Vous êtes sur la page 1sur 3

Contralto

Alas
(a Malala)
Texto : Lily Mrquez Arturo Mrquez
115
Cumbia q = 82-92 5 j
& 44
mp


A - las di gnas a Ma la - la

j b
124
& j #

J
A - las dig - nas de_es - pe - ran - za A - las dig - nas de con fian - za su pa - la - bra

129
& b b # b J b b
j
mf
j j

vue la_y lla - ma con su can - to Pren de_el


- al - ma Sin te mor le - van ta_el vue- lo

134
j b n b j j
& # # j J n
Su men- sa - je lle - ga_al cie - lo A - s co - mo pien - sa co - rre Aun -que_el mar sea

139
& b bj #
f >
b b>
> > >
tan ex ten so Cant - to li - bre es su_an he- lo Plu ma can ta voz tra zan do el ha

144
& > b>
> > >
cer Plu ma can ta Li bro li bre Li ber tad pa- ra sa-

148
& b b b b> > b n
> > >
Alas ber Li bro li bre Vi da cul ta cul ti var pa ra vi - vir Vi da
A. Mrquez
Contralto
153
>
& > > #
> >
cul ta A las a bre Des pe gan do pa ra ser A las a bre

158
mp >. >.
& . . . . . . . . . . . .
b
>> > > >. >. >. >. >. >. > > >. >. >. >. > > > > >>
Ti za vue la ti za blan ca jue go lim pio jue go bo ta Plu ma can ta plu ma flo ta

161
>. >. mf
>. >. >. >. >. >. >. >. >. >. >. >. >. >. >. >.

& . . b . . . .
b b
>> >> >>
Ho ja - la ta ho ja se ca Re gla de_o ro re gla trun ca Me sa si lla me so - por ta

164
>. >. b>. >. >. >. >. >. f >. >.
& b # . . . .
>. >. >. >. >. >. >. >. > > >. >. > >
Go ma cam bia go ma cor ta La piz di ce la pi - za rra Li bro li bre men te na- rra

167
ff
& #. . . . . . b b
> > > > > > >. >.
ni a ni o que com par - ta Al as fuer tes a Ma la la Al as fuer tes de_es pe ran za

170
& # # # b n
Al as fuer tes de con fian za Su pa la bra vue la_y lla ma Con su can to pren de_el a- la

173
& b n b b
Sin te mor le van ta_el vue lo Su men 2sa - je lle -ga_al cie lo A s co mo pien sa corAlas
rre
A. Mrquez
Contralto
176
b # b #
j j j
& b


Can to li - bre es su_an he - lo Sin te mor le - van- ta_el vue - lo Su men sa - je
181
b n b
fff


j j b
& # j
J J
lle - ga_al cie - lo A - s co - mo pien - sa co - rre Aun - que_el mar sea

b b b 3
185
& b #w w
J J
tan ex ten - so Cant - to li - bre es su_an - he - lo

Alas 3
A. Mrquez