur le Conseil dEtat, coordonnes le 12 janvier 1973;
Sur la proposition du Ministre flamand de lEmploi, de lEnseignement et de la Formation;
Aprs dlibration,
Arrte :
Article 1er. Larticle 1er de larrt du Gouvernement flamand du 19 juillet 2002 relatif lorganisation de
lenseignement secondaire temps plein est remplac par la disposition suivante :
Article 1er. Le prsent arrt sapplique lenseignement secondaire ordinaire temps plein et la forme
denseignement 4 de lenseignement secondaire spcial.
Art. 2. Dans les articles 4, 2, 1o, c), et 5, 2, 1o, c), du mme arrt, remplacs par larrt du Gouvernement
flamand du 7 septembre 2007, les mots , pour la coordination ou laccompagnement de stages et lpreuve intgre
sont insrs entre les mots ou projets interdisciplinaires et les mots : un membre voix dlibrative.
Art. 3. Dans les articles 6, 1er, 9, 1er, et 11, 1er, du mme arrt, modifi par larrt du Gouvernement flamand
du 7 septembre 2007, le mot Peuvent est suivi du membre de phrase , sans prjudice de lapplication des dispositions
de larticle 31,.
Art. 4. Dans les articles 7, 1er, 13, 1er, et 14 du mme arrt, le mot Peuvent est suivi du membre de phrase
, sans prjudice de lapplication des dispositions de larticle 31,.
Art. 5. A larticle 25 du mme arrt, modifi par les arrts du Gouvernement flamand des 25 juin 2004 et
7 septembre 2007, sont apportes les modifications suivantes :
1o au 1er, 2), sont ajouts les mots suivants :
Cette disposition ne sapplique pas lanne de spcialisation thuis- en bejaardenzorg/zorgkundige. ;
2o au 3, les mots thuis- en bejaardenzorg sont remplacs par les mots thuis- en bejaardenzorg/zorgkundige.
BELGISCH STAATSBLAD 14.10.2008 MONITEUR BELGE 54669

Art. 6. Dans larticle 26 du mme arrt, le 1er est remplac par la disposition suivante :
1er. Sans prjudice de lapplication des dispositions de larticle 31, peuvent tre admis en tant qulves
rguliers en troisime anne dtudes du troisime degr de lenseignement secondaire professionnel non organise
sous la forme dune anne de spcialisation :
1o les porteurs du certificat dtudes de la deuxime anne dtudes du troisime degr de lenseignement
secondaire;
2o les porteurs du diplme de lenseignement secondaire dlivr dans lenseignement secondaire professionnel.
Art. 7. A larticle 31 du mme arrt, modifi par larrt du Gouvernement flamand du 7 septembre 2007, il est
ajout un 4, rdig comme suit :
4. La condition que llve soit dclar physiquement apte vaut comme condition particulire dadmission
toute subdivision dans laquelle llve entre directement en contact avec des denres ou substances alimentaires et
pourrait polluer ou contaminer celles-ci. Cette dclaration daptitude est unique et vaut pour toute la dure de la
formation, moins quil y ait une raison pour procder une rvaluation de laptitude. Une dclaration dinaptitude
dans le courant de lanne scolaire implique la dcision des personnes intresses de faire en sorte que llve arrte
la formation la fin de cette anne scolaire.
Art. 8. A larticle 32 du mme arrt, modifi par larrt du Gouvernement flamand du 7 septembre 2007, il est
ajout un 3, rdig comme suit :
3. Par drogation aux dispositions des articles 18, 1er, 19, 1er, 20, 1er, 21, 1er, 25, 1er, et 26, 1er, peuvent,
sans prjudice des dispositions de larticle 31, galement tre admis, en tant qulves rguliers, en deuxime anne
dtudes du troisime degr et en troisime anne du troisime degr de lenseignement secondaire professionnel :
les lves rguliers de la forme denseignement 4 de lenseignement secondaire spcial, la condition davoir reu lavis
favorable du conseil de classe dadmission.
Art. 9. Dans le mme arrt, il est insr un article 59bis, rdig comme suit :
Art. 59bis. Toute erreur matrielle sous forme dune dlivrance injuste dun titre entranant la violation des droits
de llve doit tre rpare par le pouvoir organisateur. Le droit dinitiative pour la rparation de lerreur, pouvant tre
exerc tout moment, incombe tant au pouvoir organisateur qu llve.
Toute erreur matrielle sous forme dune dlivrance injuste dun titre, par laquelle llve se voit attribuer plus de
droits que les droits rsultant de la dcision du conseil de classe dlibrant, peut tre rpare par le pouvoir
organisateur, dans les trente jours de la dlivrance du titre. Une rparation nest toutefois possible si llve peut
dmontrer que des consquences juridiques ont surgi endans ces trente jours, qui occasionneraient un prjudice dans
le chef de llve concern si le titre tait retir.
Art. 10. Le prsent arrt entre en vigueur le 1er septembre 2008.
Art. 11. Le Ministre flamand qui a lEnseignement dans ses attributions est charg de lexcution du prsent
arrt.
Bruxelles, le 12 septembre 2008.
Le Ministre-Prsident du Gouvernement flamand,
K. PEETERS
Le Ministre flamand de lEmploi, de lEnseignement et de la Formation,
F. VANDENBROUCKE

COMMUNAUTE FRANAISE FRANSE GEMEENSCHAP

MINISTERE DE LA COMMUNAUTE FRANAISE


F. 2008 3605 [C 2008/29455]
25 AVRIL 2008. Arrt du Gouvernement de la Communaut francaise
portant cration dun comit de concertation de base pour Wallonie-Bruxelles International

Le Gouvernement de la Communaut francaise,


Vu la loi spciale du 8 aot 1980 de rformes institutionnelles modifie par la loi spciale du 8 aot 1988 et par la
loi spciale du 16 juillet 1993, notamment, larticle 96;
Vu le dcret du 9 mai 2008 portant assentiment laccord de coopration entre la Communaut francaise, la Rgion
wallonne et la Commission communautaire francaise de la Rgion de Bruxelles Capitale crant une entit commune
pour les Relations internationales de Wallonie-Bruxelles;
Vu la loi du 19 dcembre 1974 organisant les relations entre les autorits publiques et les syndicats des agents
relevant de ces autorits, modifie par les lois des 1er septembre 1980, 19 juillet 1983, 6 juillet 1989, 21 mars 1991,
20 juillet 1991, 22 juillet 1993, 21 dcembre 1994, 15 dcembre 1998 et par larrt royal du 10 avril 1995;
Vu larrt royal du 28 septembre 1984 portant excution de la loi du 19 dcembre 1974 organisant les relations
entre les autorits publiques et les syndicats des agents relevant des ces autorits, notamment larticle 34, modifi par
larrt royal du 8 mai 2001;
Sur la proposition du Ministre de la Fonction publique et de la Ministre des Relations internationales;
Arrte :
Article 1er. Un comit de concertation de base est cr pour Wallonie-Bruxelles International.
Art. 2. Le prsent arrt entre en vigueur le mme jour que larrt fixant le statut administratif et pcuniaire des
agents de Wallonie-Bruxelles International.
54670 BELGISCH STAATSBLAD 14.10.2008 MONITEUR BELGE

Art. 3. Les Ministres ayant la Fonction publique et les Relations internationales dans leurs attributions sont
chargs de lexcution du prsent arrt.
Bruxelles, le 25 avril 2008.
Par le Gouvernement de la Communaut francaise :
Le Ministre-Prsident,
R. DEMOTTE
Le Ministre de la Fonction publique,
M. DAERDEN
La Ministre des Relations internationales,
Mme M.-D. SIMONET

VERTALING

MINISTERIE VAN DE FRANSE GEMEENSCHAP


N. 2008 3605 [C 2008/29455]
25 APRIL 2008. Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap
tot oprichting van een basisoverlegcomit voor Wallonie-Bruxelles International
De Regering van de Franse Gemeenschap,
Gelet op de bijzondere wet van 8 augustus 1980 tot hervorming der instellingen, gewijzigd bij de bijzondere wet
van 8 augustus 1988 en bij de bijzondere wet van 16 juli 1993, inzonderheid op artikel 96;
Gelet op het decreet van 9 mei 2008 houdende instemming met het samenwerkingsakkoord tussen de Franse
Gemeenschap, het Waals Gewest en de Franse Gemeenschapscommissie van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest tot
oprichting van een gemeenschappelijke entiteit voor de internationale betrekkingen Wallonie-Bruxelles
Gelet op de wet van 19 december 1974 tot regeling van de betrekkingen tussen de overheid en de vakbonden van
haar personeel, gewijzigd bij de wetten van 1 september 1980, 19 juli 1983, 6 juli 1989, 21 maart 1991, 20 juli 1991,
22 juli 1993, 21 december 1994, 15 december 1998 en bij het koninklijk besluit van 10 april 1995;
Gelet op het koninklijk besluit van 28 september 1984 tot uitvoering van de wet van 19 december 1974 tot regeling
van de betrekkingen tussen de overheid en de vakbonden van haar personeel, inzonderheid op artikel 34, gewijzigd
bij het koninklijk besluit van 8 mei 2001;
Op de voordracht van de Minister van Ambtenarenzaken en de Minister van Internationale betrekkingen,
Besluit :
Artikel 1. Er wordt een basisoverlegcomit voor Wallonie-Bruxelles International opgericht.
Art. 2. Dit besluit treedt in werking dezelfde dag als het besluit tot vastlegging van het administratief en geldelijk
statuut van de personeelsleden van Wallonie Bruxelles International .
Art. 3. De Ministers bevoegd voor de Ambtenarenzaken en de Internationale betrekkingen worden belast met de
uitvoering van dit besluit.
Brussel, 25 april 2008.
Vanwege de Regering van de Franse Gemeenschap :
De Minister-President,
R. DEMOTTE
De Minister van Ambtenarenzaken,
M. DAERDEN
De Minister van Internationale betrekkingen,
Mevr. M.-D. SIMONET

MINISTERE DE LA COMMUNAUTE FRANAISE


F. 2008 3606 [C 2008/29454]
25 AVRIL 2008. Arrt du Gouvernement de la Communaut francaise
fixant la composition de la dlgation de lautorit dans le comit de concertation
de base pour Wallonie-Bruxelles International

Le Gouvernement de la Communaut francaise,

Vu la loi spciale du 8 aot 1980 de rformes institutionnelles modifie par la loi spciale du 8 aot 1988 et par la
loi spciale du 16 juillet 1993, notamment, larticle 96;
Vu le dcret du 9 mai 2008 portant assentiment laccord de coopration entre la Communaut francaise, la Rgion
wallonne et la Commission communautaire francaise de la Rgion de Bruxelles Capitale crant une entit commune
pour les Relations internationales de Wallonie-Bruxelles;
Vu la loi du 19 dcembre 1974 organisant les relations entre les autorits publiques et les syndicats des agents
relevant de ces autorits, modifie par les lois des 1er septembre 1980, 19 juillet 1983, 6 juillet 1989, 21 mars 1991,
20 juillet 1991, 22 juillet 1993, 21 dcembre 1994, 15 dcembre 1998 et par larrt royal du 10 avril 1995;
BELGISCH STAATSBLAD 14.10.2008 MONITEUR BELGE 54671

Vu larrt royal du 28 septembre 1984 portant excution de la loi du 19 dcembre 1974 organisant les relations
entre les autorits publiques et les syndicats des agents relevant de ces autorits, notamment larticle 34, modifi par
larrt royal du 8 mai 2001;
Vu larrt du Gouvernement de la Communaut francaise du 25 avril 2008 portant cration dun comit de
concertation de base pour Wallonie-Bruxelles international;
Sur la proposition du Ministre de la Fonction publique et de la Ministre des Relations internationales,
Arrte :
Article 1er. La dlgation de lautorit dans le comit de concertation de base pour Wallonie-Bruxelles
International est compose de la manire suivante :
lAdministrateur gnral de WBI ou, en cas dempchement, le fonctionnaire gnral quil dsigne pour le
remplacer et
lAdministrateur gnral adjoint, ou en cas dempchement, le fonctionnaire gnral quil dsigne pour le
remplacer.
LAdministrateur gnral assure la prsidence du comit de concertation de base.
Art. 2. Le prsent arrt entre en vigueur le mme jour que larrt fixant le statut administratif et pcuniaire des
agents de Wallonie-Bruxelles International.
Art. 3. Les Ministres ayant la Fonction publique et les Relations internationales dans leurs attributions sont
chargs de lexcution du prsent arrt.
Bruxelles, le 25 avril 2008.
Par le Gouvernement de la Communaut francaise :
Le Ministre-Prsident,
R. DEMOTTE
La Ministre en charge des Relations internationales,
Mme M.-D. SIMONET
Le Ministre en charge du Budget et de la Fonction publique,
M. DAERDEN

VERTALING

MINISTERIE VAN DE FRANSE GEMEENSCHAP


N. 2008 3606 [C 2008/29454]
25 APRIL 2008. Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap
tot vastlegging van de samenstelling van de afvaardiging van de overheid
binnen het basisoverlegcomit voor Wallonie-Bruxelles International

De Regering van de Franse Gemeenschap,


Gelet op de bijzondere wet van 8 augustus 1980 tot hervorming der instellingen, gewijzigd bij de bijzondere wet
van 8 augustus 1988 en bij de bijzondere wet van 16 juli 1993, inzonderheid op artikel 96;
Gelet op het decreet van 9 mei 2008 houdende instemming met het samenwerkingsakkoord tussen de Franse
Gemeenschap, het Waals Gewest en de Franse Gemeenschapscommissie van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest tot
oprichting van een gemeenschappelijke entiteit voor de internationale betrekkingen Wallonie-Bruxelles
Gelet op de wet van 19 december 1974 tot regeling van de betrekkingen tussen de overheid en de vakbonden van
haar personeel, gewijzigd bij de wetten van 1 september 1980, 19 juli 1983, 6 juli 1989, 21 maart 1991, 20 juli 1991,
22 juli 1993, 21 december 1994, 15 december 1998 en bij het koninklijk besluit van 10 april 1995;
Gelet op het koninklijk besluit van 28 september 1984 tot uitvoering van de wet van 19 december 1974 tot regeling
van de betrekkingen tussen de overheid en de vakbonden van haar personeel, inzonderheid op artikel 34, gewijzigd
bij het koninklijk besluit van 8 mei 2001;
Gelet op het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 25 april 2008 tot oprichting van een
basisoverlegcomit voor Wallonie-Bruxelles International ;
Op de voordracht van de Minister van Ambtenarenzaken en de Minister van Internationale Betrekkingen,
Besluit :
Artikel 1. De afvaardiging van de overheid binnen het basisoverlegcomit voor Wallonie-Bruxelles Internatio-
nal is samengesteld als volgt :
de Administrateur-generaal van WBI of, in geval van verhindering, de ambtenaar-generaal die hij als zijn
plaatsvervanger aanwijst, en
de Adjunct-administrateur-generaal of, in geval van verhindering, de ambtenaar-generaal die hij als zijn
plaatsvervanger aanwijst.
De Administrateur-generaal neemt het voorzitterschap waar van het basisoverlegcomit.
Art. 2. Dit besluit treedt in werking dezelfde dag als het besluit tot vastlegging van het administratief en geldelijk
statuut van de personeelsleden van Wallonie-Bruxelles International .
54672 BELGISCH STAATSBLAD 14.10.2008 MONITEUR BELGE

Art. 3. De Ministers bevoegd voor de Ambtenarenzaken en de Internationale Betrekkingen worden belast met de
uitvoering van dit besluit.
Brussel, 25 april 2008.
Vanwege de Regering van de Franse Gemeenschap :
De Minister-President,
R. DEMOTTE
De Minister van Internationale Betrekkingen,
Mevr. M.-D. SIMONET
De Minister van Begroting en Ambtenarenzaken,
M. DAERDEN

MINISTERE DE LA COMMUNAUTE FRANAISE


F. 2008 3607 [C 2008/29459]
11 JUILLET 2008. Arrt du Gouvernement de la Communaut francaise modifiant larrt du Gouvernement de
la Communaut francaise du 13 juillet 1998 fixant les programmes des preuves daptitude pdagogique
lenseignement dans lenseignement secondaire artistique horaire rduit subventionn par la Communaut
francaise
Le Gouvernement de la Communaut francaise,
Vu larticle 115, alina 2, du dcret du 2 juin 1998 organisant lenseignement secondaire artistique horaire rduit
subventionn par la Communaut francaise;
Vu lArrt du Gouvernement de la Communaut francaise du 13 juillet 1998 fixant les programmes des preuves
daptitude pdagogique lenseignement dans lenseignement secondaire artistique horaire rduit subventionn par
la Communaut francaise;
Vu le protocole du 6 mai 2008 du sous-comit de concertation des organes de reprsentation et de coordination des
Pouvoirs organisateurs de lenseignement et des centres P.M.S. subventionns pour lenseignement non confessionnel;
Vu le protocole du 6 mai 2008 du comit des Services publics provinciaux et locaux, section II et du Comit de
ngociation pour les statuts du personnel de lenseignement libre subventionn;
Vu lavis du Conseil dEtat donn le 30 juin 2008 en application de larticle 84, 1er, alina 1er, 1 des lois
coordonnes sur le Conseil dEtat;
Sur la proposition le Ministre charg de lEnseignement secondaire artistique Horaire rduit,
Aprs dlibration,
Arrte :
Article 1er. A lannexe de lArrt du Gouvernement de la Communaut francaise du 13 juillet 1998 fixant les
programmes des preuves daptitude pdagogique lenseignement dans lenseignement secondaire artistique
horaire rduit subventionn par la Communaut francaise remplace par lannexe de larrt du 26 octobre 2007, est
apporte la modification suivante :
Au point 3 Domaine de la musique, Littra B- Examen daptitude pdagogique lenseignement du chant
densemble, le point 2) est remplac par ce qui suit :
2) Epreuve pdagogique 50 points
- Prsentation crite et dfense dun travail de recherche pdagogique sur un sujet au choix du candidat, en rapport
avec la spcificit de la fonction; (20 points);
- Lecon au choix du candidat, abordant les objectifs repris lannexe 2 de larrt du 6 juillet 1998; (30 points).
Art. 2. Le prsent arrt entre en vigueur au 1er septembre 2008.
Art. 3. Le Ministre ayant lEnseignement secondaire artistique Horaire rduit dans ses attributions est charg
de lexcution du prsent arrt.
Bruxelles, le 11 juillet 2008.
Par le Gouvernement de la Communaut francaise :
Le Ministre de lEnseignement obligatoire,
Ch. DUPONT

VERTALING

MINISTERIE VAN DE FRANSE GEMEENSCHAP


N. 2008 3607 [C 2008/29459]
11 JULI 2008. Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot wijziging van het besluit van de Regering
van de Franse Gemeenschap van 13 juli 1998 tot vaststelling van de programmas van de proeven inzake
pedagogische bekwaamheid tot het onderwijzen binnen het door de Franse Gemeenschap gesubsidieerde
middelbaar kunstonderwijs met beperkt leerplan

De Regering van de Franse Gemeenschap,


Gelet op het decreet van 2 juni 1998 houdende organisatie van het door de Franse Gemeenschap gesubsidieerde
middelbaar kunstonderwijs met beperkt leerplan, inzonderheid op artikel 115, tweede lid;
Gelet op het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 13 juli 1998 tot vaststelling van de
programmas van de proeven inzake pedagogische bekwaamheid tot het onderwijzen binnen het door de Franse
Gemeenschap gesubsidieerde middelbaar kunstonderwijs met beperkt leerplan;
BELGISCH STAATSBLAD 14.10.2008 MONITEUR BELGE 54673

Gelet op het protocol van 6 mei 2008 van het subcomit van overleg van de vertegenwoordigings- en
cordinatieorganen van de inrichtende machten van het onderwijs en van de gesubsidieerde P.M.S.-centra voor het
niet-confessioneel onderwijs;
Gelet op het protocol van 6 mei 2008 van het comit voor de provinciale en plaatselijke overheidsdiensten,
afdeling II en van het Onderhandelingscomit voor de statuten van het personeel van het gesubsidieerd vrij onderwijs;
Gelet op het advies van de Raad van State, gegeven op 30 juni 2008, met toepassing van artikel 84, 1, eerste lid,
1, van de gecordineerde wetten op de Raad van State;
Op de voordracht van de Minister belast met het Middelbaar Kunstonderwijs met Beperkt Leerplan,
Na beraadslaging,
Besluit :
Artikel 1. In de bijlage van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 13 juli 1998 tot
vaststelling van de programmas van de proeven inzake pedagogische bekwaamheid tot het onderwijzen binnen het
door de Franse Gemeenschap gesubsidieerde middelbaar kunstonderwijs met beperkt leerplan, vervangen bij de
bijlage van het besluit van 26 oktober 2007, wordt de volgende wijziging aangebracht :
Onder punt 3 Domein van de muziek, Littera B - Onderzoek naar de bekwaamheid tot het onderwijzen van de
samenzang, wordt punt 2) vervangen als volgt :
2) Pedagogische proef 50 punten
Schriftelijke voorstelling en verdediging van een werk van pedagogisch onderzoek over een onderwerp naar keuze
van de kandidaat in verband met de specificiteit van het ambt; (20 punten);
door de kandidaat te kiezen les, met de doelstellingen opgenomen in bijlage 2 van het besluit van 6 juli 1998;
(30 punten).
Art. 2. Dit besluit treedt in werking op 1 september 2008.
Art. 3. De Minister bevoegd voor het Middelbaar Kunstonderwijs met Beperkt Leerplan wordt belast met de
uitvoering van dit besluit.
Brussel, 11 juli 2008.
Vanwege de Regering van de Franse Gemeenschap :
De Minister van Leerplichtonderwijs,
Ch. DUPONT

MINISTERE DE LA COMMUNAUTE FRANAISE


F. 2008 3608 [C 2008/29469]
11 JUILLET 2008. Arrt du Gouvernement de la Communaut francaise
autorisant la cration dune implantation denseignement fondamental spcialis de type 5 Bruxelles

Le Gouvernement de la Communaut francaise,


Vu la loi du 29 mai 1959 modifiant certaines dispositions de la lgislation de lenseignement, notamment
larticle 24, 2, 8;
Vu le dcret du 3 mars 2004 organisant lenseignement spcialis, notamment larticle 185;
Considrant la demande du pouvoir organisateur de lcole denseignement fondamental spcialis LEcole
Escale dorganiser une implantation denseignement fondamental spcialis de type 5 sur le site du centre de jour
Grandir Bruxelles;
Considrant la demande du centre de jour Grandir Bruxelles dorganiser une implantation denseignement
fondamental spcialis de type 5 dpendant de lcole denseignement fondamental spcialis LEcole Escale
Ottignies;
Considrant que limplantation nest pas situe dans la mme commune que lcole denseignement fondamental
spcialis LEcole Escale Ottignies;
Considrant que si limplantation se situe dans la mme commune, elle ne doit pas faire lobjet dune demande de
drogation au Gouvernement;
Considrant que la mission du centre est de viser la rducation denfants souffrant de troubles autistiques et
psychotiques mais leur permettant nanmoins de poursuivre un cursus scolaire adapt durant leur hospitalisation;
Considrant que la dure des sjours ne peut tre lorigine dune rupture ou dun redoublement scolaire;
Considrant que la collaboration denseignants avec lquipe pluridisciplinaire contribuerait mieux prparer les
enfants une intgration ou rintgration dans le milieu scolaire la sortie de lhpital et faciliterait des liens avec les
coles dorigine des enfants;
Considrant que les enfants qui sont pris en charge par le centre suppose que linsertion scolaire na jamais t
possible, ou ne lest momentanment plus et que cette collaboration permettrait la mise ou la remise en place dune
scolarisation;
Considrant que le centre de jour Grandir Bruxelles met des locaux disposition pour les activits scolaires;
Considrant que limpact budgtaire est valu 97.932,70 euros;
Vu lavis de lInspection des Finances donn le 1er juillet 2008;
Vu laccord du Ministre du budget donn le 11 juillet 2008;
Sur la proposition du Ministre, charg de lEnseignement obligatoire;
Vu la dlibration du Gouvernement de la Communaut francaise du 11 juillet 2008,
Arrte :
Article 1er. Le Gouvernement autorise, par drogation larticle 24, 2, 8, de la loi du 29 mai 1959 modifiant
certaines dispositions de la lgislation de lenseignement et par drogation larticle 185 du dcret du 3 mars 2004
organisant lenseignement spcialis, la cration dune implantation denseignement fondamental spcialis libre de
type 5 situe sur le site du centre de jour Grandir , sis rue de la Limite 116, 1210 Bruxelles.
54674 BELGISCH STAATSBLAD 14.10.2008 MONITEUR BELGE

Il sagit dune implantation du btiment principal de lcole denseignement fondamental spcialis LEcole
Escale , sis alle de Clerlande 6, 1340 Ottignies.
Lautorisation est accorde sous rserve que les normes prvues par le dcret du 3 mars 2004 prcit soient
atteintes.
Art. 2. Le prsent arrt entre en vigueur le 1er septembre 2008.
Art. 3. Le Ministre ayant lEnseignement spcialis dans ses attributions est charg de lexcution du prsent
arrt.
Bruxelles, le 11 juillet 2008.
Par le Gouvernement de la Communaut francaise :
Le Ministre, charg de lEnseignement obligatoire,
C. DUPONT

VERTALING

MINISTERIE VAN DE FRANSE GEMEENSCHAP


N. 2008 3608 [C 2008/29469]
11 JULI 2008. Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap
tot toelating van de oprichting van een vestiging voor gespecialiseerd basisonderwijs van type 5 gelegen te Brussel

De Regering van de Franse Gemeenschap,


Gelet op de wet van 29 mei 1959 tot wijziging van sommige bepalingen van de onderwijswetgeving, inzonderheid
op artikel 24, 2, 8;
Gelet op het decreet van 3 maart 2004 houdende organisatie van het gespecialiseerd onderwijs, inzonderheid op
artikel 185;
Gelet op de aanvraag van de inrichtende macht van de school voor gespecialiseerd basisonderwijs LEcole
Escale om een vestiging voor gespecialiseerd basisonderwijs van type 5 te organiseren op de site van het dagcentrum
Grandir te Brussel;
Gelet op de aanvraag van het dagcentrum Grandir te Brussel om een vestiging voor gespecialiseerd
basisonderwijs van type 5 te organiseren die afhangt van de school voor gespecialiseerd basisonderwijs LEcole
Escale te Ottignies;
Overwegende dat de vestiging niet gelegen is in dezelfde gemeente als de school voor gespecialiseerd
basisonderwijs LEcole Escale te Ottignies;
Overwegende dat de vestiging geen aanvraag om vrijstelling aan de Regering moet vragen als ze in dezelfde
gemeente gelegen is;
Overwegende dat de opdracht van het centrum erin bestaat de reducatie te beogen van kinderen die aan
autistische en psychotische stoornissen lijden, maar die een aangepaste schoolcursus kunnen volgen gedurende hun
hospitalisatie;
Overwegende dat de duur van de verblijven niet aan de basis kan liggen van een onderbreking van het schoolgaan
of van het blijven zitten;
Overwegende dat de medewerking van leraars met de multidisciplinaire ploeg de kinderen beter zou helpen voor
te bereiden op een integratie of herintegratie in het schoolmilieu bij het ontslag uit het ziekenhuis en de banden met
de oorspronkelijke scholen van de kinderen zou vergemakkelijken;
Overwegende dat het feit dat de kinderen die door het centrum begeleid worden, veronderstelt dat de
schoolintegratie nooit mogelijk was of momenteel niet meer mogelijk is en dat die medewerking de ingangstelling of
hervatting van het schoolgaan zou toelaten;
Overwegende dat het dagcentrum Grandir , te Brussel, twee lokalen ter beschikking stelt voor schoolactivitei-
ten;
Overwegende dat de budgettaire impact geraamd wordt op 97.932,70 euro;
Gelet op het advies van de Inspectie van Financin, gegeven op 1 juli 2008;
Gelet op de akkoordbevinding van de Minister van Begroting van 11 juli 2008;
Op de voordracht van de Minister belast met het Leerplichtonderwijs;
Gelet op de beraadslaging van de Regering van de Franse Gemeenschap van 11 juli 2008,
Besluit :
Artikel 1. In afwijking van artikel 24, 2, 8, van de wet van 29 mei 1959 tot wijziging van sommige bepalingen
van de onderwijswetgeving en in afwijking van artikel 185 van het decreet van 3 maart 2004 houdende organisatie van
het gespecialiseerd onderwijs, laat de Regering de oprichting toe van een vestiging voor vrij gespecialiseerd
basisonderwijs van type 5 gelegen op de site van het dagcentrum Grandir , te 1210 Brussel, Grensstraat 116.
Het gaat om een vestiging van het hoofdgebouw van de school voor gespecialiseerd basisonderwijs LEcole
Escale , gelegen te 1340 Ottignies, Alle de Clerlande 6.
De vergunning wordt verleend onder voorbehoud van het bereiken van de normen bepaald bij voornoemd decreet
van 3 maart 2004.
Art. 2. Dit besluit treedt in werking op 1 september 2008.
Art. 3. De Minister bevoegd voor het Gespecialiseerd Onderwijs wordt belast met de uitvoering van dit besluit.
Brussel, 11 juli 2008.
Vanwege de Regering van de Franse Gemeenschap :
De Minister, belast met het Leerplichtonderwijs,
C. DUPONT
BELGISCH STAATSBLAD 14.10.2008 MONITEUR BELGE 54675

MINISTERE DE LA COMMUNAUTE FRANAISE


F. 2008 3609 [C 2008/29470]
11 JUILLET 2008. Arrt du Gouvernement de la Communaut francaise
autorisant la cration dune implantation denseignement fondamental spcialis de type 5 Verviers

Le Gouvernement de la Communaut francaise,


Vu la loi du 29 mai 1959 modifiant certaines dispositions de la lgislation de lenseignement, notamment lar-
ticle 24, paragraphe 2, 8;
Vu le dcret du 3 mars 2004 organisant lenseignement spcialis, notamment larticle 185;
Considrant la demande de la ville de Lige, pouvoir organisateur de lcole communale denseignement spcialis
Lopold Mottet dorganiser une implantation denseignement fondamental spcialis de type 5 sur le site du Centre
hospitalier Peltzer La Tourelle ;
Considrant que limplantation nest pas situe dans la mme commune que lcole de Lige;
Considrant que si limplantation se situe dans la mme commune, elle ne doit pas faire lobjet dune demande de
drogation au Gouvernement;
Considrant que limpact budgtaire est valu 46.604,56 euros.;
Vu lavis de lInspection des Finances donn le 1er juillet 2008;
Vu laccord du Ministre du Budget donn le 11 juillet 2008.;
Sur la proposition du Ministre, charg de lEnseignement obligatoire;
Vu la dlibration du Gouvernement de la Communaut francaise du 11 juillet 2008,
Arrte :
Article 1er. Le Gouvernement autorise, par drogation larticle 24, 2, 8, de la loi du 29 mai 1959 modifiant
certaines dispositions de la lgislation de lenseignement et par drogation larticle 185 du dcret du 3 mars 2004
organisant lenseignement spcialise, la cration dune implantation denseignement fondamental spcialis de type
5 situe sur le site du Centre hospitalier Peltzer La Tourelle , rue du Parc, 29 4800 Verviers.
Il sagit dune implantation du btiment principal de ltablissement denseignement fondamental spcialis
communal Lopold Mottet , sis place Sainte-Walburge 1, 4000 Lige.
Lautorisation est accorde sous rserve que les normes prvues par le dcret du 3 mars 2004 prcit soient
atteintes.
Art. 2. Le prsent arrt entre en vigueur le 1er septembre 2008.
Art. 3. Le Ministre ayant lEnseignement spcialis dans ses attributions est charg de lexcution du prsent
arrt.
Bruxelles, le 11 juillet 2008.
Par le Gouvernement de la Communaut francaise :
Le Ministre, charg de lEnseignement obligatoire,
Ch. DUPONT

VERTALING

MINISTERIE VAN DE FRANSE GEMEENSCHAP


N. 2008 3609 [C 2008/29470]
11 JULI 2008. Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap
tot toelating van de oprichting van een vestiging voor gespecialiseerd basisonderwijs van type 5 gelegen te Verviers

De Regering van de Franse Gemeenschap,


Gelet op de wet van 29 mei 1959 tot wijziging van sommige bepalingen van de onderwijswetgeving, inzonderheid
op artikel 24, 2, 8;
Gelet op het decreet van 3 maart 2004 houdende organisatie van het gespecialiseerd onderwijs, inzonderheid op
artikel 185;
Gelet op de aanvraag van de stad Luik, inrichtende macht van de gemeentelijke school voor gespecialiseerd
onderwijs Lopold Mottet om een vestiging voor gespecialiseerd basisonderwijs te organiseren van type 5 op de site
van het Ziekenhuiscentrum Peltzer La Tourelle ;
Overwegende dat de vestiging niet in dezelfde gemeente gelegen is als de school te Luik;
Overwegende dat de vestiging geen aanvraag om vrijstelling aan de Regering moet vragen als ze in dezelfde
gemeente gelegen is;
Overwegende dat de budgettaire impact geraamd wordt op 46.604,56 euro;
Gelet op het advies van de Inspectie van Financin, gegeven op 1 juli 2008;
Gelet op de akkoordbevinding van de Minister van Begroting van 11 juli 2008;
Op de voordracht van de Minister belast met het Leerplichtonderwijs;
54676 BELGISCH STAATSBLAD 14.10.2008 MONITEUR BELGE

Gelet op de beraadslaging van de Regering van de Franse Gemeenschap van 11 juli 2008,
Besluit :
Artikel 1. In afwijking van artikel 24, 2, 8, van de wet van 29 mei 1959 tot wijziging van sommige bepalingen
van de onderwijswetgeving en in afwijking van artikel 185 van het decreet van 3 maart 2004 houdende organisatie van
het gespecialiseerd onderwijs, laat de Regering de oprichting toe van een vestiging voor gespecialiseerd basisonderwijs
van type 5 op de site van het Ziekenhuiscentrum Peltzer La Tourelle , rue du Parc 29, te 4800 Verviers.
Het gaat om een vestiging van het hoofdgebouw van de inrichting voor gemeentelijk gespecialiseerd
basisonderwijs Lopold Mottet , gelegen te 4000 Luik, place Sainte-Walburge 1.
De vergunning wordt verleend onder voorbehoud van het bereiken van de normen bepaald bij voornoemd decreet
van 3 maart 2004.
Art. 2. Dit besluit treedt in werking op 1 september 2008.
Art. 3. De Minister bevoegd voor het Gespecialiseerd Onderwijs wordt belast met de uitvoering van dit besluit.
Brussel, 11 juli 2008.
Vanwege de Regering van de Franse Gemeenschap :
De Minister, belast met het Leerplichtonderwijs,
C. DUPONT

MINISTERE DE LA COMMUNAUTE FRANAISE


F. 2008 3610 [C 2008/29472]
11 JUILLET 2008. Arrt du Gouvernement de la Communaut francaise
autorisant la cration dune implantation denseignement maternel spcialis de type 7 situe Biez

Le Gouvernement de la Communaut francaise,

Vu la loi du 29 mai 1959 modifiant certaines dispositions de la lgislation de lenseignement, notamment larti-
cle 24, 2, 8;

Vu le dcret du 3 mars 2004 organisant lenseignement spcialis, notamment larticle 185;

Considrant la demande du pouvoir organisateur de ltablissement denseignement fondamental spcialis libre


Le Tremplin , Bruxelles, dorganiser une implantation denseignement maternel spcialis de type 7 situe sur le
territoire de la commune de Grez-Doiceau;

Considrant que limplantation nest pas situe sur le territoire de la mme commune que ltablissement
denseignement fondamental spcialis libre Le Tremplin , Bruxelles;

Considrant que si limplantation se situe dans la mme commune, elle ne doit pas faire lobjet dune demande de
drogation au Gouvernement;

Considrant que limplantation permet damliorer la qualit de vie des familles et permet ces jeunes enfants de
pouvoir poursuivre une enseignement spcialis rpondant leurs difficults spcifiques dans une cole proche de leur
domicile en rduisant de la sorte considrablement la dure du transport scolaire;

Considrant le souhait du pouvoir organisateur dorganiser une classe maternelle denseignement de type 7 pour
y dvelopper une classe de langage pour enfants prsentant un retard important de langage;

Considrant le partenariat avec ltablissement denseignement spcialis de type 8 afin de permettre ces lves
dvoluer par la suite dans le mme tablissement;

Considrant que limpact budgtaire est valu 60.121,78 euros;

Vu lavis de lInspection des Finances, donn le 1er juillet 2008;

Vu laccord du Ministre du Budget, donn le 11 juillet 2008.;

Sur la proposition du Ministre, charg de lEnseignement obligatoire;

Vu la dlibration du Gouvernement de la Communaut francaise du 11 juillet 2008,


Arrte :

Article 1er. Le Gouvernement autorise, par drogation larticle 24, 2, 8 de la loi du 29 mai 1959 modifiant
certaines dispositions de la lgislation de lenseignement et par drogation larticle 185 du dcret du 3 mars 2004
organisant lenseignement spcialise, la cration dune implantation denseignement maternel spcialis de type 7
situe avenue des Sapins 27, 1390 Biez.

Il sagit dune implantation du btiment principal de ltablissement denseignement fondamental spcialis libre
Le Tremplin , sis rue de Lusambo, 35 1190 Forest.
BELGISCH STAATSBLAD 14.10.2008 MONITEUR BELGE 54677

Lautorisation est accorde sous rserve que les normes prvues par le dcret du 3 mars 2004 prcit soient
atteintes.
Art. 2. Le prsent arrt entre en vigueur le 1er septembre 2008.
Art. 3. Le Ministre ayant lEnseignement spcialis dans ses attributions est charg de lexcution du prsent
arrt.
Bruxelles, le 11 juillet 2008.
Par le Gouvernement de la Communaut francaise :
Le Ministre, charg de lEnseignement obligatoire,
Ch. DUPONT

VERTALING

MINISTERIE VAN DE FRANSE GEMEENSCHAP


N. 2008 3610 [C 2008/29472]
11 JULI 2008. Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot toelating
van de oprichting van een vestiging voor gespecialiseerd kleuteronderwijs van type 7 gelegen te Biez

De Regering van de Franse Gemeenschap,

Gelet op de wet van 29 mei 1959 tot wijziging van sommige bepalingen van de onderwijswetgeving, inzonderheid
op artikel 24, 2, 8;
Gelet op het decreet van 3 maart 2004 houdende organisatie van het gespecialiseerd onderwijs, inzonderheid op
artikel 195;
Gelet op de aanvraag van de inrichtende macht van de inrichting voor vrij gespecialiseerd basisonderwijs Le
Tremplin , te Brussel, om een vestiging voor gespecialiseerd kleuteronderwijs van type 7 te organiseren op het
grondgebied van de gemeente Grez-Doiceau;
Overwegende dat de vestiging niet gelegen is op het grondgebied van dezelfde gemeente als de inrichting voor
vrij gespecialiseerd basisonderwijs Le Tremplin , te Brussel;
Overwegende dat de vestiging geen aanvraag om vrijstelling aan de Regering moet vragen als ze in dezelfde
gemeente gelegen is;
Overwegende dat de vestiging de levenskwaliteit van de families helpt te verbeteren en de kinderen de
mogelijkheid biedt naar een school te gaan die aan hun specifieke problemen beantwoordt en nabij hun woonst gelegen
is, wat de duur van het schoolvervoer grotendeels vermindert;
Gelet op de wens van de inrichtende macht om een kleuterklas te organiseren van type 7 om er een taalklas te
ontwikkelen voor kinderen die een belangrijke taalachterstand hebben;
Gelet op het partnerschap met de inrichting voor gespecialiseerd onderwijs van type 8 teneinde die leerlingen
achteraf binnen dezelfde inrichting te laten evolueren;
Overwegende dat de budgettaire impact op 60.121,78 euro geraamd wordt;
Gelet op het advies van de Inspectie van Financin, gegeven op 1 juli 2008;
Gelet op de akkoordbevinding van de Minister van Begroting van 11 juli 2008;
Op de voordracht van de Minister belast met het Leerplichtonderwijs;
Gelet op de beraadslaging van de Regering van de Franse Gemeenschap van 11 juli 2008,
Besluit :
Artikel 1. In afwijking van artikel 24, 2, 8, van de wet van 29 mei 1959 tot wijziging van sommige bepalingen
van de onderwijswetgeving en in afwijking van artikel 185 van het decreet van 3 maart 2004 houdende organisatie van
het gespecialiseerd onderwijs, laat de Regering de oprichting toe van een vestiging voor gespecialiseerd kleuter-
onderwijs van type 7 gelegen te 1390 Biez, avenue des Sapins 27.
Het gaat om een vestiging van het hoofdgebouw van de inrichting voor vrij gespecialiseerd basisonderwijs Le
Tremplin , gelegen te 1190 Vorst, Lusambostraat 35.
De vergunning wordt verleend onder voorbehoud van het bereiken van de normen bepaald bij voornoemd decreet
van 3 maart 2004.
Art. 2. Dit besluit treedt in werking op 1 september 2008.
Art. 3. De Minister bevoegd voor het Gespecialiseerd Onderwijs wordt belast met de uitvoering van dit besluit.
Brussel, 11 juli 2008.
Vanwege de Regering van de Franse Gemeenschap :
De Minister, belast met het Leerplichtonderwijs,
C. DUPONT
54678 BELGISCH STAATSBLAD 14.10.2008 MONITEUR BELGE

MINISTERE DE LA COMMUNAUTE FRANAISE


F. 2008 3611 [C 2008/29473]
11 JUILLET 2008. Arrt du Gouvernement de la Communaut francaise
autorisant la cration dune implantation denseignement primaire spcialis libre de type 7 situe Bastogne
Le Gouvernement de la Communaut francaise,
Vu la loi du 29 mai 1959 modifiant certaines dispositions de la lgislation de lenseignement, notamment
larticle 24, 2, 8;
Vu le dcret du 3 mars 2004 organisant lenseignement spcialis, notamment larticle 185;
Considrant la demande du pouvoir organisateur de ltablissement denseignement maternel et primaire
spcialis libre La Petite Ecole , de Montegne, dorganiser une implantation denseignement fondamental spcialis
de type 7 situe sur le territoire de la commune de Bastogne;
Considrant que limplantation nest pas situe sur le territoire de la mme commune que lcole denseignement
maternel et primaire spcialis La Petite Ecole , Montegne;
Considrant que si limplantation se situe dans la mme commune, elle ne doit pas faire lobjet dune demande de
drogation au Gouvernement;
Considrant quil ny a aucun tablissement denseignement spcialis qui organise lenseignement fondamental
de type 7 dans la province du Luxembourg;
Considrant que limplantation permet de scolariser les enfants dans une cole proche de leurs domiciles en
rduisant de la sorte considrablement la dure du transport scolaire;
Considrant lavis favorable du conseil gnral de concertation de lenseignement spcialis rendu en sa sance du
28 mai 2008;
Considrant que limpact budgtaire est nul car les lves frquentent dj lenseignement spcialis ou sont
scolariss dans lenseignement ordinaire dfaut dtablissement scolaire organisant cet enseignement spcialis
proche de leur domicile;
Vu lavis de lInspection des Finances, donn le 1er juillet 2008;
Vu laccord du Ministre du Budget, donn le 11 juillet 2008;
Sur la proposition du Ministre, charg de lEnseignement obligatoire;
Vu la dlibration du Gouvernement de la Communaut francaise du 11 juillet 2008,
Arrte :
Article 1er. Le Gouvernement autorise, par drogation larticle 24, 2, 8, de la loi du 29 mai 1959 modifiant
certaines dispositions de la lgislation de lenseignement et par drogation larticle 185 du dcret du 3 mars 2004
organisant lenseignement spcialis, la cration dune implantation denseignement fondamental spcialis de type 7
situe rue Michamps 8B, 6600 Bastogne.
Il sagit dune implantation du btiment principal de lcole denseignement fondamental spcialis libre la Petite
Ecole , sise chausse Churchill 79, 4420 Montegne.
Lautorisation est accorde sous rserve que les normes prvues par le dcret du 3 mars 2004 prcit soient
atteintes.
Art. 2. Le prsent arrt entre en vigueur le 1er septembre 2008.
Art. 3. Le Ministre ayant lEnseignement spcialis dans ses attributions est charg de lexcution du prsent
arrt.
Bruxelles, le 11 juillet 2008.
Par le Gouvernement de la Communaut francaise :
Le Ministre, charg de lEnseignement obligatoire,
Ch. DUPONT

VERTALING

MINISTERIE VAN DE FRANSE GEMEENSCHAP


N. 2008 3611 [C 2008/29473]
11 JULI 2008. Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot toelating
van de oprichting van een vestiging voor vrij gespecialiseerd lager onderwijs van type 7 gelegen te Bastenaken
De Regering van de Franse Gemeenschap,
Gelet op de wet van 29 mei 1959 tot wijziging van sommige bepalingen van de onderwijswetgeving, inzonderheid
op artikel 24, 2, 8;
Gelet op het decreet van 3 maart 2004 houdende organisatie van het gespecialiseerd onderwijs, inzonderheid op
artikel 185;
Gelet op de aanvraag van de inrichtende macht van de inrichting voor vrij gespecialiseerd kleuter- en lager
onderwijs La Petite Ecole , te Montegne, om een vestiging voor gespecialiseerd basisonderwijs van type 7 te
organiseren op het grondgebied van Bastenaken;
Overwegende dat de vestiging niet gelegen is op het grondgebied van dezelfde gemeente als de school voor
gespecialiseerd kleuter- en lager onderwijs La Petite Ecole , te Montegne;
Overwegende dat de vestiging geen aanvraag om vrijstelling aan de Regering moet vragen als ze in dezelfde
gemeente gelegen is;
Overwegende dat er in de Provincie Luxemburg geen enkele inrichting voor gespecialiseerd onderwijs is die
basisonderwijs van type 7 organiseert;
Overwegende dat de inrichting toelaat kinderen naar een school te sturen die nabij hun woonst gelegen is en de
duur van het schoolvervoer grotendeels vermindert;
Gelet op het gunstig advies van de algemene overlegraad van het gespecialiseerd onderwijs gegeven op de zitting
van 28 mei 2008;
BELGISCH STAATSBLAD 14.10.2008 MONITEUR BELGE 54679

Overwegende dat er geen budgettaire impact is daar de leerlingen reeds gespecialiseerd onderwijs volgen of naar
een normale school gaan omdat er geen inrichting is voor gespecialiseerd onderwijs nabij hun woonst;
Gelet op het advies van de Inspectie van Financin, gegeven op 1 juli 2008;
Gelet op de akkoordbevinding van de Minister van Begroting van 11 juli 2008;
Op de voordracht van de Minister belast met het Leerplichtonderwijs;
Gelet op de beraadslaging van de Regering van de Franse Gemeenschap van 11 juli 2008,
Besluit :
Artikel 1. In afwijking van artikel 24, 2, 8, van de wet van 29 mei 1959 tot wijziging van sommige bepalingen
van de onderwijswetgeving en in afwijking van artikel 185 van het decreet van 3 maart 2004 houdende organisatie van
het gespecialiseerd onderwijs, laat de Regering de oprichting toe van een vestiging voor gespecialiseerd basisonderwijs
van type 7 gelegen te 6600 Bastenaken, rue Michamps 8B.
Het gaat om een vestiging van het hoofdgebouw van de school voor vrij gespecialiseerd basisonderwijs La Petite
Ecole , gelegen te 4420 Montegne, chausse Churchill 79.
De vergunning wordt verleend onder voorbehoud van het bereiken van de normen bepaald bij voornoemd decreet
van 3 maart 2004.
Art. 2. Dit besluit treedt in werking op 1 september 2008.
Art. 3. De Minister bevoegd voor het Gespecialiseerd Onderwijs wordt belast met de uitvoering van dit besluit.
Brussel, 11 juli 2008.
Vanwege de Regering van de Franse Gemeenschap :
De Minister, belast met het Leerplichtonderwijs,
C. DUPONT

MINISTERE DE LA COMMUNAUTE FRANAISE


F. 2008 3612 [C 2008/29471]
11 JUILLET 2008. Arrt du Gouvernement de la Communaut francaise
autorisant la cration dun tablissement denseignement primaire spcialis de type 8 situ Biez

Le Gouvernement de la Communaut francaise,


Vu la loi du 29 mai 1959 modifiant certaines dispositions de la lgislation de lenseignement, notamment
larticle 24, 2, 8;
Vu le dcret du 3 mars 2004 organisant lenseignement spcialis, notamment larticle 195;
Considrant la demande du pouvoir organisateur lEcole des Coccinelles de crer un tablissement
denseignement primaire spcialis libre de type 8 situ Biez;
Considrant que ltablissement permet de scolariser les enfants dans une cole proche de leur domicile en
rduisant de la sorte considrablement la dure du transport scolaire;
Considrant que les lves sont actuellement inscrits lcole les Coccinelles , Biez, dont le pouvoir
organisateur, lASBL Centre mutualiste neutre de Biez , est mis en liquidation et cessera ses activits au 30 juin 2008;
Considrant que les membres de lquipe ducative seraient engags par le nouveau pouvoir organisateur afin de
garder la qualit de lenseignement prodigu;
Considrant lavis favorable du conseil gnral de concertation de lenseignement spcialis rendu en sa sance du
28 mai 2008;
Considrant que limpact budgtaire est nul car les lves frquentent dj lenseignement spcialis;
Vu lavis de lInspection des Finances, donn le 1er juillet 2008;
Vu laccord du Ministre du Budget, donn le 11 juillet 2008.;
Sur la proposition du Ministre, charg de lEnseignement obligatoire;
Vu la dlibration du Gouvernement de la Communaut francaise du 11 juillet 2008,
Arrte :
Article 1er. Le Gouvernement autorise, par drogation larticle 195, 1er, 1 du dcret du 3 mars 2004 organisant
lenseignement spcialis, ltablissement denseignement primaire spcialis libre LEcole des Coccinelles
organiser un enseignement primaire spcialis de type 8 situ avenue des Sapins 27, 1390 Biez.
Lautorisation est accorde sous rserve que les normes prvues par le dcret du 3 mars 2004 prcit soient
atteintes.
Art. 2. Le prsent arrt entre en vigueur le 1er septembre 2008.
Art. 3. Le Ministre ayant lEnseignement spcialis dans ses attributions est charg de lexcution du prsent
arrt.
Bruxelles, le 11 juillet 2008.
Par le Gouvernement de la Communaut francaise :
Le Ministre, charg de lEnseignement obligatoire,
Ch. DUPONT
54680 BELGISCH STAATSBLAD 14.10.2008 MONITEUR BELGE

VERTALING

MINISTERIE VAN DE FRANSE GEMEENSCHAP


N. 2008 3612 [C 2008/29471]
11 JULI 2008. Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap
tot toelating van de oprichting van een vestiging voor gespecialiseerd lager onderwijs van type 8 gelegen te Biez

De Regering van de Franse Gemeenschap,

Gelet op de wet van 29 mei 1959 tot wijziging van sommige bepalingen van de onderwijswetgeving, inzonderheid
op artikel 24, 2, 8;
Gelet op het decreet van 3 maart 2004 houdende organisatie van het gespecialiseerd onderwijs, inzonderheid op
artikel 195;
Gelet op de aanvraag van de inrichtende macht van LEcole des Coccinelles om een inrichting voor vrij
gespecialiseerd lager onderwijs van type 8 te organiseren te Biez;
Overwegende dat de inrichting toelaat kinderen naar een school te sturen die nabij hun woonst gelegen is en de
duur van het schoolvervoer grotendeels vermindert;
Overwegende dat de leerlingen voorlopig ingeschreven zijn in de school Les Coccinelles te Biez waarvan de
inrichtende macht, de VZW Centre mutualiste neutre de Biez in liquidatie is en haar activiteiten zal stopzetten op
30 juni 2008;
Overwegende dat de leden van de educatieve ploeg aangeworven zouden worden door de nieuwe inrichtende
macht teneinde de kwaliteit van het onderwijs te bewaren;
Gelet op het gunstig advies van de algemene overlegraad van het gespecialiseerd onderwijs gegeven op de zitting
van 28 mei 2008;
Overwegende dat er geen budgettaire impact is daar de leerlingen reeds gespecialiseerd onderwijs volgen;
Gelet op het advies van de Inspectie van Financin, gegeven op 1 juli 2008;
Gelet op de akkoordbevinding van de Minister van Begroting van 11 juli 2008;
Op de voordracht van de Minister belast met het Leerplichtonderwijs;
Gelet op de beraadslaging van de Regering van de Franse Gemeenschap van 11 juli 2008,

Besluit :

Artikel 1. De Regering kent, in afwijking van artikel 195, 1, 1, van het decreet van 3 maart 2004 houdende
organisatie van het gespecialiseerd onderwijs, een vergunning toe aan de inrichting voor vrij gespecialiseerd lager
onderwijs LEcole des Coccinelles voor de organisatie van gespecialiseerd lager onderwijs van type 8 te 1390 Biez,
avenue des Sapins 27.
De vergunning wordt verleend onder voorbehoud van het bereiken van de normen bepaald bij voornoemd decreet
van 3 maart 2004.

Art. 2. Dit besluit treedt in werking op 1 september 2008.

Art. 3. De Minister bevoegd voor het Gespecialiseerd Onderwijs wordt belast met de uitvoering van dit besluit.

Brussel, 11 juli 2008.


Vanwege de Regering van de Franse Gemeenschap :
De Minister, belast met het Leerplichtonderwijs,
C. DUPONT

BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST REGION DE BRUXELLES-CAPITALE

GEMEENSCHAPPELIJKE GEMEENSCHAPSCOMMISSIE COMMISSION COMMUNAUTAIRE COMMUNE


VAN HET BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST DE LA REGION DE BRUXELLES-CAPITALE
N. 2008 3613 (2008 3176 2914) [2008/31524] F. 2008 3613 (2008 3176 2914) [2008/31524]

5 JUNI 2008. Besluit van het Verenigd College van de Gemeen- 5 JUIN 2008. Arrt du Collge runi de la Commission commu-
schappelijke Gemeenschapscommissie van het Brussels Hoofdste- nautaire commune de la Rgion de Bruxelles-Capitale portant le
delijk Gewest houdende het administratief statuut en de bezoldi- statut administratif et pcuniaire des fonctionnaires et stagiaires
gingsregeling van de ambtenaren en stagiairs van de Diensten van des Services du Collge runi de la Commission communautaire
het Verenigd College van de Gemeenschappelijke Gemeenschaps- commune de Bruxelles-Capitale. Erratum
commissie van Brussel-Hoofdstad. Erratum

In de bijlagen bij het besluit van het Verenigd College van de Dans les annexes de larrt du Collge runi de la Commission
Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie van 5 juni 2008 hou- communautaire commune du 5 juin 2008 portant le statut administratif
dende het administratief statuut en de bezoldigingsregeling Gemeen- et pcuniaire des fonctionnaires et stagiaires des Service du Collge
schapscommissie van Brussel-Hoofdstad, gepubliceerd in de eerste runi de la Commission communautaire commune de Bruxelles-
editie van het Belgisch Staatsblad op 18 september 2008, wordt de indice Capitale, publies au Moniteur belge du 18 septembre 2008, 1re dition,
A 200 vervangen door B 200 en de vermelding van de laatste lijn lindice A 200 est remplac par B 200 et la mention de la dernire
der tussentijdse verhogingen van deze schaal wordt vervangen door ligne des augmentations intercalaires de cette chelle est remplace par
11 2 879 . 11 2 879 .
BELGISCH STAATSBLAD 14.10.2008 MONITEUR BELGE 54681

ANDERE BESLUITEN AUTRES ARRETES

SERVICE PUBLIC FEDERAL CHANCELLERIE DU PREMIER MINISTRE


ET SERVICE PUBLIC DE WALLONIE
[2008/203621]
Pouvoirs locaux. Dcorations civiques
MALMEDY Un arrt royal du 20 mai 2008 dcerne :

la Croix civique de 2e classe MM. Joseph Hartmann et Francis Verkenne;


la Mdaille civique de 1re classe Mmes Dominique Davenne, Dominique Gentges, Anne-Marie Hostert, Gerda
Jousten, Claudine Koob, Roseline Lemaire, Danielle Meyer, Marie-Paule Mommer, Pierette Warland, Arlette Wathelet
et Rita Zangerle ainsi qu MM. Roger Bodarwe, Raymond Dederichs, Gilbert Ducomble, Freddy Freches, Raymond
Freches, Ren Goffinet, Guy Maison et Daniel Remacle;
la Mdaille civique de 3e classe M. Walter Querinjean.

BERSETZUNG

FDERALER FFENTLICHER DIENST KANZLEI DES PREMIERMINISTERS


UND FFENTLICHER DIENST DER WALLONIE
[2008/203621]
Lokale Behrden Brgerliche Ehrenauszeichnungen
MALMEDY Durch Kniglichen Erlass vom 20. Mai 2008 wird:

Herrn Joseph Hartmann und Herrn Francis Verkenne das brgerliche Verdienstkreuz 2. Klasse gewhrt;
Frau Dominique Davenne, Frau Dominique Gentges, Frau Anne-Marie Hostert, Frau Gerda Jousten,
Frau Claudine Koob, Frau Roseline Lemaire, Frau Danielle Meyer, Frau Marie-Paule Mommer, Frau Pierette Warland,
Frau Arlette Wathelet, Frau Rita Zangerle, Herrn Roger Bodarwe, Herrn Raymond Dederichs, Herrn Gilbert Ducomble,
Herrn Freddy Freches, Herrn Raymond Freches, Herrn Ren Goffinet, Herrn Guy Maison und Herrn Daniel Remacle
die brgerliche Verdienstmedaille 1. Klasse gewhrt;
Herrn Walter Querinjean die brgerliche Verdienstmedaille 3. Klasse gewhrt.

FEDERALE OVERHEIDSDIENST SERVICE PUBLIC FEDERAL


PERSONEEL EN ORGANISATIE PERSONNEL ET ORGANISATION
[C 2008/02121] [C 2008/02121]
Personeel. Bevordering Personnel. Promotion

Bij koninklijk besluit van 28 september 2008 wordt Mevr. Sarah Par arrt royal du 28 septembre 2008, Mme Sarah Geens, attach
Geens, attach klasse A1, door verhoging in de klasse tot de classe A1, est promue par avancement de classe la classe A2 titre
klasse A2 ongewijzigde titel bevorderd bij de Federale Overheids- inchang au Service public fdral Personnel et Organisation dans un
dienst Personeel en Organisatie in een betrekking van het Nederlands emploi du cadre linguistique nerlandais, partir du 1er juin 2008.
taalkader, met ingang van 1 juni 2008.

Overeenkomstig de gecordineerde wetten op de Raad van State kan Conformment aux lois coordonnes sur le Conseil dEtat, un recours
beroep worden ingediend binnen de zestig dagen na deze bekendma- peut tre introduit endans les soixante jours aprs cette publication. La
king. Het verzoekschrift hiertoe dient bij ter post aangetekende brief requte doit tre envoye sous pli recommand la poste, au Conseil
aan de Raad van State, Wetenschapsstraat 33, te 1040 Brussel, te worden dEtat, rue de la Science 33, 1040 Bruxelles.
toegezonden.

FEDERALE OVERHEIDSDIENST BUITENLANDSE ZAKEN, SERVICE PUBLIC FEDERAL AFFAIRES ETRANGERES,


BUITENLANDSE HANDEL COMMERCE EXTERIEUR
EN ONTWIKKELINGSSAMENWERKING ET COOPERATION AU DEVELOPPEMENT
[2008/15161] [2008/15161]
Buitenlandse consulaten in Belgi Consulats trangers en Belgique

Op 28 september 2008 heeft de heer Mauro Carfagnini de nodige Le 28 septembre 2008, M. Mauro Carfagnini a reu lautorisation
machtiging ontvangen om het ambt van Consul-Generaal van Itali uit ncessaire pour exercer les fonctions de Consul gnral dItalie avec
te oefenen, met als consulair ressort de provincies Luik en Luxemburg. comme circonscription consulaire les provinces de Lige et du Luxem-
bourg.
54682 BELGISCH STAATSBLAD 14.10.2008 MONITEUR BELGE

FEDERALE OVERHEIDSDIENST BUITENLANDSE ZAKEN, SERVICE PUBLIC FEDERAL AFFAIRES ETRANGERES,


BUITENLANDSE HANDEL COMMERCE EXTERIEUR
EN ONTWIKKELINGSSAMENWERKING ET COOPERATION AU DEVELOPPEMENT
[C 2008/15162] [C 2008/15162]
Benoeming Nomination
Op 6 oktober 2008 heeft de heer Joeri Beuren de nodige machtiging Le 6 octobre 2008, M. Joeri Beuren a recu lautorisation ncessaire
ontvangen om het ambt van Ereconsul van Roemeni uit te oefenen, pour exercer les fonctions de Consul honoraire de Roumanie avec
met als consulair ressort de provincie West-Vlaanderen. comme circonscription consulaire la province de Flandre occidentale.

FEDERALE OVERHEIDSDIENST BUITENLANDSE ZAKEN, SERVICE PUBLIC FEDERAL AFFAIRES ETRANGERES,


BUITENLANDSE HANDEL COMMERCE EXTERIEUR
EN ONTWIKKELINGSSAMENWERKING ET COOPERATION AU DEVELOPPEMENT
[2008/15150] [2008/15150]
Carrire Hoofdbestuur. Mobiliteit Carrire de lAdministration centrale. Mobilit
Bij koninklijk besluit van 30 augustus 2008 wordt de heer Frdric De Par arrt royal du 30 aot 2008, M. Frdric De Coninck, attach -
Coninck, attach - klasse A1 bij de Federale Overheidsdienst Justitie, via classe A1 au Service public fdral Justice, est transfr par mobilit
vrijwillige mobiliteit, met ingang van 1 juli 2008 overgeplaatst naar de volontaire, partir du 1er juillet 2008, au titre dattach - classe A1 dans
Federale Overheidsdienst Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en le cadre linguistique franais au Service public fdral Affaires tran-
Ontwikkelingssamenwerking in de hoedanigheid van attach - klasse A1 gres, Commerce extrieur et Coopration au Dveloppement.
in het Franse taalkader.

Overeenkomstig de gecordineerde wetten op de Raad van State kan Conformment aux lois coordonnes sur le Conseil dEtat, un recours
beroep worden ingediend binnen de zestig dagen na deze bekendma- peut tre introduit endans les soixante jours aprs cette publication. La
king. Het verzoekschrift dient bij ter post aangetekende brief te worden requte doit tre envoye sous pli recommand la poste au Conseil
toegezonden aan de Raad van State, Wetenschapsstraat 33, 1040 Brussel. dEtat, rue de la Science 33, 1040 Bruxelles.

FEDERALE OVERHEIDSDIENST MOBILITEIT EN VERVOER SERVICE PUBLIC FEDERAL MOBILITE ET TRANSPORTS


[C 2008/14298] [C 2008/14298]
Mobiliteit en Verkeersveiligheid Mobilit et Scurit routire
Erkenning van scholen voor het besturen van motorvoertuigen Agrment des coles de conduite de vhicules moteur

Bij toepassing van het koninklijk besluit van 11 mei 2004, tot Par application de larrt royal du 11 mai 2004, relatif aux conditions
vaststelling van de voorwaarden voor erkenning van scholen voor het dagrment des coles de conduite de vhicules moteur, le Ministre de
besturen van motorvoertuigen, heeft de Minister van Mobiliteit de la Mobilit a dlivr lautorisation dexploitation dunit dtablisse-
volgende exploitatievergunning van een vestigingseenheid afgeleverd. ment suivant :

1. Erkenningsnummer van de rijschool 1. Stamnummer van de vestigingseenheid 1. Stamnummer van het oefen-
2. Erkenningsdatum 2. Datum van de exploitatievergunning van terrein
3. Naam en adres van de maatschappelijke de vestigingseenheid 2. Goedkeuringsdatum van het oefenterrein
zetel van de rijschool 3. Adres van het voor de administratie 3. Adres van het oefenterrein
4. Commercile naam van de rijschool bestemde lokaal 4. Toegestane onderrichtscategorien
4. Adres van het leslokaal

1. Numro dagrment de lcole de con- 1. Numro de matricule de lunit 1. Numro de matricule du terrain
duite dtablissement dentranement
2. Date de lagrment 2. Date de lautorisation dexploiter lunit 2. Date de lapprobation du terrain
3. Nom et adresse du sige social de lcole dtablissement 3. Adresse du terrain dentranement
de conduite 3. Adresse du local destin ladministration 4. Catgories denseignement autorises
4. Dnomination commerciale de lcole de 4. Adresse du local de cours
conduite
1. 2583 1. 2583/09 1. T0158
2. 08.02.2008 2. 23.09.2008 2. 08.02.2008
3. Lust Autorijscholen 3. IJzerlaan 49 3. Beversesteenweg 578
Beversesteenweg 87 8600 Diksmuide 8800 Roeselare
8800 Roeselare 4. IJzerlaan 49 4. A3, A<, A, B, BE, C1, C1E, C, CE, D1, D1E,
4. Rijschool Lust 8600 Diksmuide D, DE en G
BELGISCH STAATSBLAD 14.10.2008 MONITEUR BELGE 54683

FEDERALE OVERHEIDSDIENST SERVICE PUBLIC FEDERAL


SOCIALE ZEKERHEID SECURITE SOCIALE
[C 2008/22554] [C 2008/22554]
19 SEPTEMBER 2008. Koninklijk besluit houdende benoeming 19 SEPTEMBRE 2008. Arrt royal portant nomination des
van de leden van de stuurgroep vermeld in de artikelen 30bis, 2, membres du groupe dimpulsion vis aux articles 30bis, 2, de la
van de wet van 27 juni 1969 tot herziening van de besluitwet van loi du 27 juin 1969 rvisant larrt-loi du 28 dcembre 1944
28 december 1944 betreffende de maatschappelijke zekerheid der concernant la scurit sociale des travailleurs et 401, 1er, alina 2,
arbeiders en 401, 1, tweede lid, van het Wetboek van inkomsten- du Code des impts sur les revenus 1992
belastingen 1992

ALBERT II, Koning der Belgen, ALBERT II, Roi des Belges,
Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet. A tous, prsents et venir, Salut.
Gelet op het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992, inzonder- Vu le Code des impts sur les revenus 1992, notamment larticle 401,
heid op artikel 401, 1, tweede en derde lid, vervangen bij het 1er, alinas 2 et 3, remplac par larrt royal du 27 dcembre 2007;
koninklijk besluit van 27 december 2007;
Gelet op de wet van 27 juni 1969 tot herziening van de besluitwet van Vu la loi du 27 juin 1969 rvisant larrt-loi du 28 dcembre 1944
28 december 1944 betreffende de maatschappelijke zekerheid der concernant la scurit sociale des travailleurs, notamment larti-
arbeiders, inzonderheid op artikel 30bis, 2, vervangen bij de wet van cle 30bis, 2, remplac par la loi du 27 avril 2007 et modifi par la loi
27 april 2007 en gewijzigd bij de wet van 27 december 2007; du 27 dcembre 2007;
Gelet op het koninklijk besluit van 27 december 2007 tot uitvoering Vu larrt royal du 27 dcembre 2007 portant excution des articles
van de artikelen 400, 401, 403, 404 en 406 van het Wetboek van de 400, 401, 403, 404 et 406 du Code des impts sur les revenus 1992 et de
inkomstenbelastingen 1992 en van artikel 30bis van de wet van larticle 30bis de la loi du 27 juin 1969 rvisant larrt-loi du
27 juni 1969 tot herziening van de besluitwet van 28 december 1944 28 dcembre 1944 concernant la scurit sociale des travailleurs,
betreffende de maatschappelijke zekerheid der arbeiders, inzonderheid notamment larticle 16;
op artikel 16;
Gelet op het koninklijk besluit van 26 mei 2006 houdende benoeming Vu larrt royal du 26 mai 2006 portant nomination des membres du
van de leden van de stuurgroep vermeld in de artikelen 30bis, 2, van groupe dimpulsion vis aux articles 30bis, 2, de la loi du 27 juin 1969
de wet van 27 juni 1969 tot herziening van de besluitwet van rvisant larrt-loi du 28 dcembre 1944 concernant la scurit sociale
28 december 1944 betreffende de maatschappelijke zekerheid der des travailleurs et 401, 1er, alina 2, du Code des impts sur les
arbeiders en 401, 1, tweede lid, van het Wetboek van inkomstenbe- revenus 1992;
lastingen 1992;
Gelet op de wet van 20 juli 1990 ter bevordering van de evenwichtige Vu la loi du 20 juillet 1990 visant promouvoir la prsence quilibre
aanwezigheid van mannen en vrouwen in organen met adviserende dhommes et de femmes dans les organes possdant une comptence
bevoegdheid, inzonderheid op artikel 2; davis, notamment larticle 2;
Overwegende ingevolge het gespecialiseerde karakter van de werk- Considrant que suite au caractre spcialis des activits du groupe
zaamheden van de stuurgroep, het verantwoord is af te wijken van de dimpulsion, il est justifi de droger la double prsentation prvue
dubbele voordracht voorzien bij de wet van 20 juli 1990 ter bevordering par la loi du 20 juillet 1990 visant promouvoir la prsence quilibre
van de evenwichtige aanwezigheid van mannen en vrouwen in dhommes et de femmes dans les organes possdant une comptence
organen met adviserende bevoegdheid; davis;
Op de voordracht van Onze Minister van Financin, van Onze Sur la proposition de Notre Ministre des Finances, de Notre Ministre
Minister van Sociale Zaken, van Onze Minister van Werk en van Onze des Affaires sociales, de Notre Ministre de lEmploi et de Notre Ministre
Minister van K.M.O.s en Zelfstandigen, des P.M.E. et des Indpendants,

Hebben Wij besloten en besluiten Wij : Nous avons arrt et arrtons :

Artikel 1. Tot effectieve leden van de stuurgroep worden benoemd: Article 1er. Sont nomms membres effectifs du groupe dimpulsion :
a) voorgesteld door de Federale Minister bevoegd voor Sociale a) propos par le Ministre fdral qui a les Affaires sociales dans ses
Zaken: attributions :
de heer Stefan LEO, lid-ambtenaar; M. Stefan LEO, membre fonctionnaire;
b) voorgesteld door de Federale Minister bevoegd voor Financin : b) propos par le Ministre fdral qui a les Finances dans ses
attributions :
de heer Jean-Marie PREVOST, lid-ambtenaar; M. Jean-Marie PREVOST, membre fonctionnaire;
c) voorgesteld door de Federale Minister bevoegd voor Werk : c) propos par le Ministre fdral qui a lEmploi dans ses attribu-
tions :
de heer Hendrik SAERENS, lid-ambtenaar; M. Hendrik SAERENS, membre fonctionnaire;
d) voorgesteld door de Federale Minister bevoegd voor Midden- d) propos par le Ministre fdral qui a les Classes moyennes dans ses
stand : attributions :
de heer Edwin WOLFS, lid-ambtenaar; M. Edwin WOLFS, membre fonctionnaire;
e) voorgesteld door de Federale Minister bevoegd voor de Kruispunt- e) propose par le Ministre fdral qui a la gestion de la Banque-
bank van Ondernemingen : carrefour des entreprises dans ses attributions :
Mevr. Marie-Christine COLIN, lid-ambtenaar; Mme Marie-Christine COLIN, membre fonctionnaire;
f) voorgesteld door de representatieve werkgeversorganisaties uit het f) proposs par les organisations reprsentatives des employeurs de
bouwbedrijf : la construction :
De heer Hendrik DE WIT M. Hendrik DE WIT
de heer Francis WALSCHOT M. Francis WALSCHOT
de heer Jean-Pierre WAEYTENS; M. Jean-Pierre WAEYTENS;
54684 BELGISCH STAATSBLAD 14.10.2008 MONITEUR BELGE

g) voorgesteld door de representatieve werknemersorganisaties uit g) proposs par les organisations reprsentatives des travailleurs de
het bouwbedrijf : la construction :
de heer Bruno BACHELY M. Bruno BACHELY
de heer Stefaan VANTHOURENHOUT M. Stefaan VANTHOURENHOUT
de heer Peter BORNER. M. Peter BORNER.
Art. 2. Tot plaatsvervangende leden van de stuurgroep worden Art. 2. Sont nomms membres supplants du groupe dimpulsion :
benoemd :
a) voorgesteld door de Federale Minister bevoegd voor Sociale a) propose par le Ministre fdral qui a les Affaires sociales dans ses
Zaken: attributions :
Mevr. Brigitte DOUDELET, lid-ambtenaar; Mme Brigitte DOUDELET, membre fonctionnaire;
b) voorgesteld door de Federale Minister bevoegd voor Financin: b) propos par le Ministre fdral qui a les Finances dans ses
attributions :
de heer Paul DELSARTE, lid-ambtenaar; M. Paul DELSARTE, membre fonctionnaire;
c) voorgesteld door de Federale Minister bevoegd voor Werk: c) propos par le Ministre fdral qui a lEmploi dans ses attribu-
tions :
de heer Jean-Marie SOUVEREYNS, lid-ambtenaar; M. Jean-Marie SOUVEREYNS, membre fonctionnaire;
d) voorgesteld door de Federale Minister bevoegd voor Midden- d) propos par le Ministre fdral qui a les Classes moyennes dans ses
stand: attributions :
de heer Gert LIEVENS, lid-ambtenaar; M. Gert LIEVENS, membre fonctionnaire;
e) voorgesteld door de Federale Minister bevoegd voor de Kruispunt- e) propose par le Ministre fdral qui a la gestion de la Banque-
bank van Ondernemingen: carrefour des entreprises dans ses attributions :
Mevr. Nadia LARRASS, lid-ambtenaar Mme Nadia LARRASS, membre fonctionnaire;
f) voorgesteld door de representatieve werkgeversorganisaties uit het f) proposs par les organisations reprsentatives des employeurs de
bouwbedrijf: la construction :
de heer Willy ABBELOOS M. Willy ABBELOOS
de heer Jean-Pierre DERYCKERE M. Jean-Pierre DERYCKERE
de heer Luc PROESMANS; M. Luc PROESMANS;
g) voorgesteld door de representatieve werknemersorganisaties uit g) proposs par les organisations reprsentatives des travailleurs de
het bouwbedrijf: la construction :
de heer Jan SOETAERT M. Jan SOETAERT
de heer Fabrice MEEUW M. Fabrice MEEUW
de heer Johan ROELANDT. M. Johan ROELANDT.
Art. 3. Wordt benoemd tot voorzitter van de stuurgroep, de heer Art. 3. Est nomm prsident du groupe dimpulsion, M. Stefan LEO.
Stefan LEO.
Art. 4. Het koninklijk besluit van 26 mei 2006 houdende benoeming Art. 4. Larrt royal du 26 mai 2006 portant nomination des
van de leden van de stuurgroep vermeld in de artikelen 30bis, 2, van membres du groupe dimpulsion vis aux articles 30bis, 2, de la loi du
de wet van 27 juni 1969 tot herziening van de besluitwet van 27 juin 1969 rvisant larrt-loi du 28 dcembre 1944 concernant la
28 december 1944 betreffende de maatschappelijke zekerheid der scurit sociale des travailleurs et 401, 1er, alina 2, du Code des
arbeiders en 401, 1, tweede lid, van het Wetboek van inkomstenbe- impts sur les revenus 1992 est abrog.
lastingen 1992 wordt opgeheven.
Art. 5. Dit besluit heeft uitwerking met ingang van 1 januari 2008. Art. 5. Le prsent arrt produit ses effets le 1er janvier 2008.
Art. 6. Onze Minister bevoegd voor Financin, Onze Minister Art. 6. Notre Ministre qui a les Finances dans ses attributions, Notre
bevoegd voor Sociale Zaken, Onze Minister van bevoegd voor Werk en Ministre qui a les Affaires sociales dans ses attributions, Notre Ministre
Onze Minister bevoegd voor Middenstand, zijn, ieder wat hem betreft, qui a lEmploi dans ses attributions et Notre Ministre qui a les Classes
belast met de uitvoering van dit besluit. moyennes dans ses attributions, sont chargs, chacun en ce qui le
concerne, de lexcution du prsent arrt.
Gegeven te Brussel, 19 september 2008. Donn Bruxelles, le 19 septembre 2008.

ALBERT ALBERT
Van Koningswege : Par le Roi :
De Minister van Financin, Le Ministre des Finances,
D. REYNDERS D. REYNDERS
De Minister van Sociale Zaken, La Ministre des Affaires sociales,
Mevr. L. ONKELINX Mme L. ONKELINX
De Minister van Werk, La Ministre de lEmploi,
Mevr. J. MILQUET Mme J. MILQUET
De Minister van K.M.O.s en Zelfstandigen, La Ministre des P.M.E. et des Indpendants,
Mevr. S. LARUELLE Mme S. LARUELLE
De Minister voor Ondernemen, Le Ministre pour lEntreprise,
V. VAN QUICKENBORNE V. VAN QUICKENBORNE
BELGISCH STAATSBLAD 14.10.2008 MONITEUR BELGE 54685

FEDERAAL AGENTSCHAP VOOR GENEESMIDDELEN AGENCE FEDERALE DES MEDICAMENTS


EN GEZONDHEIDSPRODUCTEN ET DES PRODUITS DE SANTE
[C 2008/18242] [C 2008/18242]

19 SEPTEMBER 2008. Koninklijk besluit houdende benoeming 19 SEPTEMBRE 2008. Arrt royal nommant les membres des
van de leden van de Vestigingscommissies bedoeld in artikel 4, 3, Commissions dimplantation vises larticle 4, 3, 4 de larrt
4 van het koninklijk besluit nr. 78 van 10 november 1967 royal n 78 du 10 novembre 1967 relatif lexercice des professions
betreffende de uitoefening van de gezondheidszorgberoepen des soins de sant

ALBERT II, Koning der Belgen, ALBERT II, Roi des Belges,
Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet. A tous, prsents et venir, Salut.

Gelet op het koninklijk besluit nr. 78 van 10 november 1967 Vu larrt royal n 78 du 10 novembre 1967 relatif lexercice des
betreffende de uitoefening van de gezondheidszorgberoepen, inzonder- professions des soins de sant, notamment larticle 4, 3, 4, modifi
heid op artikel 4, 3, 4, gewijzigd bij de wet van 17 december 1973, de par la loi du 17 dcembre 1973, la loi programme du 2 aot 2002 et la
programmawet van 2 augustus 2002 en de wet van 9 juli 2004; loi du 9 juillet 2004;

Op de voordracht van Onze Minister van Justitie en Onze Minister Sur la proposition de Notre Ministre de la Justice et de Notre Ministre
van Volksgezondheid, de la Sant publique,

Hebben Wij besloten en besluiten Wij : Nous avons arrt et arrtons :

Artikel 1. 1, 1). Worden benoemd voor een termijn van zes jaar tot Article 1er. 1er, 1). Sont nomms pour un terme de six ans en
effectieve leden van de Nederlandstalige Vestigingscommissie, bedoeld qualit de membres effectifs de la Commission dimplantation dexpres-
in artikel 4, 3, 4, van het koninklijk besluit nr. 78 van 10 novem- sion nerlandaise, vise larticle 4, 3, 4, de larrt royal n 78 du
ber 1967 betreffende de uitoefening van de gezondheidszorgberoepen : 10 novembre 1967 relatif lexercice des professions des soins de sant :

De heer Rudy Robeyns, rechter in de rechtbank van eerste aanleg te M. Rudy Robeyns, juge au tribunal de premire instance de Tongres;
Tongeren;

De heer Jorn Dangreau, rechter in de rechtbank van eerste aanleg te M. Jorn Dangreau, juge au tribunal de premire instance de Gand.
Gent.

Mevr. Freya Van Koekelbergh, substituut-procureur des Konings bij Mme Freya Van Koekelbergh, substitut du procureur du Roi prs le
de rechtbank van eerste aanleg te Brussel; tribunal de premire instance de Bruxelles;

2) Worden benoemd voor een termijn van zes jaar tot plaatsvervan- 2) Sont nomms pour un terme de six ans comme supplants des
gers van de effectieve leden van de bovengenoemde Nederlandstalige membres effectifs de la Commission dimplantation dexpression
Vestigingscommissie : nerlandaise susvise :

De heer Roger Dewulf, emeritus voorzitter van de arbeidsrechtban- M. Roger Dewulf, prsident mrite aux tribunaux du travail de
ken te Kortrijk, Ieper en Veurne; Courtrai, Ypres et Furnes;

De heer Marc Desloover, rechter in de rechtbank van eerste aanleg te M. Marc Desloover, juge au tribunal de premire instance de Bruges;
Brugge;

Mevr. Conny Princen, substituut-arbeidsauditeur bij de arbeidsrecht- Mme Conny Princen, substitut de lauditeur du travail prs le
bank te Turnhout. tribunal du travail de Turnhout.

2, 1). Worden benoemd voor een termijn van zes jaar tot effectieve 2, 1). Sont nomms pour un terme de six ans en qualit de membres
leden van de Franstalige Vestigingscommissie, bedoeld in artikel 4, 3, effectifs de la Commission dimplantation dexpression francaise, vise
4, van het koninklijk besluit nr. 78 van 10 november 1967 betreffende larticle 4, 3, 4, de larrt royal n 78 du 10 novembre 1967 relatif
de uitoefening van de gezondheidszorgberoepen : lexercice des professions des soins de sant :

de heer Jacques Michalis, ere-voorzitter van de rechtbank van eerste M. Jacques Michalis, prsident honoraire du tribunal de premire
aanleg te Aarlen; instance dArlon;

de heer Marcel Kinnard, emeritus onder-voorzitter van de rechtbank M. Marcel Kinnard, vice-prsident mrite du tribunal de premire
van eerste aanleg te Luik; instance de Lige;

Mevr. Francoise Lhoest, rechter in de rechtbank van eerste aanleg te Mme Francoise Lhoest, juge au tribunal de premire instance de
Luik. Lige.

2) Worden benoemd voor een termijn van zes jaar tot plaatsvervan- 2) Sont nomms pour un terme de six ans comme supplants des
gers van de effectieve leden van de bovengenoemde Franstalige membres effectifs de la Commission dimplantation dexpression
Vestigingscommissie : francaise susvise :

De heer Claude Demanet, voorzitter van de rechtbank van eerste M. Claude Demanet, prsident du tribunal de premire instance
aanleg te Aarlen; dArlon;

De heer Jean-Nol Coumanne, ondervoorzitter van de rechtbank van M. Jean- Nol Coumanne, vice-prsident du tribunal de premire
eerste aanleg te Luik; instance de Lige;

De heer Frdric Frenay, rechter in de rechtbank van eerste aanleg te M. Frdric Frenay, juge au tribunal de premire instance de Huy.
Hoei.

De heer Rudy Ghyselinck, rechter in de arbeidsrechtbank te Doornik; M. Rudy Ghyselinck, juge au tribunal du travail de Tournai;

De heer Alain Manka, rechter in de rechtbank van eerste aanleg te M. Alain Manka, juge au tribunal de premire instance de Lige.
Luik.
54686 BELGISCH STAATSBLAD 14.10.2008 MONITEUR BELGE

Art. 2. Dit besluit heeft uitwerking met ingang van 1 oktober 2008. Art. 2. Le prsent arrt produit ses effets le 1er octobre 2008.
Art. 3. Onze Minister van Volksgezondheid is belast met de uitvoe- Art. 3. Notre Ministre de la Sant publique est charge de lexcu-
ring van dit besluit. tion du prsent arrt.

Gegeven te Brussel, 19 september 2008. Donn Bruxelles, le 19 septembre 2008.

ALBERT ALBERT
Van Koningswege : Par le Roi :
De Minister van Volksgezondheid, La Ministre de la Sant publique,
Mevr. L. ONKELINX Mme L. ONKELINX

GEMEENSCHAPS- EN GEWESTREGERINGEN
GOUVERNEMENTS DE COMMUNAUTE ET DE REGION
GEMEINSCHAFTS- UND REGIONALREGIERUNGEN

VLAAMSE GEMEENSCHAP COMMUNAUTE FLAMANDE

VLAAMSE OVERHEID

Financin en Begroting

[C 2008/36138]

22 SEPTEMBER 2008. Ministerieel besluit tot uitvoering van artikel 60bis van het Wetboek der Successierechten

De Vlaamse minister Van Financin en Begroting en Ruimtelijke Ordening,

Gelet op het Wetboek der Successierechten, inzonderheid op artikel 60bis, ingevoegd bij het decreet van
20 december 1996, gewijzigd bij de decreten van 8 juli 1997, 19 december 1998, 22 december 1999, 6 juli 2001,
21 december 2001, 19 december 2003, 23 december 2005, 16 juni 2006 en 21 december 2007;

Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 18 november 1997 betreffende de vrijstelling van
successierechten voor familiale ondernemingen en familiale vennootschappen, gewijzigd bij de besluiten van de
Vlaamse Regering van 19 december 1998, 8 juni 1999, 6 juli 2001, 23 april 2004, 11 juni 2004, 23 juni 2006, 14 juli 2006
en het ministerieel besluit van 21 december 2006;

Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 27 juli 2004 tot bepaling van de bevoegdheden van de leden van
de Vlaamse Regering, gewijzigd bij de besluiten van de Vlaamse Regering van 15 oktober 2004, 23 december 2005,
19 mei 2006, 30 juni 2006, 1 september 2006, 15 juni 2007, 28 juni 2007, 10 oktober 2007 en 14 november 2007;

Gelet op het advies van de Inspectie van Financin, gegeven op 6 augustus 2008.

Besluit :

Artikel 1. In het besluit van de Vlaamse Regering van 18 november 1997 betreffende de vrijstelling van
successierechten voor familiale ondernemingen en familiale vennootschappen worden, bijlage 1 tot en met 5 vervangen
door bijlage 1 tot en met 5, die bij dit besluit zijn gevoegd.

Art. 2. Dit besluit treedt in werking op de dag van de bekendmaking ervan in het Belgisch Staatsblad.

Brussel, 22 september 2008.

De Viceminister-president van de Vlaamse Regering,


Vlaamse minister van Financin en Begroting en Ruimtelijke Ordening.

D. VAN MECHELEN
BELGISCH STAATSBLAD 14.10.2008 MONITEUR BELGE 54687
54688 BELGISCH STAATSBLAD 14.10.2008 MONITEUR BELGE
BELGISCH STAATSBLAD 14.10.2008 MONITEUR BELGE 54689
54690 BELGISCH STAATSBLAD 14.10.2008 MONITEUR BELGE
BELGISCH STAATSBLAD 14.10.2008 MONITEUR BELGE 54691
54692 BELGISCH STAATSBLAD 14.10.2008 MONITEUR BELGE
BELGISCH STAATSBLAD 14.10.2008 MONITEUR BELGE 54693
54694 BELGISCH STAATSBLAD 14.10.2008 MONITEUR BELGE
BELGISCH STAATSBLAD 14.10.2008 MONITEUR BELGE 54695
54696 BELGISCH STAATSBLAD 14.10.2008 MONITEUR BELGE
BELGISCH STAATSBLAD 14.10.2008 MONITEUR BELGE 54697
54698 BELGISCH STAATSBLAD 14.10.2008 MONITEUR BELGE
BELGISCH STAATSBLAD 14.10.2008 MONITEUR BELGE 54699
54700 BELGISCH STAATSBLAD 14.10.2008 MONITEUR BELGE
BELGISCH STAATSBLAD 14.10.2008 MONITEUR BELGE 54701
54702 BELGISCH STAATSBLAD 14.10.2008 MONITEUR BELGE
BELGISCH STAATSBLAD 14.10.2008 MONITEUR BELGE 54703
54704 BELGISCH STAATSBLAD 14.10.2008 MONITEUR BELGE
BELGISCH STAATSBLAD 14.10.2008 MONITEUR BELGE 54705
54706 BELGISCH STAATSBLAD 14.10.2008 MONITEUR BELGE
BELGISCH STAATSBLAD 14.10.2008 MONITEUR BELGE 54707
54708 BELGISCH STAATSBLAD 14.10.2008 MONITEUR BELGE
BELGISCH STAATSBLAD 14.10.2008 MONITEUR BELGE 54709
54710 BELGISCH STAATSBLAD 14.10.2008 MONITEUR BELGE

VLAAMSE OVERHEID
Landbouw en Visserij
[2008/203606]
Personeel. Benoeming in vast dienstverband

Bij besluit van de secretaris-generaal van het Departement Landbouw en Visserij van 29 september 2008 wordt
Lieve De Smit, met ingang van 17 september 2008, in vast dienstverband benoemd in de graad van ingenieur bij het
Vlaams Ministerie van Landbouw en Visserij, departement Landbouw en Visserij, afdeling Duurzame Landbouw-
ontwikkeling, Brussel.

VLAAMSE OVERHEID

Mobiliteit en Openbare Werken


[2008/203603]
1 OKTOBER 2008. Ministerieel besluit
tot vervanging van de leden en de plaatsvervangende leden van de Mobiliteitsraad Vlaanderen

De Vlaamse minister van Mobiliteit, Sociale Economie en Gelijke Kansen,


De Vlaamse minister van Openbare Werken, Energie, Leefmilieu en Natuur,
Gelet op het decreet van 7 juli 2006 houdende de oprichting van de Mobiliteitsraad van Vlaanderen, inzonderheid
op artikel 9;
Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 24 november 2006 tot regeling van de werking van de
Mobiliteitsraad van Vlaanderen, inzonderheid op artikel 3 tot en met 7;
Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 27 juli 2004 tot bepaling van de bevoegdheden van de leden van
de Vlaamse Regering, zoals gewijzigd;
Op voorstel van de Vlaamse minister van Mobiliteit, Sociale Economie en Gelijke Kansen evenals op voorstel van
de Vlaamse minister van Openbare Werken, Energie, Leefmilieu en Natuur,
Besluit :
Artikel 1. Op voorstel van de Vlaamse minister bevoegd voor Mobiliteit en de Vlaamse minister bevoegd voor
Openbare Werken, worden volgende plaatsvervangende leden vervangen :
de heer Marc Van Laethem door de heer Luc Piens;
Mevr. Myriam Chaffart door de heer Jan Franois.
Art. 2. Dit besluit treedt in werking op de dag van de ondertekening.
Brussel, 1 oktober 2008.
De Vlaamse minister van Mobiliteit, Sociale Economie en Gelijke Kansen,
K. VAN BREMPT

De Vlaamse minister van Mobiliteit, Sociale Economie en Gelijke Kansen,


H. CREVITS

VLAAMSE OVERHEID

Ruimtelijke Ordening, Woonbeleid en Onroerend Erfgoed

[2008/203636]
Plannen van aanleg

OVERPELT. Bij besluit van 29 september 2008 van de Viceminister-president van de Vlaamse Regering en
Vlaams minister van Financin en Begroting en Ruimtelijke Ordening
is goedgekeurd het bijgaand bijzonder plan van aanleg Centrum Oost - Herziening 4bis, van de gemeente
Overpelt, bestaande uit een plan bestaande toestand, 5 bestemmingsplannen en stedenbouwkundige voorschriften en
een onteigeningsplan.
is verklaard dat het algemeen nut de onteigening vordert van de onroerende goederen aangegeven op het
onteigeningsplan;
is aan de gemeente Overpelt machtiging tot onteigenen verleend.
EEKLO. Bij besluit van 29 september 2008 van de Viceminister-president van de Vlaamse Regering en Vlaams
minister van Financin en Begroting en Ruimtelijke Ordening is goedgekeurd het bijgaand bijzonder plan van aanleg
zonevreemde bedrijven deel BPA 4 Wittevrongel, van de stad Eeklo, bestaande uit een plan van de bestaande
toestand, een plan van de juridische toestand, een bestemmingsplan en stedenbouwkundige voorschriften.
BELGISCH STAATSBLAD 14.10.2008 MONITEUR BELGE 54711

KONTICH. Bij besluit van 29 september 2008 van de Viceminister-president van de Vlaamse Regering en
Vlaams minister van Financin en Begroting en Ruimtelijke Ordening is goedgekeurd het bijgaand bijzonder plan van
aanleg Dulcia, van de gemeente Kontich, bestaande uit een plan bestaande toestand, een bestemmingsplan en
stedenbouwkundige voorschriften.
WEVELGEM. Bij besluit van 29 september 2008 van de Viceminister-president van de Vlaamse Regering en
Vlaams minister van Financin en Begroting en Ruimtelijke Ordening is goedgekeurd het bijgaand bijzonder plan van
aanleg nr. 7 Gouden bank, wijziging C, van de gemeente Wevelgem, bestaande uit een plan met voor de
3 deelplannen de bestaande toestand, het bestemmingsplan en bijhorende stedenbouwkundige voorschriften.

VLAAMSE OVERHEID
Ruimtelijke Ordening, Woonbeleid en Onroerend Erfgoed
[2008/203597]
Plan van aanleg
RAVELS. Bij besluit van 18 september 2008 van de Viceminister-president van de Vlaamse Regering en Vlaams
Minister van Financin en Begroting en Ruimtelijke Ordening is goedgekeurd het bijgaand bijzonder plan van aanleg
Gemeentelijke Werkplaats, van de gemeente Ravels, bestaande uit een plan bestaande en juridische toestand, een
bestemmingsplan en stedenbouwkundige voorschriften.

VLAAMSE OVERHEID

Ruimtelijke Ordening, Woonbeleid en Onroerend Erfgoed


[2008/203610]
Ruimtelijke ordening
ALKEN. Bij ministerieel besluit van 11 september 2008 is vastgesteld dat de gemeente Alken voldoet aan de
vijf voorwaarden van artikel 193, 1, van het decreet van 18 mei 1999 houdende de organisatie van de ruimtelijke
ordening.

VLAAMSE OVERHEID

Ruimtelijke Ordening, Woonbeleid en Onroerend Erfgoed


[2008/203639]
Rooilijnen
MOL. Bij besluit van 29 september 2008 van de Viceminister-president van de Vlaamse Regering en Vlaams
minister van Financin en Begroting en Ruimtelijke Ordening is goedgekeurd het bijgaand rooilijnplan Toemaathoek,
bestaande uit n plan.

VLAAMSE OVERHEID

Ruimtelijke Ordening, Woonbeleid en Onroerend Erfgoed


[2008/203637]
Rooilijnen. Onteigeningen
WEZEMBEEK-OPPEM. Bij besluit van 29 september 2008 van de Viceminister-president van de Vlaamse
Regering en Vlaams minister van Financin en Begroting en Ruimtelijke Ordening
is goedgekeurd het gewijzigde rooilijn- en onteigeningsplan voor buurtwegen nr. 13 Diepstraat en
32 Zikkelstraat van de gemeente Wezembeek-Oppem;
is verklaard dat het algemeen nut de inbezitneming vordert van de onroerende goederen, aangegeven op het
onteigeningsplan;
is aan het gemeentebestuur Wezembeek-Oppem machtiging tot onteigenen bij hoogdringendheid verleend.

VLAAMSE OVERHEID

Ruimtelijke Ordening, Woonbeleid en Onroerend Erfgoed

[2008/203615]
Eervol ontslag. Pensioen

Bij besluit van de administrateur-generaal van het IVA Ruimtelijke Ordening, Onroerend Erfgoed Vlaanderen van
24 juni 2008 wordt aan de heer Guy Marie Joseph Brouckmans, met ingang van 1 november 2008, eervol ontslag
verleend uit zijn ambt van directeur.
De betrokkene wordt ertoe gemachtigd met ingang van deze datum zijn aanspraak op pensioen te doen gelden en
de eretitel van zijn ambt te voeren.
54712 BELGISCH STAATSBLAD 14.10.2008 MONITEUR BELGE

VLAAMSE OVERHEID
Ruimtelijke Ordening, Woonbeleid en Onroerend Erfgoed
[2008/203613]
Eervol ontslag. Pensioen
Bij besluit van de administrateur-generaal van het IVA Ruimtelijke Ordening, Onroerend Erfgoed Vlaanderen van
4 augustus 2008 wordt aan Mevr. Christiane Lonie Achille Marie De Maegd, met ingang van 1 oktober 2008, eervol
ontslag verleend uit haar ambt van adjunct van de directeur.
De betrokkene wordt ertoe gemachtigd met ingang van deze datum haar aanspraak op pensioen te doen gelden
en de eretitel van haar ambt te voeren.

VLAAMSE OVERHEID
Ruimtelijke Ordening, Woonbeleid en Onroerend Erfgoed
[2008/203614]
Eervol ontslag. Pensioen
Bij besluit van de administrateur-generaal van het IVA Ruimtelijke Ordening, Onroerend Erfgoed Vlaanderen van
23 juli 2008 wordt aan de heer Joris Lodewijk Leon Felix De Schepper, met ingang van 1 november 2008, eervol ontslag
verleend uit zijn ambt van adjunct van de directeur.
De betrokkene wordt ertoe gemachtigd met ingang van deze datum zijn aanspraak op pensioen te doen gelden en
de eretitel van zijn ambt te voeren.

VLAAMSE OVERHEID

Ruimtelijke Ordening, Woonbeleid en Onroerend Erfgoed


[2008/203612]
Eervol ontslag. Pensioen
Bij besluit van de administrateur-generaal van het Vlaams Instituut voor het Onroerend Erfgoed van 28 april 2008
wordt aan de heer Walter Julianus Slock, met ingang van 1 oktober 2008, eervol ontslag verleend uit zijn ambt van
adjunct van de directeur.
De betrokkene wordt ertoe gemachtigd met ingang van deze datum zijn aanspraak op pensioen te doen gelden en
de eretitel van zijn ambt te voeren.

COMMUNAUTE FRANAISE FRANSE GEMEENSCHAP

MINISTERE DE LA COMMUNAUTE FRANAISE


[C 2008/29463]
30 JUIN 2008. Arrt du Gouvernement de la Communaut francaise
portant nomination des membres de la Commission dquivalence des diplmes universitaires trangers

Le Gouvernement de la Communaut francaise,

Vu le dccret du 5 septembre 1994 relatif au rgime des tudes universitaires et des grades acadmiques,
notamment larticle 36;

Vu le dcret du 31 mars 2004 dfinissant lenseignement suprieur, favorisant son intgration dans lespace
europen de lenseignement suprieur et refinancant les universits, spcialement larticle 162;

Vu larrt du Gouvernement de la Communaut francaise du 28 aot 1996 dterminant les conditions et la


procdure doctroi de lquivalence des diplmes ou certificats dtudes trangers aux grades acadmiques modifi par
larrt du Gouvernement de la Communaut francaise du 14 avril 2004;

Vu les propositions de lUniversit de Lige, de lUniversit libre de Bruxelles et de lUniversit Catholique de


Louvain et conformment celles-ci,

Arrte :

Article 1er. Sont nomms membres de la Commission dquivalence vise larticle 4 de larrt du
Gouvernement de la Communaut francaise du 28 aot 1996 dterminant les conditions et la procdure doctroi de
lquivalence des diplmes ou certificats dtudes trangers aux grades acadmiques modifi par larrt du
Gouvernement de la Communaut francaise du 14 avril 2004, pour la section sciences biomdicales et pharmaceuti-
ques :
Mme Brigitte EVRARD, Professeur de Pharmacie Galnique lUniversit de Lige en remplacement de M. Luc
ANGENOT, dmissionnaire;

M. Bernard PIROTTE, Professeur de Chimie pharmaceutique lUniversit de Lige;


BELGISCH STAATSBLAD 14.10.2008 MONITEUR BELGE 54713

Mme Marie-Paule MINGEOT, Prsidente de lEcole de Pharmacie de lUniversit Catholique de Louvain;


M. Etienne SONVEAUX, Secrtaire Acadmique FARM et Conseiller aux tudes de lUniversit Catholique de
Louvain en remplacement de M. Didier LAMBERT, dmissionnaire;
M. Jean NEVE, Professeur lInstitut de Pharmacie de lUniversit libre de Bruxelles;
M. Karim AMIGHI, Professeur lInstitut de Pharmacie de lUniversit libre de Bruxelles en remplacement de
Mme Jeanine FONTAINE, dmissionnaire.

Art. 2. Le prsent arrt produit ses effets au 15 mai 2008.


Bruxelles, le 30 juin 2008.

Pour le Gouvernement de la Communaut francaise :


La Ministre de lEnseignement suprieur, de la Recherche scientifique et des Relations internationales,
Mme M.-D. SIMONET

VERTALING

MINISTERIE VAN DE FRANSE GEMEENSCHAP


[C 2008/29463]

30 JUNI 2008. Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap


houdende benoeming van de leden van de Commissie
voor de gelijkwaardigheid van buitenlandse universitaire diplomas

De Regering van de Franse Gemeenschap,

Gelet op het decreet van 5 september 1994 tot regeling van de universitaire studies en de academische graden,
inzonderheid op artikel 36;

Gelet op het decreet van 31 maart 2004 betreffende de organisatie van het hoger onderwijs ter bevordering van de
integratie in de Europese ruimte van het hoger onderwijs en betreffende de herfinanciering van de universiteiten,
inzonderheid op artikel 162;

Gelet op het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 28 augustus 1996 tot vaststelling van de
voorwaarden tot en de procedure van het verlenen van de gelijkwaardigheid van diploma s en studiegetuigschriften
met de academische graden, gewijzigd bij het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 14 april 2004;

Gelet op de voorstellen van de Universit de Lige , de Universit Libre de Bruxelles en de Universit


Catholique de Louvain en overeenkomstig deze;

Besluit :

Artikel 1. Tot lid van de Commissie voor gelijkwaardigheid van diplomas bedoeld in artikel 4 van het besluit van
de Regering van de Franse Gemeenschap van 28 augustus 1996 tot vaststelling van de voorwaarden tot en de procedure
van het verlenen van de gelijkwaardigheid van diplomas en studiegetuigschriften met de academische graden,
gewijzigd bij het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 14 april 2004, worden voor de afdeling
biomedische en farmaceutische wetenschappen benoemd :

Mevr. Brigitte EVRARD, Hoogleraar Galenische farmacie aan de Universit de Lige ter vervanging van de
heer Luc ANGENOT, ontslagnemend;

De heer Bernard PIROTTE, Hoogleraar Farmaceutische scheikunde aan de Universit de Lige ;

Mevr. Marie-Paule MINGEOT, Voorzitter van de Ecole de Pharmacie de lUniversit Catholique de Louvain ;

De heer Etienne SONVEAUX, Academische secretaris FARM en Studieadviseur aan de Universit Catholique
de Louvain ter vervanging van de heer Didier LAMBERT, ontslagnemend;

De heer Jean NEVE, Hoogleraar aan het Institut de Pharmacie de lUniversit libre de Bruxelles ;

De heer Karim AMIGHI, Hoogleraar aan het Institut de Pharmacie de lUniversit libre de Bruxelles ter
vervanging van Mevr. Jeanine FONTAINE, ontslagnemend.

Art. 2. Dit besluit heeft uitwerking met ingang van 15 mei 2008.

Brussel, 30 juni 2008.

Voor de Regering van de Franse Gemeenschap :


De Minister van Hoger Onderwijs, Wetenschappelijk Onderzoek en Internationale Betrekkingen,
Mevr. M.-D. SIMONET
54714 BELGISCH STAATSBLAD 14.10.2008 MONITEUR BELGE

REGION WALLONNE WALLONISCHE REGION WAALS GEWEST

SERVICE PUBLIC DE WALLONIE


[2008/203551]
Pouvoirs locaux
MOUSCRON. Un arrt ministriel du 18 septembre 2008 approuve la dcision du 27 juin 2008 par laquelle
lassemble gnrale ordinaire des associs de la SCRL Socit intercommunale pour la Distribution du Gaz et de
lElectricit dans la Rgion de Mouscron entrine les comptes 2007 de lintercommunale.

MOUSCRON. Un arrt ministriel du 18 septembre 2008 approuve la dcision du 26 juin 2008 par laquelle
lassemble gnrale des associs de la SCRL Intercommunale de Financement de la Rgion de Mouscron entrine les
comptes 2007 de lintercommunale.

VERTALING

WAALSE OVERHEIDSDIENST
[2008/203551]
Plaatselijke besturen
MOESKROEN. Bij ministerieel besluit van 18 september 2008 wordt de beslissing van 27 juni 2008
goedgekeurd, waarbij de gewone algemene vergadering van de vennoten van de CVBA Socit intercommunale pour
la Distribution du Gaz et de lElectricit dans la Rgion de Mouscron de rekeningen 2007 van de intercommunale
bekrachtigt.

MOESKROEN. Bij ministerieel besluit van 18 september 2008 wordt de beslissing van 26 juni 2008
goedgekeurd, waarbij de gewone algemene vergadering van de vennoten van de CVBA Intercommunale de
Financement de la Rgion de Mouscron de rekeningen 2007 van de intercommunale bekrachtigt.

SERVICE PUBLIC DE WALLONIE


[2008/203616]
Amnagement du territoire

LONTZEN. Un arrt ministriel du 10 septembre 2008 renouvelle la Commission consultative communale


dAmnagement du Territoire et de Mobilit de Lontzen dont la composition est contenue dans les dlibrations du
conseil communal du 21 mai 2007, 3 septembre 2007 et 30 juin 2008.
La liste des membres peut tre consulte auprs de la DG04, Dpartement de lAmnagement du Territoire et de
lUrbanisme, Direction de lAmnagement local, rue des Brigades dIrlande 1, 5100 Jambes, et auprs de
ladministration communale de et Lontzen.

LONTZEN. Un arrt ministriel du 10 septembre 2008 approuve le rglement dordre intrieur de la


Commission consultative communale dAmnagement du Territoire et de Mobilit de Lontzen tel que contenu dans la
dlibration du conseil communal du 26 novembre 2007.
Ledit rglement peut tre consult auprs de la DG04, Dpartement de lAmnagement du Territoire et de
lUrbanisme, Direction de lAmnagement local, rue des Brigades dIrlande 1, 5100 Jambes, et auprs de
ladministration communale de et Lontzen.

BERSETZUNG

FFENTLICHER DIENST DER WALLONIE


[2008/203616]
Raumordnung

LONTZEN. Durch Ministerialerlass vom 10. September 2008 wird der kommunale Beratungsausschuss fr
Raumordnung und Mobilitt von Lontzen, dessen Zusammensetzung in den Beschlssen des Gemeinderats vom
21. Mai 2007, 3. September 2007 und 30. Juni 2008 angefhrt wird, erneuert.
Die Liste der Mitglieder kann bei der DG04, Abteilung Raumordnung und Stdtebau, Direktion der rtlichen
Planung, rue des Brigades dIrlande 1 in 5100 Jambes, und bei der Gemeindeverwaltung von und in Lontzen
eingesehen werden.

LONTZEN. Durch Ministerialerlass vom 10. September 2008 wird die Geschftsordnung des kommunalen
Beratungsausschusses fr Raumordnung und Mobilitt von Lontzen genehmigt, so wie sie im Beschluss des
Gemeinderats vom 26. November 2007 festgelegt worden ist.
Diese Geschftsordnung kann bei der DG04, Abteilung Raumordnung und Stdtebau, Direktion der rtlichen
Planung, rue des Brigades dIrlande 1 in 5100 Jambes, und bei der Gemeindeverwaltung von und in Lontzen
eingesehen werden.
BELGISCH STAATSBLAD 14.10.2008 MONITEUR BELGE 54715

OFFICIELE BERICHTEN AVIS OFFICIELS

COUR CONSTITUTIONNELLE
[2008/203649]
Avis prescrit par larticle 74 de la loi spciale du 6 janvier 1989

Par jugement du 17 juin 2008 en cause de lOffice national de lemploi contre Marie Eeckhout, dont lexpdition est
parvenue au greffe de la Cour le 20 juin 2008, le Tribunal du travail de Nivelles a pos la question prjudicielle suivante :
Interprte comme ne contenant aucune disposition relative la prescription de laction en recouvrement par
lOffice national de lEmploi des cotisations spciales de scurit sociale qui lui sont dues par les travailleurs
indpendants, et soumettant par consquent cette prescription au dlai de droit commun - qui tait de 30 ans au
moment de la dbition des cotisations (article 2262 ancien du Code civil) et qui fut remplac par un dlai de dix ans
prenant cours le 27 juillet 1998 (article 2262bis du Code civil insr par la loi du 10 juin 1998 modifiant certaines
dispositions en matire de prescription) - la loi du 28 dcembre 1983 portant des dispositions fiscales et budgtaires,
tant avant quaprs ses modifications par les lois des 4 aot 1986, 7 novembre 1987 et 30 dcembre 1988 (applicables
lexercice 1989) viole-t-elle le principe dgalit et de non-discrimination contenu aux articles 10 et 11 de la
Constitution :
a) sachant que, en vertu de larticle 67 de la loi du 28 dcembre 1983 :
- cette cotisation spciale a la nature dune cotisation personnelle due en excution de la lgislation sociale;
- pour les travailleurs indpendants, son mode de calcul droge, titre exceptionnel larticle 11 de larrt royal
no 38 du 27 juillet 1967 organisant le statut social des travailleurs indpendants,
b) et que :
- les renseignements fiscaux servant de base ltablissement de la cotisation spciale ne diffrent en rien de ceux
constituant lassiette des cotisations ordinaires de scurit sociale prvues par larrt royal no 38 du 27 juillet 1967
organisant le statut social des travailleurs indpendants et que,
- le dlai de prescription de laction en recouvrement des cotisations vises larrt royal no 38 prcit est fix,
conformment larticle 16, 2 de ce mme arrt royal, cinq ans partir du 1er janvier de lanne qui suit celle au
cours de laquelle ces cotisations ordinaires sont dues ? .
Cette affaire est inscrite sous le numro 4479 du rle de la Cour.
Le greffier,
P.-Y. Dutilleux.

GRONDWETTELIJK HOF
[2008/203649]
Bericht voorgeschreven bij artikel 74 van de bijzondere wet van 6 januari 1989

Bij vonnis van 17 juni 2008 in zake de Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening tegen Marie Eeckhout, waarvan de
expeditie ter griffie van het Hof is ingekomen op 20 juni 2008, heeft de Arbeidsrechtbank te Nijvel de volgende
prejudicile vraag gesteld :
Schendt de wet van 28 december 1983 houdende fiscale en begrotingsbepalingen, zowel vr als na de
wijzigingen ervan bij de wetten van 4 augustus 1986, 7 november 1987 en 30 december 1988 (die van toepassing zijn
op het aanslagjaar 1989), in die zin genterpreteerd dat zij geen enkele bepaling bevat betreffende de verjaring van de
vordering tot invordering, door de Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening, van de bijzondere bijdragen voor sociale
zekerheid die hem verschuldigd zijn door de zelfstandigen, en dat zij bijgevolg die verjaring onderwerpt aan de
gemeenrechtelijke termijn - die 30 jaar bedroeg op het ogenblik dat de bijdragen verschuldigd waren (vroeger
artikel 2262 van het Burgerlijk Wetboek) en werd vervangen door een termijn van tien jaar met ingang van 27 juli 1998
(artikel 2262bis van het Burgerlijk Wetboek, ingevoegd bij de wet van 10 juni 1998 tot wijziging van sommige
bepalingen betreffende de verjaring) -, het beginsel van gelijkheid en niet-discriminatie vervat in de artikelen 10 en 11
van de Grondwet :
a) wetende dat, op grond van artikel 67 van de wet van 28 december 1983 :
- die bijzondere bijdrage wordt beschouwd als een persoonlijke bijdrage die verschuldigd is ter uitvoering van de
sociale wetgeving;
- voor de zelfstandigen, de berekeningswijze ervan uitzonderlijk afwijkt van artikel 11 van koninklijk besluit nr. 38
van 27 juli 1967 houdende inrichting van het sociaal statuut der zelfstandigen,
b) en dat :
- de fiscale gegevens aan de hand waarvan de bijzondere bijdrage wordt vastgesteld, in geen enkel opzicht
verschillen van die welke de grondslag vormen van de gewone bijdragen voor de sociale zekerheid waarin koninklijk
besluit nr. 38 van 27 juli 1967 houdende inrichting van het sociaal statuut der zelfstandigen voorziet, en dat,
- de verjaringstermijn van de invordering van de bijdragen bedoeld in voormeld koninklijk besluit nr. 38,
overeenkomstig artikel 16, 2, van datzelfde koninklijk besluit, is vastgesteld op vijf jaar vanaf 1 januari van het jaar
dat volgt op dat waarin die gewone bijdragen verschuldigd zijn ? .
Die zaak is ingeschreven onder nummer 4479 van de rol van het Hof.
De griffier,
P.-Y. Dutilleux.
54716 BELGISCH STAATSBLAD 14.10.2008 MONITEUR BELGE

VERFASSUNGSGERICHTSHOF
[2008/203649]
Bekanntmachung vorgeschrieben durch Artikel 74 des Sondergesetzes vom 6. Januar 1989
In seinem Urteil vom 17. Juni 2008 in Sachen des Landesamtes fr Arbeitsbeschaffung gegen Marie Eeckhout,
dessen Ausfertigung am 20. Juni 2008 in der Kanzlei des Hofes eingegangen ist, hat das Arbeitsgericht Nivelles
folgende prjudizielle Frage gestellt:
Verstt das Gesetz vom 28. Dezember 1983 zur Festlegung von steuerrechtlichen Bestimmungen und
Haushaltsbestimmungen, sowohl vor als nach seinen Abnderungen durch die Gesetze vom 4. August 1986,
7. November 1987 und 30. Dezember 1988 (anwendbar auf das Veranlagungsjahr 1989), dahingehend ausgelegt,
dass es keine einzige Bestimmung in Bezug auf die Verjhrung der Klage auf Eintreibung der Sonderbeitrge zur
sozialen Sicherheit durch das Landesamt fr Arbeitsbeschaffung, die Selbstndige ihm schulden, enthlt und indem es
diese Verjhrung somit der gemeinrechtlichen Frist unterwirft, die zum Zeitpunkt, an dem die Beitrge geschuldet
waren, 30 Jahre betrug (vormaliger Artikel 2262 des Zivilgesetzbuches) und die vom 27. Juli 1998 an durch eine
zehnjhrige Frist ersetzt wurde (Artikel 2262bis des Zivilgesetzbuches, eingefgt durch das Gesetz vom 10. Juli 1998
zur Abnderung gewisser Bestimmungen bezglich der Verjhrung), gegen den in den Artikeln 10 und 11 der
Verfassung verankerten Gleichheits- und Nichtdiskriminierungsgrundsatz,
a) unter Bercksichtigung dessen, dass aufgrund von Artikel 67 des Gesetzes vom 28. Dezember 1983:
- dieser Sonderbeitrag als persnlicher Beitrag betrachtet wird, der zur Durchfhrung der Sozialgesetzgebung
geschuldet ist,
- fr die Selbstndigen seine Berechnungsart ausnahmsweise von Artikel 11 des kniglichen Erlasses Nr. 38 vom
27. Juli 1967 zur Einfhrung des Sozialstatuts der Selbstndigen abweicht,
b) und dass:
- die Steuerdaten, aufgrund deren der Sonderbeitrag festgesetzt wird, sich in keinerlei Hinsicht von jenen Daten
unterscheiden, die die Bemessungsgrundlage der ordentlichen Beitrge zur sozialen Sicherheit darstellen, die der
knigliche Erlass Nr. 38 vom 27. Juli 1967 zur Einfhrung des Sozialstatuts der Selbstndigen vorsieht, und dass
- die Verjhrungsfrist fr die Klage auf Eintreibung der im vorgenannten kniglichen Erlass Nr. 38 vorgesehenen
Beitrge gem Artikel 16 2 desselben kniglichen Erlasses auf fnf Jahre festgesetzt wurde ab dem 1. Januar des
Jahres, das auf das Jahr, in dem die ordentlichen Beitrge geschuldet sind, folgt?.
Diese Rechtssache wurde unter der Nummer 4479 ins Geschftsverzeichnis des Hofes eingetragen.
Der Kanzler,
P.-Y. Dutilleux.

GRONDWETTELIJK HOF
[2008/203650]
Bericht voorgeschreven bij artikel 74 van de bijzondere wet van 6 januari 1989

Bij arrest van 11 september 2008 in zake de Rijksdienst voor Pensioenen tegen Ahlalia El Haddouchi, waarvan de
expeditie ter griffie van het Hof is ingekomen op 16 september 2008, heeft het Arbeidshof te Antwerpen de volgende
prejudicile vragen gesteld :
1. Is artikel 24, 2, van het Algemeen Verdrag betreffende de sociale zekerheid tussen het Koninkrijk Belgi en
het Koninkrijk Marokko, ondertekend te Rabat op 24 juni 1968 en goedgekeurd bij de wet van 20 juli 1970, in strijd met
het grondwettelijk beginsel van gelijkheid en niet-discriminatie verankerd in de artikelen 11 en 11bis van de
gecordineerde grondwet (1994), alsook met artikel 14 van het Europees Verdrag tot bescherming van de rechten van
de mens en de fundamentele vrijheden en met de artikelen 2, 1, en 26 van het V.N.-Verdrag inzake burgerrechten en
politieke rechten, met art. 147 B.W. en met de Belgische en/of internationale openbare [orde], in zoverre het van
toepassing is op een weduwe met de Belgische nationaliteit ;
2. Is artikel 24, 2, van het Algemeen Verdrag betreffende de sociale zekerheid tussen het Koninkrijk Belgi en
het Koninkrijk Marokko, ondertekend te Rabat op 24 juni 1968 en goedgekeurd bij de wet van 20 juli 1970,
in overeenstemming met het grondwettelijk beginsel van gelijkheid en niet-discriminatie verankerd in de artikelen 11
en 11bis van de gecordineerde grondwet (1994), alsook met artikel 14 van het Europees Verdrag tot bescherming van
de rechten van de mens en de fundamentele vrijheden en met de artikelen 2, 1, en 26 van het V.N.-Verdrag inzake
burgerrechten en politieke rechten, in zoverre het een verschil in behandeling inhoudt tussen de Belgische weduwe
getrouwd met een Marokkaanse bigamische of polygame overleden echtgenoot en een Belgische echtgenoot dewelke
niet getrouwd met een Marokkaanse bigamische of polygame overleden echtgenoot ? .
Die zaak is ingeschreven onder nummer 4510 van de rol van het Hof.
De griffier,
P.-Y. Dutilleux.

COUR CONSTITUTIONNELLE
[2008/203650]
Avis prescrit par larticle 74 de la loi spciale du 6 janvier 1989

Par arrt du 11 septembre 2008 en cause de lOffice national des pensions contre Ahlalia El Haddouchi,
dont lexpdition est parvenue au greffe de la Cour le 16 septembre 2008, la Cour du travail dAnvers a pos les
questions prjudicielles suivantes :
1. Larticle 24, 2, de la Convention gnrale sur la scurit sociale entre le Royaume de Belgique et le Royaume
du Maroc, signe Rabat le 24 juin 1968 et approuve par la loi du 20 juillet 1970, viole-t-il le principe constitutionnel
dgalit et de non-discrimination, consacr par les articles 11 et 11bis de la Constitution coordonne (1994), ainsi que
larticle 14 de la Convention europenne de sauvegarde des droits de lhomme et des liberts fondamentales et les
articles 2, 1er, et 26 du Pacte ONU relatif aux droits civils et politiques, larticle 147 du Code civil et [lordre] public
belge et/ou international, en ce quil est applicable une veuve ayant la nationalit belge ? ;
BELGISCH STAATSBLAD 14.10.2008 MONITEUR BELGE 54717

2. Larticle 24, 2, de la Convention gnrale sur la scurit sociale entre le Royaume de Belgique et le Royaume
du Maroc, signe Rabat le 24 juin 1968 et approuve par la loi du 20 juillet 1970, est-il conforme au principe
constitutionnel dgalit et de non-discrimination, consacr par les articles 11 et 11bis de la Constitution coordonne
(1994), ainsi qu larticle 14 de la Convention europenne de sauvegarde des droits de lhomme et des liberts
fondamentales et aux articles 2, 1er, et 26 du Pacte ONU relatif aux droits civils et politiques, en ce quil tablit une
diffrence de traitement entre la veuve belge marie un conjoint marocain bigame ou polygame dcd et un conjoint
belge qui nest pas mari un conjoint marocain bigame ou polygame dcd ? .
Cette affaire est inscrite sous le numro 4510 du rle de la Cour.
Le greffier,
P.-Y. Dutilleux.

VERFASSUNGSGERICHTSHOF
[2008/203650]
Bekanntmachung vorgeschrieben durch Artikel 74 des Sondergesetzes vom 6. Januar 1989
In seinem Urteil vom 11. September 2008 in Sachen des Landespensionsamtes gegen Ahlalia El Haddouchi, dessen
Ausfertigung am 16. September 2008 in der Kanzlei des Hofes eingegangen ist, hat der Arbeitsgerichtshof Antwerpen
folgende prjudizielle Fragen gestellt:
1. Steht Artikel 24 2 des Allgemeinen Abkommens ber die soziale Sicherheit zwischen dem Knigreich Belgien
und dem Knigreich Marokko, unterzeichnet in Rabat am 24. Juni 1968 und genehmigt durch das Gesetz vom
20. Juli 1970, im Widerspruch zu dem in den Artikeln 11 und 11bis der koordinierten Verfassung (1994) verankerten
Gleichheits- und Nichtdiskriminierungsgrundsatz sowie zu Artikel 14 der Europischen Konvention zum Schutze der
Menschenrechte und Grundfreiheiten und den Artikeln 2 Absatz 1 und 26 des Internationalen Paktes der Vereinten
Nationen ber brgerliche und politische Rechte, zu Artikel 147 des Zivilgesetzbuches und zur belgischen und/oder
internationalen ffentlichen [Ordnung], insofern er auf eine Witwe mit belgischer Staatsangehrigkeit Anwendung
findet?;
2. Steht Artikel 24 2 des Allgemeinen Abkommens ber die soziale Sicherheit zwischen dem Knigreich Belgien
und dem Knigreich Marokko, unterzeichnet in Rabat am 24. Juni 1968 und genehmigt durch das Gesetz vom
20. Juli 1970, in bereinstimmung mit dem in den Artikeln 11 und 11bis der koordinierten Verfassung (1994)
verankerten Gleichheits- und Nichtdiskriminierungsgrundsatz sowie mit Artikel 14 der Europischen Konvention zum
Schutze der Menschenrechte und Grundfreiheiten und den Artikeln 2 Absatz 1 und 26 des Internationalen Paktes der
Vereinten Nationen ber brgerliche und politische Rechte, insofern er einen Behandlungsunterschied zwischen einer
belgischen Witwe, die mit einem marokkanischen bigamistischen oder polygamen verstorbenen Ehepartner verheiratet
war, und einem belgischen Ehepartner, der nicht mit einem marokkanischen bigamistischen oder polygamen
verstorbenen Ehepartner verheiratet war, beinhaltet?.
Diese Rechtssache wurde unter der Nummer 4510 ins Geschftsverzeichnis des Hofes eingetragen.
Der Kanzler,
P.-Y. Dutilleux.

RAAD VAN STATE CONSEIL DETAT


[2008/18268] [2008/18268]
Bericht voorgeschreven bij artikel 3quater van het besluit van de Avis prescrit par larticle 3quater de larrt du Rgent du 23 aot 1948
Regent van 23 augustus 1948 tot regeling van de rechtspleging voor dterminant la procdure devant la section du contentieux admi-
de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State nistratif du Conseil dEtat
Mevr. Fouzia Dakir heeft de Raad van State om de nietigverklaring Mme Fouzia Dakir a demand au Conseil dEtat lannulation du
verzocht van het nieuwe artikel 113bis van de gecordineerde politie- nouvel article 113bis des rglements coordonns de police de la zone de
verordeningen van de politiezone Vesder, bekrachtigd bij de beslissin- police de Vesdre entrins par les dcisions des conseils communaux
gen van de gemeenteraden van de gemeenten Verviers, Dison en des communes de Verviers, Dison et Pepinster en date des 26 et
Pepinster van 26 en 30 juni 2008. 30 juin 2008.
Deze zaak is ingeschreven onder het rolnummer G/A. 189.481/XI- Cette affaire est inscrite au rle sous le numro G/A. 189.481/XI-
16.517. 16.517.
Voor de Hoofdgriffier, Pour le Greffier en chef,
Chr. Stassart, Chr. Stassart,
Hoofdsecretaris. Secrtaire en chef.

STAATSRAT
[2008/18268]

Bekanntmachung, vorgeschrieben durch Artikel 3quater des Regentenerlasses vom 23. August 1948
zur Festlegung des Verfahrens vor der Verwaltungsstreitsachenabteilung des Staatsrates

Frau Fouzia Dakir hat beim Staatsrat die Nichtigerklrung des neuen Artikels 113bis der koordinierten
Polizeiverordnungen der Polizeizone Weser, der durch die Beschlsse der Gemeinderte der Gemeinden Verviers,
Dison und Pepinster am 26. und 30. Juni 2008 gebilligt wurde, beantragt.

Diese Sache wurde unter der Nummer G/A. 189.481/XI-16.517 ins Geschftsverzeichnis eingetragen.
Fr den Hauptkanzler,

Chr. Stassart,
Hauptsekretr.
54718 BELGISCH STAATSBLAD 14.10.2008 MONITEUR BELGE

RAAD VAN STATE CONSEIL DETAT


[2008/18267] [2008/18267]
Bericht voorgeschreven bij artikel 3quater van het besluit van de Avis prescrit par larticle 3quater de larrt du Rgent du 23 aot 1948
Regent van 23 augustus 1948 tot regeling van de rechtspleging voor dterminant la procdure devant la section du contentieux admi-
de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State nistratif du Conseil dEtat
De NV Joker FM heeft de Raad van State om de nietigverklaring La SA Joker FM a demand au Conseil dEtat lannulation de larrt
verzocht van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap, du Gouvernement de la Communaut franaise, du 4 juillet 2008, fixant
van 4 juli 2008, tot vaststelling van de offerteaanvraag voor de lappel doffres pour lattribution de radiofrquences et dun rseau de
toewijzing van radiofrequenties en een radiofrequentienetwerk voor de radiofrquences pour la diffusion de services de radiodiffusion sonore
uitzending van de klankradio-omroepdiensten via analoge terrestrische en mode analogique par voie hertzienne terrestre.
radiogolven.
Dat besluit is bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad van 8 juli 2008. Cet arrt a t publi au Moniteur belge du 8 juillet 2008.
Deze zaak is ingeschreven onder het rolnummer G/A. 189.560/XV- Cette affaire est inscrite au rle sous le numro G/A. 189.560/XV-816.
816.
Voor de Hoofdgriffier, Pour le Greffier en chef,
Chr. Stassart, Chr. Stassart,
Hoofdsecretaris. Secrtaire en chef.

STAATSRAT
[2008/18267]
Bekanntmachung, vorgeschrieben durch Artikel 3quater des Regentenerlasses vom 23. August 1948
zur Festlegung des Verfahrens vor der Verwaltungsstreitsachenabteilung des Staatsrates
Die Joker FM AG hat beim Staatsrat die Nichtigerklrung des Erlasses der Regierung der Franzsischen
Gemeinschaft vom 4. Juli 2008 zur Festlegung der ffentlichen Ausschreibung fr die Zuteilung von Frequenzen und
eines Frequenznetzes fr die Ausstrahlung von Rundfunksendungen ber analoge terrestrische Hertzsche Wellen
beantragt.
Dieser Erlass wurde im Belgischen Staatsblatt vom 8. Juli 2008 verffentlicht.
Die Sache wurde unter der Nummer G/A. 189.560/XV-816 ins Geschftsverzeichnis eingetragen.
Fr den Hauptkanzler,
Chr. Stassart,
Hauptsekretr.

RAAD VAN STATE CONSEIL DETAT


[2008/18269] [2008/18269]
Bericht voorgeschreven bij artikel 3quater van het besluit van de Avis prescrit par larticle 3quater du Rgent du 23 aot 1948
Regent van 23 augustus 1948 tot regeling van de rechtspleging voor dterminant la procdure devant la section du contentieux admi-
de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State nistratif du Conseil dEtat
De VZW Belgian Air Transport Association , met zetel te 1930 Zaven- LASBL Belgian Air Transport Association , dont le sige est tabli
tem, Luchtaven Brussel Nationaal, Gebouw 4-5, heeft op 18 augus- 1930 Zatentem, Aroport de Bruxelles national, btiment 4-5, a
tus 2008 een verzoekschrift tot nietigverklaring ingediend van de demand le 18 aot 2008 lannulation de la dcision de la Direction
beslissing van het Directoraat-Generaal van de Luchtvaart van de gnrale du transport arien du Service public fdral Mobilit et
Federale Overheidsdienst Mobiliteit en Vervoer, van 13 juni 2008, ter Transport du 13 juin 2008 fixant des rgles concernant les limitations
uitvaardiging van regels inzake de vliegen dienstbeperkingen en des temps de vol et de service et les exigences en matire de repos pour
rustijden voor exploitanten van commercieel luchttransport per vlieg- les exploitants de transport arien portant la rfrence CIR/OPS-O7.
tuig, zoals vervat in een circulaire van het Directoraat-generaal van de
Luchtvaart, met referte CIR/OPS-07.
Deze zaak is ingeschreven onder het rolnummer G/A. 189.655/IX- Cette affaire est inscrite au rle sous le numro G/A. 189.655/IX-
6063. 6063.
Voor de Hoofdgriffier, Pour le Greffier en chef,
G. De Sloover, G. De Sloover,
Hoofdsecretaris. Secrtaire en chef.

STAATSRAT
[2008/18269]
Bekanntmachung, vorgeschrieben durch Artikel 3quater des Regentenerlasses vom 23. August 1948
zur Festlegung des Verfahrens vor der Verwaltungsstreitsachenabteilung des Staatsrates

Die Belgian Air Transport Association VoG, mit Sitz in 1930 Zaventem, Flughafen von Brssel-National,
Gebude 4-5, hat am 18. August 2008 die Nichtigerklrung der Entscheidung der Generaldirektion der Luftfahrt des
Fderalen ffentlichen Dienstes Mobilitt und Transportwesen vom 13. Juni 2008 zur Festlegung von Regeln ber Flug-
und Dienstzeitbeschrnkungen und Ruhezeiten fr die gewerblichen Gesellschaften fr Luftverkehr per Flugzeug, wie
sie in einem Rundschreiben der Generaldirektion der Luftfahrt it Kennzeichen CIR/OPS-07 definiert sind, beantragt.
Diese Sache wurde unter der Nummer G/A. 189.655/IX-6063 ins Geschftsverzeichnis eingetragen.
Fr den Hauptkanzler,
G. De Sloover,
Hauptsekretr.
BELGISCH STAATSBLAD 14.10.2008 MONITEUR BELGE 54719

FEDERALE OVERHEIDSDIENST FINANCIEN SERVICE PUBLIC FEDERAL FINANCES


[2008/03418] [2008/03418]
Administratie van de BTW, registratie en domeinen Administration de la T.V.A., de lenregistrement et des domaines
Vervreemding van onroerenden domeingoederen Alination dimmeubles domaniaux
Bekendmaking gedaan ter uitvoering van de wet van 31 mei 1923 Publication faite en excution de la loi du 31 mai 1923
Het Waalse Gewest is voornemens uit de hand te verkopen : La Rgion wallonne se propose de vendre de gr gr :
Gemeente Courcelles Commune de Courcelles
Straat Winston Churchill, ter plaatse genaamd La Motte , een Rue Winston Churchill, au lieu-dit La Motte , une parcelle de terre
grond voor een oppervlakte volgens het meten van 775,15 m2, dune contenance suivant mesurage de 775,15 m2, cadastre ou layant
gekadastreerd of het geweest zijnde wijk B, deel nummer 454 V en deel t section B partie du numro 454 V et partie sans numro, tenant ou
zonder nummer, palende of gepaald hebbende aan de straat Winston ayant tenu la rue Winston Churchill, la Rgion wallonne,
Churchill, aan het Waalse Gewest, aan DAngelo, Frdric, en aan de DAngelo, Frdric, et la socit Fonderie Jacquet ou reprsen-
vennootschap Fonderie Jacquet of vertegenwoordigers. tants.
Gewestplan Charleroi : industriegebied. Plan de secteur de Charleroi : zone industrielle.
Prijs : 7.000 euro buiten de kosten. Prix : 7.000 euros outre les frais.
De eventuele bezwaren dienen binnen de maand van dit bericht Les rclamations doivent tre adresses dans le mois du prsent avis
overgemaakt aan het Aankoopcomit te 6000 Charleroi, place Albert Ier 4, au Comit dacquisition dimmeubles Charleroi, place Albert Ier 4,
bte 10, 13e tage. bte 10, 13e tage, 6000 Charleroi.
Tel. : 02-578 61 22 of 02-578 08 45. Tl. : 02-578 61 22 ou 02-578 08 45.
Verwijzing : 52015/232/GL. Rfrence : 52015/232/GL.

FEDERALE OVERHEIDSDIENST FINANCIEN SERVICE PUBLIC FEDERAL FINANCES


Administratie van het kadaster, registratie en domeinen Administration du cadastre, de lenregistrement et des domaines
Bekendmakingen voorgeschreven bij artikel 770 Publications prescrites par larticle 770
van het Burgerlijk Wetboek du Code civil

[2008/54648] [2008/54648]
Erfloze nalatenschap van De Laet, Tom Succession en dshrence de De Laet, Tom

Tom Joseph Constant De Laet, uit de echt gescheiden van Tania Tom Joseph Constant De Laet, divorc de Tania Edgard Elza Wells, n
Edgard Elza Wells, geboren te Wilrijk op 11 juni 1955, wonende te Wilrijk le 11 juin 1955, domicili Zoersel, Nachtegalendreef 11, est
Zoersel, Nachtegalendreef 11, is overleden te Zoersel op 27 juni 2007, dcd Zoersel le 27 juin 2007, sans laisser de successeur connu.
zonder bekende erfopvolger na te laten.

Alvorens te beslissen over de vraag van de Administratie van de Avant de statuer sur la demande de lAdministration de la T.V.A., de
BTW, registratie en domeinen, namens de Staat, tot inbezitstelling van lenregistrement et des domaines tendant obtenir, au nom de lEtat,
de nalatenschap, heeft de rechtbank van eerste aanleg van Antwerpen, lenvoi en possession de la succession, le tribunal de premire instance
bij vonnis van 24 september 2008, de bekendmakingen en aanplakkin- Anvers a, par jugement du 24 septembre 2008, ordonn les
gen voorgeschreven bij artikel 770 van het Burgerlijk Wetboek bevolen. publications et affiches prescrites par larticle 770 du Code civil.

Antwerpen, 2 oktober 2008. Anvers, le 2 octobre 2008.


Voor de gewestelijke directeur der registratie, de directeur a.i., Pour le directeur rgional de lenregistrement, le directeur a.i.,
C. Windey. C. Windey.
(54648) (54648)

Erfloze nalatenschap van Wouters, Rosa Succession en dshrence de Wouters, Rosa

Rosa Alice Jozef Wouters, uit de echt gescheiden van Paul Henri Rosa Alice Jozef Wouters, divorce de Paul Henri Marie Cornelis, ne
Marie Cornelis, geboren te Lier op 17 maart 1946, wonende te Lierre le 17 mars 1946, domicilie Anvers, Hoogstraat 75, est
Antwerpen, Hoogstraat 75, is overleden te Antwerpen (district Antwer- dcde Anvers (district Anvers) le 16 avril 2004, sans laisser de
pen) op 16 april 2004, zonder bekende erfopvolger na te laten. successeur connu.
Alvorens te beslissen over de vraag van de Administratie van de Avant de statuer sur la demande de lAdministration de la T.V.A., de
BTW, registratie en domeinen, namens de Staat, tot inbezitstelling van lenregistrement et des domaines tendant obtenir, au nom de lEtat,
de nalatenschap, heeft de rechtbank van eerste aanleg van Antwerpen, lenvoi en possession de la succession, le tribunal de premire instance
bij vonnis van 24 september 2008, de bekendmakingen en aanplakkin- Anvers a, par jugement du 24 septembre 2008, ordonn les
gen voorgeschreven bij artikel 770 van het Burgerlijk Wetboek bevolen. publications et affiches prescrites par larticle 770 du Code civil.
Antwerpen, 2 oktober 2008. Anvers, le 2 octobre 2008.
Voor de gewestelijke directeur der registratie, de directeur a.i., Pour le directeur rgional de lenregistrement, le directeur a.i.,
C. Windey. C. Windey.
(54649) (54649)
54720 BELGISCH STAATSBLAD 14.10.2008 MONITEUR BELGE

FEDERALE OVERHEIDSDIENST FINANCIEN SERVICE PUBLIC FEDERAL FINANCES


[2008/03414] [2008/03414]
BELGISCH STAATSBLAD 14.10.2008 MONITEUR BELGE 54721

FEDERALE OVERHEIDSDIENST FINANCIEN SERVICE PUBLIC FEDERAL FINANCES


[2008/03417] [2008/03417]
54722 BELGISCH STAATSBLAD 14.10.2008 MONITEUR BELGE

FEDERALE OVERHEIDSDIENST FINANCIEN SERVICE PUBLIC FEDERAL FINANCES


[2008/03413] [2008/03413]
BELGISCH STAATSBLAD 14.10.2008 MONITEUR BELGE 54723

FEDERALE OVERHEIDSDIENST FINANCIEN SERVICE PUBLIC FEDERAL FINANCES


[2008/03416] [2008/03416]
54724 BELGISCH STAATSBLAD 14.10.2008 MONITEUR BELGE

FEDERALE OVERHEIDSDIENST FINANCIEN SERVICE PUBLIC FEDERAL FINANCES


[2008/03412] [2008/03412]
BELGISCH STAATSBLAD 14.10.2008 MONITEUR BELGE 54725

FEDERALE OVERHEIDSDIENST FINANCIEN SERVICE PUBLIC FEDERAL FINANCES


[2008/03415] [2008/03415]
54726 BELGISCH STAATSBLAD 14.10.2008 MONITEUR BELGE

FEDERALE OVERHEIDSDIENST FINANCIEN SERVICE PUBLIC FEDERAL FINANCES


[2008/03411] [2008/03411]
BELGISCH STAATSBLAD 14.10.2008 MONITEUR BELGE 54727
54728 BELGISCH STAATSBLAD 14.10.2008 MONITEUR BELGE
BELGISCH STAATSBLAD 14.10.2008 MONITEUR BELGE 54729
54730 BELGISCH STAATSBLAD 14.10.2008 MONITEUR BELGE
BELGISCH STAATSBLAD 14.10.2008 MONITEUR BELGE 54731
54732 BELGISCH STAATSBLAD 14.10.2008 MONITEUR BELGE
BELGISCH STAATSBLAD 14.10.2008 MONITEUR BELGE 54733
54734 BELGISCH STAATSBLAD 14.10.2008 MONITEUR BELGE
BELGISCH STAATSBLAD 14.10.2008 MONITEUR BELGE 54735
54736 BELGISCH STAATSBLAD 14.10.2008 MONITEUR BELGE
BELGISCH STAATSBLAD 14.10.2008 MONITEUR BELGE 54737
54738 BELGISCH STAATSBLAD 14.10.2008 MONITEUR BELGE
BELGISCH STAATSBLAD 14.10.2008 MONITEUR BELGE 54739
54740 BELGISCH STAATSBLAD 14.10.2008 MONITEUR BELGE
BELGISCH STAATSBLAD 14.10.2008 MONITEUR BELGE 54741
54742 BELGISCH STAATSBLAD 14.10.2008 MONITEUR BELGE
BELGISCH STAATSBLAD 14.10.2008 MONITEUR BELGE 54743
54744 BELGISCH STAATSBLAD 14.10.2008 MONITEUR BELGE
BELGISCH STAATSBLAD 14.10.2008 MONITEUR BELGE 54745
54746 BELGISCH STAATSBLAD 14.10.2008 MONITEUR BELGE
BELGISCH STAATSBLAD 14.10.2008 MONITEUR BELGE 54747
54748 BELGISCH STAATSBLAD 14.10.2008 MONITEUR BELGE
BELGISCH STAATSBLAD 14.10.2008 MONITEUR BELGE 54749
54750 BELGISCH STAATSBLAD 14.10.2008 MONITEUR BELGE
BELGISCH STAATSBLAD 14.10.2008 MONITEUR BELGE 54751
54752 BELGISCH STAATSBLAD 14.10.2008 MONITEUR BELGE
BELGISCH STAATSBLAD 14.10.2008 MONITEUR BELGE 54753
54754 BELGISCH STAATSBLAD 14.10.2008 MONITEUR BELGE
BELGISCH STAATSBLAD 14.10.2008 MONITEUR BELGE 54755
54756 BELGISCH STAATSBLAD 14.10.2008 MONITEUR BELGE
BELGISCH STAATSBLAD 14.10.2008 MONITEUR BELGE 54757
54758 BELGISCH STAATSBLAD 14.10.2008 MONITEUR BELGE
BELGISCH STAATSBLAD 14.10.2008 MONITEUR BELGE 54759
54760 BELGISCH STAATSBLAD 14.10.2008 MONITEUR BELGE
BELGISCH STAATSBLAD 14.10.2008 MONITEUR BELGE 54761
54762 BELGISCH STAATSBLAD 14.10.2008 MONITEUR BELGE
BELGISCH STAATSBLAD 14.10.2008 MONITEUR BELGE 54763
54764 BELGISCH STAATSBLAD 14.10.2008 MONITEUR BELGE
BELGISCH STAATSBLAD 14.10.2008 MONITEUR BELGE 54765
54766 BELGISCH STAATSBLAD 14.10.2008 MONITEUR BELGE
BELGISCH STAATSBLAD 14.10.2008 MONITEUR BELGE 54767
54768 BELGISCH STAATSBLAD 14.10.2008 MONITEUR BELGE
BELGISCH STAATSBLAD 14.10.2008 MONITEUR BELGE 54769
54770 BELGISCH STAATSBLAD 14.10.2008 MONITEUR BELGE
BELGISCH STAATSBLAD 14.10.2008 MONITEUR BELGE 54771
54772 BELGISCH STAATSBLAD 14.10.2008 MONITEUR BELGE
BELGISCH STAATSBLAD 14.10.2008 MONITEUR BELGE 54773
54774 BELGISCH STAATSBLAD 14.10.2008 MONITEUR BELGE
BELGISCH STAATSBLAD 14.10.2008 MONITEUR BELGE 54775
54776 BELGISCH STAATSBLAD 14.10.2008 MONITEUR BELGE
BELGISCH STAATSBLAD 14.10.2008 MONITEUR BELGE 54777
54778 BELGISCH STAATSBLAD 14.10.2008 MONITEUR BELGE
BELGISCH STAATSBLAD 14.10.2008 MONITEUR BELGE 54779
54780 BELGISCH STAATSBLAD 14.10.2008 MONITEUR BELGE
BELGISCH STAATSBLAD 14.10.2008 MONITEUR BELGE 54781
54782 BELGISCH STAATSBLAD 14.10.2008 MONITEUR BELGE
BELGISCH STAATSBLAD 14.10.2008 MONITEUR BELGE 54783
54784 BELGISCH STAATSBLAD 14.10.2008 MONITEUR BELGE
BELGISCH STAATSBLAD 14.10.2008 MONITEUR BELGE 54785
54786 BELGISCH STAATSBLAD 14.10.2008 MONITEUR BELGE
BELGISCH STAATSBLAD 14.10.2008 MONITEUR BELGE 54787
54788 BELGISCH STAATSBLAD 14.10.2008 MONITEUR BELGE
BELGISCH STAATSBLAD 14.10.2008 MONITEUR BELGE 54789
54790 BELGISCH STAATSBLAD 14.10.2008 MONITEUR BELGE
BELGISCH STAATSBLAD 14.10.2008 MONITEUR BELGE 54791
54792 BELGISCH STAATSBLAD 14.10.2008 MONITEUR BELGE
BELGISCH STAATSBLAD 14.10.2008 MONITEUR BELGE 54793
54794 BELGISCH STAATSBLAD 14.10.2008 MONITEUR BELGE
BELGISCH STAATSBLAD 14.10.2008 MONITEUR BELGE 54795
54796 BELGISCH STAATSBLAD 14.10.2008 MONITEUR BELGE
BELGISCH STAATSBLAD 14.10.2008 MONITEUR BELGE 54797
54798 BELGISCH STAATSBLAD 14.10.2008 MONITEUR BELGE
BELGISCH STAATSBLAD 14.10.2008 MONITEUR BELGE 54799
54800 BELGISCH STAATSBLAD 14.10.2008 MONITEUR BELGE
BELGISCH STAATSBLAD 14.10.2008 MONITEUR BELGE 54801
54802 BELGISCH STAATSBLAD 14.10.2008 MONITEUR BELGE
BELGISCH STAATSBLAD 14.10.2008 MONITEUR BELGE 54803
54804 BELGISCH STAATSBLAD 14.10.2008 MONITEUR BELGE
BELGISCH STAATSBLAD 14.10.2008 MONITEUR BELGE 54805
54806 BELGISCH STAATSBLAD 14.10.2008 MONITEUR BELGE

FEDERALE OVERHEIDSDIENST JUSTITIE SERVICE PUBLIC FEDERAL JUSTICE


[2008/09814] [2008/09814]
Wet van 15 mei 1987 Loi du 15 mai 1987
betreffende de namen en voornamen. Bekendmakingen relative aux noms et prnoms. Publications

Bij koninklijk besluit van 18 september 2008 is machtiging verleend Par arrt royal du 18 septembre 2008, la nomme De La Cruz
aan de genaamde De La Cruz Hernandez, Luana, geboren te La Lou- Hernandez, Luana, ne La Louvire le 11 juillet 2008, y demeurant, est
vire op 11 juli 2008, er wonende, om, behoudens tijdig verzet waarover autorise, sauf opposition en temps utile sur laquelle il sera statu,
zal beslist worden, haar geslachtsnaam in die van De La Cruz te substituer son nom patronymique celui de De La Cruz , aprs
veranderen, na afloop van 60 dagen te rekenen van deze bekendmaking. lexpiration du dlai de 60 jours compter de la prsente insertion.

Bij koninklijk besluit van 18 september 2008, is machtiging verleend Par arrt royal du 18 septembre 2008, le nomm Kaisin, Lorenzo, n
aan de genaamde Kaisin, Lorenzo, geboren te Elsene op 8 juli 1999, Ixelles le 8 juillet 1999, rsidant Molenbeek-Saint-Jean, est autoris,
wonende te Sint-Jans-Molenbeek, om, behoudens tijdig verzet waar- sauf opposition en temps utile sur laquelle il sera statu, susbtituer
over zal beslist worden, zijn geslachtsnaam in die van Kaisin Sierra son nom patronymique celui de Kaisin Sierra , aprs lexpiration du
te veranderen, na afloop van 60 dagen te rekenen van deze dlai de 60 jours compter de la prsente insertion.
bekendmaking.

Bij koninklijk besluit van 18 september 2008 is machtiging verleend Par arrt royal du 18 septembre 2008, le nomm Morocho Chota,
aan de genaamde Morocho Chota, Marco Daniel, geboren te Brussel op Marco Daniel, n Bruxelles le 5 avril 2001, demeurant Saint-Josse-
5 april 2001, wonende te Sint-Joost-ten-Node, om, behoudens tijdig ten-Noode, est autoris, sauf opposition en temps utile sur laquelle il
verzet waarover zal beslist worden, zijn geslachtsnaam in die van sera statu, substituer son nom patronymique celui de Murillo
Murillo Ilbay te veranderen, na afloop van 60 dagen te rekenen van Ilbay , aprs lexpiration du dlai de 60 jours compter de la prsente
deze bekendmaking. insertion.

FEDERALE OVERHEIDSDIENST JUSTITIE SERVICE PUBLIC FEDERAL JUSTICE


[2008/09812] [2008/09812]
Wet van 15 mei 1987 Loi du 15 mai 1987
betreffende de namen en voornamen. Bekendmaking relative aux noms et prnoms. Publication

Bij koninklijk besluit van 18 september 2008 is machtiging verleend Par arrt royal du 18 septembre 2008, Mme Delvaux, Valbona, ne
aan Mevr. Delvaux, Valbona, geboren te Vlora (Albani) op 8 augus- Vlora (Albanie) le 8 aot 1970, demeurant Verviers, a t autorise
tus 1970, wonende te Verviers, om, behoudens tijdig verzet waarover sauf opposition en temps utile sur laquelle il sera statu, substituer
zal beslist worden, haar geslachtsnaam in die van Dautaj te son nom patronymique celui de Dautaj , aprs lexpiration du dlai
veranderen, na afloop van 60 dagen te rekenen van deze bekendma- de 60 jours compter de la prsente insertion.
king.
FEDERAAL AGENTSCHAP VOOR AGENCE FEDERALE DES MEDICAMENTS
GENEESMIDDELEN EN GEZONDHEIDSPRODUCTEN ET DES PRODUITS DE SANTE
[C - 2008/18240] [C - 2008/18240]
Lijst van de geneesmiddelen voor menselijk gebruik Liste des mdicaments usage humain
waarvoor een vergunning voor het in de handel brengen (VHB) auxquels une autorisation de mise sur le march (AMM)
werd verleend tussen 1 juli 2008 en 31 juli 2008 a t octroye entre le 1er juillet 2008 et le 31 juillet 2008

WETTELIJKE
DATUM
BENAMING FARMACEUTISCHE VORM HOUDER VAN DE VHB NUMMER VAN DE VHB BASIS AFLEVERING ACTIEVE BESTANDDELEN
VAN DE VHB
-

DENOMINATION FORME PHARMACEUTIQUE TITULAIRE DE LAMM N DE LAMM BASE DELIVRANCE PRINCIPES ACTIFS
DATE DE LAMM LEGALE
Aceclofenac EG 100 mg filmomhulde tablet - blisterverpakking Eurogenerics N.V. (Belgium) 14/07/08 BE320241 8 MH Aceclofenac
alu/alu
comprim pellicul - plaquette thermo-
forme alu/alu
Acidine 75 mg bruistablet - blisterverpakking Neocare N.V. (Belgium) 07/07/08 BE319995 3 FD Ranitidine Hydrochloride
papier/pe/alu/surlyn
comprim effervescent - plaquette thermo-
forme papier/pe/alu/surlyn
Acidine 75 mg bruistablet - tube pp Neocare N.V. (Belgium) 07/07/08 BE320004 3 FD Ranitidine Hydrochloride
comprim effervescent - tube pp
Amlodipine Arrow Generics 10 mg tablet - blisterverpakking pvc/aclar/alu Arrow Generics Limited 07/07/08 BE319645 8 M1 Amlodipine Besilate
comprim - plaquette thermoforme (United Kingdom)
pvc/aclar/alu
Amlodipine Arrow Generics 5 mg tablet - blisterverpakking pvc/aclar/alu Arrow Generics Limited 07/07/08 BE319636 8 MH Amlodipine Besilate
comprim - plaquette thermoforme (United Kingdom)
pvc/aclar/alu
Amlodipine Teva 10 mg tablet - blisterverpakking pvc/pvdc/alu Teva Pharma Belgium N.V. 28/07/08 BE320871 8 MH Amlodipine Besilate
comprim - plaquette thermoforme
pvc/pvdc/alu
Amlodipine Teva 5 mg tablet - blisterverpakking pvc/pvdc/alu Teva Pharma Belgium N.V. 28/07/08 BE320862 8 MH Amlodipine Besilate
comprim - plaquette thermoforme
pvc/pvdc/alu
Anopidal 0,4 mg/ml oplossing voor injectie - ampul glas 1 ml Orpha-Devel Handels und Ver- 28/07/08 BE320887 8 M1 Naloxone Hydrochloride
solution injectable - ampoule verre 1 ml triebs GmbH (Austria)
Ciprofloxacine Redibag 2 mg/ml oplossing voor intraveneuze infusie - zak Baxter S.A. (Belgium) 22/07/08 BE320661 7 M1 Ciprofloxacin
100 ml
solution pour perfusion - poche 100 ml
BELGISCH STAATSBLAD 14.10.2008 MONITEUR BELGE

Ciprofloxacine Redibag 2 mg/ml oplossing voor intraveneuze infusie - zak Baxter S.A. (Belgium) 22/07/08 BE320677 7 M1 Ciprofloxacin
200 ml
solution pour perfusion - poche 200 ml
Clarelux 500 mcg/g zalf - tube alu Pierre Fabre Benelux S.A. 22/07/08 BE320406 9 M1 Clobetasol Propionate
pommade - tube alu (Belgium)
Co-Losartan-ratiopharm 50 mg/12,5 mg filmomhulde tablet - fles hdpe Ratiopharm Belgium S.A. 28/07/08 BE320713 8 MH Losartan Potassium
comprim pellicul - flacon hdpe Hydrochlorothiazide
Co-Losartan-ratiopharm 50 mg/12,5 mg filmomhulde tablet - blisterverpakking Ratiopharm Belgium S.A. 28/07/08 BE320722 8 MH Losartan Potassium
pvc/pvdc/alu Hydrochlorothiazide
comprim pellicul - plaquette thermo-
forme pvc/pvdc/alu
Confidex 500 IU poeder en oplosmiddel voor oplossing voor CSL Behring GmbH (Germany) 07/07/08 BE319742 0 M4 Coagulation Factor IX
injectie - injectieflacon glas Human coagulation factor X
poudre et solvant pour solution injectable - Human Coagulation Factor VII
flacon verre Coagulation Factor II
Protein C
Protein S
54807
WETTELIJKE
DATUM
BENAMING FARMACEUTISCHE VORM HOUDER VAN DE VHB NUMMER VAN DE VHB BASIS AFLEVERING ACTIEVE BESTANDDELEN
VAN DE VHB
- 54808

DENOMINATION FORME PHARMACEUTIQUE TITULAIRE DE LAMM N DE LAMM BASE DELIVRANCE PRINCIPES ACTIFS
DATE DE LAMM LEGALE
Epirubicine EBEWE Pharma 2 mg/ml oplossing voor injectie en intraveneuze Ebewe Pharma GesmbH Nfg 07/07/08 BE319681 8 M4 Epirubicin Hydrochloride
infusie - injectieflacon glas 5 ml KG (Austria)
solution injectable et pour perfusion - fla-
con verre 5 ml
Epirubicine EBEWE Pharma 2 mg/ml oplossing voor injectie en intraveneuze Ebewe Pharma GesmbH Nfg 07/07/08 BE319697 8 M4 Epirubicin Hydrochloride
infusie - injectieflacon glas 25 ml KG (Austria)
solution injectable et pour perfusion - fla-
con verre 25 ml
Epirubicine EBEWE Pharma 2 mg/ml oplossing voor injectie en intraveneuze Ebewe Pharma GesmbH Nfg 07/07/08 BE319706 8 M4 Epirubicin Hydrochloride
infusie - injectieflacon glas 50 ml KG (Austria)
solution injectable et pour perfusion - fla-
con verre 50 ml
Epirubicine EBEWE Pharma 2 mg/ml oplossing voor injectie en intraveneuze Ebewe Pharma GesmbH Nfg 07/07/08 BE319715 8 M4 Epirubicin Hydrochloride
infusie - injectieflacon glas 100 ml KG (Austria)
solution injectable et pour perfusion - fla-
con verre 100 ml
Esmocard 100 mg/10 ml oplossing voor injectie - injectieflacon glas Orpha-Devel Handels und Ver- 14/07/08 BE320223 8 M4 Esmolol Hydrochloride
solution injectable - flacon verre triebs GmbH (Austria)
Esmocard 2500 mg/10 ml concentraat voor oplossing voor intrave- Orpha-Devel Handels und Ver- 14/07/08 BE320232 8 M4 Esmolol Hydrochloride
neuze infusie - ampul glas triebs GmbH (Austria)
solution diluer pour perfusion - ampoule
verre
Fluvastatine EG 80 mg tablet met verlengde afgifte - blisterverpak- Eurogenerics N.V. (Belgium) 28/07/08 BE320817 8 MH Fluvastatin Sodium
king opa/alu/pvdc/alu
comprim libration prolonge - pla-
quette thermoforme opa/alu/pvdc/alu
Fluvastatine Teva 20 mg capsule, hard - blisterverpakking alu/alu Teva Pharma Belgium N.V. 28/07/08 BE320826 8 M1 Fluvastatin Sodium
glule - plaquette thermoforme alu/alu
Fluvastatine Teva 20 mg capsule, hard - fles hdpe Teva Pharma Belgium N.V. 28/07/08 BE320835 8 MH Fluvastatin Sodium
glule - flacon hdpe
Fluvastatine Teva 40 mg capsule, hard - blisterverpakking alu/alu Teva Pharma Belgium N.V. 28/07/08 BE320844 8 M1 Fluvastatin Sodium
glule - plaquette thermoforme alu/alu
Fluvastatine Teva 40 mg capsule, hard - fles hdpe Teva Pharma Belgium N.V. 28/07/08 BE320853 8 MH Fluvastatin Sodium
glule - flacon hdpe
Gadovist 1 mmol/ml oplossing voor injectie - patroon 15 ml Bayer N.V. (Belgium) 22/07/08 BE320686 - M4 Gadobutrol
solution injectable - cartouche 15 ml
Gadovist 1 mmol/ml oplossing voor injectie - patroon 20 ml Bayer N.V. (Belgium) 22/07/08 BE320695 - M4 Gadobutrol
solution injectable - cartouche 20 ml
BELGISCH STAATSBLAD 14.10.2008 MONITEUR BELGE

Gadovist 1 mmol/ml oplossing voor injectie - patroon 30 ml Bayer N.V. (Belgium) 22/07/08 BE320704 - M4 Gadobutrol
solution injectable - cartouche 30 ml
Gemcitabine Fresenius Kabi 1 g poeder voor oplossing voor intraveneuze Fresenius Kabi N.V. (Belgium) 22/07/08 BE320397 8 M4 Gemcitabine Hydrochloride
infusie - injectieflacon glas
poudre pour solution pour perfusion -
flacon verre
Gemcitabine Fresenius Kabi 200 mg poeder voor oplossing voor intraveneuze Fresenius Kabi N.V. (Belgium) 22/07/08 BE320381 8 M4 Gemcitabine Hydrochloride
infusie - injectieflacon glas
poudre pour solution pour perfusion -
flacon verre
Glucokur 1,5 g poeder voor drank - sachet papier/alu/ldpe Ratiopharm Belgium S.A. 22/07/08 BE320415 8 FD Glucosamine Sulfate Sodium Chloride
poudre pour solution buvable - sachet-dose
papier/alu/ldpe
Glucosamine Nordic Pharma 595 mg filmomhulde tablet - blisterverpakking Nordic Pharma B.V. 14/07/08 BE320284 7 FD Glucosamine Sulfate Potassium Chlo-
pvc/pvdc/alu (the Netherlands) ride
comprim pellicul - plaquette thermo-
forme pvc/pvdc/alu
WETTELIJKE
DATUM
BENAMING FARMACEUTISCHE VORM HOUDER VAN DE VHB NUMMER VAN DE VHB BASIS AFLEVERING ACTIEVE BESTANDDELEN
VAN DE VHB
-

DENOMINATION FORME PHARMACEUTIQUE TITULAIRE DE LAMM N DE LAMM BASE DELIVRANCE PRINCIPES ACTIFS
DATE DE LAMM LEGALE

Glucosamine Nordic Pharma 595 mg filmomhulde tablet - tablettencontainer hdpe Nordic Pharma B.V. 14/07/08 BE320293 7 FD Glucosamine Sulfate Potassium Chlo-
comprim pellicul - pilulier hdpe (the Netherlands) ride

Granisin 1 mg/ml concentraat voor oplossing voor intrave- Teva Pharma Belgium N.V. 22/07/08 BE320546 8 M1 Granisetron Hydrochloride
neuze infusie - ampul glas 1 ml
solution diluer pour perfusion - ampoule
verre 1 ml

Granisin 1 mg/ml concentraat voor oplossing voor intrave- Teva Pharma Belgium N.V. 22/07/08 BE320555 8 M1 Granisetron Hydrochloride
neuze infusie - injectieflacon glas 1 ml
solution diluer pour perfusion - flacon
verre 1 ml

Granisin 3 mg/3 ml concentraat voor oplossing voor intrave- Teva Pharma Belgium N.V. 22/07/08 BE320564 8 M1 Granisetron Hydrochloride
neuze infusie - ampul glas 3 ml
solution diluer pour perfusion - ampoule
verre 3 ml

Granisin 3 mg/3 ml concentraat voor oplossing voor intrave- Teva Pharma Belgium N.V. 22/07/08 BE320573 8 M1 Granisetron Hydrochloride
neuze infusie - injectieflacon glas 3 ml
solution diluer pour perfusion - flacon
verre 3 ml

Imaduo crme - tube alu Spirig Pharma Europe GmbH 14/07/08 BE320354 7 M1 Hexamidine Diisetionate
crme - tube alu (Germany) Clotrimazole

Imamono pasta voor cutaan gebruik - tube alu Spirig Pharma Europe GmbH 14/07/08 BE320363 7 M1 Clotrimazole
pte pour application cutane - tube alu (Germany)

Merck-Cefazoline 1 g poeder voor oplossing voor injectie en Kristina De Turck (Belgium) 07/07/08 BE319785 3 MH Cefazolin Sodium
intraveneuze infusie - injectieflacon glas
poudre pour solution injectable et infusion
- flacon verre

Merck-Cefazoline 2 g poeder voor oplossing voor injectie en Kristina De Turck (Belgium) 07/07/08 BE319794 3 M4 Cefazolin Sodium
intraveneuze infusie - injectieflacon glas
poudre pour solution injectable et infusion
- flacon verre

Olanzapine-ratiopharm 10 mg tablet - blisterverpakking opa/alu/pvc/alu Ratiopharm Belgium S.A. 22/07/08 BE320494 8 M1 Olanzapine
comprim - plaquette thermoforme
opa/alu/pvc/alu

Olanzapine-ratiopharm 10 mg orodispergeerbare tablet - blisterverpak- Ratiopharm Belgium S.A. 22/07/08 BE320512 8 M1 Olanzapine
king opa/alu/pvc/alu
comprim orodispersible - plaquette ther-
moforme opa/alu/pvc/alu

Olanzapine-ratiopharm 15 mg orodispergeerbare tablet - blisterverpak- Ratiopharm Belgium S.A. 22/07/08 BE320521 8 M1 Olanzapine
BELGISCH STAATSBLAD 14.10.2008 MONITEUR BELGE

king opa/alu/pvc/alu
comprim orodispersible - plaquette ther-
moforme opa/alu/pvc/alu

Olanzapine-ratiopharm 20 mg orodispergeerbare tablet - blisterverpak- Ratiopharm Belgium S.A. 22/07/08 BE320537 8 M1 Olanzapine
king opa/alu/pvc/alu
comprim orodispersible - plaquette ther-
moforme opa/alu/pvc/alu

Olanzapine-ratiopharm 5 mg tablet - blisterverpakking opa/alu/pvc/alu Ratiopharm Belgium S.A. 22/07/08 BE320476 8 M1 Olanzapine
comprim - plaquette thermoforme
opa/alu/pvc/alu

Olanzapine-ratiopharm 5 mg orodispergeerbare tablet - blisterverpak- Ratiopharm Belgium S.A. 22/07/08 BE320503 8 M1 Olanzapine
king opa/alu/pvc/alu
comprim orodispersible - plaquette ther-
moforme opa/alu/pvc/alu

Olanzapine-ratiopharm 7,5 mg tablet - blisterverpakking opa/alu/pvc/alu Ratiopharm Belgium S.A. 22/07/08 BE320485 8 M1 Olanzapine
comprim - plaquette thermoforme
opa/alu/pvc/alu
54809
WETTELIJKE
DATUM
BENAMING FARMACEUTISCHE VORM HOUDER VAN DE VHB NUMMER VAN DE VHB BASIS AFLEVERING ACTIEVE BESTANDDELEN
VAN DE VHB
- 54810

DENOMINATION FORME PHARMACEUTIQUE TITULAIRE DE LAMM N DE LAMM BASE DELIVRANCE PRINCIPES ACTIFS
DATE DE LAMM LEGALE

Omeprazole Teva 40 mg poeder voor oplossing voor intraveneuze Teva Pharma Belgium N.V. 14/07/08 BE320302 8 M1 Omeprazole Sodium
infusie - injectieflacon glas
poudre pour solution pour perfusion -
flacon verre

OxyContin 10 mg orodispergeerbare tablet - blisterverpak- Mundipharma Comm. V.A. 22/07/08 BE319076 0 M3 Oxycodone Hydrochloride
king pa/alu/pvc/alu (Belgium)
comprim orodispersible - plaquette ther-
moforme pa/alu/pvc/alu

OxyContin 20 mg orodispergeerbare tablet - blisterverpak- Mundipharma Comm. V.A. 22/07/08 BE319085 0 M3 Oxycodone Hydrochloride
king pa/alu/pvc/alu (Belgium)
comprim orodispersible - plaquette ther-
moforme pa/alu/pvc/alu

OxyContin 5 mg orodispergeerbare tablet - blisterverpak- Mundipharma Comm. V.A. 22/07/08 BE319067 0 M3 Oxycodone Hydrochloride
king pa/alu/pvc/alu (Belgium)
comprim orodispersible - plaquette ther-
moforme pa/alu/pvc/alu

Paclitaxin 6 mg/ml concentraat voor oplossing voor intrave- Teva Pharma Belgium N.V. 07/07/08 BE319672 3 M4 Paclitaxel
neuze infusie - injectieflacon glas 25 ml
solution diluer pour perfusion - flacon
verre 25 ml

Quinapril Ranbaxy 20 mg filmomhulde tablet - blisterverpakking Ranbaxy Belgium NV 07/07/08 BE319654 8 M1 Quinapril Hydrochloride
opa/alu/pvc/alu
comprim pellicul - plaquette thermo-
forme opa/alu/pvc/alu

Quinapril Ranbaxy 40 mg filmomhulde tablet - blisterverpakking Ranbaxy Belgium NV 07/07/08 BE319663 8 M1 Quinapril Hydrochloride
opa/alu/pvc/alu
comprim pellicul - plaquette thermo-
forme opa/alu/pvc/alu

Ranitidine EG 150 mg bruistablet - blisterverpakking Eurogenerics N.V. (Belgium) 07/07/08 BE319952 3 M1 Ranitidine Hydrochloride
papier/pe/alu/surlyn
comprim effervescent - plaquette thermo-
forme papier/pe/alu/surlyn

Ranitidine EG 150 mg bruistablet - tube pp Eurogenerics N.V. (Belgium) 07/07/08 BE319961 3 M1 Ranitidine Hydrochloride
comprim effervescent - tube pp

Ranitidine EG 300 mg bruistablet - blisterverpakking Eurogenerics N.V. (Belgium) 07/07/08 BE319977 3 M1 Ranitidine Hydrochloride
papier/pe/alu/surlyn
comprim effervescent - plaquette thermo-
forme papier/pe/alu/surlyn

Ranitidine EG 300 mg bruistablet - tube pp Eurogenerics N.V. (Belgium) 07/07/08 BE319986 3 M1 Ranitidine Hydrochloride
BELGISCH STAATSBLAD 14.10.2008 MONITEUR BELGE

comprim effervescent - tube pp

Simvastatine Aurobindo 10 mg filmomhulde tablet - blisterverpakking Aurobindo Pharma Limited 22/07/08 BE320451 8 M1 Simvastatin
pvc/pe/pvdc/alu (United Kingdom)
comprim pellicul - plaquette thermo-
forme pvc/pe/pvdc/alu

Simvastatine Aurobindo 20 mg filmomhulde tablet - blisterverpakking Aurobindo Pharma Limited 22/07/08 BE320442 8 M1 Simvastatin
pvc/pe/pvdc/alu (United Kingdom)
comprim pellicul - plaquette thermo-
forme pvc/pe/pvdc/alu

Simvastatine Aurobindo 40 mg filmomhulde tablet - blisterverpakking Aurobindo Pharma Limited 22/07/08 BE320433 8 M1 Simvastatin
pvc/pe/pvdc/alu (United Kingdom)
comprim pellicul - plaquette thermo-
forme pvc/pe/pvdc/alu

Simvastatine Aurobindo 80 mg filmomhulde tablet - blisterverpakking Aurobindo Pharma Limited 22/07/08 BE320424 8 M1 Simvastatin
pvc/pe/pvdc/alu (United Kingdom)
comprim pellicul - plaquette thermo-
forme pvc/pe/pvdc/alu
WETTELIJKE
DATUM
BENAMING FARMACEUTISCHE VORM HOUDER VAN DE VHB NUMMER VAN DE VHB BASIS AFLEVERING ACTIEVE BESTANDDELEN
VAN DE VHB
-

DENOMINATION FORME PHARMACEUTIQUE TITULAIRE DE LAMM N DE LAMM BASE DELIVRANCE PRINCIPES ACTIFS
DATE DE LAMM LEGALE

SmofKabiven emulsie voor intraveneuze infusie - zak 3 Fresenius Kabi N.V. (Belgium) 28/07/08 BE321063 7 M1 Alanine, Arginine, Glycine, Histidine,
compartimenten 986 ml Isoleucine, Leucine, Lysine Acetate,
emulsion pour perfusion - poche 3 compar- Methionine, Phenylalanine, Proline,
timents 986 ml Serine, Taurine, Threonine, Trypto-
phan, Tyrosine, Valine, Calcium Chlo-
ride, Sodium Glycerophosphate, Mag-
nesium Sulfate, Potassium Chloride,
Sodium Acetate, Zinc Sulfate, Glucose,
Soya Oil, Triglycerides Medium Chain,
Olive Oil, Fish Oil

SmofKabiven emulsie voor intraveneuze infusie - zak 3 Fresenius Kabi N.V. (Belgium) 28/07/08 BE321072 7 M1 Alanine, Arginine, Glycine, Histidine,
compartimenten 1477 ml Isoleucine, Leucine, Lysine Acetate,
emulsion pour perfusion - poche 3 compar- Methionine, Phenylalanine, Proline,
timents 1477 ml Serine, Taurine, Threonine, Trypto-
phan, Tyrosine, Valine, Calcium Chlo-
ride, Sodium Glycerophosphate, Mag-
nesium Sulfate, Potassium Chloride,
Sodium Acetate, Zinc Sulfate, Glucose,
Soya Oil, Triglycerides Medium Chain,
Olive Oil, Fish Oil

SmofKabiven emulsie voor intraveneuze infusie - zak 3 Fresenius Kabi N.V. (Belgium) 28/07/08 BE321081 7 M1 Alanine, Arginine, Glycine, Histidine,
compartimenten 1970 ml Isoleucine, Leucine, Lysine Acetate,
emulsion pour perfusion - poche 3 compar- Methionine, Phenylalanine, Proline,
timents 1970 ml Serine, Taurine, Threonine, Trypto-
phan, Tyrosine, Valine, Calcium Chlo-
ride, Sodium Glycerophosphate, Mag-
nesium Sulfate, Potassium Chloride,
Sodium Acetate, Zinc Sulfate, Glucose,
Soya Oil, Triglycerides Medium Chain,
Olive Oil, Fish Oil

SmofKabiven emulsie voor intraveneuze infusie - zak 3 Fresenius Kabi N.V. (Belgium) 28/07/08 BE321097 7 M1 Alanine, Arginine, Glycine, Histidine,
compartimenten 2463 ml Isoleucine, Leucine, Lysine Acetate,
emulsion pour perfusion - poche 3 compar- Methionine, Phenylalanine, Proline,
timents 2463 ml Serine, Taurine, Threonine, Trypto-
phan, Tyrosine, Valine, Calcium Chlo-
ride, Sodium Glycerophosphate, Mag-
nesium Sulfate, Potassium Chloride,
Sodium Acetate, Zinc Sulfate, Glucose,
Soya Oil, Triglycerides Medium Chain,
Olive Oil, Fish Oil

SmofKabiven Elektrolytenvrij emulsie voor intraveneuze infusie - zak 3 Fresenius Kabi N.V. (Belgium) 28/07/08 BE321106 7 M1 Alanine, Arginine, Glycine, Histidine,
compartimenten 986 ml Isoleucine, Leucine, Lysine Acetate,
emulsion pour perfusion - poche 3 compar- Methionine, Phenylalanine, Proline,
BELGISCH STAATSBLAD 14.10.2008 MONITEUR BELGE

timents 986 ml Serine, Taurine, Threonine, Trypto-


phan, Tyrosine, Valine, Glucose, Soya
Oil, Triglycerides Medium Chain, Olive
Oil, Fish Oil

SmofKabiven Elektrolytenvrij emulsie voor intraveneuze infusie - zak 3 Fresenius Kabi N.V. (Belgium) 28/07/08 BE321115 7 M1 Alanine, Arginine, Glycine, Histidine,
compartimenten 1477 ml Isoleucine, Leucine, Lysine Acetate,
emulsion pour perfusion - poche 3 compar- Methionine, Phenylalanine, Proline,
timents 1477 ml Serine, Taurine, Threonine, Trypto-
phan, Tyrosine, Valine, Glucose, Soya
Oil, Triglycerides Medium Chain, Olive
Oil, Fish Oil

SmofKabiven Elektrolytenvrij emulsie voor intraveneuze infusie - zak 3 Fresenius Kabi N.V. (Belgium) 28/07/08 BE321124 7 M1 Alanine, Arginine, Glycine, Histidine,
compartimenten 1970 ml Isoleucine, Leucine, Lysine Acetate,
emulsion pour perfusion - poche 3 compar- Methionine, Phenylalanine, Proline,
timents 1970 ml Serine, Taurine, Threonine, Trypto-
phan, Tyrosine, Valine, Glucose, Soya
Oil, Triglycerides Medium Chain, Olive
Oil, Fish Oil
54811
WETTELIJKE
DATUM
BENAMING FARMACEUTISCHE VORM HOUDER VAN DE VHB NUMMER VAN DE VHB BASIS AFLEVERING ACTIEVE BESTANDDELEN
VAN DE VHB
- 54812

DENOMINATION FORME PHARMACEUTIQUE TITULAIRE DE LAMM N DE LAMM BASE DELIVRANCE PRINCIPES ACTIFS
DATE DE LAMM LEGALE
SmofKabiven Elektrolytenvrij emulsie voor intraveneuze infusie - zak 3 Fresenius Kabi N.V. (Belgium) 28/07/08 BE321133 7 M1 Alanine, Arginine, Glycine, Histidine,
compartimenten 2463 ml Isoleucine, Leucine, Lysine Acetate,
emulsion pour perfusion - poche 3 compar- Methionine, Phenylalanine, Proline,
timents 2463 ml Serine, Taurine, Threonine, Trypto-
phan, Tyrosine, Valine, Glucose, Soya
Oil, Triglycerides Medium Chain, Olive
Oil, Fish Oil
Sumatriptan Aurobindo Pharma 100 mg tablet - blisterverpakking pa/pvc/alu Aurobindo Pharma Limited 07/07/08 BE319821 8 MH Sumatriptan Succinate
comprim - plaquette thermoforme (United Kingdom)
pa/pvc/alu
Sumatriptan Aurobindo Pharma 50 mg tablet - blisterverpakking pa/pvc/alu Aurobindo Pharma Limited 07/07/08 BE319812 8 MH Sumatriptan Succinate
comprim - plaquette thermoforme (United Kingdom)
pa/pvc/alu
Tetraspan 10 % 100 mg/ml oplossing voor intraveneuze infusie - zak B. Braun Melsungen AG 28/07/08 BE320774 0 M4 Sodium Acetate, Potassium Chloride,
Ecobag 250 ml (Germany) Magnesium Chloride, Sodium Chlo-
solution pour infusion - poche Ecobag ride, Calcium Chloride, Hydroxyethyl
250 ml Starch, Malic Acid
Tetraspan 10 % 100 mg/ml oplossing voor intraveneuze infusie - zak B. Braun Melsungen AG 28/07/08 BE320783 0 M4 Sodium Acetate, Potassium Chloride,
Ecobag 500 ml (Germany) Magnesium Chloride, Sodium Chlo-
solution pour infusion - poche Ecobag ride, Calcium Chloride, Hydroxyethyl
500 ml Starch, Malic Acid
Tetraspan 10 % 100 mg/ml oplossing voor intraveneuze infusie - zak B. Braun Melsungen AG 28/07/08 BE320792 0 M4 Sodium Acetate, Potassium Chloride,
Ecobag 1000 ml (Germany) Magnesium Chloride, Sodium Chlo-
solution pour infusion - poche Ecobag ride, Calcium Chloride, Hydroxyethyl
1000 ml Starch, Malic Acid
Tetraspan 10 % 100 mg/ml oplossing voor intraveneuze infusie - fles B. Braun Melsungen AG 28/07/08 BE320801 0 M4 Sodium Acetate, Potassium Chloride,
Ecoflac Plus 500 ml (Germany) Magnesium Chloride, Sodium Chlo-
solution pour infusion - flacon Ecoflac Plus ride, Calcium Chloride, Hydroxyethyl
500 ml Starch, Malic Acid
Tetraspan 6 % 60 mg/ml oplossing voor intraveneuze infusie - zak B. Braun Melsungen AG 28/07/08 BE320731 0 M4 Sodium Acetate, Potassium Chloride,
Ecobag 250 ml (Germany) Magnesium Chloride, Sodium Chlo-
solution pour infusion - poche Ecobag ride, Calcium Chloride, Hydroxyethyl
250 ml Starch, Malic Acid
Tetraspan 6 % 60 mg/ml oplossing voor intraveneuze infusie - zak B. Braun Melsungen AG 28/07/08 BE320747 0 M4 Sodium Acetate, Potassium Chloride,
Ecobag 500 ml (Germany) Magnesium Chloride, Sodium Chlo-
solution pour infusion - poche Ecobag ride, Calcium Chloride, Hydroxyethyl
500 ml Starch, Malic Acid
Tetraspan 6 % 60 mg/ml oplossing voor intraveneuze infusie - zak B. Braun Melsungen AG 28/07/08 BE320756 0 M4 Sodium Acetate, Potassium Chloride,
Ecobag 1000 ml (Germany) Magnesium Chloride, Sodium Chlo-
solution pour infusion - poche Ecobag ride, Calcium Chloride, Hydroxyethyl
1000 ml Starch, Malic Acid
BELGISCH STAATSBLAD 14.10.2008 MONITEUR BELGE

Tetraspan 6 % 60 mg/ml oplossing voor intraveneuze infusie - fles B. Braun Melsungen AG 28/07/08 BE320765 0 M4 Sodium Acetate, Potassium Chloride,
Ecoflac Plus 500 ml (Germany) Magnesium Chloride, Sodium Chlo-
solution pour infusion - flacon Ecoflac Plus ride, Calcium Chloride, Hydroxyethyl
500 ml Starch, Malic Acid

Topiramate Teva 100 mg filmomhulde tablet - blisterverpakking Teva Pharma Belgium N.V. 07/07/08 BE319873 8 M1 Topiramate
opa/alu/pvc/alu
comprim pellicul - plaquette thermo-
forme opa/alu/pvc/alu

Topiramate Teva 100 mg filmomhulde tablet - fles hdpe Teva Pharma Belgium N.V. 07/07/08 BE319882 8 M1 Topiramate
comprim pellicul - flacon hdpe

Topiramate Teva 200 mg filmomhulde tablet - blisterverpakking Teva Pharma Belgium N.V. 07/07/08 BE319891 8 M1 Topiramate
opa/alu/pvc/alu
comprim pellicul - plaquette thermo-
forme opa/alu/pvc/alu

Topiramate Teva 200 mg filmomhulde tablet - fles hdpe Teva Pharma Belgium N.V. 07/07/08 BE319907 8 M1 Topiramate
comprim pellicul - flacon hdpe
WETTELIJKE
DATUM
BENAMING FARMACEUTISCHE VORM HOUDER VAN DE VHB NUMMER VAN DE VHB BASIS AFLEVERING ACTIEVE BESTANDDELEN
VAN DE VHB
-

DENOMINATION FORME PHARMACEUTIQUE TITULAIRE DE LAMM N DE LAMM BASE DELIVRANCE PRINCIPES ACTIFS
DATE DE LAMM LEGALE

Topiramate Teva 25 mg filmomhulde tablet - blisterverpakking Teva Pharma Belgium N.V. 07/07/08 BE319837 8 M1 Topiramate
opa/alu/pvc/alu
comprim pellicul - plaquette thermo-
forme opa/alu/pvc/alu

Topiramate Teva 25 mg filmomhulde tablet - fles hdpe Teva Pharma Belgium N.V. 07/07/08 BE319846 8 M1 Topiramate
comprim pellicul - flacon hdpe

Topiramate Teva 300 mg filmomhulde tablet - blisterverpakking Teva Pharma Belgium N.V. 07/07/08 BE319916 9 M1 Topiramate
opa/alu/pvc/alu
comprim pellicul - plaquette thermo-
forme opa/alu/pvc/alu

Topiramate Teva 300 mg filmomhulde tablet - fles hdpe Teva Pharma Belgium N.V. 07/07/08 BE319925 9 M1 Topiramate
comprim pellicul - flacon hdpe

Topiramate Teva 400 mg filmomhulde tablet - blisterverpakking Teva Pharma Belgium N.V. 07/07/08 BE319934 9 M1 Topiramate
opa/alu/pvc/alu
comprim pellicul - plaquette thermo-
forme opa/alu/pvc/alu

Topiramate Teva 400 mg filmomhulde tablet - fles hdpe Teva Pharma Belgium N.V. 07/07/08 BE319943 9 M1 Topiramate
comprim pellicul - flacon hdpe

Topiramate Teva 50 mg filmomhulde tablet - blisterverpakking Teva Pharma Belgium N.V. 07/07/08 BE319855 8 M1 Topiramate
opa/alu/pvc/alu
comprim pellicul - plaquette thermo-
forme opa/alu/pvc/alu

Topiramate Teva 50 mg filmomhulde tablet - fles hdpe Teva Pharma Belgium N.V. 07/07/08 BE319864 8 M1 Topiramate
comprim pellicul - flacon hdpe

VasoKINOX 450 ppm mol/mol inhalatiegas - gascilinder alu Air Liquide Sant International 14/07/08 BE320336 7 M4 Nitric Oxide
gaz pour inhalation - bouteille alu (France)

Vilbinitan 100 mg/25 mg filmomhulde tablet - blisterverpakking Pharma Resources Dr. Schluttig 14/07/08 BE320327 8 M1 Losartan Potassium
alu/pvc/pvdc GmbH (Germany) Hydrochlorothiazide
comprim pellicul - plaquette thermo-
forme alu/pvc/pvdc

Vilbinitan 50 mg/12,5 mg filmomhulde tablet - blisterverpakking Pharma Resources Dr. Schluttig 14/07/08 BE320311 8 M1 Losartan Potassium
alu/pvc/pvdc GmbH (Germany) Hydrochlorothiazide
comprim pellicul - plaquette thermo-
forme alu/pvc/pvdc
BELGISCH STAATSBLAD 14.10.2008 MONITEUR BELGE

Lijst van de geneesmiddelen voor menselijk gebruik Liste des mdicaments usage humain
waarvoor een vergunning voor parallelinvoer is toegekend pour lesquels une autorisation dimportation parallle a t accorde
tussen 1 juli 2008 en 31 juli 2008 entre le 1er juillet 2008 et le 31 juillet 2008

HOUDER VAN DE VERGUNNINGS- VERGUNNINGS-


BENAMING FARMACEUTISCHE VORM VERGUNNING DATUM NUMMER AFLEVERING ACTIEVE BESTANDDELEN

DENOMINATION FORME PHARMACEUTIQUE DETENTEUR DATE N DELIVRANCE PRINCIPES ACTIFS
DAUTORISATION DAUTORISATION DAUTORISATION
ALPRAZOLAM EG 0,50 MG COMPRIMES - PLAQUETTE THERMOFORMEE PVC/ALU PI-PHARMA NV 28/07/08 1637PI0059F003 M1 ALPRAZOLAM
TABLETTEN - BLISTERVERPAKKING PVC/ALU
DALACIN C 300 MG GELULES - PLAQUETTE THERMOFORMEE PVC/ALU PI-PHARMA NV 28/07/08 1637PI0056F004 M1 CLINDAMYCINI
CAPSULES, HARD - BLISTERVERPAKKING PVC/ALU HYDROCHLORIDUM
FLUOXETINE EG 20 MG GELULES - PLAQUETTE THERMOFORMEE PI-PHARMA NV 07/07/08 1637PI0051F004 M1 FLUOXETINE HYDROCHLO-
PVC/PVDC/ALU RIDE
C A P S U L E S , H A R D - B L I S T E RV E R PA K K I N G
PVC/PVDC/ALU
54813
HOUDER VAN DE VERGUNNINGS- VERGUNNINGS-
BENAMING FARMACEUTISCHE VORM VERGUNNING DATUM NUMMER AFLEVERING ACTIEVE BESTANDDELEN
54814
DENOMINATION FORME PHARMACEUTIQUE DETENTEUR DATE N DELIVRANCE PRINCIPES ACTIFS
DAUTORISATION DAUTORISATION DAUTORISATION
LIPITOR 40 MG COMPRIMES PELLICULES - PLAQUETTE THERMOFOR- PI-PHARMA NV 07/07/08 1637PI0052F003 M1 ATORVASTATINUM CALCII
MEE ALU/ALU
FILMOMHULDE TABLETTEN - BLISTERVERPAKKING
ALU/ALU
LIPITOR 80 MG COMPRIMES PELLICULES - PLAQUETTE THERMOFOR- PI-PHARMA NV 07/07/08 1637PI0050F003 M1 ATORVASTATINUM CALCII
MEE ALU/ALU
FILMOMHULDE TABLETTEN - BLISTERVERPAKKING
ALU/ALU
MERCK-OMEPRAZOLE GELULES GASTRO-RESISTANTES - FLACON HDPE PI-PHARMA NV 22/07/08 1637PI0057F004 M1 OMEPRAZOLE
40 MG MAAGSAPRESISTENTE CAPSULES, HARD - FLES HDPE
SUMATRIPTAN EG 100 MG COMPRIMES - PLAQUETTE THERMOFORMEE PI-PHARMA NV 22/07/08 1637PI0055F003 M1 SUMATRIPTAN SUCCINATE
OPA/ALU/PVC
TABLETTEN - BLISTERVERPAKKING OPA/ALU/PVC
SUMATRIPTAN EG 50 MG COMPRIMES - PLAQUETTE THERMOFORMEE PI-PHARMA NV 22/07/08 1637PI0054F003 M1 SUMATRIPTAN SUCCINATE
OPA/ALU/PVC
TABLETTEN - BLISTERVERPAKKING OPA/ALU/PVC

Betekenis van de codes Signification des codes


die in de lijsten van de vergunningen voor het in de handel brengen (VHB) voorkomen figurant dans les listes dautorisations de mise sur le march (AMM)
Juli 2008. Menselijk gebruik Juillet 2008. Usage humain

Statut lgal de dlivrance - Wettelijk regime voor de aflevering


FD Mdicament NON soumis prescription conformment aux dispositions de larticle 6, 1erbis de la loi du 25 mars 1964 sur les mdicaments et de larticle 65, 3 de larrt
royal du 14 dcembre 2006 concernant les mdicaments usage humain et vtrinaire.
Geneesmiddel NIET aan voorschrift onderworpen overeenkomstig de bepalingen van artikel 6, 1bis van de wet van 25 maart 1964 op de geneesmiddelen en artikel 65, 3
van het koninklijk besluit van 14 december 2006 betreffende geneesmiddelen voor menselijk en diergeneeskundig gebruik.
M1 Mdicament sur prescription dont la dlivrance ne peut pas tre prolonge conformment aux dispositions de larticle 6, 1erbis alina 3, 1er tiret, de la loi du 25 mars 1964 sur
les mdicaments et de larticle 61 de larrt royal du 14 dcembre 2006 concernant les mdicaments usage humain et vtrinaire.
Geneesmiddel op voorschrift waarvan de aflevering niet verlengbaar is overeenkomstig de bepalingen van artikel 6, 1bis derde lid, 1e streep, van de wet van 25 maart 1964
op de geneesmiddelen en artikel 61 van het koninklijk besluit van 14 december 2006 betreffende geneesmiddelen voor menselijk en diergeneeskundig gebruik.
M3 Mdicament soumis prescription mdicale avec mentions spciales conformment aux dispositions de larticle 6, 1erbis alina 3, 3e tiret, de la loi du 25 mars 1964 sur les
mdicaments et de larticle 62 de larrt royal du 14 dcembre 2006 concernant les mdicaments usage humain et vtrinaire.
Geneesmiddel onderworpen aan een medisch voorschrift met bijzondere vermeldingenovereenkomstig de bepalingen van artikel 6, 1bis derde lid, 3e streep, van de wet van
BELGISCH STAATSBLAD 14.10.2008 MONITEUR BELGE

25 maart 1964 op de geneesmiddelen en artikel 62 van het koninklijk besluit van 14 december 2006 betreffende geneesmiddelen voor menselijk en diergeneeskundig
gebruik.
M4 Mdicament soumis prescription mdicale restreinte conformment aux dispositions de larticle 6, 1erbis alina 3, 4e tiret, de la loi du 25 mars 1964 sur les mdicaments
et de larticle 63 de larrt royal du 14 dcembre 2006 concernant les mdicaments usage humain et vtrinaire
Geneesmiddel onderworpen aan een beperkt medisch voorschrift overeenkomstig de bepalingen van artikel 6, 1bis derde lid, 4e streep, van de wet van 25 maart 1964 op de
geneesmiddelen en artikel 63 van het koninklijk besluit van 14 december 2006 betreffende geneesmiddelen voor menselijk en diergeneeskundig gebruik
MH M1 ou M4 selon la grandeur du conditionnement
M1 of M4 in functie van de verpakkingsgrootte
Base rglementaire - Wettelijke basis
Mdicament enregistr conformment aux dispositions de larticle 2.8 premier alina de larrt royal du 3 juillet 1969.
Geneesmiddel geregistreerd overeenkomstig de bepalingen van artikel 2.8 eerste lid van het koninklijk besluit van 3 juli 1969.
0 Mdicament usage humain auquel une autorisation de mise sur le march (AMM) a t octroye conformment aux dispositions de larticle 6, 1, troisime alina de
la loi du 25 mars 1964 sur les mdicaments.
Geneesmiddel voor menselijk gebruik waarvoor een vergunning voor het in de handel brengen (VHB) werd verleend overeenkomstig de bepalingen van artikel 6, 1,
derde lid van de wet van 25 maart 1964 op de geneesmiddelen.
3 Mdicament enregistr conformment aux dispositions de larticle 2.8 a) troisime tiret de larrt royal du 3 juillet 1969.
Geneesmiddel geregistreerd overeenkomstig de bepalingen van artikel 2.8 a) derde streep van het koninklijk besluit van 3 juli 1969.
7 Mdicament usage humain auquel une autorisation de mise sur le march (AMM) a t octroye conformment aux dispositions de larticle 6bis, 2 de la loi du
25 mars 1964 sur les mdicaments
Geneesmiddel voor menselijk gebruik waarvoor een vergunning voor het in de handel brengen (VHB) werd verleend overeenkomstig de bepalingen van artikel 6bis,
2 van de wet van 25 maart 1964 op de geneesmiddelen
8 Mdicament usage humain auquel une autorisation de mise sur le march (AMM) a t octroye conformment aux dispositions de larticle 6bis, 1 cinquime alina,
deuxime tiret de la loi du 25 mars 1964 sur les mdicaments
Geneesmiddel voor menselijk gebruik waarvoor een vergunning voor het in de handel brengen (VHB) werd verleend overeenkomstig de bepalingen van artikel 6bis,
1 vijfde lid, tweede streepje van de wet van 25 maart 1964 op de geneesmiddelen
9 Mdicament usage humain auquel une autorisation de mise sur le march (AMM) a t octroye conformment aux dispositions de larticle 6bis, 1 septime alina
de la loi du 25 mars 1964 sur les mdicaments.
Geneesmiddel voor menselijk gebruik waarvoor een vergunning voor het in de handel brengen (VHB) werd verleend overeenkomstig de bepalingen van artikel 6bis,
1 zevende lid van de wet van 25 maart 1964 op de geneesmiddelen.

Lijst van de geneesmiddelen voor diergeneeskundig gebruik Liste des mdicaments usage vtrinaire
waarvoor een vergunning voor het in de handel brengen (VHB) auxquels une autorisation de mise sur le march (AMM)
werd verleend tussen 1 juli 2008 en 31 juli 2008 a t octroye entre le 1er juillet 2008 et le 31 juillet 2008

WETTELIJKE
DATUM
BENAMING FARMACEUTISCHE VORM HOUDER VAN DE VHB NUMMER VAN DE VHB BASIS AFLEVERING ACTIEVE BESTANDDELEN
VAN DE VHB
-

DENOMINATION FORME PHARMACEUTIQUE TITULAIRE DE LAMM N DE LAMM BASE DELIVRANCE PRINCIPES ACTIFS
DATE DE LAMM LEGALE

DOXYVETO 50 % PULVIS POUDRE ORALE - POCHE LAMINEE VMD N.V. 01/07/08 1030BR0012F000 - M DOXYCYCLINE HYCLATE
POEDER VOOR ORAAL GEBRUIK - LAMI-
BELGISCH STAATSBLAD 14.10.2008 MONITEUR BELGE

NAATZAK

HIPRACOX SUSPENSION POUR NEBULISATION - LABORATORIOS HIPRA S.A. 14/07/08 8501IE0013F008 F M EIMERIA SPECIES
FLACON VERRE
VERNEVELSUSPENSIE - FLES GLAS

HIPRACOX DW SUSPENSION ORALE - FLACON VERRE LABORATORIOS HIPRA S.A. 14/07/08 8501IE0012F008 F M EIMERIA SPECIES
SUSPENSIE VOOR ORAAL GEBRUIK -
FLES GLAS

TYLAN 250 VET PREMIX PREMELANGE MEDICAMENTEUX - ELI LILLY BENELUX S.A. 14/07/08 0058T 0009F020 1 M TYLOSIN PHOSPHATE
EMBALLAGE LAMINE
PREMIX VOOR GEMEDICINEERD VOER
- LAMINAATVERPAKKING

TYLAN 250 VET PREMIX PREMELANGE MEDICAMENTEUX - ELI LILLY BENELUX S.A. 14/07/08 0058T 0010F020 1 M TYLOSIN PHOSPHATE
POCHE PAPIER
PREMIX VOOR GEMEDICINEERD VOER
- ZAK PAPIER
54815
WETTELIJKE
DATUM
BENAMING FARMACEUTISCHE VORM HOUDER VAN DE VHB NUMMER VAN DE VHB BASIS AFLEVERING ACTIEVE BESTANDDELEN
VAN DE VHB
- 54816

DENOMINATION FORME PHARMACEUTIQUE TITULAIRE DE LAMM N DE LAMM BASE DELIVRANCE PRINCIPES ACTIFS
DATE DE LAMM LEGALE
UNIFLOCK SOLUTION POUR NEBULISATION - FLA- LABORATORIOS HIPRA S.A. 14/07/08 8501IE0014F008 F M PATENT BLUE V
CON VERRE VANILLIN
VERNEVELOPLOSSING - FLES GLAS PONCEAU 4R
XEDEN 15 MG COMPRIMES - PLAQUETTE THERMO- LABORATOIRES SOGEVAL 14/07/08 2559IE0005F003 R M ENROFLOXACIN
FORMEE PVDC/TE/PVC/ALU
TABLETTEN - BLISTERVERPAKKING
PVDC/TE/PVC/ALU
XEDEN 150 MG COMPRIMES - PLAQUETTE THERMO- LABORATOIRES SOGEVAL 14/07/08 2559IE0007F003 R M ENROFLOXACIN
FORMEE PVDC/TE/PVC/ALU
TABLETTEN - BLISTERVERPAKKING
PVDC/TE/PVC/ALU
XEDEN 50 MG COMPRIMES - PLAQUETTE THERMO- LABORATOIRES SOGEVAL 14/07/08 2559IE0006F003 R M ENROFLOXACIN
FORMEE PVDC/TE/PVC/ALU
TABLETTEN - BLISTERVERPAKKING
PVDC/TE/PVC/ALU

Betekenis van de codes Signification des codes


die in de lijsten van de vergunningen voor het in de handel brengen (VHB) voorkomen figurant dans les listes dautorisations de mise sur le march (AMM)
Juli 2008. Diergeneeskundig gebruik Juillet 2008. Usage vtrinaire

Statut lgal de dlivrance - Wettelijk regime voor de aflevering


M Mdicament soumis prescription conformment aux dispositions de larticle 6, 1erbis de la loi du 25 mars 1964 sur les mdicaments et de larticle 188 de larrt royal
du 14 dcembre 2006 concernant les mdicaments usage humain et vtrinaire.
Geneesmiddel aan voorschrift onderworpen overeenkomstig de bepalingen van artikel 6, 1bis van de wet van 25 maart 1964 op de geneesmiddelen en artikel 188 van het
koninklijk besluit van 14 december 2006 betreffende geneesmiddelen voor menselijk en diergeneeskundig gebruik.
Base rglementaire - Wettelijke basis
Mdicament enregistr conformment aux dispositions de larticle 2.8 premier alina de larrt royal du 3 juillet 1969.
Geneesmiddel geregistreerd overeenkomstig de bepalingen van artikel 2.8 eerste lid van het koninklijk besluit van 3 juli 1969.
1 Mdicament enregistr conformment aux dispositions de larticle 2.8 a) premier tiret de larrt royal du 3 juillet 1969.
Geneesmiddel geregistreerd overeenkomstig de bepalingen van artikel 2.8 a) eerste streep van het koninklijk besluit van 3 juli 1969.
F Mdicament usage vtrinaire auquel une autorisation de mise sur le march (AMM) a t octroye conformment aux dispositions de larticle 6, 1 troisime alina
(Full) de la loi du 25 mars 1964 sur les mdicaments.
BELGISCH STAATSBLAD 14.10.2008 MONITEUR BELGE

Geneesmiddel voor diergeneeskundig gebruik waarvoor een vergunning voor het in de handel brengen (VHB) werd verleend overeenkomstig de bepalingen van
artikel 6, 1 derde lid van de wet van 25 maart 1964 op de geneesmiddelen.
R Mdicament usage vtrinaire auquel une autorisation de mise sur le march (AMM) a t octroye conformment aux dispositions de larticle 6bis, 6 cinquime
(Reference) alina, deuxime tiret de la loi du 25 mars 1964 sur les mdicaments.
Geneesmiddel voor diergeneeskundig gebruik waarvoor een vergunning voor het in de handel brengen (VHB) werd verleend overeenkomstig de bepalingen van
artikel 6bis, 6 vijfde lid, tweede streep van de wet van 25 maart 1964 op de geneesmiddelen.
FEDERAAL AGENTSCHAP VOOR AGENCE FEDERALE DES MEDICAMENTS
GENEESMIDDELEN EN GEZONDHEIDSPRODUCTEN ET DES PRODUITS DE SANTE
[C - 2008/18271] [C - 2008/18271]
Lijst van de geneesmiddelen voor menselijk Liste des mdicaments usage humain
gebruik waarvoor een vergunning voor het in de handel brengen (VHB) auxquels une autorisation de mise sur le march (AMM)
werd verleend tussen 1 augustus 2008 en 31 augustus 2008 a t octroye entre le 1er aot 2008 et le 31 aot 2008

WETTELIJKE
DATUM
BENAMING FARMACEUTISCHE VORM HOUDER VAN DE VHB NUMMER VAN DE VHB BASIS AFLEVERING ACTIEVE BESTANDDELEN
VAN DE VHB
-

DENOMINATION FORME PHARMACEUTIQUE TITULAIRE DE LAMM N DE LAMM BASE DELIVRANCE PRINCIPES ACTIFS
DATE DE LAMM LEGALE

Bicalutamide Arrow Generics 50 mg filmomhulde tablet - blisterverpakking Arrow Generics Limited 11/08/08 BE321395 8 MH Bicalutamide
pvc/pvdc/alu (United Kingdom)
comprim pellicul - plaquette thermoforme
pvc/pvdc/alu

Cardioflow 160 mg maapsapresistente tablet - blisterverpakking Nycomed Belgium N.V. 25/08/08 BE321955 6 FD Acetylsalicylic Acid
pvc/alu
comprim gastro-rsistant - plaquette thermo-
forme pvc/alu

Cardioflow 80 mg maapsapresistente tablet - blisterverpakking Nycomed Belgium N.V. 25/08/08 BE321946 6 FD Acetylsalicylic Acid
pvc/alu
comprim gastro-rsistant - plaquette thermo-
forme pvc/alu

Ciprofloxacine Hospira 2 mg/ml oplossing voor intraveneuze infusie - zak 50 ml Hospira Benelux B.V.B.A. 18/08/08 BE321413 8 M1 Ciprofloxacine Lactate
solution pour perfusion - poche 50 ml (Belgium)

Ciprofloxacine Hospira 2 mg/ml oplossing voor intraveneuze infusie - zak 100 ml Hospira Benelux B.V.B.A. 18/08/08 BE321422 8 M1 Ciprofloxacine Lactate
solution pour perfusion - poche 100 ml (Belgium)

Ciprofloxacine Hospira 2 mg/ml oplossing voor intraveneuze infusie - zak 200 ml Hospira Benelux B.V.B.A. 18/08/08 BE321431 8 M1 Ciprofloxacine Lactate
solution pour perfusion - poche 200 ml (Belgium)

Coperindo 2 mg/0,625 mg tablet - blisterverpakking pa/alu/pvc/alu Ratiopharm Belgium S.A. 08/08/08 BE321221 8 MH Indapamide
comprim - plaquette thermoforme Perindopril tert-butylamine
pa/alu/pvc/alu

Coperindo 4 mg/1,25 mg tablet - blisterverpakking pa/alu/pvc/alu Ratiopharm Belgium S.A. 08/08/08 BE321237 8 MH Indapamide
comprim - plaquette thermoforme Perindopril tert-butylamine
BELGISCH STAATSBLAD 14.10.2008 MONITEUR BELGE

pa/alu/pvc/alu

Epirubicine Mylan 10 mg/5 ml oplossing voor injectie - injectieflacon glas 5 ml Mylan bvba/sprl (Belgium) 25/08/08 BE321571 8 M4 Epirubicin Hydrochloride
solution injectable - flacon verre 5 ml

Epirubicine Mylan 20 mg/10 ml oplossing voor injectie - injectieflacon glas 10 ml Mylan bvba/sprl (Belgium) 25/08/08 BE321587 8 M4 Epirubicin Hydrochloride
solution injectable - flacon verre 10 ml

Epirubicine Mylan 50 mg/25 ml oplossing voor injectie - injectieflacon glas 25 ml Mylan bvba/sprl (Belgium) 25/08/08 BE321596 8 M4 Epirubicin Hydrochloride
solution injectable - flacon verre 25 ml

Epirubicine Mylan 200 mg/100 ml oplossing voor injectie - injectieflacon glas 100 ml Mylan bvba/sprl (Belgium) 25/08/08 BE321605 8 M4 Epirubicin Hydrochloride
solution injectable - flacon verre 100 ml

Escitaham 10 mg filmomhulde tablet - blisterverpakking Alfred E. Tiefenbacher GmbH 08/08/08 BE321142 9 MH Escitalopram Oxalate
nylon/alu/pvc/alu & Co. KG (Germany)
comprim pellicul - plaquette thermoforme
nylon/alu/pvc/alu
54817
WETTELIJKE
DATUM
BENAMING FARMACEUTISCHE VORM HOUDER VAN DE VHB NUMMER VAN DE VHB BASIS AFLEVERING ACTIEVE BESTANDDELEN
VAN DE VHB
- 54818

DENOMINATION FORME PHARMACEUTIQUE TITULAIRE DE LAMM N DE LAMM BASE DELIVRANCE PRINCIPES ACTIFS
DATE DE LAMM LEGALE

Ethinylestradiol-Drospirenon Bayer filmomhulde tablet - blisterverpakking pvc/alu Bayer S.A.-N.V. (Belgium) 18/08/08 BE321404 0 M1 Drospirenone
0,02 mg/3 mg comprim pellicul - plaquette thermoforme Ethinylestradiol
pvc/alu

Fentanyl Matrix Sandoz 150 mcg/h pleister voor transdermaal gebruik - sachet Sandoz N.V. (Belgium) 18/08/08 BE321465 9 MS Fentanyl
papier/pe/alu/pe
dispositif transdermique - sachet-dose
papier/pe/alu/pe

Fentanyl Matrix Sandoz 37,5 mcg/h pleister voor transdermaal gebruik - sachet Sandoz N.V. (Belgium) 18/08/08 BE321456 9 MS Fentanyl
papier/pe/alu/pe
dispositif transdermique - sachet-dose
papier/pe/alu/pe

Finasteride Jenson Pharmaceutical Ser- filmomhulde tablet - blisterverpakking pvc/alu Jenson Pharmaceutical Services 08/08/08 BE321151 8 M1 Finasteride
vices 5 mg comprim pellicul - plaquette thermoforme Limited (United Kingdom)
pvc/alu

Finasteride Teva 5 mg filmomhulde tablet - blisterverpakking Teva Pharma Belgium N.V. 11/08/08 BE321246 8 M1 Finasteride
pvc/pvdc/alu
comprim pellicul - plaquette thermoforme
pvc/pvdc/alu

Flucoderm 100 mg capsule, hard - blisterverpakking pvc/alu Dermapharm AG 25/08/08 BE321483 8 MH Fluconazole
glule - plaquette thermoforme pvc/alu

Flucoderm 150 mg capsule, hard - blisterverpakking pvc/alu Dermapharm AG 25/08/08 BE321492 8 M1 Fluconazole
glule - plaquette thermoforme pvc/alu

Flucoderm 200 mg capsule, hard - blisterverpakking pvc/alu Dermapharm AG 25/08/08 BE321501 8 M1 Fluconazole
glule - plaquette thermoforme pvc/alu

Flucoderm 50 mg capsule, hard - blisterverpakking pvc/alu Dermapharm AG 25/08/08 BE321474 8 MH Fluconazole


glule - plaquette thermoforme pvc/alu

Gammanorm 165 mg/ml oplossing voor injectie - injectieflacon glas Octapharma Benelux SA/NV 11/08/08 BE321255 - M1 Immunoglobulin Human Normal
solution injectable - flacon verre (Belgium)

Menitorix (Vaccin Hib-MenC-TT) poeder en oplosmiddel voor oplossing voor GlaxoSmithKline Biologicals 18/08/08 BE321447 0 M1 Haemophilus type b Polysaccharides
injectie - injectieflacon glas + voorgevulde spuit S.A. (Belgium) conjugated to tetanus toxoid
glas Neisseria meningitidis group C Poly-
poudre et solvant pour solution injectable - saccharides conjugated to tetanus
flacon verre + seringue prremplie verre toxoid
BELGISCH STAATSBLAD 14.10.2008 MONITEUR BELGE

Nebivolol Actavis 5 mg tablet - blisterverpakking pvc/alu Actavis Group PTC ehf 08/08/08 BE321203 8 MH Nebivolol Hydrochloride
comprim - plaquette thermoforme pvc/alu (Iceland)

Nebivolol Actavis 5 mg tablet - tablettencontainer hdpe Actavis Group PTC ehf 08/08/08 BE321212 8 MH Nebivolol Hydrochloride
comprim - pilulier hdpe (Iceland)

Pantobelg 20 mg maapsapresistente tablet - blisterverpakking Eurogenerics NV (Belgium) 08/08/08 BE321167 8 M1 Pantoprazole Sodium Sesquihydrate
alu/alu
comprim gastro-rsistant - plaquette thermo-
forme alu/alu

Pantobelg 20 mg maapsapresistente tablet - fles hdpe Eurogenerics NV (Belgium) 08/08/08 BE321176 8 M1 Pantoprazole Sodium Sesquihydrate
comprim gastro-rsistant - flacon hdpe

Pantobelg 40 mg maapsapresistente tablet - blisterverpakking Eurogenerics NV (Belgium) 08/08/08 BE321185 8 M1 Pantoprazole Sodium Sesquihydrate
alu/alu
comprim gastro-rsistant - plaquette thermo-
forme alu/alu
WETTELIJKE
DATUM
BENAMING FARMACEUTISCHE VORM HOUDER VAN DE VHB NUMMER VAN DE VHB BASIS AFLEVERING ACTIEVE BESTANDDELEN
VAN DE VHB
-

DENOMINATION FORME PHARMACEUTIQUE TITULAIRE DE LAMM N DE LAMM BASE DELIVRANCE PRINCIPES ACTIFS
DATE DE LAMM LEGALE

Pantobelg 40 mg maapsapresistente tablet - fles hdpe Eurogenerics NV (Belgium) 08/08/08 BE321194 8 M1 Pantoprazole Sodium Sesquihydrate
comprim gastro-rsistant - flacon hdpe

Venlafaxine Infarmed 37,5 mg tablet - blisterverpakking aclar/pvc/alu Infarmed BVBA (Belgium) 11/08/08 BE321307 8 MH Venlafaxine Hydrochloride
comprim - plaquette thermoforme
aclar/pvc/alu

Venlafaxine Infarmed 75 mg tablet - blisterverpakking aclar/pvc/alu Infarmed BVBA (Belgium) 11/08/08 BE321316 8 MH Venlafaxine Hydrochloride
comprim - plaquette thermoforme
aclar/pvc/alu

Venlafaxine Retard Infarmed 150 mg tablet met verlengde afgifte - blisterverpakking Infarmed BVBA (Belgium) 11/08/08 BE321334 9 MH Venlafaxine Hydrochloride
aclar/pvc/alu
comprim libration prolonge - plaquette
thermoforme aclar/pvc/alu

Venlafaxine Retard Infarmed 75 mg tablet met verlengde afgifte - blisterverpakking Infarmed BVBA (Belgium) 11/08/08 BE321325 9 MH Venlafaxine Hydrochloride
aclar/pvc/alu
comprim libration prolonge - plaquette
thermoforme aclar/pvc/alu

Yaz 0,020 mg/3 mg filmomhulde tablet - blisterverpakking pvc/alu Bayer S.A.-N.V. (Belgium) 11/08/08 BE321386 0 M1 Drospirenone
comprim pellicul - plaquette thermoforme Ethinylestradiol
pvc/alu

Lijst van de geneesmiddelen voor menselijk gebruik Liste des mdicaments usage humain
waarvoor een vergunning voor parallelinvoer is toegekend pour lesquels une autorisation dimportation parallle a t accorde
tussen 1 augustus 2008 en 31 augustus 2008 entre le 1er aot 2008 et le 31 aot 2008

HOUDER VAN DE VERGUNNINGS- VERGUNNINGS-


BENAMING FARMACEUTISCHE VORM VERGUNNING DATUM NUMMER AFLEVERING ACTIEVE BESTANDDELEN

DENOMINATION FORME PHARMACEUTIQUE DETENTEUR DATE N DELIVRANCE PRINCIPES ACTIFS
DAUTORISATION DAUTORISATION DAUTORISATION
CITALOPRAM SANDOZ COMPRIMES PELLICULES - PLAQUETTE THERMOFOR- PI-PHARMA NV 25/08/08 1637PI0061F003 M1 CITALOPRAM
20 MG MEE PVDC/PVC/ALU HYDROBROMIDE
FILMOMHULDE TABLETTEN - BLISTERVERPAKKING
PVDC/PVC/ALU
BELGISCH STAATSBLAD 14.10.2008 MONITEUR BELGE

MERCK-LISINOPRIL 20 MG COMPRIMES - PLAQUETTE THERMOFORMEE PVC/ALU PI-PHARMA NV 04/08/08 1637PI0058F003 M1 LISINOPRIL DIHYDRATE
TABLETTEN - BLISTERVERPAKKING PVC/ALU
MERCK-ZOLPIDEM 10 MG COMPRIMES - PLAQUETTE THERMOFORMEE PVC/ALU PI-PHARMA NV 18/08/08 1637PI0062F003 M1 ZOLPIDEM HEMITARTRATE
TABLETTEN - BLISTERVERPAKKING PVC/ALU
OMEPRAZOL SANDOZ GELULES GASTRO-RESISTANTES - FLACON HDPE PI-PHARMA NV 04/08/08 1637PI0060F004 M1 OMEPRAZOLE
40 MG MAAGSAPRESISTENTE CAPSULES, HARD - FLES HDPE
ZANTAC 150 COMPRIMES 150 MG - PLAQUETTE THERMOFORMEE BVBA OLYMPO-PHARMA 18/08/08 1262PI0033F003 M1 RANITIDINE
ALU/ALU HYDROCHLORIDE
TABLETTEN 150 MG - BLISTERVERPAKKING ALU/ALU
ZANTAC 300 COMPRIMES 300 MG - PLAQUETTE THERMOFORMEE BVBA OLYMPO-PHARMA 18/08/08 1262PI0034F003 M1 RANITIDINE
ALU/ALU HYDROCHLORIDE
TABLETTEN 300 MG - BLISTERVERPAKKING ALU/ALU
ZOCOR 20 MG COMPRIMES PELLICULES - PLAQUETTE THERMOFOR- BVBA OLYMPO-PHARMA 11/08/08 1262PI0030F003 M1 SIMVASTATIN
MEE PVC/PVDC/ALU
FILMOMHULDE TABLETTEN - BLISTERVERPAKKING
PVC/PVDC/ALU
54819
Betekenis van de codes Signification des codes
die in de lijsten van de vergunningen voor het in de handel brengen (VHB) voorkomen figurant dans les listes dautorisations de mise sur le march (AMM) 54820
Augustus 2008 Menselijk gebruik Aot 2008 Usage humain

Statut lgal de dlivrance - Wettelijk regime voor de aflevering


FD Mdicament NON soumis prescription conformment aux dispositions de larticle 6, 1erbis de la loi du 25 mars 1964 sur les mdicaments et de larticle 65, 3 de larrt
royal du 14 dcembre 2006 concernant les mdicaments usage humain et vtrinaire.
Geneesmiddel NIET aan voorschrift onderworpen overeenkomstig de bepalingen van artikel 6, 1bis van de wet van 25 maart 1964 op de geneesmiddelen en artikel 65, 3
van het koninklijk besluit van 14 december 2006 betreffende geneesmiddelen voor menselijk en diergeneeskundig gebruik.
M1 Mdicament sur prescription dont la dlivrance ne peut pas tre prolonge conformment aux dispositions de larticle 6, 1erbis alinea 3, 1er tiret, de la loi du 25 mars 1964 sur
les mdicaments et de larticle 61 de larrt royal du 14 dcembre 2006 concernant les mdicaments usage humain et vtrinaire.
Geneesmiddel op voorschrift waarvan de aflevering niet verlengbaar is overeenkomstig de bepalingen van artikel 6, 1bis derde lid, 1e streep, van de wet van 25 maart 1964
op de geneesmiddelen en artikel 61 van het koninklijk besluit van 14 december 2006 betreffende geneesmiddelen voor menselijk en diergeneeskundig gebruik.
M3 Mdicament soumis prescription mdicale avec mentions spciales conformment aux dispositions de larticle 6, 1erbis alinea 3, 3e tiret, de la loi du 25 mars 1964 sur les
mdicaments et de larticle 62 de larrt royal du 14 dcembre 2006 concernant les mdicaments usage humain et vtrinaire.
Geneesmiddel onderworpen aan een medisch voorschrift met bijzondere vermeldingenovereenkomstig de bepalingen van artikel 6, 1bis derde lid, 3e streep, van de wet van
25 maart 1964 op de geneesmiddelen en artikel 62 van het koninklijk besluit van 14 december 2006 betreffende geneesmiddelen voor menselijk en diergeneeskundig
gebruik.
M4 Mdicament soumis prescription mdicale restreinte conformment aux dispositions de larticle 6, 1erbis alinea 3, 4e tiret, de la loi du 25 mars 1964 sur les mdicaments
et de larticle 63 de larrt royal du 14 dcembre 2006 concernant les mdicaments usage humain et vtrinaire
Geneesmiddel onderworpen aan een beperkt medisch voorschrift overeenkomstig de bepalingen van artikel 6, 1bis derde lid, 4e streep, van de wet van 25 maart 1964 op de
geneesmiddelen en artikel 63 van het koninklijk besluit van 14 december 2006 betreffende geneesmiddelen voor menselijk en diergeneeskundig gebruik
MH M1 ou M4 selon la grandeur du conditionnement
M1 of M4 in functie van de verpakkingsgrootte
MS M3 ou M3 + M4 selon la grandeur du conditionnement
M3 of M3 + M4 in functie van de verpakkingsgrootte
Base rglementaire - Wettelijke basis
Mdicament enregistr conformment aux dispositions de larticle 2.8 premier alina de larrt royal du 3 juillet 1969.
Geneesmiddel geregistreerd overeenkomstig de bepalingen van artikel 2.8 eerste lid van het koninklijk besluit van 3 juli 1969.
0 Mdicament usage humain auquel une autorisation de mise sur le march (AMM) a t octroye conformment aux dispositions de larticle 6, 1er troisime alina de
la loi du 25 mars 1964 sur les mdicaments.
Geneesmiddel voor menselijk gebruik waarvoor een vergunning voor het in de handel brengen (VHB) werd verleend overeenkomstig de bepalingen van artikel 6, 1
derde lid van de wet van 25 maart 1964 op de geneesmiddelen.
BELGISCH STAATSBLAD 14.10.2008 MONITEUR BELGE

6 Mdicament usage humain auquel une autorisation de mise sur le march (AMM) a t octroye conformment aux dispositions de larticle 6 bis, 4 de la loi du
25 mars 1964 sur les mdicaments.
Geneesmiddel voor menselijk gebruik waarvoor een vergunning voor het in de handel brengen (VHB) werd verleend overeenkomstig de bepalingen van artikel 6bis,
4 van de wet van 25 maart 1964 op de geneesmiddelen.
8 Mdicament usage humain auquel une autorisation de mise sur le march (AMM) a t octroye conformment aux dispositions de larticle 6bis, 1er cinquime alina,
deuxime tiret de la loi du 25 mars 1964 sur les mdicaments
Geneesmiddel voor menselijk gebruik waarvoor een vergunning voor het in de handel brengen (VHB) werd verleend overeenkomstig de bepalingen van artikel 6bis,
1 vijfde lid, tweede streepje van de wet van 25 maart 1964 op de geneesmiddelen
9 Mdicament usage humain auquel une autorisation de mise sur le march (AMM) a t octroye conformment aux dispositions de larticle 6bis, 1er septime alina
de la loi du 25 mars 1964 sur les mdicaments.
Geneesmiddel voor menselijk gebruik waarvoor een vergunning voor het in de handel brengen (VHB) werd verleend overeenkomstig de bepalingen van artikel 6bis,
1 zevende lid van de wet van 25 maart 1964 op de geneesmiddelen.
Lijst van de geneesmiddelen voor diergeneeskundig gebruik Liste des mdicaments usage vtrinaire
waarvoor een vergunning voor het in de handel brengen (VHB) auxquels une autorisation de mise sur le march (AMM)
werd verleend tussen 1 augustus 2008 en 31 augustus 2008 a t octroye entre le 1er aot 2008 et le 31 aot 2008

WETTELIJKE
DATUM
BENAMING FARMACEUTISCHE VORM HOUDER VAN DE VHB NUMMER VAN DE VHB BASIS AFLEVERING ACTIEVE BESTANDDELEN
VAN DE VHB
-

DENOMINATION FORME PHARMACEUTIQUE TITULAIRE DE LAMM N DE LAMM BASE DELIVRANCE PRINCIPES ACTIFS
DATE DE LAMM LEGALE

AMOXIVAL VET 200 MG COMPRIMES - PLAQUETTE THERMOFOR- LABORATOIRES SOGEVAL 18/08/08 2559IE0008F003 R M AMOXICILLIN TRIHYDRATE
MEE PVC/ALU
TABLETTEN - BLISTERVERPAKKING
PVC/ALU

AMOXIVAL VET 400 MG COMPRIMES - PLAQUETTE THERMOFOR- LABORATOIRES SOGEVAL 18/08/08 2559IE0009F003 R M AMOXICILLIN TRIHYDRATE
MEE PVC/ALU
TABLETTEN - BLISTERVERPAKKING
PVC/ALU

NOBILIS REO ERS INAC EMULSION INJECTABLE - FLACON PET INTERVET INTERNATIONAL 25/08/08 3006IE0214F012 F M REO ERS ANTIGEN, INACTIVATED
500 ML B.V.
EMULSIE VOOR INJECTIE - INJECTIEFLA-
CON PET 500 ML

NUFLOR MINIDOSE 450 MG/ML SOLUTION INJECTABLE - FLACON VERRE INTERVET INTERNATIONAL 18/08/08 3006IE0213F012 H M FLORFENICOL
OPLOSSING VOOR INJECTIE - INJECTIEFLA- B.V.
CON GLAS

TILMOVET 100 G/KG PREMIX PREMELANGE MEDICAMENTEUX - POCHE HUVEPHARMA NV 11/08/08 1644T 0002F020 R M TILMICOSIN
PAPIER
PREMIX VOOR GEMEDICINEERD VOER -
ZAK PAPIER

TILMOVET 100 G/KG PREMIX PREMELANGE MEDICAMENTEUX - POCHE HUVEPHARMA NV 11/08/08 1644T 0003F020 R M TILMICOSIN
PE/ALU/NYLON/PET
PREMIX VOOR GEMEDICINEERD VOER -
ZAK PE/ALU/NYLON/PET

TILMOVET 200 G/KG PREMIX PREMELANGE MEDICAMENTEUX - POCHE HUVEPHARMA NV 11/08/08 1644T 0004F020 R M TILMICOSIN
PAPIER
PREMIX VOOR GEMEDICINEERD VOER -
ZAK PAPIER

TILMOVET 200 G/KG PREMIX PREMELANGE MEDICAMENTEUX - POCHE HUVEPHARMA NV 11/08/08 1644T 0005F020 R M TILMICOSIN
BELGISCH STAATSBLAD 14.10.2008 MONITEUR BELGE

PE/ALU/NYLON/PET
PREMIX VOOR GEMEDICINEERD VOER -
ZAK PE/ALU/NYLON/PET

TILMOVET 200 G/KG PREMIX PREMELANGE MEDICAMENTEUX - POCHE HUVEPHARMA NV 11/08/08 1644T 0006F020 R M TILMICOSIN
PET/ALU/PE
PREMIX VOOR GEMEDICINEERD VOER -
ZAK PET/ALU/PE

TILMOVET 40 G/KG PREMIX PREMELANGE MEDICAMENTEUX - POCHE HUVEPHARMA NV 11/08/08 1644T 0001F020 R M TILMICOSIN
PAPIER
PREMIX VOOR GEMEDICINEERD VOER -
ZAK PAPIER

UBROLEXIN SUSPENSION INTRAMAMMAIRE - SERIN- SCS BOEHRINGER INGEL- 25/08/08 0205T 0002F020 L M CEFALEXIN MONOHYDRATE
GUE 12 ML HEIM COMM.V KANAMYCIN MONOSULFATE
SUSPENSIE VOOR INTRAMAMMAIR
GEBRUIK - SPUIT 12 ML
54821
Betekenis van de codes Signification des codes
die in de lijsten van de vergunningen voor het in de handel brengen (VHB) voorkomen figurant dans les listes dautorisations de mise sur le march (AMM) 54822
Augustus 2008. Diergeneeskundig gebruik Aot 2008. Usage vtrinaire

Statut lgal de dlivrance - Wettelijk regime voor de aflevering


M Mdicament soumis prescription conformment aux dispositions de larticle 6, 1erbis de la loi du 25 mars 1964 sur les mdicaments et de larticle 188 de larrt royal
du 14 dcembre 2006 concernant les mdicaments usage humain et vtrinaire.
Geneesmiddel aan voorschrift onderworpen overeenkomstig de bepalingen van artikel 6, 1bis van de wet van 25 maart 1964 op de geneesmiddelen en artikel 188 van het
koninklijk besluit van 14 december 2006 betreffende geneesmiddelen voor menselijk en diergeneeskundig gebruik.
Base rglementaire - Wettelijke basis
F Mdicament usage vtrinaire auquel une autorisation de mise sur le march (AMM) a t octroye conformment aux dispositions de larticle 6, 1er troisime alina
(Full) de la loi du 25 mars 1964 sur les mdicaments.
Geneesmiddel voor diergeneeskundig gebruik waarvoor een vergunning voor het in de handel brengen (VHB) werd verleend overeenkomstig de bepalingen van
artikel 6, 1 derde lid van de wet van 25 maart 1964 op de geneesmiddelen.
H Mdicament usage vtrinaire auquel une autorisation de mise sur le march (AMM) a t octroye conformment aux dispositions de larticle 6bis, 6 sixime alina
(Hybrid) de la loi du 25 mars 1964 sur les mdicaments.
Geneesmiddel voor diergeneeskundig gebruik waarvoor een vergunning voor het in de handel brengen (VHB) werd verleend overeenkomstig de bepalingen van
artikel 6bis, 6 zesde lid van de wet van 25 maart 1964 op de geneesmiddelen.
L Mdicament usage vtrinaire auquel une autorisation de mise sur le march (AMM) a t octroye conformment aux dispositions de larticle 6bis, 7 de la loi du
(Litterature) 25 mars 1964 sur les mdicaments.
Geneesmiddel voor diergeneeskundig gebruik waarvoor een vergunning voor het in de handel brengen (VHB) werd verleend overeenkomstig de bepalingen van
artikel 6bis, 7 van de wet van 25 maart 1964 op de geneesmiddelen.
R Mdicament usage vtrinaire auquel une autorisation de mise sur le march (AMM) a t octroye conformment aux dispositions de larticle 6bis, 6 cinquime
(Reference) alina, deuxime tiret de la loi du 25 mars 1964 sur les mdicaments.
Geneesmiddel voor diergeneeskundig gebruik waarvoor een vergunning voor het in de handel brengen (VHB) werd verleend overeenkomstig de bepalingen van
artikel 6bis, 6 vijfde lid, tweede streep van de wet van 25 maart 1964 op de geneesmiddelen.
BELGISCH STAATSBLAD 14.10.2008 MONITEUR BELGE
FEDERAAL AGENTSCHAP VOOR AGENCE FEDERALE DES MEDICAMENTS
GENEESMIDDELEN EN GEZONDHEIDSPRODUCTEN ET DES PRODUITS DE SANTE
[C - 2008/18272] [C - 2008/18272]
Tweentwintigste lijst van de geneesmiddelen voor menselijk gebruik Vingt-deuxime liste des mdicaments usage humain
waarvan de registratie geschrapt werd dont lenregistrement a t radi

BENAMING FARMACEUTISCHE VORM REGISTRATIENUMMER DATUM VAN SCHRAPPING



DENOMINATION FORME PHARMACEUTIQUE N DENREGISTREMENT DATE DE RADIATION
SOLUTION ANTICOAGULANTE MACOPHARMA SOLUTION POUR TRANSFUSION DE SANG - POCHE 250 ML 0088IS0044F012 01/01/05
OPLOSSING VOOR BLOEDTRANSFUSIE - ZAKJE 250 ML
ERGAMISOL COMPRIMES ENROBES 0002S 0264F003 03/01/05
OMHULDE TABLETTEN
TIMOPTOL 0,25 % COLLYRE EN SOLUTION - FLACON COMPTE-GOUTTES 0922IS0086F013 03/01/05
OOGDRUPPELS, OPLOSSING - CONTAINER MET DRUPPELPIPET
TIMOPTOL 0,5 % COLLYRE EN SOLUTION - FLACON COMPTE-GOUTTES 0922IS0087F013 03/01/05
OOGDRUPPELS, OPLOSSING - CONTAINER MET DRUPPELPIPET
TIMOPTOLGEL 0,25 % COLLYRE EN SOLUTION - FLACON COMPTE-GOUTTES 0922IS0166F013 03/01/05
OOGDRUPPELS, OPLOSSING - CONTAINER MET DRUPPELPIPET
TIMOPTOLGEL 0,5 % COLLYRE EN SOLUTION - FLACON COMPTE-GOUTTES 0922IS0167F013 03/01/05
OOGDRUPPELS, OPLOSSING - CONTAINER MET DRUPPELPIPET
PREPULSID 5 MG COMPRIMES 1028IS0093F003 06/01/05
TABLETTEN
TRIAZOLAM MERCK 0,250 MG COMPRIMES 0711IS0158F003 07/01/05
TABLETTEN
FREEDOX 45 MG SOLUTION POUR PERFUSION 30 ML 0277S 0234F012 13/01/05
OPLOSSING VOOR INTRAVENEUZE INFUSIE 30 ML
FREEDOX 105 MG SOLUTION POUR PERFUSION 70 ML 0277S 0235F012 13/01/05
OPLOSSING VOOR INTRAVENEUZE INFUSIE 70 ML
FREEDOX 150 MG SOLUTION POUR PERFUSION 100 ML 0277S 0236F012 13/01/05
OPLOSSING VOOR INTRAVENEUZE INFUSIE 100 ML
METHOTREXATUM PHARMACIA & UPJOHN 50 MG SOLUTION INJECTABLE - FLACON 2 ML 0277IS0224F012 13/01/05
OPLOSSING VOOR INJECTIE - INJECTIEFLACON 2 ML
METHOTREXATUM PHARMACIA & UPJOHN 500 MG SOLUTION INJECTABLE - FLACON 20 ML 0277IS0225F012 13/01/05
BELGISCH STAATSBLAD 14.10.2008 MONITEUR BELGE

OPLOSSING VOOR INJECTIE - INJECTIEFLACON 20 ML


METHOTREXATUM PHARMACIA & UPJOHN 1000 MG SOLUTION INJECTABLE - FLACON PP 10 ML 0277IS0322F012 13/01/05
OPLOSSING VOOR INJECTIE - INJECTIEFLACON PP 10 ML
VINCRISTINUM PHARMACIA 1 MG SOLUTION INJECTABLE 1 ML 0277IS0254F012 13/01/05
OPLOSSING VOOR INJECTIE 1 ML
VINCRISTINUM PHARMACIA 2 MG SOLUTION INJECTABLE 2 ML 0277IS0255F012 13/01/05
OPLOSSING VOOR INJECTIE 2 ML
VINCRISTINUM PHARMACIA 5 MG SOLUTION INJECTABLE 5 ML 0277IS0256F012 13/01/05
OPLOSSING VOOR INJECTIE 5 ML
CHLORURE DE THALLIUM (TL-201) SOLUTION INJECTABLE 0923IS0007F012 14/01/05
OPLOSSING VOOR INJECTIE
PYROLITE POUDRE POUR SOLUTION INJECTABLE 0923IS0005F012 14/01/05
POEDER VOOR OPLOSSING VOOR INJECTIE
TUX SIROP 250 ML 0276S 0504F011 17/01/05
SIROOP 250 ML
54823
BENAMING FARMACEUTISCHE VORM REGISTRATIENUMMER DATUM VAN SCHRAPPING

DENOMINATION FORME PHARMACEUTIQUE N DENREGISTREMENT DATE DE RADIATION 54824
DELTACORTRIL 5 MG COMPRIMES 0241S 0077F003 17/01/05
TABLETTEN
DELTACORTRIL 2,5 MG DRAGEES 0241S 0126F003 17/01/05
OMHULDE TABLETTEN
PROZAC 60 MG CAPSULES 0058IS0062F004 18/01/05
CAPSULES
DISOGRAM 100 MG GELULES 2500IE0001F004 18/01/05
CAPSULES, HARD
DISOGRAM LP 125 MG GELULES A LIBERATION PROLONGEE 2500IE0002F004 18/01/05
CAPSULES MET VERLENGDE AFGIFTE, HARD
DISOGRAM LP 250 MG GELULES A LIBERATION PROLONGEE 2500IE0003F004 18/01/05
CAPSULES MET VERLENGDE AFGIFTE, HARD
SPERTI SUPPOSITOIRES 3025IE0001F006 19/01/05
ZETPILLEN
SPERTI POMMADE 3025IE0002F007 19/01/05
ZALF
DIXERAN 25 MG DRAGEES 0068IS0023F003 20/01/05
OMHULDE TABLETTEN
DIXERAN 10 MG DRAGEES 0068IS0028F003 20/01/05
OMHULDE TABLETTEN
PECTORHINYL COMPRIMES 0616S 0165F003 20/01/05
TABLETTEN
REBOXETINE PHARMACIA 2 MG COMPRIMES 0277IS0346F003 21/01/05
TABLETTEN
REBOXETINE PHARMACIA 4 MG COMPRIMES 0277IS0347F003 21/01/05
TABLETTEN
JECOPEPTOL BISMUTH FAIBLE POUDRE ORAL 0301S 0112F000 24/01/05
POEDER VOOR ORAAL GEBRUIK
ESTRING ANNEAU VAGINAL 0277IS0245F006 24/01/05
VAGINALE RING
ASMASAL CLICKHALER POUDRE POUR INHALATION 5500IE0002F000 24/01/05
INHALATIEPOEDER
E-Z-PAQUE HD POUDRE POUR SUSPENSION BUVABLE 3046IE0001F000 24/01/05
POEDER VOOR ORALE SUSPENSIE
UROGRAFINE 76 % SOLUTION POUR PERFUSION - FLACON 200 ML 0298IS0080F012 25/01/05
OPLOSSING VOOR INTRAVEUZE INFUSIE - INJECTIEFLACON 200 ML
BELGISCH STAATSBLAD 14.10.2008 MONITEUR BELGE

DOLOPROCT + CHLORQUINALDOL CREME 0298IS0175F007 25/01/05


CREME
FSME-IMMUN SUSPENSION INJECTABLE - SERINGUE PREREMPLIE 0,5 ML 6501IE0029F017 25/01/05
SUSPENSIE VOOR INJECTIE - VOORGEVULDE SPUIT 0,5 ML
KRANIT NOVA COMPRIMES 0074IS0107F003 31/01/05
TABLETTEN
ALBUMINATIV 40 G/L SOLUTION POUR PERFUSION - FLACON VERRE 500 ML 1474IS0011F012 03/02/05
OPLOSSING VOOR INTRAVENEUZE INFUSIE - FLES GLAS 500 ML
ALBUMINATIV 200 G/L SOLUTION POUR PERFUSION - FLACON VERRE 20 ML 1474IS0012F012 03/02/05
OPLOSSING VOOR INTRAVENEUZE INFUSIE - FLES GLAS 20 ML
ALBUMINATIV 200 G/L SOLUTION POUR PERFUSION - FLACON VERRE 50 ML 1474IS0013F012 03/02/05
OPLOSSING VOOR INTRAVENEUZE INFUSIE - FLES GLAS 50 ML
ALBUMINATIV 200 G/L SOLUTION POUR PERFUSION - FLACON VERRE 100 ML 1474IS0014F012 03/02/05
OPLOSSING VOOR INTRAVENEUZE INFUSIE - FLES GLAS 100 ML
BENAMING FARMACEUTISCHE VORM REGISTRATIENUMMER DATUM VAN SCHRAPPING

DENOMINATION FORME PHARMACEUTIQUE N DENREGISTREMENT DATE DE RADIATION
CHLORURE DE SODIUM 0,9 % BAXTER SOLUTION POUR PERFUSION - POCHE PP 150 ML 0395S 0065F012 03/02/05
OPLOSSING VOOR INTRAVENEUZE INFUSIE - ZAK PP 150 ML
CHLORURE DE SODIUM 0,9 % BAXTER SOLUTION POUR PERFUSION - POCHE PP 250 ML 0395S 0066F012 03/02/05
OPLOSSING VOOR INTRAVENEUZE INFUSIE - ZAK PP 250 ML
CHLORURE DE SODIUM 0,9 % BAXTER SOLUTION POUR PERFUSION - POCHE PP 500 ML 0395S 0067F012 03/02/05
OPLOSSING VOOR INTRAVENEUZE INFUSIE - ZAK PP 500 ML
CHLORURE DE SODIUM 0,9 % BAXTER SOLUTION POUR PERFUSION - POCHE PP 1000 ML 0395S 0068F012 03/02/05
OPLOSSING VOOR INTRAVENEUZE INFUSIE - ZAK PP 1000 ML
EAU POUR PREPARATIONS INJECTABLES BAXTER SOLUTION POUR PERFUSION - POCHE PP 250 ML 0395S 0069F012 03/02/05
OPLOSSING VOOR INTRAVENEUZE INFUSIE - ZAK PP 250 ML
EAU POUR PREPARATIONS INJECTABLES BAXTER SOLUTION POUR PERFUSION - POCHE PP 500 ML 0395S 0070F012 03/02/05
OPLOSSING VOOR INTRAVENEUZE INFUSIE - ZAK PP 500 ML
EAU POUR PREPARATIONS INJECTABLES BAXTER SOLUTION POUR PERFUSION - POCHE PP 1000 ML 0395S 0071F012 03/02/05
OPLOSSING VOOR INTRAVENEUZE INFUSIE - ZAK PP 1000 ML
GLUCOSE 5 % BAXTER SOLUTION POUR PERFUSION - POCHE PP 150 ML 0395S 0072F012 03/02/05
OPLOSSING VOOR INTRAVENEUZE INFUSIE - ZAK PP 150 ML
GLUCOSE 5 % BAXTER SOLUTION POUR PERFUSION - POCHE PP 250 ML 0395S 0073F012 03/02/05
OPLOSSING VOOR INTRAVENEUZE INFUSIE - ZAK PP 250 ML
GLUCOSE 5 % BAXTER SOLUTION POUR PERFUSION - POCHE PP 500 ML 0395S 0074F012 03/02/05
OPLOSSING VOOR INTRAVENEUZE INFUSIE - ZAK PP 500 ML
GLUCOSE 5 % BAXTER SOLUTION POUR PERFUSION - POCHE PP 1000 ML 0395S 0075F012 03/02/05
OPLOSSING VOOR INTRAVENEUZE INFUSIE - ZAK PP 1000 ML
GLUCOSE 10 % BAXTER SOLUTION POUR PERFUSION - POCHE PP 150 ML 0395S 0076F012 03/02/05
OPLOSSING VOOR INTRAVENEUZE INFUSIE - ZAK PP 150 ML
GLUCOSE 10 % BAXTER SOLUTION POUR PERFUSION - POCHE PP 250 ML 0395S 0077F012 03/02/05
OPLOSSING VOOR INTRAVENEUZE INFUSIE - ZAK PP 250 ML
GLUCOSE 10 % BAXTER SOLUTION POUR PERFUSION - POCHE PP 500 ML 0395S 0078F012 03/02/05
OPLOSSING VOOR INTRAVENEUZE INFUSIE - ZAK PP 500 ML
GLUCOSE 10 % BAXTER SOLUTION POUR PERFUSION - POCHE PP 1000 ML 0395S 0079F012 03/02/05
OPLOSSING VOOR INTRAVENEUZE INFUSIE - ZAK PP 1000 ML
SOLUTION DE HARTMANN BAXTER SOLUTION POUR PERFUSION - POCHE PP 500 ML 0395S 0063F012 03/02/05
OPLOSSING VOOR INTRAVENEUZE INFUSIE - ZAK PP 500 ML
SOLUTION DE HARTMANN BAXTER SOLUTION POUR PERFUSION - POCHE PP 1000 ML 0395S 0064F012 03/02/05
OPLOSSING VOOR INTRAVENEUZE INFUSIE - ZAK PP 1000 ML
SINEQUAN 10 MG GELULES 0241S 0213F005 04/02/05
CAPSULES, HARD
BELGISCH STAATSBLAD 14.10.2008 MONITEUR BELGE

SINEQUAN 100 MG GELULES 0241S 0236F005 04/02/05


CAPSULES, HARD
SINEQUAN 75 MG GELULES 0241S 0241F005 04/02/05
CAPSULES, HARD
ALYRANE SOLUTION POUR INHALATION PAR VAPEUR 250 ML 0395S 0203F011 06/02/05
OPLOSSING VOOR INHALATIEDAMP 250 ML
ATACAND 2 MG COMPRIMES - PLAQUETTE THERMOFORMEE 0188S 1211F003 07/02/05
TABLETTEN - BLISTERVERPAKKING
ATACAND 4 MG COMPRIMES - PLAQUETTE THERMOFORMEE 0188S 1212F003 07/02/05
TABLETTEN - BLISTERVERPAKKING
ATACAND 8 MG COMPRIMES - PLAQUETTE THERMOFORMEE 0188S 1213F003 07/02/05
TABLETTEN - BLISTERVERPAKKING
ATACAND 16 MG COMPRIMES - PLAQUETTE THERMOFORMEE 0188S 1214F003 07/02/05
TABLETTEN - BLISTERVERPAKKING
54825
BENAMING FARMACEUTISCHE VORM REGISTRATIENUMMER DATUM VAN SCHRAPPING

DENOMINATION FORME PHARMACEUTIQUE N DENREGISTREMENT DATE DE RADIATION 54826
ATACAND 4 MG COMPRIMES - FLACON 0188S 1215F003 07/02/05
TABLETTEN - FLES
ATACAND 8 MG COMPRIMES - FLACON 0188S 1216F003 07/02/05
TABLETTEN - FLES
ATACAND 16 MG COMPRIMES - FLACON 0188S 1217F003 07/02/05
TABLETTEN - FLES
EBASTEL COMPRIMES - PLAQUETTE THERMOFORMEE PVC/ALU 0152IS0228F003 07/02/05
TABLETTEN - BLISTERVERPAKKING PVC/ALU
LYSOMUCIL GRANULES - SACHET-DOSE 3 G 0135IS0025F000 07/02/05
GRANULAAT - SACHET 3 G
LYSOMUCIL 200 MG/ML POUDRE POUR SUSPENSION BUVABLE 0135IS0073F008 07/02/05
POEDER VOOR ORALE SUSPENSIE
RUMICIL 10 % SOLUTION INJECTABLE - AMPOULE 3 ML 0135IS0065F012 07/02/05
OPLOSSING VOOR INJECTIE - AMPUL 3 ML
URFAMYCINE SIROP 0135IS0004F008 07/02/05
SIROOP
PREPULSID 1 MG/ML SUSPENSION BUVABLE 100 ML 0002S 0389F011 10/02/05
SUSPENSIE VOOR ORAAL GEBRUIK 100 ML
PREPULSID 1 MG/ML SOLUTION BUVABLE - SACHET-DOSE 5 ML 0002IS0136F011 10/02/05
DRANK - SACHET 5 ML
PREPULSID 10 MG COMPRIMES EFFERVESCENTS 0002IS0138F003 10/02/05
BRUISTABLETTEN
ULTRACORTENOL 0,5 % COLLYRE EN SOLUTION 0206IS0315F013 16/02/05
OOGDRUPPELS, OPLOSSING
MUSCARAN 5 MG COMPRIMES 3508IE0002F003 18/02/05
TABLETTEN
SYSCOR MITIS 5 MG COMPRIMES 0187IS0250F003 18/02/05
TABLETTEN
SYSCOR 10 MG COMPRIMES 0187IS0251F003 18/02/05
TABLETTEN
VISCERALGINE 10 MG / 5 ML SIROP 0914S 0403F008 25/02/05
SIROOP
VISCERALGINE - FORTE 100 MG COMPRIMES 0914S 0372F003 25/02/05
TABLETTEN
DOBUTAMINE BAXTER 1,0 MG/ML SOLUTION POUR PERFUSION - POCHE VIAFLEX (PVC) 250 ML 0395S 0292F012 28/02/05
OPLOSSING VOOR INTRAVENEUZE INFUSIE - ZAK VIAFLEX (PVC) 250 ML
BELGISCH STAATSBLAD 14.10.2008 MONITEUR BELGE

DOBUTAMINE BAXTER 1,0 MG/ML SOLUTION POUR PERFUSION - POCHE VIAFLEX (PVC) 250 ML 0395IS0501F012 28/02/05
OPLOSSING VOOR INTRAVENEUZE INFUSIE - ZAK VIAFLEX (PVC) 250 ML
DOBUTAMINE BAXTER 2,0 MG/ML SOLUTION POUR PERFUSION - POCHE VIAFLEX (PVC) 250 ML 0395S 0293F012 28/02/05
OPLOSSING VOOR INTRAVENEUZE INFUSIE - ZAK VIAFLEX (PVC) 250 ML
DOBUTAMINE BAXTER 2,0 MG/ML SOLUTION POUR PERFUSION - POCHE VIAFLEX (PVC) 250 ML 0395IS0502F012 28/02/05
OPLOSSING VOOR INTRAVENEUZE INFUSIE - ZAK VIAFLEX (PVC) 250 ML
DOBUTAMINE BAXTER 4,0 MG/ML SOLUTION POUR PERFUSION - POCHE VIAFLEX (PVC) 250 ML 0395S 0294F012 28/02/05
OPLOSSING VOOR INTRAVENEUZE INFUSIE - ZAK VIAFLEX (PVC) 250 ML
DOBUTAMINE BAXTER 4,0 MG/ML SOLUTION POUR PERFUSION - POCHE VIAFLEX (PVC) 250 ML 0395IS0503F012 28/02/05
OPLOSSING VOOR INTRAVENEUZE INFUSIE - ZAK VIAFLEX (PVC) 250 ML
GERATAM 200 MG / ML SOLUTION BUVABLE 20 % 0194S 0622F011 28/02/05
DRANK 20 %
GERATAM 300 MG / ML SOLUTION BUVABLE 33 % 0194S 0624F011 28/02/05
DRANK 33 %
BENAMING FARMACEUTISCHE VORM REGISTRATIENUMMER DATUM VAN SCHRAPPING

DENOMINATION FORME PHARMACEUTIQUE N DENREGISTREMENT DATE DE RADIATION
PROMOCARD 20 COMPRIMES 0624IS0147F003 28/02/05
TABLETTEN
PROMOCARD 40 COMPRIMES 0624IS0148F003 28/02/05
TABLETTEN
RHINOPRONT - MONO 0,25 % SOLUTION POUR PULVERISATION NASALE - FLACON 15 ML 0730S 0054F011 28/02/05
NEUSSPRAY, OPLOSSING - FLES 15 ML
BALSOCLASE MUCOLYTICUM 2 % SIROP 0194S 0574F008 01/03/05
SIROOP
BALSOCLASE MUCOLYTICUM 5 % SIROP 0194S 0575F008 01/03/05
SIROOP
BALSOCLASE MUCOLYTICUM 1 G GRANULES EFFERVESCENTS - SACHET-DOSE 0194S 0592F001 01/03/05
BRUISGRANULAAT - SACHET
BALSOCLASE MUCOLYTICUM 375 MG GELULES 0194S 0593F004 01/03/05
CAPSULES, HARD
GEREF 50 MCG POUDRE ET SOLVANT POUR SOLUTION INJECTABLE 1 ML 0557IS0017F012 01/03/05
POEDER EN OPLOSMIDDEL VOOR OPLOSSING VOOR INJECTIE 1 ML
OTORALGYL SOLUTION POUR PULVERISATION AURICULAIRE 0354IS0460F011 01/03/05
OORSPRAY, OPLOSSING
PERGONAL 75 POUDRE POUR SOLUTION INJECTABLE 0557IS0016F012 01/03/05
POEDER VOOR OPLOSSING VOOR INJECTIE
VICKS VAPOCAPS GELULES 0968IS0027F008 03/03/05
CAPSULES, HARD
LONGIFENE 2 % CREME - TUBE 0194S 0703F007 03/03/05
CREME - TUBE
BACAMPICIN 800 MG COMPRIMES 0277S 0133F003 04/03/05
TABLETTEN
BACAMPICIN 400 MG COMPRIMES 0277S 0134F003 04/03/05
TABLETTEN
CLINDAMYCINUM PHARMACIA & UPJOHN 150 MG GELULES 0277S 0263F005 04/03/05
CAPSULES, HARD
CLINDAMYCINUM PHARMACIA & UPJOHN 300 MG GELULES 0277S 0264F005 04/03/05
CAPSULES, HARD
CLINDAMYCINUM PHARMACIA & UPJOHN 75 MG/ POUDRE POUR SUSPENSION BUVABLE 0277S 0265F008 04/03/05
5 ML POEDER VOOR ORALE SUSPENSIE
CLINDAMYCINUM PHARMACIA & UPJOHN 300 MG SOLUTION INJECTABLE - AMPOULE 2 ML 0277S 0266F012 04/03/05
OPLOSSING VOOR INJECTIE - AMPUL 2 ML
BELGISCH STAATSBLAD 14.10.2008 MONITEUR BELGE

CLINDAMYCINUM PHARMACIA & UPJOHN 600 MG SOLUTION INJECTABLE - AMPOULE 4 ML 0277S 0267F012 04/03/05
OPLOSSING VOOR INJECTIE - AMPUL 4 ML
CLINDAMYCINUM PHARMACIA & UPJOHN 900 MG SOLUTION INJECTABLE - AMPOULE 6 ML 0277S 0268F012 04/03/05
OPLOSSING VOOR INJECTIE - AMPUL 6 ML
MAPERIN 100 MG COMPRIMES 0277IS0292F003 04/03/05
TABLETTEN
MAPERIN 250 MG COMPRIMES 0277IS0293F003 04/03/05
TABLETTEN
MAPERIN 500 MG COMPRIMES 0277IS0294F003 04/03/05
TABLETTEN
MEDROL 100 MG COMPRIMES 0277S 0194F003 04/03/05
TABLETTEN
SULFASALAZINE EC USP 500 MG COMPRIMES GASTRO-RESISTANTS 0277IP0001F003 04/03/05
MAAGSAPRESISTENTE TABLETTEN
54827
BENAMING FARMACEUTISCHE VORM REGISTRATIENUMMER DATUM VAN SCHRAPPING

DENOMINATION FORME PHARMACEUTIQUE N DENREGISTREMENT DATE DE RADIATION 54828
METHYLPREDNISOLONE PHARMACIA 4 MG COMPRIMES 0277IS0386F003 04/03/05
TABLETTEN
METHYLPREDNISOLONE PHARMACIA 4 MG COMPRIMES 0277S 0311F003 04/03/05
TABLETTEN
METHYLPREDNISOLONE PHARMACIA 16 MG COMPRIMES 0277IS0387F003 04/03/05
TABLETTEN
METHYLPREDNISOLONE PHARMACIA 16 MG COMPRIMES 0277S 0312F003 04/03/05
TABLETTEN
METHYLPREDNISOLONE PHARMACIA 32 MG COMPRIMES 0277IS0388F003 04/03/05
TABLETTEN
METHYLPREDNISOLONE PHARMACIA 32 MG COMPRIMES 0277S 0313F003 04/03/05
TABLETTEN
METHYLPREDNISOLONE SAB UPJOHN 40 MG POUDRE ET SOLVANT POUR SOLUTION INJECTABLE - FLACON + AMPOULE 1 ML 0277S 0206F012 04/03/05
POEDER EN OPLOSMIDDEL VOOR OPLOSSING VOOR INJECTIE - INJECTIEFLACON +
AMPUL 1 ML
METHYLPREDNISOLONE SAB UPJOHN 250 MG POUDRE ET SOLVANT POUR SOLUTION INJECTABLE - FLACON + AMPOULE 2 ML 0277S 0207F012 04/03/05
POEDER EN OPLOSMIDDEL VOOR OPLOSSING VOOR INJECTIE - INJECTIEFLACON +
AMPUL 2 ML
METHYLPREDNISOLONE SAB UPJOHN 500 MG POUDRE ET SOLVANT POUR SOLUTION INJECTABLE - FLACON + FLACON 7,8 ML 0277S 0208F012 04/03/05
POEDER EN OPLOSMIDDEL VOOR OPLOSSING VOOR INJECTIE - INJECTIEFLACON +
INJECTIEFLACON 7,8 ML
METHYLPREDNISOLONE SAB UPJOHN 1000 MG POUDRE ET SOLVANT POUR SOLUTION INJECTABLE - FLACON + FLACON 15,6 ML 0277S 0209F012 04/03/05
POEDER EN OPLOSMIDDEL VOOR OPLOSSING VOOR INJECTIE - INJECTIEFLACON +
INJECTIEFLACON 15,6 ML
METHYLPREDNISOLONE SAB UPJOHN 2000 MG POUDRE ET SOLVANT POUR SOLUTION INJECTABLE - FLACON + FLACON 31,2 ML 0277S 0210F012 04/03/05
POEDER EN OPLOSMIDDEL VOOR OPLOSSING VOOR INJECTIE - INJECTIEFLACON +
INJECTIEFLACON 31,2 ML
METHYLPREDNISOLONE UPJOHN 40 MG POUDRE ET SOLVANT POUR SOLUTION INJECTABLE 1 ML - ACT-O-VIALS 0277S 0237F012 04/03/05
POEDER EN OPLOSMIDDEL VOOR OPLOSSING VOOR INJECTIE 1 ML - ACT-O-VIALS
METHYLPREDNISOLONE UPJOHN 125 MG POUDRE ET SOLVANT POUR SOLUTION INJECTABLE 2 ML - ACT-O-VIALS 0277S 0238F012 04/03/05
POEDER EN OPLOSMIDDEL VOOR OPLOSSING VOOR INJECTIE 2 ML - ACT-O-VIALS
METHYLPREDNISOLONE UPJOHN 500 MG POUDRE ET SOLVANT POUR SOLUTION INJECTABLE - FLACON + FLACON 7,8 ML 0277S 0239F012 04/03/05
POEDER EN OPLOSMIDDEL VOOR OPLOSSING VOOR INJECTIE - INJECTIEFLACON +
INJECTIEFLACON 7,8 ML
METHYLPREDNISOLONE UPJOHN 1000 MG POUDRE ET SOLVANT POUR SOLUTION INJECTABLE - FLACON + FLACON 15,6 ML 0277S 0240F012 04/03/05
POEDER EN OPLOSMIDDEL VOOR OPLOSSING VOOR INJECTIE - INJECTIEFLACON +
INJECTIEFLACON 15,6 ML
ULTRAVIST 240 SOLUTION INJECTABLE 100 ML 0298IS0160F012 04/03/05
BELGISCH STAATSBLAD 14.10.2008 MONITEUR BELGE

OPLOSSING VOOR INJECTIE 100 ML


CHLORHEXIDINE AQU. COLOR. STER. GILBERT SOLUTION POUR APPLICATION CUTANEE - AMPOULE 5 ML 0678IS0015F011 07/03/05
0,05 % OPLOSSING VOOR CUTAAN GEBRUIK - AMPUL 5 ML
CHLORHEXIDINE AQU. COLOR. STER. GILBERT SOLUTION POUR APPLICATION CUTANEE - AMPOULE 20 ML 0678IS0016F011 07/03/05
0,05 % OPLOSSING VOOR CUTAAN GEBRUIK - AMPUL 20 ML
URO 3000 CHLORURE DE SODIUM 0,9 % SOLUTION POUR IRRIGATION VESICALE 3000 ML 0678IS0002F012 07/03/05
BLAASSPOELING 3000 ML
URO 3000 GLYCOCOLLE 1,5 % SOLUTION POUR IRRIGATION VESICALE 3000 ML 0678IS0003F012 07/03/05
BLAASSPOELING 3000 ML
URO 3000 EAU POUR IRRIGATION SOLUTION POUR IRRIGATION VESICALE 3000 ML 0678IS0008F012 07/03/05
BLAASSPOELING 3000 ML
VAGOMINE COMPRIMES - TUBE 0276S 0131F003 07/03/05
TABLETTEN - TUBE
VERSOL - CHLORURE DE SODIUM 0,9 % SOLUTION POUR IRRIGATION VESICALE 500 ML 0678IS0017F011 07/03/05
BLAASSPOELING 500 ML
BENAMING FARMACEUTISCHE VORM REGISTRATIENUMMER DATUM VAN SCHRAPPING

DENOMINATION FORME PHARMACEUTIQUE N DENREGISTREMENT DATE DE RADIATION
VERSOL - CHLORURE DE SODIUM 0,9 % SOLUTION POUR IRRIGATION VESICALE 1000 ML 0678IS0018F011 07/03/05
BLAASSPOELING 1000 ML
VERSOL - EAU SOLUTION POUR IRRIGATION VESICALE 500 ML 0678IS0019F011 07/03/05
BLAASSPOELING 500 ML
VERSOL - EAU SOLUTION POUR IRRIGATION VESICALE 1000 ML 0678IS0020F011 07/03/05
BLAASSPOELING 1000 ML
ZESTRIL-30 COMPRIMES - PLAQUETTE THERMOFORMEE ALU/PVC 0624S 0378F003 07/03/05
TABLETTEN - BLISTERVERPAKKING ALU/PVC
ENDOPEG SOLUTION BUVABLE - FLACON VERRE 1000 ML 0170IS0197F011 08/03/05
DRANK - FLES GLAS 1000 ML
ZIDOVAL 7,5 MG/G GEL VAGINAL - TUBE 0640IS0010F007 08/03/05
GEL VOOR VAGINAAL GEBRUIK - TUBE
DITEMER SUSPENSION INJECTABLE - SERINGUE 0087IS0084F017 09/03/05
SUSPENSIE VOOR INJECTIE - SPUIT
ATGAM 250 MG / 5 ML SOLUTION INJECTABLE 0277IS0261F017 10/03/05
OPLOSSING VOOR INJECTIE
DOXORUBICINI HCL PHARMACIA 10 MG SOLUTION INJECTABLE 5 ML 0277IS0316F012 10/03/05
OPLOSSING VOOR INJECTIE 5 ML
DOXORUBICINI HCL PHARMACIA 20 MG SOLUTION INJECTABLE 10 ML 0277IS0317F012 10/03/05
OPLOSSING VOOR INJECTIE 10 ML
DOXORUBICINI HCL PHARMACIA 50 MG SOLUTION INJECTABLE 25 ML 0277IS0318F012 10/03/05
OPLOSSING VOOR INJECTIE 25 ML
DOXORUBICINI HCL PHARMACIA 200 MG SOLUTION INJECTABLE 100 ML 0277IS0319F012 10/03/05
OPLOSSING VOOR INJECTIE 100 ML
EPIBLASTINE 10 MG POUDRE POUR SOLUTION INJECTABLE 0277IS0262F012 10/03/05
POEDER VOOR OPLOSSING VOOR INJECTIE
EPIBLASTINE 50 MG POUDRE POUR SOLUTION INJECTABLE 0277IS0263F012 10/03/05
POEDER VOOR OPLOSSING VOOR INJECTIE
EPIBLASTINE 150 MG POUDRE POUR SOLUTION INJECTABLE 0277IS0264F012 10/03/05
POEDER VOOR OPLOSSING VOOR INJECTIE
EPIBLASTINE 10 MG READY TO USE SOLUTION INJECTABLE 0277IS0265F012 12/03/05
OPLOSSING VOOR INJECTIE
EPIBLASTINE 20 MG READY TO USE SOLUTION INJECTABLE 0277IS0266F012 10/03/05
OPLOSSING VOOR INJECTIE
EPIBLASTINE 50 MG READY TO USE SOLUTION INJECTABLE 0277IS0267F012 10/03/05
OPLOSSING VOOR INJECTIE
BELGISCH STAATSBLAD 14.10.2008 MONITEUR BELGE

AMLODISAN 5 MG COMPRIMES - PLAQUETTE THERMOFORMEE PVC/PE/PVDC/ALU 1472IS0097F003 14/03/05


TABLETTEN - BLISTERVERPAKKING PVC/PE/PVDC/ALU
AMLODISAN 10 MG COMPRIMES - PLAQUETTE THERMOFORMEE PVC/PE/PVDC/ALU 1472IS0098F003 14/03/05
TABLETTEN - BLISTERVERPAKKING PVC/PE/PVDC/ALU
PANAXID 150 CAPSULES 0502PI0001F004 14/03/05
CAPSULES
TILCOTIL 40 MG POUDRE ET SOLVANT POUR SOLUTION INJECTABLE 2 ML 0218IS0138F012 14/03/05
POEDER EN OPLOSMIDDEL VOOR OPLOSSING VOOR INJECTIE 2 ML
PROGYNOVA 1 MG DRAGEES - PLAQUETTE THERMOFORMEE 0298IS0026F003 15/03/05
OMHULDE TABLETTEN - BLISTERVERPAKKING
PROGYNOVA 2 MG DRAGEES - PLAQUETTE THERMOFORMEE 0298IS0038F003 15/03/05
OMHULDE TABLETTEN - BLISTERVERPAKKING
CYTOSAR SINE ALCOHOL BENZYL. 100 MG POUDRE ET SOLVANT 5 ML POUR SOLUTION INJECTABLE 0277S 0177F012 16/03/05
POEDER EN OPLOSMIDDEL 5 ML VOOR OPLOSSING VOOR INJECTIE
54829
BENAMING FARMACEUTISCHE VORM REGISTRATIENUMMER DATUM VAN SCHRAPPING

DENOMINATION FORME PHARMACEUTIQUE N DENREGISTREMENT DATE DE RADIATION 54830
CYTOSAR SINE ALCOHOL BENZYL. 500 MG POUDRE ET SOLVANT 10 ML POUR SOLUTION INJECTABLE 0277S 0178F012 16/03/05
POEDER EN OPLOSMIDDEL 10 ML VOOR OPLOSSING VOOR INJECTIE
CYTOSAR 1 G POUDRE ET SOLVANT 10 ML POUR SOLUTION INJECTABLE 0277S 0181F012 16/03/05
POEDER EN OPLOSMIDDEL 10 ML VOOR OPLOSSING VOOR INJECTIE
CYTOSAR SAB 2 G POUDRE ET SOLVANT 20 ML POUR SOLUTION INJECTABLE 0277S 0182F012 16/03/05
POEDER EN OPLOSMIDDEL 20 ML VOOR OPLOSSING VOOR INJECTIE
CYTOSAR VIAL 100 MG POUDRE POUR SOLUTION INJECTABLE 0277S 0200F012 16/03/05
POEDER VOOR OPLOSSING VOOR INJECTIE
CYTOSAR PLAIN VIAL 500 MG POUDRE POUR SOLUTION INJECTABLE 0277S 0201F012 16/03/05
POEDER VOOR OPLOSSING VOOR INJECTIE
DAKTARIN 250 MG COMPRIMES 0002S 0267F003 17/03/05
TABLETTEN
ADRESON COMPRIMES 3009IE0007F003 22/03/05
TABLETTEN
ENACOSTAD 20/12,5 MG COMPRIMES - PLAQUETTE THERMOFORMEE ALU/OPA/ALU/PVC 3553IE0009F003 24/03/05
TABLETTEN - BLISTERVERPAKKING ALU/OPA/ALU/PVC
NAAPREP 0,9 % SOLUTION POUR INSTILLATION NASALE 5 ML 0981IS0158F011 24/03/05
NEUSDRUPPELS, OPLOSSING 5 ML
TRUXALETTES 5 MG DRAGEES 0068IS0013F003 24/03/05
OMHULDE TABLETTEN
TRUXAL 15 MG DRAGEES 0068IS0021F003 24/03/05
OMHULDE TABLETTEN
TRUXAL 50 MG DRAGEES 0068IS0022F003 24/03/05
OMHULDE TABLETTEN
TRUXAL 5 % SOLUTION INJECTABLE - AMPOULE 1 ML 0068IS0024F012 24/03/05
OPLOSSING VOOR INJECTIE - AMPUL 1 ML
FLEXFREE 3 % MOUSSE POUR APPLICATION CUTANEE 1902IS0002F007 25/03/05
SCHUIM VOOR CUTAAN GEBRUIK
ALPURIC 100 GELULES 0256S 0160F004 31/03/05
CAPSULES, HARD
APACEF 500 MG POUDRE POUR SOLUTION INJECTABLE 0624IS0074F012 01/04/05
POEDER VOOR OPLOSSING VOOR INJECTIE
APACEF 1 G POUDRE POUR SOLUTION INJECTABLE 0624IS0075F012 01/04/05
POEDER VOOR OPLOSSING VOOR INJECTIE
APACEF 2 G POUDRE POUR SOLUTION INJECTABLE ET PERFUSION 0624IS0076F012 01/04/05
POEDER VOOR OPLOSSING VOOR INJECTIE EN VOOR INTRAVENEUZE INFUSIE
BELGISCH STAATSBLAD 14.10.2008 MONITEUR BELGE

APACEF 2 G POUDRE POUR SOLUTION INJECTABLE 0624IS0077F012 01/04/05


POEDER VOOR OPLOSSING VOOR INJECTIE
CEPHYL COMPRIMES 0341S 0216F003 06/04/05
TABLETTEN
DUMIROX COMPRIMES 0410IS0219F003 08/04/05
TABLETTEN
HUMAN ALBUMIN 20 % BEHRING SOLUTION POUR PERFUSION 100 ML 1318IS0010F012 08/04/05
OPLOSSING VOOR INTRAVENEUZE INFUSIE 100 ML
ZALENA 66,7 G/100 ML SIROP - SACHET-DOSE 15 ML 0410IS0235F008 08/04/05
SIROOP - SACHET 15 ML
ZALENA 66,7 G/100 ML SIROP - FLACON HDPE 0410IS0230F008 08/04/05
SIROOP - FLES HDPE
PERENTEROL GELULES - FLACON 0152IS0127F004 11/04/05
CAPSULES, HARD - FLES
BENAMING FARMACEUTISCHE VORM REGISTRATIENUMMER DATUM VAN SCHRAPPING

DENOMINATION FORME PHARMACEUTIQUE N DENREGISTREMENT DATE DE RADIATION
STIMODOL COMPRIMES ENROBES - PLAQUETTE THERMOFORMEE 0067S 0757F003 12/04/05
OMHULDE TABLETTEN - BLISTERVERPAKKING
CALTIDREN 20 MG COMPRIMES - PLAQUETTE THERMOFORMEE 0711IS0125F003 13/04/05
TABLETTEN - BLISTERVERPAKKING
MIANSERINE LAGEPHA 10 MG COMPRIMES PELLICULES - PLAQUETTE THERMOFORMEE 0666IS0063F003 13/04/05
FILMOMHULDE TABLETTEN - BLISTERVERPAKKING
MIANSERINE LAGEPHA 10 MG COMPRIMES PELLICULES - SECURITAINER 0666IS0064F003 13/04/05
FILMOMHULDE TABLETTEN - SECURITAINER
MIANSERINE LAGEPHA 30 MG COMPRIMES PELLICULES - PLAQUETTE THERMOFORMEE 0666IS0065F003 13/04/05
FILMOMHULDE TABLETTEN - BLISTERVERPAKKING
MIANSERINE LAGEPHA 30 MG COMPRIMES PELLICULES - SECURITAINER 0666IS0066F003 13/04/05
FILMOMHULDE TABLETTEN - SECURITAINER
ACETYLCYSTEINE BEXAL 100 MG GRANULES - SACHET-DOSE 1482IS0002F000 14/04/05
GRANULAAT - SACHET
ACETYLCYSTEINE BEXAL 100 MG COMPRIMES EFFERVESCENTS - TUBE ALU 1482IS0003F003 14/04/05
BRUISTABLETTEN - TUBE ALU
ACETYLCYSTEINE BEXAL 200 MG COMPRIMES EFFERVESCENTS - TUBE ALU 1482IS0005F003 14/04/05
BRUISTABLETTEN - TUBE ALU
IBU-SLOW 300 MG COMPRIMES A LIBERATION PROLONGEE 0188S 0869F004 14/04/05
TABLETTEN MET VERLENGDE AFGIFTE, HARD
IBU-SLOW 600 MG GELULES A LIBERATION PROLONGEE - PLAQUETTE THERMOFORMEE 0188S 0999F003 14/04/05
CAPSULES MET VERLENGDE AFGIFTE, HARD - BLISTERVERPAKKING
VASOLEVE 60 MG COMPRIMES - PLAQUETTE THERMOFORMEE 0188S 1041F003 14/04/05
TABLETTEN - BLISTERVERPAKKING
VASOLEVE 120 MG COMPRIMES - PLAQUETTE THERMOFORMEE 0188S 1042F003 14/04/05
TABLETTEN - BLISTERVERPAKKING
EMESIL CREME - TUBE 0304S 0035F007 15/04/05
CREME - TUBE
ISEPACINE 100 SOLUTION INJECTABLE - AMPOULE 1 ML 0304S 0156F012 15/04/05
OPLOSSING VOOR INJECTIE - AMPUL 1 ML
ISEPACINE 250 SOLUTION INJECTABLE - AMPOULE 1 ML 0304S 0157F012 15/04/05
OPLOSSING VOOR INJECTIE - AMPUL 1 ML
ISEPACINE 500 SOLUTION INJECTABLE - AMPOULE 2 ML 0304S 0158F012 15/04/05
OPLOSSING VOOR INJECTIE - AMPUL 2 ML
HETASTARCH 6 % EN CHLORURE DE SODIUM 0,9 % SOLUTION POUR PERFUSION - POCHE VIAFLEX 500 ML 0395IS0230F012 18/04/05
OPLOSSING VOOR INTRAVENEUZE INFUSIE - ZAK VIAFLEX 500 ML
BELGISCH STAATSBLAD 14.10.2008 MONITEUR BELGE

HETASTARCH 6 % EN CHLORURE DE SODIUM 0,9 % SOLUTION POUR PERFUSION - POCHE VIAFLEX-E 500 ML 0395IS0392F012 18/04/05
OPLOSSING VOOR INTRAVENEUZE INFUSIE - ZAK VIAFLEX-E 500 ML
FLUOROURACIL FAULDING 2500 MG/50 ML SOLUTION INJECTABLE - FLACON ONCO-VIAL 50 ML 1251IS0064F012 26/04/05
OPLOSSING VOOR INJECTIE - INJECTIEFLACON ONCO-VIAL 50 ML
BAXTER PROPOFOL 1 % INJECTION EMULSION POUR INJECTION OU PERFUSION - FLACON VERRE 20 ML 0395IS0399F012 28/04/05
EMULSIE VOOR INJECTIE EN VOOR INTRAVENEUZE INFUSIE - INJECTIEFLACON
GLAS 20 ML
BAXTER PROPOFOL 1 % INJECTION EMULSION POUR INJECTION OU PERFUSION - FLACON VERRE 50 ML 0395IS0400F012 28/04/05
EMULSIE VOOR INJECTIE EN VOOR INTRAVENEUZE INFUSIE - INJECTIEFLACON
GLAS 50 ML
BAXTER PROPOFOL 1 % INJECTION EMULSION POUR INJECTION OU PERFUSION - FLACON VERRE 100 ML 0395IS0401F012 28/04/05
EMULSIE VOOR INJECTIE EN VOOR INTRAVENEUZE INFUSIE - INJECTIEFLACON
GLAS 100 ML
BAXTER PROPOFOL 2 % INJECTION EMULSION POUR INJECTION OU PERFUSION - FLACON VERRE 50 ML 0395IS0402F012 28/04/05
EMULSIE VOOR INJECTIE EN VOOR INTRAVENEUZE INFUSIE - INJECTIEFLACON
GLAS 50 ML
54831
BENAMING FARMACEUTISCHE VORM REGISTRATIENUMMER DATUM VAN SCHRAPPING

DENOMINATION FORME PHARMACEUTIQUE N DENREGISTREMENT DATE DE RADIATION 54832
OTIPAX SOLUTION POUR INSTILLATION AURICULAIRE - FLACON COMPTE-GOUTTES 0152IS0153F011 01/05/05
OORDRUPPELS, OPLOSSING - DRUPPELFLESJE
ATENOMED 50 COMPRIMES - PLAQUETTE THERMOFORMEE 0642IS0019F003 09/05/05
TABLETTEN - BLISTERVERPAKKING
ATENOMED 100 COMPRIMES - PLAQUETTE THERMOFORMEE 0642IS0020F003 09/05/05
TABLETTEN - BLISTERVERPAKKING
DIOVANE 80 GELULES 0206IS0239F004 09/05/05
CAPSULES, HARD
DIOVANE 160 GELULES 0206IS0240F004 09/05/05
CAPSULES, HARD
DIOVANE 160 GELULES 0616S 0551F004 09/05/05
CAPSULES, HARD
DIOVANE 80 GELULES 0616S 0550F004 09/05/05
CAPSULES, HARD
KINIDINE DURETTES 250 MG COMPRIMES A LIBERATION PROLONGEE 0624S 0333F003 15/05/05
TABLETTEN MET VERLENGDE AFGIFTE
TYMPALGINE SOLUTION POUR INSTILLATION AURICULAIRE - FLACON COMPTE-GOUTTES 8 ML 0188S 1245F011 19/05/05
OORDRUPPELS, OPLOSSING - DRUPPELFLESJE 8 ML
BURONIL 100 MG DRAGEES 0276S 0359F003 20/05/05
OMHULDE TABLETTEN
NOCEPTIN 10 COMPRIMES A LIBERATION PROLONGEE 10 MG 0914IS0188F003 26/05/05
TABLETTEN MET VERLENGDE AFGIFTE 10 MG
NOCEPTIN 30 COMPRIMES A LIBERATION PROLONGEE 30 MG 0914IS0189F003 26/05/05
TABLETTEN MET VERLENGDE AFGIFTE 30 MG
NOCEPTIN 60 COMPRIMES A LIBERATION PROLONGEE 60 MG 0914IS0190F003 26/05/05
TABLETTEN MET VERLENGDE AFGIFTE 60 MG
NOCEPTIN 100 COMPRIMES A LIBERATION PROLONGEE 100 MG 0914IS0191F003 26/05/05
TABLETTEN MET VERLENGDE AFGIFTE 100 MG
CYMEVENE 500 MG GELULES - FLACON VERRE 0218IS0204F004 30/05/05
CAPSULES, HARD - FLES GLAS
DOVOBET 50 MCG/G + 0,5 MG/G POMMADE - TUBE PE/ALU 7001IE0002F007 30/05/05
ZALF - TUBE PE/ALU
TISANE SYNERGIQUE NO 3 PLANTES POUR TISANE 0385S 0028F010 03/06/05
KRUIDENTHEE
TISANE SYNERGIQUE NO 6 PLANTES POUR TISANE 0385S 0038F010 03/06/05
KRUIDENTHEE
BELGISCH STAATSBLAD 14.10.2008 MONITEUR BELGE

TISANE SYNERGIQUE NO 8 BIS PLANTES POUR TISANE 0385S 0042F010 03/06/05


KRUIDENTHEE
TISANE SYNERGIQUE NO 9 PLANTES POUR TISANE 0385S 0044F010 03/06/05
KRUIDENTHEE
TISANE SYNERGIQUE NO 11 PLANTES POUR TISANE 0385S 0046F010 03/06/05
KRUIDENTHEE
BETNELAN VC CREME - TUBE 0725IS0012F007 06/06/05
CREME - TUBE
FLIXOTIDE 25 AEROSOL DOSEUR 25 MCG/DOSE 0725IS0238F011 08/06/05
DOSIS AEROSOL 25 MCG/DOSE
FLUTIDE 25 AEROSOL DOSEUR 25 MCG/DOSE 0725IS0230F011 08/06/05
DOSIS AEROSOL 25 MCG/DOSE
NOVAZYD 10 MG/12,5 MG COMPRIMES - PLAQUETTE THERMOFORMEE PVC/ALU 0922IS0172F003 13/06/05
TABLETTEN - BLISTERVERPAKKING PVC/ALU
BENAMING FARMACEUTISCHE VORM REGISTRATIENUMMER DATUM VAN SCHRAPPING

DENOMINATION FORME PHARMACEUTIQUE N DENREGISTREMENT DATE DE RADIATION
NOVAZYD 20 MG/12,5 MG COMPRIMES - PLAQUETTE THERMOFORMEE PVC/ALU 0922IS0141F003 13/06/05
TABLETTEN - BLISTERVERPAKKING PVC/ALU
ATROPINESULFAAT ALCON 1 % POMMADE OPHTALMIQUE 0176S 0405F013 14/06/05
OOGZALF
BEPHEN 1 % COLLYRE EN SOLUTION - FLACON COMPTE-GOUTTES 5 ML 0176S 0400F013 14/06/05
OOGDRUPPELS, OPLOSSING - DRUPPELFLESJE 5 ML
DENDRID COLLYRE EN SOLUTION - FLACON COMPTE-GOUTTES 0176S 0377F013 14/06/05
OOGDRUPPELS, OPLOSSING - DRUPPELFLESJE
DIPIVEFRINE FALCON 0,1 % COLLYRE EN SOLUTION - FLACON COMPTE-GOUTTES 0176S 0425F013 14/06/05
OOGDRUPPELS, OPLOSSING - DRUPPELFLESJE
FENICOL POMMADE OPHTALMIQUE - TUBE 3,5 G 0176S 0379F013 14/06/05
OOGZALF - TUBE 3,5 G
GLAUCONEX 0,25 % COLLYRE EN SOLUTION 5 ML 0176S 0409F013 14/06/05
OOGDRUPPELS, OPLOSSING 5 ML
GLAUCONEX 0,5 % COLLYRE EN SOLUTION 5 ML 0176S 0410F013 14/06/05
OOGDRUPPELS, OPLOSSING 5 ML
ISOPTO CARBACHOL 0,75 % COLLYRE EN SOLUTION 0176S 0392F013 14/06/05
OOGDRUPPELS, OPLOSSING
ISOPTO CARBACHOL 2,25 % COLLYRE EN SOLUTION 0176S 0393F013 14/06/05
OOGDRUPPELS, OPLOSSING
ISOPTO-CARPINE 6 % COLLYRE EN SOLUTION - FLACON COMPTE-GOUTTES 0176S 0002F013 14/06/05
OOGDRUPPELS, OPLOSSING - DRUPPELFLESJE
ISOPTO-CETAMIDE 10 % COLLYRE EN SOLUTION - FLACON COMPTE-GOUTTES 0176S 0358F013 14/06/05
OOGDRUPPELS, OPLOSSING - DRUPPELFLESJE
ORATROL COMPRIMES 0176S 0031F003 14/06/05
TABLETTEN
OTO-MAXITROL SOLUTION POUR INSTILLATION AURICULAIRE - FLACON COMPTE-GOUTTES 0176S 0387F011 14/06/05
OORDRUPPELS, OPLOSSING - DRUPPELFLESJE
STATROL POMMADE OPHTALMIQUE - TUBE 3,5 G 0176S 0395F013 14/06/05
OOGZALF - TUBE 3,5 G
VESCOVINE 0,1 % SOLUTION POUR INSTILLATION NASALE - FLACON COMPTE-GOUTTES 0176S 0381F011 14/06/05
NEUSDRUPPELS, OPLOSSING - DRUPPELFLESJE
VIDARABINE THILO 3 % POMMADE OPHTALMIQUE - TUBE 5 G 0176S 0401F007 14/06/05
OOGZALF - TUBE 5 G
COLPRO 5 MG COMPRIMES - PLAQUETTE THERMOFORMEE PVC/PVDC 0428IS0060F003 15/06/05
TABLETTEN - BLISTERVERPAKKING PVC/PVDC
BELGISCH STAATSBLAD 14.10.2008 MONITEUR BELGE

CLAVUCID 500 COMPRIMES 3019IE0003F003 16/06/05


TABLETTEN
KELATIN COMPRIMES 0210IS0070F003 16/06/05
TABLETTEN
UNIDOX SOLUTAB 100 MG COMPRIMES POUR SOLUTION BUVABLE 0210IS0123F003 16/06/05
OPLOSBARE TABLETTEN
VESCOVINE 0,05 % SOLUTION POUR INSTILLATION NASALE - FLACON COMPTE-GOUTTES 0176S 0380F011 16/06/05
NEUSDRUPPELS, OPLOSSING - DRUPPELFLESJE
POSTADOXINE COMPRIMES 0194S 0283F003 17/06/05
TABLETTEN
METATOP 1 COMPRIMES - PLAQUETTE THERMOFORMEE 0135IS0093F003 17/06/05
TABLETTEN - BLISTERVERPAKKING
TOPROXEN 250 COMPRIMES 0135IS0114F003 17/06/05
TABLETTEN
54833
BENAMING FARMACEUTISCHE VORM REGISTRATIENUMMER DATUM VAN SCHRAPPING

DENOMINATION FORME PHARMACEUTIQUE N DENREGISTREMENT DATE DE RADIATION 54834
TOPROXEN 500 COMPRIMES 0135IS0144F003 17/06/05
TABLETTEN
TOPROXEN 500 COMPRIMES 0256S 0227F003 17/06/05
TABLETTEN
TOUXIUM MUCOLYTICUM 200 MG COMPRIMES EFFERVESCENTS - TUBE ALU 0465S 0113F003 20/06/05
BRUISTABLETTEN - TUBE ALU
CETIRIZINE SANDOZ 10 MG COMPRIMES PELLICULES - PLAQUETTE THERMOFORMEE PVC/PVDC/ALU 1472IS0049F003 22/06/05
FILMOMHULDE TABLETTEN - BLISTERVERPAKKING PVC/PVDC/ALU
CETIRIZINE SANDOZ 10 MG COMPRIMES PELLICULES - PLAQUETTE THERMOFORMEE PVC/PVDC/ALU 0616S 0627F003 22/06/05
FILMOMHULDE TABLETTEN - BLISTERVERPAKKING PVC/PVDC/ALU
ZEMIDE 10 MG COMPRIMES 0914S 0391F003 22/06/05
TABLETTEN
ZEMIDE 10 MG/2 ML SOLUTION INJECTABLE - AMPOULE 0914S 0371F012 22/06/05
OPLOSSING VOOR INJECTIE - AMPUL
ZEMIDE 2,5 MG COMPRIMES 0914S 0517F003 22/06/05
TABLETTEN
ZEMIDE 20 MG COMPRIMES 0914S 0359F003 22/06/05
TABLETTEN
ZEMIDE 20 MG/5 ML SOLUTION INJECTABLE - AMPOULE 0914S 0360F012 22/06/05
OPLOSSING VOOR INJECTIE - AMPUL
ZEMIDE 5 MG COMPRIMES 0914S 0390F003 22/06/05
TABLETTEN
CHENOFALK 250 MG GELULES 0074IS0171F005 27/06/05
CAPSULES, HARD
NEWDERM POMMADE - TUBE 45 G 0129S 0619F007 27/06/05
ZALF - TUBE 45 G
DUOVENT AEROSOL DOSEUR 15 ML 0205IS0084F011 28/06/05
DOSIS AEROSOL 15 ML
OPTALIDON COMPRIMES PELLICULES 0616S 0099F003 28/06/05
FILMOMHULDE TABLETTEN
OPTALIDON SUPPOSITOIRES 0616S 0207F006 28/06/05
ZETPILLEN
A.T. 10 SOLUTION BUVABLE EN GOUTTES - FLACON COMPTE-GOUTTES 15 ML 0711IS0001F011 29/06/05
DRUPPELS VOOR ORAAL GEBRUIK, OPLOSSING - DRUPPELFLESJE 15 ML
SOLU-DACORTINE 25 MG POUDRE ET SOLVANT POUR SOLUTION INJECTABLE - AMPOULE + AMPOULE 0711IS0082F012 29/06/05
POEDER EN OPLOSMIDDEL VOOR OPLOSSING VOOR INJECTIE - AMPUL + AMPUL
BELGISCH STAATSBLAD 14.10.2008 MONITEUR BELGE

SOLU-DACORTINE 250 MG POUDRE ET SOLVANT POUR SOLUTION INJECTABLE - FLACON + AMPOULE 5 ML 0711IS0002F012 29/06/05
POEDER EN OPLOSMIDDEL VOOR OPLOSSING VOOR INJECTIE - INJECTIEFLACON +
AMPUL 5 ML
SOLU-DACORTINE 50 MG POUDRE ET SOLVANT POUR SOLUTION INJECTABLE - AMPOULE + AMPOULE 0711IS0018F012 29/06/05
POEDER EN OPLOSMIDDEL VOOR OPLOSSING VOOR INJECTIE - AMPUL + AMPUL
MELLERIL-100 DRAGEES 0616S 0301F003 30/06/05
OMHULDE TABLETTEN
MELLERIL-25 DRAGEES 0616S 0210F003 30/06/05
OMHULDE TABLETTEN
PROCARDIL 160 MG GELULES A LIBERATION PROLONGEE 0029S 0100F004 30/06/05
CAPSULES MET VERLENGDE AFGIFTE, HARD
STILAMIN 250 POUDRE ET SOLVANT POUR SOLUTION INJECTABLE - AMPOULE + AMPOULE 1 ML 0557IS0010F012 01/07/05
POEDER EN OPLOSMIDDEL VOOR OPLOSSING VOOR INJECTIE - AMPUL + AMPUL 1
ML
BENAMING FARMACEUTISCHE VORM REGISTRATIENUMMER DATUM VAN SCHRAPPING

DENOMINATION FORME PHARMACEUTIQUE N DENREGISTREMENT DATE DE RADIATION
STILAMIN 3000 POUDRE POUR SOLUTION INJECTABLE - AMPOULE 0557IS0011F012 01/07/05
POEDER VOOR OPLOSSING VOOR INJECTIE - AMPUL
TRAZOLAN RETARD 100 MG COMPRIMES A LIBERATION MODIFIEE 0188S 1100F003 04/07/05
TABLETTEN MET GEREGULEERDE AFGIFTE
FUCIDIN I.V. 500 MG/10 ML SOLUTION POUR PERFUSION 0414IS0022F012 05/07/05
OPLOSSING VOOR INTRAVENEUZE INFUSIE
SALOFALK 250 MG COMPRIMES GASTRO-RESISTANTS 0074S 0126F003 06/07/05
MAAGSAPRESISTENTE TABLETTEN
DIKACINE 10 MG SOLUTION INJECTABLE - AMPOULE 1 ML 0188S 0955F012 07/07/05
OPLOSSING VOOR INJECTIE - AMPUL 1 ML
DIKACINE 25 MG SOLUTION INJECTABLE - AMPOULE 1 ML 0188S 0956F012 07/07/05
OPLOSSING VOOR INJECTIE - AMPUL 1 ML
DIKACINE 75 MG SOLUTION INJECTABLE - AMPOULE 1,5 ML 0188S 0932F012 07/07/05
OPLOSSING VOOR INJECTIE - AMPUL 1,5 ML
DOXORUBICINE MAYNE 10 MG POUDRE POUR SOLUTION POUR PERFUSION ET POUR ADMINISTRATION INTRA- 1251IS0034F012 11/07/05
VESICALE - FLACON ONCO-TAIN
POEDER VOOR OPLOSSING VOOR INTRAVENEUZE INFUSIE EN VOOR INTRA-
VESICAAL GEBRUIK - INJECTIEFLACON ONCO-TAIN
DOXORUBICINE MAYNE 50 MG POUDRE POUR SOLUTION POUR PERFUSION ET POUR ADMINISTRATION INTRA- 1251IS0035F012 11/07/05
VESICALE - FLACON ONCO-TAIN
POEDER VOOR OPLOSSING VOOR INTRAVENEUZE INFUSIE EN VOOR INTRA-
VESICAAL GEBRUIK - INJECTIEFLACON ONCO-TAIN
EFFERALGAN C COMPRIMES EFFERVESCENTS - TUBE 0203IS0276F003 13/07/05
BRUISTABLETTEN - TUBE
RIMEXEL 40 MG POUDRE POUR SOLUTION INJECTABLE - FLACON 3009IE0053F012 13/07/05
POEDER VOOR OPLOSSING VOOR INJECTIE - INJECTIEFLACON
CIMETIDINE 200 GENEC COMPRIMES 200 MG 0152IS0221F003 20/07/05
TABLETTEN 200 MG
CIMETIDINE 400 GENEC COMPRIMES 400 MG 0152IS0222F003 20/07/05
TABLETTEN 400 MG
CIMETIDINE 800 GENEC COMPRIMES 800 MG 0152IS0223F003 20/07/05
TABLETTEN 800 MG
METRONIDAZOLE 500 MG GENEC COMPRIMES 0152IS0229F003 20/07/05
TABLETTEN
MARVELON DRAGEES 1452PI0022F003 26/07/05
OMHULDE TABLETTEN
SINOVULON 20 MCG/150 MCG COMPRIMES ENROBES - PLAQUETTE THERMOFORMEE PVC/ALU 3548IE0001F003 26/07/05
OMHULDE TABLETTEN - BLISTERVERPAKKING PVC/ALU
BELGISCH STAATSBLAD 14.10.2008 MONITEUR BELGE

SINOVULON 30 MCG/150 MCG COMPRIMES ENROBES - PLAQUETTE THERMOFORMEE PVC/ALU 3548IE0002F003 26/07/05
OMHULDE TABLETTEN - BLISTERVERPAKKING PVC/ALU
ACICLOPHAR 200 MG COMPRIMES - PLAQUETTE THERMOFORMEE 1393IS0070F003 27/07/05
TABLETTEN - BLISTERVERPAKKING
ACICLOPHAR 400 MG COMPRIMES - PLAQUETTE THERMOFORMEE 1393IS0071F003 27/07/05
TABLETTEN - BLISTERVERPAKKING
ACICLOPHAR 800 MG COMPRIMES - PLAQUETTE THERMOFORMEE 1393IS0072F003 27/07/05
TABLETTEN - BLISTERVERPAKKING
BISOPROLOL 5 EFEKA DRAGEES - PLAQUETTE THERMOFORMEE 0428IS0261F003 27/07/05
OMHULDE TABLETTEN - BLISTERVERPAKKING
BISOPROLOL 10 EFEKA DRAGEES - PLAQUETTE THERMOFORMEE 0428IS0262F003 27/07/05
OMHULDE TABLETTEN - BLISTERVERPAKKING
CALCIUM 600 MG VITAMIN D3 400 IU/HERMES COMPRIMES EFFERVESCENTS 3537IE0001F003 02/08/05
BRUISTABLETTEN
54835
BENAMING FARMACEUTISCHE VORM REGISTRATIENUMMER DATUM VAN SCHRAPPING

DENOMINATION FORME PHARMACEUTIQUE N DENREGISTREMENT DATE DE RADIATION 54836
LEUCOMAX 150 MCG POUDRE ET SOLVANT 1 ML POUR SOLUTION INJECTABLE ET POUR PERFUSION 0206IS0212F012 02/08/05
POEDER EN OPLOSMIDDEL 1 ML VOOR OPLOSSING VOOR INJECTIE EN VOOR
INTRAVENEUZE INFUSIE
LEUCOMAX 300 MCG POUDRE ET SOLVANT 1 ML POUR SOLUTION INJECTABLE ET POUR PERFUSION 0206IS0213F012 02/08/05
POEDER EN OPLOSMIDDEL 1 ML VOOR OPLOSSING VOOR INJECTIE EN VOOR
INTRAVENEUZE INFUSIE
LEUCOMAX 400 MCG POUDRE ET SOLVANT 1 ML POUR SOLUTION INJECTABLE ET POUR PERFUSION 0206IS0214F012 02/08/05
POEDER EN OPLOSMIDDEL 1 ML VOOR OPLOSSING VOOR INJECTIE EN VOOR
INTRAVENEUZE INFUSIE
VELOSULINE HM 100 UI/ML SOLUTION INJECTABLE ET POUR PERFUSION - FLACON 10 ML 0403IS0113F012 08/08/05
OPLOSSING VOOR INJECTIE EN VOOR INTRAVENEUZE INFUSIE - INJECTIEFLACON
10 ML
PANTRICINE 1 MG/1 MG COMPRIMES A SUCER 0301S 0161F003 18/08/05
ZUIGTABLETTEN
SILYMAROL 140 GELULES - COMPRIMES PELLICULES PVC/ALU 0152IS0131F005 22/08/05
CAPSULES, HARD - BLISTERVERPAKKING PVC/ALU
PYLORISYN 400 MG COMPRIMES - PLAQUETTE THERMOFORMEE ALU/ALU 0725IS0300F003 24/08/05
TABLETTEN - BLISTERVERPAKKING ALU/ALU
ANDROPATCH 12,2 MG DISPOSITIFS TRANSDERMIQUES 3546IE0001F015 29/08/05
PLEISTERS VOOR TRANSDERMAAL GEBRUIK
PRIMOLUT NOR 5 MG TABLETTEN - BLISTERVERPAKKING PVC/ALU 0298IS0030F003 29/08/05
COMPRIMES - PLAQUETTE THERMOFORMEE PVC/ALU
VENOSTEN GELULES A LIBERATION PROLONGEE 1381IS0004F004 29/08/05
CAPSULES MET VERLENGDE AFGIFTE, HARD
KAL-TEN GELULES 0624S 0265F005 30/08/05
CAPSULES, HARD
RANIC 75 MG COMPRIMES PELLICULES - PLAQUETTE THERMOFORMEE ALU/PVC/PA 0725IS0301F003 30/08/05
FILMOMHULDE TABLETTEN - BLISTERVERPAKKING ALU/PVC/PA
SANDOSTATINE 0,2 MG/ML SOLUTION INJECTABLE - FLACON 5 ML 0616S 0213F012 30/08/05
OPLOSSING VOOR INJECTIE - INJECTIEFLACON 5 ML
ATTENUVAX POUDRE ET SOLVANT POUR SUSPENSION INJECTABLE - FLACON + SERINGUE 0087IS0094F017 31/08/05
PREREMPLIE
POEDER EN OPLOSMIDDEL VOOR SUSPENSIE VOOR INJECTIE - INJECTIEFLACON +
VOORGEVULDE SPUIT
DUOVAX POUDRE ET SOLVANT POUR SUSPENSION INJECTABLE - FLACON + SERINGUE 0087IS0095F017 31/08/05
PREREMPLIE
POEDER EN OPLOSMIDDEL VOOR SUSPENSIE VOOR INJECTIE - INJECTIEFLACON +
VOORGEVULDE SPUIT
BELGISCH STAATSBLAD 14.10.2008 MONITEUR BELGE

MERUVAX II POUDRE ET SOLVANT POUR SUSPENSION INJECTABLE - FLACON + SERINGUE 0087IS0098F017 31/08/05
PREREMPLIE
POEDER EN OPLOSMIDDEL VOOR SUSPENSIE VOOR INJECTIE - INJECTIEFLACON +
VOORGEVULDE SPUIT
MONO-VACC TEST APPLICATEUR POUR MULTIPUNCTURE 0087IS0051F017 31/08/05
MULTIPUNCTUURAPPLICATOR
MUMPSVAX POUDRE ET SOLVANT POUR SUSPENSION INJECTABLE - FLACON + SERINGUE 0087IS0100F017 31/08/05
PREREMPLIE
POEDER EN OPLOSMIDDEL VOOR SUSPENSIE VOOR INJECTIE - INJECTIEFLACON +
VOORGEVULDE SPUIT
PEDIAVAX POUDRE ET SOLVANT POUR SUSPENSION INJECTABLE - FLACON + FLACON 0,5 ML 0087IS0101F017 31/08/05
POEDER EN OPLOSMIDDEL VOOR SUSPENSIE VOOR INJECTIE - INJECTIEFLACON +
INJECTIEFLACON 0,5 ML
PENTACT-HIB SUSPENSION INJECTABLE - SERINGUE 2 COMPARTIMENTS 0087IS0119F017 31/08/05
SUSPENSIE VOOR INJECTIE - SPUIT 2 COMPARTIMENTEN
BENAMING FARMACEUTISCHE VORM REGISTRATIENUMMER DATUM VAN SCHRAPPING

DENOMINATION FORME PHARMACEUTIQUE N DENREGISTREMENT DATE DE RADIATION
STAMARIL PASTEUR POUDRE ET SOLVANT POUR SUSPENSION INJECTABLE - FLACON + SERINGUE 0087IS0073F017 31/08/05
PREREMPLIE 0,5 ML
POEDER EN OPLOSMIDDEL VOOR SUSPENSIE VOOR INJECTIE - INJECTIEFLACON +
VOORGEVULDE SPUIT 0,5 ML
TETRACT-HIB SUSPENSION INJECTABLE - SERINGUE 2 COMPARTIMENTS 0087IS0093F017 31/08/05
SUSPENSIE VOOR INJECTIE - SPUIT 2 COMPARTIMENTEN
TRIAMER SUSPENSION INJECTABLE - SERINGUE PREREMPLIE 0087IS0083F017 31/08/05
SUSPENSIE VOOR INJECTIE - VOORGEVULDE SPUIT
TRIMOVAX POUDRE ET SOLVANT POUR SUSPENSION INJECTABLE - FLACON + SERINGUE 0087IS0069F017 31/08/05
PREREMPLIE 0,5 ML
POEDER EN OPLOSMIDDEL VOOR SUSPENSIE VOOR INJECTIE - INJECTIEFLACON +
VOORGEVULDE SPUIT 0,5 ML
PANADOL JUNIOR SUSPENSION BUVABLE - FLACON 0981IS0170F011 01/09/05
SUSPENSIE VOOR ORAAL GEBRUIK - FLES
HIPREX 1000 MG COMPRIMES 0640IS0002F003 02/09/05
TABLETTEN
LOCACORTENE-VIOFORME CREME 15 G 0016IS0107F007 05/09/05
CREME 15 G
LOCACORTENE-VIOFORME POMMADE 15 G 0016IS0109F007 05/09/05
ZALF 15 G
LOCACORTENE-VIOFORME SOLUTION POUR INSTILLATION AURICULAIRE - FLACON COMPTE-GOUTTES 7,5 ML 0016IS0110F011 05/09/05
OORDRUPPELS, OPLOSSING - DRUPPELFLESJE 7,5 ML
TOPCIMET 200 COMPRIMES ENROBES - PLAQUETTE THERMOFORMEE 0150S 0592F003 05/09/05
OMHULDE TABLETTEN - BLISTERVERPAKKING
TOPCIMET 400 COMPRIMES ENROBES - PLAQUETTE THERMOFORMEE 0135IS0135F003 05/09/05
OMHULDE TABLETTEN - BLISTERVERPAKKING
TOPCIMET 800 COMPRIMES ENROBES - PLAQUETTE THERMOFORMEE 0135IS0136F003 05/09/05
OMHULDE TABLETTEN - BLISTERVERPAKKING
TOPROXEN 500 COMPRIMES 0150S 0598F003 06/09/05
TABLETTEN
WARTEC 0,5 % SOLUTION POUR APPLICATION CUTANEE 3 ML 3552IE0007F011 09/09/05
OPLOSSING VOOR CUTAAN GEBRUIK 3 ML
NUTRACORT 1 % GEL - TUBE 1147IS0012F007 13/09/05
GEL - TUBE
SERDOLECT 8 MG COMPRIMES PELLICULES 7004IE0002F003 19/09/05
FILMOMHULDE TABLETTEN
SERDOLECT 24 MG COMPRIMES PELLICULES 7004IE0006F003 19/09/05
FILMOMHULDE TABLETTEN
BELGISCH STAATSBLAD 14.10.2008 MONITEUR BELGE

DOBUTABB 12,5 MG/ML SOLUTION A DILUER POUR PERFUSION - FLACON 20 ML 0339IS0129F012 30/09/05
CONCENTRAAT VOOR OPLOSSING VOOR INTRAVENEUZE INFUSIE - INJECTIEFLA-
CON 20 ML
DOBUTABB READY 0,5 MG/ML SOLUTION POUR PERFUSION 0339IS0130F012 30/09/05
OPLOSSING VOOR INTRAVENEUZE INFUSIE
DOBUTABB READY 1 MG/ML SOLUTION POUR PERFUSION 0339IS0131F012 30/09/05
OPLOSSING VOOR INTRAVENEUZE INFUSIE
DOBUTABB READY 2 MG/ML SOLUTION POUR PERFUSION 0339IS0132F012 30/09/05
OPLOSSING VOOR INTRAVENEUZE INFUSIE
GYNO LUCRIN DEPOT 3,75 MG POUDRE ET SOLVANT POUR SUSPENSION INJECTABLE - SERINGUE PREREMPLIE 0339IS0189F012 30/09/05
POEDER EN OPLOSMIDDEL VOOR SUSPENSIE VOOR INJECTIE - VOORGEVULDE
SPUIT
GYNO LUCRIN TRI DEPOT 11,25 MG POUDRE ET SOLVANT POUR SUSPENSION INJECTABLE - SERINGUE PREREMPLIE 0339IS0190F012 30/09/05
POEDER EN OPLOSMIDDEL VOOR SUSPENSIE VOOR INJECTIE - VOORGEVULDE
SPUIT
54837
BENAMING FARMACEUTISCHE VORM REGISTRATIENUMMER DATUM VAN SCHRAPPING

DENOMINATION FORME PHARMACEUTIQUE N DENREGISTREMENT DATE DE RADIATION 54838
GYNO-LUCRIN 5 MG/ML SOLUTION INJECTABLE - FLACON 0339IS0090F012 30/09/05
OPLOSSING VOOR INJECTIE - INJECTIEFLACON
GYNO-LUCRIN DEPOT 3,75 MG POUDRE ET SOLVANT 2 ML POUR SUSPENSION INJECTABLE - SERINGUE PREREM- 0339IS0100F012 30/09/05
PLIE
POEDER EN OPLOSMIDDEL 2 ML VOOR SUSPENSIE VOOR INJECTIE - VOORGEVULDE
SPUIT
GYNO-LUCRIN TRI-DEPOT 11,25 MG POUDRE ET SOLVANT POUR SUSPENSION INJECTABLE - FLACON + AMPOULE 2 ML 0339IS0184F012 30/09/05
POEDER EN OPLOSMIDDEL VOOR SUSPENSIE VOOR INJECTIE - INJECTIEFLACON +
AMPUL 2 ML
EXTRANEAL 7,5 % SOLUTION POUR DIALYSE PERITONEALE - POCHE VIAFLEX 1500 ML 0395IS0380F012 03/10/05
OPLOSSING VOOR PERITONEALE DIALYSE - ZAK VIAFLEX 1500 ML
EXTRANEAL 7,5 % SOLUTION POUR DIALYSE PERITONEALE - POCHE VIAFLEX 2000 ML 0395IS0381F012 03/10/05
OPLOSSING VOOR PERITONEALE DIALYSE - ZAK VIAFLEX 2000 ML
EXTRANEAL 7,5 % SOLUTION POUR DIALYSE PERITONEALE - POCHE VIAFLEX 2500 ML 0395IS0382F012 03/10/05
OPLOSSING VOOR PERITONEALE DIALYSE - ZAK VIAFLEX 2500 ML
PERTOFRAN 25 DRAGEES 25 MG 0206IS0050F003 03/10/05
OMHULDE TABLETTEN 25 MG
VIVIDRIN 20 MG/ML SOLUTION POUR PULVERISATION NASALE - FLACON 15 ML 0404IS0012F011 03/10/05
NEUSSPRAY, OPLOSSING - FLES 15 ML
VIVIDRIN 20 MG/ML COLLYRE EN SOLUTION - FLACON 15 ML 0404IS0013F013 03/10/05
OOGDRUPPELS, OPLOSSING - FLES 15 ML
NORMACOL ANTISPASMODIQUE GRANULES 375 G 0502IS0009F000 04/10/05
GRANULAAT 375 G
DORYX 50 MG GELULES 1251IS0012F005 05/10/05
CAPSULES, HARD
DORYX 100 MG GELULES 1251IS0013F005 05/10/05
CAPSULES, HARD
OMNIBIONTA INTEGRAL COMPRIMES ENROBES 0711IS0205F003 05/10/05
OMHULDE TABLETTEN
ALBUMOSCINT 10 MG POUDRE POUR SOLUTION INJECTABLE 0388S 0019F012 06/10/05
POEDER VOOR OPLOSSING VOOR INJECTIE
BRISTOL-MYERS SQUIBB THALLOUS (TL-201) CHLO- SOLUTION INJECTABLE - FLACON 0388S 0030F012 06/10/05
RIDE INJECTION 74 A 370 MBQ OPLOSSING VOOR INJECTIE - INJECTIEFLACON
BRISTOL-MYERS SQUIBB XENON (XE-133) INJECTION SOLUTION INJECTABLE 0388S 0007F012 06/10/05
74 A 740 MBQ/ML OPLOSSING VOOR INJECTIE
BRISTOL-MYERS SQUIBB XENON GAS AMPOULE, GAZ POUR INHALATION 0388S 0003F022 06/10/05
GAS CARTRIDGE, GAS VIAL INHALATIEGAS
BELGISCH STAATSBLAD 14.10.2008 MONITEUR BELGE

CHROMATE (CR-51) DE SODIUM BRISTOL-MYER SOLUTION INJECTABLE - FLACON 1 ML 0388S 0001F012 06/10/05
SQUIBB 37 A 370 MBQ OPLOSSING VOOR INJECTIE - INJECTIEFLACON 1 ML
CYSTRIN 5 MG COMPRIMES ENROBES - FLACON PE 0166IS0366F003 06/10/05
OMHULDE TABLETTEN - FLES PE
CYSTRIN 5 MG COMPRIMES ENROBES - PLAQUETTE THERMOFORMEE PVC/ALU 0166IS0367F003 06/10/05
OMHULDE TABLETTEN - BLISTERVERPAKKING PVC/ALU
DTPASCINT POUDRE POUR SOLUTION INJECTABLE, BUVABLE ET POUR INHALATION 0388S 0025F012 06/10/05
POEDER VOOR OPLOSSING VOOR INJECTIE, VOOR ORAAL GEBRUIK EN VOOR
INHALATIE
ELUTEC GENERATEUR RADIOPHARMACEUTIQUE 0388S 0002F012 06/10/05
RADIONUCLIDE GENERATOR
GENERATEUR DE RB-81/KR-81M POUR ELUTION PAR GENERATEUR RADIOPHARMACEUTIQUE 0388IS0001F012 06/10/05
LAIR BRISTOL-MYERS SQUIBB RADIONUCLIDE GENERATOR
I-123-CAP 3,7 MBQ GELULES - FLACON 0388S 0017F004 06/10/05
CAPSULES, HARD - INJECTIEFLACON
BENAMING FARMACEUTISCHE VORM REGISTRATIENUMMER DATUM VAN SCHRAPPING

DENOMINATION FORME PHARMACEUTIQUE N DENREGISTREMENT DATE DE RADIATION
I-123-HIP SOLUTION INJECTABLE - FLACON 0388S 0021F012 06/10/05
OPLOSSING VOOR INJECTIE - INJECTIEFLACON
I-123-INJ-NACL 37 A 370 MBQ SOLUTION INJECTABLE - FLACON 0388S 0016F012 06/10/05
OPLOSSING VOOR INJECTIE - INJECTIEFLACON
I-131-CAP-D 1,85 A 22,2 MBQ GELULES - FLACON 0388S 0022F004 06/10/05
CAPSULES, HARD - INJECTIEFLACON
I-131-INJ SOLUTION INJECTABLE 0388S 0024F012 06/10/05
OPLOSSING VOOR INJECTIE
I-131-OR 37 A 3700 MBQ/ML SOLUTION BUVABLE - FLACON 0388S 0018F012 06/10/05
DRANK - INJECTIEFLACON
LENOSCINT 1,8 MG POUDRE POUR SOLUTION INJECTABLE - FLACON 0388S 0013F012 06/10/05
POEDER VOOR OPLOSSING VOOR INJECTIE - INJECTIEFLACON
LIVOSCINT 0,3 MG POUDRE POUR SOLUTION INJECTABLE - FLACON VERRE 0388S 0029F012 06/10/05
POEDER VOOR OPLOSSING VOOR INJECTIE - INJECTIEFLACON GLAS
MAASCINT 2 MG POUDRE POUR SOLUTION INJECTABLE - FLACON VERRE 0388S 0005F012 06/10/05
POEDER VOOR OPLOSSING VOOR INJECTIE - INJECTIEFLACON GLAS
NEPHROSCINT 1 MG POUDRE POUR SOLUTION INJECTABLE - FLACON VERRE 0388S 0012F012 06/10/05
POEDER VOOR OPLOSSING VOOR INJECTIE - INJECTIEFLACON GLAS
NIPENT POUDRE POUR SOLUTION INJECTABLE 0536IS0125F012 06/10/05
POEDER VOOR OPLOSSING VOOR INJECTIE
PYROSCINT POUDRE POUR SOLUTION INJECTABLE - FLACON 0388S 0004F012 06/10/05
POEDER VOOR OPLOSSING VOOR INJECTIE - INJECTIEFLACON
GOPTEN 0,5 MG GELULES - PLAQUETTE THERMOFORMEE ALU/ALU 0616S 0292F005 10/10/05
CAPSULES, HARD - BLISTERVERPAKKING ALU/ALU
GOPTEN 2 MG GELULES - PLAQUETTE THERMOFORMEE ALU/ALU 0616S 0293F005 10/10/05
CAPSULES, HARD - BLISTERVERPAKKING ALU/ALU
ANGIMOLE 75 DRAGEES 75 MG 0067S 0577F003 12/10/05
OMHULDE TABLETTEN 75 MG
AMPICILLINE-RATIOPHARM 500 GELULES 500 MG - PLAQUETTE THERMOFORMEE 1257IS0001F004 13/10/05
CAPSULES, HARD 500 MG - BLISTERVERPAKKING
PREMELLE 2,5 COMPRIMES ENROBES - PLAQUETTE THERMOFORMEE 0428IS0197F003 17/10/05
OMHULDE TABLETTEN - BLISTERVERPAKKING
PREMELLE 5 COMPRIMES ENROBES - PLAQUETTE THERMOFORMEE 0428IS0198F003 17/10/05
OMHULDE TABLETTEN - BLISTERVERPAKKING
PREMELLE CYCLE 10 COMPRIMES ENROBES - PLAQUETTE THERMOFORMEE 0428IS0259F003 17/10/05
OMHULDE TABLETTEN - BLISTERVERPAKKING
BELGISCH STAATSBLAD 14.10.2008 MONITEUR BELGE

PREMELLE CYCLE 5 COMPRIMES ENROBES - PLAQUETTE THERMOFORMEE 0428IS0199F003 17/10/05


OMHULDE TABLETTEN - BLISTERVERPAKKING
SERESTA-FORTE 50 MG COMPRIMES - PLAQUETTE THERMOFORMEE 0276S 0710F003 17/10/05
TABLETTEN - BLISTERVERPAKKING
STEDIRIL-D DRAGEES - PLAQUETTE THERMOFORMEE PVC/ALU 0428IS0005F003 17/10/05
OMHULDE TABLETTEN - BLISTERVERPAKKING PVC/ALU
MELOXICAM BOEHRINGER INGELHEIM 15 MG COMPRIMES - FLACON VERRE 3504IE0027F003 18/10/05
TABLETTEN - FLES GLAS
MELOXICAM BOEHRINGER INGELHEIM 15 MG COMPRIMES - TUBE PP 3504IE0028F003 18/10/05
TABLETTEN - TUBE PP
MELOXICAM BOEHRINGER INGELHEIM 7,5 MG COMPRIMES - FLACON VERRE 3504IE0024F003 18/10/05
TABLETTEN - FLES GLAS
MELOXICAM BOEHRINGER INGELHEIM 7,5 MG COMPRIMES - TUBE PP 3504IE0025F003 18/10/05
TABLETTEN - TUBE PP
54839
BENAMING FARMACEUTISCHE VORM REGISTRATIENUMMER DATUM VAN SCHRAPPING

DENOMINATION FORME PHARMACEUTIQUE N DENREGISTREMENT DATE DE RADIATION 54840
MOBIC 15 MG COMPRIMES - FLACON VERRE 3504IE0008F003 18/10/05
TABLETTEN - FLES GLAS
MOBIC 15 MG COMPRIMES - TUBE PP 3504IE0009F003 18/10/05
TABLETTEN - TUBE PP
MOBIC 7,5 MG COMPRIMES - FLACON VERRE 3504IE0006F003 18/10/05
TABLETTEN - FLES GLAS
MOBIC 7,5 MG COMPRIMES - TUBE PP 3504IE0007F003 18/10/05
TABLETTEN - TUBE PP
ATROPINE BOURNONVILLE 0,5 % COLLYRE EN SOLUTION - FLACON 10 ML 0860IS0133F013 20/10/05
OOGDRUPPELS, OPLOSSING - FLES 10 ML
ATROPINE BOURNONVILLE 1 % COLLYRE EN SOLUTION - FLACON 10 ML 0860IS0134F013 20/10/05
OOGDRUPPELS, OPLOSSING - FLES 10 ML
DOMINAL FORTE 80 MG SOLUTION INJECTABLE - AMPOULE 4 ML 0188S 0395F012 20/10/05
OPLOSSING VOOR INJECTIE - AMPUL 4 ML
FLUORESCEINE 2 % BOURNONVILLE COLLYRE EN SOLUTION - FLACON 10 ML 0860IS0131F013 20/10/05
OOGDRUPPELS, OPLOSSING - FLES 10 ML
PREMARIN 0,625 COMPRIMES ENROBES - PLAQUETTE THERMOFORMEE PVC/ALU 0428IS0064F003 20/10/05
OMHULDE TABLETTEN - BLISTERVERPAKKING PVC/ALU
PREMARIN 1,25 MG COMPRIMES ENROBES - PLAQUETTE THERMOFORMEE PVC/ALU 0428IS0063F003 20/10/05
OMHULDE TABLETTEN - BLISTERVERPAKKING PVC/ALU
FLEMOXIN 500 MG GELULES 0210IS0106F005 21/10/05
CAPSULES, HARD
ENALAPRIL-RATIO 20 MG COMPRIMES 1257IS0053F003 26/10/05
TABLETTEN
ENALAPRIL-RATIO 5 MG COMPRIMES 1257IS0052F003 26/10/05
TABLETTEN
MUCOTUX SIROP - FLACON 150 ML 0756S 0055F008 26/10/05
SIROOP - FLES 150 ML
ALVOFACT 54 MG SUSPENSION POUR INSTILLATION ENDOTRACHEOBRONCHIQUE - FLACON 1,2 ML 0205IS0128F012 31/10/05
ENDOTRACHEOPULMONAIRE INSTILLATIE, SUSPENSIE - FLES 1,2 ML
KALIUM DURETTES 1 G COMPRIMES A LIBERATION PROLONGEE 0188S 0782F003 02/11/05
TABLETTEN MET VERLENGDE AFGIFTE
KALIUM DURETTES 1 G COMPRIMES A LIBERATION PROLONGEE 0624S 0332F003 02/11/05
TABLETTEN MET VERLENGDE AFGIFTE
VIVALAN 20 MG/ML SOLUTION INJECTABLE - AMPOULE 5 ML 0624S 0243F012 02/11/05
OPLOSSING VOOR INJECTIE - AMPUL 5 ML
BELGISCH STAATSBLAD 14.10.2008 MONITEUR BELGE

VIVALAN-200 COMPRIMES 200 MG 0624S 0256F003 02/11/05


TABLETTEN 200 MG
LIPOVENOS 30 % EMULSION POUR PERFUSION - FLACON VERRE 250 ML 3505IE0007F012 08/11/05
EMULSIE VOOR INTRAVENEUZE INFUSIE - FLES GLAS 250 ML
DALACIN VAGINAL 100 MG OVULES 0277IS0328F006 10/11/05
OVULES
VIDEX D.D.I. 4 G POUDRE POUR SOLUTION BUVABLE - FLACON 0203IS0238F000 10/11/05
POEDER VOOR DRANK - FLES
AMBROXINE PASTILLES - PLAQUETTE THERMOFORMEE PP/ALU 0205IS0229F002 14/11/05
ZUIGTABLETTEN - BLISTERVERPAKKING PP/ALU
ACETYLSALICYLZUUR/CODEINEFOSFAAT/CAFFEINE COMPRIMES - PLAQUETTE THERMOFORMEE 0067S 0720F003 16/11/05
PSI TABLETTEN - BLISTERVERPAKKING
NARCAN 0,4 MG/ML SOLUTION INJECTABLE - AMPOULE 1 ML 0923IS0017F012 16/11/05
OPLOSSING VOOR INJECTIE - AMPUL 1 ML
BENAMING FARMACEUTISCHE VORM REGISTRATIENUMMER DATUM VAN SCHRAPPING

DENOMINATION FORME PHARMACEUTIQUE N DENREGISTREMENT DATE DE RADIATION
I-131-CAP-T 37 A 3700 MBQ GELULES - FLACON 0388S 0027F004 17/11/05
CAPSULES, HARD - FLES
DOSTINEX 0,5 MG COMPRIMES - PLAQUETTE THERMOFORMEE ALU/ALU 0277IS0126F003 21/11/05
TABLETTEN - BLISTERVERPAKKING ALU/ALU
RHINOCORT AQUA 1 MG/ML SUSPENSION POUR PULVERISATION NASALE - FLACON 10 ML 0624IS0160F011 24/11/05
NEUSSPRAY, SUSPENSIE - FLES 10 ML
ATROVENT AEROSOL DOSEUR - CARTOUCHE 15 ML 0205IS0064F011 25/11/05
DOSIS AEROSOL - PATROON 15 ML
BUFLOTOP 300 COMPRIMES PELLICULES 300 MG 0135IS0107F003 02/12/05
FILMOMHULDE TABLETTEN 300 MG
FOSAMAX 5 MG COMPRIMES - PLAQUETTE THERMOFORMEE ALU/PVC 0922IS0204F003 06/12/05
TABLETTEN - BLISTERVERPAKKING ALU/PVC
FORTANEURIN SOLUTION INJECTABLE - AMPOULE 3 ML 0188S 0918F012 08/12/05
OPLOSSING VOOR INJECTIE - AMPUL 3 ML
FORTANEURIN B SOLUTION INJECTABLE - AMPOULE 2 ML 0188S 0917F012 08/12/05
OPLOSSING VOOR INJECTIE - AMPUL 2 ML
VIONEURIN-6 COMPRIMES 0188S 0906F003 08/12/05
TABLETTEN
VIONEURIN-6 FORTE COMPRIMES 0188S 0905F003 08/12/05
TABLETTEN
VYT-GASTRAL POUDRE POUR SUSPENSION BUVABLE - FLACON PE 110 G 0616S 0549F000 12/12/05
POEDER VOOR ORALE SUSPENSIE - FLES PE 110 G
METHOTREXAAT MAYNE 1 G/40 ML SOLUTION INJECTABLE - FLACON VERRE 40 ML ONCO-VIAL 1251IS0039F012 14/12/05
OPLOSSING VOOR INJECTIE - INJECTIEFLACON GLAS 40 ML ONCO-VIAL
METHOTREXAAT MAYNE 5 G/50 ML SOLUTION INJECTABLE - FLACON VERRE 50 ML ONCO-VIAL 1251IS0040F012 14/12/05
OPLOSSING VOOR INJECTIE - INJECTIEFLACON GLAS 50 ML ONCO-VIAL
REPLENS GEL VAGINAL - APPLICATEUR 2,5 G 5511IE0003F007 14/12/05
GEL VOOR VAGINAAL GEBRUIK - APPLICATOR 2,5 G
BECOZYME FORTE DRAGEES 0187IS0360F003 15/12/05
OMHULDE TABLETTEN
BETA-ADALAT GELULES - PLAQUETTE THERMOFORMEE 0187IS0252F005 15/12/05
CAPSULES, HARD - BLISTERVERPAKKING
DOLVIRAN CODEINE COMPRIMES 0187IS0331F003 15/12/05
TABLETTEN
KENACORT-A 40 SUSPENSION INJECTABLE - FLACON 1 ML 0203IS0242F012 15/12/05
SUSPENSIE VOOR INJECTIE - INJECTIEFLACON 1 ML
BELGISCH STAATSBLAD 14.10.2008 MONITEUR BELGE

CYTARABINE MAYNE 100 MG/ML SOLUTION INJECTABLE - FLACON 1 ML ONCO-TAIN 1251IS0016F012 16/12/05
OPLOSSING VOOR INJECTIE - INJECTIEFLACON 1 ML ONCO-TAIN
CYTARABINE MAYNE 100 MG/ML SOLUTION INJECTABLE - FLACON 5 ML ONCO-TAIN 1251IS0017F012 16/12/05
OPLOSSING VOOR INJECTIE - INJECTIEFLACON 5 ML ONCO-TAIN
ERYTHROMYCINE LACTOBIONATE MAYNE 1 G POUDRE POUR SOLUTION INJECTABLE - FLACON 1251IS0026F012 16/12/05
POEDER VOOR OPLOSSING VOOR INJECTIE - INJECTIEFLACON
ESTRADIOL NOVARTIS 100 MCG/24 H DISPOSITIF TRANSDERMIQUE 0206IS0336F015 16/12/05
PLEISTER VOOR TRANSDERMAAL GEBRUIK
ESTRADIOL NOVARTIS 25 MCG/24 H DISPOSITIF TRANSDERMIQUE 0206IS0346F015 16/12/05
PLEISTER VOOR TRANSDERMAAL GEBRUIK
ESTRADIOL NOVARTIS 37,5 MCG/24 H DISPOSITIF TRANSDERMIQUE 0206IS0333F015 16/12/05
PLEISTER VOOR TRANSDERMAAL GEBRUIK
ESTRADIOL NOVARTIS 50 MCG/24 H DISPOSITIF TRANSDERMIQUE 0206IS0334F015 16/12/05
PLEISTER VOOR TRANSDERMAAL GEBRUIK
54841
BENAMING FARMACEUTISCHE VORM REGISTRATIENUMMER DATUM VAN SCHRAPPING

DENOMINATION FORME PHARMACEUTIQUE N DENREGISTREMENT DATE DE RADIATION 54842
ESTRADIOL NOVARTIS 75 MCG/24 H DISPOSITIF TRANSDERMIQUE 0206IS0335F015 16/12/05
PLEISTER VOOR TRANSDERMAAL GEBRUIK
FLUCLOXACILLINE MAYNE 1 G POUDRE POUR SOLUTION INJECTABLE - FLACON VERRE 1251IS0056F012 16/12/05
POEDER VOOR OPLOSSING VOOR INJECTIE - INJECTIEFLACON GLAS
FLUCLOXACILLINE MAYNE 2 G POUDRE POUR SOLUTION INJECTABLE - FLACON VERRE 1251IS0057F012 16/12/05
POEDER VOOR OPLOSSING VOOR INJECTIE - INJECTIEFLACON GLAS
FLUCLOXACILLINE MAYNE 250 MG POUDRE POUR SOLUTION INJECTABLE - FLACON VERRE 1251IS0054F012 16/12/05
POEDER VOOR OPLOSSING VOOR INJECTIE - INJECTIEFLACON GLAS
FLUCLOXACILLINE MAYNE 500 MG POUDRE POUR SOLUTION INJECTABLE - FLACON VERRE 1251IS0055F012 16/12/05
POEDER VOOR OPLOSSING VOOR INJECTIE - INJECTIEFLACON GLAS
FLUOROURACIL MAYNE 50 MG/ML SOLUTION INJECTABLE - FLACON VERRE 10 ML ONCO-TAIN 1251IS0062F012 16/12/05
OPLOSSING VOOR INJECTIE - INJECTIEFLACON GLAS 10 ML ONCO-TAIN
LEUCOVORIN CALCIUM MAYNE 10 MG/ML SOLUTION INJECTABLE ET POUR PERFUSION - FLACON VERRE 5 ML 1251IS0021F012 16/12/05
OPLOSSING VOOR INJECTIE EN VOOR INTRAVENEUZE INFUSIE - INJECTIEFLACON
GLAS 5 ML
METHYLPREDNISOLONE MAYNE 1 G POUDRE ET SOLVANT 20 ML POUR SOLUTION INJECTABLE ET POUR PERFUSION 1251IS0009F012 16/12/05
POEDER EN OPLOSMIDDEL 20 ML VOOR OPLOSSING VOOR INJECTIE EN VOOR
INTRAVENEUZE INFUSIE
METHYLPREDNISOLONE MAYNE 500 MG POUDRE ET SOLVANT 10 ML POUR SOLUTION INJECTABLE ET POUR PERFUSION 1251IS0008F012 16/12/05
POEDER EN OPLOSMIDDEL 10 ML VOOR OPLOSSING VOOR INJECTIE EN VOOR
INTRAVENEUZE INFUSIE
OSTULEX NASAL 200 SOLUTION POUR PULVERISATION NASALE - FLACON 1,9 ML 0206IS0287F012 16/12/05
NEUSSPRAY, OPLOSSING - FLES 1,9 ML
REUMATRIX EMPLATRE MEDICAMENTEUX 0044IS0005F015 19/12/05
PLEISTER
CARBOPLATINE MAYNE 10 MG/ML SOLUTION INJECTABLE ET POUR PERFUSION - FLACON VERRE 15 ML 1251IS0027F012 20/12/05
OPLOSSING VOOR INJECTIE EN VOOR INTRAVENEUZE INFUSIE - INJECTIEFLACON
GLAS 15 ML
CARBOPLATINE MAYNE 10 MG/ML SOLUTION INJECTABLE ET POUR PERFUSION - FLACON VERRE 45 ML 1251IS0028F012 20/12/05
OPLOSSING VOOR INJECTIE EN VOOR INTRAVENEUZE INFUSIE - INJECTIEFLACON
GLAS 45 ML
CARVEDILOL-RATIO 25 MG COMPRIMES PELLICULES - PLAQUETTE THERMOFORMEE ALU/PVC 1257IS0122F003 20/12/05
FILMOMHULDE TABLETTEN - BLISTERVERPAKKING ALU/PVC
CARVEDILOL-RATIO 25 MG COMPRIMES PELLICULES - FLACON HDPE 1257IS0123F003 20/12/05
FILMOMHULDE TABLETTEN - FLES HDPE
CARVEDILOL-RATIO 3,125 MG COMPRIMES PELLICULES - PLAQUETTE THERMOFORMEE ALU/PVC 1257IS0118F003 20/12/05
FILMOMHULDE TABLETTEN - BLISTERVERPAKKING ALU/PVC
CARVEDILOL-RATIO 3,125 MG COMPRIMES PELLICULES - FLACON HDPE 1257IS0119F003 20/12/05
BELGISCH STAATSBLAD 14.10.2008 MONITEUR BELGE

FILMOMHULDE TABLETTEN - FLES HDPE


CARVEDILOL-RATIO 6,25 MG COMPRIMES PELLICULES - PLAQUETTE THERMOFORMEE ALU/PVC 1257IS0120F003 20/12/05
FILMOMHULDE TABLETTEN - BLISTERVERPAKKING ALU/PVC
CARVEDILOL-RATIO 6,25 MG COMPRIMES PELLICULES - FLACON HDPE 1257IS0121F003 20/12/05
FILMOMHULDE TABLETTEN - FLES HDPE
DERMUM BAUME - TUBE 30 G 0160IS0016F007 20/12/05
BALSEM - TUBE 30 G
DEPO-MEDROL 20 MG/ML SUSPENSION INJECTABLE - FLACON 0277S 0195F012 21/12/05
SUSPENSIE VOOR INJECTIE - INJECTIEFLACON
IMMUNATE 1000 UI POUDRE ET SOLVANT POUR SOLUTION INJECTABLE - FLACON + FLACON 10 ML 6501IE0017F012 21/12/05
POEDER EN OPLOSMIDDEL VOOR OPLOSSING VOOR INJECTIE - INJECTIEFLACON +
INJECTIEFLACON 10 ML
IMMUNATE 250 UI POUDRE ET SOLVANT POUR SOLUTION INJECTABLE - FLACON + FLACON 5 ML 6501IE0015F012 21/12/05
POEDER EN OPLOSMIDDEL VOOR OPLOSSING VOOR INJECTIE - INJECTIEFLACON +
INJECTIEFLACON 5 ML
BENAMING FARMACEUTISCHE VORM REGISTRATIENUMMER DATUM VAN SCHRAPPING

DENOMINATION FORME PHARMACEUTIQUE N DENREGISTREMENT DATE DE RADIATION
IMMUNATE 500 UI POUDRE ET SOLVANT POUR SOLUTION INJECTABLE - FLACON + FLACON 5 ML 6501IE0016F012 21/12/05
POEDER EN OPLOSMIDDEL VOOR OPLOSSING VOOR INJECTIE - INJECTIEFLACON +
INJECTIEFLACON 5 ML
LAMISIL 125 MG COMPRIMES - PLAQUETTE THERMOFORMEE PVC/ALU 0616S 0540F003 21/12/05
TABLETTEN - BLISTERVERPAKKING PVC/ALU
LINCOCIN 300 MG SOLUTION INJECTABLE - AMPOULE 1 ML 0277S 0084F012 21/12/05
OPLOSSING VOOR INJECTIE - AMPUL 1 ML
LINCOCIN 600 MG SOLUTION INJECTABLE - AMPOULE 2 ML 0277S 0026F012 21/12/05
OPLOSSING VOOR INJECTIE - AMPUL 2 ML
LINCOCIN 600 MG SOLUTION INJECTABLE - FLACON 2 ML 0277S 0127F012 21/12/05
OPLOSSING VOOR INJECTIE - INJECTIEFLACON 2 ML
SOLU-CORTEF 1000 MG POUDRE POUR SOLUTION INJECTABLE - FLACON 0277S 0274F012 21/12/05
POEDER VOOR OPLOSSING VOOR INJECTIE - INJECTIEFLACON
SOLU-CORTEF 250 MG POUDRE POUR SOLUTION INJECTABLE - FLACON 0277S 0272F012 21/12/05
POEDER VOOR OPLOSSING VOOR INJECTIE - INJECTIEFLACON
TRAZOLAN RETARD 150 MG COMPRIMES A LIBERATION MODIFIEE 0213IS0044F003 21/12/05
TABLETTEN MET GEREGULEERDE AFGIFTE
LIDRIAN 2 % SOLUTION INJECTABLE - AMPOULE VERRE 5 ML 0395IS0383F012 31/12/05
OPLOSSING VOOR INJECTIE - AMPUL GLAS 5 ML
LIDRIAN 2 % SOLUTION INJECTABLE - AMPOULE VERRE 10 ML 0395IS0384F012 31/12/05
OPLOSSING VOOR INJECTIE - AMPUL GLAS 10 ML

Tweentwintigste lijst van de geneesmiddelen voor diergeneeskundig gebruik Vingt-deuxime liste des mdicaments usage vtrinaire
waarvan de registratie geschrapt werd dont lenregistrement a t radi

BENAMING FARMACEUTISCHE VORM REGISTRATIENUMMER DATUM VAN SCHRAPPING



DENOMINATION FORME PHARMACEUTIQUE N DENREGISTREMENT DATE DE RADIATION
ECTOCUR SOLUTION BUVABLE 1099IS0017F011 14/01/05
DRANK
DUPHAPEN LA SUSPENSION INJECTABLE 3003IE0050F012 15/02/05
SUSPENSIE VOOR INJECTIE
MASTIMYXIN SUSPENSION INTRAMAMMAIRE 10 ML 0614IS0088F011 17/02/05
SUSPENSIE VOOR INTRAMAMMAIR GEBRUIK 10 ML
KLOXERATE L.A. INJECTEUR 3 G SUSPENSION INTRAMAMMAIRE 3003IE0047F007 03/03/05
BELGISCH STAATSBLAD 14.10.2008 MONITEUR BELGE

SUSPENSIE VOOR INTRAMAMMAIR GEBRUIK


DUOPRIM SOLUTION INJECTABLE 0282IS0023F012 04/03/05
OPLOSSING VOOR INJECTIE
DOHYRAB SOLUTION INJECTABLE 3003IE0063F017 07/03/05
OPLOSSING VOOR INJECTIE
DOHYVAC I-LP SUSPENSION INJECTABLE 3003IE0004F012 07/03/05
SUSPENSIE VOOR INJECTIE
DOHYVAC L SOLUTION INJECTABLE 3003IE0002F017 07/03/05
OPLOSSING VOOR INJECTIE
DOHYVAC PARVO II SOLUTION INJECTABLE 3003IE0006F017 07/03/05
OPLOSSING VOOR INJECTIE
DOHYVAC PARVO PUP POUDRE ET SOLVANT 1 ML POUR SOLUTION INJECTABLE 3003IE0071F017 07/03/05
POEDER EN OPLOSMIDDEL 1 ML VOOR OPLOSSING VOOR INJECTIE
SUVAXYN FLU EMULSION INJECTABLE 3003IE0024F017 07/03/05
EMULSIE VOOR INJECTIE
54843
BENAMING FARMACEUTISCHE VORM REGISTRATIENUMMER DATUM VAN SCHRAPPING

DENOMINATION FORME PHARMACEUTIQUE N DENREGISTREMENT DATE DE RADIATION 54844
SUVAXYN PARVO SUSPENSION INJECTABLE 3003IE0022F017 07/03/05
SUSPENSIE VOOR INJECTIE
SUVAXYN PARVO-2 SUSPENSION INJECTABLE 3003IE0023F017 07/03/05
SUSPENSIE VOOR INJECTIE
DOHYVAC DA2PI POUDRE POUR SOLUTION INJECTABLE 3003IE0007F017 09/03/05
POEDER VOOR OPLOSSING VOOR INJECTIE
SEDA-KEL 1,5 % SOLUTION INJECTABLE 0129S 0647F012 21/03/05
OPLOSSING VOOR INJECTIE
EMDOQUIN 100 POUDRE ORAL 1231IS0012F000 10/05/05
POEDER VOOR ORAAL GEBRUIK
EMDOQUIN 30 SOLUTION INJECTABLE 1231IS0011F012 10/05/05
OPLOSSING VOOR INJECTIE
RHINOBOVIN MARKER INACTIVATED SUSPENSION INJECTABLE 3006IE0135F017 13/06/05
SUSPENSIE VOOR INJECTIE
SUPER MASTIKORT SUSPENSION INTRAMAMMAIRE 3006IE0089F011 21/06/05
SUSPENSIE VOOR INTRAMAMMAIR GEBRUIK
EMDOCLOX DRY 800/200 SUSPENSION INTRAMAMMAIRE 1231IS0006F011 25/07/05
SUSPENSIE VOOR INTRAMAMMAIR GEBRUIK
EMDOCLOX LACTA 1000 SUSPENSION INTRAMAMMAIRE 1231IS0008F011 25/07/05
SUSPENSIE VOOR INTRAMAMMAIR GEBRUIK
EMDOCYCLIN 50 POUDRE ORAL 1231IS0007F000 25/07/05
POEDER VOOR ORAAL GEBRUIK
EMDOPEN 150 + 150 LA SUSPENSION INJECTABLE 1231IS0014F012 25/07/05
SUSPENSIE VOOR INJECTIE
EMDOSEDAN 15 SOLUTION INJECTABLE 1231IS0003F012 25/07/05
OPLOSSING VOOR INJECTIE
TRACTONORM LAX SOLUTION BUVABLE 3003IE0061F011 12/08/05
DRANK
DIARRCOLIN 15 SOLUTION INJECTABLE 1231IS0010F012 01/09/05
OPLOSSING VOOR INJECTIE
IVOMEC 0.27 SOLUTION INJECTABLE 2,7 MG/ML 1192IS0074F012 10/10/05
OPLOSSING VOOR INJECTIE 2,7 MG/ML
IVOMEC SUSTAINED RELEASE BOLUS 1,72 G COMPRIMES A LIBERATION PROLONGEE 1192IS0078F001 19/10/05
TABLETTEN MET VERLENGDE AFGIFTE
EMDOGENT 20 SOLUTION INJECTABLE 1231IS0005F012 27/10/05
OPLOSSING VOOR INJECTIE
BELGISCH STAATSBLAD 14.10.2008 MONITEUR BELGE

BAR VAC RS SUSPENSION INJECTABLE 0205IS0132F017 31/10/05


SUSPENSIE VOOR INJECTIE
INGELVAC AUJESZKY W/O/W POUDRE ET SOLVANT POUR SUSPENSION INJECTABLE 0205IS0209F017 31/10/05
POEDER EN OPLOSMIDDEL VOOR SUSPENSIE VOOR INJECTIE
DUPHAR AUJESZKY-SERUM SOLUTION INJECTABLE 3003IE0018F012 03/11/05
OPLOSSING VOOR INJECTIE
POULVAC I-ND INJECTABLE EMULSION INJECTABLE 3003IE0029F017 03/11/05
EMULSIE VOOR INJECTIE
POULVAC MAREK HVT C.A. POUDRE POUR SOLUTION INJECTABLE 3003IE0039F017 03/11/05
POEDER VOOR OPLOSSING VOOR INJECTIE
POULVAC ND + EDS EMULSION INJECTABLE 3003IE0037F017 03/11/05
EMULSIE VOOR INJECTIE
COVEXIN-8 SUSPENSION INJECTABLE 0282IS0048F017 09/11/05
SUSPENSIE VOOR INJECTIE
BENAMING FARMACEUTISCHE VORM REGISTRATIENUMMER DATUM VAN SCHRAPPING

DENOMINATION FORME PHARMACEUTIQUE N DENREGISTREMENT DATE DE RADIATION
AUSKIPRA - 900 POUDRE ET SOLVANT POUR SOLUTION INJECTABLE 1046IS0002F017 23/11/05
POEDER EN OPLOSMIDDEL VOOR OPLOSSING VOOR INJECTIE
BOROGLUCAL SOLUTION INJECTABLE 0614P 0086F012 23/11/05
OPLOSSING VOOR INJECTIE
CODICAINE 20 SOLUTION INJECTABLE 0614P 0070F012 23/11/05
OPLOSSING VOOR INJECTIE
CODICAINE 20 PLUS SOLUTION INJECTABLE 0614P 0072F012 23/11/05
OPLOSSING VOOR INJECTIE
CODIVIT A+D3+E SOLUTION INJECTABLE 0614P 0090F012 23/11/05
OPLOSSING VOOR INJECTIE
LACTIPART FORTE 20 SOLUTION INJECTABLE 0614P 0088F012 23/11/05
OPLOSSING VOOR INJECTIE
TETRAPART COMPRIMES INTRA-UTERINS 0276P 0009F003 23/11/05
TABLETTEN VOOR INTRA-UTERIEN GEBRUIK
STROMITEN COMPRIMES 0593IS0010F003 30/11/05
TABLETTEN
OVITELMIN 1000 MG COMPRIMES 0002S 0254F003 05/12/05
TABLETTEN
LONGICINE 200 MG/ML SOLUTION INJECTABLE 0593IS0024F012 13/12/05
OPLOSSING VOOR INJECTIE
BELGISCH STAATSBLAD 14.10.2008 MONITEUR BELGE
54845
54846 BELGISCH STAATSBLAD 14.10.2008 MONITEUR BELGE

GEMEENSCHAPS- EN GEWESTREGERINGEN
GOUVERNEMENTS DE COMMUNAUTE ET DE REGION
GEMEINSCHAFTS- UND REGIONALREGIERUNGEN

VLAAMSE GEMEENSCHAP COMMUNAUTE FLAMANDE

VLAAMSE OVERHEID
[C 2008/36223]
Oproep voor de organisatie van schoolsport

De Vlaamse Gemeenschap voert een beleid, gericht op de promotie van de schoolsport. Door middel van een
verantwoorde keuze van sport- en bewegingsactiviteiten richt het beleid zich voor alle leerlingen in het basis- en
secundair onderwijs op het ontwikkelen van :
1 motorische competenties;
2 een veilige, fitte en gezonde levensstijl;
3 het zelfconcept en het sociaal functioneren.
Sport op school is een uitermate geschikt middel om talenten van leerlingen tot ontplooiing te laten komen, hen
succeservaring te laten beleven, hen tot fair play te brengen, hun zelfvertrouwen te vergroten en aan de
maatschappelijke samenhang te werken. Niet alleen topsport, maar ook de lichamelijke opvoeding in het algemeen en
het bewegen op school, belangrijk voor de fysieke fitheid van onze jeugd, verdienen meer aandacht. De scholen en hun
leerlingen zullen hierin gestimuleerd worden.
Het beleid gaat uit van het volgende ordeningsprincipe :
1 het beleid is in de eerste plaats gericht op de ondersteuning van het eigen aanbod van de scholen en
onderwijsinstellingen;
2 de Vlaamse Gemeenschap voorziet op de tweede plaats in een schoolsportaanbod daar waar dit aanbod van de
scholen en onderwijsinstellingen onvolledig of niet aanwezig is, of als het initiatief in kwestie een ruim Vlaams
draagvlak heeft.
Om hieraan tegemoet te komen is er een decreet in voorbereiding. Het voorontwerp van decreet houdende de
organisatie van schoolsport werd voor de tweede maal goedgekeurd door de Vlaamse Regering op 3 oktober 2008. De
inwerkingtreding van het decreet is gepland op begin 2009.
Voor de organisatie van schoolsport wordt er een subsidie voorzien van ongeveer 4.399.000 euro.
De vzw of stichting dient aan een aantal voorwaarden te voldoen om in aanmerking te komen voor de subsidie.
De vereniging dient deskundigheid te bezitten op vlak van onderwijs en sport. De vereniging moet gedragen zijn door
het Gemeenschapsonderwijs, de representatieve verenigingen van inrichtende machten, bij voorkeur van alle, maar ten
minste n van de volgende sportorganisaties : Vlaamse Sportfederatie, de Bond voor Lichamelijke Opvoeding of het
Vlaams Instituut voor Sportbeheer en Recreatiebeleid. Uit de statuten en de bestuursorganen van de vereniging blijkt
deze gedragenheid. Deze gedragenheid kan zich uiten als vertegenwoordiging van de bovenstaande actoren in de
bestuursorganen of uit een ondertekend engagement van de actoren.
De overheid voorziet de subsidie voor de volgende opdrachten :
1 de innovatie, de planning en de ontwikkeling van de schoolsport;
2 het stimuleren van de wisselwerking tussen het vak- of leergebied lichamelijke opvoeding en de schoolsport
enerzijds, en de schoolsport en de lokale sportactiviteiten anderzijds, met het oog op levenslange sport- en
bewegingsactiviteiten;
3 de organisatie van extracurriculaire sport- en bewegingsactiviteiten in schools en naschools verband voor de
leerlingen uit het basis- en secundair onderwijs.
Met het oog op een snelle start van de organisatie van schoolsport kunnen genteresseerden zich al bekend maken
en een voorontwerp van dossier indienen, zodat als het decreet goedgekeurd wordt, er onmiddellijk van start kan
gegaan worden.
Het dossier omvat de statuten van de vereniging (of de ontwerpstatuten van de vereniging), een eerste budgettaire
raming, een personeelsplan, een concretisering van de doelstellingen, de wijze waarop een regionale werking
gerealiseerd zou worden en eventueel andere elementen die opgenomen kunnen worden in een subsidieovereenkomst.
Het voorontwerp van dossier kan ingediend worden bij :
Departement Onderwijs en Vorming
Afd. Ondersteuningsbeleid
Koning Albert II-laan 15
1210 Brussel
De dossiers worden uiterlijk verwacht op 1 november 2008.
Er zal een commissie opgericht worden die, nadat het decreet is goedgekeurd, de ingezonden aanvragen zal
selecteren op basis van de bovenstaande voorwaarden.
Voor meer informatie : Marijn.Straetemans@ond.vlaanderen.be of 02/553 86 93.
BELGISCH STAATSBLAD 14.10.2008 MONITEUR BELGE 54847

VLAAMSE OVERHEID
Ruimtelijke Ordening, Woonbeleid en Onroerend Erfgoed
[2008/203643]
Driemaandelijkse bekendmaking in toepassing van artikel 199, 2, van het decreet van 18 mei 1999
houdende de organisatie van de ruimtelijke ordening
In de volgende gemeenten werd in de periode tussen 1 juli 2008 en 1 oktober 2008 voldaan aan de voorwaarde van
het beschikken over een plannen- en vergunningenregister :
Alken, Ardooie, As, Balen, Dilsen-Stokkem, Ham, Neerpelt, Schoten, Wommelgem.
De volledige lijst van gemeenten die op 1 oktober 2008 beschikten over een plannen- en vergunningenregister, luidt
aldus :
Alken, Antwerpen, Anzegem, Ardooie, As, Avelgem, Balen, Beringen, Borgloon, Bornem, De Panne, De Pinte,
Denderleeuw, Diepenbeek, Dilsen-Stokkem, Evergem, Geel, Genk, Gent, Gingelom, Glabbeek, Ham, Hasselt,
Hemiksem, Hoogstraten, Houthulst, Hulshout, Ieper, Kapellen, Kortenaken, Kruibeke, Kruishoutem, Leuven,
Liedekerke, Lommel, Londerzeel, Lummen, Maaseik, Nazareth, Neerpelt, Niel, Peer, Rijkevorsel, Schoten, Sint-Gillis-
Waas, Sint-Laureins, Sint-Lievens-Houtem, Sint-Niklaas, Stabroek, Stekene, Tielt, Vilvoorde, Waregem, Wellen,
Wetteren, Wevelgem, Wommelgem, Zonhoven, Zonnebeke, Zoutleeuw, Zwevegem.

AGENDAS ORDRES DU JOUR

BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK PARLEMENT PARLEMENT DE LA REGION DE BRUXELLES-CAPITALE


[C 2008/20092] [C 2008/20092]
Plenaire vergaderingen Sances plnires

Agenda Ordre du jour


Woensdag 15 oktober 2008, om 9 u. 30 m. en om 14 u. 30 m. Mercredi 15 octobre 2008, 9 h 30 m et 14 h 30 m
(Zaal van de plenaire vergaderingen, Lombardstraat 69) (Salle des sances plnires, rue du Lombard 69)
1. Benoeming van het vast bureau. 1. Nomination du bureau dfinitif.
2. Voorstel van resolutie. 2. Proposition de rsolution.
Voorstel van resolutie (van de heer Christos Doulkeridis en Proposition de resolution (de M. Christos Doulkeridis et
Mevr. Cline Delforge) ertoe strekkende de multimodaliteit aan te Mme Cline Delforge) visant encourager la multimodalit et faciliter
moedigen en het gebruik van het openbaar vervoer te vergemakkelij- lusage des transports publics par la cration de la carte HYPERMOBIL.
ken door de HYPERMOBIL-kaart in te voeren.
Rapporteur : Mevr. Carla Dejonghe. Rapporteuse : Mme Carla Dejonghe.
Bespreking. Discussion.
3. Interpellaties. 3. Interpellations.
Interpellatie van Mevr. Francoise Schepmans tot de heren Charles Interpellation de Mme Francoise Schepmans MM. Charles
Picqu, Minister-President van de Regering, Pascal Smet, Minister van Picqu, Ministre-Prsident du Gouvernement, Pascal Smet, Ministre du
de Brusselse Hoofdstedelijke Regering, belast met Mobiliteit en Open- Gouvernement de la Rgion de Bruxelles-Capitale, charg de la
bare Werken, en Mevr. Evelyne Huytebroeck, Minister van de Brusselse Mobilit et des Travaux publics, et Mme Evelyne Huytebroeck, Ministre
Hoofdstedelijke Regering, belast met Leefmilieu, Energie en Water- du Gouvernement de la Rgion de Bruxelles-Capitale, charge de
beleid, betreffende de plannen voor de verbreding van de ring . lEnvironnement, de lEnergie et de la Politique de lEau, concernant
le projet dlargissement du ring .
Toegevoegde interpellatie van Mevr. Olivia PTito betreffende de ver- Interpellation jointe de Mme Olivia PTito concernant llargisse-
breding van de ring en het standpunt van de Brusselaars . ment du ring et lavis des Bruxellois .
Toegevoegde interpellatie van de heer Ren Coppens betreffende Interpellation jointe de M. Ren Coppens concernant llargisse-
de verbreding van de ring rond Brussel . ment du ring de Bruxelles .
Toegevoegde interpellatie van de heer Herv Doyen betreffende Interpellation jointe de M. Herv Doyen concernant le projet de la
de plannen van het Vlaams Gewest voor de verbreding van de ring Rgion flamande dlargissement du ring au nord de Bruxelles .
ten noorden van Brussel .
Toegevoegde interpellatie van Mevr. Cline Delforge betreffende Interpellation jointe de Mme Cline Delforge concernant lenqute
het openbaar onderzoek over de verbreding van de ring O . publique relative llargissement du ring O .
Toegevoegde interpellatie van Mevr. Adelheid Byttebier betreffende Interpellation jointe de Mme Adelheid Byttebier concernant llar-
de verbreding van de ring O, de impact van het plan op Iris 2 en de gissement du ring O, son impact sur le plan Iris 2 et la mise en danger
bedreiging van het Natura 2000-gebied in Brussel . des zones Natura 2000 Bruxelles .
Interpellatie van de heer Michel Colson tot Mevr. Francoise Interpellation de M. Michel Colson Mme Francoise Dupuis,
Dupuis, Staatssecretaris van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, Secrtaire dEtat la Rgion de Bruxelles-Capitale, charge du Loge-
bevoegd voor Huisvesting en Stedenbouw, betreffende de plannen ment et de lUrbanisme, concernant le projet dacquisition de
voor de aankoop van 500 nieuwe woningen door het Gewest . 500 nouveaux logements par la Rgion .
Toegevoegde interpellatie van Mevr. Cline Fremault betreffende Interpellation jointe de Mme Cline Fremault concernant lachat de
de aankoop van 500 particuliere woningen door het Gewest om ze te cinq cents logements privs par la Rgion en vue de les louer des
verhuren aan gezinnen met middelgrote inkomens . mnages revenus moyens .
Toegevoegde interpellatie van de heer Alain Daems betreffende Interpellation jointe de M. Alain Daems concernant les nouvelles
de nieuwe keuzes voor de uitvoering van het Huisvestingsplan . orientations pour la mise en oeuvre du Plan Logement .
Toegevoegde interpellatie van Mevr. Brigitte De Pauw betreffende Interpellation jointe de Mme Brigitte De Pauw concernant lannonce
de aangekondigde aankoop van 500 woningen voor midden- de lacquisition de 500 logements pour les revenus moyens .
inkomens .
54848 BELGISCH STAATSBLAD 14.10.2008 MONITEUR BELGE

4. Mondelinge vragen. 4. Questions orales.


(*) Mondelinge vraag (nr. 843) van de heer Johan Demol aan de (*) Question orale (n 843) de M. Johan Demol M. Charles Picqu,
heer Charles Picqu, Minister-President van de Regering, betreffende Ministre-Prsident du Gouvernement, concernant ltat davance-
de stand van zaken in de uitvoering van Avenant 9 bij het ment de lexcution de lavenant 9 de lAccord de coopration Beliris
Beliris-Samenwerkingsakkoord tussen de Federale Overheid en het entre lEtat fdral et la Rgion de Bruxelles-Capitale - Mobilit -
Brussels Hoofdstedelijk Gewest en met name inzake Mobiliteit : Amnagement chausse de Ninove .
Inrichting Ninoofsesteenweg .
(*) Mondelinge vraag (nr. 844) van de heer Johan Demol aan de (*) Question orale (n 844) de M. Johan Demol M. Charles Picqu,
heer Charles Picqu, Minister-President van de Regering, betreffende Ministre-Prsident du Gouvernement, concernant ltat davance-
de stand van zaken in de uitvoering van Avenant 9 bij het ment de lexcution de lavenant 9 de lAccord de coopration Beliris
Beliris-Samenwerkingsakkoord tussen de Federale Overheid en het entre lEtat fdral et la Rgion de Bruxelles-Capitale - Mobilit -
Brussels Hoofdstedelijk Gewest en met name inzake Mobiliteit : Amnagement de points darrts RER .
Inrichting GEN-haltes .
(*) Mondelinge vraag (nr. 845) van de heer Johan Demol aan de (*) Question orale (n 845) de M. Johan Demol M. Charles Picqu,
heer Charles Picqu, Minister-President van de Regering, betreffende Ministre-Prsident du Gouvernement, concernant ltat davance-
de stand van zaken in de uitvoering van Avenant 9 bij het ment de lexcution de lavenant 9 de lAccord de coopration Beliris
Beliris-Samenwerkingsakkoord tussen de Federale Overheid en het entre lEtat fdral et la Rgion de Bruxelles-Capitale - Mobilit -
Brussels Hoofdstedelijk Gewest en met name inzake Mobiliteit : boulevard Lopold III - Eurocontrol - carrefour de lOTAN .
Leopold III-laan - Eurocontrol - Navo-kruispunt .
(*) Mondelinge vraag (nr. 846) van de heer Johan Demol aan de (*) Question orale (n 846) de M. Johan Demol M. Charles Picqu,
heer Charles Picqu, Minister-President van de Regering, betreffende Ministre-Prsident du Gouvernement, concernant ltat davance-
de stand van zaken in de uitvoering van Avenant 9 bij het ment de lexcution de lavenant 9 de lAccord de coopration Beliris
Beliris-Samenwerkingsakkoord tussen de Federale Overheid en het entre lEtat fdral et la Rgion de Bruxelles-Capitale - Mobilit -
Brussels Hoofdstedelijk Gewest en met name inzake Mobiliteit : boulevard de lImpratrice .
Keizerinlaan .
(*) Mondelinge vraag (nr. 847) van de heer Johan Demol aan de (*) Question orale (n 847) de M. Johan Demol M. Charles Picqu,
heer Charles Picqu, Minister-President van de Regering, betreffende Ministre-Prsident du Gouvernement, concernant ltat davance-
de stand van zaken in de uitvoering van Avenant 9 bij het ment de lexcution de lavenant 9 de lAccord de coopration Beliris
Beliris-Samenwerkingsakkoord tussen de Federale Overheid en het entre lEtat fdral et la Rgion de Bruxelles-Capitale - Mobilit - place
Brussels Hoofdstedelijk Gewest en met name inzake Mobiliteit : Meiser .
Meiserplein .
(*) Mondelinge vraag (nr. 848) van de heer Johan Demol aan de (*) Question orale (n 848) de M. Johan Demol M. Charles Picqu,
heer Charles Picqu, Minister-President van de Regering, betreffende Ministre-Prsident du Gouvernement, concernant ltat davance-
de stand van zaken in de uitvoering van Avenant 9 bij het ment de lexcution de lavenant 9 de lAccord de coopration Beliris
Beliris-Samenwerkingsakkoord tussen de Federale Overheid en het entre lEtat fdral et la Rgion de Bruxelles-Capitale - Mobilit - STIB
Brussels Hoofdstedelijk Gewest en met name inzake Mobiliteit : ligne 94 .
MIVB-lijn 94 .
(*) Mondelinge vraag (nr. 849) van de heer Johan Demol aan de (*) Question orale (n 849) de M. Johan Demol M. Charles Picqu,
heer Charles Picqu, Minister-President van de Regering, betreffende Ministre-Prsident du Gouvernement, concernant ltat davance-
de stand van zaken in de uitvoering van Avenant 9 bij het ment de lexcution de lavenant 9 de lAccord de coopration Beliris
Beliris-Samenwerkingsakkoord tussen de Federale Overheid en het entre lEtat fdral et la Rgion de Bruxelles-Capitale - Mobilit -
Brussels Hoofdstedelijk Gewest en met name inzake Mobiliteit : Mobiris .
Mobiris .
(*) Mondelinge vraag (nr. 850) van de heer Johan Demol aan de (*) Question orale (n 850) de M. Johan Demol M. Charles Picqu,
heer Charles Picqu, Minister-President van de Regering, betreffende Ministre-Prsident du Gouvernement, concernant ltat davance-
de stand van zaken in de uitvoering van Avenant 9 bij het ment de lexcution de lavenant 9 de lAccord de coopration Beliris
Beliris-Samenwerkingsakkoord tussen de Federale Overheid en het entre lEtat fdral et la Rgion de Bruxelles-Capitale - Mobilit -
Brussels Hoofdstedelijk Gewest en met name inzake Mobiliteit : Bouclage petite ceinture .
Ontsluiting Kleine Ring .
(*) Mondelinge vraag (nr. 851) van de heer Johan Demol aan de (*) Question orale (n 851) de M. Johan Demol M. Charles Picqu,
heer Charles Picqu, Minister-President van de Regering, betreffende Ministre-Prsident du Gouvernement, concernant ltat davance-
de stand van zaken in de uitvoering van Avenant 9 bij het ment de lexcution de lavenant 9 de lAccord de coopration Beliris
Beliris-Samenwerkingsakkoord tussen de Federale Overheid en het entre lEtat fdral et la Rgion de Bruxelles-Capitale - Mobilit -
Brussels Hoofdstedelijk Gewest en met name inzake Mobiliteit : Potentiel des gares RER .
Potentieel van GEN-stations .
(*) Mondelinge vraag (nr. 852) van de heer Johan Demol aan de (*) Question orale (n 852) de M. Johan Demol M. Charles Picqu,
heer Charles Picqu, Minister-President van de Regering, betreffende Ministre-Prsident du Gouvernement, concernant ltat davance-
de stand van zaken in de uitvoering van Avenant 9 bij het ment de lexcution de lavenant 9 de lAccord de coopration Beliris
Beliris-Samenwerkingsakkoord tussen de Federale Overheid en het entre lEtat fdral et la Rgion de Bruxelles-Capitale - Mobilit -
Brussels Hoofdstedelijk Gewest en met name inzake Mobiliteit : Rnovation des gares mtro .
Renovatie van metrostations .
(*) Mondelinge vraag (nr. 853) van de heer Johan Demol aan de (*) Question orale (n 853) de M. Johan Demol M. Charles Picqu,
heer Charles Picqu, Minister-President van de Regering, betreffende Ministre-Prsident du Gouvernement, concernant ltat davance-
de stand van zaken in de uitvoering van Avenant 9 bij het ment de lexcution de lavenant 9 de lAccord de coopration Beliris
Beliris-Samenwerkingsakkoord tussen de Federale Overheid en het entre lEtat fdral et la Rgion de Bruxelles-Capitale - Mobilit -
Brussels Hoofdstedelijk Gewest en met name inzake Mobiliteit : Liaison ferroviaire Watermael/Schuman/Josaphat .
de spoorwegverbinding Watermaal/Schuman/Josaphat .
(*) Mondelinge vraag (nr. 854) van de heer Johan Demol aan de (*) Question orale (n 854) de M. Johan Demol M. Charles Picqu,
heer Charles Picqu, Minister-President van de Regering, betreffende Ministre-Prsident du Gouvernement, concernant ltat davance-
de stand van zaken in de uitvoering van Avenant 9 bij het ment de lexcution de lavenant 9 de lAccord de coopration Beliris
Beliris-Samenwerkingsakkoord tussen de Federale Overheid en het entre lEtat fdral et la Rgion de Bruxelles-Capitale - Mobilit -
Brussels Hoofdstedelijk Gewest en met name inzake Mobiliteit : rue Thodore Verhaegen .
Theodore Verhaegenstraat .
(*) Mondelinge vraag (nr. 855) van de heer Johan Demol aan de (*) Question orale (n 855) de M. Johan Demol M. Charles Picqu,
heer Charles Picqu, Minister-President van de Regering, betreffende Ministre-Prsident du Gouvernement, concernant ltat davance-
de stand van zaken in de uitvoering van Avenant 9 bij het ment de lexcution de lavenant 9 de lAccord de coopration Beliris
Beliris-Samenwerkingsakkoord tussen de Federale Overheid en het entre lEtat fdral et la Rgion de Bruxelles-Capitale - Mobilit -
Brussels Hoofdstedelijk Gewest en met name inzake Mobiliteit : Amlioration accessibilit gares mtro .
verbetering van de toegankelijkheid van metrostations .
BELGISCH STAATSBLAD 14.10.2008 MONITEUR BELGE 54849

(*) Mondelinge vraag (nr. 856) van de heer Johan Demol aan de (*) Question orale (n 856) de M. Johan Demol M. Charles Picqu,
heer Charles Picqu, Minister-President van de Regering, betreffende Ministre-Prsident du Gouvernement, concernant ltat davance-
de stand van zaken in de uitvoering van Avenant 9 bij het ment de lexcution de lavenant 9 de lAccord de coopration Beliris
Beliris-Samenwerkingsakkoord tussen de Federale Overheid en het entre lEtat fdral et la Rgion de Bruxelles-Capitale - Mobilit - Petite
Brussels Hoofdstedelijk Gewest en met name inzake Mobiliteit : ceinture ouest .
Westelijke Kleine Ring .
(*) Mondelinge vraag (nr. 857) van de heer Johan Demol aan de (*) Question orale (n 857) de M. Johan Demol M. Charles Picqu,
heer Charles Picqu, Minister-President van de Regering, betreffende Ministre-Prsident du Gouvernement, concernant ltat davance-
de stand van zaken in de uitvoering van Avenant 9 bij het ment de lexcution de lavenant 9 de lAccord de coopration Beliris
Beliris-Samenwerkingsakkoord tussen de Federale Overheid en het entre lEtat fdral et la Rgion de Bruxelles-Capitale - Mobilit - Gare
Brussels Hoofdstedelijk Gewest en met name inzake Mobiliteit : de lOuest .
Weststation .
(*) Mondelinge vraag (nr. 858) van de heer Johan Demol aan de (*) Question orale (n 858) de M. Johan Demol M. Charles Picqu,
heer Charles Picqu, Minister-President van de Regering, betreffende Ministre-Prsident du Gouvernement, concernant ltat davance-
de stand van zaken in de uitvoering van Avenant 9 bij het ment de lexcution de lavenant 9 de lAccord de coopration Beliris
Beliris-Samenwerkingsakkoord tussen de Federale Overheid en het entre lEtat fdral et la Rgion de Bruxelles-Capitale - Mobilit -
Brussels Hoofdstedelijk Gewest en met name inzake Mobiliteit : Abords de la Gare centrale .
Aangelanden Centraal Station .
(*) Mondelinge vraag (nr. 859) van de heer Johan Demol aan de (*) Question orale (n 859) de M. Johan Demol M. Charles Picqu,
heer Charles Picqu, Minister-President van de Regering, betreffende Ministre-Prsident du Gouvernement, concernant ltat davance-
de stand van zaken in de uitvoering van Avenant 9 bij het ment de lexcution de lavenant 9 de lAccord de coopration Beliris
Beliris-Samenwerkingsakkoord tussen de Federale Overheid en het entre lEtat fdral et la Rgion de Bruxelles-Capitale - Mobilit -
Brussels Hoofdstedelijk Gewest en met name inzake Mobiliteit : Abords de la Gare du Midi .
Aangelanden Zuidstation .
(*) Mondelinge vraag (nr. 860) van de heer Johan Demol aan de (*) Question orale (n 860) de M. Johan Demol M. Charles Picqu,
heer Charles Picqu, Minister-President van de Regering, betreffende Ministre-Prsident du Gouvernement, concernant ltat davance-
de stand van zaken in de uitvoering van Avenant 9 bij het ment de lexcution de lavenant 9 de lAccord de coopration Beliris
Beliris-Samenwerkingsakkoord tussen de Federale Overheid en het entre lEtat fdral et la Rgion de Bruxelles-Capitale - Mobilit -
Brussels Hoofdstedelijk Gewest en met name inzake Mobiliteit : Scurisation tunnels .
beveiliging tunnels .
(*) Mondelinge vraag (nr. 861) van de heer Johan Demol aan de (*) Question orale (n 861) de M. Johan Demol M. Charles Picqu,
heer Charles Picqu, Minister-President van de Regering, betreffende Ministre-Prsident du Gouvernement, concernant ltat davance-
de stand van zaken in de uitvoering van Avenant 9 bij het ment de lexcution de lavenant 9 de lAccord de coopration Beliris
Beliris-Samenwerkingsakkoord tussen de Federale Overheid en het entre lEtat fdral et la Rgion de Bruxelles-Capitale - Mobilit - BOA .
Brussels Hoofdstedelijk Gewest en met name inzake Mobiliteit : BOA .
(*) Mondelinge vraag (nr. 862) van de heer Johan Demol aan de (*) Question orale (n 862) de M. Johan Demol M. Charles Picqu,
heer Charles Picqu, Minister-President van de Regering, betreffende Ministre-Prsident du Gouvernement, concernant ltat davance-
de stand van zaken in de uitvoering van Avenant 9 bij het ment de lexcution de lavenant 9 de lAccord de coopration Beliris
Beliris-Samenwerkingsakkoord tussen de Federale Overheid en het entre lEtat fdral et la Rgion de Bruxelles-Capitale - Mobilit -
Brussels Hoofdstedelijk Gewest en met name inzake Mobiliteit : Boulevards du Centre .
Centrumlanen .
(*) Mondelinge vraag (nr. 863) van de heer Johan Demol aan de (*) Question orale (n 863) de M. Johan Demol M. Charles Picqu,
heer Charles Picqu, Minister-President van de Regering, betreffende Ministre-Prsident du Gouvernement, concernant ltat davance-
de stand van zaken in de uitvoering van Avenant 9 bij het ment de lexcution de lavenant 9 de lAccord de coopration Beliris
Beliris-Samenwerkingsakkoord tussen de Federale Overheid en het entre lEtat fdral et la Rgion de Bruxelles-Capitale - Mobilit -
Brussels Hoofdstedelijk Gewest en met name inzake Mobiliteit : Passage rue de Brabant .
Doorgang Brabantstraat .
(*) Mondelinge vraag (nr. 864) van de heer Johan Demol aan de (*) Question orale (n 864) de M. Johan Demol M. Charles Picqu,
heer Charles Picqu, Minister-President van de Regering, betreffende Ministre-Prsident du Gouvernement, concernant ltat davance-
de stand van zaken in de uitvoering van Avenant 9 bij het ment de lexcution de lavenant 9 de lAccord de coopration Beliris
Beliris-Samenwerkingsakkoord tussen de Federale Overheid en het entre lEtat fdral et la Rgion de Bruxelles-Capitale - Mobilit -
Brussels Hoofdstedelijk Gewest en met name inzake Mobiliteit : Vloroute Nord-Sud .
Fietsroute Noord-Zuid .
(*) Mondelinge vraag (nr. 865) van de heer Johan Demol aan de (*) Question orale (n 865) de M. Johan Demol M. Charles Picqu,
heer Charles Picqu, Minister-President van de Regering, betreffende Ministre-Prsident du Gouvernement, concernant ltat davance-
de stand van zaken in de uitvoering van Avenant 9 bij het ment de lexcution de lavenant 9 de lAccord de coopration Beliris
Beliris-Samenwerkingsakkoord tussen de Federale Overheid en het entre lEtat fdral et la Rgion de Bruxelles-Capitale - Btiments et
Brussels Hoofdstedelijk Gewest en met name inzake Gebouwen en espaces publics bruxellois - Grand Place .
Brusselse openbare ruimtes : Grote Markt .
(*) Mondelinge vraag (nr. 866) van de heer Johan Demol aan de (*) Question orale (n 866) de M. Johan Demol M. Charles Picqu,
heer Charles Picqu, Minister-President van de Regering, betreffende Ministre-Prsident du Gouvernement, concernant ltat davance-
de stand van zaken in de uitvoering van Avenant 9 bij het ment de lexcution de lavenant 9 de lAccord de coopration Beliris
Beliris-Samenwerkingsakkoord tussen de Federale Overheid en het entre lEtat fdral et la Rgion de Bruxelles-Capitale - Btiments et
Brussels Hoofdstedelijk Gewest en met name inzake Gebouwen en espaces publics bruxellois - Centre international de Congrs Heysel .
Brusselse openbare ruimtes : Internationaal Congressencentrum van
de Heizel .
(*) Mondelinge vraag (nr. 867) van de heer Johan Demol aan de (*) Question orale (n 867) de M. Johan Demol M. Charles Picqu,
heer Charles Picqu, Minister-President van de Regering, betreffende Ministre-Prsident du Gouvernement, concernant ltat davance-
de stand van zaken in de uitvoering van Avenant 9 bij het ment de lexcution de lavenant 9 de lAccord de coopration Beliris
Beliris-Samenwerkingsakkoord tussen de Federale Overheid en het entre lEtat fdral et la Rgion de Bruxelles-Capitale - Btiments et
Brussels Hoofdstedelijk Gewest en met name inzake Gebouwen en espaces publics bruxellois - place Cardinal Mercier .
Brusselse openbare ruimtes : Kardinaal Mercierplein .
(*) Mondelinge vraag (nr. 868) van de heer Johan Demol aan de (*) Question orale (n 868) de M. Johan Demol M. Charles Picqu,
heer Charles Picqu, Minister-President van de Regering, betreffende Ministre-Prsident du Gouvernement, concernant ltat davance-
de stand van zaken in de uitvoering van Avenant 9 bij het ment de lexcution de lavenant 9 de lAccord de coopration Beliris
Beliris-Samenwerkingsakkoord tussen de Federale Overheid en het entre lEtat fdral et la Rgion de Bruxelles-Capitale - Btiments et
Brussels Hoofdstedelijk Gewest en met name inzake Gebouwen en espaces publics bruxellois - Chteau du Karreveld .
Brusselse openbare ruimtes : Kasteel van Karreveld .
54850 BELGISCH STAATSBLAD 14.10.2008 MONITEUR BELGE

(*) Mondelinge vraag (nr. 869) van de heer Johan Demol aan de (*) Question orale (n 869) de M. Johan Demol M. Charles Picqu,
heer Charles Picqu, Minister-President van de Regering, betreffende Ministre-Prsident du Gouvernement, concernant ltat davance-
de stand van zaken in de uitvoering van Avenant 9 bij het ment de lexcution de lavenant 9 de lAccord de coopration Beliris
Beliris-Samenwerkingsakkoord tussen de Federale Overheid en het entre lEtat fdral et la Rgion de Bruxelles-Capitale - Btiments et
Brussels Hoofdstedelijk Gewest en met name inzake Gebouwen en espaces publics bruxellois - Eglise Saint-Jean-Baptiste .
Brusselse openbare ruimtes : kerk Sint-Jan Baptist .
(*) Mondelinge vraag (nr. 870) van de heer Johan Demol aan de (*) Question orale (n 870) de M. Johan Demol M. Charles Picqu,
heer Charles Picqu, Minister-President van de Regering, betreffende Ministre-Prsident du Gouvernement, concernant ltat davance-
de stand van zaken in de uitvoering van Avenant 9 bij het ment de lexcution de lavenant 9 de lAccord de coopration Beliris
Beliris-Samenwerkingsakkoord tussen de Federale Overheid en het entre lEtat fdral et la Rgion de Bruxelles-Capitale - Btiments et
Brussels Hoofdstedelijk Gewest en met name inzake Gebouwen en espaces publics bruxellois - Kiosque Place Liedts .
Brusselse openbare ruimtes : Kiosk Liedtsplein .
(*) Mondelinge vraag (nr. 871) van de heer Johan Demol aan de (*) Question orale (n 871) de M. Johan Demol M. Charles Picqu,
heer Charles Picqu, Minister-President van de Regering, betreffende Ministre-Prsident du Gouvernement, concernant ltat davance-
de stand van zaken in de uitvoering van Avenant 9 bij het ment de lexcution de lavenant 9 de lAccord de coopration Beliris
Beliris-Samenwerkingsakkoord tussen de Federale Overheid en het entre lEtat fdral et la Rgion de Bruxelles-Capitale - Btiments et
Brussels Hoofdstedelijk Gewest en met name inzake Gebouwen en espaces publics bruxellois - place Royale .
Brusselse openbare ruimtes : Koningsplein .
(*) Mondelinge vraag (nr. 872) van de heer Johan Demol aan de (*) Question orale (n 872) de M. Johan Demol M. Charles Picqu,
heer Charles Picqu, Minister-President van de Regering, betreffende Ministre-Prsident du Gouvernement, concernant ltat davance-
de stand van zaken in de uitvoering van Avenant 9 bij het ment de lexcution de lavenant 9 de lAccord de coopration Beliris
Beliris-Samenwerkingsakkoord tussen de Federale Overheid en het entre lEtat fdral et la Rgion de Bruxelles-Capitale - Btiments et
Brussels Hoofdstedelijk Gewest en met name inzake Gebouwen en espaces publics bruxellois - place Princesse Elizabeth .
Brusselse openbare ruimtes : Prinses Elisabethplein .
(*) Mondelinge vraag (nr. 873) van de heer Johan Demol aan de (*) Question orale (n 873) de M. Johan Demol M. Charles Picqu,
heer Charles Picqu, Minister-President van de Regering, betreffende Ministre-Prsident du Gouvernement, concernant ltat davance-
de stand van zaken in de uitvoering van Avenant 9 bij het ment de lexcution de lavenant 9 de lAccord de coopration Beliris
Beliris-Samenwerkingsakkoord tussen de Federale Overheid en het entre lEtat fdral et la Rgion de Bruxelles-Capitale - Btiments et
Brussels Hoofdstedelijk Gewest en met name inzake Gebouwen en espaces publics bruxellois - Rnovation de btiments classs .
Brusselse openbare ruimtes : Renovatie geklasseerde gebouwen .
(*) Mondelinge vraag (nr. 874) van de heer Johan Demol aan de (*) Question orale (n 874) de M. Johan Demol M. Charles Picqu,
heer Charles Picqu, Minister-President van de Regering, betreffende Ministre-Prsident du Gouvernement, concernant ltat davance-
de stand van zaken in de uitvoering van Avenant 9 bij het ment de lexcution de lavenant 9 de lAccord de coopration Beliris
Beliris-Samenwerkingsakkoord tussen de Federale Overheid en het entre lEtat fdral et la Rgion de Bruxelles-Capitale - Btiments et
Brussels Hoofdstedelijk Gewest en met name inzake Gebouwen en espaces publics bruxellois - Restauration de lEglise de Laeken .
Brusselse openbare ruimtes : restauratie Kerk van Laken .
(*) Mondelinge vraag (nr. 875) van de heer Johan Demol aan de (*) Question orale (n 875) de M. Johan Demol M. Charles Picqu,
heer Charles Picqu, Minister-President van de Regering, betreffende Ministre-Prsident du Gouvernement, concernant ltat davance-
de stand van zaken in de uitvoering van Avenant 9 bij het ment de lexcution de lavenant 9 de lAccord de coopration Beliris
Beliris-Samenwerkingsakkoord tussen de Federale Overheid en het entre lEtat fdral et la Rgion de Bruxelles-Capitale - Btiments et
Brussels Hoofdstedelijk Gewest en met name inzake Gebouwen en espaces publics bruxellois - Infrastructures sportives .
Brusselse openbare ruimtes : sportinfrastructuren .
(*) Mondelinge vraag (nr. 876) van de heer Johan Demol aan de (*) Question orale (n 876) de M. Johan Demol M. Charles Picqu,
heer Charles Picqu, Minister-President van de Regering, betreffende Ministre-Prsident du Gouvernement, concernant ltat davance-
de stand van zaken in de uitvoering van Avenant 9 bij het ment de lexcution de lavenant 9 de lAccord de coopration Beliris
Beliris-Samenwerkingsakkoord tussen de Federale Overheid en het entre lEtat fdral et la Rgion de Bruxelles-Capitale - Btiments et
Brussels Hoofdstedelijk Gewest en met name inzake Gebouwen en espaces publics bruxellois - Atomium .
Brusselse openbare ruimtes : Atomium .
(*) Mondelinge vraag (nr. 877) van de heer Johan Demol aan de (*) Question orale (n 877) de M. Johan Demol M. Charles Picqu,
heer Charles Picqu, Minister-President van de Regering, betreffende Ministre-Prsident du Gouvernement, concernant ltat davance-
de stand van zaken in de uitvoering van Avenant 9 bij het ment de lexcution de lavenant 9 de lAccord de coopration Beliris
Beliris-Samenwerkingsakkoord tussen de Federale Overheid en het entre lEtat fdral et la Rgion de Bruxelles-Capitale - Btiments et
Brussels Hoofdstedelijk Gewest en met name inzake Gebouwen en espaces publics bruxellois - Basilique de Koekelberg .
Brusselse openbare ruimtes : Basiliek van Koekelberg .
(*) Mondelinge vraag (nr. 878) van de heer Johan Demol aan de (*) Question orale (n 878) de M. Johan Demol M. Charles Picqu,
heer Charles Picqu, Minister-President van de Regering, betreffende Ministre-Prsident du Gouvernement, concernant ltat davance-
de stand van zaken in de uitvoering van Avenant 9 bij het ment de lexcution de lavenant 9 de lAccord de coopration Beliris
Beliris-Samenwerkingsakkoord tussen de Federale Overheid en het entre lEtat fdral et la Rgion de Bruxelles-Capitale - Btiments et
Brussels Hoofdstedelijk Gewest en met name inzake Gebouwen en espaces publics bruxellois - Palais des Congrs .
Brusselse openbare ruimtes : Congressenpaleis .
(*) Mondelinge vraag (nr. 879) van de heer Johan Demol aan de (*) Question orale (n 879) de M. Johan Demol M. Charles Picqu,
heer Charles Picqu, Minister-President van de Regering, betreffende Ministre-Prsident du Gouvernement, concernant ltat davance-
de stand van zaken in de uitvoering van Avenant 9 bij het ment de lexcution de lavenant 9 de lAccord de coopration Beliris
Beliris-Samenwerkingsakkoord tussen de Federale Overheid en het entre lEtat fdral et la Rgion de Bruxelles-Capitale - Revitalisation
Brussels Hoofdstedelijk Gewest en met name inzake stimulering van des quartiers - La Roue .
wijken : het Rad .
(*) Mondelinge vraag (nr. 880) van de heer Johan Demol aan de (*) Question orale (n 880) de M. Johan Demol M. Charles Picqu,
heer Charles Picqu, Minister-President van de Regering, betreffende Ministre-Prsident du Gouvernement, concernant ltat davance-
de stand van zaken in de uitvoering van Avenant 9 bij het ment de lexcution de lavenant 9 de lAccord de coopration Beliris
Beliris-Samenwerkingsakkoord tussen de Federale Overheid en het entre lEtat fdral et la Rgion de Bruxelles-Capitale - Revitalisation
Brussels Hoofdstedelijk Gewest en met name inzake stimulering van des quartiers - Abords dcoles .
wijken : omgeving van scholen .
(*) Mondelinge vraag (nr. 881) van de heer Johan Demol aan de (*) Question orale (n 881) de M. Johan Demol M. Charles Picqu,
heer Charles Picqu, Minister-President van de Regering, betreffende Ministre-Prsident du Gouvernement, concernant ltat davance-
de stand van zaken in de uitvoering van Avenant 9 bij het ment de lexcution de lavenant 9 de lAccord de coopration Beliris
Beliris-Samenwerkingsakkoord tussen de Federale Overheid en het entre lEtat fdral et la Rgion de Bruxelles-Capitale - Revitalisation
Brussels Hoofdstedelijk Gewest en met name inzake stimulering van des quartiers - Piscine ciel ouvert .
wijken : Openluchtzwembad .
BELGISCH STAATSBLAD 14.10.2008 MONITEUR BELGE 54851

(*) Mondelinge vraag (nr. 882) van de heer Johan Demol aan de (*) Question orale (n 882) de M. Johan Demol M. Charles Picqu,
heer Charles Picqu, Minister-President van de Regering, betreffende Ministre-Prsident du Gouvernement, concernant ltat davance-
de stand van zaken in de uitvoering van Avenant 9 bij het ment de lexcution de lavenant 9 de lAccord de coopration Beliris
Beliris-Samenwerkingsakkoord tussen de Federale Overheid en het entre lEtat fdral et la Rgion de Bruxelles-Capitale - Revitalisation
Brussels Hoofdstedelijk Gewest en met name inzake stimulering van des quartiers - Rnovation Stade du Crossing, Schaerbeek .
wijken : Renovatie Crossingstadion, Schaarbeek .
(*) Mondelinge vraag (nr. 883) van de heer Johan Demol aan de (*) Question orale (n 883) de M. Johan Demol M. Charles Picqu,
heer Charles Picqu, Minister-President van de Regering, betreffende Ministre-Prsident du Gouvernement, concernant ltat davance-
de stand van zaken in de uitvoering van Avenant 9 bij het ment de lexcution de lavenant 9 de lAccord de coopration Beliris
Beliris-Samenwerkingsakkoord tussen de Federale Overheid en het entre lEtat fdral et la Rgion de Bruxelles-Capitale - Revitalisation
Brussels Hoofdstedelijk Gewest en met name inzake stimulering van des quartiers - Rnovation des logements sociaux .
wijken : Renovatie van sociale woonwijken .
(*) Mondelinge vraag (nr. 884) van de heer Johan Demol aan de (*) Question orale (n 884) de M. Johan Demol M. Charles Picqu,
heer Charles Picqu, Minister-President van de Regering, betreffende Ministre-Prsident du Gouvernement, concernant ltat davance-
de stand van zaken in de uitvoering van Avenant 9 bij het ment de lexcution de lavenant 9 de lAccord de coopration Beliris
Beliris-Samenwerkingsakkoord tussen de Federale Overheid en het entre lEtat fdral et la Rgion de Bruxelles-Capitale - Revitalisation
Brussels Hoofdstedelijk Gewest en met name inzake stimulering van des quartiers - Intensification des travaux de voiries .
wijken : versnelling van wegeniswerken .
(*) Mondelinge vraag (nr. 885) van de heer Johan Demol aan de (*) Question orale (n 885) de M. Johan Demol M. Charles Picqu,
heer Charles Picqu, Minister-President van de Regering, betreffende Ministre-Prsident du Gouvernement, concernant ltat davance-
de stand van zaken in de uitvoering van Avenant 9 bij het ment de lexcution de lavenant 9 de lAccord de coopration Beliris
Beliris-Samenwerkingsakkoord tussen de Federale Overheid en het entre lEtat fdral et la Rgion de Bruxelles-Capitale - Revitalisation
Brussels Hoofdstedelijk Gewest en met name inzake stimulering van des quartiers - Contrats de quartiers .
wijken : wijken in moeilijkheden .
(*) Mondelinge vraag (nr. 886) van de heer Johan Demol aan de (*) Question orale (n 886) de M. Johan Demol M. Charles Picqu,
heer Charles Picqu, Minister-President van de Regering, betreffende Ministre-Prsident du Gouvernement, concernant ltat davance-
de stand van zaken in de uitvoering van Avenant 9 bij het ment de lexcution de lavenant 9 de lAccord de coopration Beliris
Beliris-Samenwerkingsakkoord tussen de Federale Overheid en het entre lEtat fdral et la Rgion de Bruxelles-Capitale - Revitalisation
Brussels Hoofdstedelijk Gewest en met name inzake stimulering van des quartiers - Centre dentreprises Molenbeek .
wijken : Ondernemingscentrum Molenbeek .
(*) Mondelinge vraag (nr. 887) van de heer Johan Demol aan de (*) Question orale (n 887) de M. Johan Demol M. Charles Picqu,
heer Charles Picqu, Minister-President van de Regering, betreffende Ministre-Prsident du Gouvernement, concernant ltat davance-
de stand van zaken in de uitvoering van Avenant 9 bij het ment de lexcution de lavenant 9 de lAccord de coopration Beliris
Beliris-Samenwerkingsakkoord tussen de Federale Overheid en het entre lEtat fdral et la Rgion de Bruxelles-Capitale - Revitalisation
Brussels Hoofdstedelijk Gewest en met name inzake stimulering van des quartiers - Bloc A gare du Midi .
wijken : Blok A Zuidstation .
(*) Mondelinge vraag (nr. 888) van de heer Johan Demol aan de (*) Question orale (n 888) de M. Johan Demol M. Charles Picqu,
heer Charles Picqu, Minister-President van de Regering, betreffende Ministre-Prsident du Gouvernement, concernant ltat davance-
de stand van zaken in de uitvoering van Avenant 9 bij het ment de lexcution de lavenant 9 de lAccord de coopration Beliris
Beliris-Samenwerkingsakkoord tussen de Federale Overheid en het entre lEtat fdral et la Rgion de Bruxelles-Capitale - Revitalisation
Brussels Hoofdstedelijk Gewest en met name inzake stimulering van des quartiers - Noyaux commerciaux .
wijken : handelskernen .
(*) Mondelinge vraag (nr. 889) van de heer Johan Demol aan de (*) Question orale (n 889) de M. Johan Demol M. Charles Picqu,
heer Charles Picqu, Minister-President van de Regering, betreffende Ministre-Prsident du Gouvernement, concernant ltat davance-
de stand van zaken in de uitvoering van Avenant 9 bij het ment de lexcution de lavenant 9 de lAccord de coopration Beliris
Beliris-Samenwerkingsakkoord tussen de Federale Overheid en het entre lEtat fdral et la Rgion de Bruxelles-Capitale - Revitalisation
Brussels Hoofdstedelijk Gewest en met name inzake stimulering van des quartiers - Rachat de terrains SNCB .
wijken : terugkoop van NMBS-terreinen .
(*) Mondelinge vraag (nr. 892) van de heer Frdric Erens aan de (*) Question orale (n 892) de M. Frdric Erens M. Charles
heer Charles Picqu, Minister-President van de Regering, betreffende Picqu, Ministre-Prsident du Gouvernement, concernant ltat
de stand van zaken in de uitvoering van Avenant 9 bij het davancement de lexcution de lavenant 9 de lAccord de coopration
Beliris-Samenwerkingsakkoord tussen de Federale Overheid en het Beliris entre lEtat fdral et la Rgion de Bruxelles-Capitale - Espace
Brussels Hoofdstedelijk Gewest en met name inzake Ruimte Brussel- Bruxelles-Europe - Gare Schuman .
Europa : Schumanstation .
(*) Mondelinge vraag (nr. 893) van de heer Frdric Erens aan de (*) Question orale (n 893) de M. Frdric Erens M. Charles
heer Charles Picqu, Minister-President van de Regering, betreffende Picqu, Ministre-Prsident du Gouvernement, concernant ltat
de stand van zaken in de uitvoering van Avenant 9 bij het davancement de lexcution de lavenant 9 de lAccord de coopration
Beliris-Samenwerkingsakkoord tussen de Federale Overheid en het Beliris entre lEtat fdral et la Rgion de Bruxelles-Capitale - Espace
Brussels Hoofdstedelijk Gewest en met name inzake Ruimte Brussel- Bruxelles-Europe - Ilot Van Maerlant .
Europa : Eiland van Maerlant .
(*) Mondelinge vraag (nr. 894) van de heer Frdric Erens aan de (*) Question orale (n 894) de M. Frdric Erens M. Charles
heer Charles Picqu, Minister-President van de Regering, betreffende Picqu, Ministre-Prsident du Gouvernement, concernant ltat
de stand van zaken in de uitvoering van Avenant 9 bij het davancement de lexcution de lavenant 9 de lAccord de coopration
Beliris-Samenwerkingsakkoord tussen de Federale Overheid en het Beliris entre lEtat fdral et la Rgion de Bruxelles-Capitale - Espace
Brussels Hoofdstedelijk Gewest en met name inzake Ruimte Brussel- Bruxelles-Europe - Rnovation des espaces publics .
Europa : Renovatie openbare ruimtes .
(*) Mondelinge vraag (nr. 895) van de heer Frdric Erens aan de (*) Question orale (n 895) de M. Frdric Erens M. Charles
heer Charles Picqu, Minister-President van de Regering, betreffende Picqu, Ministre-Prsident du Gouvernement, concernant ltat
de stand van zaken in de uitvoering van Avenant 9 bij het davancement de lexcution de lavenant 9 de lAccord de coopration
Beliris-Samenwerkingsakkoord tussen de Federale Overheid en het Beliris entre lEtat fdral et la Rgion de Bruxelles-Capitale - Initiatives
Brussels Hoofdstedelijk Gewest en met name inzake culturele initiatie- culturelles - Centre des industries culturelles .
ven : Centrum Cultuurindustrie .
(*) Mondelinge vraag (nr. 896) van de heer Frdric Erens aan de (*) Question orale (n 896) de M. Frdric Erens M. Charles
heer Charles Picqu, Minister-President van de Regering, betreffende Picqu, Ministre-Prsident du Gouvernement, concernant ltat
de stand van zaken in de uitvoering van Avenant 9 bij het davancement de lexcution de lavenant 9 de lAccord de coopration
Beliris-Samenwerkingsakkoord tussen de Federale Overheid en het Beliris entre lEtat fdral et la Rgion de Bruxelles-Capitale - Initiatives
Brussels Hoofdstedelijk Gewest en met name inzake culturele initiatie- culturelles - Muse Horta .
ven : Horta Museum .
54852 BELGISCH STAATSBLAD 14.10.2008 MONITEUR BELGE

(*) Mondelinge vraag (nr. 897) van de heer Frdric Erens aan de (*) Question orale (n 897) de M. Frdric Erens M. Charles
heer Charles Picqu, Minister-President van de Regering, betreffende Picqu, Ministre-Prsident du Gouvernement, concernant ltat
de stand van zaken in de uitvoering van Avenant 9 bij het davancement de lexcution de lavenant 9 de lAccord de coopration
Beliris-Samenwerkingsakkoord tussen de Federale Overheid en het Beliris entre lEtat fdral et la Rgion de Bruxelles-Capitale - Initiatives
Brussels Hoofdstedelijk Gewest en met name inzake culturele initiatie- culturelles - Maison intercommunautaire .
ven : Intergewestelijk huis .
(*) Mondelinge vraag (nr. 898) van de heer Frdric Erens aan de (*) Question orale (n 898) de M. Frdric Erens M. Charles
heer Charles Picqu, Minister-President van de Regering, betreffende Picqu, Ministre-Prsident du Gouvernement, concernant ltat
de stand van zaken in de uitvoering van Avenant 9 bij het davancement de lexcution de lavenant 9 de lAccord de coopration
Beliris-Samenwerkingsakkoord tussen de Federale Overheid en het Beliris entre lEtat fdral et la Rgion de Bruxelles-Capitale - Initiatives
Brussels Hoofdstedelijk Gewest en met name inzake culturele initiatie- culturelles - Muse des sciences naturelles .
ven : Museum voor Natuurwetenschappen .
(*) Mondelinge vraag (nr. 899) van de heer Frdric Erens aan de (*) Question orale (n 899) de M. Frdric Erens M. Charles
heer Charles Picqu, Minister-President van de Regering, betreffende Picqu, Ministre-Prsident du Gouvernement, concernant ltat
de stand van zaken in de uitvoering van Avenant 9 bij het davancement de lexcution de lavenant 9 de lAccord de coopration
Beliris-Samenwerkingsakkoord tussen de Federale Overheid en het Beliris entre lEtat fdral et la Rgion de Bruxelles-Capitale - Initiatives
Brussels Hoofdstedelijk Gewest en met name inzake culturele initiatie- culturelles - Palais des Beaux Arts .
ven : Paleis voor Schone Kunsten .
(*) Mondelinge vraag (nr. 900) van de heer Frdric Erens aan de (*) Question orale (n 900) de M. Frdric Erens M. Charles
heer Charles Picqu, Minister-President van de Regering, betreffende Picqu, Ministre-Prsident du Gouvernement, concernant ltat
de stand van zaken in de uitvoering van Avenant 9 bij het davancement de lexcution de lavenant 9 de lAccord de coopration
Beliris-Samenwerkingsakkoord tussen de Federale Overheid en het Beliris entre lEtat fdral et la Rgion de Bruxelles-Capitale - Initiatives
Brussels Hoofdstedelijk Gewest en met name inzake culturele initiatie- culturelles - Ple des communications .
ven : Communicatiepool .
(*) Mondelinge vraag (nr. 901) van de heer Frdric Erens aan de (*) Question orale (n 901) de M. Frdric Erens M. Charles
heer Charles Picqu, Minister-President van de Regering, betreffende Picqu, Ministre-Prsident du Gouvernement, concernant ltat
de stand van zaken in de uitvoering van Avenant 9 bij het davancement de lexcution de lavenant 9 de lAccord de coopration
Beliris-Samenwerkingsakkoord tussen de Federale Overheid en het Beliris entre lEtat fdral et la Rgion de Bruxelles-Capitale - Initiatives
Brussels Hoofdstedelijk Gewest en met name inzake culturele initiatie- culturelles - Maison des Cultures .
ven : Huis der Culturen .
(*) Mondelinge vraag (nr. 902) van de heer Frdric Erens aan de (*) Question orale (n 902) de M. Frdric Erens M. Charles
heer Charles Picqu, Minister-President van de Regering, betreffende Picqu, Ministre-Prsident du Gouvernement, concernant ltat
de stand van zaken in de uitvoering van Avenant 9 bij het davancement de lexcution de lavenant 9 de lAccord de coopration
Beliris-Samenwerkingsakkoord tussen de Federale Overheid en het Beliris entre lEtat fdral et la Rgion de Bruxelles-Capitale - Initiatives
Brussels Hoofdstedelijk Gewest en met name inzake culturele initiatie- culturelles - Thtre de la Monnaie .
ven : Muntschouwburg .
(*) Mondelinge vraag (nr. 903) van de heer Frdric Erens aan de (*) Question orale (n 903) de M. Frdric Erens M. Charles
heer Charles Picqu, Minister-President van de Regering, betreffende Picqu, Ministre-Prsident du Gouvernement, concernant ltat
de stand van zaken in de uitvoering van Avenant 9 bij het davancement de lexcution de lavenant 9 de lAccord de coopration
Beliris-Samenwerkingsakkoord tussen de Federale Overheid en het Beliris entre lEtat fdral et la Rgion de Bruxelles-Capitale - Initiatives
Brussels Hoofdstedelijk Gewest en met name inzake culturele initiatie- culturelles - Concours art urbain .
ven : Wedstrijd Stadskunst .
(*) Mondelinge vraag (nr. 904) van de heer Frdric Erens aan de (*) Question orale (n 904) de M. Frdric Erens M. Charles
heer Charles Picqu, Minister-President van de Regering, betreffende Picqu, Ministre-Prsident du Gouvernement, concernant ltat
de stand van zaken in de uitvoering van Avenant 9 bij het davancement de lexcution de lavenant 9 de lAccord de coopration
Beliris-Samenwerkingsakkoord tussen de Federale Overheid en het Beliris entre lEtat fdral et la Rgion de Bruxelles-Capitale - Initiatives
Brussels Hoofdstedelijk Gewest en met name inzake culturele initiatie- culturelles - Muse de lEurope .
ven : Europamuseum .
(*) Mondelinge vraag (nr. 905) van de heer Frdric Erens aan de (*) Question orale (n 905) de M. Frdric Erens M. Charles
heer Charles Picqu, Minister-President van de Regering, betreffende Picqu, Ministre-Prsident du Gouvernement, concernant ltat
de stand van zaken in de uitvoering van Avenant 9 bij het davancement de lexcution de lavenant 9 de lAccord de coopration
Beliris-Samenwerkingsakkoord tussen de Federale Overheid en het Beliris entre lEtat fdral et la Rgion de Bruxelles-Capitale - Initiatives
Brussels Hoofdstedelijk Gewest en met name inzake culturele initiatie- culturelles - Maison de la Nature .
ven : Huis van de Natuur .
(*) Mondelinge vraag (nr. 906) van de heer Frdric Erens aan de (*) Question orale (n 906) de M. Frdric Erens M. Charles
heer Charles Picqu, Minister-President van de Regering, betreffende Picqu, Ministre-Prsident du Gouvernement, concernant ltat
de stand van zaken in de uitvoering van Avenant 9 bij het davancement de lexcution de lavenant 9 de lAccord de coopration
Beliris-Samenwerkingsakkoord tussen de Federale Overheid en het Beliris entre lEtat fdral et la Rgion de Bruxelles-Capitale - Initiatives
Brussels Hoofdstedelijk Gewest en met name inzake culturele initiatie- culturelles - Muse de lImmigration .
ven : Museum van de Immigratie .
(*) Mondelinge vraag (nr. 907) van de heer Frdric Erens aan de (*) Question orale (n 907) de M. Frdric Erens M. Charles
heer Charles Picqu, Minister-President van de Regering, betreffende Picqu, Ministre-Prsident du Gouvernement, concernant ltat
de stand van zaken in de uitvoering van Avenant 9 bij het davancement de lexcution de lavenant 9 de lAccord de coopration
Beliris-Samenwerkingsakkoord tussen de Federale Overheid en het Beliris entre lEtat fdral et la Rgion de Bruxelles-Capitale - Initiatives
Brussels Hoofdstedelijk Gewest en met name inzake culturele initiatie- culturelles - Palais du Coudenberg .
ven : Paleis van de Coudenberg .
(*) Mondelinge vraag (nr. 908) van de heer Frdric Erens aan de (*) Question orale (n 908) de M. Frdric Erens M. Charles
heer Charles Picqu, Minister-President van de Regering, betreffende Picqu, Ministre-Prsident du Gouvernement, concernant ltat
de stand van zaken in de uitvoering van Avenant 9 bij het davancement de lexcution de lavenant 9 de lAccord de coopration
Beliris-Samenwerkingsakkoord tussen de Federale Overheid en het Beliris entre lEtat fdral et la Rgion de Bruxelles-Capitale - Parcs
Brussels Hoofdstedelijk Gewest en met name inzake stadsparken : urbains - Espaces verts classs .
geklasseerde groene ruimtes .
(*) Mondelinge vraag (nr. 909) van de heer Frdric Erens aan de (*) Question orale (n 909) de M. Frdric Erens M. Charles
heer Charles Picqu, Minister-President van de Regering, betreffende Picqu, Ministre-Prsident du Gouvernement, concernant ltat
de stand van zaken in de uitvoering van Avenant 9 bij het davancement de lexcution de lavenant 9 de lAccord de coopration
Beliris-Samenwerkingsakkoord tussen de Federale Overheid en het Beliris entre lEtat fdral et la Rgion de Bruxelles-Capitale - Parcs
Brussels Hoofdstedelijk Gewest en met name inzake stadsparken : urbains - Jardin botanique .
Kruidtuin .
BELGISCH STAATSBLAD 14.10.2008 MONITEUR BELGE 54853

(*) Mondelinge vraag (nr. 910) van de heer Frdric Erens aan de (*) Question orale (n 910) de M. Frdric Erens M. Charles
heer Charles Picqu, Minister-President van de Regering, betreffende Picqu, Ministre-Prsident du Gouvernement, concernant ltat
de stand van zaken in de uitvoering van Avenant 9 bij het davancement de lexcution de lavenant 9 de lAccord de coopration
Beliris-Samenwerkingsakkoord tussen de Federale Overheid en het Beliris entre lEtat fdral et la Rgion de Bruxelles-Capitale - Parcs
Brussels Hoofdstedelijk Gewest en met name inzake stadsparken : urbains - Parc Haren .
Park van Haren .
(*) Mondelinge vraag (nr. 911) van de heer Frdric Erens aan de (*) Question orale (n 911) de M. Frdric Erens M. Charles
heer Charles Picqu, Minister-President van de Regering, betreffende Picqu, Ministre-Prsident du Gouvernement, concernant ltat
de stand van zaken in de uitvoering van Avenant 9 bij het davancement de lexcution de lavenant 9 de lAccord de coopration
Beliris-Samenwerkingsakkoord tussen de Federale Overheid en het Beliris entre lEtat fdral et la Rgion de Bruxelles-Capitale - Parcs
Brussels Hoofdstedelijk Gewest en met name inzake stadsparken : urbains - Parc Josaphat .
Josaphatpark .
(*) Mondelinge vraag (nr. 912) van de heer Frdric Erens aan de (*) Question orale (n 912) de M. Frdric Erens M. Charles
heer Charles Picqu, Minister-President van de Regering, betreffende Picqu, Ministre-Prsident du Gouvernement, concernant ltat
de stand van zaken in de uitvoering van Avenant 9 bij het davancement de lexcution de lavenant 9 de lAccord de coopration
Beliris-Samenwerkingsakkoord tussen de Federale Overheid en het Beliris entre lEtat fdral et la Rgion de Bruxelles-Capitale - Parcs
Brussels Hoofdstedelijk Gewest en met name inzake stadsparken : urbains - Parc Lopold .
Leopoldpark .
(*) Mondelinge vraag (nr. 913) van de heer Frdric Erens aan de (*) Question orale (n 913) de M. Frdric Erens M. Charles
heer Charles Picqu, Minister-President van de Regering, betreffende Picqu, Ministre-Prsident du Gouvernement, concernant ltat
de stand van zaken in de uitvoering van Avenant 9 bij het davancement de lexcution de lavenant 9 de lAccord de coopration
Beliris-Samenwerkingsakkoord tussen de Federale Overheid en het Beliris entre lEtat fdral et la Rgion de Bruxelles-Capitale - Parcs
Brussels Hoofdstedelijk Gewest en met name inzake stadsparken : urbains - Bois de la Cambre .
Ter Kameren Bos .
(*) Mondelinge vraag (nr. 914) van de heer Frdric Erens aan de (*) Question orale (n 914) de M. Frdric Erens M. Charles
heer Charles Picqu, Minister-President van de Regering, betreffende Picqu, Ministre-Prsident du Gouvernement, concernant ltat
de stand van zaken in de uitvoering van Avenant 9 bij het davancement de lexcution de lavenant 9 de lAccord de coopration
Beliris-Samenwerkingsakkoord tussen de Federale Overheid en het Beliris entre lEtat fdral et la Rgion de Bruxelles-Capitale - Parcs
Brussels Hoofdstedelijk Gewest en met name inzake stadsparken : urbains - Parc du Cinquantenaire .
Jubelpark .
(*) Mondelinge vraag (nr. 915) van de heer Frdric Erens aan de (*) Question orale (n 915) de M. Frdric Erens M. Charles
heer Charles Picqu, Minister-President van de Regering, betreffende Picqu, Ministre-Prsident du Gouvernement, concernant ltat
de stand van zaken in de uitvoering van Avenant 9 bij het davancement de lexcution de lavenant 9 de lAccord de coopration
Beliris-Samenwerkingsakkoord tussen de Federale Overheid en het Beliris entre lEtat fdral et la Rgion de Bruxelles-Capitale - Parcs
Brussels Hoofdstedelijk Gewest en met name inzake stadsparken : urbains - Espaces verts non classs .
niet-geklasseerde groene ruimtes .
(*) Mondelinge vraag (nr. 916) van de heer Frdric Erens aan de (*) Question orale (n 916) de M. Frdric Erens M. Charles
heer Charles Picqu, Minister-President van de Regering, betreffende Picqu, Ministre-Prsident du Gouvernement, concernant ltat
de stand van zaken in de uitvoering van Avenant 9 bij het davancement de lexcution de lavenant 9 de lAccord de coopration
Beliris-Samenwerkingsakkoord tussen de Federale Overheid en het Beliris entre lEtat fdral et la Rgion de Bruxelles-Capitale - Parcs
Brussels Hoofdstedelijk Gewest en met name inzake stadsparken : urbains - Parc du Wolvendael .
Wolvendaelpark .
(*) Mondelinge vraag (nr. 936) van de heer Walter Vandenbossche (*) Question orale (n 936) de M. Walter Vandenbossche
aan de heer Charles Picqu, Minister-President van de Regering, M. Charles Picqu, Ministre-Prsident du Gouvernement, concernant
betreffende de samenwerkingsakkoorden met 25 steden, ontwikke- les accords de coopration avec 25 villes, coopration au dveloppe-
lingssamenwerking en Kyoto . ment et Kyoto .
(*) Mondelinge vraag (nr. 972) van Mevr. Caroline Persoons aan de (*) Question orale (n 972) de Mme Caroline Persoons M. Charles
heer Charles Picqu, Minister-President van de Regering, betreffende Picqu, Ministre-Prsident du Gouvernement, concernant les places
de opvangplaatsen voor peuters . daccueil pour la petite enfance .
(*) Mondelinge vraag (nr. 1002) van de heer Didier Gosuin aan de (*) Question orale (n 1002) de M. Didier Gosuin M. Charles
heer Charles Picqu, Minister-President van de Regering, betreffende Picqu, Ministre-Prsident du Gouvernement, concernant linexcu-
de niet-uitvoering van de ordonnantie van 19 juli 2007 betreffende de tion de lordonnance du 19 juillet 2007 relative laffectation dune
bestemming van een gedeelte van de gewestelijke grondreserves voor partie des rserves foncires rgionales certains quipements .
bepaalde uitrustingen .
(*) Mondelinge vraag (nr. 1003) van de heer Didier Gosuin aan de (*) Question orale (n 1003) de M. Didier Gosuin M. Charles
heer Charles Picqu, Minister-President van de Regering, betreffende Picqu, Ministre-Prsident du Gouvernement, concernant la vrifica-
de controle op het nakomen door de gemeenten van de verplichting tion du respect par les communes de lobligation daffecter 10 % de
om 10 % van de opbrengst van hun beleggingen te bestemmen voor leurs produits de placements des investissements socialement
sociaal verantwoorde investeringen . responsables .
(*) Mondelinge vraag (nr. 1004) van de heer Didier Gosuin aan de (*) Question orale (n 1004) de M. Didier Gosuin M. Charles
heer Charles Picqu, Minister-President van de Regering, betreffende Picqu, Ministre-Prsident du Gouvernement, concernant les diver-
de verschillende interpretaties van het gewestbestuur en de gemeen- gences entre ladministration rgionale et les communes dans lappli-
ten bij de toepassing van het gewestelijk bodembestemmingsplan . cation du plan rgional daffectation du sol .
(*) Mondelinge vraag (nr. 1005) van de heer Didier Gosuin aan de (*) Question orale (n 1005) de M. Didier Gosuin M. Charles
heer Charles Picqu, Minister-President van de Regering, betreffende Picqu, Ministre-Prsident du Gouvernement, concernant la suppres-
de afschaffing van de verplichting voor de gemeenten om elk jaar het sion de lobligation pour les communes de fixer chaque anne le taux
percentage van de aanvullende gemeentebelasting bij de personen- dadditionnels limpt des personnes physiques .
belasting vast te stellen .
(*) Mondelinge vraag (nr. 1006) van de heer Didier Gosuin aan de (*) Question orale (n 1006) de M. Didier Gosuin M. Charles
heer Charles Picqu, Minister-President van de Regering, betreffende Picqu, Ministre-Prsident du Gouvernement, concernant lincompa-
de onverenigbaarheid tussen de computersystemen van de steden- tibilit entre les systmes informatiques des services durbanisme
bouwkundige diensten van de gemeenten en het gewestbestuur communaux et ladministration rgionale de lamnagement du terri-
ruimtelijke ordening . toire .
(*) Mondelinge vraag (nr. 838) van de heer Johan Demol aan de (*) Question orale (n 838) de M. Johan Demol M. Benot Cerexhe,
heer Benot Cerexhe, Minister van de Brusselse Hoofdstedelijke Ministre du Gouvernement de la Rgion de Bruxelles-Capitale, charg
Regering, belast met Tewerkstelling, Economie, Wetenschappelijk Onder- de lEmploi, de lEconomie, de la Recherche scientifique et de la Lutte
zoek, Brandbestrijding en Dringende Medische Hulp, betreffende contre lIncendie et lAide mdicale urgente, concernant la mise en
de oprichting van een operationele cel met vertegenwoordigers van place dune cellule oprationnelle runissant des reprsentants des trois
de drie gewesten voor intergewestelijke samenwerking . Rgions et charge de mener des actions communes interrgionales .
54854 BELGISCH STAATSBLAD 14.10.2008 MONITEUR BELGE

(*) Mondelinge vraag (nr. 765) van de heer Serge de Patoul aan de (*) Question orale (n 765) de M. Serge de Patoul M. Pascal Smet,
heer Pascal Smet, Minister van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering, Ministre du Gouvernement de la Rgion de Bruxelles-Capitale, charg
belast met Mobiliteit en Openbare Werken, betreffende het omhakken de la Mobilit et des Travaux publics, concernant labattage et le
en vervangen van de kastanjebomen aan de Tervurenlaan . remplacement des marronniers de lavenue de Tervueren .
(*) Mondelinge vraag (nr. 766) van de heer Serge de Patoul aan de (*) Question orale (n 766) de M. Serge de Patoul M. Pascal Smet,
heer Pascal Smet, Minister van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering, Ministre du Gouvernement de la Rgion de Bruxelles-Capitale, charg
belast met Mobiliteit en Openbare Werken, betreffende de tarief- de la Mobilit et des Travaux publics, concernant les diffrences
verschillen door de invoering van het Mobib-systeem . tarifaires induites par lintroduction du systme Mobib .
(*) Mondelinge vraag (nr. 516) van de heer Didier Gosuin aan (*) Question orale (n 516) de M. Didier Gosuin Mme Francoise
Mevr. Francoise Dupuis, Staatssecretaris van het Brussels Hoofdstede- Dupuis, Secrtaire dEtat la Rgion de Bruxelles-Capitale, charge du
lijk Gewest, bevoegd voor Huisvesting en Stedenbouw, betreffende Logement et de lUrbanisme, concernant lincompatibilit entre les
de onverenigbaarheid tussen de computersystemen van de steden- systmes informatiques des services durbanisme communaux et
bouwkundige diensten van de gemeenten en het gewestbestuur ladministration rgionale de lamnagement du territoire .
ruimtelijke ordening .
(*) Mondelinge vraag (nr. 517) van de heer Didier Gosuin aan (*) Question orale (n 517) de M. Didier Gosuin Mme Francoise
Mevr. Francoise Dupuis, Staatssecretaris van het Brussels Hoofdstede- Dupuis, Secrtaire dEtat la Rgion de Bruxelles-Capitale, charge du
lijk Gewest, bevoegd voor Huisvesting en Stedenbouw, betreffende Logement et de lUrbanisme, concernant labsence deffectivit du
de niet-effectiviteit van het stedenbouwkundig recht - laag aantal droit de lurbanisme - faible nombre dactions en justice engages par
vorderingen ingesteld door de gemeenten en het Gewest met het oog les communes et par la Rgion pour poursuivre la remise en tat des
op de voortzetting van de rehabilitatie van werken en gebouwen die ouvrages et immeubles transforms sans permis ou en violation du
verbouwd werden zonder vergunning of met overtreding van een permis .
vergunning .
(*) Mondelinge vraag (nr. 518) van de heer Didier Gosuin aan (*) Question orale (n 518) de M. Didier Gosuin Mme Francoise
Mevr. Francoise Dupuis, Staatssecretaris van het Brussels Hoofdstede- Dupuis, Secrtaire dEtat la Rgion de Bruxelles-Capitale, charge du
lijk Gewest, bevoegd voor Huisvesting en Stedenbouw, betreffende Logement et de lUrbanisme, concernant labsence deffectivit du
de niet-effectiviteit van het stedenbouwkundig recht - inertie van het droit de lurbanisme - inertie du parquet .
parket .
(*) Mondelinge vraag (nr. 307) van de heer Frdric Erens aan (*) Question orale (n 307) de M. Frdric Erens Mme Brigitte
Mevr. Brigitte Grouwels, Staatssecretaris van het Brussels Hoofdstede- Grouwels, Secrtaire dEtat la Rgion de Bruxelles-Capitale, charge
lijk Gewest, belast met Ambtenarenzaken, Gelijkekansenbeleid en de de la Fonction publique, lEgalit des Chances et le Port de Bruxelles,
Haven van Brussel, betreffende het al dan niet respecteren van de concernant le (non-)respect des dlais de paiement des factures des
betaaltermijnen van externe leveranciersfacturen . fournisseurs extrieurs .
(*) Mondelinge vraag (nr. 359) van de heer Frdric Erens aan de (*) Question orale (n 359) de M. Frdric Erens M. Emir Kir,
heer Emir Kir, Staatssecretaris voor het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, Secrtaire dEtat la Rgion de Bruxelles-Capitale, charg de la
bevoegd voor Openbare Netheid en Monumenten en Landschappen, Propret publique et des Monuments et Sites, concernant le (non-)-
betreffende het al dan niet respecteren van de betaaltermijnen van respect des dlais de paiement des factures des fournisseurs ext-
externe leveranciersfacturen . rieurs .
5. Dringende vragen (**). 5. Questions dactualit (**).
6. Naamstemmingen (***). 6. Votes nominatifs (***).
over het afgehandelde voorstel van resolutie. sur la proposition de rsolution termine.

(*) Schriftelijke vragen waarop nog niet werd geantwoord. (*) Questions crites auxquelles il na pas t rpondu.
(**) Om 14 u. 30 m. (**) A 14 h 30 m.
(***) Vanaf 18 uur. (***) A partir de 18 heures.

VERENIGDE VERGADERING VAN DE ASSEMBLEE REUNIE


GEMEENSCHAPPELIJKE GEMEENSCHAPSCOMMISSIE DE LA COMMISSION COMMUNAUTAIRE COMMUNE
VAN HET BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST DE LA REGION DE BRUXELLES-CAPITALE
[C 2008/20093] [C 2008/20093]
Plenaire vergadering Sance plnire

Agenda Ordre du jour


Donderdag 16 oktober 2008, om 14 u. 30 m. Jeudi 16 octobre 2008, 14 h 30 m
(Zaal van de plenaire vergaderingen, Lombardstraat 69) (Salle des sances plnires, rue du Lombard 69)
1. Installatie van de verenigde vergadering. 1. Installation de lassemble runie.
2. Dringende vragen (*). 2. Questions dactualit (*).
3. Interpellatie. 3. Interpellation.
Interpellatie van Mevr. Dominique Braeckman tot de heren Guy Interpellation de Mme Dominique Braeckman MM. Guy
Vanhengel, lid van het Verenigd College, bevoegd voor het Gezond- Vanhengel, membre du Collge runi, comptent pour la Politique de la
heidsbeleid, Financin, Begroting en Externe Betrekkingen, Benot Sant, les Finances, le Budget et les Relations extrieures, Benot
Cerexhe, lid van het Verenigd College, bevoegd voor het Gezondheids- Cerexhe, membre du Collge runi, comptent pour la Politique de la
beleid en het Openbaar Ambt, Pascal Smet, lid van het Verenigd Sant et la Fonction publique, Pascal Smet, membre du Collge runi,
College, bevoegd voor het Beleid inzake Bijstand aan Personen en comptent pour la Politique dAide aux Personnes et la Fonction
Openbaar Ambt, en Mevr. Evelyne Huytebroeck, lid van het Verenigd publique, et Mme Evelyne Huytebroeck, membre du Collge runi,
College, bevoegd voor het Beleid inzake Bijstand aan Personen, comptente pour la Politique dAide aux Personnes, les Finances, le
Financin, Begroting en Externe Betrekkingen, betreffende de huis- Budget et les Relations extrieures, concernant le logement des
vesting van bejaarden buiten de instellingen . personnes ges hors institutions .

(*) Om 14 u. 30 m. (*) A 14 h 30 m.
BELGISCH STAATSBLAD 14.10.2008 MONITEUR BELGE 54855

WETTELIJKE BEKENDMAKINGEN Bezwaren of opmerkingen betreffende deze GRUPs kunnen met een
aangetekend schrijven overgemaakt worden of afgegeven worden
EN VERSCHILLENDE BERICHTEN tegen ontvangstbewijs aan de Gemeentelijke Commissie voor Ruimte-
lijke Ordening (Gecoro) van Staden, Marktplaats 2, te 8840 Staden,
tegen uiterlijk 19 december 2008.
PUBLICATIONS LEGALES
Staden, 8 oktober 2008.
ET AVIS DIVERS (37323)

Gemeente Steenokkerzeel
Decreet van 18 mei 1999
houdende organisatie van de ruimtelijke ordening
Aankondiging openbaar onderzoek

Stad Scherpenheuvel-Zichem Het college van burgemeester en schepenen van de gemeente Steen-
okkerzeel brengt, overeenkomstig artikel 19 van het decreet op de
ruimtelijke ordening, gecordineerd op 22 oktober 1996, ter kennis van
Ontwerp ruimtelijk uitvoeringsplan zonevreemde recreatie Schoon- de bevolking dat het ruimtelijk uitvoeringsplan nr. 7 Recreatiezone
derbuken en ontwerp ruimtelijk uitvoeringsplan zonevreemde Melsbroek en onteigeningsplan ter realisatie van het ruimtelijk
recreatie Okselaar . Bekendmaking openbaar onderzoek uitvoeringsplan nr. 7, voorlopig aanvaard door de gemeenteraad in
zitting van 18 september 2008, aan een openbaar onderzoek worden
onderworpen. Het openbaar onderzoek loopt van 15 oktober 2008 tot
Het college van burgemeester en schepenen brengt ter algemene en met 17 december 2008. Tijdens deze periode kunnen beide plannen
kennis van het publiek dat een openbaar onderzoek wordt ingesteld ingekeken worden op het gemeentehuis bij de dienst ruimtelijke
met betrekking tot het ontwerp van gemeentelijk ruimtelijk ordening en stedenbouw.
uitvoeringsplan zonevreemde recreatie Schoonderbuken en het
ontwerp van gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan zonevreemde Alle bemerkingen, bezwaren en suggesties kunnen tegen uiterlijk
recreatie Okselaar , voorlopig aanvaard door de gemeenteraad op 17 december 2008, per aangetekend schrijven of tegen ontvangstbewijs,
3 juni 2008. overgemaakt worden aan de Gemeentelijke Commissie voor Ruimte-
lijke Ordening van de gemeente Steenokkerzeel, Orchideenlaan 17, te
Het volledig dossier ligt tijdens de openingsuren ter inzage van het 1820 Steenokkerzeel.
publiek van 20 oktober 2008 tot 19 december 2008, om 10 uur, op de (37576)
stedelijke dienst ruimtelijke ordening, August Nihoulstraat 13-15, te
Scherpenheuvel-Zichem, en op de stedelijke bibliotheek, Westelse-
baan 134, te Scherpenheuvel-Zichem. Het dossier kan tevens gedu-
rende voormelde termijn geraadpleegd worden op de gemeentelijke
website : www.scherpenheuvel-zichem.be.
Aankondigingen Annonces
De eventuele bezwaarschriften of opmerkingen moeten schriftelijk
gestuurd worden aan het secretariaat van de Gecoro van
Scherpenheuvel-Zichem, p/a stadhuis Scherpenheuvel, August
Nihoulstraat 13-15, te 3270 Scherpenheuvel-Zichem, en uiterlijk VENNOOTSCHAPPEN SOCIETES
toekomen op 19 december 2008, om 10 uur, dag en uur waarop het
openbaar onderzoek zal gesloten worden. De reeds ingediende
bezwaarschriften over deze ontwerpen die ingediend werden tijdens
het openbaar onderzoek over het ontwerp gemeentelijk ruimtelijk Ce texte aurait d paratre le 10 octobre 2008
uitvoeringsplan zonevreemde recreatie , blijven gelden en zullen
automatisch gerelateerd worden naar het nu in te stellen openbaar Laufabi, socit anonyme,
onderzoek. rue Van Dijck 37, 1000 Bruxelles
(37322)
R.P.M. Bruxelles 0435.501.591

Assemble gnrale ordinaire le 29 octobre 2008, 11 heures, au sige


Gemeente Staden social. Ordre du jour : 1. Prsentation des parts avec dpt des
actions, trois jours ouvrables avant la date dassemble, au sige de la
socit (suivant larticle 30). 2. Approbation du report de la date
Ontwerp GRUP Darry Beernaert GRUP Vandendriessche dassemble. 3. Rapport du conseil dadministration. 4. Rapport spcial
GRUP Gebroeders Buyse Elektro GRUP Auto Yvo du conseil dadministration. 5. Approbation des comptes annuels au
31 dcembre 2007. 6. Affectation du rsultat. 7. Dcharge aux adminis-
trateurs. 8. Renouvellement du mandat. 9. Divers.
Overeenkomstig de bepalingen van artikel 49 van het decreet van (37324)
18 mei 1999 houdende de organisatie van de ruimtelijke ordening en
latere wijzigingen, brengt het college van burgemeester en schepenen
ter kennis van de bevolking dat de ontwerpen van de gemeentelijke
ruimtelijke uitvoeringsplannen (GRUPs) Darry Beernaert , Socit immobilire et dEntreprises,
Vandendriessche , Gebroeders Buyse Elektro en Auto Yvo , en abrg : Siesa , socit anonyme,
zoals voorlopig werd vastgesteld door de gemeenteraad in zitting van rue de la Valle 50, 1000 Bruxelles
25 september 2008, ter inzage liggen in het gemeentehuis, Markt-
plaats 2, te 8840 Staden, elke werkdag van 9 tot 12 uur, en op dinsdag R.P.M. Bruxelles 0421.048.789
van 15 tot 18 uur, en dit gedurende een termijn van zestig dagen, hetzij
van 20 oktober 2008 tot 19 december 2008.
Assemble gnrale ordinaire le 31 octobre 2008, 18 heures, au sige
Elk GRUP dat ter inzage ligt, omvat een bundel met de toelichtings- social. Ordre du jour : 1. Rapport du conseil dadministration.
nota en het plan van de bestaande toestand en een bundel met de 2. Approbation des comptes annuels. 3. Dcharge aux administrateurs.
stedenbouwkundige voorschriften en het bestemmingsplan. (37325)
54856 BELGISCH STAATSBLAD 14.10.2008 MONITEUR BELGE

Magic Stone, socit anonyme, ALEL, naamloze vennootschap,


rue de Neerpede 811, 1070 Bruxelles Potaardestraat 2, 1000 BRUSSEL

R.P.M. Bruxelles 0426.130.403 Ondernemingsnummer 0445.658.580

De aandeelhouders worden uitgenodigd op de buitengewone alge-


Assemble gnrale ordinaire le 31 octobre 2008, 15 heures, au sige mene vergadering die zal gehouden worden op het kantoor van notaris
social. Ordre du jour : 1. Rapport du conseil dadministration. Yves De Ruyver, te Liedekerke, Stationsstraat 323, op maandag
2. Approbation des comptes annuels. 3. Dcharge aux administrateurs. 30 oktober 2008, om 10 uur, met volgende dagorde :
4. Renouvellement de mandat.
(37326) 1. Omzetting in euro van het maatschappelijk kapitaal.
2. Wijziging van het maatschappelijk doel van de vennootschap.
3. Aanpassing van de statuten aan de nieuwe wetgeving op de
Telemeco, naamloze vennootschap, vennootschappen en herschrijven van de statuten desbetreffende.
Celestijnenlaan 48, 3001 Leuven (Heverlee)
4. Benoeming en ontslag.
Ondernemingsnummer 0447.551.070
5. Volmacht voor de cordinatie van de statuten.
6. Machtiging aan de raad van bestuur tot uitvoering van de
Algemene vergadering op de zetel op 25 oktober 2008, om 11 uur. genomen beslissingen.
Agenda : Verslag raad van bestuur. Goedkeuring jaarrekening. Bestem- (AXPC1808448/14.10) (37580)
ming resultaat. Kwijting van bestuurders. Varia.
(37327)
CADELSTOR, socit anonyme,
boulevard Industriel 100, 7700 MOUSCRON
La Commerciale des Produits industriels, Numro dentreprise 0419.765.322
en abrb : Copina , socit anonyme, en liquidation,
place Georges-Lorand 4, bte 3, 6760 Virton
Assemble ordinaire au sige social le 03/11/2008, 8 heures. Ordre
Numro dentreprise 0402.950.569 du jour : Rapport du conseil dadministration. Approbation comptes
annuels. Affectation rsultats. Dcharge administrateurs. Nominations.
Divers.
Les actionnaires de la socit anonyme en liquidation La Commer- (AOPC-1-8-07697/14.10) (37581)
ciale des Produits industriels , en abrg : Copina , sont pris
dassister lassemble gnrale extraordinaire qui se tiendra le
vendredi 21 novembre 2008, 10 heures, au sige, place Georges-
CHRIMAR, naamloze vennootschap,
Lorand 4, 6760 Virton. Ordre du jour : 1. Examen et approbation
des comptes de lexercice social 2007. 2. Prsentation du rapport Wannegatstraat 10, 9890 VURSTE
intermdiaire du liquidateur. 3. Dcharge donner au liquidateur. Ondernemingsnummer 0478.193.172
4. Divers. Pour assister lassemble gnrale extraordinaire, les
actionnaires sont pris de dposer leurs titres ou leurs certificats de
dpt de ces titres en banque, cinq jours francs, avant lassemble, au Algemene vergadering op de zetel op 03/11/2008, om 19 uur.
sige. Agenda : Jaarverslag. Goedkeuring jaarrekening. Bestemming resultaat.
Le liquidateur, (sign) Alain Rezette. Kwijting bestuurders. Ontslag en benoemingen. Divers.
(37328) (AOPC-1-8-07712/14.10) (37582)

Imvita Projects Belgium, naamloze vennootschap, COLGAB, naamloze vennootschap,


Moorselbaan 314, 9300 Aalst Roodakkerstraat 3, 3960 BREE
Ondernemingsnummer 0450.805.322
Ondernemingsnummer 0480.051.119

Algemene vergadering op de zetel op 03/11/2008, om 10 uur.


Bijzondere algemene aandeelhoudersvergadering op 30 okto- Agenda : Jaarverslag. Goedkeuring jaarrekening. Bestemming resultaat.
ber 2008, om 9 u. 30 m., op het kantoor van notaris Joost Eeman, te Kwijting bestuurders. Divers.
9000 Gent, Oudenaardsesteenweg 50. (AOPC-1-8-07590/14.10) (37583)

Agenda :
DEVO, naamloze vennootschap,
1. a) Voorstel tot ontbinding : verslag van de raad van bestuur, een
staat van activa en passiva. Terbekehofdreef 43a, 2610 WILRIJK

b) Verslag bedrijfsrevisor over de staat van activa en passiva. Ondernemingsnummer 0418.951.215 RPR Antwerpen

2. Vervroegde ontbinding en gelijktijdige vereffening van de vennoot-


schap. De gewone algemene vergadering zal gehouden worden op de zetel,
op 3 november 2008, om 11 uur. Dagorde : Jaarverslag van de raad van
3. Aanstelling van de vereffenaar onder opschortende voorwaarde bestuur en verslag van het college van commissarissen. Behandeling
van bevestiging (rechtbank koophandel) : de heer Vermeersch, Thierry. van de jaarrekening per 31 mei 2008. Kwijting aan de bestuurders en
4. Ontslag bestuurders. aan het college van commissarissen voor de uitoefening van hun
mandaat. Ontslagen en/of benoemingen. Diversen. De aandeelhouders
5. Varia. dienen zich te schikken naar de statuten.
(37579) (AOPC-1-8-08368/14.10) (37584)
BELGISCH STAATSBLAD 14.10.2008 MONITEUR BELGE 54857

D.G.I., socit anonyme, FAIRIMMO, naamloze vennootschap,


avenue Giraud 95, 1030 BRUXELLES G. Verwilghensingel 36/1, 3500 HASSELT

Numro dentreprise 0437.236.111 Ondernemingsnummer 0439.715.945

Assemble ordinaire au sige social le 03/11/2008, 18 heures. Ordre Algemene vergadering op de zetel op 03/11/2008, om 15 uur.
du jour : Rapport du conseil dadministration. Approbation comptes Agenda : Jaarverslag. Goedkeuring jaarrekening. Bestemming resultaat.
annuels. Affectation rsultats. Dcharge administrateurs. Divers. Kwijting bestuurders. (Her)Benoemingen. Divers.

(AOPC-1-8-07748/14.10) (37585) (AOPC-1-8-07597/14.10) (37590)

FOCUS RESEARCH, socit anonyme,


EC.O Economical Office, naamloze vennootschap,
avenue des Aubpines 42, 1300 WAVRE
Zandloperstraat 84, 9030 GENT (MARIAKERKE)
Numro dentreprise 0449.423.764
Ondernemingsnummer 0411.886.942 RPR Gent

Assemble ordinaire au sige social le 03/11/2008, 14 heures. Ordre


De aandeelhouders worden verzocht de buitengewone algemene du jour : Rapport du conseil dadministration. Approbation comptes
vergadering te willen bijwonen die zal gehouden worden op vrijdag annuels. Affectation rsultats. Dcharge administrateurs. Nominations.
31 oktober 2008, om 9 uur, op de maatschappelijke zetel. Divers.
Agenda : (AOPC-1-8-07747/14.10) (37591)

1. Ontslag bestuurder.
De aandeelhouders dienen zich te schikken naar de statuten. GALLOOMETAL, naamloze vennootschap,
(AXPC-1-8-08444/14.10) (37586) Wervikstraat 320, 8930 MENEN

Ondernemingsnummer 0422.834.084

ELAUMAT, naamloze vennootschap,


Beverstraat 17, 9400 NINOVE Algemene vergadering op de zetel op 03/11/2008, om 11 uur.
Agenda : 1. Jaarverslag. 2. Goedkeuring jaarrekening per 30/6/2008.
Ondernemingsnummer 0444.795.478 RPR Dendermonde 3. Bestemming resultaat. 4. Kwijting bestuurders. 5. Herbenoeming
commissaris. 6. Divers.
(AOPC-1-8-07366/14.10) (37592)
Algemene vergadering op de zetel op 03/11/2008, om 19 uur.
Agenda : 1. Verslagen raad van bestuur. 2. Goedkeuring jaarrekening
per 30 juni 2008. 3. Bestemming resultaat. 4. Kwijting bestuurders.
5. Benoemingen/ontslagnemingen. 6. Varia. GROENLAND, naamloze vennootschap,
Wulpendammestraat 6, 8670 KOKSIJDE
(AOPC-1-8-07806/14.10) (37587)
Ondernemingsnummer 0444.880.503 RPR Veurne

Etablissements Jean et Pierre Catteaux, socit anonyme,


boulevard Industriel 100, 7700 MOUSCRON De aandeelhouders worden uitgenodigd op de gewone algemene
vergadering, die zal gehouden worden op zaterdag 29/11/2008, om
Numro dentreprise 0401.224.266 10 u. 30 m., op de zetel van de vennootschap. Agenda : 1. Toepassing
artikel 523 W. venn. 2. Jaarverslag en vraagstelling. 3. Goedkeuring van
de jaarrekening, balans en resultatenrekening per 31.07.2008. 4. Bestem-
ming resultaat. 5. Kwijting bestuurders. 6. Vergoeding bestuurders.
Assemble ordinaire au sige social le 03/11/2008, 9 heures. Ordre 7. Benoeming bestuurders. 8. Waarderingsregels. 9. Diversen. De
du jour : Rapport du conseil dadministration. Approbation comptes aandeelhouders worden verzocht zich te schikken naar de statuten o.a.
annuels. Affectation rsultats. Dcharge administrateurs. Nominations. naar artikel 26.
Divers.
(AOPC-1-8-08440/14.10) (37593)
(AOPC-1-8-07698/14.10) (37588)

IMMO CREDITFINANCE, naamloze vennootschap,


E.F.D., naamloze vennootschap,
Bredabaan 199, 2930 BRASSCHAAT
Schulstraat 18-20, 2018 ANTWERPEN
Ondernemingsnummer 0445.682.831
Ondernemingsnummer 0404.827.124

Jaarvergadering op 03/11/2008, om 11 uur, op de zetel. Agenda :


Algemene vergadering op de zetel op 03/11/2008, om 11 uur. 1. Verslag raad van bestuur. 2. Goedkeuring jaarrekening +
Agenda : Jaarverslag. Goedkeuring jaarrekening. Bestemming resultaat. bestemmingresultaat. 3. Kwijting bestuurders. 4. Ontslag en benoeming
Kwijting bestuurders. (Her)Benoemingen. Divers. bestuurders. 5. Varia
(AOPC-1-8-07843/14.10) (37589) (AOPC-1-8-08427/14.10) (37594)
54858 BELGISCH STAATSBLAD 14.10.2008 MONITEUR BELGE

POLINVEST, naamloze vennootschap, Openbare Besturen en Technisch Onderwijs


Koningin Astridlaan 60, 2550 KONTICH
Ondernemingsnummer 0452.239.437 Administrations publiques
et Enseignement technique
Algemene vergadering op de zetel op 03/11/2008, om 18 uur.
Agenda : Jaarverslag. Goedkeuring jaarrekening. Bestemming resultaat.
Kwijting bestuurders. Divers. OPENSTAANDE BETREKKINGEN PLACES VACANTES
(AOPC-1-8-08314/14.10) (37595)

POMAX BELGIUM, naamloze vennootschap, Openbaar Centrum voor maatschappelijk welzijn van Ravels
Tibourstraat 12, 2560 NIJLEN
Ondernemingsnummer 0449.729.612

Algemene vergadering op zetel op 03/11/2008, om 16 uur. Agenda : Het O.C.M.W.-Ravels gaat over tot de aanwerving in statutair
Verslag raad van bestuur. Goedkeuring van de jaarrekening. Bestem- dienstverband van een :
ming resultaat. Kwijting aan bestuurders, eventuele statutaire benoe-
mingen. Diversen. O.C.M.W.-ontvanger (m/v)
(AOPC-1-8-08435/14.10) (37596) deeltijds (50 %)

Functie : je bent eindverantwoordelijk voor de financin binnen het


SOCIETE AUXILIAIRE DES GRANDS MAGASINS O.C.M.W. en cordineert en controleert de boekhouding. Je geeft
AU BON MARCHE, en abrg : SABOMA , socit anonyme, leiding aan de medewerkers van de financile dienst en cordineert de
avenue Louise 497, 1050 BRUXELLES financile processen.
Numro dentreprise 0400.601.882 RPM Bruxelles
Profiel : de kandidaten dienen houder te zijn van n van de
diplomas of getuigschriften die in aanmerking komen voor niveau A
Assemble ordinaire tenue le 30 octobre 2008, 15 heures, au in de diensten van het Rijk, de gemeenschappen en gewesten.
chausse de Boondael (B.7) 6, 1050 Bruxelles. Ordre du jour : Rapport
du conseil dadministration. Approbation des comptes annuels. Affec- Aanbod : Degelijke verloning, maaltijdcheques, hospitalisatiever-
tation du rsultat. Dcharge aux administrateurs. Divers. zekering, fietsvergoeding, flexibele uren,...

Pour assister, lassemble, les actionnaires sont pris de se Meer informatie over de toelatingsvoorwaarden, de selectieproce-
conformer aux statuts. dure, arbeidsvoorwaarden,... kan je bekomen bij de secretaris,
(AOPC-1-8-08442/14.10) (37597) Chris Bax, tel. 014-46 24 01, e-mail : chris.bax@ocmwravels.be.

De kandidaatstellingen (vergezeld van curriculum vitae, een kopie


Apotheek Hallynck, naamloze vennootschap, van het diploma en een uittreksel uit het strafregister niet ouder dan
Smishoek 18, 9185 Wachtebeke drie maanden) moeten per aangetekende brief worden gericht aan de
heer Walter Luyten, voorzitter O.C.M.W., Dreef 19, te 2381 Ravels, en
0417.044.570 RPR Gent dienen uiterlijk op 10 november 2008 toe te komen.
(37329)

Jaarvergadering op 6/11/2008, om 20 uur, op de zetel. Agenda :


Verslag raad van bestuur. Goedkeuring jaarrekening. Kwijting
bestuurders. Stad Scherpenheuvel-Zichem
(37598)

Drievoet, naamloze vennootschap,


Het college van burgemeester en schepenen van Scherpenheuvel-
Ingelandgat 1, 9000 Gent Zichem gaat over tot het aanleggen van een werfreserve voor drie jaar
0459.934.309 RPR Gent en de aanwerving van (m/v) :

1 deskundige ruimtelijke ordening - huisvestiging (B1-B2-B3)


Jaarvergadering op 6/11/2008, om 10 u. 30 m., op de zetel. Agenda : statutair dienstverband
Verslag raad van bestuur. Goedkeuring jaarrekening per 30/06/2008.
Ontslag en benoeming bestuurders. Kwijting bestuurders. Diversen.
(37599) Advies verlenen inzake stedenbouwkundige aanvragen; administra-
tieve stedenbouwkundige vergunningen afhandelen; vergaderingen
inzake sociale huisvestingsprojecten bijwonen; structuurplannen en
ruimtelijke uitvoeringsplannen opvolgen; gemeentelijke verordeningen
Traxs, coperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, m.b.t. huisvesting opmaken.
Kempische Steenweg 192, 3500 Hasselt
0878.739.034 RPR Hasselt De belangrijkste toelatings- en aanwervingsvoorwaarden zijn :

houder zijn van ofwel een bachelordiploma, ofwel een diploma van
Oproeping voor de buitengewone algemene vergadering op het het hoger onderwijs van n cyclus of daarmee gelijkgesteld onderwijs
kantoor van notaris Vermeulen, Diestersesteenweg 67, in 3583 Paal, op en houder zijn van een diploma zoals vermeld in de artikelen 2 en 3
4 november 2008, om 10 uur. Agenda : Statutenwijziging. Uitbreiding van het ministerieel besluit van 13 juli 2000 tot bepaling van de
bevoegdheden raad van bestuur. Wijziging modaliteiten vast en diplomas van een opleiding ruimtelijke ordening die voldoen om te
variabel kapitaal. Ontslag en benoeming bestuurders. Aandeelhouders kunnen worden aangesteld als ambtenaar van ruimtelijke ordening; in
dienen hun aande(e)l(en) voor te leggen. het bezit zijn van een rijbewijs B; uittreksel uit het strafregister
(37600) (model 1).
BELGISCH STAATSBLAD 14.10.2008 MONITEUR BELGE 54859

1 administratief medewerker (C1-C2-C3) Centre public dAction sociale de Bruxelles


voor de dienst buitenschoolse kinderopvang
Contractueel dienstverband; instaan voor de administratie voor de
eigen dienst; inschrijving van kinderen; bereid om in te springen bij de Le Centre public dAction sociale de Bruxelles procde lengage-
kinderopvang. ment et la constitution dun rserve de recrutement francophone et
De belangrijkste toelatings- en aanwervingsvoorwaarden zijn : nerlandophone de :
houder zijn van een diploma van het secundair onderwi