Vous êtes sur la page 1sur 80

3 i { izgPÅ *ŠŠ ÑzZgzZw â

•g 4î ¯ÆÏ0

Û Š•
:•D â • á g Z à¬vZ
o†m‚Î ®• ØÒ oF×Âçâæ Ô×ÛÖ] å‚ne p„Ö] Õ†fFiL L

Ù {zgzZì >
XìgŠ ‡6qC Ø •
á Š !
B;ÆT] Zf {zì à Zz•
'
.
e
ZzgÐ ñk„0vZ†]|~ pÑ~èF :‚
Zžì e
dÑ ä ¿q
VŒÅ qzÑ]zˆÅ~¯Zugn>gÎä¿Ëž ‹äkZ c
J ÎÐ6
GË~
tcÛ ä x?Zm \WX c
â• C §Zztà ~
 ]ÀWä VrZ X à | 7 >gÎåž
E!
Xì CÑŠ]•ÐGƒZ±ÃVß Zz"7 LZXì ó óîG
0B-E L ó óîœ$E
Lì âL L>gÎ
ì •ñ» G î”û Zz w Z I Z ¸gzZì @ƒ [ Z±~Gž Zƒ x¥Ð kZ
Cƒ ‚s
 ZgÃVÍß(gzZì @ ~G̂i ÏZž
ƒ [ Z±Ã{)zg ñgzZg Ç { k
GkZ { za kZ Ô@
W7Ã[ Z±t …ž• ë vß„  6=‰À` WXì
 Zgz [ Z± ~ kZgz Z• D™ ÔÌÅ äƒ Æ
Ð æ z åO]I~(ÌÅ {)z s
Š F
X •D™h
Xì s ÜgzZxŠ ƒÇ!Æ]c ÃÆ Gî”û ZzwZ RZtÃt»VÍßyZ
Èg »6] c î”û Zzw ZRZÃ
•Æ G
ÃzZ  ëvZXì ~gz¢¹ ÈÐkZ Z åE<XÅ
s ÜÆ]c î”û Zz wZ IZŽ'ÃVÍ߃
ÃÆ G Û «=ÂÅäƒ
 yZgzZ ñâ •
Û «e
X ñ• gbÃ
Z@'•n
=°Z[g c
}W
4 ì wYq  Š ÑzZ(
ZÐ~VßYƼ


Vì ò Z¤ á g Z» ~
Š•  \W
ØfÎ Ôjv‘æ ÔÚ†â ØfÎ Ôe^³f• ‹³Û³ì سfÎ ^³³ŠÛ³ì ܳ߳jÆ]
!ÔiçÚ ØfÎ Ôiçnuæ Ô×Ç• ØfÎ ÔÆ]†Êæ Õ†ÏÊ ØfÎ Õ^ßÆæ ÔÛω
áԬ Ð 9J(à ãZŽ !âY Ô¬ Ð Vzq õ0
ÃVzq õ0 :ÀF

]ñÃÏ0 Û Ô¬ Ð ‘ÃzLÃ~qª
 Z•
igzZ¬ Ð q'ú zŠ Ô¬ Ð ~gF
X¬Ð

¬ Ð 9J(Ã ãZŽ L L:cÛ X ì c


â• Š ¬» ãZŠgŠÅVzä ~
 \ W :ô=
Ù ªXì YYHx »Ð ~gg ZË gzZ ‰
C Ü ¤Ô] ¸T~ ãZŽèY ó Xó â Y Ô
{zQ • D Yƒgz$] WÆ y̈Z~9J(X Yƒ7L{z~9J (ì
X @™7]Š „ÅzgŠ kZ {z•Ìì e
0
á Z Ìs§kZ~ kZ
ñh1ž•~g OZÆ9J (vߎžì {g •
ÃVÍßyZÐ ,™g »f Z™f ÔÄÔ]zˆ ÂÐ Vƒñ h1 ÔÐ B| 7
zÂÐVƒ
Û Š•
L • Dâ•
ÔÃ ãZŽ ÏZ Lž á gZ ~
 \ Wžce¢
$Ð ug Ig
u kZ
× »]Š „ÝZX 7~W´g VZ6ÀÃ]Š „gzZ *
ãZŽ „ {' ™g OZ»9J(ó Xó â Y
 ëvZX ñYï=ÂÅä™gŠÅÚkZÃXvß{z•‚lpXì ~
Ã
Û ï•
X ñâ • á ~V8lpyZ
=°Z[g c
}W
5 Ù xg-zÑЊ ÑzZg »$
ì 4zgŠg ZD 

Ϲ~g øÐ kZXì ;g WyŠ »~Z 14 g !


ZQ~Ï0
q i ~g ø` W
c
0 Û t È» kZ Âå ;g Y HÝq Z
gZŒ  Ão kZ¬ w‚ 63 X • hZz,Š c
È ó ó4Š Ñ!
X •M L Z\W~V/y‚W óv
Åxs ZL Ð ó Z ÑZ!ZÑL L:å
Û X§{ Å kZ
D Yƒ } 9èzg „ D™g¦» kZX I~Š V*!
Œ
z k
Ôw] Ù X•
 Ôgâ ^ßÔ~gŠ ÓÔ]g¸z OÔ/ZÑgØ» VÇZ•Vzzy s§C
X¸ìg¤
ÚÑÆVâ ›
è Zg f ! Mg ‡
 |ŠzŠÆyZÐVî â X < ZzÃg¦0
Æ]ñ™áaÃ
ÝqÃ'• „ ë ~ T'o kZ yZŽ âgŠ · X • ìg Y }g @
Z ^v
ÅïŠð@aÆä™
!~ÒÃøÅÚ4kZx Z™Y fX •ìg Î~i !
ìg}Š• Ü z
}½ŠgŠÆVðh1X •ìg WÃw'zs^‰
wÃvl²á*
:•p ÖZ¸6y!  •„g™ueB»u#Z•WÅVã"Ô•
iŃ
óv
ó ZÑZ!ZÑ :HÈ»yÎ 0
LL
~Š Zi WkZgzZ•T e ~Š Zi W• x ¸Š Zi WëX T e 7Ï0
i ÅòÝë L L
 c
„ g +Z q ÅyY …aÆw”Æ
ZpXÐ ,Š Îë Â~ 7ãÎ Ì~i !
¿6+Š LZ Ð ~Š Zi WëgzZÃY Ð ~Š Zi Wë ~ TÐ ,™Ýqgz¢
E
Û )g2Š ~$
V˜Ôƒx » ( yWŒ Z »Ý¬¾ ÕäO7V ˜Ôƒyâ ‡»xsZV˜X ÃZc
Û Å w°gzZ s »Z Ô ðZ
Å ÕÆ kZÃݪV˜ Ôƒ: ðÃx¤V ˜ Ôƒ ãZzZ•

6 ì h6
?»wÈzI Z}g v

~ T• T e„
 c
g +Z ëXƒ: q ðÃÅx * ga Ô]ØgX ñY ~Š Zw
~g Zi !
ó Xó ìg ì‡])z½òsZXìg ¹!
 ÙÅy›
|
ñ~VlÆVßZáÆ~ŠZiWŽ¸]!
yYäVÍßXX¸yb {zt
_
DÐëwqy!
:ž•ìg™e 
){z`WåHÝqÃöŠkZ™t¼ƒ gzZg!
y
(
™ƒ‹uÐ VÇZ• Vîzy ëaÆTì yÎ 0
çH¡LE „z ¸ H L L
„ztH ?‰ wÑ6VC ÎëaÆ Tì y Î 0
ì yÎ 0 „ztH ?¸ ‰
„ztH ?‰ bŠ™} •} •Æ y$
Æ Tì yÎ 0 }g ø a Æ T
ì öŠ „ztH ?vZ ÑZ!Z ÑX HÈ»yÎ 0  ë~}g !
:åH—{Èt ä ƒ
Æ s »Z V˜ Ôá,g · Å w°z ðZ~ kZž¸ T et ë}g ! ÆT
G
é5.Л$Åxs ZV ˜X †wY
!p?Vƒx ¬] G
6yÎ 0
T e ëŽX ;g W7Ã{zÃ'Vß Zz ä%– 'ë Â~ kZ
4Š Ñ!
Åxs ZÂ~ kZX • /i ‚ Å ä™ »Ãg ZŠZ { À 0 kZ X¸
Â~ yÎ 0
 Ƕ“
xsZ Z  M WX ì ðƒ ~ 7~Y ZpZzgŠ i~
 M W{z'p•Â‘
Ð oÐzz ÅT Ƕ “
 M W{z'p•Â‘
 M WX ǃy´Z »f ÎÆ
ÐTÐN YKÍÑ™ ¯“
 2Z¸{zp•Â‘
 yâ ‡Xn ò{i »»*Z$

ó Xó ñ0 Û ZwxêªZz
g ZŒ
WÃÔ wŠ ÂVƒù
¢™ÍtD ÅyZXì @ } “Æ VÍßyZ ` W
Ü ¤ {h
îŠ -‰ Š *  kQ X • ` wÈ{ Zg ëgzZ• F {zžì @
ðÃ= q Yƒ
ÅkZ ‰ wÈw2Ôì @
Y ïÌQÂ3 Zg !áÈ7Âw2 !ƒáÈ{Zgžì
ó Xó ì f λxsZw2~g øgzZì ~Š Zi W3g Zg øL L!’X ÏñYƒÂlˆ
x?Zz X Ìw2KZgzZá0  ñÑ¢yŠ {zZ}
Ì3g CZx ¸~÷Z 
7 ì 5{z—" ñ àZj
ZÃV±z 7 iÅT
y !

yŠPì @
Dg ¦ ƒ: ZzgÃöŠ6
Ðy™á N ¬Š ÅVâ Sh1KZŠ Z%
ZÃV â Sh1 KZgzZì ©
q ™ÇZª YƒóŠó Z%!
zŠ ~g ‚ƒe ªì @ L ŠL Z%ž•
&a}¾gzZì à™C zŠ ~g ‚ °» ä ~! Vâ L L: ì @
Z ª ™: Zzg ( â) Æ
]Zg y Æ Ç Ž @~ 5 Zg ! V;X Vƒ; gWy™ á {)z ]Zg-i ¼ ^Î
ó Xó ÇVzg Z ¦

Š Z%'•
///
á z ðÔ à Î y»Š ÅVZŽ™ Y öŠ6ä Š Z%
Ð ÙÃVYgzZœ[px •
 ÅŠ Z%ž}g¦
{zÐ X‰ Wb ãZ~ Ù yŠ {gGkŠXK qzÑ * Zb
™o
YWyÆó óÇŽ @
Xì @ L ŠL Z%™ÉâÃVâ X åY™}g7yâg ZÆVâ Sh1KZ
///
}¾ •t gz Z V c Ñ ^Îa }¾ !Ž @
ha ~¾•gtÔVƒc !NŠt
™NŠ¼ ƒ
;g W7¢ÃkZì CY W~ M  t Ž @ ÅäÎØ{a
' V1 !
„g aÎ~ wŠ „ wŠ {zX ǃ 1™ \Zùgiz w â Zg ‚t ~ V âŠP äŠ Z%ž @
ƒ
zŠ ~g ‚ °» Ìgz Z Ð Vƒ ]Zg- i F ÌgzZ ~ R p'kZ ì Cƒ
ª
{zXì ÀZ ® ÓÑ Åb ~ V\WÅŽ @ Ñ ¾ ó ó˜Š Z%L Ž
X σ~ kZ ì c L
sÊ Z%X áÄg k0
LZ y â ‚ Zg ‚Æ™OÃð¸ ñ Y V â ä· Ëžì Se
8 zŠ: Z j
ZÃg Z0
YË

Xì CY ¬~} # L ZŠp{z™
///
âW(kZ a ág JŠ !q ZB‚ LZŽ @ Ü z » W &]Zg
ž ǃ ‰
ÃkZakZ åg ð8F
ÆŽ @ NÐ ^zÝÅ^y$
Ng ð8F »Š Z%X å c
Ί Z% ð¸»kZ V˜
Z âWä;uÆŠ Z%ÔŽ @
gzZ rZ e6}nÆð¸LZÃq ¸ÅäW
X ðƒ: J
gzZì îŠg @ ÆŠ Z%ÃáðƒîŠ,jÃ\WLZŽ @
Z~J ág JŠ !Ã~uzŠ
X6
Xì îŠg @
Z^vÆ]ñÊ Z%Æ™g ZzF}vŠˆP
///
{z Lì @ " aÆ]‡5Ð d
WÃä3y Zg ‚ÃkZX ¶[@  ÔV â
Ôì îŠ “6rŠ Å y•ó~½]‹LgzZì CÎÐJ
™ VZâ »á e ÑLZ
äV â Âà: ÌyŠ}uzŠŠ Z%Z ƒ ;gƒg ZØŠ *
 Xì @ 
gZ¦ ZaÆkZ
Zq
œq
t „ wZΪ ÂBÐŽ @ á X à { Zg Å yÆ eŽ @
{ z „ Áe x • gzZ c
ÎÑ@
Ãy
Vâ äkZ „¢pVZZêÆsp}g â wŠ »Ž @
?ì V¹Š Z%ð¸Z¾!Ž @
L L:H
ó Xó c Š w1^Ñt ‚Æ
W7y}÷{z7Ø=ž ¹gzZ c
///
Z{~öÆygzZ ñÃlÑÅ ð¸LZäŽ @
„¬Ð äWÆVâ
™w ï]Zg-iÐ Rp'ÆŠ Z%gzZ ~Š™'
Z'èÐ 6 Š !
zZX c Š ~ kZ™ŠÅ
X ¶ˆƒsz^~ä=6
y$LZ
///
¶ð0
ÏZÇ! g e(T~Š w Ze~öÆyð0
g e ÅVâ KZ äŽ @
M™ WŠ Z%Ã ·(~ [Zpž• Dg ¦
P FÆ ]Zg 宊 ó Šó Z%L Lg
» kZnÆ
9 yjЊ c
•D 0 ÅvZwŠÆVß Zzy ZZ

ó Xó ì ~ 7lÑ ~÷nÇ!
ÆkZì ðƒ ðÎÂ(T ! Vâ ! Vâ L L:ì HgzZì
ì CšÃ óŽ
ó @L g â m gzZì ßJZÐ’ó åwŠ {zX ì @
L™ G » ·(
WÃå
!Ž @!Ž @
ì CW} hzŠ} hzŠV î 0
·Ž @
ó ó?Vâ ZƒH L L
b äÂŽ @ Š™Oà ð¸ LZ ä Â!Ž @
X c .Vâ
L L:ì 9~ V e
e VâQ óŠó Z% Z÷ñ;? HVYäƒ X ÑZegâ à óŠó Z%L }
 tŽ @ L ÷~ ÓÑÆ
Xì @äzgÐgzigzi™fÐ
///
:ì HÐ ·(gzZ ì êŠ ð3Š Zƒ @
ƒ g ZŠ%vg )
qZ •z ! 7
eZ
tžì CCÃvg )
äkZì e~÷Ž @ kZ {zó ó?ƒ CzgVY ?ì ]!
H ! ·(LL
Xì ÑZ e™O~ÓÑÆb Ãð¸LZ
ó óX Ç} Š™iÂ~¾{z!g åÃcáZzŠ Z•Â! ·( 
L ¹ävg )
} Z Lž
à ZzŠ Z•çOX c
WkF ™c6ª
Ãr 'Zg åÃcÈZc~wŠ ä·(
qÅ ·(
ÇZg ¯{z¸ ‰ 7niŽ ~J
ÆŠ Z%gzZ ~Š™iÂÅ ·(kZ™ Wäg »u
X ´JZ™ƒ{0
iˆÆ]ñŠ Z%Ù Š „Ù ŠgzZÑ äƒ
kZ™È ó ó!Š Z% Z÷! g
Z÷L L{z I{g ?Å?Ð ]ª@WÅ ·(
Æ kZ ä TÐä™ ZŠ Zt]»cyZcgzZ Ðäzg™i Ð
ˆÆ]ñÃd

X Å «Ï0i
///
× ÆVÍg )
ì „g Y ðCZ™ Y6] Zg Z' À` WŽì ó©
ó ÂL L{zt ! Mg ‡
10 ì ] !
~' ˆÆäÑy ZZ
R•$

ZsÜt
LX ì ;g Y H »ÃyZZÆVâ ›™ ‹V*¹FÅ b§kZì ã¹q
@
Y c
et ™ ‹r » ` ZcLÔ Î W* Âd*
ÌZ} Y !
!  žì @
V#Z Y¹
 q LÔ‰ƒ q
~  ·]|gzZ à¬vZ ) VâzŠgzZ Š
Z( ~ ƒ »{Š6» ç{zžì
èg @]|LgzZì @ Š ~B; ÆÅvZèg yÔZ Z]|g ZM Z » ðZzg
Y c
Ü z} h WLgzZ•D YƒŠ4ÆvZà z]Zg (Z ðZ}
vZ~‰ LXB;ÆÅvZ
Xì CYÅÔð¤ÂÐŒŠ WZ_¨gzZcyZcñOÅà ¬
///
! k\Z ñ;X •Cƒ]â ´¸ ÅkZ! 7?•Dƒ-ÆuÑH
ÅuÑЩ Â'Ì™îŠ Â[Z'™ ‹]uZz•",ZÆVÍg )
 Ö Zž
Ã#
žì {ot Zg ø p• Bz » +Š LZ x Z•Z » VÍg )
ëXì ;g Yc
Ñ s§
ó Xó D Y07´ âÆg ZM ZÆš
 1g•Dƒvg )
 
Ôvg )LL
///
Û X Vƒ@
: •D â • ™ »Ã] ! Z »cÈZc~y
™ ‹w ¸q W
ó Xó Yh7Ìèq  gŠ ZÎÆvZ L L
Z ðû|
è ŠÃkÜZx Zú™á x *
 ~·+
uÑÐ~ »yZÔƒt½Å+Š yÇg )
X
???ì „g Y ~Š ½ÃVß ZzäW6 × ¸ HX dŠ~V-Š Zz\I ]Å
] Zg Z'
Æ+]Zi~h WÅkZpì ^ Y ÌV; Æ wZ IZ ë * ™[ ZNw ‰Z
YùaÆó óVß Z ðO¢ L Æ × RßÃZ
G
??ì Yƒ^ L 6
Vzg Z' •zyZZ
™Í] uZz ]{ð‰ó óÇŽ @
L gLzZ ! ! ! ñY™x ¸}÷'l»} Z
'ÆðŠ:B;ÐyZZ LZ
! ! ! l»} Z
11 ì ÃgzZØgaÆVß Zzy ZZ~y WŒ
Û

*Š ~g7X •DYƒÍzZÐVzÃ] uZz ë Zg Ñ" ~xWÆVz¸


ô¸aÆVÍß8 JŠ 0
WÏ(gzZP~ y Î 0
Xì VZpš%6¢
 g Y ¢ZuZ
›6ã0 gŠ Ö
ÆBñc V×Æ VLZ@¬z ò ¸x Óy ZXì „g™ Za y â‚ »
gŠXì LZu Z ÑZz¶Š ó~èhLÃk
Ì6Bñc  ~g ‚kZXì ;g Y c
Z±Ã´ ˜
Ã^žì ÒÃÅLZuZXì 6
Ðã0 ZÆã0 Žì ;g0©„z
]g ¸u 0
Š™[Z§ÃLZuZÆ™xzø
Ð y ›Ãy ›ä kZ§{ ÅÑkZX ñY c
^" {Š6
™wZ e @W~ V\WÅ^7Z ™7 gŠ Å ´ ˜LgXì c
ŠZ±
gŠ} (Ð ƒ
c  Æ *Š …¬ ÐKli ‚¢Zu ZXì H{Š â W6¶Š VRŠ
X ǃ'Y~}g !
Æ
~(Ìã¹Å c Û ZWZ'
gŠ kZXì µZz~i• gŠt sîЃ
c  » *Š
™hv ã0 Û Z ä ]gŠžì @
Ð VÍg Å ´ ˜ÒZÆi• ƒx¥,ZXì Ð
ÅyZeÎgzZ c
DkZÔ \ HZÔ Z&
Zzg Ô *ZÝÔù» Ô~&
 Š™w.ÃyZeÎgzZ^
z'Xì c
Yƒ å¬ Ð äƒ 4ZŠ ~ ^ c
Xì @ gŠt á Ñ̂i Kg Kg
Ð Vâc
Xì @
Y¹ÞZBgzZtgi ZBÎì á gŠ} (
™ïÐVî c zŠBñc

gŠ™ïÐÞZBd
Bñc Û Æxîy
Œ Ö |Zg ZŠÆy ZeÎtgi ZB
#
‚56 ÑZzî~^1ì N Ztgi ZBXì êŠ ú
gÐÞZB~ðMp¤
6kZ V˜ ì ïq »ÌZ V7 ÌaÆ yZ eÎ c
gŠt Xì @ Û c
™ë Z• gŠ ¸ ã0
Å *Š ~ º´kZª ÅV_e 4ZX •D™ Za ð‚80Åo *e zŠ ì‡
z$
12 j0
„ î ÑŠñgzZz™ñ!ß Zzy ZZ
 g ?ž @

Ã{Š c
gzZ^{Z gŠž Zƒx¥ÐkZXì CƒZa k¾+4
 Ð Bñc
iЃ
Û ZaÏZX • DVZ yZ eÎ
¹ w Žgß~Š OZz ÙçÅVâzŠ yZ~ ´ ˜j•
Ù ‡#
ÆÏZ Ì{C Ö |g ZŠ {ŠŽñXì µZz6Vzg )VâzŠÆc
gŠ ÏZ^Zg ‚Xì 4
X „B‚Æ Vzg )Æ Bñc gŠ Ì`Šg U
Wx ÓÆ^*ŠXì 6}g )
á Ó†§X •
À&
BgzZ ÞZ BV˜ ì µZz(ÏZ Ìxîy
†sZg ZŠ ãZ eΞ õ/GŸG Š•
X •X™ Wtgi Z
F
Ññg à »„Å ã0
6°»Z *
1ì Zƒw ‚ÏZi ¸W» ðZ±6ã0
ÆB
gzZ ^sÜ ã0 gŠ •Æ }@ç kZ X å c
‚90 » Bñc 0
ð ~ Y 1959
sÜ » ã0
{zì @
W™ƒ ¦ ã0 Û Z]‚{zXì !ÅyZ eÎ
t Ð X´ ˜j•
Ì} &
X Ð ` Z%‚ ~â ¤' ZeÆ °»Z *  ™wEZz‚10
kZ X • M
yZ •Æ }@çq Ü z kZ Ôå ~Š !
Z ‰ Z Å6¤'^Z
Wâq  ~ Y 1929X •
´ ˜Æº´ž åcð~T åc
0 0
ð{@çq Û Zx Ó
ZyxgŠÆ´ ˜j•
ÍX ǃg (Z » óWz ÃL ^sÜ~ }@ç ÌËáZz ä0
º´ c ð y xgŠÆ
Ö Ó~^~Vz@çx Óá Zz äƒ~
s ÜÆg (Z kZXì oÑ~qŸg Å#
º~^ž ¶~g Y ÒÃÐá²q
Z Xì CY ð0 Û Z ÒZ
ì" ~ ´ ˜j•
X ñY ðVZi ZzWs ÜÆ
D™: {Zz6ÅV˜ŠgzZ¿#ð•Z ÅyZeÎgzZ^žì Zƒû%«[Z
Û Zg e ñƒ
ÔZo- X •K \Š6}@ç6 ™ƒ ¦~àÆZ o- ä ´ ˜j•
×ÅkZ ä p²K \Š6}@çä6ZÝgzZ Z&
~g Y yÒ~ e ZzgÔ \ HZ
E 58F
-FÍG
Ð}@çä^Xì H ÷ Ã4Š Ñ! Å^ä}@ç.Æ´ ˜õ 0 y ZX H
 y´ZÐZ ÂH{@ç *ä o ˤ
ä}@çXÐ-k Zž å Hy´Z¬
~(ðà ÂCƒŠzöJ
 ã@ Û Zk
5yxgŠÆ´ ˜j•  t Xì ~ŠCk
5
13 Ö ´Åy ZZ ÏŠ ‚
ì#

~Š ¯ui *
ð•Zw ŽgßäVØi ‚ CZk
 gzZ „C1 ¢Zu Z {Š6
zH :1¶: ]!
'‡5ÒZZvgzZ]©_(Ð LZu ZÆZ&
ZzggzZ Zo- Ô pÔ \ HZXì
X •ïŠ™†ŸZh
'× ~@
«ÅA ç
{LZuZ ´ 0
»VE0 á »kZ²ì Î å »%Ãìg ZépÆ k%Z
Ü z kZgzZ H ~ga ã0
žì wŽgßt ‰ » V/ä LZu Z w‚ ÏZ Xì : Z- Š
{¢{¢ÌaÆçzⲕ}½̈]Ðã0
ã0 w73ÎÆVêZuZ
Û LZ ä kZž õ/GŸG
À&
Ð V¸´ RŒ Š •Z Å kƒ ¢Zu Z§{ Å ã0
X • ` ZÆ
Xì ¿gw Ze õaKZ~c Ù áZzäg ¦
gŠC 
žœLZuZgzZ^Xìtdïì=g fuZz» ð‚gÅ ã0
{JLZuZ
gŠXì @
ñc 
¤ ÐyŠg Z ñc
™ Wã0 gŠ~tdïìX •D VZ {Z
ÃÐkZ6

Î| l Ð V-h N ÅÅF
e ã½t ~ º´ à ÑXì À á ~ wÑyŠg Z
gzZyaÔx •
Š 4
q á Zƒ @
Æ V- h N yÑÍÔZƒ êŠ x » »uuÅLZuZgzZx • ™ð,à »¢ ³
¦Ût Xì Û]gzp„ e
* .q Zt Xì @
Y ~ ÛÅ ÿG
¤ 5Ò¯c
td{ì
4
~h N {z }g )Æ ÛÏZ Xì „g œ  
% » Vñ¤u CúŠ Åx?Zz > ðÒ}ÅZm ögG‘
¦àŠ !
> ðÒ}ÅZm [* Š »\ M V˜ Ôì
M 6Vzg )Æ ÛX Zƒg•¹ ÷z Zƒ c
ÆÏZX¸};Æ ÛÏZ ~g Zj‰Æ\ M Xìg ïÍÐ ~Š oÅx?Zz
Xì Ì{Ü* àð!
M »\ M~[f[†
eÆ™ð, Ãh
Ïi '× »¢
³Î ã½yŠg Z ñc
gŠ™òÐÛÅÿG 5Ò ¯
kZXì êŠx » »uuÅLZuZgzZyŠg Z c
gŠt~yxgŠXì @
M~g ZŠ%{ìª
¤
Å kZ ä LZu Zì d
ŒÛ Æ äƒ È ã0
» yŠg Z ñc Ü z
gŠžì w Žgßt ‰
._Æ } zu +F{i @ Ù â Xì à hv0
Æ +C 1q
Z q
Z Å ã0
ÐVâ c
Ñ
14 7™Ž ?ƒë VY] !
M {z

Vd
ìŠ ŒÛ Æ8{yŠg Z ñc
gŠ ÑZz ¶Š Ï0
 Ù
iÃVâ ̈Zg Ñ"Ðw‚Vzg ZD
Û X Ç ñYƒ sp~õ
i h• Z tŠ Ût J
w ‚ŒZ ‰ K: ]â ZŠZ ~g ¯¤
ZgzZ
Š ~ ^g7g óq
c Z { k Ù â ÝÐ \z¤
Zt ä +C ÆZ wç ÔBg Z s M
ò *
~1{Šß M Kgq
Z sÜ[ Z yŠg Z ñc
gŠ x» äâ i Ë._Æ ^g7gXì
{Š c gŠ g•kZ áZz äYƒ ŠzöJ
i Ð uà c [†Ætd{ìXì Š
w$

Xì c
àJx •ZkZäÏŠß M f( Ô} Š .Z
gzZò OZ$
á ÔLZuZ‚98 » ƒ ·Æ c
†²• ïŠ hñs§KZ yŠg ZgzZx • gŠ
Xì Œ6á *
®gzZ Vz1Å ÙB M ¦gi Ô[ Ñ@ Æ Ïï ƒ ·
Æ VŠÔã0
Æw‚Œ ZyŠg Zñc gŠ ! †Â‰K: ] âŠZ k^6gî~g¯¤ Z ._Æ+C Ùâ
g4‘
x?Zm ö WG]|._Æ}oð|V ˜ì c gŠ „zt X ÇñYƒ »Jy M
G5E
ÆyŠg Z ñc gŠXì „g hzŠØÅÏ0
i~g ZŠ%ïì„Ðc gŠ ÏZX åŠ Šî*g4F
c "Ã

Ð ä¤ ~ yŠg Z ñc
RÅ ã0 gŠžì³» 4Š {o ¢ZuZgzZ .
!
gÈ Å ã0
Xì YƒÈxÌËg ZŠ%ïì[Z
Âs§q
ŒZžì˜} Í ä V30
Zì 3g= Z†§zŠÃV- Š·¢Zu Z
gŠ äyŠg Zžì Ì{çtb§ÏZÔ ñYƒÈyŠgZ ñc
1™y* e6c gŠJ
w‚
ÌaÆäðŠB;{Šß WÐ ypÆV”âk0
X Ça 7ã0 ÆVEèÂ
ZLZu ZakZ
gŠÆ™èZgÃ^b§Ë: Ëžì ;g Îgzi » Ka~ l
ÆBñc
JŠ ÷ðŠ Ô£zç ~g ¸ aÆÑkZX ñY ÅÝq ð‚g J
Ï(gzZ à 0  ã0
~ \ HZ o îÒZ ›X • ñâ i W"wŠ¼ ä LZuZB‚B‚Æ î ! Š
Š Zi WõG 5µVÇ|ÆV2 c
/ÍG g ! †~ yZ eÎÔ * Ö Óð|)g fÆ ]zŒ
™ì‡#
ÅyZ™{g {Š6:gzZc_»ízŠ Zi WaÆVÇ|´ÅÆx •
á Ô *
™c_»íz
15  ] !
ì’ %N Åy̈Z a
~æE Ť

» r â Š ã =Ùi ‚gzZ î !
Š LZuZ ÏZ bŠ ZƒÃm: {~ yZ eÎgzZ *
™Š ZæZg7½
ƒ „yZ eΤ
Š Z gzZ ì ( ^™g ¦
Ð yZ eÎ B ñc á
gŠ èYXì : Ä•
X ÇñYWVî 0 ¢ZuZ6
vg˜Å^ÐyÅ*e6 ÌË6 gŠ Â
Bñc
EE
Ð •î@§rŠŽz »td ïìž Çƒ È » äƒ »ã0
~ yŠg Z ñc

™ o‚ » yZd ! W+F
µ Zt Xì Y7* Ö
ÃLZu Z~ËÆ TÔÇ ñY $
$
Ìw ZÎt Ð yZ ä wYŠžì @ uÅÅvZ èg ~g ZŠ±ž]!
ƒx¥¸Ð g
ã0
¹ Â~kZž cÛ ~[ ZŽ äÅvZèg\ W?ì ã0
â• ~td{ìHž Y7
X ÇñYƒ»ã0 kG¹äkZXì
»kZd
16 6bzgni »] !
~'gzZì @ Ÿni »g ZŒ
ƒ6

~ Vâ â i +4äVrZì @
ƒg Ñ»yZ~ N} (} (
Æ#Ö Z
Èt ~V/}uzŠ¸Š¤
•á ÆŽZevZègx Z™/ô{z ªc: â i ZuzŠÐ
0
%ÃDkZgzZ5+ ŠDÐevZègx Z™/ôäVrZX¸¹ @
™gzZA {zžk
µÅ ãçÆ<
•ÐkZgzZ íJ
Z Û {zX H7t ‚Æ#
 z yWŒ Ö Z~i Z0
Z
X Dà J
Å yZžgzZ Y f} (} ( Vâ ›x ¬™wï Cñw%Z Æ b)z
X¸D™kCõ~ä™g (Z ~Š¤
•á
ÌZ ò *
L Lò Z¤ »yZƒ Å: ðZu bæ Åy Z ä TƒÝ¬ (Z ðÄh
x * •á
Æó•
Ð x * ó 1ZL LñO Åx *
ÝZ LZ {zpå ó ó"
U
L Lx * 
»ò Z¤-ZzgzZ ó óyˆ
Y¹ÌWZÄâ Z7ZX ñƒg•{Š c
¨ZIZžìtzz Åì WZx â ZÃy Zì @ i
Û ÅXx â Zg e {zÆ
uz yWŒ
Ð qJä à ¬vZÃ}ðƒ Åyzæ ~ Ýzg Åg
X¸} (
Ѓ {zÐp ÒÆ¥ggzZD~[ZVzg eyZ ÂÔZi Zâ
ò Z0´ â Äâ ZÔ•
Ô÷ ò 1ZWZÄâ ZL L:•tx *
Æ[Zg e yZƨZIZ
KZ äò•1Zx â ZX N â •
Û wi *  yZvZ ó Xó N
¤g KZ6ƒ ò 0£ZÄâ ZgzZ w
 ò •
á èx âZ
L ~ XN â•
LÐ Ûk
 ñƒ D™#
’Ã Fä \W~g Z¦ Ö } Å +Š Ï0  i ~g7
i óº
Z ÅY fä \W{z´ÆkZX •g•{Š c
~(¹ q ó ÑZ îªG©EÅZ L LgzZ ó gó U
s Z[Â
;[p~*Š ~g7Ã+ŠDäVMHg »Ã®
X c )
¦ÃV¹‚gzZ VzŠ¤
•á LZ ä \W Âñƒ 2~ ]>Z n%\WZ

17 ЃgpôÐ Vá5ÔÐz™'!
ÁÎ

 ûZz ¨Z IZg Ñ» kZžì Let ¿Ž L L:c


Ю Û ™ƒ¥#ÐyZgzZH
â•
{g !
Å VE¶ ]ZŠ ¬ {g !
c
yZ ¿ŽXá™Za V*¶ Z LZž ce ÐZƒ
g0
ó Xó Ƕ: ~g •»ÑgzZ•$
™ƒ{ ZeL{zÇ}™~È0
VzŠ¤
•á ÆyZgzZ c  F
eg ZzK äa •1Zx âZˆÆkZ
{g !
ÃVE¶
{Š ‚gzZ y‚Wgz ZÐ, ™™f »VÐ{g !
yZ~ y*kZëX 1™pô™ÉÃyZ ä
]â ´{g ! Ó gzZäÔN â id~g øXÐ,™Ìô=Ï¿ÅyZ~p ÖZ
y ZV Ã
Ö ªž @
Zg ø yŠÆ # Z LZgzZB™Š c
, ™ÒÃÅ ä™ Za ÃyZg0 b§hZÃ
 ·[ » ÔÆ à ¬vZ ÃXƒ ~ {z¤
Å~ ug I kZ áZz VznCg Ñ

•$  ǃ»®
žZ  û Zz ¨Z I Z {z¤
tX σ‚! Z§ÐW
ÃnjgzZ®
Ë
:s§Å]â ´{g !
yZ ! • WÂX ÇñYc Ï ŠÐnjuž
Šg \ kZÃVƒz¤

Û ZÐ y!
» & ¤ÐwŠgzZg ZŒ
:ì x * i ó óyZZL L :1
Ð y!
ižì t È » äÑ yZZž B è~ ‚f LZt ]!
«
Ñ6Vzqsf `gŠ yZZgzZ ñY *
Ô6à ¬vZX ì * ÛZ
â CÃkZÐwŠgzZ ñYHg ZŒ

k Ö ªÔ6V1 {Š™wi *
¼gzZ6yŠÆ# Û ÆkZÔ6VßÎgÆ kZ
ÅkZ Ô6V ¤•
´g™ Ö ÃyZZ~ wŠ sÜ b§ÏZ 7°» bŠÈÐ y!
i sÜ b§TX6
 gŠ ¦
X 7„ Ù¦
C Ù I] !

C s Ü'
ÆkZÐy!
igzZ
~ ]Z½»aÆ ä™Ýq e
àc z» ´ ˜8g- vß FÀ ` W
Z m
Ü zÆ- zÚZ~ ä{]g \Æ o´gzZ•D™C
´ ˜yZ c
‰ Ù ªãc
Š ‡ÃŠp
[‚g Z» kZgzZì t™ð•Zt !ÚgŠ c Š ‡ÃŠp6Fg7JZÆ
X • D C ãc
~ Š ‡ž VY X M
 *™ÑgzZg ïZÆ ]t »ãc  {g 7y›vßáZz ä™

Vâ ›x Óà ¬vZX •D á Å
%É 7y ›Ðzz Å V¥ø ~ ug Iy•
18 ._ÆûÆkZÐ q
z™] ! Ù
ZC

Û «])ãZZÃ
XN â•
:mb!
»wqZgzZyZZ :2
Æ wqZÔg ÖZ» yZZXì mZ• ~ :W» w qZgzZ yZZ! ÚgŠ c
à Zz UYÐ kZžZ Å}Š7 w VÅyZZX ì @
 ì Å ãgzZ a ƒ „ )g f
ZX @
ðä Þ ‡¿( ÌðÃ%ÆZ
ƒ 7wJ. á
• 9gzZ yZZ k™w qZ ñ•
Ð xsZ y̈Z Ð ä™{k
X 7„ Û »ÃkZÂ}™„@
 gŠ I• Ã~ wqZ ¿
~gz$~ kZÐzz ÅVƒk
gzZ ï¢~ yZZÐ w qZ (%Z @
ƒ7`g {
•Æ®
Ýq„Ç WÐZ kZXì CYW
 û Zz¨ZI ZñfžN ¯DÃ]!
Zg7 » vÐ y Z•ìg Y ñ;Z
•gzZ] c Ž ~gzŠ î6kZgzZ ,™
Ãë!
 gŠ Z
: ÂVƒ: „ •¤ Ë ƒÂ °ç Å „@
Zpì $ ö~ wqZX ,™x ÈZ Zg7
X ÏA ] •„:gzZÐVƒwJwqZ
:yZZ6

k¼ :3
Ðs§Å„vZVâzŠk
¼~'  û Zz ¨ZIZ
gzZ hZžì {o»®
É~ ó pó ôbß L¼  t ä à¬vZì ÑZz 䃼Ž J
L ƒ $
Z™áÐ wi ZX •

p•` Y‘~k Š
]ñÐ öZa Åy̈ZXì c
¼ÅkZ ]Ñqx ÓÆJ

kZì [Y –~k¼ÅkZ¼ŽgzZì g (Z"gzZg6y̈Zž7Èt» kZ
‰ž 6X 7g]ðû kZ Â}™x » » {k Z y̈Za kZì *
ðä ™„z ä
?g]H Zg ø ! Yž• ëgzZ • D ¯ h WaÆ VÇZ' LZÃk
gzZ Vƒk ¼vß

Xì H„zäë åZƒ–~k¼Ž
¯(Åöâ i WgzZ yJZà *Š ä à¬vZì {oÁ{ZeJt!ÚgŠ c
c
Šg (ZÃy̈ZÆ™ZaÃVâzŠ ~$
{Zp}™w qZ ( {Zp {zžì c gzZ ngzZ ì
19 ì H~wŠ}¾žÏ} Š C]!

Š e Ìt ä à¬vZpX }'
σ ‚Ÿg ~÷ÃVß Zz ä™w qZ (žì c
X ǃwi *
…gzZWZg *
~÷6
á Zzä™[ ‚g Z » ðZ'
gzZ
gzZ H Za ÃVâ ̈Z x Óä à ¬vZž -V- U¿Ãk
¼ {o\W[Z
}™¿H Hy ̈Z ‚yÃyÞ 1yYt Ð D~$
Zz à i ZgzZ w V" zŠzöÑ LZ

òi ÑÈÐwqZ}'gzZ *
ÑOwqZ(6
Vâ ̈ZX Š ŠÉ~k
c ¼ÃqÏZQ?Ç
 gŠ xgÆÆ™•z½6
X 7„ 
k¼gzZì ~gz¢gzZ

°» „ÐZgzZB™d‚f b§hZÐZìgŠÏZ |Åk¼X

k Û Æ~
¼ ._Æ yâ•  *™Ñ X , ™:h
™ `ÅgzZ ch
'× ~ kZÔ-
( ì ~g Y)X •T 5 ZgÆ„nÅyZZgzZ„ ZeÐc{Š c
i~XÆ

•^e• Ñæ…^Ê(á]ç•…^Þ]… h^íjÞ][ ᕆΠ^m á^q


òÐ y~ž• D C ÔÅ]ó~1947 ä VMr
 ™q
Z
Û ‚ N
~Ž å̈yWŒ gqZB‚}÷X àø} wg c äYgƒÑ™
Û )y›ä V³Ââ<%Z ~h ÇZ
ÃVz•  å 3g|0
!
ÐJ LZ ä
Z » q Ê X c
QVî Y 4 6}iž åi§„ q Š wÅ]Ã6yZ™g @
ZÐ +R
σ äw" Åu 0 Û ñÈ 6J
yZ Œ  }÷Š
4 6}i~¤
Zž c
Ww ì
¬yYž 1™{Š Zg Z¢ä~„ D Ww ì?ÇVî Y™áìHt ‚ÆZ}
gzZ
Æ ~h Çsg~ „ D™{Š Zg Zt X ÇVzŠ• 7Ð }iÃu 0 Û 1ñY
y WŒ
N ZŠ}÷V1ÍX •g ¹V1ÍJ
N ! k
Š °»X Š
ƒZ9™µB‚Æ"e
]
~ ÂðƒÈ 8 ÃZ Ìjx ÓÆ"e •g Cg ¦
 ‰ ƒga = Ð6zZgzZ
¶_ƒ íÐ VCÍ(ÅŠ¤
Šg ZÆkZ å Z9™ Îf(T~ž ¬Š ä
20 Ù
콃à {ЙfŽ ] !
C

ñƒ ñWÐi ZgŠgzŠˆÆ 䙕


Ñ~ d
½Å «ÅÈ ¬gzZ'
!
Š á » yYg0
ƒ à { Ù Š Ù Š û„• ZX ‰g J‡s§Å V¸´ LZ LZ y¶
Æ' Ð bzg: Z-gzZ+•
! á *
ÆÈ ¬X I70
â ¿zg x ÓÅûb§kZgzZ
Ȭ ä VrZž å; gƒ k\Z6VÍg ) ~ wŠÐ¶
} (LZÐZ å [7w !
Š|0
X åc ! 7
AÆkZÃűSm gzZ[v)Ü
Ì|gzZ ¶ðC ]!
Å í„e
.q
ZÃ'
! zŠ ã*
äHª Å'
!
} ( ÆÏ0 i)g fÆVÂ! KgKgÃV”LZvg )
ä(gzZg »/Šžì ¸
YN
KZgzZ åŠzöJ
Vâ Z ã* „ŠzuÅä{y*ÌZ'
iJ X • D™ c
! Š 2æ°} (
‰] ⥄ âZsÜk0
Æ'! Ù !
0Ð*Š ÅC Ð ä{y*  F
i åš 
kiÆ
X ‰ðàÅäVâZ ã* ÅkZÐZžÎ
G E
Æß{ {Š Zi y{Ç ~(gzZHg ó þÒ5¢Vâ Ô VâZ ã*
Å'!
~ ä{y *
i
Û gzZß{ ¸WyÎÒÃN â $ÎÅkZ {z´
ÆkZ~X, Š ÑzZÅkZgzZHi ¸Z Œ
Û žŽ ) Zi%Ü*
Hi ¸Z Œ » ¸Wy ÎÒÞŽ ) Zi%$˜ ð¸ L gzŠ
gzZ ( å g
Ù !
ÅC Ð ä{y * á ÆyYg0
iÆû„• á ( åg
Z¸ TgB‚ÆkZ¸ ï• »
X å;g}Šy·Šs§Å ðJ 7
KZ' i *"Ð*Š
!
~ r ! á Ð n¾Å"7ÐZ ÂDƒ yŠÆVñ¤
1Æ û„• Z
¤
i ÂCƒ *
ä{y* Ü zÆ]Zg ðJ 7
™‰ gzZ DƒyŠÆV-Šu¤
ZgzZå@
Yc

21 ƒðÃÑZzì’Ðg¨] !
hZ

™ 1™Š c
X å@ $CZ{z™Ö'Z'
ÆmZ~} #ËÆ
‰gzZ å@ å Ð V)ë LZ ~ A çÆ ðJ 7'
Y á ~i ! !
äY ñJ 7ÐZ ˜À{zX å@ Š w Ze~ ]ª î0L†gz ÌÃ{E
™ c ‚Z LZ {zÂ]‡zZ
7Z™b7 b7 ]ÑZÎÐ { E
*Z LZgzZ åLg@
™g¨6{szwÆ•Z ÌgáZz
ñƒ g ƒ VY ~ŠÀgzZJ¦ ó ó³ Z Lž
 gzZ ¡ {)z \Ô[ ?ì @ L Lg @
™y.6
Ù „ szwx Ót p¤
C Z ?• Dƒ a ¾gz åO$ {)z yÔwÔ ` X • Dƒ VY
} ]ZŠÆnÔmX •Dƒ µ Z¹Ð}uzŠq ZŠ
Z1•Dƒ~^Å} ]
Š γ Z6
X {)z {)z•D Y0VYpgzZo ÂñY c Š S¤
zZƆgzZ ñY c ZÃ
aÆ-ÅkZ1¸D™ Zƒ7] !
ZŽ ðÃaÆ]ÑZÎÆ'
!
k0 ‚Z
Æ{ E
X¸D 0
™7tÐZ {zp¸D™ c
Š}Š[ZŽÆVß ZÎÆkZ
Ûe
ÂÅkZŠ Ze6kZgz Z å´ â »Ÿ/•
S(Ì0 . Zi% •/\ !
»'
!
k]Zƒ ‚gzZ ß â Àgz Z å7Ìl7 lp {Š c
i { z ~ A çÆ k]gz Z ¶ðƒ
6] !  å êŠ ð3Š Zƒ Jr6ŸÆ kZ k]» kZ c
ËÐZ Z ÍX å ~Š ¬» Ü
Û ™^ IÐ ò„ q
l• Z ÅÆ kZ © êŠ |™+{zgz Z CWç
÷‚ Z• c
¹ÐZ Â8 Š~ k]ß,ZÃ\ !
LZ'!
X å@ Yƒ ÒZ (Zgz Z¸Tg W6
™ c
X ¶CƒÄÃ
Æäƒg ™›u"Ð'
»_UX å@ !
Zi%•/§°ZZÆ]!
kZ
i™ èÐWLZ6} h˜ÐZ {z ÒZ å &Ç àzCZ ÐZ {z ð*
Ð ä{ y *
Ö ÐWÆ \!
LZ6} h˜ b§ kZÃ'! Z™§ [pÐZgzZå@
å@ Ù !
Y áC
X å4 YZ¹o˜™
ò s§ Å VX
 ñè ÐW LZ à žÇ à z LZ Zi% • /
22 î ¯:azÃ] !
~'~ä™ÝqÆ] !
hZ

D 0
Œ
d Û LZÃ}Š ZPÇà zgzZ y ÎLZg Þ»á Zz ä™x »~ VP
Â@
Y
!Ð ¿kZ D ÑO øgÙ Ì ÌgzZ D Yƒ } 9 â Z•Z Â
p#¹ '
V- h N µZz s§Å w ÑÐWÐàD ƒ D ƒÃ'
! ZX å@
Zi% •/izg q ƒ
âÀ6XX åŠ gzŠ ¹ s§Å wÑž ¬Š ä'
`Ÿ » V-h N J !
á6
Š
àP LZ ä Zi% •/¬ Ð äY s§ÅVzh N X ¶Sg ¨s'w‚ Zg ‚
.˜ÀY cÅV- h N y Zž å } Y {zèYX c
„e Ã'
Z- k]x¤ !
™š ÃVñi 5
E
X ñY7g F{zgzZ ñYµ ~ŠuÃÇà z¶žƒ: (Z}¶Cƒ ëE 58N
Á ×ÆV-h N ~uzŠ }gŠŽ Š
á6~h N +Z q
ZÃ'
!
Zi% •/
c  ä •/X å êŠ ð3Š‘´ ãZyJ
CÃd gzŠ s§ÅnÐ6~h N kZ ¶—
~ y! ƒ i ¸W» žÅ ó óy{ ÷- L L*
i Å V¦& å@ *
Æ kZ Ð VŒ ž
E
VœzŠÆkZž!²zWztˆÆ] ÃzÅ * *
ÆkZXì @ Y¹ ó óy éG
5kÒ›!L L
N
g gy{ŠúžZ
gX N  ì Z (y { yÎXì _ƒ Ë~ y {ŠúgzZ y Î
X y‡{ N Z(
gyÎg žZ y{Šú
 ì y‡{Z (
ž c
CÃ'
! á Z ÅyZy ñƒ “ J
ñƒ D™{g • gzŠgzŠ ä Zi% •/
Z ì {Ç Zl
‚ Å tæw ÑgzZ Ð yZy kZ ¤ á z !ut
Å V¦y Zy [ZŠ •
"u Zu{zÆ }iuŽÐWÐ kZì CY ¬ Cƒ »óg’ {Ç Zl
tÂñY J(
gì g«Zƒ @
kZÆ e g „ e
g â žV» e g sÜJ
ÃuX ì {Š
z [ W
ì Zƒ;~Ä)Å{ â&•zÁõ Y¹ ó ó! Íñõ
Z tŠzÛtXì @ Z L ÃL g«
ñƒg¨{zž‰„gƒç £ b§kZ ]â ¥{ët ~ ‚f Ð ¶Æ '
!
ž 1„b7Ð\!
LZ!õÑäkZ e{g:%
ð¸N
ggzZì y‡{ N
gð¸Z(
ž„g W7~™~÷]!
t ! ãY!
!
LL
23 ì Cƒ|
 ÙÅy ̈Z „Ð ’
 ] !

Z(
gzZ @
ƒ y ‡{ N gž åcetÂ*
gð¸N ƒ ?ì s »Z»V ¹t Xì y‡{ Z(
ó Xó ì „gËIyZÂVŒ1y‡{ Z(
ð¸
á Š !
(ZB‚ÆVƒ• } (} (] ‡zZ‰! g Š [ZŽÃd
L L:c ä•/
Š lŠpVXÅA ç {ë kZ ÂñYƒ Z( ÇŒ7ÌZ ƒ
ÂZ  t ì @
ƒ„
:¹ ñƒ D J(ÐWÃ] !¸* KZ ä •/ ó Xó Ï N Y ¬ tt ‚ }¾
E
}RgzZ} l {zÉ Tg 7~ Vâ k¢gzZ V²b§~g ø hÆ y éG 5kÒ›!L L
GG
: {É Tg 7Õä¨4h!6(q
VØz$ Z ËÌ+tgzZ • Tg~ V¤¶ Ð
ðÃ7Z ÌV˜ akZì SglˆÅVƒÇ Zl
{zì CY Wx{ Ç Zl ÙÃ
55y WC
t ì 6VwñsÜgzZ sÜg Zæzg ZŠ » uZgpÅy ZX • ïŠ h Ç+ LZ6V;z
á“
ï• †g³Ðìa ~ uZgpÅyZX •ÙW*
 Í »J Ð ]¯Å ` *
Zvß
Z(ZuzŠ » uZgpÅy ZX • D™ÝqÐg D)g fÆzi !
b gzi LZ {z&ì
X •ë óP
ó L L{z&ä[ ZÑðƒµÐ|ŠzŠÆ~h˜gzZ|ŠzŠ » ~h˜
kZgzZ • D™Ì~g ZÎ6kZ {zì gâ Y ë Z e Š 4
.q Æ yZ Z h˜
Ü 1žZ
 Ìyp »kZ™ß ~ VâZg ëÅkZ]gz¢‰
à  Ì|ŠzŠ »
 •Ã
ZgzZIYuZuvßtX •D 3Ì“
Â: b§~g øV;ÆyZ•^  Í »kZgzZ•
Å V¤Æ } l Æ y Z X Ý ¬c
yÑZz äJ 7ðÄ:gzZì ‰gzZ•gæ ðÃ
: {Xì CY¬añZh ZB‚LZ™h 3Z7Z {z¹7q
Zt ‚ÆVî ZƒŠu
yY J} (vßt D ±D ±ÐVî Zƒ ãÃîŠugzZ Dg Z ¦
Dg Z ¦
Ï0
 á z$
i: • 
ZŽ ì Lg~+Ð } (Æ} l b§Å „ yZ Ìy‡{ »yZX • `ƒ
q
yZ {z °ì @
ƒI YgzZ| 7yZÔ^
Z b§Å4Z {zXì ·6
~h ÇÏ~(„¹
Xì LgB‚Æ
24  q~EŠgzZ´Š s§ÅV Â!
•Æ){ zƒ:~ X

Û 5ZŠ Z ÅXì ðÑŠzÂä ë~ }g !


n• Æ t £yZ ~ $Ô
yâ ‡» äY ïà }uzŠ V) KZ 6ä™ ‹Æ XgzZ ì ~gz¢ JgzZ
ž• B~gz¢ *
Å t‘~g ‚ Å Z} C t ë~ $kZ [Z Xì c
W~V(u
Û 6ë t £Ž Xì x » » [Z NgzZû%} (#
V˜ Ì{z´Æ yZ • n•
J Ö }

 Zgzx Zg Wƃ
: 1ÃËÔz™wì»s Ö }
 Ôz™# Ń
 Ð wâgzZyYnƒ
Ôz™Šæ Å ` ZÔz™~g7 ]gz¢Åq]gz¢Ôî W7Ð ~ b
¬B‚ƃ
 Ôîà
Vzq Ïà ©ÔzŠ UÃVzq à Zz ¶Š 1Ð 5 ZgÔzŠ ZÀ÷ Ôî î *
3ÃÆÈ
X {)z§ JŠ ðÎÔðsc
ŠÔ#Ôv W:†Ãzg:B;LÐay
Æ
 »vZgzZ ì _ »vZ t‘žì c
Ѓ Û ä~
â•  w=wÎg ]|
X} zW7b§hZB‚Æ_ÆkZŽì {z{ÈZg\
Å ~g ZgŠ ÔI W'!
TTžìt ]!  ~ äW7 b§hZ
ƒ
7B‚Æ kZ b§ÏZ Ôƒî @
'+4Ž ƒ Ü z kZ Ôìg @
 oÆ ‰ 7ôZz Ð
:•˜ë,q‰X ñW
X z™Iaƃ
 „zz™IaLZŽ :1
gzZ¹: Æ ]i YZ Å yZ% yxgŠÆ VñŠ WzŠ Âá~ >ËZ
 :2
Ö ™ŠÃÐV⊤
X î YW# 
ÆkZ¬ÐY]i YZżZŠgzZ î Yƒ: 4ZŠ~yÆË]i YZ% :3
25 »VÂ!
ì •» ã^] Zç ú w‰

Xß Z e:ÃÌ~y
X zŠ: [ZŽÐñÔ î W7Ðò3
B‚ƃ
 :4
X z™lg\aÆq]gz¢ :5
Ö ÂñYƒx¥ÍÔz™: ðŽ ÍÅË
X î ;# :6
Û Zg vgzZz™~¢~ ä™ZŠ Z nŒ
X z™: ñ~ ä™wßzƒ6ËnŒ Û :7
Û Zg7c
X zŠ™s çnZŒ Š} Šú Âì „
Ôz™ c  Ù{z¤
Z
î ¸Æ}uzŠ
X z™: î ¸6 :8
äƒê»kZƒ „gƒ’
ƱLZJ  ]!
Åűc
ƱÆËV˜ :9
XÙ:x •aÆűc
X î YaÆä™x¥w q »kZªÔz™]Š ÈÅ!% : 10
X î Zh Z: t Zè»Ë : 11
X z™3g6d : 12
X¹:(ÅkZŠp™ VZÃË : 13
VIgƒ
X z™xsÃVz(  :1 4
Š 1t@
X z™ c :1 5
aÆx Z •ZÆkZ Â} zWaÆä™]!YÐ?y ›ðÃZ
c  :1 6
Ø Zg fÐ(KZ
X î Y?
aÆ ä™x¥[Z NgzZwÅ yZ • ðW~ V(u '!
t
ƒ
X z™·_» ó óÁZx Z™ ZL L[Â ~g ø
Û «=ÂÅ¿àí ¬vZ
X ñâ•
26  Š'
ì ®„  ZÌD»ä™] !
iq

Z[ Z! ä ?‹L LãWÌk0


 ~ ]Zgq
š Æl™JZ vßP
Æ̀@
ƒL L ó ó?ZƒH L LX ó ì
 zŠ Z¾ åH *
ä~žì H„ ó Î äƒð Ì^ » kYZ
ó ó?ì @Ã=] !  ~] Zgq
t>eÂì H^»Vâ• WgzZkYZš Z
=KZ ÃX¸ „ Zó Xó ì H s Ç!
 6{Š â s§q Z L L
Âì H {z ¤
¹ŠŠ F
šäVM¸–1Zs§~uzŠ ¶„g}ŠK7+
 ›Å{7J
ÌZ‚g *
X •ë sÇ!  ·¤
•ë ~ Zž
Û ñƒ¢q~g!
 l ÷Œ
kYZš Û yZg ZŠu–1Z
gŠÆ\W{Z_Æ÷Œ
[ZŽ \WOŠ Z ïŠ[ZŽ \WD™nZ‹ZZuzŠ ïŠ[ZŽ \WD™wZÎ}g!
Æ
Û s \WvZzL L: Dƒ ~gY p ÖZt Ð y!
~gzZ • Dâ• Ûe
i Å–1ZOŠ Z Dâ•Á
rgÃÐ ]!  óXó •wÎgÆZ}
 kŠZwÎgZ
ZŽ ~ \W—"žVƒ êŠ „ZÍ
& œÄ»\WÐizgÏZçOóXó ƒ& œ?!–1Z} ZL Lc
7
XŠ Û Âñƒ
â•
ìggŠ c
 *Š SgŽ Å ¶g õg @
J  \Wäñº Z & œ[ »
{zÅ ÃzÐ~
: ðZŠ » ‡Wä ñ\W~ V”x ÓÆ Ï0
i]¾aÔÙpÔk
 ÔðZÔ|^X Ï
Û z ÝÆôggzZs
zæÆ]óìg Æ i Z• Û ìg D g ¦
• xÆ]tgzŠX Zhg
gŠ ™Ð kŠZy!  \W ;g ¸B‚B‚: Zz6»ª
iÅ ~ ‚g Óìg Dƒðg b

„
X ˆ¬k zq Ü o}g !
Zň Æ& œ[ »á Zzäƒ
27 •Dƒs ¸z" {Š c {Š c
i { z•DƒãÂ! iŽ

ó Xó @
¯2Ö1ZÂ@ Û Š•
Z L LD â•
¯2ÃË{z´Æ\ WLZ~¤ á gZL
Û L ó Xó ì Š Zi WÐ v WÅ3  ! & œ} Z L L:D â•
 –1ZL L• D â •
¼ ÛL
4ZŠ ~ ¼ Ö Z ~g7 Â !–1Z } ZL L:D â •
 Ž ǃ ¿{z ª ~ # Û L ó Xó ǃ ~
¶‚ Z÷Ì~g ¸ Âì ¶‚ Z÷Ì6( W Û L ó óǃ
à ) nj –1Z} ZL L: D⠕
 oa Æ x ¸Ë L L: D â•
x â Z gzZ Ë{z gzZƒ –1Z ~ Tž 7ƒ Û L ó Xó ì
L ó Xó ì–1Z YZgzZ 4Ð ƒ Û L ó Xó ñ¯
 Ð ~ VÍ߈ }÷L L :D â •
Û
ä LZƒ Å7& ¤~÷ä x ¸~÷ž ¹ä~gzZA LZƒ=L L: D â•
ó Xó ì & œ{zgzZÅä–1Z& ¤~¾ž c
Š[ZŽ=
ó Xó •4Ѓ
 yZ–1Zì @ ÛL
XL L:D â•
ƒ[z¾gzZ qƒ`gÎ6
 ǃ 4ZŠ ~ ¼
{z–1Z} ZgzZÐ }x% x%ÃkZƒ  òŠ Wq ÛL
Z L L:D â •
L ó Xó Æ –1Z ñZÎ Ç ñYH [ˆ » VÍß x ÓL L :D â • Û L ó Xó ǃ  M
@¹ Ž ¬Š à éE 4‘gjä ~ ÂÔ ]Zg à Zz òu Z ÔZƒ 4ZŠ ~ ¼
5G  ~L L:D â• Û
Š [ZŽ= ä kZì aÆ ¾ ÂY7 Ð kZ ä~ ¶Õz
ˆÆ \WŽž c
ó ó( aƺ Z & œ)X ǃÑ
Ù ª–1ZˆÆ kZ ǃC
C Ù ªòŠ WMÌZ6? L L:D â•
Û Ã>+¢q L
L ó Xó ñJ 7i úÃVÍßž¼Ð –1ZL L:D â •
Û L ó Xó ‰ ÖÆ™xsgzZ ñƒ
ó Xó ì–1Zg ZŒà Zzä™ »Ã+D
 Û
%gzZVƒg ZŒÅxsZ~L L:D â•
Û Š•
D â• á g Z~}g!
Æñº Z & œ[» x?Zm\WwZ ¸ZÆb§kZ
X „g Cµh
Þ• Æ Z} '× Ð VE!
@ Ü zÔ T g
KZxs Z ñ*Š Ô ;g ¸Ô;g ¸ ‰
28  ]!
ì’ : dÑÄZÑ«ÅpÑ

Ü z»äƒZg7{°zÂ`™å9•
\W XXlçÛÖ] èÏñ]ƒ ‹³³Ë³Þ Ø³Ò L LàyW‰ Û CZ
 xs »+]ZigzZ +¢qX • {0
F i~ ug IGKZ Ì` WgzZã Y6x £ LZ
Š4g—ÆZ}
Ã-
â Z Å Z}
'•=ÂÅ~¢qg ! ÅgŠ kZ Ì…vZ'•
g !
Ñž ¹ä T Lž ñ ¶w J&
L å;gÈÌy ZŽ ~̀6/ Ö ZÆ™
~ §)j%#
Ö Z äº Z & œ[»~ ‰
Ã# Ü z ui *
kZ ó Xó ÇVzŠ™¯u » kZ ~ ‰ƒ ] ¯
Z ó Xó Ç}™7¦'ñzŠ6
kZgzZ ˆ W6\W Â]ñq  \WvZL L:c
~ Û gzZ Ñe
â•
X ÏñW7]ñ~uzŠ ªÏƒ: »~G] §t[Z ˆï]§ˆUg ¯Æ
Š[q
T c Z ä \W¬ Ð ƒ
 Â ¶ Ñ\WZ
 ˆ Æ kZ
¯à z6?~!Íß} ZLL:c
c Û çOX ðZ™ ã;Š ¢ÅbZ•
â• Û Ås»Z~}Ñç~
ZgzZz™Šæ ~÷? ÂV z™n~¤
~¤ Z Z åE<XÅÔVƒ 74~ ?~èÑqX Vƒ Š

~?Žì -
ì^ÑgzZì -
âZ]!
EX z™SÅ 5gñ¦=ÂVz™ðZ'
á yZ~ì ~¸q
ì ~¸~?ŽgzZÇVî Zߊ h»kZÃkZvZY • Š 4
}÷{zìgz$
X ÇVî Zߊ hÐkZ~ìgz$q
Š 4
}÷{z
HgZpz?fÃx ¸kZävZ HuF ™Š ˜~{ZgÅ Z}
* äx ¸T!Íß} Z
J
Z}Z
 !Íß} ZXì @
™wi *
Nš 6 ` ZzgwdZ}n~x ¸T
yZvZN Y0
Û *
?ÂVz™ ãâ• ~ Z
ÅwÎggzZ Z}  ¤Z ~÷?Vz™®
 gzZz™®  ¤Z ÅwÎggzZ
Z ÃT å[ {ztóXó z™: ®
Ås¬z ðZ ÂñY 1¯ ¿ÇÑ Ì` W¤  ¤Z ~÷
ÃX•*ZçgzZwßZ,ZaÆVâzŠyZxgzZx Zú~\q ^,g·
ZkZ,7
Ë YŬÏ0
Xì $ iÅyjzðZgzZà¥p™ CZ
29 ì 6Z ( Kg
„~V Â!

Ô Y fW10ð~ó T
ÔiWz6 Þó ƒ -z ILÆ
L Š !
WxsZ ÃY 2010 yŽ 27
 yZX å ¦kWq
kZÑuZz »äWƃ ½gzZ Vzg›ZŠÔig¼
Z »]Z|Cc
Š c ug IÆó ó W
Ðx* ò Zx âZL L*ŠÃT å *
™7]o`Zy
~[»Å,
Xì C™
ä™yÒ ÃÏ0
i ñ; )*
g »ÆmvZ Gî*9g•1Z WZx â Zt·Ií
Z ä'ì ®
g Çq  ) Cc ÃgzZdØ{Ž'ó óG î”û Zzw ZIZŠ ŽZ L LaÆ
ž åbŠx •tà *Š ~g ‚Ñ»TX åHŠ ZZ »" 0yˆ•1ZWZx â Zx ¯
U
 z ©Âž @
ðZ Ô< y â‡g•Ã4}¨ûx ¬ gzZ y‚WÅ ~·+Š
ñY HÇ*
Û Ås »ZgzZ~I
Xnƒx ¬bZ•
»DÚZ~ ]Z|á Zz äÑp=Ð VØÍZÆo~ k°Z
dZ0Z * 
ÑñkæÆÔ²Zkg Z=Zt Ãz)xâ ÔV˜Z†*
Ññ÷ZÆ4zñ]t
m
³* ÑñÐòŠ Zi W~gè Ô ;Z”g Zè‡*
Ññg§cÔŠ- G * ÑñÔÏ„
Ñä ]Z|DIZvŠz m
X Å• ³y Zçg * Ù Ý°Z
ÑñÔ×; Hf Z[ » x HÔ~zg ZD
* g ZŠ)f Å "
ÑñV c Õž Z Ûr
 ¸ ìgâ • Ññ]g ZœÅ nZ
 ™[~g ‡ *
 ™Ý°Zb*
x ÓáZzäWär k
Ññg ^ g WÆg ÇX ‰Š4Å ã›g,Z†
X H ZŠ Zt]ÐwŠµ»+Z
qgzZ+Z
‡
„g h ÂxŠ `W U{z Ô¶ˆÅbq UŽ ÎâÆ]Z|Cc
½h]
gzZY f
30 Û zÝ~5 ZgÆ] !
•DƒÌi Z• E

` Zy
  {)z Y CÆ „gE- Ôg›ZŠÔY fÔiWz6
ÃíxLZ™ïƒ Ôig¼X ¶
–„ ¹©{z X¸ ìg™h
gzZ »e åÔå * ‰Å ìZ ³LZÆ™7]o
.¥‚ x ÓB‚Æ ~g ÃD
Å Vzg ó!£gzZ +gHáZz äWÐ zÂe
X¸ìg™® á gZ¦
 •Ã]• 
xsZ1ZZò*
~œ%Æó óG
î”ûZz w ZI ZŠ ŽZL L6 ggîžœä+gH
t]Ð wŠµ»Ý°Z b* k
Ññg ^ g WÆ x Z¤
 z6gzZvZ î•E©E8 ¿k1Z·*
Ññ
g »Æò•1Z x â Z íLZ™Ö ïÃ
)*  ™ =x Z¤
z6» b§kZ äVMH ZŠ Z
X Å ½aÎq ZaÆäƒZc¿6
ZgzZ„q yZgzZä™™f »Ï0 
iñ;
ñƒ D™[æ i ‚ Œ0 ©E8 ¿ k1Z · *
ä vZ î•E ÑñxsZ 1
EG
x » » + Š åE
5©3E
G "Ô 1Ð ÅzmvZ -Vâ ²Zy WÑ ä \¬vZ x » » +Š ŠL L:¹
sgzZÐmvZ G î*9g•1Z WZx âZx » »+ Š +zD
ÔÐ ŽZevZègx Z™/ô
wZ IZëž ¹ä VrZX 1ÐÈ- Š Y f G
î”û Zz w Z IZY fä \¬vZx » »+Š
4ñOÆ ~·Ã< Ø è LZ ëžì ßgzZ Y " Ç! x Z²Zt » VÍß6G
î”û Zz
Ø èža kZ ?• ëVY
wÎg· Gw2~g ø X 7Ãw2Ô •ëÃ5g <
ó Xó ì•1Z3g Zg øp•ÅzmvZ-vZ
zŠ ä vZ î•E©E8 ¿k1Z *
Ñññƒ D™ ãZz ugzZ i » » ®
 ) KZ
ÃØ{É X ~j„ :gzZ ì Ï( Â: ®
Cc L ¹ ~ V/uI
 ) ~g øLž
ó Xó ì ®
)
:•tœ£znZ¾ZÆó óG
î”û Zzw ZI ZŠ ŽZLž
L ¹äVrZ
X *
™x ¬Ã]xÅ<  zyWŒÛ ._Æ] %=Ås ¦ ZY • :1
X *•
™® á ZÅb)zZ î”û ZzwZIZ
•Æ G :2
31 •DƒZa s %ZÐ „ VÂ!
KgKg

Ö Z'
ÅŠOZ6
# » ZaÆp
g•ÃkZgzZä™ »Ãe Û Ð0#
gZz‘• Ö Z :3
X*
™ì‡Yc
~g Ygz Z * 
™{0 
iÃVžÅÅzmvZ -x™ Zg—~ Ï0i ñ; %x Ó :4
X ´g ~g‚z
™ÒÃg7½aƬò ¸gzZY‚Ôx PZÆyÎ 0
X * :5
ä ë~ w ‚g ež²v:Zž å I »yZÐáZjÆ~g Z¦
g » •)
-i
z - e WÔ m Æ bRZ ïÔ hš‡C„â • ÔÆ ¶Å b‚z ŠŽ z!
e ÏÐ x *
{
EB+G
ogzZkgÃ!‚q Æ>ú-Zz HZ ° ú Ôi776]¬çñZÔ] *
ZÐ x * Ò
aÆ ä™í~ *Š ~g7Ã]!
KZgzZ • Å ì‡V c

k$Ñ ~ VzàZÆ
g7½v:Z o yzÛgzZ oÐ XX •` Ñ~ ¿x ª » ó ókzuc
zs ¦ Z L L
Æ w Z I Z ÝgzZì ;g YH{Š .Z
kZX • ìgƒ bZi ] 2Æ VÍß}g !
vŠz kzuc
zs ¦ ZÔiEæÔiEyZ eÔxsZ)*
izgÔ Å ógÃåäc
z±6µñ
Þ ‡6
X •™f. gîm{
Ñññƒ D™WÐ c
f Î »4}~o ëž ¹ä ¿k1Z * z
¢‡6y! i ÅŠŸëX ì h~Š ã
Zg ø * daÆ kZgzZ• T e
™4z]
Û ÆÝ LZž• n Þ Æ bÑŠX n
EG
» åE
5©3E
G "gzZ rz• ggz¢ht ë D1 . g 7
X •ìg™œg7½aÆkZëgzZ, ™x »
4hÒX3Z ]¯)xâgzZ hš‡„ â•aÆg ÇY »Ñx Ó~y
t@» ïGE W
Åä Vz(}g ø‰/z»daÆ Xåf Î » 4}Ñ »g ÇX Š
H7
'
h × \¬vZì „g™œh ÂuaÆf ÎkZ wZ IZŠ ŽZX ÏVƒ *
™Ì…Ô•
X} i ZâÐV¶F
32  b *
ì 4Ð s ™] !
Ð o ôZ

V2zŠ} æE }÷!vZ} Z L L
%NÐZ !vZ} ZX ´g~yZZz¡ LZÃd
á Š !
N! { • á Š !
ÆVƒ• } ZÔ 3Š žèo ZÜÐZ ! Ññ}÷} ZX c
Š™ Z'äÄÅ
}÷! Ññ}÷} ZÔ}Š ZCg !
ZsÜÐ d
q Ø •
}÷= ;ôZz »> á Š !

ùñ;à Ñt ‚}¾Vâ uZ ! ]Ñ» Û{} ZX} Š 3Š3 Zg »3Zzô
~V}i ZzWÅkZQgzZ ó Xó ì Òâ ¬Š Ås¬zíÅd
]Zg {zÔ ˆw$  LZì
X ¶„g8
â ¬Š Ås¬zíÅd
LZ•Dƒ[Zp"vßx Ó~TPkZÆ
///
I6} i ZzgŠ •óÅ kZ Ô¶„g™g OZ » d
 LZP ~y
WÆ ]Zg {z
•
h á ÂwŠ »Vâ 1Tgw'~ Vñ» LZ LZaÆkZgzZC
Ù Ø»kZX ‰ðƒ
Ù Ì` W{z Ôì c
 LZ b§ÅizgC
g OZ »y Z/d ¯ aÆ ›Å „Š ÑzZ ävZ
g »Ãä±Ð q Ù {z a Æ T ¶Cî *
ZC 3Ð Vð; LZ {z & ¶„g™
X¸ï Š 0ÐZ²WÆTÔ ¶CYƒ
G
Ü zC
ÆwÆyZ/LZ‰
~g ‚Å ~g ‚ÅkZSg ûÎ~}g ! Ù {z
Z gzZV œ &ÐZ ä vZX ‰hZz Ð d
yZ å Zi ZâÐ e q  LZ , y Z
ä ëQ1 ! Zg@» V\WÅq ZCÙ Ôg ZŠ' Û gzZ ëÑÔåyZ/ Z (Ð ƒ
Vâ • ~
ÅVÍß}'
ä Ä~' Š ¯ ~Š ¬ »º ÐZ ä V2zŠ } æE
X c %NX |öÐ
Z yŠ q
~ ]Zg ã Ãîq ZQ ! c Û *
Š ¯ H Hä•gzZ yâ• ÔZz6" Ô {g ZzWÐZ
Ô ëÑ*
33 Vzgâ Y'!
7IÃJ 
~'

åñƒëŠ !
íÃVß ZzygzZ1yâ ‚Ë» yÔ} ñ]Zg- iÆVâ KZäkZ
\!
â: J hgaÆå
 w ‚g eÐZ ` WX Š
Vâ ÆkZ¸íÅkZ1‰ š
Ù ÐZ
Hlˆ(C
X 5: }{z1Š
ÃVÂZgX C™Š c Þ C
ÐZ> Ù Vâ ÅkZ1c
Š >ÃkZ äVǸÇÆ kZ
²WÆkZÔ ¶C™ óâ N ¬Š Å3ZzÅd
LZÐ[g LZ™;šW CZ™JZ
 â N ¬Š ÅäsÅd
„g8 kZ {z1ïŠ =ÚWÆ kZ
 LZ¸" Ð ] !
X 4FØ WÅVñŠÆd
Ã? Ù {zÔLgg OZ»d
LZ ~{C Þ C
 LZ > Ù ÐZCƒ
6} i ZzgŠ ~ ]Zg ~ƒ0 g JŠ sñÔ® Å ðÔ`¤
ZgzZ lg ! Å wŠ !
Z .ŠXì Lg lñ{ ÑZz ¶Š .Š ó ó?yà L Lì CWi ZzWÐg0
q Zì Cƒ .Š
ó ó?7c
ÌÇá1ðà ?ì yÂ}g Z L Lì CWi ZzWû%~uzŠ Xì CƒQû%
ZgzZì • Ug ¯{i ZzgŠ ó óg
LZ Vâ q
} ôÆ VÎ' »\ W L ì Ù !
L CWi ZzWÐC
Å VÎ1 6ã%
 Å kZ ì gÎ Ð Œ ÐZ ™ >} “}g ‚ì QÐ d

aÆ kZ¸ce ä™} “Vzg ZD
Ù Ðd
 ÃVâ kZèÑqì ] ‚'
ó Xó ì CƒV âÂVâL 1
L ceÜÅ7Ì{ i ZzgŠ
Zg f BÐ ÙpgŠ kZ Ð d
 ñƒ } ôLZŽ å¿›g » Vâ q
Zt
Ð ë{zì ŠŽñg0
ZÆ]Zf Tg \ » {Š c
i ÌÐ Vî â,Ô7zŠÔ7q
Z GÎ
6} i ZzgŠÆ kZÆ™{k Ù ; ,g å»[g LZ ! • WXì @
Ìk';g ZD ™g \ H
kZX Ç}Š w Ze {Š6Ì6Vƒ k
Ð Øg KZÉ Ç}™7{“ðÃÐ ë{zÂN Y
¾Ny̈Z} Z XX!Üm†ÓÖ] Ôe†e Õ†Æ ^Ú á^ŠÞŸ]^³ãm]^³mL L:ì y´Z »kZa

kŠ¹ž¬ÐkZBoÃ[g LZ! • WX ÑZe~ÆðŠÐ*™[g LZäq
! ! ! ñYƒ»Ìúà ZzÏ0
igzZñYƒ
34 ì @
W¯~] !ÃVÍß}'
~' 

Ù V˜ž~gzŠ î6kZÆ` W
6V˜ ì {gzŠgzŠ » ð§"gzZ ÙJÎC
•Tä}Ñ çTX ì @
yäd ™«™ÅyZZ LZ¡
WÃwõ„ ¢
»Vß Zz äÎ}ÈÆó óà ì×zg LgL]gŠT c
ŠÄg™ ¯ “ Ã~Š ZPÅ
 i Åg Zi !
Š™qzÑ »úÆV- zg {Zg"y Zäëžì ÌZg øg]gŠÏZì
X c
Æ ,°»'ì ÅÜg Z ~ó ó]
uq | ZL Lä vZ G
î*9g If)´
 Ñ ÔÅvZ èg Z]|gzZ •vZ ègÒÃ {¦û%q
~ Û B‚
Z ' • D â•
 [8ÆvZž• Ù Š H Âñƒ¢qaÆYÃ
\W• ìgzgg ·zg Zi ~
yZª VâzŠ ™NŠ b§kZ Ã ~
 g—ì _ƒ F Ð Vî²Wug I÷g Å ~ 
VY\ W?ì „g Ñ¥qHÃ\ W?Ô  [8ÆvZ} Z L L:Y7gzZñƒ
ø nû Óôfû mö ^Úø ! ~
ó ó?•ìgzg
:cÛ Š•
â• á g Zäx?ZmÑ
Dƒ [Z±ÃVÂgú¼ ä ~ Ô~ 3 Â å Š
6` ZcZ
 ~!ÒÃL L
]|ó Xó Vƒ;gzgÐzzÅyZ ä~ˆ WŠ c Ö Z ~÷=[Z ¬Š
ÅVÂgúÅ#
~[ ZŽ Âó ó?¬Š ÷ÃVÂgúyZ ä \W ! ~
 [8ÆvZ} ZL L: • “7 ñÒÃ
Vß ! ZÆ3{zž ¬ŠÃ]gú«ä ~!ÒÃ} ZL L:c
LZg0 Û ä x?ZmÑ
â•
ó Xó ì ;g.
Þ Q b§Å c
zr ⊠»kZgzZì ;gVŸ»kZì ðƒ•
)g fÆ
• D YW²WÌÆ kZ Â,ñÃyZŽ âˤ
Z Ð Vß !
žN C [Z
35  o *
7ƒ Ì‰Ü zðÃaÆì] !
Ås »Z

 Ì^x9žì ¬Š äë•DƒE}gŠÌ,zw !
ÆVâ Z ÆVÂgú
6Vß ! }g7 ¤
Ãy$  Ô•D Wò²W ÂQw!
Z Âì âZ1 År‚ Zg f Z
Š\
?ǶHQÂñYc
“ ƒó ó†
 ÍgzZì Cƒ ÐáÔì @  zg L L“  ž ǃ ¬Š ä\ W
 ÍZ
ÐVß !
ÐngzZÐN \ WŠ c
ÌvZžì @ ©„zÂ=ì @
ƒ;gx˜~v W
X σ„g °ÃŸv W
cÛ ä~
â•  \W Â?¶„gƒÐzz ¾Zwt! ~
 ÑÆvZ} Z Y7 Q
ó Xó ¶ä˜u·{Š6
"gzZ¶CZÍÃVß !
LZŽ ¶]gú{ztLž
L
ƒ kCZwÃyZ {Š6X • D WÃÍ1 øzeÃV¸yZŽ âÀ ` W
ì @
LZÐB; LZŠp¤
éw ! Z Çñ\
~ 3)g fÆVß! Ö ª
7ZvZyŠÆ#
Ù Å<Ñ… Â,™kˆ ZgzZi Z0
XÑ äWÃy‚ W~È0
C Z»1™
Ù …vZžì ¬Š Ð wrZzf 0
p ôÐ • gzZÑÆ nC  ~ y
zZ} W
Û
X}™ «yZZï»…gzZ ñâ•

Ì [ Z xÝ • r âŠz wŠ [ƒ Š Zi W  íz
Ì[Zx ¬zm{?VŒê[ZÑ• ñƒ õG /#F
Ì[ Z x  G ì » íz : { w }÷
Ì[Z x Zw ã0? Ë ^
Y [ZÑ x Y ? Ë
ž ¹‚ {Èt Z¾ ì ß
Àx  ì [ w$
Ì[Z x Y Ð N „z • ³1 ÏN „z
36 n%»zgzZì ZzŠ *
3» M

ƒ 7Â9zgÄÑ q
M ZpÏVß™~b ¹ } hðr
 ™ËZe
á CZ {zXƒ M ™7?žìX Zg vt [ ZX Ñ1 ñƒ D zg ã½~
 ™ c
M
X Ñ1ñƒD VZ
ÀÌ{ zX 9zgÄÑ q
Z Š
7~ aÎQ~ˆ Æ ä™ÁgÃËZ e
s§Å} #gz Z ÑeÃ\ WLZ ä~p@
7¤
gzZ @ Œ
Z6 ~ž åd Û XJ

Š^
X c
‰ƒ}g \ ÃvZ1Z~PŠ qq
Z Âå~®
 ) ”Z
 åg
@
³Z~
» yÐ T ¶S¹ ~hðÅ1ZX¸ ` {g „ ò ZgzZ ~ sÜ[Z
^ ay
åÌQ~äZyÐLgkZ}gøX @
™x » ðÞ¶: âZ Ì/~÷X å@
Y
Ðzz Åš hZ Åò ZX ~Š äƒ kC: ¶Å1Z= ä ò Z ÌL Cƒ „ Ùp
 F
X ¹7ó ó7L 6
L ]! Ù Åy ZÌ~
Åy ZÌL} â] !
C
aÆ ` ´ ËZe [ZgzZ ‰ˆƒ2~ n%Æãò Z ~÷V⊠Ô
X ~g F Å ò Z ~B‚gzZ ¸ ÌyJZÆ u¢ â 9zgÄÑ q
}÷ å ;g 8 Z
„:gzZ ¶~™â: Â~÷X ¶öâi WÅ[g}÷h
•á X ‰6 zŠzŠ
u}÷V*.6
åYHÌÈX tŠ „ò Z Ì*– Ü z D YwjgzZ ÂgzZ¸b aÆ` ´
 0

Ù ª„ lpåÃ\WLZaÆp
C zgaÆp
g lpÃò ZX å: Ì@ gwŠ »ò Z
! 'X å: „ c
]i YZÅ`â „ÐZ} ;B;ÐWÆËLäVâX @
2Â* ™
37 ì @ ™
ƒzÒ Zw âr

[g LZÌ=gzZ¶
X 墂Î6
` ~ } #gzZ ~Š ðZzŠÃò Zˆ Æ "7i úÅY (
à Zei úñYX Š

;gƒ w q Z'Z÷™zgzgX ,Š™ qzÑN ¬ŠÐ ~g Î Zz ~ b
¬ÐWÆ [g LZgzZ
)X ¶gzŠ VÎÃÐí Â’X ¶_ƒ F
ÅVâ Zf WÐ ] Ð V î²Wi úñYX å
eZ X ` : Ø Ì » ]Zg  Πä0
7 Œ
d Û Ã [g LZX '¶Š ð‹ ,i ZzW
XŠ Ü zkZX ðƒ.Š6
`%Å} i ZzgŠgzZVZ~?ì YƒyÉ } i ZzgŠ
ñƒ ñJ(†Öq âZ Å1Z }g vt! g
Z s§~÷R +æ ™È- 
ó Xó ì Ìâq
ZÐs§~÷tgzZL L:á1
ÂÑŽ»X ;g „ 8 Š ÃyZ Ð žZª ~ pX ‰ - ™}Š½» Â{z
ay
ÐíŽ ¸ bŠ6gîÆ -
â Z9zgÄÑ q
Z= ä 1Z}g v! g
L L:å–
 ` W ˆï¶gÃ]Zg=ÀX ÇVzŠ ÂBS=Z
Ѓ  ž H{Š Zg Zä~‰ƒ
ó Xó Vƒc
WäNâ ZÅ1Z}g v¬
ß-
‰IƒwJN iZ ~÷h á X¸²W~V\W~÷ÂHÈ ™| 7
• â
~aÆä™ ZŠ Z]»[g LZX ÅŠæ ~÷äkZªZzÂå•z½6
$
Bgu
Š ðE E [g=
ƒ

13‰ 1Ò àÚ 13e 6n2†Ú oã9nÚ


X¸ìg™'!
~:Wa zŠ
?ì /HÅ1Z}g vX X X X X XX X X Y7äa¬
ì /~÷Ž :Ñ1ZuzŠ
 zŠ ª
?ù {zX X X X X X X X X X XX X Ñ1Ð]ª„
XX X X X X X ¶1Z}÷{z„A  :Ñ1ZuzŠ
ZƒZa~Z
38 ìg ÇŠæ»y -z

^`ß ä×Ö] o•… •vq kße gßm‡ å‚n‰

:©zx *

XìÐ`•0‡ Zy Z0 Û FmÔRÔZx ZÔx *
{Æ÷Œ 5
i
:©Ÿ
-“E
E
Ä0yZŠzŠ0 ê 0M0{%0{ñ0ç,™G
$ 0[ !
g0¾›
5i

X`•0
6¯ kZ ‰ºŠ Å ÅzmvZ -wÎg]
ïEÒŒ.ÅZ†Ž åzZ x *
» {-Zz
X ‰ÇŠ ZiÕYÇÅÅzmvZ-]ÀW•vZèg¾›
5
 i]|
:xsZ
k³Þ^³³³Ò ì ~463 m 5`/¸Z‡ ZNÑxsZ~gzŠ ðZ’ZÆ]t
X ‰xsÑZ*Š{zž Ý¡‰Ÿ] èÛm‚Î
:b ï
Š Zi WÆ\ WŽB‚ÆÅvZ ègXg q0h
i ä ÅzmvZ -]ÀW
E4G!
Š™ b ï »yZÔ¸ öW -E5gzZxÝ{Š™
gzZì Å òZg½Ž Å] Zz)~*Š äxsZX c
Ù Å kZ ~ õg @
BVVzg ZD Š™Z9™Ñ6(q
ZÔì c
p¤ Z b§T×z -
Û Xì ‚
îSgzZ ÷Œ  yZÐ p ÒÆ ÎâKZ§Zzt p• ŠŽñ
g E¯6ƒ
á Ð p ÒÆ kZ åÝqzgŠŽ~ [²Ðzz Å~qÂÃÖ; yZ0
Ì^y;• {
39 Y{g7lpL{ Zp$

õgzZc Û g £ » Ïg )
Šg Z Œ Ã~ ¾¡ä xsZ p¸ M
™7~úŠ » ~Ž ÅyZ
ë @ Ù „ ÅvZ èg h
¸ xÝC i ]|p¤
Z6 ZIg à » qYÃY ¬Š Zz
¯ kZÔì c
èg]|B‚Æ yZÃÅzmvZ -]ÀWakZ¸ Ô™Š%gzZ y›{zèa
X Zƒ:B pðÃ~¶Š™-» •vZ
âgzZ n {g: ì‡]©Q p;gB‚ » VâzŠ J
" w‚ q
Z â½
X ~Š}Š t :äÅvZègh
i]|çOâYJ
t :
:*
W~]txw
ÇÐZå@
g Y c Ñ1ì) !&ž ¶Ìg ÅqY q
¯( g Z~ [²
E
4G!
i]|hÅ ö-E5 LZ ä ÅzmvZ -g—X å@
Æ•vZ èg5 Y Hg¦„
,j~ kZ Å •vZ èg 5
i ]|gzZ H Ž ¹»Ìg: hY kZÆ™ b ïB‚
Û ÌðZ ‚
X ðâ • ÛZ
ue
:g Zzg
u ÉC™ÁtZzg
sÜÐ yZ ~ g
X • w®tZzg {g Š
¾0vZ†0·Ô•vZèg•! Z›
5 iÔ •vZègÖx Z]|~V-zZg
X •ï•á þÒƒ›
 xßgzZÅvZèg

:t ÜZ
i úz Ôg ZŠ { izgÔp( 5 Û •vZ èg•x Z ]|
 i ]|• Câ •
X ‰g Z *
( ã‡gi )
Û •vZ ègÈ ¬ ]|
 i ]gúðÃä ~ž • Câ •
•vZ èg 5
gz Z KÔn5 {Š c
~ ðŽ Ÿg Å Z}  Zg {Š c
iÔg % „ iÔg ÇÌ6Ôg Zg Š {Š c

40 ì @ Šz-
YƒÁ/$ g »y ̈ZÐ ò¯$

X @Š 7x¤
u{Š c
i
:ò ¾z@i
 ž åwqt ~ qg ÂgzZ ~ ¾z@i » •vZ èg 5
]|Z i ]|
 i]|Šp~ okZgzZ ˆðÎo6•vZègȬ
öÇÅ •vZèg5
q ¹Ü Z Å •vZ ègÈ ¬ ]|Ð yZ ä ÅzmvZ -]ÀWX ¶q
ª Ñ
ŠÈ~V/s ™äV,ZÂÅÄc
ègÈ ¬]|Ãí XX]†nìŸ] kÛ×Â^³ÚL Lc gŠ
X 7D»qËZÎÆð>Å •vZ
.~ ]Š „
ZX ‰Sgsz^B‚Æqíz qËe
]ÀWû%q
 i]|Ô¸ìg™„wâ ~ +̀'ÅzmvZ -
~A çkZ •vZèg5
Ð yZ cÛ ä ÅzmvZ -\ WX †Ze ä ÅvZ èg /]| žZ w1 ¼
â•
( •à Zz~ ¾ZzäZ ÂgzZ qíq ˪)• XXå]æ]ZZ tz™g*gŠ
( 39m8`/™Z )
:]Ãz
E“
~ ?ž åcÛ Ð èE;X- vZèg]Z0` Zzi Z ä ÅzmvZ -]ÀW
â•
á Z s§Å è5 {g 7ZtX ǃMB; » T Ï A {z¢Ð í
` Zzi Z på {g •
X ‰C™ 0
*
ÃVð; LZë !
çO-|ÃkZ]Z0
" t Z] » ðÍ-kZ6¯ Å]zIz è5 •vZ èg 5
U i ]|
~ yZ ‰,hgVc Ü zÆ ]Ãz KZ ä ÅzmvZ -]ÀWX Nƒ
ç ⎠‰
m³/Åw ‚ 35ä•vZèg5
Ôð0  i]| X ðƒ]ÃzÅ„y Z¬Ðƒ

Æ yZ …gzZ Vƒ èZgÐ y ZvZX ðJ 7{i » i úäÅvZ èg tzg Ã/]|
Û «=ÂŽ6
XN â• xŠî
41 ƒgi ! 
Ð ðZ' 
gzZzg eÐ Z}

:wZÎ
i úž•9…'gúÅ/~(~y}g øì Þ7 wZÎq
Z ä ~
J 7i ú6kZ y-:gz XcebŠ™ tZÃ ( Ÿ)i úñY ˆ Æ "7
X ì @
?cebŠ« ™ ZŠ Zi úy-ªZzH ! r
 ZÃi úñYgzZì @  ™*
Ññ
:[ZŽ
i úy-Xì 7~t·ï $ Ñ]!
GLšG Û «e
ðÃ+Z! ñâ • Z@ à ¬vZ
gzZ ƒ : [ Zy
ž @ ƒ a kZbŠ™ tZÃ{)z öÐ}!c
ì @ i úñY ! V;X k77
X ,7
:6kZVî 0
}n
[Zh!
DZvZz
:wZÎ
Ž Xì Lg ´ ¿q Ù !
ZC Æ wjZ}g øVƒc¤ Åk¯,‚~
á ~g vXì DÏ0
X σ ~ ;~Š •  e ™NŠB; Æ VÍß
i ~g vžì @
@
ƒ7lg k0 Ϲ Å b§kZgzZ σŠ ÑzZ X}g v
Æ kZ ÂÀ ` WX '!
i ªZz Ð Vz•ÅB; Hž åÞ 7 t Ð \ Wä ~ X • Dƒ vß » ™ » S
Ï0
W™ŸÆ]ñ
?•M
42 Çñ0 
™: ð>ì ðZ'~wŠÆT

:[ZŽ
yZ•ë• 0
c Û «e
òæÃVÍßyZ! Ç~÷Ôñâ• Z@gâÃ\ WvZ
g ¢Ð wŠ6V Â!
xsZ {z • n Å yZ vߎgzZì ^ gzZ ßu Zug !
Y* zg » »
k0
Å kZŠ Zzg q
Æ ‚» Ë¿Žžì e Z ~ pÑ›X • `g {Ð
Z~Š î ZŠ1ZgzZ£Zµb§ÏZX ÏVƒ: wJ, i úÅyŠ:e
Zzgq
&žì e
ÅVÂ!
Å‚»Žì Ì{z~y Zq
Z :Zƒwi *
6·Ž •~'
~ Ð+Š kZm¾Z
Z~ ]Zg ¶ Z ‰~g øžì ~gz¢Ìs
q ZB‚ÆkZX}™& ¤
 Ÿz q
:•Dƒ`gŠ] * TXì @
ZÄÆb§kZ6 ƒ™
ZÆ ] Zg ¶ ZX {)z {)z?Çìg ÷ßt »\ W?Çìg÷yŠ »À
Ã]Z|ñi
]xòsZ(ÅkZžce Ì
nßsÜ:Ð kZX ,Š(Ã)¬] â¥Qc
w²âÌyZZÆ ]c Û Ãg !
g ‡z Mg ‡Æ ] Zg ¶ ZÉ ì M rz• zg »Æ VÍßÆ
Å(x ÓtX •Dƒ
ëvZX } Y7ÌðÃgzZÆà ¬vZ ñZÎÎX •'!
Û «Ð=Ã
X ñâ• 
[Zh!
DZvZz

oÞ^µ
Š ÃZmZ~Ÿã̈ZÂñY\ 6
Xì CY| (e Ü z9¤
‰ Zã 0
/
X •D YW~•
wY «
Z ãzg0
Z~ŸÐÅ k†zŠ ( 2)ˆÆuY /
ã0
Xì ꊊæ~ä™Ç*
3 ã0 Z ( 1)¬‚ JŠ WÐä3 /
k†q
Xì ꊊæ~ä™Áb6¤ã0 Z( 1)¬Ðä./
k†q
Xì ꊊæ~ä™Á] *
kZÆä7{gzŠ »wŠ ã0 Z¬ÐäÎ /
k†q
43 Ågs ™wŠ CZgzZz™gzŠ ðZ'
ÅVzuzŠ

•7 ¨ÅyZ~ • AŠ [ ZpFä ~žì n²ˆÆ ix?Z


q Ð 9~ÃX• @Š £Ï¹ ä ~Ã] Zgq
ZX Vƒ „g ö ã0 ZXì
X Vƒ „g jgzZ Vƒ „g ö ã0 Z~ÃXBŠ £zŠ ä ~ ]Zg
~ [ ˆq
£Ïx ¬ ðÃzŠgzZ • ]gzp {Š c
i ¹ÂzŠ @Š £g e ä ~ ]Zg q
Z
} •Æ kZ~ ¶~ª
q {Š%Ž @Š å6uvq
Z ä ~Ã] Zg q
ZX •
?ì ÷ 9 ŠågzZ ã0
žìtÞ7ä~X Vƒ„gNÆ™™
` Zux ®wZzzg *
Iz^
Vzq yZ~¨Å[ZpX ]¬vŠ:gzZ –7x *
CZ ä \W !)H
g ‡z Mg ‡vŠ áZz ä™Äc
]c gŠ ¨Å [ ZpgzZ Ð \WXì @
ƒ 4Š ¹»
CZX Ogw ì»VÂ! Ü zD™: Zzg[ZpaÆä™x¥¨žì lg Z¦
yZ‰ Ð
Ü zž,™ c
?å‚yÉ Š etgzZ ,™s
 Ÿz ÅÌñ?¬Š“
 [ZpÔKåx *
á ]¬t X ,™ c
Å7ù• Š™Ì™f » kZ ?¬Š [ Zp~z¾Æ ]Zg c

ŠÉ ƒ:Š°®
gzZå~[ Zpwq¾X ,™ c •á Z Åx *
Z b§ÏZX ÏN Y
¤
X Vƒ:q„\WÔì YZ9 Š ã0
///
 ™-Zz LZ ä ~ !vZ G
LZ ÒZÃr  ™ *
î*9gzix?Z ! r Ññx H
JÐí {zžì ¬Š ~[Zp
¹gzZ•Dg â ÒZ~[Zp={zX •nZg *
44 •CƒZa V × Z'
„Ð sp

~{z´ÆkZX •lp¹ÐígzZ•{0
iv:Z {-Zz ~÷X •Dƒ~×
g 4]©Ðzz Å r
gzZ Vƒ‚  ™-Zz sÜÐ [g ‡Z z { ³ZÆ r
 ™-Zz
 ™-ZzÐ Tƒ: x » (Z ðÃÐížVƒ @
ÆkZpÔ Vƒ nZg *
r ™ÒÃ
žN C=x™{Z'
ÔVƒy.6°»~X •Dƒ7lp~[ ZpÐí{zŠŽ z!
?ce *
™ H=gzZì H¨Å[ ZpkZ
Š !
Wxs ZÔ©ß Z†
w‰ZÃr ™-ZzÐ s§Å\ Wžì @ á Zs§Åq kZ[Zpt
™{g •
î0G
£œËÐs§År  ™-ZzgzZ, ™zÂàSs§kZÔì „gƒ„@ Ã~[Z N
Û ]nÅò Z¤
X N â• -ZzÆ\W\¬vZX ,™x OZ »tg Y
///
—aÆäÎ{ izg•B‚ÆV2zŠ LZ~ž ¬Š~[Zpä~
 ) Ì~Xì „gƒi úžVƒ 8 Š Âc
i úÐ ® ~®
W:ZzÆ™‚ÔŠ )
i úà ¬zug nvZŠpž Î=[ ZX Î"7
 gzZ•ìg J 7
~ÂH{>ä~Z
ÆVzcVâzŠÆà ¬vZ {>ä
ÐÄ ŸZg ‚ Z÷ÔˆÁçW~÷QX H~ Ö
?Vz™ H~žN C=ã!
${ Z'Xì ;gƒkC‚sp=Ô åZƒZ½
yZŠ%Ôy{º Z·
á â Xì @
vZY • Ð ~g ZËnç »[ Zp7]!
ƒZÇ! ðÃÅäg e
 ) —žìt¨ÅkZÔì [ Zp{•¹t
gzZÔì w=V; Æ\¬vZx » »®
vZ » VßZz ä™x » ._Æ VßßZgzZB‚Æ mÜZ ~ kZ
™zZ VŒ Æ u 0
Å+ Š LZÃ\ W\¬vZX ,™œh
'× Ð yY Y ~x »ug IkZ\ WXìû%
Û wJaÆœ
XN â•
45 
ì `´ »VÇZ'x ÓðC

D•J oŽÒ]†ÚE Œ¨^Ò


Vð]ˆq]
³JŠ W:©% ³JŠ W:“
Í
ƒ 0
JŠ W:Ñ Z:æ
!\ q
 :#
Iø ƒ 0
Z:̀Ç
q
Š°g e:; Š°b:RQ
½ª:yZ*i Š°g e:8
ß
&:ã0
” q
”Z:Vc
Î
 :â
]gz¢ø ½¯:¶
VgnÒ†i
ðMRQX B™} •Lg LgÆ y ZgzZ BðŠ ™ëVc
!x Ó
â~ ¯ŠQ X B ^»~
 ÍÆ ™x¤
Ô#X BZe ~ kZ} •Æ ©%gzZ “
kZˆÆ+Èk
Š¼X , Š wZ eB‚ÌyZ*igzZ8
ßÔ ;ÔæÔi \ ÔRQÔÑÔ̀Ç
 gzZBw !
N YÉY âZx ÓZ Z µ ZÃV-ÎX N YÉ,qƒ
 žBZ e ã0

kZ[ZX ,Š ur6zZ™w!
Z ‚ - ÌöQgzZ BZ e Vc
Î6
zZ™w ï~PÂ
i ÉZ%à le kZ X σ g » le {•gzZ j
y! ¯ „ ¹ X ,Š wZ e -Å RQ6
X OgŠ c
gz¢~Vî ¬Š KZ…pBÄgx * Y¹ ó ókƒ » L L~
•eŽ \ WXì @
46 ìq Ù i L ZðZ'
ŠpzÛ »C 

Ü z kZX å Yög DVŒ„{Š ZP»žÔ ¶7x ¬{Çg Dt


L Z { z‰
Æ% ïÐVÇ3gzZV- h ÄÃVzgâ YX åZƒ•aÆg DB‚Æ5Š}g7
Z(„ 3 ~ 76bZ q
ZÃÅ „3 q
Z 7 gzŠgzŠ „3a
eZX¸ ñƒ “ J
s§Å kZ cg »} h˜ä kZ ?ì ;g™ HVŒ gzZ ?ì c ø yÃtž Zƒ yZª
X åZ9Æzg3 Zg »kZ {zˆÆk
Š „¼X Zhñ
óì
ó { Çg D„•
á tx¥7N?ì ;g™ HVŒ! ¿kpL L

Ð}nÆyZX å ãZkZ+ -Zw ) •x *
»yZX å7¿x ¬ðÃbZ
x ¸{Šgp“q
ZÐZ„ 3~g @ @1X •y̈Z(gzZg ÇÌ6Z{zž å;gµ
q
Ë ƒ ö FFwŠ HÐ +Š ݬq Û ;»
-o 8
ÃV¹‚LZ ä kZX ¶$ Z >ÐZgzZ å &Š•
‰ át ‚Æ}Š ZPÃ~{ LZ „3 ~g @
@ 
X 1™g ë¤ š ™}Š i ZzW
à •gzZ c
X åÇà z » ð, \} (q
ZÆ V- g @{zgzZ åó ógŽoL Lx *
@ »}Š ZPkZ
Ðy!
iÅkZgzZ Zƒë' Ö ÓÅ\ÏZ[Z6yZk
Z(™NŠÃ+-Zw ) •{zX ¶# Z
ó ó?ÂtZ÷c
ƒiZ? L L:•
0Z ]ÐÅ}Š ZP+-Z w) •
Z L L:á1 ~ [ZŽÆ ]!
LZ ~¤
hfÐZä¿kZÆ•ó Xó ì YZÐíÂt:gzVƒYZ~ÂVz™~zcÅ Z}

ó óñYH7ˆÆg Dà ãZk
 Š¬äkZX c
ZkZ L L:c ŠÄg™
kZ „ Dƒ rg ÃÐg DÔ;g @ Å •Ô{Š ZPoy ZgzŠÆgD
™g¨6]!
47 ì CYðƒCzgngzZì CWðƒ®ðZ'

:Ñ1 QÔ c Ù !
Š wïC Ð+ÃVÍßx ÓŠŽñV;z ä kZ ÂñW • HÔÃ •ä
ó Xó ì i * T ?ì H+Š Zg v•Âƒ Cy
Ú Z»6 W! ãZk
Z} Z L L
Æ*Š kZÔ»Ô=+Š Zg ø !}Š ZPL L:á1Њ OZgzZ ~gŠ · ÏZ •
t ‚Æ[g LZ™%gzZì * Ù Ôì èg ¬*Štžì @
Y%äy̈ZC Ù
CtÔÃy̈ZC
c
}' Ŭb§Åy̈ZiZÏ0
i ä?ž Çi7ÐkZ[g »kZQXì *
ƒ7
ƒg ezŠÐ[ Z±áZz䃻: LÐZ ÂZƒy̈Z Z'
Ç} 7* Z ?b§Åy̈Z
{z¤
ó Xó σ‚Ï0
iIwŠÐZ ÂZƒYZ{z¤
ZgzZ
ô=tÅ+ŠaÆ} Š ZP
:¹äkZX ¶à Zz•ÃwŠgzZs ™Ô{Š ‚~(
ó óƒ CÐ,~}g !
Æ+ Š LZ=Ô•} Z L L
X c Ù Æ kZQ Ôc
Š [ ZŽ j-»wZÎC Ch
'× 0Æ xsZÐZ ä •
Z ! •} ZL L:ÎìQ ;g øÎk
kZ~¤ Š¼ {zX c
ŠÄg™h Ã}Š ZPoä WkZ
äƒy›LZˆÆ“ á Š !
{ • ZpX ǃ:Ýq¼ Âc
ä~¤ Ü z
Wá yZZ‰
™wJxs ZÐ wŠ ~ X Ï ñYƒ y›c
» kZpVƒ @ ¬g ~g ‚ Â Hy ´Z »
ó Xó ÇVz™ˆÆ“ á Š !
{ • y´Z
X c Û„
Šg ZŒ gŠÃŸÆ} Š ZPä+-Zw) •
}÷uPŠ" ÂV¹6ª~ Z } Z L L:Ñ1Q {Š ZP
 gzZØY\ W[ ZÔg ZÍg )
ó ó!ØÑŠŠ c
={°zZ÷gzZØW- k0
///
gzZ ‰ - :Zz Ð Ùñ{ ._Æ ì Æ }Š ZPÔ+-Z w ) •
~ V àÔyŠ XÑ ä™gOZ »“
ÏZX ~ V¸‹gzZá$ á Š !
{ • Æ} Š ZP
7g F•y ZgzŠ ÏZX ðW: ~G
¸Å“ á Š !
{ • Æ}Š ZPp‰ g ¦
k'Fb§
48 ì w‰„aÆkZM
™7gzŠ ?ÃðZ'
T

Xì Š Ü z~y
W‰ W»y Z[ Zž Š
ƒkˆ ZÃ •X Ð"( yŠ ~g FÅy ZgzZ‰
y$
CÐZÐ,§ZzZg ‚ »}Š ZP~g @
gzZ c @
Ôc
š Ã+ -Zæg •d
LZäVrZ
:Ñì ñƒD™¤z~y
W
•
~÷h á p ;g @
™g OZ » ~{ug IkZˆ Æ Y Ð }Š ZP~ ! g
dŠ L L
„‰»X Vƒ ;g Îóf}g v~ x »t [Za kZ Ô7e* 
ƒ (Z~ Ï0i
}Š!Zj Z÷ÐZgzZ * ÆkZ Ug ¯ÔA¸ÅäƒdªÆo} Š ZP
Y- k0
ƒw ÙZ »+-Zw)•ˆV⊠„¼Æ¤zkZó Xó *
XŠ ÑŠŠ c
{°z»kZ™
///
Ù X åg OZ Ð ì" Ã+-Z æg • » T ˆ„ W~{ {z y
s§C W
Å ógó ŽoL L{Š ZPž¸ìgQ D™y´Zt c gz•e ~g »u
o¡»Ù7 ` @
c
á Š !
ÐàLZgzZ Hê »YÐ {• 6µñkZÆ¡ä + -Zæg •Xì ; g Y
~ Vâ ZyA ñOÆ ] P¡LZ ~g @
@
X ‰ƒ: Zzg s§Å( à Zz ¡
Ù ~ yZyX å H6(?q
s§C Z x ÈZ » ¡kZ Ìä ógó ŽoL L¸ D o
Æ+ž• Ù Š H Âã J á Š !
+Æ { • á
+-Zæg •X¸ ·+g ZŠ y•
Í Ã+ä5ŠÈa z t eÆVâ !
yZ +-Zæg •X å 3g= gŠ Ôì {PJŠ¤
Šg Z
:ÑìgzZãk0 Í 7Ç!
Æg ZŠuÆyZÔñZ< gŠ
ÐVâ !
Ð {Š ‚Ãy› ãZk
 gŠ ó Xó ì N Ð { •
Z ä y !
Zq á Š !
}g v=L L
Ðy Z=L L ó ó?Ð{ •
á Š !
ì x » H»L L:Ñ1ñƒ DƒyZª ¬Š~VzÀ
X ¹ÐŠ OZä•ó Xó ì x » CZ f
Š wïÐ V;z™}Š r Š ÃyZgzZ à Ze6y ZÃt9q
1X c gŠ
Z ä y !
 gŠq
»¡]Zg ~g ‚X ‰ÖnÆ| Zk0
ÆV¤{zñOÆäYà:Zz
49 ƒg D ±åaÆ8{ÆðZ'

Ü z »òÔ;g B)u
:Å qzÑ:yZ f ZÐ i ZzW— gzZ Hçz ä VrZ Ô`Z • ÂZƒ‰
á Š !
¡]Zg ~g ‚ {• Ô˜Í[pi ZzWÅ •~ ݬ kZÆ Ùñ{ óº
ó ZvZº ZvZ L L
aÆkZi ZzWÅyZ f ZX c
Š ›ÐZäi ZzWÅ •åc 
άkŠ „~hðˆÆäo
LZ™ m ä kZ Ô c W: ~™Å kZ  ðà » kZ Ô ¶bZ Ç!
”ÐZ X c
W×h
Ü zÏZ™ñà c økZž c
X ñYH¢qt ‚}÷‰ Š¬ÃVâ !

á Š !
X H¢q Ñt ‚Æ {• gŠ
 Dg â gzZ Zñà •Ô[ ‚Åi ZzWy !
©
á Š !
:Ñ1ÐV{•
á Š !
yR ‹ÃwZÎÆ{• ä+-Zæg •ó ó?¸ìg™ H ?tÔMÛZ"ZL L
LZ ÔÂ } â : ÃT å;g™¿6¬q
w) \! ZÆ Z} Š™ ‹
kZL L:Ñ ì gzZ c
ó ó! @ ÐÈ Ô._ÆìÆ+ -Z
ƒZ'
+ Tà •{zX c ~®gzZ]ªÃVÆ{ •
Š w$ á Š !
ä]!
kZ Å •
Š c
Ô+-ZægÔVƒg Ö s{•
»+-Zw) •~ # á Š !
L L:á1•X Îä™ÒÃÅ
™Èt ó Xó å Zƒ o‚ »\WÐ-Zz}÷gzZ¸ìg™g D\WZ
 §Zz {zÃ\Wì
á Š !
} ZL L:Ñ1{z Ô¶_ YgzŠ VÎÃÐ V\WÅ{ • Š™yÒ§Zz Zg ‚ä VrZ
’X c
g OZÆ yŠ ÏZ ~ Âg7 s gzZì Š c HÐ -Zz }g v= Ô¿wŠ (
{°z Š
ó Xó å~
á Š !
„‰X 1™wJxsZ ~ ðÉg Å +-Zæg •ä {• Ü z ÏZQ

yŠ¬XÑ ä™wJxsZ Ì~g @
@ á Š !
Ôðƒg•¸ÅäÑxsZÆ{ • 
~ yZkZ
•òsZ ~g @
»yÕz d @ Ù J‚ÄÑq
žIÐ kZX HwJxsZ ä VñŠ Wg ZD Z
ÆxsZÔÔŠÆxsZX c
Š8 g LZÃyZä+ ŠÆvZÔs Ze Sy¶
g~8 zx *
X ‰ 0yò0
50 z™«ŠÐ ð>ÃðZ'

:«™Ð»nZ%Z
}g7Xìg ZŠu »Óg ñ¡
Å ã̈Z»g Zæ » 4gHz¡Åy$ ZwŠ
x Óì @
7 ~g7WZ ~g ¯ »ž¶ÌÏZgi~ »wdZì6ï¢gzZ ¡
6y$
Û Åyp{ i @
ÆÀ` WXì Cƒ)g fÆ B w%Z kZÆ]gŠbZ• ßã̈Z
~gz¢)gzZVŒg¦¡™–
Ð]¡Ð ~!~(+  ~gzŠ z
 ̈ZžZ
~Ú Š†ŸZB‚Æ ®
u ~(Ì~ nZ%ZÆ wŠì „gƒ 2~ VU‚ W
Xì ;g W
Z ņŸZ~»nZ%Z {z´Æã‚ W@
ZÉ )zz ~(¹ q
ÇÐZ¤
Y • ãc Û » VK à YŠgzZ ã-( ǃ : Y " ñY c
²z ÙJ Xì rz• Û zz
Šg ZŒ
Å bzg ä b),Z {)z x Z•Z x°» V¤gÔyZh» V•Zg
yvJÃÏ6!
Xì @
7 wŠ W
6  Zg {Z'
Z„ » ~gz$Å bzggzZì c
à
~䙽yâ ‚»o ¶
Æ»zbzg KZgzZB5ÃVߊ LZ LZN W
 Z¦
X Og: VZ“  Û 6Š ðÃ
z•
zŠ ™ {0
{g ! i ÐZ 7 {Š% wŠ
7 i× g ZzZw {Š% gD
ƒ {Š% wŠ Z
 X • ï Š™ {Š%ÃwŠ ]ZW ÔV× Z'Ô•
Z ã-gzZ {k
?ì @
Y H{g ¹!
ÂñY
51 Ë NŠ7YZ ZÎÆðZ'
$  %
çW~æNE


xב kv³×³‘ ]ƒ] (èdz–³Ú ‚³Šr³Ö] o³Ê á] Ÿ]ZZ :ì ò Z¤ á g» ~
Š•  *™Ñ
XXg×ÏÖ] oaæ Ÿ] ä×Ò ‚ŠrÖ] ‚ŠÊ l‚ŠÊ ]ƒ]æ ä×Ò ‚ŠrÖ]
:ÀF
gzZì LgÇŸZg7 ÂìgÇ{z¤
Zžì (Z Z•q
Z~Ÿžƒg {Ç W
Xì wŠ Z•{zžß™[pÔì @
Y™ŸZg7ÂñYƒZah —~kZ¤
Z
:, ™x ÈZ»gñZsf `gŠaÆ•gpôÐV- g FÅwŠ
X,™[AZåÐuZgpµ%gzZðƒIX,™wEZCgŠgzZ{Š‚åZ½ :1
X • C™ „@
ù ~ A ç kZ ˜À&Zp Ô,™ ligz Ð Ï°‡! :2
~ ug 0
ððÄg t ¤ ñÑ!
à §zxÑ c
,™íY '\Wž7t È » ligz
Ë ™ligz Ìñƒ Tg~ ~g Z-Šg e ÅyLZ \ WÉ ! 7Ô N ÎhzŠ
yX • $
X '' ~¶Šzh ÄîS` »x »Æ
: I™
à r â ŠzwŠgzZ,™«™Å{ó KZ
X N ¯: {›âWÅ]Ñì}' :3
Û Ã >gÎkZä~
*™yWŒ  *™ÑX N ¯w©»]zˆÅ ‹³mF å…糉 :4
Ü ¤ÃwŠÐwŠXì c
Xì Q‰ Û wŠ »
Šg ZŒ
gwÅÔ Z¿sf `gŠaÆV-g Fx ÓÅwŠ
:ì ‚ :5

XX oûfô×ûÎøæø oûÞôç( Îø …ö ‚ôjøÏûÛöÖû] …ö •ô ^ÏøÖû] p% çôÎø ^mø Ü$ ãö ×# Ö]øZZ


V!¤gzZVÂgŠx Ó} Z!g !¤} Z !vZ} Z
Û «e
â• ¾ÃwŠ}÷gzZ=! ´ âÆ
Ù gzZB™Š c
™Äg6zZÆ wŠB; xZŠˆÆ i úC B‚ÆÈ9à ¬Š kZ
Ù Ð aÆà ¬vZX B¢û%&6wŠÆ™xŠ6B; Q³7
C ¬Štû%]‚
X Ïìg«™Ð»nZ%ZÆn
52  ZŠ'
ì •z+4 »y̈Z“ 

„ sÅÆ y»Š kZ Ô ¶C™| Û ÃVzC


 z• Ù ØŽ ?y »Š q
Z ~g Zi !
Tå3g eg1q ¼ZŠÆy»ŠX Z 7
Z6 ^s§Åy»Š kZx ;Š j Z»VÂgúgzZVY±
:å–6
ó Xó ì $
Ë ƒ4ZŠ „û%q ]gúÌðÃ~y»Š kZ L L
ZsÜűc
:ž‰ˆ~Š]c
Z@b§kZ¼nQ
ƒ–~}g ! Ù ØÆw2kZ6
ÆVzC Ù •B2b Åy»Š kZ L L
w2C
y
ÌË]gúg Zh 
X ÇñY @ Ù ØÏñY f(w2‰‰Ç
ƒ†ŸZ~s ™zZÆC
Ë YÃw2Å6zZÂñW:IðÃ6
ì$ Ë ™[ NZ»C
ZgzZì $
w2kZ¤ Ù ØÐw2
ó Xó ÆäYòC
Ù ! Ë W7nÐQˆÆäY6
ñZÎ$ zZg !
Z1
q
} i ZzgŠÆw2«Ôðƒ4ZŠ~y»Š ¶]gzpgzZyZŽŽ ]gúq
Z
:å–6
ó Xó •áZzvZgzZ•g Çizgu'
Ù ØÆw2kZ L L
C
{i ZzgŠÆw2~uzŠ
:å–6
ó Xó •D™IÃV”gzZ•áZzvZÔ•g Çizgu'
Ù ØÆw2kZL L
C
{i ZzgŠÆw2~Š
:å–6
gzZ • D™I ÃV”Ô• áZzvZ Ô• g Çizgu'Ù ØÆ w2kZ L L
C
53 î @

' ¯wßZŠ%
'gúgzZ•D™ c

ó Xó •Ì]gzp¹
Y6 '
zZh × w2q
Zgž™ aÎtQ1ˆug nÆk
Š¼ ]gú™| 7t
X ˆ¬6zZ {z•Ù Š™
{ i ZzgŠÆw2¶a
:å–6
Ù ØÆ w2kZ L L
Ô• D™I ÃV”Ô • áZz vZ Ô• g Çizgu'C
ó Xó •D™ÌŠæ~Vñ»ÆygzZ•]gzp
kZX ÐWÎ{z ó ó?~ *Š •Š%Ì,Z H L LÎ äW‚èÃkZ™| 7t
6 â: wŠ1ñY ¬ygzZáh
Z {zÔ *
zZgzZw2q yÙ ØÐ w2kZž Hê ä

C
{i ZzgŠV;zX ðW¬
:å–6
Ù ØÆw2kZ L L
¾Ô• D™I ÃV”Ô• áZzvZ Ô•g Çizgu'
C
ó Xó •n
g Ìw ì»VC ZOgzZ•D™Šæ~Vñ»ÆyÔ• ]gzp
4Њ%,ZžÐä™w ì{zÔÑ ¶Š [ ZŽ y‚zZÆ]gúkZ[Z
VŒ ÔðW¬6w2à Zz6 â: ÌQ wŠ »kZ1ì YƒyÃgzZ >
zZ ÌÐ kZ {z *
eg1
:å–6
Ù ØÌðÃ6w2kZ Ô• yÂ{,zg ZD
C Ù kŠ àZz äW6w2kZ \W L L
Š]o»]!
žnY c kZžì ˆð¯n kZsÜw2tÔì 7
ó Xó ì e*
*
™tÃ]gúL L
:å–ÐW
ó'
ó •CYs§ÅC
Ù !
V ·¨à Zzt ‚Ôt]»äW6
g:Z}g øL L
54 ÃðÃ~äzggzZ7šðÃ~ñ
7{Z

D VZ } Z  gŠ »{
Ãg Ñ" Ð kZ vß å| Z ~ Vƒ Ç Ë
 Z(q
VŒ M œ¹ 7ZÐ T Û™ YàgzZ D ¯ N ZzŠÐ wY Å|
J  gŠ Ô¸
Ü z X å [ 0œ
‰   gŠt [ Z Ô~Š™ qzÑ^0
% »uÑ|  gŠ kZ ä VrZ
Y7 Å|
VÍßäVrZÔÑ•g™ W~Vƒ ÇkZ¿(q
Zž å;g ¦
Ð~g ëg!„V-
~ V\WÅy Z™NŠg e6»uÑX ‰ƒ!$v W ¬Š D™ Y7 Å|
 gŠ kZÃ
qÅVQÔ‰ƒ1‡"ÐVÔ c
gzZ ðVZ ~h âÐ ygzZ‰ y~ª Zyp
WF
eZž¸ ~ „ 5 Zg {z ÌZÔ ñƒ: ZzgÐ yc U»Ã|
Æy-7  gŠ kZ
ó ó?•ìg YO—[ »L L:¹gzZZƒC
Ù ª~\zg
 gŠ q
kZ [Z Ôì uÑŽ • Ñ Ã7 Ã| Z vßž ¹ä ¿( kZ
 gŠ
X Ogx »Ðx » LZgzZN Y- :Zz\W¹äy-X Vƒ ;g Y U»Ã|
 gŠ kZ~X ÇVzŠ äƒ7(Z¦
™^»Ã| Ù ~77¹gzZ`Zu¿{z™Ít
C
Â~ ?ózŠ [ ZŽ Ht ‚Æà¬vZ Š ZÔ ÇVƒ Y :Zz „
` :ZzÐ VŒ ~¤
ÇVI »gz¢ÐZ
uÑž @
X ñYƒ»Ð„a
ðZ±~ VâzŠçO Ôäâ : ¸á Zz + â : {z1Åg Zƒ¹ ä y-
6J
ä y-X ‰ Ö™| m Æ kZgzZ 1™k
iÃy-ä VrZˆ k
Š¼ Ôˆƒ
ƒ »uÑÐ *ŠÐ U»Ã|
 gŠ kZ Hž î Ct = ¹ä kZ Ô¬ we ~uzŠ [Z
55 ó óšL L~]àgzZì ]à~]ï

Ù »á$
nÆäÎkŠ izgC ÆkZ~ÂzŠ hgÃx »kZ ?¤
ZÔ7¦
Ù ? Çñ Y
C
äVrZ™ aμ Ô ðƒ[x»w et Åy -?ƒ CÂì gàZŠÎt¤ Š
ZÔÇVz™ c
X ózŠ^»|
 gŠ~:gz*
™ c í?: Zizgnt¹
àgz¢J

nÆ _Æ \ W}k Ù nt Ã\ W]|V ; ¹ä y-
Î ðizgC
eZQpìg X ÿ( kZnt ÂJ
È N7 izg¼ XÐ ,™ c
Y ïÐ
 gŠgzZ ðVZ ~h âQ Ôc
~ 5Zg ԆРn¾Å U»Ã| W×¹ 7ZX ‰ƒ
 gŠ kZ :c
Y U»Ã| Š [ ZŽ ä VrZ ?•ìg Y V¹]|:Y7gzZ 5Qy-
X Vƒ;g
ðZ±yxgŠÆ VâzŠQ äâ : {z pÔH IÐ L » |
 gŠ ä y-
~ ¬ Y7 Ð y- ñƒ y Zª¹ {z Ôðƒ Ýq ìÃy-g !
Æ [Z ˆƒ
Vx ¹ñƒ D Z—ä y- ?c Ù ù= ä ?g !
Š ZC Ù »ä
Š ZC
Æ[ZgzZ å c
Ü zkZ¸ìg Y U»|
kZÔå~ŠÛpÅvZsÜgzZsÜÑZg v‰  gŠŽ ¬
Ðí?g ! Û ~+
Wt•
kZXì Š  ~g v[ZpÔ¶s ™gzZ(+ Ü z
 ~g v‰
[ZÔì *  gŠ {Š Zg Z Zg v[ Zž‰ 3] â n kZ
™ÝqnÆäÎÉ 7R »|
X ÇVzŠ™ Z]
Ð@yŠ¤
~g v:gzƒ Y- :Zz?
X Z7  qÅÏqÑe
Rß:Zz7Z~ª .™Ít
+
~' ¤ Ù \W Âσ 9+
ZÐ Vƒ[x»~x »C  Å\W¤ gŠ c
Z! q
gŠTì bzgÅ¿„+
c à¬vZ+ X ZƒB‚Æ¿kZŽ ǃ „{zQÂì
,™x » ÌŽ ’ e Ì…X fƒ {Š c
i] âÅZgzZŠæ Å à ¬vZgŠÏZ σØ{
X ,™Ð" _
Æä™èZgÃà ¬vZØ{
56  zŠ
ƒ„ Zgë~ÂŽì {z„

?¶C™x ¸Ã9¾-6 ó óïL L'


ò *
Å"
?~ŠÅä¾ug IGaÆ@D
Å ~
 ]ÀW'
?ñex *
»ñiZÆ]Zg ¶ Zò * %»'
w'ZgzZi
?¶èä¾gzZ {z´Æòig Z¦Z[Âò * AÄZ'
¨ WZz ç,E
?ì Hx * Û º'
»szc»wY•
»]JŠ ÑЃ
?N Cx * '
?ì ‚yÃÂMЃ Û •ZÌgg ±!
 » *™y WŒ '

?•ÐyÃyú´x OZkiÆt Ãz~yÎ 0
'
ÅxsZ „ *
ƒy›»yZž åcÛ ~}g !
â• Æ+Š ݬ¾ä w D Z)´'
?ì ?Š Å+ ›
?N Cx * ÄÆàí ¬vZ G
?¸d î*9g•1Zx â Z'
:]!ZŽÆ]ÑZΗ‚
×
3Z' EE
2 ÅvZèg ßg0îÏŒ38 ]| 1
ÅvZèg´ â0÷Z 4 7Ìðà 3

~<Z”Zg)´X£Zk÷e
2 6 t Z² 5
~ó1301 Dƒ7L•ÆVŠèYÔ7
8 7
-4H
E &
ÑñÔ:Z•]| 10 *i
S•vZD* gÔ*gðÔ ê GöÔkg- 9

lz»kZÅyZÃyZ{gZŠZ~fzZgÔ ‚³r³³Ú] س³n`‰ •3


6 zÆiŠkZ}gø
ì;g™w‚gZÃ]gzpÅ9zg1000
57 ƒg ¶}ÈÆvZgzZzhñ:ìÐ Ë

÷ ñWa Æ ]Š È[xZ }g ‚ ˆƒ i ‚ * á izg q


ËÅ Y { • Z
Â~g F V xž cÛ ?ì [ Zy
â• á ž Y7 ä r
Ë HÅV7ŠÆ \WY { • ™
wŠ 6äƒg F Æ „
Dƒ C¤  zŠ vßx ¬%Z ÔŠ c
ƒ„ zŠ ì CWÄ ƒ

aÆkZgzZ]Š ÈÅkZ6  zŠ òŠ W*
~g FÅ„ ZŠžZ
 Š •Š6~g FÅÔŠgzZ•
Z@ ñ¬Š aÆ ÔŠ gzZì @
e ñ]‡Šp6~g F Å ÔŠgzZì @
™¡ñ¬Š
ä~¶Å7]!
ÅV7Š -ZÆ\Wä~! ð¸L L:¹är
 ™÷Xì @

á ó ó?ì [Zy
ž ¹äY { • ËÅ\Wž åtŠ°¶Å]!
ÅV7ŠÆ}gzõ
 •£g ¬»wŠgzZ¤
g gÔw –Z nZ%ZÆV'¾žZ ØÔb6¤ Vc
g FÅVz÷Z
g g …σ „ ._Æx £zû%}g ø Ì~g F• òŠ WMëX •tŠ B
gzZ
ƒ
X »Ññì]åŠ
á ?ñY H ZŠ Z]6Tì ÚðÃ~g FY {•
äY { • á á1 r
 ™o
™ Hë Â CYƒ ~g F u *
?f çðà å Zƒ „g gžì H6] !
kZ]Vx ¹
Z Ì~g F x ¬ ÂñY¬Š ÐÃÅ]ù¤
gŠÅ¡žì Úq Z Ì,zgzZ
‰gzZ]‡5Ð[ xZX ̵ñ»ä™/ÂÐVƒk
]©h ì Ì: ·»+ Y
6ÆÔŠgzZ„
Kzg ÅnçgzZ Ì=g f »p
 »nzÈÆã0
:  zŠ Ìaz»
Ð~g FÅ bzggzZwŠìaÆ~g FÅy$
ž/ÂÅ Z} ]!
t%ZXì Ì
wŠ ~g Fa~g F–
gzZ yZZ" y̈ZÐ ~g FÅwŠgzZì @
ƒu" y̈ZÐ ~g FÅ@
58 ™nç._Æy áÐ VzÈLZvZ
ì @

ì ãZZ" x * zŠXì @
ì~ª
»- Û +Š c
Yƒlz• Û yZZÐ ~g FÅ bzg
lz•
Û yZZx *
ìÅÀñLZVzÔÃ~gz$Å!%ÉX Ùz•
Ã- ì~+ ŠgzZ
»-
Ù Ãà ¬0
{zì [¦Zx´žì D»qC  Ü ×Åh
gzZì } Y b§hZÉ
zZ} %cgzZ
Xì } YÃVzi Zg {æ7ÆVߊgzZ-
ìÅV\W Â
÷z•ñWaÆ]Š ÈÅ\WëY {•
tñW7G á ¹är
 ™÷
Û ÂƒÔÅq ËÃ\W?•M
,Š™7 Ug ¯ë•â • ™ HaÆ\ Wë ! • C
Æ yŠ FaÆ ]Š ÈÅkZ„
 zŠ »wŠ I Z Ëž å J 7}c
WŠ c
V ;cÛ XÐ
â•
Š [ ZŽ & pZ(ä wŠ I Z kZ ?ì ÔÅq ¾N „
ž å c  zŠ Y7 gzZ c

kZ ]Š ÈÅñä LZ Ïz7q 'wŠ=
Zž å ¹äÃI Z ËX ì ÔÅVc
'"Zg œtäZg øžì @
Xì Z 7 á u~ºÆtºkˆZ
™™ƒg •
ä }¾ kZ Š
ƒg g c
UÃÏz7Æ ¿}¾ q
Z ¹ä r
 ™o
a kZ Y7Í]! ™]Š ÈÅ Ïz7ž eÎ
Å kZ Vƒ Z¾~ pì ~gz¢ *
V¼~[ ZŽ ~Ôì 4[ ZÔ Ç¾ {zGÔì w q H Zg vžÔ ÇV¼'!
PsÜ
,q C
~g g c 3 Hž Ç Vg7 ~ Xì]»vZ ÔÇ
Už ð\ Ǿ {z Ô åc
Ïz7¿Z¾X ÏñYƒ~g7é ZpvZY ¶
Z ÇV¼~ì SeË~(Ãä3
aÆ]Š ÈÅ
ä}¾X Vƒ;g%žÑ1å~ 1 ~({z?ì w q H :Y7Š
3 Hž Y7 ä }¾X Zƒ yZª¹ Ïz7Xv:Z]:¹
Ð V ä kZ ?å c
Ù iž ¹
kZ ?ì ÔÅq ËÃ\WH : Y7 ä}¾X YZ ¹: ¹ä }¾XC
á yZ :¹ä}¾Xì ÔÅ]ñV; Y :¹~ݬÆV e
t 5 WvZY • .ä
ƒg ZÍlpwj âgzZ} 7
XŠ |ƒ ™Í[t X ÏñYƒ~g7éZp
59 •ð¸Æy-á Zz ä™c y
w‰

 Ð y~¢ ð}0
ä37Z • ä 6Ž dŠ z™ c
YJZ ~¢ ðg
 :Vâ
X •D Yï} hc} Qc
ì Q„7Z ÂÌZwt•0Z ~¢ð} QŽ
! V* : éE
5!N
47E
JŠÍuÔ ïEG3E ·
Z
Xì 4 H Zg v»±t :¿q
Xì ð¸»gzŠ Z÷t :ZuzŠ
?ìŠ Z%H~g vÐð¸ÆgzŠ :ª
Xì, ûVǸkŠyxgŠÆkZgzZ}÷ :ZuzŠ
wZE{ÔÒÃ
X ðƒ7ZaJ ÅkZÔ¶ðίÅ[ †Ž ä\ W
ÌZ a :~ç
?x¥ù» :V x
Š™w ïÃkZ: Zizg~
X Vƒ÷ :~ç
E
gƒÑÔã›îÏŒE
38
:Y7Ð}uzŠ ä„
 zŠq
ZáZz•g~9;
Š[ ZŽ ä}uzŠ ó ó?ƒy.6
:c ¹?Ôì ]!
H LL
Ÿ9zg 500 aÆ äh
y Vƒ CH L L
– מ å–âÃVß Zzyä ~Ôg c

gƒÑÔ²x· ó Xó c
Š Ÿ–×äV,ZÔ,Š
60 ƒÝª{ Zpz™ŠæÅ ð¸L Z?
x¤c

?Vƒ Wáò Z ~uzŠaÆ\ W~! g


 :\!
Ï}7ÂaÆäYwjZ={z
! V* 
:g
!ZâZ̀ÍÔy é›.\·
:Y7ä¿q
ZX å;g Y™ÄgB;6 KZòŠ Wk<q
çWN ! Z
Š[ ZŽ äkZ ó ó?ZƒHÃçW ! ð¸L L
:c
ó Xó Vz™w EZVY ~uzŠ Âì @
Y^x »ÐçWq
ZZ
 ! 7̼ L L
DÔa•h0·
aÆh
J¢ž ¹äkZ Š `â J¢ »kZÐñäLZòŠ Wq
Z
³J¢ »kZ ð¸c
3Zz {zXƒZƒ Š »kZžì Yƒ eÎäkZXì 76y Â
g
Â?ž ¹Ð ñäLZ™< ä kZX ðWi ZzWÅñ¢Ðg0 × aÆ
ZÆy ÂZ&
y J¢ž¸ìgÈ
Z{z²ì 76
Xì „g0
XƒD™7g ±Z Z÷gzZƒD™g ±Z »]! ì w ¾ :Ñ1tä
Åñ¢ ?g c
gƒÑÔy{•¬
Wßñƒ ïŠ s Z¤
eñ»kZgzZ å Š I WÃVjZæ LZ Ôg » ZŠ Zg•q
Z
ä kZ ÂðJ(ÐW, I Wä r
s Z¤  ™q
Z Z
 ~ª ƒ[ Zy
q kZX å Š 
ä~[»L L:á1Ð-
O~( ™{z™NŠtX ~Š ¯k
r ¦Åñ¢6kZ
,
ó Xó 7s Z¤
I ¯åó âs Z¤
I WÐ\ W
5z·Ôtg â Ôy™Ôqæ
`Ð ïôZ"~(~h Çt,Š Z™”ÅgÇZg e kZÐ` W
@ Ù Ø~ç
:ÐC
Ái Z ÁÃkZ :Ñ10
z{X ˆ $w !
w! Š „g â äkZ Â` WXì
Ôå c
~žì ]» Z}
@ÃÔu c
 `z²
› X £ŠgzZµñq
Z
61 ñ ¯s ¸z"ÃVzuzŠ 7{ zuÑe

Fì ~g=ÂVY Ï
Ð VÎ' Å äzg Ž ? ƒ D™ ]!
=}Š ÑZg) c
}Š1e Â[Zc} Z
Z} ì @
W ? ÏZ *
zg à ë
gƒÑÔ ã›)‚ Z vZ]gŠ
[ZÐVpê{z
ìÞzg~VzgZimJ ~wŠV·0
WÅV1_
•~{ÂÌZ
• xlÐ ›Å *Š vß {z … Ö ª  N
σ # IñŽ Zg ø p
{g7<Ô~g¨+-Z[Þ gƒÑÔã›f ç
c
W x ¸ ñÎ Ð Zw ™ F
Z ì 7 ¹!ó ~ j} F
Ñ B‚ 6 ¯ uZ gzZ
c ?ì 7 ¹‚ Z%  H C
~Š ; ]ß cå »š
 » ð {z M Ã Ð\ A Ð g«
~Š h ~g ‚ ä T ~i Å [² ì 7 ¹Zig t Ô ì ²
w ZE{Ôbb I gƒÑÔh·
¶CY ,
»Ð T~i bzg {>{z ZaÐgi:ÐVkz:ÐV1Â:
 • 5 F` W Ã ÏZ
[ Zø z Ÿ ƒ +Š
ì @
Za ÐÃ Å VÍg )
Š ! Ü U
Wtzg ÃÔˆ ·ƒq w.{u c
VZZ z +Š ¸ ]Š „ ì ¸ 7„ b‚ ðÕ x™/ bâ Âë
y̈Z Æ V̈Z ~ *Š ñWx »ž Ù g ðã NîŠ {Zg
7„ w2zC
Š !
WßÔtg ¤özZ gƒÑÔx¯x ZCq
62 »Tì Zƒ0
ì ¿( r Zl Z]y
W

•òægp]gßyZZIZ~V˜ gŠgØì ;g È
]j»g«Ð c
†OŠ Z " zeOŠ Z †OŠ Z " zeOŠ Z ìlñ{{z„ÚZì sø»TA
$
g]Ôklx Z /IÔ èEG4hG: ³
Êp 3 Zg W,™Ð ~
·t Ü ZŽ 5 : (Z ðà ô Ð T Z÷ wŠ
Û }È„z
•DYhgúÌÃV¤• A Â}È Æ "
5 : {È » Z} 
Û %¬
DÔy q• gƒÑÔ©zZ
Í : Ð ³ #Š !
[ •} Z Z< ~H ì‘  ì yŠ „z yŠ
 „z ‘
c äZh Z ™zZ N ì ¹ Â t  ~ Š c ~¾ Ž
ñY g ¦
Š !
WxsZÔvZï gz?ÔvZyâ zg
Û Z ]¡
ì g ™  nâZ Ð Š Z• ì¬~ Ý}÷ ‰âgzZ¼
Æ I7C™L
s çÃVƒk  Š }÷} Š wZ eB;Ñ
~ wZ΄
ƒq
ÆzÈÔ£ZY ! ! ÒÃ
~ëKZ~—uìˆagÐwiZ öÐ}!• Y ~÷ Vƒ eu { ~
@
W 7D 1 ì @
W ÂG… á
7~ Ý }÷ òsà Vƒ•

tZgÍvZ†› ,Ñâ ÔÝ°Z q ¼
á G ì q =
Üæ {• Û
7¼ Ëì Ð I *g 쇊•
Üi » Ç G ì ¸ gŠ yzÛ ~ c
7¼ c gŠ ì `ñ

VZzóVZkeÔiœÈ¬ ]Z|ÔÖx Z
:“ (Z ì& ¹‚ Ð ]æ ~( Yƒ 8  hg žg zŠ
g q
:L g2Š Zƒ Z™ Ž ì êŠ w$
 Yƒ • cY ƒ xñ uZu
{h»zZÔg·É ~fzZgÔW
Â
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80