Vous êtes sur la page 1sur 6

More NextBlog CreateBlog SignIn

Monday,18February2013 SurinameMirror,dailySurinamenews:

ZijninSurinameAziatischetijgerproductenverkrijgbaar?
Deskundigen:Jaguar
zouvervangervande
bedreigdetijger Rotatingjaguar
kunnenworden
Dierlijkeproductenin
alternatievegeneeskunde
Surinamenietongewoon

18-02-2013Door:PaulKraaijer

Paramaribo-Nepalese
autoriteitenhebbenindetweede
weekvanjanuarinegen
tijgerhuidenenhonderdentijgerbottenmeteentotaalgewichtvan167kiloinbeslag
genomen.DeproductenzoudennaarallewaarschijnlijkheidnaarChinagesmokkeld
worden.

Wereldwijdevraagnaartijgerproducten
PantheraOncainSuriname
Erisnogsteedseengrotevraagwereldwijdnaarallerlei
productenvervaardigduitlichaamsdelenvandetijgervoor EenblogmetnieuwsoverdePantheraOnca
hetvervaardigenvangeneesmiddelen,maarook (jaguarofzoalshetdierinSurinameookwelwordt
vanwegebepaaldekrachtendieervanuitzoudengaan genoemd'tigri')inSuriname.Eeninternationaal
envanwegebepaaldestimulerendewerkingen.Nagels, bedreigdenbeschermddiersoort,datechterin
tandenenwimpersvaneentijgerzoudenzorgenvoor Surinamenauwelijksenigebescherminggeniet.
NaastnieuwsuitSurinameoverdejaguarwordtop
succesenbeschermendekrachtenentijgerhuidenen hetblogookrelevantjaguar-nieuwsuitandere
tijgerbottenwijnwordengezienalsstatussymbolen. Latijns-Amerikaanselandengepubliceerd.
Chinesegemeenschappenoverdehelewereldvoegen
traditionaleChinesemedicinalebehandelingsmethoden AblogwithnewsaboutthePantheraOnca(jaguar
toeaanaanwestersemethodenendaarmeeblijftereen orastheanimalinSurinameisalsocalled'tigri)in
Suriname.Aninternationallyendangeredand
wereldwijdevraagnaartijgerproductenenzelfsmeerdan protectedspecies,which,however,enjoyslittle
kanwordenvoorzien. protectioninSuriname.Besidesnewsfrom
Surinameonthejaguaralsorelevantjaguarnews
GeletophetgroteaantalChinezendatzichinSuriname fromotherLatinAmericancountriesisbeing
heeftgevestigdenvooralactiefisindemiddenstand published.
zoudenwellichtooktijgerproductenillegaalinSuriname
aanwezigkunnenzijn.VeelChinezenzijneigenaarvan
eenwinkelofsupermarkt.OokiseenaantalChinese AboutMe
artsenactiefindealternatievegeneeskunde.Maar,zekerheidhieromtrentisnauwelijkste
verkrijgen.DeDouaneSurinamereageertnietopvragenalsooknieteenbekendegroteapotheek Paul,editor

Page1of6 AssembledbyRunPDF.com
inParamaribo. Viewmycompleteprofile

TRAFFICnietophoogteaanwezigheidtijgerproducteninSuriname,maardatwilniet
zeggendatzeernietzijn....
Ineenreactielaatdr.RichardThomas,communicatiemedewerkervanTRAFFICInternational-dat
wereldwijdde(illegale)handelinwildvolgt-,inhetBritseCambridge,wetengeenberichtente
hebbengehoordoverdeaanwezigheidvantijgerproducteninditdeelvandewereld,maardatwil JaguarinSuriname
natuurlijknietzeggendatzeernietzijn.Enalserproductenverkrijgbaarzoudenzijnin
Suriname,danligthetmeervoordehanddatdieafkomstigzijnvandezeergrotepopulatiein
gevangenschaplevendetijgersinAmerika.Wijzijndaarbezorgdover.Erzijnmeergevangen
tijgersinAmerikadanerinhetwildleveninAziensommigestateninAmerikahebbengeen
enkelewet-ofregelgevingwaarinisvastgelegdwietijgersmogenhoudenenwatermetdode
dierenmoetgebeuren.ErisiniedergevalnzaakbekendvantijgerbottendienaarCanadazijn Featuredpost
gesmokkeldendaarverkocht.
Schedels,tandenenhuidenvanjaguars
Isdejaguarpotentilevervangervandetijger? wordenherendertekoopaangebodenin
JimSandersonvandeSmallWildCatConservationFoundation,dieeveneensbetrokkenisbijde Bolivia
IUCN(InternationalUnionforConservationofNature)CatSpecialistGroup,maaktzichernstig
zorgenoverdejaguarinSuriname. BottenenhuidenjaguarsgewildbijChinezenin
BoliviaenBrazilidieindejaguareengoede
vervangingzienvoordetijgerPOFOMAYBIO...

Eljaguar-K'ALAMARKA,Bolivia

JAGUAR
Your browser does not currently
recognize any of the video formats
available.
Click here to visit our frequently asked
questions about HTML5 video.

Sandersonwordtgezienalseenvanswereldsbesteveldonderzoekers/deskundigenvankleine
katachtigen.Hijlietmijinapril2010vooreenartikeloverdejaguarinSurinameweteneenmarktte
zienvoordehandelinjaguars,nudehandelintijgersdoorinternationaledrukafneemt.Erkomen SearchThisBlog
meerenmeerChinezeninSuriname.KijkmaarnaarhettoenemendeaantalChinesewinkelsen
supermarkten.Jekunterdanookvanuitgaandatereengroeiendemarktisvoordejaguar. Search
JagenenstropenzijneenwayoflifeinSuriname.Erstaatgeenstrafophetdodenvanwild,
omdatergeenechtgoedewetshandhavingis.Niemandsteekteenvingeruitwanneereenjaguar
wordtgedood.Bovendiensprekenmilieu-ngoszichooknietuit.Verbaalzijnzeechtslecht.
Translate
DevisievanSandersonwordtgedeelddoorVincentNijman,deskundigeophetgebiedvande
handelinwildbijdeOxfordBrooksUniversityinEngeland,DepartmentofAnthropologyand SelectLanguage
Geography.WaarweopkunnenwachtenisdatereenhandelgaatplaatsvindenvanSurinaams Poweredby Translate
wildlifezoalsjaguars,maarookkleinerspul,naarAzivoordemedicinalehandel.Alsdetijgers
opzijn,danverschuifthetnaarleeuwenenluipaarden,ditzienwenual,enalsdienietmeerte
verkrijgenzijndanverwachtikdatthenextavailablebestwilldo.Deaanwezigheidvaneen
ChinesediasporainSurinameeneldersinZuidAmerikahelphierwellichtbij....,aldusNijman LiveTrafficFeed
vanuitEngelandineenreactie. AvisitorfromCalifornia
viewed"DejaguarinSuriname:Zijnin
SurinameAziatischetijgerproducten
OokhijheeftgeenideeoferhandelintijgersoftijgerproductenplaatsvindtinSurinameofeldersin verkrijgbaar?"5secsago
ZuidAmerika.Alsikeencynischuitgangspuntneem,danlijkthetmedatdaarwaareengrote AvisitorfromParamaribo
ChineseofVietnamesegemeenschapaanwezigis,binnenofbuitenAzi,datdaarvroegoflaat viewed"DejaguarinSuriname:Zijnin
SurinameAziatischetijgerproducten
handelinbeschermdedierenvoordeAziatische'traditionele'medicijnenhandelplaatszal verkrijgbaar?"30minsago
vinden.Maar,ikhebgeenindicatiedatdatnuhetgevalis.IkbenhetmetRichardThomasvan AvisitorfromParamaribo
TRAFFICeens,dathetonwaarschijnlijkisdateropditmomenteenregelmatigehandel viewed"DejaguarinSuriname:2017"
41minsago
plaatsvindtvanAzi,naarSurinamedaardeprijzendiebetaaldwordenvoortijgerproductenin
AvisitorfromParamaribo
Azinuzohoogliggen,datheteconomischgeenzinheeftomditteexporterennaarbijvoorbeeld
viewed"DejaguarinSuriname:May
Suriname. 2014"41minsago

AvisitorfromParamaribo
Nijman:Hetenigedatikmewelkanvoorstellenis,daterbijvoorbeeldeenhandelisin viewed"DejaguarinSuriname:2017"
13hrs26minsago
tijgerbottenmedicijneninverpaktevorm-pleisters,pillenendergelijke-doorindividuendiedit

Page2of6 AssembledbyRunPDF.com
inZuidoostAzi.Ikhebechterbewijsofdata. AvisitorfromVaassen,
Gelderland
viewed"DejaguarinSuriname:Jager
Opdeonline-editievandewekelijkeSurinaamseadvertentiekrantVia2000stond21januari2013 toonttrotsdoorhemdoodgeschoten
jaguaropFacebook"14hrs21mins
nogeenadvertentiewaariniemandeentijgertandvraagt,maarwaarschijnlijkzalhiermeedetand ago
vaneenjaguarwordenbedoeld,dieinSurinametigri,tijger,wordtgenoemd. AvisitorfromMossVale,New
SouthWales
viewed"DejaguarinSuriname:July
-OverigenswordtinSurinamewelbijvoorbeeldhetvetvaneen(ge)dodeanacondagebruiktals 2014"14hrs35minsago
medicijntegengewrichtspijnen.Abomafatupuurkanzelfs,ineenkleinpotje,inNederlandonline
AvisitorfromParamaribo
wordenbesteldbijeeninAmsterdamgevestigdewebshop. viewed"DejaguarinSuriname:2015"
Hetgeweivandediatutu(hert)wordtgerasptenkandoorzwangereofnetbevallenvrouwenmet 20hrs35minsago

watmelkwordengedronken.Eenpasgeborenbabykanhetookdrinkenalsmiddeltegenstuipen. AvisitorfromSwitzerland
Destaartvandekapasi,eengordeldier,wordttotpoedergestamptengebruiktalsmiddeltegen viewed"DejaguarinSuriname"20
hrs50minsago
doofheid.
Ditzijnslechtseenpaarvoorbeelden.Hetgebruikvandierlijkeproductenvooralternatieve AvisitorfromBelizeCity,Belize
viewed"DejaguarinSuriname:
geneeswijzenisdusnietongewooninhetland.- Berbicebusinessmanshootsdead
roamingmalejaguar-Guyana"22hrs
57minsago
Dagelijksminstensntijgergedoodom
R e a l - t i m e v i e w G e t F e e d j i t
verwerkttewordeninmedicijnen
VolgenshetinLondengevestigdeMilieu
OnderzoeksBureau(Environmental
InvestigationAgency,EIA)wordttenminste
dagelijkseentijgergedoodomverwerktte
wordenintraditioneleChinese Song Jaguar Sings in the Forest
geneesmiddelen.Wereldwijdisereen Your browser does not currently
toenemendevraagnaarlichaamsdelenvande
bedreigdetijger.China,Taiwan(hierkantijger recognize any of the video formats
penissoepwordengenuttigdom available.
vruchtbaarheidtebevorderentijger Click here to visit our frequently asked
penissoepwordtaleeuwengenuttigdin Eenkommetjetijgerpenissoep....
Aziatischeculturen.Eendrogetijgerpenis questions about HTML5 video.
wordteenweekinwatergeweektenvervolgensgestoofdmetkruidenenmedicijnenensomsmet
tijgerbotten.eneenpaartijgerogenzoudaarepilepsieenmalariekunnenbestrijden)Japan,Zuid
Korea(waareenschouderbladbotgebruiktwordtomzweren,reumaentyfustebestrijden),Amerika
enGroot-Brittannizijnindeillegaletijgerhandelbetrokken.Envandegrootsteafzetmarktenvoor
tijgerproductenisJapan,waarwetgevingdehandelinbedreigdediersoortenverbiedt,maardat
verboderkentnietbepaaldeproductenwaarinnietdirectzichtbaartijgerproducteninzijnverwerkt, PopularPosts
zoalswijn,pillenenpoeders.HongKongisdebelangrijksteimporteurvanChinesetijgerproducten. Rapidresponseunitshelpmitigate
conflictsoverwildcatattacksonfarm
Erzijnweinigrecentecijfersoverdeillegalehandelintijgerproducten.Cijfersdiewelvoorhanden animals:CostaRica
zijndaterenuitdejarennegentigindevorigeeeuw.DeZoologicalSocietyinLondenvermoedtdat Rapidresponseunitshelpmitigate
in1990minstens1.900kilotijgerbottenvanJapanzijngexporteerdnaarTaiwan,hetgeengelijk conflictsoverwildcatattacksonfarm
staataan400tot500tijgers.VolgensofficilecijfersuitZuidKoreazoudatlandtussen1970en animals12-06-2014FabiolaPomereda,TheTico
Times,Costa...
19903.994kilotijgerbottenuitIndonesihebbengemporteerd.
TekeningenvandierenvanFrans
Tijgerfokboerderijeninaantal PostuitNederlands-Braziliontdektuit
Aziatischelanden periode1637-1644
Dehandelintijgerproductenisal 34Bijzondereonbekendetekeningen
sinds1993verbodeninChina, ontdektinNoord-HollandsArchiefin
Haarlem08-09-2016DeSurinaamse
maarhetaantaltijgersinhetland, Krant/Historiek.netInhetNo...
datopslechtsvijftiggeschatwordt,
blijftachteruitgaan.Dehandelin AttacksbyJaguars(Pantheraonca)
tijgerproductenblijftbloeiendoor onHumansinCentralBrazil
tijgerfokkerijen,ondermeerin ReportofThreeCases,with
ObservationofaDeathWILDERNESS
China,Laos,ThailandenVietnam.
&ENVIRONMENTALMEDICINE,22,
InChinaalleenallevennaar 130135(2011)ManoelFranciscoCampos...
schattingvijfduizendtijgersinzon
20fokkerijeningevangenschap, ZijninSurinameAziatische
bijnahetdubbelevandewilde tijgerproductenverkrijgbaar?
populatie.Defokkerijenzorgen Deskundigen:Jaguarzouvervanger
vandebedreigdetijgerkunnen
Eenuitgehongerdetijgerineenfokkerijwachtopdedood. vooreenblijvendeaanvoervan wordenDierlijkeproductenin
tijgerproductenendreigenzode alternatievegeneeskundeSurinamenieto...
vraagaantezwengelen.Chinaondertekendein1981hetCITES-verdrag(Conventionon
InternationalTradeinEndangeredSpecies).CITESheeftdetijgerdestatusgegevenvaneenvan Agentenschietenocelotuiteenboom
demeestbedreigdediersoortenterwereldenverbiedtallegebruikvanenhandelintijgers.Maar, inbuurtUitvlugt,Paramaribo
methetopzettenvandiversetijgerfokboerderijentrachtChinainternationalewet-enregelgevingte (Bronfoto:DagbladSuriname)MEen
medewerkersdierentuinkrijgenkleine
omzeilen.Indefokkerijensterventijgerseengruwelijkehongerdood. katachtigenietuitboom....De
omgevingMarthastraatteUi...
Volgenseenberichtvande
AssociatedPressvan27juli2012 Politieneemtgrotehoeveelheid
zijnerinVietnamelfgeregistreerde jaguarvleesinbeslag/Policeseizes
hugeamountofjaguarmeatin
tijgerfokkerijen.Defokkerijen Paramaribo,Suriname
kregenin2007vandepremiervan TipleidtpolitieressortSantoBoma
hetlandeenlegalestatus.Het naar45-jarigeShiZ.diewerdaangehoudenDe
Vietnameseministerievan politievanhetressortSantoBomaheeft
LandbouwenLandelijke gisteravond...
Ontwikkelingbeweerdedat49van
DenBlauwvinger:Onschuldigeocelot
de112indefokkerijenlevende dooragentinwoonwijkParamaribouit
tijgersingevangenschapzouden manjaboomgeschotenenvervolgens
zijngeboren. gexecuteerd

Page3of6 AssembledbyRunPDF.com
Injuli2012dedenderegeringen COLUMN:Leeuweninaantocht,maar
vanGroot-BrittannienIndiaeen geenverdovingsgeweerinParamariboZoo
beroepopChinaenanderelanden Bedreigdeenbeschermdediersoortenzijnin
Surinamevogelvrij...
omdefokboerderijenteverbieden,
omdatdezefokkerijenallerlei Beeldvantijgersinspecialefokboerderij. Jagertoonttrotsdoorhem
pogingenomdetijgerinhetwildte doodgeschotenjaguaropFacebook
behoudenentebeschermenzoudenondermijnen.Maar,tijdenseenCITES-bijeenkomstinhet Ikhebtweekilovleesindevrieswilje
ZwitserseGenvedeedChinaaanbeidelandendeoproepommetbewijstekomen,dat proevenOngestraftbeschermdeen
tijgerfokboerderijendejachtopwildetijgerszoudenstimuleren. bedreigdejaguardodeninSuriname
15-04-2013Door:PaulK...
Tijgerover20jaaruitgestorven Jaguar:thelargestofthebigcatsin
Volgensrecenteschattingenzoudenernogmaar3.000tijgersinhetwildleven,terwijldataantalin theAmericasandaGodofthe
1900nogrondde100.000was.Natuurbeschermerswaarschuwendatdetijgerineentijdsbestek UnderworldfortheMaya
van20jaaruitgestorvenzalzijn. Jaguar:thelargestofthebigcatsin
theAmericasandaGodofthe
UnderworldfortheMaya14-05-2014TheYucatan
Times,Mexico...

ZorgenbijLBBoverjachtopjaguar
LBBzieternstinvanbedreigdestatus
jaguar(tigri)Bottenvoormedicinaal
enwijngebruiktinvooralChina13-12-
2013DeWareTij...

Sorry
Thisvideodoesnotexist.


TigerBoneWineVNRfromEIAonVimeo.

Noot:
Ditberichttoevalligvandaag,maandag18februari2013,deHindustanTimes:

RichhauloftigerbodypartsinNepalshowsincreasedthreattoIndiantigers:

Poacherskillingtigersformoneyarebackwithvengeancewithseizureofat-leastseventiger
skinsandover160kilogramoftigerbonesintheTibet-Nepalborderhintingatrevivalofthe
popularsmugglingrouteintoChina.()

Enopwoensdag27februariverscheenditartikeloverdehandelintijgerproductenindeBritse
krantExpress.Ookdewebsiteasiancorrespondent.combesteeddeerop27februariaandacht
aan.

Noot:
HetvorenstaandeendanvooraldeopmerkingenvanSandersonenNijmanblijken
eindelijkindecember2013doortedringentotdeSurinaamsedienst'sLandsBosbeheer.
hitcounter
Kennelijkheeftmendaarnooithetartikelhiergelezen:

DeWareTijdberichtvrijdag13december2013hetvolgende:
Links:
DejachtopjaguarsbaartdedienstsLandsBosbeheer(LBB)veelzorgen.Jagerslijkenafzetvoorjaguarvleeste
ARKive
hebben.Detijgersoortbehoorttotdebeschermdedierenenisverbodenhieroptejagen.Hetvleesiszeergewildbij
vooralChinezendieernietvoorschromenhettekopen. AnimalsVersesAnimals

"Ikhebvernomendathetvleesendebottentoteenpoederwordenvergruisdenhetdientalsmedicijn.Datwordtnaar BigCatRescue
Chinagestuurdenwordterveelgeldmeeverdiend",weethoofdjachtopzienerHierdainarainGobindvanLBB.Dedienst
kannietconcluderenofeentrendzichvoordoet,maarweetdathetvleesveelgevraagdis.DitheeftGobindkunnen ComunidadIntiWareYassi,Bolivia
achterhalendoorverklaringenvanjagersdieLBBheeftaangehoudenvoorhetdodenvanjaguars.Ditwasookhet
FelineConservationFoundation
relaasvandejagervanCoronievierwekenterug.
IUCNRedList
LBBdoeteenberoepopgemeenschappenommensen,diezichschuldigmakenaanhetdodenenverkopenvande
katachtige,inbeeldtebrengen.Dezeoproepvindtechterweinigweerklank.Doorhetafzetwordtergeldverdienden IUCN/SCCCatSpecialistGroup
eeniederwilverdienen.LBBblijftvoorlichtinggevenenhooptdatdejachtophetbeschermdedierwordtingedamd.
JaguarConservationNetwork

Panthera
PostedbyPaul,editorat09:34
SanDiegoZooLibrary

SmallWildCatConservationFoundation
Nocomments:
WAZA,WorldAssociationofZoosandAquariums

Page4of6 AssembledbyRunPDF.com
PostaComment WWFGuianas

Wikipedia

Enteryourcomment... WildlifeWarriors

BlogArchive
Commentas: GoogleAccount
2017(15)
2016(35)
Publish
Preview 2015(20)
2014(82)
2013(15)
December(3)
NewerPost Home OlderPost November(2)
August(1)
Subscribeto:PostComments(Atom) June(2)
May(1)
April(1)
February(3)
JaguarsinBraziliwordengevangen
envoorzienva...
ZijninSurinameAziatische
tijgerproductenverkri...
Mooiebeeldenvaneenjaguarte
Kayser,Suriname(...

January(2)

2012(10)
2011(3)
2010(1)
2009(1)
2008(1)
2007(1)
1992(1)
1971(2)

FollowbyEmail

Emailaddress... Submit

Restingintree.....

Page5of6 AssembledbyRunPDF.com
PaulKraaijer.AwesomeInc.theme.PoweredbyBlogger.

Page6of6 AssembledbyRunPDF.com