Vous êtes sur la page 1sur 7

ETAN TUITION CENTRE

MORE STEADY MORE HONEST MORE RELIABLE

Name : _____________________________ Subject : ________________________

Date : ______________________________ Form : ________________________

1. (a) (b)

(c)

(i)

(ii)

(i) (ii)
2. (a)

(b)

(c)

(i)

(ii)

(iii)
3.(a) (b)

(i)
(i)

(ii)

(iii) (ii)

(iii)

(c)

(i) (ii)

4. (a)

(i) (ii)

(b) (i) (ii)


(c)

5. (a)

(i) (ii)

(b)

[ 2 markah/ 2 marks ]

(i)

(ii)

(c)

(i) (ii)
6. (a)

[ 4 markah/ 4 marks ]

(b)

(c)

7. (a)

[ 3 markah/ 3 marks ]
(b) (c)

(i)

(ii)
(i)

[ 4 markah/ 4 marks ]

(ii)

(iii)

8. (a)

[ 3 markah/ 3 marks ]

(b)
(c) Sesiku dan protraktor tidak dibenarkan untuk soalan ini.
Set squares and protractors are not allowed to be used for this question.
Bina sudut 30 pada titik O. [ 4 markah/ 4 marks ]

9. (a) Sesiku dan protraktor tidak dibenarkan untuk soalan ini.


Set squares and protractors are not allowed to be used for this question. [ 4 markah/ 4 marks ]
Bina sudut 90 pada titik O.

(b)