Vous êtes sur la page 1sur 40

Redactieleden:

Jan Greevink
Andre van de Linde
Peter van de Linde
Marcel Pijffers
Kars ter Avest
Henk Pennings

Distriebutie SVVN magazin:


Jan Greevink Inhoudsopgave.
Jan Niewold

Advertenties:
Jan Greevink Van de voorzitter
oorzitter
Gezinus Schutten
In memoriam Anton Janssen
Fotografie:
J.P. Bonnet Agenda algemene leden vergadering
Jan Greevink
Annemarie Aufdehaar Van het bestuur
Cynthia Beldman
@moonworkx Nieuw in de selektie
Kopie inleveren: Kennismaking met Berhard Wegdam
Tot donderdag 7 december 2017
gjgreevink@gmail.com Toppers 2016 2017

Lijsten doelpunten en keepers


Jaargang 55 2017
Nummer 3. Samenwerking fysiotherapie Zorgsaam

Onze Catering dames


d

Verloting SVVN
VVN

Fietstocht veteranen

Rabobank clubkas campagne

Gezocht... iets voor U.?

T.O.V.

Pupil van de week Ryan ten Hove

Volhardingman Richard de Weert

Actie clubkas Carwash

Agenda TOV actieviteiten

1
Van de voorzitter....

We zijn weer gestart! En wel op alle fronten! De bal rolt Vastgesteld voor 13 november aanstaande is onze
weer en in de afgelopen voetballoze maanden hebben jaarlijkse Algemene Vergadering. Statutair hebben wij
wij zeker niet stilgestaan als vereniging. Vrijwilligers dit jaar naar verhouding veel aftredende bestuursleden.
hebben continu doorgewerkt aan de verbouw van de Op voorhand mag u aftredende bestuursleden
b dankbaar
kleine kantine. De voorbereiding van het nieuwe zijn voor het werk dat ze in uw vereniging hebben
seizoen vergde veel overleg verleg maar het uiteindelijke gestoken. Op deze plaats is in ieder geval een woord
resultaat is wat jullie doordeweeks en op zaterdag zien van dank op zijn plaats voor Gerard Freriksen. In het
op ons sportpark. Niemand hoeft elkaar uit te leggen afgelopen penningmeester--loze seizoen heeft Gerard
dat nog niet alles af is. Er is nog veel werk te verzetten achter de schermen -met behulp van overige leden
maar toch is een woord van dank op zijn plaats voor onze vereniging door het financile vaarwater geloosd.
diegene
ene die zich ook in de stille maanden hebben Ongelooflijk TOV! Het biedt ook weer kansen voor ieder
ingezet! lid en/of ouder om een bijdrage te leveren aan het wel
en wee van onze club! Het is de persoonlijke uitdaging
We gaan iets nieuws beginnen waren ooit de woorden van alle bestuursleden een zo hoog mogelijke opkomst
van de inmiddels al lang ter ziele gegane sportzender te zien! Geen woorden, maar daden alstublieft!
Sport 7. Wij zullen de verwachtingen niet direct zo hoog
gaan leggen, maar wij gaan zeker iets iet nieuws Veel beweging alom dus! Bij voortdurende beweging is
beginnen. Het is een publiek geheim dat de het echter ook goed om af en toe weer even stil te
hedendaagse maatschappelijke ontwikkelingen zich in staan. Stil te staan bij - en het seizoen is nog maar net
rap tempo ontwikkelen. Praten doen we het liefst niet begonnen enkele vervelende, langdurige blessures
meer met elkaar maar met de app en facebook . van spelers. Maar vooral ook stil te staan bij een
Daarbij geven we het liefst een directe inkijk in alles
al fantastische mijlpaal bereikt door Jan en Stien
S Alberts:
wat wij persoonlijk beleven. In een selectie vol met maar liefst 60 jaar bij elkaar! Veel oud-spelers
oud kennen
voetballers gebeurt ook veel. Je speelt. Je staat huize Alberts van binnen en buiten. Jarenlang Jarenlan
ernaast. Je wint. Je verliest. Je verkering gaat uit. Met verzorgden de grote handen van ons lid van verdienste
de ene speler kun je wel, met de ander wat minder. de lichamen van vele groen-witte
groen spelers. Je had op
Etc, etc. De signalen die wij ontvangen van spelers een gegeven moment liever geen blessures, want de
hebben we omgezet in daden: vanaf dit seizoen zal door Jan zelf gefabriceerde herstel-werktuigen
herstel oogden
Cynthia Beldman als luisterend oor, gesprekspartner, soms angstaanjagend. Maar.iedereen kwam er e
observator met de spelers de dialoog aangaan. Met uiteindelijk blessure-vrij
vrij weer uit! Maar laten we last
uiteindelijk maar een doel: je voelt je happy omdat je je but not least ook stilstaan bij diegene die mede een
spreekwoordelijke ei kwijt kunt! In goede tijden en groot stuk heeft bijgedragen aan de totstandkoming
slechte tijden! van deze geweldige vereniging: Anton Jansen, helaas
recent overleden. Lets not forget!
Voor alle spelende leden gaan we eveneens iets nieuws
doen. Ons samenwerkingsverband met Zorgsaam wordt Veel leesplezier!
uitgebreid met een wekelijks spreekuur voor spelers! In
de bestuursmededelingen zullen we hier meer over
vertellen!
llen! Onze randvoorwaarden worden op deze wijze
wederom uitgebreid. Peter van der Linde

2
In Memoriam: Anton Janssen

Tot mij spijt moet ik u mededelen dat op maandag 4 steevast te vinden aan de vierkante tafel. De laatste
september ons lid Anton Janssen is overleden.
overleden Anton jaren had Anton Janssen tet maken met een aflatende
kwam door zijn huwelijk eind jaren vijftig van de gezondheid waardoor hij niet elke zaterdag meer in
vorige eeuw vanuit Rijssen in Nijverdal
verdal terecht. Hij staat was om naar zijn SVVN te gaan.
g Toch kon bij
ging voetballen bij SVVN aan de Ericaweg en speelde tijd en wijle onder begeleiding nog even naar een
daar voor onze club jarenlang in het eerste team. wedstrijd gaan kijken.

Memorabel is wel het krantenbericht


bericht naar aanleiding Volgend seizoen zou SVVN Anton Janssen huldigen
van zijn eerste wedstrijd, daarin
aarin werd vermeld dat voor zijn 60-jarig
jarig lidmaatschap. Zover heeft het
Anton Janssen een ware versterkinging was voor helaas niet mogen komen. SVVN is Anton Janssen
S.V.V.N. veel dank verschuldigd voor
voo de bergen
vrijwilligerswerk die hij voor de club verzet heeft.
Niet veel later werd hij secretaris van het bestuur en
nam hij zitting in de clubbladredactie. Na zijn actieve Anton Janssen is 84 jaar oud geworden.
carrire bleef Anton zeer nauw betrokken bij het wel
en wee van de vereniging. Hij was decennia lang het Namens het bestuur en de leden en supporters van
gezicht van de Supportersvereniging
portersvereniging SVVN waarvan SVVN
VVN wens ik de familie Janssen en de vrienden en
hij als voorzitter n van de kartrekkers was. kennissen van Anton veel sterkte toe bij het verlies
van Anton.
Anton Janssen bleef een trouw bezoeker van de
wedstrijden van het eerste elftal en was op zaterdag

3
AGENDA ALGEMENE VERGADERING

Hierbij nodigen wij u van harte uit voor het bijwonen van de Algemene Vergadering op maandag 13 november
2017 om 20.00 uur in het clubgebouw, Rossinistraat 2 te Nijverdal.

AGENDA

1. Opening
2. Mededelingen
3. Rooster van aftreden bestuur en voorstellen voor benoemingen. Het bestuur stelt de volgende wijzigingen
voor: (tijdens de AV volgt een uitgebreide toelichting):
a. Gerard Freriksen in de functie van penningmeester.
b. Tussentijds aftredend en niet herkiesbaar zijn Heidi de Jong en Martin Wijnen in de duo-functie
voor PRAC.
c. Aftredend en niet-herkiesbaar is Reinald Mondeel in de functie van TC Senioren.
d. Arjan Wijnen en Rene Otten zijn aftredend en niet herkiesbaar in de duo-functie van
Beheerszaken.
4. Verslag van de Algemene Vergadering d.d. 13 november 2016
5. Jaarverslag van de secretaris 2016-2017
6. Balans, staat van baten en lasten met toelichting van de penningmeester 2016-2017
7. Aanpassing contributie
8. Vaststelling begroting
9. Verslag van de kascommissie
10. Verkiezing kascommissie

PAUZE

11. Overige punten uit het bestuur


12. Rondvraag
13. Sluiting

Hoogachtend,

Bestuur S.V.V.N.

NB:
De financile stukken kunnen worden ingezien op maandag 13 november 2017 van 19.15 uur tot 19.45
uur in de leiderskamer van de senioren. Het verslag van de Algemene Vergadering d.d 14 november 2016
ligt tevens op dit tijdstip op dezelfde locatie ter inzage. Dit verslag zal op 13 november dus niet worden
voorgelezen.
Bij het publiceren van de agenda is er nog geen kandidaat (kandidaten) bekend voor de positie van PRAC,
TC Senioren en Beheerszaken. Mocht er zich (een) kandida(a)t(en) aandienen gedurende de periode
tussen publiceren agenda en Algemene Vergadering dan zal (zullen) deze kandida(a)t (en) bekend worden
gesteld schriftelijk op maandag 13 november 2017 van 19.15-19.45 uur in de leiderskamer dan wel tijdens
de Algemene Vergadering
(Tegen)Kandidaten voor de bestuursfuncties kunnen gesteld worden tot een half uur voor aanvang van de
Algemene Ledenvergadering aan de secretaris. Kandidatuur dient vergezeld te gaan van een lijst met
ondertekening van tenminste drie leden van SVVN

4
Van
het
bestuur
bestuur...
Binnen het bestuur zijn
jn de afgelopen tijd bij de grote kerels terecht, je hebt je werk, je school,
weer verschillende onderwerpen aan bod je vriend of vriendin en
gekomen. Hierbij een overzicht van een zo kunnen we nog wel
even doorgaan. Voor het
aantal zaken die momenteel spelen binnen
komende seizoen hebben
het hoofdbestuur van S.V.V.N.
wij Cynthia Beldman
gevraagd te observeren,
Update verbouwing multi
multi-functionele
gesprekspartner te zijn
ruimte/kleine kantine
en een luisterend oor te
Konden we in de laatste editie itie melden dat de
bieden voor spelers in de
tekeningen voor het keukenblok gereed waren, deze
selectie. Het is een extra
zijn inmiddels uitgewerkt waarbij de keuken zich
uitbreiding van toch wel
inmiddels in de afwerkingfase bevindt. Verder is de
een moderne
kleine kantine (zo zullen we de ruimte voortaan
randvoorwaarde om
noemen) voorzien van de vloer, tafels/stoelen
s/stoelen en een
goed te kunnen
multifunctioneel digi-bord.
bord. Door de week wordt er reeds
presteren!
gebruik van gemaakt onder auspicin van de
kantinecommissie. Het wachten is nog op de realisatie
Multi-media
van de bar. Hiervan is de tekening gereed, maar alleen
Het gebruik van multi-media
media neemt hand over hand.
het zagen van de onderdelen loopt pt enige vertraging op.
Aan de ene kant een bijzonder gunstige ontwikkeling
Samen met de kantinecommissie zal het bestuur op
want we zijn in algemene zin nog nooit nooi zo snel
korte termijn de beheer- en gebruiksregels publiceren
genformeerd over alles wat reilt en zeilt binnen de
voor het gebruik van de kleine kantine.
vereniging. Aan de andere kant zien wij goedbedoelde
initiatieven waar naar onze mening meer structuur in
Uitbreiding TC Senioren
moet worden toegepast. Concreet hebben veel teams
Wij zijn verheugd u te kunnen informeren dat de TC
eigen Facebook-paginas
paginas in het leven geroepen.
Senioren is uitbereid. Zowel Kristian Schellevis, Frank
Probleem is echter dat deze paginas vaak blijven
op den Dries en Marinus op den Dries zijn bereid
bestaan, ook als er bijvoorbeeld andere leiders en
gevonden de TC te versterken. Alle drie kunnen bogen
trainers voor een team zijn. De komende maanden zal
op veel voetbal- en trainerservaring en zullen deze
het Facebook-team,
team, bestaande uit Remko Schuitert,
kennis inzetten voor de senioren!
Marcel Manenschijn en Erik Welleweert, de eigenaren

van de diverse Facebookpaginas benaderen om het
Mentale coaching
een en ander te stroomlijnen zodat wij een uniforme
Blijff lezen is onze dringende aanbeveling! We hoeven
uiting krijgen van onze vereniging!
niemand vandaag-de-dag dag uit te leggen dat de mentale
belasting in algemene zin vele malen groter is dan ooit
Materiaalbeheer
te voren. Het aantal prikkels dat een gemiddeld mens
Een van de belangrijkste functies binnen een vereniging
per dag binnen krijgt is niet meer bij te houden.
ho Ook
betreft de cordinatie van het materiaal.
mat Met veel
het spelen op het hoogste niveau brengt een zekere
teams is het materiaal een van de belangrijkste
mentale belasting met zich mee. Je krijgt te maken met
onderwerpen. Rein Mondeel zal deze cordinerende
winst, verlies, collega-spelers
spelers die allemaal willen spelen
taak overdragen aan Albert Schuurman. Uiteraard in
terwijl er maar plaats is voor elf, je komt uit de jeugd
samenspraak met de familie Mulhof die het kleding-
kleding
beheer nog steeds supporten binnen SVVN!

5
Nieuwe munten Vrijwilligers zijn nodig om de continuteit van de
De kantine-commissie
commissie heeft een wijziging aangebracht vereniging te waarborgen. Nu N is vaak een kleine groep
in de munten. Nog steeds zijn de groene munten vrijwilligers verantwoordelijk voor veel taken. Neem jij
alleen via de muntautomaat in de hal bestemd voor alle een taak van ons over? Schiet een van de
dranken. Paarse munten zijn bestemd voor bestuursleden aan welke (kortdurende) taken er
leiders/trainers en alleen in te leveren op allemaal liggen!
wedstrijddagen.
Zilveren munten zijn nieuw en alleen bestemd voor Blessurespreekuur bij ZorgSaam voor leden van
de koffie en hoofdzakelijk bestemd voor leiders/trainers SVVN
van alle teams. Zonder inlevering van de munt zal de Aflopen jaren weten al veel spelers van SVVN de weg
koffie betaald moeten worden. Mensen achter de bar naar Fysiotherapie ZorgSaam aan de Godfried
weten niet altijd we er trainer
er of leider is en we willen Bomansstraat te vinden. Voor het seizoen 2017-2018
2017
voorkomen dat er gratis koffie wordt verstrekt. gaan ZorgSaam en SVVN verder samenwerken
Witte munten worden uit gegeven voor onder andere doormiddel van een blessurespreekuur voor voetballers
nieuwjaarsreceptie, ledenvergadering etc. Kortom: de van SVVN.
witte munten worden verstrekt door het bestuur en zijn Mochten voetballerss klachten hebben en niet zeker
alleen in leveren op de dag van de uitgifte. weten of ze rust moeten houden of dat het nodig is om
Rode munten gebruiken we voor de prestatie van alle naar de fysiotherapeut te gaan, dan kunnen ze
jeugdteams eenmaal per seizoen en deze worden langskomen bij Fysiotherapie ZorgSaam. Elke
vrijwel altijd gebruikt bij de snackbar. Bij een maandag vanaf 30 oktober tussen 16:30-17:30
16:30
kampioenschap heeft een team recht op een extra uur is er een blessurespreekuur bij Fysiotherapie
consumptie. ZorgSaam in Nijverdal. Tijdens de screening wordt er
Bruine munten worden tenslotte lotte alleen uitgegeven een inschatting gemaakt over de duur van de blessure,
aan de TOV en worden verstrekt aan medewerkers van het verdere beleid en/of het nodig is om een
de door de TOV georganiseerde activiteiten.
activiteiten behandeltraject aan te gaan bij de fysiotherapeut. Het
spreekuur heeft als doel om de spelers
spel van SVVN zo fit
Algemene Vergadering mogelijk te houden gedurende het seizoen en zo snel
Maandag 13 november zal de Algemene Vergadering mogelijk het juiste traject in te zetten! Indien nodig
worden gehouden. Het bestuur zal die avond vindt er overleg met de trainer plaats.
verantwoording over hett afgelopen jaar afleggen aan
de leden. In deze uitgave van ons magazine vindt u Vertrouwenscommissie
alvast de agenda. Wij verwachten dat u die avond ook
zult vrijmaken om aanwezig te zijn. Het is tenslotte uw
of jouw vereniging en elke mening telt!

Start evaluatie-commissie
Inmiddels is een kleine werkgroep gestart om het
beleidsplan uit 2013 te evalueren. Deze commissie
bestaat uit Jolanda ter Steege, Hans Hallink, Arno
Reijerink en Albert Schuurman. Het beleidsplan zal de
komende periode inhoudelijk getoetst worden en naarnaa
aanleiding van deze evaluatie zal er een advisering aan
het bestuur volgen.

Vrijwilligers!
Vrijwilligers zijn binnen iedere sportvereniging van Met het nieuwe lid Arno Reijerink aan boord is de
onschatbare waarde. Van bestuurslid tot vertrouwenscommissie
scommissie ook het nieuwe seizoen gestart.
barmedewerker, van trainer tot commissielid of Naast Arno zijn Charlotte van Doorn en Jan Imhof nog
scheidsrechter. Ook SVVNVVN kan niet zonder vrijwilligers. steeds de overige leden van de vertrouwenscommissie.
Ben je zelf actief als voetballer(ster) of juist n van je Kijk op onze website voor meer informatie!
kids. Probeer je dan ook op een andere manier in te
zetten voor onze vereniging.

6
Nieuw bij de selectie.

Daar waar er nieuwe spelers stoppen of vertrekken bij de selectie van SVVN 1 en 2, komen er als
vanzelf nieuwe spelers bij. Opvallend dit seizoen is de hoeveelheid nieuwe jeugdspelers vanuit de
eigen kweekvijver. We maakten een kort rondje langs de spreekwoordelijke velden:

Arvid Holt
De bijna 19-jarige
jarige Arvid Holt voetbalt naar eigen zeggen al zijn hele
leven bij SVVN. Naast het voetballen is er natuurlijk ook nog de
studie en het werk. Arvid: Ik heb zowel op Reggesteijn als Deltion
College gezeten, maar nu werk ik alweer 2 maanden
ma bij Logique. Dit
is een bedrijf op het industrie-terrein
terrein in Nijverdal en hier bezorg ik
pakketjes. Ik speel momenteel in het tweede team, maar hoop nog
altijd op een plek in het eerste elftal. Dit is mijn uiteindelijke doel
wat ik wil bereiken en daarbij rbij wil ik vooral een betere speler
worden. De sfeer is prima bij het tweede. Het is een leuk team met
leuke spelers!

Bas Koedijk
Bas is 19 jaar en heeft al wat wedstrijden in het eerste
meegespeeld, waaronder de ontknoping aan het einde van het
vorigee seizoen. Ik werk bij Robin Holt, maar beschouw dit als een
soort tussenjaar. Mijn opleiding HAVO heb ik afgerond en na het
zogenoemde tussenjaar wil ik eigenlijk wel weer naar school.
Modellenwerk is iets wat mij vooral trekt! Dit kan ik beter
combineren
ren als ik werk dan dat ik op school zit. Ik ben gescout in
Amsterdam op straat. Ik was sceptisch in eerste
instantie, maar ik heb het uiteindelijk toch
geprobeerd. Vorig jaar november was ik
bijvoorbeeld in Milaan en ik moet zeggen dat dit
toch wel een hele le ervaring is. Het is niet zozeer
mijn droom. Ik zie het nog steeds als iets wat mij
overkomen is en daarbij kijk ik wel hoe het
uiteindelijk loopt. Met het voetballen doe ik iedere
week mijn stinkende best om in de basis te staan.
Nu sta ik vooral voorin,, maar ik weet dat ik ook als
centrale verdediger goed uit de voeten kan. Ik heb
het erg naar mijn zin en dat komt ook omdat ik
veel jongens al wel ken!

7
Chiel Karkdijk
Ik ben net begonnen aan de studie Integrale
Veiligheidskunde aan de Saxion Hogeschool in
Enschede, vertelt de 19-jarige
19 Chiel. Het is een
vierjarige opleiding waarbij het toekomstbeeld vrij
breed is. Ik kan adviseur op veiligheidsgebied
worden bij zowel de overheid als bijvoorbeeld de
politie. Ik heb deze zelfde studie eerder gedaan,
maarr destijds niet gehaald. Met de wetenschap dat
ik weer een jaartje ouder ben, meer kennis heb
opgedaan en ook beter mijn best ga doen, heb ik
er alle vertrouwen in dat ik het deze keer wel ga
halen! Met het voetballen gaat het goed. Ik ben
elke keer nog in de basis begonnen en ik wil dit
blijven volhouden. Ik wil hier veel voor opofferen!
Het liefst in de rol van controlerende
middenvelder. Ik ben vrij rustig aan de bal en krijg
veel voldoening aan het geven van de eindpass!

Melvin Arentsen
Als we Melvin proberen te contacten, is hij aan het werk bij
Valentino. Voor dit bedrijf bezorgt hij pizzas en pastas. Als we
vragen naar het vergelijk met vader Nico is Melvin duidelijk: er is
niet echt een vergelijk te maken! Ik sta zon beetje
beetj overal in het
veld en mijn vader is toch echt een specifieke voorhoede-speler!
voorhoede
Eerst was ik bijvoorbeeld aanvaller en nu sta ik linksback.. De 19-
19
jarige speler gaat naar school in Raalte en daar volgt hij de
opleiding tot Junior Accountmanager. Hij zit in het tweede jaar en
probeert de opleiding versneld te doorlopen. Voor wat betreft het
voetbal was mij aangegeven dat ik voor een plaats in het eerste
mocht gaan. Plots werd ik echter verteld om bij het tweede mee te
doen. Dit was wel even slikken, maar ik heb het nu wel naar mijn
zin. Een leuke groep met een goede trainer. Hij probeert de spelers
echt beter te maken en dit bevalt mij erg goed!

Jimmy Scharphof
De 18-jarige
jarige Jimmy Scharphof zit eveneens nog op
school en wordt bij het ROC Almelo opgeleid tot
verkoop-specialist.
specialist. Hij doet zijn best om niveau 3 in
een jaar te halen en in 2018 dan ook klaar te zijn
met de opleiding. Qua richting heeft Jimmy nog
geen idee wat het gaat worden. Een eigen winkel
maalt er wel eens door zijn hoofd, maar eigenlijk
zijn
ijn de opties volop aanwezig. Ik heb natuurlijk
vorig seizoen al best veel met het eerste team
meegedaan. Helaas ben ik nu geblesseerd aan mijn
schouder. Op de foto was niet veel te zien, maar ik
heb nog teveel pijn om te kunnen spelen. In de
voorbereidingg ging het prima. Als iedereen fit blijft,
verwacht ik dat wij redelijk kunnen meedraaien in
de middenmoot!

8
Jessie Zandbergen
De 23-jarige
jarige Jessie maakte de overstap van DES naar merk datt er een goede sfeer hangt en ik ben daarbij
SVVN. Ik heb ruim twee jaar niet gevoetbald. Ik ken goed opgevangen door mijn medespelers. In het
veel spelers van SVVN enn ik zou dan ook in het 4e elftal dagelijkse leven werk ik als schilder bij Voogdgeert in
gaan spelen. Maar al snel bleek dat het fanatisme van Enschede. Dit doe ik nu zon anderhalf jaar. Ik heb
dit team niet op het niveau bleek te zitten van wat ik hiervoor niet specifiek een opleiding gedaan. Eigenlijk
verwachtte. Ik heb mij toen aangesloten bij het tweede heb
eb ik heel veel opleidingen gedaan, maar niet zoveel
team. Ik heb nu 6 keer met dit team getraind en ik daadwerkelijk afgerond, ha, ha!(helaas
ha! geen foto)

Ahmet Alan
Ahmet komt over van Rijssen Vooruit. De 25-jarige
25
speler werkt nu een half jaar bij Jakon Air in Rijssen,
een bedrijf in onderhoud van ventilatie.
vent Hiervoor
heeft hij bij een ICT bedrijf gewerkt met een
opleiding Commercile Economie als ondergrond.
Zelfs de PABO-opleiding
opleiding kwam nog even voorbij,
maar dit bleef bij een poging. Eventueel gaat hij
starten met de politie-opleiding.
opleiding. Hierover komt meer
m
duidelijkheid begin 2018. Ik kom inderdaad over van
Rijssen Vooruit. Ik heb hier twee jaren gespeeld
waarbij wij in het eerste jaar promoveerden. Het
Ik kwam toen over van Excelsior A1 en ik mocht het
direct bij de mannen proberen! Dit was wezenlijk
wel wat anders dan wat ik gewend
g was. Vooral fysiek
was het aanpoten geblazen. Ik voel mij op mijn
tweede jaar beschouw ik als een verloren jaar bij deze
gemak bij SVVN. Veel jongens ken ik nog en ik
vereniging. Ik denk niet dat ik veel mensen hoef
h uit te
beschouw het achteraf ook als een voor de hand
leggen waarom dit zo is. Alle berichten over Rijssen
liggende keuze om hier te gaan spelen. Ik hoop dat er
Vooruit in het vorige seizoen spreken wat dat betreft
beter gespeeld gaat worden dan vorig seizoen. Met
boekdelen. Ik twijfelde waar ik wilde gaan spelen.
name meer punten halen is erg belangrijk zodat wij niet
Hierbij wilde ik een keuze maken tussen SVVN en
naar beneden hoeven te kijken. Gezien de trainingen
Excelsior. Excelsior is wat dichterbij, maar het eerste
heb ik wel vertrouwen in een goede afloop. Voetballend
elftal is nog wel een stap te hoog gegrepen. Bij SVVN
kunnen we goed meekomen!
heb ik eerder gevoetbald in de tijd van Marcel Borkent.

Jelle Ramerman
Inderdaadde zoon van Echter geen gee sluwe en
veelscorende spits, maar meer een sleurder in het veld die
het menig verdediger moeilijk maakt. Jelle is 28 jaar en
werkt ruim zes jaar bij de Cogas. Verliefd op Claudia en
inmiddels samenwonend. Vanaf de jongste jeugd speel ik al
bij SVVN. Ikk ben er geloof ik wel een seizoen uitgeweest,
maar weet niet precies meer wanneer dit is geweest. Lang
geleden in ieder geval, ha, ha. Ik train vanaf de voorbereiding
met het tweede elftal. Normaal speel ik in het derde, maar
wordt best veel gevraagd om bij ij het tweede team mee te
doen. Vandaar mijn vele aanwezigheid bij SVVN 2. Vind ik ook
best leuk. Voor mij geldt een hele simpele regel: ik doe
datgene waar de club op dat moment het beste bij gebaat is!
Nu is dat de aanwezigheid bij het tweede, maar als dit
d het
derde team is, vind ik het ook prima. Hier heb ik tenslotte de
meeste speelminuten gemaakt in de laatste seizoenen en dit
is ook een mooie groep! Ik hoop dat wij een leuk, sportief
maar vooral gezond seizoen tegemoet gaan!

9
Een nadere kennismaking met Bernhard
Wegdam
Een nieuw gezicht binnen onze club. Sinds het de keeperstrainer gestapt en heb ik gezegd: Je moet
begin van dit seizoen staat er een nieuwe trainer me leren keepen. Dat is hem aardig gelukt, want
voor de groep van het tweede elftal. Wie is hij, binnen anderhalf jaar stond ik onder de lat in het eerste
waar komt hij vandaan en wat zijn doelen bij de derdeklasser.
erdeklasser. Vervolgens heb ik nog drie jaar
binnen SVVN? De hoogste tijd voor een nadere gekeept en ben ik teruggekeerd bij Enter. Daar kon ik
kennismaking
ismaking met Bernhard Wegdam. mijn draai minder vinden, want inmiddels was ik druk
met mijn eigen bedrijf en kinderen. Nadat zowel de
voetbalschoenen als de keeperhandschoenen aan de
wilgen
en werden gehangen ben ik trainer geworden bij de
jeugd bij Enter. Vervolgens heb ik twee jaar het tweede
van Hulzense Boys getraind en zeven jaar de A-en A B-
jeugd van De Tukkers in Albergen.

Hoe kwam je met SVVN in aanraking?

Via Arjan Eshuis, die ik ken van mijn tijd bij Hulzense
Boys, hoorde ik over de uitdaging die SVVN had met
het tweede elftal. Een elftal dat al een aantal jaar niet
op niveau speelde en bovendien geen vaste trainer had.
Vervolgens ben ik op gesprek geweest in Nijverdal en
kreeg ik inderdaad
derdaad te horen dat er een mooie uitdaging
lag.

Wat is je doel met het tweede elftal?

SVVN is van oudsher een gerenommeerde club en dat


heeft de laatste jaren toch een knauw gekregen. Van
op hoog niveau spelen naar de laagste klasse. Gelukkig
speelt SVVN nu weer derde klasse, maar waarom lukt
het niet om structureel op een hoger niveau te
voetballen? Daar wil ik mijn steentje aan bijdragen met
het op poten zetten van een goed presterend selectie-
selectie
elftal. Een tweede elftal is namelijk enorm belangrijk
voor een club. Jongens die doorstromen vanuit de A
moeten klaargestoomd worden voor het eerste en
spelers uit het eerste die terugvallen vanwege blessures
of slechte prestaties kunnen weer hun vorm pakken in
het tweede. Natuurlijk wil ik ook graag spelers beter
maken die tegen het eerste aanhikken en vervolgens
Ik kom uit Enter, ben getrouwd met Jos en ben 56 wel die stap kunnen maken.
jaar oud. Ik heb drie kinderen; mijn zoon voetbalt in
het eerste van Enter, mijn jongste dochter voetbalt ook Hoe bevalt het je tot nu toe?
in het eerste van Enter, maar dan de vrouwentak en
Wil je op een bepaald niveau meevoetballen dan moet
mijn oudste dochter
ochter doet aan atletiek. In het dagelijks
er in de gehele club veel gebeuren. Met name op het
leven ben ik docent bouwtechnische bedrijfskunde aan
gebied van technisch en tactisch gebied kunnen ku er
de Saxion Hogeschool in Enschede. Na mijn studie aan
zaken beter. Dat geldt niet alleen voor het tweede,
de universiteit in Delft, ben ik architect geworden en nu
maar voor SVVN in het geheel. Gelukkig zie ik dat veel
werk ik al jarenlang in het onderwijs.
mensen bezig zijn om dat te veranderen. Een zeer
Wat is je voetbalverleden? positieve zaak dat mensen binnen SVVN die dingen
oppakken en op de lange termijn bezig zijn om daar
Ik heb alle jeugdelftallen bij SV Enter doorlopen als verschil in te maken. Dat gaat namelijk niet van de ene
linkerspits. Tot mijn 27e heb ik daar gevoetbald en op de andere dag. Ik ben zeven jaar trainer geweest bij
vanwege mijn studie in Delft ben ik vervolgens bij SV De Tukkers en Ik weet goed dat het moeilijk iets om op
Den Hoorn gaan voetballen. Daar kreeg ik ontzettend korte termijn wat te bestellingen. Ik ben dan ook
veel last van mijn enkels en die bleken zo slecht te zijn eigenwijs genoeg en vreselijk fanatiek
f om die uitdaging
dat voetballen niet meer lukte. Vervolgens ben ik naar aan te gaan als trainer van het tweede elftal.

10
Toppers 2016 2017.....

Even terug naar 17 juni, het


Drukkerij Ponsteen
mixtoernooi werd gespeeld
onder ideale
omstandigheden. Het werd
weer een sportieve
krachtmeting tussen
spelers uit alle elftallen.
In poule B werd
Nemaco verhuur
winnaar onder de
bezielende leiding van Rein
Mondeel, Arjan ter Avest en Tonnie
Bloemendal. Zij moesten het in de finale
opnemen tegen de winnaar van poule A Foto Vaklab
onder leiding van Frank op den Dries en Jan Klompenmaker. Het
bleef in de wedstrijd gelijk, dus moesten Shoot-outs de beslissing brengen.
Hierin waren de Nemaco mannen en vrouwen het sterkst,
sterkst dus zij gingen met de eer

strijken. Het was alweer een tijd geleden dat de Nemaco mannen deze prijs voor het
h laatst in de
wacht sleepten, namelijk in 1998.

Traditie op deze dag is dat


teams en speler(sters) die dit
seizoen een bijzondere
prestatie hebben geleverd in
het zonnetje worden gezet.
Laat duidelijk zijn dat deze
toppers dit mede dankzij
hun team hebben kunnen
bereiken.

Als eerste werden alle


kampioenen van het
afgelopen seizoen
gehuldigd Op het bekende
gehuldigd.
podium werden ze traditioneel door
alle leden toegejuicht en geerd.

11
Ook hebben we weer een speler uit het eerste die
250 wedstrijden heeft meegedaan. Op zijn hoogte
punt stopt hij dan ook met het voetballen op niveau.
Hij legt zich toe op een loopbaan als scheidsrechter,
mede omdat dit beter valt te combineren met zijn
werkzaam heden.. We hebben het over Tim van
Kammen, die om deze reden voor de selectie moet
bedanken. Tim is op 17 jarige leeftijd over gekomen
van SVZW en heeft al met al bijna altijd in het eerste
gespeeld. Op 12 augustus 2007 maakte Tim zijn
debuut in de wedstrijd tegen Achilles,
Achilles hij scoorde in
totaal 20 doelpunten voor ons vlaggenschip. Zijn
eerste maakte hij op 5 december 2007 in de wedstrijd
tegen Hatto Heim en zijn laatste op 22 april 2017
tegen RV.

We gaan verder met een speler die de magische grens van


100 doelpunten heeft eeft gehaald, de man met de
kapbeweging die bijna
jna zo goed is als die van Henk Braker
vroeger. Ferdinand van de Velden heeft 100 competitie
doelpunten gemaakt en behaalde deze mijlpaal op zaterdag
12 februari 2017 in de wedstrijd de Zweef 3-SVVN
3 3. Hij is
er in 1996 mee begonnen en heeft er dus 21 jaar ja over
geda
an.

De Herman Slooyer Bokaal voor de senioren gaat naar


Rico Nijkamp. Rico komt uit een echte SVVN familie, zo
was zijn vader Jopie Nijkamp jaren lid van het
jeugdbestuur, die elke zaterdag aanwezig was om alles in
goede banen te leiden. Verder
erder zullen we ook een bericht
van zijn dochter kunnen lezen. Rico speelde dit seizoen in
het 4e elftal en kreeg mede dank zijn goede verdediging
maar gemiddeld 1.07 doelpunten per wedstrijd tegen.
Ook in het seizoen 2007-2008
2008 en 2005-2006
2005 was hij de
beste keeper. Dan is het natuurlijk geen toeval meer.

12
De Herman Slooijer Bokaal voor de minst gepasseerde
keeper bijj de jeugd van S.V.V.N. gaat dit jaar naar de
enigste dame die in doel stond bij de jeugd.
jeugd Zij troefde alle
mannen af door gemiddeld maar 0.87 doelpunten per
wedstrijd tegen te krijgen. Leah Picanussa is haar naam
en naar wij vernamen zal ze in de toekomst meer van zich
laten horen op dit gebied. Leah was keeperster van SVVN
MJO15-1.

Voor de 4e maal werd de Edwin Wijnen Bokaal voor de topscorer van


de dames uitgereikt. Het is leuk om te zien als de huldiging
hu als een
verrassing komt. Zoals je wel zult weten proberen wij samen met de
ouders de winnaars onder allerlei voorwendselen naar SVVN te lokken
zodat als ze naar voren worden geroepen
epen en onder luid applaus worden
onthaalt een leuke reactie krijgen. Annauf heeft goed vastgelegd hoe
Imme reageerde toen haar naam werd omgeroepen. Imme Filart is
speelster van S.V.V.N. JO11-3
3 , zij scoorde 45 doelpunten dat is niet
niks. De dames 1 klagen nog
wel eens dat het scorend
vermogen te laag is, maar
dankzij Imme staat de
toekomst garand voor vele
doelpunten.

Dit
it jaar moesten we alles vijf keer natellen om te kunnen
concluderen dat we een dubbele topscorer hebben bij de
meiden. En wat blijkt, we komen weer uit bij de familie Nijkamp.
Ook Maud Nijkamp de dochter van Rico dus, maakte m dit
seizoen 45 doelpunten. Zij deed dit in JO11-4
JO en werd met dit
team zowel najaars- als voorjaarskampioen.
voorjaarskampioen Een hele prestatie
voor het hele team.

13
Dan de Edwin
dwin Wijnen Bokaal voor de topscorer bij de
jeugd van S.V.V.N. Tsja, die gaat ook al naar zon SVVN
familie. Namelijk de familie Arentsen,
Arentsen wie kent ze niet.
Vader Nico loopt op zijn laatste benen als scorende spits.
(Zijn
ijn totaal staat op 404 doelpunten
doelp bij de senioren!!!!!)
maar zoon Melvin speelde in JO19-1
JO19 zeer verdienstelijk en
deed met zijn team lang mee om het kampioenschap.
kampioenschap
Maar deze keer was toch zijn broertje Leroy Arentsen
die als speler van SVVN JO11--4 met de eer ging strijken
door met zijn team 64 doelpunten te maken. Met zon
vastberaden blik in de ogen zal hij zijn vader nog wel eens
kunnen inhalen.

Edwin Wijnen kost de organisatie van het mixtoernooi dit


jaar veel geld want ook bij de senioren waren er twee
topscorers. Daarom moest de vereniging
eniging ook hier twee
bokalen aanschaffen voor de twee toppers. Om te
beginnen kreeg Luuk Mannesen uit het 4e elftal er een
overhandigd.. Jazeker, de man kan niet allen goed kan
keepen maar hij kan ook veel doelpunten maken. Hij H
scoorde dit jaar 23 doelpunten en is met zijn team dan
ook kampioen geworden. Helaas kon Luuk bij de uitreiking
niet aanwezig zijn. De e bokaal zal hem t.z.t. worden
overhandigd

De tweede speler die evenveel doelpunten heeft gemaakt als


Luuk en die ook nog eens in het zelfde team te speelt, is Roy
Mulder. Roy scoorde zijn doelpunten niet alleen in het 4e
maar ook in het 1e en 2e elftal. Met
et zijn capaciteiten hoort hij
e
natuurlijk in het 1 elftal thuis en wie weet gebeurt dat nog.
Hij is immers nog jong.

14
Doelpuntenmakers 2016-2017 senioren.
Mannesen Luuk 4e 23 Weert van R.2e 6 Raamsman J.2e 3 Parera M.4e 2 Kammen van T.1e 1
Mulder R.4e 23 Zweers R.1e 6 Reijerink B.1e 3 Rouwmaar Remco 5e 2 Kamp M.3e 1
Teterissa J.4e 20 Dugalon S.4e 5 Zieleman Jan 5e 3 Spijkerman Jeroen 4e 2 Mondeel J.5e 1
Groot de A.3e 19 Hulsman M.1e 5 Bolink F,1e 2 Avest ter M.3e 1 Munster van A.3e 1
Avest ter Kars 2e 16 Morsink M.1e 5 Greevink V.4e 2 Bosman J.4e 1 Schaphof T.5e 1
Ramerman J.J.3e 14 Slaghuis M.4e 5 Holt A. 5e 2 Hakkert G.3e 1 Scharphof J.1e 1
Burca Alberto 4e 11 Aaltink Rik 4e 4 Hoop J.5e 2 Hartgers Jerry 1 Slokker R. 1e 1
Klompenmaker J. 5e 9 Burnama D.1e 4 Huffelen van M.4e 2 Hartgers R 1e 1 Small Andre 3e 1
Dam ten G.3e 7 Galgenbelt Niels 2e 4 Jansen Stefan 4e 2 Hoogenkamp J.2e 1 Spenkelink Jeffrey 5e 1
Moerman B.5e 7 Velden v.d.F.3e 4 Karkdijk C.1e 2 Hoogsteder S.4e 1 Wijnen E. 3e 1
Sikkelbein R.1e 7 Harmsel ter S.3e 3 Koroma A.2e 2 Hoop K.5e 1
Schellekens W.4e 6 Kurvink M.4e 3 Nieuwenhuis A. 2e 2 Jansen Leroy 3e 1

Doelpuntenmakers 2016-2017 jeugd.


Arentsen Leroy 64 Hoekstra Damien 10 Stellinga Martin 6 Akihary Immanuel 2 Hekkert Jim 1
Kramer Tim 46 Jansen Seth 10 Tempert Lars 6 Antonissen Morris 2 Hoek Wesley 1
Beene Joep 36 Landman Jari 10 Titahena Nathan 6 Buwalda Levey 2 Hossin Maxim 1
Aljwabreh Msallam 31 Reijnders Ryan 10 Wijnands Frank 6 Driessen van Bram 2 Hove ten D. 1
Kartan Achmed 31 Roeterdink Lyon 10 Ballo Andrih 5 Fillart Mees 2 Huesken Karlo 1
Greevink Tobias 30 Assink Tom 9 Deurnink Brain 5 Jaolat Ben 2 Huisman Thijs 1
Otte Levi 30 Broekman Wesley 9 Hunneman Cars 5 Jong de Jelmer 2 Issay Omar 1
Reukema Timo 30 Dirkjan 9 Jason 13-3? 5 Karkdijk Gijs 2 Jansen Thimo 1
Schoon Collin 26 Heun van Derkjan 9 Konijnenbelt Sem 5 Kassenberg Tommy 2 Jaris 1
Stegeman Milan 26 Nijendijk Gijs 9 Mondeel Daan 5 Krieger Daniel 2 Jond de Steff 1
Wijnen Rowan 24 Scharphof Boyd 9 Schreurs Nick 5 Landeweerd Rien 2 Karsten Floris 1
Filart Diede 18 Wardenaar Dolf 9 Schumer Joran 5 Leusseink Milan 2 Kleine Staarman M. 1
Holsappel Elche 17 Zwoferink Bjorn 9 Spijkerman Jeroen 5 Maat v.d.Kian 2 Knobben Tigo 1
Hoop Jordi 17 Ebels S, 8 Winter Joris 5 Matheus 2 Knol Sander 1
Raamsman Jason 17 Lowik Kalle 8 Beene Merlin 4 Nijmeijer Kris 2 Leemhuis Dylon 1
Scharphof Boyd 17 Papilaya Jermain 8 Martirosian Roman 4 Pronk Twan 2 Lowik Brent 1
Wijnands Robin 17 Arentsen Melvin 7 Overbeek Justin 4 Rolf 2 Maat vande Kian 1
Dijkman Jesse 16 Eektimmerman S. 7 Plomp Damain 4 Scheffman Yuori 2 Menno 1
Wessels justin 16 Heusken Dylon 7 Renee 4 Scholten Patrick 2 Nathan 1
Ebels Sven 15 Holt A. 7 Sihasale Portho 4 Sem 2 Piksen Lassche 1
Spijkerman Lars 15 Koedijk Bas 7 Slooijer Arjan 4 Weert van Thijs 2 Priem Alexander 1
Wolff Noah 15 Schrijver Bart 7 Tempert Jochem 4 Abbink Brent 1 Ragman Abdou 1
Blankhorst Tim 14 Wolterink Jasper 7 Vliek Tygo 4 Andreas 1 Reimert Stef 1
Otten Lars 14 Broekmate Milan 6 Winter Ivo 4 Avest ter Bjorn 1 Rikkert Yaden 1
Wermink Koen 14 Burnama T. 6 Beene Thijs Bouwmeester Bente 1 Ruiter de Cas 1
(Matthijs) 3
Gira Ilker 13 Erayabakan Kerem 6 Brink ten Jesse 1 Slooijer Nathan 1
Boerkamp Sven 3
Jaolat Morris 13 Grotenhuis Finn 6 Brinke ten Boaz 1 Tuncer Kenan 1
Broekman Justin 3
Schreurs N. 13 Hove ten Rain 6 Brouwer Finn 1 Valk Rik 1
Dubbink Denian 3
Bolte Gijs 12 Kita 6 Dubbink Denian 1 Wijnen Nowan 1
Hartgers Jayden 3
Fransen Jamy 12 Kleine Staarman W. 6 Galenkamp Nadir 1 Wijnen Tycho 1
Heuver Thijs 3
Hutubessy Yoshua 11 Melsen Melle 6 Harmeling Milan 1 Zonnebel Bjorn 1
Joris 3
Scharphof Jimmy 11 Mengerink Lynn 6 Hartger Sem 1 Zonnebeld Joy 1
Karkdijk C. 3
Thomas Marvin 11 Overkliftvaupelkleyn Hartgers Justin 1 Zonnebeld Luc 1
Frederico 6 Titahena Raphael 3
Hazebroek Finn 10 Hartgers Justin 1
Slettenhaar Tim 6 Vliek Wouter 3

15
Doelpuntenmakers 2016-2017 meiden.
Filart Imme JO11-3 45 Hendriks Esmee Da1 4 Klein Kiskamp M.Da1 1
Nijkamp Maud JO11-4 45 Filart Noa JO13-3 3 Laarman Antounet Da1 1
Konijnebelt Noa JO9-2 13 Niks Demi JOM15-1 3 Legtenberg Sabina Da1 1
Valk Merle JO13-3 14 Beldman Jasmijn JO9-3 2 Lohuis Kim Da1 1
Schrijver Emma JOM15-1 10 Kara Melis JOM15-1 2 Mohammed Saadiya Suuf
Da1 1
Kleinkiskamp Marin JOM15-1 8 Konijnenbelt Demi JOM15-1 2
Niks Demi JO13-2 1
Wijnen Floor JOM15-1 8 Melio JOM15-1 2
Roelofs Julia JO11-3 1
Janmaat Tessa JO15-3 6 Spijkerman Iris JO13-3 2
Zwiers Noa JOM15-1 1
Harmsel ter Anna JOM15-1 6 Aal P.Da1 1
Hegeman Sabine 1
Hal van Jasmijn JOM15-1 4 Antonissen Mirthe JOM15-1 1

Keepers 2016-2017 .
Naam: Aantal wed. Aantal tegen Gem.tegen Naam: Aantal wed. Aantal tegen Gem.tegen
Nijkamp R.4e 15 16 1,07 Picanussa Leah Mc1 23 20 0,87
Borghuis Loraine Da1 13 24 1,85 Paap M. JO17-2 18 20 1,11
Weijn M.2e 18 37 2,06 Nijkamp Jayden JO11-4 20 23 1,15
Slooijer Herman 3e 13 34 2,62 Leemhuis B. JO15-1 19 24 1,26
Middelesch M.1e 24 64 2,67 Wijnands J. JO19-1 18 23 1,28
Aal P.Da1 6 20 3,33 Valk Luuk JO17-1 20 30 1,50
Leleulija A.5e 7 41 5,86 Hegeman Max JO19-2 9 16 1,78
Ring W.JO19-1 11 26 2,36
Jansen Levi JO11-3 20 53 2,65
Fokke Merlin JO15-2 14 38 2,71
Brink ten Boaz JO11-2 19 59 3,11
Boerma Tigo JO13-2 5 17 3,40
Mulder Delano JO15-3 19 65 3,42
Klink Kyan JO9-1 18 64 3,56
Niks Wesley JO9-2 22 79 3,59
Santema Menno JO13-3 22 80 3,64
Hekkert Jim JO13-1 21 82 3,90
Beene W. JO11-1 21 94 4,48
Meijers Nolan JO9-3 16 78 4,88
Slooijer Anneliek JO13-4 12 61 5,08
Marskamp Rik JO13-4 7 58 8,29
Hendriks Kyano JO9-4 8 69 8,63

16
Samenwerking SVVN en Fysiotherapie ZorgSaam
Aflopen jaren weten al veel spelers van SVVN de weg naar Fysiotherapie ZorgSaam aan de Godfried
Bomansstraat te vinden. Voor het seizoen 2017-2018
2017 gaan ZorgSaam en SVVN verder samenwerken
doormiddel van een blessurespreekuur voor voetballers van SVVN.

Blessurespreekuur bij ZorgSaam voetbalblessures veel gezien worden? Lees


onderstaande top 10 blessures die bij Fysiotherapie
Mochten voetballers klachten hebben en niet zeker ZorgSaam in Hellendoorn en Nijverdal veel worden
weten of ze rust moeten houden of dat het nodig is om behandeld:
de blessure te laten behandelen, dan kunnen ze
langskomen bij Fysiotherapie ZorgSaam. Elke maandag Rug
tussen 16:30-17:30
17:30 uur is er een blessurespreek bij
Fysiotherapie ZorgSaam aan de Godfried Bomansstraat 1. Instabiliteit van de lage rug
32 in Nijverdal. Heb je pijn na het voetballen of is je rug stijf s
Tijdens de screening wordt er een diagnose gesteld,
ges morgens bij het opstaan dan kan het zijn dat je
een inschatting gemaakt over de duur van de blessure, stabiliteit
it van de rug onvoldoende is. Bij voetballers die
het verdere beleid bepaald en of het nodig is om een regelmatig terugkerende rugklachten hebben, kan er
behandeltraject aan te gaan. Het spreekuur heeft als sprake zijn van instabiliteit. De oorzaak van instabiliteit
doel om de spelers van SVVN zo fit mogelijk te houden is dat de (dieper gelegen) rugspieren onvoldoende
gedurende het seizoen en zo snel mogelijk
mog het juiste functioneren. Gerichte oefeningen kunnen de klachten
traject in te zetten! Indien nodig vindt er overleg met verhelpen.
de trainer plaats.
Bovenbeen
Aanmelden:
2. Hamstringblessure
- Bel voor maandag voor 16.30 uur naar de De hamstringblessure komt veelvuldig voor, de
praktijk om een screening in te plannen. Het is hamstring kan verrekken, inscheuren of overbelast
dus geen inloopspreekuur. Telefoonnummer: raken. In het geval van verrekken of inscheuren is er
0548-615889 sprake van een acuut moment, een schietende pijn in
- eening zijn geen kosten verbonden
Aan de screening de achterkant van het bovenbeen. Middels echografie
- De screening zal ongeveer 10-15 10 minuten kan er beoordeeld worden of er sprake is van een
duren overrekking of van een spierscheur. Bij overbelasting
nemen de klachten van de hamstring geleidelijk toe. De
Nordic Hamstring is een oefening om hamstringklachten
hamstringklac
te voorkomen en zou de eerste 3 maanden van het
seizoen door elke teams moeten worden gedaan!

3. Liesklachten
Met de lies worden de spieren aan de binnenzijde van
het bovenbeen bedoeld. Vaak is de aanhechting op het
bot aangedaan of ontstaat er een scheurtje
sc in de spier.
De kracht van de spieren wordt steeds minder, wat de
klachten lang in stand kan houden. Dry needling in
combinatie met kracht oefeningen is een goede manier
om de liesklachten te verhelpen.

Knie
4. Voorste kruisband blessure
Een voorste kruisband blessure komt veel voor bij
voetballers tussen de 15 en 34 jaar en ontstaat doordat
een sporter met een gebogen knie de knie verdraaid en
waarbij de voet vast staat. Vaak wordt er een knak of
plop gevoeld en wordt de knie binnen enkele minuten
minu
erg dik. Het is raadzaam om binnen enkele dagen de
huisarts of een fysiotherapeut te raadplegen. Indien de
Top 10 voetbalblessures voorste kruisband gescheurd is, volgt vaak een voorste
kruisband reconstructie. De revalidatie bij de
Wekelijks zien wij een grote diversiteit aan blessures in fysiotherapeut duurt ongeveer 6- 6 9 maanden.
onze praktijk. Ben jij benieuwd welke typische
17
5. Patella femoraal pijnsyndroom Een inversietrauma is het zelfdezelf als een
Het patella femoraal pijnsyndroom is een blessure van verstuiking van de enkel. Als de enkel erg dik
de knie, op rntgenfotos of een MRI scan worden vaak en blauw wordt is er vaak sprake van een
geen afwijkingen gevonden. Er is sprake van pijn aan (gedeeltelijke) scheuring van de enkelbanden.
de voorzijde van de knie rond de knieschijf. Deze Mocht je je enkel verstuiken dan is het
blessure komt vaak voor bij jonge sporters en meer bij verstandig om de enkel gelijk te koelen. Kun je
meisjes dan bij jongens. Vaak ervaren zij klachten er nog een paar passen op lopen, dan is de
tijdens traplopen, fietsen tegen de wind en met enkel een veel gevallen niet gebroken. De
intensief sporten. Krachtoefeningen van de rug, heup-
heup fysiotheraeputen van ZorgSaam zijn goed in
en bovenbeenspieren kunnen de klachten in veel staat om de diagnose te stellen en om blessure
gevallen verhe
verhelpen. zo goed mogelijk te verhelpen en niet
onbelangrijk tips geven om een herhaling van
de blessure in de toekomst
toe te voorkomen
Osgood Slatter
9. Hakklachten/ M. Sever
Bij Osgood Schlatter zit de pijn vaak onder de knie, bij Deze blessure zien wij veelvuldig aan het begin
de aanhechting van de kniepees. Vaak is er een bobbel van het seizoen. Jeugdspelers groeien vaak
voelbaar. Osgood Schlatter wordt veroorzaakt door extra in de zomer dit in combinatie met een
overbelasting en komt vaak voor bij jongeren tussen de (te) grote belasting na de zomerstop zorgt
8-15 jaar. Jongerenn die een groeispurt hebben of in de ervoor dat die hiel van jeugdspelers gerriteerd
zomer veel gegroeid zijn kunnen eerder last hebben raakt. In de hiel zitten groeischijven die door
van deze blessure. Osgood Schlatter gaat vanzelf over herhaaldelijke rek op de achillespees gerriteerd
door het ouder worden, echter kan een fysiotherapeut raken. De diagnose wordt nog wel eens gemist,
je tips geven hoe je er het beste mee om kunt gaan. omdat de speler denkt dat hij enkel- enkel of
achillespeesklachten heeft!
6. Binnenbandletsel
Letsel van de knieband ontstaat vaak door het blokken
van een bal. In dat geval is 90% van de gevallen de Mocht je bij het lezen van de top-10 voetbalblessures
binnenband aangedaan. Er kan heftige pijn en een eigen blessure herkennen, dan kun je een afspraak
instabiliteit ervaren worden. De binnenband kan maken bij Fysiotherapie ZorgSaam om je blessure te
overrekt zijn of (gedeeltelijke) afgescheurd. Indien
In er laten beoordelen. De juiste diagnose, het juiste beleid
sprake lijkt van een scheur is het belangrijk dat de band en de juiste oefeningen helpen een blessure goed
zo snel mogelijk wordt beoordeeld door een herstellen. Actief herstellen
stellen geeft een beter en sneller
fysiotherapeut met behulp van een echo. Mocht de resultaat dan alleen rust! Zorg goed voor je lichaam,
binnenband gescheurd zijn dient er zo snel mogelijk want een fit en blessurevrij team kan het verschil
een brace worden gedragen. maken in de competitie!

Onderbeen
7. Kuitblessure, zweepslag Namens het team van Fysiotherapie ZorgSaam wensen
Bij een zweepslag van de kuit ontstaat er tijdens een wij heel SVVN een sportief en blessurevrij
blessurevri seizoen toe!
sprint of sprong een acuut stekende pijn (zweepslag)
zonder dat er iemand in
de buurt hoeft te zijn. De
kuitspier is dan
ingescheurd. Het duurt
vaak 4-6 weken voordat
voetbal hervat kan
worden, het gevaar is dat
je na 2-3 weken weer
pijnvrij kunt hardlopen.
Het risico is als je te vroeg
het voetballen hervat de
spier opnieuw kan
inscheuren, goede
begeleiding is dus erg
belangrijk!

Enkel/voet
8. Inversietraum
a

18
19
Onze
e cateraars!!!!!!!

Hoe dames van voetballers echte klanten maken! bezoekers te vullen! Letterlijk en figuurlijk achter de
schermen, maar o zo belangrijk. Hoog tijd om ze voor
v
De bijna 20-jarige
jarige Kirsty en inmiddels al 20-jarige
20 het voetlicht te halen
Marjolijn zwaaien al 5 jaar lang de scepter over de
keuken/frituur van onze vereniging. Met veel plezier Voor die beperkte groep leden die jullie nog niet
toveren deze
ze singles de derde helft voor de inwendige kennen. Kunnen jullie je kort introduceren?
mens om tot een volledige beleving. Niets is zo mooi
dan de hongerige magen van veel (spelende) leden en Kirsty: Ik studeer Gezondheid en Technologie aan het
Saxion in Enschede. Zit momenteel in het derde jaar en
20
verwacht volgend jaar duss af te studeren. Je kunt deze Kirsty: Alles is voor het oog wel goed geregeld binnen
opleiding het beste vergelijken met een HBO de vereniging. Achter de schermen kan het er echter
verpleegkundige opleiding, maar dan zit er nu een extra ook wel chaotisch aan toe gaan.
specialisatie van technologie bij. Je kunt hierbij denken
aan zorg op afstand, zelfmanagement of bijvoorbeeld Marjolijn: Ja, bijvoorbeeld met spelers. Dan is er een
de gezondheidszorgorg via een app. Ik ben van plan om tekort bij het eerste team en dan halen ze spelers bij
hierna wel een vervolgopleiding te kiezen, maar ik weet A1 weg. En dit terwijl A1 nog kampioen kan worden!
nog niet precies welke richting dit op zal gaan. Het Dit heb ik wel eens meegemaakt, terwijl er voor het
liefste zou dit een aansluitende universitaire opleiding eerste destijds niets meer op het spel stond. Dit begrijp
zijn, bijvoorbeeld in Utrecht of Groningen. ik dan niet. Het voelt of deze fout - want zo zie ik het
wel vaker gemaakt wordt.
Marjolijn:
n: Ik studeer voor arts en volg dus de opleiding
geneeskunde in Utrecht. Zit in het eerste jaar en woon Kirsty: De club is wel opgeleefd hoor. In mijn begintijd
nu ook in deze plaats. Momenteel nog in een was er niet eens een A1. Nu is dit team er gelukkig
constructie van onderhuur tot einde van dit jaar en ik weer en dit kun je wel merken. Het gaat de goede kant
hoop dan een vaste kamer te hebben gevonden. Mocht op!
iemand
emand dus nog een adres weten, dan houd ik mij
aanbevolen, ha, ha! Over 6 jaar hoop ik af te kunnen
studeren en dan zal ik een specialisatie moeten kiezen
Stel dat jullie vanaf morgen aan het roer zouden
waarna er nog eens 5 jaren aan opleiding volgen. Ik
staan van SVVN. Wat zouden willen veranderen?
vind het lastig om nu al aan te geven welke richting
richt dit
gaat worden. Je gaat nog veel co-schappen
schappen lopen en Kirsty: Ik zou de grote kantine dan aanpakken. Als
hier zul je uiteraard ook wel meer gevoel en richting deze er net zo uit komt te zien als nu de kleine kantine,
krijgen van wat het uiteindelijk gaat worden. Soms dan zou dit echt iets moois zijn. Bijvoorbeeld de vloer.
denk ik nu wel eens dat de richting van cardiologie of Deze bestaat
aat nu nog uit bruine tegels. Heeft ook wel
anesthesie. weer een warme uitstraling, maar is niet modern meer.
Ik zou ook gaan onderzoeken wat je met een helft van
de grote kantine zou kunnen doen. Misschien
Wanneer zijn jullie mee
hiermee vergaderruimtes van maken?
begonnen?

Marjolijn: Mijn broertje voetbalde al bij


SVVN en Bertus Maris heeft ons ooit
gevraagd of wij dit niet leuk vonden om
te vinden. Hij was destijds bij ons aan
het klussen en zodoende kwam het
contact tot stand.

Kirsty: We waren allebei 14, 15 jaar en


hadden ook nog geen baantje op dat
moment. Het leuk ons beiden wel leuk
om zoiets op te pakken.

Marjolijn: Ja, leuk en gezellig met de


jongens in de kantine. Dit was de
eerste gedachtegang en eigenlijk is dit
nooit meer verdwenen! Ik vond en vind
het ook nog steeds niet echt officieel
een baan. Het is gewoon gezellig om te doen. Je leert
ook steeds meer mensen kennen binnen de vereniging
en dit voelt erg goed. Het is een hechte club. Het zijn Marjolijn: Ik zou de dug-outs
outs aanpakken.
aa Deze zijn niet
ook altijd wel dezelfde mensen die wat langer bij de meer van de tijd en geven nu niet bepaald een goede
snackbar blijven hangen en eten komen halen. uitstraling. Ook de velden zien er niet altijd even goed
uit en misschien dat hier ook nog wat aan gedaan kan
Kirsty: We doen dit in principe elke zaterdag. De worden. Daarentegen ligt het panna-veld
panna er uitstekend
toernooien zijn echter ook erg leuk om te draaien. Het bij. Dit is echt een aanwinst voor de club!
is dan altijd druk en vooral de afterparties met een DJ
erbij zijn mooi om mee te maken. Kirsty: Ik zou ook de spelers van het eerste wel willen
aanpakken. Als het een keer slecht gaat dan vind ik het
niet kunnen dat de spelers gelijk hun hoofd laten
hangen. Wat mij betreft gaan we een nieuw motto
Jullie zijn in staat om van afstand naar de hanteren: slechtt gespeeld = geen bier, ha, ha! Laatst
vereniging te kijken. Wat roept dit bij jullie op? stonden ze in korte tijd al met 4-0 4 achter tegen
21
Hellendoorn en ik zag de koppies naar beneden gaan. de befaamde derde helft. Het kan dan in een keer erg
Moet niet kunnen! druk zijn. Als je dan veel elftalletjes verkoopt dan zitten
de frituurpannen hartstikke vol en kunnen wij weinig
uitrichten anders dan wachten totdat het klaar is.

Terug naar het werk. Wat is de meest verkochte Kirsty: Ja, dit herken ik zeker! Het staat dan ook
snack? gewoon raar. Wij kunnen niets doen. Onze klanten
zullen dan ook wel denken dat wij niets te doen
Marjolijn: Dit is de gehaktbal! Deze wordt
word als erg lekker hebben! Daarnaast zou ik graag zien dat iedereen zijn
ervaren en daarnaast is de gehaktbal ook gelijk klaar en eigen troep opruimt. Je ziet dat aan het einde van een
hoeft niemand hier in feite op te wachten. Ook als clubs zaterdagmiddag veel mensen de keuken
keuke beschouwen
op bezoek komen, merken wij dat de tegenstanders als centrale opruimplaats. Maar van opruimen komt niet
vragen naar onze gehaktbal! altijd veel van. Met als gevolg dat als wij onze keuken
gaan opruimen en de pannen gaan afwassen, wij ook
Kirsty: Ja, dit herken ik ook! Laatst was er een
e
de rest kunnen meenemen!
wedstrijd bij de buren van ENC en de teams bleven
daar niet zitten, maar kwamen naar onze kantine om Marjolijn: Misschien zou een grote afwasmachine
van ons een gehaktbal te kopen. Lachen he! helpen!

Kirsty: Laat de mensen nu eerst maar eens hun eigen


zaken opruimen. Dan zijn we al een heel eind op weg!
Snacks worden steeds vaker als ongezond
ervaren en betiteld. Hoe zit het nu in jullie ogen
met de gezonde snack?
Hoe lang zien wij jullie nog staan in de keuken?
Kirsty: Hier hebben wij het onderling ook wel vaker
over gehad. Zouden we bijvoorbeeld niet eens een Marjolijn: Nu ik studeer en in Utrecht woon, werk ik
broodje gezond moeten uitproberen. Naast het natuurlijk veel minder bij SVVN.
traditionele broodje ham of kaas is hier is best wel
vraag naar. Kirsty: Het
Het komende jaar is er voor mij niets aan de
hand. Natuurlijk mis ik Marjolijn wel als maatje, maar
derdaad wel het
Marjolijn: Een broodje gezond is inderdaad voorlopig ga ik gewoon door. We zijn gewoon goed op
proberen waard. Ik zou niet andere groentes of iets elkaar ingespeeld. We kennen elkaar al heel lang!
dergelijks gaan verkopen. Dit gaat echt niet lopen. Je Volgend jaar ga ik wel afstuderen en ik zal dan ook
hebt nu eenmaal best veel jongens op de voetbal zitten moeten
eten kijken hoe vaak ik nog in de keuken kan
en deze gaan echt geen groente kopen is mijn werken. Natuurlijk blijf ik graag op de toernooien en bij
overtuiging. Misschien als het aantal
ntal dames nog groter feestjes actief. Dit zijn toch wel de meest mooie
wordt, zou je dit kunnen overwegen, maar niet op dit momenten. Ik zou best wel moeite hebben om afscheid
moment. te nemen! Wil de SVVN-klanten
klanten niet echt teleurstellen,
teleurstell
ha, ha!

Marjolijn: Weet je wat ook wel leuk is: wij worden af


Welke wensen hebben jullie nog ten aanzien van en toe zelfs herkend op Nijverdal! En dan alleen als wij
jullie werkzaamheden? met zn tween zijn! Mooi he! Als wij alleen gezien
worden, dan is deze herkenning er niet! Erg grappig!
Marjolijn: Ik denk echt dat wij meer frituurpannen
nodig hebben. Natuurlijk komen de meeste klanten in

22
Verlotingsactie S.V.V.N. 2017 GROOT
SUCCES door en voor S.V.V.N.'ers........

Eind maart is de verlotingactie gestart.. Onze leden kregen elk twee boekjes uitgedeeld en konden daarmee de
boer op. Dit jaar kon een ieder
er een mooie SVVN broodtrommel verdienen door twee volle lotenboekjes te
verkopen. We zijn blij te melden dat we circa
c 100 broodtrommels
els hebben mogen weggeven.

De hele actie is zeer geslaagd want in totaal zijn er ruim 5000 loten aan de man gebracht. We bedanken dan ook
iedereen die hieraan heeft meegewerkt. In het bijzonder spreken we dank uit aan alle leiders en leidsters van de
teams. Ook de leden van de kantinecommissie verdienen een pluim. Zij hebben zich volop hebben ingezet bij de
inname van de gegevens van de verkochte loten. Zonder hen zou het succes niet zo groot zijn geweest.

HULDE aan allen...

Vrijdag 19 mei was de officile


le trekking bij notariskantoor Oude Engberink en op zaterdag 24 juni zijn de prijzen
uitgereikt aan alle winnaars:

Verder gaat dank uit naar de bedrijven die deze


deze actie mogelijk hebben gemaakt. We noemen ze nog even:

Bijdrage aan prijzen door:


Fietsshop "De Valk"
EP Nijverdal bv
PGN trading bv
Wibbelink bv
Grand Caf Toi Toi

Bijdrage drukken loten:


Drukkerij Ponsteen

Bijdrage trekking:
Oude Engberink
Notariskantoor

Sponsors broodtrommels:
VVCR Europe bv
Erik Compagne Rijschool
Autobedrijf de Haar
Rijssen
Konijnenbelt Damesmode

23
Jaarlijkse regenkleding, wat
aan werd
getrokken maar

fietstocht ook weer snel uit


ging.
weergoden waren
De

veteranen ons nog steeds


goed gestemd, nog
steeds op dat
moment. Dus tijd
S.V.V.N. Eindelijk
voor een stukje kaas en worst van enkele dames. De
leiding keek er naar en zag dat het goed was.
was het zo Vol goede moed trok de karavaan in een soort van
ver, zaterdag 19 slakkengangetje verder, want niet iedereen is voorzien
augustus: de van een fiets met hulpmotor.
jaarlijkse fietstocht Al kwakend , neulend en trappend , je wilt niet weten
van de veteranen. welke onderwerpen bij zon tocht naar boven komen,
Lang naar uitgekeken, passeerden we weer een spoorwegovergang . Je
dagenlang aan mijn verwacht dan elk moment het rinkelen van de
vrouw gevraagd wanneer de overwegbomen,
erwegbomen, maar het was ander gerinkel wat we
fietsdag aller moeders zou hoorden: dikke druppels vielen ons op de kop. Dan is
beginnen. Steeds was het handelen en inzicht hebben een pr, je haalt er de
antwoordrd negatief, maar die echte voetballers zo uit. Iedereen de regenjas aan en
zaterdag was het zover. Ik was al een schuilplaats zoeken. De meesten gingen onder een
ee
heel vroeg wakker maar mijn partner
zei dat ik eerst maar een plasje moest
doen en dan nog een uur of wat slapen.
Nadat wij een zoute haring bij Bal hadden
gekocht en wij een bord nasi hadden gegeten
voor de koolhydraten, gingen wij op weg naar
het verzamelpunt: de fietsenstalling bij SVVN.
Ik zag dat de 1e en 2e selectie die dag een training
had, Melvin zwaaide zelfs naar mij maar ik mocht geen
handtekening vragen aan Melvin, die na zijn blessure
ook weer meetrainde. Gelukkig maar dat hij weer
genezen is.
Onder leiding van Johan senior en Johan Junior, de
twee Js zal ik maar zeggen, gingen we precies op tijd
van start. boom staan, maar enkelen waren zo verstandig om een
Even nog een opmerking: Johan junior is normaal veiliger plekje te zoeken, de zo genaamde Kloeke
gewoon ook Johan senior, gelet zijn jn leeftijd, maar de Leute. Twee echtparen en een jonge dame vonden een
andere Johan is wat ouder. Dus vandaar. schuilplaats bij de voordeur van een huis, mooi droog.
Als je dit slap geouwehoer vindt mag je wel verder De huiseigenaren vroegen nog of we wel droog
d stonden
lezen in een ander artikel van dit blad. Geen probleem en boden ons drinken en eten aan, voor de anderen
hoor. werd de schuurdeur open gezet. Wat een Noaberschap!
De leiding ging ons voor langs de Regge richting de Na een tijdje kwamen de overige fietsers doorweekt en
Grimberghoeve. Sommigen dachten n direct al aan een zeiknat vanonder de bomen tevoorschijn, schuilen had
koffiepauze, maar dat zou wel heel snel zijn. De tocht geen zin meer. Bijna iedereen, op de kloeke leute na,
ging rustig voort over de verharde weg, onder leiding ging daarom eerst naar huis om zich om te kleden. De
van de 2 Js, naar de Wierdenseweg te Rijssen, onder rest vervolgde de route, het peloton was uiteen
de weg door naar weer een fietspad langs de geslagen.
wonderschone blauwe Regge. Na een eind gefietst te Er volgde nog een klimmetje naar restaurant De
hebben gingen we richting Baan de wijnboer. Je denkt Sallandse Heuvelrug, waar we konden genieten van de
dan al snel: wijnproeverij, dat willen we wel. Maar nee verschillende gerechten. Heerlijk, alleen er was nog
er stond alleen koffie en thee op het menu, ook goed. steeds geen Peking eend.
De lucht leek wel wat dreigend, zag iedereen. Na afloop werd de groep ontbonden en keerde een
Via Ypelo en tussen Regge en Dinkel, waar een dierbaar ieder huiswaarts, onder dankzegging aan Johan senior
land ligt dat Twente wordt genoemd, en langs een plas en Johan junior voor het organisatie.
gingen we richting Wierden. Altijd mooi. Een enkele bui
kwam uit de lucht vallen, maar gelukkig had iedereen Een mee-fietser

24
1.150,56

Onze club heeft dit jaar meegedaan


n met de Rabo In totaal deden 464 clubs mee en maar liefst 18.500
Clubkas Campagne van Rabobank Noord en West klanten hebben hun stem uitgebracht op hun favoriete
Twente. Elke stem was geld waard. Door massaal te club(s).
ub(s). Woensdag 31 mei zijn bij het Heracles stadion
stemmen is er voor SVVN een bedrag van 1.150,56 in Almelo alle bedragen bekend gemaakt aan de
binnen geharkt. Een prachtig bedrag! deelnemende clubs tijdens een spetterende Finale-
Finale
We willen jou van harte bedanken voor jouw stem. We avond. In totaal werd er 175.000,-
175.000, verdeeld.
mogen trots zijn op onze trouwe achterban! TOV!

25
Voor jong en oud!
zijn van een scheidsrechter echt een leuk en intensief
vak.

Na afloop van de eerste e cursusavond stapte ik in de Als je een voetballer vraagt waar het, tijdens een
auto en dacht ik: foi die jonge knapen weten er wedstrijd, allemaal gebeurd dan is het antwoord vaak
verdomd veel van. Ruim drie uur lang werd er in het 16 meter gebied. Tijdens de wedstrijden met
gesproken over de scheidsrechter. Wat doet hij, bijvoorbeeld SVVN
VVN 1 zie ik nu juist daar nooit of heel
wanneer doet hij het, op welke wijze doet hij het weinig een scheidsrechter. Bij de cursus word je
enzovoorts. Qua gevoel zat ik alss voetballer best wel geleerd om op een afstand van ongeveer 15 tot 20
warm, maar nog niet juist. Denken dat je er best wat meter van de situatie af te staan. Zo zie je het en heb
van afweet en er achter komen dat het toch net effe je ook nog overzicht. Op basis van die informatie moet
anders gaat gaf mij het gevoel dat er werk aan de je err bij willen zijn en dus ook in de 16, want daar
winkel was. Wat ook meespeelde is dat de overige (veel gebeurd het allemaal.
jongere) deelnemers het vaak wel juist hadden. De
informatie die je krijgt is na 1 les best veel, het kan dus www.voetbalmasterz.nl
ook niet zijn dat je deze informatie allemaal in de eerst
Lijkt het je leuk om eens te kijken wat nu precies de
volgende wedstrijd gaat toepassen.
regels zijn en deze te leren aan de hand van leuke
Na mijn eerst gefloten wedstrijd was ik best tevreden vragen kijk dan eens op www.voetbalmasterz.nl. Dit is
over mijn deelname als ls scheidsrechter. Ik vond het in een site van de KNVB met vragen en antwoorden.
ieder geval leuk en dat was voor mij het belangrijkst.
Wanneer je alle bijeenkomsten heb bijgewoond en de
Echter toen ik met mijn eerste beoordelingsformulier
vier beoordelingen zijn bij de KNVB-docent
KNVB dan krijg je
onder ogen kreeg dacht ik: blijkbaar was het dus toch
een diploma. Je bent dan geschikt geacht om zowel
niet zo goed als ik dacht. Blij was ik wel met de
jeugd- als seniorenwedstrijden te fluiten bij je
positieff kritische noot van o.a. Marinus, die mij
vereniging.
ging. Wil je ook voor de KNVB fluiten dan is een
beoordeelde.
positief advies naar aanleiding van deze cursus een
Gaandeweg de cursusavonden en de wedstrijden pakte noodzaak.
ik de informatie goed op en paste dit toe. Natuurlijk
De cursus is echt een aanrader voor jong en oud! Dus
gaat niet alles altijd goed, dat is iets wat zeker is. Als je
denk jij dat je het vak scheidsrechter wel wat lijkt trek
het spelletje volgt zoals dat aangeleerd
ngeleerd wordt dan is het
dan de stoute schoenen aan en volg een cursus!

Bedankt!

De afgelopen vier maanden heb ik een scheidsrechtercursus gevolgd.


Dit betrof de cursus clubscheidsrechter. Via deze weg wil ik Marinus op
den Dries en Marcel Maneschijn bedanken voor de goede feedback die
ze mij hebben gegeven.en. Ook de KNVB docent was uitermate tevreden
over de manier waarop ik als beginnende scheidsrechter ben
beoordeeld. SVVN mag trots zijn op de wijze waarop beiden deze rol
hebben opgepakt. Tevens wil ik SVVN bedanken voor de deelname aan
deze cursus!

Sportieve groet,

Tim van Kammen


26
Amateurvoetbal aan de slag met het mobiele digitale
wedstrijdformulier (mDWF)
Het seizoen is gestart start met de eerste officile -De Wedstrijdzaken en app wordt, net als andere apps, zo
wedstrijden. En dat betekent dat alle nu en dan ge-update.
update. In de week van 21 augustus
wedstrijdformulieren mobiel ingevuld gaan worden komt er weer een update. Deze update zal o.a. functies
met de Wedstrijdzaken app en we afscheid nemen van bevatten voor de controle op het spelregelbewijs, de
de plastic
astic spelerspassen. controle op de trainerslicentie, het invullen van
Voor de vereniging betekent dit een verandering van tijdstraffen en het kunnen delen van de pdf
werkwijze voor de vrijwilligers op het wedstrijdformulier. Allemaal bekende functies in het
wedstrijdsecretariaat, de leiders en spelers/aanvoerders oude DWF, die nu ook terugkomen in het mDWF.
van de teams en uiteraard ook de scheidsrechters. -In
In de week van 21 augustus komt er ook een update
Via dit bericht, en in aanvulling op de vele door ons van de voetbal.nl app. De nieuwe app ziet er compleet
georganiseerde mDWF DWF informatiebijeenkomsten, willen anders uit en kent veel nieuwe opties. Erg handig is dat
wij jullie er graag op attenderen dat een goede en je met n account kan inloggen in zowel de
tijdige voorbereiding Wedstrijdzaken app als de nieuwe voetbal.nl app.
essentieel is om snel en -Beide
Beide apps zijn in principe aanvullend op elkaar en
handig te kunnen omgaan bedienen deels verschillende doelgroepen. De
met de Wedstrijdzaken voetbal.nl app is voor elke voetballiefhebber, leden en
app. Wij zien gelukkig dan niet-leden
leden van een voetbalvereniging, die programmas,
ook dat heel veel uitslagen en standen van hun favoriete teams wil zien.
verenigingen deze De Wedstrijdzaken app is in eerste instantie bestemd
voorbereiding al goed voor de leden die een rol spelen bij het invullen van de
oppakken. wedstrijdformulieren.
jdformulieren. Niet elke speler hoeft deze app
Omdat wij (en de dus in gebruik te nemen.
Servicedesk van Sportlink) -De
De KNVB en Sportlink helpen je natuurlijk graag. Ga
toch nog veel vragen naar http://www.knvb.nl/mdwf om alle veel gestelde
ontvangen zetten we in dit vragen, handleidingen en instructievideos te
bericht graag nogmaals raadplegen. Zorg ervoor dat alle betrokkenen binnen
een aantal praktische jouw vereniging op de e hoogte zijn en deze informatie
zaken op een rijtje: kunnen gebruiken. Op KNVB Assist vind je ook
-Het mobiele de contactmogelijkheden mocht je er toch niet
wedstrijdformulier uitkomen.
(mDWF) wordt gebruikt -Als
Als vereniging ben je zelf verantwoordelijk voor
voor alle competitie- en invoeren van de juiste e-mailadressen
e in je
bekerwedstrijden vanaf de JO12 en MO12. Het oude ledenadministratie. Zorg ervoor dat de juiste e- e
DWF is niet meer beschikbaar. Ook het senioren 7 mailadressen geregistreerd staan zodat jouw leden
tegen 7 voetbal geeft de uitslag door via de geen problemen
roblemen ondervinden bij het inloggen in n
Wedstrijdzaken app. Voor oor Onder 8 t/m Onder 11 is er van de apps. Medewerkers van Sportlink (de
geen verandering. Geen gebruik mDWF, maar de Servicedesk) zijn niet bevoegd om ledengegevens te
uitslag invoeren via Sportlink Club. wijzigen. Mocht zich toch een situatie voordoen waarin
-De
De gebruikers van de Wedstrijdzaken app kunnen met spoed een e-mailadres
mailadres gewijzigd moet worden en
alleen registreren en inloggen met het e-mailadres
e dat de verenigingng is daar op dat moment niet toe in staat,
vastligt in jullie ledenadministratie. (E-mailadressen
mailadressen kun dan heeft Sportlink Services mandaat gekregen om een
gewijzigd worden door te mailen naar jp@svvn.nl) wijziging door te voeren. Uiteraard alleen op verzoek
-Zorg
Zorg ervoor dat de teamindeling is verwerkt in de van het betreffende lid en na vaststelling van zijn/haar
Bondsteams-administratie
administratie in Sportlink Club. Dat is de identiteit.
basis voor het invullen van het formulier. Zet ook per Tenslotte willen we graag benadrukken
benadrukke dat in de eerste
team de trainer-coach en de teammanager in het weken iedereen in zijn/haar eigen tempo zal moeten
bondsteam. (Bondsteams zijn ingevuld met gegevens wennen aan het werken met het mDWF. Het kan zijn
aangedragen door Technische Commissie. Wijzigingen dat iemand geen (geschikte) mobiele telefoon bezit of
kunnen gemaild worden naar jp@svvn.nl) de app (nog) niet heeft genstalleerd. Officieel is de
-De
De teammanager heeft in de Wedstrijdzaken app de ontvangende vereniging verantwoordelijk
veran voor het
extra mogelijkheid om de fotootjes voor de digitale digi faciliteren van de app. We roepen iedereen op elkaar te
spelerspassen van zijn teamleden aan te passen. helpen bij het invullen van het mDWF, dus ook de
Bewaak en zorg ervoor dat alle spelende leden tijdig tegenstander en de scheidsrechter. Allemaal in het
een goede foto hebben. Bestaande fotos kunnen belang van ons voetbal.
vervangen worden tot 1 november. (Pasfotos kunnen Veel succes en voetbalplezier!
ook gemaild worden naar jp@svvn.nl)

27
Als TOV Commissie voelen we ons vereerd
dat wij, in deze editie, van het clubblad
onder de loep worden genomen.

Wat is de TOV ? werken."Het leven is een feest, maar wij


Af en toe krijgen we nog wel eens de vraag moeten met elkaar de slingers ophangen
waar de drie om tot iets moois te komen"

T
letters TOV voor staan: TROTS OP
VOLHARDING! Een greep uit de activiteiten vanuit
de TOV zijn;
De TOV is de activiteitencommissie De presentatiewedstrijd van SVVN 1
binnen SVVN. tegen onze jongste talenten,
Deze commissie bestaat uit 7 betrokken en teamfeestavond voor alle senioren,
enthousiaste mensen binnen de club. sinterklaasfeest, kerstbingo, SVVN got
Als TOV zetten wij ons in voor Talent, het oliebollentoernooi, film
voetbalvereniging SVVN, en dan met name avond, Sinterklaasfeest, Dart toernooi,
rond de gebeurtenissen buiten het echte jeugd mixtoernooi, SVVN Jeugdkamp,
voetbal om. bootcamps . etc etc.
Binden, boeien en duursamen..daar

O
Wat onze groep heel erg kenmerkt is dat we gaat de ACTIEVE TOV SUPPORTER voor.
samen sterk in onze schoenen staan. Onder het motto: TOV, dat jij mee doet!
Zeggen wat je doet en doen wat je zegt! Dit
werkt erg prettig binnen onze commissie, De TOV commissie bestaat uit boven van
maar we krijgen dit ook geregeld te horen links naar rechts: Jerrie Hartgers, Richard
van andere mensen of commissies waarmee Hegeman en Bernie van Driessen.
we samenwerken. Onder van links naar rechts: Herrald
Wijnen, Cynthia Beldman, Patricia
Elke maand vergadert de TOV en in drukke Papilaja en Inge Baan.
tijden moeten er flink wat stappen gezet
worden. Maar onze vergaderingen zijn altijd Kort samengevat: Als groep bevlogen

V
een soort van kleine feestjes. mensen proberen we de activiteiten te
Is er geen taart, dan zijn er wel nootjes of plannen en te cordineren. Een aantal
hapjes. Gezelligheid en verbondenheid activiteiten regelen we als TOV zelf en
staat voorop binnen de TOV. andere activiteiten worden door andere
kartrekkers geregeld.
Wat doet de TOV ? Deze kartrekkers ondersteunen wij dan
Wij zijn eigenlijk gedurende het hele jaar met hand en spandiensten.
bezig met het organiseren van gezellige en Wij leggen de contacten tussen diverse
sportieve activiteiten, die los staan van de commissies, om zo de lijnen zo kort
reguliere voetbal-competities. Deze mogelijk te houden.
activiteiten worden verspreid over het jaar,
zodat er bijna altijd wel iets te doen is op Kom eens een keer sfeer proeven bij een
ons mooie sportpark. Het doel van de of meerdere activiteiten.
activiteitencommissie is het versterken van Je zult merken wat voor een gezellige
de binding met en tussen de leden van onze vereniging wij met elkaar kunnen zijn.
vereniging. De TOV hoopt op deze manier
de betrokkenheid van de leden bij de Tot ziens op ons sportpark 'T
vereniging te bevorderen en de goede sfeer GROOTLOCHTER of tot ziens in onze
binnen de verenging te stimuleren. SVVN kantine.
Tevens hopen wij bij de leden het besef te
krijgen, dat als wij met elkaar een bruisende Met de vriendelijke TOV groeten,
en bloeiende vereniging willen hebben, wij
met elkaar de schouders er onder moeten De actieve TOV supporter
zetten en wij er met elkaar aan moeten

28
DE TOV PRESENTEERT VRIJDAG 13
OKTOBER DE PROUD TO BE FOUT PARTY.
Altijd al eens willen weten hoe het is om in een Aussi onze DJ s met de allergrootste hits uit de jaren 90.
rond te lopen,n, compleet met gouden ketting, matje Tijd om mee te hakkh met DJ Paul Elstak en de
en Nike air max? Of kies je liever voor een te strak Party Animals. Of aan te sluiten bij een polonaise
roze jurkje en make up in alle kleuren van de wanneer de Sjonnies uit de boxen knallen met Dans
regenboog? Dan is dit je kans! Maak u klaar voor het je de hele nacht met mij, als dit een droom
d
meest foute feest van het jaar! is.lalalalalalaaaaaaa!
Stop je witte sportsokken in je slippers
lippers en doe mee Een hilarisch fouter dan fout feest vol gezelligheid!
met diverse foute acitiviteiten! Even uithijgen na alle Wij hopen u vrijdag 13 oktober te mogen ontmoeten
actie? Trek gekregen? Ga voor een lekkere vette hap in de kantine van SVVN
naar onze patatkeet. Je meest foute outfit is een must!!!
Hakken en de polonaise! Foute groet,
Zing mee met je favoriete nummers, haak in en TOV.
dans! Is het niet meer om aan te horen
n dan is daar

29
30
Open dag

S.V.V.N. !!!!!!

26
6 augustus opende SVVN haar deuren
voor de open dag.
Onze jeugdleden maar ook kinderen die
genteresseerd zijn
Waren deze dag meer dan welkom.

De weergoden waren ons deze dag super


goedgezind en daarom
was het goed vertoeven op en rond het
veld.
De aanwezige
ezige kinderen werden in groepen
gedeeld en liepen een
parcours af met diverse voetbal spelletjes.
Dit werd begeleid door
onze eigen mannen van SVVN1

Het was goed te zien dat


er veel nieuwe gezichten
een kijkje kwamen
nemen
en de opkomst was ook
redelijk goed gezien het
nog zomervakantie was.
Deze morgen werd
afgesloten met een
handtekeningen sessie
van SVVN 1
en een lekker ijsje.

Wij kijken terug op een


geslaagde activiteit en
willen iedereen die deze
Dag een steentje heeft
bijgedragen dan ook
bedanken.

Sportieve groet,
TOV

31
Jeugd
mixtoernooi!!!!!

Het is zaterdag 10 juni 2017.


De dag dat de 3de editie van het jeugdmixtoernooi wordt gehouden.

Het weergoden zijn ons dit jaar zeer goed gezind en hebben ons een ideaal voetbal weer gegeven.

Alle SVVN jeugd matadoren en alle SVVN talenten uit de jeugd maakten hun opwachting om de sportieve strijd
met elkaar aan te gaan.
Om de onderlinge strijd van de SVVN matadoren in goede banen te leiden is er een gerenommeerd
scheidsrechter korps op getrommeld.
(Alle scheidsrechters reuze bedankt voor uw inzet)

De CD matadoren traden om 13:00 aan om talenten ten toon te spreiden.


De leiders / trainers maakten hun beste opstellingen van hun talentrijke rijke spelers, die ze tot hun beschikking
hadden.
(in de bijlagen zie je de eindstanden)
De AB matadoren traden om 15:00 aan om talenten ten toon te spreiden.
De leiders / trainers maakten hun beste opstellingen van hun talentrijke rijke spelers, die ze tot hun beschikking
hadden.
(in de bijlagen zie je de eindstanden)

Om de wedstrijden op tijd te laten beginnen en te eindigen en het verwerken van de uitslagen heeft ons
gerenommeerde
wedstrijdsecretariaat gezorgd.
Toppers bedankt voor jullie inzet.

Het terras en het verkooppunt


stonden gereed om de spelers en
begeleiding weer te voorzien van
een hap je en een drankje.
Alle dames en heren ,die
geholpen hebben bij het
verkooppunt, gigantisch bedankt.

Iedereen bedankt voor jullie


inzet.
Jullie hebben er met elkaar weer
een geslaagde dag van gemaakt.

Met vriendelijke groeten,


TOV

32
Pupil van de
week!!!!!

Naam : Ryan ten Hove


In welk elftal speel jij: JO8-1
Op welke plaats speel jij: Ik race het hele veld
door,
Ik heb nog geen vaste plek.
Wie is jouw leider: We hebben helaas geen leider
Wie traint je elke week: Helaas ook geen trainer
Wie vind je de beste voetballer bij SVVN: Jimmy
Schaphof
Waarom vind je dat: omdat hij snel is en een
spits
Wie van Nederland: Cesper Dolberg
Wie van de wereld: Ronaldo
Wat zijn je hobbys: voetballen en FIFA spelen
Wat wil je later worden: prof voetballer
Het leukst heb ik gevonden: het eerste doelpunt
maken
Ik sta alleen op de foto met: Jimmy
Ik heb hem gekozen, omdat : omdat hij de beste
voetballer van SVVN is

Nu volgt een kort verhaal hoe het is geweest:

Ik moest om 13:15 uur met mijn ouders, broer


en zus in de kantine van
SVVN zijn. Ik was best heel erg zenuwachtig

Daar kregen we patat met een snack en drinken.


Daarna werd ik opgehaald door Erik Welleweerd
en mocht ik meedoen met de warming up. Het
was heel slecht weer, veel regen maar dat vond
von
ik niet zo heel erg. Ik mocht overtrappen met
Boyan. Toen ging ik naar de kleedkamer en
mocht ik voorop met de scheidsrechter en de
wedstrijdbal het veld op. Daar kreeg ik van elke
speler een hand of een high five. Toen moest ik met een muntje gooien maar
maar daar snapte ik maar weinig van.

Daarna mocht ik het eerste doelpunt maken. Dit vond ik super leuk om te doen. En ik scoorde!!!
Daarna mocht ik in de dug-out
out zitten, dat duurde best wel lang. Het werd uiteindelijk 1-
1-1

Na de wedstrijd kreeg ik van Bart,, de trainer van het 1e, een bal met alle namen van de spelers erop en een poster
met de wedstrijdopstelling. Hier ben ik heel erg blij mee.

33
Volhardingman in harten en nieren
Richard de Weert
De clubbladredactie heeft wederom een bezoek Geboren:
gebracht aan eenen Volhardingman die al jarenlang druk 1 december 1968 in Nijverdal
bezig is met het regelen van alles en nog wat. De lijst
van functies die hij heeft gehad is lang en inmiddels is Relatie:
hij elke zaterdag te zien als leider bij het vlaggenschip Ik ben getrouwd met Wilma, we hebben twee kinderen
van SVVN. De hoogste tijd om Richard de Weert eens t.w. Anouk (19) en Timo (17).
te ondervragen!
Actief voetballend bij:
Naam: Nee helaas niet meer, ik heb de laatste wedstrijd
wedst in
Richard de Weert april 2012 gespeeld als gastspeler bij SVVN 6. We
speelden uit tegen DOS Vriezenveen (was in deze
wedstrijd als keeper een veredelde laatste man en we
wonnen vrij eenvoudig met 0-6).
0 In de week erna is er
een ICD-kastje
kastje in mijn lichaam gemplanteerd
gemplanteer in
verband met hartfalen. De keuze was snel gemaakt om
geen competitiewedstrijden meer te spelen om het
risico op beschadigingen, aan het apparaat en wellicht
indirect aan het hart, te verminderen. Wel probeer ik op
de woensdagavond een uurtje mee te ballen bal op het
trainingsveld.

Positie:
Was keeper. Bij overgang naar de senioren een jaar of
5 in het 3e gespeeld en daarna zon 15/16 jaar in het 2e
(bij gebrek aan betere hahaha), maar nooit goed
genoeg om als vaste waarde in het 1e door te kunnen
breken. Wel heb ik al die tijd heeeeel veeeeel
reservebeurten bij het 1e ingevuld, dus ook die
successen en teleurstellingen gedurende deze periode
meegemaakt. Op mn 30e liet de linkerknie me in de
steek en speelde ik tussen 4 operaties door, twee
seizoenen lang, een gering aantal wedstrijden. Gelukkig
kon ik daarna nog enkele jaren genieten van het spel in
SVVN 2 om op 39-jarige
jarige leeftijd, aan het eind van een
seizoen, te worden bedankt door de toenmalige trainer.
Niet dat mijn prestaties niet meer deugden, maar werdw
blijkbaar een sta-in-de-weg weg voor de verdere
ontwikkeling van onze huidige keeper van SVVN 1
Michiel Middelesch (toen nog zon broekie). Mijn
carrire
re op prestatieniveau was nog vr de zomer en
ver voor de volgende seizoenstart plotsklaps voorbij.

at doe je zoal bij SVVN:


Wat
Opleiding/Werk: Op dit moment leider van SVVN 1, verzorg de
Ik ben op werkdagen veelal te vinden bij Duko organisatie van de jaarlijkse SVVN-
SVVN verlotingactie, help
Fournituren b.v. Groothandel voor project-
project en de penningmeester met het innen van de contributie en
woninginrichting en ons bedrijf is tevens importeur van probeer tussendoor ook nog bestuurslid personele
een prachtige collectie PVC vloeren, een kwalitatief A- zaken te zijn (op zoek naar
naa vrijwilligers om vacante
merk met de naam Tech-Floor
Floor (sta altijd open voor plaatsen op te vullen). Ben keeperstrainer voor de
advies). We leveren onze producten aan detaillisten uit keepers van SVVN 1-2 2 en A1-A2,
A1 hoewel deze taak
de vakhandel. Ik houd me bezig met financile zaken, momenteel wordt overgenomen door mijn maat
boekhouding, in- en verkoop van goederen en verder Herman Slooijer in verband met een (hopelijk tijdelijke)
allerhande dagelijkse bedrijvigheden.
gheden. Kortom; lekker terugslag in de gezondheid.
gevarieerd en genoeg te doen.

34
Hoogtepunt (van je voetballende carrire):
carri Johan Cruijff was natuurlijk n van de beste spelers
In de jeugd 2x kampioen geworden (F4 en E3) en bij ter wereld, maar heeft op zijn eigen wijze (ook na zijn
de senioren 3x kampioen (SVVN 3 en 2x met SVVN 2). actieve carrire)
re) wereldwijd echt diepe indruk
achtergelaten door o.a. zijn spelopvattingen, bouwen
van Cruijff Courts en oprichting van zijn Academie. Echt
legendarisch.
Op dit moment wordt al een tijd Messi en Ronaldo
genoemd als beste spelers ter wereld. Twee voetballers
die het steeds maar weer
eer waar blijven maken. Messi
met zn fabelachtige dribbelbewegingen en
scoringsacties en Ronaldo die altijd en overal blijft
scoren, op wat voor manier dan ook. Het is close, maar
als ik dan toch n van de twee de beste moet
noemen, dan wordt dat voor mij Ronaldo. Puur om zijn
(aanhoudende) dadendrang en scoringsdrift en zijn
mentaliteit om te willen winnen. Ik ben echter minder
gecharmeerd van zijn andere trekjes.

Mooiste doelpunt ooit:


Ik vind het prachtig om mooie doelpunten te zien, maar
de interesse
se om ze te onthouden is er niet. Er zijn er
Dit zijn momenten die je niet snel meer vergeet, vooral
bij de senioren. In die dagen was het nog normaal
norm dat zoveel. In een split second denk ik ineens aan de
steekbal van Wouters, laatste minuten halve finale EK
je van elk ander (senioren)team binnen SVVN een krat
bier als felicitatie ontving en met totaal 9 teams en een 1988, en van Basten die deze al glijdend
krat van het bestuur werd het kampioenschap iedere afmaakt/scoort en daarmee op zn Duits de Duitsers
keer heftig gevierd. Een ander hoogtepunt heeft te in eigen landnd uitschakelt. Niet de mooiste maar wat
maken met een dieptepunt voor de club. cl Een flink hebben we gefeest (en nog een keer na het behalen
van de titel).
aantal jaren geleden stond het 1e aan het eind van de
competitie op de eerste plaats met veel punten
voorsprong. Toch ging het mis en weg was het Mooiste wedstrijdbeleving ooit:
kampioenschap. Ook werd de beslissingswedstrijd van Ik heb vele mooie wedstrijden gezien of meegedaan.
de nacompetitie nipt verloren. Wij (ik was Echter op het moment dat een wedstrijd is gespeeld, is
het voor mijj ook klaar. Mijn emoties lagen altijd in de
reservekeeper)
eservekeeper) hadden helemaal niets. Bij terugkomst
werden we in een bomvolle kantine met een staand wedstrijd, niet erna. Ik kon intens juichen bij een
applaus (als blijk van steun) verwelkomd. doelpunt van ons, kon zeer kritisch zijn op een
Kippenvelmomentook dat is SVVN. medespeler (werd niet altijd in dank afgenomen
hahaha) en had altijd het gevoel de boel wakker te
Dieptepunt (van je voetballende carrire):
carri moeten houden en uitte dat dan ook. Dit leest allemaal
Hier en daar wel een keer gedegradeerd,
gedegrad maar dat wel leuk, maar ik heb vaak genoeg aan de malaise van
een slechte wedstrijd meegedaan. Echter aan janken na
weet ik eigenlijk niet zo goed meer
de wedstrijd had ik een broertje dood. Tip: Bepaal vr
Favoriete club: de wedstrijd hoe je wilt gaan spelen, ls tijdens de
De Vladding is mijn club en zal het ook altijd blijven. wedstrijd of je dit moet bijstellen en zorg altijd dat je
Samenwerking/medewerking van leden is de basis van met opgeheven hoofd van het veld kunt gaan, want n
de wedstrijd kun je er niets meer aan doen.
iedere vereniging. Ik heb respect voor alle mensen die,
tot aan 1928 terug, hebben ben meegeholpen aan het
voortbestaan van SVVN. Ik heb respect voor de mensen Televisie (wat kijk je zoal):
die nu nog steeds meehelpen om onze club een club te Vind het wel leuk om een film te kijken of bepaalde
laten zijn. politieseries, maar
aar de sitcom uit de jaren 90 Friends
gaat er altijd in. Blijft goed. Ook bij diverse
OOOhhhhhh je bedoelde favoriete BETAALDE club? sportevenementen draait onze TV volop.
Die heb ik niet. Ik houd er ook niet van om ellenlange
voetbalwedstrijden
strijden op TV te volgen, want als het spel Muziek (wat luister je zoal):
niet slecht is, is de scheidsrechter wel slecht of Een dag geen muziek, is een dag niet geleefd zou ik
inconsequent. Ga me daar niet meer aan ergeren. Vind bijna willen zeggen. Vind het knap als mensen
mens goede
het wel leuk om op zondagavond de samenvattingen muziek kunnen maken en luister dan ook graag. We
vinden het leuk om live-muziek
muziek te luisteren in t caf of
van de Eredivisie te bekijken, ben dan wel voor de
clubs uitt het oosten; PEC Zwolle of met iets meer mate zomers in ons Openluchttheater (altijd gezellig in een
Heracles of FC Twente. geweldige setting).
Er zijn veel genres die wel prettig binnenkomen, maar
Beste speler (gehele wereld): muziek jarenen 60/70/80 doet het altijd goed. Mijn
favoriete muziek: blues rock

35
Meest onderschatte voetballer bij SVVN: Beste trainer:
Frank Achterkamp. Frank is de zoon van Jan (Aggie) Herman Imhof,
mhof, hij was mijn eerste (1975) en nog altijd
Achterkamp. Beide getalenteerd met veel overzicht en even fanatiek. Weliswaar niet meer op het
een bepaalde rust aan de bal. Ook beide vanuit de trainingsveld, wel als echte SVVNer.
laatste man positie acterend. In tegenstelling tot zijn
vader heeft Frank helaas (nog) niet zijn volle passie bij Teamgenoot die je niet kan uitstaan:
het voetbal en dat is jammer, want velen onder ons Is er n die niet begrijpt wat het woord team
hadden van hem kunnen genieten op een hoger niveau betekent.
binnen SVVN.
De onderschatting in deze ligt dan ook niet bij de club, Wat deed je vanmorgen als eerste
eerst toen je
maar echt bij hem zelf. wakker werd:
De knop
snooze-knop van de wekker indrukken.
Jouw mening over het eerste elftal:
In de loop van het vorige seizoen zijn er een aantal Wat neem je in ieder geval mee als je van huis
jongens o.a. uit de A-junioren
junioren binnen de selectie gaat:
gekomen. Bij aanvang van dit seizoen zijn er weer wat Een goed humeur (garantie tot aan de stoep hahaha)
getalenteerde jongens aangesloten. De langdurig
geblesseerden zijn op weg terug en maken ook weer In wiens schoenen zou je een dag willen staan:
onderdeel uit van de groep. Als we dit mixen met de Van een andere (schone) heer met min. maat
m 45,
reeds gearriveerde spelers (met ervaring) dan staat er anders krijg ik zulke zere voeten.
nu een selectie met, naar mijn mening, potentie.
potenti Ik heb
het gevoel dat de frisse inbreng een positieve weerslag Waar erger je aan:
heeft op het geheel. Het zal wel tijd en energie van Aan (negatieve) feiten/verhalen die worden
iedereen gaan kosten om een hecht team te gaan (door)verteld zonder echt na te gaan hoe deze tot
vormen, maar de ingredinten zijn duidelijk aanwezig. stand zijn gekomen. Vaak heeft het te maken met
Het is aan de spelers om te laten zien en dat ze er, met miscommunicatie of gn communicatie, maar dan is
elkaar, ook echt voor willen gaan. We zullen dan nog het leed al geschied.
meer emoties gaan zien waarmee spelers elkaar
coachen of elkaar de waarheid vertellen (en dit ook Naast wie zou je weleens wakker willen worden:
incasseren) of spelers die elkaar aansporen om een Dat blijft mijn eigen vrouw, waarom zou je anders gaan
stap harder te zetten of juist elkaarr waarschuwen het slapen?
rustiger aan te doen (een wedstrijd lezen, noemen ze
dat). Het mooie van alle gezamenlijke arbeid is, dat dit Wat is typisch SVVN:
zeker zal leiden tot de beste emotie die er is t.w. het Of je nu vreemd bent of goed bekend,
uitstralen van plezier. Als zij dat voor elkaar krijgen dan Of je nu putjesschepper bent of directeur,
komen de resultaten vanzelf. Of je nu roze bent of blauw,
Van jong en onervaren tot ervaren en steeds beter Binnen onze club zijn en voelen we ons allemaal gelijk
willen worden, blijft een proces van vallen en opstaan. en eenieder wordt zodanig omarmd en verwelkomd.
Pak dit samen op en doe de naam Volharding eer
aan. Wat zie je graag veranderen bij SVVN:
Ik zou heel graag zien dat onze jeugd vanaf 13/14 jaar
wordt aangemeld voor een
Beste playbackact aller tijden: scheidsrechterscursus (bestuur
estuur is al akkoord). De
Dat is een act van de PTT-boys
boys genaamd Stripes
St deelnemers krijgen altijd iets mee van de spelregels en
waarin binnenkomende van onderling respect.
soldaten gelijkmatig Verder kunnen we ze
marcheren en intern verder opleiden tot
commanderen en zij de scheidsrechter. Wat zijn
geweren in volledige we nodig? Een kartrekker
synchronisatie laten die hiermee aan de slag
dansen op het wil gaan en een aantal
podium. (rustende) leden die een
Er werd geschiedenis paar keer als
geschreven en scheidsrechterbegeleider
MASTERCLASS willen optreden op de
gegeven. Thank you zaterdagmorgen.
guys.
Ik zou heel graag zien
dat het standaard wordt
dat jeugdleden van 15/16
(parttime) mee gaan
draaien met ervaren jeugdtrainers en/of jeugdleiders,

36
zodat ze een paar jaar later zelf aan de slag kunnen nagestreefd of waar nodig een ander (SVVN) team
gaan. Dit zou een vast item binnen onze Technische wordt voortgeholpen.
Commissie kunnen worden. Het gebeurt nu met mate, Mijn favoriete opstelling ten opzichte van de vereniging
maar met meer hulp binnen de TC, kan het beter is om een teamprestatie neer te zetten waarbij er vr
uitgevoerd worden. en mt elkaar wordt gestreden om tot het beste
resultaat te komen.
Ik zou heel graag zien dat we elke 5/6 weken korte Mijn favoriete opstelling ten opzichte van de vereniging
workshops houden, waarin bijvoorbeeld wordt uitgelegd is om blijvend een helpende hand toe te reiken.
hoe een bardienst werkt of wat het leiderschap Kijken jullie ook in deze spiegel?
precies inhoudt. Dit kan worden gedaan voor
belangstellenden, maar ook kunnen hiervoor ouders Tot slot (heb je nog iets op je lever wat je kwijt
worden uitgenodigd. Dit verlaagt de drempel om iets te wilt):
gaan doen en vergroot de betrokkenheid bij de club. Net als bij ieder ander vereniging gaat ook bij ons wel
Ook hier zijn we afhankelijk van een paar kartrekkers. wat mis, is er soms sprake van slechte communicatie of
lopen er dingen scheef. Dat is heel logisch, daar we
Ik zou heel graag zien dat vooral jeugdtrainers/leiders geen bedrijf zijn waarin medewerkers exact verteld kan
nog meer de focus leggen op het beter willen maken worden wat ze moeten doen of wat er van hen
van iedere speler en het plezier wat ze hier samen aan verlangd wordt (en daar ook de tijd voor hebben). Wij
beleven in plaats van het moeten winnen van een zijn met zn allen afhankelijk van elkaar, van de tijd die
wedstrijd of het moeten behalen van een een ieder in onze vereniging kan steken en laten we
kampioenschap. Deze instelling mag sowieso nooit ten daar respect voor hebben en elkaar ook eens
koste gaan van jeugdleden of andere jeugdteams. Train complimenteren en waarderen. Laten we vooral ook blij
de leiders/train de trainers. zijn met hetgeen wel goed gaat en daar onze energie
uit halen.
Ik zou heel graag zien dat nog meer ouders inzien dat Eerder in het interview heb ik aangegeven dat een
het plezier van hun kind mede afhangt van hun eigen vereniging altijd op zoek is naar hulp. Hulp die van elk
inbreng binnen een vereniging. lid afkomstig zou moeten zijn. Ik maak dan ook graag
van deze gelegenheid gebruik om de term vrijwilliger
Ik zou heel graag zien dat we onze gasten kunnen per direct naar de prullenbak te verwijzen en deze te
verwelkomen op de zaterdagmorgen middels een vervangen door de term BEWUST LID. Dus wat mij
gastheer/vrouw. De eerlijkheid gebiedt te zeggen dat betreft zijn we niet meer op zoek naar vrijwilligers,
wij (afdeling PZ binnen het bestuur) naar aanleiding maar zal een ieder bij zichzelf moeten afvragen of hij/zij
van onze vorige oproep niet adequaat genoeg hebben een bewust lid is en zo niet; uit eigen beweging hulp
gehandeld. We gingen toen uit van een aantal van ca. bieden daar waar nodig blijkt te zijn of meewerken als
40 personen die beurtelings deze taak op zich namen, er om gevraagd wordt. Ook in te voeren bij
terwijl er maar n of twee aanmeldingen kwamen. Het aanmeldingen van nieuwe leden.
plan is, mede door tijdsgebrek, in de vergetelheid
geraakt en nooit bijgesteld naar een paar uitvoerende Mijn betekenis van een bewust lid is:
personen. Belangstellenden kunnen zich alsnog bij ons
aanmelden. Een lid of ouder van een lid (zolang deze geen
taak kan/mag uitvoeren in verband met de
En zo zijn er nog wel een aantal zaken die leeftijd) is zich ervan bewust dat zonder
kwaliteitsverhogend zijn, maar helaas ontbreekt het ons zijn/haar medewerking een club niet kan
aan medewerkers. Op dit moment zijn we alleen maar bestaan en het meehelpen binnen onze
bezig om vacante posities op te vullen. Is de n vereniging vanzelfsprekend dan wel verplicht
ingevuld dan stopt de ander, bij wijze van spreken. De wordt geacht.
tijd is daardoor te beperkt om aan alle wensen te
voldoen. Ik hoop dat deze stelling breed gedragen gaat worden.

Hierbij dus een oproep aan jullie allen. Wacht niet tot je Welke Volhardingman in hart en nieren is de
gevraagd wordt, zou je ons willen helpen om iets van volgende die genterviewd moet worden?
bovenstaande te realiseren? of wil je op een andere Richard Hegeman
manier meehelpen bouwen aan onze club? Spreek ons
(Peter van der Linde of mij) aan of bel 06-24701688. Reacties kunnen eventueel worden gezonden naar: tel
06-24701688 of e-mail rdeweert09@gmail.com
Favoriete opstelling:
Voor mij geen elftal met namen.
Mijn favoriete opstelling ten opzichte van de vereniging
is om deel uit te maken van een team waarin door
samenwerking en met plezier een doel wordt

37
Actie voor de clubkas...
Graag informeren wij jullie over een welke club je steunt.
fantastische actie die SVVN flink geld op
kan gaan leveren!
LET OP! Het is een competitie. Er zijn
meerdere clubs die meedoen! Volg deze
SPLASH Carwash gaat in oktober en actie ook via Facebook en onze website!
november voor iedere wasbeurt
programma 1 die door een SVVN fan
wordt benut 1,50 doneren aan SVVN.
Bij het bestellen van het programma krijg
je de mogelijkheid om een stemkaartje
mee te nemen. Online kan dan vervolgens
met een
code worden
aangegeven

38
39
40

Centres d'intérêt liés