Vous êtes sur la page 1sur 201

PROJEK JAWAB UNTUK JAYA ( JUJ ) 2010

SULIT
1249/1
Sejarah
Kertas 1
1 Jam

Modul Praktis Bestari JUJ

SIJIL PELAJARAN MALAYSIA

Sejarah

Kertas 1

Satu Jam

JANGAN BUKA KERTAS SOALAN INI SEHINGGA DIBERITAHU

1 Kertas soalan ini mengandungi 40 soalan


2 Jawab semua soalan.

Kertas soalan ini mengandungi 12 halaman bercetak termasuk muka surat


depan.

[Lihat sebelah

SULIT

http://edu.joshuatly.com/MODUL PRAKTIS BESTARI SEJARAH TINGKATAN 5


http://exammy.com/
PROJEK JAWAB UNTUK JAYA ( JUJ ) 2010

1 Apakah faktor-faktor yang mendorong kuasa-kuasa Barat menakluk dan menjajah


kawasan Asia Tenggara?
I kawasan utama pengeluaran bahan mentah
II tanah yang subur untuk aktiviti pertanian
III tempat memasarkan hasil keluaran kilang
IV tradisi kerajaan silam yang gemilang

A I, II dan III
B I, II dan IV
C I, III dan IV
D II, III dan IV

Kuasa-kuasa Eropah berlumba-luma mencari tanah jajahan di seberang


laut mulai abad ke-17 terutama di India, China dan Asia Tenggara.

2 Apakah peristiwa yang melanda benua Eropah pada waktu itu sehingga kuasa-kuasa
Eropah melakukan tindakan di atas?
A gerakan pemulihan kebudayaan yang melanda Itali
B kebangkitan negara bangsa moden di Jerman dan Itali
C kemunculan sistem ekonomi dualisme di Eropah
D perkembangan industri perkilangan di Britain

Memendekkan jarak perjalanan antara timur dan barat


Menjalin hubungan antara Laut Merah dan Laut Mediterraneaan

3 Apakah kemajuan yang mencetuskan keadaan di atas menjelang abad ke-18?


A kejayaan pelayar Barat mengelilingi dunia
B kemudahan alat perhubungan wayarles
C pembinaan Terusan Suez
D penciptaan kapal berkuasa wap

4 Mengapakah negara China dan India menjadi sasaran kuasa imperialis?


A kedua-dua negara itu kurang bertamadun
B kuasa Barat terpengaruh dengan kisah Marco Polo
C membantu kuasa Barat memasarkan barangan
D pemerintahnya mengamalkan dasar pintu tertutup

5 Antara slogan berikut, yang manakah dijadikan alasan oleh Inggeris untuk menjajah?
A Asia Untuk Asia
B Beban Orang Putih
C Kawasan Sekemakmuran Bersama Asia Timur
D Tugas Menyebarkan Tamadun
2

http://edu.joshuatly.com/MODUL PRAKTIS BESTARI SEJARAH TINGKATAN 5


http://exammy.com/
PROJEK JAWAB UNTUK JAYA ( JUJ ) 2010

6 Apakah kelebihan pengangkutan kapal berkuasa wap?


I fizikalnya lebih lasak daripada kapal layar
II mampu membawa muatan yang lebih banyak
III mempunyai kelengkapan pelayaran yang canggih
IV perjalanan mengambil masa lebih singkat

A I dan II
B I dan III
C II dan III
D II dan IV

7 Kuasa Barat memperkenalkan sistem birokrasi Barat untuk mentadbir negara-negara


yang dijajah di Asia Tenggara.
Apakah tindakan yang diambil oleh mereka untuk melaksanakan dasar tersebut?
I menguatkuasakan undang-undang adat
II menubuhkan sebuah kerajaan pusat yang kuat
III pemerintahan dijalankan melalui biro
IV pentadbiran kerajaan diketuai Gabenor Jeneral

A I, II dan III
B I, II dan IV
C I, III dan IV
D II, III dan IV

8 Mengapakah golongan datu dan rakyat tempatan Filipina menentang sistem


pentadbiran Ecomienda yang dilaksanakan oleh penjajah Sepanyol?
I golongan datu kehilangan kuasa politik
II jawatan Gabenor Jeneral disandang rakyat Sepanyol
III kadar cukai yang tinggi dikenakan ke atas rakyat
IV orang Filipina dijadikan tenaga kerahan

A I, II dan III
B I, II dan IV
C I, III dan IV
D II, III dan IV

Negara Gelaran Pembesar Kawasan Kekuasaan


Filipina Datu X
Indonesia Bupati Pentadbiran Daerah

9 Apakah nama X yang dimaksudkan dalam jadual di atas?


A barangay
B baray
C provinsi
D residensi 3

http://edu.joshuatly.com/MODUL PRAKTIS BESTARI SEJARAH TINGKATAN 5


http://exammy.com/
PROJEK JAWAB UNTUK JAYA ( JUJ ) 2010

Negara Ketua Pentadbiran Pusat Ketua Pentadbiran Tempatan


Indonesia Q Pembesar tempatan
Pegawai Belanda

10 Apakah gelaran jawatan Q yang diwujudkan oleh Belanda untuk mengepalai


tugas-tugas pentadbiran?
A Gabenor Jeneral
B Ketua Konsular
C Pesuruhjaya Tinggi
D Residen Jeneral

11 Penjajah Sepanyol telah menyatukan Barangay untuk membentuk sistem


pentadbiran Ecomienda di Filipina.
Apakah kesan daripada dasar pembaharuan tersebut?
I golongan datu kehilangan kuasa
II kemajuan dalam kegiatan pertanian
III rakyat Filipina hidup menderita
IV sistem kerajaan berpusat dilaksanakan

A I dan II
B I dan III
C II dan III
D I dan IV

12 Apakah dasar pentadbiran yang dilaksanakan oleh British di Burma untuk


menyingkirkan pembesar tempatan dalam pentadbiran pusat?
I Akta Perkampungan Burma
II Akta Kampung Ulu Burma
III Akta Tanah Simpanan
IV Akta Proclamasi Tanah Peribumi

A I dan II
B I dan III
C II dan III
D I dan IV

13 Apakah dasar pemilihan pegawai tertinggi dalam kerajaan yang diamalkan di


Indochina sebelum kedatangan Perancis?
A memberi kuasa kepada jeneral membuat pelantikan
B mendapat perkenan daripada maharaja
C mengadakan peperiksaan awam kerajaan
D menjalani latihan tentera yang lasak
4

http://edu.joshuatly.com/MODUL PRAKTIS BESTARI SEJARAH TINGKATAN 5


http://exammy.com/
PROJEK JAWAB UNTUK JAYA ( JUJ ) 2010

Hluttaw Wun

Myathugyi Athi

14 Negara manakah menggunakan gelaran jawatan di atas dalam sistem kerajaan


tradisonalnya?
A Burma
B Filipina
C Thailand
D Vietnam

15 Golongan Mandarin merupakan penjawat awam dalam sistem berkerajaan di


Indochina sebelum Persekutuan Indochina ditubuhkan.
Pemilihan mereka dibuat melalui:
A pencapaian mereka dalam peperiksaan awam
B pentauliahan daripada pembesar tempatan
C persetujuan Kementerian Tanah Jajahan Perancis
D pungutan suara daripada kalangan rakyat

16 Apakah dasar-dasar pemerintahan raja-raja Thailand untuk mengekalkan


kemerdekaan negaranya?
I membaharui sistem pentadbiran mengikut model Barat
II memperkukuh sistem pemerintahan tradisional
III mengamalkan dasar tutup pintu seperti China
IV mengambil pegawai-pegawai Barat sebagai penasihat

A I dan II
B I dan IV
C II dan III
D III dan IV

Noli Me Tangere
La Solidaridad

17 Apakah perkara yang dibicarakan dalam kedua-dua karya di atas?


A kedudukan kaum wanita dalam masyarakat
B mengkritik kekejaman pentadbiran Sepanyol
C menyekat penyebaran agama Kristian
D usaha membenteng kemasukan pengaruh Barat
5

http://edu.joshuatly.com/MODUL PRAKTIS BESTARI SEJARAH TINGKATAN 5


http://exammy.com/
PROJEK JAWAB UNTUK JAYA ( JUJ ) 2010

18 Apakah dasar-dasar pembaharuan pentadbiran yang diperkenalkan oleh


Raja Chulalongkorn?
I melantik barisan Kabinet Menteri
II membentuk Majlis Mesyuarat Tertinggi
III memperakukan penubuhan Volksraad
IV menubuhkan Majlis Penasihat Rendah

A I, II dan III
B I, II dan IV
C I, III dan IV
D II, III dan IV

Residen
Penasihat British

19 Apakah tujuan British mewujudkan kedua-dua jawatan di atas di Tanah Melayu?


A memberi pandangan kepada raja dalam hal-hal pentadbiran
B menyatupadukan masyarakat berbilang kaum
C menyediakan Tanah Melayu ke arah kemerdekaan
D mewujudkan kerajaan pusat yang kuat di Kuala Lumpur

20 Raja Mongkut telah memperkenalkan sistem raja berperlembagaan di Thailand.


Apakah kesan dasar pemerintahan tersebut?
I pembesar-pembesar dibayar ganti rugi
II pengaruh pembesar tempatan merosot
III putera raja tidak boleh memegang jawatan kerajaan
IV raja tidak lagi berkuasa penuh dalam kerajaan

A I dan II
B I dan III
C II dan III
D II dan IV

21 Mengapakah nasionalisme tahap awal di Asia Tenggara bersifat sederhana?


A golongan nasionalis ingin mengusir penjajah Barat
B golongan nasionalis tidak menuntut kemerdekaan
C pembesar tradisional terlibat dalam penentangan
D pendekatan secara gerakan revolusi telah digunakan
6

http://edu.joshuatly.com/MODUL PRAKTIS BESTARI SEJARAH TINGKATAN 5


http://exammy.com/
PROJEK JAWAB UNTUK JAYA ( JUJ ) 2010

Raden Adjeng Kartini Indonesia


Jose Rizal Filipina

22 Apakah perkara-perkara yang dikemukakan oleh tokoh-tokoh nasionalis di atas?


I hak kaum wanita
II kebudayaan
III kemerdekaan tanah air
IV pendidikan

A I, II dan III
B I, II dan IV
C I, III dan IV
D II, III dan IV

23 Gerakan nasionalisme tahap dua di Asia Tenggara menjadi lebih radikal sifatnya.
Mengapa?
dasar penjajah yang menindas nasionalis sederhana
pengaruh gerakan kebangsaan di India
perjuangan nasionalis sederhana tidak berjaya
tindakan kejam penjajah ke atas nasionalis

A I, II dan III
B I, II dan IV
C I, III dan IV
D II, III dan IV

24 Apakah tuntutan yang dikemukakan oleh Jose Rizal kepada penjajah Sepanyol?
I Filipina dijadikan sebahagian wilayah Sepanyol
II penghapusan sistem tanaman paksa di Filipina
III rakyat Filipina diberi kebebasan bersuara
IV rakyat Filipina menjadi warganegara Sepanyol

A I, II dan III
B I, II dan IV
C I, III dan IV
D II, III dan IV

25 Pilih kumpulan nasionalis yang mewakili golongan radikal di Filipina.


A El Filibusterismo
B Katipunan
C Kesatuan Selatan Mindanau
D Liga Filipina 7

http://edu.joshuatly.com/MODUL PRAKTIS BESTARI SEJARAH TINGKATAN 5


http://exammy.com/
PROJEK JAWAB UNTUK JAYA ( JUJ ) 2010

Habis Gelap Terbitlah Terang


Noli Me Tangere

26 Apakah persamaan kedua-dua karya di atas?


A membicarakan hal-hal pendidikan dan kebudayaan
B membincangkan kebangkitan semangat kebangsaan di India
C mengajak rakyat tempatan bangkit menentang penjajah
D menyeru rakyat menuntut kebebasan dan kemerdekaan

27 Apakah tindakan yang diambil oleh penjajah Belanda untuk mematahkan desakan
dan penentangan yang dipelopori Soekarno?
I memenjarakan pemimpin yang terlibat dalam gerakan itu
II mengenakan hukuman buang negeri ke atas Soekarno
III mengharamkan Parti Nasional Indonesia
IV menyokong perjuangan parti Muhammadiyah

A I, II dan III
B I, II dan IV
C I, III dan IV
D II, III dan IV

Parti Politik Negara Kuasa Penjajah


Viet Nam Quang Phu Hoi Indochina Perancis
Parti Nasional Indonesia Indonesia Belanda

28 Apakah tindakan yang diambil oleh kedua-dua kuasa penjajah tersebut ke atas
parti politik terbabit?
I melancarkan gerakan ketenteraan menekan pemimpin berkaitan
II memulihkan kedudukan dan kuasa pemimpin tempatan
III menangkap pemimpin parti politik yang berkaitan
IV mengisytiharkan parti berkenaan sebagai pertubuhan haram

A I dan II
B I dan IV
C II dan III
D III dan IV

29 Apakah isu yang digunakan oleh golongan sami di Burma bagi membangkitkan
penentangan rakyat terhadap British?
A amalan memakai kasut masuk ke pagoda
B kemerosotan pemerintahan dinasti raja-raja Burma
C penyebaran agama Kristian dalam kalangan rakyat

http://edu.joshuatly.com/MODUL PRAKTIS BESTARI SEJARAH TINGKATAN 5


http://exammy.com/
PROJEK JAWAB UNTUK JAYA ( JUJ ) 2010

D penyingkiran golongan mandarin dalam pentadbiran


8

30 Majlis Am Sangha Sametggi telah mempelopori satu gerakan revolusi untuk


menjatuhkan pemerintahan British di Burma.
Apakah gerakan yang dipelopori pertubuhan tersebut?
A gerakan bawah tanah Parti Sarekat Islam
B kebangkitan semangat Dobama Asiayone
C pemberontakan bersenjata Hukbalahap
D pemberontakan Saya San

31 Mengapakah Liga Pembebasan Rakyat Burma enggan memisahkan pentadbiran


Burma dari kerajaan British di India?
A British akan melengahkan proses kemerdekaan Burma
B Burma dan India berkongsi pengalaman sejarah yang sama
C mereka mahu Burma menjadi sebahagian negara India
D mereka mahu menyertai perjuangan Mahatma Gandhi

32 Pilih parti politik yang mewakili golongan radikal daripada senarai di bawah.
I Katipunan
II Parti Nasional Indonesia
III Persatuan Pemuda Buddha
IV Viet Nam Quoc Dang Dang

A I, II dan III
B I, II dan IV
C I, III dan IV
D II, III dan IV

33 Sejak British campur tangan di Perak pada tahun 1874, seorang pegawai penasihat
telah ditempatkan di negeri itu.
Apakah gelaran jawatan pegawai penasihat itu?
A Ketua Setiausaha Persekutuan
B Pesuruhjaya Tinggi
C Residen
D Residen General

34 Apakah faktor-faktor yang membantu Thailand mengekalkan kemerdekaannya?


I pasaran yang terhad di negara Thailand
II pengambilan pegawai penasihat dari Barat
III penghapusan sistem raja berkuasa mutlak
IV sistem pentadbiran Barat diperkenalkan

A I, II dan III
B I, II dan IV
C I, III dan IV
D II, III dan IV 9

http://edu.joshuatly.com/MODUL PRAKTIS BESTARI SEJARAH TINGKATAN 5


http://exammy.com/
PROJEK JAWAB UNTUK JAYA ( JUJ ) 2010

35 Apakah negara-negara yang menjadi anggota kepada Persekutuan Indochina?


I Kemboja
II Laos
III Vientine
IV Vietnam

A I, II dan III
B I, II dan IV
C I, III dan IV
D II, III dan IV

Katipunan
Viet Nam Quoc Dang Dang
Sangha Sametggi

36 Mengapakah pertubuhan politik di atas dikategorikan sebagai pelopor gerakan


nasionalis radikal?
A bekerjasama dengan penjajah untuk memajukan negara
B melancarkan pemberontakan menentang penjajah
C mendedahkan penindasan dan penyelewengan penjajah
D menyebarkan kesedaran politik kepada masyarakat

37 Antara pertubuhan politik berikut, yang manakah pernah dipimpin oleh General
Aung San?
I Dobama Asiayone
II Liga Pembebasan Rakyat Anti-Fasis
III Majlis Persatuan Am Burma
IV Persatuan Belia Buddha

A I dan II
B I dan IV
C II dan III
D III dan IV

Negara Pemimpin Nasionalis Radikal Pertubuhan Politik


Indonesia Soekarno X
Indochina Ho Chi Minh Parti Komunis Indochina
Filipina Andres Bonifacio Katipunan

38 Pertubuhan yang manakah sesuai menggantikan X?


A Parti Komunis Indonesia

http://edu.joshuatly.com/MODUL PRAKTIS BESTARI SEJARAH TINGKATAN 5


http://exammy.com/
PROJEK JAWAB UNTUK JAYA ( JUJ ) 2010

B Parti Nasional Indonesia


C Parti Sarekat Dagang Islam
D Parti Sarekat Islam 10

Persatuan Belia Buddha

39 Apakah isu yang digunakan oleh pertubuhan di atas untuk membangkitkan semangat
nasionalisme dalam kalangan rakyat Burma?
A pegawai Inggeris yang memakai kasut masuk ke pagoda
B pemisahan pentadbiran Burma dari India
C penubuhan sebuah universiti untuk rakyat Burma
D penyertaan Burma dalam pakatan kuasa-kuasa Fasis

40 Menjelang tahun 1930-an, rakyat Thailand mula membangkitkan kemarahan mereka


terhadap sistem berkerajaan di negara mereka.
Apakah bentuk sistem kerajaan yang dikehendaki oleh mereka?
A sistem kerajaan republik
B sistem pemerintahan dinasti
C sistem raja berkuasa mutlak
D sistem raja berperlembagaan

Kertas Soalan Tamat


Selamat Mencuba

11

http://edu.joshuatly.com/MODUL PRAKTIS BESTARI SEJARAH TINGKATAN 5


http://exammy.com/
PROJEK JAWAB UNTUK JAYA ( JUJ ) 2010

SULIT
1249/1
Sejarah
Kertas 1
1 Jam

Modul Praktis Bestari JUJ

SIJIL PELAJARAN MALAYSIA

Sejarah

Kertas 1

Satu Jam

JANGAN BUKA KERTAS SOALAN INI SEHINGGA DIBERITAHU

1 Kertas soalan ini mengandungi 40 soalan


2 Jawab semua soalan.

Kertas soalan ini mengandungi 12 halaman bercetak termasuk muka surat


depan.

[Lihat sebelah

SULIT

http://edu.joshuatly.com/MODUL PRAKTIS BESTARI SEJARAH TINGKATAN 5


http://exammy.com/
PROJEK JAWAB UNTUK JAYA ( JUJ ) 2010

Tok Janggut Kelantan


Mat Salleh Sabah
Dato' Bahaman Pahang

1 Apakah kenyataan yang dapat dikaitkan dengan tokoh-tokoh di atas?


A golongan nasionalis radikal dalam politik Tanah Melayu
B mempelopori gerakan Islah di Tanah Melayu
C mengepalai kebangkitan pembesar menentang Inggeris
D pengikut fahaman politik Sheikh Muhammad Abduh

Kamu tidak boleh melakukan kutipan cukai. Malahan hak pegangan


kamu ke atas kawasan ini juga akan dilucutkan. Kamu akan
dibayar sara hidup.
Pegawai British

2 Antara tokoh berikut, yang manakah terlibat dalam membantah arahan pegawai
British di atas?
I Dato' Maharaja Lela
II Pandak Lam
III Raja Chulan
IV Seputum

A I, II dan III
B I, II dan IV
C I, III dan IV
D II, III dan IV

3 Apakah perkara yang mencetuskan penentangan daripada Penghulu Dol Said di


Naning terhadap penguasaan British?
I Naning menjadi sebahagian daripada tanah jajahan British
II Naning dikehendaki menerima pegawai penasihat British
III Naning dipaksa membayar ufti 1/3 daripada hasilnya
IV Penghulu Dol Said bukan pemerintah bebas

A I, II dan III
B I, II dan IV
C I, III dan IV
D II, III dan IV 2

http://edu.joshuatly.com/MODUL PRAKTIS BESTARI SEJARAH TINGKATAN 5


http://exammy.com/
PROJEK JAWAB UNTUK JAYA ( JUJ ) 2010

Dalam serangan British ke atas Naning pada tahun 1832, Penghulu Dol
Said mampu bertahan dan menangkis serangan tentera British.

4 Mengapakah berlaku keadaan sedemikian?


A bantuan yang diberi oleh pembesar-pembesar tempatan
B Bukit Lukut berjaya menghalang serangan tentera British
C Penghulu Dol Said mempunyai bala tentera yang terlatih
D senjata orang tempatan lebih hebat daripada British

5 Pembesar tempatan di Sarawak seperti Linggir, Rentap dan Syarif Masahor


melancarkan penentangan terhadap pemerintahan James Brooke.
Apakah faktor-faktor yang mendorong tindakan mereka?
I hak penguasaan ke atas daerah mereka dilucutkan
II James Brooke bekerjasama dengan Pangeran Muda Hashim
III mereka tidak dibenarkan mengutip cukai di kawasan mereka
IV orang Iban di sepanjang Sungai Skrang dianggap sebagai lanun

A I, II dan III
B I, II dan IV
C I, III dan IV
D II, III dan IV

Sarawak
Wilayah Kanowit Sungai Rajang
Bukit Sadok Sungai Skrang

6 Kenyataan yang manakah menerangkan kedudukan kedua-dua kawasan di atas?


A kawasan berlakunya penentangan pembesar tempatan
B kawasan yang dikuasai James Brooke daripada kerajaan Brunei
C kubu pertahanan pasukan tentera James Brooke
D pusat penempatan imigran awal yang masuk ke Sarawak

7 Andaikan diri anda merupakan anak buah kepada Dato' Bahaman, mengapakah
anda sanggup menyertai perjuangan beliau menentang British.
I kerana dilarang mengutip hasil dari hutan
II kerana kehidupan yang terjejas akibat dasar British
III kerana larangan memiliki perahu tanpa lesen
IV kerana mentaati pemimpin yang mengetuai kita

A I, II dan III
B I, II dan IV
C I, III dan IV
D II, III dan IV 3

http://edu.joshuatly.com/MODUL PRAKTIS BESTARI SEJARAH TINGKATAN 5


http://exammy.com/
PROJEK JAWAB UNTUK JAYA ( JUJ ) 2010

8 Menjelang tahun 1897, Mat Salleh melancarkan gerakan besar-besaran


ke atas kubu British di Pulau Gaya.
Apakah faktor-faktor yang mempengaruhi tindakan Mat Salleh itu?
I British menyerang kerajaan bapa mentuanya di daerah Sulu
II gabenor Beaufort telah membakar kampungnya di Inanam
III janji British memberi hak mentadbir Tambunan dimungkiri
IV kuasa tuai rumah mentadbir rumah panjang dimansuhkan

A I dan II
B II dan III
C III dan IV
D I dan IV

9 Apakah isu yang dijadikan faktor penentangan terhadap pentadbiran British pada
tahun 1920-an di Kuala Berang, Terengganu?
A kutipan cukai hasil pertanian yang membebankan penduduk
B larangan membuka tanah pertanian tanpa permit
C penempatan kapal perang British di luar pantai Terengganu
D sikap sombong para pegawai pentadbir British

Tanah itu milik Allah s.w.t. Tiada pihak yang boleh mengenakan cukai
ke atasnya. Empunya tanah jangan sekali-kali tunduk kepada
undang-undang kafir pihak British.

10 Tokoh manakah yang menggunakan slogan di atas dalam perjuangannya menentang


Inggeris di Tanah Melayu?
A Haji Abdul Rahman Limbong
B Haji Mat Hassan
C Tuk Ku Pulau Manis
D Tuk Pulau Condong

11 Mengapakah kedatangan J.W.W. Birch menimbulkan kemarahan para pembesar


tempatan di Perak?
I beliau bertindak lebih daripada kedudukannya sebagai penasihat
II kedatangannya tidak diberi perkenan oleh Sultan Abdullah
III sikapnya yang sombong dan bertindak secara terburu-buru
IV tindak-tanduknya melanggar adat resam tempatan

A I, II dan III
B I, II dan IV
C I, III dan IV
D II, III dan IV 4

http://edu.joshuatly.com/MODUL PRAKTIS BESTARI SEJARAH TINGKATAN 5


http://exammy.com/
PROJEK JAWAB UNTUK JAYA ( JUJ ) 2010

Soalan 12 dan 13 berdasarkan jadual di bawah:


Tahun Tempat Perjumpaan Keputusan
Julai 1875 Durian Sebatang Menentang undang-undang Barat
yang ingin dilaksanakan British.
Sept 1875 Q Merancang tindakan membunuh
J.W.W. Birch.

12 Apakah nama tempat Q dalam jadual di atas dalam peristiwa Perang Perak yang
berlaku pada tahun 1875?
A Batu Gajah
B Belanja
C Malim Nawar
D Manjong

13 Siapakah tokoh yang berikrar kepada Sultan Abdullah untuk melaksanakan


persetujuan yang dicapai di tempat Q itu?
A Dato' Bukit Panglima Gantang
B Dato' Maharaja Lela
C Pandak Lam
D Seputum

Dato' Syahbandar Abdullah Tunggal


Dato' Kelana Syed Abdul Rahman

14 Mengapakah berlakunya pertelagahan antara kedua-dua orang pembesar di atas?


A hak mengutip cukai bijih timah di Sungai Ujong
B isu penandaan sempadan kawasan jajahan takluk
C merebut jawatan ketua undang di Sungai Ujong
D penyerahan daerah Terachi kepada British

Dato', ini tak jadi dato'. Kami tak boleh cari hasil hutan. Macam mana
nak sara anak bini kami di rumah.

15 Petikan di atas merupakan keluhan penduduk di kawasan Lubuk Terua, Kuala


Semantan. Kepada siapakah aduan itu disampaikan?
A Orang Kaya Dato' Syahbandar
B Orang Kaya Indera Segara
C Orang Kaya Perba Jelai
D Orang Kaya Setia Perkasa 5

http://edu.joshuatly.com/MODUL PRAKTIS BESTARI SEJARAH TINGKATAN 5


http://exammy.com/
PROJEK JAWAB UNTUK JAYA ( JUJ ) 2010

Faktor Tindakan
Kalah dalam penentangan terhadap Berhijrah ke Hulu Kelantan.
pentadbiran Inggeris.
Q Menetap di Bangkok

16 Apakah faktor Q yang menyebabkan Dato' Bahaman mengambil tindakan seperti


dalam jadual di atas?
A mendapat perlindungan politik daripada kerajaan Siam
B mendapatkan bekalan senjata untuk menentang Inggeris
C mengelakkan diri daripada ditahan oleh Inggeris
D menyertai perjuangan Tok Janggut di Kelantan

17 Pada tahun 1910, Tok Janggut menyampaikan surat bantahan kepada pegawai
daerah berbangsa Inggeris di Pasir Puteh.
Mengapakah beliau bertindak sedemikian?
A menangguhkan pelantikan pegawai penasihat British
B mendapatkan permit membuka tanah bagi penduduk
C menentang pelaksanaan sistem cukai ala Barat
D menghalang penempatan askar-askar upahan

Kerajaan Sementara Pasir Puteh


Tokoh Jawatan Yang Disandang
Engku Besar Jeram raja
Haji Mat Hassan B Munas Q
Che Ishak Pegawai Daerah

18 Apakah jawatan yang sesuai untuk menggantikan Q?


A Ketua Jemaah Menteri
B Pegawai Pemungut Hasil
C Pegawai Tanah Wakaf
D Perdana Menteri

Tahun Peristiwa
'1890 Kebangkitan Dato' Bahaman
'1910 Kebangkitan Tok Janggut

19 Apakah tindakan yang diambil oleh British dalam mematahkan kedua-dua


penentangan di atas?
A membawa masuk askar-askar upahan dari India
B memohon perkenan dan surat daripada sultan
C menawarkan jawatan dan sara hidup kepada pembesar
D menempatkan kapal perang British di luar pesisir pantai
6

http://edu.joshuatly.com/MODUL PRAKTIS BESTARI SEJARAH TINGKATAN 5


http://exammy.com/
PROJEK JAWAB UNTUK JAYA ( JUJ ) 2010

20 Gerakan Pan-Islamisme telah berkembang di timur tengah pada awal abad ke-20.
Antara tokoh berikut, yang manakah menyebarkan fahaman tersebut di Tanah
Melayu?
I Dr. Burhanuddin al-Helmy
II Shamsiah Fakeh
III Syed Sheikh al-Hadi
IV Syeikh Tahir Jalaluddin

A I, II dan III
B I, II dan IV
C I, III dan IV
D II, III dan IV

21 Apakah pendekatan yang digunakan oleh tokoh-tokoh reformis Islam untuk


menyebarkan fahaman politik mereka?
I menerbitkan akhbar dan majalah
II mengadakan ceramah umum
III mengedar risalah dari rumah ke rumah
IV menubuhkan sekolah madrasah

A I dan II
B II dan III
C III dan IV
D I dan IV

22 Golongan kaum muda di Tanah Melayu menggunakan akhbar sebagai saluran


untuk menyebarkan fahaman yang dibawa balik dari timur tengah.
Apakah akhbar yang diterbitkan oleh mereka?
I al-Imam
II Idaran Zaman
III Neracha
IV Putera Gunung Tahan

A I, II dan III
B I, II dan IV
C I, III dan IV
D II, III dan IV

23 Dalam senario politik Tanah Melayu, muncul satu golongan yang dikenali sebagai
kaum tua.
Antara golongan berikut, yang manakah termasuk dalam kumpulan tersebut?
A alim ulama
B aristokrat Melayu
C golongan bangsawan
D kerabat diraja 7

http://edu.joshuatly.com/MODUL PRAKTIS BESTARI SEJARAH TINGKATAN 5


http://exammy.com/
PROJEK JAWAB UNTUK JAYA ( JUJ ) 2010

24 Apakah faktor-faktor luar yang mempengaruhi kebangkitan gerakan nasionalisme


di Tanah Melayu menjelang awal abad ke-20?
I gerakan Revolusi China pimpinan Dr. Sun Yat Sen
II kemasukan tokoh nasionalis Indonesia ke Tanah Melayu
III kemenangan Jepun ke atas negara Rusia
IV perjuangan Mahatma Gandhi di India

A I, II dan III
B I, II dan IV
C I, III dan IV
D II, III dan IV

Peristiwa Tempat Saranan


Gerakan Pan-Islamisme Mesir Umat Islam mesti mengamalkan cara
Q Arab hidup yang progresif dalam mengejar
kejayaan di dunia dan akhirat

25 Apakah peristiwa Q yang dimaksudkan dalam jadual di atas/


A gerakan dakwah Islamiyah
B gerakan Islah Islamiyah
C gerakan pembaharuan budaya
D gerakan Wahabi

26 Apakah dasar kerajaan Negeri-Negeri Melayu Bersekutu untuk menyekat golongan


kaum muda menyebarkan pengaruh mereka?
I melarang bahan terbitan kaum muda dibawa masuk
II meluluskan undang-undang menyekat fahaman mereka
III menyekat penubuhan sekolah berkonsepkan madrasah
IV mewajibkan perkenan sultan diperoleh untuk aktiviti dakwah

A I, II dan III
B I, II dan IV
C I, III dan IV
D II, III dan IV

Ilmu Mengarang Melayu


Pelita Bahasa Melayu

27 Tokoh yang manakah mempelopori penulisan kedua-dua karya di atas?


A Haji Buyong Adil
B Raja Haji Ali
C Tun Sri Lanang
D Zainal Abidin Bin Ahmad 8

http://edu.joshuatly.com/MODUL PRAKTIS BESTARI SEJARAH TINGKATAN 5


http://exammy.com/
PROJEK JAWAB UNTUK JAYA ( JUJ ) 2010

Lembaga Malaya
Warta Malaya
Warta Negara

28 Apakah saranan kesemua akhbar di atas untuk memajukan orang Melayu dalam
bidang ekonomi?
I memperkenalkan sistem pengurusan ekonomi ala Islam
II menggalakkan orang Melayu terlibat dalam perniagaan
III menghalang orang Melayu menjual tanah milik mereka
IV menyekat kemasukan imigran asing dari luar

A I, II dan III
B I, II dan IV
C I, III dan IV
D II, III dan IV

Muhamad Dato' Muda Linggi


Yusuf Ahmad
Mohd Sidin Rashid

29 Apakah sumbangan tokoh-tokoh di atas dalam menyemarakkan gerakan nasionalisme


di Tanah Melayu sebelum Perang Dunia Kedua?
A membawa masuk risalah politik dari Indonesia
B mendirikan sekolah agama yang dikenali madrasah
C menerbitkan majalah berunsur politik
D menubuhkan persatuan separa politik

30 Majalah Bulan Melayu telah diusahakan penerbitannya oleh Zainon Sulaiman.


Apakah isu-isu yang dibawa oleh majalah ini?
I kebebasan wanita dalam menentukan jodoh hidup
II kepentingan kaum wanita mendapat pendidikan
III keperluan menerapkan nilai-nilai Islam dalam kehidupan wanita
IV soal perpaduan dalam kalangan guru Melayu di Johor

A I, II dan III
B I, II dan IV
C I, III dan IV
D II, III dan IV 9

http://edu.joshuatly.com/MODUL PRAKTIS BESTARI SEJARAH TINGKATAN 5


http://exammy.com/
PROJEK JAWAB UNTUK JAYA ( JUJ ) 2010

Bahan Penerbitan Pengarang Judul Karya


Novel Pak Sako Putera Gunung Tahan
Anak Mat Lela Gila

31 Apakah isu yang dikemukakan dalam kedua-dua bahan karya di atas?


A bersemangat patriotik terhadap tanah air sendiri
B kemunduran masyarakat Melayu dalam bidang ekonomi
C kepentingan mengamalkan ajaran Islam progresif
D orang Melayu yang masih terikat dengan adat lama

Bulan Melayu karya Zainon Sulaiman


Melor Kuala Lumpur karya Harun Aminurrashid

32 Apakah saranan yang terkandung dalam kedua-dua karya di atas untuk


memajukan kehidupan kaum wanita?
A membebaskan kaum wanita daripada kongkongan adat
B memberi peluang menimba pendidikan moden
C menggalakkan anak gadis belajar kemahiran
D menyekat anak gadis berkahwin dalam usia muda

Wahai anak bangsa sekaliansewajarnyalah kita ini berasa bangga akan


warisan sejarah Kesultanan Melayu Melaka di samping menghargai
tokoh-tokoh pahlawan terbilang seperti Hang Tuah..

33 Karya yang manakah membuat seruan seperti dalam petikan di atas?


A Anak Mat Lela Gila
B Keris Melaka
C Melor Kuala Lumpur
D Putera Gunung Tahan

34 Pilih kenyataan yang benar tentang Muhammad Eunos Abdullah?


I anggota dalam Majlis Perundangan Negeri-Negeri Selat
II berlatarkan pendidikan sekolah aliran Inggeris
III membawa masuk tokoh nasionalis dari Indonesia
IV pemimpin utama Kesatuan Melayu Singapura

A I, II dan III
B I, II dan IV
C I, III dan IV
D II, III dan IV 10

http://edu.joshuatly.com/MODUL PRAKTIS BESTARI SEJARAH TINGKATAN 5


http://exammy.com/
PROJEK JAWAB UNTUK JAYA ( JUJ ) 2010

35 Antara perkara berikut, yang manakah tergolong dalam tuntutan yang dikemukakan
oleh Kesatuan Melayu Singapura?
I menambah baik kebajikan masyarakat Melayu
II menghapuskan prinsip kerakyatan secara jus soli
III menubuhkan Malay Administrative Service
IV mewujudkan kawasan penempatan orang Melayu

A I dan II
B II dan III
C III dan IV
D I dan IV

36 Persatuan Sahabat Pena Malaya(PASPAM) telah ditubuhkan pada tahun 1934.


Apakah sumbangan utama persatuan ini kepada masyarakat Melayu?
A melahirkan tokoh-tokoh sasterawan dalam Angkatan 50
B memupuk perpaduan yang erat dalam kalangan orang Melayu
C menambah penjawat awam Melayu dalam pentadbiran Inggeris
D menuntut pemberian biasiswa kepada pelajar Melayu

Tahun Nama Pertubuhan Pemimpin Utama


1939 Persatuan Kebangsaan Melayu Datuk Patinggi Abang Haji Abdillah
Melayu Sarawak

37 Apakah reaksi awal kerajaan dinasti Brooke di Sarawak apabila orang Melayu
di Kuching mengusulkan penubuhan badan di atas?
A melarang pembesar tempatan menjadi ahli
B menghalang pertubuhan berkenaan didaftarkan
C mewajibkan pendaftarannya diperbaharui setiap tahun
D menyekat golongan guru menjadi ahlinya

38 Mengapakah bilangan persatuan yang dapat ditubuhkan di Sabah kurang berbanding


dengan jirannya di Sarawak?
I orang Sabah berpuas hati dengan pentadbiran SBUB
II peluang pendidikan tidak tersebar jauh
III penduduk Sabah terdiri daripada pelbagai kaum
IV penduduknya hidup terpisah di pedalaman

A I dan II
B II dan IV
C I dan III
D III dan IV 11

http://edu.joshuatly.com/MODUL PRAKTIS BESTARI SEJARAH TINGKATAN 5


http://exammy.com/
PROJEK JAWAB UNTUK JAYA ( JUJ ) 2010

39 Apakah tindakan-tindakan yang diambil oleh Kesatuan Melayu Muda untuk


menamatkan penjajahan British di Tanah Melayu?
I bekerjasama dengan Jepun untuk mengusir Inggeris
II menggalakkan ahlinya menyertai pasukan MPAJA
III menjadikan pertubuhan ini sebagai badan propaganda Jepun
IV menyebarkan fahaman anti-British melalui Warta Malaya

A I, II dan III
B I, II dan IV
C I, III dan IV
D II, III dan IV

40 Apakah dasar-dasar yang dijalankan oleh penjajah Jepun untuk menyekat


kegiatan persatuan dan pertubuhan separa politik di Tanah Melayu?
I hanya pertubuhan pro-Jepun dibenarkan bergerak
II menubuhkan pasukan polis rahsia yang dikenali kempetai
III rakyat tidak diberi kebebasan untuk menyuarakan pendapat
IV semua pertubuhan diletakkan di bawah pengawasan Jepun

A I, II dan III
B I, II dan IV
C I, III dan IV
D II, III dan IV

Kertas Soalan Tamat.


Selamat Mencuba.

12

http://edu.joshuatly.com/MODUL PRAKTIS BESTARI SEJARAH TINGKATAN 5


http://exammy.com/
Skema Pemarkahan Kertas 1 Kod Kertas: 1249/1
Bab1 Kemunculan dan Perkembangan Nasionalisme di Asia Tenggara.
No Soalan Jawapan Rujukan Buku Teks
Tingkatan 4 Tingkatan 5
1 A ms 5
2 D ms 5
3 C ms 6
4 C ms 6
5 B ms 7
6 D ms 6
7 D ms 8
8 C ms 9
9 A ms 8 dan 9
10 A ms 9
11 B ms 8 dan 9
12 A ms 11
13 C ms 11
14 A ms 10
15 A ms 11
16 B ms 13
17 B ms 16
18 B ms 13
19 A ms 12
20 D ms 13
21 B ms 14
22 B ms 18
23 C ms 18
24 C ms 18
25 B ms 19
26 A ms 16 dan 19
27 A ms 20
28 D ms 20
29 A ms 21
30 D ms 22
31 A ms 21
32 B ms 19-21
33 C ms 12
34 D ms 12 dan 13
35 B ms 11
36 B ms19,20 dan 22
37 A ms 22
38 B ms 20
39 A ms 21
40 D ms 22

http://edu.joshuatly.com/
http://exammy.com/
Skema Pemarkahan Kertas 1 Kod Kertas: 1249/1
Bab2 Perkembangan Nasionalisme Di Malaysia Sehingga Perang Dunia Kedua
No Soalan Jawapan Rujukan Buku Teks
Tingkatan 4 Tingkatan 5
1 C ms29
2 B ms 37 dan 38
3 C ms 32
4 A ms 32
5 C ms 33 dan 34
6 A ms 34 dan 35
7 B ms 41 dan 42
8 B ms 36
9 B ms 42
10 A ms 42
11 C ms 37 dan 38
12 B ms 38
13 B ms 38
14 A ms 39
15 D ms 38
16 A ms 40
17 C ms 41
18 D ms 41
19 B ms 41
20 C ms 49
21 D ms 49
22 A ms 49
23 A ms 50
24 C ms 45
25 D ms 48
26 B ms 50
27 D ms 50
28 D ms 51
29 C ms 52
30 D ms 52
31 A ms 53
32 B ms 52 dan 53
33 B ms 53
34 B ms 54
35 D ms 54
36 B ms 55
37 B ms 22
38 B ms 55
39 C ms 56

http://edu.joshuatly.com/
http://exammy.com/
40 C ms 57

http://edu.joshuatly.com/
http://exammy.com/
PROJEK JAWAB UNTUK JAYA ( JUJ ) 2010

Modul Praktis Bestari JUJ

Tema 8

Kemunculan Dan perkembangan


Tamadun Islam

Bab 4 Kemunculan Tamadun Islam Dan


Perkembangannya Di Makkah ms 1 - 13

Bab 5 Kerajaan Islam Di Madinah ms 14 - 28

Disediakan oleh:

En Yu Kong Hwo
Guru Cemerlang Sejarah
SMK Seri Damai
25150 Kuantan.

http://edu.joshuatly.com/
MODUL PRAKTIS BESTARI SEJARAH TINGKATAN 4
http://exammy.com/
PROJEK JAWAB UNTUK JAYA ( JUJ ) 2010

Borang Soal Selidik


Modul Praktis Bestari JUJ

Kepada guru-guru dan pelajar-pelajar yang dihormati,


Penulis mengharapkan kerjasama daripada anda semua
meluangkan sedikit masa menjawab borang soal selidik yang disediakan
dalam Modul Praktis Bestari JUJ ini. Pandangan yang diberikan akan
memandu arah penulis membuat penambahbaikan pada masa
hadapan. Ini dapat memastikan bahan-bahan yang bakal dimasukkan
nanti memenuhi kehendak pelanggan iaitu guru dan murid.

Sila bulatkan skala yang sesuai mengikut pemahaman anda untuk soalan-
soalan yang terkandung dalam borang soal selidik ini. Kerjasama anda
amat dihargai dan dahului dengan ucapan terima kasih.

1 Sederhana
2 Baik
3 Cemerlang

Bil Soalan Skala Catatan


1 Soalan arah rendah sesuai dengan
kebolehan pelajar-pelajar kumpulan 1 2 3
potensi.
2 Cakupan soalan dibuat berpandukan
pembahagian sub topik yang terdapat 1 2 3
dalam buku teks
3 Muka surat yang dilabelkan untuk
setiap soalan menjadi pemandu arah 1 2 3
untuk pelajar-pelajar mencari jawapan
4 Pelajar-pelajar lemah terdorong untuk
mencari jawapan dengan adanya 1 2 3
muka surat yang dilabelkan untuk
setiap soalan
5 Tahap kepayahan soalan yang
disediakan sesuai dijadikan latihan 1 2 3
untuk kumpulan pelajar potensi
6 Pelajar-pelajar dapat menguasai isi
kandungan bab melalui proses 1 2 3
pembacaan yang perlu dilakukan
semasa menjawab soalan
i

http://edu.joshuatly.com/
MODUL PRAKTIS BESTARI SEJARAH TINGKATAN 4
http://exammy.com/
PROJEK JAWAB UNTUK JAYA ( JUJ ) 2010

Bil Soalan Skala Catatan


7 Latihan dalam modul ini memberi
peluang kepada pelajar-pelajar potensi 1 2 3
menunjukkan inisiatif untuk belajar
8 Latihan dalam modul ini turut membantu
pelajar-pelajar membuat persediaan 1 2 3
menjawab soalan struktur dan esei
9 Soalan-soalan latihan yang disediakan
dapat membantu pelajar-pelajar bukan 1 2 3
Melayu menguasai tema tamadun
Islam dengan lebih berkesan.

Komen dan cadangan(jika ada):

Terima kasih sekali lagi.

Sila kembalikan borang ini kepada:

En Yu Kong Hwo
SMK Seri Damai.
25150 KUANTAN.
ii

http://edu.joshuatly.com/
MODUL PRAKTIS BESTARI SEJARAH TINGKATAN 4
http://exammy.com/
PROJEK JAWAB UNTUK JAYA ( JUJ ) 2010

Bab 4 Kemunculan Tamadun Islam Dan


Modul Praktis Bestari JUJ Perkembangannya Di Makkah

Bil Pecahan Tajuk Kecil Taburan Soalan Peperiksaan SPM 1249/1


04 05 06 07 08 09 10 11 12 13
Pengenalan
1 Definisi perkataan
jahiliah dan jangka
masa zaman jahiliah
2 Ciri-ciri masyarakat
jahiliah
a) Sistem kabilah dan
amalan politik
b) Aspek ekonomi
masyarakat jahiliah
c) Sistem kepercayaan
dan keagamaan
3 Kehidupan Nabi
Muhammad s.a.w.
sebelum dilantik
menjadi rasul:
a) Latar belakang
keluarga Nabi
Muhammad s.a.w.
b) Keperibadian Nabi
Muhammad s.a.w.
c) Kerasulan Nabi
Muhammad s.a.w.
4 Penyebaran Islam
Di Makkah:
a) Peringkat dan cara
Penyebaran Islam
b) Penerimaan terhadap
Islam
c) Faktor dan cara
penentangan
terhadap penyebaran
Islam
d) Kebijaksanaan Nabi
Muhammad s.a.w.
menyelesaikan
penentangan orang
Arab Quraisy
yu. Modul Praktis Bestari. JUJ 1

http://edu.joshuatly.com/
MODUL PRAKTIS BESTARI SEJARAH TINGKATAN 4
http://exammy.com/
PROJEK JAWAB UNTUK JAYA ( JUJ ) 2010

SULIT
1249/1
Sejarah
Kertas 1
1 Jam

Modul Praktis Bestari JUJ

SIJIL PELAJARAN MALAYSIA

Sejarah

Kertas 1

Satu Jam

JANGAN BUKA KERTAS SOALAN INI SEHINGGA DIBERITAHU

1 Kertas soalan ini mengandungi 40 soalan


2 Jawab semua soalan.

Kertas soalan ini mengandungi 12 halaman bercetak termasuk muka surat depan.

[Lihat sebelah

SULIT

yu. Modul Praktis Bestari. JUJ 2

http://edu.joshuatly.com/
MODUL PRAKTIS BESTARI SEJARAH TINGKATAN 4
http://exammy.com/
PROJEK JAWAB UNTUK JAYA ( JUJ ) 2010

Kemunculan Tamadun Awal Kemunculan Tamadun Islam

Kawasan Lembah Sungai Semenanjung Tanah Arab

1 Apakah perkara yang membezakan kedua-dua tamadun di atas?


A tamadun Islam berlandaskan sunnah nabi
B tamadun awal bertumpu kepada aspek lahiriah
C tamadun Islam muncul di kawasan padang pasir
D tamadun awal meninggalkan rekod bertulis [Buku teks ms 99]

Istilah jahala merujuk kepada kehidupan masyarakat Arab


yang dianggap jahil.
Bahasa Arab

2 Mengapakah para sejarawan memberi tafsiran sedemikian kepada


masyarakat Arab pada zaman jahiliah?
A mereka tidak menguasai kemahiran dan teknologi
B mereka hidup berpindah-randah di padang pasir
C mereka memencilkan diri daripada kemajuan luar
D mereka berpegang teguh kepada sistem kabilah [Buku teks ms 99]

3 Mengapakah sektor pertanian pada zaman kerajaan Saba' mengalami


kemajuan yang pesat?
A pemerintah Saba' merupakan pemimpin berwawasan
B bekalan air dapat disalur ke kawasan pertanian
C wujudnya jalinan perdagangan dengan Mesopotamia
D kerajaan berjaya mewujudkan kestabilan politik [Buku teks ms 100]

4 Mengapakah kaum wanita pada zaman jahiliah tidak mendapat tempat


yang sewajarnya dalam masyarakat?
I mereka tidak dibenarkan mewarisi harta
II menyembunyikan kelahiran anak perempuan
III institusi perkahwinan tidak terikat dengan peraturan
IV peraturan diadakan untuk menyekat kebebasan wanita

A I, II dan III
B I, II dan IV
C I, III dan IV
D II, III dan IV [Buku teks ms 101]
yu. Modul Praktis Bestari. JUJ 3

http://edu.joshuatly.com/
MODUL PRAKTIS BESTARI SEJARAH TINGKATAN 4
http://exammy.com/
PROJEK JAWAB UNTUK JAYA ( JUJ ) 2010

Terdapat 360 berhala di sekitar kaabah. Berhala utama yang


disembah termasuk al-Latta, al-Uza, al-Manaf dan Hubal.

Sumber Sejarah

5 Apakah bentuk sistem kepercayaan di atas?


A agama Majusi
B agama Hanif
C agama Wathani
D agama Animisme [Buku teks ms 101]

6 Apakah ciri-ciri sistem kabilah yang terbentuk dalam masyarakat Arab


jahiliah?
I setiap kabilah mengamalkan semangat perkauman
II ahli-ahli kabilah terdiri daripada suku yang sama
III kabilah Arab bercampur-gaul antara satu dengan lain
IV ahli-ahli kabilah bersikap fanatik terhadap kabilahnya

A I, II dan III
B I, II dan IV
C I, III dan IV
D II, III dan IV [Buku teks ms 101]

Wujud unsur perpaduan dalam satu-satu kabilah Arab


walaupun secara umumnya masyarakat keseluruhan
hidup secara berkelompok.

7 Apakah faktor yang menjalin perpaduan sedemikian dalam kalangan


masyarakat Arab jahiliah?
A kepimpinan syeikh
B rumpun bangsa
C institusi keagamaan
D bahasa dan budaya [Buku teks ms 101]

8 Apakah faktor utama yang mencetuskan Peperangan al-Basus?


A semangat assabiah yang diamalkan kabilah
B persaingan untuk merebut jawatan syeikh
C nasib golongan lemah yang hidup tertindas
D ancaman daripada kuasa asing seperti Rom [Buku teks ms 102]
yu. Modul Praktis Bestari. JUJ 4

http://edu.joshuatly.com/
MODUL PRAKTIS BESTARI SEJARAH TINGKATAN 4
http://exammy.com/
PROJEK JAWAB UNTUK JAYA ( JUJ ) 2010

9 Antara perkara berikut, yang manakah berkaitan dengan kehidupan


Nabi Muhammad s.a.w. sebelum menjadi rasul?
I keluarga baginda amat berpengaruh di Makkah
II keturunan baginda mentadbir kota Makkah
III ahli keluarga baginda terlibat dalam perniagaan
IV baginda berketurunan Bani Umaiyah

A I, II dan III
B I, II dan IV
C I, III dan IV
D II, III dan IV [Buku teks ms 102 dan 103]

10 Mengapakah tahun kelahiran Nabi Muhammad s.a.w. digelar "tahun gajah"?


A menunjukkan sifat gagah berani orang Arab jahiliah
B semangat gajah merupakan kepercayaan orang jahiliah
C gajah dianggap binatang suci dalam amalan khurafat
D kota Makkah diserang oleh tentera Abrahah [Buku teks ms 104]

Tokoh Hubungan Kekeluargaan


Abdul Mutalib Datuk kepada Nabi Muhammad s.a.w.
Abu Talib Bapa saudara Nabi Muhammad s.a.w.

11 Apakah peranan kedua-dua tokoh di atas dalam kehidupan awal Nabi


Muhammad s.a.w.?
A melindungi keselamatan Nabi Muhammad s.a.w.
B mengajar Nabi Muhammad s.a.w. selok-belok berniaga
C menjaga dan membesarkan Nabi Muhammad s.a.w.
D membawa Nabi Muhammad s.a.w. mengembara [Buku teks ms 104]

Ketika berusia 12 tahun, Nabi Muhammad s.a.w. telah dibawa


oleh bapa saudaranya, Abu Talib mengembara ke Syam
dalam satu rombongan yang besar.

12 Apakah Abu Talib membawa Nabi Muhammad s.a.w. dalam rombongan


tersebut?
A mengelakkan baginda diserang orang Quraisy
B mencarikan seorang guru untuk Nabi Muhammad s.a.w.
C mencari asal usul moyang Nabi Muhammad s.a.w.
D membantunya menjalankan urusan jual beli [Buku teks ms 104]
yu. Modul Praktis Bestari. JUJ 5

http://edu.joshuatly.com/
MODUL PRAKTIS BESTARI SEJARAH TINGKATAN 4
http://exammy.com/
PROJEK JAWAB UNTUK JAYA ( JUJ ) 2010

13 Mengapakah Khadijah Binti Khuwalid sanggup menambah modal untuk


Nabi Muhammad s.a.w. menjalankan perniagaan?
I beliau merupakan isteri kepada Nabi Muhammad s.a.w.
II perniagaan beliau mendapat keuntungan besar
III beliau tertarik dengan keperibadian Nabi Muhammad s.a.w.
IV beliau mempercayai kata-kata bapa saudara nabi

A I dan II
B II dan III
C III dan IV
D I dan IV [Buku teks ms 105]

Orang Quraisy Makkah lebih sebati menggunakan al-Amin


daripada panggilan Muhammad.

14 Apakah sifat peribadi Nabi Muhammad s.a.w. yang menyebabkan


wujudnya panggilan sedemikian?
A bijaksana
B dipercayai
C berkata benar
D menyampaikan [Buku teks ms 105]

Kabilah Arab berpuas hati dengan penyelesaian yang disyorkan


oleh Nabi Muhammad s.a.w. meletakkan batu Hajar Aswad
pada kedudukan asalnya.

15 Apakah sifat peribadi Nabi Muhammad s.a.w. yang ditonjolkan dalam


peristiwa di atas?
A sikap dirinya yang sederhana
B pemimpin politik yang berwibawa
C amanah dalam menunaikan tanggungjawab
D memberitahu perkara yang benar [Buku teks ms 106]
yu. Modul Praktis Bestari. JUJ 6

http://edu.joshuatly.com/
MODUL PRAKTIS BESTARI SEJARAH TINGKATAN 4
http://exammy.com/
PROJEK JAWAB UNTUK JAYA ( JUJ ) 2010

.sesiapa yang memasuki rumah Abu Sufian, maka dia selamat,


sesiapa yang berada di rumah sendiri dia akan selamat, sesiapa
yang memasuki Masjid al-Haram, dia juga akan selamat".

16 Apakah ciri keperibadian yang ditunjukkan oleh Nabi Muhammad s.a.w.


berdasarkan petikan di atas?
A bijaksana
B merendah diri
C pemaaf
D penyayang [Buku teks ms 106]

17 Apakah faktor-faktor yang mempengaruhi kejayaan Nabi Muhammad s.a.w.


mengendalikan perniagaan?
I baginda pandai mengambil hati pelanggan
II mendapat modal untuk membesarkan perniagaan
III hubungan baiknya dengan Abu Talib
IV tutur kata baginda yang sopan-santun

A I dan II
B II dan III
C III dan IV
D I dan IV [Buku teks ms 105]

Zaman Jahiliah Zaman Islam

Peristiwa Pemisah

18 Antara berikut, yang manakah patut digunakan sebagai peristiwa pemisah


mengasingkan kedua-dua zaman tersebut?
A turunnya surah al-Alaq
B peperangan al-Basus
C perletakan batu Hajar Aswad
D serangan tentera bergajah Abrahah [Buku teks ms 107]
yu. Modul Praktis Bestari. JUJ 7

http://edu.joshuatly.com/
MODUL PRAKTIS BESTARI SEJARAH TINGKATAN 4
http://exammy.com/
PROJEK JAWAB UNTUK JAYA ( JUJ ) 2010

19 Apakah amalan yang patut digalakkan dalam kalangan masyarakat


berpandukan wahyu yang diturunkan dalam surah al-Alaq?
I kegiatan penyelidikan dan kajian
II bersederhana dalam menjalani kehidupan
III mencari nafkah dengan rezeki yang halal
IV menuntut ilmu yang membawa kemajuan

A I dan II
B II dan III
C III dan IV
D I dan IV [Buku teks ms 107]

Masyarakat yang memiliki ciri ini akan berupaya mencapai


kejayaan yang cemerlang dan dapat membina tamadun yang
gemilang.

20 Apakah pendekatan yang disyorkan oleh Islam untuk mencapai matlamat


di atas?
A memiliki pemikiran yang dinamik
B menguasai ilmu melalui aktiviti membaca
C sentiasa bersedia menerima perubahan
D membuang adat lama yang mengongkong [Buku teks ms 108]

Surah al-Muddasir, ayat 1-7 merupakan wahyu kedua yang


diturunkan kepada Nabi Muhammad s.a.w.

21 Apakah tindakan yang perlu diambil oleh Nabi Muhammad s.a.w. berpandukan
wahyu tersebut?
A berhijrah ke Madinah bersama pengikutnya
B memohon perlindungan kerajaan Habsyah
C menyeru orang Islam memerdekakan hamba
D menyebarkan ajaran Islam kepada masyarakat [Buku teks ms 108]
yu. Modul Praktis Bestari. JUJ 8

http://edu.joshuatly.com/
MODUL PRAKTIS BESTARI SEJARAH TINGKATAN 4
http://exammy.com/
PROJEK JAWAB UNTUK JAYA ( JUJ ) 2010

Perletakan semula Batu Hajar Aswad

22 Apakah perkara yang dipertikaikan oleh pemimpin Quraisy sehingga


hampir mencetuskan pergaduhan dalam peristiwa di atas?
A pihak yang patut menjaga Batu Hajar Aswad
B lokasi yang sesuai meletakkan Batu Hajar Aswad
C pihak yang paling layak meletakkan Batu Hajar Aswad
D tanggungjawab menjaga keselamatan Batu Hajar Aswad
[Buku teks ms 106]

Dakwah Islamiah Dakwah Islamiah dijalankan


dijalankan secara rahsia. secara rahsia.

23 Apakah faktor yang mempengaruhi Nabi Muhammad s.a.w. melakukan


perubahan seperti di atas?
A jemputan daripada penduduk Madinah
B ajaran Islam diterima masyarakat
C perintah daripada wahyu
D sokongan daripada kaum Bani Hasyim [Buku teks ms 109]

24 Golongan manakah yang menjadi sasaran dakwah Islamiah yang dijalankan


secara sulit dan rahsia oleh Nabi Muhammad s.a.w.?
I ahli keluarga yang terdekat
II para sahabat yang rapat
III pembesar kaum Quraisy
IV tokoh-tokoh masyarakat

A I dan II
B II dan III
C III dan IV
D I dan IV [Buku teks ms 109]

25 Antara berikut yang manakah dijadikan pusat dakwah Islamiah pada peringkat
awal penyebaran Islam secara sulit?
A kediaman Nabi Muhammad s.a.w.
B Gua Hira'
C masjid al-Nabawi
D rumah al-Arqam [Buku teks ms 109]
yu. Modul Praktis Bestari. JUJ 9

http://edu.joshuatly.com/
MODUL PRAKTIS BESTARI SEJARAH TINGKATAN 4
http://exammy.com/
PROJEK JAWAB UNTUK JAYA ( JUJ ) 2010

26 Mengapakah Nabi Muhammad s.a.w. menyebarkan Islam secara sulit


para peringkat awal?
I bilangan penganut Islam masih sedikit
II mengelakkan penentangan orang Quraisy
III ajaran Islam baru diperkenalkan
IV mengelakkan kekeliruan tentang ajaran Islam

A I, II dan III
B I, II dan IV
C I, III dan IV
D II, III dan IV [Buku teks ms 110]

27 Mengapakah orang Quraisy tidak melancarkan penentangan ketika dakwah


Islamiah disebarkan secara sulit?
A mereka segan dengan keturunan Bani Hasyim
B kegiatan dakwah itu terhad kepada keluarga nabi
C mereka kagum dengan keperibadian nabi
D kegiatan dakwah disokong oleh Siti Khadijah [Buku teks ms 110]

28 Pada peringkat awal dakwah Islamiah, mereka yang memeluk Islam


kebanyakannya golongan hamba.
Mengapa berlaku hal sedemikian?
A mereka dibebaskan oleh pembesar Quraisy
B mereka dijanjikan pengampunan oleh nabi
C mereka tidak suka akan sikap pembesar Quraisy
D mereka mendapat layanan sama rata [Buku teks ms 110]

29 Apakah tindakan yang diambil oleh orang-orang Quraisy terhadap hamba


sahaya yang memeluk agama Islam?
I menjemur mereka di tengah panas
II menjerut leher mereka dengan tali
III menjadikan mereka tenaga kerahan
IV menyeksa mereka dengan kejam

A I, II dan III
B I, II dan IV
C I, III dan IV
D II, III dan IV [Buku teks ms 110]

30 Apakah bantuan yang diberikan oleh Abu Bakar al-Siddiq kepada golongan
hamba yang memeluk agama Islam?
A memberi bimbingan tentang cara hidup Islam
B melayan mereka seperti saudara kandung
C memimpin mereka berhijrah ke Habsyah
D menggunakan kekayaannya membeli hamba [Buku teks ms 110]
yu. Modul Praktis Bestari. JUJ 10

http://edu.joshuatly.com/
MODUL PRAKTIS BESTARI SEJARAH TINGKATAN 4
http://exammy.com/
PROJEK JAWAB UNTUK JAYA ( JUJ ) 2010

31 Apakah strategi dakwah yang digunakan oleh Nabi Muhammad s.a.w.


sehingga Islam dapat diterima penduduk Makkah?
I membandingkan nilai akhlak Islam dan jahiliah
II menjawab persoalan berpandukan al-Quran
III mendirikan masjid sebagai pusat dakwah
IV membuat seruan Islam secara lemah-lembut

A I, II dan III
B I, II dan IV
C I, III dan IV
D II, III dan IV [Buku teks ms 110]

Orang Quraisy tidak mengambil Melancarkan penentangan


berat tentang penyebaran terhadap penyebaran ajaran
agama Islam Islam

32 Apakah faktor yang mempengaruhi perubahan sikap orang-orang Quraisy


Makkah seperti di atas?
I Islam mula mendapat tempat di Makkah
II bilangan penganut Islam semakin ramai
III pendapatan pengukir berhala terjejas
IV hasutan daripada kerajaan Rom dan Parsi

A I, II dan III
B I, II dan IV
C I, III dan IV
D II, III dan IV [Buku teks ms 110]

33 Bagaimanakah pembesar-pembesar Quraisy memujuk Nabi Muhammad s.a.w.


menghentikan penyebaran dakwah Islamiah?
A mengarang syair mengejek ajaran Islam
B merancang komplot membunuh nabi
C menawarkan harta dan kedudukan
D memulaukan keturunan Bani Hasyim [Buku teks ms 112]
yu. Modul Praktis Bestari. JUJ 11

http://edu.joshuatly.com/
MODUL PRAKTIS BESTARI SEJARAH TINGKATAN 4
http://exammy.com/
PROJEK JAWAB UNTUK JAYA ( JUJ ) 2010

Masyarakat jahiliah hidup dalam kelompok mengikut suku


kaum masing-masing. Wujud semangat perkauman yang
kuat dalam setiap kabilah.

34 Antara ajaran Islam berikut, yang manakah bertentangan dengan amalan


masyarakat jahiliah di atas?
A percaya kepada keesaan Tuhan
B mengucapkan dua kalimah syahadat
C menjauhi amalan-amalan khurafat
D menganjurkan persaudaraan sesama manusia [Buku teks ms 111]

35 Apakah amalan hidup masyarakat Arab jahiliah yang bertentangan dengan


ajaran Islam?
I mengambil untung berlebihan atas pinjaman
II mengamalkan cara hidup orang nomad
III melakukan penipuan dalam aktiviti berniaga
IV nasib golongan lemah tidak terbela

A I, II dan III
B I, II dan IV
C I, III dan IV
D II, III dan IV [Buku teks ms 101 dan 111]

36 Apakah faktor-faktor yang mempengaruhi kejayaan dakwah Islamiah di


Makkah?
I pendekatan nabi menyebarkan ajaran Islam
II bantuan daripada isteri nabi dan sahabat
III perlindungan daripada kerajaan Habsyah
IV kemurniaan ajaran Islam itu sendiri

A I, II dan III
B I, II dan IV
C I, III dan IV
D II, III dan IV [Buku teks ms 110 dan 111]

37 Mengapakah Nabi Muhammad s.a.w. tidak berhijrah bersama pengikutnya


ke Habsyah?
A baginda mendapat pelawaan penduduk Madinah
B baginda ingin menyebarkan dakwah di Taif
C baginda ingin menjaga pengikutnya di Makkah
D baginda berjumpa dengan kaum aus di Aqabah
[Buku teks ms 113]
yu. Modul Praktis Bestari. JUJ 12

http://edu.joshuatly.com/
MODUL PRAKTIS BESTARI SEJARAH TINGKATAN 4
http://exammy.com/
PROJEK JAWAB UNTUK JAYA ( JUJ ) 2010

38 Apakah tindakan yang diambil oleh orang-orang Quraisy dalam melancarkan


dasar pemulauan terhadap Nabi Muhammad s.a.w.?
I tidak membenarkan orang Islam bergerak bebas
II melarang urusan berniaga dengan keluarga nabi
III tidak mahu menolong ahli keluarga nabi
IV perkahwinan dengan ahli keluarga nabi disekat

A I, II dan III
B I, II dan IV
C I, III dan IV
D II, III dan IV [Buku teks ms 112]

Bilal bin Rabbah Dijerut lehernya


Yassir dan Sumaiyah Mati diseksa tuannya
Zunainah Buta

39 Apakah tindakan yang diambil oleh Nabi Muhammad s.a.w. untuk


menangani penentangan yang dilancarkan oleh orang Quraisy di atas?
A mengajak pengikutnya berdakwah di Taif
B memohon perlindungan daripada pemerintah Habsyah
C menandatangani perjanjian dengan kaum aus di Aqabah
D membuat persediaan berhijrah ke Madinah
[Buku teks ms 110 dan 113]

40 Mengapakah dasar pemulauan yang dilancarkan oleh orang-orang Quraisy


tidak berjaya?
I orang Islam bersatu menghadapi pemulauan
II bantuan daripada kerajaan di Habsyah
III pertolongan yang diberikan oleh Abu Talib
IV sebahagian orang Quraisy tidak menyokong dasar itu

A I dan II
B II dan III
C III dan IV
D I dan IV [Buku teks ms 112]
yu. Modul Praktis Bestari. JUJ 13

http://edu.joshuatly.com/
MODUL PRAKTIS BESTARI SEJARAH TINGKATAN 4
http://exammy.com/
PROJEK JAWAB UNTUK JAYA ( JUJ ) 2010

Bab 5 Kerajaan Islam Di Madinah


Modul Praktis Bestari JUJ

Bil Pecahan Tajuk Kecil Taburan Soalan Peperiksaan SPM 1249/1


04 05 06 07 08 09 10 11 12 13
1 Perjanjian Aqabah
I dan II:
a) isi-isi Perjanjian
Aqabah I dan II
b) kepentingan perjanjian
Aqabah I dan II
2 Hijrah
a) Pengertian konsep
Hijrah
b) tafsiran Orientalis
Barat terhadap
peristiwa Hijrah
c) bukti-bukti menafikan
dakwaan Orientalis
Barat
d) peristiwa yang
ditempuhi Nabi
Muhammad s.a.w.
dalam perjalanan ke
Madinah
e) sebab-sebab yang
membawa kepada
peristiwa Hijrah
f) kepentingan peristiwa
Hijrah dalam sejarah
Islam
3 Piagam Madinah
a) dasar-dasar yang
diambil kira dalam
menggubal Piagam
Madinah
b) isi kandungan dan
peruntukan yang
terdapat dalam
Piagam Madinah
c) kepentingan Piagam
Madinah kepada
pembentukan ummah
yu. Modul Praktis Bestari. JUJ 14

http://edu.joshuatly.com/MODUL PRAKTIS BESTARI SEJARAH TINGKATAN 4


http://exammy.com/
PROJEK JAWAB UNTUK JAYA ( JUJ ) 2010

Bil Pecahan Tajuk Kecil Taburan Soalan Peperiksaan SPM 1249/1


04 05 06 07 08 09 10 11 12 13
4 Penyebaran Islam
a) siri peperangan yang
membabitkan orang
Islam dengan orang-
orang Quraisy
Makkah
b) keadaan yang
membenarkan
peperangan dalam
Islam
c) prinsip-prinsip yang
perlu dipatuhi oleh
askar semasa
berperang mengikut
pandangan Islam
5 Perjanjian
Hudaibiyah
a) peristiwa penting ke
arah termeterainya
Perjanjian
Hudaibiyah
b) syarat-syarat
Perjanjian
Hudaibiyah
c) kepentingan
Perjanjian
Hudaibiyah
6 Pembukaan semula
kota Makkah:
a) sebab-sebab yang
membawa kepada
Pembukaan semula
kota Makkah:
b) strategi yang
dirancang oleh nabi
untuk membuka
semula kota Makkah
c) kepentingan
Pembukaan semula
kota Makkah:
yu. Modul Praktis Bestari. JUJ 15

http://edu.joshuatly.com/MODUL PRAKTIS BESTARI SEJARAH TINGKATAN 4


http://exammy.com/
PROJEK JAWAB UNTUK JAYA ( JUJ ) 2010

SULIT
1249/1
Sejarah
Kertas 1
1 Jam

Modul Praktis Bestari JUJ

SIJIL PELAJARAN MALAYSIA

Sejarah

Kertas 1

Satu Jam

JANGAN BUKA KERTAS SOALAN INI SEHINGGA DIBERITAHU

1 Kertas soalan ini mengandungi 40 soalan


2 Jawab semua soalan.

Kertas soalan ini mengandungi halaman bercetak termasuk muka surat depan.

[Lihat sebelah

SULIT

yu. Modul Praktis Bestari. JUJ 16

http://edu.joshuatly.com/MODUL PRAKTIS BESTARI SEJARAH TINGKATAN 4


http://exammy.com/
PROJEK JAWAB UNTUK JAYA ( JUJ ) 2010

1 Mengapakah keadaan di Madinah kurang tenteram sebelum kerajaan


Islam didirikan di situ?
A Madinah terdedah kepada serangan asing
B golongan bangsawan terlalu berkuasa
C agama yang dianuti berbeza mengikut kaum
D persengketaan dalam kalangan kaum Aus [Buku teks ms 118]

Suku Kaum Aus Suku Kaum Khazraj

Bertemu dengan Nabi


Muhammad s.a.w.
di Aqabah

2 Apakah pengakuan yang diberi oleh wakil kedua-dua kaum di atas dalam
pertemuan tersebut?
I meninggalkan amalan buruk jahiliah
II membantu nabi menyebarkan syiar Islam
III melindungi penganut agama Islam yang terseksa
IV membantu nabi meninggalkan Makkah dengan selamat

A I, II dan III
B I, II dan IV
C I, III dan IV
D II, III dan IV [Buku teks ms 118]

dihantar ke
Mus'ab bin Umair Madinah

3 Mengapakah Nabi Muhammad s.a.w. mengambil tindakan di atas?


A berjumpa dengan wakil kaum aus dan khazraj
B menyebarkan dakwah kepada penduduk tempatan
C membuat persediaan untuk nabi berhijrah
D mencari tempat yang selamat untuk nabi berlindung [Buku teks ms 118]
yu. Modul Praktis Bestari. JUJ 17

http://edu.joshuatly.com/MODUL PRAKTIS BESTARI SEJARAH TINGKATAN 4


http://exammy.com/
PROJEK JAWAB UNTUK JAYA ( JUJ ) 2010

4 Apakah bentuk bantuan yang dijanjikan oleh suku kaum aus dan khazraj
kepada Nabi Muhammad s.a.w. dalam Perjanjian Aqabah II?
I menyediakan kenderaan untuk orang Islam berhijrah
II menjadi jurupandu kepada rombongan orang Islam
III melindungi keselamatan penganut Islam yang berhijrah
IV menyediakan tempat tinggal kepada pengikut nabi

A I dan II
B II dan III
C III dan IV
D I dan IV [Buku teks ms 118]

5 Mengapakah golongan Muhajirin tidak mengalami kesukaran selepas


menetap di kota Madinah?
A mereka mempunyai saudara-mara di sana
B mereka sanggup bekerja keras membina kehidupan baru
C mereka bukan saudara baru dalam Islam
D mereka dibantu oleh orang tempatan di Madinah [Buku teks ms 119]

Berdasarkan perkara yang dipersetujui, wujud dua syarat


tambahan yang dijanjikan oleh suku kaum aus dan khazraj
yang tidak terdapat dalam Perjanjian Aqabah I.

6 Apakah dua perkara yang dimaksudkan oleh petikan di atas?


I mengisytiharkan diri menganut agama Islam
II berjanji untuk beriman kepada Allah s.w.t
III memberi bantuan kepada kaum Muhajirin
IV memastikan keselamatan orang Islam terjamin

A I dan II
B II dan III
C III dan IV
D I dan IV [Buku teks ms 118 dan 119]
yu. Modul Praktis Bestari. JUJ 18

http://edu.joshuatly.com/MODUL PRAKTIS BESTARI SEJARAH TINGKATAN 4


http://exammy.com/
PROJEK JAWAB UNTUK JAYA ( JUJ ) 2010

Tarikh 12 September 622M


Tempoh perjalanan 12 hari
Destinasi akhir Kota Yathrib

7 Tokoh manakah yang terlibat dalam perjalanan yang diharungi oleh


Nabi Muhammad s.a.w. seperti yang dinyatakan dalam jadual di atas?
I Umar al-Khattab
II Abu Bakar al-Siddiq
III Abdullah bin Arqat
Iv Mus'ab bin Umair

A I dan II
B II dan III
C III dan IV
D I dan IV [Buku teks ms 119 dan 120]

8 Umar al-Khattab telah berhijrah ke Madinah secara bersendirian dan


terang-terangan.
Mengapakah Umar al-Khattab melakukan tindakan sedemikian?
A beliau mempunyai bala tentera yang kuat
B beliau berketurunan golongan bangsawan
C beliau mendapat perlindungan kaum aus
D beliau mempunyai perwatakan yang berani [Buku teks ms 119]

9 Apakah strategi yang dirancang oleh Nabi Muhammad s.a.w. untuk berhijrah
ke Madinah?
I perpindahan dilakukan secara rahsia
II pengikut nabi berhijrah terlebih dahulu
III penghijrahan dilakukan secara berperingkat
IV menghantar Mus'ab bin Umair ke Madinah

A I, II dan III
B I, II dan IV
C I, III dan IV
D II, III dan IV [Buku teks ms 119]

10 Kenyataan manakah menerangkan dengan tepat pengertian konsep hijrah


dalam kehidupan hari ini?
A perpindahan golongan Muhajirin ke Madinah
B orang-orang Islam meninggalkan kota Makkah
C perpindahan nabi dari Makkah ke Madinah
D perubahan sikap yang membawa kebaikan [Buku teks ms 119]
yu. Modul Praktis Bestari. JUJ 19

http://edu.joshuatly.com/MODUL PRAKTIS BESTARI SEJARAH TINGKATAN 4


http://exammy.com/
PROJEK JAWAB UNTUK JAYA ( JUJ ) 2010

Lokasi Perkara yang terjadi


Rumah Nabi Muhammad s.a.w. Kepungan pemuda Quraisy
Gua Thur X

11 Apakah kejadian yang dimaksudkan oleh X?


A rombongan dari Madinah mengunjungi nabi
B nabi dan Abu Bakar al-Siddiq bersembunyi
C nabi mendapat wahyu untuk berhijrah
D membuat perjanjian dengan orang Quraisy [Buku teks ms 120]

Orang Islam yang berhijrah ke Madinah tidak boleh disamakan


dengan status pelarian.

12 Apakah bukti-bukti yang boleh dikemukakan untuk menyokong pendapat


di atas?
I orang Islam dipelawa untuk berhijrah
II kedatangan orang Islam dialu-alukan
III orang Islam dianggap sebagai saudara
IV hak orang Islam dihormati orang tempatan

A I, II dan III
B I, II dan IV
C I, III dan IV
D II, III dan IV [Buku teks ms 120]

13 Apakah tindakan yang diambil oleh Nabi Muhammad s.a.w. setelah


Allah s.w.t. menurunkan ayat dalam surah al-Anfal?
A menyebarkan dakwah kepada orang ramai
B mengisytiharkan perang ke atas orang Quraisy
C membuat persediaan meninggalkan Makkah
D menggalakkan pengikutnya berhijrah ke Habsyah [Buku teks ms 121]

14 Apakah keadaan masyarakat Madinah sebelum kedatangan Nabi


Muhammad s.a.w.?
A persengketaan kaum sering berlaku
B pihak pemerintah bersikap berat sebelah
C setiap kaum mengamalkan semangat assabiah
D tidak ada penguatkuasaan undang-undang [Buku teks ms 121]
yu. Modul Praktis Bestari. JUJ 20

http://edu.joshuatly.com/MODUL PRAKTIS BESTARI SEJARAH TINGKATAN 4


http://exammy.com/
PROJEK JAWAB UNTUK JAYA ( JUJ ) 2010

15 Apakah faktor yang menyebabkan Nabi Muhammad s.a.w. mengambil


tindakan semerta untuk berhijrah ke Madinah?
A jemputan daripada penduduk Madinah
B rancangan orang Quraisy membunuh nabi
C perlindungan keselamatan oleh para sahabat
d mencari tapak baru menyebarkan Islam [Buku teks ms 121]

16 Apakah tindakan yang diambil oleh Ali bin Abu Talib semasa Nabi
Muhammad s.a.w. meninggalkan rumah untuk berhijrah ke Madinah?
A mencari jurupandu membawa rombongan nabi
B menyediakan keperluan makanan kepada nabi
C melindungi keselamatan nabi sepanjang perjalanan
D menawarkan diri tidur di atas tempat tidur nabi [Buku teks ms 120]

Bersembunyi Di Gua Thur


Pihak yang memberi bantuan Bentuk bantuan
Abdullah bin Abu Bakar Menjalankan aktiviti mengintip
tentera Quraisy
X Memberikan bekalan susu
kambing kepada nabi.

17 Tokoh yang manakah sesuai menggantikan X?


A Abdullah bin Arqat
B Mus'ab bin Umair
C Amir bin Fuhairah
D Asma' binti Abu Bakar [Buku teks ms 120]

18 Pada tahun 622M, Nabi Muhammad s.a.w. telah menukar strategi


penyebaran agama Islam.
Apakah strategi baru yang digunakan oleh baginda?
A memeterai perjanjian dengan kaum aus dan khazraj
B mengisytiharkan perlembagaan bertulis Madinah
C memilih Taif sebagai tapak baru menyebarkan dakwah
D mengharungi perjalanan sukar untuk sampai di Madinah
[Buku teks ms 121]
yu. Modul Praktis Bestari. JUJ 21

http://edu.joshuatly.com/MODUL PRAKTIS BESTARI SEJARAH TINGKATAN 4


http://exammy.com/
PROJEK JAWAB UNTUK JAYA ( JUJ ) 2010

19 Suku kaum aus dan khazraj mengalu-alukan kedatangan Nabi Muhammad s.a.w.
sebagai pemimpin mereka.
Mengapa?
I mendamaikan persengketaan dalam kalangan mereka
II menyelesaikan konflik antara kaum di Madinah
III melindungi mereka daripada pelbagai bentuk penindasan
IV menggantikan pemimpin mereka yang berat sebelah

A I dan II
B II dan III
C III dan IV
D I dan IV [Buku teks ms 121]

Gelaran Bahasa Arab Maksud


Muhajirin Hajara Berpindah
Ansar Nasara X

20 Apakah kenyataan yang sesuai menggantikan X?


A bertaqwa
B berhemah
C menolong
D menawar [Buku teks ms 122]

21 Apakah dasar yang dilaksanakan oleh Nabi Muhammad s.a.w. untuk


mendamaikan puak aus dan khazraj di Madinah?
A mengagihkan sumber kekayaan secara adil
B melantik wakil aus dan khazraj menjadi ahli Syura
C menubuhkan majlis timbang tara menyelesaikan konflik
D merapatkan hubungan melalui prinsip persaudaraan Islam
[Buku teks ms 122]

22 Bagaimanakah kerajaan Islam Madinah dapat mewujudkan masyarakat


Islam yang harmoni dan sejahtera?
I orang Islam dianggap bersaudara
II sikap bermusuhan sesama Islam ditegah
III orang Islam digalakkan saling tolong-menolong
IV bantuan modal disalurkan melalui Baitulmal

A I, II dan III
B I, II dan IV
C I, III dan IV
D II, III dan IV [Buku teks ms 122 dan 128]
yu. Modul Praktis Bestari. JUJ 22

http://edu.joshuatly.com/MODUL PRAKTIS BESTARI SEJARAH TINGKATAN 4


http://exammy.com/
PROJEK JAWAB UNTUK JAYA ( JUJ ) 2010

23 Apakah dasar-dasar pemerintahan kerajaan Islam Madinah untuk


mewujudkan perpaduan dalam kalangan rakyat berbilang kaum?
I menghapuskan perasaan curiga antara kaum
II menjamin keadilan sosial untuk semua kaum
III menyeragamkan dasar cukai dan bahasa
IV memberi kebebasan beragama kepada rakyat

A I, II dan III
B I, II dan IV
C I, III dan IV
D II, III dan IV [Buku teks ms 127]

24 Apakah cabaran-cabaran yang dihadapi oleh Nabi Muhammad s.a.w


sebaik sahaja mengambil alih tampuk pemerintahan di Madinah?
I wujudnya perbalahan antara suku kaum
II ancaman daripada kerajaan Rom dan Parsi
III penguasaan ekonomi oleh kaum Yahudi
IV melahirkan sebuah masyarakat Islam yang bersatu

A I, II dan III
B I, II dan IV
C I, III dan IV
D II, III dan IV [Buku teks ms 122]

Masjid Quba'
Masjid al-Nabawi

25 Apakah peranan yang dimainkan oleh masjid di atas yang dibina oleh
Nabi Muhammad s.a.w.?
A mahkamah untuk mengadili kes yang dilaporkan
B tempat orang Islam menjalankan aktiviti menjaja
C tempat untuk menyambut duta dari negara asing
D mengeluarkan watikah perlantikan gabenor wilayah
[Buku teks ms 123]

26 Kalendar Islam dikira berdasarkan tahun Nabi Muhammad s.a.w. berhijrah


ke Madinah bersama pengikut-pengikutnya.
Tokoh manakah yang memulakan amalan di atas?
A khalifah Abu Bakar al-Siddiq
B khalifah Umar al-Khattab
C khalifah Uthman bin Affan
D khalifah Ali bin Abu Talib [Buku teks ms 123]
yu. Modul Praktis Bestari. JUJ 23

http://edu.joshuatly.com/MODUL PRAKTIS BESTARI SEJARAH TINGKATAN 4


http://exammy.com/
PROJEK JAWAB UNTUK JAYA ( JUJ ) 2010

27 Penduduk Madinah memberikan pelbagai bentuk bantuan kepada kaum


Muhajirin untuk membangunkan negara.
Apakah nilai-nilai murni yang ditunjukkan oleh penduduk Madinah?
I bersedia untuk berkorban
II sikap tolong-menolong
III semangat bekerjasama
IV taat kepada pemimpin

A I, II dan III
B I, II dan IV
C I, III dan IV
D II, III dan IV [Buku teks ms 123]

28 Mengapakah Piagam Madinah diterima oleh masyarakat Islam dan bukan


Islam?
I hak setiap kaum diberi jaminan oleh kerajaan
II pemupukan sikap hormat-menghormati antara kaum
III rakyat bebas memilih agama yang ingin dianuti
IV kewarganegaraan diberi mengikut peraturan

A I, II dan III
B I, II dan IV
C I, III dan IV
D II, III dan IV [Buku teks ms 127]

Orang bukan Islam(kaum Yahudi) tidak boleh dikurangi bantuan


dan hak mereka dan tidak boleh diasingkan daripada pergaulan
umum.
Fasal 16 Piagam Madinah

29 Apakah tanggungjawab yang perlu ditunaikan oleh kaum Yahudi untuk


menikmati hak di atas?
A menerima baik kedatangan kaum Muhajirin
B menolak perdamaian daripada Rom dan Parsi
C bersedia bercampur-gaul dengan orang Islam
D menumpahkan taat setia kepada pemerintah Islam
[Buku teks ms 125]
yu. Modul Praktis Bestari. JUJ 24

http://edu.joshuatly.com/MODUL PRAKTIS BESTARI SEJARAH TINGKATAN 4


http://exammy.com/
PROJEK JAWAB UNTUK JAYA ( JUJ ) 2010

Tahun Nama Perlembagaan


1787 Perlembagaan Amerika Syarikat
1795 Perlembagaan Perancis

30 Apakah ciri-ciri perlembagaan bertulis Madinah yang tidak terdapat


dalam kedua-dua rang perlembagaan di atas?
A perlembagaan Madinah berpandukan wahyu
B perlembagaan Madinah digubal lebih lewat
C perlembagaan Madinah berasaskan amalan adat
D perlembagaan Madinah digubal mengikut prinsip kesaksamaan
[Buku teks ms 124]

Hak-hak dan kepentingan masyarakat bukan Islam tetap


terpelihara walaupun undang-undang Islam diguna pakai
secara menyeluruh.
Piagam Madinah

31 Apakah dasar pemerintahan kerajaan Islam bagi memastikan jaminan


di atas dinikmati oleh masyarakat bukan Islam?
I peraturan kekeluargaan dalam kabilah boleh diteruskan
II adat resam yang diamalkan tidak melanggar hukum Islam
III kutipan cukai jizyah dikenakan ke atas orang bukan Islam
IV pihak pemerintah dan rakyat terikat dengan baiah

A I dan II
B II dan III
C III dan IV
D I dan IV [Buku teks ms 126]

32 Apakah prinsip-prinsip yang perlu diamalkan oleh pemerintah dalam


mempertahankan keadilan undang-undang Islam?
I saksi diperlukan untuk mensabitkan kesalahan
II hukuman yang dikenakan bukan berniat menghukum
III undang-undang dilaksanakan secara tegas dan keras
IV hukuman yang dikenakan dipengaruhi darjat seseorang

A I dan II
B II dan III
C III dan IV
D I dan IV [Buku teks ms 126 dan 127]
yu. Modul Praktis Bestari. JUJ 25

http://edu.joshuatly.com/MODUL PRAKTIS BESTARI SEJARAH TINGKATAN 4


http://exammy.com/
PROJEK JAWAB UNTUK JAYA ( JUJ ) 2010

33 Apakah dasar-dasar ekonomi yang perlu dilaksanakan oleh pemerintah


Islam mengikut peruntukan dalam Piagam Madinah?
I menubuhkan Baitul Hikmah untuk menjaga kebajikan
II menggalakkan umat Islam memberi sedekah
III urusan perniagaan bebas daripada penipuan
IV Diwanul Khatim diwujudkan untuk menguruskan zakat

A I dan II
B II dan III
C III dan IV
D I dan IV [Buku teks ms 126 dan 128]

34 Bagaimanakah pemerintah Islam di Madinah menjamin wujudnya keadilan


sosial dalam kalangan masyarakat?
I rakyat tanpa mengira kaum diberi hak sama rata
II tiada diskriminasi dalam memperoleh peluang ekonomi
III perbezaan taraf dalam anggota masyarakat dihapuskan
IV kebebasan beragama diberi jaminan oleh pemerintah

A I, II dan III
B I, II dan IV
C I, III dan IV
D II, III dan IV [Buku teks ms 127 dan 128]

35 Pihak pemerintah Islam menanamkan semangat "ukhuwah Islamiah" untuk


mewujudkan masyarakat Madinah yang bersatu-padu.
Apakah yang dimaksudkan dengan konsep "Ukhuwah Islamiah"?
A sikap toleransi yang dipupuk antara kaum
B tanggungjawab menjaga keselamatan negara
C ikatan persaudaraan yang kukuh sesama Islam
D kehidupan yang selari dengan al-Quran dan as-Sunnah
[Buku teks ms 128]

Nama Pemerintah Nama Kerajaan


al-Muqauqis Kerajaan Qibti, Mesir
Hercules Kerajaan Rom Timur

36 Apakah usaha yang dilakukan oleh Nabi Muhammad s.a.w. selaku pemerintah
kerajaan Madinah untuk menyebarkan pengaruh Islam ke kawasan di atas?
A melancarkan kempen peperangan
B mewajibkan pembayaran ufti
C menghantar duta bertaraf wazir
D menggunakan pendekatan diplomasi [Buku teks ms 129]
yu. Modul Praktis Bestari. JUJ 26

http://edu.joshuatly.com/MODUL PRAKTIS BESTARI SEJARAH TINGKATAN 4


http://exammy.com/
PROJEK JAWAB UNTUK JAYA ( JUJ ) 2010

Perang Badar Perang Uhud


Tahun Ke-2 Hijrah Tahun Ke-3 Hijrah

Peperangan Antara Orang Quraisy Makkah


Dengan Kerajaan Islam Madinah

Perang Khandak Perang Tabuk


Tahun Ke-5 Hijrah Tahun Ke-8 Hijrah

37 Apakah keadaan-keadaan yang memberi kebenaran kepada pemerintah


Islam melancarkan peperangan di atas?
I mendapat panduan daripada wahyu yang diturunkan
II kafilah perdagangan Islam diserang orang Quraisy
III pihak musuh yang menjadi ancaman ingin berdamai
IV menyebarkan dakwah Islamiah ke wilayah baru

A I dan II
B II dan III
C III dan IV
D I dan IV [Buku teks ms 130]

Dalam Peperangan Badar, tawanan perang lelaki telah


dibebaskan oleh Nabi Muhammad s.a.w. asalkan mereka
dapat memenuhi syarat yang ditetapkan.

Perang Badar Tahun Ke-2 Hijrah

38 Apakah syarat yang ditetapkan itu?


A berkhidmat secara sukarela dalam tentera Islam
B bekerja sebagai buruh membina parit dan terusan
C mengisytiharkan diri sebagai penganut agama Islam
D mengajar kanak-kanak Islam membaca dan menulis
[Buku teks ms 131]
yu. Modul Praktis Bestari. JUJ 27

http://edu.joshuatly.com/MODUL PRAKTIS BESTARI SEJARAH TINGKATAN 4


http://exammy.com/
PROJEK JAWAB UNTUK JAYA ( JUJ ) 2010

39 Apakah peranan Uthman bin Affan ketika rombongan orang Islam yang
berhajat mengerjakan umrah disekat di Hudaibiyah?
A memimpin tentera Islam mengepung orang Quraisy
B membaca ikrar sumpah setia membela nabi
C menjadi utusan berunding dengan orang Quraisy
D mewakili nabi menandatangani Perjanjian Hudaibiyah
[Buku teks ms 132]

40 Mengapakah sahabat-sahabat Nabi Muhammad s.a.w. tidak puas hati


dengan Perjanjian Hudaibiyah?
A pihak Quraisy menggunakan cara ugutan
B syarat yang dipersetujui berat sebelah
C orang Islam tidak boleh mengerjakan umrah
D orang Quraisy enggan mengiktiraf kerajaan Islam
[Buku teks ms 133]
yu. Modul Praktis Bestari. JUJ 28

http://edu.joshuatly.com/MODUL PRAKTIS BESTARI SEJARAH TINGKATAN 4


http://exammy.com/
PROJEK JAWAB UNTUK JAYA ( JUJ ) 2010

Bab 6 Pembentukan Kerajaan Islam Dan


Modul Praktis Bestari JUJ Sumbangannya

Bil Pecahan Tajuk Kecil Taburan Soalan Peperiksaan SPM 1249/1


04 05 06 07 08 09 10 11 12 13
Kerajaan Khulafa
al-Rasyidin
1 Pengertian konsep
khalifah
2 Syarat-syarat
pemilihan khalifah
3 Kaedah pemilihan
khalifah
a) msyawarah atau
syura
b) cadangan satu nama
khalifah terdahulu
c) pemilihan daripada
calon yang
disenaraikan
d) pencalonan oleh
sekelompok
masyarakat
4 Tanggungjawab dan
tugas-tugas khalifah
5 Sumbangan Khalifah
Abu Bakar al-Siddiq
a) pembaharuan sistem
pentadbiran
b) memerangi golongan
al-Riddah
c) hubungan diplomatik
dengan Rom dan
Parsi
6 Sumbangan Khalifah
Umar al-Khattab
a) pembaharuan sistem
pentadbiran/politik
b) dasar pembaharuan
sosial dan pendidikan
c) dasar memajukan
sektor pertanian
d) dasar pencukaian
dan jenis-jenis cukai
yu. Modul Praktis Bestari. JUJ 29

http://edu.joshuatly.com/MODUL PRAKTIS BESTARI SEJARAH TINGKATAN 4


http://exammy.com/
PROJEK JAWAB UNTUK JAYA ( JUJ ) 2010

Bil Pecahan Tajuk Kecil Taburan Soalan Peperiksaan SPM 1249/1


04 05 06 07 08 09 10 11 12 13
7 Sumbangan Khalifah
Uthman bin Affan
a) pembaharuan politik
dan ketenteraan
b) dasar-dasar ekonomi
dan sosial
8 Sumbangan Khalifah
Ali bin Abu Talib
a) dasar sosial untuk
mengekalkan
kedamaian
b) cukai jizyah
Kerajaan Bani
Umaiyah
1 Kejatuhan kerajaan
Umaiyah tahap I di
Damsyik
2 Pembentukan
kerajaan Bani
Umaiyah di Sepanyol
3 Sumbangan kerajaan
Bani Umaiyah:
a) sistem pentadbiran
dan pemerintahan
[khalifah/wazarah/
urusetia/hijabah]
b) sistem pertahanan
dan pentadbiran
4 Kemajuan dan
kegemilangan
intelektual Tahap I
kerajaan Bani
Umaiyah:
a) kota Basrah sebagai
pusat kegiatan
keilmuan
b) kemajuan kemudahan
kesihatan dan
perubatan
c) sistem perundangan
yu. Modul Praktis Bestari. JUJ 30

http://edu.joshuatly.com/MODUL PRAKTIS BESTARI SEJARAH TINGKATAN 4


http://exammy.com/
PROJEK JAWAB UNTUK JAYA ( JUJ ) 2010

Bil Pecahan Tajuk Kecil Taburan Soalan Peperiksaan SPM 1249/1


04 05 06 07 08 09 10 11 12 13
5 Kemajuan dan
kegemilangan
kerajaan Umaiyah
Tahap II:
a) kemajuan sistem
pendidikan
[pusat pengajian
tinggi/perpustakaan/
pusat penterjemahan]
b) kegemilangan
seni bina Umaiyah
c) Dasar pencukaian
[kharaj/jizyah/zakat/
ghanimah]
d) kemajuan sektor
pertanian, pembuatan
dan penyelidikan
Kerajaan Bani
Abbasiyah
1 Pengasasan kerajaan
Bani Abbasiyah
2 Kemajuan kegiatan
intelektual pada
Harun al-Rasyid dan
al-Makmun:
a) penubuhan
Baitulhikmah
b) penterjemahan karya
asing
c) penulisan karya asli
d) sumbangan para
ulama dalam bidang
penulisan
e) sumbangan tamadun
Islam kepada
kebangkitan zaman
kegemilangan ilmu
di Eropah
yu. Modul Praktis Bestari. JUJ 31

http://edu.joshuatly.com/MODUL PRAKTIS BESTARI SEJARAH TINGKATAN 4


http://exammy.com/
PROJEK JAWAB UNTUK JAYA ( JUJ ) 2010

Bil Pecahan Tajuk Kecil Taburan Soalan Peperiksaan SPM 1249/1


04 05 06 07 08 09 10 11 12 13
Kerajaan Turki
Uthmaniyah
1 Pengasasan dan
pengukuhan kerajaan
Turki Uthmaniyah
2 Sumbangan kerajaan
Turki Uthmaniyah
a) pembentukan empayar
Turki dan pelindung
umat Islam sedunia
b) sistem pentadbiran
dan perundangan Islam
c) kemajuan ekonomi dan
kegiatan perdagangan
3 Sumbangan kerajaan
Turki Uthmaniyah
dalam bidang intelektual
a) perkembangan ilmu
pengetahuan
b) sistem pendidikan
c) kebudayaan
d) penerbitan
e) penterjemahan
f) seni bina masjid
Peluasan Pengaruh
Islam Ke Eropah
Pada Zaman Bani
Umaiyah dan Turki
Uthmaniyah
1 Faktor-faktor
peluasan pengaruh
Islam Ke Eropah:
a) kekuatan pegangan
akidah orang Islam
b) semangat ghazi
tentera Islam
c) sistem ketenteraan
kerajaan Turki
(Janissari)
d) peralatan ketenteraan
yang moden
e) keadaan kacau-bilau
di Eropah akibat
peperangan dan
perpecahan

yu. Modul Praktis Bestari. JUJ 32

http://edu.joshuatly.com/MODUL PRAKTIS BESTARI SEJARAH TINGKATAN 4


http://exammy.com/
PROJEK JAWAB UNTUK JAYA ( JUJ ) 2010

Bil Pecahan Tajuk Kecil Taburan Soalan Peperiksaan SPM 1249/1


04 05 06 07 08 09 10 11 12 13
f) Kejatuhan kerajaan
Byzantine
g) kelemahan dan
kepincangan dalam
gereja
h) sikap terbuka kerajaan
Turki Uthminiyah
tentang kebebasan
beragama
i) dasar sosial kerajaan
Islam berasaskan
kecemerlangan
individu
j) penghijrahan orang
Turki dan pendakwah
ke Eropah

Pertembungan
Tamadun Islam
Dengan Tamadun
Lain

1 Cara-cara tamadun
Islam bertembung
dengan tamadun lain
2 Kesan-kesan
pertembungan:
a) aspek akidah dan
keagamaan
b) sistem pentadbiran
dan perundangan
berlandaskan syariah
c) pembentukan kerajaan
Islam di Iuar tanah
Arab
d) penguasaan pedagang
Islam dalam
perdagangan
antarabangsa
e) kemajuan intelektual
melalui pembaharuan
sistem pendidikan dan
penekanan kepada
ilmu

yu. Modul Praktis Bestari. JUJ 33

http://edu.joshuatly.com/MODUL PRAKTIS BESTARI SEJARAH TINGKATAN 4


http://exammy.com/
PROJEK JAWAB UNTUK JAYA ( JUJ ) 2010

Bil Pecahan Tajuk Kecil Taburan Soalan Peperiksaan SPM 1249/1


04 05 06 07 08 09 10 11 12 13
f) budaya dan cara hidup
orang tempatan
(pakaian, bahasa,
tatasusila)
g) pertukaran idea dan
pendapat antara
tokoh ilmuwan Islam
dan bukan Islam
h) kelahiran tokoh-tokoh
intelektual Islam dalam
pelbagai bidang:
i) Perubatan(al-Razi dan
al-Zahrawi)
ii) Matematik dan
astronomi(al-Battani,
al-Khawarizmi, Abu
Ishaq al-Biruji, al-Biruni)
iii) Pemikiran politik dan
undang-undang
(al-Farabi, al-Miskawayh
al-Mawardi
iv) Ilmu mantik dan falsafah
(Ibn Sina, al-Kindi,
Din, al-Razi, Ibn al-Arabi
Ibn Rushd dan Imam
Ghazali)
i) Seni bina Islam
berasaskan tauhid dan
akidah
j) Sastera Islam dan
bahasa
k) pengembaraan dan
penerokaan Ibn
Battuta dan al-Mascudi

yu. Modul Praktis Bestari. JUJ 34

http://edu.joshuatly.com/MODUL PRAKTIS BESTARI SEJARAH TINGKATAN 4


http://exammy.com/
PROJEK JAWAB UNTUK JAYA ( JUJ ) 2010

SULIT
1249/1
Sejarah
Kertas 1
1 Jam

Modul Praktis Bestari JUJ


SIJIL PELAJARAN MALAYSIA

Sejarah

Kertas 1

Satu Jam

JANGAN BUKA KERTAS SOALAN INI SEHINGGA DIBERITAHU

1 Kertas soalan ini mengandungi 40 soalan


2 Jawab semua soalan.

Kertas soalan ini mengandungi halaman bercetak termasuk muka surat depan.

[Lihat sebelah

SULIT

yu. Modul Praktis Bestari. JUJ 35

http://edu.joshuatly.com/MODUL PRAKTIS BESTARI SEJARAH TINGKATAN 4


http://exammy.com/
PROJEK JAWAB UNTUK JAYA ( JUJ ) 2010

1 Antara golongan berikut, yang manakah menjadi sasaran tentera Islam


yang menyertai kempen gerakan al-Riddah?
I mereka yang mengaku diri sebagai nabi
II mereka yang tidak mahu membayar zakat
III mereka yang mengisytiharkan diri keluar dari Islam
IV mereka yang meneruskan amalan khurafat

A I, II dan III
B I, II dan IV
C I, III dan IV
D II, III dan IV [Buku teks ms 142]

Pusat perdagangan Pusat pemerintahan

2 Apakah faktor yang mencetuskan perubahan peranan kota Madinah seperti


yang ditunjukkan dalam rajah di atas?
A termeterainya Perjanjian Aqabah I dan II
B jaminan perlindungan yang diberi kerajaan Habsyah
C perlembagaan bertulis Madinah diisytiharkan
D pembentukan kerajaan Khulafa al-Rasyidin [Buku teks ms 142]

3 Apakah masalah kepimpinan yang dihadapi oleh umat Islam selepas


wafatnya Nabi Muhammad s.a.w.?
I menamakan calon pengganti yang berkebolehan
II Nabi Muhammad s.a.w. tidak menetapkan pengganti
III munculnya golongan nabi-nabi palsu
IV sistem warisan secara keturunan mulai goyah

A I dan II
B I dan III
C II dan III
D III dan IV [Buku teks ms 142]

Saidina Abu Bakar al-Siddiq telah dilantik sebagai khalifah


pertama pada zaman pemerintahan Khulafa al-Rasyidin.

4 Apakah syarat-syarat yang melayakkan beliau menyandang jawatan itu?


A mempunyai pertalian darah dengan keturunan nabi
B beliau sentiasa membenarkan kata-kata nabi
C beliau banyak berkorban demi kesucian agama Islam
D bersikap adil dan mahir dalam urusan pentadbiran [Buku teks ms 143]
yu. Modul Praktis Bestari. JUJ 36

http://edu.joshuatly.com/MODUL PRAKTIS BESTARI SEJARAH TINGKATAN 4


http://exammy.com/
PROJEK JAWAB UNTUK JAYA ( JUJ ) 2010

5 Apakah bentuk amalan yang digunakan memilih calon yang sesuai bagi
menyandang jawatan khalifah?
I keputusan dibuat berdasarkan persetujuan ramai
II khalifah terdahulu mencadangkan satu nama
III pemilihan daripada beberapa nama yang dicalonkan
IV memilih calon daripada kalangan ahli keluarga

A I, II dan III
B I, II dan IV
C I, III dan IV
D II, III dan IV [Buku teks ms 143]

Musyawarah
Perbincangan dalam Majlis Syura
X

6 Perkara di atas merupakan proses yang perlu dilalui untuk melantik seseorang
menjadi khalifah bagi memimpin kerajaan Islam.
Apakah perkara X yang dimaksudkan?
A upacara pembacaan kata-kata hikmah
B calon yang dilantik mengangkat sumpah
C para pengikut melaungkan ikrar taat setia
D menandatangani watikah perlantikan rasmi [Buku teks ms 143]

7 Pilih kenyataan yang menerangkan maksud konsep syura dengan tepat.


I keputusan yang mendapat persetujuan ramai
II pemerintah memuktamadkan keputusan secara mutlak
III keputusan yang dibuat secara muafakat dan sepakat
IV proses rundingan yang dijalankan sebelum membuat keputusan

A I, II dan III
B I, II dan IV
C I, III dan IV
D II, III dan IV [Buku teks ms 143]

8 Apakah asas yang digunakan untuk memberi gelaran al-Siddiq kepada


Khalifah Abu Bakar?
A kejayaan beliau memimpin gerakan al-Riddah
B menjadi teman setia nabi semasa di Gua Thur
C beliau sentiasa membenarkan percakapan nabi
D beliau menjadi teman seperjuangan nabi yang akrab [Buku teks ms 144]
yu. Modul Praktis Bestari. JUJ 37

http://edu.joshuatly.com/MODUL PRAKTIS BESTARI SEJARAH TINGKATAN 4


http://exammy.com/
PROJEK JAWAB UNTUK JAYA ( JUJ ) 2010

9 Apakah tanggungjawab yang diamanahkan kepada seseorang khalifah?


I mentafsir hadis-hadis yang dihafal oleh penghafaz
II mengutip pelbagai bentuk cukai daripada rakyat
III menguruskan hal-hal kewangan dan baitulmal
IV memastikan umat Islam terus bersatu-padu

A I, II dan III
B I, II dan IV
C I, III dan IV
D II, III dan IV [Buku teks ms 143]

Makkah Taif

Yaman
Khalwan

Pembahagian Wilayah-Wilayah
Islam Pada Zaman Khalifah
Abu Bakar al-Siddiq
Bahrin al-Jund

Jarsh Hadhramaut
Nijran

Zabid

10 Apakah gelaran ketua pentadbir yang dilantik oleh Khalifah Abu Bakar al-Siddiq
untuk menguruskan pentadbiran wilayah-wilayah di atas?
A amir
B wali
C wazir
D wizurai [Buku teks ms 145]
yu. Modul Praktis Bestari. JUJ 38

http://edu.joshuatly.com/MODUL PRAKTIS BESTARI SEJARAH TINGKATAN 4


http://exammy.com/
PROJEK JAWAB UNTUK JAYA ( JUJ ) 2010

Zaid bin Thabit Menghimpunkan ayat-ayat al-Quran


Khalid al-Walid Tugas X
Tugas Y

11 Apakah tugas X dan Y yang diamanahkan kepada Khalid al-Walid oleh


Khalifah Abu Bakar al-Siddiq?
I mengetuai tentera Islam semasa gerakan al-Riddah
II memerangi tentera Parsi dan Byzantine
III meluaskan pengaruh Islam ke wilayah Balkan
IV ketua utusan kerajaan Islam ke Rom

A I dan II
B I dan III
C II dan III
D III dan IV [Buku teks ms 145]

12 Apakah pendekatan yang digunakan untuk memilih Khalifah Umar al-Khattab


sebagai khalifah?
A jawatan itu diwariskan daripada khalifah terdahulu
B pencalonan dibuat oleh Khalifah Abu Bakar al-Siddiq
C pemilihan daripada beberapa orang calon yang dinamakan
D penamaan dibuat oleh sekelompok masyarakat [Buku teks ms 146]

Era Pemerintahan Gelaran Jawatan


Khalifah Abu Bakar al-Siddiq Amir
Khalifah Umar al-Khattab Wali

13 Apakah tugas yang dipertanggungjawabkan kepada pegawai yang dilantik


menyandang jawatan di atas?
A menguruskan perjalanan dalam Majlis Syura
B menentukan calon untuk jawatan khalifah
C ketua pentadbir Diwanul Khatim dan Baitul Hikmah
D ketua pegawai tadbir peringkat wilayah [Buku teks ms 146 dan 146]

14 Apakah tindakan yang diambil oleh Khalifah Umar al-Khattab untuk


memajukan pendidikan al-Quran?
I mewajibkan semua kanak-kanak belajar mengaji
II membayar upah kepada guru-guru agama
III menyediakan kemudahan belajar di masjid
IV menghantar guru-guru mengajar di kawasan pedalaman

A I dan II
B I dan III
C II dan III
D III dan IV [Buku teks ms 146]
yu. Modul Praktis Bestari. JUJ 39

http://edu.joshuatly.com/MODUL PRAKTIS BESTARI SEJARAH TINGKATAN 4


http://exammy.com/
PROJEK JAWAB UNTUK JAYA ( JUJ ) 2010

15 Bagaimanakah Khalifah Umar al-Khattab memperkukuh sistem pertahanan


negara?
I mewujudkan tentera infantri
II membina kubu pertahanan
III melantik tentera simpanan
IV menubuhkan tentera tetap

A I dan II
B I dan III
C II dan IV
D III dan IV [Buku teks ms 146]

Empangan Abu Musa Basrah


Terusan Amirul Mukminin Mesir

16 Apakah tujuan Khalifah Umar al-Khattab menyediakan kemudahan di atas?


A membantu petani memulihkan tanah terbiar
B meningkatkan tahap produktiviti sektor pertanian
C menukar kawasan gersang menjadi tanah pertanian
D menambah baik sistem perhubungan dan pengangkutan [Buku teks ms 147]

Bentuk Cukai Peraturan mengenakan cukai


Cukai Jizyah Orang bukan Islam yang tidak bayar zakat.
Cukai Kharaj X

17 Apakah maklumat yang tepat untuk melengkapkan X?


A pendapatan individu yang boleh dicukai
B pedagang asing yang berurusan di pelabuhan
C cukai tanah yang dibayar oleh petani-petani
D cukai ke atas barang dagangan dari luar [Buku teks ms 147]

18 Apakah tindakan Khalifah Uthman bin Affan untuk memperkuat angkatan


tentera laut?
A menambah bilangan kapal perang moden
B merekrut anggota tentera baru untuk dilatih
C mewujudkan anggota elit dalam pasukan tentera
D mengadakan latihan perang secara kerap [Buku teks ms 148]
yu. Modul Praktis Bestari. JUJ 40

http://edu.joshuatly.com/MODUL PRAKTIS BESTARI SEJARAH TINGKATAN 4


http://exammy.com/
PROJEK JAWAB UNTUK JAYA ( JUJ ) 2010

Uthman bin Affan dan Ali bin Abi Talib mendapat undi yang
sama banyak daripada ahli-ahli yang brsidang dalam
Majlis Syura.

19 Apakah pendekatan yang digunakan untuk menentukan calon yang paling


layak menyandang jawatan khalifah?
A keputusan berdasarkan persetujuan majoriti rakyat
B undian semula dalam pusingan yang kedua
C pemilihan akhir berdasarkan faktor usia
D sheikh kabilah akan membuat keputusan muktamad [Buku teks ms 147]

20 Mengapakah Khalifah Ali bin Abu Talib memulakan rundingan dalam


Perang Siffin?
A terlalu ramai penghafaz yang mati syahid
B mengelakkan tentera Rom menceroboh wilayah Islam
C beliau melihat pihak musuh mengangkat al-Quran
D pihak yang membunuh Khalifah Uthman berjaya ditangkap
[Buku teks ms 148]

21 Apakah faktor yang menyumbang kepada kejatuhan kerajaan Bani Umaiyyah


Tahap I yang berpusat di Damsyik?
A kemunculan gerakan Revolusi Abbasiyyah
B serangan berterusan daripaa tentera Rom
C perpecahan umat Islam akibat Perang Siffin
D perebutan jawatan khalifah dalam kalangan waris [Buku teks ms 150]

22 Apakah pendekatan baru yang diperkenalkan oleh kerajaan Bani Umaiyyah


dalam sistem perlantikan khalifah?
A Majlis Syura berkuasa penuh dalam membuat lantikan
B jawatan khalifah diwariskan kepada pengganti
C mengadakan pungutan suara rakyat
D pencalonan dibuat oleh kelompok masyarakat [Buku teks ms 155]

Era Pemerintahan Gelaran Jawatan


Khalifah Abu Bakar al-Siddiq Amir
Khalifah Umar al-Khattab Wali

23 Apakah jawatan yang diwujudkan pada zaman Bani Umaiyyah yang setara
dengan kedua-dua jawatan di atas?
A khalifah
B hijabah
C wazarah
D makdum [Buku teks ms 151]
yu. Modul Praktis Bestari. JUJ 41

http://edu.joshuatly.com/MODUL PRAKTIS BESTARI SEJARAH TINGKATAN 4


http://exammy.com/
PROJEK JAWAB UNTUK JAYA ( JUJ ) 2010

Sistem Urus Setia

Surat menyurat Tentera Dan Polis

Kutipan cukai Bahagian X


dan hasil

24 Apakah bahagian X yang perlu dibentuk untuk sistem pentadbiran di atas


pada zaman kerajaan Bani Umaiyyah?
A perundangan
B syariah Islamiah
C kehakiman
D perundingan [Buku teks ms 151]

25 Semua tetamu yang ingin berjumpa dengan khalifah perlu diperiksa oleh
pegawai keselamatan yang ditugaskan khas.
Peraturan ini tidak dilaksanakan ke atas:
I ketua penyedia makanan
II ketua jabatan pos
III bilal
IV amir

A I, II dan III
B I, II dan IV
C I, III dan IV
D II, III dan IV [Buku teks ms 151]
yu. Modul Praktis Bestari. JUJ 42

http://edu.joshuatly.com/MODUL PRAKTIS BESTARI SEJARAH TINGKATAN 4


http://exammy.com/
PROJEK JAWAB UNTUK JAYA ( JUJ ) 2010

Khalil ibn Ahmad


Sibawayhi
al-Farazdaq

26 Apakah bidang ilmu yang disumbangkan oleh tokoh-tokoh di atas?


I astronomi
II matematik
III bahasa Arab
IV sastera

A I dan II
B I dan III
C II dan IV
D III dan IV [Buku teks ms 151]

27 Mengapakah ramai tokoh-tokoh yang terkenal dalam bidang ilmu agama


lahir pada zaman kerajaan Bani Umaiyyah tahap I?
A penekanan yang diberi oleh pihak pemerintah
B pihak pemerintah menubuhkan Baitul Hikmah
C ganjaran besar diberi kepada golongan intelek
D budaya mencari ilmu dijadikan amalan hidup [Buku teks ms 152]

Khalifah al-Walid bin Abdul Malik


Khalifah Umar bin Abdul Aziz

28 Bagaimanakah kedua-dua orang pemerintah di atas memajukan tahap


kesihatan rakyat semasa pemerintahan kerajaan Bani Umaiyyah tahap I?
A membuka peluang menuntut ilmu kedoktoran
B membina kemudahan kesihatan seperti hospital
C mengambil khidmat doktor pakar dari Greek
D mendirikan lebih banyak universiti [Buku teks ms 152]

Andalusia, Cordova, Toledo, Granada dan Seville.

29 Mengapakah orang-orang Eropah kerap kali berkunjung ke kota-kota di atas?


A menghayati keagungan seni bina Islam
B terdapatnya kemudahan perpustakaan dan universiti
C mendapatkan bahan-bahan rempah untuk didagangkan
D tertarik dengan pemerintah Islam yang bersikap adil [Buku teks ms 153]
yu. Modul Praktis Bestari. JUJ 43

http://edu.joshuatly.com/MODUL PRAKTIS BESTARI SEJARAH TINGKATAN 4


http://exammy.com/
PROJEK JAWAB UNTUK JAYA ( JUJ ) 2010

30 Pihak pemerintah di Cordova telah menubuhkan pusat penterjemahan.


Apakah kesan daripada dasar tersebut?
I orang Islam dapat mempelajari ilmu sarjana Yunani
II Cordova muncul sebagai pusat kegemilangan ilmu
III golongan Mudejar muncul sebagai tenaga pengajar
IV Diwanul Khatim menjadi sebuah institusi berwibawa

A I dan II
B I dan III
C II dan IV
D III dan IV [Buku teks ms 153]

31 Apakah ciri-ciri seni bina Masjid Cordova yang menonjolkan keagungan


seni bina Islam?
I kubah diperbuat daripada kayu berukir
II menggunakan batu marmar untuk membuat tiang
III pintu masuk utama menghadap ke arah kiblat
IV mimbar masjid dibuat setentang dengan pintu utama

A I dan II
B I dan III
C II dan IV
D III dan IV [Buku teks ms 153]

32 Apakah sumber-sumber pendapatan baitulmal?


I harta rampasan perang
II cukai ke atas hasil tanaman
III bayaran zakat
IV cukai bebas kuala

A I, II dan III
B I, II dan IV
C I, III dan IV
D II, III dan IV [Buku teks ms 154]

33 Apakah sumber-sumber kekayaan ekonomi yang dimiliki oleh bandar


Cordova?
I membuat barang hiasan daripada logam
II membuat barang-barang tembikar
III membuat kepingan batu marmar
IV membuat peralatan seperti senjata

A I, II dan III
B I, II dan IV
C I, III dan IV
D II, III dan IV [Buku teks ms 154]
yu. Modul Praktis Bestari. JUJ 44

http://edu.joshuatly.com/MODUL PRAKTIS BESTARI SEJARAH TINGKATAN 4


http://exammy.com/
PROJEK JAWAB UNTUK JAYA ( JUJ ) 2010

34 Mengapakah kerajaan Bani Umaiyyah tahap II mampu memajukan dan


membangunkan sektor pertanian?
I kegiatan pertanian diusahakan secara ladang
II memasarkan hasil pertanian ke luar negara
III membina sistem tali air untuk pengairan
IV menjalankan usaha-usaha penyelidikan saintifik

A I dan II
B I dan III
C II dan IV
D III dan IV [Buku teks ms 154]

35 Mengapakah kerajaan Bani Umaiyyah mendapat penentangan daripada


golongan mawali?
A pihak pemerintah menyekat kebebasan rakyat
B kerajaan gagal mengatasi perpecahan umat
C cukai yang tinggi terlalu membebankan rakyat
D mereka bersimpati dengan golongan syiah [Buku teks ms 155]

Golongan Khawarij
Golongan Syiah

36 Apakah peristiwa yang mengakibatkan kemunculan kedua-dua golongan


di atas?
A Perjanjian Aqabah
B Perjanjian Hudaibiyah
C Perang Khandak
D Perang Siffin [Buku teks ms 156]

37 Pada tahun 1258 M, kerajaan Abbasiyyah mengalami kejatuhan.


Apakah faktor utama yang menyumbang kepada kejatuhannya?
A penentangan dalaman daripada puak Khawarij
B dasar diskriminasi yang diamalkan oleh pemerintah
C kemunculan gerakan pimpinan Muslim al-Khurasani
D serangan daripada tentera Mongol pimpinan Hulagu Khan
[Buku teks ms 156]

38 Apakah peranan yang dimainkan oleh Baitulhikmah?


A memperkenalkan kaedah penulisan ensiklopedia
B menyediakan kemudahan belajar kepada penyelidik
C menyelaras kerja-kerja menterjemah karya asing
D memilih calon untuk anugerah tokoh intelektual Islam [Buku teks ms 156]
yu. Modul Praktis Bestari. JUJ 45

http://edu.joshuatly.com/MODUL PRAKTIS BESTARI SEJARAH TINGKATAN 4


http://exammy.com/
PROJEK JAWAB UNTUK JAYA ( JUJ ) 2010

Era Pemerintahan Pusat Kegemilangan Intelektual


Kerajaan Bani Umaiyyah Tahap I Damsyik
Kerajaan Bani Umaiyyah Tahap II Andalusia dan Cordova
Kerajaan Bani Abbasiyyah X

39 Apakah nama kota X dalam jadual di atas?


A Baghdad
B Basrah
C Kufah
D Taif [Buku teks ms 156]

Karya asal dalam bahasa Yunani berjaya diterjemahkan kepada


bahasa Arab dan dapat dipelajari oleh orang-orang Islam.
Zaman Kerajaan Bani Abbasiyyah

40 Apakah persediaan yang perlu dilakukan oleh generasi hari ini supaya
mereka dapat memainkan peranan seperti di atas?
A keupayaan menguasai pelbagai bahasa
B berusaha gigih dalam menimba ilmu
C mengasimilasikan budaya bangsa lain
D tidak mudah menyerah kepada takdir [Buku teks ms 156]
yu. Modul Praktis Bestari. JUJ 46

http://edu.joshuatly.com/MODUL PRAKTIS BESTARI SEJARAH TINGKATAN 4


http://exammy.com/
PROJEK JAWAB UNTUK JAYA ( JUJ ) 2010

SULIT
1249/1
Sejarah
Kertas 1
1 Jam

Modul Praktis Bestari JUJ


SIJIL PELAJARAN MALAYSIA

Sejarah

Kertas 1

Satu Jam

JANGAN BUKA KERTAS SOALAN INI SEHINGGA DIBERITAHU

1 Kertas soalan ini mengandungi 40 soalan


2 Jawab semua soalan.

Kertas soalan ini mengandungi halaman bercetak termasuk muka surat depan.

[Lihat sebelah

SULIT

yu. Modul Praktis Bestari. JUJ 47

http://edu.joshuatly.com/MODUL PRAKTIS BESTARI SEJARAH TINGKATAN 4


http://exammy.com/
PROJEK JAWAB UNTUK JAYA ( JUJ ) 2010

1 Apakah kaedah yang digunakan pada zaman kerajaan Bani Abbasiyyah


untuk mewujudkan era kegemilangan ilmu pengetahuan?
I pendekatan sumbang saran
II pembentangan ilmiah
III menterjemah karya asing
IV menulis karya-karya asli

A I dan II
B I dan III
C II dan IV
D III dan IV [Buku teks ms 156]

2 Pada zaman pemerintahan Khalifah Harun al-Rasyid, para sarjana Islam telah
menceburi penulisan karya-karya ilmiah.
Apakah peringkat-peringkat yang dilalui dalam penulisan sesebuah karya
ilmiah?
I membuat catatan
II mengumpul idea
III menjalankan penyelidikan
IV menyusun idea mengikut bab

A I, II dan III
B I, II dan IV
C I, III dan IV
D II, III dan IV [Buku teks ms 156]

Imam Malik
Ibn Ishaq
Abu Hanifah

3 Apakah sumbangan para ulama di atas kepada kegemilangan ilmu


pengetahuan pada zaman kerajaan Bani Abbasiyyah?
I menyusun hadis yang dikumpulkan
II menulis karya mengenai ilmu sirah
III menyebarkan ilmu pengetahuan ke Eropah
IV menterjemah karya-karya agung Yunani

A I dan II
B I dan III
C II dan IV
D III dan IV [Buku teks ms 156]
yu. Modul Praktis Bestari. JUJ 48

http://edu.joshuatly.com/MODUL PRAKTIS BESTARI SEJARAH TINGKATAN 4


http://exammy.com/
PROJEK JAWAB UNTUK JAYA ( JUJ ) 2010

Hasil Karya Asing


Bahasa Yunani Bahasa Arab
Bahasa Sanskrit
Bahasa Suriani

4 Mengapakah sarjana Islam pada zaman kerajaan Bani Abbasiyyah mampu


melakukan tugasan di atas?
A mereka mempunyai ilmu yang cukup tinggi
B mereka diberi ganjaran oleh pihak pemerintah
C mereka menguasai berbagai-bagai bahasa
D mereka dibantu oleh pakar-pakar bahasa asing [Buku teks ms 156]

5 Apakah sumbangan para sarjana Islam dalam bidang intelektual dan


keilmuan ketika Eropah dilanda Zaman Gelap?
A menerima tawaran berkhidmat sebagai guru
B menyimpan hasil karya agung tamadun Yunani
C mendirikan perpustakaan menyimpan buku-buku
D membudayakan amalan mencari ilmu dalam kehidupan [Buku teks ms 157]

6 Antara perkembangan berikut, yang manakah mendapat kesan dan pengaruh


daripada kemajuan tamadun Islam dalam bidang intelektual?
A kebangkitan monarki baru di Eropah
B zaman pemulihan ilmu dan budaya di Itali
C gerakan pembaharuan agama Kristian
D penjelajahan kuasa-kuasa Eropah ke timur [Buku teks ms 157]

7 Apakah pendekatan yang diguna pakai oleh sarjana Islam sehingga


mencetuskan percambahan ilmu yang pesat pada zaman Abbasiyyah?
I kesediaan menerima ilmu daripada karya asing
II menterjemahkan karya daripada tamadun Yunani
III mengamalkan sikap terbuka dalam menimba ilmu
IV menubuhkan institusi seperti sekolah dan akademi

A I, II dan III
B I, II dan IV
C I, III dan IV
D II, III dan IV [Buku teks ms 158]
yu. Modul Praktis Bestari. JUJ 49

http://edu.joshuatly.com/MODUL PRAKTIS BESTARI SEJARAH TINGKATAN 4


http://exammy.com/
PROJEK JAWAB UNTUK JAYA ( JUJ ) 2010

8 Apakah pendekatan yang digunakan oleh pemerintah kerajaan Saljuk


dalam usahanya membentuk kerajaan Turki Uthmaniyah?
I membebaskan diri daripada pengaruh Byzantine
II mendapatkan khidmat sokongan daripada Ghazi
III memohon perlindungan politik daripada Rom
IV menakluk kerajaan kecil di sekitar Anatolia

A I, II dan III
B I, II dan IV
C I, III dan IV
D II, III dan IV [Buku teks ms 158 dan 159]

Orhan 1 1336-1354
Murad I 1362-1389
Mehmed II 1451-1481

9 Apakah sumbangan pemerintah-pemerintah di atas kepada kerajaan


Turki Uthmaniyah?
I meluaskan kawasan pengaruh politik dan wilayah
II membentuk sebuah empayar di bawah kuasa Turki
III meneruskan dasar perluasan kuasa dan penaklukan
IV menghapuskan penguasaan Rom di sebelah timur

A I, II dan III
B I, II dan IV
C I, III dan IV
D II, III dan IV [Buku teks ms 159]

10 Apakah faktor-faktor yang menyumbang kepada kejatuhan empayar


Turki Uthmaniyah selepas abad ke-16?
I puak Syiah dan Khawarij menentang dasar kerajaan
II dasar diskriminasi yang diamalkan oleh khalifah
III kadar pertumbuhan penduduk yang terlalu pesat
IV pihak pemerintah mempunyai peribadi yang lemah

A I dan II
B I dan III
C II dan IV
D III dan IV [Buku teks ms 159]
yu. Modul Praktis Bestari. JUJ 50

http://edu.joshuatly.com/MODUL PRAKTIS BESTARI SEJARAH TINGKATAN 4


http://exammy.com/
PROJEK JAWAB UNTUK JAYA ( JUJ ) 2010

11 Kerajaan Turki Uthmaniyah memiliki rekod pencapaian yang tidak mampu


ditandingi oleh kerajaan-kerajaan Islam sebelumnya.
Mengapa?
I memperkenalkan sistem pentadbiran dan perundangan Islam
II empayar Turki mampu bertahan selama 600 tahun
III mendirikan sebuah empayar yang paling luas kawasannya
IV menonjolkan Turki sebagai kesatuan dalam dunia Islam

A I, II dan III
B I, II dan IV
C I, III dan IV
D II, III dan IV [Buku teks ms 160]

12 Apakah gelaran yang diberi kepada Sultan Selim I setelah berjaya meluaskan
pengaruhnya ke atas Makkah dan Madinah?
A "Pelindung Bagi Golongan Mukmin"
B "Pemerintah Agung Amirul Mukminin"
C "Sheikhul Besar Umat Islam"
D "Pelindung Dua Bandar Suci" [Buku teks ms 160]

13 Apakah sumbangan kerajaan Turki Uthmaniyah dalam bidang undang-undang


Islam?
I mewariskan kanun undang-undang Suleiman
II koleksi Sheikh ul-Islam sebagai sains perundangan Islam
III prinsip perundangan yang adil tanpa mengira kaum
IV mengasaskan undang-undang tertua di dunia

A I, II dan III
B I, II dan IV
C I, III dan IV
D II, III dan IV [Buku teks ms 160]

Struktur Organisasi
Kerajaan Turki Uthmaniyah

Mufti dan Kadi


Jawatan X- Ketua Ulama

14 Apakah gelaran jawatan X dalam rajah di atas?


A Amirul Mukminin
B Khalifatul Mukminin
C Sheikh-ul-Islam
D Zilulah fil'Alam [Buku teks ms 161]
yu. Modul Praktis Bestari. JUJ 51

http://edu.joshuatly.com/MODUL PRAKTIS BESTARI SEJARAH TINGKATAN 4


http://exammy.com/
PROJEK JAWAB UNTUK JAYA ( JUJ ) 2010

Sistem Bangsawan Sistem Berasaskan kecemerlangan


setiap individu.

15 Dasar pemerintahan di atas telah dilaksanakan oleh kerajaan Turki


Uthmaniyah setelah menguasai wilayah Balkan.
Apakah kesan dasar tersebut?
A amalan sistem feudal berjaya diperkukuh
B wujudnya mobiliti sosial yang lebih mudah
C pengaruh Islam mulai tersebar di Eropah
D munculnya era kegemilangan ilmu di Eropah [Buku teks ms 161]

Kerajaan Bani Abbasiyyah


Kerajaan Turki Uthmaniyah

16 Bagaimanakah kedua-dua kerajaan di atas mencetuskan zaman kegemilangan


ilmu dan intelektual dalam dunia Islam?
A mengupah sarjana asing menulis karya asli
B menggalakkan sarjana Islam membuat penterjemahan
C menawarkan insentif kepada golongan Mudejars
D mewujudkan forum mendebatkan ilmu duniawi
[Buku teks ms 156 dan 161]

17 Antara sistem pendidikan berikut, yang manakah diperkenalkan oleh kerajaan


Turki Uthmaniyah?
I sistem madrasah
II maktab tentera
III sekolah akademi
IV kolej perubatan

A I, II dan III
B I, II dan IV
C I, III dan IV
D II, III dan IV [Buku teks ms 161]
yu. Modul Praktis Bestari. JUJ 52

http://edu.joshuatly.com/MODUL PRAKTIS BESTARI SEJARAH TINGKATAN 4


http://exammy.com/
PROJEK JAWAB UNTUK JAYA ( JUJ ) 2010

Mehmed al-Fanari
Molla Lufti

18 Apakah sumbangan kedua-dua orang tokoh di atas dalam bidang ilmu


pengetahuan?
A penulisan kitab agama
B pembelajaran ilmu tafsir al-Quran
C pendekatan menulis ensiklopedia
D menambah baik dapatan karyawan Yunani [Buku teks ms 161]

19 Kerajaan Turki Uthmaniyah muncul sebagai empayar Islam terkuat pada


kurun ke-14 hingga kurun ke-17.
Apakah faktor yang menyumbang kepada situasi di atas?
A pihak pemerintah yang berwibawa dan bijaksana
B anggota tentera yang memilik semangat ghazi
C tentera bergaji yang terlatih telah ditubuhkan
D dasar pemerintah Islam yang adil dan saksama [Buku teks ms 162]

Kanak-kanak yang berusia tujuh tahun akan dihantar


menjalani latihan lasak agar menjadi tentera yang
bersemangat tinggi dan handal.
Kota Sparta

20 Kerajaan Turki Uthmaniyah turut mengamalkan dasar di atas dalam


melahirkan anggota tentera yang berkaliber.
Apakah nama pasukan tentera tersebut?
A Baitul Hikmah
B Diwanul Khatim
C Janissar
D Tentera Phalanx [Buku teks ms 162]

Pada zaman pemerintahan Mehmed I(Fatih), bandar Constantinople


berjaya ditawan oleh kerajaan Turki Uthmaniyah.

21 Apakah kesan peristiwa tersebut?


A bandar Andalusia menjadi pusat tamadun Islam
B empayar Turki menjadi pelindung umat Islam sedunia
C pengaruh Islam tersebar ke Eropah timur
D wilayah Anatolia bebas daripada ancaman Rom [Buku teks ms 162]
yu. Modul Praktis Bestari. JUJ 53

http://edu.joshuatly.com/MODUL PRAKTIS BESTARI SEJARAH TINGKATAN 4


http://exammy.com/
PROJEK JAWAB UNTUK JAYA ( JUJ ) 2010

22 Apakah faktor-faktor yang membantu tentera Turki Uthmaniyah meluaskan


pengaruh Islam ke Eropah terutama di wilayah Balkan?
I akidah dan akhlak yang tinggi
II kepimpinan khalifah yang unggul
III pasukan tentera elit
IV semangat kepahlawanan

A I, II dan III
B I, II dan IV
C I, III dan IV
D II, III dan IV [Buku teks ms 162]

23 Apakah ciri-ciri unggul yang terdapat dalam sistem ketenteraan Turki?


I armada tentera laut yang kuat
II senjata moden seperti meriam
III tentera berkuda dan infantri
IV kubu pertahanan yang kukuh

A I, II dan III
B I, II dan IV
C I, III dan IV
D II, III dan IV [Buku teks ms 162]

24 Apakah faktor yang menjamin kejayaan tentera Turki menakluki Constantinople


pada tahun 1459?
A akidah dan akhlak tentera yang tinggi
B askar-askar Turki yang cukup terlatih
C bantuan daripada penduduk tempatan
D meriam besar untuk menggempur musuh [Buku teks ms 162]

Pada tahun 1346, Maharaja John VI Cantacuzens membuat


perjanjian dengan Orhan I dari kerajaan Turki Uthmaniyah.

25 Mengapakah maharaja John VI Cantacuzens bertindak sedemikian?


A mengelakkan negaranya ditawan oleh tentera Turki
B memohon bantuan kerajaan Turki menuntut takhta
C menamatkan pertikaian sempadan dengan Turki
D menyerahkan seluruh wilayah Balkan kepada Turki [Buku teks ms 162]
yu. Modul Praktis Bestari. JUJ 54

http://edu.joshuatly.com/MODUL PRAKTIS BESTARI SEJARAH TINGKATAN 4


http://exammy.com/
PROJEK JAWAB UNTUK JAYA ( JUJ ) 2010

26 Zaman pemerintahan Murad III(1574-1595) merupakan tahap kecemerlangan


perluasan dan penyebaran pengaruh Islam ke Eropah.
Apakah keadaan semasa di Eropah pada waktu itu yang membantu
usaha tersebut?
I kepincangan dalam institusi gereja
II peperangan antara kerajaan-kerajaan kecil
III permintaan daripada pemerintah tempatan
IV Renaissance mengubah sikap rakyat Eropah

A I, II dan III
B I, II dan IV
C I, III dan IV
D II, III dan IV [Buku teks ms 162]

27 Apakah faktor-faktor yang menyebabkan Gereja Greek Ortodoks tidak


mampu menjadi penaung kepada masyarakat Kristian di Eropah?
I gereja menghadapi kekurangan sumber kewangan
II kejatuhan dan perpecahan kerajaan Macedonia
III kerajaan Byzantine menjadi semakin lemah
IV pertelingkahan dalam kalangan pemimpin gereja

A I, II dan III
B I, II dan IV
C I, III dan IV
D II, III dan IV [Buku teks ms 162]

Bandar Utama Di Balkan Jumlah Penduduk Islam


Bosnia 45%
Sofia 66%
Edirne 82%

28 Apakah faktor-faktor yang mendorong pembentukan masyarakat Islam di


bandar-bandar dalam jadual di atas?
I dasar sosial kerajaan Islam yang progresif
II jaminan kebebasan agama dan kedudukan gereja
III kemasukan ajaran ahli kumpulan sufi
IV kemasukan kumpulan pendakwah wali songo

A I, II dan III
B I, II dan IV
C I, III dan IV
D II, III dan IV [Buku teks ms 163]
yu. Modul Praktis Bestari. JUJ 55

http://edu.joshuatly.com/MODUL PRAKTIS BESTARI SEJARAH TINGKATAN 4


http://exammy.com/
PROJEK JAWAB UNTUK JAYA ( JUJ ) 2010

29 Apakah aktiviti yang menyebabkan tamadun dan budaya Islam tersebar


ke negara China?
A perdagangan dan perniagaan
B hubungan luar dan diplomatik
C penaklukan dan ketenteraan
D lawatan diplomatik dan perjanjian [Buku teks ms 164]

bertembung
Tamadun Islam Tamadun Rom dan Parsi
dengan

30 Apakah faktor-faktor yang mencetuskan perkara dalam rajah di atas?


I ekspedisi ketenteraan
II pelabuhan perdagangan
III pembukaan wilayah baru
IV perutusan politik

A I dan II
B I dan III
C II dan IV
D III dan IV [Buku teks ms 164]

Golongan Mawali Orang bukan berketurunan Arab yang


memeluk agama Islam.
Golongan Zimmi Orang bukan islam yang hidup di
bawah pemerintahan Islam.
Golongan Mozarab X

31 Apakah kenyataan yang sesuai untuk menggantikan X?


I mereka merupakan penganut agama Kristian
II mereka mengamalkan budaya dan cara hidup Islam
III mereka menggunakan bahasa Arab dalam pertuturan
IV mereka merupakan pedagang di Laut Mediterraneaan

A I, II dan III
B I, II dan IV
C I, III dan IV
D II, III dan IV [Buku teks ms 165]

32 Antara lokasi berikut, yang manakah merupakan pelabuhan utama yang


dikuasai oleh pedagang Islam?
A Andalusia
B Basrah
C Istanbul
D Kufah [Buku teks ms 166]
yu. Modul Praktis Bestari. JUJ 56

http://edu.joshuatly.com/MODUL PRAKTIS BESTARI SEJARAH TINGKATAN 4


http://exammy.com/
PROJEK JAWAB UNTUK JAYA ( JUJ ) 2010

33 Pertembungan tamadun Islam dengan tamadun lain telah mencetuskan


percambahan pemikiran dan kemajuan intelektual.
Bagaimanakah hal ini berlaku?
I tokoh ilmuwan Islam dan bukan Islam bertukar idea
II karya Yunani diterjemahkan ke dalam bahasa Arab
III tokoh intelek Islam mendalami karya sarjana Eropah
IV madrasah menjadi sekolah aliran utama di Eropah

A I, II dan III
B I, II dan IV
C I, III dan IV
D II, III dan IV [Buku teks ms 165 dan 166]

34 Apakah peranan yang dimainkan oleh institusi seperti Baitulhikmah?


I menyimpan hasil karya para sarjana Eropah
II tempat sarjana Islam menjalankan kajian
III menterjemah karya agung sarjana Yunani
IV pusat latihan ahli-ahli kumpulan sufi

A I, II dan III
B I, II dan IV
C I, III dan IV
D II, III dan IV [Buku teks ms 156 dan 167]

35 Zaman kegemilangan keilmuan Islam bermula pada abad ke-8 hingga zaman
kejatuhan kerajaan Abbasiyah dibuktikan dengan kelahiran tokoh-tokoh sains
perubatan Islam yang terkenal.
Sarjana Islam yang tergolong dalam bidang ini termasuk:
I Al-Khawarizmi
II Al-Zahrawi
III Ibn Sina
IV Zakaria al-Razi

A I, II dan III
B I, II dan IV
C I, III dan IV
D II, III dan IV [Buku teks ms 167]
yu. Modul Praktis Bestari. JUJ 57

http://edu.joshuatly.com/MODUL PRAKTIS BESTARI SEJARAH TINGKATAN 4


http://exammy.com/
PROJEK JAWAB UNTUK JAYA ( JUJ ) 2010

Ibn Sina 980-1037M


Ibn Rushd 1125-1198M)

36 Apakah bidang ilmu yang menjadi tumpuan kajian kedua-dua orang sarjana
Islam di atas?
I falsafah
II perubatan
III bahasa dan sastera
IV ilmu pelayaran

A I dan II
B I dan III
C II dan IV
D III dan IV [Buku teks ms 168]

Omar Khayyam
Jalal ad-Din Rumi
Rabi'ah al-Adawiah

37 Apakah tema puisi yang ditulis oleh para karyawan Islam di atas?
I hubungan manusia dengan Tuhan
II membicarakan hal-hal ketuhanan
III membincangkan fahaman wujudiah
IV keharmonian manusia dengan alam

A I dan II
B I dan III
C II dan IV
D III dan IV [Buku teks ms 168]

38 Zaman pertembungan tamadun Islam dengan tamadun Eropah telah


mempengaruhi aspek budaya dan kehidupan masyarakat setempat.
Apakah perubahan yang dibawa oleh Islam dalam perkara di atas?
I adat resam dan cara hidup setempat terhakis
II bahasa Arab menjadi bahasa pertuturan seharian
III berpakaian dengan tidak melanggar syariat Islam
IV kurikulum yang mementingkan pendidikan agama

A I, II dan III
B I, II dan IV
C I, III dan IV
D II, III dan IV [Buku teks ms 165 dan 166]
yu. Modul Praktis Bestari. JUJ 58

http://edu.joshuatly.com/MODUL PRAKTIS BESTARI SEJARAH TINGKATAN 4


http://exammy.com/
PROJEK JAWAB UNTUK JAYA ( JUJ ) 2010

39 Mengapakah pertembungan tamadun Islam dengan tamadun Eropah


seperti di wilayah Balkan berlaku secara aman?
I rakyat setempat berfikiran secara terbuka
II adat dan tradisi setempat terus diamalkan
III pemerintah Islam bersikap toleransi
IV kedudukan institusi gereja terus terpelihara

A I, II dan III
B I, II dan IV
C I, III dan IV
D II, III dan IV [Buku teks ms 163 dan 165]

al-Farabi
al-Miskawayh
al-Mawandi

40 Apakah bidang keilmuan yang menjadi tumpuan kajian tokoh-tokoh ilmuwan


di atas?
A sains politik dan undang-undang
B falsafah dan perubatan
C matematik dan fizik
D astronomi dan astrologi [Buku teks ms 167]
yu. Modul Praktis Bestari. JUJ 59

http://edu.joshuatly.com/MODUL PRAKTIS BESTARI SEJARAH TINGKATAN 4


http://exammy.com/
PROJEK JAWAB UNTUK JAYA ( JUJ ) 2010

Bab 6 Pembentukan Kerajaan Islam Dan


Modul Praktis Bestari JUJ Sumbangannya

Bil Pecahan Tajuk Kecil Taburan Soalan Peperiksaan SPM 1249/1


04 05 06 07 08 09 10 11 12 13
Kedudukan Asia
Tenggara Sebelum
Kedatangan Islam
1 Kemunculan pelabuhan
maritim di sepanjang
Selat Melaka
2 Hubungan perdagangan
antara Asia Tenggara
dengan negara luar
melalui jalan laut

Teori Dan Bukti Islam


Datang Dari Arab
1 Sarjana yang
mengemukakan
teori Islam datang
terus dari Arab
2 Bukti-bukti Islam dibawa
masuk dari Arab

Teori Dan Bukti Islam


Datang Dari China
1 Sarjana yang
mengemukakan
teori Islam datang
dari China
2 Bukti-bukti Islam dibawa
masuk dari China

Teori Dan Bukti Islam


Datang Dari India
1 Sarjana yang
mengemukakan
teori Islam datang
dari India
2 Bukti-bukti Islam dibawa
masuk dari India

yu. Modul Praktis Bestari. JUJ 60

http://edu.joshuatly.com/MODUL PRAKTIS BESTARI SEJARAH TINGKATAN 4


http://exammy.com/
PROJEK JAWAB UNTUK JAYA ( JUJ ) 2010

Bil Pecahan Tajuk Kecil Taburan Soalan Peperiksaan SPM 1249/1


04 05 06 07 08 09 10 11 12 13
Faktor-Faktor
Penyebaran agama
Islam Di Asia
Tenggara
1 Perdagangan
a) peranan pedagang
sebagai pendakwah
b) sikap mahmudah
para pedagang

2 Perkahwinan
a) perkahwinan siasah
b) perkahwinan biasa

3 Pengislaman raja
dan bangsawan
a) Pengislaman Megat
Iskandar Shah
b) Pengislaman Raja
Malik al-Salih

4 Kelahiran kerajaan
Islam
a) Kerajaan Melayu
Melaka
b) Kerajaan Melayu
Johor-Riau
c) Kerajaan Melayu
Acheh
d) Kerajaan Islam
Pattani
e) Kesultanan Melayu
Brunei

5 Kemunculan pusat
kebudayaan Islam
a) Kerajaan Samudera-
Pasai sebagai pusat
penterjemahan
b) Kerajaan Melayu
Melaka- pembelajaran
buku-buku kitab
c) Kerajaan Melayu Acheh
sebagai pusat
intelektual Islam dan
Serambi Makkah
yu. Modul Praktis Bestari. JUJ 61

http://edu.joshuatly.com/MODUL PRAKTIS BESTARI SEJARAH TINGKATAN 4


http://exammy.com/
PROJEK JAWAB UNTUK JAYA ( JUJ ) 2010

Bil Pecahan Tajuk Kecil Taburan Soalan Peperiksaan SPM 1249/1


04 05 06 07 08 09 10 11 12 13
6 Peranan mubaligh
a) pendakwah bebas,
ulama, ahli sufi
b) kemunculan institusi
pendidikan formal
c) kemunculan ulama
tempatan di Acheh
d) kumpulan Wali Songo

7 Keistimewaan agama
Islam

Pengaruh Islam Di
Asia Tenggara

Sistem Pemerintahan
Dan Pentadbiran
1 Pengubahsuaian
institusi kesultanan
menggantikan amalan
Hindu
2 Pelantikan pegawai-
pegawai agama
3 Gelaran sultan yang
berunsur Islam
4 Nama negeri yang
berunsur Islam
5 Penerapan ajaran
Islam dalam sistem
pentadbiran

Sistem Perundangan
1 Pembentukan dan
pelaksanaan undang-
undang syariah
2 Hukum Kanun Melaka
dan Kanun Mahkota
Alam
3 Kemunculan semangat
jihad
4 Tokoh-tokoh ulama
yang membicarakan
konsep jihad

yu. Modul Praktis Bestari. JUJ 62

http://edu.joshuatly.com/MODUL PRAKTIS BESTARI SEJARAH TINGKATAN 4


http://exammy.com/
PROJEK JAWAB UNTUK JAYA ( JUJ ) 2010

Bil Pecahan Tajuk Kecil Taburan Soalan Peperiksaan SPM 1249/1


04 05 06 07 08 09 10 11 12 13
Sistem Pendidikan
1 Peranan institusi
pendidikan- istana,
pondok, pesantren,
madrasah dan surau
2 Amalan dan pentadbiran
sistem sekolah
pondok
3 Sistem sekolah pondok
di Perlak, Samudera-
Pasai, Pattani, Acheh
dan Jawa
4 Sistem pendidikan
Islam di Acheh

Bahasa dan
Kesusasteraan
1 Kemunculan tulisan
jawi dan kesannya
2 Kepentingan dan
perkembangan bahasa
Melayu

Cara Hidup
1 Perubahan dari segi
pegangan dan
kepercayaan
2 Nilai-nilai murni dan
persaudaraan Islam
3 Cara hidup dan cara
berpakaian

Kesenian
1 Kemunculan seni
khat dan pengaruhnya
dalam seni bina Melayu
2 Ciri-ciri seni bina Islam
pada bangunan seperti
masjid, mimbar, kubah
dan sebagainya

yu. Modul Praktis Bestari. JUJ 63

http://edu.joshuatly.com/MODUL PRAKTIS BESTARI SEJARAH TINGKATAN 4


http://exammy.com/
PROJEK JAWAB UNTUK JAYA ( JUJ ) 2010

Bil Pecahan Tajuk Kecil Taburan Soalan Peperiksaan SPM 1249/1


04 05 06 07 08 09 10 11 12 13
Ekonomi
1 Penubuhan Baitulmal
dan peranannya dalam
memajukan ummah
2 Amalan urus niaga
mengikut hukum Islam
3 Nilai-nilai ekonomi
Islam

yu. Modul Praktis Bestari. JUJ 64

http://edu.joshuatly.com/MODUL PRAKTIS BESTARI SEJARAH TINGKATAN 4


http://exammy.com/
PROJEK JAWAB UNTUK JAYA ( JUJ ) 2010

SULIT
1249/1
Sejarah
Kertas 1
1 Jam

Modul Praktis Bestari JUJ


SIJIL PELAJARAN MALAYSIA

Sejarah

Kertas 1

Satu Jam

JANGAN BUKA KERTAS SOALAN INI SEHINGGA DIBERITAHU

1 Kertas soalan ini mengandungi 40 soalan


2 Jawab semua soalan.

Kertas soalan ini mengandungi halaman bercetak termasuk muka surat depan.

[Lihat sebelah

SULIT
yu. Modul Praktis Bestari. JUJ 65

http://edu.joshuatly.com/MODUL PRAKTIS BESTARI SEJARAH TINGKATAN 4


http://exammy.com/
PROJEK JAWAB UNTUK JAYA ( JUJ ) 2010

1 Srivijaya, Pasai dan Melaka merupakan bandar pelabuhan yang terkenal di


Asia Tenggara.
Mengapa wujud keadaan sedemikian?
A kedudukan geografi yang strategik
B perairan Selat Melaka yang selamat
C perlindungan politik negara China
D pedagang asing diberi potongan cukai [Buku teks ms 174]

China India Arab

Kawasan Asia Tenggara

2 Mengapakah pedagang-pedagang asing seperti rajah di atas tertarik untuk


berdagang kawasan Asia Tenggara?
A layanan istimewa yang diberi oleh pemerintah
B kerajaan di Asia Tenggara dianggap bersaudara
C masyarakat di Asia Tenggara bersikap terbuka
D terdapat kepelbagaian barang dagangan [Buku teks ms 174]

Ahmad: Cikgu, saya berpendapat Islam dibawa masuk terus dari


Tanah Arab.
Cikgu : Saya setuju tetapi cikgu mahu kamu memberikan bukti-
bukti konkrit tentang hal ini.

3 Apakah bukti-bukti yang perlu dikemukakan oleh Ahmad?


I pelabuhan di Asia Tenggara disinggahi pedagang Arab
II pedagang Arab membina perkampungan sementara
III masjid di Melaka mempunyai bumbung jenis lengkuk
IV pengaruh Arab wujud dalam tarian zapin dan muzik dabus

A I, II dan III
B I, II dan IV
C I, III dan IV
D II, III dan IV [Buku teks ms 174]
yu. Modul Praktis Bestari. JUJ 66

http://edu.joshuatly.com/MODUL PRAKTIS BESTARI SEJARAH TINGKATAN 4


http://exammy.com/
PROJEK JAWAB UNTUK JAYA ( JUJ ) 2010

4 Apakah peranan perkampungan sementara yang didirikan oleh pedagang-


pedagang Arab di kawasan Asia Tenggara?
I tapak menjalankan urusan berdagang
II tempat mengumpulkan barang dagangan
III tempat membeli barang mewah dari China
IV tapak membawa masuk pendakwah bebas

A I, II dan III
B I, II dan IV
C I, III dan IV
D II, III dan IV [Buku teks ms 176]

5 Bagaimanakah pedagang-pedagang Arab menyebarkan ajaran Islam kepada


penduduk tempatan di Asia Tenggara?
I pergaulan seharian dengan penduduk setempat
II menulis kitab-kitab agama dan sastera Islam
III berkahwin dengan wanita-wanita tempatan
IV berbincang tentang hal-hal keagamaan

A I, II dan III
B I, II dan IV
C I, III dan IV
D II, III dan IV [Buku teks ms 176]

6 Pedagang-pedagang Arab menunjukkan ciri-ciri Islam yang murni ketika


berurus niaga dengan pedagang tempatan.
Apakah perkara-perkara yang tergolong dalam ciri-ciri yang dimaksudkan?
I tidak menipu dalam sukatan dan timbangan
II memiliki perwatakan terpuji dan berhemah
III mempercayai raja-raja adalah jelmaan dewa
IV mementingkan sifat menjaga kebersihan

A I, II dan III
B I, II dan IV
C I, III dan IV
D II, III dan IV [Buku teks ms 176]
yu. Modul Praktis Bestari. JUJ 67

http://edu.joshuatly.com/MODUL PRAKTIS BESTARI SEJARAH TINGKATAN 4


http://exammy.com/
PROJEK JAWAB UNTUK JAYA ( JUJ ) 2010

Kumpulan Pendakwah Kawasan Yang Menerima Ajaran Islam


Syeikh Abdullah al-Yamani Negeri Kedah
Syed Abdullah Arif Kawasan Sumatera
Sharif Hassan Kepulauan Sulu

7 Apakah sumber-sumber yang mengesahkan perkara di atas?


I Hikayat Abu Hanafiah
II Hikayat Merong Mahawangsa
III Hikayat Acheh
IV Sejarah Kepulauan Sulu

A I, II dan III
B I, II dan IV
C I, III dan IV
D II, III dan IV [Buku teks ms 176]

Hikayat Raja-Raja Pasai

8 Antara kenyataan berikut, yang manakah merupakan kenyataan yang dipetik


daripada karya di atas?
I pendakwah yang mula-mula datang berasal dari Arab
II Merah Silu diislamkan oleh Syeikh Ismail
III Acheh merupakan kota serambi Makkah
IV Islam diterima orang bawahan pada peringkat awal

A I dan II
B I dan III
C II dan IV
D III dan IV [Buku teks ms 176]

Sharif Hassan
Syeikh Said

9 Apakah peranan tokoh-tokoh di atas menjalankan penyebaran agama Islam


di Asia Tenggara?
A mendirikan sekolah pondok dan madrasah
B membawa masuk kitab-kitab agama
C menjalankan kegiatan dakwah
D mengadakan kelas mengaji al-Quran [Buku teks ms 176]
yu. Modul Praktis Bestari. JUJ 68

http://edu.joshuatly.com/MODUL PRAKTIS BESTARI SEJARAH TINGKATAN 4


http://exammy.com/
PROJEK JAWAB UNTUK JAYA ( JUJ ) 2010

Bandar Canton di China

10 Antara kenyataan berikut, yang manakah dikemukakan oleh John Crawford


dan Emanuel Gadinho Eredia berhubung bandar di atas?
A Canton merupakan pusat perdagangan pedagang Arab
B tempat orang Arab mewujudkan perkampungan sementara
C orang Arab bertukar-tukar barangan di sana
D pusat-pusat pengajian Islam didirikan oleh saudagar Arab
[Buku teks ms 177]

Canton Asia Tenggara

11 Bagaimanakah caranya berlaku penyebaran Islam antara dua kawasan


di atas berlaku?
I kedatangan peniaga Islam dari China
II perpindahan pedagang Islam dari China
III kedatangan pengembara dari negara China
IV penghijrahan masuk orang-orang China ke Tanah Melayu

A I dan II
B I dan III
C II dan IV
D III dan IV [Buku teks ms 177]

12 Apakah perkara-perkara yang dicatatkan pada Batu Bersurat Terengganu


yang dijumpai pada tahun 1899?
I menjatuhkan hukuman mengikut hukum syarak
II peraturan dan undang-undang kekeluargaan
III hukuman ke atas mereka yang tidak membayar hutang
IV cara pembahagian harta sepencarian

A I dan II
B I dan III
C II dan IV
D III dan IV [Buku teks ms 177]
yu. Modul Praktis Bestari. JUJ 69

http://edu.joshuatly.com/MODUL PRAKTIS BESTARI SEJARAH TINGKATAN 4


http://exammy.com/
PROJEK JAWAB UNTUK JAYA ( JUJ ) 2010

Cikgu Noraini: Seni bina bangunan menjadi satu bukti Islam dibawa
masuk oleh mubaligh Cina yang beragama Islam
ke Asia Tenggara.
Mohan: Cikgu, saya mempunyai bukti-bukti untuk menyokong
pendapat itu.

13 Apakah kenyataan yang perlu dipetik oleh Mohan?


I kayu kepala pintu dicat dengan warna merah dan kuning
II hiasan di dalam masjid berdasarkan motif tumbuhan
III bumbung masjid menyerupai bumbung pagoda
IV bahagian hujung perabong bentuk melentik

A I, II dan III
B I, II dan IV
C I, III dan IV
D II, III dan IV [Buku teks ms 178]

14 Apakah bukti-bukti yang menunjukkan Islam dibawa masuk oleh pedagang


Islam dari India?
A raja-raja di Asia Tenggara bergelar Shah
B batu nisan berunsur hasil buatan India
C panggilan raja berakhir dengan "varman"
D wujudnya kerajaan bercorak dinasti [Buku teks ms 178]

John Crawford
Emanuel Gadinho Eredia
Snouck Hurgronje

15 Antara kenyataan berikut, yang manakah merupakan pandangan yang


dikemukakan oleh ketiga-tiga orang sarjana di atas tentang kedatangan
agama Islam ke Asia Tenggara?
A pengaruh Islam disebarkan melalui hubungan diplomatik
B agama Islam tersebar luas melalui aktiviti perdagangan
C pemerintah tertinggi kerajaan memakai gelaran sultan
D kerajaan Islam didirikan di pelabuhan pesisir pantai [Buku teks ms 178]
yu. Modul Praktis Bestari. JUJ 70

http://edu.joshuatly.com/MODUL PRAKTIS BESTARI SEJARAH TINGKATAN 4


http://exammy.com/
PROJEK JAWAB UNTUK JAYA ( JUJ ) 2010

16 Apakah kegiatan yang dipelopori oleh perkampungan pedagang Islam yang


membantu penyebaran ajaran Islam?
I tempat membincangkan hal-hal agama Islam
II bercampur gaul dengan masyarakat setempat
III wujudnya kelas-kelas mengaji al-Quran
IV tempat menghimpunkan ulama tempatan

A I dan II
B I dan III
C II dan IV
D III dan IV [Buku teks ms 179]

17 Pedagang-pedagang Islam memaparkan sifat-sifat mahmudah sehingga


mempengaruhi masyarakat setempat memeluk agama Islam.
Apakah sifat-sifat peribadi yang tergolong dalam hal ini?
I berhemat ketika berbelanja
II mencari rezeki yang halal
III bersikap lemah-lembut
IV bersopan-santun

A I dan II
B I dan III
C II dan IV
D III dan IV [Buku teks ms 179]

18 Mengapakah pemerintah tempatan di Asia Tenggara melantik pedagang-


pedagang Islam sebagai Syahbandar?
A mereka disegani oleh penduduk tempatan
B mereka bersikap jujur dan amanah
C mereka faham benar selok-belok berniaga
D mereka membiayai perbelanjaan kerajaan [Buku teks ms 180]

19 Perkahwinan siasah telah membantu penyebaran agama Islam dalam


kalangan penduduk di Asia Tenggara.
Antara berikut, yang manakah tergolong dalam perkahwinan di atas?
I puteri Sultan Mansur berkahwin dengan raja Pasai
II perkahwinan yang diatur oleh Bendahara Tun Perak
III Sultan Megat Iskandar Shah mengahwini puteri Pasai
IV saudagar Arab berkahwin dengan wanita tempatan

A I dan II
B I dan III
C II dan IV
D III dan IV [Buku teks ms 180]
yu. Modul Praktis Bestari. JUJ 71

http://edu.joshuatly.com/MODUL PRAKTIS BESTARI SEJARAH TINGKATAN 4


http://exammy.com/
PROJEK JAWAB UNTUK JAYA ( JUJ ) 2010

Faktor X Pengislaman kerabat raja, keluarga


pembesar dan rakyat jelata.

20 Apakah faktor X yang mencetuskan kesan seperti yang ditunjukkan dalam


rajah di atas?
A kelahiran pusat kebudayaan dan intelektual Islam
B kemunculan golongan pendakwah dan ahli sufi
C pembentukan perkampungan Islam di pesisir pantai
D penerimaan Islam oleh golongan pemerintah [Buku teks ms 180]

21 Apakah dasar-dasar yang dijalankan oleh Bendahara Tun Perak untuk


menyebarkan agama Islam?
I meluaskan jajahan takluk negeri Melaka
II menghantar ulama menyebarkan ajaran Islam
III mengatur perkahwinan politik
IV mendirikan pusat menjalankan dakwah

A I, II dan III
B I, II dan IV
C I, III dan IV
D II, III dan IV [Buku teks ms 181]

22 Kerajaan Melayu Johor-Riau menjalankan usaha menyebarkan agama Islam


di Asia Tenggara.
Bagaimanakah pemerintahnya melaksanakan dasar tersebut?
A membawa masuk ulama dari tanah Arab
B menyekat pengaruh Portugis di Melaka
C menghantar pendakwah ke jajahan takluk
D mewujudkan sistem pendidikan Islam [Buku teks ms 181]

23 Kerajaan Melayu Acheh mengamalkan dasar menyekat penyebaran pengaruh


agama Kristian di Asia Tenggara.
Apakah dasar-dasar yang diamalkan oleh Sultan Iskandar Muda untuk
mencapai matlamat di atas?
I memberi naugan kepada kerajaan kecil
II menawan negeri-negeri di Tanah Melayu
III membuat perjanjian damai dengan Portugis
IV mendapatkan bantuan kuasa asing dari Eropah

A I dan II
B I dan III
C II dan IV
D III dan IV [Buku teks ms 181]
yu. Modul Praktis Bestari. JUJ 72

http://edu.joshuatly.com/MODUL PRAKTIS BESTARI SEJARAH TINGKATAN 4


http://exammy.com/
PROJEK JAWAB UNTUK JAYA ( JUJ ) 2010

24 Acheh mendapat nama jolokan sebagai "Kota Serambi Makkah".


Mengapakah berlaku keadaan sedemikian?
A Acheh menjalankan dasar pemerintahan Islam
B ramai ulama dari Arab menetap di Acheh
C pihak pemerintah mementingkan pendidikan agama
D tempat persinggahan jemaah haji ke tanah suci [Buku teks ms 181]

Raja Merah Silu Sultan Malik al-Salih


Raja Phaya Tu Nakpa Sultan Mahmud Syah

25 Perubahan di atas telah mendatangkan kesan yang mendalam dalam


kalangan masyarakat di Asia Tenggara.
Apakah kesan yang dimaksudkan?
A wujudnya asimilasi budaya Hindu-Buddha dengan Islam
B tamadun Islam bertembung dengan tamadun lain
C ramai rakyat jelata memeluk agama Islam
D pemerintah tertinggi bergelar maharaja [Buku teks ms 180 dan 181]

26 Apakah faktor-faktor yang mempengaruhi keputusan pemerintah Pattani


memeluk agama Islam?
I perlindungan yang diberikan oleh kerajaan Acheh
II menarik pedagang Islam singgah di pelabuhannya
III kegiatan dakwah para pendakwah dari Arab
IV kedatangan pedagang Islam dari Arab

A I dan II
B I dan III
C II dan IV
D III dan IV [Buku teks ms 181]

27 Bagaimanakah Islam tersebar ke wilayah Borneo termasuk Kesultanan


Melayu Brunei?
I aktiviti perdagangan pedagang Islam
II kegiatan para pendakwah Islam
III kemunculan pusat kebudayaan Islam
IV penerimaan Islam oleh pihak pemerintah

A I dan II
B I dan III
C II dan IV
D III dan IV [Buku teks ms 182]
yu. Modul Praktis Bestari. JUJ 73

http://edu.joshuatly.com/MODUL PRAKTIS BESTARI SEJARAH TINGKATAN 4


http://exammy.com/
PROJEK JAWAB UNTUK JAYA ( JUJ ) 2010

28 Pada abad ke-16, wilayah di selatan Filipina seperti Sulu dan Mindanao
telah menerima agama Islam.
Apakah faktor yang membantu penyebaran Islam ke wilayah-wilayah tersebut?
A kunjungan pedagang-pedagang Islam
B aktiviti dakwah kumpulan ahli sufi
C peluasan empayar Melayu Melaka
D penerimaan Islam oleh negara Brunei [Buku teks ms 182]

Syarif Ali Mufaqih Muqaddam


Fakir Muhammad
Tajuddin al-Asfahani

29 Apakah kegiatan utama yang dipelopori oleh tokoh-tokoh di atas dalam


usaha mereka menyebarkan agama Islam di Asia Tenggara?
A berkhidmat sebagai penasihat raja
B mendirikan sekolah pondok
C menjalankan kegiatan dakwah
D menulis karya sastera Islam [Buku teks ms 181 dan ms 182]

Raja Merah Silu


Raja Phaya Tu Nakpa

30 Apakah perubahan yang berlaku selepas kedua-dua orang raja di atas


diislamkan?
I seluruh wilayah mereka menerima pengaruh Islam
II pihak pemerintah menggunakan gelaran berunsur Islam
III adat resam dan budaya masyarakat setempat dihapuskan
IV pusat kebudayaan Islam berjaya diwujudkan

A I dan II
B I dan III
C II dan IV
D III dan IV [Buku teks ms 180 dan ms 181]
yu. Modul Praktis Bestari. JUJ 74

http://edu.joshuatly.com/MODUL PRAKTIS BESTARI SEJARAH TINGKATAN 4


http://exammy.com/
PROJEK JAWAB UNTUK JAYA ( JUJ ) 2010

Jajahan takluk Kampar, Inderagiri dan Jambi.


Melaka

31 Bagaimanakah pihak pemerintah Melaka menyebarkan agama Islam


ke wilayah-wilayah di atas?
A menghantar rombongan diplomatik
B membawa masuk pendakwah
C memberi perlindungan politik
D mengatur perkahwinan politik [Buku teks ms 180]

Kawasan Pesisiran Pantai Sumatera Utara

Aru, Rokan, Siak, Kampar dan Inderagiri

32 Mengapakah pemerintah di kawasan dalam rajah di atas bersedia menerima


agama Islam?
A keistimewaan yang diberi oleh Melaka
B ingin bernaung di bawah kerajaan Melaka
C tertarik dengan ciri-ciri keistimewaan Islam
D mengelakkan diri daripada ditakluki Siam [Buku teks ms 181]

33 Pemerintah kerajaan Melayu Johor-Riau berazam untuk menakluki Melaka.


Mengapakah mereka bersikap sedemikian?
I pemerintah Johor ingin mengasaskan sebuah empayar
II bimbang Melaka menjadi pusat agama Kristian
III melaksanakan wasiat Sultan Mansur Shah
IV ingin mengembalikan kegemilangan kerajaan Melaka

A I dan II
B I dan III
C II dan IV
D III dan IV [Buku teks ms 181]
yu. Modul Praktis Bestari. JUJ 75

http://edu.joshuatly.com/MODUL PRAKTIS BESTARI SEJARAH TINGKATAN 4


http://exammy.com/
PROJEK JAWAB UNTUK JAYA ( JUJ ) 2010

Samudera-Pasai
Perlak
Johor-Riau

34 Apakah kegiatan yang dijalankan kerajaan-kerajaan di atas sebagai pusat


kebudayaan Islam?
I tempat pertemuan golongan intelek Islam
II tempat belajar dan mengaji al-Quran
III mendirikan institusi pendidikan Islam
IV menakluk kerajaan-kerajaan kecil

A I, II dan III
B I, II dan IV
C I, III dan IV
D II, III dan IV [Buku teks ms 181]

35 Apakah peranan yang dimainkan oleh kerajaan Samudera-Pasai sejajar


dengan kedudukannya sebagai pusat kebudayaan Islam?
I melahirkan ulama-ulama tempatan
II menaungi kegiatan kumpulan ahli sufi
III menawarkan khidmat menterjemah kitab
IV menjadi tempat rujukan hukum-hukum Islam

A I dan II
B I dan III
C II dan IV
D III dan IV [Buku teks ms 181]

36 Apakah perkara yang dibicarakan dalam Kitab al-Dur al-Manzum?


A memuatkan cerita tentang sirah nabi
B menceritakan keagungan pahlawan Islam
C menjelaskan sifat-sifat Allah s.w.t.
D menghuraikan kegiatan wali songo [Buku teks ms 183]

37 Karya ini dibacakan sebelum angkatan tentera Islam pergi berperang.


Apakah karya yang memainkan peranan seperti di atas?
A Syair Sidang Fakir
B Hikayat Nabi Bercukur
C Hikayat Merong Mahawangsa
D Hikayat Ali Nahafiah [Buku teks ms 183]
yu. Modul Praktis Bestari. JUJ 76

http://edu.joshuatly.com/MODUL PRAKTIS BESTARI SEJARAH TINGKATAN 4


http://exammy.com/
PROJEK JAWAB UNTUK JAYA ( JUJ ) 2010

Sultan Mansur Shah: "Beta menitahkan supaya sebarang


kemusykilan tentang hal-hal agama hendaklah
dirujuk kepada kerajaan tersebut."
Pembesar Melaka: "Patik menjunjung titah perintah tuanku."

38 Kerajaan manakah mendapat kepercayaan sedemikian daripada pemerintah


Melaka seperti Sultan Mansur Shah?
A kerajaan Samudera-Pasai
B Kerajaan Islam Pattani
C Kerajaan Melayu Johor-Riau
D Kerajaan Melayu Acheh [Buku teks ms 183]

39 Apakah perkara utama yang dibicarakan dalam karya-karya yang dihasilkan


oleh ulama tempatan di Acheh?
A kisah keindahan sebuah kerajaan
B pemikiran berunsur Islam
C memuji kebesaran pencipta
D salasilah keturunan raja-raja [Buku teks ms 183]

40 Kerajaan Melayu Johor-Riau telah muncul sebagai pusat persuratan Melayu


yang terkenal di rantau Asia Tenggara.
Apakah karya yang disumbangkan oleh kerajaan tersebut?
I Peringatan Sejarah Johor
II Tuhfat al-Nafis
III Bustanus Salatin
IV Syair Burung Pungguk

A I dan II
B I dan III
C II dan IV
D III dan IV [Buku teks ms 183]
yu. Modul Praktis Bestari. JUJ 77

http://edu.joshuatly.com/MODUL PRAKTIS BESTARI SEJARAH TINGKATAN 4


http://exammy.com/
PROJEK JAWAB UNTUK JAYA ( JUJ ) 2010

SULIT
1249/1
Sejarah
Kertas 1
1 Jam

Modul Praktis Bestari JUJ


SIJIL PELAJARAN MALAYSIA

Sejarah

Kertas 1

Satu Jam

JANGAN BUKA KERTAS SOALAN INI SEHINGGA DIBERITAHU

1 Kertas soalan ini mengandungi 40 soalan


2 Jawab semua soalan.

Kertas soalan ini mengandungi halaman bercetak termasuk muka surat depan.

[Lihat sebelah

SULIT
yu. Modul Praktis Bestari. JUJ 78

http://edu.joshuatly.com/MODUL PRAKTIS BESTARI SEJARAH TINGKATAN 4


http://exammy.com/
PROJEK JAWAB UNTUK JAYA ( JUJ ) 2010

Maulana Abu Bakar


Syeikh Abdul Aziz

1 Mengapakah kegiatan pendakwah-pendakwa di atas berjaya mempengaruhi


penduduk tempatan di Asia Tenggara memeluk agama Islam?
A mereka dikagumi kerana memiliki ilmu yang tinggi
B mereka menetap dan bercampur gaul dengan penduduk
C mereka mempunyai sifat-sifat peribadi yang terpuji
D mereka mendapat pertolongan daripada pihak pemerintah
[Buku teks ms 184]

2 Para ulama mengajar selok-belok agama Islam kepada masyarakat


setempat di Melaka.
Kegiatan di atas biasanya dijalankan di:
I surau
II masjid
III rumah tok guru
IV sekolah madrasah

A I, II dan III
B I, II dan IV
C I, III dan IV
D II, III dan IV [Buku teks ms 184]

3 Kerajaan Melayu Acheh berjaya menerapkan unsur-unsur Islam dalam


pemerintahan dan pentadbiran.
Apakah dasar yang dilaksanakan untuk mencapai matlamat di atas?
I melantik penasihat raja dari kalangan ulama
II menjalin hubungan luar dengan kerajaan Turki
III jawatan dalam Balai Gadang disandang oleh ulama
IV menjadikan Acheh sebagai kota serambi Makkah

A I dan II
B I dan III
C II dan IV
D III dan IV [Buku teks ms 184]

yu. Modul Praktis Bestari. JUJ 79

http://edu.joshuatly.com/MODUL PRAKTIS BESTARI SEJARAH TINGKATAN 4


http://exammy.com/
PROJEK JAWAB UNTUK JAYA ( JUJ ) 2010

4 Banyak institusi pendidikan telah ditubuhkan untuk menyediakan peluang


mempelajari hal-hal agama selepas kedatangan Islam.
Antara berikut, yang manakah menjalankan tugas seperti di atas?
I dayah
II madrasah
III pesantren
IV sekolah akademi

A I, II dan III
B I, II dan IV
C I, III dan IV
D II, III dan IV [Buku teks ms 184]

Mendirikan Masjid Agung Demak.


Menjadikan Demak sebagai pusat dakwah.

5 Keterangan di atas adalah berkaitan dengan:


A kumpulan pendakwah bebas
B kumpulan ahli sufi
C ulama-ulama tempatan
D anggota Wali Sembilan [Buku teks ms 184]

Hamzah al-Fansuri
Syamsudin al-Sumaterani
Abdul Rauf Singkel

6 Tokoh-tokoh di atas merupakan ulama tempatan yang lahir di Acheh pada


zaman pemerintahan Sultan Iskandar Thani.
Apakah faktor yang mendorong kemunculan mereka?
A sikap terbuka pihak pemerintah
B kerajaan mengutamakan pendidikan Islam
C Acheh merupakan pusat penyebaran Islam
D ulama diberi peranan dalam pentadbiran [Buku teks ms 184]

yu. Modul Praktis Bestari. JUJ 80

http://edu.joshuatly.com/MODUL PRAKTIS BESTARI SEJARAH TINGKATAN 4


http://exammy.com/
PROJEK JAWAB UNTUK JAYA ( JUJ ) 2010

7 Apakah pendekatan yang digunakan oleh Wali Songo untuk menjalankan


kegiatan dakwah?
I menerangkan maksud sebenar beramal
II menghapuskan sifat malas pada diri sendiri
III mengamalkan cara hidup yang sederhana
IV mempercayai kerasulan Nabi Muhammad s.a.w.

A I, II dan III
B I, II dan IV
C I, III dan IV
D II, III dan IV [Buku teks ms 184]

8 Pedagang Islam dan pendakwah memainkan peranan penting dalam


menyebarkan agama Islam di Asia Tenggara.
Bagaimanakah mereka melakukannya?
A melengkapkan diri dengan ilmu agama
B menaja pembinaan sekolah pondok
C mengislamkan pemerintah kerajaan
D menonjolkan ciri-ciri peribadi terpuji [Buku teks ms179 dan 184]

Islam telah mengubah sistem kepercayaan, cara hidup dan amalan


masyarakat dalam kalangan penduduk di Asia Tenggara. Perubahan
ini menandakan permulaan Zaman Baru di rantau ini.
Sarjana X

9 Sarjana X yang membuat kesimpulan di atas mungkin sekali ialah:


A Profesor Syed Naquib al-Attas
B Profesor S.Q. Fatimi
C R.A. Buchanan
D Daicy Riberio [Buku teks ms 184]

10 Dasar sosial yang dianjurkan oleh Islam berjaya menarik ramai penduduk
di Asia Tenggara memeluk agama Islam.
Apakah perkara yang terkandung dalam dasar sosial tersebut?
I hubungan manusia berasaskan persaudaraan Islam
II setiap individu sama tarafnya di sisi Tuhan
III kedudukan seseorang ditentukan oleh keturunan
IV usaha seseorang menentukan pulangan yang diperoleh

A I, II dan III
B I, II dan IV
C I, III dan IV
D II, III dan IV [Buku teks ms 163 dan 184]
yu. Modul Praktis Bestari. JUJ 81

http://edu.joshuatly.com/MODUL PRAKTIS BESTARI SEJARAH TINGKATAN 4


http://exammy.com/
PROJEK JAWAB UNTUK JAYA ( JUJ ) 2010

Sistem dinasti raja-raja Sistem kesultanan yang


dari India berkonsepkan Islam.

11 Antara kerajaan berikut, yang manakah memberi ilham kepada pemerintah


di Asia Tenggara melakukan perubahan di atas?
I kerajaan Khulafa al-Rasyidin
II kerajaan Bani Umaiyah
III kerajaan Bani Abbasiyah
IV kerajaan Turki Uthmaniyah

A I dan II
B I dan III
C II dan IV
D III dan IV [Buku teks ms 185]

12 Selepas kedatangan Islam, sistem berkerajaan telah berubah dengan


mewujudkan beberapa jawatan baru dalam pentadbiran.
Apakah jawatan-jawatan yang dimaksudkan?
I ketua amir
II pegawai pemungut zakat
III penjaga harta wakaf
IV penyelia baitulmal

A I, II dan III
B I, II dan IV
C I, III dan IV
D II, III dan IV [Buku teks ms 185 dan 186]

13 Apakah gelaran yang digunakan oleh pemerintah tertinggi kerajaan di


negeri-negeri Melayu selepas kedatangan Islam?
I Amirul Mukminin
II Khalifatul Mukminin
III Zillulah fil' Alam
IV Zun Nurain

A I dan II
B I dan IV
C II dan III
D III dan IV [Buku teks ms 186]
yu. Modul Praktis Bestari. JUJ 82

http://edu.joshuatly.com/MODUL PRAKTIS BESTARI SEJARAH TINGKATAN 4


http://exammy.com/
PROJEK JAWAB UNTUK JAYA ( JUJ ) 2010

Badan Pemerintah Pemimpin Tertinggi


Balairung Seri Sultan
X Kadi Malik al-Adi

14 Apakah badan pemerintah yang dilabelkan sebagai X?


A Balai Gadang
B Balai Majlis Mahkamah Rakyat
C Ketua Penyedia Makanan
D Mahkamah Anak Negeri [Buku teks ms 186]

15 Konsep kesultanan diperkenalkan selepas kedatangan Islam. Pemerintah


tertinggi bergelar sultan.
Apakah huraian yang tepat untuk menerangkan konsep sultan?
I panglima agung orang mukmin
II pemerintah yang dibantu Allah
III pemimpin orang mukmin
IV wakil Allah di bumi

A I, II dan III
B I, II dan IV
C I, III dan IV
D II, III dan IV [Buku teks ms 186]

16 Sultan yang alim telah menerapkan unsur-unsur Islam dalam beberapa


aspek pemerintahan dan pentadbiran.
Apakah aspek-aspek yang dimaksudkan?
I agama rasmi
II nama negeri
III tradisi setempat
IV undang-undang syariah

A I, II dan III
B I, II dan IV
C I, III dan IV
D II, III dan IV [Buku teks ms 186]
yu. Modul Praktis Bestari. JUJ 83

http://edu.joshuatly.com/MODUL PRAKTIS BESTARI SEJARAH TINGKATAN 4


http://exammy.com/
PROJEK JAWAB UNTUK JAYA ( JUJ ) 2010

17 Pemimpin kerajaan di negara-negara Asia Tenggara telah memperkenalkan


sistem perundangan berasaskan hukum syariah.
Antara undang-undang berikut, yang manakah mempunyai ciri perundangan
di atas?
I Hukum Kanun Melaka
II Kanun Mahkota Alam
III Undang-Undang Papan 12
IV Undang-Undang Legalisme

A I dan II
B I dan IV
C II dan III
D III dan IV [Buku teks ms 186]

18 Hukuman dan denda untuk perkara-perkara tertentu dibuat berdasarkan


hukum syariah.
Apakah perkara-perkara yang dimaksudkan?
I adat bersanding
II kecurian dan pembunuhan
III pembahagian harta pusaka
IV urusan pernikahan

A I, II dan III
B I, II dan IV
C I, III dan IV
D II, III dan IV [Buku teks ms 186]

19 Kerajaan Islam di Asia Tenggara hanya melaksanakan sebahagian daripada


undang-undang berdasarkan hukum syariah.
Mengapa?
A pengaruh undang-undang masih kuat
B penerimaan masyarakat tidak menyeluruh
C rakyat tempatan tidak bersikap terbuka
D sistem mahkamah syariah belum diwujudkan [Buku teks ms 186]

20 Para ulama dan pemerintah kerajaan Islam di Asia Tenggara telah menyemai
semangat jihad dalam kalangan rakyat.
Apakah tujuan tindakan sedemikian diambil?
A menghadapi kemaraan penjajah asing
B mengukuhkan semangat ghazi
C memelihara tradisi setempat
D menjamin keselamatan rakyat jelata [Buku teks ms 187]
yu. Modul Praktis Bestari. JUJ 84

http://edu.joshuatly.com/MODUL PRAKTIS BESTARI SEJARAH TINGKATAN 4


http://exammy.com/
PROJEK JAWAB UNTUK JAYA ( JUJ ) 2010

21 Kedatangan Islam ke Asia Tenggara telah menyebabkan wujudnya institusi


kesultanan yang mendapat pengaruh daripada:
I kerajaan Bani Abbasiyyah
II kerajaan Bani Umaiyyah
III kerajaan Khulafa Al-Rasyidin
IV kerajaan Turki Uthmaniyyah

A I dan II
B I dan IV
C II dan III
D III dan IV [Buku teks ms 185]

Sultan Ali Mughayat Shah


Sultan Malik As-Salleh
Sultan Iskandar Thani

22 Apakah sumbangan utama senarai raja di atas?


A membawa masuk karya saduran dari Arab
B mempopularkan pengajian sekolah pondok
C mewujudkan sistem pemerintahan Islam
D mengiktiraf kedudukan golongan perawi [Buku teks ms 186]

23 Mengapakah undang-undang syariah tidak dapat dilaksanakan sepenuhnya


dalam pemerintahan kerajaan Islam di Asia Tenggara?
A pengaruh golongan Brahmin masih kuat
B rakyat tempatan menolak pengaruh luar
C pihak pemerintah tidak bersungguh
D halangan daripada undang-undang adat [Buku teks ms 186]

24 Antara institusi berikut, yang manakah dijadikan tempat menyampaikan


pendidikan Islam kepada penduduk tempatan?
I pesantren
II rumah pasong
III sekolah pondok
IV madrasah

A I, II dan III
B I, II dan IV
C I, III dan IV
D II, III dan IV [Buku teks ms 187]
yu. Modul Praktis Bestari. JUJ 85

http://edu.joshuatly.com/MODUL PRAKTIS BESTARI SEJARAH TINGKATAN 4


http://exammy.com/
PROJEK JAWAB UNTUK JAYA ( JUJ ) 2010

25 Pemerintah-pemerintah Islam di Asia Tenggara menerapkan semangat jihad


dalam kalangan rakyat.
Apakah tujuan tindakan itu diambil?
A menyekat peluasan pengaruh kuasa Portugis
B mewujudkan pusat pengajian Islam yang tersohor
C melahirkan golongan cerdik pandai dan ulama
D menyediakan tenaga kerahan dalam kalangan rakyat [Buku teks ms 187]

26 Apakah peranan istana pada zaman kesultanan Melayu Melaka dari segi
pendidikan?
I tempat ulama membincangkan hukum agama
II tempat ulama menasihati pihak pemerintah
III tempat menyampaikan pendidikan formal
IV tempat mengajar kemahiran 3M

A I, II dan III
B I, II dan IV
C I, III dan IV
D II, III dan IV [Buku teks ms 187 dan 188]

27 Kenyataan manakah menerangkan pengertian konsep jihad dalam kehidupan


seharian kita?
I memperbaiki taraf sosio ekonomi
II menghapuskan kemiskinan tegar
III mewujudkan kehidupan yang sempurna
IV meningkatkan martabat dan kemuliaan raja

A I, II dan III
B I, II dan IV
C I, III dan IV
D II, III dan IV [Buku teks ms 187]

28 Apakah pengiktirafan yang diberi kerajaan Acheh kepada kaum wanita


untuk mengangkat martabat mereka?
A membenarkan kaum wanita mewarisi harta
B menghapuskan adat yang mengongkong wanita
C wanita dibenarkan menuntut harta sepencarian
D wanita dilantik menyandang jawatan kerajaan [Buku teks ms 188]
yu. Modul Praktis Bestari. JUJ 86

http://edu.joshuatly.com/MODUL PRAKTIS BESTARI SEJARAH TINGKATAN 4


http://exammy.com/
PROJEK JAWAB UNTUK JAYA ( JUJ ) 2010

Abdul Rauf Singkel


Tun Sri Lanang
Shamsuddin al-Sumaterani

29 Tokoh-tokoh di atas memberi sumbangan besar dalam bidang:


A ilmu fiqah
B kesusasteraan
C perbidalan Melayu
D perundangan [Buku teks ms 189]

Hikayat Perang Badar


Hikayat Nur Muhammad
Hikayat Nabi Wafat

30 Bagaimanakah karya-karya yang berunsur Arab di atas diperkenalkan kepada


penduduk tempatan di Asia Tenggara?
A dibincangkan dalam istana raja-raja
B dijadikan teks pengajian di madrasah
C disampaikan ceritanya oleh Tok Selampit
D diterjemahkan kepada bahasa Melayu [Buku teks ms 189]

31 Kedatangan Islam ke Asia Tenggara telah mewujudkan masyarakat


tanpa kelas.
Bagaimanakah Islam mewujudkan masyarakat yang sedemikian?
I menerapkan prinsip persaudaraan Islam
II semua manusia mempunyai taraf serupa
III memperjuangkan konsep keadilan sosial
IV memberi kebebasan kepada aktivis masyarakat

A I dan II
B I dan IV
C II dan III
D III dan IV [Buku teks ms 190]

32 Apakah kepentingan amalan bergotong-royong yang dilaksanakan oleh


masyarakat kampung dalam kehidupan seharian?
I kerja yang berat menjadi mudah
II memupuk sikap bekerjasama
III dapat menyatupadukan masyarakat
IV tradisi dan adat lama dapat dikekalkan
yu. Modul Praktis Bestari. JUJ 87

http://edu.joshuatly.com/MODUL PRAKTIS BESTARI SEJARAH TINGKATAN 4


http://exammy.com/
PROJEK JAWAB UNTUK JAYA ( JUJ ) 2010

A I, II dan III
B I, II dan IV
C I, III dan IV
D II, III dan IV [Buku teks ms 190]

33 Seni khat telah berkembang sejajar dengan perkembangan pengaruh Islam.


Apakah kegunaan seni khat dalam kehidupan masyarakat di Asia Tenggara?
I membuat catatan pada batu nisan
II menulis kalimah pada dinding masjid
III menulis karya-karya saduran Arab
IV tulisan khat dijadikan hiasan rumah

A I, II dan III
B I, II dan IV
C I, III dan IV
D II, III dan IV [Buku teks ms 190]

34 Menjelang akhir abad ke-16, pusat pengajian Islam telah berpindah


dari Melaka ke Acheh.
Mengapa berlaku keadaan sedemikian?
A kedudukan Acheh lebih strategik
B Acheh mendapat gelaran Serambi Makkah
C empayar Melaka ditakluki oleh Portugis
D Acheh mempunyai barisan ulama tersohor [Buku teks ms 188]

35 Apakah garis panduan yang perlu dipatuhi oleh seseorang dari segi
cara berpakaian menurut ajaran Islam?
I berpakaian lengkap dengan keris berpancung
II memakai tengkolok ketika menghadap raja
III dilarang mendedahkan aurat di khalayak umum
IV mengenakan tudung dan songkok

A I dan II
B I dan IV
C II dan III
D III dan IV [Buku teks ms 189]

36 Bagaimanakah pihak pemerintah Acheh melindungi hak dan kedudukan


kaum wanita?
A membebaskan wanita daripada kongkongan adat
B mengiktiraf kedudukan wanita sebagai suri rumah
C mengadakan undang-undang melindungi hak wanita
D wanita yang berjaya diberi gelaran srikandi [Buku teks ms 188]
yu. Modul Praktis Bestari. JUJ 88

http://edu.joshuatly.com/MODUL PRAKTIS BESTARI SEJARAH TINGKATAN 4


http://exammy.com/
PROJEK JAWAB UNTUK JAYA ( JUJ ) 2010

37 Apakah sumber kewangan perbendaharaan negara Islam?


I sedekah
II zakat
III harta rampasan perang
IV harta sepencarian

A I dan II
B I dan IV
C II dan III
D III dan IV [Buku teks ms 189]

38 Apakah gelaran yang digunakan oleh pemerintah di Asia Tenggara selepas


kedatangan Islam?
I Diwanul Khatib
II Diwanul Khatim
III Khalifatul Mukmin
IV Zillulah fil' Alam

A I dan II
B I dan IV
C II dan III
D III dan IV [Buku teks ms 186]

Khalifah Allah di muka bumi

39 Apakah prinsip pemerintahan yang harus dilaksanakan oleh seseorang sultan


berdasarkan gelaran di atas?
A berlaku adil dalam semua hal
B bersikap jujur dan tulus
C menerapkan unsur Islam
D menghindarkan penjajahan asing [Buku teks ms 186]

40 Antara perkara berikut, yang manakah tergolong dalam kategori sistem


perundangan yang mengandungi unsur-unsur Islam?
I Hukum Kanun Melaka
II Kanun Mahkota Alam
III Undang-Undang Kanu
IV Undang-Undang Syariah

A I, II dan III
B I, II dan IV
C I, III dan IV
D II, III dan IV [Buku teks ms 186]
yu. Modul Praktis Bestari. JUJ 89

http://edu.joshuatly.com/MODUL PRAKTIS BESTARI SEJARAH TINGKATAN 4


http://exammy.com/
PROJEK JAWAB UNTUK JAYA ( JUJ ) 2010

SULIT
1249/1
Sejarah
Kertas 1
1 Jam

Modul Praktis Bestari JUJ

SIJIL PELAJARAN MALAYSIA

Sejarah

Kertas 1

Satu Jam

JANGAN BUKA KERTAS SOALAN INI SEHINGGA DIBERITAHU

1 Kertas soalan ini mengandungi 40 soalan


2 Jawab semua soalan.

Kertas soalan ini mengandungi 12 halaman bercetak termasuk muka surat


depan.

[Lihat sebelah

SULIT

yu. Modul Praktis Bestari. JUJ 90

http://edu.joshuatly.com/MODUL PRAKTIS BESTARI SEJARAH TINGKATAN 4


http://exammy.com/
PROJEK JAWAB UNTUK JAYA ( JUJ ) 2010

Khalifatul Mukminin

1 Antara pemerintah berikut, yang manakah menggunakan gelaran di atas?


I Sultan Abdul Ghaffur Muhyidin
II Sultan Iskandar Mahkota Alam
III Sultan Mahmud Shah
IV Sultan Malik As-Salleh

A I dan II
B I dan III
C II dan IV
D III dan IV [Buku teks ms 197]

2 Melaka telah menjadi pusat penyebaran agama Islam yang penting di


Asia Tenggara.
Apakah saluran yang digunakan oleh Melaka untuk memainkan peranan
tersebut?
I penaklukan wilayah kecil
II perkahwinan politik
III kegiatan bercorak keilmuan
IV kedudukannya sebagai Serambi Makkah

A I, II dan III
B I, II dan IV
C I, III dan IV
D II, III dan IV [Buku teks ms 196]

3 Apakah perubahan yang dialami oleh institusi kesultanan di Asia Tenggara


selepas kedatangan Islam?
I amalan jampi mantera tidak lagi diamalkan
II konsep dewa raja tidak lagi diamalkan
III sultan dianggap pemimpin orang mukmin
IV sultan menggunakan gelaran berunsur Islam

A I, II dan III
B I, II dan IV
C I, III dan IV
D II, III dan IV [Buku teks ms 196 dan 197]

yu. Modul Praktis Bestari. JUJ 91

http://edu.joshuatly.com/MODUL PRAKTIS BESTARI SEJARAH TINGKATAN 4


http://exammy.com/
PROJEK JAWAB UNTUK JAYA ( JUJ ) 2010

Tuk Pulau Manis


Tuk Pulau Condong
Tuan Tabal

4 Apakah peranan tokoh-tokoh di atas dalam kerajaan negeri Kelantan dan


Terengganu?
A bertindak sebagai penasihat kepada sultan
B menjalankan tugas sebagai tok penggawa
C menguruskan pentadibiran peringkat jajahan
D menasihati sultan dalam hal-hal duniawi [Buku teks ms 197]

5 Apakah faktor yang mempengaruhi kelainan sistem pentadbiran kerajaan


Negeri Sembilan?
A amalan berkerajaannya menurut Melaka
B kemasukan pengaruh Bugis dari Sulawesi
C mendapat pengaruh daripada Adat Perpatih
D pemerintahnya berketurunan orang laut [Buku teks ms 197]

6 Pentadbiran sultan dalam kerajaan dibantu oleh lapisan pembesar yang


menjadi orang kanan kepada sultan.
Apakah gelaran jawatan yang diguna pakai oleh pembesar-pembesar
tersebut?
I Bendahara
II Penghulu Bendahari
III Laksamana
IV Tok Penggawa

A I, II dan III
B I, II dan IV
C I, III dan IV
D II, III dan IV [Buku teks ms 197]

7 Dalam Kesultanan Melayu Melaka, golongan ulama memainkan peranan


penting dalam pentadbiran kerajaan.
Apakah gelaran yang diberi kepada golongan ulama tersebut?
I bilal
II makhdum
III maulana
IV sayid

A I, II dan III
B I, II dan IV
C I, III dan IV
D II, III dan IV [Buku teks ms 197]
yu. Modul Praktis Bestari. JUJ 92

http://edu.joshuatly.com/MODUL PRAKTIS BESTARI SEJARAH TINGKATAN 4


http://exammy.com/
PROJEK JAWAB UNTUK JAYA ( JUJ ) 2010

8 Dalam kesultanan Melayu, konsep daulat telah diwujudkan oleh pihak


pemerintah.
Apakah tujuan diwujudkan konsep daulat itu?
A agar rakyat menghormati pemerintah tertinggi
B mengelakkan rakyat daripada terkena tulah
C menghapuskan pengaruh Hindu-Buddha
D mengiktiraf kedudukan para kerabat raja [Buku teks ms 197]

9 Apakah tindakan yang diambil oleh Sultan Alauddin Riayat Shah untuk
memelihara keamanan di Melaka?
A membesarkan pasukan polis peronda
B menangkap pencuri yang bermaharaja lela
C mendirikan tempat berkawal di sekitar kota
D menutup pintu gerbang istana setiap malam [Buku teks ms 198]

10 Antara kenyataan berikut, yang manakah menerangkan pengertian konsep


daulat?
I ikatan janji antara pemerintah dan rakyat jelata
II keturunan raja berasal dari nisab Iskandar Zulkarnain
III raja dianggap sebagai khalifah di bumi
IV sesiapa yang mengingkari raja akan kena tulah

A I dan II
B I dan IV
C II dan III
D III dan IV [Buku teks ms 197 dan 198]

11 Apakah amalan-amalan yang diadakan untuk mengukuhkan konsep daulat?


I bahasa pengucapan
II cara berpakaian
III istiadat pertabalan
IV susun lapis pembesar

A I, II dan III
B I, II dan IV
C I, III dan IV
D II, III dan IV [Buku teks ms 198]

yu. Modul Praktis Bestari. JUJ 93

http://edu.joshuatly.com/MODUL PRAKTIS BESTARI SEJARAH TINGKATAN 4


http://exammy.com/
PROJEK JAWAB UNTUK JAYA ( JUJ ) 2010

12 Adat Perpatih yang mempunyai pengaruh Minangkabau telah diamalkan


di negeri-negeri tertentu di Tanah Melayu seperti:
I bahagian barat Johor
II bahagian utara Melaka
III Negeri Sembilan
IV wilayah Naning

A I, II dan III
B I, II dan IV
C I, III dan IV
D II, III dan IV [Buku teks ms 198]

13 Apakah amalan masyarakat yang mengamalkan Adat Perpatih?


I anak lelaki mewarisi semua harta pusaka
II membunuh tak sengaja dikenakan diat
III mengamalkan prinsip musyawarah
IV mengutamakan keturunan sebelah ibu

A I, II dan III
B I, II dan IV
C I, III dan IV
D II, III dan IV [Buku teks ms 198]

14 Antara pembesar berikut, yang manakah mempunyai kuasa untuk memilih


Yang Dipertuan Besar Negeri Sembilan?
A Buapak
B Ketua Penghulu
C Lembaga Berlapan
D Undang Berempat [Buku teks ms 198]

15 Antara perkara berikut, yang manakah patut dipatuhi Ketua Adat yang
melaksanakan Adat Temenggung?
I harta pusaka diberi kepada anak lelaki
II mengutamakan perut sebelah ibu
III perkahwinan diatur ikut hukum syarak
IV membahagikan harta mengikut hukum faraid

A I, II dan III
B I, II dan IV
C I, III dan IV
D II, III dan IV [Buku teks ms 198]

yu. Modul Praktis Bestari. JUJ 94

http://edu.joshuatly.com/MODUL PRAKTIS BESTARI SEJARAH TINGKATAN 4


http://exammy.com/
PROJEK JAWAB UNTUK JAYA ( JUJ ) 2010

16 Antara berikut, yang manakah tergolong dalam undang-undang bertulis?


I Hukum Kanun Melaka
II Adat Temenggung
III Undang-Undang 99 Perak
IV Undang-Undang Kedah

A I, II dan III
B I, II dan IV
C I, III dan IV
D II, III dan IV [Buku teks ms 198]

Undang-Undang Laut Melaka


Hukum Kanun Melaka

17 Antara sistem perundangan berikut, yang manakah digubal berpandukan


kedua-dua sumber perundangan di atas?
A Hukum Kanun Manu
B Undang-Undang Johor
C Undang-Undang Pahang
D Undang-Undang 99 Perak [Buku teks ms 200]

18 Mengapakah masyarakat Melayu menggubal undang-undang bertulis?


I menjamin keharmonian hidup bermasyarakat
II menetapkan hukuman bagi setiap kesalahan
III rukun hidup masyarakat menjadi teratur
IV mengelakkan penjajahan kuasa asing

A I, II dan III
B I, II dan IV
C I, III dan IV
D II, III dan IV [Buku teks ms 198 dan 200]

I peranan dan tanggungjawab pihak pemerintah


II larangan dalam kalangan anggota masyarakat
III hukuman ke atas kesalahan jenayah
IV larangan mengamalkan riba dalam berniaga

19 Kaji kesemua pernyataan di atas. Perkara yang manakah diberi huraian


dalam Hukum Kanun Melaka?
A I, II dan III
B I, II dan IV
C I, III dan IV
D II, III dan IV [Buku teks ms 200]
yu. Modul Praktis Bestari. JUJ 95

http://edu.joshuatly.com/MODUL PRAKTIS BESTARI SEJARAH TINGKATAN 4


http://exammy.com/
PROJEK JAWAB UNTUK JAYA ( JUJ ) 2010

20 Apakah pengaruh Islam ke atas insitusi kesultanan di negeri-negeri Melayu?


I mengamalkan pemerintahan secara beraja
II raja menggunakan gelaran berunsur Islam
III raja berasal daripada keturunan tokoh-tokoh Islam
IV pemilihan ketua dimulakan dari peringkat bawah

A I, II dan III
B I, II dan IV
C I, III dan IV
D II, III dan IV [Buku teks ms 196 & 197]

21 Apakah gelaran pemimpin yang mengetuai pentadbiran peringkat kampung?


A tok imam
B tok mudin
C tok penghulu
D tok selampit [Buku teks ms 197]

Undang-Undang Laut Melaka


Undang-Undang Pelabuhan Kedah

22 Mengapakah undang-undang di atas digubal oleh kerajaan Melayu?


A kepesatan perkembangan perdagangan maritim
B membanteras kegiatan lanun yang berleluasa
C menjaga keselamatan kapal dagang asing
D menyediakan kemudahan pelabuhan yang selesa [Buku teks ms 200]

23 Antara insitusi berikut, yang manakah merupakan tempat memberi pendidikan


tidak formal kepada anak-anak?
A dayah
B pesantren
C rumah
D surau [Buku teks ms 201]

yu. Modul Praktis Bestari. JUJ 96

http://edu.joshuatly.com/MODUL PRAKTIS BESTARI SEJARAH TINGKATAN 4


http://exammy.com/
PROJEK JAWAB UNTUK JAYA ( JUJ ) 2010

Kemahiran menganyam tikar.


Kaedah bertukang.
Pantang larang.

24 Apakah pendekatan yang digunakan untuk menyampaikan perkara-perkara


di atas?
I pemerhatian
II pendengaran
III penglihatan
IV penyelidikan

A I, II dan III
B I, II dan IV
C I, III dan IV
D II, III dan IV [Buku teks ms 201]

Ibu bapa membawa anak-anak melakukan kerja seharian di sawah


dan di bengkel. Melalui pengalaman ini, anak-anak akan belajar
kemahiran daripada ibu bapa.

25 Apakah bidang kemahiran yang biasanya diterapkan oleh ibu bapa sedemikian
rupa dalam kalangan masyarakat Melayu tradisional?
I bercucuk tanam
II kraftangan
III mengaji Al-Quran
IV pertukangan

A I, II dan III
B I, II dan IV
C I, III dan IV
D II, III dan IV [Buku teks ms 201]

yu. Modul Praktis Bestari. JUJ 97

http://edu.joshuatly.com/MODUL PRAKTIS BESTARI SEJARAH TINGKATAN 4


http://exammy.com/
PROJEK JAWAB UNTUK JAYA ( JUJ ) 2010

26 Pendidikan tidak formal merupakan salah satu saluran penting dalam


mendidik anak-anak di rumah.
Apakah aspek-aspek yang diberi penekanan dalam pendidikan tidak formal?
I mengajar ilmu kira-kira
II menjaga kehormatan diri
III selok-belok agama
IV sikap bersopan-santun

A I, II dan III
B I, II dan IV
C I, III dan IV
D II, III dan IV [Buku teks ms 201]

Kaedah bercerita digunakan untuk membentuk sahsiah diri


kanak agar berakhlak mulia dan berbudi pekerti.

27 Antara bahan-bahan berikut, yang manakah biasanya digunakan untuk


melaksanakan pendidikan di atas?
I cerita anjing dengan bayang-bayang
II cerita Pak Pandir
III cerita Raden Kencana
IV cerita sang kancil

A I, II dan III
B I, II dan IV
C I, III dan IV
D II, III dan IV [Buku teks ms 201]

Siakap senohong, gelama ikan duri.


Bercakap bohong lama-lama mencuri.

28 Apakah pengajaran yang boleh diperoleh daripada pantun dua kerat di atas?
I jangan mengambil benda yang bukan hak kita
II jangan sekali-kali berdusta dengan orang
III kehormatan diri seorang gadis harus dijaga
IV kita perlu sentiasa berkelakuan baik

A I dan II
B I dan III
C II dan IV
D III dan IV [Buku teks ms 201]
yu. Modul Praktis Bestari. JUJ 98

http://edu.joshuatly.com/MODUL PRAKTIS BESTARI SEJARAH TINGKATAN 4


http://exammy.com/
PROJEK JAWAB UNTUK JAYA ( JUJ ) 2010

29 Antara hasil karya sastera berikut, yang manakah digunakan untuk


menyampaikan pengajaran kepada kanak-kanak?
I hukum adat
II pantun
III peribahasa
IV teka-teki

A I, II dan III
B I, II dan IV
C I, III dan IV
D II, III dan IV [Buku teks ms 201]

30 Golongan manakah yang berpeluang mendapat pendidikan pada zaman


tradisi Hindu-Buddha?
I bakal pengganti sultan
II golongan putera raja
III keturunan orang laut
IV pembesar kerajaan

A I, II dan III
B I, II dan IV
C I, III dan IV
D II, III dan IV [Buku teks ms 201]

31 Antara institusi pendidikan berikut, yang manakah mengendalikan pendidikan


formal dalam masyarakat Melayu tradisional?
I kolej
II madrasah
III masjid
IV surau

A I, II dan III
B I, II dan IV
C I, III dan IV
D II, III dan IV [Buku teks ms 201]

32 Apakah perubahan yang dibawa oleh Islam dari segi amalan pendidikan?
I golongan Brahmin merupakan tenaga pengajar
II institusi pendidikan lain telah muncul
III pendidikan tidak terhad kepada golongan atasan
IV semua orang berpeluang mendapat pendidikan

A I, II dan III
B I, II dan IV
C I, III dan IV
D II, III dan IV [Buku teks ms 201]
yu. Modul Praktis Bestari. JUJ 99

http://edu.joshuatly.com/MODUL PRAKTIS BESTARI SEJARAH TINGKATAN 4


http://exammy.com/
PROJEK JAWAB UNTUK JAYA ( JUJ ) 2010

33 Ibu bapa dalam masyarakat Melayu menghantar anak-anak mengaji di


rumah tok guru.
Apakah perkara-perkara yang diajarkan kepada anak-anak?
A cerita-cerita pahlawan Islam
B ilmu mengaji Al-Quran
C kemahiran membuat tulisan khat
D kisah pengembaraan anak raja [Buku teks ms 201]

34 Mengapakah istana muncul sebagai institusi pendidikan yang terulung pada


zaman Kesultanan Melayu Melaka?
I banyak karya ilmiah dihasilkan oleh istana
II istana merupakan pusat pemerintahan kerajaan
III kebanjiran para alim ulama dari negara asing
IV sikap pemerintah yang mementingkan pendidikan

A I dan II
B I dan III
C II dan IV
D III dan IV [Buku teks ms 202]

35 Apakah peranan yang dimainkan oleh Sultan Mansur Shah sehingga


menjadikan istana Melaka sebagai pusat kegiatan intelektual?
I mempelajari ilmu agama daripada ulama
II meneruskan upacara pembacaan ciri
III menitahkan kitab tasauf diarak masuk
IV menunjukkan minat tentang ilmu tasauf

A I, II dan III
B I, II dan IV
C I, III dan IV
D II, III dan IV [Buku teks ms 202]

36 Apakah peranan istana dalam menyemarakkan kegiatan bersifat keilmuan


pada zaman Kesultanan Melayu Melaka?
I menjadi tempat pertemuan alim ulama
II tempat mendidik golongan pemerintah
III tempat menyimpan buku-buku hikayat
IV unit penterjemahan diadakan di istana

A I, II dan III
B I, II dan IV
C I, III dan IV
D II, III dan IV [Buku teks ms 202]
yu. Modul Praktis Bestari. JUJ 100

http://edu.joshuatly.com/MODUL PRAKTIS BESTARI SEJARAH TINGKATAN 4


http://exammy.com/
PROJEK JAWAB UNTUK JAYA ( JUJ ) 2010

37 Selepas zaman kedatangan Islam, surau menjadi tempat utama kanak-kanak


dan orang dewasa menimba ilmu pengetahuan.
Apakah perkara-perkara yang diajarkan oleh para tok guru di surau?
I bacaan dalam sembahyang
II kelas bimbingan membuat tulisan khat
III pengetahuan tentang ilmu usuluddin
IV perkara yang menjadi amalan orang Islam

A I, II dan III
B I, II dan IV
C I, III dan IV
D II, III dan IV [Buku teks ms 202]

38 Apakah sumbangan sistem pendidikan sekolah pondok yang terdapat


di Tanah Melayu?
A melahirkan tenaga pengajar
B menterjemahkan kitab-kitab agama
C tempat asuhan kanak-kanak pratadika
D tempat memberi pendidikan tidak formal [Buku teks ms 202]

39 Sistem pendidikan sekolah pondok bermula di Pattani sebelum berkembang


pesat di Tanah Melayu.
Apakah nama sekolah pondok yang terdapat di Indonesia?
I dayah
II pateh
III pesantren
IV rangkang

A I, II dan III
B I, II dan IV
C I, III dan IV
D II, III dan IV [Buku teks ms 187 dan 202]

Tuk Pulau Condong


Tuk Ku Pulau Manis

40 Apakah sumbangan tokoh-tokoh ulama di atas dalam bidang pendidikan?


A membawa masuk kitab-kitab agama
B memperkenalkan sistem sekolah madrasah
C mendirikan sistem sekolah pondok
D mengembangkan seni tulisan khat [Buku teks ms 202]

yu. Modul Praktis Bestari. JUJ 101

http://edu.joshuatly.com/MODUL PRAKTIS BESTARI SEJARAH TINGKATAN 4


http://exammy.com/
PROJEK JAWAB UNTUK JAYA ( JUJ ) 2010

SULIT
1249/1
Sejarah
Kertas 1
1 Jam

Modul Praktis Bestari JUJ

SIJIL PELAJARAN MALAYSIA

Sejarah

Kertas 1

Satu Jam

JANGAN BUKA KERTAS SOALAN INI SEHINGGA DIBERITAHU

1 Kertas soalan ini mengandungi 40 soalan


2 Jawab semua soalan.

Kertas soalan ini mengandungi halaman bercetak termasuk muka surat depan.

[Lihat sebelah

SULIT

yu. Modul Praktis Bestari. JUJ 102

http://edu.joshuatly.com/MODUL PRAKTIS BESTARI SEJARAH TINGKATAN 4


http://exammy.com/
PROJEK JAWAB UNTUK JAYA ( JUJ ) 2010

Buluh ini perlu dijemur dan diraut permukaannya sebelum


digunakan untuk membuat rangka wau.

1 Kata-kata di atas biasanya dipertuturkan oleh orang dewasa semasa


mengajar sesuatu kepada anak-anak.
Apakah nama sistem pendidikan di atas?
A pelajaran mengaji
B pelajaran tidak rasmi
C pendidikan sekolah masalah
D sistem sekolah pondok [Buku teks ms 201]

Nenek: Payung itu kena tinggalkan di luar rumah. Jangan bawa masuk.
Nanti ular masuk menjenguk kita.

2 Apakah institusi pendidikan yang mempelopori amalan pendidikan di atas?


A keluarga
B madrasah
C rumah tok guru
D sekolah pondok [Buku teks ms 201]

3 Dalam keluarga masyarakat Melayu tradisional, ibu bapa merupakan guru


pertama kepada anak-anak yang memikul tugas mendidik dan mengasuh.
Apakah aspek-aspek pembelajaran yang diterapkan oleh ibu bapa?
I aspek motivasi diri
II kemahiran bertukang
III nilai-nilai akhlak terpuji
IV selok-belok bertani

A I, II dan III
B I, II dan IV
C I, III dan IV
D II, III dan IV [Buku teks ms 201]

4 Pada zaman dahulu, kanak-kanak disajikan cerita-cerita berunsur moral


oleh ibu bapa sebelum masuk tidur.
Apakah judul cerita yang biasanya dijadikan bahan cerita oleh ibu bapa?
I Cerita Anjing Dengan Bayang-Bayang
II Cerita Sang Kancil Dengan Harimau
III Hikayat Abu Hanafiah
IV Hikayat Seribu Satu Malam [Buku teks ms 201]

http://edu.joshuatly.com/MODUL PRAKTIS BESTARI SEJARAH TINGKATAN 4


http://exammy.com/
PROJEK JAWAB UNTUK JAYA ( JUJ ) 2010

A I dan II
B I dan IV
C II dan III
D III dan IV

Jangan sekali-kali diamalkan perbuatan menipu kerana seseorang


itu akan terdorong untuk melakukan perbuatan lain yang tidak baik.

5 Apakah cara yang digunakan untuk menyampaikan pengajaran di atas?


A membuat pemerhatian sendiri
B menghayati pantun dan teka-teki
C mengikuti ceramah dan forum
D terlibat dalam sesuatu pekerjaan [Buku teks ms 201]

Hanya golongan atasan yang Peluang pendidikan diperluas


berpeluang mendapat sehingga golongan rakyat jelata
pendidikan. dapat menimba ilmu.

6 Apakah faktor yang mencetuskan perubahan di atas?


A berakhirnya dinasti raja-raja
B kedatangan agama Islam
C kegigihan golongan maulana
D pertapakan kuasa-kuasa Barat [Buku teks ms 201]

7 Golongan manakah yang diberi peluang belajar pada zaman tradisi


Hindu-Buddha?
I anak keluarga petani
II anak para pembesar
III bakal pengganti raja
IV pujangga dalam istana

A I, II dan III
B I, II dan IV
C I, III dan IV
D II, III dan IV [Buku teks ms 201]

8 Pada zaman tradisi Hindu-Buddha, golongan manakah yang mengendalikan


pendidikan di dalam istana?
A golongan pendeta
B para ahli nujum
C penulis berita
D penulis sastera [Buku teks ms 201]

http://edu.joshuatly.com/MODUL PRAKTIS BESTARI SEJARAH TINGKATAN 4


http://exammy.com/
PROJEK JAWAB UNTUK JAYA ( JUJ ) 2010

9 Apakah sumbangan golongan tok guru dalam memajukan pendidikan


dalam kalangan masyarakat Melayu?
A mendirikan sekolah madrasah
B menerbitkan buku-buku agama
C mengendalikan kelas mengaji
D menyadur kitab-kitab agama [Buku teks ms 201]

Maulana Abu Bakar


Maulana Sadar Jahan

10 Apakah persamaan kedua-dua orang tokoh di atas?


I bertugas sebagai guru kepada raja Melaka
II mengarang buku Sulalatus Salatin
III mengendalikan kelas agama di dalam istana
IV menyadur hikayat lama dari Parsi

A I dan II
B I dan III
C II dan IV
D III dan IV [Buku teks ms 202]

11 Kebanjiran para ulama berlaku pada zaman kegemilangan kerajaan Melayu


Melaka. Mengapa?
I ganjaran khas yang ditawarkan oleh kerajaan Melaka
II pemerintah Melaka meminati pendidikan agama
III peranan kumpulan pendakwah bergelar Wali Songo
IV perhatian khusus yang diberikan pemerintah Melaka

A I dan II
B I dan III
C II dan IV
D III dan IV [Buku teks ms 202]

12 Sultan Mansur Syah merupakan seorang pemerintah yang amat berjasa dalam
mengembangkan pendidikan Islam di Melaka.
Apakah bukti yang mengukuhkan pendapat di atas?
I kitab Mutiara Tersusun diarak masuk ke balairung istana
II melantik Tun Sri Lanang sebagai pengarang Sejarah Melayu
III menaruh minat yang mendalam dalam ilmu tasawuf
IV menitahkan kitab al-Dur al-Manzum diterjemahkan

A I, II dan III
B I, II dan IV
C I, III dan IV
D II, III dan IV [Buku teks ms 183 dan 202]

http://edu.joshuatly.com/MODUL PRAKTIS BESTARI SEJARAH TINGKATAN 4


http://exammy.com/
PROJEK JAWAB UNTUK JAYA ( JUJ ) 2010

13 Apakah faktor-faktor yang membantu kemajuan pendidikan agama semasa


zaman kegemilangan Kesultanan Melayu Melaka?
I kebanjiran golongan pendakwah bebas
II kejatuhan kerajaan Hindu Majapahit
III kemasukan para ulama dari tanah Arab
IV sikap dan minat pihak pemerintah

A I, II dan III
B I, II dan IV
C I, III dan IV
D II, III dan IV [Buku teks ms 202]

14 Apakah perkara-perkara yang diberi penekanan dalam pendidikan di istana?


I hal ehwal pemerintahan dan pentadbiran
II pantang-larang dan adat istiadat lama
III pelajaran berkaitan dengan ilmu tasawuf
IV selok-belok dan kemahiran bertukang

A I dan II
B I dan III
C II dan IV
D III dan IV [Buku teks ms 202]

15 Istilah al-Fundud merupakan perkataan bahasa Arab.


Apakah institusi pendidikan tempatan yang dikaitkan dengan istilah di atas?
A kolej swasta
B maktab tentera
C sekolah madrasah
D sekolah pondok [Buku teks ms 202]

Tuk Pulau Condong


Tuk Ku Pulau Manis

16 Apakah sumbangan kedua-dua orang tokoh di atas?


A bertindak sebagai penasihat kepada sultan
B mempelopori perang jihad di Tanah Melayu
C mendirikan sekolah pondok untuk mengaji
D menulis karya-karya saduran dari Arab-Parsi [Buku teks ms 202]

http://edu.joshuatly.com/MODUL PRAKTIS BESTARI SEJARAH TINGKATAN 4


http://exammy.com/
PROJEK JAWAB UNTUK JAYA ( JUJ ) 2010

17 Apakah ciri-ciri pendidikan sekolah madrasah di Tanah Melayu?


I lembaga kewangan menguruskan sekolah madrasah
II model sekolah madrasah mengikut sistem di Iraq
III murid-murid belajar di dalam kelas yang ditetapkan
IV pemimpin tertinggi sekolah madrasah bergelar Syeikhul

A I, II dan III
B I, II dan IV
C I, III dan IV
D II, III dan IV [Buku teks ms 203]

Pallava
Kawi Perkara X
Sunda Kuno
Rencong

18 Apakah perkara X yang dapat dikaitkan dengan senarai istilah di atas?


A kepercayaan tentang konsep deva raja
B sistem tulisan pada zaman Hindu-Buddha
C tinggalan monumen berupa candi di Nusantara
D upacara pemujaan yang diketuai Brahmin [Buku teks ms 203]

19 Apakah perubahan yang diperkenalkan ke atas sistem bahasa dan


persuratan Melayu selepas kedatangan Islam?
I istilah-istilah berunsur Islam mula digunakan
II memperkaya perbendaharaan kata bahasa Melayu
III penulisan cerita panji bertambah giat
IV tulisan jawi menggantikan tulisan sanskrit

A I, II dan III
B I, II dan IV
C I, III dan IV
D II, III dan IV [Buku teks ms 204]

20 Sastera lisan merupakan satu daripada cabang kesusasteraan Melayu


lama yang berkembang dalam masyarakat.
Pilih hasil sastera lisan daripada senarai di bawah.
I cerita binatang
II cerita jenaka
III cerita pahlawan Islam
IV cerita penglipur lara

http://edu.joshuatly.com/MODUL PRAKTIS BESTARI SEJARAH TINGKATAN 4


http://exammy.com/
PROJEK JAWAB UNTUK JAYA ( JUJ ) 2010

A I, II dan III
B I, II dan IV
C I, III dan IV
D II, III dan IV [Buku teks ms 204]

21 Sang Kancil merupakan satu watak yang dominan dalam cerita yang
disampaikan ibu bapa kepada anak-anak.
Apakah ciri-ciri perwatakan yang dibawa oleh Sang Kancil?
I berwaspada
II bijaksana
III kepintaran
IV kesyukuran

A I dan II
B I dan IV
C II dan III
D III dan IV [Buku teks ms 203 dan 204]

Watak Utama Perwatakan


Pak Pandir Lurus dan betul
Lebai Malang Kebodohan
Si Luncai X

22 Apakah ciri perwatakan yang sesuai untuk menggantikan X?


A kecerdikan dan kepintaran
B kegigihan dan kecekalan
C kejujuran dan keikhlasan
D ketabahan dan keberanian [Buku teks ms 204]

23 Istana merupakan institusi pendidikan yang unggul selepas kedatangan Islam.


Apakah kegiatan keilmuan yang dipelopori oleh istana?
I perpustakaan di istana menjadi tempat merujuk
II pusat pertandingan syarahan dan syair
III tempat menyimpan sastera pahlawan Islam
IV tempat ulama membicarakan hal-hal agama

A I, II dan III
B I, II dan IV
C I, III dan IV
D II, III dan IV [Buku teks ms 205]

http://edu.joshuatly.com/MODUL PRAKTIS BESTARI SEJARAH TINGKATAN 4


http://exammy.com/
PROJEK JAWAB UNTUK JAYA ( JUJ ) 2010

24 Hikayat tentang Nabi Muhammad s.a.w. merupakan satu cabang sastera


Islam yang berkembang di Melaka selepas kedatangan Islam.
Antara hasil karya prosa berikut, yang manakah tergolong sebagai cerita nabi?
A Hikayat Abu Bakar
B Hikayat Amir Hamzah
C Hikayat Bulan Berbelah
D Hikayat Iskandar Zulkarnain [Buku teks ms 204]

25 Pengaruh Hindu-Buddha telah mempengaruhi bidang seni bina di Tanah


Melayu. Apakah tinggalan sejarah yang membuktikan perkara tersebut?
A Batu Bersurat Kedukan Bukit
B Batu Bersurat Kuala Terengganu
C Candi Bukit Batu Pahat
D Rumah Ibadat Tengkera Melaka [Buku teks ms 205]

26 Masjid merupakan satu institusi penting dalam masyarakat Melayu selepas


kedatangan Islam.
Apakah peranan masjid pada waktu itu?
I tempat berlangsungnya upacara pertabalan raja
II tempat mengadakan kelas agama bagi orang dewasa
III tempat mengaji al-Quran bagi kanak-kanak
IV tempat menjalankan aktiviti kemasyarakatan

A I, II dan III
B I, II dan IV
C I, III dan IV
D II, III dan IV [Buku teks ms 202 dan 205]

27 Hiasan di dalam rumah dan istana telah bertukar dari segi motif supaya
ciri-cirinya selari dengan ajaran Islam.
Apakah motif hiasan yang digunakan ahli tukang Melayu?
I bentuk geometri
II gaya seni bina gothic
III motif tumbuh-tumbuhan
IV watak binatang

A I, II dan III
B I, II dan IV
C I, III dan IV
D II, III dan IV [Buku teks ms 206]

http://edu.joshuatly.com/MODUL PRAKTIS BESTARI SEJARAH TINGKATAN 4


http://exammy.com/
PROJEK JAWAB UNTUK JAYA ( JUJ ) 2010

28 Kisah yang dipaparkan dalam tarian ini menceritakan kepahlawanan Saidina


Ali iaitu satu daripada Khulafa al-Rasyidin.
Apakah tarian yang berunsurkan tema tersebut?
A tarian asyik
B tarian dabus
C tarian kuda kepang
D tarian sumatzau [Buku teks ms 207]

Pengaruh Hindu Pengaruh Islam


Ukiran bermotifkan binatang Hiasan bermotifkan daun-daun
seperti burung. pokok dan bunga-bungaan.
Upacara pembacaan ciri Q
semasa pertabalan raja.

29 Apakah upacara yang dilangsungkan pada ruangan Q dalam jadual di atas?


A bakal raja bersiram di atas panca persada
B laungan daulat tuanku sebanyak tiga kali
C perarakan panji-panji kebesaran raja
D upacara mengucup keris oleh pengganti raja [Buku teks ms 207]

30 Selepas kedatangan Islam, raja-raja Melaka telah menerapkan amalan


berunsurkan Islam dalam menjalankan pemerintahan.
Antara berikut, yang manakah merupakan amalan yang dimaksudkan?
I perisytiharan harta oleh semua pegawai kerajaan
II peruntukan dalam undang-undang mengikut hukum syarak
III tapisan keselamatan mengikut sistem hijabah
IV upacara pembacaan baiah oleh sultan dan pembesar

A I, II dan III
B I, II dan IV
C I, III dan IV
D II, III dan IV [Buku teks ms199 dan 207]

Seikat seperti sirih,


Serumpun seperti serai,
Sedencing seperti besi.

31 Apakah nilai kehidupan yang ingin diterapkan oleh bahasa berirama di atas?
A bermuafakat dan bersepakat
B bersedekah amal jariah
C bersyukur dan bertawakal
D berwawasan dan beriltizam [Buku teks ms 208]

http://edu.joshuatly.com/MODUL PRAKTIS BESTARI SEJARAH TINGKATAN 4


http://exammy.com/
PROJEK JAWAB UNTUK JAYA ( JUJ ) 2010

Bersalam dengan tetamu.


Membentangkan tikar.
Menghulurkan tepak sirih.
Menghidangkan makanan.

32 Amalan di atas biasanya kedapatan dalam:


A majlis kenduri arwah
B majlis khatam Quran
C menyambut keberangkatan raja
D menziarahi saudara-mara [Buku teks ms 208]

33 Kerajaan Melaka telah mewujudkan jawatan pentadbiran yang menjaga hal


hal ehwal kelautan dan keselamatan perairan Melaka.
Mengapa?
A ancaman berterusan daripada kerajaan Siam
B kebanjiran ulama dan pendakwah bebas dari tanah Arab
C kedudukan Melaka sebagai pusat pengajian agama Islam
D perkembangan perdagangan antarabangsa yang pesat
[Buku teks ms 209]

34 Apakah tugas-tugas ketua pelabuhan yang dilantik oleh kerajaan Melayu


Melaka?
A mengetuai utusan raja ke seberang laut
B menghapuskan ancaman lanun
C menjadi pengawal keselamatan raja
D menjaga sistem timbangan dan sukatan [Buku teks ms 209]

Buah pala.
Bunga cengkih.
Bunga lawang

35 Apakah unit sukatan yang digunakan di pelabuhan Melaka untuk menimbang


barang dagangan di atas?
A bahara
B cupak
C kati
D tahil [Buku teks ms 209]

http://edu.joshuatly.com/MODUL PRAKTIS BESTARI SEJARAH TINGKATAN 4


http://exammy.com/
PROJEK JAWAB UNTUK JAYA ( JUJ ) 2010

Pelabuhan Acheh, Sumatera.


Kepulauan Riau-Lingga, Johor.

36 Pelabuhan di atas telah mengambil alih kedudukan Melaka sebagai pusat


perdagangan utama menjelang abad ke-15.
Mengapa?
A kemangkatan Sultan Mahmud di Kampar
B Melaka kerap diserang oleh kuasa Siam
C penguasaan Melaka oleh kuasa Portugis
D termeterainya Perjanjian Inggeris-Belanda [Buku teks ms 209]

Bastardos
Soldos
Dinheiros

37 Apakah perkara yang dapat dikaitkan dengan konsep di atas?


A jawatan pegawai pelabuhan
B ketua-ketua kaum di Melaka
C mata wang asing di Melaka
D senjata peperangan dari Barat [Buku teks ms 210]

Pemerintah Bentuk Mata Wang


Sultan Muzaffar Syah Mata wang timah
Sultan Muhammad Jiwa Zainal X
Abidin II

38 Apakah bentuk mata wang yang sesuai menggantikan X?


A dinar mas
B mas kupang
C pohon pitis
D wang ayam jantan [Buku teks ms 210]

39 Apakah dasar-dasar yang diambil oleh pihak pemerintah Melaka untuk


memajukan kegiatan perdagangan di pelabuhan Melaka?
I melantik laksamana menjaga hal kelautan
II membawa masuk golongan syeikh dan maulana
III memperkenalkan sistem cukai berkeutamaan
IV menyediakan bazar untuk berjual beli

A I, II dan III
B I, II dan IV
C I, III dan IV
D II, III dan IV [Buku teks ms 211]

http://edu.joshuatly.com/MODUL PRAKTIS BESTARI SEJARAH TINGKATAN 4


http://exammy.com/
PROJEK JAWAB UNTUK JAYA ( JUJ ) 2010

Negeri asal pedagang Kadar cukai yang dikenakan


India, Pegu dan Gujerat 6%
China dan Kepulauan Rhukyu 5%
Kepulauan Jawa 0%

40 Mengapakah pedagang-pedagang dari Jawa menikmati keistimewaan cukai


seperti dalam jadual di atas?
A Jawa dianggap sebagai negeri setaraf dengan Melaka
B Jawa membekalkan bahan makanan seperti beras
C Melaka mengiktiraf Jawa sebagai negeri naungan
D pemerintah Jawa berketurunan raja-raja di Melaka [Buku teks ms 211]

http://edu.joshuatly.com/MODUL PRAKTIS BESTARI SEJARAH TINGKATAN 4


http://exammy.com/
Jawapan Bab 4 Kemunculan Tamadun Islam Dan
Modul Praktis Bestari JUJ Perkembangannya Di Makkah
No Soalan Jawapan Rujukan Buku Teks
Tingkatan 4 Tingkatan 5
1 C ms 99
2 A ms 99
3 B ms 100
4 A ms 101
5 C ms 101
6 B ms 101
7 A ms 101
8 A ms 102
9 A ms 102 & 103
10 D ms 104
11 C ms 104
12 D ms 104
13 B ms 105
14 B ms 105
15 C ms 106
16 C ms 106
17 D ms 105
18 A ms 107
19 D ms 107
20 B ms 108
21 D ms 108
22 C ms 108
23 C ms 109
24 A ms 109
25 D ms 109
26 A ms 110
27 B ms 110
28 D ms 110
29 B ms 110
30 D ms 110
31 B ms 110
32 A ms 110
33 C ms112
34 D ms 111
35 C ms 101 & 111
36 B ms 110 & 111
37 C ms 113
38 D ms 112
39 B ms 110 & 113
40 C ms 112

http://edu.joshuatly.com/
http://exammy.com/
Jawapan Bab 5 Kerajaan Islam Di Madinah
Modul Praktis Bestari JUJ
No Soalan Jawapan Rujukan Buku Teks
Tingkatan 4 Tingkatan 5
1 D ms 118
2 A ms 118
3 B ms 118
4 C ms 118
5 D ms 119
6 C ms 118 & 119
7 B ms 119 & 120
8 D ms 119
9 A ms 119
10 D ms 119
11 B ms 120
12 A ms 120
13 C ms 121
14 A ms 121
15 B ms 121
16 D ms 120
17 C ms 120
18 D ms 121
19 A ms 121
20 C ms 122
21 D ms 122
22 A ms 122 & 128
23 B ms 127
24 C ms 122
25 B ms 123
26 B ms 123
27 A ms 123
28 A ms 127
29 D ms 125
30 A ms 124
31 A ms 126
32 A ms 126 & 127
33 B ms 126 & 128
34 A ms 127 & 128
35 C ms 128
36 D ms 129
37 A ms 130
38 D ms 131
39 C ms 132
40 B ms 133

http://edu.joshuatly.com/
http://exammy.com/
Jawapan Bab 6 Pembentukan Kerajaan Islam Dan
Modul Praktis Bestari JUJ Sumbangannya Bahagian Pertama
No Soalan Jawapan Rujukan Buku Teks
Tingkatan 4 Tingkatan 5
1 A ms 142
2 C ms 142
3 A ms 142
4 D ms 143
5 A ms 143
6 B ms 143
7 C ms 143
8 C ms 144
9 D ms 144
10 A ms 145
11 A ms 145
12 B ms146
13 D ms145 dan 146
14 D ms 146
15 C ms 146
16 B ms 147
17 C ms 147
18 A ms 148
19 A m147
20 C ms 148
21 A ms 150
22 B ms 155
23 C ms 151
24 C ms 151
25 A ms 151
26 D ms 151
27 A ms 152
28 B ms 152
29 B ms 153
30 A ms 153
31 A ms 153
32 A ms 154
33 B ms 154
34 D ms 154
35 C ms 155
36 D ms 156
37 D ms 156
38 C ms 156
39 A ms 156
40 A ms 156

http://edu.joshuatly.com/
http://exammy.com/
Jawapan Bab 6 Pembentukan Kerajaan Islam Dan
Modul Praktis Bestari JUJ Sumbangannya Bahagian Kedua
No Soalan Jawapan Rujukan Buku Teks
Tingkatan 4 Tingkatan 5
1 D ms 156
2 B ms 156
3 A ms 156
4 C ms 156
5 B ms 157
6 B ms 157
7 A ms 158
8 B ms 158 dan 159
9 A ms 159
10 D ms 159
11 D ms 160
12 D ms 160
13 A ms 160
14 C ms 161
15 B ms 161
16 B ms 156 dan 161
17 B ms 161
18 C ms 161
19 B ms 162
20 C ms 162
21 C ms 162
22 C ms 162
23 A ms 162
24 D ms 162
25 B ms 162
26 A ms 162
27 C ms 162
28 A ms 163
29 A ms 164
30 C ms 164
31 A ms 165
32 C ms 166
33 A ms 165 dan 166
34 A ms 156 dan 167
35 D ms 167
36 A ms 168
37 A ms 168
38 D ms 165 dan 166
39 D ms 163 dan 165
40 A ms 167

http://edu.joshuatly.com/
http://exammy.com/
Jawapan Bab 7 Islam Di Asia Tenggara
Modul Praktis Bestari JUJ Bahagian Pertama
No Soalan Jawapan Rujukan Buku Teks
Tingkatan 4 Tingkatan 5
1 A ms 174
2 D ms 174
3 B ms 174
4 A ms 176
5 C ms 176
6 B ms 176
7 D ms 176
8 A ms 176
9 C ms 176
10 A ms 177
11 A ms 177
12 A ms 177
13 C ms 178
14 B ms 178
15 B ms 178
16 A ms 179
17 D ms 179
18 B ms 180
19 B ms 180
20 D ms 180
21 A ms 181
22 B ms 181
23 A ms 181
24 D ms 181
25 C ms 180 dan 181
26 D ms 181
27 A ms 182
28 D ms 182
29 C ms 181 dan 182
30 A ms 180 dan 181
31 D ms 180
32 A ms 181
33 C ms 181
34 A ms 182
35 D ms 183
36 C ms 183
37 A ms 183
38 A ms 183
39 B ms 183
40 A ms 183

http://edu.joshuatly.com/
http://exammy.com/
Jawapan Bab 7 Islam Di Asia Tenggara
Modul Praktis Bestari JUJ Bahagian Kedua
No Soalan Jawapan Rujukan Buku Teks
Tingkatan 4 Tingkatan 5
1 C ms 184
2 A ms 184
3 A ms 184
4 D ms 184
5 B ms 184
6 A ms 184
7 A ms 184
8 D ms 179 dan 184
9 A ms 184
10 B ms 163 dan 184
11 D ms 185
12 D ms 185 dan 186
13 C ms 186
14 B ms 186
15 D ms 186
16 B ms 186
17 A ms 186
18 D ms 186
19 A ms 187
20 A ms 187
21 B ms 185
22 C ms 186
23 D ms 186
24 C ms 187
25 A ms 187
26 A ms 187 & 188
27 A ms 187
28 B ms 189
29 B ms 189
30 D ms 189
31 A ms 190
32 A ms 190
33 B ms 190
34 C ms 188
35 D ms 189
36 C ms 188
37 A ms 191
38 D ms 186
39 A ms 186
40 B ms 186

http://edu.joshuatly.com/
http://exammy.com/
Jawapan Bab 8 Pembaharuan Dan Pengaruh Islam Di Malaysia
Modul Praktis Bestari JUJ Sebelum Kedatangan Barat Bahagian Pertama
No Soalan Jawapan Rujukan Buku Teks
Tingkatan 4 Tingkatan 5
1 B ms 197
2 A ms 196
3 D ms 196 & 197
4 C ms 197
5 C ms 197
6 A ms 197
7 D ms 197
8 A ms 197
9 B ms 198
10 B ms 197 & 198
11 A ms 198
12 D ms 198
13 D ms 198
14 D ms 198
15 C ms 198
16 C ms 198
17 B ms 200
18 A ms 198 & 200
19 A ms 200
20 A ms 196 & 197
21 C ms 197
22 A ms 200
23 C ms 201
24 A ms 201
25 B ms 201
26 D ms 201
27 B ms 201
28 C ms 201
29 D ms 201
30 B ms 201
31 D ms 201
32 D ms 201
33 B ms 201
34 D ms 202
35 C ms 202
36 A ms 202
37 C ms 202
38 A ms 202
39 C ms 187 & 202
40 C ms 202

http://edu.joshuatly.com/
http://exammy.com/
Jawapan Bab 8 Pembaharuan Dan Pengaruh Islam Di Malaysia
Modul Praktis Bestari JUJ Sebelum Kedatangan Barat Bahagian Kedua
No Soalan Jawapan Rujukan Buku Teks
Tingkatan 4 Tingkatan 5
1 B ms 201
2 A ms 201
3 D ms 201
4 A ms 201
5 B ms 201
6 B ms 201
7 D ms 201
8 A ms 201
9 C ms 201
10 B ms 202
11 C ms 202
12 C ms 183 dan 202
13 C ms 202
14 B ms 202
15 D ms 202
16 C ms 202
17 A ms 203
18 B ms 203
19 B ms 204
20 B ms 204
21 C ms 203 dan 204
22 A ms 204
23 C ms 205
24 C ms 204
25 C ms 205
26 D ms 202 dan 205
27 C ms 206
28 B ms 207
29 B ms 207
30 D ms 199 dan 207
31 A ms 208
32 D ms 208
33 D ms 209
34 D ms 209
35 A ms 209
36 C ms 209
37 C ms 210
38 D ms 210
39 C ms 211
40 B ms 211

http://edu.joshuatly.com/
http://exammy.com/
PROJEK JAWAB UNTUK JAYA ( JUJ ) 2010

MODUL LATIH TUBI


PROGRAM JAWAB UNTUK JAYA

SOALAN KERTAS 1249 SEJARAH SPM

BAB 1 : KEMUNCULAN TAMADUN AWAL MANUSIA


Tajuk : Tamadun Mesopotomia
Soalan Struktur
Petempatan awal di Lembah Mesopotomia telah berkembang secara evolusi kepada
bandar dan negara kota sehingga membentuk tamadun terawal di dunia yang
memberikan sumbangan besar kepada peradaban manusia sejagat.

(a) Apakah ciri-ciri sesebuah negara kota di Mesopotomia.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------------
[2 markah]

(b) Nyatakan kedudukan raja dalam sistem pemerintahan teokrasi di Mesopotomia.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

----- --------------------------------------------------------------------------------------------------
[3 markah]

(c) Sebutkan ciri-ciri Kod Undang-undang Hammurabi.

------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------
[ 2 markah ]

(d) Senaraikan kepentingan penggunaan sistem tulisan terhadap perkembangan


tamadun Mesopotomia

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------------
[ 3 markah]

ModulPraktisBestariSejarah:SoalanStruktur 1
http://edu.joshuatly.com/
http://exammy.com/
PROJEK JAWAB UNTUK JAYA ( JUJ ) 2010

Tajuk : Tamadun Mesir Purba


Soalan Struktur

Tamadun Mesir yang dianggap sebagai anugerah daripada Sungai Nil berkembang
dengan ciri ciri tersendiri dan tanda kewujudan tamadun yang agung itu dapat
dihayati melalui tinggalan warisan serta khazanah bangsanya.

(a) Apakah sebab Tamadun Mesir Purba dianggap sebagai anugerah daripada
Sungai Nil?
---------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------
[ 2 markah ]

(b) Sebutkan amalan kepercayaan masyarakat Mesir Purba?

---------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------
[ 3 markah
]
(c) Nyatakan sistem pendidikan dalam tamadun Mesir Purba.

---------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------
[ 3 markah
]

(d) Berikan kejayaan yang dicapai oleh masyarakat Mesir Purba hasil penguasaan
mereka dalam bidang matematik dan astronomi?

--------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------
[ 2 markah
]
Tajuk : Tamadun Mesir Purba
ModulPraktisBestariSejarah:SoalanStruktur 2
http://edu.joshuatly.com/
http://exammy.com/
PROJEK JAWAB UNTUK JAYA ( JUJ ) 2010

(a) Huraikan struktur pemerintahan dan pentadbiran kerajaan Mesir Purba.


[8
markah ]
(b) Nyatakan sumbangan utama tamadun Mesir Purba kepada ketamadunan
manusia.
[ 12
markah]

BAB 2 : PENINGKATAN TAMADUN

Tajuk : Pemerintahan dan Pentadbiran

Soalan Struktur
Peningkatan tamadun manusia dalam bidang politik dapat dikesan melalui idea-idea
baru yang diperkenalkan dalam sistem pemerintahan dan pentadbiran yang
bertujuan menambahbaikan lagi sistem sedia ada.

(a) Apakah ciri-ciri sistem demokrasi yang diperkenalkan di Athens, Yunani.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------------
[ 3 markah ]

(b) Sebutkan perubahan-perubahan yang dilakukan oleh Julius Caesar terhadap


sistem
pemerintahan Rom.

------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------
[ 3 markah ]

(c) Berikan usaha-usaha yang dilaksanakan oleh Asoka untuk memantapkan


kerajaan
Mauyra di India.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------------
ModulPraktisBestariSejarah:SoalanStruktur 3
http://edu.joshuatly.com/
http://exammy.com/
PROJEK JAWAB UNTUK JAYA ( JUJ ) 2010

[ 2 markah ]

(d) Senaraikan ciri-ciri sistem birokrasi awam pada zaman Dinasti Chin di China.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------------
[2 markah ]
Tajuk : Perundangan

Soalan Esei
(a) Terangkan tentang undang-undang bertulis yang terdapat dalam tamadun Rom
( 12 markah )

(b) Huraikan perkembangan sistem perundangan yang terdapat di India pada


zaman
peningkatan tamadun. ( 8 markah )

BAB 3 : TAMADUN AWAL ASIA TENGGARA

Tajuk : Kerajaan Agraria


Soalan Struktur
Salah satu bentuk kerajaan yang muncul dalam tamadun awal di Asia
Tenggara dikatogerikan sebagai kerajaan agraria berdasarkan kedudukan
geografi dan sosioekonomi masyarakatnya.

(a) Apakah maksud kerajaan agraria?

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------------
[ 2 markah ]

(b) Senaraikan kegiatan ekonomi yang dijalankan oleh masyarakat tersebut.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------------
[3 markah ]

(c) Berikan tiga faktor yang menyumbang kepada kemajuan pertanian kerajaan
agraria.

ModulPraktisBestariSejarah:SoalanStruktur 4
http://edu.joshuatly.com/
http://exammy.com/
PROJEK JAWAB UNTUK JAYA ( JUJ ) 2010

------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------
[ 3 markah ]

(d) Nyatakan kepentingan Tasik Tonle Sap kepada kehidupan masyarakat Angkor.

------------------------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------------
[ 2 markah ]

Tajuk : Kerajaan Agraria dan Kerajaan Maritim


Soalan Esei:

(a) Huraikan faktor-faktor yang menyebabkan Srivijaya muncul sebagai sebuah


kerajaan
maritim yang terulung di Asia Tenggara.
[ 12
markah ]

(b) Mengapakah kerajaan maritim dan kerjaan agraria di Asia Tenggara saling
bergantungan antara satu sama lain?
[ 8
markah ]

BAB 4 : KEMUNCULAN TAMADUN ISLAM DAN


PERKEMBANGANNYA
DI MAKKAH

Tajuk : Masyarakat Arab Jahiliah

Soalan Struktur

Jangkamasa 300 SM 610 SM merupakan Zaman Jahiliah dan zaman ini dianggap
sebagai zaman kegelapan di Semenanjung Tanah Arab.

(a) Apakah maksud jahiliah?

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

ModulPraktisBestariSejarah:SoalanStruktur 5
http://edu.joshuatly.com/
http://exammy.com/
PROJEK JAWAB UNTUK JAYA ( JUJ ) 2010

[ 2 markah ]

(b) Berikan sebab-sebab zaman ini dianggap sebagai zaman kegelapan.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------
[ 3 markah ]

(c) Nyatakan kegiatan yang menjadi sumber ekonomi masyarakat Arab Jahiliah ?

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------------
[ 2 markah ]

(d) Senaraikan kesan-kesan buruk daripada amalan Sistem Kabilah dalam


masyarakat
Arab Jahiliah.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------------
[ 3 markah ]

ModulPraktisBestariSejarah:SoalanStruktur 6
http://edu.joshuatly.com/
http://exammy.com/
PROJEK JAWAB UNTUK JAYA ( JUJ ) 2010

Tajuk : Pembukaan Semula Kota Makkah


Soalan Esei
(a) Mengapakah Nabi Muhamad s.a.w bertindak menguasai semua
Kota Makkah pada tahun 630 M bersamaan tahun 8 Hijrah?
[5 markah]
(b) Apakah kaedah yang dilaksanakan oleh Nabi Muhammad s.a.w
untuk menguasai semula Kota Makkah?
[ 5 markah ]
(c) Huraikan natijah pembukaan semula Kota Makkah terhadap
perkembangan Islam.
[ 10 markah]

BAB 5 : KERAJAAN ISLAM DI MADINAH

Tajuk : Hijrah
Soalan Struktur
Nabi Muhammad s.a.w ditentang hebat sebelum Allah S.W.T memerintahkan
nabi supaya berhijrah. Perjanjian Aqabah adalah pemangkin dalam usaha
baginda untuk berhijrah ke Madinah.

(a) Nyatakan bentuk penentangan yang dilakukan oleh orang Arab Quraisy
terhadap dakwah Islamiyah di Makkah

------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------
[ 2 markah ]

(b) Berikan sebab-sebab Nabi Muhammad s.a.w dan orang-orang Islam


berhijrah ke
Madinah.

-------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------
[ 3 markah ]

(c) Sebutkan dua isi perjanjian Aqabah Kedua.

-------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------
[ 2 markah ]

ModulPraktisBestariSejarah:SoalanStruktur 7
http://edu.joshuatly.com/
http://exammy.com/
PROJEK JAWAB UNTUK JAYA ( JUJ ) 2010

(d) Apakah hujah bagi menyangkal tuduhan Orientalis Barat yang


Mengatakan bahawa hijrah adalah pelarian?

-------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------
[ 3 markah ]

Tajuk : Hijrah
Soalan Esei
(a) Hijrah mempunyai nilai yang sangat penting kepada peningkatan tamadun
masyarakat Arab sejagat. Jelaskan.
[ 12 markah ]
(b) Halkan kandungan Piagam Madinah yang merupakan perlembagaan negara
Bertulis yang pertama dan tertua di dunia yang diasaskan oleh Nabi
Muhammad s.a.w .
[ 8 markah ]

ModulPraktisBestariSejarah:SoalanStruktur 8
http://edu.joshuatly.com/
http://exammy.com/
PROJEK JAWAB UNTUK JAYA ( JUJ ) 2010

BAB 6 : PEMBENTUKAN KERAJAAN ISLAM DAN


SUMBANGANNYA

Tajuk : Khalifah
Soalan Struktur
Khalifah ar-Rasyidin meneruskan kesinambungan pemerintahan dan
kepemimpinan negara Islam yang diasaskan oleh RasululLah s.a.w apabila
baginda wafat pada 623 Masihi.

(a) Apakah maksud khalifah?

-------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------
[ 2 markah
]

(b) Senaraikan syarat-syarat yang perlu dipenuhi untuk seseorang itu


dicalonkan
sebagai Khalifah.

-------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------
[ 3 markah ]

(c) Berikan dua cara pemilihan Khalifah yang diamalkan dalam Islam.

--------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------
[ 2 markah ]

(d) Nyatakan tugas-tugas seorang Khalifah.

-------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------
ModulPraktisBestariSejarah:SoalanStruktur 9
http://edu.joshuatly.com/
http://exammy.com/
PROJEK JAWAB UNTUK JAYA ( JUJ ) 2010

-------------------------------------------------------------------------------------------------
[ 3 markah ]

Tajuk : Sumbangan Khulafa al-Rasyidin dan Kerajaan Turki Uthmaniyyah


Soalan Esei:
(a) Bagaimanakah Khalifah Abu Bakar AS-Siddiq menyelesaikan cabaran yang
dihadapi oleh umat Islam semasa beliau menjadi khalifah?
[ 8 markah ]
(b) Huraikan faktor-faktor yang menyebabkan empayar Turki Uthmaniyyah
berjaya menyebarkan Islam ke Eropah Timur.
[ 12 markah]

BAB 7 : ISLAM DI ASIA TENGGARA

Soalan Struktur
Sejahrawan bersependapat bahawa Islam tersebar ke Asia Tenggara kerana peranan
yang dimainkan oleh para pedagang.

(a) Nyatakan cara-cara yang digunakan oleh para pedagang untuk menyebarkan Islam
di Asia Tenggara.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------
[ 3 markah ]
(b) Apakah langkah-langkah oleh kerajaan Islam untuk membendung
perkembangan Islam di Asia Tenggara?

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------
[ 2 markah ]

(c) Sebutkan peranan pusat kebudayaan di Asia Tenggara sebagai pusat keilmuan
dan pusat penyebaran Islam.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------
[ 2 markah ]

ModulPraktisBestariSejarah:SoalanStruktur 10
http://edu.joshuatly.com/
http://exammy.com/
PROJEK JAWAB UNTUK JAYA ( JUJ ) 2010

(d) Berikan usaha yang dilakukan oleh mubaligh dalam menjalankan dakwah Islamiyah.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------
[ 3 markah ]

Tajuk : Pengaruh Islam di Asia Tenggara


Soalan Esei
(a) Apakah perubahan-perubahan yang diperkenalkan oleh Islam dalam bidang
pemerintahan kerajaan di Asia Tenggara?
[ 12 markah]
(b) Bagaimanakah pengaruh Islam memberi kesan terhadap perkembangan sistem
pendidikan di Asia Tenggara.
[ 8 markah ]

BAB 8 : PEMBAHARUAN DAN PENGARUH ISLAM DI MALAYSIA


SEBELUM KEDATANGAN BARAT

Tajuk : Pengaruh Islam Terhadap Sosiobudaya Masyarakat Tanah Melayu


Soalan Struktur
Pengaruh Islam di Tanah Melayu dalam aspek pendidikan meliputi pendidikan formal
dan pendidikan tidak formal.

(a) Apakah yang dimaksudkan dengan pendidikan tidak formal?

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--
[2
markah]

(b) Sebutkan cara yang digunakan oleh masyarakat Melayu untuk menyampaikan nilai-
nilai murni dan pengajaran.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-

ModulPraktisBestariSejarah:SoalanStruktur 11
http://edu.joshuatly.com/
http://exammy.com/
PROJEK JAWAB UNTUK JAYA ( JUJ ) 2010

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-
[2
markah]
(c) Senaraikan peranan istana sebagai pusat pendidikan formal.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-
[3 markah]

(d) Berikan ciri-ciri sistem pendidikan pondok.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-
[ 3 markah
]
Tajuk : Pengaruh Islam terhadap sosiobudaya masyarakat Tanah Melayu

Soalan Esei
(a) Jelaskan perbezaan bentuk pendidikan formal dalam masyarakat Melayu sebelum
kedatangan Islam dengan selepas kedatangan Islam.
[12 markah]
(b) Bagaimanakah pendidikan formal diamalkan di madrasah?
[ 8 markah ]

BAB 9 : PERKEMBANGAN DI EROPAH

Tajuk : Zaman Renaissance

Soalan Struktur

ModulPraktisBestariSejarah:SoalanStruktur 12
http://edu.joshuatly.com/
http://exammy.com/
PROJEK JAWAB UNTUK JAYA ( JUJ ) 2010

Kegemilangan Ilmu pengetahuan pada zaman Rom dan Yunani telah menjadi
pencetus kepada kebangkitan Renaissance yang bermula di Itali dan berkembang
di seluruh Eropah.

(a) Apakah yang dimaksudkan dengan Zaman Renaissance?

---------------------------------------------------------------------------------------------------------
-

---------------------------------------------------------------------------------------------------------
-
[2 markah]

(b) Senaraikan faktor yang terdapat di negara Itali sehingga menyebabkan


Renaiccance bermula dan berkembang ke seluruh Eropah.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------
[ 3 makrah ]

(c) Sebutkan dua orang tokoh cendikiawan Itali yang muncul pada Zaman
Renaissance.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------
[ 2 markah]

(d) Nyatakan kesan-kesan yang wujud hasil daripada Zaman Renaissance.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------
[ 3 markah ]
Tajuk : Gerakan Reformation

Soalan Esei
(a) Penyelewengan institusi gereja mendorong kebangkitan gerakan Reformation
di Eropah. Jelaskan.
[ 10
markah]

ModulPraktisBestariSejarah:SoalanStruktur 13
http://edu.joshuatly.com/
http://exammy.com/
PROJEK JAWAB UNTUK JAYA ( JUJ ) 2010

(b) Terangkan kesan gerakan Reformation terhadap gereja dan masyarakat


Eropah.
[ 10
markah]

BAB 10 : DASAR BRITISH DAN KESANNYA TERHADAP EKONOMI


NEGARA

Tajuk : Ekonomi Tradisional

Soalan Struktur
British telah mengubah fokus ekonomi Tanah Melayu daripada ekonomi sara diri
yang dijalankan oleh masyarakat Melayu kepada bentuk ekonomi dagangan.

(a) Apakah maksud ekonomi?

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------------
[ 2 markah ]

(b) Berikan tiga ciri ekonomi tradisional tempatan.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------------
[ 3 markah ]

(c) Sebutkan kegiatan ekonomi tradisional yang dijalankan oleh masyarakat


Melayu.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------------
[ 2 markah ]

(d) Nyatakan kesan-kesan daripada wujudnya dwiekonomi di Tanah Melayu.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

ModulPraktisBestariSejarah:SoalanStruktur 14
http://edu.joshuatly.com/
http://exammy.com/
PROJEK JAWAB UNTUK JAYA ( JUJ ) 2010

-----------------------------------------------------------------------------------------------------
[ 3 markah ]

Tajuk : Penggunaan Tenaga Buruh Luar


Soalan Esei :
(a) Huraikan cara kemasukan buruh dari Cina dan India ke Tanah Melayu pada abad
ke-19
[ 12
markah]
(b) Nyatakan usaha-usaha yang dilaksanakan untuk mengawal wabak penyakit di
Tanah
Melayu pada penghujung abad ke19 hingga awal abad ke-20.
[8
markah ]

LATIHAN TOPIKAL TINGKATAN 5

Modul dalam bentuk soalan topikal dalam Tiga Aras


pelajar Cemerlang, Sederhana dan Potensi serta
Skema Pemarkahan
Bab 1 :
Kemunculan dan Perkembangan Nasionalisme di Asia Tenggara.
1.
Imperialisme Barat di Asia Tenggara bermula sejak abad ke-16. Kegiatan ini
didorong oleh hasrat mereka untuk menguasai kawasan ekonomi.

a) Terangkan maksud imperialisme

..

..
{2 markah}
b) Senaraikan empat kepentingan Terusan Suez kepada Imperialisme Barat.

i).

ii).

iii)...................................................................................................................................
......

iv).

ModulPraktisBestariSejarah:SoalanStruktur 15
http://edu.joshuatly.com/
http://exammy.com/
PROJEK JAWAB UNTUK JAYA ( JUJ ) 2010

{3
markah}

c). Mengapakah Asia Tenggara menjadi tumpuan Imperialisme Barat?

i).

ii).

iii)
{3
markah}
d).Nyatakan slogan yang digunakan oleh Imperialisme Barat dalam perluasan
kuasa di
Asia Tenggara.

i)..

ii)...
{2
markah}

2. a)Apakah yang dimaksudkan dengan nasionalisme?


..

..
{1 markah}

b) Senaraikan dasar ekonomi penjajah di Indonesia dan Filipina.

i).

ii )


{2 markah}

c)Nyatakan tiga tokoh pejuang nasionalisme tahap kedua di Asia Tenggara


i).

ii).

iii).
{3 markah}

ModulPraktisBestariSejarah:SoalanStruktur 16
http://edu.joshuatly.com/
http://exammy.com/
PROJEK JAWAB UNTUK JAYA ( JUJ ) 2010

d)Apakah nama novel karya Chairil Anwar yang telah menaikkan semangat
nasionalisme
rakyat di Indonesia
i)

ii)...
{2 markah}
e) Berikan dua tujuan penubuhan Persatuan Belia Buddha(1906) di Burma.

i)..

ii).
{2 markah}

Esei.

1.a) Huraikan kesan-kesan pengenalan sistem Birokrasi Barat dalam sistem


pentadbiran di
Burma. (12 markah)

b) Jelaskan perubahan yang dilakukan oleh Chulalongkorn dan Mongkut dalam sistem
pentadbiran di Thailand. (8 markah)

2. Kegiatan imperialisme Barat telah membawa perubahan ke atas sistem politik


tradisional
sehingga mencetuskan era nasionalisme di Asia Tenggara.

a)Bezakan antara gerakan nasionalisme tahap pertama dengan tahap kedua di


Asia
Tenggara (15 markah)

b) Huraikan faktor-faktor yang menyebabkan berlakunya nasionalisme tahap


pertama di
Thailand (5 markah)

Bab 2 :Nasionalisme di Malaysia Sehingga Perang Dunia Kedua

1. a) Namakan tiga tokoh yang menjadi pendorong kepada Gerakan Islah.

i)..

ModulPraktisBestariSejarah:SoalanStruktur 17
http://edu.joshuatly.com/
http://exammy.com/
PROJEK JAWAB UNTUK JAYA ( JUJ ) 2010

ii).

iii)
(3 markah)

b)Nyatakan cara Kaum Muda menyampaikan idea mereka.

i).

ii)
(2 markah)

c) Kaum Muda telah mendapat penentangan dari Kaum Tua. Siapakah Kaum Tua?


(1 markah)

d) Mengapakah Gerakan Islah tidak dapat bergerak dengan baik di Negeri-Negeri


Melayu?


(2 markah)

e) Apakah sumbangan Kaum Tua dalam bidang pendidikan?

i)..

ii).
(2 markah)

2. a) Senaraikan dasar pemerintahan tentera Jepun di Tanah Melayu.

i) .

ii).

iii)
(3 markah)

b)Nyatakan konsep yang digunakan oleh Jepun semasa tempoh pemerintahannya di


Tanah
Melayu.


(1 markah)

ModulPraktisBestariSejarah:SoalanStruktur 18
http://edu.joshuatly.com/
http://exammy.com/
PROJEK JAWAB UNTUK JAYA ( JUJ ) 2010

c)Apakah nama pertubuhan yang telah dilatih berkawad sebagai tentera sukarela
Jepun.

..
(1 markah)

d) Namakan dua pemimpin yang telah bekerjasama dengan Jepun.

i).

ii)
(2 markah)

e) Terangkan mengapa hasrat KMM membentuk Melayu Raya gagal?

i)..

ii).

iii)
(3 markah)

Soalan Esei.

1. a) Jelaskan sebab-sebab penentangan masyarakat tempatan terhadap dasar


penjajahan
British di Tanah Melayu. (12 markah)
b) Wajarkah Datuk Maharalela menentang perubahan-perubahan yang dibawa
oleh
British . (8 markah)

Bab 3: Kesedaran Pembinaan Negara dan Bangsa

1.
Sultan
Kerabat diraja
x

Rakyat biasa

Rakyat tidak bebas/hamba

a) Rajah di atas memperlihatkan susun lapis masyarakat Melayu tradisional. X


diwakili
dua golongan iaitu

i).

ii).

ModulPraktisBestariSejarah:SoalanStruktur 19
http://edu.joshuatly.com/
http://exammy.com/
PROJEK JAWAB UNTUK JAYA ( JUJ ) 2010

(2
markah)

b) Pada zaman Kesultanan Melayu Melaka,sultan dibantu oleh Sistem Pembesar


Empat
Lipatan. Berikan empat golongan pembesar dalam Pembesar Empat Lipatan.

i)..

ii)..

iii)..

iv)..
(4
markah)

c) Siapakah pemerintah tertinggi dalam susunlapis masyarakat?


(1
markah)

d) Nyatakan tiga tanggungjawab rakyat terhadap raja.

i).

ii).

iii).
(3
markah)

2. a) Mengapakah Sultan Abu Bakar digelar Bapa Johor Moden?


(1
markah)
b) Berikan syarat kelayakan yang diperlukan untuk menjadi ahli Majlis Negeri.

i).

ii)

iii)
(3
markah)

c) Nyatakan dua Majlis Mesyuarat Kerajaan Johor.

ModulPraktisBestariSejarah:SoalanStruktur 20
http://edu.joshuatly.com/
http://exammy.com/
PROJEK JAWAB UNTUK JAYA ( JUJ ) 2010

i)..

ii)..
(2
markah)

d).Senaraikan kandungan Undang-Undang Tubuh Kerajaan Johor.

i)

ii)..

iii)..

iv)..
(4
markah)

Esei.

1. Berdasarkan contoh-contoh yang sesuai,huraikan perbezaan pembinaan


negara bangsa di Eropah dengan pembinaan negara Islam di Madinah.
(20 markah)

ModulPraktisBestariSejarah:SoalanStruktur 21
http://edu.joshuatly.com/
http://exammy.com/
PROJEK JAWAB UNTUK JAYA ( JUJ ) 2010

BAB 4

1a. Berikan 3 faktor Malayan Union diperkenalkan.

i)

ii)

iii)
[3 markah]

b. Mengapakah orang Melayu menentang Malayan Union?

i)

ii)

iii)
[3 markah]

c. Nyatakan 2 tindakan orang Melayu menentang Malayan Union.

i)

ii)
[2 markah]

d. Nyatakan golongan yang mentokong Malayan Union.

i)

ii)
[2 markah]

2a. Mengapakah Vyner Brooke menyerahkan Sarawak kepada kerajaan British?

i)

ModulPraktisBestariSejarah:SoalanStruktur 22
http://edu.joshuatly.com/
http://exammy.com/
PROJEK JAWAB UNTUK JAYA ( JUJ ) 2010

ii)
[2 markah]

b. Berikan dua perkara yang terkandung dalam Perlembagaan 1941.

i)

ii)
[2 markah]

c. Bagaimanakah gerakan anti-penyerahan Sarawak kepada British dilakukan?

i) ..

ii) ..

iii) ..

iv) ..
[4 markah]

d. Berikan dua parti politik yang menentang Penyerahan Sarawak.

i) .

ii) .
[2 markah]

3a. Jelaskan syarat-syarat utama yang terkandung dalam Perjanjian Malayan


Union 1946. [10 markah]

b. Malayan Union telah digantikan dengan Persekutuan Tanah Melayu 1948


oleh British disebabkan tindakan bijaksana orang Melayu.
Jelaskan. [10 markah]

ModulPraktisBestariSejarah:SoalanStruktur 23
http://edu.joshuatly.com/
http://exammy.com/
PROJEK JAWAB UNTUK JAYA ( JUJ ) 2010

LATIHAN TOPIKAL TINGKATAN 5


BAB 5

1a. Nyatakan tiga usaha mewujudkan Pakatan Murni.

i) .

ii) .

iii) ..
[3 markah]

b. Apakah manifesto Parti Perikatan dalam pilihanraya Majlis Perundangan


Persekutuan 1955?

ModulPraktisBestariSejarah:SoalanStruktur 24
http://edu.joshuatly.com/
http://exammy.com/
PROJEK JAWAB UNTUK JAYA ( JUJ ) 2010

i) ..

ii) ..

iii) ...
[3 markah]

c. Berikan dua sebab mengapa Parti Perikatan berjaya memperoleh


kemerdekaan bagi Persekutuan Tanah Melayu?

i)

ii)
[2 markah]

d. Berikan dua tokoh yang menyertai rombongan rundingan kemerdekaan ke


London pada bulan Februari 1956?

i)

ii)
[2 markah]

2a. Mengapakah Suruhanjaya Reid dibentuk?

i)

ii)
[2 markah]

b. Berikan tiga isu yang menjadi panduan suruhanjaya ini.

i)

ii)

iii)
[3 markah]

ModulPraktisBestariSejarah:SoalanStruktur 25
http://edu.joshuatly.com/
http://exammy.com/
PROJEK JAWAB UNTUK JAYA ( JUJ ) 2010

c. Apakah maksud kedudukan istimewa orang Melayu.

..
[2 markah]

d. Apakah kepentingan Perjanjian Persekutuan Tanah Melayu 1957?

i) ..

ii) ..

iii) ..
[3 markah]

3a. Jelaskan kandungan Perjanjian Persekutuan Tanah Melayu 1957.


[8 markah]

b. Sebagai penulis sejarah, anda diminta menyediakan sebuah rencana yang


bertajuk PERANAN TOKOH-TOKOH KEMERDEKAAN untuk dimuatkan
dalam sebuah akhbar tempatan.
Tuliskan rencana tersebut.
[7 markah]

c. Apakah iktibar yang wajar anda contohi daripada perjuangan tokoh


kemerdekaan tersebut?
[5 markah]

ModulPraktisBestariSejarah:SoalanStruktur 26
http://edu.joshuatly.com/
http://exammy.com/
PROJEK JAWAB UNTUK JAYA ( JUJ ) 2010

LATIHAN TOPIKAL TINGKATAN 5


BAB 6

1a. Berikan dua sebab Lee Kuan Yew amat berminat bergabung dengan Tanah
Melayu.

i) .

ii) .
[2 markah]

b. Mengapakah Tunku Abdul Rahman mengemukakan idea pembentukan


Malaysia?

i) .

ii) .
[2 markah]

c. Berikan tiga perkara penting berkaitan hak wilayah asingan yang terkandung
dalam Perkara 20.

i) ..

ii) ...

ModulPraktisBestariSejarah:SoalanStruktur 27
http://edu.joshuatly.com/
http://exammy.com/
PROJEK JAWAB UNTUK JAYA ( JUJ ) 2010

iii)
[3 markah]

d. Nyatakan tiga peranan Jawatankuasa Perunding Perpaduan Kaum yang


ditubuhkan pada bulan Julai 1961.

i) .

ii) .

iii) .
[3 markah]

2a. Mengapakah Filipina menentang penubuhan Malaysia?

i)

ii)
[2 markah]

b. Berikan dua tindakan yang diambil oleh negara kita semasa Dasar
Konfrontasi oleh Indonesia.

i) ..

ii) ...
[2 markah]

c. Nyatakan hasil laporan Suruhanjaya Cobbold.

i) .

ii) ..

iii) ..
[3 markah]

d. Berikan iktibar yang dapat anda rumuskan daripada kejayaan pembentukan


Malaysia?

ModulPraktisBestariSejarah:SoalanStruktur 28
http://edu.joshuatly.com/
http://exammy.com/
PROJEK JAWAB UNTUK JAYA ( JUJ ) 2010

i) .

ii) .

iii) .
[3 markah]

3a. Huraikan langkah-langkah yang telah diambil oleh Kerajaan Persekutuan bagi
menjayakan penubuhan Malaysia. [10 markah]

b. Perjanjian Malaysia telah ditandatangani di London pada 9 Julai 1963.


Jelaskan peruntukan yang terkandung dalam Akta Malaysia.
[10 markah]

ModulPraktisBestariSejarah:SoalanStruktur 29
http://edu.joshuatly.com/
http://exammy.com/
PROJEK JAWAB UNTUK JAYA ( JUJ ) 2010

BAB 7 : SISTEM PEMERINTAHAN DAN PENTADBIRAN NEGARA


MALAYSIA

Yang Dipertauan Agong

Badan Badan Pelaksana Badan Kehakiman


Perundangan

1. a. Apakah fungsi Badan Perundangan?


[ 1 markah ]

b. Apakah syarat yang mesti dipatuhi jika anda mahu dilantik sebagai
Senator?

i.

ii.

iii.
[ 3 markah ]

c. Apakah yang anda faham tentang badan berkanun?

i. .

ii. .

iii. .
[ 3 markah ]

d. Nyatakan tiga kuasa yang terdapat pada Badan Kehakiman?

ModulPraktisBestariSejarah:SoalanStruktur 30
http://edu.joshuatly.com/
http://exammy.com/
PROJEK JAWAB UNTUK JAYA ( JUJ ) 2010

i. .

ii. .

iii. .
[ 3 markah ]

Negara Persekutuan

2. a. Apakah maksud Persekutuan?

............................................................................................................................

........................................................................................................................
[ 2 markah ]

b. Berikan tiga perkara Senarai Persekutuan?

i. .....................................................................................................................

ii. .......................................................................................................................

iii. ......................................................................................................................
[ 3 markah ]

c. Berikan tiga perkara Senarai Negeri?

i. ......................................................................................................................

ii. ......................................................................................................................

iii. ......................................................................................................................
[ 3 markah ]

d. Nyatakan kepentingan hubungan baik antara Kerajaan Persekutuan


dengan Kerajaan Negeri.

i. .....................................................................................................................

ii. ......................................................................................................................

iii. ......................................................................................................................
[ 2 markah ]

ModulPraktisBestariSejarah:SoalanStruktur 31
http://edu.joshuatly.com/
http://exammy.com/
PROJEK JAWAB UNTUK JAYA ( JUJ ) 2010

3. a. Negara Malaysia telah mengamalkan sistem pemerintahan Demokrasi


Berparlimen. Buktikan. [ 10 markah ]

b. Huraikan kepentingan perlembagaan Malaysia. [ 10 markah ]

ModulPraktisBestariSejarah:SoalanStruktur 32
http://edu.joshuatly.com/
http://exammy.com/
PROJEK JAWAB UNTUK JAYA ( JUJ ) 2010

BAB 8 : PEMBANGUNAN DAN PERPADUAN UNTUK KESEJAHTERAAN

Rukun Negara
Akta Bahasa
Kebangsaan

Dasar Pembangunan dan


Pendidikan perpaduan bangsa
Kebangsaan

Sukan
Untuk Dasar
Perpaduan Kebudayaan
Kebangsaan

1. a. Berikan empat matlamat Rukun Negara.

i. ......................................................................................................

ii. ......................................................................................................

iii. .......................................................................................................

iv. .......................................................................................................
[ 4 markah ]

b. Nyatakan dua prinsip Dasar Kebudayaan Kebangsaan.

i. ........................................................................................................

ii. ........................................................................................................
[ 2 markah ]

c. Senaraikan kelebihan sistem persekolahan aneka jurusan yang


diperkenalkan pada tahun 1965.

i. ......................................................................................................

ii. ......................................................................................................

iii. ......................................................................................................

iv. ......................................................................................................
Pembangunan Ekonomi [ 4 markah ]

2. a. Berikan tiga matlamat Rancangan Malaya Pertama.

ModulPraktisBestariSejarah:SoalanStruktur 33
http://edu.joshuatly.com/
http://exammy.com/
PROJEK JAWAB UNTUK JAYA ( JUJ ) 2010

i. ..................................................................................................................

ii. .................................................................................................................

iii. ................................................................................................................
[ 3 markah ]

b. Mengapakah pencapaian matlamat Rancangan Malaya Pertama kurang


memberangsangkan?

i. ..................................................................................................................

ii. ..................................................................................................................
[ 2 markah ]

c. Nyatakan dua strategi MARA bagi membantu bumiputera dalam


perdagangan dan perindustrian.

i. .................................................................................................................

ii. .................................................................................................................
[ 2 markah ]

d. Buktikan bahawa Dasar Ekonomi Baru (DEB) memberi manfaat kepada


semua kaum.

i. ..................................................................................................................

ii. ..................................................................................................................

iii. ..................................................................................................................
[ 3 markah ]

3. a. Terangkan usaha memartabatkan Bahasa Melayu sebagai bahasa


kebangsaan? [ 12 markah ]

b. Berdasarkan pengetahuan sejarah anda, berikan cadangan Penyata


Razak yang masih diamalkan hingga kini. [ 8 markah ]

ModulPraktisBestariSejarah:SoalanStruktur 34
http://edu.joshuatly.com/
http://exammy.com/
PROJEK JAWAB UNTUK JAYA ( JUJ ) 2010

BAB 9 : MALAYSIA DALAM KERJASAMA ANTARABANGSA

Pelbagai pertubuhan telah dianggotai oleh Malaysia sejak


merdeka sama ada di peringkat serantau mahupun
antarabangsa. Sumbangannya pula menjadi sebutan dunia.

1. a. Apakah yang anda faham tentang pertubuhan Komanwel?

.............................................................................................................
[ 1 markah ]

ModulPraktisBestariSejarah:SoalanStruktur 35
http://edu.joshuatly.com/
http://exammy.com/
PROJEK JAWAB UNTUK JAYA ( JUJ ) 2010

b. Nyatakan dua matlamat penubuhan Komanwel .

i. ......................................................................................................

ii. .....................................................................................................
[ 2 markah ]

c. Senaraikan faedah yang boleh diperolehi Malaysia menerusi Komanwel?

i. ...............................................................................................................

ii. ..............................................................................................................

iii. ..............................................................................................................

iv. ..............................................................................................................
[ 4 markah ]

d. Berikan tiga sumbangan Malaysia dalam pertubuhan Komanwel.

i. ..............................................................................................................

ii. ..............................................................................................................

iii. ..............................................................................................................
[ 3 markah ]

Globalisasi
Teknologi maklumat dan Komunikasi
Cabaran Masa Depan Koridor Raya Multimedia
K ekonomi
K masyarakat

2. a. Apakah globalisasi?

.......................................................................................................................
[ 1 markah ]

b. Berikan faktor yang membolehkan globalisasi dicapai?

i. ..................................................................................................................

ModulPraktisBestariSejarah:SoalanStruktur 36
http://edu.joshuatly.com/
http://exammy.com/
PROJEK JAWAB UNTUK JAYA ( JUJ ) 2010

ii. ......................................................................................................................
[ 2 markah ]

c. Nyatakan tiga tujuan penubuhan Koridor raya Multimedia?

i. ..................................................................................................................

ii. ..................................................................................................................

iii. ..................................................................................................................
[ 3 markah ]

d. Senaraikan usaha yang dilakukan oleh Malaysia bagi mencapai K-


masyarakat.

i. ..................................................................................................................

ii. .....................................................................................................................

iii. ...................................................................................................................

iv. ...................................................................................................................
[ 4 markah ]

Malaysia merupakan sebuah negara kecil di dunia dan


muda usianya. Namun, peranan yang dimainkan oleh
Malaysia ke arah keamanan dunia tidak dapat dinafikan.

3. a. Huraikan peranan Malaysia dalam Pertubuhan Bangsa-bangsa


Bersatu (PBB) bagi membantu menyelesaikan konflik antarabangsa.
[ 8 markah ]

b. Nyatakan isu-isu yang diperjuangkan oleh Malaysia dalam Pergerakan


Negara-negara Berkecuali.(NAM)

ModulPraktisBestariSejarah:SoalanStruktur 37
http://edu.joshuatly.com/
http://exammy.com/
PROJEK JAWAB UNTUK JAYA ( JUJ ) 2010

B4: KEMUNCULAN TAMADUN ISLAM DAN PERKEMBANGANNYA DI MAKKAH

1. a. Mengapakah masyarakat Arab sebelum kerasulan Nabi Muhammad s.a.w. digelar


masyarakat Arab Jahiliah? [ 5 markah ]

b. Sekiranya anda hidup pada zaman Jahiliah, apakah yang dapat anda perhatikan
kehidupan mereka dari segi agama dan ekonomi? [ 10 markah ]

c. Bagaimanakah semangat assabiah muncul dalam kehidupan masyarakat Arab Jahiliah?


[ 05 markah ]

2. a. Ceritakan riwayat hidup Muhammad bin Abdullah sebelum dilantik menjadi Rasulullah
s.a.w. [ 10 markah ]

b. Terangkan sifat-sifat terpuji yang dimiliki oleh Nabi Muhammad s.a.w.


[ 10 markah ]

B5 : KERAJAAN ISLAM DI MADINAH

1. a. Senaraikan kandungan utama Perjanjian Aqabah Pertama dan Kedua.


[ 5 markah ]

b. Apakah kepentingan hijrah Nabi Muhammad s.a.w. dari Makkah ke Madinah


terhadap penyebaran Islam? [ 15 markah ]

2. Perjanjian Hudaibiyah telah berlaku antara pihak Islam dengan Arab Quraisy di Hudaibiyah
pada tahun 628M. bersamaan 6H.
a. Huraikan kepentingan Perjanjian Hudaibiyah. [ 10 markah ]

b. Perjanjian Hudaibiyah membawa kepada pembukaan semula Kota Makkah. Apakah


kepentingan pembukaan semula kota Makkah terhadap dakwah Islamiah? [ 10 markah ]

ModulPraktisBestariSejarah:SoalanEsei 1
http://edu.joshuatly.com/
http://exammy.com/
PROJEK JAWAB UNTUK JAYA ( JUJ ) 2010

B6: PEMBENTUKAN KERAJAAN ISLAM DAN SUMBANGANNYA

1. Selepas Nabi Muhammad s.a.w. wafat pada tahun 632M. Sistem pemerintahan kerajaan
Islam diteruskan melalui sistem pentadbiran yang diketuai oleh khalifah.

a. Apakah maksud khalifah? Berikan syarat dan cara pelantikan khalifah. [ 10 markah ]

b. Perihalkan tugas seseorang khalifah dalam memerintah negara. [ 10 markah ]

2. Apakah bukti yang melayakkan Khalifah Abu Bakar digelar sebagai Penyelamat Umat
Islam [ 20 markah ]

BAB7 : ISLAM DI ASIA TENGGARA

1. Pelbagai teori dan pendapat telah dikemukakan oleh ahli sejarah tentang kedatangan Islam
ke Asia Tenggara.

a. Huraikan teori dan pendapat bahawa Islam datang dari Semenanjung Tanah Arab.
[ 10 markah]

b. Bagaimanakah perdagangan berperanan dalam mengembangkan Islam? [ 10 markah ]

2. a. Huraikan faktor-faktor penyebaran Islam di Asia Tenggara. [ 05 markah ]

b. Terangkan peranan mubaligh dalam memperkembangkan Islam di Asia Tenggara.

[ 15 markah ]

ModulPraktisBestariSejarah:SoalanEsei 2
http://edu.joshuatly.com/
http://exammy.com/
PROJEK JAWAB UNTUK JAYA ( JUJ ) 2010

Jawapan

B4: KEMUNCULAN TAMADUN ISLAM DAN PERKEMBANGANNYA DI MAKKAH

1. a. Mengapakah masyarakat Arab sebelum kerasulan Nabi Muhammad s.a.w. digelar


masyarakat Arab Jahiliah? [ 5 markah ]

Asal Perkataan Jahiliah berasal daripada perkataan Arab iaitu jahala yang
bermaksud jahil, tidak mengetahui atau tidak mempunyai ilmu pengetahuan.
Perubahan Istilah ini digunakan oleh orang Islam untuk menggambarkan perubahan
yang dibawa oleh Islam dalam corak kehidupan dan pemikiran masyarakat.
Ajaran Mereka tidak menerima kebenaran dan tidak mengikut ajaran para nabi dan
rasul sebelumnya.
Sembah Mereka tidak menyembah Allah Yang Maha Esa tetapi menyembah berhala
dan animisme
Petunjuk Kehidupan mereka kucar kacir kerana pada masa itu tiada nabi atau rasul dan
kitab suci yang boleh dijadikan petunjuk.
Rendah Akhlak mereka rendah seperti bersifat kejam, angkuh dan degil.
6 X 1m = Maksima 5 markah

b. Sekiranya anda hidup di zaman Jahiliah, apakah yang dapat anda perhatikan kehidupan
mereka dari segi agama dan sosioekonomi? [ 10 markah ]

Empat Terdapat empat bentuk kepercayaan agama


Wathani Agama wathani iaitu menyembah berhala
Animisme Memuja alam seperti pokok
Samawi Kristian dan Yahudi
Percaya Menilik nasib, sihir dan percaya roh orang mati menjadi burung
Hanif Menurut catatan Al-Quran, terdapat sebilangan kecil menganut agama Hanif
Campur Ada yang mencampuraduk agama hanif dengan amalan tradisi Jahiliah
Dua Masyarakat terbahagi kepada dua golongan iaitu Badwi dan Hadari
Badwi Badwi tinggal di kawasan gurun, pedalaman atau tengah Semenajung T. A
Hadari Masyarakat hadari menetap di kawasan pesisir pantai Semenanjung T. Arab
Moral Mengamalkan perbuatan yang tidak bermoral seperti berjudi, berzina dan
minum arak
Sempurna Seseorang lelaki yang minum arak sehingga mabuk menunjukkan mereka telah
sempurna sebagai lelaki
Rendah Kedudukan wanita adalah rendah sehingga mereka tidak dapat mewarisi harta
pusaka tinggalan ibu bapa mereka
Tanam Terdapat di kalangan mereka yang menanam bayi perempuan hidup-hidup
sejurus dilahirkan
Maruah Anggap anak perempuan akan menjatuhkan maruah keluarga
Kahwin Tidak ada peraturan yang khusus dalam perkahwinan
Boleh Seseorang lelaki boleh berkahwin dengan beberapa orang wanita sekali gus
atau dengan sesiapa yang disukainya
Riba Aktiviti perniagaan berasaskan riba dan penindasan

ModulPraktisBestariSejarah:SoalanEsei 3
http://edu.joshuatly.com/
http://exammy.com/
PROJEK JAWAB UNTUK JAYA ( JUJ ) 2010

Untung Sikap pedagang mementingkan keuntungan dan kekayaan semata-mata


Rompak Kegiatan merompak dan merampas barangan daripada kafilah di padang pasir
merupakan punca mata pencarian
Wajib Merompak sebagai kewajiban individu dalam setiap kabilah
Eksploitasi Eksploitasi golongan kaya terhadap golongan miskin adalah amalan biasa oleh
golongan berada.
22 X 1m = Maksima 10 markah

c. Bagaimanakah semangat assabiah muncul dalam kehidupan masyarakat Arab Jahiliah?


[ 5 markah ]
keturunan Berpunca daripada struktur Sistem kabilah yang berasaskan keturunan
Ikat Setiap puak tinggal dalam kelompok masing-masing dan mereka terikat
kepada peraturan yang telah ditetapkan oleh kabilah mereka.
Suku Keadaan ini menimbulkan perasaan kesukuan yang menebal di kalangan ahli
Bela Mereka juga sanggup menuntut bela demi pertahankan maruah diri dan
kabilah mereka
Geografi Keadaan geografi dan suasana tempat tinggal mereka yang panas dan kering
kontang menyebabkan mereka menghadapi masalah secara bersama
Suka Sikap orang Arab Jahiliah yang suka berperang walau atas sebab yang kecil
seperti Perang al-Basus
Taasub Setiap ahli kabilah sangat taasub dan fanatik terhadap kabilah masing-masing
7 X 1m = Maksima 05 markah

ModulPraktisBestariSejarah:SoalanEsei 4
http://edu.joshuatly.com/
http://exammy.com/
PROJEK JAWAB UNTUK JAYA ( JUJ ) 2010

2. a. Ceritakan riwayat hidup Muhammad bin Abdullah sebelum dilantik menjadi Rasulullah
s.a.w. [ 10 markah ]

Asal Berasal daripada keturunan pemimpin Makkah terkenal iaitu Qusai b Kilab
Keturunan Keturunan Muhammad memang bijak dalam urusan pentadbiran Makkah dan
selok belok perniagaan
Hormat Berkerunan Bani Quraisy yang sangat dihormati oleh kabilah lain
Ibu Ibunya bernama Aminah binti Wahab/ meninggal dunia ketika nabi berusia 6
tahun
Bapa Bapanya bernama Abdullah bin Abdul Muttalib/ meninggal dunia ketika
masih dalam kandungan ibunya
Lahir Muhammad dilahirkan pada 20 April 570M, 12 Rabiul Awal tahun Gajah
Nama Nama Muhammad diberi datuknya Abdul Muttalib yang bermaksud terpuji
Susu Diserah/ dipelihara oleh ibu susunya selepas dilahirkan Halimatus Sadiyah
Datuk Dipelihara oleh datuknya Abdul Muttalib ketika berusia 6 tahun
Saudara Dipelihara oleh bapa saudaranya Abu Talib setelah datuknya pula meninggal
Piatu Menjadi yatim piatu sejak berumur 6 tahun
Gembala Menjadi gembala kambing kepunyaan bapa saudaranya Abu Talib
Niaga Mengikut rombongan perniagaan bapa saudaranya ke Syam ketika umur 12 thn
Ramal Kerasulan Muhammad telah diramal oleh pendeta Nasrani bernama Buhaira
Giat Giat berniaga berseorangan dan berkongsi ketika berumur 20 tahun
Urus Menguruskan perdagangan Khadijah bersama Maisarah
Modal Khadijah memberi modal yang besar kepada baginda kerana kemuliaannya
Untung Kebijaksanaan dan kelembutan tutur kata telah menyebabkan perniagannya
beroleh untung yang berlipat ganda
Kahwin Budi pekerti baginda menimbulkan hormat Khadijah untuk mengahwininya
Sengketa Menyelesaikan persengketaan kabilah Quraisy untuk meletakkan hajar Aswad
20 X 1 m = Maksima 10 markah

b. Terangkan sifat-sifat terpuji yang dimiliki oleh Nabi Muhammad s.a.w. [ 10 markah ]

Siddiq Berkata benar yang diakui oleh oarang Arab Quraisy masa dakwah di Makkah
Amanah Dipercayai sehingga Khadijah memberi modal besar untuk diniagakan
Tabligh Menyampaikan ajaran Islam walaupun hadapi pelbagai tentangan/siksaan
Fatanah Tokoh pemimpin yang unggul iaitu berjaya selesaikan masalah peletakan batu
hajar aswad
Al-amin Digelar al Amin kerana perkataan dan perbuatannya sentiasa dipercayai atau
tidak bohong
Pengasih Ketua keluarga yang pengasih dan bertimbang rasa kerana sering bantu isteri
nya memasak, layan anak dan bersih rumah.
Sederhana Amal cara hidup sederhana iaitu beri pendidikan agama kepada anak
secukupnya dan menjadi teladan
Rendah Sentiasa rendah diri iaitu bergaul dengan semua lapisan masyarakat
Penyayang Bersifat penyayang kepada orang tua dan kanak-kanak
Pemaaf Sifat pemaaf dilihat semasa mengampun dan membebaskan orang Arab
Quraisy yang menyerah diri semasa pembukaan semula kota Makkah

ModulPraktisBestariSejarah:SoalanEsei 5
http://edu.joshuatly.com/
http://exammy.com/
PROJEK JAWAB UNTUK JAYA ( JUJ ) 2010

Bijaksana Sifat bijaksana dalam menyelesaikan masalah seperti semasa memeterai


Perjanjian Hudaibiah dengan orang Qurais Makkah
Sabar Sabar dan tabah mendaki Gua Hirak di Bukit Nur semata-mata mencari tempat
ibadat yang sunyi dan tenag
Ikhlas Ikhlas menyerahkan diri secara sepenuh jiwa raga kepada Allah kerana
memikirkan masalah kaum Quraisy
13 X 1 m = Maksima 10 markah

ModulPraktisBestariSejarah:SoalanEsei 6
http://edu.joshuatly.com/
http://exammy.com/
PROJEK JAWAB UNTUK JAYA ( JUJ ) 2010

B5 : KERAJAAN ISLAM DI MADINAH

1 a. Senaraikan kandungan utama Perjanjian Aqabah Pertama dan Kedua.


[ 5 markah ]

Iman Suku Aus dan dan Khazraj hendaklah beriman kepada Allah dan Rasul
Bantu Mereka berjanji akan membantu perjuangan Nabi Muhammad s.a.w
Amalan Tidak akan melakukan amalan jahiliah seperti mencuri, minum arak dan
membunuh bayi perempuan
Islam Suku Aus dan Khazraj memeluk Islam
Kukuh Mengukuhkan lagi taat setia kepada Nabi Muhammad s.a.w.
Jemput Suku Aus dan Khazraj menjemput Nabi Muhammad s.a.w. dan orang Islam di
Makkah berhijrah di Madinah
Tempat Mereka secara sukarela akan menyediakan tempat tinggal
Selamat Menjanjikan keselamatan untuk baginda dan orang Makkah
Tahan Kesediaan mempertahankan Islam
9 X 1m = maksima 5 markah

b. Apakah kepentingan hijrah Nabi Muhammad s.a.w. dari Makkah ke Madinah


terhadap penyebaran Islam? [ 15 markah ]

Aman Dakwah Islamiah dapat dilaksanakan dengan aman dan tanpa berselindung lagi
Damai Hijrah dapat mendamaikan suku Arab di Madinah yang sentiasa bersengketa
Saudara Menjalinkan hubungan persaudaraan antara orang Islam Makkah dengan orang
Islam Madinah
Satu Menyatukan golongan ini yang sebelumnya mempunyai perbezaan dari segi
kedudukan ekonomi dan sosial
Gelaran Beri gelaran Muhajirin kepada orang Islam Makkah yang berhijrah ke
Madinah dan Ansar kepada orang Islam Madinah
Padu Menyatupadukan penduduk Madinah yang terdiri daripada pelbagai suku,
budaya dan agama
Harmoni Perpaduan melahirkan masyarakat yang harmoni di Madinah
Masjid Membina Masjid al-Nabawi sebagai tempat untuk beribadat dan belajar,
bertemu dan membincangkan masalah yang dihadapi orang Islam
Takwim Wujud kiraan tahun hijrah dalam takwim Islam yang mula digunakan zaman
Khalifah Umar bin al-Khattab
Tukar Tukar nama Yathrib kepada Madinah al-Munawwarah /kota bercahaya
Hidup Agama Islam menjadi cara hidup yang merangkumi semua bidang termasuk
politik, ekonomi dan sosial
Toleransi Hijrah menunjukkan sikap toleransi kaum dan tolong menolong , menerima
orang Islam Makkah sebagai saudara
Berjaya Hijrah berjaya dengan sokongan dan pengorbanan sahabat Nabi Muhammad
s.a.w. sendiri seperti Abu Bakar, Ali bin Abi Talib
Wanita Memperlihatkan wanita menggerakkan kemajuan sesebuah negara Asma
Korban Menunjukkan ketabahan hati dan kebesaran jiwa Nabi Muhammad s.a.w yang
sanggup berkorban, meninggalkan kesenangan hidup demi perjuangan Islam

ModulPraktisBestariSejarah:SoalanEsei 7
http://edu.joshuatly.com/
http://exammy.com/
PROJEK JAWAB UNTUK JAYA ( JUJ ) 2010

Bijak Menampakkan kebijaksanaan Nabi Muhammad s.a.w. mengatur strategi


perjuangan dengan bersembunyi dahulu di Gua Thur sebelum ke Madinah
Negara Merancang penubuhan negara Islam Madinah dengan merangka sebuah
perlembagaan untuk mentadbir Madinah yang dipanggil Piagam Madinah
Pemimpin Hijrah membolehkan Nabi Muhammad s.a.w. menjadi pemimpin kerajaan
Islam iaitu Madinah
18 X 1 markah = Maksima 15 markah

2. Perjanjian Hudaibiyah telah berlaku antara pihak Islam dengan Arab Quraisy di Hudaibiyah
pada tahun 628M. bersamaan 6H.
a. Huraikan kepentingan Perjanjian Hudaibiyah. [ 10 markah ]

Peluang Orang Islam berpeluang menunaikan haji pada tahun berikutnya, 629M
Bebas Memberi kebebasan kepada orang Islam untuk memasuki kota Makkah/
beribadat di Kaabah pada bila-bila masa
Rangka Tempoh perdamaian dalam perjanjian ini membolehkan Nabi merangka
program dakwah Islamiah secara aman.
Luas Islam dapat berkembang dengan meluas
Ganda Bilangan penganut Islam berganda selepas dua tahun perjanjian ini
Aman Kandungan perjanjian ini menggambarkan Islam tersebar dengan aman
Panjang Isi perjanjian ketiga dan keempat memberi keuntungan kepada Islam dalam
jangka panjang.
Tokoh Pengislaman tokoh panglima Arab Quraisy yang berpengaruh seperti Khalid al
Walid, Amru bin al-As dan Uthman bin Talhah
Lambang Perjanjian ini melambangkan ketokohan Nabi sebagai pemimpin yag dikagumi
Contoh Nabi menjadi contoh pemimpin yang melihat sesuatu tindakan secara
menyeluruh, terperinci dan berwawasan.
Iktiraf Perjanjian ini menunjukkan bahawa mereka telah mengiktiraf kerajaan Islam di
Madinah
Perintis Perjanjian Hudaibiyah menjadi perintis kepada pembukaan semula kota Makkh
12 X 1 markah = maksima 10 markah

b. Perjanjian Hudaibiyah membawa kepada pembukaan semula Kota Makkah. Apakah


kepentingan pembukaan semula kota Makkah terhadap dakwah Islamiah? [ 10 markah ]

Tambah Pengislaman Abu Suffian dan Abbas telah menambah penganut agama Islam
Kaabah Kaabah terpelihara daripada unsus-unsur Jahiliah
Hapus Agama menyembah berhala dihapuskan selama-lamanya di Kaabah
Ilmu Masyarakat Islam mula mendalami ilmu pengetahuan Islam
Suci Kota Makkah dijadikan sebagai kota suci umat Islam
Tumpu Kota Makkah menjadi pusat tumpuan semua umat Islam di dunia melakukan
ibadat
Kukuh Pembukaan kota Makkah membuktikan negara Islam yang dibentuk di
Madinah begitu kukuh di bawah kepimpinan Nabi Muhammad s.a.w.
Jalan Pembukaan kota Makkah menjadi pembuka jalan ke arah penyebaran Islam ke

ModulPraktisBestariSejarah:SoalanEsei 8
http://edu.joshuatly.com/
http://exammy.com/
PROJEK JAWAB UNTUK JAYA ( JUJ ) 2010

seluruh Tanah Arab


Sebar Dakwah Islam telah tersebar secara aman
Pusat Penguasaan Makkah telah mewujudkan sebuah pusat pemerintahan yang kuat
Wilayah Makkah dijadikan salah sebuah pusat pentadbiran Islam
Pemaaf Sikap pemaaf Nabi terhadap orang Quraisy yang dikepung semasa pembukaan
semula kota Makkah menjadi kunci kejayaan penyebaran Islam
12 X 1 markah = maksima 10 markah

B6: PEMBENTUKAN KERAJAAN ISLAM DAN SUMBANGANNYA

1. Selepas Nabi Muhammad s.a.w. wafat pada tahun 632M. Sistem pemerintahan kerajaan
Islam diteruskan melalui sistem pentadbiran yang diketuai oleh khalifah.

a. Apakah maksud khalifah? Berikan syarat dan cara pelantikan khalifah. [ 10 markah ]

Maksud
Bahasa Khalifah ialah perkataan dalam bahasa Arab yang bererti pengganti
Ganti Khalifah bermaksud pengganti yang melaksanakan tanggungjawab pemerintahan
dan pentadbiran kerajaan selepas kewafatan Nabi Muhammad s.a.w.
Murni Tanggungjawab memelihara kemurnian agama Islam yang disampaikan oleh Nabi
Muhammad s.a.w.
Harmoni Tanggungjawab mengekalkan keharmonian serta kestabilan umat Islam
Syarat
Merdeka Lelaki yang merdeka, beragama Islam dan memiliki pengetahuan agama Islam
Patuh Mematuhi perintah Allah, sanggup melaksanakan perintah Allah, warak dan
memiliki akhlak yang baik
Sihat Mempunyai tubuh badan yang sihat, cerdas berfikir, adil dan pandai mentadbir
Kaedah
Musyawarah Melalui musyawarah atau syura, semasa pelantikan Saidina Abu Bakar sebagai
khalifah yang pertama
Cadang Melalui cadangan satu nama sahaja semasa pelantikan Saidina Umar yang telah
diusulkan oleh Saidina Abu Bakar sebelum kewafatannya
Pilih Melalui pemilihan semasa pelantikan Saidina Uthman bin Affan daripada sejumlah
enam nama yang telah diusulkan
Calon Melalui pencalonan semasa pelantikan Saidina Ali bin Abi Talib oleh sekelompok
majoriti masyarakat
11 X 1 markah = maksima 10 markah

b. Perihalkan tugas seseorang khalifah dalam memerintah negara. [ 10 markah ]

Memelihara Memelihara kedudukan agama Islam


Tadbir Mentadbir negara mengikut hukum syariah yang berpandukan al-Quran san
sunah
Seimbang Wajib menitikberatkan sistem politik, sosial dan ekonomi supaya berlaku
keseimbangan antara keperluan rohani dengan jasmani

ModulPraktisBestariSejarah:SoalanEsei 9
http://edu.joshuatly.com/
http://exammy.com/
PROJEK JAWAB UNTUK JAYA ( JUJ ) 2010

Licin Bertanggungjawab memastikan kelicinan pentadbiran negara


Tahan Mempertahankan negara Islam daripada ancaman musuh
Pegawai Bertanggungjawab melantik atau melucutkan jawatan pegawai pentadbiran
Kebajikan Menjaga kebajikan rakyat supaya dapat menikmati kehidupan yang sejahtera
di dunia dan akhirat
Ajaran Menjaga dan meneruskan ajaran Allah yang telah disampaikan melalui Nabi
Muhammad s.a.w.
Padu Mengekalkan perpaduan ummah melalui konsep musyawarah atau syura
Undang Memantapkan sistem perundangan Islam
Kewangan Menguruskan hal ehwal kewangan dan perbendaharaan negara dan baitulmal
Pungut Mengatur pungutan kharaj, jizyah dan zakat
12 X 1 markah = maksima 10 markah

a. Apakah bukti yang melayakkan Khalifah Abu Bakar digelar sebagai


Penyelamat Umat Islam
[ 20 markah ]
Al-Siddiq Dikenali sebagai al-Siddiq yang bermaksud yang membenarkan kerana
sentiasa meyakini kebenaran kata-kata Nabi Muhammad s.a.w.
Sifat Beliau bersifat ikhlas, jujur dan setia kepada baginda
Perpecahan Baginda berjaya mengatasi masalah perpecahan yang melanda masyarakat
Islam selepas kewafatan Nabi Muhammad s.a.w.
Tegas Baginda bersifat tegas dalam mengambil tindakan
Tindakan Tindakan diambil ke atas orang Islam yang murtad
Al-Riddah gerakan golongan al-Riddah yang menyalahtafsirkan ayat al-Quran
Zakat tidak mahu membayar zakat
Sokong Segala tindakan baginda sebagai khalifah mendapat sokongan seluruh ahli
masyarakat
Teladan Kepimpinan baginda menjadi sumber teladan kepada masyarakat
Ancaman Baginda memperlihatkan keupayaan mempertahankan Madinah daripada
ancaman luar
Parsi Kerajaan Parsi di sebelah timur
Rom Kerajaan Rom Timur (Byzantine) di sebelah barat
Timur
Khalid Hantar panglima perang Khalid bin al-Walid menentang tentera Parsi di Iraq
Usamah Hantar Usamah bin Zaid ke Ghassan
Berjaya Kedua-dua ekspedisi ini telah berjaya mengalahkan musuh Islam
Licin Baginda berusaha melicinkan pentadbiran kerajaan
Bahagi Membahagikan Tanah Arab kepada sepuluh wilayah iaitu
Wilayah Wilayah itu ialah Makkah, Taif, Yaman, al-Jund, Khalwan, Bahrin, Jarsh,
Zabid, Hadhramaut dan Nijran
Amir Melantik seorang ketua atau amir untuk mentadbir wilayah ini
Gaji Perkenal bayaran gaji untuk tentera
Melalui Gaji dibayar melalui hasil rampasan perang/undang-undang tanah/hak rakyat
terutama berkaitan dengan golongan mawali
Kumpul Usahanya mengumpulkan tulisan a-Quran kerana kematian ramai hafiz
sewaktu menentang golongan al-Riddah

ModulPraktisBestariSejarah:SoalanEsei 10
http://edu.joshuatly.com/
http://exammy.com/
PROJEK JAWAB UNTUK JAYA ( JUJ ) 2010

Himpun Memerintahkan Zaid bin Thabit menghimpunkan tulisan ayat al-Quran pada
batu, kulit binatang, kayu dan tulang
Salin Tulisan al-Quran itu disalin semula
Simpan Salinan ayat al-Quran itu kemudiannay di simpan
25 X 1 markah = maksima 20 markah

BAB7 : ISLAM DI ASIA TENGGARA

1. Pelbagai teori dan pendapat telah dikemukakan oleh ahli sejarah tentang kedatangan Islam
ke Asia Tenggara.
a. Huraikan teori dan pendapat bahawa Islam datang dari Semenanjung Tanah Arab.
[ 10 markah]
Kemuka Teori ini dikemukakan oleh John Crawford
Sokong Teori ini disokong oleh intelektual tempatan iaitu Profesor Syed Muhammad
Naquib al-Attas
Crawford Crawford mengatakan Islam berkembang melalui aktiviti para pedagang
Catatan Bukti catatan China mengatakan orang Arab dan Parsi telah mempunyai pusat
perniagaan dan petempatan di Canton atau Amoy sejak tahun 300m.
Kuasai Sejak awal lagi pedagang Arab dapat menguasai perdagangan laut dari
Pelabuhan Iskandariah di Mesir hingga ke China
Berterusan Mereka telah berdagang secara berterusan di sini
Makkah Kemunculan Islam di Makkah pada abad ketujuh Masihi
Singgah Pedagang Arab yang berdagang ke China telah singgah di pelabuhan utama di
Asia Tenggara terutamanya di Selat Melaka
Strategik Kedudukan Selat Melaka strategik kerana terletak di tengah laluan
perdagangan
Angin Pelabuhan tersebut menjadi tempat menunggu perubahan angin monsun untuk
ke China
Kahwin Terdapat pedagang Arab yang berkahwin dengan wanita tempatan.
Tapak Perkahwinan menjadi tapak yang kukuh bagi pedagang Arab menjalankan
perdagangan dengan pelabuhan lain di Asia Tenggara
Bincang Masa menunggu perubahan angin monsun digunakan oleh para pedagang
untuk berbincang dan berinteraksi dengan pedagang tempatan dan Asia
Tenggara tentang kepercayaan dan agama.
Nilai Kehidupan serta nilai Islam yang murni oleh para pendakwah serta pedagang
Islam telah menarik minat orang tempatan untuk mendalami Islam
Menarik Kejujuran pedagang Islam menjalankan perniagaan, sifat mementingkan
kebersihan, dan berhemah tinggi telah menarik minat masyarakat dan
pedagang tempatan kepada Islam
Kampung Kehidupan dan aktiviti pedagang Arab terdapat di perkampungan Islam
bernama Ta Shih di Sumatera Utara pada tahun 650M
Naquib Naquib menggunakan bukti persamaan antara bahan penulisan dan kesusaste-
raan di Asia Tenggara dengan yang terdapat di Semenanjung Tanah Arab
Perkataan Perkataan Arab pada tulisan Jawi telah diambil daripada bahasa Arab

ModulPraktisBestariSejarah:SoalanEsei 11
http://edu.joshuatly.com/
http://exammy.com/
PROJEK JAWAB UNTUK JAYA ( JUJ ) 2010

Pengaruh Adat resam dan kebudayaan orang Melayu banyak dipengaruhi budaya Arab
Contoh Contohnya ialah amalan menghormati tetamu dan muzik Melayu seperti dabus
dan tarian zapin
Karya Kebanyakan karya tempatan menceritakan pengislaman raja di Asia Tenggara
dilakukan oleh Syeikh dari Semenanjung Tanah Arab
Hikayat Hikayat Raja-raja Pasai menceritakan mubaligh atau pendakwah yang pertama
tiba di Pasai ialah sufi berketurunan Arab bernama Syeikh Ismail
Islam Beliau mengislamkan raja Pasai iaitu Merah Silu yang bergelar Malik al- Salih
Pattani Raja Pattani Phaya Tu Nakpa telah diislamkan oleh Syeikh Said
24 x 1 markah = maksima 10 markah

b. Bagaimanakah perdagangan berperanan dalam mengembangkan Islam? [ 10 markah ]

Pedagang Dakwah Islamiah disebarkan oleh pedagang dari Arab, China dan India
Hubungan Pedagang keturunan Arab, China dan India telah lama menjalin hubungan
perdagangan dengan pelabuhan utama di Asia Tenggara.
Contoh Pelabuhan di Selat Melaka, Teluk Siam, Indo-China/ Kepulauan Rempah
seperti Maluku, Makasar/ pelabuhan di Teluk Jawa
Pelabuhan Pelabuhan menjadi pusat kegiatan ma nusia dari pelbagai tempat serta
masyarakat tempatan
Tajuk Kepercayaan dan amalan baru sentiasa menjadi tajuk perbualan serta ikutan
mereka yang berada di tempat ini
Ikutan Kemurnian sikap serta tingkah laku pedagang Islam telah menjadi ikutan
penduduk setempat
Bincang Perkampungan pedagang Islam menjadi pusat perbincangan tentang agama
Islam di kalangan pedagang yang tinggal di situ
Minat Semangat dakwah Islamiah di hati pedagang Islam itu dapat menarik minat
masyarakat tempatan di bandar pelabuhan
Bawa Mereka juga membawa ulamak untuk menyebarkan Islam
Tinggal Mereka tinggal beberapa bulan/menetap di pelabuhan di Asia Tenggara untuk
menjalankan kegiatan dakwah Islamiah di bandar pelabuhan itu
Lembut Islam cepat tersebar apabila pedagang yang berdakwah mengamalkan sifat
berhemah dan lemah lembut semasa menyampaikan ajaran Islam
Mahmudah Sifat mahmudah pada pedagang telah dapat menarik lebih ramai penduduk
tempatan memeluk Islam
Baik Adanya hubungan baik antara pedagang Islam dengan pemerintah tempatan
Istimewa Pemerintah tempatan diberi keistimewaan tertentu
Peluang Peluang ini digunakan oleh pedagang Islam untuk berdakwah
Syahbandar Kejujuran dan sifat amanah pedagang Islam menyebabkan mereka
dianugerahkan jawatan syahbandar di beberapa bandar pelabuhan
Peranan Islam juga tersebar menerusi peranan syahbandar
17 X 1 markah = maksima 10 markah

ModulPraktisBestariSejarah:SoalanEsei 12
http://edu.joshuatly.com/
http://exammy.com/
PROJEK JAWAB UNTUK JAYA ( JUJ ) 2010

2. a. Huraikan faktor-faktor penyebaran Islam di Asia Tenggara. [ 05 markah ]

Perdagangan Pedagang Islam yang berdagang turut menyebarkan Islam di bandar


pelabuhan di Asia Tenggara yang menjadi pusat perkembangan ekonomi dan
ilmu
Terbuka Sikap keterbukaan dan kesediaan masyarakat Asia Tenggara dalam
menerima pembaharuan telah memudahkan Islam tersebar tanpa paksaan
Kahwin Islam tersebar di Asia Tenggara menerusi perkahwinan antara pedagang
Islam dengan penduduk tempatan
Raja Pengislaman Raja dan golongan bangsawan turut diikuti oleh golongan
rakyat kerana sangat taat kepada pemerintah
Kerajaan Lahir kerajaan Islam seperti Perlak, Samudera-Pasai, Melaka, Acheh,
Demak, Mataram, yang menyebarkan Islam melalui peluasan kawasan
Budaya Pusat kebudayaan seperti Samudera-Pasai, Riau dan acheh sebagai pusat
keilmuan dan pusat penyebaran Islam
Mubaligh Pendakwah, ulama dan ahli sufi telah memainkan peranan secara langsung
untuk menyebarkan Islam di Asia Tenggara
Istimewa Kemurnian ajaran Islam yang mencakupi kesemua bidang kehidupan telah
menarik orang ramai menganuti agama Islam
Tuntut Islam disebarkan oleh pedagang kerana berdakwah di tuntut dalam Islam
9 X 1 markah = maksima 5 markah
b. Terangkan peranan mubaligh dalam memperkembangkan Islam di Asia Tenggara.
[ 15 markah ]
Langsung Mubaligh, pendakwah, ulama dan ahli sufi telah memainkan peranan secara
langsung untuk menyebarkan Islam di Asia Tenggara
Awal Syeikh Ismail dan Fakir Muhammad merupakan pendakwah yang terawal
berdakwah di Asia Tenggara
Pasai Syarif Amir Sayyid al-Syirazi dan Tajuddin al-Asfahani telah menyebarkan
dakwah Islamiah di Pasai
Melaka Di Melaka pula terdapat pendakwah seperti Syeikh Abdul Aziz, Maulana
Abu Bakar dan Maulana Yusuf
Peribadi Pendakwah yang mempunyai keperibadian yang baik lagi jujur dan berlemah
lembut tentu berjaya berdakwah
Asas Pada peringkat awal, ulama mengajar perkara asas tentang Islam secara tidak
formal
Tempat Menjadikan masjid, istana dan rumah mereka sebagai tempat untuk
mempelajari pengetahuan Islam
Formal Institusi pendidikan secara formal seperti pondok, pesantren atau dayah
Ulama Kemunculan ulama tempatan seperti Hamzah al-fansuri, Syamsuddin al-
Sumaterani dan Abdul Rauf Singkel
Penasihat Ulama dijadikan penasihat kepada raja yang memerintah di Acheh
Bantu Seramai 22 orang ulama ditugaskan di Balai Gadang untuk bantu pentadbiran
Acheh

ModulPraktisBestariSejarah:SoalanEsei 13
http://edu.joshuatly.com/
http://exammy.com/
PROJEK JAWAB UNTUK JAYA ( JUJ ) 2010

Praktik Islam dapat dipraktikkan dalam politik dan pentadbiran Acheh


Wali Kebijaksanaan Wali Songo (Wali Sembilan) berdakwah telah berjaya
mengislamkan ramai daripada kalangan masyarakat tempatan
Demak Wali Songo telah menjadikan Demak sebagai pusat pergerakan dakwah
Islamiah
Masjid Mereka mendirikan masjid Agung Demak sebagai markas dakwah Islamiah
Cara Cara wali songo berdakwah menimbulkan kesedaran dan menanamkan
semangat kepada masyarakat tentang maksud bekerja dan beramal sebenar
Hapus Berusaha menghapuskan pengangguran dengan mengikis sifat malas
Elak Mengelakkan hidup secara mewah dan membazir
18 X 1 markah = maksima 15 markah

ModulPraktisBestariSejarah:SoalanEsei 14
http://edu.joshuatly.com/
http://exammy.com/