Vous êtes sur la page 1sur 11

.

:
:

:
-
.
- .
:
- .
- .
-
.

- ) (


-
-
-
-
-
-


-
-
-

- :

V

L A B )( km
) .(h
.L L
t :
L 210
=v = = 70km.h 1
t 3
) (m ) . (s
. m.s -1 :
L
=v
t
) ( km.h-1 :
) . ( m.s -1 = , km.h-1 :

36 -1
km.h
km.h-1 100m
1.08 30000
.109 km.h-1
km.h-1


.km.h-1 70 :

km .

.
.v
):v(t
) t a v( t

.t
.

.
:


. A t
:

):( m.s-1
. : A

.

.
.
. :
: ) . VA( t
0) ) V A ( t ( V A :

) t a VA ( t

) V A ( t A .

||) VA = || V A ( t .
.
.

. s,
.
.

) (O, i .

:
.


) V A ( t:

M .
: .
: .
.
: .
ti
:
. :M i 1 Mi + 1
= )V A (ti
2 t

Mi-1Mi+1 :
. 2t
t :
.
.


.
: t25 t20 t10
:
cm .( ms-1 , cm1 ) m /s ,


2
0.8 .10 M 9 M 11
= V10 = 0.2m.s 1 = V10
0.04 2 t
cm , :
1.55 .10 2 M 19 M 21
= V20 = 0.39 m.s 1 = V 20
0.04 2 t
cm, :
1.85 .10 2 M 24 M 26
= V25 = = 0.46 m.s 1 V 25
0.04 2 t
cm , :

.

.
.
:

: .
:
M 1M 3
=V
2 t
. 2
= 0.9 10 = 0.225m.s-1
0.04
.
m.s-1 , cm :

0.225
1.1cm : V
. 0.2
..
T ).( s
N ).( Hz

1
=N :
T
.
2 .R
)( = V = 2 .R .N R :
T

. .
/Rad.s-1:
.
T N :
2
)( = = 2 .N
T
V : .
) ( ) (
: V
V = R.