Vous êtes sur la page 1sur 3

CSD3866

Comunicazione Servizio Documentazione (SeDoc)

AMLAT VIAGGIO IN PARAGUAY Incontro con societ civile ad


Asuncin (Avv. 11-12 Disc. 17) Saluto mons. Flores e
Testimonianze EMBARGO

Avvenimento: 11/07/2015
Distribuzione: 11/07/2015
Distribuito da: SeDoc (Lisa Zengarini)

LINCONTRO HA INIZIO ALLE ORE 22.30 (ORA DI ROMA)

SALUTO DI MONS. ADALBERTO MARTINEZ FLORES, SEGRETARIO DELLA


CONFERENZA EPISCOPALE

Ojcze wity:
Witamy ci serdecznie jako posaca radoci i pokoju.
W tym miejscu znajduj si przedstawiciele ponad 2600 instytucji, stowarzysze,
organizacji, zwizkw, pracownikw kultury, intelektualici, profesorowie, a take grupy indian
oraz chopi pochodzcy z caego terytorium Republiki Paragwaju.
28 lat temu, z okazji wizyty w. Jana Pawa II, organizacja spoeczna nie posiadaa nawet
10% zorganizowanych grup, ktre dzisiaj spotykaj si Wasz witobliwoci.
To wskazuje, Ojcze w., e po dugim okresie autorytatywnego reimu, ktry osabi
ekstremalnie tkank spoeczn i moraln narodu, spoeczestwo paragwajskie, w kontekcie duej
wolnoci publicznej, umoliwio obywatelom organizowanie si, aby mogli osign wsplne im
cele.
Kolejny i konieczny krok polega na tym, abymy my, wszystkie obecne tutaj sektory, w tym
historycznym dniu, w obecnoci WIkariusza Chrystusa i Pasterza Kocioa Poewszechnego,
uwiadomili sobie potrzeb okrelania wsplnych zada dla caego narodu paragwajskiego, stawiali
cele jako spoeczestwo narodowe, wypracowywali w zgodzie agend kraju i angaowali si, by
podj dziaania, ktre pozwoliyby na transformacje strukturalne i kulturalne, niezbdne do
urzewistnienia wymarzonej ojczyzny, o ktrej piewa poeta Carlos Miguel Gimnez.
W swoim piknym wierszu, bard [pilarense] opisuje cechy charakterystyczne Paragwaju, o
ktrym marzymy, ktrego chcemy i ktry powinnimy budowac:

Ojczyzna, bez synw nieszczsnych ani panw nienasyconych, ktrzy


uzurpuj sobie jej dobra, lud suwerenny dziki demokracji ()

Raj bez wojny midzy brami, bogaty w ludzi zdrowych na duszy i sercu,
peen dzieci radosnych i matek szczliwych, i Boga, ktry bogosawie jej
nowe wzrastanie.
Marz o ojczynie bez godu i trosk, bez kajdan znienawidzonych, ktre
godz w jej honor,

W ktrej dobro panuje bez krwi rozlewu ni aoby pod jej trjkolorowym
paszczem niepokalanym.

Umiowany Ojcze wity, przyjaciele i bracie, Papieu Franciszku, Paragwaj pilnie


potrzebuje take umocnienia tkanki spoecznej i moralnej narodu, aby budowa i umocni pokj
spoeczny. Ojcze wity przypominasz nam o tym w Adhoracji Apostolskiej (230): Rnorodno
jest pikna, kiedy akceptuje wejcie w stay proces pojednania a do zawarcia swego rodzaju paktu
kulturalnego, ktry pozwoliby na pojawienie si rnorodnoci pojednanej. Dzisiaj jestemy
tutaj, aby wysucha twoich sw, twojego nauczania oraz by urzeczywistni twoje wskazwki w
naszym dziaaniu.

Wszyscy, ktrzy mamy przywilej bycia na tym spotkaniu z Wasz witobliwoci, jestemy tutaj,
poniewa posiadamy odpowiedzialno w naszych instytucjach, stowarzyszeniach i organizacjach i
moemy by rzecznikami i slutecznymi narzdziami, aby przygotowa projekt dla kraju,
przyjmujc jako regu metodologiczn kultur spotkania i dialogu, aby pracowa razem na rzecz
lepszego kraju, bardziej solidarnego, sprawiedliwego, braterskiego i bardziej otwartego na Boga,
ktry jest bogaty w miosierdzie

CINQUE TESTIMONIANZE
DOMANDE AL PAPA
(Wymiar spoeczny mioci - Dimensin Social de la caridad)

1- Domanda di un giovane cattolico in spagnolo (Pytanie modego katolika w j. hiszpaskim)

Pregunta UNO: (JOVEN CATLICO, en Espaol)


Ojcze wity, w Evangelii Gaudium powiedziae nam, e im bardziej Bg bedzie panowa
pomidzy nami, to ycie spoeczne stanie si przestrzeni braterstwa, sprawiedliwoci, pokoju i
godnoci dla wszystkich. Dla spoeczestwa paragwajskiego, ktre cechuje si ogromn
nierwnoci spoeczn, sabymi instytucjami, alarmujcymi wskanikami ubstwa, korupcji i
bezkarnoci, a w ktrym jednoczenie moemy cieszy si pen wolnoci publiczn,
umacnianiem si procesu demokratycznego i modzie, ktra wybija si z moc, co znaczy lub co
implikuje, e ma panowa braterstwo, sprawiedliwo, pokoj i godno dla wszystkich?

2- Domanda di unindigena (Pytanie indianina)

Pregunta DOS (INDGENA, posiblemente en su Lengua Propia)


Ojcze wity, zostalimy wezwani, aby zarysowa kultur, ktra daaby pierwszestwo dialogowi
jako formie spotkania, szukania zgody i przymierzy, ale bez oddzielania jej od troski o
spoeczestwo sprawiedliwe, zachowujce wasn pami oraz bez wykluczania. Jak moemy my,
ktrzy jestemy dzisiaj tutaj, reprezentujc rne sektory spoeczestwa paragwajskiego, tworzy t
kultur i realizowa projekt narodu, ktry nie byby wasnoci maej grupy czy te
uprzywilejowanych, ale odpowiadaby pragnieniu zbiorowemu, owoc osignicia umw i
prawdziwego paktu spoecznego i kulturalnego?

3- Domanda di una donna campesina (z obszaru wiejskiego)


Pregunta TRES: (MUJER CAMPESINA, posiblemente en Idioma Guaran)
Koci Katolicki przyjmuje za swoje woanie o spoeczne wczenie ubogich, co oznacza
rozwizanie przyczyn strkturalnych, ktre prowukuj ubstwo i promowanie integralnego rozwoju
ubogich. Ojcze wity, jakie wyzwania i jakie zaangoaowanie rodzi dla rzdzcych obecnych
dzisiaj tutaj przyjcie tego woania, aby w ten sposb osign dobro wsplne jako podstaw
pokoju spoecznego, ktry byby trway i podny?

4- Domanda di una donna imprenditrice (pytanie kobiety-przedsibiorcy)

Pregunta CUATRO: (MUJER EMPRESARIA, en Espa)ol)

Ojcze wity, rozumiemy, e sprawiedliwy wzrost wymaga czego wicej ni wzrostu


ekonomicznego. Nasz kraj w porwnaniu do innych krajw w regionie osign wane
wskaniki wzrostu ekonomicznego w ostatnich latach, ale ta pomylno nie przeoya si na
jako ycia Paragwajczykw. Czy jest to problem nieodpowiedniej polityki ekonomicznej czy te
kwesti bardziej zoon? Jaka jest droga, ktr kady z naszych sektorw powinien obra, aby z
zaangaowaniem rodzi sprawiedliwy wzrost? W jakim kierunku powinnimy i, aby nie
powtrzy propozycji nieodpowiedzialnego populizmu, do ktrego nawizujesz w Ev. Gaudium
lub innych drg, ktra pokazay ju swoj niewielk skuteczno?

5- Domanda di un rappresentante della pubblica autorit (reprezentant wadzy publicznej)

Pregunta CINCO: (AUTORIDAD PBLICA, en Espaol)


Ojcze wity, my, Paragwajczycy czujemy si uprzywilejowani z powodu twojej obecnoc, ponadto
syszelimy o podziwie, jaki ywisz do naszego kraju, a szczegolnie wobec kobiety paragwajskiej,
kraju o wikszoci katolickiej. Dzikujc ci za wizyt chcemy, aby nas owici i zainspirowa
wskazujc na przestrzenie, ktre uwaasz, e Paragwaj moe zaj, wpyw jaki nasz kraj pomimo
swoich ogranicze mgby mie pord narodw isposb w jaki moglibymy si przyczyni do
inicjatyw, ktore promuje si z Watykanu na rzecz dobra wsplnego wse wszystkich narodach
wiata.

/FINE