Vous êtes sur la page 1sur 2

Ugraeni protupoarni sustavi

U toki 2. SOLAS konvencije govori se o uvjetima koje u konstrukcijskom smislu i smislu opreme moraju
zadovoljiti brodovi s obzirom na vrstu i namjenu.
U skladu s time u istoj toki se govori o protupoarnoj zatiti na brodovima.
Klasifikacijski zavodi su duni nadzirati gradnju broda pa tako i ugradnju protupoarnog sustava na brodove.
Vrste ugraenih protupoarnih sustava ovise o vrsti i namjeni broda te o vrsti tereta kojeg prevozi.
U ugraene sustave za gaenje poara ubrajamo:
- glavni protupoarni sustav gaenja morskom vodom
- automatski sustav za gaenje poara prskanjem (sprinkler ureaj)
- ugraeni sustav za prskanje vode pod tlakom
- ugraeni sustavi za gaenje poara plinom (CO2)
- ugraeni sustav za gaenje poara pjenom
- ugraeni sustav za gaenje poara prahom
- sustavi inertnog plina (IGS)
Glavni protupoarni sustav sastoji se od protupoarne pumpe, glavnog protupoarnog cjevovoda, hidranata ,
vatrogasnih crijeva i mlaznica.
Navedena oprema mora zadovoljavati uvjetima SOLAS konvencije (glava IV).
SOLAS konvencija propisuje i jednu protupoarnu pumpu za nudu na pogon (motor) koji je neovisan o pogonu
glavne protupoarne pumpe. To je tzv. emergency fire pump koja moe biti smjetena u pramanom ili krmenom
djelu broda. Glavna protupoarana pumpa moe se startati i sa komandnog mosta.
Klasifikacijski zavodi propisuju (na temelju SOLAS a) broj hidranata ovisno o veliini i vrst broda a oni moraju
biti tako rasporeeni da najmanje dva mlaza mogu oposluivati bilo koji dio broda.
Protupoarna crijeva moraju biti izraena od negorueg materijala, i dovoljno dugaka. Mlaznice moraju biti
izvedene za malaz i prskanje s mogunou iskljuivanja.
Crijeva, mlaznice i klju nalaze se u kutijama (poarne stanice) koje se nalaze u blizini hidranata.
SOLAS konvencija propisuje da svaki brod mora na obje strane imati ugraenu meunarodnu prikljunicu
pomou koje se brodski protupoarni sustav prikljuuje na onaj s kopna.
Sprinkler ureaj spada u automatski sustav za gaenje poara prskanjem tj aktivira se automatski a najee se
ugrauje u putnikim i prostorima za posadu. Rasprskai su rasporeeni po stropovima prostorije a kako imaju
funkciju i detektora, reagiraju na povienu temperaturu iznad odreene granice te automatski daju vizualne i
zvune signale uzbune na indikatorima koji oznaavaju prostor u kome je rasprskiva zapoeo djelovati.
Osim rasprskivaa ovaj ureaj ini pumpa, cjevovod, ventili i tank slatke vode.
Ugraeni sustav za prskanje vode pod tlakom djeluje na principu rasprivanja vode pod visokim pritiskom u
formi spreja (praine). Ovaj se sustav koristi na RORO brodovima tako da se mlaznice postavljaju po
stropovima paluba (platformi) gdje se krcaju automobili. Sistem za gaenje podjeljen je u vie sekcija a aktivira
se runo tako da se sve mlaznice jedne sekcije otvaraju istovremeno. Brodovi sa ovim sustavom moraju
zadovoljiti propisane uvjete za drenau i ispumpavanje vode.
Ugraeni sustavi za gaenje poara plinom (CO2) u kombinaciji je s cijevnim detektorima dima, pa se kroz
iste cijevi detektora dima, dovodi CO2 plin za gaenje poara u pojedinim prostorijama.
Cjevovodi koji se koriste za dovod plina opremljeni su kontrolnim ventilima, a CO2 cjevovod mora biti propisno
oznaen. Koritenje ovog sustava podrazumjeva mogunost nepropusnog zatvaranja svih prostorija u koje se plin
dodvodi te mogunost automatskog davanja zvunog alarma o putanju CO2 u bilo koji prostor u koje posada
ima pristup. Sustav je predvidio obavezno runo davanje uzbune prije no to e se sustav aktivirati, kako bi se
dalo vremena svima da izau iz prostorija i nepropusno ih zatvore.
CO2 plin smjeten je u bocama pod visokim tlakom, a boce su smjetene u posebnoj prostoriji (CO2 room)koja
se nalazi u odvojenom djelu nadgraa, na pristupanom mjestu s dobrom ventilacijom i dovoljno daleko od
izvora topline.Obino je odvojen sustav za gaenje u strojarnici od ostalih prostora na brodu. U CO2 prostoriji
nalaze se boce pod pritiskom. Broj boca mora biti dovoljan za kapacitet svih prostora na brodu koji su predvieni
gaenjem CO2. Za svaki prostor predvien je odreeni broj boca koje se aktiviraju runo. Sve su boce
prikljuene na glavni cjevovod ali se posebnim ventilima plin usmjerava u eljeni prostor (aktiviraju se boce
predviene za taj prostor). U CO2 prostoriji nalazi se glavni kontrolni ventil koji se aktivira neposredno prije
ukljuivanja sustava. Ventilom se moe upravljati i daljinski s mosta ili iz strojarnice. Time se ukljuuje i zvuni
alarm o poetku putanja CO2.Sustav podljee obveznom godinjem pregledu.
Prednost gaenja s CO2 je u tome to sam medij gaenja nema tetnog utjecaja na okolinu pa su nastale tete
iskljuivo tete od poara.
Prilikom gaenja poara ovim sustavom treba voditi rauna o sljedeem:
- uvi zvuni signal za aktiviranje CO2 treba urno napustiti prostoriju
- prije samog putanja provjeriti da li su svi napustili prostorije i da li su prostorije zatvorene
- mora biti iskljuena ventilacija a sve klapne i otvori s palube zatvoreni
Postoje jo sustavi za gaenje poara plinom halonom ili vodenom parom.
Ugraeni sustav za gaenje poara pjenom moe se kao zaseban sustav koristiti u prostorijama strojeva, u
prostorijama gdje poar moe izazvati curenje goriva (pump room). Ovaj se sustav najee ugrauje na
brodovima za prijevoz tekuih opasnih tereta (tankeri). Razlikujemo sustav teke, srednje i lake pjene ovisno o
faktoru ekspanzije pjene (omjer volumena stvorene pjene spram volumena vode i pjenila). Ureraj za stavaranje
pjene na tankeru mora biti u stanju stvoriti pjenu za cijelu povrinu njegove palube. Za gaenje poara na palubi
koristi se teka pjena. Laka pjena se koristi u prostoriji strojeva (prostorija se mora puniti pjenom od najmanje
1m visine u minuti) a srednja u zatvorenim prostorijama gdje moe doi do curenja zapaljivog goriva.Ureaji za
izbacivanje pjene nazivaju se monitori i smjeteni su sa lijeve i desne strane broda. Domet svake naprave mora
biti najmanje 15 m. Osim monitora sustav se sastoji od tanka pjenila, pumpe za pjenilo, cjevovoda i ventila.
Sustavom se moe upravljati daljinsko ili runo upravljanim ventilima.

Ugraeni sustav za gaenje poara prahom koristi se na tankerima za prijevz plina i kemikalija.
Prah se nalazi u spremnicima a sistem se aktivira pomou plina koji se nalazi u bocama pod tlakom.
Sistem ine jo sistem glavnog cjevovoda, fleksibilne cijevi i mlaznice koje se nalaze u ormariima po palubi.
Pogonski plin se nalazi u posebnim bocama pod visokim pritiskom. Rezervoari i boce nalaze se u posebno
izoliranim prostorijama. Kao pogonski plin za izbacivanje praha koristi se CO2 ili duik.
Sustav inertnog plina (Inert gas) ugrauje se na tankere prvenstveno radi preventive od izbijanja poara ili
eksplozije zapaljivih i eksplozivnih para u tankovima tereta.
Inertnim plinom se smatra svaki plin koji ne podrava gorenje, ato je svaki plin koji u sebi sadri koncentraciju
kisika manju od 5 %. Izvori inertnog plina na brodu mogu biti ispuni plinovi ili se ugrauju generatori inertnog
plina kojima se proizvodi inertni plin duik.
Na brodu postoji generator inertnog plina, cjevovod inertnog plina kojim se plin nakon to je proien (od
tetnih sastojaka) dovodi u tankove, te upravljaki ventili.
Sustav je opskrbljen alarmnim i mjernim ureajima.