Vous êtes sur la page 1sur 2

REMAK

Adam Siero

europejski lider w montau duych kotw


Spka REMAK ma na swoim koncie m.in. monta na terenie Polski
wszystkich duych kotw energetycznych na parametry nadkrytyczne.
Jakie obecnie stoj przed ni moliwoci rozwojowe?

W
najbliszych latach przedsibiorstwo planuje dywersyfi- lin, elektrofiltrw, instalacji przemysowych, rurocigw. Oprcz tego
kacj dziaalnoci i wejcie z ofert usugow do kolej- w swoim portfolio firma zatrudniajca ponad p tysica pracownikw
nych bran przemysu, w tym przemysu chemicznego ma m.in. specjalistyczne prace spawalnicze, radiograficzne, a take opra-
i petrochemicznego. Znani na rynku specjalici od usug cowanie technologii prac remontowych i montaowych.
w obszarze energetyki zamierzaj rwnie uczestniczy w projektach zwi-
zanych z energetyk jdrow, ktra wymaga duych prac remontowych Istotnym momentem, ktry umoliwi firmie ustabilizowanie swojej po-
i modernizacyjnych w elektrowniach jdrowych w krajach Unii Europejskiej. zycji rynkowej i dziki temu zapewni jej w ostatnich latach rozwj i mo-
liwo miaego planowania strategii na przyszo stao si wczenie
Kady z tych przypadkw bdzie wymaga opanowania nowych technologii. przedsibiorstwa w skad Grupy ZARMEN. Wejcie REMAK-u w skad
Tego typu wyzwa REMAK nie powinien si obawia, gdy ju wielokrotnie grupy nastpio w pierwszej poowie 2014 r. Pozwolio ono spce na
udowodni, e wkraczanie w nowe obszary rynku nie tyle nie jest proble- pokonanie trudnoci finansowych. Ich rdem bya realizacja projektw
mem, ile stanowi du szans na rozwj. budowy kotw na parametry nadkrytyczne, w ktrych stosowano trud-
no spawaln stal T24. Spka ZARMEN udzielia wwczas REMAK-owi
NOWY ETAP ROZWOJU poyczki w kwocie 15 mln z. Dziki temu utrzymana zostaa cigo
Przedsibiorstwo Modernizacji Urzdze Energetycznych REMAK SA dziaania. Jednoczenie umoliwio to szybkie rozpoczcie nowych duych
znane jest od wielu lat z szerokiej gamy wysokiej jakoci usug w zakre- projektw na terenie kraju, takich jak budowa bloku parowo-gazowego
sie prac remontowych i modernizacyjnych kotw parowych i wodnych, we Wocawku czy te budowa najwikszego krajowego bloku energe-
a take montau urzdze energetycznych, instalacji odsiarczania spa- tycznego w Kozienicach o mocy 1075MW mwi prezes Adam Rogala
zacj programu budowy spalarni mieci. Dziki temu REMAK wybudowa
spalarnie w Koninie, Szczecinie i Biaymstoku.

Nie s to jedyne inwestycje, w ktrych firma uczestniczy w ostatnich la-


tach. W zwizku z programem rozwoju energetyki przemysowej zbudo-
walimy koty dla Zakadw Azotowych w Kdzierzynie-Kolu, Zakadw
Chemicznych Synthos w Owicimiu, a take blok parowo-gazowy dla
Orlenu we Wocawku. Oprcz tego w ramach tworzenia w Polsce
energetyki duej mocy opartej na kotach wglowych na parametry nad-
krytyczne spka pozyskaa projekty na budow kota i elektrofiltrw
dla najwikszego w Polsce bloku o mocy 1075 MW w Elektrowni Ko-
zienice. REMAK buduje dwa koty na parametry nadkrytyczne o mocy
po 900 MW w Elektrowni Opole. Ta inwestycja jest aktualnie najwik-
szym projektem realizowanym przez spk, a cena kontraktowa wynosi
128,8mlnz mwi prezes Adam Rogala.
i dodaje: Do chwili pozyskania akcji REMAK-u grupa ZARMEN specjalizo-
waa si w usugach remontowych i budowlanych w przemyle i energetyce. Na obecnym etapie rozwoju firma w skali roku realizuje kilkadziesit kon-
REMAK okaza si w tym wypadku podmiotem kompatybilnym, umoliwia- traktw. Ich liczba jest uzaleniona od wielkoci inwestycji i stopnia jej skom-
jcym poszerzenie oferty rynkowej grupy o due inwestycje w energetyce plikowania. Cena umw waha si od kilkudziesiciu tysicy z do 128,8mlnz
zwizane m.in. z budow najwikszych blokw energetycznych.
Czy wiesz, e... (w wypadku Elektrowni Opole). Naszego udziau w rynku nie da si precy-
zyjnie okreli, poniewa nikt nie prowadzi tego typu statystyk. Na podstawie
To poczenie przynioso wiele korzyci take REMAK-owi i otworzyo Jeli chodzi o realizowane przez REMAK prace montaowe, to ich znajomoci brany szacujemy jednak, e nasz udzia w pracach montaowych
w rozwoju spki nowy etap. Dziki moliwoci skorzystania z zaplecza poziom skomplikowania jest za kadym razem inny. Dzieje si tak w energetyce, w zakresie mechanicznym, wynosi na terenie Polski 2030%
finansowego grupy, a take bogatej oferty firm wchodzcych w skad grupy dlatego, e praktycznie nie ma dwch takich samych projektw. stwierdza prezes Rogala. Podkrel jednak, e spka realizuje monta
ZARMEN przedsibiorstwo moe oferowa kompleksow realizacj du- Rnice zale od wielu czynnikw. Pod wzgldem technologicz- wszystkich duych kotw energetycznych na parametry nadkrytyczne.
ych projektw, rwnie jako generalny wykonawca. Dziki temu spka nym najprostsze s koty odzyskowe dla blokw parowo-gazo-
oferuje usugi montaowe takie jak: dostawa konstrukcji stalowych kotw, wych, a najbardziej skomplikowane koty fluidalne umoliwiajce PEWNE TECHNOLOGIE
prace elektryczne i AKPiA oraz prace budowlane. spalanie najgorszych gatunkw wgla. Podstawowym elementem umoliwiajcym rozwj firmy na rynkach kra-
jowym i europejskim jest fakt, e do kadego zadania spka opracowuje
Pierwszym efektem tej symbiozy by znaczcy kontrakt na budow insta- projekt technologiczny, ktry uwzgldnia wszystkie warunki dotyczce re-
lacji odpopielania w Elektrowni Opole, realizowany w konsorcjum z Ener- alizacji projektu, zarwno techniczne, jak i organizacyjne. W tej chwili do
gomarem i FLSmidt. W tym wypadku ze swojego zakresu kontraktowego kotw do spalania mieci. Oprcz tego po roku 2005 firma zacza mon- montau duych kotw REMAK stosuje opracowan wsplnie z RAFAKO
REMAK wywizuje si z siostrzan firm z grupy Energomontaem towa koty do elektrowni parowo-gazowych, czyli tzw. koty odzyskowe. autorsk, opatentowan technologi montau. Zakada ona m.in. uywanie
Zachd. Naley stwierdzi, e w tej chwili najwikszym placem budowy Jak dotd, korzystajc z usug REMAK-u, wybudowano ich dziesi. czna do montau czci konwekcyjnej kota siownikw hydraulicznych. Waga
naszej spki jest budowa Elektrowni Opole, gdzie realizujemy kontrakt moc tych kotw wynosi 4500MW. podnoszonej czci kota siga 4 tys. t. Zaoga firmy opracowaa szereg
na monta dwch kotw i jednoczenie kontrakt na dostawy i monta oryginalnych rozwiza pozwalajcych spce na skuteczne wykonanie
instalacji odpopielania. czna warto tych projektw to 160 mln z cznie w XXI w. spka zrealizowaa projekty energetyczne, ktrych praktycznie kadego zadania montaowego w energetyce. Atutem RE-
stwierdza prezes Rogala. Elektrownia Opole nie jest jedynym miejscem, sumaryczna wydajno siga 15tys.MW. Jest to moc rwna niemal po- MAK-u jest to, e nasze technologie s pewne i pozwalaj wykona ofero-
z ktrego otrzymujemy due zlecenia. Staramy si o pozyskanie kolejnych owie wszystkich polskich elektrowni. Z perspektywy lat wydaje si, e wane prace w danym terminie i z oczekiwan przez klienta jakoci. Do
projektw energetycznych, jakimi s rozbudowa elektrowni w Jaworznie najwaniejszym momentem w historii firmy byo podjcie decyzji o spe- dzisiaj spka nie pacia adnych kar za niedotrzymanie warunkw kontrak-
oraz Turowie. Wiele wskazuje na to, e w najbliszych latach moe si cjalizacji w montaach czci cinieniowych kotw, a take zaoferowanie towych. Za to wielokrotnie otrzymywalimy bonusy z tytuu nadrabiania
rwnie rozwin rynek budowy blokw parowo-gazowych oraz moder- klientom montau kotw na parametry nadkrytyczne. Wygranie pierw- opnie spowodowanych przez innych wykonawcw podkrela prezes
nizacji istniejcych elektrowni. Pierwszy tego typu kontrakt na moderni- szego projektu na monta tego typu kota dla Elektrowni Ptnw o mocy Rogala. Obecnie pracujemy nad zastosowaniem nowych technologii spa-
zacj trzech kotw w Elektrowni Turw zosta ju podpisany przez PGE. Czy wiesz, e... 460MW otworzyo nowy etap w rozwoju firmy i wymusio opanowanie wania oraz rozwizaniami, ktre poprzez optymalizacj i lepsz organizacj
Generalnie rzecz ujmujc, rynek krajowy jest aktualnie gwnym rynkiem zarwno nowych technologii montau, jak i technologii spawania nowych procesw spawania powinny pozwoli na zmniejszenie kosztw realizacji
zbytu usug naszej spki i takim pozostanie przez nastpne trzy lata. stali, w tym stali trudno spawalnych T24 oraz pene opanowanie uywa- projektw oraz dalsze usprawnienie procesu prac montaowych.
Przedsibiorstwo ma na swoim koncie szereg prestiowych i spek-
nia siownikw hydraulicznych umoliwiajcych podnoszenie czci kotw
takularnych realizacji prac montaowych. Wrd nich w pierwszej
KOTY O MOCY 15TYS. MW kolejnoci wymieni naley:
o wagach do 4000 t wyjania prezes Rogala i dodaje: Efektem tego jest Umoliwia to kadra pracownikw o specjalistycznych kwalifikacjach, wrd
Od samego pocztku przedsibiorstwo znane byo z wysokiej jakoci pozycja europejskiego lidera w montaach duych kotw energetycznych ktrych naley wymieni: spawaczy i monterw majcych dowiadczenie
specjalistycznych usug w obszarze energetyki. Pocztki firmy sigaj roku dwa z najwikszych na wiecie kotw na parametry nadkrytycz- oraz zamontowanie kotw o mocy sumarycznej ok. 15tys.MW. montaowe w kadym typie kotw, inynierw montau, kontroli jakoci
1970. W cigu pierwszych trzech dekad dziaalnoci firma zajmowaa si ne dla blokw o mocach 1100MW w niemieckiej Elektrowni oraz spawalnikw znajcych technologie i procesy pozwalajce na wykona-
przede wszystkim modernizacjami i remontami elektrowni. Zmniejszenie Neurath; LIDERZY W PARAMETRACH NADKRYTYCZNYCH nie kadej pracy mechanicznej w energetyce, inynierw technologw, pro-
liczby tego typu zlece wymusio na spce zmian specjalizacji. W zwizku Gwnym odbiorc usug spki jest energetyka, w tym zarwno energe- jektantw, a take pracownikw biura handlowego potraficych opracowa
z tym na pocztku XXIw. przedsibiorstwo rozpoczo budow nowych najwikszy w skali globu kocio fluidalny na parametry nad- tyka zawodowa, jak i przemysowa, a take ciepownictwo oraz komunalne technologi i inne dokumenty niezbdne do prowadzenia prac montao-
obiektw energetycznych. Pierwszymi tego typu zleceniami stay si koty krytyczne dla bloku o mocy 460MW w Elektrowni agisza spalarnie mieci. Obecnie mniej wicej 95% przychodw REMAK-u po- wych, tak by bya ona moliwa do realizacji i moga przynie spce zysk.
do spalania mieci umiejscowione na terenie Niemiec i Austrii. (najbardziej skomplikowany kocio wglowy zamontowany przez chodzi z obszaru szeroko rozumianej energetyki. Oprcz tego jednak Zatrudnianie pracownikw o wszechstronnych umiejtnociach i wysokich
REMAK); przedsibiorstwo realizuje rwnie projekty, ktrych odbiorcami s firmy kwalifikacjach pozwala firmie podj si kadego zadania. To oni wiadcz
Wejcie Polski do Unii Europejskiej w roku 2004 znacznie uatwio RE- z przemysu chemicznego oraz papierniczego. o sile i moliwociach REMAK-u. Spka prowadzi racjonaln polityk kad-
MAK-owi eksport swoich usug. Dziki temu spka zacza realizowa najwikszy na wiecie kocio na biopaliwa o mocy 190MW row, a know-how jest systematycznie przekazywane nowym, zweryfiko-
montae coraz to wikszych kotw, a przysza pora na najwikszych na w Elektrowni Poaniec (w tym wypadku spka wykonaa kom- Warto podkreli, e od wielu lat REMAK potrafi dostosowywa si do wanym w trakcie pracy specjalistom podkrela prezes Adam Rogala i pod-
wiecie: o mocach 1100MW w niemieckiej elektrowni Neurath. Duym pleksow realizacj z urzdzeniami i instalacjami pomocniczymi, zmiennych warunkw rynkowych i pozyskiwa kolejne kontrakty w ob- sumowuje: Najwaniejsi dla sukcesu firmy s pracownicy zorientowani na
wyzwaniem dla firmy stao si opanowanie spawania stali T24, ktre po- w tym w zasilanie w biopaliwa); szarze swojej specjalizacji. Dowodem tego jest fakt, e podstawowym sukces, majcy dowiadczenie i realizujcy projekty przy uyciu najnowszych
przez umoliwienie stosowania wyszych parametrw pracy pozwala na rynkiem zbytu usug spki w latach 20052013 byy przede wszystkim technologii montaowych i spawalniczych. Niezbdny jest take cigy pro-
dwa koty dla blokw po 800MW w holenderskiej elektrow-
uzyskiwanie wysokich sprawnoci elektrowni sigajcych 46% i wicej. rynki Unii Europejskiej. Wielko przychodw z tych rynkw osigna ces optymalizacji i dostosowywania organizacji pracy do zmieniajcych si
ni w Eemshaven (by to najwikszy kontrakt w historii firmy
w 2012r. poziom 86,9% oglnych przychodw. Jednoczenie w momen- uwarunkowa zewntrznych. Dziki temu spka bya w stanie poradzi
o wartoci 100 mln euro; jego zakres, oprcz czci cinieniowej
Budujc olbrzymie koty na parametry nadkrytyczne, spka nie zaprze- cie, gdy pod koniec 2012r. liczba projektw energetycznych w pastwach sobie z niespodziankami, jakie zafundoway jej zmiany otoczenia ekonomicz-
kotw, obejmowa rwnie monta ich konstrukcji).
staa realizacji mniejszych projektw takich jak remonty i modernizacje, Wsplnoty ulega znacznemu zmniejszeniu, spka stana przed koniecz- nego, spoecznego i technicznego. Osigna w ten sposb pozycj niekwe-
a take inwestycji z zakresu pierwotnej specjalizacji, ktr byy montae noci przeniesienia swojej dziaalnoci do Polski, gdzie rozpoczto reali- stionowanego europejskiego lidera w montau duych kotw.

92 | Polski Przemys wrzesie 2016 Polski Przemys wrzesie 2016 | 93