Vous êtes sur la page 1sur 28

/HVROTXHOOHWHFKQLTXHSRXU

TXHOOHSROOXWLRQ"
2OLYLHU321=2'$
$GPLQLVWUDWHXU)('(;62/$6%/

'$6 
8:(

3UpVHQWDWLRQGHODVEO )('(;62/
([SHUWV
$JUppVj%UX[HOOHVHWRXHQ:DOORQLH
'LVSRVDQWGXQVLqJHGH[SORLWDWLRQUpHOj%UX[HOOHVRXHQ:DOORQLH
,QGpSHQGDQWVGHVSRXYRLUVSXEOLFV
,QGpSHQGDQWVGHVVRFLpWpVGDVVDLQLVVHPHQW

8:(
'$6 
8:(
'$6 

2EMHFWLIVGHODVEO )('(;62/
9 $PpOLRUHUODUHSUpVHQWDWLYLWpGXVHFWHXU
9 'pIHQGUHOHVLQWpUrWVGHVH[SHUWVDJUppV
9 3UpVHUYHUOLQGpSHQGDQFHGDYLVHWGDQDO\VHV
9 3URPRXYRLUXQHGpRQWRORJLH
9 ,QWHUORFXWHXUGHUpIpUHQFHGDQVOHGRPDLQHGHVVROVSROOXpV

8:(
'$6 
9RXVrWHVLFL

(WXGHVGH &RQFHSWLRQ 3KDVHVXOWpULHXUHV


(WXGHV
FDUDFWpULVDWLRQ GHVWUDYDX[ 5pDOLVDWLRQ VXLYL(/&&6
GLDJQRVWLTXHV GHVWUDYDX[
HWGHVULVTXHV

'pILQLWLRQGHV2$
8:(
'$6 

3RLQWGHGpSDUWGHOH[SRVp 
9 8QHSROOXWLRQGXVROHWRXGHOHDXVRXWHUUDLQHDpWpLGHQWLILpH

9 9RXVGHYH]YRXOH]LQWHUYHQLUGHPDQLqUHjDWWHLQGUHOHV2$

9 +RUVFRQWH[WHGXUJHQFH

8:(
'$6 
6WUXFWXUHGHOH[SRVp 
9 5DSSHOGHQRWLRQVJpQpUDOHV

9 3UpVHQWDWLRQJpQpUDOHGHVWHFKQLTXHVGDVVDLQLVVHPHQW

9 4XHOVVRQWOHVSDUDPqWUHVFOpVjFRQVLGpUHU"

8:(
'$6 

5DSSHOV 
9 4XHQWHQGRQSDUGXVRO"

9 8QSHXGHFKLPLH

8:(
'$6 
4XHQWHQGRQSDUGXVRO"
9 8QHSKDVHVROLGH WH[WXUH FKDUJH VWUXFWXUHFRPSRVLWLRQHWF

9 8QHSKDVHJD]HXVH

9 8QHSKDVHOLTXLGH HDXRXSURGXLW

!'LVWLQFWLRQHQWUHGXVROVDWXUpHQHDXHWGXVROQRQVDWXUp

8:(
'$6 

8QSHXGHFKLPLH
9 0pWDX[ORXUGV$V&X+J3E=Q&U1L&G

9 &RPSRVpVRUJDQLTXHV FKLPLHGXFDUERQH
&DUERQH DWRPHjEUDV
$OLSKDWLTXH FKDLQHV RXDURPDWLTXH F\FOHV
3RXUFKDTXHDJHQFHPHQWGHVSURSULpWpVGLVWLQFWHV
1RPHQFODWXUH VWULFWH
+0jFDUERQHV+0&
+pWpURDWRPHV 21&O%U

8:(
'$6 
&\FORKH[DQH %HQ]qQH
'RGpFDQH DOLSKDWLTXHQRQUDPLILp& &KORUREHQ]qQH

+$3jF\FOHVQDSKWDOqQH
+$3jF\FOHVEHQ]R D S\UqQH

7pWUDFKORURpWKDQH 3&% SRO\FKORURELSKpQ\OV $FLGHF\DQK\GULTXH

8:(
'$6 

6WUXFWXUHGHOH[SRVp 
9 5DSSHOGHQRWLRQVJpQpUDOHV

9 3UpVHQWDWLRQJpQpUDOHGHVWHFKQLTXHVGDVVDLQLVVHPHQW

9 4XHOVVRQWOHVSDUDPqWUHVFOpVjFRQVLGpUHU"

8:(
'$6 
(DXVRXWHUUDLQH 6ROSROOXp

7UDLWHPHQW &RQILQHPHQW 7UDLWHPHQW 7UDLWHPHQW


,QVLWX RQVLWH H[VLWX
VXUVLWH RIIVLWH

3UpVHQFHGHSURGXLWSXU VROLGHYLVTXHX[OLTXLGHJD]

8:(
'$6 

(DXVRXWHUUDLQH 6ROSROOXp

7UDLWHPHQW &RQILQHPHQW 7UDLWHPHQW 7UDLWHPHQW


,QVLWX RQVLWH H[VLWX
VXUVLWH RIIVLWH

H[FDYDWLRQ
SXLVWUDLWHPHQW
SK\VLFRFKLPLTXH
WKHUPLTXH
ELRORJLTXH 8:(
'$6 
8:(
'$6 

/DVVDLQLVVHPHQW GHV VROV SDU H[FDYDWLRQ HVW XQH WHFKQLTXH IRUWHPHQW


XWLOLVpH SRXU OD UpKDELOLWDWLRQ GHV VLWHV HW VROV SROOXpV
/H[FDYDWLRQ HVW XQH PpWKRGH GDVVDLQLVVHPHQW TXL FRQVLVWH FRPPH
VRQ QRP OLQGLTXH j H[FDYHU OHV VROV SROOXpV HW HQVXLWH JpUHU FHX[FL
VXLYDQW XQH ILOLqUH GH YDORULVDWLRQ HWRX GH WUDLWHPHQW DGDSWpH /HV
WHUUHV SROOXpHV VRQW DORUV JpQpUDOHPHQW pYDFXpHV KRUV GX VLWH
/H[FDYDWLRQ GHV VROV QH FRQVWLWXH SDV XQ SURFpGp GH WUDLWHPHQW HQ WDQW
TXH WHO HOOH GRLW rWUH DFFRPSDJQpH GDFWLRQV FRPSOpPHQWDLUHV DILQ GH
WUDLWHU HWRX VWRFNHU OHV WHUUHV H[FDYpHV (OOH QH FRQVWLWXH GRQF TXXQH
SKDVH SUpOLPLQDLUH GH WUDLWHPHQW UpKDELOLWDWLRQ

/H[FDYDWLRQUHSUpVHQWHFLUFDGHVYDULDQWHV
UHWHQXHVSRXUDVVDLQLUHQ:DOORQLH
8:(
'$6 
(DXVRXWHUUDLQH 6ROSROOXp

7UDLWHPHQW &RQILQHPHQW 7UDLWHPHQW 7UDLWHPHQW


,QVLWX RQVLWH H[VLWX
VXUVLWH RIIVLWH
H[FDYDWLRQ
SXLVWUDLWHPHQW
ELRORJLTXH
SK\VLFRFKLPLTXH
WKHUPLTXH 8:(
'$6 

7UDLWHPHQWELRORJLTXH

(VVHQWLHOOHPHQWSDUGHVEDFWpULHV OHYXUHVFKDPSLJQRQVSK\WR
6WLPXODWLRQGHVFRQGLWLRQVIDYRUDEOHVDX[PLFURRUJDQLVPHV
DMRXWGR[\JqQHD]RWH13.RX++27
%LRVWLPXODWLRQ YVELRDXJPHQWDWLRQ
6pOHFWLRQGHVRXFKHVEDFWpULHQQHVVSpFLILTXHV
PRWLOHVFKpPRWD[LHSURGXFWLRQGHVXUIDFWDQWSV\FKURSKLOHV
$PpOLRUDWLRQJpQpWLTXHV SODVPLGHV !2*0

8:(
'$6 
/DVVDLQLVVHPHQWSDUYRLHELRORJLTXH ELRUHPpGLDWLRQ VLLQVLWX HVWXQSURFpGpGHWUDLWHPHQW
TXLFRQVLVWHjDFFpOpUHUOHGpYHORSSHPHQWGHVPLFURRUJDQLVPHVQDWXUHOOHPHQWSUpVHQWVGDQV
OHVRO&HVPLFURRUJDQLVPHVRQWODFDSDFLWpGHGpJUDGHUOHVK\GURFDUEXUHVSUpVHQWVGDQVOHV
WHUUHVSROOXpHVUHQGDQWDLQVLFHVWHUUHVYDORULVDEOHVSRXUGLIIpUHQWVXVDJHV
/DYRLHELRORJLTXHHVWXQHDOWHUQDWLYHLQWpUHVVDQWHSRXUOHWUDLWHPHQWGHVWHUUHVSUpVHQWDQW
GHVFRQWDPLQDWLRQVOpJqUHVHQK\GURFDUEXUHVSDUUDSSRUWDX[SURFpGpVFODVVLTXHV OHV
WUDLWHPHQWVWKHUPLTXHVHWSK\VLFRFKLPLTXHV FRWHX[HQpQHUJLH 
/DVVDLQLVVHPHQWSDUYRLHELRORJLTXHHVWGRQFXQSURFpGpQDWXUHOGpJUDGDQWODSROOXWLRQSHX
FRWHX[HQpQHUJLHQHQpFHVVLWDQWDXFXQDMRXWGHSURGXLWFKLPLTXH
/DIDXQHHWODIORUHPLFURELRORJLTXHVRQWSRXUOHXUGpYHORSSHPHQWEHVRLQG
R[\JqQHGH
QXWULPHQWVHWG
XQGHJUpG
KXPLGLWpVXIILVDQW$ILQG
DFFpOpUHUODFURLVVDQFHGHV
PLFURRUJDQLVPHVHWDLQVLODGpJUDGDWLRQGHVK\GURFDUEXUHVRQSURFqGHHQWURLVRSpUDWLRQV 
 /
DpUDWLRQ /
DPHQGHPHQWGHQXWULPHQWVVRXVIRUPHGHFRPSRVW
HW /
KXPLGLILFDWLRQ
/DFRPELQDLVRQGHFHVGLIIpUHQWHVRSpUDWLRQVSHUPHWDX[PLFURRUJDQLVPHVGHFRQVRPPHUOD
FKDUJHK\GURFDUERQpHSROOXDQWHHQSURGXLVDQWRXWUHODELRPDVVHGX&2 HWGHO
HDX
&HWWHWHFKQLTXHHVWSDUWLFXOLqUHPHQWDGDSWpHDX[WUDLWHPHQWGHSROOXWLRQVWHOOHVTXHOHVKXLOHV
PLQpUDOHV MXVTXj& OHV%7(;RXDXWUHV&29
8:(
'$6 

7\SHGHFRQWDPLQDQWV 'HJUpGDSSOLFDELOLWp ELRGpJUDGDELOLWp

+\GURFDUEXUHV SpWUROLHUV && 

$OFRROV SKpQROV DPLQHV 

$FLGHV HVWHUV DPLGHV 

+\GURFDUEXUHV SpWUROLHUV && 

(WKHUV K\GURFDUEXUHV PRQRFKORUpV 

+\GURFDUEXUHV SpWUROLHUV & 

+\GURFDUEXUHV SRO\FKORUpV 

+$3 3&% SHVWLFLGHV 

d 
>   
 
8:(
'$6 
5HWRXUQHXVH GDQGDLQV
8:(
'$6 

(DXVRXWHUUDLQH 6ROSROOXp

7UDLWHPHQW &RQILQHPHQW 7UDLWHPHQW 7UDLWHPHQW


,QVLWX RQVLWH H[VLWX
VXUVLWH RIIVLWH
H[FDYDWLRQ
SXLVWUDLWHPHQW
ELRORJLTXH
SK\VLFRFKLPLTXH
WKHUPLTXH 8:(
'$6 
&HWWH WHFKQLTXH GDVVDLQLVVHPHQW HVW ODUJHPHQW XWLOLVpH HQ 5pJLRQ
:DOORQQH SRXU OH WUDLWHPHQW GHV VROV LQGXVWULHOV GHV VLWHV GDFWLYLWp
pFRQRPLTXH GpVDIIHFWpV 6$(' /H ODYDJH SK\VLFRFKLPLTXH GHV
VROV FRQVWLWXH OD WHFKQLTXH UDSLGH HW HIILFDFH SRXU VXSSULPHU XQH
FRQWDPLQDWLRQ HQ PpWDX[ ORXUGV HW KXLOHV PLQpUDOHV +$3
FDUDFWpULVDQW OHV UHPEODLV VLGpUXUJLTXHV VROV FRQWDPLQpV GH
ODPLQRLUV ERXORQQHULHV XVLQH GHV WUDLWHPHQW GHV PpWDX[
FKDUERQQDJHV 
&HWWH WHFKQLTXH FRQVLVWH HQ OD VpSDUDWLRQ GHV SDUWLFXOHV ILQHV HW
JURVVLqUHV FRQVWLWXDQW OD FRPSRVLWLRQ PR\HQQH GXQ VRO /D
IUDFWLRQ ILQH FRQFHQWUH OHV SROOXDQWV HW VHUD pOLPLQpH HQ &(7 /D
IUDFWLRQ JURVVLqUH VHUD TXDQW j HOOH YDORULVpH

8:(
'$6 

3DU6pSDUDWLRQJUDQXORPpWULTXH
)UDFWLRQYDORULVDEOH

!P
PDWpULDXEUXW

P

(OLPLQDWLRQ
&RPPHQW"
8:(
'$6 
5pVXOWDWDXWHUPHGHODVpSDUDWLRQSK\VLFRFKLPLTXH
6ROSROOXp

6pSDUDWLRQ
3&

)LQHV 6DEOHV *UDYLHUV


06 06 06

&(7VRXVUpVHUYH )UDFWLRQVYDORULVDEOHV 8:(


'$6 

(DXVRXWHUUDLQH 6ROSROOXp

7UDLWHPHQW &RQILQHPHQW 7UDLWHPHQW 7UDLWHPHQW


,QVLWX RQVLWH H[VLWX
VXUVLWH RIIVLWH
H[FDYDWLRQ
SXLVWUDLWHPHQW
ELRORJLTXH
SK\VLFRFKLPLTXH
WKHUPLTXH 8:(
'$6 
7UDLWHPHQWWKHUPLTXHSHXWVHIDLUHRQVLWHRXRIIVLWH

8:(
'$6 

(DXVRXWHUUDLQH 6ROSROOXp

7UDLWHPHQW &RQILQHPHQW 7UDLWHPHQW 7UDLWHPHQW


,QVLWX RQVLWH H[VLWX
VXUVLWH RIIVLWH
YHQWLQJ ELR 
WKHUPLTXH


8:(
'$6 
8:(
'$6 

/HV FRPSRVpV YRODWLOV GHV SROOXDQWV GpYHUVpV GDQV OHV VROV YRQW
V
pYDSRUHU MXVTX
j VDWXUDWLRQ GHV SRUHV /H YHQWLQJ YD SDU PLVH HQ
GpSUHVVLRQ DX QLYHDX GH FKDTXH SRLQW GH[WUDFWLRQ LQGXLUH GHV
FLUFXODWLRQV GDLU HW SURYRTXHU XQ UHQRXYHOOHPHQW GH ODLU SROOXp GDQV OHV
SRUHV &H UHQRXYHOOHPHQW G
DLU D SRXU FRQVpTXHQFH GH PRGLILHU OHV
pTXLOLEUHV FKLPLTXHV HQWUH OHV GLIIpUHQWHV SKDVHV SUpVHQWHV DLU HDX
VRO $LQVL DX FRXUV GH VRQ SDVVDJH j WUDYHUV OD ]RQH FRQWDPLQpH O
DLU
VH FKDUJH HQ FRQWDPLQDQWV /H GpSODFHPHQW GpTXLOLEUH GHV SKDVHV
SHUPHW GH GpSROOXHU DLQVL OHV SKDVHV VROLGHV HW JD]HXVHV GH OD ]RQH QRQ
VDWXUpH HQ HDX ]RQH YDGRVH /HV YDSHXUV VRQW UpFXSpUpHV YLD GHV
ILOWUHV GH[WUDFWLRQ SXLV WUDLWpHV HQ VXUIDFH
/H SDVVDJH GDLU HQ ]RQH QRQ VDWXUpH SROOXpH SHXW pJDOHPHQW FRQWULEXHU
j OD GpSROOXWLRQ DX WUDYHUV GXQH GpJUDGDWLRQ ELRORJLTXH GHV SROOXDQWV OHV
SOXV ELRGpJUDGDEOH 2Q SDUOHUD GDQV FH FDV GH ELRYHQWLQJ

8:(
'$6 
(DXVRXWHUUDLQH 6ROSROOXp

7UDLWHPHQW &RQILQHPHQW 7UDLWHPHQW 7UDLWHPHQW


,QVLWX RQVLWH H[VLWX
VXUVLWH RIIVLWH
YHQWLQJ ELR 
WKHUPLTXH


8:(
'$6 

8:(
'$6 
(DXVRXWHUUDLQH 6ROSROOXp

7UDLWHPHQW &RQILQHPHQW 7UDLWHPHQW 7UDLWHPHQW


,QVLWX RQVLWH H[VLWX
VXUVLWH RIIVLWH
SXPS WUHDW
DLUVSDUJLQJ
R[\GDWLRQFKLPLTXH
GpVRUSWLRQWKHUPLTXH

8:(
'$6 

8:(
'$6 
/H3XPS 7UHDW HVWXQHWHFKQLTXHSHUPHWWDQWGH[WUDLUHOHVSROOXDQWVRUJDQLTXHVHW
PLQpUDX[HQSKDVHGLVVRXWHGDQVOD]RQHVDWXUpH

/DFRPELQDLVRQGHGLIIpUHQWHVXQLWpVGHWUDLWHPHQWSHUPHWGDVVDLQLUXQODUJHVSHFWUH
GHSROOXDQWV FRPSRVpVRUJDQLTXHV VHPL YRODWLOVFRPSRVpVKDORJpQpVRUJDQLTXHV
VHPL YRODWLOV3&%FHUWDLQVPpWDX[PpWDOORwGHV

%LHQTXHOH3XPS 7UHDW VRLWXQHWHFKQLTXHSOXW{WGpGLpHDX[HDX[VRXWHUUDLQHVHOOH


SHUPHWpJDOHPHQWGHWUDLWHUGHVSROOXWLRQVGHVROSDUGpSODFHPHQWGHOpTXLOLEUH
SK\VLFRFKLPLTXHHQWUHODPDWULFHVROHWOHDXLQWHUVWLWLHOOH

(QSUpVHQFHGXQHFRXFKHOLEUHLOHVWLPSpUDWLIGHUpFXSpUHUFHOOHFLVpSDUpPHQWHW
SUpDODEOHPHQWDILQGpYLWHUGDFFURvWUHOHYROXPHGHWHUUHVVXUOHTXHOOHVGpS{WV
UpVLGXHOVGHSURGXLWVSXUVYRQWVHIDLUHGXIDLWGXUDEDWWHPHQW

8:(
'$6 

(QFDVGHSUpVHQFHGHSURGXLWSXU VXUQDJHDQW 
XQpFUpPDJHSHXWVDYpUHUQpFHVVDLUH 8:(
'$6 
8:(
'$6 

8:(
'$6 
(DXVRXWHUUDLQH 6ROSROOXp

7UDLWHPHQW &RQILQHPHQW 7UDLWHPHQW 7UDLWHPHQW


,QVLWX RQVLWH H[VLWX
SXPS WUHDW VXUVLWH RIIVLWH
DLUVSDUJLQJ
R[\GDWLRQFKLPLTXH
GpVRUSWLRQWKHUPLTXH

8:(
'$6 

8:(
'$6 
/HVSDUJLQJ PHWHQXYUHXQHWHFKQLTXHSK\VLTXHGHGpSROOXWLRQ
GHVHDX[VRXWHUUDLQHVLQVLWX

/HVSDUJLQJ FRQVLVWHjWUDQVIpUHUOHVSROOXDQWVFRQWHQXVDXVHLQGHOD
QDSSHDTXLIqUHFRQWDPLQpH ]RQHVDWXUpH YHUVXQHSKDVHJD]HXVH
SDULQMHFWLRQGDLU

/DSKDVHJD]HXVHFKDUJpHHQSROOXDQWVHVWH[WUDLWHHWWUDLWpHDYDQW
UHMHWjODWPRVSKqUH

/HVSDUJLQJ SUpVHQWHJpQpUDOHPHQWXQHFRPSRVDQWHGHGpJUDGDWLRQ
ELRORJLTXHGHSDUODVLPSOHLQMHFWLRQGDLUFRPPHJD]YHFWHXUTXL
SHUPHWODELRGpJUDGDWLRQGHVSROOXDQWVSDUVWLPXODWLRQGHOD
PLFURIORUHHQGRJqQH

8:(
'$6 

(DXVRXWHUUDLQH 6ROSROOXp

7UDLWHPHQW &RQILQHPHQW 7UDLWHPHQW 7UDLWHPHQW


,QVLWX RQVLWH H[VLWX
SXPS WUHDW VXUVLWH RIIVLWH
DLUVSDUJLQJ
R[\GDWLRQFKLPLTXH
GpVRUSWLRQWKHUPLTXH

8:(
'$6 
/
R[\GDWLRQ LQ VLWX FRQVLVWH HQ XQH LQMHFWLRQ GDQV OH VRO ]RQH VDWXUpH
RX LQVDWXUpH G
XQ R[\GDQW TXL YD GpWUXLUH OHV SROOXDQWV SUpVHQWV GDQV
OH PLOLHX &HWWH R[\GDWLRQ SHXW DERXWLU j XQH GHVWUXFWLRQ WRWDOH GX
SROOXDQW RX j XQH WUDQVIRUPDWLRQ HQ XQ FRPSRVp PRLQV WR[LTXH HWRX
SOXV IDFLOHPHQW ELRGpJUDGDEOH 'LIIpUHQWV W\SHV G
R[\GDQWV DGDSWpV j
OD SROOXWLRQ HW DX VRO j WUDLWHU VRQW GLVSRQLEOHV VXU OH PDUFKp

8:(
'$6 

8:(
'$6 
(DXVRXWHUUDLQH 6ROSROOXp

7UDLWHPHQW &RQILQHPHQW 7UDLWHPHQW 7UDLWHPHQW


,QVLWX RQVLWH H[VLWX
SXPS WUHDW VXUVLWH RIIVLWH
DLUVSDUJLQJ
R[\GDWLRQFKLPLTXH
GpVRUSWLRQWKHUPLTXH

8:(
'$6 

6LPLODLUH j OD GpVRUSWLRQ WKHUPLTXH HQ ]RQH QRQ VDWXUpH OD


GpVRUSWLRQ WKHUPLTXH HQ ]RQH VDWXUpH (5+ SRXU (OHFWULFDO
5HVLVWDQFH +HDWLQJ FKDXIIH OH VRO VDWXUp DX PR\HQ GpOHFWURGHV
/D YDSHXU FKDUJpH HQ SROOXDQW HVW DVSLUpH HW HQYR\pH YHUV XQH XQLWp
GH WUDLWHPHQW VLPLODLUH j XQH H[WUDFWLRQ GH SKDVH JD]HXVH GRQF

&HWWH WHFKQLTXH SHXW VDYpUHU LQWpUHVVDQWH SRXU DVVDLQLU GHV '1$3/


SDU H[

8:(
'$6 
(DXVRXWHUUDLQH 6ROSROOXp

7UDLWHPHQW &RQILQHPHQW 7UDLWHPHQW 7UDLWHPHQW


,QVLWX RQVLWH H[VLWX
VXUVLWH RIIVLWH
SRPSDJH
PHPEUDQH
SDURL


8:(
'$6 

/H FRQILQHPHQW FRQVLVWH j PDLQWHQLU GDQV XQ HVSDFH GRQQp HW


SHQGDQW XQH GXUpH GRQQpH XQH SROOXWLRQ VXVFHSWLEOH GDIIHFWHU OH
VRO OHDX RX ODWPRVSKqUH

%LHQ TXH FHWWH PpWKRGH QDVVDLQLVVH SDV VXU OD SROOXWLRQ HOOH SHXW
QpDQPRLQV SUpVHQWHU GHV LQWpUrWV QRQ QpJOLJHDEOHV GDQV FHUWDLQV
FDV GH ILJXUH

&LWRQV OH FRQILQHPHQW K\GUDXOLTXH SDU SRPSDJH OH FRQILQHPHQW


YHUWLFDO SDURLV SK\VLTXHV OH UHFRXYUHPHQW GH VXUIDFH SDU GHV
PHPEUDQHV HWRX GX VRO

8:(
'$6 
6WUXFWXUHGHOH[SRVp 
9 5DSSHOGHQRWLRQVJpQpUDOHV

9 3UpVHQWDWLRQJpQpUDOHGHVWHFKQLTXHVGDVVDLQLVVHPHQW

9 4XHOVVRQWOHVSDUDPqWUHVFOpVjFRQVLGpUHU"

8:(
'$6 

&RPPHQWSURFpGHUSRXUFKRLVLUODERQQHVROXWLRQ"

&KDTXHVLWXDWLRQHVWVSpFLILTXH

6ROXWLRQDXFDVSDUFDV
,QWpJUDWLRQGHVFRQWUDLQWHVGXFOLHQW
,QWpJUDWLRQGHVFRQWUDLQWHVWHFKQLTXHV
3DUDPpWULVDWLRQ
7HVWVSLORWHV
7HVWVGHIDLVDELOLWp 8:(
'$6 
$FKDTXHVROXWLRQVRQWDVVRFLpHVGHVSDUDPqWUHVHWFRQWUDLQWHV

 &DVGHOH[FDYDWLRQ

 /DSROOXWLRQHVWHOOHELHQGpOLPLWpH"
 0HVXUHVGHVWDELOLWp"
 4XHOWUDLWHPHQWSRVWH[FDYDWLRQ"
 4XLGGHVpYHQWXHOOHVWHUUHVVDLQHVH[FDYpHV"
 7HQHXUHQ02"(QILQHV"
 5HPEOD\DJH"
8:(
'$6 

$FKDTXHVROXWLRQVRQWDVVRFLpHVGHVSDUDPqWUHVHWFRQWUDLQWHV

 &DVGXYHQWLQJ 

 6ROKRPRJqQH"9RLHVSUpIpUHQWLHOOHV"
 3HUPpDELOLWpHVWLPpHSDUGHVFRXUEHVJUDQXORPpWULTXHV"
 6RXSOHVVHGHVLQVWDOODWLRQV GLPHQVLRQQHPHQWGHVILOWUHV
 9HQXHVGHDXFRQWU{OpHV"
 4XHOGpSUHVVLRQDSSOLTXHU PEDUGXDOWUDS "
 5D\RQGLQIOXHQFHGXQILOWUH"
8:(
'$6 
$FKDTXHVROXWLRQVRQWDVVRFLpHVGHVSDUDPqWUHVHWFRQWUDLQWHV

 /R[\GDWLRQLQVLWX

 &KRL[GHOR[\GDQW"
 7HQHXUHQ02HWHQFRPSRVpVR[\GDEOHV QRQSROOXDQWV
 $7(;"
 )XJDFLWpGDFWLRQGHOR[\GDQW"
 &RPPHQWLQMHFWHU"

8:(
'$6 

(QFRQFOXVLRQ

6LELHQSUpSDUHUXQDVVDLQLVVHPHQWQHUpGXLWSDVODFKDUJH
SROOXDQWHHQSODFHFHODSHUPHWGH
 VDVVXUHTXHODVROXWLRQSUpFRQLVpHSHUPHWWUDGDWWHLQGUHOHV
REMHFWLIV
 GHGLPHQVLRQQHUFRUUHFWHPHQWOHVLQVWDOODWLRQVjSUpYRLU
 GpYLWHUOHVLPSURYLVDWLRQVHWVROXWLRQVSULVHVGDQVOXUJHQFH
8:(
'$6 
0(5&,32859275($77(17,21

8:(
'$6