Vous êtes sur la page 1sur 34

Industrie;

Construcţii

CAPITOLUL

CHAPTER

14141414
14141414

Industry;

Construction

 • 14.1 Industrie

Industry

 • 14.2 Resursele şi consumurile energetice

Energy resources and consumption

 • 14.3 Construcţii

Construction

14.1 INDUSTRIE

INDUSTRY

 

CUPRINS

CONTENTS

 

Pagina

Page

Tabele:

Tables:

 • 14.1.1 Producţia industrială, pe activităţi ........

 • 14.1.2 Structura producţiei industriale, pe activităţi .........................................

 • 14.1.3 Producţia principalelor produse industriale ...........................................

 • 14.1.4 Indicii producţiei industriale, pe activităţi .........................................

 • 14.1.5 Indicii productivităţii muncii, pe un salariat, Ón industrie, pe activităţi ........

 • 14.1.6 Œntreprinderile din industria prelucrătoare cu activitate de cercetare-dezvoltare, structurate după cifra de afaceri şi exporturi, pe activităţi .........................................

 • 14.1.7 Œntreprinderile din industria prelucrătoare care au lansat Ón fabricaţie produse noi şi modernizate şi care au aplicat Ón producţie tehnologii noi şi modernizate, pe activităţi .........................................

 • 14.1.8 Cheltuielile de cercetare-dezvoltare, efectuate de Óntreprinderile din industria prelucrătoare, pe activităţi ....

 • 14.1.9 Reţeaua şi volumul gazelor naturale distribuite ............................................

 • 14.1.10 Reţeaua şi volumul apei potabile distribuite ............................................

 • 14.1.11 Alimentarea cu apă, pe categorii de utilizatori .............................................

  • 401 Industrial production, by activity Structure of industrial production,

  • 403 by activity Production of the main industrial

  • 404 products

  • 414 Industrial production indices, by activity Labour productivity indices, per employee,

  • 415 in industry, by activity

Manufacturing enterprises with research-development activity, structured by turnover and exports,

 • 416 by activity

Manufacturing enterprises which launched in production new and modernized products and which applied in production new and modernized technologies,

 • 417 by activity Research-development expenditures spent by manufacturing enterprises,

 • 418 by activity Natural gas distribution network and

 • 418 volume Drinking water supply network and

 • 419 volume

 • 419 Water supply, by user categories

Sursa datelor

- Rapoarte statistice completate de Óntreprinderile cu activitate industrială şi cu activitate de transporturi prin conducte; - Ancheta structurală Ón Óntreprinderi.

Surse administrative:

Data source

 • - Statistical reports filled in by enterprises with industrial activity and with activity of transport by pipes;

 • - Structural business survey.

Administrative sources:

Compania Naţională "Apele Rom‚ne", pentru datele

"Romanian Waters" National Company, for data

privind alimentarea cu apă, pe categorii de utilizatori

concerning

the

water

supply,

by user categories

(tabel 14.1.11).

(table 14.1.11).

 

Precizări metodologice

Industria - total cuprinde: industria extractivă, industria prelucrătoare, energia electrică şi termică, gaze şi apă. Producţia industrială reprezintă valoarea produselor finite fabricate, livrate sau destinate livrării, a semifabricatelor livrate din producţie proprie, a prelucrării materiilor prime şi a materialelor clienţilor, a lucrărilor (serviciilor) cu caracter industrial prestate terţilor, precum şi a diferenţei de stoc de semifabricate şi producţie neterminată.

Methodological notes

Industry - total includes: mining and quarrying, manufacturing, electric and thermal energy, gas and water. Industrial production represents the value of manufactured finished products, delivered or which are to be delivered, semifabs delivered from own production, the value of processing raw materials and the customers materials, works (services) of industrial nature rendered to third parties, as well as the difference of unfinished production and semifabs stock.

Evoluţia producţiei industriale se stabileşte pe baza indicelui producţiei industriale, determinat din seriile de produse reprezentative la nivelul fiecărei activităţi industriale şi a ponderii acestora, calculată după valoarea adăugată brută, utiliz‚nd formula de tip Laspeyres. Valoarea producţiei industriale, pe activităţi, se calculează pe baza datelor exprimate Ón preţurile curente ale fiecărui an. Producţia fizică cuprinde cantităţile totale fabricate (inclusiv cele obţinute şi consumate Ón cadrul aceleiaşi Óntreprinderi). Œn cazul produselor exprimate valoric, datele sunt prezentate Ón preţurile curente ale perioadei respective. Indicii productivităţii muncii pe activităţi s-au calculat prin raportarea indicilor producţiei industriale la indicii numărului mediu de salariaţi pentru agenţii economici cu activitate industrială. Activitatea de cercetare - dezvoltare reprezintă activitatea sistematică şi creatoare iniţiată pentru a spori volumul de cunoştinţe, din diferite domenii ale ştiinţei şi utilizarea acestor cunoştinţe pentru noi aplicaţii. Datele statistice din tabelele 14.1.6 şi 14.1.8 se referă numai la Óntreprinderile din industria prelucrătoare care au efectuat cheltuieli de cercetare - dezvoltare ca element component al cheltuielilor de inovare tehnologică. Datele statistice din tabelul 14.1.7, se referă la Óntreprinderile a căror inovare tehnologică s-a concretizat Ón lansarea Ón fabricaţie de produse noi şi modernizate şi aplicarea Ón producţie de tehnologii noi şi modernizate. Inovarea tehnologică reprezintă transformarea unei idei Óntr-un produs nou sau Ómbunătăţit introdus pe piaţă sau Óntr-un procedeu operaţional nou sau Ómbunătăţit folosit Ón industrie. Inovarea de produs (produse noi sau produse vechi sensibil Ómbunătăţite) reprezintă fabricarea şi comercializarea unui produs nou sau cu perfecţionări majore. Schimbările se referă la modificarea caracteristicilor de bază ale produsului astfel Ónc‚t acestea să conducă la Ómbunătăţirea serviciilor pe care produsul le oferă consumatorului (utilizatorului). Inovarea de procedeu (procedee tehnologice noi sau sensibil Ómbunătăţite) reprezintă o schimbare importantă Ón tehnologia de prelucrare a unui produs (reper) şi care implică echipamente noi, management nou, metode noi de organizare sau toate la un loc. Acestea pot viza fabricarea de produse şi servicii noi sau perfecţionate (care sunt imposibil de obţinut cu ajutorul instalaţiilor sau metodelor de producţie clasice), sau creşterea majoră a randamentului de fabricare a produselor existente.

Industrial production evolution is set up based on the industrial production index, determined from the series of representative products at the level of each industrial activity and of their weight, calculated according to gross added value, using a Laspeyres type formula. Industrial production value, by activities, is calculated based on data expressed in current prices of each year. Physical output includes total manufactured quantities (including those obtained and consumed within the same enterprise). In case of the products expressed in terms of value, data are presented in current prices of the respective period. Labour productivity indices by activities have been calculated as the ratio between industrial production indices and the employees average number indices for the economic units with industrial activity. Research - development activity, represents the systematic and creative activity whose initiation envisaged the increase of knowledge amount, corresponding to different fields of science, followed by their utilisation for new applications. Statistical data from tables 14.1.6 and 14.1.8, are referring only to the enterprises from manufacturing that had done expenditures for research - development as component element of expenditures for technological innovation. Statistical data from table 14.1.7, refer to enterprises whose technological innovation has been materialised by launching in fabrication new and modernized products and by applying in the production new and modernized technologies. Technological innovation represents the transformation of an idea into a new or improved product introduced on the market, or into a new or improved operational procedure used in industry. Product innovation (new products or sensitively improved old products) represents the fabrication and trading of a new or highly improved product. Changes refer to basic features of the product in order to improve its services provided to the consumer (user). Procedure innovation (new or sensitively improved technological procedures) represent an important change in the technology of a product (piece) manufacturing, which involves new equipment, new management, new organisational methods or all of them altogether. They could aim at manufacturing new or improved products and services (impossible to get by means of classical installations or methods of production) or at a major increase in the yield of manufacturing the existent products.

INDICII PRODUCŢIEI INDUSTRIALE, PE ACTIVITĂŢI

INDUSTRIAL PRODUCTION INDICES, BY ACTIVITIES

1995 = 100

Total 1997 1998 1999 1997 Industrie extractivă 1998 Mining and quarring 1999 1997 Industrie prelucrătoare 1998
Total
1997
1998
1999
1997
Industrie extractivă
1998
Mining and quarring
1999
1997
Industrie prelucrătoare
1998
Manufacturing
1999
1997
Energie electrică şi
termică, gaze şi apă
1998
1999
Electric and thermal
energy, gas and water
%
60
70
80
90
100
110
120

INDICII PRODUCTIVITĂŢII MUNCII PE UN SALARIAT ÎN INDUSTRIE, PE ACTIVITĂŢI

LABOUR PRODUCTIVITY INDICES PER EMPLOYEE IN INDUSTRY, BY ACTIVITIES

1995 = 100

1997 Total 1998 1999 1997 Industrie extractivă 1998 Mining and quarring 1999 1997 Industrie prelucrătoare 1998
1997
Total
1998
1999
1997
Industrie extractivă
1998
Mining and quarring
1999
1997
Industrie prelucrătoare
1998
Manufacturing
1999
1997
Energie electrică şi
termică, gaze şi apă
1998
1999
Electric and thermal
energy, gas and water
%
60
70
80
90
100
110
120
130

464

14.1.1

PRODUCŢA INDUSTRIALĂ, PE ACTIVITĂŢI INDUSTRIAL PRODUCTION, BY ACTIVITY

milioane lei preţuri curente / million lei current prices

 

1990

1991

1992

1993

1994

1995

1996

1997

1998

1999

Total

1162985

2767643

6725527

18091065

44300728

60339259

92978903

217339594

260899261

392877566

Industrie extractivă

din care: / of which:

 • 103774 506204

244546

1235642

3172262

4158379

6274333

17212459

17765035

20656438

Mining and quarrying

 

Extracţia şi prepararea cărbunelui Coal mining and preparation

 • 11418 146262

31517

377389

1087551

1319562

2021014

3874017

3815175

5273157

Extracţia petrolului şi gazelor naturale

Extracţia şi prepararea minereurilor metalifere

Alte activităţi extractive

 • 78546 294774

184524

731029

1618966

2197990

3349707

11095785

11610147

12339389

Petroleum and natural gas extraction

 • 5555 26772

11009

57006

245452

277555

359406

1046161

851392

1105951

Metalliferous ores quarrying and preparation

Other extractive activities

 • 6624 29699

13253

64094

197179

325685

469022

1054424

1245885

1717907

Industrie prelucrătoare

 • 998043 5483987

2312672

15302203

35251400

48599600

76198047

171363220

205444828

292302095

Manufacturing

 

Alimentară şi băuturi Food and beverages

167743

409005

990886

3514148

7062668

9839388

15883466

35053696

47619182

54501122

Industria tutunului

5920

14259

27664

98843

217890

294743

621327

2402123

3932071

6912257

Tobacco industry

 

Textilă şi produse textile

Confecţii din textile, blănuri şi piele

Pielărie şi Óncălţăminte

 • 78576 327742

183948

786931

1528892

2258317

3072045

5674449

6309988

8792795

Textiles and textile products

 • 42381 136570

75643

475273

955285

1276936

2196482

5103432

8400622

13855505

Textile, fur and leather wearing apparel

Leather goods and footwear

 • 21537 112704

51284

292697

537679

880812

1337524

2703472

3560276

5256817

Prelucrarea lemnului (exclusiv mobila)

 • 18638 134848

49189

325114

793572

1127763

1800419

3798254

5105327

10046510

Wood processing (excluding furniture)

 

Celuloză, h‚rtie şi carton Pulp, paper and cardboard

 • 14290 90719

40794

183651

397691

752967

1159649

2099090

2534879

4177213

Edituri, poligrafie şi reproducerea Ónregistrărilor pe suporţi Publishing houses, polygraphy and records reproduction on supports

3488

8757

22397

265788

502321

688962

1250118

2345725

3844505

6067424

Prelucrarea ţiţeiului, cocsificarea cărbunelui şi tratarea combustibililor nucleari Crude oil processing, coal coking and nuclear fuel treatment

 • 79921 448881

181037

1563008

3416993

4620977

5976179

18045253

16367740

31245392

Chimie şi fibre sintetice şi artificiale Chemistry and synthetic and man made fibres

 • 84895 595027

216326

1340784

3307180

5233168

7291131

15676648

15140564

22852173

Prelucrarea cauciucului şi a maselor plastice

Alte produse din minerale nemetalice

 • 30137 149620

71993

416024

712024

1269695

1961195

3627818

4446348

7003637

Rubber and plastics processing

 • 41148 260020

98421

518184

1647031

2318713

3605783

9130709

9845726

13601584

Other nonmetallic mineral products

 

Metalurgie

 • 99225 712467

265857

1587013

4184575

6254449

9649574

25180696

25367455

35270329

Metallurgy

 

Construcţii metalice şi produse din metal Metallic construction and metal products

 • 47758 204730

90398

452371

1950765

1704440

2757637

5489202

8187932

10784145

Maşini şi echipamente Machinery and equipment

108474

216781

505307

1117072

2389567

3490685

5234777

10094167

11386785

14970317

Mijloace ale tehnicii de calcul şi de birou Computers and office means

5529

3712

3342

47738

55541

134368

389630

900056

994076

1005560

Maşini şi aparate electrice Electric machinery and appliances

28943

67577

146297

305725

778542

1208427

2100894

4489677

5930698

7983574

Echipamente, aparate de radio, televiziune şi comunicaţii Radio, TV and communications equipment and apparatus

9146

19591

29837

727000

1430923

518774

1166214

2088864

2434842

3038279

Aparatură şi instrumente medicale, de precizie, optice şi ceasornicărie Medical, precision, optical, watchmaking instruments and apparatus

 • 13393 41011

24658

56915

134799

235835

438308

912633

925404

1582086

Mijloace de transport rutier

 • 42711 208145

98037

494315

1278491

1823255

3904638

7167909

10288651

13899917

Means of road transport

 

Alte mijloace de transport

 • 26960 177871

58347

278818

595544

945559

1554620

3759193

5488501

8606043

Other means of transport

 

Mobilier şi alte activităţi neclasificate Furniture and other nonclassified activities

 • 25062 148940

64679

393890

1258957

1567314

2508518

5158589

6444869

9320933

Recuperarea deşeurilor

2168

2379

8962

60901

114470

154053

337919

461565

888387

1528483

Waste recovering

 

Energie electrică şi termică, gaze şi apă Electric and thermal energy, gas and water

61168

210425

735336

1553220

5877066

7581280

10506523

28763915

37689398

79889033

Producţia, transportul şi distribuţia de energie electrică şi termică, gaze şi apă caldă Electric and thermal energy, gas and hot water production, transport and distribution

58465

200810

695495

1424298

5479148

7001252

9609885

26507381

33934631

75186855

Captarea, tratarea şi distribuţia apei Water collection, treatment and distribution

2703

9615

39841

128922

397918

580028

896638

2256534

3754767

4702178

14.1.2 STRUCTURA PRODUCŢIEI INDUSTRIALE, PE ACTIVITĂŢI STRUCTURE OF INDUSTRIAL PRODUCTION, BY ACTIVITY

procente

percentage

 

1990

1991

1992

1993

1994

1995

1996

1997

1998

1999

 

Total

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

Total

Industrie extractivă

9,0

8,9

7,5

6,8

7,1

6,9

6,8

7,9

6,8

5,3

Mining and quarrying

din care:

 

of which:

Extracţia şi prepararea cărbunelui

1,0

1,1

2,2

2,1

2,4

2,2

2,2

1,8

1,5

1,4

Coal mining and preparation

Extracţia petrolului şi gazelor naturale

6,8

6,7

4,4

4,0

3,7

3,6

3,6

5,1

4,4

3,1

Petroleum and natural gas extraction

Extracţia şi prepararea minereurilor metalifere

0,5

0,4

0,4

0,3

0,5

0,5

0,4

0,4

0,3

0,3

Metalliferous ores quarrying and preparation

Alte activităţi extractive

0,6

0,5

0,4

0,4

0,4

0,5

0,5

0,5

0,5

0,4

Other extractive activities

Industrie prelucrătoare

85,8

83,5

81,6

84,6

79,6

80,5

81,9

78,9

78,7

74,4

Manufacturing

Alimentară şi băuturi

14,4

14,8

14,7

19,4

15,9

16,3

17,1

16,1

18,2

13,9

Food and beverages

Industria tutunului

0,5

0,5

0,4

0,6

0,5

0,5

0,7

1,1

1,5

1,8

Tobacco industry

Textilă şi produse textile

6,8

6,7

4,9

4,3

3,5

3,7

3,3

2,6

2,4

2,2

Textiles and textile products

Confecţii din textile, blănuri şi piele

3,6

2,7

2,1

2,6

2,2

2,1

2,4

2,4

3,2

3,5

Textile, fur and leather wearing apparel

Pielărie şi Óncălţăminte

1,9

1,9

1,7

1,6

1,2

1,5

1,4

1,2

1,4

1,3

Leather goods and footwear

Prelucrarea lemnului (exclusiv mobila)

1,6

1,8

2,0

1,8

1,8

1,9

1,9

1,8

2,0

2,6

Wood processing (excluding furniture)

Celuloză, h‚rtie şi carton

1,2

1,5

1,4

1,0

0,9

1,2

1,2

1,0

1,0

1,1

Pulp, paper and cardboard

Edituri, poligrafie şi reproducerea Ónregistrărilor pe suporţi

0,3

0,3

0,3

1,5

1,1

1,1

1,3

1,1

1,5

1,5

Publishing houses, polygraphy and records reproduction on supports

Prelucrarea ţiţeiului, cocsificarea cărbunelui şi tratarea combustibililor nucleari

6,9

6,5

6,7

8,6

7,7

7,7

6,4

8,3

6,3

7,9

Crude oil processing, coal coking and nuclear fuel treatment

Chimie şi fibre sintetice şi artificiale

7,3

7,8

8,9

7,4

7,5

8,7

7,8

7,2

5,8

5,8

Chemistry and synthetic and man made fibres

Prelucrarea cauciucului şi a maselor plastice

2,6

2,6

2,2

2,3

1,6

2,1

2,1

1,7

1,7

1,8

Rubber and plastics processing

Alte produse din minerale nemetalice

3,5

3,6

3,9

2,9

3,7

3,8

3,9

4,2

3,8

3,5

Other nonmetallic mineral products

Metalurgie

8,5

9,6

10,6

8,8

9,5

10,4

10,4

11,6

9,7

9,0

Metallurgy

Construcţii metalice şi produse din metal

4,1

3,3

3,0

2,5

4,4

2,8

3,0

2,5

3,1

2,7

Metallic construction and metal products

Maşini şi echipamente

9,3

7,8

7,5

6,2

5,4

5,8

5,6

4,6

4,4

3,8

Machinery and equipment

Mijloace ale tehnicii de calcul şi de birou

0,5

0,1

0,1

0,3

0,1

0,2

0,4

0,4

0,4

0,3

Computers and office means

Maşini şi aparate electrice

2,5

2,4

2,2

1,7

1,8

2,0

2,3

2,1

2,3

2,0

Electric machinery and appliances

Echipamente, aparate de radio, televiziune şi comunicaţii

0,8

0,7

0,4

4,1

3,2

0,9

1,2

1,0

0,9

0,8

Radio, TV and communications equipment and apparatus

Aparatură şi instrumente medicale, de precizie, optice şi ceasornicărie

1,1

0,9

0,6

0,3

0,3

0,4

0,5

0,4

0,3

0,4

Medical, precision, optical, watchmaking instruments and apparatus

Mijloace de transport rutier

3,7

3,5

3,1

2,7

2,9

3,0

4,2

3,3

3,9

3,5

Means of road transport

Alte mijloace de transport

2,3

2,1

2,6

1,5

1,3

1,5

1,7

1,7

2,1

2,2

Other means of transport

Mobilier şi alte activităţi neclasificate

2,2

2,3

2,2

2,2

2,8

2,6

2,7

2,4

2,5

2,4

Furniture and other nonclassified activities

Recuperarea deşeurilor

0,2

0,1

0,1

0,3

0,3

0,3

0,4

0,2

0,3

0,4

Waste recovering

Energie electrică şi termică, gaze şi apă

5,2

7,6

10,9

8,6

13,3

12,6

11,3

13,2

14,5

20,3

Electric and thermal energy, gas and water

Producţia, transportul şi distribuţia de energie electrică şi termică,gaze şi apă caldă

5,0

7,3

10,3

7,9

12,4

11,6

10,3

12,2

13,0

19,1

Electric and thermal energy, gas and hot water production, transport and distribution

Captarea, tratarea şi distribuţia apei

0,2

0,3

0,6

0,7

0,9

1,0

1,0

1,0

1,5

1,2

Water collection, treatment and distribution

14.1.3

PRODUCŢIA PRINCIPALELOR PRODUSE INDUSTRIALE PRODUCTION OF THE MAIN INDUSTRIAL PRODUCTS

   

U.M.

1993

1994

1995

1996

1997

1998

1999

M.U.

 

Industrie extractivă

     

Mining and quarrying

Cărbune extras

mii

tone

42441

43260

43988

44774

36246

28105

24535

thou tonnes

Mined coal

Huilă (inclusiv antracit)

mii

tone

5757

6307

6356

6965

5642

4331

3742

thou tonnes

Hard coal (including anthracite)

Cărbune brun

mii

tone

601

568

570

605

511

369

328

thou tonnes

Brown coal

Lignit

mii

tone

 • 36083 36385

37062

37204

30093

23405

20465

thou tonnes

Lignite

Cărbune net

mii

tone

 • 39751 40547

41122

41868

33807

26231

22882

thou tonnes

Net coal

Huilă (inclusiv antracit)

mii

tone

4228

4799

4901

5339

4267

3201

2751

thou tonnes

Hard coal (including anthracite)

Huilă energetică, spălată

mii

tone

 • 676 912

789

1001

1418

1082

987

thou tonnes

Washed energetic hard coal

Huilă spălată pentru cocs şi semicocs

mii

tone

 • 539 444

349

312

324

192

109

thou tonnes

Washed hard coal for coke and semi-coke

Lignit net

mii

tone

34950

35218

35677

35953

29051

22680

19819

thou tonnes

Net lignite

Cărbune brun sortat

mii

tone

573

530

544

576

489

350

312

thou tonnes

Sorted brown coal

Ţiţei extras

mii

tone

6713

6737

6717

6626

6517

6309

6140

thou tonnes

Crude oil extracted

Gaze naturale extrase (la 15 o C şi 760 mm Hg)

mil.m 3

 

21318

19598

19016

18162

15916

14441

14617

mill. m 3

Natural gas extracted (at 15 o C and 760 mm Hg)

Minereuri de fier extrase

mii

tone

856

951

865

860

756

459

131

thou tonnes

Iron ores extracted

Plumb Ón concentrate

tone

 • 16929 23838

23194

21356

19447

15128

17489

tonnes

Lead in concentrates

Zinc Ón concentrate

tone

 • 28017 35357

36737

32082

31737

25650

26536

tonnes

Zinc in concentrates

Cupru Ón concentrate

tone

 • 25250 26034

24520

24434

22638

19065

16455

tonnes

Copper in concentrates

Bauxită brută

mii

tone

186

184

175

175

127

162

-

thou tonnes

Raw bauxite

Sare

mii

tone

2189

2201

2489

2689

2612

2220

2197

thou tonnes

Salt

Industrie prelucrătoare

   

Manufacturing

Alimentară, băuturi şi tutun

Din sfeclă de zahăr

Food, beverages and tobacco

Carne

mii

tone

 • 626 601

604

607

496

374

361

thou tonnes

Meat

Of sugar beet

Preparate din carne

mii

tone

 • 168 175

179

150

125

129

147

thou tonnes

Meat products

Conserve din carne

mii

tone

 
 • 25 20

20

18

14

10

10

thou tonnes

Tinned meat

Semiconserve din peşte

mii

tone

42422

1

1

thou tonnes

Semitinned fish

Conserve din peşte

mii

tone

6322

111

thou tonnes

Tinned fish

Conserve din legume

mii

tone

 • 98 122

131

110

92

75

65

thou tonnes

Tinned vegetables

Conserve din fructe

mii

tone

 • 47 48

48

53

48

40

41

thou tonnes

Tinned fruit

Uleiuri comestibile

mii

tone

213

194

224

236

246

173

245

thou tonnes

Edible oils

Margarină

tone

20659

16443

17413

21930

25777

36147

36065

tonnes

Margarine

Lapte de consum

mii

hl

 • 3188 3855

3964

 

3491

3070

1864

1750

thou hl

Consumption milk

Produse lactate proaspete (3,5% grăsime)

mii

hl

 • 1443 1505

2250

2051

1457

825

922

thou hl

Fresh milk products (3,5 % fat)

Unt

mii

tone

 
 • 17 14

16

13

1477

thou tonnes

Butter

Br‚nzeturi

mii

tone

 • 50 47

51

48

42

37

31

thou tonnes

Cheese products

Făină de gr‚u şi secară (echiv. gr‚u)

mii

tone

2625

2725

3030

3372

3668

2945

2763

thou tonnes

Wheat and rye flour (equivalent wheat)

Zahăr

mii

tone

 • 185 231

266

396

243

321

246

thou tonnes

Sugar

din care:

mii

tone

 • 130 191

207

244

205

185

114

thou tonnes

of which:

Produse zaharoase de cofetărie şi patiserie Alcool etilic de fermentaţie şi de sinteză

mii

tone

85

80

91

105

96

81

83

thou tonnes

Confectioneries and pastries Fermentation and synthesis ethilic alcohol

(echiv. 100% alcool)

mii

hl.

623

691

792

779

768

376

184

thou hl

(equiv. 100% alcohol)

Vin pentru consum

mii

hl.

 • 6549 8425

7351

6709

7314

5071

5661

thou hl

Wine for consumption

Bere

mii