Vous êtes sur la page 1sur 16

No.

Salinan :

Nombor Dokumen
USIM / PK / 14

Prosedur
LATIHAN INDUSTRI PELAJAR

1
No. Isu :

Tarikh Isu : 4 September 2011

Disediakan oleh Diluluskan oleh Diperakukan oleh

Mohd Khairulnizam Deraman Prof. Dr. Abdul Jalil Abdul Kader Prof. Dr. Musa Ahmad
Penolong Pendaftar PHIP Pengarah PHIP Timbalan Naib Canselor
(Akademik & Antarabangsa)
Universiti Sains Islam Malaysia

TAJUK LATIHAN INDUSTRI PELAJAR NO. PROSEDUR USIM/PK/15

HELAIAN REKOD PINDAAN

NOTA :
Helaian ini merekodkan setiap pindaan yang dibuat ke atas Prosedur Standard Operasi. Semua butir-butir sebelum
dan selepas pindaan perlu dinyatakan dengan jelas.
Pegawai dokumen bertanggungjawab mengendalikan rekod ini.

Muka No. Isu/ Tarikh Pegawai Yang


No. Butir-Butir Pindaan*
Surat Semakan Semakan Membuat Pindaan

* Pindaan melibatkan semua perkara penting berkaitan proses kerja. Salah ejaan perlu dibetulkan namun tidak diambil kira.
* Isu baru akan dikeluarkan setelah jumlah terkumpul 10 pindaan dibuat pada setiap isu.

TARIKH ISU ASAL: TARIKH SEMAKAN: NO. SEMAKAN : MUKA SURAT:


4 September 2011 - 0 1 daripada 18
Universiti Sains Islam Malaysia

TAJUK LATIHAN INDUSTRI PELAJAR NO. PROSEDUR USIM/PK/15

KANDUNGAN
Muka Surat

1. OBJEKTIF 3

2. SKOP 3

3. RUJUKAN 3

4. DEFINISI 4

5. PROSEDUR 5

6. REKOD KUALITI 11

7. CARTA ALIR 12

8. DOKUMEN SOKONGAN 18

TARIKH ISU ASAL: TARIKH SEMAKAN: NO. SEMAKAN : MUKA SURAT:


4 September 2011 - 0 2 daripada 18

Ketua Auditor
Universiti Sains Islam Malaysia

TAJUK LATIHAN INDUSTRI PELAJAR NO. PROSEDUR USIM/PK/15

1. OBJEKTIF

1.1 Mendedahkan pelajar kepada alam pekerjaan yang sebenar.


1.2 Dapat meningkatkan pengetahuan, kemahiran (terutamanya kemahiran insaniah), dan
pengalaman pelajar dengan organisasi.
1.3 Mengaplikasikan pengetahuan dan kemahiran akademik dalam alam pekerjaan yang
sebenar.
1.4 Mempertingkatkan kebolehpasaran pelajar supaya lebih berdaya saing.
1.5 Merapatkan jaringan kerjasama antara Institusi Pengajian Tinggi (IPT) dengan industri.

2. SKOP

Prosedur hendaklah diterima pakai oleh kakitangan USIM yang terlibat di dalam pengurusan
Latihan Industri Pelajar, Penyelaras Latihan Industri Fakulti, Ketua Program, Penolong Pendaftar dan
pelajar-pelajar USIM yang menjalani Latihan Industri / Praktikal di sektor awam mahupun swasta.
Ia meliputi proses dan tanggungjawab:

2.1 Permohonan melalui sistem e-LI.


2.1.1 Permohonan syarikat yang terdapat di dalam Sistem e-LI.
2.1.2 Permohonan syarikat yang tiada di dalam Sistem e-LI.
2.2 Permohonan penempatan Latihan Industri kepada industri.
2.3 Pertukaran tempat Latihan Industri selepas tamat tempoh permohonan.
2.4 Merekodkan maklumat log harian.
2.5 Penilaian Latihan Industri.

3. RUJUKAN

3.1 Dasar Latihan Industri Institusi Pengajian Tinggi, Kementerian Pengajian Tinggi 2010.
3.2 Sistem e-LI

TARIKH ISU ASAL: TARIKH SEMAKAN: NO. SEMAKAN : MUKA SURAT:


4 September 2011 - 0 3 daripada 18
Universiti Sains Islam Malaysia

TAJUK LATIHAN INDUSTRI PELAJAR NO. PROSEDUR USIM/PK/15

4. DEFINISI

Ringkasan Penerangan

Latihan Industri Latihan amali atau praktikal di jabatan/pusat/syarikat milik kerajaan atau
swasta oleh pelajar USIM Kampus Nilai mengikut jangka tempoh latihan yang
telah ditetapkan oleh pihak fakulti.
Contoh:
Menjalani Latihan Industri di Malaysian Airports (Sepang) Bhd.

Industri Termasuk Jabatan/Pusat/Syarikat/Badan milik kerajaan atau swasta.


Contoh:
Jabatan Kemajuan Islam Malaysia (JAKIM) adalah salah satu badan industri di Malaysia.

Penempatan Latihan Tempat untuk pelajar-pelajar menjalani Latihan Industri.


Industri
Contoh:
Pelajar Fakulti Sains & Teknologi USIM telah membuat permohonan penempatan
Latihan Industri di Malaysian Biotechnology Corporation Sdn. Bhd..

Penyelia Dalam Pensyarah USIM yang dilantik untuk menyelia pelajar USIM yang sedang
menjalani latihan industri.

Penyelia Luar Penyelia yang dilantik oleh pihak industri untuk memantau dan menyelia
pelajar USIM yang menjalani latihan industri.

Sebab-sebab yang i) Tempat Latihan Industri tidak bersesuaian dengan kursus pengajian yang
membolehkan pelajar diambil pelajar di universiti.
menukar tempat Latihan ii) Penyelia Luar tidak memberikan kerjasama kepada pelajar/universiti.
Industri. iii) Gangguan fizikal/mental/seksual.

Sistem e-LI Sistem elektronik Latihan Industri

LI Latihan Industri

PHIP Pusat Hubungan Industri & Pengkomersialan

TARIKH ISU ASAL: TARIKH SEMAKAN: NO. SEMAKAN : MUKA SURAT:


4 September 2011 - 0 4 daripada 18
Universiti Sains Islam Malaysia

TAJUK LATIHAN INDUSTRI PELAJAR NO. PROSEDUR USIM/PK/15

5. PROSEDUR

TARIKH ISU ASAL: TARIKH SEMAKAN: NO. SEMAKAN : MUKA SURAT:


4 September 2011 - 0 5 daripada 18
Rekod / Dokumen
Peranan Aktiviti
Yang Di Rujuk
LANGKAH 1 : PERMOHONAN MELALUI SISTEM e-LI
LANGKAH 1.1 : PERMOHONAN SYARIKAT YANG TERDAPAT DI DALAM SISTEM e-LI
Universiti Sains Islam Malaysia
Penyelaras 5.1 MULA. Mengenalpasti keperluan Latihan Industri pelajar 1) Fail rekod yang
TAJUK
LI, Ketua LATIHAN
sebagai satuINDUSTRI PELAJAR
syarat wajib program pengajianNO. PROSEDUR
universiti untuk USIM/PK/15
berkaitan.
Program & menamatkan pengajian diperingkat sarjana muda dan
Penolong menyediakan tempat kepada pelajar untuk menjalani Latihan
Peranan Aktiviti Rekod / Dokumen
Pendaftar
Peranan Industri. Aktiviti Rekod / Dokumen
Yang Di Rujuk
Yang Di Rujuk
LANGKAH 2 : PERMOHONAN PENEMPATAN LATIHAN INDUSTRI KEPADA PIHAK INDUSTRI
LANGKAH 3 : PERTUKARAN
Penyelaras TEMPAT LATIHAN
1. Proses menentukan tempatINDUSTRI SELEPAS TAMAT TEMPOH PERMOHONAN
Latihan Industri. 1) Sistem e-LI
LI, Ketua a. Fakulti membuat hebahan/bengkel kewajipan pelajar
Program, menjalani Latihan Industri.
5.3 MULA. Membuat permohonan penempatan Latihan Industri
Penolong 5.4 MULA.b.Prosedur Pelajarpertukaran
membuat rujukan/carian
tempat menjalani industri yang
Latihan sesuai
Industri
secara rasmi kepada pihak industri.
Pendafatar selepas tamat untuk menjalani
tempoh Latihan Industri.
permohonan.
& Pelajar
PHIP 1. Hantar permohonan kepada pihak industri. 1)Surat Rasmi USIM
Pelajar 1. Pertukaran tempat Latihan Industri
a. Menghantar surat rasmi kepada pihak industri untuk 1) Sistem e-LI
2. a.Mohon
Pelajar iklan di Sistem
ingin menukar e-LI.
tempat Latihan Industri yang telah
menerima penempatan Latihan Industri pelajar USIM.
Pelajar a.dimohon
Pelajar memohon penempatan menjalani Latihan
atau ditawarkan dengan sebab dan alasan yang
Industri melalui Sistem e-LI.
kukuh.
PHIP, 2. Mendapatkan maklumbalas daripada pihak industri. 1)Telefon
Pelajar
Ketua a. Membuat panggilan telefon/faks/email kepada pihak 2) Email
1) Sistem e-LI
Pelajar 2. 3. Maklumkan
Papar status kelulusan
kepada Ketua(Sah/Lulus)
Program sebab pertukaran tempat
Program industri bagi mengetahui status permohonan. 3) Faks
a. Ketua
Latihan Industri. Program membuat pengesahan dan kelulusan
kepada permohonan
a. Pelajar berjumpa dengan pelajar sekiranya
Ketua syarikat
Program yang dan
PHIP 3. Industri terima/tidak
dipohon oleh pelajar
mengemukakan sebabadalah
yangbersesuaian dengan jurusan
kukuh mengapa ingin
a. Pihak industri memberikan maklumbalas sama ada 1)Telefon
dan program
menukar tempat yang diambilLatihan
menjalani oleh pelajar.
Industri.
menerima atau menolak penempatan Latihan Industri 2)Faks
Pelajar pelajar USIM. 3)Email
1) Sistem e-LI
Ketua 3. 4. Sah/lulus
Pelajar terima
Program a. a.
KetuaPelajar menerima
Program syarikatatau
meluluskan yang telah
tidak disahkan serta
permohonan pelajar
PHIP, 4. Pelajar mencetak surat pengesahan penerimaan menjalani 1) Surat pengesahan
diluluskan
untuk menukarolehtempat
Ketua menjalani
Program. Latihan Industri.
Pelajar Latihan Industri dan menghantarnya ke pihak Industri. penerimaan LI
Ketua a. Pelajar cetak dan poskan surat pengesahan penerimaan 1)Sistem e-LI
Ketua 4.5.Maklumkan
Automatikkepada rekodkanPHIP.syarikat LI
Program menjalani Latihan Industri kepada industri.
Program a. a. Sistem
Pelajar e-LI akan menerima
menyerahkan dan merekodkan
surat sokongan Ketua Programsyarikat
untuk
industritempat
menukar yang telah dipohon
menjalani dan diluluskan.
Latihan Industri kepada PHIP.
Unit 5. Pelajar mengambil surat perlindungan insuran pelajar di 1) Surat perlindungan
Penajaan
Pelajar, PHIP Unit Penajaan, Bahagian Hal Ehwal Pelajar . insuran pelajar
1)Resume pelajar
5. 6.CetakPelajar
dan menghantar
hantar surat3permohonan
salinan Resume ke PHIP
Latihan Industri kepada
Bahagian a. Pelajar mengambil surat perlindungan insuran pelajar di
PHIP a. Pelajar
industri yangmencetak
dipilh. sendiri dan menghantar 3 salinan 1)Surat Rasmi
Hal Ehwal Unit Penajaan, Bahagian Hal Ehwal Pelajar.
Resume
a. PHIP mengeluarkanke PHIP surat permohonan rasmi menjalani 2)Email
Pelajar, b. Pelajar memberikan surat perlindungan insuran pelajar
Latihan Industri kepada pihak industri yang telah dipilih. 3)Faks
Pelajar kepada pihak industri semasa melapor diri menjalani
Latihan Industri.
6. Industri terima atau tidak.
Pihak a. Pihak industri memberi maklum balas menerima atau
Pelajar, 6. Pelajar cetak dan menghantar Surat Aku Janji Pelajar 1)Surat Aku Janji
Industri tidak permohonan pelajar untuk menjalani Latihan 1)Surat Rasmi
Ketua kepada Ketua Program. Pelajar
Industri kepada PHIP. 2)Email
Program a. Pelajar mencetak Surat Aku Janji Pelajar daripada Sistem
3)Faks
e-LI dan menandatangani Surat Aku Janji tersebut. Rekod / Dokumen
Peranan 7. Cadangan/bantuan carian tempat Latihan Industri oleh Ketua
b. Pelajar menyerahkanAktiviti Surat Aku Janji Pelajar yang telah Yang Di Rujuk
Ketua Program.
dicetak kepada Ketua Program untuk ditandatangani
Program LANGKAH a. 1.2Ketua Program memberi cadangan
: PERMOHONAN atauDI DALAM
membantu
oleh Ketua ProgramSYARIKAT YANG TIADA
sebagai saksi. SISTEM e-LI
pelajar mencari industri yang sesuai untuk pelajar
c. Pelajar menyerahkan salinan Surat Aku Janji Pelajar
menukar tempat Latihan Industri.
tersebut kepada pihak industri semasa melapor diri.
5.2 MULA. Membuat permohonan penempatan Latihan Industri di
8.syarikat
Rekodkanyang tidak terdapat
maklumat di dalam
LI dan Sistem e-LI. ke dalam
syarikat/organisasi
Pelajar 7. Pelajar menjalani Latihan Industri di industri terpilih.
PHIP Sistem e-LI. 1)Sistem e-LI
a. Pelajar perlu melapor diri di industri yang terpilih untuk
Pelajar 1. a. Pelajar memohon kod
PHIP memasukkan dansyarikat daripada maklumat
mengemaskini Sistem e-LIpelajar
dengan 1)Sistem e-LI
menjalani Latihan Industri pada tarikh yang ditetapkan
memasukkan
dan organisasimaklumat
di dalam syarikat.
sistem e-LI.
oleh pihak fakulti dan PHIP.
a. Pelajar memohon kod syarikat melalui Sistem e-LI
mengikut sektor syarikat/organisasi tersebut.
TARIKH ISU ASAL: TARIKH SEMAKAN: NO. SEMAKAN : MUKA SURAT:
4 September 2011 - 0 6 daripada 18
Pelajar 2. Memasukkan permohonan penempatan Latihan Industri ke 1) Sistem e-LI
dalam sistem.
a. Pelajar memasukkan maklumat industri ke dalam sistem
dan membuat proses permohonan penempatan Latihan
Universiti Sains Islam Malaysia

TAJUK LATIHAN INDUSTRI PELAJAR NO. PROSEDUR USIM/PK/15

Peranan
Peranan Aktiviti
Aktiviti Rekod
Rekod//Dokumen
Dokumen
Yang
YangDi
DiRujuk
Rujuk
LANGKAH
LANGKAH 5 : PENILAIANMAKLUMAT
4 : MEREKODKAN LATIHAN INDUSTRI
LOG HARIAN

5.6
5.5MULA.
MULA. Prosedur
Prosedurpenilaian Latihanlaporan/aktiviti
merekodkan Industri pelajarsemasa
USIM. menjalani
Latihan Industri ke dalam Buku Log Sistem e-LI.
Penyelia 1. Maklumat penilaian.
Dalam &
Pelajar 1. a.Rekod
Penilai Dalam log
maklumat danharian
Penilai Luar bersedia untuk menilai 1)Sistem
1)Sisteme-LI
e-LI
Penyelia pelajar USIM yang menjalani Latihan Industri
a. Memasukkan laporan/aktiviti harian ke dalam Buku Log
Luar Sistem e-LI.
2. Pemberian Markah/Gred oleh Penilai Luar.
Penyelia
Penyelia a. Penyelia
2. Pantau Luar membuat
oleh Penyelia penilaian
Dalam dan Penyeliasecara
Luar keseluruhan 1)Sistem
1)Sisteme-LI
e-LI
Luar
Dalam, terhadap pelajar USIM yang akan selesai menjalani
a. Penyelia Dalam dan Penyelia Luar perlulah membuat
Penyelia Latihan Industri.
pemantauan dan mengesahkan kesemua laporan/aktiviti
Luar & yang direkodkan oleh pelajar melalui Sistem e-LI.
Penyelia
Pelajar 3. Pemberian Markah/Gred oleh Penilai Dalam. 1)Sistem e-LI
Dalam a. Penilai Dalam membuat lawatan dan seliaan kepada
3. Makluman kepada penyelia dalam dan luar sekiranya Sistem
pelajar
Log di industri
Kerja tidak dan membuat penilaian ke atas pelajar 1)Sistem e-LI
sesuai.
Penyelia tersebut.
a. Pelajar perlulah memaklumkan kepada Ketua Program
Dalam, sekiranya penggunaan Sistem e-LI untuk merekodkan
Ketua
Penyelia 4. Memasukkan Markah/Gred
aktiviti/laporan harianLatihan
adalahIndustri
tidak sesuai di industri 1)Sistem e-LI
Program
Luar, Ketua a. Ketua Program memasukkan markah keseluruhan
tempat pelajar tersebut menjalani Latihan pelajar
Industri.
Program & ke dalam Sistem e-LI.
b. Pelajar boleh mencetak Buku Log yang terdapat di dalam
Pelajar Sistem e-LI dan merekodkan aktiviti/laporan harian secara
manual dengan kelulusan Ketua Program.

TARIKH ISU ASAL: TARIKH SEMAKAN: NO. SEMAKAN : MUKA SURAT:


4 September 2011 - 0 7 daripada 18
Universiti Sains Islam Malaysia

TAJUK LATIHAN INDUSTRI PELAJAR NO. PROSEDUR USIM/PK/15

6. REKOD KUALITI

Bil Rekod Kualiti Lokasi

Takwim Permohonan Penempatan Latihan


1. PHIP
Industri.
2. Takwim Latihan Industri Fakulti. Fakulti
Pangkalan data pelajar yang menjalani Latihan
2. Fakulti dan PHIP
Industri.
Pangkalan data Jabatan/Pusat/Syarikat yang
3. Fakulti dan PHIP
menerima penempatan Latihan Industri pelajar.

4. Sistem e-LI PTM, Fakulti Kampus Nilai dan PHIP

5. Buku/e Panduan Fakulti Kampus USIM

TARIKH ISU ASAL: TARIKH SEMAKAN: NO. SEMAKAN : MUKA SURAT:


4 September 2011 - 0 8 daripada 18
Universiti Sains Islam Malaysia

TAJUK LATIHAN INDUSTRI PELAJAR NO. PROSEDUR USIM/PK/15

7. CARTA ALIR

PROSES URUSAN LATIHAN INDUSTRI

Rekod / Dokumen
Peranan Proses
Yang Di Rujuk

PROSES 1.0 PERMOHONAN MELALUI SISTEM e-LI


PROSES 1.1 PERMOHONAN SYARIKAT YANG TERDAPAT DI
DALAM SISTEM e-LI

Mul
a

Proses
-Sistem e-LI
-Pelajar menentukan
tempat LI

Pilih iklan
-Pelajar kekosongan LI

Tidak
-Ketua
Sah/Lulus?
Program
Ya

Papar status
kelulusan

Pelajar terima

-Pelajar

Automatik
rekodkan syarikat
LI

-Pelajar Pelajar
menghantar 4
salinan resume ke
PHIP

Tamat

TARIKH ISU ASAL: TARIKH SEMAKAN: NO. SEMAKAN : MUKA SURAT:


4 September 2011 - 0 9 daripada 18
Universiti Sains Islam Malaysia

TAJUK LATIHAN INDUSTRI PELAJAR NO. PROSEDUR USIM/PK/15

PROSES 1.2 PERMOHONAN SYARIKAT YANG TIADA DI DALAM


SISTEM e-LI

Mul
a

-Sistem e-LI
Pelajar memohon kod
-Pelajar syarikat dari sistem
dengan memasukkan
maklumat syarikat.

- Pelajar Memasukkan
permohonan penempatan
LI ke dalam sistem.

- PHIP PHIP sahkan


permohonan

Tidak
Sah/Lul
-Ketua Program us
Ya

-Resume pelajar
-Pelajar Pelajar
menghantar 3
salinan resume ke
PHIP.

-PHIP -Surat rasmi USIM


Cetakan surat -Email
permohonan LI kepada -Faks
industri.

Tamat

TARIKH ISU ASAL: TARIKH SEMAKAN: NO. SEMAKAN : MUKA SURAT:


4 September 2011 - 0 10 daripada 18
Universiti Sains Islam Malaysia

TAJUK LATIHAN INDUSTRI PELAJAR NO. PROSEDUR USIM/PK/15

PROSES 2.0 PERMOHONAN PENEMPATAN LI KEPADA INDUSTRI

Mul
a

Hantar permohonan
kepada
-PHIP pihak industri. -Surat rasmi USIM
-Email
-Faks

Mendapatkan
maklum balas
daripada pihak
-PHIP
industri.
-Pelajar

Mengeluarkan
surat pilihan
industri kedua , Industri
-PHIP terima/ tidak
ketiga dan yang
seterusnya. Tidak
Ya

Pelajar
Pelajar
mencetak
mengambil
dan
poskan
suratsurat
penerimaan
pengesahan
menjalani Latihan
penerimaan
Industri oleh
menjalani
industri -Surat pengesahan
-Pelajar LI kepada
di PHIP.
industri. penerimaan
menjalani Latihan
Industri.
Pelajar
Pelajar mengambil
mengambil
surat
surat perlindungan
perlindungan
insuran pelajar di Unit
-Unit Penajaan insuran
Penajaan,
di Pejabat
Bahagian Hal Alumni,Bahagian
HEP
Hal Ehwal Pelajar.
Ehwal Pelajar. -Surat perlindungan
insuran pelajar.

Pelajar cetak dan


-Pelajar menyerahkan Surat
-Ketua Program Aku Janji Pelajar
kepada Ketua
Program.
-Surat Aku Janji
Pelajar

Pelajar menjalani
-Pelajar Latihan Industri di
industri terpilih.

Tamat

TARIKH ISU ASAL: TARIKH SEMAKAN: NO. SEMAKAN : MUKA SURAT:


4 September 2011 - 0 11 daripada 18
Universiti Sains Islam Malaysia

TAJUK LATIHAN INDUSTRI PELAJAR NO. PROSEDUR USIM/PK/15

PROSES 3.0 PERTUKARAN TEMPAT LATIHAN INDUSTRI


SELEPAS TAMAT TEMPOH PERMOHONAN

Mul
a

Pertukaran tempat Latihan


-Pelajar Industri.

Maklumkan kepada Ketua


-Pelajar Program sebab pertukaran
tempat LI.

-Ketua Program Sah/Lulus

Maklumkan kepada PHIP


-Ketua Program berserta surat sokong Ketua
-Pelajar Program.

Cetak dan hantar surat


-PHIP permohonan LI kepada
industri yang dipilih.
-Surat Rasmi
-Email
Cadangan/ -Faks
bantuan carian Industri
-Pihak Industri tempat LI oleh terima/tid
Ketua Program Tidak ak
-Ketua Program Ya

Rekodkan maklumat LI dan


organisasi/industri ke
-PHIP dalam Sistem e-LI.

-Sistem e-LI
Pelajar menjalani Latihan
Industri di industri yang
-Pelajar baru.

Tama
t

TARIKH ISU ASAL: TARIKH SEMAKAN: NO. SEMAKAN : MUKA SURAT:


4 September 2011 - 0 12 daripada 18
Universiti Sains Islam Malaysia

TAJUK LATIHAN INDUSTRI PELAJAR NO. PROSEDUR USIM/PK/15

PROSES 4.0 MEREKODKAN MAKLUMAT LOG HARIAN

Mul
a

Rekod
Maklumat
-Pelajar Log Harian

-Buku Log Sistem


e-LI

Pantau Oleh
-Penyelia LI Penyelia
Dalam Dan
Luar
-Sistem e-LI

Makluman kepada
-Pelajar penyelia luar
Sistem Log
-Ketua Program Kerja tidak
sesuai?
-Penyelia Dalam
-Penyelia Luar

Makluman Cetakan
kepada penyelia Buku Log
dalam
-Cetakan Buku Log
Sistem e-LI

Tamat

TARIKH ISU ASAL: TARIKH SEMAKAN: NO. SEMAKAN : MUKA SURAT:


4 September 2011 - 0 13 daripada 18
Universiti Sains Islam Malaysia

TAJUK LATIHAN INDUSTRI PELAJAR NO. PROSEDUR USIM/PK/15

PROSES 5.0 PENILAIAN LI

Mula

Maklumat
-Penyelia Dalam Penilaian
-Penyelia Luar
-Sistem e-LI

Pemberian
Markah/Gred oleh
-Penyelia Luar Penilai luar

-Sistem e-LI

Pemberian
-Penyelia Dalam Markah/Gred oleh
Penilai dalam

-Sistem e-LI

Memasukkan
-Ketua Program Markah/Gred LI

Tam
at

8. DOKUMEN SOKONGAN
TARIKH ISU ASAL: TARIKH SEMAKAN: NO. SEMAKAN : MUKA SURAT:
4 September 2011 - 0 14 daripada 18
Universiti Sains Islam Malaysia

TAJUK LATIHAN INDUSTRI PELAJAR NO. PROSEDUR USIM/PK/15

Bil Dokumen Lokasi

1. Dasar Latihan Industri Institusi Pengajian PHIP


Tinggi, Kementerian Pengajian Tinggi 2010.

TARIKH ISU ASAL: TARIKH SEMAKAN: NO. SEMAKAN : MUKA SURAT:


4 September 2011 - 0 15 daripada 18